Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere – Ændringer af den fælles landbrugspolitik – Støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne – Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) (forhandling)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE).(DE) Hr. formand, fru kommissær, hr. formand for Rådet! Lad mig først takke ordføreren for forslaget til retsakt og ordføreren for initiativbetænkningen. Reformerne i 2003 og 2004 var vigtige skridt i forhold til omlægningen af den fælles landbrugspolitik. Det grundige sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik er ikke i sig selv en gennemgribende reform, men snarere endnu et vigtigt skridt for at sikre en moderne, multifunktionel og konkurrencedygtig fælles landbrugspolitik. Prioriteterne er de samme. Den største bekymring er fødevareproduktionen efterfulgt af foderproduktionen og dernæst energiforsyningen.

Mælkeproduktionens betydning, særligt i bjergområder, hvor græsmarksbrug ofte er den eneste mulighed, er allerede blevet drøftet. Vi beskytter i dette tilfælde arbejdspladser, ikke kun miljøet, hvilket efter min mening er lige så vigtigt. Jeg mener, at det er vigtigt at lægge an til en blød landing efter 2015. Jeg er for nuværende imod en generel forhøjelse af mælkekvoten. Jeg mener, at vi bør være forsigtige i en tid med stor overproduktion af mælk. Enhver, som peger på fødevarepriserne som en årsag til at forhøje kvoterne, glemmer, at en mælkebonde modtager mindre end 30 % af salgsprisen, og salgsprisen i supermarkederne – selv i min egen medlemsstat – er i øjeblikket den samme som for 25 år siden.

Det er vigtigt, at vi stabiliserer anden søjle uden at undergrave første søjle. Vi bifalder revurderingen af artikel 68 takket være medlemsstaternes beslutningsautonomi. Det glæder mig desuden, at der er opnået enighed om mælkefonden, også i forhold til produktion i bjergområder og i ugunstigt stillede regioner.

Til sidst vil jeg sige, at jeg i høj grad håber, at Rådet og Kommissionen når frem til et kompromis i de kommende dage. Jeg er sikker på, at udviklingen af den fælles landbrugspolitik vil sikre, at vi også fremover har en multifunktionel og bæredygtig landbrugsproduktion i alle EU's regioner.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik