Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 18. november 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Otsus kiirmenetluse kohta
 4.Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad – Ühise põllumajanduspoliitika muudatused – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused –Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) (arutelu)
 5.Koolidele puuvilja jagamise kava (arutelu)
 6.2009. eelarveaasta üldeelarve projekt (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg) (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.EÜ-Kasahstani vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hääletus)
  7.2.Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (hääletus)
  7.3.Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  7.4.Äriühinguõigus, ühe osanikuga osaühingud (kodifitseeritud versioon) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  7.5.Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmed (kodifitseeritud versioon) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  7.6.Välistegevuse tagatisfond (kodifitseeritud versioon) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  7.7.Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (hääletus)
  7.8.Ühenduses kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (hääletus)
  7.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (A6-0430/2008, Reimer Böge) (hääletus)
  7.10.Frank Vanheckelt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)
  7.11.Massimo D'Alemalt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)
  7.12.Tarbijakaitse: tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi valdkonnas (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (hääletus)
  7.13.Tarbijaturgude tulemustabel (A6-0392/2008 , Anna Hedh) (hääletus)
  7.14.Aktsiisimaksu üldine kord (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (hääletus)
  7.15.Koolidele puuvilja jagamise kava (A6-0391/2008, Niels Busk) (hääletus)
  7.16.EMU10 – majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik (A6-0420/2008 , Pervenche Berès, Werner Langen) (hääletus)
  7.17.Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (A6-0389/2008, Edit Bauer) (hääletus)
  7.18.Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine (A6-0418/2008, Christian Ehler) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Euroopa Liidu vastus ülemaailmsele finantskriisile: Euroopa Ülemkogu 7. novembri mitteametliku kohtumise ja G20 15. novembri 2008. aasta tippkohtumise järel – Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja töökava (arutelu)
 12.Infotund (küsimused nõukogule)
 13.Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused (arutelu)
 14.Euroopa statistika (arutelu)
 15.Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks - Rahaline abi liikmesriikidele (arutelu)
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (726 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1596 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika