Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0220(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0349/2008

Esitatud tekstid :

A6-0349/2008

Arutelud :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Hääletused :

PV 19/11/2008 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0548

Arutelud
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

14. Euroopa statistika (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Päevakorra järgmine punkt on Andreas Schwabi (A6-0349/2008) raport majandus- ja rahanduskomisjon nimel, ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa statistika kohta (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, raportöör.(DE) Härra juhataja, volinik, esiteks on kahetsusväärne näha, et volinik McCreevy istungisaalist lahkub, kuna antud toimiku puhul oleks tal olnud võimalik kogeda väga eduka suhteliselt pika menetluse lõpuleviimist Euroopa Parlamendiga. Antud elamus on nüüd reserveeritud Teie jaoks, volinik Almunia. Mul on hea meel, et suudame kõrge konsensusetasemega viia täna, esimesel lugemisel lõpule eduka ja pika menetluse. Alustuseks sooviksin – erinevalt eelmisest toimikust – tänada nõukogu Sloveenia ja Prantsuse eesistumisi pikaajaliste ja mõnikord raskete läbirääkimiste eest, mida olete kompromissi saavutamiseks pidanud.

Antud toimik kätkeb samuti halduskoormuse vähendamist statistika osas Euroopa Liidus ja lisaks, ettevõtete puhul, kohalikul tasandil. Seetõttu arvan, et võime asetada antud raporti bürokraatia vähendamise konteksti. Näiteks Saksamaal on Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung’i (Saksa Majandusuuringute Instituudi) arvutuste kohaselt, analüüsides kogu majandust, ametliku statistika kulutuste osakaal bürokraatiaga seotud kulutustest kokku alla 10%. See on ligikaudu 230 miljonit eurot. Kui meie Euroopa Liiduna tõesti antud olukorra kätte suudame võtta, siis arvan, et astume olulise sammu väiksema bürokraatia poole, vähendades statistikapõhiseid kohustusi. Tänan teid, volinik Almunia, ettepaneku eest!

Nüüd sooviksin rääkida konkreetselt uuest määrusest Euroopa statistika kohta. Määrus Euroopa statistika kohta esindab õigusstruktuuri statistika koostamiseks Euroopa tasandil ning revideerib olemasolevat õigusraamistikku statistika koostamiseks Euroopa tasandil. Kuigi variraportöörid teistest fraktsioonidest pole täna õhtul kohal, sooviksin siiski kasutada võimalust, et tänada teid konstruktiivse koostöö eest! Arutelud polnud kerged, kuid osutusid lõpuks edukaks.

Ettepanek on osa tervest määruste sarjast, mille komisjon on seoses statistika koostamise ja levitamisega käesolevate volituste ajal vastu võtnud ning mida arutati majandus- ja rahanduskomisjonis. Teeme järgmised muutused antud määruseettepaneku sisusse. Määratleme uuesti Euroopa statistikasüsteemi ning fikseerime selle tegevused ühenduse õiguses. Määratleme riiklike statistikaametite rolli Euroopa statistikasüsteemis, kindlustades samas, et subsidiaarsuspõhimõtte kohaldamine liikmesriikides jätkub täielikult, nagu on ette nähtud, ning taotleme ikkagi viitamist statistikat käsitlevale tegevusjuhendile ning ühenduse õiguses selle juurutamist. Selles suhtes on tegemist reageeringuga statistikat puudutava raske olukorraga euro kasutuselevõtu järel osades Euroopa Liidu liikmesriikides. Lõpuks rajab ettepanek kaks erinevat organit: Euroopa statistikasüsteemi koostöörühma ja Euroopa statistikasüsteemi komisjoni, mis koos vahetavad välja endise statistikaprogrammi komitee.

Selgepiiriline hääletus parlamendikomisjonis ja edukas kolmepoolne menetlus tõestavad, et saavutatud on sidus õigusakt. Jäänud minutitel sooviksin esitleda veel kord antud seadusandlikku projekti seoses kahe olulise küsimusega. Oleme suutnud kindlustada, et antud määrus võimaldab tulevikus Eurostatil saada kiiremat piiramatut juurdepääsu kõikidele statistilistele andmetele, mis on oluliste majanduskriteeriumide kogumiseks nõutavad. Niiviisi tagame Euroopa tasandil natuke rohkem läbipaistvust ning seetõttu teeme euroala natuke konkurentsivõimelisemaks. See on hea uudis, arvestades iseäranis finantskriisi ja statistikasüsteemi puudutavaid raskeid arutelusid.

Teiseks arvan, et on väga oluline, et antud raport tugevdab veelgi statistika teaduslikku sõltumatust. See on positiivne signaal antud valdkonnas töötajatele. Lõpuks olen tänulik, et kõikide liikmesriikidega on kompromiss saavutatud. Tean, kuigi nõukogu istekohad on täna õhtul tühjad, et paljude inimeste jaoks polnud kerge, kuid arvan, et antud määruse ettepanekuga suudame rahuldada osavõtjaid ning võime olla määrusega rahul. Sooviksin tänada teid kuulamast ning eduka koostöö eest!

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, komisjoni liige.(ES) Härra juhataja, mu daamid ja härrad, ametlik statistika etendab tänases ühiskonnas kahtlemata põhjapanevat rolli. Institutsioonid, otsustajad, ettevõtjad, turud ja üksikisikud toetuvad suurel määral statistikale, et kirjeldada võimalikult täpselt arenguid majandus-, sotsiaal-, keskkonna-, kultuuri- ja muudes sfäärides.

Statistiline info toestab poliitikaotsuste läbipaistvust ja avatust ning ametlik statistika kujutab endast seetõttu avalikku hüve, mis annab aluse demokraatia sujuvaks toimimiseks. Euroopa tasandil on Euroopa statistika üha olulisem siin, käesolevas parlamendis, ja nõukogus otsustavate ning komisjonis pakutavate poliitikate väljatöötamiseks, rakendamiseks, seiramiseks ja hindamiseks.

Komisjoni ettepaneku eesmärk, mille üle täna arutletakse, on revideerida Euroopa tasandil kogutava statistikat reguleerivat alusõigusraamistikku. Tahan tervitada jõulist tööd, mida käesolev parlament konstruktiivses vaimus teostanud on, ning iseäranis härra Schwabi raportöörina ning proua Ferreirat – keda täna siin pole, kuid keda esindab proua van den Burg – ja proua Starkevičiūtėt, kes töötasid koostöös Eurostati ja komisjoniga, et jõuda antud aruteluni.

Antud revisjoni juhivad muutused ühiskonnas ning vajadus määratleda selgemalt Euroopa statistikasüsteemi (ESS). Eelmine määrus antud teemal on pärit 1997. aastast ning alates sellest on muutunud palju asju, mis on tinginud antud revideerimise. Antud revisjon annab uue hoo meie 27 liikmesriigi riiklike statistikasutuste vahel rajatud koostööle ning rajab kahtlemata vundamendi statistikaalaste väljakutsete täitmiseks tulevikus.

Lisaks on antud revisjon kulminatsiooniks alates 2005. aastast komisjoni poolt käesoleva parlamendi toel ettevõetud meetmetele kaasajastada Euroopa statistikasüsteemi haldamist. Antud protsessis on loodud, ja peagi alustavad tööd, Euroopa statistika haldamise nõuandekogu ja Euroopa statistika nõuandekomitee.

Selles suhtes, nagu ka uus määrus välja pakub, parandada usaldust Euroopa statistika vastu, peab statistikaametiasutustel olema professionaalne sõltumatus ja peavad kindlustama Euroopa statistika koostamise erapooletuse ning kõrge kvaliteedi kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa statistikat käsitlevas tegevusjuhendis, mille komisjon kiitis heaks oma soovituses riiklike ja ühenduse statistikaametiasutuste sõltumatuse, usaldusväärsuse ning aruandekohustuse kohta.

Peaksin samuti mainima, põhimõtete hulgas, millest komisjoni ettepanek lähtus ja mida härra Schwabi raport kirjeldab, eesmärki, et väljapakutud Euroopa statistika regulatiivne keskkond vastaks vajadusele vähendada ettevõtete vastamiskoormust ning aitaks kaasa üldisemale eesmärgile vähendada Euroopa tasandil tulenevaid halduskoormusi.

Pean lõpetama, härra juhataja, tänades veel kord raportööri, härra Schwabi, ning kogu majandus- ja rahanduskomisjoni oivalise töö eest, mille eesmärk oli anda liidule tugevam ja usaldusväärsem statistikastruktuur, mis täieliku turvalisuse kontekstis osutub praegustel kriisiaegadel äärmiselt kasulikuks, ajal kui statistika, iseäranis riiklike raamatupidamisaruannete alase statistika, koostamine etendab üha olulisemat rolli.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, fraktsiooni PSE nimel.Härra juhataja, on aegu, kui poliitikutele meeldiks arvatavasti statistikat mõjutada, eriti hetkel. Kui majandusstatistika on nii kehv, võite soovida seda kaotada ning kujutada ette, et see on teistsugune, ning see ei mõjuta tarbijate vaimu jne.

Olen täiesti nõus sellega, mida kõik antud raporti kohta ütlevad: soliidne, tõene ja aus statistika on oluline poliitiline vahend ja see on oluline põhjus, et sellise statistika esitamiseks oleks statistikaorganid sõltumatud.

Sooviksin samuti õnnitleda raportööri ja komisjoni ettepaneku puhul antud määruse kohta! Meil oli komisjoniga hea koostöö, et saavutada kompromissid selle kohta, mida antud dokumendis väljendanud oleme. On oluline, et antud organid sõltumatud oleksid ja nii komisjonil liikmesriikides kui ka antud Euroopa statistikasüsteemil oleks kontaktipunkt asjatundjate välja töötatud statistikaalase tegevusjuhendi lülitamiseks Euroopa õigusaktidesse. Minu arvates on tegemist tubli saavutusega ning loodan, et see tõesti toimib ning aitab meil saada üle kehvast statistikast ning hakata tõesti tegelema majanduslangusega, mis on tulemas, ning saada sellele vastamiseks selgemad meetmed.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė, fraktsiooni ALDE nimel. – (LT) Vaatleme väga olulist dokumenti, mis peaks aitama reformida Euroopa statistikasüsteemi. Sooviksin tähelepanu juhtida, nagu seda tegid mu kolleegid, et Euroopa Parlamendi raportöör, statistikareformi töörühm ja nõukogu asjatundjad, eesistujariik ja komisjon olid antud dokumendi ettevalmistamisel väga põhjalikud. Tegemist on meie ühiste jõupingutuse silmapaistva näitega. Viimase paari päeva jooksul oleme ehk erinevatest probleemidest koormatuna üksteist mõnikord süüdistanud, kuid kui kõik koostööd teeme, suudame saavutada tõeliselt häid tulemusi. Fraktsioon ALDE toetab esitatud ettepanekut ning loodab, et see kirjeldab statistika valdkonnas meie õigusnorme.

Eelkõige peab statistika olema usaldusväärne, erinevate huvirühmade mõju eest kaitstud. Täna tekib aega-ajalt ikka veel kahtlusi, eriti riikliku finantsstatistika kvaliteedi suhtes. Finantsturualase statistika puhul on konfidentsiaalsusega seotud probleeme ning siin peame töötama Euroopa Keskpangaga.

Statistiliste andmete kvaliteet ei sõltu ainult valdkonnale spetsialiseerunud asutuste tehtava töö kvaliteedist, vaid samuti kasutatavatest meetoditest, ning sooviksime, et akadeemilised asutused etendaksid nende koostamisel aktiivsemat rolli.

Statistiliste andmete kogumist peab korraldatama tõhusamini, kasutades andmeid olemasolevatest riigiregistritest, kohaldades üldistatud meetodeid ning vähendades seeläbi ettevõtetele statistiliste aruannete halduskoormus. Kahtlemata on antud valdkonnas palju kasutusele võtmata reserve.

Majandus- ja sotsiaalne areng on tänapäeva maailmas dünaamiline, mille tõttu tuleks esitada statistilisi andmeid tõhusamalt, nii et otsuseid saaks teha kiiremini. Lootkem, et statistikareform aitab samuti lahendada antud probleemi!

Euroopa statistikaprogrammi rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. Sooviksin loota, et esitatud ettepanekud aitavad antud programme paremini koordineerida, mis lubab ühenduse kapitali tõhusamalt kasutada.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, komisjoni liige.(ES) Härra juhataja, tahan lihtsalt korrata oma tänu raportöörile ja parlamendiliikmeile, kes just oma oivalise töö puhul sõna on võtnud! Nagu ütles proua Starkevičiūtė, koosöö annab sellised tulemusi, mis on kõigile positiivsed. See, mida mina loodan, nagu me kõik, on, et antud oivalise statistika kaudu suudame peagi pakkuda oma kodanikele häid uudiseid majandusolukorra kohta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, raportöör.(DE) Härra juhataja, volinik, mu daamid ja härrad, suur tänu konstruktiivsete märkuste eest siin lõpus ning eelkõige konstruktiivse koostöö eest! Ma ei taha juba öeldut korrata. Seetõttu sooviksin mainida kahte punkti, mis minu arvates peaks läbi mõeldama antud raporti arutelu järelmeetmena. Esiteks on tõsiasi, et meil on olnud tegemist ELi asutamislepingu artikliga 285, mis räägib statistikaametiasutuste teaduslikust sõltumatusest. Oleme nüüd antud raportis asetanud tugeva rõhu kutsealasele sõltumatusele, kuna oleme avastanud, et varem on selles suhtes raskusi olnud. On võimalik, et see tuleb mingil hetkel kinnistada ka esmases õiguses, et kindlustada selgus pikas perspektiivis. Siiski sooviksin sõnaselgelt lisada, et mis puudutab Saksa õigust, siis ei tähenda see, et kutsealaste järelvalveeeskirjade suhtes saab sõltumatust olla.

Teiseks asetab antud raport esiplaanile prioriteetide seadmise, et koostada ja dokumenteerida statistilisi andmeid. Sellele juhtis tähelepanu proua Starkevičiūtė. Volinik Almunia, loodan, et antud prioriteete seades õnnestub meil vähendada keskmise suurusega ettevõttetele keskpikas perspektiivis statistilist koormat, kuna meil saab võimalikuks otsida veelgi sihistatumalt andmeid, mida tegelikult vajame. Seda silmas pidades tänan teid väga! Loodan, et hääletus viiakse homme kiiresti lõpule.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika