Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 18 ноември 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Решение за неотложна процедура
 4.Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани - Изменения на Общата селскостопанска политика - Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.) (разискване)
 5.Предлагане на плодове в училищата (разискване)
 6.Проект на общия бюджет за 2009 г. (краен срок за внасяне на проектоизменения): вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)
  7.2.Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (гласуване)
  7.3.Обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  7.4.Дружествено право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  7.5.Седалката на водача на селскостопанските или горските колесни трактори (кодифицирана версия) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  7.6.Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  7.7.Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (гласуване)
  7.8.Европейска система от национални и регионални сметки в Общността (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (гласуване)
  7.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (A6-0430/2008, Reimer Böge) (гласуване)
  7.10.Искане за снемане на имунитета на Frank Vanhecke (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (гласуване)
  7.11.Искане за снемане на имунитета на Massimo D'Alema (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (гласуване)
  7.12.Подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финансите (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (гласуване)
  7.13.Индекс за развитие на пазарите на дребно (A6-0392/2008, Anna Hedh) (гласуване)
  7.14.Общ режим на облагане с акцизи (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (гласуване)
  7.15.Предлагане на плодове в училищата (A6-0391/2008, Niels Busk) (гласуване)
  7.16.ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (гласуване)
  7.17.Еднакво заплащане за мъже и жени (A6-0389/2008, Edit Bauer) (гласуване)
  7.18.Устойчиво развито производство на електроенергия на базата на изкопаеми горива (A6-0418/2008, Christian Ehler) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Отговор на Европейския съюз на световната финансова криза: последващи действия след неформалния Европейски съвет от 7 ноември и след срещата на Г-20 от 15 ноември 2008 - Законодателна и работна програма на Комисията за 2009 г. (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 13.Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества (разискване)
 14.Европейска статистика (разискване)
 15.Механизъм, осигуряващ финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки - Финансова подкрепа за държавите-членки (разискване)
 16.Внасяне на документи: вж. протоколи
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (964 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1197 kb)
Правна информация - Политика за поверителност