Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0106(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2008 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0552

Συζητήσεις
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Τροποποιήσεις της Κοινής γεωργικής πολιτικής - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση για:

- την έκθεση (A6-0402/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που θεσπίζει κοινούς κανόνες για τα σχέδια άμεσης υποστήριξης των αγροτών στα πλαίσια της Κοινής γεωργικής πολιτικής και καθιερώνει ορισμένα σχέδια υποστήριξης για τους αγρότες (COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)),

- την έκθεση (A6-0401/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις τροποποιήσεις στην κοινή γεωργική πολιτική μέσω τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 (COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)),

- την έκθεση (A6-0390/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1698/2005 για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)),

- την έκθεση (A6-0377/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί την Απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) (COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω όλους στην έναρξη αυτή της συζήτησης. Αυτή είναι η τελική πράξη σε μια μακροχρόνια και συμμετοχική διαδικασία συζήτησης και προβληματισμού σχετικά με το παρόν και το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Αποδείχτηκε ότι ήταν μια επίπονη εργασία που απαίτησε, κατά τη διάρκεια πολλών μηνών, στην πραγματικότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, εκτεταμμένη συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και ολόκληρου του γεωργικού και αγροτικού κόσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχα την ευκαιρία να ακούσω πολλές γνώμες από οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν το γεωργικό τομέα και τον αγροτικό κόσμο στα διάφορα Κράτη μέλη και να συζητήσω με μέλη του Κοινοβουλίου και με θεσμικούς αντιπροσώπους από πολλά, στην πραγματικότητα σχεδόν όλα, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, ξεκινώντας προφανώς εδώ από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά την αναζήτησή μου για την καλύτερη δυνατή σύνθεση έχω συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια και διασκέψεις και έχω ακούσει προσεκτικά τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει επομένως να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που συμμετείχαν με προθυμία σε αυτήν την συζήτηση καθώς επίσης και όλους τους συντονιστές της πολιτικής ομάδας. Ιδιαίτερα, πρέπει να τονίσω το ρόλο του κ. Goepel, όχι μόνο ως συντονιστή της ομάδας PPE-DE, αλλά και ως εισηγητή της έκθεσης πρωτοβουλίας που προηγήθηκε των εκθέσεων που συζητούνται εδώ σήμερα.

Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Parish για τον τρόπο με τον οποίο διηύθυνε την εργασία στην επιτροπή μας καθώς και την Επιτροπή για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη για την άριστη συνεργασία της γραμματείας της, δεδομένου ότι αυτοί επιφορτίστηκαν με το πιο επίπονο και τεχνικά απαιτητικό μέρος της εργασίας.

Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται από τον Επίτροπο, για την προθυμία της να συνεργαστεί, πράγμα που επίσης καταδεικνύεται από τα τμήματά της, καθώς επίσης και τον κ. Barnier για τη διαρκή συνεργασία του με το Κοινοβούλιο, ακόμη και πριν από την επίσημη έναρξη της Γαλλικής Προεδρίας.

Αυτή η άσκηση στενής συνεργασίας έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα καλό πρώιμο παράδειγμα των πλεονεκτημάτων της συναπόφασης, η οποία ελπίζω να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ κατά την πλήρη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενδεχομένως το συντομότερο δυνατόν.

Αυτή η συζήτηση, με όλες τις εγγενείς συμφωνίες και διαφωνίες της, δείχνει σαφώς την πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας με όλες της τις παραλλαγές. Δείχνει επίσης, με παραδειγματικό τρόπο, την ιδιαίτερη σημασία που η Ευρώπη, τα θεσμικά της όργανα και το Κοινοβούλιό της προσδίδουν σε αυτό το θέμα. Οι 1.170 τροποποιήσεις που τέθηκαν προς συζήτηση στις προτάσεις της Επιτροπής, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι η διαθέσιμη περίοδος διακόπηκε λόγω της θερινής διακοπής των εργασιών, εξηγούν την ευρεία συμμετοχή των μελών σε αυτήν τη συζήτηση.

Ωστόσο, οι συμβιβασμοί που επιτυγχάνονται μεταξύ τεσσάρων από τις κύριες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, με σχεδόν 400 τροποποιήσεις στα σημαντικότερα ζητήματα που συγκεντρώνονται σε έξι συμβιβαστικές λύσεις, αποκαλύπτουν επίσης την αίσθηση ευθύνης των μελών, το πνεύμα συμβιβασμού και την προθυμία να γίνουν παραχωρήσεις.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά ισορροπημένο και ικανό να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες προκλήσεις καθώς και να δώσει σωστές οδηγίες για το μέλλον, πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο το αναγνωρίζει ως θετικό και δέχεται πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής.

Θα έδινα έμφαση στα εξής σημεία: Την επιβεβαίωση της ανάγκης για την εφαρμογή κοινής πολιτικής ως προϋπόθεσης για μια ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη. Τις εισφορές που γίνονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ είναι δικαιότερη και πιο αποδεκτή στην κοινωνία. Την έμφαση στην απλοποίηση και την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Την επικύρωση της πρότασης για μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής από τους αγρότες ως προς τον καθορισμό των επιλογών παραγωγής τους. Την οικονομική ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε νέες προκλήσεις (ενέργεια, κλίμα, ύδρευση, βιοποικιλότητα). Την εισαγωγή της αρχής της προοδευτικής διαφοροποίησης. Την πρόσθετη ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη ως προς τη διαχείριση της ΚΓΠ (μιλώ για το Άρθρο 68). Τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνου και κρίσης με κοινοτική συγχρηματοδότηση και τη θετική γενική κατεύθυνση που λαμβάνεται στις συζητήσεις σχετικά με το μοντέλο μετά το 2013 και στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που στοχεύουν σε μια δίκαιη και αμοιβαία συμφωνία για ελεγχόμενο διεθνές εμπόριο στα γεωργικά προϊόντα.

Εντούτοις, οι προτάσεις της Επιτροπής περιέχουν επίσης απόψεις που το Κοινοβούλιο, και εγώ ως εισηγητής, θεωρούμε λιγότερο θετικές. Όπως έχω αναφέρει ήδη σε άλλες περιπτώσεις, οι προτάσεις της Επιτροπής περιέχουν, σε μερικά ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, τα μέσα διαχείρισης της αγοράς και τον τομέα του γάλακτος, έναν υπερβολικά φιλελεύθερο τόνο που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος ακριβώς σε μία εποχή κατά την οποία παρατηρείται τεράστια αστάθεια και ευμεταβλητότητα στις αγορές. Υπάρχει επίσης μια έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία είναι αρκετά σαφής στην πρόταση για αποκλεισμό των μικρών αγροτών.

Θεωρώ επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την κοινωνική και εδαφική συνοχή βρίσκεται εκτός θέματος, δεδομένου ότι προτείνει την παύση του μηχανισμού ανακατανομής πληρωμών υπό τη νέα διαφοροποίηση. Νομίζω επίσης ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην τρέχουσα κρίση των αγορών και που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης δεδομένου του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος και του ποσοστού αποσύμπλεξης μέχρι το 2013. Αυτό συμβαίνει με τον τομέα των προβάτων και γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει να καλέσουμε αυτές τις μικρές ΚΟΑ (κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών) που, αν και μικρές, είναι πολύ σημαντικές πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης όπου οι εναλλακτικές λύσεις είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν.

Η έκθεση και η ψηφοφορία στην Επιτροπή για τη Γεωργία αποσκοπούσαν, κατά μεγάλη πλειοψηφία, να διορθώσουν μερικές από αυτές τις λιγότερο θετικές πτυχές.

Οι πέντε συμβιβασμοί που υιοθετήθηκαν σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαφοροποίησης αποτελούν σημαντικές προτάσεις του Κοινοβουλίου. Αυτοί είναι: το ποσοστό και η προοδευτική φύση της υποστήριξης για τους μικρούς αγρότες, που δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να θέσουν τα ελάχιστα κατώτατα όρια. Το ποσοστό απορρόφησης, σύμφωνα με το Άρθρο 68, και η διεύρυνση του πεδίου της. Το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο επεκτείνεται στην ιχθυοβιομηχανία. Το ζήτημα της συγχρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης, και η ανάπτυξη νέων προκλήσεων. Πολλές άλλες προτάσεις από το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύουν επίσης θετικές συνεισφορές. Θα έδινα έμφαση, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση του παράγοντα απασχόλησης στον υπολογισμό της χορήγησης βοήθειας και του σεβασμού για την υγεία και την ασφάλεια στις απαιτήσεις εργασίας σε σχέση με τους όρους για την εν λόγω ενίσχυση.

Η Επιτροπή Γεωργίας υιοθέτησε επίσης μια πολύ σαφή θέση όσον αφορά τη δυσκολότερη πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τον τομέα του γάλακτος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.

Παρά το βαθύ σεβασμό που έχω για όλες τις απόψεις, μερικές από τις οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δικές μου σχετικά με ορισμένα ζητήματα, αλλά που εξακολουθούν να είναι άξιες σεβασμού, θεωρώ ότι η θέση που υιοθετείται στην Επιτροπή Γεωργίας είναι αρκετά λογική. Αυτό θα ήθελα να δω να υιοθετείται πλήρως και να επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής. Μια συνετή αύξηση της παραγωγής σε διάστημα δύο ετών, επιπλέον του 2% που έχουμε αποφασίσει για το 2008 και μια τελική απόφαση στις αρχές του 2010 σχετικά με το μέλλον του τομέα, βάσει των εξελίξεων της αγοράς, μαζί με μια αύξηση 4% σε διάστημα τριών ετών, θεωρώ ότι είναι μια αρκετά λογική θέση και ίσως αυτή που θα μπορούσε να διαμορφώσει τον τελικό συμβιβασμό.

Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η συζήτηση θα χρησιμεύσει στην αποσαφήνιση των θέσεων και ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη συναίνεση που η γεωργία και οι αγρότες αναμένουν από μας. Ελπίζω ότι όλοι – το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή – είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι εξαιρετικά ευτυχής που επισκέπτομαι πάλι το Κοινοβούλιο και που σας συναντώ σε μια κρίσιμη στιγμή, δεδομένου ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο επιδιώκουν μια οριστική θέση σε αυτό το ζήτημα του διαγνωστικού ελέγχου της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Γνωρίζουμε καλά ότι αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος δεν αποτελεί κάποια θεμελιώδη αλλαγή ως προς την προσέγγιση, όπως ήταν η μεταρρύθμιση του 2003, αλλά μια σημαντική τροποποίηση εκείνης της μεταρρύθμισης σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε μια κατάσταση που ήταν πραγματικά αδιανόητη μερικά χρόνια νωρίτερα. Πράγματι, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τις τάσεις αγοράς από το 2008, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε δραστική αύξηση των γεωργικών τιμών και έχουν προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε καλά, αναταραχές στον κλάδο των τροφίμων σχεδόν σε όλο τον κόσμο;

Αυτή η κατάσταση δείχνει το βαθμό στον οποίο η γεωργία παραμένει, για την Ευρωπαϊκή ήπειρο, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς και σε ποιο βαθμό η έννοια της κυριαρχίας των τροφίμων έχει νόημα σε αυτό το περιβάλλον της αυξανόμενης αστάθειας στις τιμές των γεωργικών προϊόντων.

Εντούτοις, ενώ ο διαγνωστικός έλεγχος αφορά μόνο τις τροποποιήσεις, αυτές είναι, παρ' όλα αυτά, πολλές και σύνθετες, και διαμορφώνουν, για όλους εμάς, ένα πακέτο του οποίου η ολοκλήρωση είναι δύσκολη.

Το Συμβούλιο έχει ήδη απασχοληθεί πολύ σε όλα τα επίπεδα για τη διευθέτηση πολλών ζητημάτων. Εν προκειμένω, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την πολύτιμη εργασία που εκτελείται από τη Σλοβένικη Προεδρία, πράγμα που έδωσε τη δυνατότητα να γίνει μια πολύ εποικοδομητική αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής. Επιπλέον, κυρίες και κύριοι, οι εισηγητές, Lutz Goepel και Luis Manuel Capoulas Santos, είναι εκείνοι που έχουν εκπονήσει την εργασία για την ανακοίνωση σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δυο σας για την ποιότητα των αντίστοιχων εκθέσεών σας, οι οποίες ήταν πολύ λεπτομερείς και πλήρεις προτάσεων .

Όπως γνωρίζετε, η επιθυμία μου ήταν από την αρχή να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα επίσης την εμπειρία να εργαστώ με αυτό όταν είχα την τιμή να είμαι, για πέντε έτη, Ευρωπαϊκός Επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική και τους θεσμούς, και, όπως σας είπα, θέλησα να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα στο πνεύμα της μελλοντικής συναπόφασης.

Έδειξα επίσης πολύ έντονο ενδιαφέρον για την επόμενη εργασία που πραγματοποίησε το Κοινοβούλιο, παράλληλα με την εργασία του Συμβουλίου, όπου όλοι συμμετείχαμε σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ως ένα είδος ενισχυμένου διαλόγου.

Εν προκειμένω, είχα πολύ παραγωγικές και τακτικές συζητήσεις σχετικά με τη θέση της διαπραγμάτευσης, με τα μέλη της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη και μέσα στο Κοινοβούλιο – σχεδόν 50 ώρες συνεδριάσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή μεταξύ των συναδέλφων. Σε κάθε αποφασιστικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, συνεδριάσαμε με το Συμβούλιο, στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 22 Οκτωβρίου, μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή για τη Γεωργία και στις 4 Νοεμβρίου, για να εξετάσουμε την τελική φάση της διαπραγμάτευσης και τα πρακτικά του Συμβουλίου του Οκτωβρίου.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της επιτροπής σας, Neil Parish, για την ενεργό συνεργασία του σε όλη αυτήν την διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους προέδρους των ομάδων σας, Lutz Goepel, Luis Manuel Capoulas Santos, Niels Busk, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Vincenzo Aita και Sergio Berlato.

Δεδομένου ότι ασκούμε τώρα την προεδρία, έχουμε φροντίσει να ενημερώνουμε τακτικά το Συμβούλιο, σε υπουργικό και σε τεχνικό επίπεδο, για την εξέλιξη της εργασίας του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών στο Λουξεμβούργο, ενημέρωσα προσωπικά κάθε υπουργό, εγγράφως, για τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με καθένα από τα στοιχεία που έπρεπε να συζητήσουμε μέσα στο Συμβούλιο.

Αύριο, αφού εκφέρετε τη γνώμη σας, εμείς και η κα Mariann Fischer Boel, θα είμαστε σε θέση να επιδιώξουμε μια πολιτική συμφωνία μέσα σε αυτό το Συμβούλιο. Προτού ξεκινήσω, και εννοώ προτού ξεκινήσω την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων, θα ενημερώσω τους υπουργούς για την έκβαση της ψηφοφορίας σας σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο.

Όπως συμβαίνει πάντα, κυρίες και κύριοι, η εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης δεν είναι εύκολη, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ανεπίλυτα σημαντικά σημεία. Αυτά αποτελούν διασπαστικά ζητήματα, αλλά είμαστε απόφασισμένοι – η Προεδρία είναι αποφασισμένη – να βρούμε, από κοινού με την Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη την ψηφοφορία σας, τον καλύτερο δυνατό δυναμικό συμβιβασμό.

Η εργασία μέσα στο Συμβούλιο έχει δείξει ότι, σε πολλά ζητήματα, ως υπουργοί, έχουμε παρόμοιες ανησυχίες με εκείνες του Κοινοβουλίου. Θα πάρω δύο παραδείγματα: αφενός, την αναζήτηση αυξανόμενης ευελιξίας για το Άρθρο 68 και αφετέρου, τη διατήρηση των εξαιρετικών μέτρων για την αγορά σε περίπτωση διαγνωστικών κρίσεων, Άρθρο 44 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στον τελικό συμβιβασμό.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κα Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι, μεταξύ των πιο ευαίσθητων ζητημάτων, υπάρχουν τουλάχιστον δύο που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα: το ζήτημα του γάλακτος και το ζήτημα της διαφοροποίησης. Στο Συμβούλιο, διοργανώσαμε συζητήσεις τόσο εμβριθείς, παθιασμένες και ζωηρές όσο εκείνες που έχω ακούσει ή παρατηρήσει εδώ, στο Κοινοβούλιο. Οι ίδιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί και στα δύο φόρουμ μας.

Η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα το πρωί και η αυριανή ψηφοφορία για τον διαγνωστικό έλεγχο είναι, επομένως, πολύ σημαντικά βήματα που καταδεικνύουν, για άλλη μια φορά, το ζωτικής σημασίας ρόλο του Κοινοβουλίου, τον οποίο το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα αυτού του ενισχυμένου διαλόγου, το πνεύμα της συναπόφασης, στο οποίο, για αρκετούς μήνες, έχω θελήσει να εργαστώ εξ ονόματος της Προεδρίας.

Για αυτό το λόγο είμαι πολύ ευτυχής, όπως, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι επίσης και ο Επίτροπος, που είμαστε σε θέση να σας ακούσουμε σήμερα, να απαντήσουμε σε μερικές από τις ερωτήσεις σας και να διεξάγουμε αυτήν την τελική συζήτηση μαζί σας.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, κατ' αρχάς, προτού προχωρήσω αναλυτικότερα στο περιεχόμενο αυτής της συζήτησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Capoulas Santos για το σύνολο της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στην έκθεση. Βεβαίως δεν υποτιμώ τη σκληρή εργασία και, όπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. Capoulas Santos, ο αριθμός των τροποποιήσεων φυσικά και δεν κατέστησε καθόλου ευκολότερο το στόχο που ήταν η προσπάθεια εύρεσης της μέσης οδού για την περιοχή προσέγγισης.

Έχουμε ξοδέψει έως τώρα περισσότερο από ένα έτος συζητώντας από κοινού το θέμα του διαγνωστικού ελέγχου, μερικές φορές με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, αρχικά βάσει της έκθεσης Goepel και τελικά, τώρα, βάσει της έκθεσης Capoulas Santos. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εκφράσω ευγνωμοσύνη μου για την εποικοδομητική συνεργασία που είχα πάντα με το Κοινοβούλιο και για το ότι προσπαθήσαμε πάντα να ακούμε και να βρίσκουμε μια συμβιβαστική λύση η οποία δεν θα απείχε πολύ από τις μεταξύ μας θέσεις.

Δεδομένου ότι έχω περιορισμένο χρόνο, είναι εντελώς αδύνατο να επεκταθώ σε όλες τις λεπτομέρειες έτσι θα επικεντρωθώ σε μερικές από τις σημαντικότερες, αρχίζοντας από τον τομέα του γάλακτος.

Το 2007 ήταν ένα, ίσως περίεργο, αλλά σίγουρα πολύ διδακτικό έτος. Ένα πράγμα που μάθαμε κατά τη διάρκεια του 2007 ήταν ότι το σύστημα ποσόστωσής μας δεν επέτρεψε στην προσφορά να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Κατά συνέπεια, είδαμε τις τιμές στα γαλακτοκομικά προϊόντα να ξεπερνούν τα ανώτατα όρια. Ορισμένοι αγρότες μου είπαν ότι αυτό ήταν καλό όσο διάρκεσε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι λόγω της αυξανόμενης παραγωγής που έρχεται ως αντίδραση στις υψηλότερες τιμές, είδαμε έπειτα μια πολύ απότομη μείωση των τιμών.

Θεωρώ ότι σήμερα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο τομέας αγωνίζεται πραγματικά να πάρει πίσω μερικούς από τους πελάτες που εγκατέλειψαν το γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα επειδή θεώρησαν ότι οι τιμές ήταν πάρα πολύ υψηλές. Βλέπω επομένως ότι το Κοινοβούλιο προτείνει μια αύξηση 1% αλλά μόνο για δύο έτη, δηλαδή μια αύξηση 2% που εκτείνεται χρονικά έως το 2010.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι εξετάζουμε τις συνέπειες των αποφάσεων που θα πάρουμε στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά το 2010 είναι πάρα πολύ κοντά και σκέφτομαι πως πρέπει να επιμείνουμε για το 2011, δείχνοντας ταυτόχρονα με σαφήνεια ότι θα είμαστε ανοικτοί για τη συζήτηση όλων των θεμάτων το 2011. Το γεγονός είναι, ωστόσο, ότι το σύστημα ποσόστωσης λήγει το 2015.

Έχω επίσης διδαχτεί από όλες τις συζητήσεις που είχαμε ότι υπάρχει ισχυρή πίεση να αποκτηθεί αυτό το κεφάλαιο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Συμφωνώ ότι πρέπει να υιοθετηθούν ή να εγκριθούν ορισμένα συνοδευτικά μέτρα και είμαι πεπεισμένη πως μπορούν να γίνουν αρκετά στο νέο Άρθρο 68.

Αναγνωρίζω ότι το παρόν Άρθρο 69 είναι πολύ πάρα πολύ περιοριστικό για να χρησιμοποιηθεί με κάποια μελλοντική προοπτική, γι' αυτό αναπτύσσουμε τώρα νέες δυνατότητες στο νέο Άρθρο 68. Εάν μπορέσουμε να επιτύχουμε έναν καλό συνδυασμό μεταξύ του Άρθρου 68 και των νέων δυνατοτήτων αγροτικής ανάπτυξης, τότε είμαι αρκετά βέβαιη ότι θα βρούμε λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε μερικούς τομείς.

Στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, κατά την αποσύνδεση, η Επιτροπή προτείνει να διατηρούμε τη δυνατότητα σύνδεσης της πληρωμής με δύο ή τρεις τομείς – θηλάζουσες αγελάδες, πρόβατα και αίγες – επειδή αναγνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα σε εκείνους τους τρεις τομείς. Θέλετε επίσης να διατηρήσετε τις συνδεδεμένες πληρωμές για την πριμοδότηση των αρσενικών βοοειδών, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και την αποξηραμένη ζωοτροφή. Η βασική μου άποψη είναι πως είναι σημαντικό να αποσυνδεθεί το σύστημα – αυτό είναι βασικά ένα θεμελιώδες στοιχείο όλων των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναληφθεί – και ότι πρέπει να εξετάσουμε πάλι την έννοια της απλοποίησης για να εκμεταλλευθούμε οποιαδήποτε ευκαιρία να απλοποιήσουμε το σύστημά μας. Είμαι, εντούτοις, ανοιχτή στην εύρεση μιας λύσης που θα είναι λιγότερο περίπλοκη από ό,τι έχουμε προτείνει.

Έχουμε προτείνει μια προσέγγιση δύο σταδίων αποσύνδεσης και είμαι πρόθυμη, μαζί με την προεδρία, να την κάνουμε σε ένα βήμα, αλλά να την αναβάλλουμε έως το 2012 – το τελευταίο έτος εφαρμογής – έτσι ώστε να ισχύει για το έτος προϋπολογισμού 2013. Έχετε δίκιο να ρωτάτε γιατί πρέπει να το κάνουμε πιο περίπλοκο απ' όσο χρειάζεται. Όπως είπα, το άρθρο 68 πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως πιο ευέλικτο όργανο αλλά με ορισμένους περιορισμούς, επειδή θέλετε μια κατάσταση όπου μπορείτε να συνδέσετε το 10%. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην έχουμε μια κατάσταση όπου η αποσύνδεση να γίνεται από την πίσω πόρτα, μέσω του άρθρου 68.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό ζήτημα ως προς τη διαφοροποίηση, την αγροτική ανάπτυξη και τις νέες προκλήσεις, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως είναι η ανάγκη για περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας. Κατόπιν πρέπει να βρούμε νέους τρόπους διαχείρισης των υδάτινων πόρων μας. Το νερό είναι ένας δυσεύρετος πόρος, αλλά εξαιρετικά σημαντικός για τη γεωργία, ειδικά σε μερικές από τις νότιες περιοχές μας, επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να χρησιμοποιούμε το νερό με τον ευφυέστερο δυνατό τρόπο για να αποφύγουμε τη σπατάλη του. Αυτό είναι εφικτό, αλλά, βεβαίως, χρειάζονται χρήματα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω προτείνει αυτήν την μεταφορά από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα: 8% κλιμακούμενο κατά τη διάρκεια των ετών. Ξέρω ότι μπορεί αύριο να επανέλθουμε σε έναν συμβιβασμό για αυτό το ζήτημα, αλλά θα τόνιζα ότι θα απαιτηθούν σίγουρα χρήματα, δεδομένου ότι θα προορίζονται για τη βιοποικιλότητα και για τους άξονες του γάλακτος που έχουμε θέσει στο σύστημα .

Δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες σχετικά με την προοδευτική διαφοροποίηση. Ξέρω τις απόψεις σας και ξέρω ότι λέτε τώρα «1 ..2 ..3». Είμαι βέβαιη ότι θα είμαστε πάλι σε θέση να βρούμε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό για αυτό το ζήτημα.

Έχω μόλις αγγίξει μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα, και είμαι βέβαιη ότι θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω μετά τη συζήτηση, αλλά δεσμεύομαι, μαζί με την προεδρία, για την εύρεση ενός ικανοποιητικού συμβιβασμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν παίρνετε ποτέ όλα όσα θέλετε, έτσι σκέφτομαι ότι θα είναι ένα ερώτημα για όλους μας η παραδοχή ότι πρέπει «να καταπιούμε μερικές καμήλες» για να είμαστε σε θέση να βρούμε έναν συμβιβασμό που θα είναι προς όφελος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα σε έναν διεθνοποιημένο κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, συντάκτρια της γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων. (NL) Κυρία Πρόεδρε, μολονότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων χαίρει μεγάλης εκτίμησης όντας μια αξιόπιστη αρχή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε σημαντικές αλλαγές. Αυτό που σημαίνει, εν τούτοις, είναι ότι πρέπει να τις αναγγείλετε σωστά εκ των προτέρων και ότι πρέπει επίσης να προσφερθούν στο κοινό και εναλλακτικές λύσεις.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια ανακοίνωση για την κατάσταση της Κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Η πρόθεση ήταν να εφαρμοστούν δραστικές περικοπές στις άμεσες επιχορηγήσεις και να αυξηθεί η απόδοση από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος και της απασχόλησης. Απογοητευθήκαμε τελικά από τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκαν οι προτάσεις, περιλαμβάνοντας διάφορες ασήμαντες περικοπές στις άμεσες επιχορηγήσεις. Οι αγρότες δεν πρέπει να επιχορηγούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες αποδόσεις παραγωγής ή την κατοχή γης. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα επιθυμούσε να δει το αυτό να γίνεται για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν, όπως η επέκταση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, και για τις δραστηριότητές τους που ωφελούν το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων που προχωρούν πέρα και πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις. Θα επιθυμούσαμε να το βλέπαμε αυτό να τίθεται σε ισχύ από το 2020.

Απόψε, συζητάμε τη μείωση των αποθεμάτων των μελισσών. Προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, είναι απαραίτητο να περικοπεί η χρήση των ψεκασμών και να προωθηθεί η βιοποικιλότητα με την εισαγωγή ουδέτερων ζωνών. Η τεχνολογία Gen και η εντατική μονομερής γεωργία είναι ένα πρόβλημα επ' αυτού. Ελπίζω ότι απόψε το βράδυ, όπως κάναμε και το πρωί, θα δεσμευτούμε για έναν τύπο γεωργίας όπου η αροτραία καλλιέργεια και η φύση θα ενισχύουν η μια την άλλη.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper, εισηγητής της γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο ως προς τις ελεύθερες αγορές γεωργικών προϊόντων τόσο από την άποψη του ανοίγματος των κανονισμών αγοράς όσο και από αυτήν του κοινωνικού και οικονομικού μετριασμού των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Χαιρετίζω με έμφαση το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει πάρει ήδη μια θετική θέση όσον αφορά διάφορες προτάσεις του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος έχει επανεξετάσει πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τη διαφοροποίηση και την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο, παραμένει ένα ζήτημα: θέλουμε να απαλλάξουμε περισσότερα μικρά αγροκτήματα από τις πρόσθετες περικοπές στους πόρους. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ένας μεγάλος αριθμός άλλων συναδέλφων θεωρούν ότι το όριο απαλλαγής πρέπει να αυξηθεί έως τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Κύριε Επίτροπε, σε αντίθεση με την άποψη που εκφράζεται από άλλους, την οποία γνωρίζουμε όλοι, αυτή δεν είναι μια γελοία πρόταση. Αντίθετα, η πρότασή μας είναι πολύ σοβαρή επειδή έχει ως σκοπό να επιτρέψει στις αγροτικές μονάδες να έχουν βεβαιότητα στον προγραμματισμό τους καθώς εισέρχονται στην οικονομία της αγοράς και κρατά επίσης τις υποσχέσεις που καθορίστηκαν στις γεωργικές μεταρρυθμίσεις του 2003. Οι μικρότερες αγροτικές μονάδες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αναταραχή αγοράς τους τελευταίους μήνες. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να τους παρέχουμε πολιτική υποστήριξη. Φυσικά, αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιορίσει τα ειδικά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς. Εν τούτοις, πρέπει να έχουμε επίγνωση του ελαττώματος του συστήματος. Δεν μπορούμε αφ' ενός να κόψουμε τις ενισχύσεις προς τις αγροτικές γαλακτοκομικές μονάδες και, αφ' ετέρου, να καταδείξουμε τη χρηματοδότηση των κεφαλαίων προώθησης γαλακτοκομικών ως επιλογή διάσωσης.

Εάν απαιτούνται χρήματα για αυτές τις δομικές αλλαγές, αυτά πρέπει να βρεθούν στα αχρησιμοποίητα γεωργικά και διαρθρωτικά ταμεία. Η αγροτική πολιτική θα παραμείνει αντιφατική και αστάθμητη εφ' όσον συνεχίζει να παλινδρομεί κατ' αυτό τον τρόπο. Επομένως, εμείς, ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, απαιτούμε τον προγραμματισμό της ασφάλειας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των εισοδημάτων των αγροτών. Και οι δύο αυτοί στόχοι θα καταστούν δυνατοί μόνο εφόσον διαχωρίσουμε αυστηρά τη λειτουργική προσέγγιση των πληρωμών αποζημιώσεων από τα περιφερειακά προγράμματα στο μέλλον. Θα επιθυμούσαμε τώρα να δούμε τις προτάσεις της Επιτροπής προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Lutz Goepel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, η ορθή πρακτική μας δείχνει ότι τα δύο λεπτά είναι πολύ λίγος χρόνος για να εξετάσει κάποιος μια ευσυνείδητη εργασία ενός έτους σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο. Υπάρχουν μερικά θέματα που θα επιθυμούσα να θίξω. Για δική σας υπενθύμιση: τον Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή υπέδειξε διαφοροποίηση 8% συν προοδευτική μείωση 45%. Υποδείχτηκε προοδευτική διαφοροποίηση 4%, δηλαδή διαφοροποίηση ανάλογα με το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην έκθεση Goepel. Στη συνέχεια, ακούσαμε ότι η Επιτροπή πρότεινε βασική διαφοροποίηση 8% και προοδευτική διαφοροποίηση 9% επί συνόλου 17% και πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην επιτροπή, φθάσαμε σε ένα μέγεθος της τάξης του 5%. Για μας ήταν σημαντικό όλοι οι πόροι διαφοροποίησης να παραμείνουν στον τομέα και να χρησιμοποιηθούν, ανεξάρτητα από το μέγεθος της αγροτικής μονάδας ή τη νομική μορφής της.

Κύριε Επίτροπε, ζητήσατε περισσότερη ευελιξία για τα Κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της μεταστροφής του συστήματος. Αυτό θα σήμαινε περισσότερες ευκαιρίες για την εισαγωγή περαιτέρω δυνατοτήτων αποσύνδεσης και απομάκρυνση από τις ιστορικές τιμές αναφοράς. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτό. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο της επιτροπής έχουν δείξει ότι αυτό δεν ενδείκνυται για όλες τις περιοχές, δεδομένου ότι πρέπει να αναφέρεται σε σύνδεση με την περιοχή συγκομιδής, ειδικότερα καθώς απομακρυνόμαστε από τις μικρότερες οργανώσεις αγοράς. Οι νέες προκλήσεις και η αυξανόμενη σφαιρική κινητικότητα στις αγορές απαιτούν νέους, ευέλικτους μηχανισμούς. Στο γαλακτοκομικό τομέα, έχουμε πετύχει επίσης τον επαναπροσδιορισμό του Άρθρου 68 ώστε να υποστηριχθούν οι μειονεκτούσες περιοχές.

Τέλος, ερχόμαστε στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, το πιό περίπλοκο θέμα σε αυτήν την αξιολόγηση. Επειδή είναι τόσο περίπλοκο, θα προτιμούσα να είχαμε εξετάσει αυτό το σύνολο των ζητημάτων σχετικά με τα γαλακτοκομικά προϊόντα με επιλογές και συμπληρωματικά μέτρα, ως σύνθετη έκθεση όταν καταργηθούν οι ποσοστώσεις το 2010 ή το 2011. Εντούτοις, το κεφάλαιο του γάλακτος είναι αρκετά μεγάλο και θα παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους αγρότες γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδιαίτερα στις μειονεκτούσες περιοχές. Η προώθηση επενδύσεων προς τους αγρότες γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς συνδεδεμένη ποσόστωση σε ολόκληρη την ΕΕ δεν πρέπει να υποβαθμιστεί, δεδομένου ότι θα μείωνε την πίεση αγοράς που βιώνεται από τις επιχειρήσεις.

Θέλω, τέλος, να αναφέρω κάτι προσωπικό: Θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω την ομάδα μου για την επιτυχία τους να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα σχετικά με αυτό το πακέτο μέχρι το τέλος της ενεργού περιόδου μου ως μέλος του Κοινοβουλίου υπό τη Γαλλική Προεδρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Επίτροπε, Υπουργέ, κ. Capoulas Santos, θα ήθελα, στη συνέχεια, να μιλήσω και, όπως είπε ο κ. Goebbels, δύο λεπτά για μια τέτοια σημαντική έκθεση δεν είναι αρκετά.

Αυτό που θέλω να πω είναι αρκετά απλό. Θα ήθελα αρχικά να υποστηρίξω την ισορροπία της έκθεσης που προτείνεται σήμερα από τον κ. Capoulas Santos. Ήταν απαραίτητο να ενημερωθεί η κοινή γεωργική πολιτική, η οποία αποτελεί στόχο του διαγνωστικού ελέγχου, αλλά, ταυτόχρονα, ήταν εξίσου απαραίτητο να διατηρηθεί η ενότητα αυτής της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντάς της να συνεχίσει να είναι μια πολιτική που θέτει τους γεωργικούς στόχους σε όλη την Ευρώπη. Είναι αυτή η ισορροπία που σκοπεύω τώρα να υποστηρίξω, παραθέτοντας τέσσερα παραδείγματα.

Το πρώτο παράδειγμα είναι αυτό των ποσοστώσεων στο γάλα, οι οποίες έχουν προκαλέσει τη συζήτηση, και, αυτό το λέω ειλικρινά, κατά την άποψή μου η θέση που παρατέθηκε είναι η σωστή. Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα. Όλοι εκείνοι που θέλουν να ενεργήσουν γρήγορα για να αυξήσουν τις παραγόμενες ποσότητες και να απαλλαχθούν από τους μηχανισμούς της αγοράς, διατρέχουν το σημαντικό κίνδυνο να δουν να πέφτει η τιμή του γάλακτος και να βρεθούν μέσα σε μια εξαιρετικά βραδυκίνητη εργασία αναδιάρθωσης.

Η αποσύνδεση των ενισχύσεων: εδώ επίσης, έχουμε βρεί μια θέση που, κατά την άποψή μου, είναι ισορροπημένη. Η συνολική αποσύνδεση θέτει σε κίνδυνο πολλά είδη παραγωγής. Πρέπει να προστατεύσουμε τα διάφορα είδη παραγωγής στην Ευρώπη: πρόβατα, βοοειδή, αίγες και μικρής κλίμακας παραγωγή λαχανοκομικών ειδών.

Όσον αφορά τους κανονιστικούςμηχανισμούς, μπορούμε στην πραγματικότητα να ακολουθήσουμε την ασφαλή οδό, αλλά, πρέπει επίσης να διατηρήσουμε τους δημόσιους μηχανισμούς που επιτρέπουν την πρόληψη και την προσαρμογή. Αυτό είναι το στοιχείο που σε αυτήν την έκθεση και που, κατά τη δική μου άποψη, είναι πολύ σημαντικό.

Τέλος, όσον αφορά τη συνολική ανάπτυξη των ενισχύσεων και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε, θα ήθελα να πω ότι, για την διαφοροποίηση και τον περιορισμό του Άρθρου 68, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα. Είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση που αποσκοπεί στην εξής συνθήκη: να εξασφαλιστεί ότι το ολικό μοντέλο της γεωργικής παραγωγής μας κινείται προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διατήρηση ενός λειτουργικού μοντέλου που να βασίζεται στα άτομα ή τις ομάδες και να λαμβάνει υπόψη τρεις στόχους: τους οικονομικούς, τους οικολογικούς και τους κοινωνικούς.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DA) Κυρία Πρόεδρε, ο διαγνωστικός έλεγχος μπήκε στην αγορά ως ένας τρόπος απλοποίησης και εξάλειψης της γραφειοκρατίας. Αυτοί ήταν οι βασικοί στόχοι όταν ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Εξαγγέλθηκε επίσης ότι θα καθιστούσαμε τη γεωργία εντός της ΕΕ έτοιμη για την αυξανόμενη ελευθεροποίηση των συναλλαγών – και ειδικότερα για τη νέα περίοδο μετά το 2013 όπου είχε οριστεί η λήξη της τρέχουσας περιόδου συμφωνίας. Ταυτόχρονα, ήταν επίσης πολύ σημαντικό για μας στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί για την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων – όχι μόνο για τους ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ειδικότερα το αυξανόμενο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που ζητά τρόφιμα.

Ο τομέας του γάλακτος ήταν εκείνος όπου επρόκειτο, στην πραγματικότητα, να δοκιμάσουμε το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις της αυξανόμενης παραγωγής. Εν προκειμένω, σκέφτομαι ότι είναι απογοητευτικό να αποτελεί μέρος της συζήτησης το εάν πρέπει να ξεκινήσουμε την αποκαλούμενη «ομαλή προσγείωση» και να δώσουμε σε όσους παραγωγούς γάλακτος θέλουν την ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγή του γάλακτός τους. Για μένα αυτό είναι μια ένδειξη ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε ιδιαίτερα έτοιμοι για τις αυριανές αλλαγές και, ειδικότερα, για την περίοδο μετά το 2013.

Όσον αφορά την απλοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας – ώστε να είναι πιο εύκολο να είναι κάποιος αγρότης – πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να βρεθούν πολλά ή σαφή παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο απλοποίησης της κατάστασης ή μείωσης της γραφειοκρατίας. Το σύνολο του προβλήματος της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπου υπάρχουν αυτήν την περίοδο μεγάλες διαφορές μεταξύ των Κρατών μελών, είναι ένας τομέας όπου, κατά την άποψή μου, πρέπει σαφώς βελτιωθούμε. Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι αυτή η αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής πρέπει, κατά την άποψή μου, να δώσει μια πολύ σαφέστερη ένδειξη της κατεύθυνσης που θέλουμε να πάρει η γεωργία όταν λήξει η περίοδος συμφωνίας το 2013.

Ένα θετικό στοιχείο είναι η πολιτική των αγροτικών περιοχών και εδώ είναι φυσικά σημαντικό το γεγονός ότι οι διαμορφωμένοι πόροι παραμένουν στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να ωφελήσουν. Τέλος, μια ενέργεια που θα καλωσόριζα – σκεπτόμενος επίσης ότι κάτι τέτοιο θα είχε ωφελήσει την ευρωπαϊκή γεωργία – θα ήταν εάν στο Κοινοβούλιο είχαμε επιμείνει περισσότερο στην πρόταση που τέθηκε από την Επιτροπή κάμποσο διάστημα πριν.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, σε δύο αδελφούς δόθηκε μια τσάντα με γλυκά από τους γονείς τους. «Ας κάνουμε δίκαιη μοιρασιά», είπε ο μεγαλύτερος αδελφός, στον οποίο ο μικρότερος απάντησε, «Θα προτιμούσα να τα μοιραστούμε εξίσου». Αυτή η ιστορία περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των παλαιών και των νέων Κρατών μελών όσον αφορά το ζήτημα της γεωργίας. Τα παλαιότερα κράτη λαμβάνουν περισσότερα και τα νέα αρκετές φορές λιγότερα.

Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια μεταβατική περίοδος, αλλά γιατί θα πρέπει αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί πέρα από το 2013; Γιατί θα έπρεπε τα νέα κράτη να συνεχίσουν να λαμβάνουν αναλογικά δύο ή τρεις φορές λιγότερα από τα παλαιότερα κράτη; Συνεχίζουμε να ακούμε ότι αυτό είναι δίκαιο και ότι υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για αυτό. Όμως, δεν θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε ισότητα. Υπήρξε κάποια αιτιολόγηση όσον αφορά τις ανισότητες στο πλαίσιο του συστήματος επιχορηγήσεων παραγωγής, το οποίο ευνόησε τους αγρότες που παρήγαγαν περισσότερο. Εντούτοις, τώρα που κινούμαστε προς τις επιχορηγήσεις περιοχής, δεν υπάρχει καμία περαιτέρω αιτιολόγηση για αυτήν την διάκριση. Το ζήτημα αυτό πρέπει να τερματιστεί μετά το 2013 και δεν πρέπει να υφίσταται κανένας διαχωρισμός σε παλαιά και νέα μέλη. Εμείς, τα νέα μέλη, θέλουμε επίσης να γίνουμε παλαιά!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτές οι συζητήσεις πραγματοποιούνται κάτω από δυσμενείς περιστάσεις. Εάν οι Ιρλανδοί είχαν ψηφίσει λογικά, θα είχαμε δικαίωμα λόγου στα γεωργικά ζητήματα και στους γεωργικούς πόρους χρηματοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Αυτή τη στιγμή, οι συζητήσεις εξακολουθούν να διεξάγονται σύμφωνα με την παλαιά διανομή, παρόλο που ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο κ. Barnier, έχει συμφωνήσει με τη συμμετοχή μας. Αυτή είναι μια ευγενική προσφορά, αλλά παραμένει απλά ευσεβής πόθος επειδή τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Αυτό γίνεται επίσης προφανές στα σχέδια πράξεως της Επιτροπής. Το πρώτο σχέδιο που εξέδωσε ο κ. Goepel ως εισηγητής – μας παρέδωσε τα αριθμητικά μεγέθη μερικά λεπτά πριν – προέβλεπαν μια σημαντική προοδευτική μείωση στη φορολογία εισοδήματος: 10, 25, 45. Στο Κοινοβούλιο εξετάσαμε αυτά τα αριθμητικά μεγέθη και προσθέσαμε τις δαπάνες εργασίας που υπόκεινται στις ειδικές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό θα περιελάμβανε μια ανακατανομή που θα χρησίμευε ως παράδειγμα για το 2013.

Ο φόβος μας τώρα είναι ότι το 2013 θα αντιμετωπίσουμε μια γραμμική μείωση. Σε σχέση με τους αριθμούς που αναφέρονται αυτήν την περίοδο από την Επιτροπή πρέπει να πούμε ότι «το όρος έτεκε μυν» (το βουνό γέννησε ποντικάκι). Αυτή η πρόταση χαρακτηρίζεται στην καλύτερη περίπτωση χλιαρή και δεν έχει καμία σχέση με τη διάγνωση που σωστά εξαγάγατε και με την οποία συμφωνώ. Νωρίτερα, επαναλάβατε τα βασικά σημεία: ύδρευση, κλίμα, γενετική ποικιλομορφία, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και γαλακτοκομική παραγωγή. Όλοι αυτοί οι τομείς χρήζουν εξέτασης, αλλά η δράση που προτείνετε είναι τουλάχιστον αστεία.

Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ εν συντομία με τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Γνωρίζετε την κατάσταση σε σχέση με τη γαλακτοκομική βιομηχανία. Υπάρχει πλεόνασμα γάλακτος και οι τιμές έχουν μειωθεί σε καταστροφικά επίπεδα. Η πρότασή σας είναι να επιταχυνθούν τα πράγματα και να αυξηθούν οι ευκαιρίες παραγωγής. Ωστόσο, η οικονομία της αγοράς σημαίνει ότι η παραγωγή πρέπει να είναι ανάλογη της ζήτησης. Αυτό που προτείνετε είναι λίγο-πολύ ίδιο με την πρακτική των αυτοκινητοβιομηχανιών που μειώνουν ή καταργούν τις διακοπές των Χριστουγέννων και οργανώνουν πρόσθετη βάρδια για να αυξήσουν το απόθεμα των αυτοκινήτων. Η εν λόγω προσέγγιση είναι άστοχη ενώ εγώ υποστηρίζω αυτά που είπε νωρίτερα ο κ. Goepel, δηλαδή ότι θα ήταν καλύτερο να μην ρυθμιστεί τώρα η γαλακτοκομική παραγωγή στα πλαίσια του διαγνωστικού ελέγχου, αλλά στο τέλος, όταν θα έχουμε τις αναλύσεις αγοράς που έχουν παραμείνει στο στάδιο της υπόσχεσης για πάρα πολύ καιρό, αλλά που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί και ότι θα πρέπει έπειτα να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα σχετικά με τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, το οποίο να ταιριάζει με την αγορά και τις απαιτήσεις των αγροτών.

 
  
MPphoto
 

  Vincenzo Aita, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση και η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό στάδιο για την Κοινοτική πολιτική για τη γεωργία.

Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη, εξαιτίας όσων έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, και κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, για μια ακόμα ισχυρότερη κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στην Ευρώπη. Αντ' αυτού, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκτενούς εργασίας και της εργασίας που εκπόνησε ο κ. Capoulas Santos, αντιμετωπίσαμε μερικά ζητήματα, αλλά αυτό έγινε μέσα στα πλαίσια ενός παλαιού συστήματος. Τα ζητήματα που έγιναν κεντρικά κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων δύο ετών είναι, για την Ευρώπη, τα ακόλουθα δύο ζητήματα, τα οποία θα επιθυμούσα να τονίσω. Ξεκινήσαμε με τον υγειονομικό έλεγχο στην ΚΓΠ, που πραγματοποιήθηκε το 2003,

Πρέπει να σταθούμε σε ορισμένα στοιχεία για να διαπιστώσουμε αν ακολουθούμε το σωστό δρόμο στην εργασία μας, ακόμα κι αν η εργασία που έχει διεξαχθεί κατά τη διάρκεια αυτού του ενάμισυ έτους είναι άριστη. Χάνουμε έναν τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας στην απασχόληση, περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT έως το 2005, οπότε δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί το 2007 και το 2008 δύο εκατομμύρια υπάλληλους, οι οποίοι έχουν χαθεί σε αυτόν τον σταθερό, εποχιακό και γνωστό τομέα της απασχόλησης. Ο αριθμός των απωλεσθέντων εκμεταλλεύσεων μεταξύ 2003 και 2005 πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT είναι 611.000. Σε μια εποχή όπως αυτή, της οικονομικής κρίσης, συμβαίνει να υπάρχει έντονος παρεμβατισμός των Κρατών μελών στις τράπεζες και τη βιομηχανία, αλλά σε καμία χώρα δεν γίνεται συζήτηση για την κατάσταση της γεωργίας, επειδή όλα αναμένεται να τακτοποιηθούν μέσω της κοινοτικής πολιτικής και της ΚΓΠ.

Με τη δράση που αναλαμβάνουμε, πιστεύω ότι πηγαίνουμε ενάντια στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών και στις ενέργειες που απαιτούνται στην πραγματικότητα: δηλαδή, να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις να βγουν από μια κατάσταση υπαγωγής στους μηχανισμούς της επεξεργασίας και του μάρκετινγκ, επειδή το άλλο δεδομένο και τελειώνω αμέσως είναι ότι οι γεωργικές επιχειρήσεις έχουν χάσει το εισοδηματικό τους μερίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ή τριών ετών, προς όφελος του μετασχηματισμού της εμπορικής βιομηχανίας.

Αυτά ήταν τα ζητήματα που οφείλαμε να έχουμε αντιμετωπίσει και σε αυτό το σημείο η εκτίμηση για το τι θα ψηφίσουμε μεθαύριο στην αίθουσα συνεδριάσεων είναι πολύ αρνητική.

 
  
MPphoto
 

  Witold Tomczak, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η οικονομική διάκριση ενάντια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα και ενάντια στα νέα κράτη μέλη είναι οι δύο βασικοί μηχανισμοί της Κοινής γεωργικής πολιτικής που αποδυναμώνουν την ΕΕ και έρχονται σε σύγκρουση με τους κύριους στόχους της. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν απομακρύνουν αυτούς τους μηχανισμούς. Πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε επαρκώς την ευρωπαϊκή γεωργία εάν αγνοούμε το 95% όλων των αγροκτημάτων; Αυτό το 95% είναι οικογενειακά αγροκτήματα, όχι μεγαλύτερα από 50 εκτάρια. Εντούτοις, λαμβάνουν μόνο τα περισσεύματα των γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ. Οι πλουσιότεροι αγρότες, οι οποίοι αποτελούν μόνο το 1%, λαμβάνουν πάνω από 9 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, με άλλα λόγια, περισσότερο από το 90% του συνόλου των αγροκτημάτων. Αυτή η πολιτική χτυπά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η έκβαση της τρέχουσας και της προτεινόμενης αγροτικής πολιτικής θα είναι η συνεχής μείωση του πληθυσμού της επαρχίας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η απώλεια της ασφάλειας των τροφίμων στις περιοχές, τα κράτη και την ΕΕ συνολικά.

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI). – (SK) Οι προτάσεις της Επιτροπής για την υγεία της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατυπώθηκαν κάτω από συνθήκες αρκετά διαφορετικές από εκείνες που βιώνουμε σήμερα. Σήμερα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή ειδικά ως προς τη σταθεροποίηση της αυξανόμενης αστάθειας των αγορών γεωργικών προϊόντων, την επιτάχυνση της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις παγκόσμιες τιμές, την υπογράμμιση του αναντικατάστατου ρόλου της γεωργίας στην κοινωνία, την ενίσχυση των συστημάτων της ΚΓΠ και προ πάντων την καλύτερη χρήση της δυνατότητας διακεκριμένης γεωργίας των νέων Κρατών μελών.

Οι τροποποιήσεις που παρουσιάζονται από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν, δυστυχώς, επιφέρει μόνο μια μερική διόρθωση στην ανεπαρκή ανταπόκριση της Επιτροπής στις οξείες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή έχει προωθήσει την εφαρμογή της προοδευτικής διαφοροποίησης σε μία προσπάθεια να καταδειχθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητά της να εξαλείψει τα υψηλά επίπεδα υποστήριξης των καλλιεργειών.

Αυτό είναι αντίθετο προς την αυξανόμενη ανάγκη για υψηλότερη ένταση της συγκέντρωσης των μέσων παραγωγής. Εντούτοις, είναι συνολικά παράλογο να μην είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε τις προτάσεις για αντιμετώπιση των αγροκτημάτων όχι ως ιδιοκτησίες των κατόχων τους, αλλά ως ορθολογικές και βιώσιμες ομοσπονδίες μικρών κτηματιών που δεν θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν η μια την άλλη. Ως εκ τούτου, κάθε μεμονωμένος μέτοχος πρέπει να γίνει αποδεκτός ως ένας αγρότης.

Επομένως καλώ τον κ. Barnier, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, να αφήσει κάποιο χώρο στις συζητήσεις του Συμβουλίου για μια προτεινόμενη λύση σχετικά με αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στην Επίτροπο Mariann Fischer Boel, τον κ. Barnier, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κ. Capoulas Santos, εισηγητή, καθώς επίσης και τον Lutz Goepel, για τη συνεργασία που είχαμε, καθώς επίσης και όλα τα μέλη της επιτροπής για τη σκληρή εργασία τους, δεδομένου είμαστε 27 Κράτη μέλη και, αν και δεν έχουμε 27 θέσεις σε αυτήν την έκθεση, διαθέτουμε έναν αρκετά ικανοποιητικό αριθμό, και συγκροτηθήκαμε σε επιτροπή για να επιτύχουμε αυτό που θεωρώ ότι είναι ένας λογικός συμβιβασμός. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης την Επίτροπο για τη συνεργασία και τη βοήθειά της και ειδικότερα το Michel Barnier, για τη στενή μας συνεργασία, εάν όχι συναπόφαση.

Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, να υιοθετήσουμε μια έκθεση και να φθάσουμε σε έναν συμβιβασμό και μια θέση προκειμένου οι αγρότες της Ευρώπης να γνωρίζουν που ακριβώς πηγαίνουν.

Υπάρχει ανάγκη για την παραγωγή τροφίμων – αυτό φάνηκε καθαρά πέρυσι – και πρέπει να απαλλάξουμε τους αγρότες από τη γραφειοκρατία, δηλ. χρειάζεται απλοποίηση. Οι αγρότες πρέπει επίσης να λαμβάνουν μόνοι τους τις επιχειρησιακές αποφάσεις τους. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι, χρειαζόμαστε κάποιο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, αλλά δεν πρέπει να επιστρέψουμε στις ημέρες της παρέμβασης – πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία.

Πολλοί από εμάς πετούν σε όλη την Ευρώπη και όταν προσγειωνόμαστε προτιμούμε να έχουμε ομαλή προσγείωση, όπως χρειάζεται επίσης να έχουν και οι ποσοστώσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων. Χρειαζόμαστε απελευθέρωση της αγοράς. Ο Επίτροπος είπε ότι πέρυσι υπήρξε κάποια ζήτηση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, φέτος όχι τόσο μεγάλη – αλλά το προσεχές έτος θα μπορούσε να υπάρξει πάλι μεγαλύτερη ζήτηση και πρέπει να δείξουμε ευελιξία για να την αντιμετωπίσουμε.

Η γεωργία και το αγροτικό περιβάλλον είναι ένα και το αυτό και πρέπει να κινηθούμε για να βεβαιωθούμε ότι αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ότι εξετάζουμε την περίπτωση των βιολογικών καυσίμων και του βιοαέριου και ότι βάζουμε πραγματικά την Ευρώπη σε μια καλή θέση. Δεν πρέπει να πάμε προς τα πίσω, επειδή βρισκόμαστε σε καλή θέση όσον αφορά τον ΠΟΕ. Ας προχωρήσουμε προς τα εμπρός και ας μεταρρυθμίσουμε πραγματικά την αγροτική πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να προσθέσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή μας για ολόκληρη την επίπονη εργασία του επάνω σε αυτό το λεπτό ζήτημα.

Εντούτοις, παρά τις μεγάλες του προσπάθειες, φοβάμαι ότι τόσο εγώ όσο η εθνική μου αντιπροσωπεία δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι η ΚΓΠ χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Πρέπει να απομακρυνθεί από την παλαιά τακτική των άμεσων επιδοτήσεων προς ένα σύστημα προσανατολισμένο προς τους μηχανισμούς της αγοράς, που εκτιμά την βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα και το περιβάλλον και αναγνωρίζει το όφελος της αποδοτικής καλλιέργειας αντί να υποστηρίζει τη μη αποδοτική καλλιέργεια. Παρόλο που αυτή η έκθεση δεν αποτελεί σημαντικό έγγραφο μεταρρύθμισης, θέτει το πνεύμα για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις πέρα από το 2013. Για το λόγο αυτό δηλώνω απογοητευμένος από την έκβαση της ψηφοφορίας στην Επιτροπή γεωργίας, η οποία για ακόμη μία φορά – μου φαίνεται ότι – έχει οδηγήσει την επιτροπή στο να γυρίσει την πλάτη της σε μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση αυτού του ανυπόληπτου συστήματος.

Ειδικότερα, δίνω έμφαση στην υποχρεωτική διαφοροποίηση. Δεν μπορώ να υποστηρίξω μια θέση όπου θα δίνονται λιγότερα χρήματα για την αγροτική ανάπτυξη και επιπλέον θα αφαιρείται η ανάγκη για τα Κράτη μέλη να συγχρηματοδοτούν νέες πιστώσεις διαφοροποίησης. Δεν μπορώ επίσης να υποστηρίξω την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει επίσης να οπισθοχωρήσουμε από την πλήρη αποσύνδεση, αλλά και διατηρώ μεγάλη ανησυχία για την Επιτροπή. Η θέση σας, κύριε Επίτροπε, ως προς την υποχρεωτική διαφοροποίηση είναι σωστή. Η θέση σας για την αποσύνδεση είναι σωστή. Για μία φορά, έχουμε μια Επιτροπή που θέλει πραγματικά να μεταρρυθμίσει την ΚΓΠ, αλλά αντιμετωπίζει ένα Κοινοβούλιο που αποτυγχάνει πάντα να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και θεωρεί ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θα μπορούσαν να λυθούν με το να είμαστε προσκολλημένοι στο παλαιό ανυπόληπτο σύστημα. Συνεχίστε να υποστηρίζετε τις θέσεις σας, κύριε Επίτροπε, έχετε δίκιο και, δυστυχώς, υποψιάζομαι ότι αυτή η αίθουσα κάνει λάθος.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι λιγότερο ενθουσιώδης απέναντι σε όλες τις προτάσεις σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο. Εάν ήμουν αγρότης, και είχα υπολογίσει το 2005 τι μπορώ να περιμένω έως το 2013, τότε θα μπορούσα να περιμένω – εάν αντέχετε να με ακούσετε – μια περικοπή 8% λόγω της διαφοροποίησης, ένα 10% λόγω του εθνικού αποθέματος και, ενδεχομένως, μια περικοπή της τάξης του 9% λόγω της κάλυψης των υψηλών επιδομάτων, οπότε έχουμε μια συνολική περικοπή 27%. Πώς μπορεί ένας μέσος αγρότης να στηριχθεί στο μέλλον σε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που παραιτείται από την υπόσχεσή της; Η κα Buitenweg είπε ότι το 27% ήταν ανακόλουθο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος από αυτό που υποσχέθηκε. Επομένως, είμαι αντίθετος σε αυτήν την διαφοροποίηση και θα προτιμούσα η κάλυψη αυτών των συνολικών επιδομάτων να είναι πιο περιορισμένη.

Όσον αφορά αυτό το εθνικό απόθεμα, σκέφτομαι ότι πρέπει να επωφεληθούμε της μιας ευκαιρίας που έχουμε, δηλαδή να αναπτύξουμε ένα ασφαλιστικό σχέδιο που να παρέχει κάλυψη ενάντια στις ασθένειες ζώων και φυτών, το συντομότερο δυνατόν, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αργά ή γρήγορα, εξαιτίας των συνεχών ταξιδιών, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μια άλλη μεταδοτική ασθένεια των ζώων και οι προϋπολογισμοί μας δεν θα είναι προετοιμασμένοι για αυτό. Εάν αυτό συνέβαινε πάλι, δεν γνωρίζω από που θα έβρισκε χρήματα η Επιτροπή. Αυτό είναι το σημείο όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα ασφαλιστικό σχέδιο.

Όσον αφορά τις ποσοστώσεις στο γάλα, μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε ότι αναπτύσσεται διεθνώς ένας αυξανόμενος αριθμός αγορών. Νομίζω ότι δεν θα ήταν καλό για την Ευρώπη, εάν, για παράδειγμα, επρόκειτο να πούμε στους Αμερικάνους ή τους Βραζιλιάνους ότι εκείνη η αγορά θα ήταν δική τους εάν το ήθελαν. Πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτήν και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη μια ομαλή προσγείωση των ποσοστώσεων γάλακτος.

Θα μπορούσαμε να λάβουμε τρία μέτρα: να μειώσουμε την υπερεισφορά, να αυξήσουμε βαθμιαία τις ποσοστώσεις και να διευθετούμε, κάθε χρόνο, ό,τι δεν έχει φθάσει σε πλήρη δυνατότητα αρμέγματος μεταξύ των αγροτών που έχουν φθάσει σε πλήρη δυνατότητα αρμέγματος και έχουν υπερβεί ακόμη και αυτήν τη δυνατότητα.

 
  
MPphoto
 

  Gintaras Didžiokas (UEN). - (LT) Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που καταπιάστηκαν τόσο σκληρά με οτιδήποτε περίπλοκο, σημαντικό και, κατά την άποψή μου, με τις σημαντικότερες νομοθετικές εργασίες του έτους, ειδικότερα τον εισηγητή κ. Capoulas Santos. Δεν έχω πολύ χρόνο, έτσι μπορώ μόνο να θίξω εν συντομία τις σημαντικότερες ερωτήσεις που αφορούν τους αγρότες στη χώρα μου.

Καταρχήν, υπάρχει η εξίσωση των άμεσων πληρωμών μετά από 13 έτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και, όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, τίμιο ανταγωνισμό και κοινή αγορά, τότε πρέπει να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η υποστήριξη κατανέμεται σωστά.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα είναι η ανάγκη να αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με την έκταση γης, σύμφωνα με τη συνθήκη της 30ης Ιουνίου 2003. Εάν μιλάμε για ελλείψεις τροφίμων, για την παγκόσμια πείνα και, τέλος, για τα βιολογικά καύσιμα, τότε επιτρέψτε στους αγρότες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες των υπαρχόντων πόρων.

Επιπλέον, πρέπει να προστατεύσουμε τη χρηματοδότηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην επιτρέψουμε τον κατακερματισμό του αγροτικού προϋπολογισμού για την ικανοποίηση αμφιλεγόμενων ιδεών κάθε είδους.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για το ότι φτάσαμε σήμερα σε ένα επιτυχημένο πόρισμα. Θα μπορούσα να εκφράσω την απογοήτευση των συναδέλφων για το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο και να είμαστε λίγο πιό φιλόδοξοι, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι ο διαγνωστικός έλεγχος ήταν πάντα απλά ένας διαγνωστικός έλεγχος: η θεμελιώδης μεταρρύθμιση θα έρθει αργότερα και σε αυτήν πρέπει να στραφούμε σήμερα.

Καθώς κοιτάζουμε προς το 2013 υπάρχουν βεβαίως πολλά να κάνουμε, επειδή έχουμε μια Κοινή γεωργική πολιτική που, όπως κάθε καλός συμβιβασμός, δεν αφήνει κανέναν ιδιαίτερα ευτυχή. Έτσι παίρνω τα σχόλια του Neil Parish, όπως επίσης και του κ. Pieper, τα οποία χρειαζόμαστε για να κοιτάξουμε το τι μπορεί να επιτύχει η Κοινή γεωργική πολιτική στο μέλλον. ΣΕ αυτή τη συζήτηση πρέπει να τεθεί ιδιαίτερα το ζήτημα της μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, επειδή η ΚΓΠ ως έχει είναι υπερβολικά περίπλοκη, μπερδεμένη και δύσκολη για να τύχει δημόσιας υποστήριξης, ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία θα ήταν ένας πολύ φτηνότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος παροχής δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ΚΓΠ προορίζεται για την παροχή άμεσης υποστήριξης στους παραγωγούς ποιοτικών τοπικών τροφίμων. Εάν το θυμόμαστε αυτό, δεν πρόκειται να κάνουμε λάθος. Αυτό είναι το μεγάλο βραβείο και αποτελεί σήμερα ένα βήμα προς αυτόν το δρόμο.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Υπάρχει κάποια ανησυχία κατά τη συμμετοχή μας σε αυτήν την συζήτηση που αφορά τις περαιτέρω τροποποιήσεις στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) καθώς, στην ουσία, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει περισσότερη φιλελευθεροποίηση και υπαγωγή στις διεθνείς αγορές, χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι η γεωργία είναι ένας στρατηγικός τομέας και ότι η ασφάλεια και η κυριαρχία των τροφίμων αποτελούν θεμελιώδη εχέγγυα για την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων για τον πληθυσμό των χωρών μας.

Επιπλέον, η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας που διέπει το σύνολο αυτής της μεταρρύθμισης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα σοβαρή κατάσταση της ανεργίας, είναι απαράδεκτη. Αυτό απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από τις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις, με τη μείωση της υποστήριξης για τους μικρούς αγρότες, την ανακοίνωση του τέλους του συστήματος ποσόστωσης στο γάλα, την επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ και τις συνεχείς αδικίες στην κατανομή της υποστήριξης, που είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Κατά συνέπεια, επιμένουμε στις προτάσεις που έχουμε θέσει για την παροχή εγγυημμένης υποστήριξης στους αγρότες παραγωγούς, για την καταπολέμηση της αστάθειας στους τομείς της παραγωγής λόγω των διακυμάνσεων των τιμών και για την αποτροπή της υποβάθμισης του αγροτικού κόσμου και την ερήμωση πολλών περιοχών.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Γεωργίου (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, κατ' αρχήν οφείλουμε χάριτας εις τον συνάδελφο κ. Luis Manuel Capoulas Santos, αλλά και εις τους άλλους που ησχολήθησαν με την παραγωγή μιας αξιέπαινης εκθέσεως.

Οι ελληνικές γεωγραφικές περιοχές που φιλοξενούν τους ανθρώπους που δουλεύουν με τον καπνό είναι οι πτωχότερες της Ελλάδος· φοβούμαι ότι είναι και οι απολύτως πτωχότερες της Ευρώπης. Και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν έχουν άλλη δουλειά παρά μόνον τον καπνό. Και δεν ζητούν τίποτε άλλο παρά την παράταση του καθεστώτος για τον καπνό τουλάχιστον μέχρι το 2013. Επίσης ζητούν, αν θα ήταν δυνατόν, να γίνει μια αποκατάσταση της αδικίας του 2004, καθώς και την συνέχιση του 50% των ενισχύσεων για τον καπνό, μόνον από το 2010, στον πρώτο πυλώνα για τη στήριξη του εισοδήματός τους. Είναι περισσότερο ανθρωπιστικό το αίτημα, κυρία Πρόεδρε, παρά τεχνικό.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κυρία Πρόεδρε, στο διαθέσιμο χρόνο που έχω θα εστιάσω στον τομέα του γάλακτος επειδή – όπως γνωρίζει ο Επίτροπος από τη συνεδρίασή μας την προηγούμενη εβδομάδα – αποτελεί το πρόβλημα στην εκλογική περιφέρειά μου λαμβάνοντας υπόψη την βαθιά πτώση της τιμής. Αυτή η πτώση στην τιμή με ενισχύει την άποψή μου ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων του γάλακτος είναι πρόωρη και ασύνετη και δεν θα βοηθήσει σε τίποτα ως προς την σταθεροποίηση της αγοράς.

Επιπλέον, η μείωση της σειράς των διαθέσιμων μέτρων διαχείρισης της αγοράς μου φαίνεται περιττή και ανόητη, λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια που επηρεάζει αυτήν την περίοδο την αγορά. Υπάρχει ανάγκη για σημαντικές ευκαιρίες διαχείρισης της αγοράς στην περίπτωση που πρόκειται να τεθεί και να διατηρηθεί ένα κατώτατο όριο σε αυτήν την αγορά. Χωρίς αυτό, οδεύουμε προς οτιδήποτε άλλο εκτός από μια ομαλή προσγείωση για το γάλα.

Κατά συνέπεια, αισθάνομαι λύπη που σε μία εποχή που μερικά Κράτη μέλη δείχνουν ευελιξία – με τη Γαλλία να στρέφεται στον περιορισμό των δαπανών στον τομέα των προβάτων και τη Γερμανία να ομιλεί για ένα ταμείο γάλακτος – η Επιτροπή θέλει να περιοριστεί με τη μείωση του πεδίου δράση της μέσω της άσκοπης κατάργησης των μέτρων διαχείρισης της αγοράς.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπρόεδρος 

 
  
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE) . (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη νομοθετική πρόταση και για την έκθεση πρωτοβουλίας. Οι μεταρρυθμίσεις του 2003 και του 2004 αποτέλεσαν σημαντικά στάδια στον ανασχηματισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Η λεπτομερής εξέταση της ΚΓΠ δεν αποτελεί από μόνη της μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση, αλλά μάλλον ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση μιας σύγχρονης, πολυσύνθετης και ανταγωνιστικής Κοινής γεωργικής πολιτικής. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις προτεραιότητες. Το πρώτο μέλημα είναι η παραγωγή των τροφίμων, συνοδευόμενη από τη ζωοτροφή και, έπειτα, την παροχή ενέργειας.

Η σημασία της παραγωγής γάλακτος, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου το καλλιεργούμενο λιβάδι είναι συχνά η μοναδική επιλογή, έχει συζητηθεί ήδη. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο το περιβάλλον, κάτι εξίσου σημαντικό κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι η προετοιμασία για ομαλή προσγείωση μετά το 2015 αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή είναι αντίθετος σε μια γενική αύξηση στην ποσόστωση του γάλακτος. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε μία εποχή που διαθέτουμε αυτό το υψηλό πλεόνασμα γάλακτος. Όποιος δείχνει τις τιμές των τροφίμων ως αιτία για τις ποσοστώσεις παραβλέπει το γεγονός ότι ένας γαλακτοπαραγωγός λαμβάνει λιγότερο από το 30% της τιμής πώλησης, ενώ η τιμή πώλησης στα μεγάλα καταστήματα – ακόμη και στο δικό μου Κράτος Μέλος – είναι αυτήν την περίοδο η ίδια που ήταν και 25 χρόνια πριν.

Είναι σημαντικό να σταθεροποιηθεί ο δεύτερος πυλώνας χωρίς να διαβρωθεί ο πρώτος. Χαιρετίζουμε την επαναξιολόγηση του Άρθρου 68 χάρι στην αυτονομία της απόφασης των Κρατών μελών. Είμαι επίσης ικανοποιημένος για την επίτευξη συμφωνίας για το ταμείο του γάλακτος, που περιλαμβάνει σε σχέση με την παραγωγή τις ορεινές και τις μειονεκτούσες περιοχές.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ελπίζω πάρα πολύ πως το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα φθάσουν σε έναν συμβιβασμό μέσα στις ερχόμενες ημέρες. Είμαι σίγουρος ότι η Κοινή γεωργική πολιτική θα αναπτυχθεί για να εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε πολυλειτουργική, βιώσιμη γεωργική παραγωγή σε όλες τις περιοχές της ΕΕ στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε με τους στόχους αυτού του «διαγνωστικού ελέγχου», αλλά όχι με όλα τα προτεινόμενα μέτρα.

Οι απειλές που προκύπτουν από τους νέους κλιματικούς, οικονομικούς, υγειονομικούς και άλλους κινδύνους δείχνουν ότι η Κοινή γεωργική πολιτική, που απέχει πολύ από το να θεωρείται ξεπερασμένη, απαιτείται να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων και τη συντήρηση των αγροτικών κοινοτήτων μας.

Πιστέψαμε αφελώς, κατά την διάρκεια της μεταρρύθμισης MacSharry το 1992, ότι βεβαιώθηκε οριστικά η αυτάρκεια στα τρόφιμα και ότι η αγορά θα έβαζε αυστηρά τον καθένα στη θέση του. Εντούτοις, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η όλο και περισσότερο διεθνοποιούμενη αγορά δεν ανταποκρίνεται στο όνειρο της σταθερής γεωργικής παραγωγής με ασφαλή τρόφιμα σε λογικές τιμές σε όλη την Ευρώπη.

Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών – που τώρα πέφτουν πάλι – ήταν ένα ωφέλιμο μάθημα για μας, συνοδευόμενο από την αύξηση στις δαπάνες παραγωγής τροφών και λιπάσματος, και έχει παρασύρει διάφορους τομείς, όπως τους τομείς του πρόβιου και του βόειου κρέατος, σε βαθιά κρίση.

Κύριε Επίτροπε, αυτό το φαινόμενο της «τραμπάλας» φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα τους τομείς των προβάτων και του γάλακτος. Ο τομέας των προβάτων βρίσκεται σε πτώση. Χρειάζεται την ενίσχυση της Κοινότητας, όπως απαιτήθηκε από το Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούνιο και το Άρθρο 68 δεν θα είναι αρκετό.

Όσον αφορά στον τομέα του γάλακτος, η ομαλή προσγείωση απαιτεί μια μεταβατική περίοδο, έτσι ώστε ο τομέας να είναι σε θέση να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί χωρίς την ακαμψία που προκαλείται αυτήν την περίοδο από την έλλειψη των ποσοστώσεων. Επιπλέον, κύριε Επίτροπε, η κατάσταση δεν είναι παρόμοια ή ίδια σε όλα τα Κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την άριστη, θετική και ευφυή εργασία που έχει εκπονήσει. Το θέμα της κατάστασης της υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, επειδή στοχεύει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργικής βιομηχανίας.

Αισθάνομαι ότι πρέπει να υπογραμμιστούν δύο ζητήματα: η αύξηση στις ποσοστώσεις γάλακτος, που προσβλέπει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη για τις χώρες με έλλειμμα και για εκείνες τις χώρες όπου γίνεται υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης και η επέκταση έως το 2012 της συνδεμένης υποστήριξης για την καπνοκαλλιέργεια.

Σε σχέση με το τελευταίο, παρά την ισχυρή αντίσταση για την αναθεώρηση της συμφωνίας του 2004, δεδομένου ότι μια μεγάλη ομάδα χωρών το θεωρεί ηθικά απαράδεκτο να επιχορηγεί τον καπνό λόγω των αποτελεσμάτων του στη δημόσια υγεία, θα επιθυμούσα να επισημάνω ότι η παραγωγή του ακατέργαστου καπνού στην Ευρώπη αποτελεί λιγότερο από το 4% της παγκόσμιας παραγωγής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παγκόσμιος εισαγωγέας ακατέργαστου καπνού από τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, με σκοπό την κάλυψη ποσοστού που υπερβαίνει το 70% των απαιτήσεών της.

Επομένως, πιστεύω ότι έχουμε καθήκον να βρούμε μια δίκαιη λύση για να αποφύγουμε περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχόληση και να αποφύγουμε επίσης μιας μεγάλης κλίμακας εγκατάλειψη της καλλιέργειας του καπνού.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, ένας από τους σημαντικότερους στόχους που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η Κοινή γεωργική πολιτική είναι να εξασφαλιστεί η γεωργική αυτάρκεια των μεμονωμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζοντας τα συμπεράσματα της αναθεώρησης, βλέπω ότι οι αλλαγές που προτείνει περιλαμβάνουν τους περισσότερους από τους μηχανισμούς που προορίζονται για τη βελτίωση της κατάστασης με την παραγωγή στις μεμονωμένες αγορές. Αυτό είναι καλό. Εντούτοις, ανησυχώ για την έλλειψη συμφωνίας ως προς μια γενική αλλαγή της προσέγγισης που αφορά την προσαρμογή των επιχορηγήσεων για όλα τα κράτη της ΕΕ στο ίδιο επίπεδο, πράγμα που θα προωθούσε τον υγιή ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας και έξω από αυτήν.

Στην πραγματικότητα, η αναθεώρηση έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η προστατευτική στάση απέναντι στις εθνικές γεωργίες από τα αποκαλούμενα παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ σε σύγκριση με εκείνη των κρατών που έγιναν πρόσφατα αποδεκτά εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι είμαι ένας ακόμα ομιλητής που θίγει αυτό το θέμα δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη συνεχή παράβλεψή του από την Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσης επισημάνει την αδικία της αρχικής κατανομής των ποσοστώσεων γάλακτος. Είναι καλό που, αν και άτολμα, προσπαθούμε τώρα να εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Barnier, οι ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης έχουν ανασταλεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει γίνει συχνή αναφορά στην κρίση των τροφίμων που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις φτωχότερες χώρες. Όλες οι ομιλίες υπογράμμισαν την επικρατούσα ανάγκη για την ανάπτυξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της βέλτιστης χρήσης της γης και των φυσικών πόρων τους.

Συμπτωματικά, οι δραματικές φαντασιώσεις εκείνων που, χθες και ξανά πάλι σήμερα, απαίτησαν μια μείωση της κρατικής παρέμβασης και των δημοσίων εξόδων, πλήρη φιλελευθεροποίηση, ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της γεωργίας σε μια σχεδόν προϊστορική δραστηριότητα, αυτή, επομένως, η στροφή των 180 μοιρών υπέρ της τεράστιας δημόσιας επένδυσης στην γεωργική παραγωγή και την κυριαρχία των τροφίμων, όλα αυτά, φάνηκαν κωμικά και σκανδαλώδη ταυτόχρονα.

Το μέλλον της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες συνδέεται άμεσα με τη σημερινή μας συζήτηση. Δυστυχώς δεν θεωρώ ότι αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), που ξεκίνησε προτού οι αναταραχές στα τρόφιμα και η καταστρεπτική διάσπαση των αγορών φθάσουν στην αιχμή τους, λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγροτικής κοινότητας στο Νότο ή συνάγει πλήρη συμπεράσματα από τις σοβαρές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα από την άποψη των οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Κατά συνέπεια, νιώθω βαθιά λύπη για το γεγονός ότι δίνεται τόσο λίγη προσοχή στην εύρωστη σχέση μεταξύ της γεωργίας βορρά και νότου, τόσο στις προτάσεις της Επιτροπής όσο και στην έκθεση του Κοινοβουλίου, και η διακινδύνευση της δέσμευσης για την παροχή 1 δισεκατομμυρίου ΕΥΡΩ δείχνει ότι έχουμε να διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, Οι πολωνικοί αγρότες και οι αγρότες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και το ίδιο ισχύει, μεταξύ άλλων, για τις επιχορηγήσεις και τις ποσοστώσεις γάλακτος. Παρατηρούμε τώρα μια αυξανόμενη τάση να διατηρηθεί αυτή η διάκριση και η άνιση αντιμετώπιση πέρα από το 2013. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αγροκτημάτων στο ανατολικό μέρος της ΕΕ είναι οικογενειακά αγροκτήματα. Είναι εκείνες οι οικογένειες που επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Είναι εκείνοι οι αγρότες που ψήφισαν την προσχώρηση στην ΕΕ, έχοντας λάβει υποσχέσεις για ίση μεταχείριση από το 2013. Πρέπει εμείς να τους πούμε τώρα ότι έχουν εξαπατηθεί;

Απευθύνομαι στους εταίρους μας για να βεβαιωθώ ότι η Κοινή γεωργική πολιτική μας δεν είναι κοινή μόνο στο όνομα. Οι εκφράσεις ευγενών συναισθημάτων συνοδεύουν ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την πολωνική και την ευρωπαϊκή γεωργία και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.

Οι αγρότες από το Συνδικάτο της Αλληλεγγύης διαμαρτύρονται σήμερα στις Βρυξέλλες. Θέλουν να επιστήσουν την προσοχή των αρχών της ΕΕ στη δύσκολη κατάσταση που έχουν περιέλθει οι παραγωγοί γάλακτος και δημητριακών. Υποστηρίζω τις θέσεις τους και θεωρώ ότι οι διαμαρτυρίες στις Βρυξέλλες είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν είναι όλα καλά στον τομέα της γεωργίας. Πρέπει τελικά να υπάρξει ένα τέλος στην άνιση μεταχείριση μεταξύ των παλαιών και των νέων Κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων περιμένουν τις αποφάσεις και τις συμφωνίες που το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας θα θεσπίσει, από σήμερα έως την Πέμπτη, σε αυτόν τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Περιμένουν λόγω του ότι αυτή δεν είναι μια απλή αναθεώρηση, αλλά θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές, όπως την εξαφάνιση πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον προχωρήσουν οι περικοπές στην άμεση ενίσχυση που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαφοροποίηση είναι το κεντρικό σημείο αυτής της κοινοβουλευτικής έκθεσης και θα μπορούσε να είναι ένα από τα λίγα στοιχεία, κατά τη γνώμη του Κοινοβουλίου, με κάποιο αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τους Υπουργούς γεωργίας της ΕΕ.

Για χρόνια έχουμε αντιταχθεί σε οποιαδήποτε αύξηση σε αυτό που κατ´ ευφημισμό αποκαλούμε «διαφοροποίηση» επειδή, εάν η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στερείται ικανοποιητικών κονδυλίων, αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη πόρων στα πλαίσια του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, αλλά κυρίως στη συνολική έλλειψη πολιτικής βούλησης για την παροχή ενός επαρκούς κοινοτικού προϋπολογισμού για αυτόν τον ουσιαστικό πυλώνα.

Επιθυμούμε την φιλελευθεροποίηση των αγορών; Φυσικά, αλλά κάτω από τις ίδιες απαιτήσεις και όρους για όλους τους παραγωγούς, μέσα και έξω από την Ένωση.

Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με το μέλλον πολλών αγροτών και κτηνοτρόφων. Ειδικότερα, πρέπει να αναφέρω τους ευθαίσθητους τομείς όπως οι τομείς των προβάτων, του βόειου κρέατος και των καπνών, η επιβίωση των οποίων σε πολλές από τις περιοχές παραγωγής θα εξαρτηθεί από αυτόν τον διαγνωστικό έλεγχο.

Μερικοί παραγωγοί, όπως οι εκτροφείς προβάτων, δεν θέλουν την ενίσχυση. Θέλουν απλά να τους επιτραπεί να αποσυρθούν από την αγορά με αξιοπρέπεια, επειδή έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους και ο μόνος τρόπος να επιζήσουν είναι να μειωθούν οι παραγόμενες ποσότητες. Η εγκατάλειψη της παραγωγής είναι, επομένως, η μόνη έξοδος που έχουμε αφήσει για πολλούς παραγωγούς, η θέση των οποίων θα αναπληρωθεί, χωρίς αμφιβολία, από εισαγωγές από τρίτες χώρες, επειδή οι καταναλωτές δεν πρόκειται να σταματήσουν να καταναλώνουν και ο αριθμός των καταναλωτών δεν πρόκειται να σταματήσει να αυξάνεται ταχέως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εκφέρει μια προσεκτική γνώμη, η οποία πρέπει να τύχει της προσοχής του Συμβουλίου. Πρέπει να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Parish, για τα βήματα που έχει κάνει προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η άποψη του Κοινοβουλίου ακούγεται και δεν περιφρονείται, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, κατά τρόπο οφθαλμοφανή, τόσο από το Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (FR) Κύριε Barnier, κυρία Fischer Boel, ελπίζω ότι η άριστη έκθεση του κ. Capoulas Santos μπορεί να αποτελέσει μια υγιή βάση για έναν συμβιβασμό μέσα στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας και ελπίζω ότι τόσο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο θα υπακούσουν στην Επιτροπή.

Πράγμα που σημαίνει, σύμφωνα με τον Saint-Exupéry, ότι ο Μικρός πρίγκηπας εξημέρωσε την αλεπού. Ελπίζω ότι αύριο θα το πετύχουμε αυτό. Η συνολική απόρριψη του μηχανισμού παρέμβασης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την Ευρώπη και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια των τροφίμων.

Η τιμωρία των ιδιοκτητών αγροτικών εκμεταλλεύσεων μεγάλου μεγέθους θα είναι εξαιρετικά καταστρεπτική για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και, στην περίπτωση της καλλιέργειας ζωικού κεφαλαίου, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι αγρότες που δεν είναι κάτοχοι γης.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του 2000 θέσαμε το οικονομικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) έως το 2013. Οι αγρότες πραγματοποίησαν επενδύσεις βάσει αυτών των αριθμών. Τώρα, θα αποφασίσουμε, στα μισά αυτής της συντονισμένης προσπάθειας, να μειώσουμε τις πληρωμές που δικαιούνται να αναμένουν; Αυτό είναι άδικο.

Είμαι ενάντια στην διαφοροποίηση όπως αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την έκθεση Capoulas Santos. Η ΚΓΠ αποσκοπεί στην υποστήριξη και τη συγκρότηση της γεωργίας. Για παράδειγμα, βλέπουμε ένα γενικό κατρακύλισμα στην καλλιέργεια ζωικού κεφαλαίου υπέρ των εισαγωγών προβάτων από τρίτες χώρες. Οι αγρότες ζωικού κεφαλαίου χρειάζονται μια ΚΓΠ που να τους υποστηρίζει. Κατά συνέπεια, οι πριμοδοτήσεις για τις προβατίνες, καθώς επίσης και τα περιβαλλοντικά επιδόματα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των λιβαδιών και των εθνικών αποθεμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που προκαλούνται από τα ξεσπάσματα της ασθένειας, ιδιαίτερα του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες βασίζονται σε μας!

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (UEN). - Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος και ο Προεδρεύων του Συμβουλίου θα περίμεναν από μένα να απαιτήσω την εφαρμογή των βασικών συστάσεων της έκθεσης για τα πρόβατα, η οποία πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση, θα ήμουν αντίθετος στο ποσοστό του 13% μέχρι το 2012, πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό και ότι κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να έχει την ευελιξία να αποφασίζει. Στις ποσοστώσεις γάλακτος, θα επιθυμούσα να δω μια αύξηση της τάξης του 2%, παρά το προτεινόμενο 1%, ενώ στις χώρες που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής γάλακτος πρέπει τους δοθεί η άδεια για το κάνουν, οδηγώντας σε μια ομαλή προσγείωση το 2015.

Αλλά, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι, στην τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ υποσχεθήκαμε απλοποίηση και, εάν υπάρχει κάτι που τρελαίνει τους αγρότες, αυτό είναι η γραφειοκρατία και οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι ανώτεροι υπάλληλοι που αντιπροσωπεύουν την Επιτροπή, τις υπηρεσίες για τη γεωργία των Κρατών μελών και τις τοπικές αρχές που αστυνομεύουν τους αγρότες, από αυτούς που υπάρχουν στην αστυνομία που αντιμετωπίζει το κοινό έγκλημα στους δρόμους. Αυτό είναι γελοίο: οι αγρότες πρέπει να έχουν την άδεια να προχωρήσουν, να καλλιεργούν και να παραγάγουν τα απαραίτητα τρόφιμα που απαιτούνται για έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό.

Επιτρέψτε μου να πω από προσωπική άποψη ότι, στη χώρα μου, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί καμία Λισαβόνα ΙΙ αν δεν εξεταστεί πρώτα αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που θα ψηφίσουμε αύριο αντιπροσωπεύει το πόρισμα της εργασίας και των διαπραγματεύσεων ενός έτους που αφιερώθηκαν στο μέλλον της Κοινής γεωργικής πολιτικής και των αγροτών μας. Ήταν πραγματικά στις 20 Νοεμβρίου πέρυσι όταν η κα Fischer Boel ήρθε να μας δώσει τις προτάσεις της σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο.

Τώρα, μετά την έκθεση προόδου του Lutz Goepel, έχουμε την έκθεση Capoulas Santos σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Και οι δύο συνάδελφοί μας είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την άριστη εργασία τους. Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη έχει κατορθώσει να μείνει ανυποχώρητη παρά τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες νιώσαμε ότι ήταν πάρα πολύ φιλελεύθερες.

Θα εξακολουθήσω να βρίσκομαι σε επαγρύπνηση όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και ιδιαίτερα τα μέτρα που προηγούνται της διάλυσης των ποσοστώσεων. Ειδικότερα, σκέφτομαι τους παραγωγούς γάλακτος των ορεινών περιοχών, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι οι φτωχοί συγγενείς αυτής της μεταρρύθμισης, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν αφήνονται απ' έξω δεδομένου ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο από τους άλλους.

Δεν επιθυμώ να κινδυνολογήσω για λογαριασμό τους, αλλά πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τη γαλλική γαλακτοκομική βιομηχανία να ενοποιείται σε μία μόνο περιοχή; Επομένως χαιρετίζω ολόψυχα την πρόταση για την ίδρυση ενός «Ταμείου γάλακτος» και την πρόταση για αξιολόγηση, από το 2010, της αύξησης των ποσοστώσεων γάλακτος σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς.

Ο υπολογισμός, από την Επιτροπή Γεωργίας, της προοδευτικής διαφοροποίησης, είναι, κατά την άποψή μου, δίκαιος και θα μας έδινε τη δυνατότητα βελτίωσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της κατάστασης των ατόμων του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κατά τρόπο βιώσιμο.

Χαιρετίζω επίσης την αποσαφήνηση της πολλαπλής συμμόρφωσης, η εφαρμογή της οποίας ήταν, μέχρι τώρα, ένας πραγματικός πονοκέφαλος για τους αγρότες.

Ελπίζω επίσης ότι δεν θα καταργηθεί το «Ταμείο καπνού», το οποίο μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τα μικρά αγροκτήματά μας στην Ευρώπη καθώς επίσης και το σημαντικό στοιχείο της απασχόλησης, σε μια περιοχή όπου τίποτα άλλο δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τα εισαγόμενα προϊόντα.

Τέλος, κύριε Barnier, έχουμε εκτιμήσει πάρα πολύ τη συμμετοχή σας σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχετε κατορθώσει να δείξετε μεγάλη υπομονή και αποφασιστικότητα και δεν έχετε πιέσει τα πράγματα, το αντίθετο μάλιστα. Η συνεργασία μαζί σας ήταν πραγματική ευχαρίστηση. Η συνεργασία μαζί σας αποδείχτηκε ανεκτίμητη. Ξέρω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε σας.

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs (PSE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, στη δεκαετία του '60, ο Sicco Mansholt, προεξέχον μέλος του κόμματός μου στην Ολλανδία, δημιούργησε την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, πράγμα για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Το όραμά του ήταν να εξασφαλίσει ότι θα υπήρχουν αρκετά ασφαλή τρόφιμα για όλους τους Ευρωπαίους και αξιοπρεπή εισοδήματα για τους αγρότες. Αυτά είναι τα ιδανικά που υποστηρίζω ολόψυχα εδώ πάλι. Εντούτοις, έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα υπάρχει ένας γρήγορα αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση, η αθέμιτη εμπορική πρακτική και η κερδοσκοπία σχετικά με τις τιμές των τροφίμων, με την πρόσφατη κρίση τροφίμων να είναι το σχετικό παράδειγμα.

Η συζήτηση για τον έλεγχο της υγείας αφορά κυρίως τους πόρους, τα μέσα και τις έξυπνες απαλλαγές. Λυπάμαι για το γεγονός ότι, την παραμονή του 2013, η κυρίως εικόνα ξεθωριάζει στο φόντο. Είναι χρόνος για μια έξυπνη αναπροσαρμογή της αγροτικής μας πολιτικής σύμφωνα με τα ιδανικά του Mansholt, αλλά πετώντας έξω τα ξεπερασμένα κομμάτια, όπως, για παράδειγμα, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις προϊόντων. Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για ένα δίκαιο εμπόριο και για περισσότερη προσοχή στη βιωσιμότητα, την υγεία και στις καινοτόμες λύσεις για τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε στον υπόλοιπο κόσμο, στις μελλοντικές γενιές και στους ευρωπαίους φορολογούμενους.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, οι στόχοι της γεωργικής πολιτικής στο πλαίσιο της Συνθήκης, είναι η ανάπτυξη της γεωργίας, η προστασία των εισοδημάτων των αγροτών και οι λογικές τιμές διάθεσης στους καταναλωτές, η σταθεροποίηση των αγορών και η εγγυημένη προσφορά.

Ο διαγνωστικός έλεγχος για τη γεωργία, εκτός των άλλων, έρχεται σε αντίθεση με τον πρώτο στόχο και, για αυτόν το λόγο αυτό θα σήμαινε, στην πραγματικότητα, αλλαγή της Συνθήκης. Η επιδότηση των αγροτών θα κοβόταν, σπάζοντας έτσι τις υποσχέσεις που δόθηκαν προηγουμένως. Οι τιμές διάθεσης στην κατανάλωση θα μπορούσαν να αυξηθούν. Ένας περιορισμός στις παρεμβάσεις δια της αγοράς και η εξάλειψη των ποσοστώσεων γάλακτος θα αύξανε τις διακυμάνσεις της αγοράς. Πέρυσι ξοδέψαμε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ στις εξαγωγικές επιδοτήσεις γάλακτος. Η αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή θα μείωνε την παραγωγή, ενώ ο βαθμός αποδοχής της θα γινόταν πιο αβέβαιος.

Ο διαγνωστικός έλεγχος στερείται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, του στοιχείου της αλληλεγγύης. Η πρόταση της Επιτροπής δεν απεικονίζει σε καμμία περίπτωση την αρχή όπου οι άνθρωποι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη βιώσιμη γεωργία σε εκείνες τις περιοχές που είναι οι χειρότερες από την άποψη των φυσικών συνθηκών, ακόμα κι αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έχει επιβεβαιώσει αυτό τρεις φορές. Η οικογενειακή αγροτική επιχείρηση είναι πάρα πολύ αδύναμο διαπραγματευτικά μέρος όταν βρίσκεται ενάντια στους πολυεθνικούς γίγαντες τροφίμων και τις παγκόσμιες δυνάμεις της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας γεωργικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Berlato (UEN). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο αρχικός μας στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα έχει μια Κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα θεμελιώδες σημείο, όχι μόνο προκειμένου να προστατευθούν ο γεωργικός τομέας και ο κοινωνικοοικονομικός ιστός στα Κράτη μέλη μας, αλλά και επειδή, στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, είναι πιο σημαντικό από στρατηγική άποψη να εγγυηθούμε την ασφάλεια των τροφίμων της Ευρώπης.

Κύριε Επίτροπε, θα επιθυμούσαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις πολιτικές της υποστήριξης για κάθε μεμονωμένη κοινή οργάνωση αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ), όπου είναι απαραίτητο, και συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι:

α) Στον τομέα των καπνών η αποσύνδεση της ενίσχυσης πρέπει να προβλέπει την επιλογή να διατηρηθεί η μερικώς συνδεμένη ενίσχυση έως το 2013, προκειμένου να αποφευχθεί η συνολική εγκατάλειψη της παραγωγής, επειδή αυτή θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρους τομείς, δημιουργώντας ανεργία όπως επίσης και διάφορα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες περιοχές. Θα επιθυμούσα να υπενθυμίσω στον Επίτροπο και τον Πρόεδρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ήδη την υποστήριξή του, κατά μεγάλη πλειοψηφία, σε αυτό το ζήτημα.

β) Στον τομέα του γάλακτος, προκειμένου να επανισορροπηθεί η αγορά βραχυπρόθεσμα και να καταστεί δυνατό να εξέλθει με ομαλή προσγείωση από το σύστημα ποσόστωσης μακροπρόθεσμα, θα ήταν ενδεδειγμένο να αυξηθούν οι ποσοστώσεις κατά 2% σε κάθε περίοδο εμπορίας κατά τη διάρκεια των περιόδων 2009-2010 και 2014-2015.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello (PPE-DE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να συγχάρω τον εισηγητή, κ. Capoulas Santos και τον κ. Goepel, για την άριστη εργασία που έχουν εκπονήσει.

Συζητάμε για μια κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που γεννήθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του '90 και που η ίδια γέννησε τον εαυτό της το 2003, σε έναν διεθνοποιημένο κόσμο, όπου υπήρξε ένα πλεόνασμα παραγωγής και όπου πλέξαμε το εγκώμιο της υπερβολικής ενίσχυσης που δόθηκε στη γεωργία. Ανακαλύψαμε την αποσύνδεση, τη διαφοροποίηση, την επιβολή προϋποθέσεων και έναν υπερβολικό όγκο γραφειοκρατικών διατυπώσεων στο σύστημα για τη χοργήση βοήθειας και, μέσα σε μερικά έτη, επιτύχαμε μια ανάπτυξη όπως την είχαμε προβλέψει, όπως ανέφερε ο κ. Barnier. Αυτή η ανάπτυξη που είχαμε φανταστεί εξελίχθηκε ως εξής: αντιμετωπίσαμε έλλειμμα παραγωγής, είχαμε πρόβλημα ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα για τα σιτηρά, αντιμετωπίσαμε έλλειμμα στην Ευρώπη ως προς την παραγωγή κρέατος και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας ασύλληπτος αριθμός απωλεσθέντων θέσεων εργασίας.

Επομένως, πιστεύω ότι η προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή κατά την τροποποίηση της θέσης του 2003 πρέπει να τερματιστεί στις επόμενες ημέρες μαζί με τη Γαλλική Προεδρία, και ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη θέση που υιοθετείται για αυτά τα ζητήματα, καθώς και για την διαφοροποίηση, η οποία δείχνει υπερβολική. Κατά την αφαίρεση πόρων από τους παραγωγούς και μεταφορά τους, στη συνέχεια, στο δεύτερο πυλώνα, αφαιρούμε πόρους από εκείνους που επενδύουν και παράγουν καθημερινά στον τομέα της γεωργίας, από εκείνους από τους οποίους ζητάμε να σεβαστούν τη γη και την υγεία των τροφίμων, από τους οποίους ζητάμε ασφάλεια κατά την εργασία, από τους οποίους ζητάμε καλή διαβίωση των ζώων, από τους οποίους ζητάμε υψηλή θρεπτική αξία και ασφάλεια στα τρόφιμά μας, εμείς αφαιρούμε την υποστήριξή τους σε έναν όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο κόσμο.

Επομένως χρειάζεται να σκεφτούμε πάλι, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ποσοστώσεις γάλακτος, σε χώρες όπως η Ιταλία που για 20 έτη έχουν υποστεί ήδη αυτήν την τραγωδία της ανεπάρκειας της παραγωγής, παρά την κατοχή σημαντικού παραγωγικού δυναμικού. Η συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να διατηρηθεί: Υπερθεματίζω αυτά που ειπώθηκαν από τους εταίρους μου όσον αφορά τον καπνό, επειδή υπάρχουν 500.000 οικογένειες στην Ευρώπη που ζουν από αυτόν τον τομέα και η αφαίρεση της συνδεμένης ενίσχυσης θα τους υποβίβαζε στο επίπεδο της ένδειας χωρίς ταυτόχρονα να συμβάλλει, εάν αυτό είναι το ζήτημα, σε μείωση του αριθμού των καπνιστών.

 
  
MPphoto
 

  Vincenzo Lavarra (PSE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω το αποτέλεσμα μιας πολύ θετικής διαδικασίας συναπόφασης στον τομέα της γεωργίας, η οποία κατέστη δυνατή μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ένας καλός οιωνός και είμαι βέβαιος ότι θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ τον κ. Capoulas Santos για την ισορροπημένη έκθεσή του σχετικά με την διαφοροποίηση, σχετικά με τους νέους αγρότες και σχετικά με την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, καθώς επίσης και σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

Περνάμε από μια δύσκολη μεταβατική περίοδο: γνωρίζουμε για την ομαλή προσγείωση και την αποσύνδεση, καθώς και για άλλα καινοτόμα μέτρα. Καθώς περνάμε από αυτήν τη μεταβατική περίοδο πρέπει να προστατεύσουμε τους αγρότες που θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αφαίρεση των ποσοστώσεων του γάλακτος, καθώς επίσης και τις μειονεκτούσες περιοχές, όπως εκείνες στον τομέα των καπνών, και πρέπει να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία αυτής της αλλαγής για να ξεκινήσουμε μια σοβαρή διαδικασία επανεξέτασης για το διάστημα μετά το 2013 προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τους στόχους και τις νέες αποστολές της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και να προωθήσουμε μια συζήτηση σχετικά με έναν τρόπο για να ξεπεράσουμε το διαχωρισμό μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον εισηγητή για όλη τη σκληρή εργασία που έχουν εκπονήσει για αυτό το ζήτημα. Το μοναδικό «απλό» στοιχείο όσον αφορά την Κοινή γεωργική πολιτική που έχει παραβλεφθεί σε αυτήν την συζήτηση, είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος και μειωμένος, ενώ οι απαιτήσεις που προβάλλουμε σε αυτήν την πολιτική επεκτείνονται, συμπεριλαμβάνοντας την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων. Η έξυπνη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι μια πολύ καλή ιδέα, και οι τοπικές αρχές πρέπει να σταματήσουν τις διαρροές. Πόσο ευφυές είναι αυτό!

Επιτρέψτε μου να μεταφερθώ στον τομέα του γάλακτος. Για ποιο λόγο είναι λάθος να επιτρέψουμε μια αύξηση της τάξης του 2% στην ποσόστωση και να εμπιστευτούμε τους αγρότες που μπορούν να παραγάγουν για την αγορά να το κάνουν αυτό; Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αφήστε τους αγρότες να αποφασίσουν. Στα πρόβατα, η έκθεση Aylward έχει δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες που εμείς, σε αυτό το Κοινοβούλιο, υποστηρίζουμε. Δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε όταν το Συμβούλιο πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Σχετικά με την διαφοροποίηση και το Άρθρο 68, μιλάμε για την ανακύκλωση κεφαλαίων από τη γεωργία προς αυτές τις νέες προκλήσεις. Δεν μπορεί να γίνει και, εάν γίνει, μπορεί μόνο να γίνει με λιγότερους παρά με περισσότερους κανόνες, κάτι που τείνει να συμβεί.

Η μεγαλύτερη απειλή για την ΚΓΠ και τους ευρωπαίους αγρότες είναι η αναθεώρηση των προϋπολογισμών, η κληρονομιά του Tony Blair σε αυτό το θεσμό, όπου η χρηματοδότηση της γεωργίας βρίσκεται υπό απειλή. Σε απάντηση στο σχόλιο για τη Συνθήκη της Λισαβόνας από το συνάδελφό μου Liam Aylward, μπορώ να πω ότι, ναι, οι επιθεωρήσεις πράγματι προκάλεσαν πρόβλημα. Θα πρότεινα οι αγρότες στην Ιρλανδία να προσφέρουν τώρα μεγαλύτερη στήριξη στη Συνθήκη της Λισαβόνας επειδή φοβούνται ότι τα Κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επάνω σε θέματα αγροτικής πολιτικής και γνωρίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό από τον προϋπολογισμό μας για το 2009, όταν η Ιρλανδική κυβέρνηση πετσόκοψε την υποστήριξη για τη γεωργία: εμπιστεύονται την Ευρώπη περισσότερο από το δικό τους Κράτος Μέλος Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η εισοδηματική αστάθεια και η αστάθεια των τιμών. Χρειαζόμαστε μέτρα υποστήριξης αγοράς. Πρέπει να είναι πιο ευέλικτα και έξυπνα και να χρησιμοποιούνται όποτε τα χρειαζόμαστε, διαφορετικά εγκαταλείπουμε την οικογενειακή καλλιέργεια και θα καταστρέψουμε ό,τι έχουμε δημιουργήσει στην Ευρώπη, που είναι ο εφοδιασμός με ασφαλή τρόφιμα, καλής ποιότητας. Σας εύχομαι καλή τύχη στις συζητήσεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα μου επιτρέψετε να επεκτείνω τις ιδιαίτερές μου ευχαριστίες στον εισηγητή, Luis Manuel Capoulas Santos, για το τεράστιο ποσό εργασίας που έχει εκπονήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, καθώς και για τη μεγάλη του αξιωσύνη να βρεί μια συμβιβαστική λύση.

Η Κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να διατηρήσει τον κοινοτικό χαρακτήρα της με την εξασφάλιση ότι το σύνολο της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ανταγωνιστεί με ίσους όρους. Οι απαραίτητοι όροι για την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαμβάνουν την προσπάθεια για ομοιόμορφα ποσοστά επιχορηγήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί το 2013, και ότι κανένας δεν θα θελήσει να σκεφτεί τρόπους για περαιτέρω αναβολή του.

Δεδομένου ότι ο χρόνος πιέζει, θα περιοριστώ σε ένα θέμα μόνο. Τα νέα Κράτη μέλη θα περιλαμβάνονται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων. Η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις περιλαμβάνει τεράστιες δαπάνες, που πραγματοποιούνται εντός μικρής χρονικής περιόδου και για εκείνα τα κράτη θα σημάνει σημαντικά μειωμένη αποδοτικότητα στη γεωργική παραγωγή. Για αυτόν τον λόγο, ο συγχρονισμός της πλήρους εισαγωγής αυτών των αρχών πρέπει να καθυστερήσει έως ότου εξισωθούν όλες οι πληρωμές και οι επιχορηγήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Capoulas Santos για την πολύ ωραία έκθεσή του, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συντονιστή και σκιώδη εισηγητή, τον κ. Goepel.

Θα αναφερθώ σε τρία πράγματα εν συντομία: πρώτον και κυριότερον για μας είναι η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης στον καπνό έως το 2013 και η μη μεταφορά του 50% των χρηματοδοτήσεων από τον πυλώνα I στο πυλώνα II. Θεωρώ ότι αυτό είναι και άδικο και άνισο. Γιατί το θεωρώ αυτό; Διότι μόνο στον καπνό προσπαθείτε να το εφαρμόσετε. Και δεύτερον, για πάνω από μισό εκατομμύριο οικογένειες το θεωρώ καταστροφικό. Ειδικά για τη χώρα μου, όπου οι περισσότεροι καπνοκαλλιεργητές είναι μικροί και φτωχοί, θα εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους και θα πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εξαιρετικά επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την ύπαιθρο.

Και θα ήθελα εδώ πέρα να διευκρινίσω κάτι. Όλοι είμαστε εναντίον του καπνίσματος. Αλλά μην μπερδεύουμε δύο πράγματα: εφόσον η Ευρώπη καταναλώνει τσιγάρα και η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται καπνά, αντί να τα εισάγουμε, είναι σωστότερο να τα παράγουμε.

Δεύτερον, επίσης είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς για τα ειδικά δικαιώματα, ιδίως για τα ειδικά δικαιώματα κτηνοτροφίας.

Τρίτον, είμαι ενάντιος στα ελάχιστα όρια χορήγησης άμεσων ενισχύσεων που προτείνει η Επιτροπή. Ποια είναι αυτά; Η Επιτροπή λέει ότι όποιοι παίρνουν κάτω από 250 ευρώ το χρόνο ή καλλιεργούν λιγότερο από 1 εκτάριο το χρόνο να μη χρηματοδοτούνται. Για το Θεό! Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στηρίξει και τους μεγάλους και τους μικρούς παραγωγούς. Τους χρειαζόμαστε όλους. Και περισσότερο από όλους χρειαζόμαστε τους μικρούς καλλιεργητές. Ως εκ τούτου, ζητώ αυτό να αναθεωρηθεί και να παίρνουν ενισχύσεις όσο μικροί και αν είναι.

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Capoulas Santos για την έκθεσή του. Κύριε Barnier, κυρία Fischer Boel, άσχετα με τις σχολές, όπου ο καθένας από εσάς έχει μια διαφορετική προσέγγιση για την Κοινή γεωργική πολιτική και για τον ρόλο της στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατορθώσατε το ακατόρθωτο, δηλαδή να αποπνέετε μη εμπιστοσύνη, απογοήτευση και στους μικρούς και στους μεγάλους παραγωγούς. Δηλαδή με την οριζόντια περικοπή, με τις προτάσεις επιπλέον περικοπών της αξίας των δικαιωμάτων σε μία περίοδο όπου το κόστος της παραγωγής έχει αυξηθεί, έχουμε δημιουργήσει απογοήτευση και στις μεγάλες γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στους μικρούς παραγωγούς των μικρών και ορεινών περιοχών.

Δεν εμπνέετε εμπιστοσύνη με την πρόταση για τον καπνό, όπου είναι μία σκανδαλώδης πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του 50%, χωρίς καμία αιτιολόγηση βάσει της Συνθήκης, ακόμη και των οριζόντιων πολιτικών της Κοινής γεωργικής πολιτικής. Επιπλέον διάκριση: εξαίρεση των μικρών εκμεταλλεύσεων των 10 στρεμμάτων, όπου συγκεκριμένα για την Ελλάδα οι νησιωτικές περιοχές θα είναι εκτός.

Κυρία Επίτροπε, γνωρίζω την επικοινωνιακή σας πολιτική, αλλά και σας εκτιμώ βαθύτατα. Λέτε για ομαλή προσγείωση. Προσέξτε σε τι αεροδρόμιο θα προσγειωθούμε. Υπάρχει και το αεροδρόμιο του Γκουαντάναμο..

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ήδη ακούσει πολλά κατά τη διάρκεια της εκτενούς συζήτησης που λαμβάνει χώρα σήμερα το πρωί. Ευτυχώς, προτού να ξεκινήσουμε, πρόλαβα να δώσω στον Επίτροπο μερικά σχολικά φρούτα , οπότε με αυτό το πρόχειρο φαγητό, θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό θέμα για αρκετό ακόμα χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, πρέπει να αποσπάσω την προσοχή μου από τα φρούτα και να επικεντρωθώ στο ζήτημα του γάλακτος. Εκτός από τη συζήτηση σχετικά με όλα τα είδη τεχνικών μέσων, είναι, για το δικό μου μυαλό, αδύνατο να εξηγήσω στον ευρωπαίο πολίτη ότι έχουμε πληρώσει 340 εκατομμύρια ΕΥΡΩ σε συμπληρωματικές εισφορές ενώ όλοι παραμένουμε σχεδόν 1% κάτω από την ευρωπαϊκή ποσόστωση. Αυτή η έλλειψη λογικής θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να εξεταστεί στο Συμβούλιο.

Επιπλέον, όπως έχω δηλώσει πριν, η πρόταση της Επιτροπής για μια ετήσια αύξηση της ποσόστωσης κατά 1% είναι, κατά την άποψή μου, πολύ «αποβουτυρωμένη» και θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε «ημιαποβουτυρωμένη» στο Συμβούλιο των Υπουργών αργότερα. Τελικά, με το 1%, αφήνουμε τις ευκαιρίες αχρησιμοποίητες εντός της ΕΕ και της παγκόσμιας αγοράς. Το επιχείρημα που άκουσα πριν σε αυτήν την συζήτηση, δηλαδή ότι το σύστημα ποσόστωσής μας θα μας έδινε αυτόματα μια καλή τιμή, είναι πάρα πολύ κοντόφθαλμο. Αυτό φαίνεται επίσης καθαρά από την αύξηση των τιμών από το 1984. Δεν χρειάζεται να πω, ότι τα μεγάλα καταστήματα, όπως αυτά που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αδιανόητα στην περιοχή μας. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε δίχτυα ασφαλείας για τα πολύ δύσκολα χρόνια και για απρόβλεπτες περιστάσεις, όπως οι ζωικές ασθένειες.

Επίσης, και σκέφτομαι ότι αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θα πίεζα την Επιτροπή να εξετάσει το πώς διαχωρίζονται οι επιστροφές στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Ενώ οι υπεραγορές λειτουργούν αυτήν την περίοδο με οικονομικά περιθώρια της τάξης περίπου του 20% και το διανεμητικό εμπόριο με περιθώρια σχεδόν 10%, πολλοί κύριοι παραγωγοί – οι αγρότες – χωρίς τους οποίους κανένα από τα τρόφιμα δεν θα ήταν εκεί – εργάζονται με αρνητικές προς το παρόν επιστροφές.

Ωστόσο, ας επιστρέψουμε στο κύριο θέμας. Όπως είπα, εδώ μιλάμε για το καθημερινό μας ψωμί. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει επομένως να είναι κυρίαρχη σε αυτήν την συζήτηση, αλλά κυρίως στη συζήτηση σχετικά με την αγροτική πολιτική μετά από το 2013, επειδή σκέφτομαι ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να πρέπει να διαπιστώσουμε, εν ευθέτω χρόνο, ότι για το καθημερινό ψωμί μας εξαρτώμαστε από τις μακρινές χώρες τόσο όσο και για την ενέργεια.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Barnier, κυρίες και κύριοι, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στο συνάδελφό μας, κ. Capoulas Santos, για αυτήν την τεράστια εργασία που έχει κάνει, και, πρέπει να πω, για το καλό χιούμορ που διαθέτει.

Ο στόχος της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ήταν πάντα να εγγυάται την προμήθεια τροφίμων για τον καθένα. Αυτός ο στόχος είναι ακόμα πιο εύλογος σήμερα, δεδομένου ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε αφήνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους αγρότες ευάλωτους. Είναι σημαντικό να εγγυηθούμε στους καταναλωτές ότι θα έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα, αλλά και στους αγρότες ότι θα λαμβάνουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Πρέπει επομένως να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε τους νέους αγρότες να εδραιωθούν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, δεδομένου ότι είναι αυτοί που θα συμβάλλουν στη σίτιση του πλανήτη στο μέλλον.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις δυσκολίες που προκύπτουν στους τομείς των προβάτων και των αιγών, για τους οποίους ο κ. Capoulas Santos έδειξε μεγάλη ευαισθησία. Είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας να τους δοθεί υποστήριξη όχι μόνο για το κρέας, αλλά και για το γάλα, έναν τομέα με τον οποίο είμαι πολύ εξοικειωμένος στη Σαρδηνία.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την εργασία που γίνεται, και για τα συμπεράσματα και τις οδηγίες που έχουν εξαχθεί από τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και την έκθεση του κ. Capoulas Santos.

Η γεωργία είναι, πράγματι, ένας οικονομικός τομέας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί από μόνος του στα σήματα της αγοράς. Η γεωργική δραστηριότητα έχει επιπτώσεις βεβαίως στην αυτάρκεια των τροφίμων αλλά και, όπως βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, στις περιοχές και την απασχόληση.

Η διάλυση των μηχανισμών της αγοράς θα ήταν ένα σοβαρό χτύπημα στη γεωργία μας. Η αποσύνδεση, για παράδειγμα, εμφανίζει πραγματικά προβλήματα για ορισμένους τομείς της καλλιέργειας ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή τις θηλάζουσες αγελάδες και τα πρόβατα και είμαι πολύ ευτυχής που άκουσα την κα Fischer Boel να μιλά μόλις τώρα για αυτό το ζήτημα.

Συν τοις άλλοις, είναι σαφές ότι η αυστηρή εμμονή στις ιστορικές αναφορές θα έθετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε πιθανή μεταρρύθμιση. Πιστεύω ακόμα, εντούτοις, ότι το ζήτημα του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ είναι θεμελιώδες, δεδομένου ότι τα αγροτικά εδάφη πρέπει να στηριχθούν επάνω στη γεωργική δραστηριότητα προκειμένου να αναπτυχθεί η απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει, επομένως, να σκεφτούμε για αυτό το ζήτημα του δεύτερου πυλώνα χωρίς, φυσικά, να αποκόψουμε τον πρώτο.

 
  
MPphoto
 

  María Isabel Salinas García (PSE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά, θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Capoulas Santos, για τη θαυμάσια εργασία του. Πιστεύω ότι έχει επιτύχει ισορροπία και μετριοπάθεια στην έκθεσή του.

Σε αυτή τη φάση της συζήτησης, αισθάνομαι ότι είναι ζωτικής σημασίας να σταλεί ένα μήνυμα σταθερότητας στους αγρότες μας. Περισσότερο από ποτέ οι ευρωπαίοι αγρότες χρειάζονται σταθερότητα και λύσεις. Χρειάζονται αρκετά μακροχρόνιες μεταβατικές περιόδους καθώς επίσης και τη συνέχεια συγκεκριμένων μέτρων για τους δοκιμαζόμενους τομείς.

Κύριε Επίτροπε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες λύσεις για όλους τους τομείς. Πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχουν τομείς που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Η Κοινή γεωργική πολιτική δεν πρέπει να είναι το πρόβλημα, αλλά μάλλον η λύση, και για αυτήν χρειαζόμαστε έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα.

Πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε την αγροτική ανάπτυξη, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση που προτείνεται από την Επιτροπή είναι η απάντηση. Η αγροτική ανάπτυξη δεν πρέπει να ενισχυθεί εις βάρος του πρώτου πυλώνα. Συμφωνούμε ότι το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να απλοποιηθεί με την επιθεώρηση των μηχανισμών της αγοράς. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αποσυναρμολογήσουμε.

Εάν αυτό το καταλάβουμε, θα θέσουμε τα θεμέλια για μια Κοινή γεωργική πολιτική που συνεχίζεται ομαλά πέρα από το 2013. Εάν δεν το καταλάβουμε, θα θέσουμε πολλούς ευρωπαίους αγρότες εκτός εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio (PSE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλονται από τον κ. Capoulas Santos, τον εισηγητή μας, για να εξασφαλιστεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) παραμένει πιο κοντά στους αγρότες και τους ευρωπαίους πολίτες, παρά στις ανάγκες της αγοράς, και για να συμβιβάσει τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν όταν υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις στο παιχνίδι.

Είναι επομένως ζωτικής σημασίας για τα 27 κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια κοινή μέθοδο για τον τομέα, αλλά είναι σημαντικό επίσης να διατηρηθούν τα μέσα υποστήριξης και διαχείρισης αγοράς για τα βασικά προϊόντα. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, το γαλακτοκομικό τομέα ή την ενίσχυση για τον καπνό, η διακοπή του οποίου βεβαίως δεν θα βοηθούσε στη μείωση του αριθμού των καπνιστών, αλλά αντ' αυτού θα οδηγούσε στην εγκατάλειψη ενός σημαντικού ευρωπαϊκού προϊόντος και του κοινωνικού ιστού που συνδέεται με αυτό.

Τέτοια μέσα πρέπει, εντούτοις, να λαμβάνουν υπόψη πάντα την ακραία ανομοιομορφία των γεωργικών συνθηκών στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος που βρίσκεται σε ισχύ αυτήν την περίοδο, είναι μια απάντηση στα κριτήρια που είναι πλέον ξεπερασμένα. Η αύξηση του 1% που προτείνεται στο συμβιβασμό δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτηση της πλειοψηφίας των Κρατών μελών. Επομένως, χρειαζόμαστε ένα πιο ευέλικτο σύστημα, το οποίο να δίνει σε κάθε Κράτος Μέλος ξεχωριστά, τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, ενώ θα προωθούσε επίσης την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στον τομέα της διεθνούς αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τον Υπουργό Barnier όταν μιλά για την κυριαρχία των τροφίμων και τη σημασία της, καθώς και με τον Επίτροπο Fischer Boel όταν μιλά για τη σημασία της κλιματικής αλλαγής στη σημερινή ημερήσια διάταξη για τη γεωργία. Μπορούμε παρακαλώ να παντρέψουμε αυτές τις δύο έννοιες;

Αναμένεται ότι η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα – που θα οδηγήσει σε μια αύξηση της τάξης του 35% μέχρι το 2020 – θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια εντατικοποίηση της γαλακτοκομικής παραγωγής της Ιρλανδίας, αυξάνοντας έτσι την πιθανότατα να υπάρχουν επιπτώσεις στα κοπάδια των θηλαζουσών αγελάδων μας στην περίπτωση που πρέπει να μελετηθεί η περίπτωση μείωσης του αριθμού των βοοειδών μας προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της πρότασης για κοινή προσπάθεια. Το σύστημα παραγωγής τροφίμων της Ιρλανδίας γίνεται αποδεκτό ως ένα από τα αποδοτικότερα στον κόσμο από την άποψη των εκπομπών ανά μονάδα των παραγόμενων τροφίμων. Οποιοδήποτε έλλειμμα παρουσιαζόταν στην παγκόσμια αγορά τροφίμων – στην περίπτωση που η Ιρλανδία προχωρούσε σε περικοπή των αριθμών ζωικού κεφαλαίου της – θα ήταν πλέον πιθανό να αναπληρωθεί από χώρες με λιγότερο βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας και τα συστήματα που παράγουν πολύ υψηλότερα επίπεδα εκπομπών, λόγω της λιγότερο αποδοτικής φύσης της διαχείρισης των κοπαδιών τους ή της πυραμίδας ηλικιών των κοπαδιών και της αποδάσωσής τους.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Fischer Boel, κ. Barnier, ένας διαγνωστικός έλεγχος πρέπει να χρησιμοποιείται για να διορθώνει εκείνες τις διαστάσεις που δεν είναι απόλυτα σωστές. Στη νομοθεσία για τη γεωργία στις πιο ακραίες περιοχές, υπάρχει μια διάσταση που δεν είναι σωστή. Πρόκειται για τον κανονισμό της ζάχαρης στην Αυτόνομη Περιοχή των Αζορών.

Θέλω να παροτρύνω τόσο τον Επίτροπο και τον Υπουργό όσο επίσης και όλα τα Μέλη να μελετήσουν τις τροποποιήσεις που έχω παρουσιάσει προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα που διακυβεύεται, δεδομένου ότι η λύση αυτού του προβλήματος είναι εύκολη και απλή. Εντούτοις, εάν αυτό δεν λυθεί, θα οδηγήσει στην ανεργία και την αποτυχία ενός τομέα, με εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για την Αυτόνομη Περιοχή των Αζορών.

Θα επέμενα για άλλη μια φορά να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η κατάσταση που έχει προκύψει πρόσφατα αξίζει τις από μέρους μας ευχαριστίες τόσο στον Επίτροπο όσο και στον εισηγητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία που έχει εκπονήσει, επειδή όταν συζητάμε για τη γεωργία συζητάμε για τα τρόφιμα και, επομένως, το ζήτημα είναι εξαιρετικά λεπτό.

Θα ήθελα να μιλήσω για δύο βασικά σημεία: το πρώτο είναι το ζήτημα των ποσοστώσεων στον τομέα του γάλακτος. Χαιρετίζω τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στο επίπεδο του 1% που θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί στο 2% αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα θα προκύψει μετά το 2014 όταν, εφόσον η προσγείωση δεν είναι ομαλότερη, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα για εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, και τεράστιες απώλειες για τις γεωργικές επιχειρήσεις επάνω σε αυτόν τον τομέα. Η άλλη διάσταση ή ζήτημα αφορά τους ελέγχους στις γεωργικές τιμές. Ένα χρόνο πριν, υπήρξε ένα πρόβλημα στα τρόφιμα που συνδέθηκε με τα δημητριακά και τώρα οι τιμές του αραβόσιτου και του σίτου έχουν μειωθεί στο μισό, σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο, ενώ οι τιμές διάθεσης στην κατανάλωση για τα ζυμαρικά, το ψωμί και την τροφή είναι ακόμα υψηλές. Ίσως υπήρξε ένα λάθος στον προγραμματισμό ή όχι επαρκής έλεγχος ...

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει όρια δαπανών για την Κοινή γεωργική πολιτική για τα διάφορα Κράτη μέλη μέχρι το 2013 και μετά. Εάν μετατρέψουμε αυτά τα ποσά σε ποσά ανά εκτάριο καλλιεργήσιμου εδάφους, αυτό που προκύπτει είναι μια τεράστια διαφορά στην ενίσχυση ανά εκτάριο μεταξύ των διαφόρων κρατών: στο Βέλγιο ανέρχεται σε περίπου 490 ΕΥΡΩ, στη Δανία 390 ΕΥΡΩ, στη Γερμανία 340 ΕΥΡΩ και στη Γαλλία 260 ΕΥΡΩ, ενώ στα νέα κράτη μέλη είναι πολύ λιγότερα: 210 ΕΥΡΩ στην Τσεχία, 200 ΕΥΡΩ στη Σλοβακία και μόνο η 190 ΕΥΡΩ στην Πολωνία.

Σε μια κατάσταση όπου οι δαπάνες παραγωγής των παλαιών και νέων Κρατών μελών συγκλίνουν γρήγορα και όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αποσύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης από την παραγωγή, η διατήρηση αυτών των διαφορών όχι μόνο δεν έχει πλέον οποιαδήποτε αιτιολόγηση στην πραγματικότητα, αλλά και κάνει διακρίσεις εις βάρος των αγροτών στα νέα Κράτη μέλη. Εάν η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με αυτό το ζήτημα δεν αλλάξει, θα έχουμε για πάντα δύο κοινές αγροτικές πολιτικές: τους πλουσιότερους, που αφορούν τα παλαιά κράτη μέλη, και τους φτωχότερους, οι οποίοι θα γίνουν το μέρος των νέων κρατών μελών .

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Υπουργέ, η συμβολή μου σε αυτή τη συζήτηση θα είναι σύντομη και θα επιθυμούσα να εστιάσω στο γεγονός ότι είμαστε υπεύθυνοι πρώτα απ' όλα για 500 εκατομμύρια καταναλωτές της Ευρωπαϊκή Ένωσης και έπειτα για τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παράγουν τα τρόφιμα για αυτούς τους καταναλωτές. Είμαστε εξίσου υπεύθυνοι τόσο για τα μεγάλα όσο και για τα μικρά αγροκτήματα. Είμαστε υπεύθυνοι για τα αγροκτήματα στις μειονεκτούσες περιοχές, για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και, ιδιαίτερα, για όλες τις περιοχές που έχουν σχέση με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θετική εκτίμησή σας σχετικά με το ταμείο του γάλακτος, κάτι που ζητώ επί δύο έτη, δηλαδή από τη συζήτηση σχετικά με τη μίνι συσκευασία γάλακτος και την κατάργηση των μέτρων στήριξης σε αυτόν τον τομέα. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτός ο μηχανισμός θα μας επιτρέψει να παρέχουμε βοήθεια εφόσον δεν αποσύρουμε πρώτα χρήματα από άλλους αγρότες, αλλά, αντ' αυτού, χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουν ελευθερωθεί από την κατάργηση των μέτρων στήριξης της αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την συζήτηση πρέπει να μιλήσουμε για την ασφάλεια των τροφίμων, τον εντοπισμό της προέλευσής τους και, προ πάντων, για την προστασία τροφίμων. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε αυτά τα ζητήματα από τις σημερινές συζητήσεις μας σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο αριθμός των αγροτών συνεχίζει να μειώνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από έτος σε έτος.

Μια αύξηση στην υποχρεωτική διαφοροποίηση βάζει, πολύ απλά, το χέρι σας στην τσέπη των Ευρωπαίων αγροτών. Η αξία της εφάπαξ αγροτικής καταβολής έχει μειωθεί κατά περίπου 15% από το 2005 λόγω του πληθωρισμού και άλλων ζητημάτων και όμως η πρόταση είναι να περικοπεί περαιτέρω.

Ο όρος απλοποίηση φαίνεται να έχει γίνει «καραμέλα». Εντούτοις, στην Ιρλανδία τουλάχιστον, οι αριθμοί που αφορούν την αστυνόμευση των αγροτών έχουν κλιμακωθεί. Στις πρόσφατες εβδομάδες είχαμε διάφορα ελικόπτερα, που πλαισιώθηκαν από 61 επίγειους επιθεωρητές, να μετρούς τα πρόβατα στους λόφους της Connemara, μιας μικρής περιοχής όπου η τιμή των προβάτων δεν θα κάλυπτε ούτε ακόμη και την ίδια την επένδυση των αγροτών. Σε μερικούς, αυτό έμοιαζε περισσότερο με την εισβολή στο Ιράκ παρά με τη χείρα βοηθείας της Ευρώπης. Αυτό είναι επιζήμιο και δίνει την εικόνα μιας γραφειοκρατικής Ευρώπης, που ενεργεί κατά τρόπο συνολικά αναντίστοιχο.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, παρόλο που είμαι απογοητευμένη με το συμβιβασμό, μπορώ να ζήσω κι έτσι, επειδή μπορεί να καταστεί δυνατό να αποτραπεί η μέγιστη ζημιά στους αγρότες μας εφόσον δεν κόψουμε τις άμεσες πληρωμές όπως η Επιτροπή τόσο καταστροφικά προτείνει.

Εάν αυτά τα χρήματα πάνε στο ταμείο γάλακτος, η περικοπή θα πονέσει ακόμα λιγότερο. Δυστυχώς, διάβασα σήμερα το πρωί ότι ο Επίτροπος είχε στήσει πάλι οδοφράγματα, αντιτιθέμενος στο ταμείο γάλακτος. Τους αγρότες του Λουξεμβούργου δεν τους πειράζει εάν δεν κόψουμε τις άμεσες ενισχύσεις πληρωμές μέχρι τα 10.000 ΕΥΡΩ, επειδή όλοι οι αγρότες πλήρους απασχόλησης βρίσκονται επάνω από αυτό το όριο. Η προτεραιότητα πρέπει επομένως να είναι να αποφευχθούν οι περικοπές ή να κρατηθούν σε όσο το δυνατόν μικρότερα επίπεδα. Διαφορετικά, οι αγρότες πλήρους απασχόλησης στο Λουξεμβούργο δεν θα έχουν κανένα μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti (UEN). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι ότι αυτός δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος ή τόπος για να συμμετάσχω σε μια ουσιαστική συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αρχή να εκφράζει μόνο μια άποψη σχετικά με το μοναδικό ζήτημα επάνω στο οποίο η ΕΕ έχει εξουσία ζωής και θανάτου και για το οποίο ξοδεύεται ο μισός προϋπολογισμός.

Η άποψή μου είναι ότι ο διαγνωστικός έλεγχος είναι συντηρητικός. Η παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι ένας στόχος που έχει θέσει επίσης η ΕΕ, χρηματοδοτείται από τη γεωργία: το θύμα της ατελείωτης αναζήτησης για τον ανέφικτο ρόλο της διαμεσολάβησης. Ο ρόλος μου ως Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντούτοις, παρουσιάζει έλλειψη διαφάνειας ως προς την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Ο Επίτροπος υπέγραψε τον κανονισμό Αριθ. 250 το 2008, αλλά τα Κράτη μέλη τον αγνοούν και αυτό θα εξακολουθήσει να συμβαίνει και μετά τις 30 Ιουνίου 2009.

Θα έλεγα ότι ο μόνος τρόπος που μας έμεινε για να προχωρήσουμε είναι να εφαρμόσουμε τους εντεταλμένους ελεγκτικούς φορείς, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οφείλουμε να οδηγήσουμε τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική γεωργίας προς την κατεύθυνση των πολιτών, στους οποίους πρέπει να δοθούν πληροφορίες εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη σωστή οδό. Εάν όχι, θα συνεχίσουμε να θέτουμε σε κίνδυνο τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είναι θύμα της διαρκούς απομόνωσής του.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα επιθυμούσα να αναφερθώ στο γάλα. Δεν είμαι υπέρ μιας αύξησης του 2%. Θα υποστήριζα αύξηση της τάξης του 1% επειδή, αν και έχουν ειπωθεί πολλά για τις ομαλές προσγειώσεις, δεν το πιστεύω. Σκέφτομαι ότι ο κόσμος αλλάζει καθώς καθόμαστε εδώ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών η βιομηχανία γάλακτος, που 12 μήνες πριν αποτελούσε ασφαλώς ένα επιτυχές μέρος της παραγωγής μας, δεν είναι πια έτσι λόγω των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων αγορών.

Θα ήθελα να πω στον Επίτροπο ότι ανησυχώ λίγο για τα Άρθρα 68 και 69. Πιστεύω ότι μπορείτε να πάρετε τη λέξη «κοινή» και την αφαιρέσετε για πάντα από την Κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός επάνω σε αυτό το ζήτημα προκειμένου να βεβαιωθώ ότι δεν δείχνουμε υπερβολική υπευθυνότητα και ότι τα χρήματα μπορούν απλά να επιστραφούν και τα Κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν έναν ανομοιογενές πεδίο δραστηριοποίησης.

Όσον αφορά την διαφοροποίηση, πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε ενιαία ποσά, αλλά να αφήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση να είναι υποχρεωτικό. Αφήστε όλους τους ευρωπαίους να πληρώσουν τον ίδιο βαθμό διαφοροποίησης από το δεύτερο πυλώνα.

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω μερικά σημεία: πρώτον, ότι απαιτείται ένας ενισχυμένος πυλώνας Α της Κοινής γεωργικής πολιτικής για να μπορέσουν οι παραγωγοί να ανταπεξέλθουν στις σημερινές ανάγκες και στα προβλήματα της αγοράς· δεύτερον, η οποιαδήποτε πρόσθετη διαφοροποίηση δημιουργεί εισοδηματική ανασφάλεια στους παραγωγούς· τρίτον, η σύσταση νέων μηχανισμών στήριξης, όπως αυτός του ταμείου αλληλοβοήθειας και ασφάλισης της παραγωγής, δεν μπορεί να χρηματοδοτείται με επιπλέον δαπάνες· και τέταρτον, η συγχρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ ανοίγει το παράθυρο για μία μελλοντική συγχρηματοδότηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές για την εργασία τους σχετικά με τον έλεγχο της υγείας της ΚΓΠ, όπως είναι σημαντικό και να δοθεί έμφαση η αυξανόμενη εργασία του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτήν την διαδικασία, και θα επιθυμούσα επίσης να χαιρετίσω την τοποθέτηση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι είναι καλός οιωνός για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όταν το Κοινοβούλιο θα συναποφασίζει πλήρως με το Συμβούλιο σχετικά με τα γεωργικά θέματα.

Προερχόμενος από μια αγροτική περιοχή της Ιρλανδίας, είναι λυπηρό να βλέπω τελευταία τους αγρότες να έχουν στραφεί ενάντια στο πρόγραμμα της ΕΕ για διάφορους λόγους, ένας από τους οποίους είναι η φανερή έλλειψη διαφάνειας των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Εντούτοις, εάν και εφόσον υιοθετηθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο θα παίξει κεντρικό ρόλο και έτσι θα υπάρξει ένας μεγαλύτερο πεδίο για μια ανοικτή, διαφανή συζήτηση για θέματα σχετικά με την ΚΓΠ, πράγμα που θα οδηγήσει σε περισσότερη νομιμότητα μεταξύ της κοινότητας των καλλιεργητών.

Η πρόοδος για την Ευρώπη είναι η πλήρης εμπλοκή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αυτή μπορεί να επιτευχθεί τελικά μόνο με τη συναπόφαση.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Αυτή είναι μια καλή έκθεση. Τι λείπει, τι πρέπει να αλλάξει; Η αναθεώρηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής δεν λαμβάνει υπόψει σε ικανοποιητικό βαθμό τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει στον κόσμο συνολικά καθώς επίσης και στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της κρίσης στα τρόφιμα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα για να μην τα λάβουμε σοβαρά υπόψη.

Πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολείπονται των προσδοκιών των νέων Κρατών μελών, τα οποία απαιτούν ένα δικαιότερο άμεσο σύστημα επιδοτήσεων. Είμαι πεπεισμένος ότι η εξίσωση των επιπέδων επιδότησης μεταξύ των Κρατών μελών είναι αναπόφευκτη. Κύριε Επίτροπε, η συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών θα συνοδευθεί από μια ισχυρή συλλαλητήριο 8.000 καλλιεργητών καπνών. Ελπίζω ότι οι απαιτήσεις τους θα ικανοποιηθούν.

Στα άλλα ζητήματα, αρχικά πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσεκτική μέθοδο για την εγκατάλειψη του συστήματος ποσόστωσης στο γάλα το 2015. Πρέπει να αναπτύξουμε έναν τρόπο προσέγγισης της κατάστασης. Η αγορά γάλακτος είναι ασταθής και πρέπει επομένως να ελεγχθεί. Αφετέρου, πρέπει να διατηρήσουμε τα μέσα παρέμβασης στην αγορά, για παράδειγμα, την αποθήκευση ...

(Ο Πρόεδρος διέκοψε τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Προεδρεύων του Συμβουλίου. –(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλές ευχαριστίες για την προσοχή σας και για τις ερωτήσεις που μας υποβάλλατε. Θα ήθελα να εξετάσω διάφορα σημεία, ένα προς ένα.

Αρχικά, θα επιθυμούσα να μιλήσω για την διαφοροποίηση, η οποία αναφέρθηκε από τον κ. Goepel και τον κ. Baco, τον κ. Sanzarello και την κα Lulling πριν από λίγο. Το ζήτημα του ποσοστού διαφοροποίησης θα είναι, μπορώ να σας βεβαιώσω, ένα βασικό στοιχείο οποιουδήποτε συμβιβασμού. Έχω σημειώσει την επιθυμία του Κοινοβουλίου για την εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης. Θα πρόσθετα ότι η προοδευτική διαφοροποίηση που είναι πάρα πολύ αυστηρή θα μπορούσε βεβαίως να προκαλέσει προβλήματα για διάφορα Κράτη μέλη, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι η ίδια η αρχή της προοδευτικής διαφοροποίησης ανταποκρίνεται σε μια ιδιαίτερα κοινοποιημένη κοινωνική ανάγκη. Μαζί με τη Mariann Fischer Boel, πρέπει επομένως να βρούμε μια συμβιβαστική λύση και, από αυτήν την άποψη, πιστεύω ότι η θέση που προτείνεται από τον εισηγητή σας θα ρίξει το φως σε αυτόν τον συμβιβασμό. Όσον αφορά στην διαφοροποίηση, το ζήτημα του ποσοστού για την πρόσθετη διαφοροποίηση είναι ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να περιληφθεί στο πακέτο. Έχετε προτείνει ποσοστό 100%, δηλαδή να μην γίνεται καμία εθνική συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά πιστεύω ότι είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να εξετάσω το ζήτημα των νέων προκλήσεων. Κατάλαβα πλήρως τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που εκλαμβάνει ως de facto την υποστήριξη του γαλακτοκομικού τομέα ως μια από αυτές τις νέες προκλήσεις που χρηματοδοτούνται από την διαφοροποίηση. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια από τις λεωφόρους που πρέπει να διανύσουμε με την κα Mariann Fischer Boel.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα, κυρίες και κύριοι, που είναι μεγάλης έκτασης και πολύ προβληματικό, είναι αυτό που αναφέρθηκε από τον κ. Capoulas Santos, ο οποίος θα επιθυμούσε μια συνετή και μέτρια προσέγγιση, ένα συναίσθημα που απηχείται από τον κ. Goepel και την κα Mathieu, καθώς και από τον κ. Le Foll μόλις τώρα. Ανέφερα μόλις μερικά ονόματα, αλλά πολλοί από σας θα μπορούσαν να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των ποσοστώσεων στο γάλα. Υπάρχουν δύο προβλήματα που πρέπει να λυθούν: οι αυξανόμενες ποσοστώσεις μαζί με το ποσοστό αύξησης και τα μέτρα υποστήριξης.

Όσον αφορά τις αυξανόμενες ποσοστώσεις, έχω παρατηρήσει ότι οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο έχουν αποκαλύψει πολύ διαφορετικές θέσεις. Για να είμαι ειλικρινής, η κατάσταση είναι η ίδια μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών. Η λύση που εσείς προτείνεται – 1% ετησίως μεταξύ 2009 και 2010 – και, στη συνέχεια, να ληφθεί απόφαση βάσει μιας έκθεσης σχετικά με τη συνέχιση της αύξησης, είναι μια συνετή προσέγγιση, σύμφωνα με τις επιθυμίες του εισηγητή σας, του κ. Capoulas Santos. Συγχρόνως, υπάρχει το ζήτημα της μεσοπρόθεσμης διαφάνειας για τις γεωργικές επιχειρήσεις, όπως και για τις επιχειρήσεις γενικά. Αυτό απαιτεί το σχεδιασμό μιας σειράς ενεργειών από τώρα έως το 2015, και, τελικά, η αίσθησή μου είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής βρίσκεται κοντά σε μια ισορροπία. Θα εργαστούμε επάνω σε αυτό και ειδικότερα, επάνω στα μέτρα υποστήριξης, δεδομένου ότι όλοι συμφωνούν για την υποστήριξη των ευαίσθητων περιοχών. Η συνιστώμενη λύση της χρησιμοποίησης του Άρθρου 68 προκειμένου να εφαρμοστούν περισσότερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, θα μας παρείχε, πιστεύω, μια χρήσιμη σειρά εργαλείων για την υποστήριξη αυτού του τομέα. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα οικονομικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν, πιστεύω ότι απαιτείται συζήτηση για να βρεθεί μια λύση που να είναι αποδεκτή από όλους. Φυσικά, έχω στο μυαλό μου το «Ταμείο του γάλακτος».

Θα ήθελα να πω μια λέξη, Κύριε Πρόεδρε, για τα μέσα ρύθμισης της αγοράς. Έχω σημειώσει τα αιτήματα που επιδιώκουν τη διατήρηση των μέσων ρύθμισης της αγοράς και μάλιστα, αποτελεσματικών μέσων. Όπως και εσείς, πιστεύω ότι, σε αυτό το νέο διεθνές επίπεδο, στο οποίο οι πολλοί από εμάς έχουν αναφερθεί, για τη γεωργία και για τα τρόφιμα, αυτός ο τομέας παραγωγής, αυτή η πραγματική οικονομία που έχει επιπτώσεις στην προμήθεια τροφίμων στον πληθυσμό, χρειάζεται μέσα παρέμβασης σε περίπτωση σοβαρής αστάθειας της αγοράς και, από αυτήν την άποψη, η παρέμβαση είναι μια σημαντική πτυχή της διαπραγμάτευσης.

Πολλά κράτη μέλη, όπως και πολλοί ευρωβουλευτές, θέλουν να αναθεωρήσουν τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής και να τις συζητήσουν πάλι. Πρόκειται επίσης να επιδιώξουμε έναν συμβιβασμό που μας επιτρέπει να διατηρούμε ένα γνήσιο και αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας.

Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για το Άρθρο 68. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, όπως και στο Συμβούλιο, και υπάρχει ισχυρή απαίτηση για να ανοίξουν οι δυνατότητες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, το οποίο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, διατηρώντας συγχρόνως την κοινοτυπία του. Το άνοιγμα των δυνατοτήτων για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ίσως – ασφαλώς κατά την άποψή μου – θα επέτρεπε μια κίνηση προς την υποστήριξη των ειδών παραγωγής όπως εκείνα του τομέα των προβάτων, ο οποίος έχει αναφερθεί και ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη.

Εδώ επίσης, συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο σύμφωνα με αυτές τις γραμμές, ακριβώς σαν να πρόκειται να αναζητήσουμε λύσεις για να βελτιώσουμε τους όρους χρηματοδότησης. Σκέφτομαι, ειδικότερα, τις απαιτήσεις που εκφράζονται από πολλούς αντιπροσώπους των νέων Κρατών μελών, για περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έδωσα μεγάλη προσοχή και άκουσα με ενδιαφέρον όλες τις λεπτομερείς ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν. Βάσει της γνώμης που πρόκειται να δώσετε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, κ. Parish, ολόκληρη την επιτροπή και τον εισηγητή, για την εργασία που έχει γίνει, ο στόχος μου θα είναι να εξασφαλιστεί ένας δυναμικός πολιτικός συμβιβασμός που μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε την Κοινή γεωργική πολιτική, προστατεύοντας την συγχρόνως, στο νέο διεθνές επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος στον οποίο πρόκειται να συνεργαστούμε με την κα Mariann Fischer Boel και όλους τους συναδέλφους της, τους οποίους ευχαριστώ για το πνεύμα που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Θα ήθελα ίσως να πω μια τελική λέξη σχετικά με ένα σχόλιο που έγινε μόλις τώρα από την κα Aubert, η οποία ανέφερε την κατάσταση της αβεβαιότητας για τα τρόφιμα. Η προεδρία γνωρίζει πλήρως ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε την Κοινή γεωργική πολιτική σαν να ήμαστε σε ένα φρούριο, στρεφόμενοι προς τους εαυτούς μας στην Ευρώπη. Ακριβώς με αυτό το πνεύμα, στις 3 Ιουλίου, οργανώσαμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια διάσκεψη με το Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, πολλούς ευρωβουλευτές και τον Επίτροπο Louis Michel, που αφορούσε το ερώτημα:»Ποιος θα ταΐ'σει τον κόσμο;» Στο ίδιο πνεύμα, θα οργανώσουμε στις 28 Νοεμβρίου μια διάσκεψη εργασίας, πάλι με το Louis Michel, με θέμα τη σύνδεση μεταξύ γεωργίας και ανάπτυξης.

Εγώ, όπως και η Προεδρία, δίνω επομένως μεγάλη προσοχή σε αυτό που λέγεται για τη γεωργία προκειμένου να διατηρηθεί το γεωργικό και περιφερειακό μοντέλο τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει υποστηρίξει την Κοινή γεωργική πολιτική για 50 έτη, αλλά διατηρώντας μια σαφή και με κατανόηση αντίληψη σε αυτό που συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, έχω κάνει προσεκτική ακρόαση και σκέφτομαι ότι η καταγραφή αυτών που «τραβούν την προσοχή» δείχνει σαφώς ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σε αυτό το Κοινοβούλιο για τον γεωργικό τομέα και τις συνέπειες των αποφάσεων που θα ληφθούν.

Θα ήθελα να επιλέξω μερικά από τα ζητήματα που έχουν αναφερθεί. Αρχικά, θα επιθυμούσα να τονίσω ότι θεωρώ πως είτε έχετε παρανοήσει είτε έχετε χάσει κάτι όταν προσπαθείτε να με πείσετε ότι διαφοροποίηση σημαίνει αφαίρεση χρημάτων από τους αγρότες, το οποίο δεν ισχύει σίγουρα. Χρειαζόμαστε την διαφοροποίηση επειδή αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και πρέπει να υποστηρίξουμε τις δυνατότητες των αγροτών να κάνουν επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις. Έτσι θεωρώ ότι, απεναντίας, θα μπορούσατε να πείτε, ότι στην διαφοροποίηση αυξάνουμε πραγματικά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για το γεωργικό τομέα επειδή υπάρχει συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι όλο κι όλο. Εάν συνεχίσετε να λέτε ότι παίρνουμε χρήματα από τους αγρότες, τότε υπάρχει βέβαιη παρανόηση μεταξύ εκείνων από εσάς που έχουν επιλέξει αυτό το επιχείρημα.

Το γάλα φαίνεται σήμερα να είναι το μεγάλο ζήτημα. Ο Neil Parish είπε στην πρώτη του ομιλία ότι έχετε 27 Κράτη μέλη – 27 πελάτες – στην επιτροπή σας, αλλά, ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση, θα μπορούσα να σκεφτώ ότι έχετε πολύ περισσότερους, επειδή ακούγοντας αυτά που λέγονται εδώ μπορείτε να επιλέξετε οτιδήποτε, από μια αύξηση της τάξης του 0% έως μια αύξηση της τάξης του 10%. Η προεδρία και η Επιτροπή είναι υποχρεωμένες να προσπαθήσουν να βρούν τη σωστή ισορροπία.

Σε εκείνους που μιλούν για ένα ταμείο γάλακτος: μου φαίνεται παράξενο, επειδή θυμάμαι ακόμα τις διαπραγματεύσεις του 2003, όπου αποζημιώσαμε τους παραγωγούς γάλακτος σε όλη την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να πάρω τη Γερμανία ως παράδειγμα: Οι γερμανοί αγρότες γαλακτοκομικών λάμβαναν αποζημίωση 1 δισεκατομμυρίου ΕΥΡΩ κάθε χρόνο – χρήματα που μεταφέρθηκαν από την πληρωμή του γάλακτός τους στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσής τους. Όμως, σε εκείνο το στάδιο δεν άκουσα κανένα να μιλά για ταμείο γάλακτος, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, επειδή ξέρουμε ότι ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες, έχουμε προσθέσει τώρα στις νέες προκλήσεις μια γραμμή για το γάλα. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε ένα πολύ καλό πακέτο για τους παραγωγούς γάλακτος σε εκείνες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Πρέπει να πω ότι εκπλήσσομαι που υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση στην αύξηση της ποσόστωσης του γάλακτος, γνωρίζοντας ότι πέρυσι συλλέξαμε 338 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από τους ευρωπαίους παραγωγούς γάλακτος. Για μένα αυτός δεν είναι σίγουρα ο τρόπος που θέλω να προχωρήσω προς τα εμπρός. Θέλω να δώσω στους αγρότες τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις αγορές. Η αύξηση των ποσοστώσεων δεν σημαίνει υποχρέωση για παραγωγή: αποτελεί απλά μια δυνατότητα για εκείνους που είναι ισχυροί στις εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μερικές από τις ανταγωνιστικές πληρώνουν κάθε χρόνο 338 εκατομμύρια ΕΥΡΩ για να παραμείνουν στην αγορά.

Σχετικά με την ανακατανομή, είναι προφανές ότι υπήρξε πλατιά συμφωνία ότι αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος δεν επρόκειτο να είναι μια νέα μεταρρύθμιση και ότι, επομένως, στηριζόμαστε στη μεταρρύθμιση του 2003. Σκέφτομαι ότι τόσο η προεδρία όσο και η Επιτροπή μπορούν να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από τα νέα Κράτη μέλη να εισπράτουν πιο ίσες πληρωμές και ξέρω ότι αυτό θα μετατραπεί σε ένα ζήτημα που θα υποστηριχθεί έντονα στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του 2013. Μπορούμε ακόμα και τώρα να βρούμε μερικές λύσεις για τα νέα Κράτη μέλη στο συμβιβασμό και ελπίζω να εκπλαγείτε θετικά.

Τέλος, θα μπορούσε απλά να πω, για το ζήτημα του καπνού που προέκυψε, ότι εντυπωσιάστηκα από τον κ. Γκλαβάκη, ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να μας πείσει ότι ο καπνός είναι σημαντικός και πιστεύουμε ότι αυτό ισχύει για την περιοχή του. Αλλά ο καπνός δεν περιλαμβάνεται στον διαγνωστικό έλεγχο. Η μεταρρύθμιση για τα καπνά έγινε το 2004 και υποστηρίχθηκε από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των καπνοπαραγωγών Κρατών μελών. Όπως έχω πει πολλές φορές, βεβαίως, δεν πρόκειται να ανοίξω ξανά τη μεταρρύθμιση για τα καπνά. Αλλά θα είμαι ανοικτή για να βοηθήσω όλα εκείνα τα Κράτη μέλη, όλες εκείνες τις περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, επειδή υπάρχουν πολλές δυνατότητες διαθέσιμες στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις λύσεις που θα απαλύνουν τις συνέπειες των αποφάσεων που λήφθηκαν ήδη για τους παραγωγούς καπνών.

Δεν θέλω να μακρυγορήσω όσον αφορά τις παρατηρήσεις μου, αλλά το συμπέρασμά μου σχετικά με τη σημερινή συζήτηση είναι ότι χρειαζόμαστε σαφώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μια Κοινή γεωργική πολιτική. Συμφωνώ με την κα McGuinness ότι μια κατάσταση όπου η επανεθνικοποίηση θα ήταν η μόνη απάντηση θα έθετε σίγουρα σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα.

Ας διατηρήσουμε την Κοινή γεωργική πολιτική μας με την ευελιξία που έχουμε περιλάβει στις διαφορετικές επιλογές μας μέσα στην πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης. Όμως, χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Αυτό θα ήταν το συμπέρασμά μου από τις συζητήσεις σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για αυτήν την αποκλειστική προσέγγιση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BIELAN
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εισηγητής.(PT) Ο μακρύς κατάλογος των ομιλητών και ο αποφασιστικός και παθιασμένος τρόπος με τον οποίο εξέφρασαν τις ιδέες τους επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πόσα σημαίνει αυτό το θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και τη σημασία που πρέπει να δοθεί στη γεωργία, τους αγρότες και τον αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη.

Δεν υπήρξε καμία έκπληξη σε αυτήν την συζήτηση επειδή, κυρίως, επιβεβαίωσε τις θέσεις που επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων συζητήσεων σε όλη αυτήν την μακροχρόνια διαδικασία συζήτησης που διήρκεσε πάνω από ένα έτος και, στη συγκεκριμένη περίπτωση της πολιτικής μου ομάδας, άλλους έξι μήνες πριν από αυτό.

Εντούτοις, θεωρώ επίσης ότι έχει καταδειχθεί σαφώς ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση για τις θέσεις που αντιπροσωπεύουν τη μέση οδό που επιτρέπει έναν αξιόπιστο συμβιβασμό που να μπορεί να γίνει αποδεκτός από την πλειοψηφία.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν επιβεβαιώσει επίσης τις θέσεις τους, αλλά βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να παρατηρήσω τις ενδείξεις ευελιξίας και ειλικρίνειας που παρατηρήθηκαν.

Επομένως, αγαπητοί μου Mariann και Michel, εμπιστεύομαι τον πολιτικό σας ρεαλισμό, και στο πνεύμα του συμβιβασμού για να βρεθεί μια τελική λύση που να είναι πολύ κοντά σε αυτήν που προτείνεται σε σας από το Κοινοβούλιο σε αυτά τα ζωτικής σημασίας ζητήματα.

Θα επανελάμβανα τη συμβολική σημασία αυτής της προσέγγισης την παραμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προϋποθέτει τις δυνάμεις συναπόφασής του, επειδή ελπίζω ότι το πρόβλημα επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας θα λυθεί σύντομα, δεδομένου ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Κύριε Barnier, όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν χρησιμοποιούμε ακόμα τη συναπόφαση, αλλά μπαίνουμε ήδη σε αυτό το πνεύμα. Επομένως, ελπίζω ότι οι σκληρές διαπραγματεύσεις που αναμένονταν σήμερα και αύριο θα αποδειχθούν πολύ επιτυχείς. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε θέση να βρούμε μια συναινετική λύση για τις ανησυχίες των ευρωπαίων αγροτών και της γεωργίας που μας παρακολουθούν προσεκτικά. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι, και αυτό θα είναι το καλύτερο συμπέρασμα σε αυτήν την συζήτηση, ότι μια απαιτείται μια κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη έτσι ώστε η ευρωπαϊκή γεωργία να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), γραπτώς . – Η κοινή γεωργική πολιτική αναγκάζει τους βρετανούς καταναλωτές να αγοράζουν τα τρόφιμα σε διογκωμένες τιμές από τους αγρότες της ηπειρωτικής ευρώπης αντί σε χαμηλότερες τιμές που είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια αγορά. Υπολογίζεται ότι η ΚΓΠ αναγκάζει τις τιμές να είναι τουλάχιστον 23% υψηλότερες από εκείνες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά.

Υπολογίζεται επίσης από τους οικονομολόγους ότι το κόστος της ΚΓΠ στους βρετανικούς καταναλωτές είναι ίσο με τουλάχιστον το 1,2% του ΑΕΠ - που είναι αυτήν την περίοδο το εκπληκτικό ποσό των 16,8 δισεκατομμυρίων λιρών το χρόνο.

Εκπροσωπώ πολλούς ανθρώπους στο Λονδίνο που αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενους φόρους και ολοένα αυξανόμενες τιμές. Δεν είναι υποχρωμένοι να εξασφαλίζουν τη διαβίωση των αγροτών της ηπειρωτικής ευρώπης. Εάν οι χώρες θέλουν ας επιχορηγήσουν τις γεωργικές βιομηχανίες τους που είναι η επιχείρησή τους, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν οι δικοί τους φορολογούμενοι.

Η Κοινή γεωργική πολιτική χρηματοδοτείται από εκείνους με τις μικρότερες οικονομικές δυνατότητες: τους συνταξιούχους και τους κατόχους των χαμηλών εισοδημάτων, εκείνους που πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους στα τρόφιμα. Η ΚΓΠ είναι ακριβώς ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους η Μεγάλη Βρετανία πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι, ένα έτος αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε τη διαδικασία διαβουλεύσεων για την προσαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής στις τρέχουσες ανάγκες των αγροτών και των γεωργικών παραγωγών, έχουμε επιτύχει συναίνεση σε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις.

Θεωρώ ότι ο συμβιβασμός που έχει επιτευχθεί στο Άρθρο 68 είναι ο κατάλληλος, ειδικά η αύξηση από 10% σε 15% κατ' ανώτατο όριο για τη δημιουργία των κεφαλαίων που απαιτούνται για οποιαδήποτε νέα στρατηγικά μέτρα δημόσιας πολιτικής στα Κράτη μέλη και η εισαγωγή ενός σαφούς ανώτατου ορίου για χρήση υπό μορφή συγκεκριμένων ενισχύσεων.

Θα επιθυμούσα να επιστρέψω στο ζήτημα σχετικά με την προθεσμία για την πλήρη εφαρμογή του πακέτου πολλαπλής συμμόρφωσης στην περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Και οι δύο αυτές χώρες θα φθάσουν στο 100% του ανώτατου ορίου άμεσων πληρωμών μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016. Συνεπώς, είναι δίκαιο η προθεσμία για την πλήρη εφαρμογή του πακέτου πολλαπλής συμμόρφωσης και στις δύο χώρες να είναι έως τότε. Σημειώνω με ανησυχία ότι η τροποποίηση που υποστηρίχθηκε από μας με αυτή την έννοια δεν έχει υιοθετηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτού του ζητήματος για τα νέα Κράτη μέλη, παροτρύνω τους εταίρους μου να το λάβουν υπόψη τους στις επόμενες συζητήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση επωφελή και για τα δύο κράτη και εγκεκριμένη από τους αντιπροσώπους των Κρατών μελών ολόκληρης της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Η αξιολόγηση της κατάστασης δεν σημαίνει απλά μια αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και μια σημαντική μείωση της υποστήριξης στη γεωργία. Αυτό είναι απαράδεκτο για την Ουγγαρία και τους ούγγρους αγρότες.

Οι μεταρρυθμίσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει παρά μόνο ζημιά στην ουγγρική γεωργία.

Στην Ουγγαρία, η διαφοροποίηση θα είχε επιπτώσεις ακόμη και στα μικρότερα αγροκτήματα των 20 εκταρίων Αυτό που απαιτείται για αυτά τα μικρότερα αγροκτήματα δεν είναι μείωση αλλά μάλλον αύξηση στην άμεση υποστήριξη. Η εφαρμογή της διαφοροποίησης στα νέα Κράτη μέλη πριν από το 2013 θα ήταν, επιπλέον, αντίθετη προς τη συμφωνία εισδοχής.

Προς όφελος της ασφάλειας των τροφίμων, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την υποστήριξη στην ενίσχυση των ρυθμίσεων παραγωγής και αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης στο σιτάρι. Το βρίσκουμε απαράδεκτο η τιμή παρέμβασης να πρέπει να συνδεθεί με την τιμή στο λιμένα του Ρουέν, δεδομένου ότι τα έξοδα μεταφοράς σημαίνουν οι τιμές είναι χαμηλότερες στον πιο απομακρυσμένα και ειδικά στα νέα κράτη μέλη και αυτό αποτελεί διάκριση.

Είμαστε αντίθετη σε αύξηση στην ποσόστωση του γάλακτος. Η αύξηση στις ποσοστώσεις γάλακτος την άνοιξη αποδείχθηκε μια εσφαλμένη απόφαση, που οδηγεί σε πτώση των τιμών του γάλακτος στα διάφορα Κράτη μέλη. Η αύξηση της ποσόστωσης στο γάλα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα της Ουγγαρίας, δεδομένου ότι έχουμε ένα σημαντικό επίπεδο αχρησιμοποίητης ποσόστωσης γάλακτος. Ένα τέτοιο βήμα θα απέτρεπε τους ούγγρους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Συμφωνούμε με τη διατήρηση της υποστήριξης στους παραγωγούς καπνών. Αρκετές χιλιάδες οικογένειες κερδίζουν τα προς το ζειν τους από την παραγωγή καπνών, ειδικότερα στις πιο μειονεκτούσες, βορειοανατολικές περιοχές της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα πρώτα να επαινέσω την αξιοσημείωτη εργασία που πραγματοποιήθηκε από τον εισηγητή μας, κ. Capoulas Santos, του οποίου η μόνιμη επιδίωξη ήταν να βρεί έναν ισορροπημένο και σταθερό συμβιβασμό ώστε να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί με μία φωνή σε πείσμα του διαιρεμένου και αβέβαιου Συμβουλίου.

Ο διαγνωστικός έλεγχος που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να απελευθερώσουμε την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) από τη δυσαρέσκεια που την υπονομεύει και να κοιτάξουμε μπροστά, προς τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτείται για να μεταρρυθμίσουμε αυτήν την πολιτική, που προγραμματίζεται για μετά το 2013.

Η ΚΓΠ χρειάζεται αναντίρρητα μια φρέσκια πνοή, ιδιαίτερα ως προς τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Εν προκειμένω, είμαι ευχαριστημένος που έχουμε κατορθώσει να τροποποιήσουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση της αυξανόμενης κοινωνικής ευαισθησίας, με το να προτείνουμε, ειδικότερα, μια αύξηση στην ενίσχυση για τους μικρούς αγρότες και την εισαγωγή των παραγόντων «απασχόληση» και «εργασία» στους κανόνες για την ενίσχυση. Λυπάμαι, εντούτοις, και είναι η μοναδική επιφύλαξη που θα αναφέρω, ότι τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια δεν συνοδεύονται περισσότερο από τις οικολογικές εκτιμήσεις, δεδομένου ότι η «βιωσιμότητα» πρέπει να γίνει η σφραγίδα της αγροτικής μας πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), γραπτώς. (FI) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνουν ερισσότερα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η γεωργική ενίσχυση διατίθεται με έναν τρόπο που οδηγεί τη γεωργία προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι υπάρχουσες επιχορηγήσεις θεωρούνται γενικά ως απλά ένας τρόπος συμπλήρωσης του εισοδήματος των αγροτών.

Η γεωργία στις χώρες στις ακτές της Βαλτικής είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας μόλυνσης της θάλασσας σε εκείνη την περιοχή. Στην περίπτωση που δώσουμε γεωργικές επιχορηγήσεις, αυτό αυξάνει πραγματικά τις εκπομπές στα υπόγεια ύδατα και, κατά συνέπεια, στη θάλασσα.

Οποιοδήποτε είδος επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, πρέπει να συμμετέχει στην εθελοντικά περιβαλλοντική εργασία και τα προγράμματα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η γεωργία μπορεί να απαιτήσει το δικαίωμα ύπαρξής της στο μέλλον. Γιατί θα έπρεπε οι φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ένα επάγγελμα που βλάπτει τις γύρω περιοχές όταν η ρύπανση μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό με την αγορά εισαγόμενων τροφίμων;

Το καθαρό νερό είναι τώρα ένα σπάνιο αγαθό. Κατά συνέπεια, δεν είναι λογικό να πρέπει να πληρώνουμε για να το μολύνουμε και αυτό δεν πρέπει να γίνεται μέσω του δημόσιου χρήματος.

Η γεωργία πρέπει να κάνει κατάλληλη χρήση των αμέτρητων περιβαλλοντικών μέτρων που υπάρχουν. Η αποκατάσταση του φωσφόρου και του αζώτου είναι τεχνολογικά δυνατή και θα είναι επίσης σύντομα και οικονομικά προσοδοφόρα. Αυτοί οι πολύτιμοι φυσικοί πόροι και πρώτες ύλες πρέπει να ανακυκλώνονται, όπως απαιτείται, από άλλους φυσικούς πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Όπως αναμένεται, ο διαγνωστικός έλεγχος έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία για βαθύτερη έρευνα στις αρχές της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει με άλλους τομείς της πολιτικής και του προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγροτική πολιτική, που απορρόφησε μονομιάς το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού και θα διαμορφωθεί στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του 2013, έχει επικριθεί έντονα. Η βασική διαφωνία αφορούσε τη δυσαναλογία μεταξύ του ρόλου που διαδραματίστηκε από τη γεωργία στην οικονομία και την απασχόληση και το μερίδιό της στους προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό αποτελεί παρανόηση.

Η ΚΓΠ, στο σύνολό της, είναι μια κοινοτική πολιτική, και το μερίδιό της στις συνολικές δημόσιες δαπάνες της ΕΕ, τόσο στις εθνικές όσο και στις κοινές, δεν υπερβαίνει το 0,3% του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι διεθνείς πραγματικότητες έχουν αλλάξει και η συμφορά της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πάλι τις αρχές της υποστήριξης για τη γεωργία στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξετάσει το πρόβλημα προσεκτικά, όπως αποδεικνύεται από τις πολλές τροποποιήσεις. Από τη σκοπιά ενός κράτους όπου η γεωργία έχει σχετικά μεγάλη συνεισφορά στην απασχόληση, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, θα ήταν θεμιτό να αυξηθούν οι ποσοστώσεις στο γάλα και να δοθεί εθνική υποστήριξη για τους περισσότερο μειονεκτούντες τομείς. Κατά την εξέταση της διαφοροποίησης, που έχει αποδειχθεί το πιο αμφισβητούμενο ζήτημα, αξίζει να θυμηθούμε ότι τα «νέα» Κράτη μέλη θα φθάσουν στο 100% του επιπέδου άμεσης επιχορήγησης μόνο το 2013 και ότι η διαφοροποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως προάγγελος της επανεθνικοποίησης της αγροτικής πολιτικής, η οποία θα ήταν ένα μειονέκτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE), γραπτώς. – (RO) Ως εκπρόσωπος μιας περιοχής με σημαντικό αγροτικό τομέα στη Ρουμανία, ένα από τα νέα Κράτη μέλη, δεν θεωρώ ότι οι διαφορές στην αντιμετώπιση μεταξύ των αγροτών από αυτά τα κράτη και εκείνων από τα παλαιά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεφυρώνονται ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου της Κοινής γεωργικής πολιτικής. Εντούτοις, είναι βολικό το ότι οι εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος για τη Ρουμανία δεν έχουν αλλάξει, μαζί με το γεγονός ότι τα Κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις ποσοστώσεις του γάλακτός τους για μια ορισμένη χρονική περίοδο, εφόσον αυτές οι ποσοστώσεις είναι δε χρησιμοποιούνται πολύ στα άλλα Κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης την τρέχουσα κρίση που έχει επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα, είναι σημαντικό να προταθεί η δημιουργία ενός ταμείου γάλακτος, με την πρόθεση να υποστηριχθεί η ανασυγκρότηση αυτού του τομέα.

Επιπλέον, σκέφτομαι ότι, προτού εφαρμόσουν τους νέους κανονισμούς σχετικά με τις ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά που αρχίζουν από το 2015, οι παραγωγοί πρέπει να έχουν την ευκαιρία να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς και να επενδύσουν σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα ότι οι προθεσμίες για τις εφαρμογές των ενισχύσεων για επενδύσεις είναι σχετικά μεγάλες. Επιπλέον, για να επιτραπεί στους παραγωγούς να επενδύουν σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, πρέπει να αφαιρεθεί το όριο από την καθορισμένη ποσόστωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Άκουσα έναν από τους συναδέλφους μου να μιλά για πώς μπορούν να μοιραστούν γλυκά σε δύο παιδιά. Προχωρώντας αυτή τη σκέψη για την αναλογία, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι, εάν το ίδιο παιδί επρόκειτο να είναι στο μέλλον ρουμάνος ή βούλγαρος αγρότης, θα έλεγα ότι θα επρόκειτο να λάβει αυτό που θα του άξιζε μετά από οκτώ χρόνια. Η ερώτησή μου είναι εάν θα εξακολουθούσε να είναι ακόμα παιδί σε οκτώ χρόνια.

Όταν εγώ, ως Ρουμάνος ευρωβουλευτής, προσχώρησα στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής ανάπτυξης, η προσοχή μου επικεντρώθηκε στη φράση «ομαλή προσγείωση», η οποία χρησιμοποιείται συχνά, για παράδειγμα, κατά την αναφορά στις ποσοστώσεις γάλακτος. Ρώτησα έπειτα και ρωτώ ακόμα και σήμερα: πώς μπορούν οι ρουμάνοι και οι βούλγαροι αγρότες να συμβιβάσουν τη διαδικασία «απογείωσης» με τη διαδικασία «ομαλής προσγείωσης»; Όταν η Ρουμανία είχε μόλις ξεκινήσει τις διαδικασίες εισδοχής, ένας Δανός συνάδελφος μου είπε ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το πιο περίπλοκο κεφάλαιο θα ήταν αυτό της γεωργίας. Ελπίζω σήμερα, δύο χρόνια μετά τη συνένωση, η ρουμανική γεωργία να παράσχει μια ευκαιρία για μια ενωμένη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), γραπτώς. (BG) Η συνέχεια της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι σημαντική προκειμένου να δοθεί στην Ευρώπη η δυνατότητα διατήρησης του κύριου ρόλου της σε αυτόν τον τομέα. Αυτό, φυσικά, δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των παραγωγών ή του τελικού καταναλωτή. Είναι γνωστό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπει από εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων σε εισαγωγέα. Αυτό δείχνει ότι η έκβαση της σημερινής συζήτησης πρέπει να είναι ισορροπημένη, έτσι ώστε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των προτάσεων της Επιτροπής είναι ευεργετικές για τους αγρότες της Βουλγαρίας, ιδιαίτερα επειδή η κακοδιαχείριση εκ μέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα και οι καταχρήσεις που διαπράχτηκαν οδήγησαν στην αποτυχία επίτευξης των αποτελεσμάτων που προβλέφθηκαν στους μηχανισμούς προένταξης. Για αυτόν τον λόγο, τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες διαδηλώσεων από τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, κυρίως τους αγρότες γαλακτοκομικών και δημητριακών. Κατά συνέπεια, χωρίς να διακυβεύεται η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι σημαντικό να παρέχουμε ασφάλεια για εκείνες τις περιοχές που εξαρτώνται στενά από την καλλιέργεια γαλακτοκομικών για τα προς το ζειν τους.

Στη Βουλγαρία, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών γαλακτοκομικών, στις αλπικές και άλλες περιοχές, με συγκεκριμένες δυσκολίες. Για αυτόν τον λόγο υποστηρίζω την ιδέα να δοθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους και να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο για τους παραγωγούς γάλακτος.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου