Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0220(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0349/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0349/2008

Keskustelut :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Äänestykset :

PV 19/11/2008 - 5.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0548

Puheenvuorot
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

14. Euroopan tilastot (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (PT) Esityslistalla on seuraavana Andreas Schwabin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)) (A6-0249/2008).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin on valitettavaa, että komission jäsen McCreevy poistuu istuntosalista, sillä tämän asiakirjan kohdalla hän olisi voinut kokea yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, miten erittäin onnistunut ja suhteellisen pitkällinen menettely saatetaan päätökseen. Tämä kokemus on nyt varattu teille, komission jäsen Almunia. Olen iloinen, että tänään voimme saattaa onnistuneen, pitkällisen menettelyn päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä laajalla yksimielisyydellä. Aluksi haluan myös – toisin kuin edellisen asian yhteydessä – kiittää neuvoston puheenjohtajavaltioita Sloveniaa ja Ranskaa niistä jatkuvista ja toisinaan vaikeista neuvotteluista, joiden tavoitteena oli löytää sovitteluratkaisu.

Asiakirjan tavoitteena on myös vähentää tilastoista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa Euroopan unionin tasolla sekä yrityksissä paikallistasolla. Tämän vuoksi voimme katsoa tämän mietinnön osaltaan vähentävän byrokratiaa. Esimerkiksi Saksassa virallisten tilastojen kustannusten osuus on Saksan taloustutkimuslaitoksen (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) laskelmien mukaan alle 10 prosenttia kaikista hallinnollisista menoista, kun analysoidaan talouden rakennetta kokonaisuudessaan. Se vastaa noin 230:tä miljoonaa euroa. Jos voimme Euroopan unionina todella ottaa tämän tilanteen hallintaan, uskon meidän pystyvän vähentämään byrokratiaa merkittävästi vähentämällä tilastoihin perustuvia velvoitteita. Komission jäsen Almunia, kiitos ehdotuksestanne.

Nyt haluaisin käsitellä erityisesti Euroopan tilastoja koskevaa asetusta. Asetus Euroopan tilastoista tarjoaa oikeudellisen perusrakenteen tilastojen laatimista varten Euroopan tasolla, ja sillä tarkistetaan Euroopan tason tilastojen laatimisesta annettua nykyistä perussäädöstä. Vaikka muiden ryhmien varjoesittelijät eivät olekaan tänä iltana läsnä, haluan silti kiittää heitä rakentavasta yhteistyöstä. Keskustelut eivät olleet helppoja, mutta ne osoittautuivat lopulta onnistuneiksi.

Ehdotus on osa suurempaa asetuskokonaisuutta, jonka komissio on hyväksynyt tällä vaalikaudella tilastojen laatimisesta ja levittämisestä ja jota on käsitelty talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Teemme asetusehdotuksen sisältöön seuraavat muutokset. Määrittelemme Euroopan tilastojärjestelmän uudelleen ja sisällytämme sen yhteisön lainsäädäntöön. Määrittelemme kansallisten tilastolaitosten tehtävän Euroopan tilastojärjestelmässä ja varmistamme samalla, että jäsenvaltiot noudattavat edelleen toissijaisuusperiaatetta täysimääräisesti siten kuin on säädetty, ja pyrimme viittamaan Eurooppalaisia tilastoja koskeviin käytännesääntöihin ja niiden kehittämiseen yhteisön lainsäädännössä. Tältä osin vastataan tietyissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa euron käyttöönoton jälkeen syntyneeseen tilastoja koskevaan hankalaan tilanteeseen. Lopuksi ehdotuksessa perustetaan kaksi elintä – Euroopan tilastojärjestelmän kumppanuusryhmä ja Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea – jotka yhdessä korvaavat entisen tilasto-ohjelmakomitean.

Valiokuntaäänestyksen selkeä tulos ja onnistunut kolmikantakokous todistavat, että on saatu aikaan yhtenäinen lainsäädäntö. Jäljellä olevien minuuttien aikana haluaisin puhua vielä kerran tämän lainsäädäntöhankkeen yhteydestä kahteen tärkeään kysymykseen. Olemme pystyneet varmistamaan, että tulevaisuudessa asetus antaa Eurostatille mahdollisuuden saada nopeampi ja rajaton pääsy kaikkiin tilastotietoihin, joita tarvitaan tärkeiden taloudellisten perusteiden kokoamiseen. Tällä tavoin lisäämme hieman Euroopan tason tilastojen avoimuutta ja näin ollen lisäämme myös hieman euroalueen kilpailukykyä. Nämä ovat hyviä uutisia, varsinkin kun otetaan huomioon rahoituskriisi sekä tilastojärjestelmää koskevat hankalat keskustelut.

Toiseksi pidän erittäin tärkeänä sitä, että mietintö lujittaa entisestään tilastojen tieteellistä riippumattomuutta. Tämä on myönteinen merkki alalla työskentelevälle henkilöstölle. Lopuksi totean olevani kiitollinen siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden välillä päästiin kompromissiin. Tiedän – vaikka neuvoston istuimet ovatkin tänä iltana tyhjinä – että monille tämä ei ollut helppoa. Uskon kuitenkin, että kaikki asianosaiset voivat olla tyytyväisiä tähän asetusehdotukseen ja että voimme pitää asetusta onnistuneena. Kiitän teitä kuuntelemisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, komission jäsen.(ES) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, virallisilla tilastoilla on epäilemättä merkittävä rooli nyky-yhteiskunnassa. Toimielimet, päätöksentekijät, taloudelliset toimijat, markkinat ja yksityishenkilöt tukeutuvat vahvasti tilastoihin, kun he haluavat kuvata mahdollisimman tarkasti taloudessa, yhteiskunnassa, ympäristössä, kulttuurissa ja muilla aloilla tapahtuvaa kehitystä.

Tilastotiedot tukevat poliittisten päätösten avoimuutta, ja näin ollen viralliset tilastot edustavat yhteistä etua ja luovat perustan sujuvalle demokratialle. Euroopan unionin tasolla eurooppalaiset tilastot ovat yhä tärkeämpiä niiden politiikkojen kehittämisen, täytäntöönpanon, valvonnan ja arvioinnin kannalta, joista päätetään täällä, tässä parlamentissa sekä neuvostossa, ja joita komissio ehdottaa.

Tänään käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen tavoitteena on tarkistaa oikeudellista peruskehystä, joka koskee tilastojen tuottamista Euroopan tasolla. Olen tyytyväinen parlamentin rakentavassa hengessä tekemään tarkkaan työhön ja erityisesti jäsen Schwabin työhön esittelijänä. Olen tyytyväinen myös jäsen Ferreiran – joka ei ole tänään paikalla mutta jota edustaa jäsen Van den Burg – ja jäsen Starkevičiūtėn työhön. He tekivät yhteistyötä Eurostatin ja komission kanssa, jotta pääsemme tänne keskustelemaan ehdotuksesta.

Tarkistusta ohjaavat yhteiskunnalliset muutokset ja tarve määritellä selvemmin Euroopan tilastojärjestelmän (European Statistical System, ESS) tehtävä. Edellinen aihetta käsittelevä asetus on peräisin vuodelta 1997, ja sen jälkeen on tapahtunut monia asioita, joiden vuoksi tämä tarkistus on ollut välttämätön. Tarkistus antaa uutta pontta vakiintuneeseen yhteistyöhön 27 jäsenvaltiomme kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin välillä ja auttaa epäilemättä luomaan tarvittavan perustan tulevien tilastohaasteiden ratkaisemiseksi.

Lisäksi tässä tarkistuksessa huipentuvat komission vuodesta 2005 alkaen parlamentin ja neuvoston tukemana toteuttamat toimenpiteet, joiden tavoitteena on ollut uudistaa Euroopan tilastojärjestelmän hallinnointia. Tässä prosessissa on perustettu Eurooppalaisen tilastoalan neuvoa-antava komitea sekä eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta, jotka aloittavat piakkoin toimintansa.

Tältä osin uudessa asetusehdotuksessa todetaan, että Euroopan tilastoja kohtaan tunnetun luottamuksen vahvistamiseksi on tilastoviranomaisten oltava ammatillisesti riippumattomia ja varmistettava Euroopan tilastojen tuotannon puolueettomuus ja korkea laatu ottaen huomioon periaatteet, jotka sisältyvät Euroopan tilastoja koskeviin käytännesääntöihin, jotka komissio on vahvistanut suosituksessaan kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta.

Haluan mainita komission ehdotusta ohjanneista ja jäsen Schwabin mietinnössä esitetyistä periaatteista tavoitteen, jonka mukaan ehdotetun aiempaa paremman Euroopan tilastojen sääntelykehyksen olisi vastattava tarpeeseen minimoida yrityksille aiheutuvaa vastaustaakkaa ja edistettävä yleisempää tavoitetta, joka on Euroopan tasolla aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentäminen.

Arvoisa puhemies, lopuksi haluan kiittää vielä kerran esittelijä Schwabia ja koko talous- ja raha-asioiden valiokuntaa heidän erinomaisesta työstään, jonka tarkoituksena on antaa unionille yhtenäisempi ja luotettavampi tilastorakenne, joka osoittautuu täysin turvallisena äärimmäisen hyödylliseksi nyt kriisin aikana, kun tilastojen, erityisesti julkisia tilejä koskevien tilastojen, laatimisella on entistäkin merkittävämpi tehtävä.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, toisinaan poliitikot haluaisivat vaikuttaa tilastoihin – varsinkin nyt. Jos taloutta koskevat tilastotiedot ovat huonoja, ne halutaan ehkä unohtaa, ja halutaan ehkä unelmoida, että tilastot ovat erilaisia ja ettei tämä vaikuta kuluttajien mielialaan.

Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kaikki ovat todenneet tästä mietinnöstä: että asianmukaiset, totuuden- ja oikeudenmukaiset tilastot ovat tärkeä politiikan väline ja että tämän vuoksi on tärkeää, että tilastoja esittävät riippumattomat elimet.

Haluaisin myös onnitella esittelijää ja komissiota asetusta koskevista ehdotuksista. Hyvässä yhteistyössä neuvoston kanssa saavutimme kompromissin niissä asioissa, jotka mainitsemme tässä asiakirjassa. On tärkeää, että riippumattomat elimet ovat selkeänä komission yhteyspisteenä jäsenvaltioissa ja että Euroopan tilastojärjestelmä voi sisällyttää asiantuntijoiden laatimat tilastoja koskevat käytännesäännöt Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. Mielestäni tämä on hyvä saavutus, ja toivon, että se todella toimii ja auttaa meitä pääsemään eroon huonoista tilastoista ja todella kohtaamaan tulevan talouslaman ja laatimaan selkeitä toimenpiteitä sen torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė, ALDE-ryhmän puolesta. – (LT) Käsittelemme erittäin tärkeää asiakirjaa, jonka pitäisi auttaa uudistamaan Euroopan tilastojärjestelmää. Haluan todeta kollegojeni tavoin, että Euroopan parlamentin esittelijä, tilastouudistusta käsittelevä työryhmä ja neuvoston asiantuntijat, puheenjohtajavaltio ja komissio valmistelivat tätä asiakirjaa todella perusteellisesti. Tämä on erinomainen esimerkki yhteisestä ponnistuksesta. Viime päivinä olemme ehkä monenlaisten ongelmien uuvuttamina toisinaan syytelleet toisiamme, mutta jos me kaikki työskentelemme yhdessä, voimme saada aikaan todella hyviä tuloksia. ALDE-ryhmä kannattaa esitettyä ehdotusta ja toivoo, että siinä yhdistyvät tilastoja koskevat asetuksemme.

Tilastojen on ennen kaikkea oltava luotettavia, ja niitä on suojeltava erilaisten eturyhmien vaikutuksilta. Nykyisin epäilyksiä todellakin silloin tällöin herää, varsinkin kun on kysymys valtion taloutta koskevien tilastojen laadusta. Rahoitusmarkkinoita koskeviin tilastoihin liittyy luotettavuusongelmia, ja tässä asiassa meidän on tehtävä yhteistyötä myös Euroopan keskuspankin kanssa.

Tilastotietojen laatu riippuu paitsi erityislaitosten työn laadusta myös käytetyistä menetelmistä, ja haluaisimme, että akateemiset laitokset osallistuisivat aktiivisemmin tilastojen laatimiseen.

Tilastotietojen keruu on järjestettävä tehokkaammin, ja siinä on käytettävä olemassa olevissa valtion rekistereissä olevia tietoja, sovellettava yleisiä menetelmiä ja vähennettävä näin yrityksille tilastojen keruusta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Tällä alalla on varmasti vielä paljon käyttämättömiä resursseja.

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on nykymaailmassa dynaamista. Tämän vuoksi tilastotiedot pitäisi esittää tehokkaammin, jotta päätöksiä voitaisiin tehdä nopeammin. Toivotaan, että tilastouudistus auttaa ratkaisemaan myös tämän ongelman.

Euroopan tilasto-ohjelmaa rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta. Toivoisin, että esitetyt ehdotukset auttavat koordinoimaan näitä ohjelmia paremmin. Näin yhteisön pääomaa voidaan käyttää tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, komission jäsen.(ES) Arvoisa puhemies, haluan vain kiittää vielä kerran esittelijää ja niitä parlamentin jäseniä, jotka juuri puhuivat erinomaisen työnsä puolesta. Kuten jäsen Starkevičiūtė totesi, yhdessä työskentelemällä saamme aikaan tällaisia tuloksia, jotka ovat kaikkien kannalta myönteisiä. Meidän kaikkien tavoin toivon, että näiden erinomaisten tilastojen välityksellä voimme pian tarjota kansalaisille hyviä uutisia taloustilanteesta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, paljon kiitoksia lopuksi esittämistänne rakentavista huomioista ja ennen kaikkea rakentavasta yhteistyöstä. En halua toistaa mitään jo sanottua. Sen vuoksi mainitsen kaksi seikkaa, joita pitäisi mielestäni pohtia mietintöä koskevan keskustelun jatkona. Ensinnäkin olemme käsitelleet EU:n perustamissopimuksen 285 artiklaa, joka koskee tilastoviranomaisten tieteellistä riippumattomuutta. Olemme painottaneet tässä mietinnössä voimakkaasti myös ammatillista riippumattomuutta, sillä olemme todenneet, että aiemmin tässä asiassa on ollut ongelmia. Tämä on ehkä jossain vaiheessa vahvistettava asianmukaisesti myös primaarioikeudessa, jotta voimme varmistaa asian selvyyden pitkällä aikavälillä. Haluaisin kuitenkin erityisesti lisätä, että Saksan lainsäädännön osalta tämä ei merkitse sitä, ettei ammatillista valvontaa koskevia sääntöjä tarvitse noudattaa.

Toiseksi mietinnössä pidetään erityisen tärkeänä tilastotietojen tuottamista ja rekisteröintiä koskevien painopisteiden asettamista. Myös jäsen Starkevičiūtė totesi tämän. Komission jäsen Almunia, toivon, että asettamalla nämä painopisteet pystymme myös vähentämään keskisuurille yrityksille keskipitkällä aikavälillä aiheutuvaa tilastotaakkaa ja voimme myös hakea entistä tarkemmin juuri niitä tietoja, joita todella tarvitsemme tilastojamme varten. Tätä ajatellen kiitän teitä. Toivon, että äänestys ratkeaa huomenna nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö