Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0220(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0349/2008

Indgivne tekster :

A6-0349/2008

Forhandlinger :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Afstemninger :

PV 19/11/2008 - 5.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0548

Forhandlinger
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

14. Europæisk statistik (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0349/2008) af Andreas Schwab for Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, ordfører. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Allerførst: Jeg beklager, at kommissær McCreevy forlader Parlamentet, fordi han med denne sag kunne have oplevet afslutningen af en meget vellykket og relativt langvarig procedure i Parlamentet. Denne oplevelse er nu forbeholdt Dem, kommissær Almunia. Det glæder mig, at vi i dag kan afslutte en vellykket og langvarig proces under førstebehandlingen med en stor grad af enighed. Jeg vil først gerne – i modsætning til den forrige ordfører – takke det slovenske og franske formandskab for de vedvarende og til tider vanskelige forhandlinger, som De har gennemført for at opnå et kompromis.

Dette spørgsmål vedrører også reduktion af den administrative byrde, hvad angår statistik i EU, og for virksomheder på lokalt plan. Jeg mener derfor, at denne betænkning skal ses inden for rammerne af indsatsen for at reducere bureaukratiet. I Tyskland udgør andelen af omkostninger til officielle statistikker i henhold til beregninger foretaget af Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (det tyske institut for økonomisk forskning) mindre end 10 % af de samlede bureaukratiske omkostninger, når hele økonomien analyseres. Det svarer ca. til 230 mio. EUR. Hvis vi som EU virkelig tager fat om denne situation, vil vi efter min mening tage et vigtigt skridt hen imod mindre bureaukrati ved at reducere de statistikbaserede forpligtelser. Jeg takker kommissær Almunia for forslaget.

Nu vil jeg gerne drøfte den nye forordning om europæiske statistikker specifikt. Forordningen om europæiske statistikker udgør den retlige rygrad for indsamlingen af statistikker på europæisk plan. Selv om skyggeordførerne fra de andre grupper ikke er til stede i aften, vil jeg benytte lejligheden til at takke dem for det konstruktive samarbejde. Drøftelserne var ikke nemme, men de var frugtbare i sidste ende.

Forslaget indgår i en lang række af forslag til regulering, som Kommissionen i den indeværende valgperiode har fremsat på området for udarbejdelse og formidling af statistikker, og som er blevet behandlet i Økonomi- og Valutaudvalget. Vi har følgende ændringsforslag til indholdet af dette forordningsforslag. Vi omdefinerer det europæiske statistiske system og forankrer dets funktion i fællesskabsretten. Vi definerer de nationale statistiske kontorers funktion i det europæiske statistiske system, samtidig med at vi sikrer, at subsidiaritetsprincippet finder fuld anvendelse i medlemsstaterne, som det kræves, og vi efterstræber henvisning til adfærdskodeksen for europæiske statistikker i fællesskabsretten. I den henseende forsøges det at løse den vanskelige situation med hensyn til statistikker efter indførelsen af euroen i visse EU-medlemsstater. Endelig oprettes der ved forslaget to forskellige organer – en ESS-partnerskabsgruppe og et ESS-Udvalg – som sammen erstatter det hidtidige Udvalg for Det Statistiske Program.

Den klare afstemning i udvalget og de vellykkede trepartsforhandlinger viser, at der er opnået en sammenhængende retsakt. I de resterende minutter vil jeg gerne fremlægge denne retsakt igen med udgangspunkt i to vigtige problemer. Vi har sikret, at denne forordning i fremtiden vil give Eurostat mulighed for at få hurtigere og ubegrænset adgang til alle de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at indsamle oplysninger om vigtige økonomiske kriterier. På den måde sikrer vi lidt mere gennemsigtige statistikker på europæisk plan, og dermed gør vi euroområdet lidt mere konkurrencedygtigt. Det er godt nyt, især i lyset af finanskrisen og de vanskelige drøftelser om det statistiske system.

Det er for det andet vigtigt, at denne betænkning styrker den videnskabelige uafhængighed af statistikker endnu mere. Det er et positivt signal til medarbejderne i denne sektor. Endelig er jeg taknemmelig for, at der er opnået et kompromis med alle medlemsstaterne. Jeg ved, selv om Rådets pladser er tomme i aften, at det ikke var nemt for mange mennesker, men med dette forordningsforslag kan vi tilfredsstille alle berørte parter, og vi kan være glade for forordningen. Jeg vil gerne takke Dem for at opmærksomheden og for det vellykkede samarbejde.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, medlem af Kommissionen. – (ES) Hr. formand, mine damer og herrer! Officielle statistikker spiller uden tvivl en grundlæggende rolle i det moderne samfund. Institutioner, politikere, økonomiske aktører, markeder og enkeltpersoner bruger i stor stil statistikker til så nøjagtigt som muligt at beskrive udviklingen på f.eks. det økonomiske, sociale, miljømæssige eller kulturelle område.

Statistiske oplysninger understøtter politiske beslutningers gennemsigtighed og åbenhed, og officielle statistikker er derfor et offentligt gode, som sikrer grundlaget for et velfungerende demokrati. På europæisk plan bliver europæiske statistikker stadig vigtigere for udviklingen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de politikker, der vedtages her i Parlamentet og i Rådet, og som Kommissionen foreslår.

Formålet med Kommissionens forslag, som drøftes i dag, er at revidere den grundlæggende ramme for indsamlingen af statistikker på europæisk plan. Jeg glæder mig over det solide arbejde, Parlamentet har udført i en konstruktiv ånd, og navnlig Andreas Schwab som ordfører og fru Ferreira – som ikke er her i dag, men som er repræsenteret af fru van den Burg – samt fru Starkevičiūtė, som arbejdede sammen med Eurostat og Kommissionen for at nå frem til denne forhandling.

Denne revision skyldes ændringer i samfundet og behovet for klarere at definere det europæiske statistiske systems rolle. Den tidligere forordning om emnet går tilbage til 1997, og der er siden sket mange ting, som har nødvendiggjort denne revision. Denne revision vil stimulere det veletablerede samarbejde mellem de nationale statistiske kontorer i de 27 medlemsstater og Eurostat og uden tvivl bidrage til at skabe forudsætninger for at imødegå fremtidens statistiske udfordringer.

Revisionen er endvidere kulminationen på en række foranstaltninger, som Kommissionen har gennemført siden 2005 med Parlamentets og Rådets støtte med henblik på at modernisere styringen af det europæiske statistiske system. I denne proces er Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan og Det Europæiske Rådgivende Udvalg vedrørende Statistik blevet oprettet, og de vil snart påbegynde deres arbejde.

I denne henseende skal statistikmyndighederne, jf. forordningsforslaget, for at øge tilliden til europæiske statistikker være fagligt uafhængige, ligesom de skal sikre, at udarbejdelsen af europæiske statistikker er karakteriseret ved upartiskhed og høj kvalitet, i overensstemmelse med principperne i den europæiske adfærdskodeks for europæiske statistikker, der blev godkendt af Kommissionen i dens henstilling om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed.

Blandt de principper, der er grundlaget for Kommissionens forslag og omhandlet i hr. Schwabs betænkning, vil jeg også nævnte målsætningen om, at forslaget til et forbedret regelsæt for europæiske statistikker især bør tilgodese nødvendigheden af at reducere virksomhedernes indberetningsbyrde og bidrage til opfyldelsen af den mere generelle målsætning om at reducere den administrative byrde på europæisk plan.

Jeg vil afslutte med endnu en gang at takke ordføreren, hr. Schwab, og hele Økonomi- og Valutaudvalget for deres fremragende arbejde for at sikre EU en mere solid og pålidelig statistisk struktur, som inden for rammerne af total sikkerhed vil vise sig særdeles nyttig i disse krisetider, hvor indsamlingen af statistikker om navnlig offentlige forhold vil spille en stadig vigtigere rolle.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, for PSE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Der er tidspunkter, hvor politikere ønsker at påvirke de statistiske oplysninger – især i øjeblikket. Hvis statistikkerne om økonomien er så dårlige, ønsker man måske at fjerne dem og drømme, at tingene forholder sig anderledes, og at dette ikke påvirker forbrugerne osv.

Jeg er helt enig i det, som alle siger om denne betænkning: at anstændige, sande og retfærdige statistikker er et vigtigt politisk instrument, og at det er en vigtig begrundelse for at have uafhængige statistiske organer til at fremlægge disse statistikker.

Jeg vil også gerne lykønske ordføreren og Kommissionen med forslagene til denne forordning. Vi havde et godt samarbejde med Rådet for at nå til enighed om det, der er anført i denne betænkning. Det er vigtigt at have disse uafhængige organer for at have et tydeligt kontaktpunkt for Kommissionen i medlemsstaterne, og det er vigtigt, at det europæiske statistiske system gennemfører den adfærdskodeks for europæiske statistikker, som eksperter har fastlagt, i europæisk lovgivning. Det er efter min mening et godt resultat, og jeg håber, det vil fungere og hjælpe os med at afskaffe de dårlige statistikker og virkelig møde den recession, der kommer, og få klarere foranstaltninger til at modvirke den.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė, for ALDE-Gruppen. – (LT) Hr. formand! Vi drøfter et meget vigtigt dokument, som skal hjælpe med at reformere det europæiske statistiske system. Jeg vil ligesom mine kolleger påpege, at Parlamentets ordfører, arbejdsgruppen for statistisk reform og eksperter fra Rådet, formandskabet og Kommissionen har været meget grundige i udformningen af dette dokument. Det er et fremragende eksempel på vores fælles indsats. I de sidste par dage har vi måske tynget af forskellige problemer bebrejdet hinanden, men hvis vi alle arbejder sammen, kan vi opnå virkelig gode resultater. ALDE-Gruppen støtter det fremlagte forslag og håber, at det vil fastsætte bestemmelserne for det statistiske område.

Statistikker skal først og fremmest være pålidelige og skal beskyttes mod påvirkning fra forskellige interessegrupper. Der opstår til tider tvivl i dag, navnlig med hensyn til kvaliteten af statslige finansielle statistikker. Når vi taler om statistikker om det finansielle marked, er der problemer med fortrolighed, og her skal vi også samarbejde med Den Europæiske Centralbank.

Kvaliteten af statistiske oplysninger afhænger ikke kun af kvaliteten af det arbejde, der udføres i specialiserede institutioner, men også af de anvendte metoder, og vi ønsker, at akademiske institutioner spiller en mere aktiv rolle i udarbejdelsen af disse.

Indsamlingen af statistiske oplysninger skal tilrettelægges mere effektivt ved hjælp af oplysninger fra eksisterende statslige registre og med anvendelse af generaliserede metoder, så virksomhedernes indberetningsbyrde reduceres. Der er bestemt mange uudnyttede reserver på dette område.

Økonomisk og social udvikling er dynamisk i dag, og statistiske oplysninger bør derfor præsenteres på en mere effektiv måde, så beslutninger kan træffes hurtigere. Vi må håbe, at den statistiske reform også vil hjælpe med at løse dette problem.

Det europæiske statistiske program finansieres over EU-budgettet. Jeg håber, at de fremlagte forslag vil hjælpe med at sikre bedre koordinering af disse programmer, så Fællesskabets kapitel kan udnyttes mere effektivt.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, medlem af Kommissionen. – (ES) Hr. formand! Jeg vil blot gentage min tak til ordføreren og de medlemmer, der lige har talt, for deres fremragende arbejde. Som fru Starkevičiūtė kan vi ved at samarbejde opnå resultater, der er positive for alle. Jeg håber ligesom alle andre, at vi gennem disse fremragende statistikker snart vil kunne give borgerne gode nyheder om den økonomiske situation.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, ordfører. – (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Tak for de konstruktive bemærkninger til sidst og frem for alt for det konstruktive samarbejde. Jeg vil ikke gentage noget, som allerede er blevet sagt. Jeg vil derfor nævne to punkter, som er tænkt som en opfølgning på forhandlingen af denne betænkning. Det er for det første en kendsgerning, at vi taler om artikel 285 i traktaten om Den Europæiske Union, som omhandler statistikmyndighedernes videnskabelige uafhængighed. I denne betænkning lægger vi nu også stærk vægt på den faglige uafhængighed, som vi har konstateret, at der tidligere har været problemer med. Dette skal muligvis også forankres i den primære lovgivning på et tidspunkt for at sikre klarhed på lang sigt. Jeg vil dog udtrykkeligt tilføje, at det med hensyn til tysk lovgivning ikke betyder, at der kan være tale om uafhængighed af forskrifter om fagligt tilsyn.

Denne betænkning sætter for det andet i høj grad fokus på fastlæggelsen af prioriteter for indsamling og registrering af statistiske oplysninger. Det påpegede fru Starkevičiūtė også. Kommissær Almunia! Jeg håber, at vi ved at fastlægge disse prioriteter også kan reducere indberetningsbyrden for mellemstore virksomheder på mellemlang sigt, da vi vil kunne søge efter de oplysninger, vi har brug til vores statistikker, på en endnu mere målrettet måde. Med dette i baghovedet vil jeg gerne takke Dem. Jeg håber, at afstemningen forløber hurtigt i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik