Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

27. Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0418/2008) pána Christiana Ehlera v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (2008/2140(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler, spravodajca. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ako obyvateľ Brandenburska by som, samozrejme, rád privítal pani Hübnerovú. Rád by som poskytol stručné zhrnutie správy Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o oznámení Komisie o demonštračných zariadeniach na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS). Ak máme splniť ciele v súvislosti s energetikou a zmenou klímy, ktoré prijala Európska únia, je zrejmé, že jedným z najzásadnejších faktorov bude zníženie emisií CO2, v rámci ktorého zohráva uhlie ako fosílne palivo kľúčovú úlohu. Na druhej strane, my v Európe čelíme jednej dileme. V rámci politiky životného prostredia a energetickej politiky máme tri ciele: prvým je ochrana životného prostredia, druhým je bezpečnosť dodávok a tretím je cenová stabilita, ktorá ide ruka v ruke s bezpečnosťou dodávok a je mimoriadne dôležitá v takom hospodársky zložitom období, akým je toto.

V Európe je nám všetkým jasné, že uhlie je jediným fosílnym palivom, jediným fosílnym zdrojom energie, ktoré tak má strategický význam pre dosiahnutie troch uvedených cieľov. Toto palivo však bez technológie CCS, inými slovami bez čistej technológie na využívanie uhlia, nebude mať budúcnosť. Návrh Komisie na podporu naliehavo potrebných demonštračných projektov preto víta väčšina vo výbore. Komisia predložila veľmi rozumný návrh. Väčšina vo výbore súhlasí s tým, že potrebujeme čo najskôr poskytnúť podnety na využívanie technológie CCS v priemyselnom meradle. Väčšina v Parlamente sa však z tohto dôvodu domnieva, a vyjadrili sme to pomerne jasne, že finančná podpora čistej technológie na využívanie uhlia je na splnenie cieľov v súvislosti s energetikou a zmenou klímy v Európe úplne nevyhnutná.

Návrh Výboru pre priemysel, výskum a energetiku má preto veľmi osobitný charakter, spočíva v poskytovaní finančných prostriedkov zo siedmeho rámcového programu pre výskum a tiež z obchodných emisných kvót na podporu výstavby najmenej 12 demonštračných zariadení. Uvedené zariadenia musia byť kombináciou rôznych technológií s rôznymi možnosťami pre skladovanie a prevoz. Mali by sa v čo najväčšom množstve rozšíriť na území celej Európy.

Máme nesmelú radosť z pohľadu na prvé znaky posunu zo strany Komisie v súčasných rokovaniach v rámci trialógu o smernici o CCS a smernici o systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. S rovnako opatrným optimizmom zastávame názor o nevyhnutnosti zvládnuť, počas rokovaní v rámci trialógu, nielen objasnenie budúcich rámcových podmienok pre technológie CCS, ale aj vytvorenie pevného základu financovania nevyhnutných predbežných skúšobných zariadení.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, veľmi ďakujem pánovi Ehlerovi za jeho správu o oznámení Komisie o podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív. V správe oceňujeme širokú podporu našich politických cieľov a uznania dôležitej úlohy, ktorú môže technológia CCS zohrávať v celosvetovom boji proti zmene klímy.

Správa tiež jasne uznáva naliehavú potrebu až 12 veľkých demonštračných projektov, aby sa technológie CCS stali do roku 2020 komerčne životaschopné. Naše oznámenie je potrebné vnímať ako súčasť úplného a komplexného balíka týkajúceho sa klimatických zmien a energetiky. Ten zahŕňa smernicu o CCS, v ktorej je stanovený právny rámec pre možnosti fungovania technológií CCS v Európe, systém obchodovania s emisnými kvótami, ktorým sa vytvára hospodársky a obchodný rámec pre technológie CCS, a návrh Komisie, v ktorom sa uvádza, aby členské štáty vyčlenili 20 % príjmov z aukcií na investície do vývoja nízkouhlíkových technológií, akými sú CCS. Bez ohľadu na konečné rozhodnutie budú príjmy z aukcií jedným z podstatných zdrojov financovania demonštračných projektov CCS.

Naše oznámenie obsahuje tiež návrh vytvoriť začiatkom roka 2009 európsku štruktúru koordinácie na podporu demonštračných projektov CCS prostredníctvom výmeny vedomostí, spoločných komunikačných aktivít a iných spoločných opatrení.

Vážim si vašu širokú podporu balíka týkajúceho sa klimatických zmien a energetiky a najmä spôsob komunikácie. V správe sa však tiež uvádza, že úsilie Komisie nemusí stačiť na dosiahnutie cieľa, ktorý stanovila Rada a ktorý spočíva v realizácii až dvanástich demonštračných projektov. Rozumiem tejto obave.

Venujme sa otázke financovania. Výbor pre životné prostredie prijal zmenu a doplnenie návrhu týkajúceho sa ETS a navrhuje využiť emisné kvóty v hodnote 500 miliónov EUR z novej vstupnej rezervy na financovanie demonštračných projektov CCS.

Komisia poslala Parlamentu dokument o možnostiach politiky s cieľom pomôcť dosiahnuť konsenzus aj v Rade a zabezpečiť dostatočné financovanie technológií s nízkou emisiou uhlíka.

Správa obsahuje dve ďalšie otázky, s ktorými Komisia nemôže v tomto období úplne súhlasiť. Po prvé, v správe je Komisia vyzvaná na vypracovanie podrobného posúdenia nákladov a podielu súkromného a verejného financovania každého z dvanástich demonštračných zariadení. Rád by som v tejto súvislosti povedal, že demonštračné projekty budú určené až po uskutočnení verejných súťaží na európskej úrovni alebo na úrovni členských štátov. V súčasnosti prebiehajú posúdenia nákladov, ale môžu poskytnúť iba hrubé odhady nákladov, keďže každý projekt je jedinečný.

Po druhé, správa tiež obsahuje návrh využitia zdrojov z finančného nástroja na rozloženie rizík na podporu technológie CCS. Keďže ako viete, zdroje sú v plnej miere viazané, každá zmena by si vyžadovala zmenu a doplnenie siedmeho rámcového programu.

Dovoľte mi teda na záver poďakovať vám za vynikajúcu prácu na správe a dúfam, že aj Parlament bude hlasovať v súlade s celkovým smerovaním a cieľmi správy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, jedným z cieľov Európskej únie je splnenie ambiciózneho plánu ochrany klímy do roku 2020 známeho ako „cieľ trikrát 20“. Medzi nástroje na jeho implementáciu patrí zavedenie obchodovania formou aukcie v rámci obchodovania s emisnými kvótami a zavedenie technológií CCS po roku 2015. Emisný limit vo výške 500 g CO2/kWh, ktorý sa má zaviesť po roku 2015, je však technicky nedosiahnuteľný dokonca aj pre moderné uhoľné elektrárne. Tento krok by teda predstavoval isté moratórium na výstavbu uhoľných elektrární a ohrozil by tým energetickú bezpečnosť.

Technológie CCS by sa tiež mohli využiť v priemyselných odvetviach, ktoré produkujú veľké množstvá CO2 v rámci odpadu, napríklad pri tavení surového železa. Z tohto dôvodu by členské štáty, ktoré sú najviac závislé od uhlia, mali už teraz začať s realizáciou demonštračných projektov, aby získali potrebné skúsenosti. Bude to vyžadovať okamžitú finančnú podporu, keďže finančné prostriedky získané z obchodovania s emisnými kvótami po roku 2013 prídu príliš neskoro. Napríklad v Poľsku by sme mali v súčasnosti stavať dve až tri takéto zariadenia, ktoré využívajú rôzne technológie CCS. Mám na mysli moderné elektrárne na čierne alebo hnedé uhlie, ktoré využívajú rôzne spôsoby skladovania CO2 v pórovitých geologických útvaroch alebo podzemných zásobníkoch.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), písomne.(HU) Otázka zachytávania a ukladania oxidu uhličitého je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou diskusií o zmene klímy. Diskutujeme o veľmi sľubnej technológii, ktorá si však musí získať dôveru spoločnosti. Jej budúce využitie by mohlo slúžiť ako istý druh reálneho kompromisu medzi nevyhnutným využitím fosílnych palív a cieľmi ochrany klímy.

Keďže zachytávanie oxidu uhličitého si vyžaduje značné dlhodobé investície, pre Európsku úniu je nevyhnutné vytvoriť ucelený a stabilný právny rámec. Domnievam sa, že balík opatrení pre oblasť klímy, ktorý Parlament zmenil a doplnil, sa v tejto súvislosti vyvíja správnym smerom.

Príslušná parlamentná správa chvályhodne rýchlo navrhuje vydanie neobmedzených emisných kvót pre 10 až 12 pokusných elektrární namiesto poskytnutia priamej finančnej pomoci. Považujem za nevyhnutné, aby Európska komisia určila elektrárne oprávnené na neobmedzené kvóty v súlade so zásadou regionálnej rovnováhy. Súhlasím s pánom spravodajcom v tom, aby v rámci podpory nových technológií boli značne posilnené zdroje pre nový výskum a rozvoj, a to na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ.

Podpora EÚ nemôže byť náhradou úsilia súkromného sektora. Za predpokladu, že zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého je naozaj dosiahnuteľné riešenie, vyskytnú sa spoločnosti ochotné zohrávať aktívnu úlohu pri poskytovaní potrebných investícií. Okrem toho je dôležité uviesť, že podpora zachytávania oxidu uhličitého by nemala viesť k uvoľneniu finančných prostriedkov z oblasti trvalo udržateľných zdrojov energie. Zavedenie technológie, o ktorej diskutujeme, môže byť uskutočniteľné, ale v žiadnom prípade nie je jediným riešením obmedzenia dôsledkov zmeny klímy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia