Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

27. Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Christian Ehler, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (A6-0418/20082008/2140(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler, föredragande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Som brandenburgare vill jag naturligtvis särskilt välkomna Danuta Hübner. Jag ska ge en snabb sammanfattning av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi om ett meddelande från kommissionen om CCS-demonstrationsanläggningar. Om vi ska kunna uppfylla de energi- och klimatmål som Europeiska unionen har satt upp är det uppenbart att en av de avgörande faktorerna är att minska koldioxidutsläppen, där det fossila bränslet kol spelar en viktig roll. Å andra sidan står vi i Europa inför ett ständigt dilemma. Vi har tre mål för miljö- och energipolitiken. Det första är miljöskydd, det andra försörjningstrygghet och det tredje prisstabilitet, som går hand i hand med försörjningstryggheten och är särskilt viktig i ekonomiskt svåra tider som dessa.

Det är uppenbart för alla i EU att kol är det enda fossila bränsle, Europas enda fossila energikälla, som har någon strategisk betydelse för dessa tre mål. Men utan CCS-tekniken, dvs. utan ren kolteknik, har detta bränsle ingen framtid alls. Kommissionens förslag om att stödja de så välbehövliga demonstrationsprojekten välkomnas därför av en majoritet i utskottet. Kommissionen har lagt fram ett mycket klokt förslag. Utskottets majoritet är enig om att det så snabbt som möjligt behövs incitament för utnyttjandet av CCS-teknik i industriell skala. En majoritet i parlamentet menar dock därför att finansiellt stöd för ren kolteknik är absolut oumbärligt för att uppnå EU:s energimål och mål för klimatförändringen – och detta har vi uttryckligen förklarat.

Förslaget från utskottet för industrifrågor, forskning och energi är därför mycket specificerat och gäller medel från det sjunde ramprogrammet för forskning och från den förväntade handeln med utsläppsrätter för att ge stödja uppbyggnaden av minst tolv demonstrationsanläggningar. Anläggningarna bör täcka alla möjliga kombinationer av tekniker och olika lagrings- och transportalternativ, och de bör spridas så mycket som möjligt inom hela EU.

Vi är försiktigt optimistiska då vi ser de första tecknen på agerande från kommissionen i den pågående trepartsförhandlingen om CCS-direktivet och direktivet om handel med utsläppsrätter. Med samma försiktiga optimism anser vi att vi i dessa trepartsförhandlingar måste lyckas dels att klargöra de framtida ramvillkoren för CCS, dels att lägga en stadig grund för finansieringen av de viktiga preliminära testanläggningarna.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Jag tackar Christian Ehler så mycket för hans betänkande om meddelandet från kommissionen om stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen. Vi uppskattar betänkandets allmänna stöd för våra politiska mål och för den viktiga roll som CCS kan spela för att bekämpa klimatförändringar i hela världen.

I betänkandet framhålls också tydligt det akuta behovet av upp till tolv storskaliga demonstrationsanläggningar för att göra CCS kommersiellt bärkraftigt före 2020. Vårt meddelande måste ses som en del av det totala och övergripande klimat- och energipaket som omfattar CCS-direktivet, där den rättsliga ramen för utnyttjandet av CCS-teknik i EU fastställs, systemet med utsläppshandel, som ger den ekonomiska och kommersiella ramen för CCS-tekniken, samt kommissionens förslag enligt vilket 20 procent av inkomsterna från utauktionering skulle öronmärkas av medlemsstaterna för investering i koldioxidsnåla tekniker som t.ex. CCS. Oavsett hur det slutliga beslutet blir så blir inkomsterna från auktionerna en viktig finansieringskälla för CCS-demonstrationsprojekten.

Slutligen föreslår vi också i meddelandet att det i början av 2009 inrättas en europeisk samordningsstruktur för att ge stöd åt CCS-demonstrationsprojekt genom kunskapsutbyte, gemensamma kommunikationsinsatser och andra gemensamma aktiviteter.

Jag uppskattar ert allmänna stöd för klimat- och energipaketet och särskilt meddelandet. Men i betänkandet sägs också att kommissionens ansträngningar kanske inte räcker till för att nå rådets mål om att uppföra upp till tolv demonstrationsanläggningar. Jag har förståelse för dessa farhågor.

För att lösa den finansiella frågan föreslår miljöutskottet en ändring av förslaget om handel med utsläppsrätter enligt vilken ett anslag på 500 miljoner euro ska tas från den nya ingångsreserven för att finansiera CCS-demonstrationsprojekten.

Kommissionen har skickat en rapport om policyalternativ till parlamentet för så att konsensus kan skapas även i rådet och tillräcklig finansiering av koldioxidsnål teknik säkerställas.

Det finns två andra punkter i betänkandet som kommissionen i nuläget inte helt kan hålla med om. För det första uppmanas kommissionen att lägga fram en ingående uppskattning av kostnaden, samt hur stor andel som finansieras privat respektive offentligt, för var och en av de tolv demonstrationsanläggningarna. I detta sammanhang kan jag bara säga att demonstrationsprojekten inte kan identifieras förrän upphandlingar har genomförts på antingen EU-nivå eller medlemsstatsnivå. Kostnadsbedömningar håller på att göras men eftersom varje projekt är unikt kan de bara ge en grov uppskattning av kostnaderna.

För det andra föreslås också att medel ur finansieringsfaciliteten med riskdelning ska användas för att stödja CCS. Eftersom dessa resurser redan, som ni vet, tilldelats fullt ut skulle en ändring kräva att det sjunde ramprogrammet revideras.

Låt mig avsluta med att tacka för ett utmärkt arbete med betänkandet. Jag hoppas också att parlamentet kommer att hålla fast vid betänkandets riktning och mål vid omröstningen.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Punkten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), skriftlig. (PL) Herr talman, fru kommissionsledamot! Ett av unionens mål är en ambitiös plan för klimatskydd fram till 2020, även kallat 3 x 20-målet. Instrumentet för att genomföra detta är bland annat utauktionering av utsläppsrättigheter och införande av CCS-teknik efter 2015. Utsläppsgränsen på 500g CO2/kWh som ska införas efter 2015 är dock inte tekniskt genomförbar, ens med moderna kolkraftverk. Det skulle därför innebära ett slags moratorium för byggande av kolkraftverk, vilket skulle äventyra energisäkerheten.

CCS-tekniken kan också användas inom industrier som genererar stora mängder koldioxid som avfallsprodukt, exempelvis tackjärnsmältverk. Därför måste de medlemsstater som är mest beroende av kol redan nu börja bygga demonstrationsanläggningar för att skaffa sig nödvändiga erfarenheter. Detta kräver omedelbart finansiellt stöd, eftersom medel som genereras genom utsläppshandel efter 2013 kommer att komma för sent. I exempelvis Polen borde vi nu bygga två eller tre anläggningar med olika CCS-teknik. Det som jag tänker på är moderna stenkol- och brunkolkraftverk som använder olika metoder för koldioxidlagring i porösa geologiska formationer eller underjordiska lagringsutrymmen.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE) , skriftlig.(HU) Frågan om avskiljning och lagring av koldioxid är i dag en ofrånkomlig del av diskussionerna om klimatförändringen. Vi talar om en teknik som är mycket lovande men som fortfarande måste vinna samhällets förtroende. Den kan i framtiden komma att användas som en realistisk kompromiss mellan de oundvikliga fossila bränslena och målen för klimatskyddet.

Eftersom avskiljning av koldioxid kräver betydande långsiktiga investeringar är det viktigt att Europeiska unionen upprättar en sammanhängande och stabil rättslig ram. Jag anser att klimatpaketet med parlamentets ändringar går i helt rätt riktning.

Ett utmärkt förslag i parlamentets betänkande är att fria utsläppsrätter delas ut till de 10–12 experimentella kraftverken i stället för direkt finansiellt stöd. Jag bedömer det som helt nödvändigt att det är Europeiska kommissionen som ska avgöra vilka kraftverk som kan få fria utsläppsrätter enligt principen om regional balans. Jag instämmer med föredraganden om att resurserna för ny forskning och utveckling måste stärkas avsevärt på både medlemsstatsnivå och EU-nivå för att den nya tekniken ska kunna främjas.

EU-stöd kan aldrig ersätta insatser från den privata sektorn. Om avskiljning och lagring av koldioxid verkligen är en hållbar lösning kommer det att finnas företag som är villiga att ta på sig en aktiv roll och göra de investeringar som krävs. Det är dessutom viktigt att notera att stöd till avskiljning av koldioxid inte får ta i anspråk medel från hållbara energikällor. Den teknik som diskuteras här är kanske genomförbar men den är långt ifrån den enda lösningen för att begränsa effekterna av klimatförändringen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy