Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 17. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

27. Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana Christian Ehler Ehlerin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0418/2008) fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta kestävästä sähköntuotannosta: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (2008/2140(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler, esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, brandenburgilaisena haluan luonnollisesti kiittää etenkin komission jäsen Hübneria. Tekisin nyt lyhyen yhteenvedon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnöstä, jossa käsitellään komission antamaan tiedonantoa CCS-tekniikkaa käyttävistä demonstraatiolaitoksista. Jos haluamme täyttää Euroopan unionin asettamat energia- ja ilmastonmuutostavoitteet, on selvää, että ratkaisevaa on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, jossa fossiilisella polttoaineella hiilellä on keskeinen rooli. Toisaalta Eurooppa on myös erään toisen pulman edessä. Ympäristö- ja energiapolitiikallamme on kolme tavoitetta: näitä ovat ympäristönsuojelu, energiavarmuus ja hintojen vakaus, joka on sidoksissa energiavarmuuteen ja on erityisen tärkeää näinä taloudellisesti vaikeina aikoina.

Me kaikki eurooppalaiset tiedämme, että hiili on ainoa fossiilinen polttoaine ja Euroopan ainoa fossiilisen energian lähde, jolla on siten strategisesti tärkeä merkitys näiden kolmen tavoitteen kannalta. Ilman CCS-teknologiaa eli ilman puhdasta hiiliteknologiaa tällä polttoaineella ei kuitenkaan ole tulevaisuutta. Näin ollen teollisuusvaliokunnan enemmistö suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tukea kipeästi tarvittavia demonstraatiohankkeita. Komissio on tehnyt hyvin järkevän ehdotuksen. On tarjottava mahdollisimman nopeasti kannustimia (valiokunnan enemmistö on samaa mieltä tästä) CCS-teknologian hyödyntämiseksi teollisuudessa. Parlamentin enemmistö katsoo kuitenkin (olemme sanoneet tämän varsin selkeästi), että taloudellinen tuki puhtaan hiiliteknologian käyttöön on ehdoton edellytys Euroopan energia- ja ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiseksi.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ehdotus on siten hyvin erityislaatuinen ja sisältää viittauksen rahoitukseen, joka otetaan seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta sekä EU:n päästökauppajärjestelmästä saaduista tuloista ja jolla tuetaan vähintään 12 demonstraatiolaitoksen rakentamista. Laitoksissa on käytettävä eri tekniikoita ja sovellettava erilaisia varastointi- ja kuljetusvaihtoehtoja, ja laitoksia olisi rakennettava mahdollisimman laajalle alueelle Eurooppaa.

Olemme varovaisen optimistisia ensimmäisten myönteisten merkkien suhteen kolmikantaneuvotteluissa, joita komissio käy CCS:ää ja päästökauppajärjestelmää koskevista direktiiveistä. Yhtä varovaisen optimistisesti olemme sitä mieltä, että noissa kolmikantaneuvotteluissa on voitava paitsi selventää CCS-tekniikoiden käytön edellytysten kehys myös luoda vankka perusta ensimmäisten elintärkeiden kokeilulaitosten rahoitukselle.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijä Ehleriä hänen mietinnöstään, jossa käsitellään komission tiedonantoa nimeltä Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen. Olemme kiitollisia mietinnössä ilmaistusta yleisestä tuesta poliittisille tavoitteillemme ja CCS-tekniikoiden tärkeän roolin tunnustamiselle ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisessa torjunnassa.

Mietinnössä tunnustetaan myös vähintään 12 laaja-alaisen demonstraatiohankkeen kipeä tarve, jotta CCS-teknologiat voidaan ottaa käyttöön vuoteen 2010 mennessä. Tiedonantomme on nähtävä osana kattavaa ilmasto- ja energiapakettia, johon sisältyy CCS-direktiivi, jolla luodaan lainsäädäntökehys CCS-teknologioiden käytön mahdollistamiseksi Euroopassa, ja johon sisältyy myös CCS-teknologioiden taloudellisten ja kaupallisen kehyksen tarjoava päästökauppajärjestelmä sekä komission ehdotus, jonka mukaan jäsenvaltiot osoittavat 20 prosenttia päästökauppatuloista vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teknologioiden, kuten CCS-teknologioiden investointeihin. Päästökauppatulot muodostavat lopullisesta päätöksestä riippumatta keskeisen osan demonstraatiohankkeiden rahoituksesta.

Ehdotamme tiedonannossamme myös koordinointielimen perustamista vuoden 2009 alussa. Elimen tehtävänä olisi tukea CCS-demonstraatiohankkeita tiedon jakamisen, yhteisten tiedotustoimien ja muiden yhteisten toimien avulla.

Olen iloinen ilmasto- ja energiapaketille sekä erityisesti tiedonannolle antamastanne yleisestä tuesta. Mietinnössä todetaan kuitenkin myös, että komission toimet eivät ehkä riitä neuvoston esittämän, 12 demonstraatiolaitoksen perustamista koskevan tavoitteen täyttämiseksi. Tämä on täysin ymmärrettävä huoli.

Ympäristövaliokunta hyväksyi rahoituskysymyksen ratkaisemiseksi tarkistuksen päästökauppajärjestelmää koskevaan ehdotukseen, jonka mukaan uusi 500 miljoonan euron varaus osoitetaan CCS-demonstraatiohankkeisiin.

Komissio on lähettänyt parlamentille poliittisia vaihtoehtoja sisältävät asiakirjan konsensuksen aikaan saamiseksi myös neuvostossa ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teknologioiden rahoituksen varmistamiseksi.

Mietinnössä mainittiin myös kaksi muuta kohtaa, joista komissio ei ole tässä vaiheessa täysin samaa mieltä. Ensimmäinen kohta on se, jossa komissiota kehotetaan esittämään yksityiskohtainen arvio kunkin 12 demonstraatiolaitoksen rakentamisen kustannuksista sekä yksityisen ja julkisen rahoituksen osuuksista niissä. Tältä osin minun on sanottava, että demonstraatiohankkeet määritellään vasta EU:ssa tai jäsenvaltioissa järjestettyjen tarjouskilpailujen jälkeen. Kustannusarvioita tehdään parhaillaan, mutta ne voivat tarjota vain karkean kustannusarvion, koska kukun hanke on erilainen.

Toinen kohta liittyy ehdotukseen käyttää riskinjakorahoitusvälineen varoja CCS-teknologioiden tukemiseen. Koska nämä varat on jo sidottu, kuten tiedätte, muutokset edellyttäisivät seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman muuttamista.

Saanen lopuksi kiittää teitä hienosta työstä mietinnön parissa. Toivon, että myös parlamentti säilyttää äänestyksessä mietinnön yleisen linjauksen ja tavoiteet.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Tämän asian käsittely on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna kello 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan unionin tavoitteisiin kuuluu vuoteen 2020 ulottuva kunnianhimoinen ilmastonmuutosohjelma, jota kutsutaan 3x20-tavoitteeksi. Sen täytäntöönpanovälineisiin kuuluu päästökaupasta saatavien tulojen ja CCS-teknologioiden käyttö vuoden 2015 jälkeen. Vuoden 2015 jälkeen sovellettava päästöraja 500g CO2/kWh on kuitenkin teknisesti mahdoton toteuttaa jopa nykyaikaisissa kivihiilivoimaloissa. Siten kyseessä olisi kivihiililaitosten rakentamisen lykkääminen, mikä puolestaan vaarantaisi energiavarmuuden.

CCS-teknologioita voitaisiin käyttää myös teollisuudessa, kuten metalliharkkojen sulatuksessa, joka tuottaa jätteenä runsaasti hiilidioksidia. Tämän vuoksi kivihiilestä eniten riippuvaisten jäsenvaltioiden olisi jo nyt ryhdyttävä rakentamaan demonstraatiolaitoksia tarvittavan kokemuksen hankkimiseksi. Tähän tarvitaan välitöntä rahoitusta, sillä päästökauppatuloista vuoden 2013 jälkeen saatava rahoitus olisi joka tapauksessa myöhässä. Puolassa erilaisia CCS-tekniikoita käyttäviä laitoksia olisi rakennettava kaksi tai kolme. Tarkoitan nykyaikaisia kivihiili- tai ruskohiililaitoksia, jotka käyttävät erilaisia hiilidioksidin talteenottometodeja huokoisissa geologisissa muodostelmissa tai maanalaisissa varastoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), kirjallinen. (HU) Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ovat keskeinen osa nykyistä ilmastonmuutoskeskustelua. Kyse on hyvin lupaavasta teknologiasta, jonka on kuitenkin ansaittava yhteiskunnan luottamus. Sen tuleva hyödyntäminen voisi olla realistinen kompromissi fossiilisten polttoaineiden väistämättömän käytön ja ilmaston suojelun tavoitteiden välillä.

Koska hiilidioksidin talteenotto edellyttää huomattavia pitkäkestoisia investointeja, on elintärkeää, että Euroopan unionissa saadaan aikaan yhtenäinen, vakaa oikeudellinen kehys. Parlamentin tekemien muutosten mukainen ilmastopaketti on mielestäni joka suhteessa oikeansuuntainen.

Asiaa koskevassa parlamentin mietinnössä tehdään kiitettäviä ehdotuksia muun muassa maksuttomien päästökiintiöiden asettamisesta 10–12 kokeelliselle laitokselle sen suoran rahoitustuen sijasta. Minusta voimalaitosten on ehdottomasti voitava saada maksuttomia kiintiöitä, jotka Euroopan komissio määrittelee alueellien tasapainon periaatteen mukaisesti. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että uusien teknologioiden käytön edistäminen edellyttää uuden tutkimuksen ja kehittämisen rahoituslähteiden merkittävää lisäämistä sekä jäsenvaltioissa että EU:ssa.

EU:n tukea ei voida korvata yksityisen sektorin avustuksilla. Koska hiilen talteenotto ja varastointi ovat todella varteenotettavia vaihtoehtoja, osa yrityksistä haluaa varmasti ottaa aktiivisen roolin tarvittavien investointien tekemiseksi. On syytä huomauttaa myös, että hiilen talteenoton tukeminen ei saa viedä pois varoja kestävien energialähteiden tukemiselta. Tänään puheena ollut teknologia voi olla toteuttamiskelpoinen, mutta se ei ole missään nimessä ainoa ratkaisu ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemisessä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö