Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0220(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0349/2008

Ingivna texter :

A6-0349/2008

Debatter :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Omröstningar :

PV 19/11/2008 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0548

Debatter
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Europeisk statistik (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Andreas Schwab, för utskottet för ekonomi och valutafrågor, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)) (A6-0349/2008).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, föredragande. – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! För det första beklagar jag att kommissionsledamot Charlie McCreevy lämnar kammaren. Med detta ärende kunde han ha upplevt slutförandet av ett mycket framgångsrikt och relativt utdraget förfarande med Europaparlamentet. I stället får ni uppleva detta, kommissionsledamot Joaquín Almunia. Jag är nöjd över att vi i dag kan slutföra en framgångsrik, utdragen process vid första behandlingen, med en hög grad av samförstånd. Inledningsvis skulle jag också – i kontrast till det tidigare ärendet – vilja tacka rådets slovenska och finska ordförandeskap för de utdragna och ibland svåra förhandlingar som ni förde för att nå en kompromiss.

Detta ärende handlar också om att minska den administrativa bördan när det gäller statistik inom EU, samt för företag på lokal nivå. Därför anser jag att detta betänkande passar in i ett sammanhang som handlar om att minska byråkratin. I Tyskland är till exempel kostnadsandelen för officiell statistik, enligt beräkningar från Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (tyska institutet för ekonomisk forskning), mindre än 10 procent av de totala byråkratiska kostnaderna när man analyserar hela ekonomin. Detta är omkring 230 miljoner euro. Om vi i EU verkligen lyckas hantera denna situation, kommer vi att ta ett viktigt steg framåt mot mindre byråkrati genom att minska skyldigheterna i samband med statistik. Tack, kommissionsledamot Joaquín Almunia, för ert förslag.

Nu vill jag specifikt ta upp den nya förordningen om europeisk statistik. Förordningen om europeisk statistik utgör den rättsliga strukturen för framställning av statistik på EU-nivå och innebär en revidering av den befintliga rättsliga ramen för att framställa statistik på EU-nivå. Trots att skuggföredragandena från de andra grupperna inte är närvarande i kväll, skulle jag ändå vilja ta tillfället i akt och tacka er för det konstruktiva samarbetet. Diskussionerna var inte lätta men i slutändan var de framgångsrika.

Förslaget är en del av en lång rad förordningar som kommissionen har antagit under den innevarande mandatperioden i samband med framställning och distribution av statistik och som har diskuterats i utskottet för ekonomi och valutafrågor. Vi kommer att göra följande ändringar av innehållet i detta förslag till förordning. Vi omdefinierar det europeiska statistiska systemet och fastställer dess verksamhet inom gemenskapsrätten. Vi kommer att ange vilken roll de nationella statistikkontoren har inom det europeiska statistiska systemet, medan vi samtidigt ser till att subsidiaritetsprincipen fortsätter att tillämpas fullt ut i medlemsstaterna, såsom det föreskrivs, och vi kommer att sträva efter att uppförandekoden för europeisk statistik ska utgöra en referenspunkt och förankras i gemenskapsrätten. I detta avseende ges en lösning på den svåra situationen i fråga om statistiken efter införandet av euron i vissa EU-medlemsstater. Slutligen inrättas genom förslaget två olika organ – en ESS-partnerskapsgrupp och en ESS-kommitté – vilka tillsammans ersätter den tidigare kommittén för det statistiska programmet.

Den entydiga utskottsomröstningen och en framgångsrik trepartsdialog visar att en sammanhängande lagstiftning har uppnåtts. Under de återstående minuterna skulle jag än en gång vilja presentera detta lagstiftningsprojekt, i samband med två viktiga frågor. Vi har kunnat se till att denna förordning i framtiden kommer att möjliggöra för Eurostat att få snabbare och obegränsad tillgång till alla statistiska uppgifter som krävs för att sammanställa viktiga ekonomiska kriterier. På detta sätt kommer vi att tillhandahålla lite mer öppenhet för statistiken på EU-nivå och därmed göra euroområdet lite mer konkurrenskraftigt. Det är goda nyheter, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska krisen och de svåra diskussionerna om det statistiska systemet.

För det andra anser jag att det är mycket viktigt att detta betänkande bidrar till att göra statistiken ännu mer vetenskapligt oberoende. Det är en positiv signal för de personer som arbetar inom sektorn. Slutligen är jag tacksam för att en kompromiss har nåtts med alla medlemsstater. Jag vet – även om rådets bänkar står tomma i kväll – att det för många inte var lätt. Jag tror ändå att vi med detta förslag till förordning kan tillfredsställa alla inblandade och att vi kan vara nöjda med förordningen. Jag vill tacka er för att ni har lyssnat och för det produktiva samarbetet.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, ledamot av kommissionen. – (ES) Herr talman, mina damer och herrar! Officiell statistik spelar utan tvekan en grundläggande roll i dagens samhälle. Institutioner, politiska beslutsfattare, ekonomiska aktörer, marknader och individer förlitar sig i hög grad på statistik för att så korrekt som möjligt kunna beskriva bland annat den ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella utvecklingen.

Statistisk information främjar politiska besluts överskådlighet och öppenhet och officiell statistik utgör därför en offentlig tillgång som ger en grund så att demokratin kan fungera på ett smidigt sätt. På EU-nivå är europeisk statistik allt viktigare för att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera den politik som föreslås av kommissionen och beslutats i parlamentet och i rådet.

Målet med det kommissionsförslag som debatteras i dag är att se över den grundläggande rättsliga ram som styr framställningen av statistik på EU-nivå. Jag välkomnar det omsorgsfulla arbete som parlamentet har utfört i en konstruktiv anda, särskilt Andreas Schwab som föredragande och Elisa Ferreira – som inte är här i dag, men som företräds av Ieke van den Burg – och Margarita Starkevičiūtė, som samarbetade med Eurostat och kommissionen för att lägga grunden till denna debatt.

Denna översyn föranleds av samhällsförändringar och behovet av att tydligare definiera vilken roll det europeiska statistiska systemet (ESS) ska ha. Den tidigare förordningen om detta är från 1997 och sedan dess har mycket förändrats och därför är denna översyn nödvändig. Översynen kommer att ge nya impulser till det pågående samarbetet mellan de nationella statistiska instituten i våra 27 medlemsstater och Eurostat och kommer otvivelaktigt att vara en grund för hanteringen av framtidens statistiska utmaningar.

Denna översyn är också kulmen av ett antal åtgärder som vidtagits av kommissionen sedan 2005, med stöd av parlamentet och rådet, för att modernisera förvaltningen av det europeiska statistiska systemet. I denna process har det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken och en europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information inrättats och de kommer snart att inleda sin verksamhet.

Enligt den nya förordningen måste de statistiska myndigheterna, för att förbättra tillförlitligheten hos den europeiska statistiken, vara yrkesmässigt oberoende och se till att framställningen av europeisk statistik sker opartiskt och håller hög kvalitet, i enlighet med principerna i uppförandekoden för europeisk statistik, vilka stöds av kommissionen i dess rekommendation om oberoende, integritet och redovisningsskyldighet för statistiska myndigheter på nationell nivå och EU-nivå.

Bland de principer som har väglett kommissionens förslag och som har framställts i Andreas Schwabs betänkande bör jag också nämna målet att de föreslagna förbättrade regleringsvillkoren för europeisk statistik ska svara på behovet att minimera arbetsbelastningen för företag och bidra till det mer allmänna målet att minska administrativa bördor som uppkommer på EU-nivå.

Jag måste avsluta genom att än en gång tacka föredraganden, Andreas Schwab, och hela utskottet för ekonomi och valutafrågor för deras utmärkta arbete som syftar till att ge unionen en stadigare och mer tillförlitlig statistisk struktur. Denna struktur kommer att bidra till total säkerhet och vara utomordentligt användbar i dessa kristider då framställningen av statistik, särskilt statistik över offentliga räkenskaper, spelar en ännu mer avgörande roll.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, för PSE-gruppen. (EN) Herr talman! Det finns tillfällen när politiker kan vilja påverka statistiken, särskilt just nu. När den ekonomiska statistiken är så dålig kan man önska sig att den försvann och drömma att det var annorlunda och att det inte påverkar konsumenters inställning etc.

Jag instämmer helt i vad alla andra säger om det här betänkandet: att ordentlig, sann och rättvisande statistik är ett viktigt politiskt instrument och att det är ett viktigt skäl till att ha oberoende statistiska organ som presenterar denna statistik.

Jag vill också gratulera föredraganden och kommissionen till förslagen om denna förordning. Vi hade ett bra samarbete med rådet i syfte att nå kompromisser om innehållet i detta dokument. Dessa oberoende organ är viktiga för att ha en tydlig kontaktpunkt för kommissionen i medlemsstaterna och för att det europeiska statistiska systemet ska medföra att uppförandekoden för europeisk statistik, som har utarbetats av experter, införs i EU-lagstiftningen. Jag anser att detta är en landvinning och jag hoppas att det verkligen kommer att fungera och hjälpa oss att övervinna problemet med dålig statistik och hjälpa oss att möta den kommande lågkonjunkturen och ha tydligare åtgärder för att motverka denna.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė, för ALDE-gruppen.(LT) Vi överväger ett mycket viktigt dokument, som bör bidra till att reformera det europeiska statistiska systemet. I likhet med mina kolleger vill jag påpeka att Europaparlamentets föredragande, arbetsgruppen för statistisk översyn och experterna från rådet, ordförandeskapet och kommissionen var mycket grundliga när de utarbetade detta dokument. Det var ett lysande exempel på vårt gemensamma arbete. Under de senaste dagarna har vi varit tyngda av olika problem och vi kanske ibland har skyllt på varandra, men om vi alla samarbetar kan vi uppnå riktigt bra resultat. ALDE-gruppen stöder det framlagda förslaget och hoppas att det kommer att lägga fram vår reglering inom statistikområdet.

Framför allt måste statistiken vara tillförlitlig och skyddad från olika intressegruppers påverkan. I dag finns fortfarande ibland tvivel, särskilt när det gäller kvaliteten på staternas ekonomiska statistik. När man talar om statistik över finansmarknaden, finns det problem med konfidentialitet och här måste vi också samarbeta med Europeiska centralbanken.

De statistiska uppgifternas kvalitet beror inte bara på kvaliteten i de specialiserade institutionernas arbete, utan också på vilka metoder som används. Vi skulle vilja att akademiska institutioner spelar en mer aktiv roll i utarbetandet av dessa.

Insamlingen av statistiska uppgifter måste organiseras mer effektivt med hjälp av uppgifter från befintliga statliga register och med generaliserade metoder så att man minskar den administrativa börda som statistiska rapporter utgör för företag. Det finns helt visst många outnyttjade reserver inom detta område.

Dagens ekonomiska och sociala utveckling är dynamisk och därför bör statistiska uppgifter läggs fram på ett effektivare sätt, så att beslut kan fattas snabbare. Låt oss hoppas att statistiska reformer också kommer att bidra till att lösa detta problem.

Det europeiska statistiska programmet finansieras genom EU-budgeten. Jag hoppas att de förslag som lagts fram kommer att hjälpa dessa program att bli bättre samordnade, vilket kommer att möjliggöra en effektivare användning av gemenskapens kapital.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, ledamot av kommissionen. – (ES) Herr talman! Jag vill än en gång tacka föredraganden och de ledamöter som just har talat för deras utmärkta arbete. Som Margarita Starkevičiūtė sa, samarbete ger sådana här resultat som är positiva för alla. Jag hoppas, liksom vi alla gör, att vi genom denna utmärkta statistik snart ska kunna ge våra medborgare goda nyheter om den ekonomiska situationen.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, föredragande. – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Stort tack för de konstruktiva kommentarerna avslutningsvis, och framför allt för det konstruktiva samarbetet. Jag vill inte upprepa något som redan har sagts. Därför vill jag ta upp två punkter som bör övervägas som en uppföljning till diskussionen om detta betänkande. För det första är det artikel 285 i EU-fördraget som gäller i detta sammanhang. I denna artikel diskuteras de statistiska myndigheternas vetenskapliga oberoende. I betänkandet har vi också lagt stark tonvikt på yrkesmässigt oberoende eftersom vi har upptäckt att det tidigare har funnits problem i detta avseende. Detta kan också behöva inkluderas på ett lämpligt sätt i primärrätten vid något tillfälle, för att uppnå en tydlighet på längre sikt. I fråga om tysk lagstiftning vill jag dock uttryckligen tillägga att detta inte innebär att det kan finnas ett oberoende med avseende på föreskrifter om professionell tillsyn.

För det andra ges i detta betänkande en framträdande plats åt prioriteringar för att framställa statistiska uppgifter och lagra dessa. Margarita Starkevičiūtė har också påpekat detta. Kommissionsledamot Joaquín Almunia! Jag hoppas att vi genom dessa prioriteringar också kan lyckas minska den statistiska bördan för medelstora företag på medellång sikt, eftersom vi kommer att kunna söka efter de uppgifter som vi behöver för statistiken på ett ännu mer målinriktat sätt. Mot bakgrund av detta tackar jag er. Jag hoppas att omröstningen kan slutföras snabbt i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy