Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0083(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0400/2008

Predkladané texty :

A6-0400/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 19/11/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0547

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0400/2008) pani P-N. Kauppiovej v mene Výboru pre právne veci o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 68/151/EHS a 89/666/ES týkajúce sa povinností zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Piia-Noora Kauppi, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, táto správa je súčasťou balíka zjednodušení práva v oblasti obchodných spoločností. Je veľmi dôležité, aby sme sa v Európskej únii snažili zjednodušiť podnikateľské prostredie, aby spoločnosti prosperovali a prispievali tak k rastu európskeho hospodárstva. Cieľom je zníženie administratívnej záťaže v súvislosti s povinnosťami zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností. Tento návrh je súčasťou rozsiahleho procesu znižovania administratívnej záťaže, ktorý by mal uvoľniť a presmerovať podnikateľské zdroje a tým zvýšiť konkurencieschopnosť európskych hospodárstiev.

V súčasnosti musia spoločnosti podľa 1. smernice v oblasti práva obchodných spoločností zverejňovať určité informácie, ktoré sa musia zapísať do obchodných registrov členských štátov, v národných vestníkoch. Vo väčšine prípadov znamená zverejnenie v národných vestníkoch ďalšie náklady pre spoločnosti bez toho, aby im to poskytlo skutočnú pridanú hodnotu. Preto je cieľom tohto návrhu odstrániť všetky ďalšie povinnosti zverejňovania v národnom práve, ktoré spoločnostiam spôsobujú ďalšie náklady.

Komisia v každom prípade ponecháva členským štátom flexibilitu v oblasti týchto ďalších povinností zverejňovania. Členské štáty môžu mať ďalšie požiadavky, ale mal by ich pokrývať jednotný poplatok, ktorý sa navrhuje pre novú elektronickú platformu.

Všetky členské štáty by mali mať elektronické platformy, ktoré budú obsahovať kompletné informácie a poskytovať prístup k týmto informáciám v elektronickom zázname spoločností v registri. Bol by to nákladovo efektívny a ľahko dosiahnuteľný spôsob poskytovania všetkých potrebných informácií týkajúcich sa spoločností. Niektoré členské štáty už majú tieto elektronické registre a databázy, ale iné zasa tento druh digitálnej databázy nemajú.

Najdôležitejšou vecou je zaviesť jednotný poplatok stanovený členskými štátmi, ktorý bude pokrývať všetky náklady súvisiace s požiadavkami zverejňovania a administratívy. Jednotný poplatok by mal pokrývať aj všetky ďalšie vnútroštátne požiadavky na zverejňovanie informácií v miestnych a regionálnych vestníkoch.

Výbor pre právne veci však chcel zaviesť aj určitú flexibilitu v súvislosti s týmito nákladmi a domnievame sa, že v opodstatnených prípadoch bude možné, aby si členské štáty zachovali ďalšie poplatky.

V súvislosti s 11. smernicou v oblasti práva obchodných spoločností sa tento návrh zaoberá požiadavkami prekladania dokumentov, ktoré majú byť vložené v registroch pobočiek spoločností. Pri zapisovaní pobočky musia spoločnosti vložiť do registra určité informácie o pobočke spoločnosti. Často to vedie k ďalším významným nákladom pre spoločnosti, pretože musia zabezpečiť preklad určitých dokumentov do jazyka členského štátu, kde sa pobočka nachádza, a navyše musia splniť niekedy prehnané požiadavky na súdne alebo notárske overenie takého prekladu. Preto sa teraz snažíme zredukovať povinnosti prekladania zrušením súdneho a notárskeho overovania.

Cieľom je znížiť náklady na preklady a overovanie na minimum. Dôsledkom sú aj výhody pre spoločnosti, plynúce z určitého zníženia nákladov, pričom sa zabezpečí spoľahlivosť prekladov.

Súhlasím s návrhom Komisie a pokúšal som sa formulovať svoje slová tak, aby sa čo najviac zhodovali s návrhom Komisie. Tu v Parlamente však nebolo možné dosiahnuť konsenzus založený na návrhu Komisie.

Do správy sme zaradili niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na vysvetlenie praktického uplatňovania ustanovení týkajúcich sa nákladov na zverejňovanie a prekladov. Zaviedli sme aj niektoré technické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby sme zabezpečili správne vzájomné odkazovanie na 2. smernicu v oblasti práva obchodných spoločností.

Výbor pre právne veci zaviedol tri kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené niekoľkými kolegami, podľa ktorých je možné povoliť tieto ďalšie požiadavky zverejňovania, ak sú opodstatnené. Zaradili sme ich však k odôvodneniam, nenachádzajú sa v článkoch. Považujem za veľmi dôležité, že v odôvodneniach sa nachádza odporúčanie pre členské štáty, že môžu využiť túto flexibilitu, ale nevyzývame ich k tomu. Ak má členský štát názor, že jeho spoločnosti naozaj potrebujú toto zverejňovanie v národnom vestníku a členský štát to naozaj chce, môže tak urobiť, ale v článkoch sme neuviedli žiadnu takúto výzvu.

Druhým bodom je to, že som sa osobne pokúšal zaviesť prechodné obdobie, ktoré stále považujem za veľmi dobrú cestu vpred. Počas prechodného obdobia by sa tieto požiadavky zverejňovania zachovali, ale po skončení prechodného obdobia by nám ostala už len elektronická databáza. Myslím si, že tento druh návrhu prechodného obdobia by zohľadňoval problém rozšírenia internetu, konkrétne to, že v niektorých členských štátoch je lepšie internetové pokrytie ako v iných. Po prechodnom období by sme možno dokázali zabezpečiť dostatočné šírenie informácií vo všetkých členských štátoch. Takto by sme mohli vziať do úvahy skutočnosť, že rozšírenie internetu nie je vo všetkých členských štátoch na rovnakej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval pani spravodajkyni za jej prácu na tomto dokumente, ktorá sa ukázala zložitejšia, ako sa očakávalo. Náš záväzok znížiť regulačné zaťaženie spoločností berieme veľmi vážne a sme vďační za neustálu podporu Parlamentu v tejto oblasti.

Je však ťažké nebyť sklamaný z niektorých navrhovaných pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov k 1. smernici v oblasti práva obchodných spoločností. Dovoľte mi pripomenúť, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. decembra 2007 o pracovnom programe Komisie na rok 2008 uvítal odhodlanie Komisie dosiahnuť cieľ 25 % zníženia administratívnej záťaže podnikov na úrovni EÚ i národnej úrovni do roku 2012. Parlament uviedol, že to bude považovať za kľúčovú prioritu pre nadchádzajúce mesiace, predovšetkým vo vzťahu k malým a stredným podnikom, a za nevyhnutný krok k dosiahnutiu lisabonských cieľov. Preto Parlament zdôraznil, že legislatívne návrhy preskúma z tohto hľadiska.

Parlament okrem toho svojím uznesením z 21. mája 2008 o zjednodušení podnikateľského prostredia podporil tento konkrétny návrh úprav 1. smernice v oblasti práva obchodných spoločností a súhlasil s tým, že by mal spoločnostiam uľahčiť zverejňovanie informácií, ktoré vyplýva zo zákona. Parlament dôrazne podporil najmä používanie novej technológie.

Správa Výboru pre právne veci, ktorú teraz máme na stole, však úplne podrýva cieľ návrhu Komisie. Komisia hodnotením vplyvu odhadla potenciál zníženia na približne 600 miliónov EUR ročne. Podľa návrhu správy by členské štáty mohli pokračovať v udržiavaní všetkého súčasného administratívneho zaťaženia spoločností a dokonca ho zvyšovať. Zatiaľ čo návrh Komisie sa zakladá na myšlienke, že nový nástroj zverejňovania na elektronickej platforme by mal nahradiť súčasné ťažkopádne spôsoby zverejňovania, návrh správy by namiesto zníženia administratívneho zaťaženia priniesol jeho zvýšenie.

Cieľ návrhu Komisie podporila drvivá väčšina zainteresovaných strán. Podporila ho aj veľká väčšina členských štátov počas diskusií v Rade, ktoré sa doteraz konali. Prijatie smernice v podobe, ktorú teraz navrhuje Výbor pre právne veci, by ohrozilo dôveryhodnosť celého procesu znižovania administratívneho zaťaženia.

Ak je cieľom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu Výboru pre právne veci zabezpečenie financovania novín, ktoré závisia od poplatkov za zverejňovanie od spoločností, s týmto cieľom môže v zásade Komisia súhlasiť. Je však potrebné nájsť iné spôsoby takéhoto financovania. Nemôže sa spoločnostiam predpísať tým, že ich bude nútiť plniť povinnosti zverejňovania, ktoré im v dnešnom technologickom prostredí neposkytujú žiadnu významnú pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas, spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. – (EL) Vážený pán predsedajúci, v mene Výboru pre hospodárske a menové veci by som vám rád oznámil naše stanovisko. Vo veľkej miere súhlasíme s podstatou tohto návrhu Komisie, ktorý je dobre štruktúrovaný, a, samozrejme, určený na minimalizáciu administratívneho zaťaženia.

Myslíme si, že pri prekladaní je zjednodušenie postupov a uznávanie prekladov iných súdnych prekladateľov z iného členského štátu celkom oprávnené a s týmto prístupom úplne súhlasíme.

Teraz sa budem venovať otázke zverejňovania. Náš výbor sa domnieva, ako sa, podľa môjho názoru celkom správne, domnieva aj Výbor pre právne veci, že okrem spoločností sú tu aj občania, ktorí tiež majú právo na informácie. Bohužiaľ, pán komisár, občania nemajú rovnaký prístup k elektronickým médiám, ku ktorým ich smeroval váš pôvodný návrh.

Žijeme v pluralitnej Európe s rôznymi modelmi a rôznymi hodnotami. Vy ako komisár z Írska viete, že výsledok referenda vo vašej krajine, predstava mnohých vašich krajanov o jednom modeli pre celú Európu, nás vyšiel draho. Preto nechceme v Európe zaviesť tento model, keďže veľmi dobre vieme, že v mojej krajine, v mojom regióne, je prístup k internetu obmedzený. Prečo by sme teda mali týchto ľudí, týchto európskych občanov, pripraviť o ich právo dozvedieť sa o veciach, ktoré sa ich týkajú, prostredníctvom iných tradičných kanálov?

Preto som, pán komisár, presvedčený spolu s Výborom pre hospodárske a menové veci a Výborom pre právne veci, že elektronická platforma musí byť povinná a myslím si, že je to celkom správne. Nesmie to však byť jediná platforma. Musíme umožniť prístup k informáciám všetkým európskym občanom. Nechceme situáciu, v ktorej by niekto v nejakom regióne Európy musel zisťovať, čo sa stane v jeho regióne na mobile BlackBerry, pretože tam, kde bývam, veľa ľudí mobil BlackBerry nemá.

Preto som ako zástupca Komisie presvedčený, a myslím si, že by sme mali Rade vyslať rovnaký signál, že musíte vziať vážne do úvahy stanovisko, ktoré sme vyjadrili jednohlasne vo Výbore pre právne veci a drvivou väčšinou vo Výbore pre hospodárske a menové veci. Ak uvažujete o jeho ignorancii, dovolil by som si poradiť vám, aby ste o tom pouvažovali znova, pretože len prostredníctvom produktívneho demokratického dialógu môžeme nájsť vzájomne prijateľné riešenia, ktoré budú prinášať prospech väčšine a nie iba menšine.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, v mene skupiny PPE-DE.(EL) Vážený pán predsedajúci, Európska rada v marci 2008 nariadila nové, skrátené legislatívne iniciatívy, ktoré sa mali spustiť s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie podnikov v Únii znížením administratívnych povinností a nákladov. Podľa môjho názoru návrh smernice Komisie, o ktorom diskutujeme, prispieva len malou mierou k dosiahnutiu stanoveného cieľa.

Základný problém pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky, je, že na zlepšenie byrokratického, legislatívneho a fiškálneho prostredia sú potrebné objektívne podmienky. Zo strany Komisie očakávame v tomto smere ešte výraznejšiu podporu.

V tomto konkrétnom prípade je hlavným cieľom zverejňovania ročnej účtovnej závierky a iných finančných výkazov uplatnenie zásady transparentnosti a verejnej účasti na podnikateľských aktivitách. Nízka úroveň rozšírenia internetu v mnohých členských štátoch Únie však nepredstavuje dostatočnú záruku.

Okrem toho by povinné záznamy vo výhradne elektronickom formáte viedli k strate tisícok špecializovaných pracovných miest v tradičných tlačových médiách. Tlač je navyše základným prvkom princípu transparentnosti a demokratického života Únie a jej prínos pre viacjazyčnosť a rozmanitosť Európskej únie je nepochybný.

Domnievam sa, že kompromis prijatia jednotného poplatku a zachovania súbežnej možnosti zverejňovania v tlačových médiách v spojení so zavedením elektronického registra, ako to formuluje dosiahnutý konsenzus, za ktorý hlasovali všetky, opakujem, všetky frakcie Výboru pre právne veci, je skutočne vyváženým a racionálnym riešením.

Na záver mi dovoľte zdôrazniť, že od Európskeho parlamentu sa požaduje a jeho povinnosťou je zabezpečovať produktívny súlad so zákonodarstvom Spoločenstva pri zachovaní úplnej nezávislosti svojich legislatívnych rozhodnutí. Výbor pre právne veci si želá, ako už bolo uvedené, aby plénum prijalo správu pani Kauppiovej, ktorej k jej práci gratulujem.

Ešte post scriptum pre vás, pán komisár. Neviem, či je konsenzuálny návrh Výboru pre právne veci pre vás sklamaním, ale chcel by som vám povedať, a úprimne dúfam, že hneď po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti sa zmení, a musí sa zmeniť, kultúra spolupráce medzi Komisiou a Európskym parlamentom. Na to teraz čakáme, na to čaká demokraticky zvolený Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, v mene skupiny PSE. – Vážený pán predsedajúci, najprv poviem niečo o postupe. Pán komisár, škoda, že sme o tom nediskutovali dnes ráno, keď sme spolu sedeli, pretože ma trocha prekvapila tvrdosť vášho prejavu k Parlamentu. V súvislosti s postupom by som chcela francúzskemu predsedníctvu vytknúť spôsob, akým sa zaoberalo našimi návrhmi. Nesplnilo totiž žiadne podmienky rokovania alebo pokusu o dialóg o možnom kompromise.

To isté platí aj pre Komisiu. Pri takýchto druhoch problémov je normálne pokúsiť sa o spoločné nájdenie riešenia, ktoré zohľadní záujmy rôznych strán. Mrzí ma, že sa to stalo a dúfam, že na to bude príležitosť v čase medzi plenárnou schôdzou a hlasovaním vo výboroch.

Pokiaľ ide o obsah, myslím, že naše názory sa až tak nelíšia. Som tiež veľmi odhodlaná uvoľniť administratívne zaťaženie. Stále presadzujem systém rozšíriteľného jazyka pre podnikové vykazovanie (XBRL) v účtovníctve a tento druh elektronickej platformy. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že je to potrebné práve kvôli tomu, že v niektorých členských štátoch ešte úplne nefunguje elektronická spoločnosť. Toto dočasné prechodné riešenie je potrebné, aby členským štátom ostala možnosť používať tento druh papierovej registrácie.

Je to skutočne dočasný problém a riešenie by mohlo byť pragmatické. Tento týždeň som počula, že uplynulo iba 20 rokov od prvého použitia elektronickej pošty a prvého internetového pripojenia, takže za 10 až 20 rokov bude celkom normálne, že sa bude všetko spracovávať elektronicky. Čelíme iba veľmi dočasnému problému a nemali by sme z neho robiť veľkú tému. Mali by sme sa pokúsiť nájsť rozumné, pragmatické riešenie, ktoré, ako nám stále hovoríte, tiež chcete.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE). (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade chcem poďakovať našej kolegyni pani Piia-Noore Kauppiovej za jej vynikajúcu správu a za jej úsilie, ktoré viedlo k nájdeniu rozumného riešenia rôznych problémov, predovšetkým problému platformy.

Navrhovaná smernica je súčasťou rozsiahlejších opatrení prijatých s cieľom znížiť administratívne zaťaženie spoločností, zredukovať ich obmedzenia a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. My, samozrejme, aktívne podporujeme tento cieľ, ktorý prinesie prospech malým a stredným podnikom. Schvaľujeme vytvorenie elektronickej platformy, ktorá bude obsahovať všetky informácie, a princíp jednotného poplatku, ktorý bude pokrývať všetky náklady súvisiace s potrebným zverejňovaním.

Bolo by však vhodné, aby sa poskytovali čo najlepšie informácie a aby sa umožnilo pokračovanie obvyklých spôsobov zverejňovania, ktoré sú stále potrebné najmä v tlači. Text navrhovaný pani spravodajkyňou po rokovaniach, ktorý jednohlasne prijal Výbor pre právne veci, umožní členským štátom zachovať obvyklé spôsoby zverejňovania, keďže náklady na ne bude zahŕňať jednotný poplatok za zverejňovanie.

Preto sme sa, pán komisár, držali podstaty návrhu a z platformy sme urobili podmienku, pričom sme zachovali princíp jednotného poplatku. Brali sme však do úvahy okolnosti vo viacerých krajinách bez informačno-technologickej infraštruktúry, ktorú iné krajiny majú, a ich informačné zvyklosti by sme nemali ignorovať.

Pán komisár, viete, že názory občanov sa musia zohľadňovať a že Európa nesmie vyzerať ako zdroj nových obmedzení alebo problémov. Preto hľadáme flexibilitu, ktorá by brala do úvahy okolnosti v rôznych členských štátoch a ktorá by zachovala hospodárny systém.

Pán Komisár, tvrdo ste povedali, že návrh Výboru pre právne veci podrýva stanovisko Komisie. Nemyslím si, že je to presné. Presné nie je ani to, že návrh Výboru pre právne veci zavádza nové formality. Naopak, zhodli sme sa na zachovaní existujúcich formalít a, samozrejme, odmietame zavedenie nových.

Pán komisár, som presvedčený, že Európa musí ukázať, že dokáže znížiť byrokratické a administratívne zaťaženie, pričom bude rešpektovať národné identity.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). (ES) Vážený pán predsedajúci, chcem Komisii poďakovať za predloženie tohto návrhu. Som presvedčený, že je pozitívny a pomôže nám znížiť zbytočné administratívne zaťaženie.

Ako už povedali predchádzajúci rečníci, je povinnosťou tohto Parlamentu zreálniť veľmi veľkorysé a veľmi altruistické návrhy Komisie. V skutočnosti máme 27 krajín s rozdielnymi právnymi systémami a veľmi rozdielnymi jazykmi. Znamená to, že v každej krajine sa musíme prispôsobiť jej okolnostiam, a to aj v otázke jazykov.

Ako však práve uviedol pán Gauzès, a ako to uviedli aj predchádzajúci rečníci, uznanie týchto národných špecifík nesmie viesť k zvýšeným nákladom. Poplatky musia byť jednotné a prípadné ďalšie náklady musia znášať vlády.

Je tu však aj iný problém, problém prekladov. V Európskej únii nemáme spoločný jazyk. Vo všetkých 27 krajinách, dokonca v rámci niektorých krajín, sa hovorí inými jazykmi, ako napríklad v krajine pána komisára. Musíme s tým žiť.

Aj v oblasti práva sa stretávame so skutočnosťou, že sa právne dokumenty líšia. Výbor pre právne veci napríklad predložil pozmeňovací a doplňujúci návrh o overovaní dokumentov a overovaní prekladov. Výbor pre právne veci momentálne pripravuje správu o uznávaní overených dokumentov v rôznych krajinách Európskej únie, ktorá by mala dopĺňať túto správu.

A nakoniec, som presvedčený, že Komisia pri predkladaní tohto návrhu vykonala dobrú prácu. Pani spravodajkyňa vykonala vynikajúcu prácu a všetci sme sa snažili pripraviť návrh legislatívneho textu, ktorý môže uznať celá Únia. Tento návrh zaručuje práva a zakladá sa na realite Únie, ktorá sa stále buduje a ktorá má rôzne národné právne systémy a rôzne úrovne prístupu k elektronickej komunikácii.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcela zablahoželať spravodajkyni pani Kauppiovej k jej vynikajúcej práci, pretože vďaka nej dosiahol Výbor pre právne veci kompromis, ktorý, ako sa pamätám, pán komisár, bol jednohlasne prijatý. Je to teda jasný signál. Zosúladí požiadavku spoločností, predovšetkým malých a stredných podnikov, na jednoduchosť administratívy a právo občanov na informácie, pričom členským štátom ponechá možnosť zachovať požiadavky na zverejňovanie, ak si to želajú.

Som presvedčený, že Európsky parlament bude pokračovať v smere, ktorý udal Výbor pre právne veci. Dvadsaťsedem členských štátov má svoje tradície. Niektoré presadzujú výhradne internet. Iné stále používajú tradičnejšie papierové spôsoby komunikácie. Tieto tradície sa musia rešpektovať. Nezabúdajme na to, že 50 % európskych občanov nemá prístup k internetu. Ak by boli informácie dostupné na jednej elektronickej platforme, tak by tí, ktorí nemajú prístup k internetu alebo dávajú prednosť papieru, nemohli získať informácie o spoločnostiach v ich regióne.

Domnievam sa, že Európsky parlament dobre vie, že jednoduché zrušenie zverejňovania napríklad súdnych alebo právnych oznamov v regionálnych novinách by malo katastrofálne následky. Preto musia byť členské štáty schopné organizovať šírenie informácií prostredníctvom komplementárnych kanálov za špecifických podmienok.

Pán komisár, toto nie je ideologická diskusia. Nemyslíte si, že za súčasných okolností máte na práci aj iné veci ako brániť niečomu, čo v členských štátoch dobre funguje?

Pri neustálej snahe o zjednodušenie niekedy hrozí, že sa veci skomplikujú. Zníženie nákladov? Áno, ale za akú cenu? Uvoľnenie reštrikcií kvôli zvýšeniu konkurencieschopnosti? Áno, ale čo sa stane s konkurencieschopnosťou, keď zjednodušenie prináša riziko vážneho poškodenia celého hospodárskeho odvetvia? Veľmi by sme chceli, aby si Komisia uvedomila skutočnosť, že podporujeme riešenia, ktoré tlači umožnia prekonať problémy, ktorým v súčasnosti čelí.

Pán komisár, nemali by ste brániť tradíciám členských štátov. Takýmto konaním ste zodpovedný za riziko prepúšťania určitého počtu novinárov a riziko nedostatku informácií pre väčšinu obyvateľov.

Hľadáme vyváženú smernicu, ktorá bude zahŕňať elektronickú platformu a jednotný poplatok. Sme presvedčení, že sme takéto riešenie dosiahli a musíte rešpektovať hlasovanie Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Vážený pán predsedajúci, Európsky parlament už dlho upozorňuje na problém zbytočných a neprimerane vysokých administratívnych nákladov, ktoré musia znášať európske podniky. Tieto náklady sťažujú podnikanie a navyše predstavujú prekážku pre zvládnutie výziev dnešného veľmi konkurenčného svetového hospodárstva.

Preto ma teší, že Komisia konečne obrátila svoju pozornosť na tento problém a navrhla využiť skrátený postup pri zmene a doplnení 1. a 11. smernice v oblasti práva obchodných spoločností. Prispeje to k rýchlejšiemu zlepšeniu podnikateľského prostredia európskych podnikov. V prípade 1. smernice by bolo skutočne veľmi dobré, ak by sa z národného práva vypustili všetky ďalšie požiadavky zverejňovania, ktoré zvyšujú podnikom náklady. Navrhovaná elektronická platforma s úplnými informáciami o spoločnostiach a jednotný poplatok pokrývajúci všetky náklady, administratívne alebo tie súvisiace s požiadavkami zverejňovania, bude hospodárne a ľahko dostupné riešenie.

Návrh týkajúci sa 11. smernice v oblasti práva obchodných spoločností sa zaoberá prekladom a overovaním dokumentov, ktoré sa majú vložiť do obchodného registra, pobočky alebo spoločnosti založenej v rôznych členských štátoch. Vzájomné uznávanie prekladov navrhované Komisiou ako spôsob zníženia administratívneho zaťaženia nepochybne prispeje k zníženiu nákladov, ktoré spoločnosti znášajú, pričom zabezpečí spoľahlivosť prekladov. Na záver mi dovoľte zablahoželať spravodajkyni pani Kauppiovej k jej výbornej správe.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos (PSE).(EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcel by som využiť výsadu posledného rečníka a predniesť jednu politickú a dve technické poznámky k smernici, o ktorej diskutujeme.

Mojou politickou poznámkou je, že dnes sme svedkami vzácnej chvíle v Európskom parlamente, úplnej jednomyseľnosti všetkých frakcií Parlamentu, od pravice po ľavicu, v otázke smerovania konkrétnej legislatívnej iniciatívy Parlamentu. Mnohí kolegovia poslanci uviedli skutočnosť, ktorú by som aj ja chcel zdôrazniť, že ide o vzácny prípad a Komisia to musí vo svojom konečnom rozhodnutí nevyhnutne zohľadniť.

Nepodrývame návrh Komisie. Pokúšame sa ho zmodernizovať a urobiť ho ľudskejším, logickejším a praktickejším. To je moja politická poznámka.

Mám dve stručné technické poznámky. V súvislosti s otázkou zverejňovania kolegovia poslanci uviedli, a dodám to aj ja, že je úplne spravodlivé a správne, aby mali členské štáty, v ktorých je prístup k internetu veľmi obmedzený, popri všeobecnom pravidle o elektronickom zverejňovaní možnosť zverejňovania v tlači zo zrejmých spoločenských a finančných dôvodov.

Chcel by som sa stručne vyjadriť k otázke prekladu, s ktorým nie je vôbec žiadny problém. Možnosť mať len jeden uznaný preklad nám dáva praktické riešenie. Predložená otázka prekladu nie je otázkou jazyka, nie je ani, otázkou transparentnosti ani otázkou štýlu. Je to praktická otázka, ktorá sa dá vyriešiť veľmi jednoducho uznávaním prekladu.

Preto je rozdiel medzi politickými a technickými otázkami. Nepodrývame tento návrh, zlepšujeme ho.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, rád by som na začiatok povedal, že keby pani Ieke van den Burgová predniesla túto otázku ráno, s potešením by som sa jej venoval. Pýtal som sa vás, či máte nejaké ďalšie otázky, ktoré by ste chceli predniesť, a keby ste mali, spolu by sme sa im venovali. Keby ste predniesli hocijaký problém vrátane počasia v Írsku, taktiež by som sa s vami o ňom rozprával. Nemám žiadny problém tak urobiť.

Vôbec nemám problém s tým, o čom Európsky parlament rozhodne, pretože je to vaša práca a musíte si ju robiť. Ale musíme pamätať na to, čo stojí v pozadí tohto konkrétneho návrhu, a keďže ja si vážim vaše stanovisko, rád by som vás požiadal, aby ste si vy vážili to moje.

Tento konkrétny návrh bol predložený v súvislosti so znížením administratívnej záťaže pre malé spoločnosti. Bol súčasťou zjednodušenia podnikateľského prostredia. Existujú odhady, čo by tento návrh priniesol: zníženie nákladov o 600 miliónov EUR ročne. Takže dôvodom predloženia tohto návrhu bolo zníženie administratívnych nákladov pre malé podniky. Ako som zdôraznil v mojich predchádzajúcich pripomienkach, Európsky parlament v mnohých uzneseniach kladne prijal celý projekt zníženia nákladov.

Pri predložení návrhu sa teda vychádzalo z týchto súvislostí. S týmto konkrétnym návrhom sme prišli v duchu myšlienky zníženia administratívnych nákladov a zjednodušenia pre menšie podniky.

Sotva môžete odo mňa očakávať, že prijmem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo strany Európskeho parlamentu, ktoré namiesto znižovania administratívnych nákladov znamenajú úplný opak, a to ich zvyšovanie. Ak si Európsky parlament myslí, že v tomto konkrétnom prípade výhody spočívajú v zachovaní postupu, ktorý chce, nech je tak. Ide o absolútne oprávnené stanovisko. Ale nedá sa zosúladiť s pôvodným cieľom, ktorý ste predložili a ktorým bolo zníženie nákladov. Ak sa Parlament a ostatní domnievajú, že by to malo ostať takto zo všetkých dôvodov, ktoré ste popísali, sotva môžete odo mňa očakávať, že vstanem a budem s vami súhlasiť v tom, že tento krok zníži administratívne náklady, keďže vedie k opaku. V skutočnosti zvýši náklady namiesto toho, aby ich znížil.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené dvomi výbormi Európskeho parlamentu znamenajú, že jedinou zmenou, ktorú by členské štáty mali prijatím tejto smernice zaviesť, by bolo uzákonenie elektronickej platformy. Úspory, ktoré sme podľa nášho pôvodného návrhu očakávali a ktoré sme odhadovali vo výkaze o vplyve, ako som povedal, vo výške približne 600 miliónov EUR ročne, by nepriniesli žiadne zníženie v súčasnej administratívnej záťaži. Takže prijatie smernice, ktorá nevedie k žiadnemu zníženiu, ale len ku kozmetickým zmenám, by bolo určite zlým znakom, pokiaľ ide o celkové zníženie administratívnej záťaže, o ktorej sme hovorili.

Rád by som teda požiadal poslancov Európskeho parlamentu, aby rešpektovali aj moje stanovisko. Ak sa názor Parlamentu bude pridržiavať tohto smeru, a zajtra sa uskutoční o tom hlasovanie, je to váš názor a máte plné právo na takéto stanovisko. Nemám s tým žiadny problém. Ale musíte rešpektovať moje stanovisko v tom zmysle, že sotva prijmem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa nesú v opačnom duchu ako pôvodný zámer predloženia tohto návrhu. Nemali by sme sa hádať, no ja nebudem ten, kto to tu postaví na hlavu a povie, že všetko, čo Európsky parlament robí, je správne, pretože tu ide o zvyšovanie administratívnych nákladov a nie o ich znižovanie.

Môžem si vypočuť vaše dôvody na zachovanie súčasnej situácie, ktoré ste predložili, a možno v nich je určitá opodstatnenosť. Ale to nie je to, čo sme začali robiť, to nie je dôvod, pre ktorý sme predložili tento konkrétny návrh. Takže, c’est la vie!

 
  
MPphoto
 

  Piia-Noora Kauppi, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som vysloviť pripomienku k postupu. Pani van den Burgová už poznamenala, že francúzske predsedníctvo nezaobchádzalo s týmto materiálom veľmi dobre. Snažili sme navrhnúť niekoľko možností pre trialóg, aby sme prerokovali možné kompromisy. Žiaľ, francúzske predsedníctvo nie je ochotné sa týchto stretnutí zúčastniť. Nie je ochotné pripraviť stretnutia v pracovnej skupine Rady, aby sa prerokoval ďalší postup. Taktiež tu dnes nie je prítomné, aby sme prerokovali túto veľmi dôležitú záležitosť.

Stanovisko Výboru pre právne veci dáva členským štátom veľkú mieru pružnosti. Dáva im oveľa viac pružnosti, ako je podľa mňa vhodné. Stanovisko Výboru pre právne veci však zachádza tak ďaleko, ako len môžeme ísť. V súčasnosti je to jediný návrh predkladaný v Parlamente. Môj názor je, že ak Rada nie je schopná prijať stanovisko Parlamentu, to znamená stanovisko Výboru pre právne veci, o ktorom sa bude hlasovať zajtra, ako sme ju požiadali, potom musíme pristúpiť k druhému čítaniu.

Nemôžeme dovoliť Rade, aby sa s nami zahrávala. Ak sa návrh neprijme v takej podobe, v akej bude Parlament o ňom zajtra hlasovať, potom určite budeme v postupe meškať. Projekt nebudeme mať pravdepodobne hotový pred voľbami a je tu možné riziko, že Komisia tento návrh stiahne. Myslím si, že by nás veľmi sklamalo, keby Rada nemala za týmto návrhom kvalifikovanú väčšinu a keby neprišla s návrhom, ako dosiahnuť kompromis.

Chceli by sme rokovať o kompromisoch. Ja osobne by som bola veľmi rada, keby Rada v trialógu navrhla niečo, na čom by sme potom mohli postaviť kompromis, ale ona sa skrýva, nezúčastňuje sa stretnutí a neorganizuje trialógy. Necháva nás vo veľmi ťažkej situácii.

Preto sa v súvislosti s rokovaniami o postupe znepokojujem. Dúfam, že Komisia návrh nestiahne. Dúfam, že stále bude možnosť nájsť kompromis, ktorý by vyhovoval všetkým členským štátom aj Európskemu parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia