Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

System för ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans – Ekonomiskt stöd till medlemsstaterna (debatt)
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är den gemensamma debatten om

– ett betänkande av Pervenche Berès, för utskottet för ekonomi och valutafrågor, om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) (A6-0450/2008),

– kommissionens uttalande om ekonomiskt stöd till medlemsstaterna.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy