Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 18 november 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Beslut om brådskande förfarande
 4.System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken – Ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken – Ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) –Gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (2007–2013) (debatt)
 5.Program för frukt i skolan (debatt)
 6.Förslag till allmän budget för räkenskapsåret 2009 (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Protokollet till avtalet EG/Kazakstan om partnerskap och samarbete (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (omröstning)
  7.2.Gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (omröstning)
  7.3.Föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (omröstning)
  7.4.Bolagsrätt om enmansbolag med begränsat ansvar (kodifierad version) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (omröstning)
  7.5.Förarsäte på jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (omröstning)
  7.6.Garantifond för åtgärder avseende tredjeland (kodifierad version) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (omröstning)
  7.7.Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (omröstning)
  7.8.Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (omröstning)
  7.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (A6-0430/2008, Reimer Böge) (omröstning)
  7.10.Begäran om upphävande av Frank Vanheckes immunitet (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  7.11.Begäran om upphävande av Massimo D'Alemas immunitet (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  7.12.Konsumentskydd: Att förbättra konsumenternas utbildning och medvetenhet om lån och finansiering (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (omröstning)
  7.13.Resultattavlan för konsumentmarknaderna (A6-0392/2008, Anna Hedh) (omröstning)
  7.14.Allmänna regler för punktskatt (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (omröstning)
  7.15.Program för frukt i skolan (A6-0391/2008, Niels Busk) (omröstning)
  7.16.Ekonomiska och monetära unionens första 10 år och framtida utmaningar (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (omröstning)
  7.17.Rekommendationer om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män (A6-0389/2008, Edit Bauer) (omröstning)
  7.18.Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (A6-0418/2008, Christian Ehler) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Europeiska unionens svar på den globala finanskrisen: rapport från Europeiska rådets informella möte den 7 november 2008 och G20-toppmötet den 15 november 2008 – Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2009 (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Skyldigheter när det gäller offentliggörande och översättning för vissa typer av bolag (debatt)
 14.Europeisk statistik (debatt)
 15.System för ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans – Ekonomiskt stöd till medlemsstaterna (debatt)
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (756 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1824 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy