Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Απόφαση επί του κατεπείγοντος
 4.Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Τροποποιήσεις της Κοινής γεωργικής πολιτικής - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) (συζήτηση)
 5.Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού ΚΟΑ) (συζήτηση)
 6.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας): βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  7.2.Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  7.3.Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.4.Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.5.Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.6.Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.7.Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (ψηφοφορία)
  7.8.Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  7.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (A6-0430/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  7.10.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  7.11.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  7.12.Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (ψηφοφορία)
  7.13.Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (A6-0392/2008, Anna Hedh) (ψηφοφορία)
  7.14.Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (ψηφοφορία)
  7.15.Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (A6-0391/2008, Niels Busk) (ψηφοφορία)
  7.16.EMU10: Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (ψηφοφορία)
  7.17.Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (A6-0389/2008, Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  7.18.Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (A6-0418/2008, Christian Ehler) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008 - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκές στατιστικές (συζήτηση)
 15.Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών - Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1335 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1439 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου