Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (συζήτηση)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0400/2008) της κας P-N. Kauppi, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 68/151/EOK και 89/666/EK του Συμβουλίου που αφορούν τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083 (COD)).

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου