Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 18 november 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 4.Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB – Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid – Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) – Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) (debat)
 5.Schoolfruitregeling (debat)
 6.Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (indieningstermijn voor ontwerpamendementen): zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (stemming)
  7.2.Gemeenschappelijke onderneming voor de instelling van een Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (stemming)
  7.3.Voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (stemming)
  7.4.Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (stemming)
  7.5.Bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (stemming)
  7.6.Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (stemming)
  7.7.Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (stemming)
  7.8.Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (stemming)
  7.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (A6-0430/2008, Reimer Böge) (stemming)
  7.10.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Frank Vanhecke (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  7.11.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Massimo D'Alema (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  7.12.Consumentenbescherming: verbetering consumenteneducatie en kennis van krediet- en geldzaken (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (stemming)
  7.13.Scorebord voor de consumentenmarkten (A6-0392/2008, Anna Hedh) (stemming)
  7.14.Algemene regeling inzake accijns (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (stemming)
  7.15.Schoolfruitregeling (A6-0391/2008, Niels Busk) (stemming)
  7.16.EMU@10: Tien jaar Economische en Monetaire Unie (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (stemming)
  7.17.Aanbevelingen over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen (A6-0389/2008, Edit Bauer) (stemming)
  7.18.Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen (A6-0418/2008, Christian Ehler) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Antwoord van de Europese Unie op de wereldwijde financiële crisis: follow-up van de informele Europese Raad van 7 november en van de Top van de G20 van 15 november 2008 - Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen (debat)
 14.Europese statistiek (debat)
 15.Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten - Financiële steun aan de lidstaten (debat)
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (798 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1973 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid