Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1439k
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Απόφαση επί του κατεπείγοντος
 4. Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Τροποποιήσεις της Κοινής γεωργικής πολιτικής - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) (συζήτηση)
 5. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού ΚΟΑ) (συζήτηση)
 6. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας): βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  7.2. Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  7.3. Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.4. Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.5. Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.6. Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.7. Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (ψηφοφορία)
  7.8. Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  7.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (A6-0430/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  7.10. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  7.11. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  7.12. Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (ψηφοφορία)
  7.13. Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (A6-0392/2008, Anna Hedh) (ψηφοφορία)
  7.14. Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (ψηφοφορία)
  7.15. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (A6-0391/2008, Niels Busk) (ψηφοφορία)
  7.16. EMU10: Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (ψηφοφορία)
  7.17. Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (A6-0389/2008, Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  7.18. Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (A6-0418/2008, Christian Ehler) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008 - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
 12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13. Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (συζήτηση)
 14. Ευρωπαϊκές στατιστικές (συζήτηση)
 15. Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών - Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 16. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.)

 

2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Απόφαση επί του κατεπείγοντος
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Πρόταση κανονισμού του συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 για την καθιέρωση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS))

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί απόψε στην περίπτωση που η ολομέλεια ψηφίσει υπέρ της διαδικασίας κατεπείγοντος για αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι μια τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που μας δίνει τη δυνατότητα παροχής μηχανισμών στήριξης ισοζυγίων πληρωμών που αφορούν χώρες εκτός της ευρωζώνης.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, το προκείμενο ζήτημα είναι αυτό της Ουγγαρίας αλλά, δυστυχώς, πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και, επομένως, να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της ευρωζώνης.

Θα ζητούσα λοιπόν από την ολομέλεια να ψηφίσει υπέρ αυτής της επείγουσας διαδικασίας.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση κατεπείγοντος)(1)

 
  

(1)Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Πρακτικά.


4. Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Τροποποιήσεις της Κοινής γεωργικής πολιτικής - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση για:

- την έκθεση (A6-0402/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που θεσπίζει κοινούς κανόνες για τα σχέδια άμεσης υποστήριξης των αγροτών στα πλαίσια της Κοινής γεωργικής πολιτικής και καθιερώνει ορισμένα σχέδια υποστήριξης για τους αγρότες (COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)),

- την έκθεση (A6-0401/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις τροποποιήσεις στην κοινή γεωργική πολιτική μέσω τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 (COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)),

- την έκθεση (A6-0390/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1698/2005 για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)),

- την έκθεση (A6-0377/2008) του κ. Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη, που αφορά την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί την Απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) (COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω όλους στην έναρξη αυτή της συζήτησης. Αυτή είναι η τελική πράξη σε μια μακροχρόνια και συμμετοχική διαδικασία συζήτησης και προβληματισμού σχετικά με το παρόν και το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Αποδείχτηκε ότι ήταν μια επίπονη εργασία που απαίτησε, κατά τη διάρκεια πολλών μηνών, στην πραγματικότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, εκτεταμμένη συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και ολόκληρου του γεωργικού και αγροτικού κόσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχα την ευκαιρία να ακούσω πολλές γνώμες από οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν το γεωργικό τομέα και τον αγροτικό κόσμο στα διάφορα Κράτη μέλη και να συζητήσω με μέλη του Κοινοβουλίου και με θεσμικούς αντιπροσώπους από πολλά, στην πραγματικότητα σχεδόν όλα, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, ξεκινώντας προφανώς εδώ από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά την αναζήτησή μου για την καλύτερη δυνατή σύνθεση έχω συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια και διασκέψεις και έχω ακούσει προσεκτικά τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει επομένως να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που συμμετείχαν με προθυμία σε αυτήν την συζήτηση καθώς επίσης και όλους τους συντονιστές της πολιτικής ομάδας. Ιδιαίτερα, πρέπει να τονίσω το ρόλο του κ. Goepel, όχι μόνο ως συντονιστή της ομάδας PPE-DE, αλλά και ως εισηγητή της έκθεσης πρωτοβουλίας που προηγήθηκε των εκθέσεων που συζητούνται εδώ σήμερα.

Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Parish για τον τρόπο με τον οποίο διηύθυνε την εργασία στην επιτροπή μας καθώς και την Επιτροπή για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη για την άριστη συνεργασία της γραμματείας της, δεδομένου ότι αυτοί επιφορτίστηκαν με το πιο επίπονο και τεχνικά απαιτητικό μέρος της εργασίας.

Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται από τον Επίτροπο, για την προθυμία της να συνεργαστεί, πράγμα που επίσης καταδεικνύεται από τα τμήματά της, καθώς επίσης και τον κ. Barnier για τη διαρκή συνεργασία του με το Κοινοβούλιο, ακόμη και πριν από την επίσημη έναρξη της Γαλλικής Προεδρίας.

Αυτή η άσκηση στενής συνεργασίας έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα καλό πρώιμο παράδειγμα των πλεονεκτημάτων της συναπόφασης, η οποία ελπίζω να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ κατά την πλήρη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενδεχομένως το συντομότερο δυνατόν.

Αυτή η συζήτηση, με όλες τις εγγενείς συμφωνίες και διαφωνίες της, δείχνει σαφώς την πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας με όλες της τις παραλλαγές. Δείχνει επίσης, με παραδειγματικό τρόπο, την ιδιαίτερη σημασία που η Ευρώπη, τα θεσμικά της όργανα και το Κοινοβούλιό της προσδίδουν σε αυτό το θέμα. Οι 1.170 τροποποιήσεις που τέθηκαν προς συζήτηση στις προτάσεις της Επιτροπής, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι η διαθέσιμη περίοδος διακόπηκε λόγω της θερινής διακοπής των εργασιών, εξηγούν την ευρεία συμμετοχή των μελών σε αυτήν τη συζήτηση.

Ωστόσο, οι συμβιβασμοί που επιτυγχάνονται μεταξύ τεσσάρων από τις κύριες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, με σχεδόν 400 τροποποιήσεις στα σημαντικότερα ζητήματα που συγκεντρώνονται σε έξι συμβιβαστικές λύσεις, αποκαλύπτουν επίσης την αίσθηση ευθύνης των μελών, το πνεύμα συμβιβασμού και την προθυμία να γίνουν παραχωρήσεις.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά ισορροπημένο και ικανό να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες προκλήσεις καθώς και να δώσει σωστές οδηγίες για το μέλλον, πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο το αναγνωρίζει ως θετικό και δέχεται πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής.

Θα έδινα έμφαση στα εξής σημεία: Την επιβεβαίωση της ανάγκης για την εφαρμογή κοινής πολιτικής ως προϋπόθεσης για μια ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη. Τις εισφορές που γίνονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ είναι δικαιότερη και πιο αποδεκτή στην κοινωνία. Την έμφαση στην απλοποίηση και την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Την επικύρωση της πρότασης για μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής από τους αγρότες ως προς τον καθορισμό των επιλογών παραγωγής τους. Την οικονομική ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε νέες προκλήσεις (ενέργεια, κλίμα, ύδρευση, βιοποικιλότητα). Την εισαγωγή της αρχής της προοδευτικής διαφοροποίησης. Την πρόσθετη ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη ως προς τη διαχείριση της ΚΓΠ (μιλώ για το Άρθρο 68). Τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνου και κρίσης με κοινοτική συγχρηματοδότηση και τη θετική γενική κατεύθυνση που λαμβάνεται στις συζητήσεις σχετικά με το μοντέλο μετά το 2013 και στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που στοχεύουν σε μια δίκαιη και αμοιβαία συμφωνία για ελεγχόμενο διεθνές εμπόριο στα γεωργικά προϊόντα.

Εντούτοις, οι προτάσεις της Επιτροπής περιέχουν επίσης απόψεις που το Κοινοβούλιο, και εγώ ως εισηγητής, θεωρούμε λιγότερο θετικές. Όπως έχω αναφέρει ήδη σε άλλες περιπτώσεις, οι προτάσεις της Επιτροπής περιέχουν, σε μερικά ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, τα μέσα διαχείρισης της αγοράς και τον τομέα του γάλακτος, έναν υπερβολικά φιλελεύθερο τόνο που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος ακριβώς σε μία εποχή κατά την οποία παρατηρείται τεράστια αστάθεια και ευμεταβλητότητα στις αγορές. Υπάρχει επίσης μια έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία είναι αρκετά σαφής στην πρόταση για αποκλεισμό των μικρών αγροτών.

Θεωρώ επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την κοινωνική και εδαφική συνοχή βρίσκεται εκτός θέματος, δεδομένου ότι προτείνει την παύση του μηχανισμού ανακατανομής πληρωμών υπό τη νέα διαφοροποίηση. Νομίζω επίσης ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην τρέχουσα κρίση των αγορών και που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης δεδομένου του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος και του ποσοστού αποσύμπλεξης μέχρι το 2013. Αυτό συμβαίνει με τον τομέα των προβάτων και γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει να καλέσουμε αυτές τις μικρές ΚΟΑ (κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών) που, αν και μικρές, είναι πολύ σημαντικές πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης όπου οι εναλλακτικές λύσεις είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν.

Η έκθεση και η ψηφοφορία στην Επιτροπή για τη Γεωργία αποσκοπούσαν, κατά μεγάλη πλειοψηφία, να διορθώσουν μερικές από αυτές τις λιγότερο θετικές πτυχές.

Οι πέντε συμβιβασμοί που υιοθετήθηκαν σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαφοροποίησης αποτελούν σημαντικές προτάσεις του Κοινοβουλίου. Αυτοί είναι: το ποσοστό και η προοδευτική φύση της υποστήριξης για τους μικρούς αγρότες, που δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να θέσουν τα ελάχιστα κατώτατα όρια. Το ποσοστό απορρόφησης, σύμφωνα με το Άρθρο 68, και η διεύρυνση του πεδίου της. Το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο επεκτείνεται στην ιχθυοβιομηχανία. Το ζήτημα της συγχρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης, και η ανάπτυξη νέων προκλήσεων. Πολλές άλλες προτάσεις από το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύουν επίσης θετικές συνεισφορές. Θα έδινα έμφαση, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση του παράγοντα απασχόλησης στον υπολογισμό της χορήγησης βοήθειας και του σεβασμού για την υγεία και την ασφάλεια στις απαιτήσεις εργασίας σε σχέση με τους όρους για την εν λόγω ενίσχυση.

Η Επιτροπή Γεωργίας υιοθέτησε επίσης μια πολύ σαφή θέση όσον αφορά τη δυσκολότερη πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τον τομέα του γάλακτος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.

Παρά το βαθύ σεβασμό που έχω για όλες τις απόψεις, μερικές από τις οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δικές μου σχετικά με ορισμένα ζητήματα, αλλά που εξακολουθούν να είναι άξιες σεβασμού, θεωρώ ότι η θέση που υιοθετείται στην Επιτροπή Γεωργίας είναι αρκετά λογική. Αυτό θα ήθελα να δω να υιοθετείται πλήρως και να επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής. Μια συνετή αύξηση της παραγωγής σε διάστημα δύο ετών, επιπλέον του 2% που έχουμε αποφασίσει για το 2008 και μια τελική απόφαση στις αρχές του 2010 σχετικά με το μέλλον του τομέα, βάσει των εξελίξεων της αγοράς, μαζί με μια αύξηση 4% σε διάστημα τριών ετών, θεωρώ ότι είναι μια αρκετά λογική θέση και ίσως αυτή που θα μπορούσε να διαμορφώσει τον τελικό συμβιβασμό.

Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η συζήτηση θα χρησιμεύσει στην αποσαφήνιση των θέσεων και ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη συναίνεση που η γεωργία και οι αγρότες αναμένουν από μας. Ελπίζω ότι όλοι – το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή – είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι εξαιρετικά ευτυχής που επισκέπτομαι πάλι το Κοινοβούλιο και που σας συναντώ σε μια κρίσιμη στιγμή, δεδομένου ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο επιδιώκουν μια οριστική θέση σε αυτό το ζήτημα του διαγνωστικού ελέγχου της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Γνωρίζουμε καλά ότι αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος δεν αποτελεί κάποια θεμελιώδη αλλαγή ως προς την προσέγγιση, όπως ήταν η μεταρρύθμιση του 2003, αλλά μια σημαντική τροποποίηση εκείνης της μεταρρύθμισης σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε μια κατάσταση που ήταν πραγματικά αδιανόητη μερικά χρόνια νωρίτερα. Πράγματι, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τις τάσεις αγοράς από το 2008, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε δραστική αύξηση των γεωργικών τιμών και έχουν προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε καλά, αναταραχές στον κλάδο των τροφίμων σχεδόν σε όλο τον κόσμο;

Αυτή η κατάσταση δείχνει το βαθμό στον οποίο η γεωργία παραμένει, για την Ευρωπαϊκή ήπειρο, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς και σε ποιο βαθμό η έννοια της κυριαρχίας των τροφίμων έχει νόημα σε αυτό το περιβάλλον της αυξανόμενης αστάθειας στις τιμές των γεωργικών προϊόντων.

Εντούτοις, ενώ ο διαγνωστικός έλεγχος αφορά μόνο τις τροποποιήσεις, αυτές είναι, παρ' όλα αυτά, πολλές και σύνθετες, και διαμορφώνουν, για όλους εμάς, ένα πακέτο του οποίου η ολοκλήρωση είναι δύσκολη.

Το Συμβούλιο έχει ήδη απασχοληθεί πολύ σε όλα τα επίπεδα για τη διευθέτηση πολλών ζητημάτων. Εν προκειμένω, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την πολύτιμη εργασία που εκτελείται από τη Σλοβένικη Προεδρία, πράγμα που έδωσε τη δυνατότητα να γίνει μια πολύ εποικοδομητική αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής. Επιπλέον, κυρίες και κύριοι, οι εισηγητές, Lutz Goepel και Luis Manuel Capoulas Santos, είναι εκείνοι που έχουν εκπονήσει την εργασία για την ανακοίνωση σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δυο σας για την ποιότητα των αντίστοιχων εκθέσεών σας, οι οποίες ήταν πολύ λεπτομερείς και πλήρεις προτάσεων .

Όπως γνωρίζετε, η επιθυμία μου ήταν από την αρχή να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα επίσης την εμπειρία να εργαστώ με αυτό όταν είχα την τιμή να είμαι, για πέντε έτη, Ευρωπαϊκός Επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική και τους θεσμούς, και, όπως σας είπα, θέλησα να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα στο πνεύμα της μελλοντικής συναπόφασης.

Έδειξα επίσης πολύ έντονο ενδιαφέρον για την επόμενη εργασία που πραγματοποίησε το Κοινοβούλιο, παράλληλα με την εργασία του Συμβουλίου, όπου όλοι συμμετείχαμε σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ως ένα είδος ενισχυμένου διαλόγου.

Εν προκειμένω, είχα πολύ παραγωγικές και τακτικές συζητήσεις σχετικά με τη θέση της διαπραγμάτευσης, με τα μέλη της Επιτροπής για τη Γεωργική και την Αγροτική Ανάπτυξη και μέσα στο Κοινοβούλιο – σχεδόν 50 ώρες συνεδριάσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή μεταξύ των συναδέλφων. Σε κάθε αποφασιστικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, συνεδριάσαμε με το Συμβούλιο, στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 22 Οκτωβρίου, μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή για τη Γεωργία και στις 4 Νοεμβρίου, για να εξετάσουμε την τελική φάση της διαπραγμάτευσης και τα πρακτικά του Συμβουλίου του Οκτωβρίου.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της επιτροπής σας, Neil Parish, για την ενεργό συνεργασία του σε όλη αυτήν την διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους προέδρους των ομάδων σας, Lutz Goepel, Luis Manuel Capoulas Santos, Niels Busk, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Vincenzo Aita και Sergio Berlato.

Δεδομένου ότι ασκούμε τώρα την προεδρία, έχουμε φροντίσει να ενημερώνουμε τακτικά το Συμβούλιο, σε υπουργικό και σε τεχνικό επίπεδο, για την εξέλιξη της εργασίας του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών στο Λουξεμβούργο, ενημέρωσα προσωπικά κάθε υπουργό, εγγράφως, για τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με καθένα από τα στοιχεία που έπρεπε να συζητήσουμε μέσα στο Συμβούλιο.

Αύριο, αφού εκφέρετε τη γνώμη σας, εμείς και η κα Mariann Fischer Boel, θα είμαστε σε θέση να επιδιώξουμε μια πολιτική συμφωνία μέσα σε αυτό το Συμβούλιο. Προτού ξεκινήσω, και εννοώ προτού ξεκινήσω την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων, θα ενημερώσω τους υπουργούς για την έκβαση της ψηφοφορίας σας σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο.

Όπως συμβαίνει πάντα, κυρίες και κύριοι, η εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης δεν είναι εύκολη, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ανεπίλυτα σημαντικά σημεία. Αυτά αποτελούν διασπαστικά ζητήματα, αλλά είμαστε απόφασισμένοι – η Προεδρία είναι αποφασισμένη – να βρούμε, από κοινού με την Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη την ψηφοφορία σας, τον καλύτερο δυνατό δυναμικό συμβιβασμό.

Η εργασία μέσα στο Συμβούλιο έχει δείξει ότι, σε πολλά ζητήματα, ως υπουργοί, έχουμε παρόμοιες ανησυχίες με εκείνες του Κοινοβουλίου. Θα πάρω δύο παραδείγματα: αφενός, την αναζήτηση αυξανόμενης ευελιξίας για το Άρθρο 68 και αφετέρου, τη διατήρηση των εξαιρετικών μέτρων για την αγορά σε περίπτωση διαγνωστικών κρίσεων, Άρθρο 44 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στον τελικό συμβιβασμό.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κα Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι, μεταξύ των πιο ευαίσθητων ζητημάτων, υπάρχουν τουλάχιστον δύο που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα: το ζήτημα του γάλακτος και το ζήτημα της διαφοροποίησης. Στο Συμβούλιο, διοργανώσαμε συζητήσεις τόσο εμβριθείς, παθιασμένες και ζωηρές όσο εκείνες που έχω ακούσει ή παρατηρήσει εδώ, στο Κοινοβούλιο. Οι ίδιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί και στα δύο φόρουμ μας.

Η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα το πρωί και η αυριανή ψηφοφορία για τον διαγνωστικό έλεγχο είναι, επομένως, πολύ σημαντικά βήματα που καταδεικνύουν, για άλλη μια φορά, το ζωτικής σημασίας ρόλο του Κοινοβουλίου, τον οποίο το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα αυτού του ενισχυμένου διαλόγου, το πνεύμα της συναπόφασης, στο οποίο, για αρκετούς μήνες, έχω θελήσει να εργαστώ εξ ονόματος της Προεδρίας.

Για αυτό το λόγο είμαι πολύ ευτυχής, όπως, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι επίσης και ο Επίτροπος, που είμαστε σε θέση να σας ακούσουμε σήμερα, να απαντήσουμε σε μερικές από τις ερωτήσεις σας και να διεξάγουμε αυτήν την τελική συζήτηση μαζί σας.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, κατ' αρχάς, προτού προχωρήσω αναλυτικότερα στο περιεχόμενο αυτής της συζήτησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Capoulas Santos για το σύνολο της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στην έκθεση. Βεβαίως δεν υποτιμώ τη σκληρή εργασία και, όπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. Capoulas Santos, ο αριθμός των τροποποιήσεων φυσικά και δεν κατέστησε καθόλου ευκολότερο το στόχο που ήταν η προσπάθεια εύρεσης της μέσης οδού για την περιοχή προσέγγισης.

Έχουμε ξοδέψει έως τώρα περισσότερο από ένα έτος συζητώντας από κοινού το θέμα του διαγνωστικού ελέγχου, μερικές φορές με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, αρχικά βάσει της έκθεσης Goepel και τελικά, τώρα, βάσει της έκθεσης Capoulas Santos. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εκφράσω ευγνωμοσύνη μου για την εποικοδομητική συνεργασία που είχα πάντα με το Κοινοβούλιο και για το ότι προσπαθήσαμε πάντα να ακούμε και να βρίσκουμε μια συμβιβαστική λύση η οποία δεν θα απείχε πολύ από τις μεταξύ μας θέσεις.

Δεδομένου ότι έχω περιορισμένο χρόνο, είναι εντελώς αδύνατο να επεκταθώ σε όλες τις λεπτομέρειες έτσι θα επικεντρωθώ σε μερικές από τις σημαντικότερες, αρχίζοντας από τον τομέα του γάλακτος.

Το 2007 ήταν ένα, ίσως περίεργο, αλλά σίγουρα πολύ διδακτικό έτος. Ένα πράγμα που μάθαμε κατά τη διάρκεια του 2007 ήταν ότι το σύστημα ποσόστωσής μας δεν επέτρεψε στην προσφορά να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Κατά συνέπεια, είδαμε τις τιμές στα γαλακτοκομικά προϊόντα να ξεπερνούν τα ανώτατα όρια. Ορισμένοι αγρότες μου είπαν ότι αυτό ήταν καλό όσο διάρκεσε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι λόγω της αυξανόμενης παραγωγής που έρχεται ως αντίδραση στις υψηλότερες τιμές, είδαμε έπειτα μια πολύ απότομη μείωση των τιμών.

Θεωρώ ότι σήμερα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο τομέας αγωνίζεται πραγματικά να πάρει πίσω μερικούς από τους πελάτες που εγκατέλειψαν το γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα επειδή θεώρησαν ότι οι τιμές ήταν πάρα πολύ υψηλές. Βλέπω επομένως ότι το Κοινοβούλιο προτείνει μια αύξηση 1% αλλά μόνο για δύο έτη, δηλαδή μια αύξηση 2% που εκτείνεται χρονικά έως το 2010.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι εξετάζουμε τις συνέπειες των αποφάσεων που θα πάρουμε στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά το 2010 είναι πάρα πολύ κοντά και σκέφτομαι πως πρέπει να επιμείνουμε για το 2011, δείχνοντας ταυτόχρονα με σαφήνεια ότι θα είμαστε ανοικτοί για τη συζήτηση όλων των θεμάτων το 2011. Το γεγονός είναι, ωστόσο, ότι το σύστημα ποσόστωσης λήγει το 2015.

Έχω επίσης διδαχτεί από όλες τις συζητήσεις που είχαμε ότι υπάρχει ισχυρή πίεση να αποκτηθεί αυτό το κεφάλαιο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Συμφωνώ ότι πρέπει να υιοθετηθούν ή να εγκριθούν ορισμένα συνοδευτικά μέτρα και είμαι πεπεισμένη πως μπορούν να γίνουν αρκετά στο νέο Άρθρο 68.

Αναγνωρίζω ότι το παρόν Άρθρο 69 είναι πολύ πάρα πολύ περιοριστικό για να χρησιμοποιηθεί με κάποια μελλοντική προοπτική, γι' αυτό αναπτύσσουμε τώρα νέες δυνατότητες στο νέο Άρθρο 68. Εάν μπορέσουμε να επιτύχουμε έναν καλό συνδυασμό μεταξύ του Άρθρου 68 και των νέων δυνατοτήτων αγροτικής ανάπτυξης, τότε είμαι αρκετά βέβαιη ότι θα βρούμε λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε μερικούς τομείς.

Στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, κατά την αποσύνδεση, η Επιτροπή προτείνει να διατηρούμε τη δυνατότητα σύνδεσης της πληρωμής με δύο ή τρεις τομείς – θηλάζουσες αγελάδες, πρόβατα και αίγες – επειδή αναγνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα σε εκείνους τους τρεις τομείς. Θέλετε επίσης να διατηρήσετε τις συνδεδεμένες πληρωμές για την πριμοδότηση των αρσενικών βοοειδών, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και την αποξηραμένη ζωοτροφή. Η βασική μου άποψη είναι πως είναι σημαντικό να αποσυνδεθεί το σύστημα – αυτό είναι βασικά ένα θεμελιώδες στοιχείο όλων των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναληφθεί – και ότι πρέπει να εξετάσουμε πάλι την έννοια της απλοποίησης για να εκμεταλλευθούμε οποιαδήποτε ευκαιρία να απλοποιήσουμε το σύστημά μας. Είμαι, εντούτοις, ανοιχτή στην εύρεση μιας λύσης που θα είναι λιγότερο περίπλοκη από ό,τι έχουμε προτείνει.

Έχουμε προτείνει μια προσέγγιση δύο σταδίων αποσύνδεσης και είμαι πρόθυμη, μαζί με την προεδρία, να την κάνουμε σε ένα βήμα, αλλά να την αναβάλλουμε έως το 2012 – το τελευταίο έτος εφαρμογής – έτσι ώστε να ισχύει για το έτος προϋπολογισμού 2013. Έχετε δίκιο να ρωτάτε γιατί πρέπει να το κάνουμε πιο περίπλοκο απ' όσο χρειάζεται. Όπως είπα, το άρθρο 68 πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως πιο ευέλικτο όργανο αλλά με ορισμένους περιορισμούς, επειδή θέλετε μια κατάσταση όπου μπορείτε να συνδέσετε το 10%. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην έχουμε μια κατάσταση όπου η αποσύνδεση να γίνεται από την πίσω πόρτα, μέσω του άρθρου 68.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό ζήτημα ως προς τη διαφοροποίηση, την αγροτική ανάπτυξη και τις νέες προκλήσεις, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως είναι η ανάγκη για περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας. Κατόπιν πρέπει να βρούμε νέους τρόπους διαχείρισης των υδάτινων πόρων μας. Το νερό είναι ένας δυσεύρετος πόρος, αλλά εξαιρετικά σημαντικός για τη γεωργία, ειδικά σε μερικές από τις νότιες περιοχές μας, επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να χρησιμοποιούμε το νερό με τον ευφυέστερο δυνατό τρόπο για να αποφύγουμε τη σπατάλη του. Αυτό είναι εφικτό, αλλά, βεβαίως, χρειάζονται χρήματα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω προτείνει αυτήν την μεταφορά από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα: 8% κλιμακούμενο κατά τη διάρκεια των ετών. Ξέρω ότι μπορεί αύριο να επανέλθουμε σε έναν συμβιβασμό για αυτό το ζήτημα, αλλά θα τόνιζα ότι θα απαιτηθούν σίγουρα χρήματα, δεδομένου ότι θα προορίζονται για τη βιοποικιλότητα και για τους άξονες του γάλακτος που έχουμε θέσει στο σύστημα .

Δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες σχετικά με την προοδευτική διαφοροποίηση. Ξέρω τις απόψεις σας και ξέρω ότι λέτε τώρα «1 ..2 ..3». Είμαι βέβαιη ότι θα είμαστε πάλι σε θέση να βρούμε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό για αυτό το ζήτημα.

Έχω μόλις αγγίξει μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα, και είμαι βέβαιη ότι θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω μετά τη συζήτηση, αλλά δεσμεύομαι, μαζί με την προεδρία, για την εύρεση ενός ικανοποιητικού συμβιβασμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν παίρνετε ποτέ όλα όσα θέλετε, έτσι σκέφτομαι ότι θα είναι ένα ερώτημα για όλους μας η παραδοχή ότι πρέπει «να καταπιούμε μερικές καμήλες» για να είμαστε σε θέση να βρούμε έναν συμβιβασμό που θα είναι προς όφελος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα σε έναν διεθνοποιημένο κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, συντάκτρια της γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων. (NL) Κυρία Πρόεδρε, μολονότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων χαίρει μεγάλης εκτίμησης όντας μια αξιόπιστη αρχή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε σημαντικές αλλαγές. Αυτό που σημαίνει, εν τούτοις, είναι ότι πρέπει να τις αναγγείλετε σωστά εκ των προτέρων και ότι πρέπει επίσης να προσφερθούν στο κοινό και εναλλακτικές λύσεις.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια ανακοίνωση για την κατάσταση της Κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Η πρόθεση ήταν να εφαρμοστούν δραστικές περικοπές στις άμεσες επιχορηγήσεις και να αυξηθεί η απόδοση από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος και της απασχόλησης. Απογοητευθήκαμε τελικά από τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκαν οι προτάσεις, περιλαμβάνοντας διάφορες ασήμαντες περικοπές στις άμεσες επιχορηγήσεις. Οι αγρότες δεν πρέπει να επιχορηγούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες αποδόσεις παραγωγής ή την κατοχή γης. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα επιθυμούσε να δει το αυτό να γίνεται για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν, όπως η επέκταση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, και για τις δραστηριότητές τους που ωφελούν το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων που προχωρούν πέρα και πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις. Θα επιθυμούσαμε να το βλέπαμε αυτό να τίθεται σε ισχύ από το 2020.

Απόψε, συζητάμε τη μείωση των αποθεμάτων των μελισσών. Προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, είναι απαραίτητο να περικοπεί η χρήση των ψεκασμών και να προωθηθεί η βιοποικιλότητα με την εισαγωγή ουδέτερων ζωνών. Η τεχνολογία Gen και η εντατική μονομερής γεωργία είναι ένα πρόβλημα επ' αυτού. Ελπίζω ότι απόψε το βράδυ, όπως κάναμε και το πρωί, θα δεσμευτούμε για έναν τύπο γεωργίας όπου η αροτραία καλλιέργεια και η φύση θα ενισχύουν η μια την άλλη.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper, εισηγητής της γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο ως προς τις ελεύθερες αγορές γεωργικών προϊόντων τόσο από την άποψη του ανοίγματος των κανονισμών αγοράς όσο και από αυτήν του κοινωνικού και οικονομικού μετριασμού των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Χαιρετίζω με έμφαση το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει πάρει ήδη μια θετική θέση όσον αφορά διάφορες προτάσεις του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος έχει επανεξετάσει πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τη διαφοροποίηση και την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο, παραμένει ένα ζήτημα: θέλουμε να απαλλάξουμε περισσότερα μικρά αγροκτήματα από τις πρόσθετες περικοπές στους πόρους. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ένας μεγάλος αριθμός άλλων συναδέλφων θεωρούν ότι το όριο απαλλαγής πρέπει να αυξηθεί έως τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Κύριε Επίτροπε, σε αντίθεση με την άποψη που εκφράζεται από άλλους, την οποία γνωρίζουμε όλοι, αυτή δεν είναι μια γελοία πρόταση. Αντίθετα, η πρότασή μας είναι πολύ σοβαρή επειδή έχει ως σκοπό να επιτρέψει στις αγροτικές μονάδες να έχουν βεβαιότητα στον προγραμματισμό τους καθώς εισέρχονται στην οικονομία της αγοράς και κρατά επίσης τις υποσχέσεις που καθορίστηκαν στις γεωργικές μεταρρυθμίσεις του 2003. Οι μικρότερες αγροτικές μονάδες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αναταραχή αγοράς τους τελευταίους μήνες. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να τους παρέχουμε πολιτική υποστήριξη. Φυσικά, αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιορίσει τα ειδικά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς. Εν τούτοις, πρέπει να έχουμε επίγνωση του ελαττώματος του συστήματος. Δεν μπορούμε αφ' ενός να κόψουμε τις ενισχύσεις προς τις αγροτικές γαλακτοκομικές μονάδες και, αφ' ετέρου, να καταδείξουμε τη χρηματοδότηση των κεφαλαίων προώθησης γαλακτοκομικών ως επιλογή διάσωσης.

Εάν απαιτούνται χρήματα για αυτές τις δομικές αλλαγές, αυτά πρέπει να βρεθούν στα αχρησιμοποίητα γεωργικά και διαρθρωτικά ταμεία. Η αγροτική πολιτική θα παραμείνει αντιφατική και αστάθμητη εφ' όσον συνεχίζει να παλινδρομεί κατ' αυτό τον τρόπο. Επομένως, εμείς, ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, απαιτούμε τον προγραμματισμό της ασφάλειας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των εισοδημάτων των αγροτών. Και οι δύο αυτοί στόχοι θα καταστούν δυνατοί μόνο εφόσον διαχωρίσουμε αυστηρά τη λειτουργική προσέγγιση των πληρωμών αποζημιώσεων από τα περιφερειακά προγράμματα στο μέλλον. Θα επιθυμούσαμε τώρα να δούμε τις προτάσεις της Επιτροπής προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Lutz Goepel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, η ορθή πρακτική μας δείχνει ότι τα δύο λεπτά είναι πολύ λίγος χρόνος για να εξετάσει κάποιος μια ευσυνείδητη εργασία ενός έτους σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο. Υπάρχουν μερικά θέματα που θα επιθυμούσα να θίξω. Για δική σας υπενθύμιση: τον Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή υπέδειξε διαφοροποίηση 8% συν προοδευτική μείωση 45%. Υποδείχτηκε προοδευτική διαφοροποίηση 4%, δηλαδή διαφοροποίηση ανάλογα με το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην έκθεση Goepel. Στη συνέχεια, ακούσαμε ότι η Επιτροπή πρότεινε βασική διαφοροποίηση 8% και προοδευτική διαφοροποίηση 9% επί συνόλου 17% και πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην επιτροπή, φθάσαμε σε ένα μέγεθος της τάξης του 5%. Για μας ήταν σημαντικό όλοι οι πόροι διαφοροποίησης να παραμείνουν στον τομέα και να χρησιμοποιηθούν, ανεξάρτητα από το μέγεθος της αγροτικής μονάδας ή τη νομική μορφής της.

Κύριε Επίτροπε, ζητήσατε περισσότερη ευελιξία για τα Κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της μεταστροφής του συστήματος. Αυτό θα σήμαινε περισσότερες ευκαιρίες για την εισαγωγή περαιτέρω δυνατοτήτων αποσύνδεσης και απομάκρυνση από τις ιστορικές τιμές αναφοράς. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτό. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο της επιτροπής έχουν δείξει ότι αυτό δεν ενδείκνυται για όλες τις περιοχές, δεδομένου ότι πρέπει να αναφέρεται σε σύνδεση με την περιοχή συγκομιδής, ειδικότερα καθώς απομακρυνόμαστε από τις μικρότερες οργανώσεις αγοράς. Οι νέες προκλήσεις και η αυξανόμενη σφαιρική κινητικότητα στις αγορές απαιτούν νέους, ευέλικτους μηχανισμούς. Στο γαλακτοκομικό τομέα, έχουμε πετύχει επίσης τον επαναπροσδιορισμό του Άρθρου 68 ώστε να υποστηριχθούν οι μειονεκτούσες περιοχές.

Τέλος, ερχόμαστε στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, το πιό περίπλοκο θέμα σε αυτήν την αξιολόγηση. Επειδή είναι τόσο περίπλοκο, θα προτιμούσα να είχαμε εξετάσει αυτό το σύνολο των ζητημάτων σχετικά με τα γαλακτοκομικά προϊόντα με επιλογές και συμπληρωματικά μέτρα, ως σύνθετη έκθεση όταν καταργηθούν οι ποσοστώσεις το 2010 ή το 2011. Εντούτοις, το κεφάλαιο του γάλακτος είναι αρκετά μεγάλο και θα παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους αγρότες γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδιαίτερα στις μειονεκτούσες περιοχές. Η προώθηση επενδύσεων προς τους αγρότες γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς συνδεδεμένη ποσόστωση σε ολόκληρη την ΕΕ δεν πρέπει να υποβαθμιστεί, δεδομένου ότι θα μείωνε την πίεση αγοράς που βιώνεται από τις επιχειρήσεις.

Θέλω, τέλος, να αναφέρω κάτι προσωπικό: Θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω την ομάδα μου για την επιτυχία τους να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα σχετικά με αυτό το πακέτο μέχρι το τέλος της ενεργού περιόδου μου ως μέλος του Κοινοβουλίου υπό τη Γαλλική Προεδρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Επίτροπε, Υπουργέ, κ. Capoulas Santos, θα ήθελα, στη συνέχεια, να μιλήσω και, όπως είπε ο κ. Goebbels, δύο λεπτά για μια τέτοια σημαντική έκθεση δεν είναι αρκετά.

Αυτό που θέλω να πω είναι αρκετά απλό. Θα ήθελα αρχικά να υποστηρίξω την ισορροπία της έκθεσης που προτείνεται σήμερα από τον κ. Capoulas Santos. Ήταν απαραίτητο να ενημερωθεί η κοινή γεωργική πολιτική, η οποία αποτελεί στόχο του διαγνωστικού ελέγχου, αλλά, ταυτόχρονα, ήταν εξίσου απαραίτητο να διατηρηθεί η ενότητα αυτής της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντάς της να συνεχίσει να είναι μια πολιτική που θέτει τους γεωργικούς στόχους σε όλη την Ευρώπη. Είναι αυτή η ισορροπία που σκοπεύω τώρα να υποστηρίξω, παραθέτοντας τέσσερα παραδείγματα.

Το πρώτο παράδειγμα είναι αυτό των ποσοστώσεων στο γάλα, οι οποίες έχουν προκαλέσει τη συζήτηση, και, αυτό το λέω ειλικρινά, κατά την άποψή μου η θέση που παρατέθηκε είναι η σωστή. Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα. Όλοι εκείνοι που θέλουν να ενεργήσουν γρήγορα για να αυξήσουν τις παραγόμενες ποσότητες και να απαλλαχθούν από τους μηχανισμούς της αγοράς, διατρέχουν το σημαντικό κίνδυνο να δουν να πέφτει η τιμή του γάλακτος και να βρεθούν μέσα σε μια εξαιρετικά βραδυκίνητη εργασία αναδιάρθωσης.

Η αποσύνδεση των ενισχύσεων: εδώ επίσης, έχουμε βρεί μια θέση που, κατά την άποψή μου, είναι ισορροπημένη. Η συνολική αποσύνδεση θέτει σε κίνδυνο πολλά είδη παραγωγής. Πρέπει να προστατεύσουμε τα διάφορα είδη παραγωγής στην Ευρώπη: πρόβατα, βοοειδή, αίγες και μικρής κλίμακας παραγωγή λαχανοκομικών ειδών.

Όσον αφορά τους κανονιστικούςμηχανισμούς, μπορούμε στην πραγματικότητα να ακολουθήσουμε την ασφαλή οδό, αλλά, πρέπει επίσης να διατηρήσουμε τους δημόσιους μηχανισμούς που επιτρέπουν την πρόληψη και την προσαρμογή. Αυτό είναι το στοιχείο που σε αυτήν την έκθεση και που, κατά τη δική μου άποψη, είναι πολύ σημαντικό.

Τέλος, όσον αφορά τη συνολική ανάπτυξη των ενισχύσεων και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε, θα ήθελα να πω ότι, για την διαφοροποίηση και τον περιορισμό του Άρθρου 68, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα. Είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση που αποσκοπεί στην εξής συνθήκη: να εξασφαλιστεί ότι το ολικό μοντέλο της γεωργικής παραγωγής μας κινείται προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διατήρηση ενός λειτουργικού μοντέλου που να βασίζεται στα άτομα ή τις ομάδες και να λαμβάνει υπόψη τρεις στόχους: τους οικονομικούς, τους οικολογικούς και τους κοινωνικούς.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DA) Κυρία Πρόεδρε, ο διαγνωστικός έλεγχος μπήκε στην αγορά ως ένας τρόπος απλοποίησης και εξάλειψης της γραφειοκρατίας. Αυτοί ήταν οι βασικοί στόχοι όταν ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Εξαγγέλθηκε επίσης ότι θα καθιστούσαμε τη γεωργία εντός της ΕΕ έτοιμη για την αυξανόμενη ελευθεροποίηση των συναλλαγών – και ειδικότερα για τη νέα περίοδο μετά το 2013 όπου είχε οριστεί η λήξη της τρέχουσας περιόδου συμφωνίας. Ταυτόχρονα, ήταν επίσης πολύ σημαντικό για μας στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί για την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων – όχι μόνο για τους ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ειδικότερα το αυξανόμενο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που ζητά τρόφιμα.

Ο τομέας του γάλακτος ήταν εκείνος όπου επρόκειτο, στην πραγματικότητα, να δοκιμάσουμε το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις της αυξανόμενης παραγωγής. Εν προκειμένω, σκέφτομαι ότι είναι απογοητευτικό να αποτελεί μέρος της συζήτησης το εάν πρέπει να ξεκινήσουμε την αποκαλούμενη «ομαλή προσγείωση» και να δώσουμε σε όσους παραγωγούς γάλακτος θέλουν την ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγή του γάλακτός τους. Για μένα αυτό είναι μια ένδειξη ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε ιδιαίτερα έτοιμοι για τις αυριανές αλλαγές και, ειδικότερα, για την περίοδο μετά το 2013.

Όσον αφορά την απλοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας – ώστε να είναι πιο εύκολο να είναι κάποιος αγρότης – πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να βρεθούν πολλά ή σαφή παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο απλοποίησης της κατάστασης ή μείωσης της γραφειοκρατίας. Το σύνολο του προβλήματος της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπου υπάρχουν αυτήν την περίοδο μεγάλες διαφορές μεταξύ των Κρατών μελών, είναι ένας τομέας όπου, κατά την άποψή μου, πρέπει σαφώς βελτιωθούμε. Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι αυτή η αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής πρέπει, κατά την άποψή μου, να δώσει μια πολύ σαφέστερη ένδειξη της κατεύθυνσης που θέλουμε να πάρει η γεωργία όταν λήξει η περίοδος συμφωνίας το 2013.

Ένα θετικό στοιχείο είναι η πολιτική των αγροτικών περιοχών και εδώ είναι φυσικά σημαντικό το γεγονός ότι οι διαμορφωμένοι πόροι παραμένουν στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να ωφελήσουν. Τέλος, μια ενέργεια που θα καλωσόριζα – σκεπτόμενος επίσης ότι κάτι τέτοιο θα είχε ωφελήσει την ευρωπαϊκή γεωργία – θα ήταν εάν στο Κοινοβούλιο είχαμε επιμείνει περισσότερο στην πρόταση που τέθηκε από την Επιτροπή κάμποσο διάστημα πριν.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, σε δύο αδελφούς δόθηκε μια τσάντα με γλυκά από τους γονείς τους. «Ας κάνουμε δίκαιη μοιρασιά», είπε ο μεγαλύτερος αδελφός, στον οποίο ο μικρότερος απάντησε, «Θα προτιμούσα να τα μοιραστούμε εξίσου». Αυτή η ιστορία περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των παλαιών και των νέων Κρατών μελών όσον αφορά το ζήτημα της γεωργίας. Τα παλαιότερα κράτη λαμβάνουν περισσότερα και τα νέα αρκετές φορές λιγότερα.

Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια μεταβατική περίοδος, αλλά γιατί θα πρέπει αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί πέρα από το 2013; Γιατί θα έπρεπε τα νέα κράτη να συνεχίσουν να λαμβάνουν αναλογικά δύο ή τρεις φορές λιγότερα από τα παλαιότερα κράτη; Συνεχίζουμε να ακούμε ότι αυτό είναι δίκαιο και ότι υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για αυτό. Όμως, δεν θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε ισότητα. Υπήρξε κάποια αιτιολόγηση όσον αφορά τις ανισότητες στο πλαίσιο του συστήματος επιχορηγήσεων παραγωγής, το οποίο ευνόησε τους αγρότες που παρήγαγαν περισσότερο. Εντούτοις, τώρα που κινούμαστε προς τις επιχορηγήσεις περιοχής, δεν υπάρχει καμία περαιτέρω αιτιολόγηση για αυτήν την διάκριση. Το ζήτημα αυτό πρέπει να τερματιστεί μετά το 2013 και δεν πρέπει να υφίσταται κανένας διαχωρισμός σε παλαιά και νέα μέλη. Εμείς, τα νέα μέλη, θέλουμε επίσης να γίνουμε παλαιά!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτές οι συζητήσεις πραγματοποιούνται κάτω από δυσμενείς περιστάσεις. Εάν οι Ιρλανδοί είχαν ψηφίσει λογικά, θα είχαμε δικαίωμα λόγου στα γεωργικά ζητήματα και στους γεωργικούς πόρους χρηματοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Αυτή τη στιγμή, οι συζητήσεις εξακολουθούν να διεξάγονται σύμφωνα με την παλαιά διανομή, παρόλο που ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο κ. Barnier, έχει συμφωνήσει με τη συμμετοχή μας. Αυτή είναι μια ευγενική προσφορά, αλλά παραμένει απλά ευσεβής πόθος επειδή τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Αυτό γίνεται επίσης προφανές στα σχέδια πράξεως της Επιτροπής. Το πρώτο σχέδιο που εξέδωσε ο κ. Goepel ως εισηγητής – μας παρέδωσε τα αριθμητικά μεγέθη μερικά λεπτά πριν – προέβλεπαν μια σημαντική προοδευτική μείωση στη φορολογία εισοδήματος: 10, 25, 45. Στο Κοινοβούλιο εξετάσαμε αυτά τα αριθμητικά μεγέθη και προσθέσαμε τις δαπάνες εργασίας που υπόκεινται στις ειδικές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό θα περιελάμβανε μια ανακατανομή που θα χρησίμευε ως παράδειγμα για το 2013.

Ο φόβος μας τώρα είναι ότι το 2013 θα αντιμετωπίσουμε μια γραμμική μείωση. Σε σχέση με τους αριθμούς που αναφέρονται αυτήν την περίοδο από την Επιτροπή πρέπει να πούμε ότι «το όρος έτεκε μυν» (το βουνό γέννησε ποντικάκι). Αυτή η πρόταση χαρακτηρίζεται στην καλύτερη περίπτωση χλιαρή και δεν έχει καμία σχέση με τη διάγνωση που σωστά εξαγάγατε και με την οποία συμφωνώ. Νωρίτερα, επαναλάβατε τα βασικά σημεία: ύδρευση, κλίμα, γενετική ποικιλομορφία, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και γαλακτοκομική παραγωγή. Όλοι αυτοί οι τομείς χρήζουν εξέτασης, αλλά η δράση που προτείνετε είναι τουλάχιστον αστεία.

Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ εν συντομία με τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Γνωρίζετε την κατάσταση σε σχέση με τη γαλακτοκομική βιομηχανία. Υπάρχει πλεόνασμα γάλακτος και οι τιμές έχουν μειωθεί σε καταστροφικά επίπεδα. Η πρότασή σας είναι να επιταχυνθούν τα πράγματα και να αυξηθούν οι ευκαιρίες παραγωγής. Ωστόσο, η οικονομία της αγοράς σημαίνει ότι η παραγωγή πρέπει να είναι ανάλογη της ζήτησης. Αυτό που προτείνετε είναι λίγο-πολύ ίδιο με την πρακτική των αυτοκινητοβιομηχανιών που μειώνουν ή καταργούν τις διακοπές των Χριστουγέννων και οργανώνουν πρόσθετη βάρδια για να αυξήσουν το απόθεμα των αυτοκινήτων. Η εν λόγω προσέγγιση είναι άστοχη ενώ εγώ υποστηρίζω αυτά που είπε νωρίτερα ο κ. Goepel, δηλαδή ότι θα ήταν καλύτερο να μην ρυθμιστεί τώρα η γαλακτοκομική παραγωγή στα πλαίσια του διαγνωστικού ελέγχου, αλλά στο τέλος, όταν θα έχουμε τις αναλύσεις αγοράς που έχουν παραμείνει στο στάδιο της υπόσχεσης για πάρα πολύ καιρό, αλλά που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί και ότι θα πρέπει έπειτα να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα σχετικά με τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, το οποίο να ταιριάζει με την αγορά και τις απαιτήσεις των αγροτών.

 
  
MPphoto
 

  Vincenzo Aita, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση και η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό στάδιο για την Κοινοτική πολιτική για τη γεωργία.

Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη, εξαιτίας όσων έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, και κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, για μια ακόμα ισχυρότερη κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στην Ευρώπη. Αντ' αυτού, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκτενούς εργασίας και της εργασίας που εκπόνησε ο κ. Capoulas Santos, αντιμετωπίσαμε μερικά ζητήματα, αλλά αυτό έγινε μέσα στα πλαίσια ενός παλαιού συστήματος. Τα ζητήματα που έγιναν κεντρικά κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων δύο ετών είναι, για την Ευρώπη, τα ακόλουθα δύο ζητήματα, τα οποία θα επιθυμούσα να τονίσω. Ξεκινήσαμε με τον υγειονομικό έλεγχο στην ΚΓΠ, που πραγματοποιήθηκε το 2003,

Πρέπει να σταθούμε σε ορισμένα στοιχεία για να διαπιστώσουμε αν ακολουθούμε το σωστό δρόμο στην εργασία μας, ακόμα κι αν η εργασία που έχει διεξαχθεί κατά τη διάρκεια αυτού του ενάμισυ έτους είναι άριστη. Χάνουμε έναν τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας στην απασχόληση, περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT έως το 2005, οπότε δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί το 2007 και το 2008 δύο εκατομμύρια υπάλληλους, οι οποίοι έχουν χαθεί σε αυτόν τον σταθερό, εποχιακό και γνωστό τομέα της απασχόλησης. Ο αριθμός των απωλεσθέντων εκμεταλλεύσεων μεταξύ 2003 και 2005 πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT είναι 611.000. Σε μια εποχή όπως αυτή, της οικονομικής κρίσης, συμβαίνει να υπάρχει έντονος παρεμβατισμός των Κρατών μελών στις τράπεζες και τη βιομηχανία, αλλά σε καμία χώρα δεν γίνεται συζήτηση για την κατάσταση της γεωργίας, επειδή όλα αναμένεται να τακτοποιηθούν μέσω της κοινοτικής πολιτικής και της ΚΓΠ.

Με τη δράση που αναλαμβάνουμε, πιστεύω ότι πηγαίνουμε ενάντια στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών και στις ενέργειες που απαιτούνται στην πραγματικότητα: δηλαδή, να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις να βγουν από μια κατάσταση υπαγωγής στους μηχανισμούς της επεξεργασίας και του μάρκετινγκ, επειδή το άλλο δεδομένο και τελειώνω αμέσως είναι ότι οι γεωργικές επιχειρήσεις έχουν χάσει το εισοδηματικό τους μερίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ή τριών ετών, προς όφελος του μετασχηματισμού της εμπορικής βιομηχανίας.

Αυτά ήταν τα ζητήματα που οφείλαμε να έχουμε αντιμετωπίσει και σε αυτό το σημείο η εκτίμηση για το τι θα ψηφίσουμε μεθαύριο στην αίθουσα συνεδριάσεων είναι πολύ αρνητική.

 
  
MPphoto
 

  Witold Tomczak, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η οικονομική διάκριση ενάντια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα και ενάντια στα νέα κράτη μέλη είναι οι δύο βασικοί μηχανισμοί της Κοινής γεωργικής πολιτικής που αποδυναμώνουν την ΕΕ και έρχονται σε σύγκρουση με τους κύριους στόχους της. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν απομακρύνουν αυτούς τους μηχανισμούς. Πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε επαρκώς την ευρωπαϊκή γεωργία εάν αγνοούμε το 95% όλων των αγροκτημάτων; Αυτό το 95% είναι οικογενειακά αγροκτήματα, όχι μεγαλύτερα από 50 εκτάρια. Εντούτοις, λαμβάνουν μόνο τα περισσεύματα των γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ. Οι πλουσιότεροι αγρότες, οι οποίοι αποτελούν μόνο το 1%, λαμβάνουν πάνω από 9 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, με άλλα λόγια, περισσότερο από το 90% του συνόλου των αγροκτημάτων. Αυτή η πολιτική χτυπά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η έκβαση της τρέχουσας και της προτεινόμενης αγροτικής πολιτικής θα είναι η συνεχής μείωση του πληθυσμού της επαρχίας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η απώλεια της ασφάλειας των τροφίμων στις περιοχές, τα κράτη και την ΕΕ συνολικά.

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI). – (SK) Οι προτάσεις της Επιτροπής για την υγεία της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατυπώθηκαν κάτω από συνθήκες αρκετά διαφορετικές από εκείνες που βιώνουμε σήμερα. Σήμερα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή ειδικά ως προς τη σταθεροποίηση της αυξανόμενης αστάθειας των αγορών γεωργικών προϊόντων, την επιτάχυνση της διαδικασίας ευθυγράμμισης με τις παγκόσμιες τιμές, την υπογράμμιση του αναντικατάστατου ρόλου της γεωργίας στην κοινωνία, την ενίσχυση των συστημάτων της ΚΓΠ και προ πάντων την καλύτερη χρήση της δυνατότητας διακεκριμένης γεωργίας των νέων Κρατών μελών.

Οι τροποποιήσεις που παρουσιάζονται από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν, δυστυχώς, επιφέρει μόνο μια μερική διόρθωση στην ανεπαρκή ανταπόκριση της Επιτροπής στις οξείες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή έχει προωθήσει την εφαρμογή της προοδευτικής διαφοροποίησης σε μία προσπάθεια να καταδειχθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητά της να εξαλείψει τα υψηλά επίπεδα υποστήριξης των καλλιεργειών.

Αυτό είναι αντίθετο προς την αυξανόμενη ανάγκη για υψηλότερη ένταση της συγκέντρωσης των μέσων παραγωγής. Εντούτοις, είναι συνολικά παράλογο να μην είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε τις προτάσεις για αντιμετώπιση των αγροκτημάτων όχι ως ιδιοκτησίες των κατόχων τους, αλλά ως ορθολογικές και βιώσιμες ομοσπονδίες μικρών κτηματιών που δεν θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν η μια την άλλη. Ως εκ τούτου, κάθε μεμονωμένος μέτοχος πρέπει να γίνει αποδεκτός ως ένας αγρότης.

Επομένως καλώ τον κ. Barnier, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, να αφήσει κάποιο χώρο στις συζητήσεις του Συμβουλίου για μια προτεινόμενη λύση σχετικά με αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στην Επίτροπο Mariann Fischer Boel, τον κ. Barnier, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κ. Capoulas Santos, εισηγητή, καθώς επίσης και τον Lutz Goepel, για τη συνεργασία που είχαμε, καθώς επίσης και όλα τα μέλη της επιτροπής για τη σκληρή εργασία τους, δεδομένου είμαστε 27 Κράτη μέλη και, αν και δεν έχουμε 27 θέσεις σε αυτήν την έκθεση, διαθέτουμε έναν αρκετά ικανοποιητικό αριθμό, και συγκροτηθήκαμε σε επιτροπή για να επιτύχουμε αυτό που θεωρώ ότι είναι ένας λογικός συμβιβασμός. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης την Επίτροπο για τη συνεργασία και τη βοήθειά της και ειδικότερα το Michel Barnier, για τη στενή μας συνεργασία, εάν όχι συναπόφαση.

Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, να υιοθετήσουμε μια έκθεση και να φθάσουμε σε έναν συμβιβασμό και μια θέση προκειμένου οι αγρότες της Ευρώπης να γνωρίζουν που ακριβώς πηγαίνουν.

Υπάρχει ανάγκη για την παραγωγή τροφίμων – αυτό φάνηκε καθαρά πέρυσι – και πρέπει να απαλλάξουμε τους αγρότες από τη γραφειοκρατία, δηλ. χρειάζεται απλοποίηση. Οι αγρότες πρέπει επίσης να λαμβάνουν μόνοι τους τις επιχειρησιακές αποφάσεις τους. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι, χρειαζόμαστε κάποιο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, αλλά δεν πρέπει να επιστρέψουμε στις ημέρες της παρέμβασης – πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία.

Πολλοί από εμάς πετούν σε όλη την Ευρώπη και όταν προσγειωνόμαστε προτιμούμε να έχουμε ομαλή προσγείωση, όπως χρειάζεται επίσης να έχουν και οι ποσοστώσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων. Χρειαζόμαστε απελευθέρωση της αγοράς. Ο Επίτροπος είπε ότι πέρυσι υπήρξε κάποια ζήτηση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, φέτος όχι τόσο μεγάλη – αλλά το προσεχές έτος θα μπορούσε να υπάρξει πάλι μεγαλύτερη ζήτηση και πρέπει να δείξουμε ευελιξία για να την αντιμετωπίσουμε.

Η γεωργία και το αγροτικό περιβάλλον είναι ένα και το αυτό και πρέπει να κινηθούμε για να βεβαιωθούμε ότι αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ότι εξετάζουμε την περίπτωση των βιολογικών καυσίμων και του βιοαέριου και ότι βάζουμε πραγματικά την Ευρώπη σε μια καλή θέση. Δεν πρέπει να πάμε προς τα πίσω, επειδή βρισκόμαστε σε καλή θέση όσον αφορά τον ΠΟΕ. Ας προχωρήσουμε προς τα εμπρός και ας μεταρρυθμίσουμε πραγματικά την αγροτική πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να προσθέσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή μας για ολόκληρη την επίπονη εργασία του επάνω σε αυτό το λεπτό ζήτημα.

Εντούτοις, παρά τις μεγάλες του προσπάθειες, φοβάμαι ότι τόσο εγώ όσο η εθνική μου αντιπροσωπεία δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι η ΚΓΠ χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Πρέπει να απομακρυνθεί από την παλαιά τακτική των άμεσων επιδοτήσεων προς ένα σύστημα προσανατολισμένο προς τους μηχανισμούς της αγοράς, που εκτιμά την βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα και το περιβάλλον και αναγνωρίζει το όφελος της αποδοτικής καλλιέργειας αντί να υποστηρίζει τη μη αποδοτική καλλιέργεια. Παρόλο που αυτή η έκθεση δεν αποτελεί σημαντικό έγγραφο μεταρρύθμισης, θέτει το πνεύμα για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις πέρα από το 2013. Για το λόγο αυτό δηλώνω απογοητευμένος από την έκβαση της ψηφοφορίας στην Επιτροπή γεωργίας, η οποία για ακόμη μία φορά – μου φαίνεται ότι – έχει οδηγήσει την επιτροπή στο να γυρίσει την πλάτη της σε μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση αυτού του ανυπόληπτου συστήματος.

Ειδικότερα, δίνω έμφαση στην υποχρεωτική διαφοροποίηση. Δεν μπορώ να υποστηρίξω μια θέση όπου θα δίνονται λιγότερα χρήματα για την αγροτική ανάπτυξη και επιπλέον θα αφαιρείται η ανάγκη για τα Κράτη μέλη να συγχρηματοδοτούν νέες πιστώσεις διαφοροποίησης. Δεν μπορώ επίσης να υποστηρίξω την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει επίσης να οπισθοχωρήσουμε από την πλήρη αποσύνδεση, αλλά και διατηρώ μεγάλη ανησυχία για την Επιτροπή. Η θέση σας, κύριε Επίτροπε, ως προς την υποχρεωτική διαφοροποίηση είναι σωστή. Η θέση σας για την αποσύνδεση είναι σωστή. Για μία φορά, έχουμε μια Επιτροπή που θέλει πραγματικά να μεταρρυθμίσει την ΚΓΠ, αλλά αντιμετωπίζει ένα Κοινοβούλιο που αποτυγχάνει πάντα να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και θεωρεί ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θα μπορούσαν να λυθούν με το να είμαστε προσκολλημένοι στο παλαιό ανυπόληπτο σύστημα. Συνεχίστε να υποστηρίζετε τις θέσεις σας, κύριε Επίτροπε, έχετε δίκιο και, δυστυχώς, υποψιάζομαι ότι αυτή η αίθουσα κάνει λάθος.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι λιγότερο ενθουσιώδης απέναντι σε όλες τις προτάσεις σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο. Εάν ήμουν αγρότης, και είχα υπολογίσει το 2005 τι μπορώ να περιμένω έως το 2013, τότε θα μπορούσα να περιμένω – εάν αντέχετε να με ακούσετε – μια περικοπή 8% λόγω της διαφοροποίησης, ένα 10% λόγω του εθνικού αποθέματος και, ενδεχομένως, μια περικοπή της τάξης του 9% λόγω της κάλυψης των υψηλών επιδομάτων, οπότε έχουμε μια συνολική περικοπή 27%. Πώς μπορεί ένας μέσος αγρότης να στηριχθεί στο μέλλον σε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που παραιτείται από την υπόσχεσή της; Η κα Buitenweg είπε ότι το 27% ήταν ανακόλουθο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος από αυτό που υποσχέθηκε. Επομένως, είμαι αντίθετος σε αυτήν την διαφοροποίηση και θα προτιμούσα η κάλυψη αυτών των συνολικών επιδομάτων να είναι πιο περιορισμένη.

Όσον αφορά αυτό το εθνικό απόθεμα, σκέφτομαι ότι πρέπει να επωφεληθούμε της μιας ευκαιρίας που έχουμε, δηλαδή να αναπτύξουμε ένα ασφαλιστικό σχέδιο που να παρέχει κάλυψη ενάντια στις ασθένειες ζώων και φυτών, το συντομότερο δυνατόν, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αργά ή γρήγορα, εξαιτίας των συνεχών ταξιδιών, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μια άλλη μεταδοτική ασθένεια των ζώων και οι προϋπολογισμοί μας δεν θα είναι προετοιμασμένοι για αυτό. Εάν αυτό συνέβαινε πάλι, δεν γνωρίζω από που θα έβρισκε χρήματα η Επιτροπή. Αυτό είναι το σημείο όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα ασφαλιστικό σχέδιο.

Όσον αφορά τις ποσοστώσεις στο γάλα, μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε ότι αναπτύσσεται διεθνώς ένας αυξανόμενος αριθμός αγορών. Νομίζω ότι δεν θα ήταν καλό για την Ευρώπη, εάν, για παράδειγμα, επρόκειτο να πούμε στους Αμερικάνους ή τους Βραζιλιάνους ότι εκείνη η αγορά θα ήταν δική τους εάν το ήθελαν. Πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτήν και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη μια ομαλή προσγείωση των ποσοστώσεων γάλακτος.

Θα μπορούσαμε να λάβουμε τρία μέτρα: να μειώσουμε την υπερεισφορά, να αυξήσουμε βαθμιαία τις ποσοστώσεις και να διευθετούμε, κάθε χρόνο, ό,τι δεν έχει φθάσει σε πλήρη δυνατότητα αρμέγματος μεταξύ των αγροτών που έχουν φθάσει σε πλήρη δυνατότητα αρμέγματος και έχουν υπερβεί ακόμη και αυτήν τη δυνατότητα.

 
  
MPphoto
 

  Gintaras Didžiokas (UEN). - (LT) Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που καταπιάστηκαν τόσο σκληρά με οτιδήποτε περίπλοκο, σημαντικό και, κατά την άποψή μου, με τις σημαντικότερες νομοθετικές εργασίες του έτους, ειδικότερα τον εισηγητή κ. Capoulas Santos. Δεν έχω πολύ χρόνο, έτσι μπορώ μόνο να θίξω εν συντομία τις σημαντικότερες ερωτήσεις που αφορούν τους αγρότες στη χώρα μου.

Καταρχήν, υπάρχει η εξίσωση των άμεσων πληρωμών μετά από 13 έτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και, όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, τίμιο ανταγωνισμό και κοινή αγορά, τότε πρέπει να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η υποστήριξη κατανέμεται σωστά.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα είναι η ανάγκη να αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με την έκταση γης, σύμφωνα με τη συνθήκη της 30ης Ιουνίου 2003. Εάν μιλάμε για ελλείψεις τροφίμων, για την παγκόσμια πείνα και, τέλος, για τα βιολογικά καύσιμα, τότε επιτρέψτε στους αγρότες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες των υπαρχόντων πόρων.

Επιπλέον, πρέπει να προστατεύσουμε τη χρηματοδότηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην επιτρέψουμε τον κατακερματισμό του αγροτικού προϋπολογισμού για την ικανοποίηση αμφιλεγόμενων ιδεών κάθε είδους.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για το ότι φτάσαμε σήμερα σε ένα επιτυχημένο πόρισμα. Θα μπορούσα να εκφράσω την απογοήτευση των συναδέλφων για το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο και να είμαστε λίγο πιό φιλόδοξοι, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι ο διαγνωστικός έλεγχος ήταν πάντα απλά ένας διαγνωστικός έλεγχος: η θεμελιώδης μεταρρύθμιση θα έρθει αργότερα και σε αυτήν πρέπει να στραφούμε σήμερα.

Καθώς κοιτάζουμε προς το 2013 υπάρχουν βεβαίως πολλά να κάνουμε, επειδή έχουμε μια Κοινή γεωργική πολιτική που, όπως κάθε καλός συμβιβασμός, δεν αφήνει κανέναν ιδιαίτερα ευτυχή. Έτσι παίρνω τα σχόλια του Neil Parish, όπως επίσης και του κ. Pieper, τα οποία χρειαζόμαστε για να κοιτάξουμε το τι μπορεί να επιτύχει η Κοινή γεωργική πολιτική στο μέλλον. ΣΕ αυτή τη συζήτηση πρέπει να τεθεί ιδιαίτερα το ζήτημα της μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, επειδή η ΚΓΠ ως έχει είναι υπερβολικά περίπλοκη, μπερδεμένη και δύσκολη για να τύχει δημόσιας υποστήριξης, ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία θα ήταν ένας πολύ φτηνότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος παροχής δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ΚΓΠ προορίζεται για την παροχή άμεσης υποστήριξης στους παραγωγούς ποιοτικών τοπικών τροφίμων. Εάν το θυμόμαστε αυτό, δεν πρόκειται να κάνουμε λάθος. Αυτό είναι το μεγάλο βραβείο και αποτελεί σήμερα ένα βήμα προς αυτόν το δρόμο.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Υπάρχει κάποια ανησυχία κατά τη συμμετοχή μας σε αυτήν την συζήτηση που αφορά τις περαιτέρω τροποποιήσεις στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) καθώς, στην ουσία, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει περισσότερη φιλελευθεροποίηση και υπαγωγή στις διεθνείς αγορές, χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι η γεωργία είναι ένας στρατηγικός τομέας και ότι η ασφάλεια και η κυριαρχία των τροφίμων αποτελούν θεμελιώδη εχέγγυα για την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων για τον πληθυσμό των χωρών μας.

Επιπλέον, η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας που διέπει το σύνολο αυτής της μεταρρύθμισης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα σοβαρή κατάσταση της ανεργίας, είναι απαράδεκτη. Αυτό απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από τις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις, με τη μείωση της υποστήριξης για τους μικρούς αγρότες, την ανακοίνωση του τέλους του συστήματος ποσόστωσης στο γάλα, την επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ και τις συνεχείς αδικίες στην κατανομή της υποστήριξης, που είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Κατά συνέπεια, επιμένουμε στις προτάσεις που έχουμε θέσει για την παροχή εγγυημμένης υποστήριξης στους αγρότες παραγωγούς, για την καταπολέμηση της αστάθειας στους τομείς της παραγωγής λόγω των διακυμάνσεων των τιμών και για την αποτροπή της υποβάθμισης του αγροτικού κόσμου και την ερήμωση πολλών περιοχών.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Γεωργίου (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, κατ' αρχήν οφείλουμε χάριτας εις τον συνάδελφο κ. Luis Manuel Capoulas Santos, αλλά και εις τους άλλους που ησχολήθησαν με την παραγωγή μιας αξιέπαινης εκθέσεως.

Οι ελληνικές γεωγραφικές περιοχές που φιλοξενούν τους ανθρώπους που δουλεύουν με τον καπνό είναι οι πτωχότερες της Ελλάδος· φοβούμαι ότι είναι και οι απολύτως πτωχότερες της Ευρώπης. Και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν έχουν άλλη δουλειά παρά μόνον τον καπνό. Και δεν ζητούν τίποτε άλλο παρά την παράταση του καθεστώτος για τον καπνό τουλάχιστον μέχρι το 2013. Επίσης ζητούν, αν θα ήταν δυνατόν, να γίνει μια αποκατάσταση της αδικίας του 2004, καθώς και την συνέχιση του 50% των ενισχύσεων για τον καπνό, μόνον από το 2010, στον πρώτο πυλώνα για τη στήριξη του εισοδήματός τους. Είναι περισσότερο ανθρωπιστικό το αίτημα, κυρία Πρόεδρε, παρά τεχνικό.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κυρία Πρόεδρε, στο διαθέσιμο χρόνο που έχω θα εστιάσω στον τομέα του γάλακτος επειδή – όπως γνωρίζει ο Επίτροπος από τη συνεδρίασή μας την προηγούμενη εβδομάδα – αποτελεί το πρόβλημα στην εκλογική περιφέρειά μου λαμβάνοντας υπόψη την βαθιά πτώση της τιμής. Αυτή η πτώση στην τιμή με ενισχύει την άποψή μου ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων του γάλακτος είναι πρόωρη και ασύνετη και δεν θα βοηθήσει σε τίποτα ως προς την σταθεροποίηση της αγοράς.

Επιπλέον, η μείωση της σειράς των διαθέσιμων μέτρων διαχείρισης της αγοράς μου φαίνεται περιττή και ανόητη, λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια που επηρεάζει αυτήν την περίοδο την αγορά. Υπάρχει ανάγκη για σημαντικές ευκαιρίες διαχείρισης της αγοράς στην περίπτωση που πρόκειται να τεθεί και να διατηρηθεί ένα κατώτατο όριο σε αυτήν την αγορά. Χωρίς αυτό, οδεύουμε προς οτιδήποτε άλλο εκτός από μια ομαλή προσγείωση για το γάλα.

Κατά συνέπεια, αισθάνομαι λύπη που σε μία εποχή που μερικά Κράτη μέλη δείχνουν ευελιξία – με τη Γαλλία να στρέφεται στον περιορισμό των δαπανών στον τομέα των προβάτων και τη Γερμανία να ομιλεί για ένα ταμείο γάλακτος – η Επιτροπή θέλει να περιοριστεί με τη μείωση του πεδίου δράση της μέσω της άσκοπης κατάργησης των μέτρων διαχείρισης της αγοράς.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπρόεδρος 

 
  
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE) . (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη νομοθετική πρόταση και για την έκθεση πρωτοβουλίας. Οι μεταρρυθμίσεις του 2003 και του 2004 αποτέλεσαν σημαντικά στάδια στον ανασχηματισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Η λεπτομερής εξέταση της ΚΓΠ δεν αποτελεί από μόνη της μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση, αλλά μάλλον ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση μιας σύγχρονης, πολυσύνθετης και ανταγωνιστικής Κοινής γεωργικής πολιτικής. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις προτεραιότητες. Το πρώτο μέλημα είναι η παραγωγή των τροφίμων, συνοδευόμενη από τη ζωοτροφή και, έπειτα, την παροχή ενέργειας.

Η σημασία της παραγωγής γάλακτος, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου το καλλιεργούμενο λιβάδι είναι συχνά η μοναδική επιλογή, έχει συζητηθεί ήδη. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο το περιβάλλον, κάτι εξίσου σημαντικό κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι η προετοιμασία για ομαλή προσγείωση μετά το 2015 αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή είναι αντίθετος σε μια γενική αύξηση στην ποσόστωση του γάλακτος. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε μία εποχή που διαθέτουμε αυτό το υψηλό πλεόνασμα γάλακτος. Όποιος δείχνει τις τιμές των τροφίμων ως αιτία για τις ποσοστώσεις παραβλέπει το γεγονός ότι ένας γαλακτοπαραγωγός λαμβάνει λιγότερο από το 30% της τιμής πώλησης, ενώ η τιμή πώλησης στα μεγάλα καταστήματα – ακόμη και στο δικό μου Κράτος Μέλος – είναι αυτήν την περίοδο η ίδια που ήταν και 25 χρόνια πριν.

Είναι σημαντικό να σταθεροποιηθεί ο δεύτερος πυλώνας χωρίς να διαβρωθεί ο πρώτος. Χαιρετίζουμε την επαναξιολόγηση του Άρθρου 68 χάρι στην αυτονομία της απόφασης των Κρατών μελών. Είμαι επίσης ικανοποιημένος για την επίτευξη συμφωνίας για το ταμείο του γάλακτος, που περιλαμβάνει σε σχέση με την παραγωγή τις ορεινές και τις μειονεκτούσες περιοχές.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ελπίζω πάρα πολύ πως το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα φθάσουν σε έναν συμβιβασμό μέσα στις ερχόμενες ημέρες. Είμαι σίγουρος ότι η Κοινή γεωργική πολιτική θα αναπτυχθεί για να εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε πολυλειτουργική, βιώσιμη γεωργική παραγωγή σε όλες τις περιοχές της ΕΕ στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε με τους στόχους αυτού του «διαγνωστικού ελέγχου», αλλά όχι με όλα τα προτεινόμενα μέτρα.

Οι απειλές που προκύπτουν από τους νέους κλιματικούς, οικονομικούς, υγειονομικούς και άλλους κινδύνους δείχνουν ότι η Κοινή γεωργική πολιτική, που απέχει πολύ από το να θεωρείται ξεπερασμένη, απαιτείται να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων και τη συντήρηση των αγροτικών κοινοτήτων μας.

Πιστέψαμε αφελώς, κατά την διάρκεια της μεταρρύθμισης MacSharry το 1992, ότι βεβαιώθηκε οριστικά η αυτάρκεια στα τρόφιμα και ότι η αγορά θα έβαζε αυστηρά τον καθένα στη θέση του. Εντούτοις, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η όλο και περισσότερο διεθνοποιούμενη αγορά δεν ανταποκρίνεται στο όνειρο της σταθερής γεωργικής παραγωγής με ασφαλή τρόφιμα σε λογικές τιμές σε όλη την Ευρώπη.

Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών – που τώρα πέφτουν πάλι – ήταν ένα ωφέλιμο μάθημα για μας, συνοδευόμενο από την αύξηση στις δαπάνες παραγωγής τροφών και λιπάσματος, και έχει παρασύρει διάφορους τομείς, όπως τους τομείς του πρόβιου και του βόειου κρέατος, σε βαθιά κρίση.

Κύριε Επίτροπε, αυτό το φαινόμενο της «τραμπάλας» φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα τους τομείς των προβάτων και του γάλακτος. Ο τομέας των προβάτων βρίσκεται σε πτώση. Χρειάζεται την ενίσχυση της Κοινότητας, όπως απαιτήθηκε από το Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούνιο και το Άρθρο 68 δεν θα είναι αρκετό.

Όσον αφορά στον τομέα του γάλακτος, η ομαλή προσγείωση απαιτεί μια μεταβατική περίοδο, έτσι ώστε ο τομέας να είναι σε θέση να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί χωρίς την ακαμψία που προκαλείται αυτήν την περίοδο από την έλλειψη των ποσοστώσεων. Επιπλέον, κύριε Επίτροπε, η κατάσταση δεν είναι παρόμοια ή ίδια σε όλα τα Κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την άριστη, θετική και ευφυή εργασία που έχει εκπονήσει. Το θέμα της κατάστασης της υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, επειδή στοχεύει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργικής βιομηχανίας.

Αισθάνομαι ότι πρέπει να υπογραμμιστούν δύο ζητήματα: η αύξηση στις ποσοστώσεις γάλακτος, που προσβλέπει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη για τις χώρες με έλλειμμα και για εκείνες τις χώρες όπου γίνεται υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης και η επέκταση έως το 2012 της συνδεμένης υποστήριξης για την καπνοκαλλιέργεια.

Σε σχέση με το τελευταίο, παρά την ισχυρή αντίσταση για την αναθεώρηση της συμφωνίας του 2004, δεδομένου ότι μια μεγάλη ομάδα χωρών το θεωρεί ηθικά απαράδεκτο να επιχορηγεί τον καπνό λόγω των αποτελεσμάτων του στη δημόσια υγεία, θα επιθυμούσα να επισημάνω ότι η παραγωγή του ακατέργαστου καπνού στην Ευρώπη αποτελεί λιγότερο από το 4% της παγκόσμιας παραγωγής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παγκόσμιος εισαγωγέας ακατέργαστου καπνού από τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, με σκοπό την κάλυψη ποσοστού που υπερβαίνει το 70% των απαιτήσεών της.

Επομένως, πιστεύω ότι έχουμε καθήκον να βρούμε μια δίκαιη λύση για να αποφύγουμε περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχόληση και να αποφύγουμε επίσης μιας μεγάλης κλίμακας εγκατάλειψη της καλλιέργειας του καπνού.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, ένας από τους σημαντικότερους στόχους που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η Κοινή γεωργική πολιτική είναι να εξασφαλιστεί η γεωργική αυτάρκεια των μεμονωμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζοντας τα συμπεράσματα της αναθεώρησης, βλέπω ότι οι αλλαγές που προτείνει περιλαμβάνουν τους περισσότερους από τους μηχανισμούς που προορίζονται για τη βελτίωση της κατάστασης με την παραγωγή στις μεμονωμένες αγορές. Αυτό είναι καλό. Εντούτοις, ανησυχώ για την έλλειψη συμφωνίας ως προς μια γενική αλλαγή της προσέγγισης που αφορά την προσαρμογή των επιχορηγήσεων για όλα τα κράτη της ΕΕ στο ίδιο επίπεδο, πράγμα που θα προωθούσε τον υγιή ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας και έξω από αυτήν.

Στην πραγματικότητα, η αναθεώρηση έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η προστατευτική στάση απέναντι στις εθνικές γεωργίες από τα αποκαλούμενα παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ σε σύγκριση με εκείνη των κρατών που έγιναν πρόσφατα αποδεκτά εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι είμαι ένας ακόμα ομιλητής που θίγει αυτό το θέμα δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη συνεχή παράβλεψή του από την Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσης επισημάνει την αδικία της αρχικής κατανομής των ποσοστώσεων γάλακτος. Είναι καλό που, αν και άτολμα, προσπαθούμε τώρα να εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Barnier, οι ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης έχουν ανασταλεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει γίνει συχνή αναφορά στην κρίση των τροφίμων που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις φτωχότερες χώρες. Όλες οι ομιλίες υπογράμμισαν την επικρατούσα ανάγκη για την ανάπτυξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της βέλτιστης χρήσης της γης και των φυσικών πόρων τους.

Συμπτωματικά, οι δραματικές φαντασιώσεις εκείνων που, χθες και ξανά πάλι σήμερα, απαίτησαν μια μείωση της κρατικής παρέμβασης και των δημοσίων εξόδων, πλήρη φιλελευθεροποίηση, ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της γεωργίας σε μια σχεδόν προϊστορική δραστηριότητα, αυτή, επομένως, η στροφή των 180 μοιρών υπέρ της τεράστιας δημόσιας επένδυσης στην γεωργική παραγωγή και την κυριαρχία των τροφίμων, όλα αυτά, φάνηκαν κωμικά και σκανδαλώδη ταυτόχρονα.

Το μέλλον της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες συνδέεται άμεσα με τη σημερινή μας συζήτηση. Δυστυχώς δεν θεωρώ ότι αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), που ξεκίνησε προτού οι αναταραχές στα τρόφιμα και η καταστρεπτική διάσπαση των αγορών φθάσουν στην αιχμή τους, λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγροτικής κοινότητας στο Νότο ή συνάγει πλήρη συμπεράσματα από τις σοβαρές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα από την άποψη των οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Κατά συνέπεια, νιώθω βαθιά λύπη για το γεγονός ότι δίνεται τόσο λίγη προσοχή στην εύρωστη σχέση μεταξύ της γεωργίας βορρά και νότου, τόσο στις προτάσεις της Επιτροπής όσο και στην έκθεση του Κοινοβουλίου, και η διακινδύνευση της δέσμευσης για την παροχή 1 δισεκατομμυρίου ΕΥΡΩ δείχνει ότι έχουμε να διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, Οι πολωνικοί αγρότες και οι αγρότες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και το ίδιο ισχύει, μεταξύ άλλων, για τις επιχορηγήσεις και τις ποσοστώσεις γάλακτος. Παρατηρούμε τώρα μια αυξανόμενη τάση να διατηρηθεί αυτή η διάκριση και η άνιση αντιμετώπιση πέρα από το 2013. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αγροκτημάτων στο ανατολικό μέρος της ΕΕ είναι οικογενειακά αγροκτήματα. Είναι εκείνες οι οικογένειες που επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Είναι εκείνοι οι αγρότες που ψήφισαν την προσχώρηση στην ΕΕ, έχοντας λάβει υποσχέσεις για ίση μεταχείριση από το 2013. Πρέπει εμείς να τους πούμε τώρα ότι έχουν εξαπατηθεί;

Απευθύνομαι στους εταίρους μας για να βεβαιωθώ ότι η Κοινή γεωργική πολιτική μας δεν είναι κοινή μόνο στο όνομα. Οι εκφράσεις ευγενών συναισθημάτων συνοδεύουν ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την πολωνική και την ευρωπαϊκή γεωργία και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.

Οι αγρότες από το Συνδικάτο της Αλληλεγγύης διαμαρτύρονται σήμερα στις Βρυξέλλες. Θέλουν να επιστήσουν την προσοχή των αρχών της ΕΕ στη δύσκολη κατάσταση που έχουν περιέλθει οι παραγωγοί γάλακτος και δημητριακών. Υποστηρίζω τις θέσεις τους και θεωρώ ότι οι διαμαρτυρίες στις Βρυξέλλες είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν είναι όλα καλά στον τομέα της γεωργίας. Πρέπει τελικά να υπάρξει ένα τέλος στην άνιση μεταχείριση μεταξύ των παλαιών και των νέων Κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων περιμένουν τις αποφάσεις και τις συμφωνίες που το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας θα θεσπίσει, από σήμερα έως την Πέμπτη, σε αυτόν τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Περιμένουν λόγω του ότι αυτή δεν είναι μια απλή αναθεώρηση, αλλά θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές, όπως την εξαφάνιση πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον προχωρήσουν οι περικοπές στην άμεση ενίσχυση που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαφοροποίηση είναι το κεντρικό σημείο αυτής της κοινοβουλευτικής έκθεσης και θα μπορούσε να είναι ένα από τα λίγα στοιχεία, κατά τη γνώμη του Κοινοβουλίου, με κάποιο αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τους Υπουργούς γεωργίας της ΕΕ.

Για χρόνια έχουμε αντιταχθεί σε οποιαδήποτε αύξηση σε αυτό που κατ´ ευφημισμό αποκαλούμε «διαφοροποίηση» επειδή, εάν η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στερείται ικανοποιητικών κονδυλίων, αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη πόρων στα πλαίσια του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, αλλά κυρίως στη συνολική έλλειψη πολιτικής βούλησης για την παροχή ενός επαρκούς κοινοτικού προϋπολογισμού για αυτόν τον ουσιαστικό πυλώνα.

Επιθυμούμε την φιλελευθεροποίηση των αγορών; Φυσικά, αλλά κάτω από τις ίδιες απαιτήσεις και όρους για όλους τους παραγωγούς, μέσα και έξω από την Ένωση.

Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με το μέλλον πολλών αγροτών και κτηνοτρόφων. Ειδικότερα, πρέπει να αναφέρω τους ευθαίσθητους τομείς όπως οι τομείς των προβάτων, του βόειου κρέατος και των καπνών, η επιβίωση των οποίων σε πολλές από τις περιοχές παραγωγής θα εξαρτηθεί από αυτόν τον διαγνωστικό έλεγχο.

Μερικοί παραγωγοί, όπως οι εκτροφείς προβάτων, δεν θέλουν την ενίσχυση. Θέλουν απλά να τους επιτραπεί να αποσυρθούν από την αγορά με αξιοπρέπεια, επειδή έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους και ο μόνος τρόπος να επιζήσουν είναι να μειωθούν οι παραγόμενες ποσότητες. Η εγκατάλειψη της παραγωγής είναι, επομένως, η μόνη έξοδος που έχουμε αφήσει για πολλούς παραγωγούς, η θέση των οποίων θα αναπληρωθεί, χωρίς αμφιβολία, από εισαγωγές από τρίτες χώρες, επειδή οι καταναλωτές δεν πρόκειται να σταματήσουν να καταναλώνουν και ο αριθμός των καταναλωτών δεν πρόκειται να σταματήσει να αυξάνεται ταχέως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εκφέρει μια προσεκτική γνώμη, η οποία πρέπει να τύχει της προσοχής του Συμβουλίου. Πρέπει να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Parish, για τα βήματα που έχει κάνει προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η άποψη του Κοινοβουλίου ακούγεται και δεν περιφρονείται, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, κατά τρόπο οφθαλμοφανή, τόσο από το Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (FR) Κύριε Barnier, κυρία Fischer Boel, ελπίζω ότι η άριστη έκθεση του κ. Capoulas Santos μπορεί να αποτελέσει μια υγιή βάση για έναν συμβιβασμό μέσα στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας και ελπίζω ότι τόσο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο θα υπακούσουν στην Επιτροπή.

Πράγμα που σημαίνει, σύμφωνα με τον Saint-Exupéry, ότι ο Μικρός πρίγκηπας εξημέρωσε την αλεπού. Ελπίζω ότι αύριο θα το πετύχουμε αυτό. Η συνολική απόρριψη του μηχανισμού παρέμβασης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την Ευρώπη και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια των τροφίμων.

Η τιμωρία των ιδιοκτητών αγροτικών εκμεταλλεύσεων μεγάλου μεγέθους θα είναι εξαιρετικά καταστρεπτική για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και, στην περίπτωση της καλλιέργειας ζωικού κεφαλαίου, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι αγρότες που δεν είναι κάτοχοι γης.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του 2000 θέσαμε το οικονομικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) έως το 2013. Οι αγρότες πραγματοποίησαν επενδύσεις βάσει αυτών των αριθμών. Τώρα, θα αποφασίσουμε, στα μισά αυτής της συντονισμένης προσπάθειας, να μειώσουμε τις πληρωμές που δικαιούνται να αναμένουν; Αυτό είναι άδικο.

Είμαι ενάντια στην διαφοροποίηση όπως αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την έκθεση Capoulas Santos. Η ΚΓΠ αποσκοπεί στην υποστήριξη και τη συγκρότηση της γεωργίας. Για παράδειγμα, βλέπουμε ένα γενικό κατρακύλισμα στην καλλιέργεια ζωικού κεφαλαίου υπέρ των εισαγωγών προβάτων από τρίτες χώρες. Οι αγρότες ζωικού κεφαλαίου χρειάζονται μια ΚΓΠ που να τους υποστηρίζει. Κατά συνέπεια, οι πριμοδοτήσεις για τις προβατίνες, καθώς επίσης και τα περιβαλλοντικά επιδόματα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των λιβαδιών και των εθνικών αποθεμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που προκαλούνται από τα ξεσπάσματα της ασθένειας, ιδιαίτερα του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες βασίζονται σε μας!

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (UEN). - Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος και ο Προεδρεύων του Συμβουλίου θα περίμεναν από μένα να απαιτήσω την εφαρμογή των βασικών συστάσεων της έκθεσης για τα πρόβατα, η οποία πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση, θα ήμουν αντίθετος στο ποσοστό του 13% μέχρι το 2012, πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό και ότι κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να έχει την ευελιξία να αποφασίζει. Στις ποσοστώσεις γάλακτος, θα επιθυμούσα να δω μια αύξηση της τάξης του 2%, παρά το προτεινόμενο 1%, ενώ στις χώρες που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής γάλακτος πρέπει τους δοθεί η άδεια για το κάνουν, οδηγώντας σε μια ομαλή προσγείωση το 2015.

Αλλά, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι, στην τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ υποσχεθήκαμε απλοποίηση και, εάν υπάρχει κάτι που τρελαίνει τους αγρότες, αυτό είναι η γραφειοκρατία και οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι ανώτεροι υπάλληλοι που αντιπροσωπεύουν την Επιτροπή, τις υπηρεσίες για τη γεωργία των Κρατών μελών και τις τοπικές αρχές που αστυνομεύουν τους αγρότες, από αυτούς που υπάρχουν στην αστυνομία που αντιμετωπίζει το κοινό έγκλημα στους δρόμους. Αυτό είναι γελοίο: οι αγρότες πρέπει να έχουν την άδεια να προχωρήσουν, να καλλιεργούν και να παραγάγουν τα απαραίτητα τρόφιμα που απαιτούνται για έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό.

Επιτρέψτε μου να πω από προσωπική άποψη ότι, στη χώρα μου, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί καμία Λισαβόνα ΙΙ αν δεν εξεταστεί πρώτα αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που θα ψηφίσουμε αύριο αντιπροσωπεύει το πόρισμα της εργασίας και των διαπραγματεύσεων ενός έτους που αφιερώθηκαν στο μέλλον της Κοινής γεωργικής πολιτικής και των αγροτών μας. Ήταν πραγματικά στις 20 Νοεμβρίου πέρυσι όταν η κα Fischer Boel ήρθε να μας δώσει τις προτάσεις της σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο.

Τώρα, μετά την έκθεση προόδου του Lutz Goepel, έχουμε την έκθεση Capoulas Santos σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Και οι δύο συνάδελφοί μας είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την άριστη εργασία τους. Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη έχει κατορθώσει να μείνει ανυποχώρητη παρά τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες νιώσαμε ότι ήταν πάρα πολύ φιλελεύθερες.

Θα εξακολουθήσω να βρίσκομαι σε επαγρύπνηση όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και ιδιαίτερα τα μέτρα που προηγούνται της διάλυσης των ποσοστώσεων. Ειδικότερα, σκέφτομαι τους παραγωγούς γάλακτος των ορεινών περιοχών, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι οι φτωχοί συγγενείς αυτής της μεταρρύθμισης, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν αφήνονται απ' έξω δεδομένου ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο από τους άλλους.

Δεν επιθυμώ να κινδυνολογήσω για λογαριασμό τους, αλλά πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τη γαλλική γαλακτοκομική βιομηχανία να ενοποιείται σε μία μόνο περιοχή; Επομένως χαιρετίζω ολόψυχα την πρόταση για την ίδρυση ενός «Ταμείου γάλακτος» και την πρόταση για αξιολόγηση, από το 2010, της αύξησης των ποσοστώσεων γάλακτος σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς.

Ο υπολογισμός, από την Επιτροπή Γεωργίας, της προοδευτικής διαφοροποίησης, είναι, κατά την άποψή μου, δίκαιος και θα μας έδινε τη δυνατότητα βελτίωσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της κατάστασης των ατόμων του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κατά τρόπο βιώσιμο.

Χαιρετίζω επίσης την αποσαφήνηση της πολλαπλής συμμόρφωσης, η εφαρμογή της οποίας ήταν, μέχρι τώρα, ένας πραγματικός πονοκέφαλος για τους αγρότες.

Ελπίζω επίσης ότι δεν θα καταργηθεί το «Ταμείο καπνού», το οποίο μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τα μικρά αγροκτήματά μας στην Ευρώπη καθώς επίσης και το σημαντικό στοιχείο της απασχόλησης, σε μια περιοχή όπου τίποτα άλλο δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τα εισαγόμενα προϊόντα.

Τέλος, κύριε Barnier, έχουμε εκτιμήσει πάρα πολύ τη συμμετοχή σας σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχετε κατορθώσει να δείξετε μεγάλη υπομονή και αποφασιστικότητα και δεν έχετε πιέσει τα πράγματα, το αντίθετο μάλιστα. Η συνεργασία μαζί σας ήταν πραγματική ευχαρίστηση. Η συνεργασία μαζί σας αποδείχτηκε ανεκτίμητη. Ξέρω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε σας.

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs (PSE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, στη δεκαετία του '60, ο Sicco Mansholt, προεξέχον μέλος του κόμματός μου στην Ολλανδία, δημιούργησε την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, πράγμα για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Το όραμά του ήταν να εξασφαλίσει ότι θα υπήρχουν αρκετά ασφαλή τρόφιμα για όλους τους Ευρωπαίους και αξιοπρεπή εισοδήματα για τους αγρότες. Αυτά είναι τα ιδανικά που υποστηρίζω ολόψυχα εδώ πάλι. Εντούτοις, έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα υπάρχει ένας γρήγορα αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση, η αθέμιτη εμπορική πρακτική και η κερδοσκοπία σχετικά με τις τιμές των τροφίμων, με την πρόσφατη κρίση τροφίμων να είναι το σχετικό παράδειγμα.

Η συζήτηση για τον έλεγχο της υγείας αφορά κυρίως τους πόρους, τα μέσα και τις έξυπνες απαλλαγές. Λυπάμαι για το γεγονός ότι, την παραμονή του 2013, η κυρίως εικόνα ξεθωριάζει στο φόντο. Είναι χρόνος για μια έξυπνη αναπροσαρμογή της αγροτικής μας πολιτικής σύμφωνα με τα ιδανικά του Mansholt, αλλά πετώντας έξω τα ξεπερασμένα κομμάτια, όπως, για παράδειγμα, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις προϊόντων. Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για ένα δίκαιο εμπόριο και για περισσότερη προσοχή στη βιωσιμότητα, την υγεία και στις καινοτόμες λύσεις για τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε στον υπόλοιπο κόσμο, στις μελλοντικές γενιές και στους ευρωπαίους φορολογούμενους.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, οι στόχοι της γεωργικής πολιτικής στο πλαίσιο της Συνθήκης, είναι η ανάπτυξη της γεωργίας, η προστασία των εισοδημάτων των αγροτών και οι λογικές τιμές διάθεσης στους καταναλωτές, η σταθεροποίηση των αγορών και η εγγυημένη προσφορά.

Ο διαγνωστικός έλεγχος για τη γεωργία, εκτός των άλλων, έρχεται σε αντίθεση με τον πρώτο στόχο και, για αυτόν το λόγο αυτό θα σήμαινε, στην πραγματικότητα, αλλαγή της Συνθήκης. Η επιδότηση των αγροτών θα κοβόταν, σπάζοντας έτσι τις υποσχέσεις που δόθηκαν προηγουμένως. Οι τιμές διάθεσης στην κατανάλωση θα μπορούσαν να αυξηθούν. Ένας περιορισμός στις παρεμβάσεις δια της αγοράς και η εξάλειψη των ποσοστώσεων γάλακτος θα αύξανε τις διακυμάνσεις της αγοράς. Πέρυσι ξοδέψαμε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ στις εξαγωγικές επιδοτήσεις γάλακτος. Η αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή θα μείωνε την παραγωγή, ενώ ο βαθμός αποδοχής της θα γινόταν πιο αβέβαιος.

Ο διαγνωστικός έλεγχος στερείται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, του στοιχείου της αλληλεγγύης. Η πρόταση της Επιτροπής δεν απεικονίζει σε καμμία περίπτωση την αρχή όπου οι άνθρωποι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη βιώσιμη γεωργία σε εκείνες τις περιοχές που είναι οι χειρότερες από την άποψη των φυσικών συνθηκών, ακόμα κι αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έχει επιβεβαιώσει αυτό τρεις φορές. Η οικογενειακή αγροτική επιχείρηση είναι πάρα πολύ αδύναμο διαπραγματευτικά μέρος όταν βρίσκεται ενάντια στους πολυεθνικούς γίγαντες τροφίμων και τις παγκόσμιες δυνάμεις της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας γεωργικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Berlato (UEN). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο αρχικός μας στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα έχει μια Κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα θεμελιώδες σημείο, όχι μόνο προκειμένου να προστατευθούν ο γεωργικός τομέας και ο κοινωνικοοικονομικός ιστός στα Κράτη μέλη μας, αλλά και επειδή, στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, είναι πιο σημαντικό από στρατηγική άποψη να εγγυηθούμε την ασφάλεια των τροφίμων της Ευρώπης.

Κύριε Επίτροπε, θα επιθυμούσαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις πολιτικές της υποστήριξης για κάθε μεμονωμένη κοινή οργάνωση αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ), όπου είναι απαραίτητο, και συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι:

α) Στον τομέα των καπνών η αποσύνδεση της ενίσχυσης πρέπει να προβλέπει την επιλογή να διατηρηθεί η μερικώς συνδεμένη ενίσχυση έως το 2013, προκειμένου να αποφευχθεί η συνολική εγκατάλειψη της παραγωγής, επειδή αυτή θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρους τομείς, δημιουργώντας ανεργία όπως επίσης και διάφορα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες περιοχές. Θα επιθυμούσα να υπενθυμίσω στον Επίτροπο και τον Πρόεδρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ήδη την υποστήριξή του, κατά μεγάλη πλειοψηφία, σε αυτό το ζήτημα.

β) Στον τομέα του γάλακτος, προκειμένου να επανισορροπηθεί η αγορά βραχυπρόθεσμα και να καταστεί δυνατό να εξέλθει με ομαλή προσγείωση από το σύστημα ποσόστωσης μακροπρόθεσμα, θα ήταν ενδεδειγμένο να αυξηθούν οι ποσοστώσεις κατά 2% σε κάθε περίοδο εμπορίας κατά τη διάρκεια των περιόδων 2009-2010 και 2014-2015.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello (PPE-DE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να συγχάρω τον εισηγητή, κ. Capoulas Santos και τον κ. Goepel, για την άριστη εργασία που έχουν εκπονήσει.

Συζητάμε για μια κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που γεννήθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του '90 και που η ίδια γέννησε τον εαυτό της το 2003, σε έναν διεθνοποιημένο κόσμο, όπου υπήρξε ένα πλεόνασμα παραγωγής και όπου πλέξαμε το εγκώμιο της υπερβολικής ενίσχυσης που δόθηκε στη γεωργία. Ανακαλύψαμε την αποσύνδεση, τη διαφοροποίηση, την επιβολή προϋποθέσεων και έναν υπερβολικό όγκο γραφειοκρατικών διατυπώσεων στο σύστημα για τη χοργήση βοήθειας και, μέσα σε μερικά έτη, επιτύχαμε μια ανάπτυξη όπως την είχαμε προβλέψει, όπως ανέφερε ο κ. Barnier. Αυτή η ανάπτυξη που είχαμε φανταστεί εξελίχθηκε ως εξής: αντιμετωπίσαμε έλλειμμα παραγωγής, είχαμε πρόβλημα ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα για τα σιτηρά, αντιμετωπίσαμε έλλειμμα στην Ευρώπη ως προς την παραγωγή κρέατος και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας ασύλληπτος αριθμός απωλεσθέντων θέσεων εργασίας.

Επομένως, πιστεύω ότι η προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή κατά την τροποποίηση της θέσης του 2003 πρέπει να τερματιστεί στις επόμενες ημέρες μαζί με τη Γαλλική Προεδρία, και ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη θέση που υιοθετείται για αυτά τα ζητήματα, καθώς και για την διαφοροποίηση, η οποία δείχνει υπερβολική. Κατά την αφαίρεση πόρων από τους παραγωγούς και μεταφορά τους, στη συνέχεια, στο δεύτερο πυλώνα, αφαιρούμε πόρους από εκείνους που επενδύουν και παράγουν καθημερινά στον τομέα της γεωργίας, από εκείνους από τους οποίους ζητάμε να σεβαστούν τη γη και την υγεία των τροφίμων, από τους οποίους ζητάμε ασφάλεια κατά την εργασία, από τους οποίους ζητάμε καλή διαβίωση των ζώων, από τους οποίους ζητάμε υψηλή θρεπτική αξία και ασφάλεια στα τρόφιμά μας, εμείς αφαιρούμε την υποστήριξή τους σε έναν όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο κόσμο.

Επομένως χρειάζεται να σκεφτούμε πάλι, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ποσοστώσεις γάλακτος, σε χώρες όπως η Ιταλία που για 20 έτη έχουν υποστεί ήδη αυτήν την τραγωδία της ανεπάρκειας της παραγωγής, παρά την κατοχή σημαντικού παραγωγικού δυναμικού. Η συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να διατηρηθεί: Υπερθεματίζω αυτά που ειπώθηκαν από τους εταίρους μου όσον αφορά τον καπνό, επειδή υπάρχουν 500.000 οικογένειες στην Ευρώπη που ζουν από αυτόν τον τομέα και η αφαίρεση της συνδεμένης ενίσχυσης θα τους υποβίβαζε στο επίπεδο της ένδειας χωρίς ταυτόχρονα να συμβάλλει, εάν αυτό είναι το ζήτημα, σε μείωση του αριθμού των καπνιστών.

 
  
MPphoto
 

  Vincenzo Lavarra (PSE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω το αποτέλεσμα μιας πολύ θετικής διαδικασίας συναπόφασης στον τομέα της γεωργίας, η οποία κατέστη δυνατή μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ένας καλός οιωνός και είμαι βέβαιος ότι θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ τον κ. Capoulas Santos για την ισορροπημένη έκθεσή του σχετικά με την διαφοροποίηση, σχετικά με τους νέους αγρότες και σχετικά με την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, καθώς επίσης και σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

Περνάμε από μια δύσκολη μεταβατική περίοδο: γνωρίζουμε για την ομαλή προσγείωση και την αποσύνδεση, καθώς και για άλλα καινοτόμα μέτρα. Καθώς περνάμε από αυτήν τη μεταβατική περίοδο πρέπει να προστατεύσουμε τους αγρότες που θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αφαίρεση των ποσοστώσεων του γάλακτος, καθώς επίσης και τις μειονεκτούσες περιοχές, όπως εκείνες στον τομέα των καπνών, και πρέπει να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία αυτής της αλλαγής για να ξεκινήσουμε μια σοβαρή διαδικασία επανεξέτασης για το διάστημα μετά το 2013 προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τους στόχους και τις νέες αποστολές της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και να προωθήσουμε μια συζήτηση σχετικά με έναν τρόπο για να ξεπεράσουμε το διαχωρισμό μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον εισηγητή για όλη τη σκληρή εργασία που έχουν εκπονήσει για αυτό το ζήτημα. Το μοναδικό «απλό» στοιχείο όσον αφορά την Κοινή γεωργική πολιτική που έχει παραβλεφθεί σε αυτήν την συζήτηση, είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος και μειωμένος, ενώ οι απαιτήσεις που προβάλλουμε σε αυτήν την πολιτική επεκτείνονται, συμπεριλαμβάνοντας την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων. Η έξυπνη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι μια πολύ καλή ιδέα, και οι τοπικές αρχές πρέπει να σταματήσουν τις διαρροές. Πόσο ευφυές είναι αυτό!

Επιτρέψτε μου να μεταφερθώ στον τομέα του γάλακτος. Για ποιο λόγο είναι λάθος να επιτρέψουμε μια αύξηση της τάξης του 2% στην ποσόστωση και να εμπιστευτούμε τους αγρότες που μπορούν να παραγάγουν για την αγορά να το κάνουν αυτό; Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αφήστε τους αγρότες να αποφασίσουν. Στα πρόβατα, η έκθεση Aylward έχει δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες που εμείς, σε αυτό το Κοινοβούλιο, υποστηρίζουμε. Δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε όταν το Συμβούλιο πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Σχετικά με την διαφοροποίηση και το Άρθρο 68, μιλάμε για την ανακύκλωση κεφαλαίων από τη γεωργία προς αυτές τις νέες προκλήσεις. Δεν μπορεί να γίνει και, εάν γίνει, μπορεί μόνο να γίνει με λιγότερους παρά με περισσότερους κανόνες, κάτι που τείνει να συμβεί.

Η μεγαλύτερη απειλή για την ΚΓΠ και τους ευρωπαίους αγρότες είναι η αναθεώρηση των προϋπολογισμών, η κληρονομιά του Tony Blair σε αυτό το θεσμό, όπου η χρηματοδότηση της γεωργίας βρίσκεται υπό απειλή. Σε απάντηση στο σχόλιο για τη Συνθήκη της Λισαβόνας από το συνάδελφό μου Liam Aylward, μπορώ να πω ότι, ναι, οι επιθεωρήσεις πράγματι προκάλεσαν πρόβλημα. Θα πρότεινα οι αγρότες στην Ιρλανδία να προσφέρουν τώρα μεγαλύτερη στήριξη στη Συνθήκη της Λισαβόνας επειδή φοβούνται ότι τα Κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επάνω σε θέματα αγροτικής πολιτικής και γνωρίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό από τον προϋπολογισμό μας για το 2009, όταν η Ιρλανδική κυβέρνηση πετσόκοψε την υποστήριξη για τη γεωργία: εμπιστεύονται την Ευρώπη περισσότερο από το δικό τους Κράτος Μέλος Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η εισοδηματική αστάθεια και η αστάθεια των τιμών. Χρειαζόμαστε μέτρα υποστήριξης αγοράς. Πρέπει να είναι πιο ευέλικτα και έξυπνα και να χρησιμοποιούνται όποτε τα χρειαζόμαστε, διαφορετικά εγκαταλείπουμε την οικογενειακή καλλιέργεια και θα καταστρέψουμε ό,τι έχουμε δημιουργήσει στην Ευρώπη, που είναι ο εφοδιασμός με ασφαλή τρόφιμα, καλής ποιότητας. Σας εύχομαι καλή τύχη στις συζητήσεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα μου επιτρέψετε να επεκτείνω τις ιδιαίτερές μου ευχαριστίες στον εισηγητή, Luis Manuel Capoulas Santos, για το τεράστιο ποσό εργασίας που έχει εκπονήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, καθώς και για τη μεγάλη του αξιωσύνη να βρεί μια συμβιβαστική λύση.

Η Κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να διατηρήσει τον κοινοτικό χαρακτήρα της με την εξασφάλιση ότι το σύνολο της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ανταγωνιστεί με ίσους όρους. Οι απαραίτητοι όροι για την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαμβάνουν την προσπάθεια για ομοιόμορφα ποσοστά επιχορηγήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί το 2013, και ότι κανένας δεν θα θελήσει να σκεφτεί τρόπους για περαιτέρω αναβολή του.

Δεδομένου ότι ο χρόνος πιέζει, θα περιοριστώ σε ένα θέμα μόνο. Τα νέα Κράτη μέλη θα περιλαμβάνονται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων. Η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις περιλαμβάνει τεράστιες δαπάνες, που πραγματοποιούνται εντός μικρής χρονικής περιόδου και για εκείνα τα κράτη θα σημάνει σημαντικά μειωμένη αποδοτικότητα στη γεωργική παραγωγή. Για αυτόν τον λόγο, ο συγχρονισμός της πλήρους εισαγωγής αυτών των αρχών πρέπει να καθυστερήσει έως ότου εξισωθούν όλες οι πληρωμές και οι επιχορηγήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Capoulas Santos για την πολύ ωραία έκθεσή του, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συντονιστή και σκιώδη εισηγητή, τον κ. Goepel.

Θα αναφερθώ σε τρία πράγματα εν συντομία: πρώτον και κυριότερον για μας είναι η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης στον καπνό έως το 2013 και η μη μεταφορά του 50% των χρηματοδοτήσεων από τον πυλώνα I στο πυλώνα II. Θεωρώ ότι αυτό είναι και άδικο και άνισο. Γιατί το θεωρώ αυτό; Διότι μόνο στον καπνό προσπαθείτε να το εφαρμόσετε. Και δεύτερον, για πάνω από μισό εκατομμύριο οικογένειες το θεωρώ καταστροφικό. Ειδικά για τη χώρα μου, όπου οι περισσότεροι καπνοκαλλιεργητές είναι μικροί και φτωχοί, θα εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους και θα πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εξαιρετικά επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την ύπαιθρο.

Και θα ήθελα εδώ πέρα να διευκρινίσω κάτι. Όλοι είμαστε εναντίον του καπνίσματος. Αλλά μην μπερδεύουμε δύο πράγματα: εφόσον η Ευρώπη καταναλώνει τσιγάρα και η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται καπνά, αντί να τα εισάγουμε, είναι σωστότερο να τα παράγουμε.

Δεύτερον, επίσης είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς για τα ειδικά δικαιώματα, ιδίως για τα ειδικά δικαιώματα κτηνοτροφίας.

Τρίτον, είμαι ενάντιος στα ελάχιστα όρια χορήγησης άμεσων ενισχύσεων που προτείνει η Επιτροπή. Ποια είναι αυτά; Η Επιτροπή λέει ότι όποιοι παίρνουν κάτω από 250 ευρώ το χρόνο ή καλλιεργούν λιγότερο από 1 εκτάριο το χρόνο να μη χρηματοδοτούνται. Για το Θεό! Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στηρίξει και τους μεγάλους και τους μικρούς παραγωγούς. Τους χρειαζόμαστε όλους. Και περισσότερο από όλους χρειαζόμαστε τους μικρούς καλλιεργητές. Ως εκ τούτου, ζητώ αυτό να αναθεωρηθεί και να παίρνουν ενισχύσεις όσο μικροί και αν είναι.

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Capoulas Santos για την έκθεσή του. Κύριε Barnier, κυρία Fischer Boel, άσχετα με τις σχολές, όπου ο καθένας από εσάς έχει μια διαφορετική προσέγγιση για την Κοινή γεωργική πολιτική και για τον ρόλο της στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατορθώσατε το ακατόρθωτο, δηλαδή να αποπνέετε μη εμπιστοσύνη, απογοήτευση και στους μικρούς και στους μεγάλους παραγωγούς. Δηλαδή με την οριζόντια περικοπή, με τις προτάσεις επιπλέον περικοπών της αξίας των δικαιωμάτων σε μία περίοδο όπου το κόστος της παραγωγής έχει αυξηθεί, έχουμε δημιουργήσει απογοήτευση και στις μεγάλες γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στους μικρούς παραγωγούς των μικρών και ορεινών περιοχών.

Δεν εμπνέετε εμπιστοσύνη με την πρόταση για τον καπνό, όπου είναι μία σκανδαλώδης πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του 50%, χωρίς καμία αιτιολόγηση βάσει της Συνθήκης, ακόμη και των οριζόντιων πολιτικών της Κοινής γεωργικής πολιτικής. Επιπλέον διάκριση: εξαίρεση των μικρών εκμεταλλεύσεων των 10 στρεμμάτων, όπου συγκεκριμένα για την Ελλάδα οι νησιωτικές περιοχές θα είναι εκτός.

Κυρία Επίτροπε, γνωρίζω την επικοινωνιακή σας πολιτική, αλλά και σας εκτιμώ βαθύτατα. Λέτε για ομαλή προσγείωση. Προσέξτε σε τι αεροδρόμιο θα προσγειωθούμε. Υπάρχει και το αεροδρόμιο του Γκουαντάναμο..

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ήδη ακούσει πολλά κατά τη διάρκεια της εκτενούς συζήτησης που λαμβάνει χώρα σήμερα το πρωί. Ευτυχώς, προτού να ξεκινήσουμε, πρόλαβα να δώσω στον Επίτροπο μερικά σχολικά φρούτα , οπότε με αυτό το πρόχειρο φαγητό, θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό θέμα για αρκετό ακόμα χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, πρέπει να αποσπάσω την προσοχή μου από τα φρούτα και να επικεντρωθώ στο ζήτημα του γάλακτος. Εκτός από τη συζήτηση σχετικά με όλα τα είδη τεχνικών μέσων, είναι, για το δικό μου μυαλό, αδύνατο να εξηγήσω στον ευρωπαίο πολίτη ότι έχουμε πληρώσει 340 εκατομμύρια ΕΥΡΩ σε συμπληρωματικές εισφορές ενώ όλοι παραμένουμε σχεδόν 1% κάτω από την ευρωπαϊκή ποσόστωση. Αυτή η έλλειψη λογικής θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να εξεταστεί στο Συμβούλιο.

Επιπλέον, όπως έχω δηλώσει πριν, η πρόταση της Επιτροπής για μια ετήσια αύξηση της ποσόστωσης κατά 1% είναι, κατά την άποψή μου, πολύ «αποβουτυρωμένη» και θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε «ημιαποβουτυρωμένη» στο Συμβούλιο των Υπουργών αργότερα. Τελικά, με το 1%, αφήνουμε τις ευκαιρίες αχρησιμοποίητες εντός της ΕΕ και της παγκόσμιας αγοράς. Το επιχείρημα που άκουσα πριν σε αυτήν την συζήτηση, δηλαδή ότι το σύστημα ποσόστωσής μας θα μας έδινε αυτόματα μια καλή τιμή, είναι πάρα πολύ κοντόφθαλμο. Αυτό φαίνεται επίσης καθαρά από την αύξηση των τιμών από το 1984. Δεν χρειάζεται να πω, ότι τα μεγάλα καταστήματα, όπως αυτά που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αδιανόητα στην περιοχή μας. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε δίχτυα ασφαλείας για τα πολύ δύσκολα χρόνια και για απρόβλεπτες περιστάσεις, όπως οι ζωικές ασθένειες.

Επίσης, και σκέφτομαι ότι αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θα πίεζα την Επιτροπή να εξετάσει το πώς διαχωρίζονται οι επιστροφές στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Ενώ οι υπεραγορές λειτουργούν αυτήν την περίοδο με οικονομικά περιθώρια της τάξης περίπου του 20% και το διανεμητικό εμπόριο με περιθώρια σχεδόν 10%, πολλοί κύριοι παραγωγοί – οι αγρότες – χωρίς τους οποίους κανένα από τα τρόφιμα δεν θα ήταν εκεί – εργάζονται με αρνητικές προς το παρόν επιστροφές.

Ωστόσο, ας επιστρέψουμε στο κύριο θέμας. Όπως είπα, εδώ μιλάμε για το καθημερινό μας ψωμί. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει επομένως να είναι κυρίαρχη σε αυτήν την συζήτηση, αλλά κυρίως στη συζήτηση σχετικά με την αγροτική πολιτική μετά από το 2013, επειδή σκέφτομαι ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να πρέπει να διαπιστώσουμε, εν ευθέτω χρόνο, ότι για το καθημερινό ψωμί μας εξαρτώμαστε από τις μακρινές χώρες τόσο όσο και για την ενέργεια.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Barnier, κυρίες και κύριοι, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στο συνάδελφό μας, κ. Capoulas Santos, για αυτήν την τεράστια εργασία που έχει κάνει, και, πρέπει να πω, για το καλό χιούμορ που διαθέτει.

Ο στόχος της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ήταν πάντα να εγγυάται την προμήθεια τροφίμων για τον καθένα. Αυτός ο στόχος είναι ακόμα πιο εύλογος σήμερα, δεδομένου ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε αφήνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους αγρότες ευάλωτους. Είναι σημαντικό να εγγυηθούμε στους καταναλωτές ότι θα έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα, αλλά και στους αγρότες ότι θα λαμβάνουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Πρέπει επομένως να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε τους νέους αγρότες να εδραιωθούν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, δεδομένου ότι είναι αυτοί που θα συμβάλλουν στη σίτιση του πλανήτη στο μέλλον.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις δυσκολίες που προκύπτουν στους τομείς των προβάτων και των αιγών, για τους οποίους ο κ. Capoulas Santos έδειξε μεγάλη ευαισθησία. Είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας να τους δοθεί υποστήριξη όχι μόνο για το κρέας, αλλά και για το γάλα, έναν τομέα με τον οποίο είμαι πολύ εξοικειωμένος στη Σαρδηνία.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την εργασία που γίνεται, και για τα συμπεράσματα και τις οδηγίες που έχουν εξαχθεί από τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και την έκθεση του κ. Capoulas Santos.

Η γεωργία είναι, πράγματι, ένας οικονομικός τομέας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί από μόνος του στα σήματα της αγοράς. Η γεωργική δραστηριότητα έχει επιπτώσεις βεβαίως στην αυτάρκεια των τροφίμων αλλά και, όπως βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, στις περιοχές και την απασχόληση.

Η διάλυση των μηχανισμών της αγοράς θα ήταν ένα σοβαρό χτύπημα στη γεωργία μας. Η αποσύνδεση, για παράδειγμα, εμφανίζει πραγματικά προβλήματα για ορισμένους τομείς της καλλιέργειας ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή τις θηλάζουσες αγελάδες και τα πρόβατα και είμαι πολύ ευτυχής που άκουσα την κα Fischer Boel να μιλά μόλις τώρα για αυτό το ζήτημα.

Συν τοις άλλοις, είναι σαφές ότι η αυστηρή εμμονή στις ιστορικές αναφορές θα έθετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε πιθανή μεταρρύθμιση. Πιστεύω ακόμα, εντούτοις, ότι το ζήτημα του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ είναι θεμελιώδες, δεδομένου ότι τα αγροτικά εδάφη πρέπει να στηριχθούν επάνω στη γεωργική δραστηριότητα προκειμένου να αναπτυχθεί η απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει, επομένως, να σκεφτούμε για αυτό το ζήτημα του δεύτερου πυλώνα χωρίς, φυσικά, να αποκόψουμε τον πρώτο.

 
  
MPphoto
 

  María Isabel Salinas García (PSE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά, θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Capoulas Santos, για τη θαυμάσια εργασία του. Πιστεύω ότι έχει επιτύχει ισορροπία και μετριοπάθεια στην έκθεσή του.

Σε αυτή τη φάση της συζήτησης, αισθάνομαι ότι είναι ζωτικής σημασίας να σταλεί ένα μήνυμα σταθερότητας στους αγρότες μας. Περισσότερο από ποτέ οι ευρωπαίοι αγρότες χρειάζονται σταθερότητα και λύσεις. Χρειάζονται αρκετά μακροχρόνιες μεταβατικές περιόδους καθώς επίσης και τη συνέχεια συγκεκριμένων μέτρων για τους δοκιμαζόμενους τομείς.

Κύριε Επίτροπε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες λύσεις για όλους τους τομείς. Πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχουν τομείς που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Η Κοινή γεωργική πολιτική δεν πρέπει να είναι το πρόβλημα, αλλά μάλλον η λύση, και για αυτήν χρειαζόμαστε έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα.

Πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε την αγροτική ανάπτυξη, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση που προτείνεται από την Επιτροπή είναι η απάντηση. Η αγροτική ανάπτυξη δεν πρέπει να ενισχυθεί εις βάρος του πρώτου πυλώνα. Συμφωνούμε ότι το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να απλοποιηθεί με την επιθεώρηση των μηχανισμών της αγοράς. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αποσυναρμολογήσουμε.

Εάν αυτό το καταλάβουμε, θα θέσουμε τα θεμέλια για μια Κοινή γεωργική πολιτική που συνεχίζεται ομαλά πέρα από το 2013. Εάν δεν το καταλάβουμε, θα θέσουμε πολλούς ευρωπαίους αγρότες εκτός εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio (PSE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλονται από τον κ. Capoulas Santos, τον εισηγητή μας, για να εξασφαλιστεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) παραμένει πιο κοντά στους αγρότες και τους ευρωπαίους πολίτες, παρά στις ανάγκες της αγοράς, και για να συμβιβάσει τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν όταν υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις στο παιχνίδι.

Είναι επομένως ζωτικής σημασίας για τα 27 κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια κοινή μέθοδο για τον τομέα, αλλά είναι σημαντικό επίσης να διατηρηθούν τα μέσα υποστήριξης και διαχείρισης αγοράς για τα βασικά προϊόντα. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, το γαλακτοκομικό τομέα ή την ενίσχυση για τον καπνό, η διακοπή του οποίου βεβαίως δεν θα βοηθούσε στη μείωση του αριθμού των καπνιστών, αλλά αντ' αυτού θα οδηγούσε στην εγκατάλειψη ενός σημαντικού ευρωπαϊκού προϊόντος και του κοινωνικού ιστού που συνδέεται με αυτό.

Τέτοια μέσα πρέπει, εντούτοις, να λαμβάνουν υπόψη πάντα την ακραία ανομοιομορφία των γεωργικών συνθηκών στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος που βρίσκεται σε ισχύ αυτήν την περίοδο, είναι μια απάντηση στα κριτήρια που είναι πλέον ξεπερασμένα. Η αύξηση του 1% που προτείνεται στο συμβιβασμό δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτηση της πλειοψηφίας των Κρατών μελών. Επομένως, χρειαζόμαστε ένα πιο ευέλικτο σύστημα, το οποίο να δίνει σε κάθε Κράτος Μέλος ξεχωριστά, τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, ενώ θα προωθούσε επίσης την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στον τομέα της διεθνούς αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τον Υπουργό Barnier όταν μιλά για την κυριαρχία των τροφίμων και τη σημασία της, καθώς και με τον Επίτροπο Fischer Boel όταν μιλά για τη σημασία της κλιματικής αλλαγής στη σημερινή ημερήσια διάταξη για τη γεωργία. Μπορούμε παρακαλώ να παντρέψουμε αυτές τις δύο έννοιες;

Αναμένεται ότι η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα – που θα οδηγήσει σε μια αύξηση της τάξης του 35% μέχρι το 2020 – θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια εντατικοποίηση της γαλακτοκομικής παραγωγής της Ιρλανδίας, αυξάνοντας έτσι την πιθανότατα να υπάρχουν επιπτώσεις στα κοπάδια των θηλαζουσών αγελάδων μας στην περίπτωση που πρέπει να μελετηθεί η περίπτωση μείωσης του αριθμού των βοοειδών μας προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της πρότασης για κοινή προσπάθεια. Το σύστημα παραγωγής τροφίμων της Ιρλανδίας γίνεται αποδεκτό ως ένα από τα αποδοτικότερα στον κόσμο από την άποψη των εκπομπών ανά μονάδα των παραγόμενων τροφίμων. Οποιοδήποτε έλλειμμα παρουσιαζόταν στην παγκόσμια αγορά τροφίμων – στην περίπτωση που η Ιρλανδία προχωρούσε σε περικοπή των αριθμών ζωικού κεφαλαίου της – θα ήταν πλέον πιθανό να αναπληρωθεί από χώρες με λιγότερο βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας και τα συστήματα που παράγουν πολύ υψηλότερα επίπεδα εκπομπών, λόγω της λιγότερο αποδοτικής φύσης της διαχείρισης των κοπαδιών τους ή της πυραμίδας ηλικιών των κοπαδιών και της αποδάσωσής τους.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Fischer Boel, κ. Barnier, ένας διαγνωστικός έλεγχος πρέπει να χρησιμοποιείται για να διορθώνει εκείνες τις διαστάσεις που δεν είναι απόλυτα σωστές. Στη νομοθεσία για τη γεωργία στις πιο ακραίες περιοχές, υπάρχει μια διάσταση που δεν είναι σωστή. Πρόκειται για τον κανονισμό της ζάχαρης στην Αυτόνομη Περιοχή των Αζορών.

Θέλω να παροτρύνω τόσο τον Επίτροπο και τον Υπουργό όσο επίσης και όλα τα Μέλη να μελετήσουν τις τροποποιήσεις που έχω παρουσιάσει προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα που διακυβεύεται, δεδομένου ότι η λύση αυτού του προβλήματος είναι εύκολη και απλή. Εντούτοις, εάν αυτό δεν λυθεί, θα οδηγήσει στην ανεργία και την αποτυχία ενός τομέα, με εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για την Αυτόνομη Περιοχή των Αζορών.

Θα επέμενα για άλλη μια φορά να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η κατάσταση που έχει προκύψει πρόσφατα αξίζει τις από μέρους μας ευχαριστίες τόσο στον Επίτροπο όσο και στον εισηγητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία που έχει εκπονήσει, επειδή όταν συζητάμε για τη γεωργία συζητάμε για τα τρόφιμα και, επομένως, το ζήτημα είναι εξαιρετικά λεπτό.

Θα ήθελα να μιλήσω για δύο βασικά σημεία: το πρώτο είναι το ζήτημα των ποσοστώσεων στον τομέα του γάλακτος. Χαιρετίζω τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στο επίπεδο του 1% που θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί στο 2% αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα θα προκύψει μετά το 2014 όταν, εφόσον η προσγείωση δεν είναι ομαλότερη, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα για εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, και τεράστιες απώλειες για τις γεωργικές επιχειρήσεις επάνω σε αυτόν τον τομέα. Η άλλη διάσταση ή ζήτημα αφορά τους ελέγχους στις γεωργικές τιμές. Ένα χρόνο πριν, υπήρξε ένα πρόβλημα στα τρόφιμα που συνδέθηκε με τα δημητριακά και τώρα οι τιμές του αραβόσιτου και του σίτου έχουν μειωθεί στο μισό, σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο, ενώ οι τιμές διάθεσης στην κατανάλωση για τα ζυμαρικά, το ψωμί και την τροφή είναι ακόμα υψηλές. Ίσως υπήρξε ένα λάθος στον προγραμματισμό ή όχι επαρκής έλεγχος ...

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει όρια δαπανών για την Κοινή γεωργική πολιτική για τα διάφορα Κράτη μέλη μέχρι το 2013 και μετά. Εάν μετατρέψουμε αυτά τα ποσά σε ποσά ανά εκτάριο καλλιεργήσιμου εδάφους, αυτό που προκύπτει είναι μια τεράστια διαφορά στην ενίσχυση ανά εκτάριο μεταξύ των διαφόρων κρατών: στο Βέλγιο ανέρχεται σε περίπου 490 ΕΥΡΩ, στη Δανία 390 ΕΥΡΩ, στη Γερμανία 340 ΕΥΡΩ και στη Γαλλία 260 ΕΥΡΩ, ενώ στα νέα κράτη μέλη είναι πολύ λιγότερα: 210 ΕΥΡΩ στην Τσεχία, 200 ΕΥΡΩ στη Σλοβακία και μόνο η 190 ΕΥΡΩ στην Πολωνία.

Σε μια κατάσταση όπου οι δαπάνες παραγωγής των παλαιών και νέων Κρατών μελών συγκλίνουν γρήγορα και όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αποσύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης από την παραγωγή, η διατήρηση αυτών των διαφορών όχι μόνο δεν έχει πλέον οποιαδήποτε αιτιολόγηση στην πραγματικότητα, αλλά και κάνει διακρίσεις εις βάρος των αγροτών στα νέα Κράτη μέλη. Εάν η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με αυτό το ζήτημα δεν αλλάξει, θα έχουμε για πάντα δύο κοινές αγροτικές πολιτικές: τους πλουσιότερους, που αφορούν τα παλαιά κράτη μέλη, και τους φτωχότερους, οι οποίοι θα γίνουν το μέρος των νέων κρατών μελών .

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Υπουργέ, η συμβολή μου σε αυτή τη συζήτηση θα είναι σύντομη και θα επιθυμούσα να εστιάσω στο γεγονός ότι είμαστε υπεύθυνοι πρώτα απ' όλα για 500 εκατομμύρια καταναλωτές της Ευρωπαϊκή Ένωσης και έπειτα για τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παράγουν τα τρόφιμα για αυτούς τους καταναλωτές. Είμαστε εξίσου υπεύθυνοι τόσο για τα μεγάλα όσο και για τα μικρά αγροκτήματα. Είμαστε υπεύθυνοι για τα αγροκτήματα στις μειονεκτούσες περιοχές, για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και, ιδιαίτερα, για όλες τις περιοχές που έχουν σχέση με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θετική εκτίμησή σας σχετικά με το ταμείο του γάλακτος, κάτι που ζητώ επί δύο έτη, δηλαδή από τη συζήτηση σχετικά με τη μίνι συσκευασία γάλακτος και την κατάργηση των μέτρων στήριξης σε αυτόν τον τομέα. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτός ο μηχανισμός θα μας επιτρέψει να παρέχουμε βοήθεια εφόσον δεν αποσύρουμε πρώτα χρήματα από άλλους αγρότες, αλλά, αντ' αυτού, χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουν ελευθερωθεί από την κατάργηση των μέτρων στήριξης της αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την συζήτηση πρέπει να μιλήσουμε για την ασφάλεια των τροφίμων, τον εντοπισμό της προέλευσής τους και, προ πάντων, για την προστασία τροφίμων. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε αυτά τα ζητήματα από τις σημερινές συζητήσεις μας σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο αριθμός των αγροτών συνεχίζει να μειώνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από έτος σε έτος.

Μια αύξηση στην υποχρεωτική διαφοροποίηση βάζει, πολύ απλά, το χέρι σας στην τσέπη των Ευρωπαίων αγροτών. Η αξία της εφάπαξ αγροτικής καταβολής έχει μειωθεί κατά περίπου 15% από το 2005 λόγω του πληθωρισμού και άλλων ζητημάτων και όμως η πρόταση είναι να περικοπεί περαιτέρω.

Ο όρος απλοποίηση φαίνεται να έχει γίνει «καραμέλα». Εντούτοις, στην Ιρλανδία τουλάχιστον, οι αριθμοί που αφορούν την αστυνόμευση των αγροτών έχουν κλιμακωθεί. Στις πρόσφατες εβδομάδες είχαμε διάφορα ελικόπτερα, που πλαισιώθηκαν από 61 επίγειους επιθεωρητές, να μετρούς τα πρόβατα στους λόφους της Connemara, μιας μικρής περιοχής όπου η τιμή των προβάτων δεν θα κάλυπτε ούτε ακόμη και την ίδια την επένδυση των αγροτών. Σε μερικούς, αυτό έμοιαζε περισσότερο με την εισβολή στο Ιράκ παρά με τη χείρα βοηθείας της Ευρώπης. Αυτό είναι επιζήμιο και δίνει την εικόνα μιας γραφειοκρατικής Ευρώπης, που ενεργεί κατά τρόπο συνολικά αναντίστοιχο.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, παρόλο που είμαι απογοητευμένη με το συμβιβασμό, μπορώ να ζήσω κι έτσι, επειδή μπορεί να καταστεί δυνατό να αποτραπεί η μέγιστη ζημιά στους αγρότες μας εφόσον δεν κόψουμε τις άμεσες πληρωμές όπως η Επιτροπή τόσο καταστροφικά προτείνει.

Εάν αυτά τα χρήματα πάνε στο ταμείο γάλακτος, η περικοπή θα πονέσει ακόμα λιγότερο. Δυστυχώς, διάβασα σήμερα το πρωί ότι ο Επίτροπος είχε στήσει πάλι οδοφράγματα, αντιτιθέμενος στο ταμείο γάλακτος. Τους αγρότες του Λουξεμβούργου δεν τους πειράζει εάν δεν κόψουμε τις άμεσες ενισχύσεις πληρωμές μέχρι τα 10.000 ΕΥΡΩ, επειδή όλοι οι αγρότες πλήρους απασχόλησης βρίσκονται επάνω από αυτό το όριο. Η προτεραιότητα πρέπει επομένως να είναι να αποφευχθούν οι περικοπές ή να κρατηθούν σε όσο το δυνατόν μικρότερα επίπεδα. Διαφορετικά, οι αγρότες πλήρους απασχόλησης στο Λουξεμβούργο δεν θα έχουν κανένα μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti (UEN). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι ότι αυτός δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος ή τόπος για να συμμετάσχω σε μια ουσιαστική συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αρχή να εκφράζει μόνο μια άποψη σχετικά με το μοναδικό ζήτημα επάνω στο οποίο η ΕΕ έχει εξουσία ζωής και θανάτου και για το οποίο ξοδεύεται ο μισός προϋπολογισμός.

Η άποψή μου είναι ότι ο διαγνωστικός έλεγχος είναι συντηρητικός. Η παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι ένας στόχος που έχει θέσει επίσης η ΕΕ, χρηματοδοτείται από τη γεωργία: το θύμα της ατελείωτης αναζήτησης για τον ανέφικτο ρόλο της διαμεσολάβησης. Ο ρόλος μου ως Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντούτοις, παρουσιάζει έλλειψη διαφάνειας ως προς την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Ο Επίτροπος υπέγραψε τον κανονισμό Αριθ. 250 το 2008, αλλά τα Κράτη μέλη τον αγνοούν και αυτό θα εξακολουθήσει να συμβαίνει και μετά τις 30 Ιουνίου 2009.

Θα έλεγα ότι ο μόνος τρόπος που μας έμεινε για να προχωρήσουμε είναι να εφαρμόσουμε τους εντεταλμένους ελεγκτικούς φορείς, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οφείλουμε να οδηγήσουμε τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική γεωργίας προς την κατεύθυνση των πολιτών, στους οποίους πρέπει να δοθούν πληροφορίες εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη σωστή οδό. Εάν όχι, θα συνεχίσουμε να θέτουμε σε κίνδυνο τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είναι θύμα της διαρκούς απομόνωσής του.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα επιθυμούσα να αναφερθώ στο γάλα. Δεν είμαι υπέρ μιας αύξησης του 2%. Θα υποστήριζα αύξηση της τάξης του 1% επειδή, αν και έχουν ειπωθεί πολλά για τις ομαλές προσγειώσεις, δεν το πιστεύω. Σκέφτομαι ότι ο κόσμος αλλάζει καθώς καθόμαστε εδώ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών η βιομηχανία γάλακτος, που 12 μήνες πριν αποτελούσε ασφαλώς ένα επιτυχές μέρος της παραγωγής μας, δεν είναι πια έτσι λόγω των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων αγορών.

Θα ήθελα να πω στον Επίτροπο ότι ανησυχώ λίγο για τα Άρθρα 68 και 69. Πιστεύω ότι μπορείτε να πάρετε τη λέξη «κοινή» και την αφαιρέσετε για πάντα από την Κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός επάνω σε αυτό το ζήτημα προκειμένου να βεβαιωθώ ότι δεν δείχνουμε υπερβολική υπευθυνότητα και ότι τα χρήματα μπορούν απλά να επιστραφούν και τα Κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν έναν ανομοιογενές πεδίο δραστηριοποίησης.

Όσον αφορά την διαφοροποίηση, πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε ενιαία ποσά, αλλά να αφήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση να είναι υποχρεωτικό. Αφήστε όλους τους ευρωπαίους να πληρώσουν τον ίδιο βαθμό διαφοροποίησης από το δεύτερο πυλώνα.

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω μερικά σημεία: πρώτον, ότι απαιτείται ένας ενισχυμένος πυλώνας Α της Κοινής γεωργικής πολιτικής για να μπορέσουν οι παραγωγοί να ανταπεξέλθουν στις σημερινές ανάγκες και στα προβλήματα της αγοράς· δεύτερον, η οποιαδήποτε πρόσθετη διαφοροποίηση δημιουργεί εισοδηματική ανασφάλεια στους παραγωγούς· τρίτον, η σύσταση νέων μηχανισμών στήριξης, όπως αυτός του ταμείου αλληλοβοήθειας και ασφάλισης της παραγωγής, δεν μπορεί να χρηματοδοτείται με επιπλέον δαπάνες· και τέταρτον, η συγχρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ ανοίγει το παράθυρο για μία μελλοντική συγχρηματοδότηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές για την εργασία τους σχετικά με τον έλεγχο της υγείας της ΚΓΠ, όπως είναι σημαντικό και να δοθεί έμφαση η αυξανόμενη εργασία του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτήν την διαδικασία, και θα επιθυμούσα επίσης να χαιρετίσω την τοποθέτηση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι είναι καλός οιωνός για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όταν το Κοινοβούλιο θα συναποφασίζει πλήρως με το Συμβούλιο σχετικά με τα γεωργικά θέματα.

Προερχόμενος από μια αγροτική περιοχή της Ιρλανδίας, είναι λυπηρό να βλέπω τελευταία τους αγρότες να έχουν στραφεί ενάντια στο πρόγραμμα της ΕΕ για διάφορους λόγους, ένας από τους οποίους είναι η φανερή έλλειψη διαφάνειας των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Εντούτοις, εάν και εφόσον υιοθετηθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο θα παίξει κεντρικό ρόλο και έτσι θα υπάρξει ένας μεγαλύτερο πεδίο για μια ανοικτή, διαφανή συζήτηση για θέματα σχετικά με την ΚΓΠ, πράγμα που θα οδηγήσει σε περισσότερη νομιμότητα μεταξύ της κοινότητας των καλλιεργητών.

Η πρόοδος για την Ευρώπη είναι η πλήρης εμπλοκή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αυτή μπορεί να επιτευχθεί τελικά μόνο με τη συναπόφαση.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Αυτή είναι μια καλή έκθεση. Τι λείπει, τι πρέπει να αλλάξει; Η αναθεώρηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής δεν λαμβάνει υπόψει σε ικανοποιητικό βαθμό τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει στον κόσμο συνολικά καθώς επίσης και στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της κρίσης στα τρόφιμα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα για να μην τα λάβουμε σοβαρά υπόψη.

Πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολείπονται των προσδοκιών των νέων Κρατών μελών, τα οποία απαιτούν ένα δικαιότερο άμεσο σύστημα επιδοτήσεων. Είμαι πεπεισμένος ότι η εξίσωση των επιπέδων επιδότησης μεταξύ των Κρατών μελών είναι αναπόφευκτη. Κύριε Επίτροπε, η συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών θα συνοδευθεί από μια ισχυρή συλλαλητήριο 8.000 καλλιεργητών καπνών. Ελπίζω ότι οι απαιτήσεις τους θα ικανοποιηθούν.

Στα άλλα ζητήματα, αρχικά πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσεκτική μέθοδο για την εγκατάλειψη του συστήματος ποσόστωσης στο γάλα το 2015. Πρέπει να αναπτύξουμε έναν τρόπο προσέγγισης της κατάστασης. Η αγορά γάλακτος είναι ασταθής και πρέπει επομένως να ελεγχθεί. Αφετέρου, πρέπει να διατηρήσουμε τα μέσα παρέμβασης στην αγορά, για παράδειγμα, την αποθήκευση ...

(Ο Πρόεδρος διέκοψε τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Προεδρεύων του Συμβουλίου. –(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλές ευχαριστίες για την προσοχή σας και για τις ερωτήσεις που μας υποβάλλατε. Θα ήθελα να εξετάσω διάφορα σημεία, ένα προς ένα.

Αρχικά, θα επιθυμούσα να μιλήσω για την διαφοροποίηση, η οποία αναφέρθηκε από τον κ. Goepel και τον κ. Baco, τον κ. Sanzarello και την κα Lulling πριν από λίγο. Το ζήτημα του ποσοστού διαφοροποίησης θα είναι, μπορώ να σας βεβαιώσω, ένα βασικό στοιχείο οποιουδήποτε συμβιβασμού. Έχω σημειώσει την επιθυμία του Κοινοβουλίου για την εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης. Θα πρόσθετα ότι η προοδευτική διαφοροποίηση που είναι πάρα πολύ αυστηρή θα μπορούσε βεβαίως να προκαλέσει προβλήματα για διάφορα Κράτη μέλη, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι η ίδια η αρχή της προοδευτικής διαφοροποίησης ανταποκρίνεται σε μια ιδιαίτερα κοινοποιημένη κοινωνική ανάγκη. Μαζί με τη Mariann Fischer Boel, πρέπει επομένως να βρούμε μια συμβιβαστική λύση και, από αυτήν την άποψη, πιστεύω ότι η θέση που προτείνεται από τον εισηγητή σας θα ρίξει το φως σε αυτόν τον συμβιβασμό. Όσον αφορά στην διαφοροποίηση, το ζήτημα του ποσοστού για την πρόσθετη διαφοροποίηση είναι ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να περιληφθεί στο πακέτο. Έχετε προτείνει ποσοστό 100%, δηλαδή να μην γίνεται καμία εθνική συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά πιστεύω ότι είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να εξετάσω το ζήτημα των νέων προκλήσεων. Κατάλαβα πλήρως τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που εκλαμβάνει ως de facto την υποστήριξη του γαλακτοκομικού τομέα ως μια από αυτές τις νέες προκλήσεις που χρηματοδοτούνται από την διαφοροποίηση. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια από τις λεωφόρους που πρέπει να διανύσουμε με την κα Mariann Fischer Boel.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα, κυρίες και κύριοι, που είναι μεγάλης έκτασης και πολύ προβληματικό, είναι αυτό που αναφέρθηκε από τον κ. Capoulas Santos, ο οποίος θα επιθυμούσε μια συνετή και μέτρια προσέγγιση, ένα συναίσθημα που απηχείται από τον κ. Goepel και την κα Mathieu, καθώς και από τον κ. Le Foll μόλις τώρα. Ανέφερα μόλις μερικά ονόματα, αλλά πολλοί από σας θα μπορούσαν να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των ποσοστώσεων στο γάλα. Υπάρχουν δύο προβλήματα που πρέπει να λυθούν: οι αυξανόμενες ποσοστώσεις μαζί με το ποσοστό αύξησης και τα μέτρα υποστήριξης.

Όσον αφορά τις αυξανόμενες ποσοστώσεις, έχω παρατηρήσει ότι οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο έχουν αποκαλύψει πολύ διαφορετικές θέσεις. Για να είμαι ειλικρινής, η κατάσταση είναι η ίδια μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών. Η λύση που εσείς προτείνεται – 1% ετησίως μεταξύ 2009 και 2010 – και, στη συνέχεια, να ληφθεί απόφαση βάσει μιας έκθεσης σχετικά με τη συνέχιση της αύξησης, είναι μια συνετή προσέγγιση, σύμφωνα με τις επιθυμίες του εισηγητή σας, του κ. Capoulas Santos. Συγχρόνως, υπάρχει το ζήτημα της μεσοπρόθεσμης διαφάνειας για τις γεωργικές επιχειρήσεις, όπως και για τις επιχειρήσεις γενικά. Αυτό απαιτεί το σχεδιασμό μιας σειράς ενεργειών από τώρα έως το 2015, και, τελικά, η αίσθησή μου είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής βρίσκεται κοντά σε μια ισορροπία. Θα εργαστούμε επάνω σε αυτό και ειδικότερα, επάνω στα μέτρα υποστήριξης, δεδομένου ότι όλοι συμφωνούν για την υποστήριξη των ευαίσθητων περιοχών. Η συνιστώμενη λύση της χρησιμοποίησης του Άρθρου 68 προκειμένου να εφαρμοστούν περισσότερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, θα μας παρείχε, πιστεύω, μια χρήσιμη σειρά εργαλείων για την υποστήριξη αυτού του τομέα. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα οικονομικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν, πιστεύω ότι απαιτείται συζήτηση για να βρεθεί μια λύση που να είναι αποδεκτή από όλους. Φυσικά, έχω στο μυαλό μου το «Ταμείο του γάλακτος».

Θα ήθελα να πω μια λέξη, Κύριε Πρόεδρε, για τα μέσα ρύθμισης της αγοράς. Έχω σημειώσει τα αιτήματα που επιδιώκουν τη διατήρηση των μέσων ρύθμισης της αγοράς και μάλιστα, αποτελεσματικών μέσων. Όπως και εσείς, πιστεύω ότι, σε αυτό το νέο διεθνές επίπεδο, στο οποίο οι πολλοί από εμάς έχουν αναφερθεί, για τη γεωργία και για τα τρόφιμα, αυτός ο τομέας παραγωγής, αυτή η πραγματική οικονομία που έχει επιπτώσεις στην προμήθεια τροφίμων στον πληθυσμό, χρειάζεται μέσα παρέμβασης σε περίπτωση σοβαρής αστάθειας της αγοράς και, από αυτήν την άποψη, η παρέμβαση είναι μια σημαντική πτυχή της διαπραγμάτευσης.

Πολλά κράτη μέλη, όπως και πολλοί ευρωβουλευτές, θέλουν να αναθεωρήσουν τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής και να τις συζητήσουν πάλι. Πρόκειται επίσης να επιδιώξουμε έναν συμβιβασμό που μας επιτρέπει να διατηρούμε ένα γνήσιο και αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας.

Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για το Άρθρο 68. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, όπως και στο Συμβούλιο, και υπάρχει ισχυρή απαίτηση για να ανοίξουν οι δυνατότητες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, το οποίο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, διατηρώντας συγχρόνως την κοινοτυπία του. Το άνοιγμα των δυνατοτήτων για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ίσως – ασφαλώς κατά την άποψή μου – θα επέτρεπε μια κίνηση προς την υποστήριξη των ειδών παραγωγής όπως εκείνα του τομέα των προβάτων, ο οποίος έχει αναφερθεί και ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη.

Εδώ επίσης, συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο σύμφωνα με αυτές τις γραμμές, ακριβώς σαν να πρόκειται να αναζητήσουμε λύσεις για να βελτιώσουμε τους όρους χρηματοδότησης. Σκέφτομαι, ειδικότερα, τις απαιτήσεις που εκφράζονται από πολλούς αντιπροσώπους των νέων Κρατών μελών, για περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έδωσα μεγάλη προσοχή και άκουσα με ενδιαφέρον όλες τις λεπτομερείς ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν. Βάσει της γνώμης που πρόκειται να δώσετε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, κ. Parish, ολόκληρη την επιτροπή και τον εισηγητή, για την εργασία που έχει γίνει, ο στόχος μου θα είναι να εξασφαλιστεί ένας δυναμικός πολιτικός συμβιβασμός που μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε την Κοινή γεωργική πολιτική, προστατεύοντας την συγχρόνως, στο νέο διεθνές επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος στον οποίο πρόκειται να συνεργαστούμε με την κα Mariann Fischer Boel και όλους τους συναδέλφους της, τους οποίους ευχαριστώ για το πνεύμα που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Θα ήθελα ίσως να πω μια τελική λέξη σχετικά με ένα σχόλιο που έγινε μόλις τώρα από την κα Aubert, η οποία ανέφερε την κατάσταση της αβεβαιότητας για τα τρόφιμα. Η προεδρία γνωρίζει πλήρως ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε την Κοινή γεωργική πολιτική σαν να ήμαστε σε ένα φρούριο, στρεφόμενοι προς τους εαυτούς μας στην Ευρώπη. Ακριβώς με αυτό το πνεύμα, στις 3 Ιουλίου, οργανώσαμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια διάσκεψη με το Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, πολλούς ευρωβουλευτές και τον Επίτροπο Louis Michel, που αφορούσε το ερώτημα:»Ποιος θα ταΐ'σει τον κόσμο;» Στο ίδιο πνεύμα, θα οργανώσουμε στις 28 Νοεμβρίου μια διάσκεψη εργασίας, πάλι με το Louis Michel, με θέμα τη σύνδεση μεταξύ γεωργίας και ανάπτυξης.

Εγώ, όπως και η Προεδρία, δίνω επομένως μεγάλη προσοχή σε αυτό που λέγεται για τη γεωργία προκειμένου να διατηρηθεί το γεωργικό και περιφερειακό μοντέλο τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει υποστηρίξει την Κοινή γεωργική πολιτική για 50 έτη, αλλά διατηρώντας μια σαφή και με κατανόηση αντίληψη σε αυτό που συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, έχω κάνει προσεκτική ακρόαση και σκέφτομαι ότι η καταγραφή αυτών που «τραβούν την προσοχή» δείχνει σαφώς ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σε αυτό το Κοινοβούλιο για τον γεωργικό τομέα και τις συνέπειες των αποφάσεων που θα ληφθούν.

Θα ήθελα να επιλέξω μερικά από τα ζητήματα που έχουν αναφερθεί. Αρχικά, θα επιθυμούσα να τονίσω ότι θεωρώ πως είτε έχετε παρανοήσει είτε έχετε χάσει κάτι όταν προσπαθείτε να με πείσετε ότι διαφοροποίηση σημαίνει αφαίρεση χρημάτων από τους αγρότες, το οποίο δεν ισχύει σίγουρα. Χρειαζόμαστε την διαφοροποίηση επειδή αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και πρέπει να υποστηρίξουμε τις δυνατότητες των αγροτών να κάνουν επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις. Έτσι θεωρώ ότι, απεναντίας, θα μπορούσατε να πείτε, ότι στην διαφοροποίηση αυξάνουμε πραγματικά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για το γεωργικό τομέα επειδή υπάρχει συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι όλο κι όλο. Εάν συνεχίσετε να λέτε ότι παίρνουμε χρήματα από τους αγρότες, τότε υπάρχει βέβαιη παρανόηση μεταξύ εκείνων από εσάς που έχουν επιλέξει αυτό το επιχείρημα.

Το γάλα φαίνεται σήμερα να είναι το μεγάλο ζήτημα. Ο Neil Parish είπε στην πρώτη του ομιλία ότι έχετε 27 Κράτη μέλη – 27 πελάτες – στην επιτροπή σας, αλλά, ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση, θα μπορούσα να σκεφτώ ότι έχετε πολύ περισσότερους, επειδή ακούγοντας αυτά που λέγονται εδώ μπορείτε να επιλέξετε οτιδήποτε, από μια αύξηση της τάξης του 0% έως μια αύξηση της τάξης του 10%. Η προεδρία και η Επιτροπή είναι υποχρεωμένες να προσπαθήσουν να βρούν τη σωστή ισορροπία.

Σε εκείνους που μιλούν για ένα ταμείο γάλακτος: μου φαίνεται παράξενο, επειδή θυμάμαι ακόμα τις διαπραγματεύσεις του 2003, όπου αποζημιώσαμε τους παραγωγούς γάλακτος σε όλη την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να πάρω τη Γερμανία ως παράδειγμα: Οι γερμανοί αγρότες γαλακτοκομικών λάμβαναν αποζημίωση 1 δισεκατομμυρίου ΕΥΡΩ κάθε χρόνο – χρήματα που μεταφέρθηκαν από την πληρωμή του γάλακτός τους στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσής τους. Όμως, σε εκείνο το στάδιο δεν άκουσα κανένα να μιλά για ταμείο γάλακτος, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, επειδή ξέρουμε ότι ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες, έχουμε προσθέσει τώρα στις νέες προκλήσεις μια γραμμή για το γάλα. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε ένα πολύ καλό πακέτο για τους παραγωγούς γάλακτος σε εκείνες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Πρέπει να πω ότι εκπλήσσομαι που υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση στην αύξηση της ποσόστωσης του γάλακτος, γνωρίζοντας ότι πέρυσι συλλέξαμε 338 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από τους ευρωπαίους παραγωγούς γάλακτος. Για μένα αυτός δεν είναι σίγουρα ο τρόπος που θέλω να προχωρήσω προς τα εμπρός. Θέλω να δώσω στους αγρότες τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις αγορές. Η αύξηση των ποσοστώσεων δεν σημαίνει υποχρέωση για παραγωγή: αποτελεί απλά μια δυνατότητα για εκείνους που είναι ισχυροί στις εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μερικές από τις ανταγωνιστικές πληρώνουν κάθε χρόνο 338 εκατομμύρια ΕΥΡΩ για να παραμείνουν στην αγορά.

Σχετικά με την ανακατανομή, είναι προφανές ότι υπήρξε πλατιά συμφωνία ότι αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος δεν επρόκειτο να είναι μια νέα μεταρρύθμιση και ότι, επομένως, στηριζόμαστε στη μεταρρύθμιση του 2003. Σκέφτομαι ότι τόσο η προεδρία όσο και η Επιτροπή μπορούν να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από τα νέα Κράτη μέλη να εισπράτουν πιο ίσες πληρωμές και ξέρω ότι αυτό θα μετατραπεί σε ένα ζήτημα που θα υποστηριχθεί έντονα στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του 2013. Μπορούμε ακόμα και τώρα να βρούμε μερικές λύσεις για τα νέα Κράτη μέλη στο συμβιβασμό και ελπίζω να εκπλαγείτε θετικά.

Τέλος, θα μπορούσε απλά να πω, για το ζήτημα του καπνού που προέκυψε, ότι εντυπωσιάστηκα από τον κ. Γκλαβάκη, ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να μας πείσει ότι ο καπνός είναι σημαντικός και πιστεύουμε ότι αυτό ισχύει για την περιοχή του. Αλλά ο καπνός δεν περιλαμβάνεται στον διαγνωστικό έλεγχο. Η μεταρρύθμιση για τα καπνά έγινε το 2004 και υποστηρίχθηκε από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των καπνοπαραγωγών Κρατών μελών. Όπως έχω πει πολλές φορές, βεβαίως, δεν πρόκειται να ανοίξω ξανά τη μεταρρύθμιση για τα καπνά. Αλλά θα είμαι ανοικτή για να βοηθήσω όλα εκείνα τα Κράτη μέλη, όλες εκείνες τις περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, επειδή υπάρχουν πολλές δυνατότητες διαθέσιμες στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις λύσεις που θα απαλύνουν τις συνέπειες των αποφάσεων που λήφθηκαν ήδη για τους παραγωγούς καπνών.

Δεν θέλω να μακρυγορήσω όσον αφορά τις παρατηρήσεις μου, αλλά το συμπέρασμά μου σχετικά με τη σημερινή συζήτηση είναι ότι χρειαζόμαστε σαφώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μια Κοινή γεωργική πολιτική. Συμφωνώ με την κα McGuinness ότι μια κατάσταση όπου η επανεθνικοποίηση θα ήταν η μόνη απάντηση θα έθετε σίγουρα σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα.

Ας διατηρήσουμε την Κοινή γεωργική πολιτική μας με την ευελιξία που έχουμε περιλάβει στις διαφορετικές επιλογές μας μέσα στην πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης. Όμως, χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Αυτό θα ήταν το συμπέρασμά μου από τις συζητήσεις σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για αυτήν την αποκλειστική προσέγγιση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BIELAN
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εισηγητής.(PT) Ο μακρύς κατάλογος των ομιλητών και ο αποφασιστικός και παθιασμένος τρόπος με τον οποίο εξέφρασαν τις ιδέες τους επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πόσα σημαίνει αυτό το θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και τη σημασία που πρέπει να δοθεί στη γεωργία, τους αγρότες και τον αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη.

Δεν υπήρξε καμία έκπληξη σε αυτήν την συζήτηση επειδή, κυρίως, επιβεβαίωσε τις θέσεις που επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων συζητήσεων σε όλη αυτήν την μακροχρόνια διαδικασία συζήτησης που διήρκεσε πάνω από ένα έτος και, στη συγκεκριμένη περίπτωση της πολιτικής μου ομάδας, άλλους έξι μήνες πριν από αυτό.

Εντούτοις, θεωρώ επίσης ότι έχει καταδειχθεί σαφώς ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση για τις θέσεις που αντιπροσωπεύουν τη μέση οδό που επιτρέπει έναν αξιόπιστο συμβιβασμό που να μπορεί να γίνει αποδεκτός από την πλειοψηφία.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν επιβεβαιώσει επίσης τις θέσεις τους, αλλά βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να παρατηρήσω τις ενδείξεις ευελιξίας και ειλικρίνειας που παρατηρήθηκαν.

Επομένως, αγαπητοί μου Mariann και Michel, εμπιστεύομαι τον πολιτικό σας ρεαλισμό, και στο πνεύμα του συμβιβασμού για να βρεθεί μια τελική λύση που να είναι πολύ κοντά σε αυτήν που προτείνεται σε σας από το Κοινοβούλιο σε αυτά τα ζωτικής σημασίας ζητήματα.

Θα επανελάμβανα τη συμβολική σημασία αυτής της προσέγγισης την παραμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προϋποθέτει τις δυνάμεις συναπόφασής του, επειδή ελπίζω ότι το πρόβλημα επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας θα λυθεί σύντομα, δεδομένου ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Κύριε Barnier, όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν χρησιμοποιούμε ακόμα τη συναπόφαση, αλλά μπαίνουμε ήδη σε αυτό το πνεύμα. Επομένως, ελπίζω ότι οι σκληρές διαπραγματεύσεις που αναμένονταν σήμερα και αύριο θα αποδειχθούν πολύ επιτυχείς. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε θέση να βρούμε μια συναινετική λύση για τις ανησυχίες των ευρωπαίων αγροτών και της γεωργίας που μας παρακολουθούν προσεκτικά. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι, και αυτό θα είναι το καλύτερο συμπέρασμα σε αυτήν την συζήτηση, ότι μια απαιτείται μια κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη έτσι ώστε η ευρωπαϊκή γεωργία να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), γραπτώς . – Η κοινή γεωργική πολιτική αναγκάζει τους βρετανούς καταναλωτές να αγοράζουν τα τρόφιμα σε διογκωμένες τιμές από τους αγρότες της ηπειρωτικής ευρώπης αντί σε χαμηλότερες τιμές που είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια αγορά. Υπολογίζεται ότι η ΚΓΠ αναγκάζει τις τιμές να είναι τουλάχιστον 23% υψηλότερες από εκείνες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά.

Υπολογίζεται επίσης από τους οικονομολόγους ότι το κόστος της ΚΓΠ στους βρετανικούς καταναλωτές είναι ίσο με τουλάχιστον το 1,2% του ΑΕΠ - που είναι αυτήν την περίοδο το εκπληκτικό ποσό των 16,8 δισεκατομμυρίων λιρών το χρόνο.

Εκπροσωπώ πολλούς ανθρώπους στο Λονδίνο που αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενους φόρους και ολοένα αυξανόμενες τιμές. Δεν είναι υποχρωμένοι να εξασφαλίζουν τη διαβίωση των αγροτών της ηπειρωτικής ευρώπης. Εάν οι χώρες θέλουν ας επιχορηγήσουν τις γεωργικές βιομηχανίες τους που είναι η επιχείρησή τους, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν οι δικοί τους φορολογούμενοι.

Η Κοινή γεωργική πολιτική χρηματοδοτείται από εκείνους με τις μικρότερες οικονομικές δυνατότητες: τους συνταξιούχους και τους κατόχους των χαμηλών εισοδημάτων, εκείνους που πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους στα τρόφιμα. Η ΚΓΠ είναι ακριβώς ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους η Μεγάλη Βρετανία πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι, ένα έτος αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε τη διαδικασία διαβουλεύσεων για την προσαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής στις τρέχουσες ανάγκες των αγροτών και των γεωργικών παραγωγών, έχουμε επιτύχει συναίνεση σε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις.

Θεωρώ ότι ο συμβιβασμός που έχει επιτευχθεί στο Άρθρο 68 είναι ο κατάλληλος, ειδικά η αύξηση από 10% σε 15% κατ' ανώτατο όριο για τη δημιουργία των κεφαλαίων που απαιτούνται για οποιαδήποτε νέα στρατηγικά μέτρα δημόσιας πολιτικής στα Κράτη μέλη και η εισαγωγή ενός σαφούς ανώτατου ορίου για χρήση υπό μορφή συγκεκριμένων ενισχύσεων.

Θα επιθυμούσα να επιστρέψω στο ζήτημα σχετικά με την προθεσμία για την πλήρη εφαρμογή του πακέτου πολλαπλής συμμόρφωσης στην περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Και οι δύο αυτές χώρες θα φθάσουν στο 100% του ανώτατου ορίου άμεσων πληρωμών μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016. Συνεπώς, είναι δίκαιο η προθεσμία για την πλήρη εφαρμογή του πακέτου πολλαπλής συμμόρφωσης και στις δύο χώρες να είναι έως τότε. Σημειώνω με ανησυχία ότι η τροποποίηση που υποστηρίχθηκε από μας με αυτή την έννοια δεν έχει υιοθετηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτού του ζητήματος για τα νέα Κράτη μέλη, παροτρύνω τους εταίρους μου να το λάβουν υπόψη τους στις επόμενες συζητήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση επωφελή και για τα δύο κράτη και εγκεκριμένη από τους αντιπροσώπους των Κρατών μελών ολόκληρης της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Η αξιολόγηση της κατάστασης δεν σημαίνει απλά μια αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και μια σημαντική μείωση της υποστήριξης στη γεωργία. Αυτό είναι απαράδεκτο για την Ουγγαρία και τους ούγγρους αγρότες.

Οι μεταρρυθμίσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει παρά μόνο ζημιά στην ουγγρική γεωργία.

Στην Ουγγαρία, η διαφοροποίηση θα είχε επιπτώσεις ακόμη και στα μικρότερα αγροκτήματα των 20 εκταρίων Αυτό που απαιτείται για αυτά τα μικρότερα αγροκτήματα δεν είναι μείωση αλλά μάλλον αύξηση στην άμεση υποστήριξη. Η εφαρμογή της διαφοροποίησης στα νέα Κράτη μέλη πριν από το 2013 θα ήταν, επιπλέον, αντίθετη προς τη συμφωνία εισδοχής.

Προς όφελος της ασφάλειας των τροφίμων, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την υποστήριξη στην ενίσχυση των ρυθμίσεων παραγωγής και αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης στο σιτάρι. Το βρίσκουμε απαράδεκτο η τιμή παρέμβασης να πρέπει να συνδεθεί με την τιμή στο λιμένα του Ρουέν, δεδομένου ότι τα έξοδα μεταφοράς σημαίνουν οι τιμές είναι χαμηλότερες στον πιο απομακρυσμένα και ειδικά στα νέα κράτη μέλη και αυτό αποτελεί διάκριση.

Είμαστε αντίθετη σε αύξηση στην ποσόστωση του γάλακτος. Η αύξηση στις ποσοστώσεις γάλακτος την άνοιξη αποδείχθηκε μια εσφαλμένη απόφαση, που οδηγεί σε πτώση των τιμών του γάλακτος στα διάφορα Κράτη μέλη. Η αύξηση της ποσόστωσης στο γάλα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα της Ουγγαρίας, δεδομένου ότι έχουμε ένα σημαντικό επίπεδο αχρησιμοποίητης ποσόστωσης γάλακτος. Ένα τέτοιο βήμα θα απέτρεπε τους ούγγρους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Συμφωνούμε με τη διατήρηση της υποστήριξης στους παραγωγούς καπνών. Αρκετές χιλιάδες οικογένειες κερδίζουν τα προς το ζειν τους από την παραγωγή καπνών, ειδικότερα στις πιο μειονεκτούσες, βορειοανατολικές περιοχές της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα πρώτα να επαινέσω την αξιοσημείωτη εργασία που πραγματοποιήθηκε από τον εισηγητή μας, κ. Capoulas Santos, του οποίου η μόνιμη επιδίωξη ήταν να βρεί έναν ισορροπημένο και σταθερό συμβιβασμό ώστε να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί με μία φωνή σε πείσμα του διαιρεμένου και αβέβαιου Συμβουλίου.

Ο διαγνωστικός έλεγχος που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να απελευθερώσουμε την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) από τη δυσαρέσκεια που την υπονομεύει και να κοιτάξουμε μπροστά, προς τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτείται για να μεταρρυθμίσουμε αυτήν την πολιτική, που προγραμματίζεται για μετά το 2013.

Η ΚΓΠ χρειάζεται αναντίρρητα μια φρέσκια πνοή, ιδιαίτερα ως προς τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Εν προκειμένω, είμαι ευχαριστημένος που έχουμε κατορθώσει να τροποποιήσουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση της αυξανόμενης κοινωνικής ευαισθησίας, με το να προτείνουμε, ειδικότερα, μια αύξηση στην ενίσχυση για τους μικρούς αγρότες και την εισαγωγή των παραγόντων «απασχόληση» και «εργασία» στους κανόνες για την ενίσχυση. Λυπάμαι, εντούτοις, και είναι η μοναδική επιφύλαξη που θα αναφέρω, ότι τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια δεν συνοδεύονται περισσότερο από τις οικολογικές εκτιμήσεις, δεδομένου ότι η «βιωσιμότητα» πρέπει να γίνει η σφραγίδα της αγροτικής μας πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), γραπτώς. (FI) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνουν ερισσότερα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η γεωργική ενίσχυση διατίθεται με έναν τρόπο που οδηγεί τη γεωργία προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι υπάρχουσες επιχορηγήσεις θεωρούνται γενικά ως απλά ένας τρόπος συμπλήρωσης του εισοδήματος των αγροτών.

Η γεωργία στις χώρες στις ακτές της Βαλτικής είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας μόλυνσης της θάλασσας σε εκείνη την περιοχή. Στην περίπτωση που δώσουμε γεωργικές επιχορηγήσεις, αυτό αυξάνει πραγματικά τις εκπομπές στα υπόγεια ύδατα και, κατά συνέπεια, στη θάλασσα.

Οποιοδήποτε είδος επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, πρέπει να συμμετέχει στην εθελοντικά περιβαλλοντική εργασία και τα προγράμματα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η γεωργία μπορεί να απαιτήσει το δικαίωμα ύπαρξής της στο μέλλον. Γιατί θα έπρεπε οι φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ένα επάγγελμα που βλάπτει τις γύρω περιοχές όταν η ρύπανση μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό με την αγορά εισαγόμενων τροφίμων;

Το καθαρό νερό είναι τώρα ένα σπάνιο αγαθό. Κατά συνέπεια, δεν είναι λογικό να πρέπει να πληρώνουμε για να το μολύνουμε και αυτό δεν πρέπει να γίνεται μέσω του δημόσιου χρήματος.

Η γεωργία πρέπει να κάνει κατάλληλη χρήση των αμέτρητων περιβαλλοντικών μέτρων που υπάρχουν. Η αποκατάσταση του φωσφόρου και του αζώτου είναι τεχνολογικά δυνατή και θα είναι επίσης σύντομα και οικονομικά προσοδοφόρα. Αυτοί οι πολύτιμοι φυσικοί πόροι και πρώτες ύλες πρέπει να ανακυκλώνονται, όπως απαιτείται, από άλλους φυσικούς πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Όπως αναμένεται, ο διαγνωστικός έλεγχος έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία για βαθύτερη έρευνα στις αρχές της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει με άλλους τομείς της πολιτικής και του προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγροτική πολιτική, που απορρόφησε μονομιάς το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού και θα διαμορφωθεί στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του 2013, έχει επικριθεί έντονα. Η βασική διαφωνία αφορούσε τη δυσαναλογία μεταξύ του ρόλου που διαδραματίστηκε από τη γεωργία στην οικονομία και την απασχόληση και το μερίδιό της στους προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό αποτελεί παρανόηση.

Η ΚΓΠ, στο σύνολό της, είναι μια κοινοτική πολιτική, και το μερίδιό της στις συνολικές δημόσιες δαπάνες της ΕΕ, τόσο στις εθνικές όσο και στις κοινές, δεν υπερβαίνει το 0,3% του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι διεθνείς πραγματικότητες έχουν αλλάξει και η συμφορά της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πάλι τις αρχές της υποστήριξης για τη γεωργία στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξετάσει το πρόβλημα προσεκτικά, όπως αποδεικνύεται από τις πολλές τροποποιήσεις. Από τη σκοπιά ενός κράτους όπου η γεωργία έχει σχετικά μεγάλη συνεισφορά στην απασχόληση, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, θα ήταν θεμιτό να αυξηθούν οι ποσοστώσεις στο γάλα και να δοθεί εθνική υποστήριξη για τους περισσότερο μειονεκτούντες τομείς. Κατά την εξέταση της διαφοροποίησης, που έχει αποδειχθεί το πιο αμφισβητούμενο ζήτημα, αξίζει να θυμηθούμε ότι τα «νέα» Κράτη μέλη θα φθάσουν στο 100% του επιπέδου άμεσης επιχορήγησης μόνο το 2013 και ότι η διαφοροποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως προάγγελος της επανεθνικοποίησης της αγροτικής πολιτικής, η οποία θα ήταν ένα μειονέκτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE), γραπτώς. – (RO) Ως εκπρόσωπος μιας περιοχής με σημαντικό αγροτικό τομέα στη Ρουμανία, ένα από τα νέα Κράτη μέλη, δεν θεωρώ ότι οι διαφορές στην αντιμετώπιση μεταξύ των αγροτών από αυτά τα κράτη και εκείνων από τα παλαιά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεφυρώνονται ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου της Κοινής γεωργικής πολιτικής. Εντούτοις, είναι βολικό το ότι οι εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος για τη Ρουμανία δεν έχουν αλλάξει, μαζί με το γεγονός ότι τα Κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις ποσοστώσεις του γάλακτός τους για μια ορισμένη χρονική περίοδο, εφόσον αυτές οι ποσοστώσεις είναι δε χρησιμοποιούνται πολύ στα άλλα Κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης την τρέχουσα κρίση που έχει επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα, είναι σημαντικό να προταθεί η δημιουργία ενός ταμείου γάλακτος, με την πρόθεση να υποστηριχθεί η ανασυγκρότηση αυτού του τομέα.

Επιπλέον, σκέφτομαι ότι, προτού εφαρμόσουν τους νέους κανονισμούς σχετικά με τις ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά που αρχίζουν από το 2015, οι παραγωγοί πρέπει να έχουν την ευκαιρία να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς και να επενδύσουν σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα ότι οι προθεσμίες για τις εφαρμογές των ενισχύσεων για επενδύσεις είναι σχετικά μεγάλες. Επιπλέον, για να επιτραπεί στους παραγωγούς να επενδύουν σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, πρέπει να αφαιρεθεί το όριο από την καθορισμένη ποσόστωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Άκουσα έναν από τους συναδέλφους μου να μιλά για πώς μπορούν να μοιραστούν γλυκά σε δύο παιδιά. Προχωρώντας αυτή τη σκέψη για την αναλογία, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι, εάν το ίδιο παιδί επρόκειτο να είναι στο μέλλον ρουμάνος ή βούλγαρος αγρότης, θα έλεγα ότι θα επρόκειτο να λάβει αυτό που θα του άξιζε μετά από οκτώ χρόνια. Η ερώτησή μου είναι εάν θα εξακολουθούσε να είναι ακόμα παιδί σε οκτώ χρόνια.

Όταν εγώ, ως Ρουμάνος ευρωβουλευτής, προσχώρησα στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής ανάπτυξης, η προσοχή μου επικεντρώθηκε στη φράση «ομαλή προσγείωση», η οποία χρησιμοποιείται συχνά, για παράδειγμα, κατά την αναφορά στις ποσοστώσεις γάλακτος. Ρώτησα έπειτα και ρωτώ ακόμα και σήμερα: πώς μπορούν οι ρουμάνοι και οι βούλγαροι αγρότες να συμβιβάσουν τη διαδικασία «απογείωσης» με τη διαδικασία «ομαλής προσγείωσης»; Όταν η Ρουμανία είχε μόλις ξεκινήσει τις διαδικασίες εισδοχής, ένας Δανός συνάδελφος μου είπε ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το πιο περίπλοκο κεφάλαιο θα ήταν αυτό της γεωργίας. Ελπίζω σήμερα, δύο χρόνια μετά τη συνένωση, η ρουμανική γεωργία να παράσχει μια ευκαιρία για μια ενωμένη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), γραπτώς. (BG) Η συνέχεια της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι σημαντική προκειμένου να δοθεί στην Ευρώπη η δυνατότητα διατήρησης του κύριου ρόλου της σε αυτόν τον τομέα. Αυτό, φυσικά, δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των παραγωγών ή του τελικού καταναλωτή. Είναι γνωστό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπει από εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων σε εισαγωγέα. Αυτό δείχνει ότι η έκβαση της σημερινής συζήτησης πρέπει να είναι ισορροπημένη, έτσι ώστε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των προτάσεων της Επιτροπής είναι ευεργετικές για τους αγρότες της Βουλγαρίας, ιδιαίτερα επειδή η κακοδιαχείριση εκ μέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα και οι καταχρήσεις που διαπράχτηκαν οδήγησαν στην αποτυχία επίτευξης των αποτελεσμάτων που προβλέφθηκαν στους μηχανισμούς προένταξης. Για αυτόν τον λόγο, τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες διαδηλώσεων από τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, κυρίως τους αγρότες γαλακτοκομικών και δημητριακών. Κατά συνέπεια, χωρίς να διακυβεύεται η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι σημαντικό να παρέχουμε ασφάλεια για εκείνες τις περιοχές που εξαρτώνται στενά από την καλλιέργεια γαλακτοκομικών για τα προς το ζειν τους.

Στη Βουλγαρία, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών γαλακτοκομικών, στις αλπικές και άλλες περιοχές, με συγκεκριμένες δυσκολίες. Για αυτόν τον λόγο υποστηρίζω την ιδέα να δοθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους και να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο για τους παραγωγούς γάλακτος.

 

5. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού ΚΟΑ) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο στοιχείο της έκθεσης (A6-0391/2008) του Niels Busk, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτική Ανάπτυξης, σχετικά με την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για την ίδρυση μιας κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και τα ειδικά μέτρα για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός CMO) προκειμένου να οργανωθεί ένα σχέδιο κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία (COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Fischer-Boel, Υπουργέ Barnier, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια εξαιρετικά εποικοδομητική πρόταση για ένα σχέδιο κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία προκειμένου να αντιστραφεί η ανεπιτυχής τάση αυξανόμενης παχυσαρκίας μεταξύ των ευρωπαίων μαθητών. Είναι μια πρόταση που χαιρετίζω θερμά. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) συνιστά στα παιδιά να καταναλώνουν 400 γρ. φρούτων και λαχανικών ανά ημέρα. Δυστυχώς, υπάρχουν πολύ λίγα παιδιά που το κάνουν αυτό. Στην ΕΕ, 22 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα και περίπου 5 εκατομμύρια παιδιά είναι πολύ υπέρβαρα. Το χειρότερο είναι ότι ο αριθμός αυξάνεται κατά 400.000 παιδιά κάθε χρόνο. Μια αυξανόμενη κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης μεγάλου αριθμού ασθενειών και αποτρέπει τη λήψη βάρους και μάλιστα υπερβολικού βάρους. Οι διατροφικές συνήθειες καθιερώνονται στην παιδική ηλικία και οι ενδείξεις είναι ότι τα παιδιά που μαθαίνουν να τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά συνεχίζουν να τρέφονται έτσι και ως ενήλικες. Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας να επεμβαίνουμε σε ένα αρχικό στάδιο εάν πρόκειται να πετύχουμε την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών μας.

Το υπερβολικό βάρος συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, υψηλής πίεσης του αίματος και ορισμένων μορφών καρκίνου. Αυτές οι ασθένειες αποτελούν πάντα αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ και το κόστος της θεραπείας είναι βαρύ για τα κονδύλια για την υγεία των Κρατών μελών. Η Επιτροπή αναφέρεται στην αξιολόγηση του αντίκτυπού του, στην οποία δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν έριξαν φως στη σύνδεση μεταξύ των δαπανών για την υγεία και της πάρα πολύ χαμηλής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Οι δαπάνες για ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να αντιμετωπισθούν κάτω από αυτό το πρίσμα και, επομένως, το σχέδιο πρέπει να αντιπροσωπεύει μια πραγματική αποταμίευση στους προϋπολογισμούς υγείας των Κρατών μελών. Κατά συνέπεια, θα έχει, γενικά, μια θετική επίδραση, πρώτα απ' όλα στη δημόσια υγεία, αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Έως ότου επιτύχουμε το στόχο τα παιδιά να καταναλώνουν 400 γρ. φρούτα την ημέρα, όσο περισσότερα φρούτα καταναλώνουν τα παιδιά τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αποταμίευση. Κατά συνέπεια, η πρόληψη είναι φτηνότερη από τη θεραπεία.

Ως εισηγητής, έχω προτείνει να τετραπλασιάσουμε το ποσό που προορίζεται να συμπεριληφθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής για 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, δυστυχώς, θα επαρκούσε μόνο για ένα φρούτο μία φορά την εβδομάδα για 30 εβδομάδες για τα παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα ετών. Αυτό απέχει πολύ από το να θεωρηθεί αρκετό εφόσον το σχέδιο είναι να υπάρξει οποιαδήποτε αξιόλογη επίδραση στις καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών. Το ένα φρούτο την ημέρα σε εβδομαδιαία βάση δεν είναι επαρκές για να αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες ή να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία. Η βέλτιστη λύση θα ήταν για όλα τα παιδιά να τρώνε από ένα φρούτο κάθε σχολική ημέρα. Είναι επομένως απαραίτητο να κινητοποιηθούν περισσότερα κεφάλαια στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Μια πλειοψηφία στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης συμφώνησε να κινητοποιήσει 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και να τα διανείμει μέσω της εθνικής συγχρηματοδότησης. Δεν συμφωνώ με αυτό. Ελπίζω, επομένως, ότι στην σημερινή ψηφοφορία μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτό το θέμα, δεδομένου ότι έχω ξαναπαρουσιάσει μια πρόταση εξ ονόματος της ομάδας μου, με σκοπό να κινητοποιήσουμε 360 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τη συμβολή των Κρατών μελών και επομένως, σε γενικές γραμμές, να δοθεί ένα ποσό πολύ υψηλότερο από τα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Μια πλειοψηφία στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης συμφώνησε επίσης ότι μόνο τα φρούτα και τα λαχανικά από τις χώρες της ΕΕ πρέπει να υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς. Αυτό, για μένα, είναι πάρα πολύ προστατευτικό και θα καταστήσει το σχέδιο πολύ γραφειοκρατικό. Πρέπει, επομένως, τα Κράτη μέλη να είναι αυτά που θα επιλέξουν – από τον κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή – ποια φρούτα μπορούν να διανεμηθούν και ποια φρούτα μπορούν να περιληφθούν στο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Προεδρεύων του Συμβουλίου. –(FR) Κύριε Πρόεδρε, στην Προεδρία είμαστε πολύ ευτυχείς που συζητούμε αυτό το σχέδιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέθηκε, προσωπικά, – και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτήν – από την κα Fischer Boel. Είναι ένα σημαντικό σχέδιο για τη διατροφή των νεώτερων πολιτών και αποτελεί ένα πρακτικό και αποτελεσματικό βήμα για την καταπολέμηση της αύξησης της παχυσαρκίας μεταξύ των νέων.

Ο κ. Busk μόλις ανέφερε τους αριθμούς και μπορώ να τους επιβεβαιώσω: ένα παιδί πέντε ετών στην Ευρώπη είναι υπέρβαρο ή παρουσιάζει κίνδυνο παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία της παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη αυξάνεται κατά 2% ετησίως. Πρέπει, επομένως, να ενθαρρύνουμε τους νέους να εμπλουτίσουν τη διατροφή τους και να καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά.

Εγώ, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι εφαρμόζοντας αυτό το σχέδιο, υπέρ του οποίου είμαστε όλοι, καταδεικνύουμε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει και παίζει η κοινή γεωργική πολιτική για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης και, πιο απλά, την παραγωγή υγιεινών, ποιοτικών προϊόντων. Η γεωργία είναι εκ φύσεως κατάλληλη για να αντιμετωπίσει αυτήν την διπλή πρόκληση, που αποτελείται από την πρόκληση όσον αφορά την ποσότητα – που ήταν επίσης η πρώτη της πρόκληση, με την πρώτη σύμβαση που συντάχτηκε με τους αγρότες στη δεκαετία του '60 – αλλά και, την πρόκληση της ποιότητας, που αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Αυτό, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί και ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανησυχίες των συμπολιτών μας και ότι η γεωργία βρίσκεται σαφώς στο κέντρο των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται από την κοινωνία μας. Όταν μιλάμε για αυτό το σχέδιο «φρούτων και λαχανικών», μιλάμε για μια χειροπιαστή, βασισμένη στους ανθρώπους Ευρώπη, με επίκεντρο τους πολίτες, την οποία αναμένουν οι Ευρωπαίοι.

Αυτό το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, έχει τύχει καλής αποδοχής μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, και οι συζητήσεις που έχουμε κάνει, τις οποίες θα συνεχίσουμε σήμερα και αύριο, δείχνουν ότι, συνολικά, όλοι σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό το ζήτημα. Πρόθεσή μου είναι να επιτύχω μια πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Γι' αυτό δίνω φυσικά μεγάλη προσοχή στη θέση του Κοινοβουλίου σε αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να μπορώ να συμπεριλάβω τη θέση και την υποστήριξή σας στις συζητήσεις του Συμβουλίου.

Τέλος, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσφέρω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον εισηγητή σας, κ. Busk, για την πολύ λεπτομερή και παθιασμένη εργασία που έχει πραγματοποιήσει επάνω σε αυτό το ζήτημα και είμαι τώρα στην ευχάριστη θέση να ακούσω εσάς και τον Επίτροπο.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν νιώθω πολύ ωραία να έχω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στην πρόταση σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Θα ήθελα, όπως κάνω συνήθως, να ευχαριστήσω την επιτροπή και τον εισηγητή, κ. Niels Busk, για την εργασία που έχει γίνει.

Προτού τοποθετηθώ σε ορισμένα από τα ζητήματα που έχουν προκύψει εδώ – όπως επίσης και στο Κοινοβούλιο – θα ήθελα να πω κάτι για ένα θέμα που έχει συζητηθεί πρόσφατα, εν εκτάσει, στο Συμβούλιο. Διάφορα Κράτη μέλη έχουν ζητήσει να είναι σε θέση, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητούν τη συμβολή των γονέων στο σχέδιο. Τα επιχειρήματα υπέρ και ενάντια αυτής της άποψης δεν είναι απλά. Τέλος, η Επιτροπή έχει συμφωνήσει ότι τα Κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους γονείς να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, σε μερικές περιπτώσεις.

Αφ' ετέρου, δεν βλέπω κανέναν λόγο να το επιβάλλω αυτό σε όλα τα Κράτη μέλη. Επομένως, θα δώσουμε στα Κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιλέγουν, εάν θέλουν, να έχουν αυτήν τη δυνατότητα κατά την εφαρμογή του σχεδίου. Κατόπιν, όταν αναθεωρήσουμε το σχέδιο το 2012, θα εστιάζαμε πραγματικά στην τελική αξία που αποκομίζεται από τις γονικές συνεισφορές.

Έχω πει εξ αρχής ότι τα ζητήματα που θέτουμε τώρα επί τάπητος δεν πρόκειται να λύσουν τα προβλήματα παχυσαρκίας των νέων στην Ευρώπη, αλλά πιστεύω ότι θα αποτελέσουν μια χείρα βοηθείας και θα δώσουν ένα σαφές σήμα από την Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν οι νέοι μας τις σωστές διατροφικές συνήθειες.

Όσον αφορά το γενικό προϋπολογισμό, έχουμε διαθέσει 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. Έχω δει μερικούς διαφορετικούς αριθμούς, δεδομένου ότι ο Niels Busk είπε σωστά – από 500 έως 360 εκατομμύρια ΕΥΡΩ – αλλά τα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ που έχουμε προτείνει βεβαίως και δεν πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένο. Σκέφτομαι ότι πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη στην αναθεώρησή μας ολόκληρο το πρόγραμμα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2012 εάν πρέπει να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Σκέφτομαι ότι είναι σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αναδιανείμουμε τα χρήματα. Εάν υπάρχει πλεόνασμα χρημάτων σε ένα κράτος μέλος, αυτό μπορεί να αναδιανεμηθεί. Αυτό ενδεχομένως θα σημάνει ότι ξοδεύουμε τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όσον αφορά τον τύπο των φρούτων και των λαχανικών που διανέμονται, θεωρώ ότι είναι πολύ ασφαλές να αφεθεί αυτό στα ικανά χέρια των Κρατών μελών. Το κατά πόσο θέλουν να χρησιμοποιήσουν επεξεργασμένα τρόφιμα ή να προσφέρουν τοπικά φρούτα και λαχανικά –ή ακόμα και να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν στα παιδιά τους μπανάνες του ΑΚΕ – η τελική επιλογή πρέπει σίγουρα να γίνει από τα Κράτη μέλη. Σκέφτομαι ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Αναμένω με ενδιαφέρον μια γόνιμη συζήτηση σχετικά με αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (RO) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κ. Barnier, καταρχήν, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την εργασία που έχει κάνει και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για να συμφιλιώσει διαφορετικές απόψεις.

Όλοι συμφωνούμε για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το σχέδιο προκειμένου να διδάξουμε τα παιδιά ώστε να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες και επομένως να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία, αλλά και από την άποψη της υποστήριξης των οικογενειών που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αγοράσουν φρούτα για τα παιδιά τους.

Υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής, αλλά σκέφτομαι ότι πρέπει να βελτιωθεί πέρα για πέρα. Τα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ που προτείνονται στην ετήσια χρηματοδότηση δεν είναι αρκετά. Η συμπλήρωση των κονδυλίων που διατίθενται ήδη είναι ένας από τους όρους για την επιτυχία αυτού του σχεδίου. Επίσης θεωρώ ότι η πρόταση που γίνεται στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης να επιβληθεί στους γονείς να συνεισφέρουν σε αυτό το σχέδιο, πρέπει να εισαχθεί τουλάχιστον για την παρουσίαση του σχεδίου.

Θα επιθυμούσα επίσης να δώσω παροτρύνσεις, ως μέρος του σχεδίου, για την προσφορά φρέσκων, παραδοσιακών φρούτων, που παράγονται στο έδαφος της Κοινότητας. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι τα Κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ποια φρούτα πρόκειται να διανεμηθούν, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα εποχιακά φρούτα και λαχανικά που παράγονται τοπικά.

Όπως επιβάλλεται από την αρχή της επικουρικότητας, στα Κράτη μέλη πρέπει, κατά τον καθορισμό της ομάδας-στόχου, να δοθεί ικανοποιητική ευελιξία ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, να παρέχουν σχολικά φρούτα σε έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο καταναλωτών. Το σχέδιο πρέπει επίσης να κάνει τους νέους καταναλωτές να εκτιμήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά και πρέπει, επομένως, να έχει μια ιδιαίτερα θετική επίδραση στη δημόσια υγεία και την πάλη ενάντια στην παιδική φτώχεια, ειδικά στα νέα Κράτη μέλη.

Μπορεί να δοθεί μέριμνα για κοινά μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, προκειμένου να συνδυαστούν με ένα πρόσθετο τμήμα εκπαίδευσης για την υγεία και τη διατροφή και για να παρέχουν κίνητρα στους περιφερειακούς παραγωγούς, ειδικότερα εκείνους των ορεινών περιοχών.

 
  
MPphoto
 

  María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της ομάδας PSE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο αυτό αναμένεται για καιρό από τον τομέα των φρούτων και των λαχανικών, όχι μόνο λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, αλλά και λόγω της ανησυχητικής πτώσης στην κατανάλωση.

Αυτό το σχέδιο προορίζεται να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και, επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, με πλήρη κοινοτική χρηματοδότηση. Δεν συμφωνώ ότι οι γονείς πρέπει να πρέπει να συμβάλουν στη χρηματοδότησή του επειδή θα συμβεί, όπως πάντα, το ίδιο πράγμα: εκείνα τα παιδιά οι των οποίων γονείς μπορούν να αντέξουν οικονομικά να συμβάλουν θα τρώνε φρούτα και λαχανικά στο σχολείο, ενώ εκείνα που δεν μπορούν θα μείνουν εκτός του σχεδίου.

Αυτό το σχέδιο πρέπει, επομένως, να χρηματοδοτηθεί από την Κοινότητα έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα. Επίσης θα ήθελα, ιδιαίτερα, να πω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα εκπαιδευτικά μέτρα. Αυτό το σχέδιο δεν πρέπει να περιλαμβάνει απλά τα παιδιά που τρώνε μήλα, αλλά, αντ' αυτού πρέπει να γνωρίζουν ποιον τύπο μήλου τρώνε και τις θρεπτικές ιδιότητές του και πρέπει να κατανοούν τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτών των φρούτων στην υγεία και την ανάπτυξή τους.

Φυσικά, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρεις εγγυήσεις ποιότητας, δίνοντας προτεραιότητα, εάν είναι δυνατόν, στα εποχιακά φρούτα. Επίσης, όπου είναι δυνατόν, υποστηρίζω τη διανομή φρούτων και λαχανικών κοινοτικής προέλευσης.

Πιστεύω ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτού του σχεδίου, το οποίο επιδοκιμάζω και για το οποίο συγχαίρω τον Επίτροπο, θα φανούν αμέσως. Θα φανούν όχι μόνο στην παρούσα και στην μελλοντική υγεία των παιδιών μας καθώς και στη διατροφική τους παιδεία, αλλά επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικά, στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών. Αυτός είναι ένας παραγωγικός τομέας που αποτελεί αληθινά μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μας και που επιτρέπει σε μας να απολαμβάνουμε μια ισορροπημένη, υγιεινή και ποικίλη διατροφή.

Αισθάνομαι ότι αξίζει, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, να διανεμηθούν φρούτα και λαχανικά στα σχολεία μας. Κατά την άποψή μου, ο προϋπολογισμός είναι κάπως περιορισμένος, οπότε, θα επανελάμβανα ότι υποστηρίζω την πλήρη κοινοτική χρηματοδότηση ενός τέτοιου φιλόδοξου σχεδίου.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι , εκτιμώ πάρα πολύ τη θετική και ευφυή εργασία που γίνεται από τον κ. Busk όσον αφορά αυτήν την πρόταση, που αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς στα φρούτα και τα λαχανικά, με σκοπό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται στην αγορά, και να καταπολεμήσει την πτώση της κατανάλωσης.

Το προτεινόμενο σχέδιο πρώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία θα βοηθούσε στο να ενθαρρυνθούν οι νέοι να καταναλώνουν φρούτα και να αυξηθεί η κατανάλωση. Επιπλέον, η δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών στα σχολεία πρέπει να στοχεύει στην καταπολέμηση του προβλήματος των υπέρβαρων μαθητών. Είναι γνωστό το γεγονός ότι, δυστυχώς, πάνω από 22 εκατομμύρια παιδιά είναι παχύσαρκα.

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το σχέδιο διανομής φρούτων στα σχολεία, είναι ζωτικής σημασίας για την κοινοτική ενίσχυση να καλυφθούν όλες οι σχετικές λογιστικές δαπάνες, όπως η αγορά των κατάλληλων μηχανών πώλησης, οι οποίες ειδάλλως θα έπρεπε να καλυφθούν από τους σχολικούς προϋπολογισμούς ή από τις οικογένειες των μαθητών. Η εθνική χρηματοδότηση πρέπει επομένως να είναι συμπληρωματικής φύσης και οφείλει να περιοριστεί στα νέα σχέδια και την επέκταση των υπαρχόντων.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – Κύριε Πρόεδρε, δεν βρίσκω κανένα ψεγάδι σε αυτήν την πρόταση και πιστεύω ότι ο εισηγητής μας είναι άξιος επαίνου για την κατάθεσή της, ειδικά εφόσον αναμένεται μια επικείμενη εκλογή της. Σκέφτομαι ότι οποιοσδήποτε πολιτικός σε αυτήν την αίθουσα, κοιτάζοντας τον έως τον Ιούνιο του προσεχούς έτους θα είναι υπέρ της θέας των παιδιών της Ευρώπης να τρέφονται καλύτερα και να καταναλώνουν ευρωπαϊκά τοπικά φρούτα. Τα νέα είναι επίσης καλά και για τους ευρωπαίους αγρότες επειδή αυτό δημιουργεί μια τοπική αγορά. Είναι καλά νέα για τον προϋπολογισμό στον τομέα της υγείας του μέλλοντος και, το πιο σημαντικό, είναι καλά νέα για τα ίδια τα παιδιά.

Εάν τα παιδιά ξεκινήσουν να τρέφονται υγιεινά σε μικρή ηλικία, θα διατηρήσουν αυτή τη συνήθεια. Η Φινλανδία έχει καταδείξει και αποδείξει ότι η δυναμική επέμβαση σε νεαρή ηλικία κάνει τη διαφορά και αυτήν πρόκειται να την υποδεχτούμε ένθερμα. Εάν τώρα κάνουμε κάποιες εικασίες σχετικά με τον προϋπολογισμό για τη γεωργία, θα αποτιμήσουμε τον προϋπολογισμό για την υγεία του μέλλοντος. Προερχόμενος από τη Σκωτία νιώθω ντροπή που αναφέρω ότι έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα, δεδομένου ότι το 21% – ένα στα πέντε – από τα παιδιά των σχολείων μας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπέρβαρα. Αυτός είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να ατενίζουμε ένα μέλλον με αυξανόμενη παχυσαρκία, κατά συνέπεια, αυτό αποτελεί μέρος της λύσης αυτού του ζητήματος και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να επαινέσω το Κοινοβούλιο. Είναι καλές ειδήσεις για όλους.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (GA) – Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση θα εκπληρώσει τους στόχους της Ένωσης σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και θα παράσχει ένα πλαίσιο χρηματοδότησης για τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αύξηση του ποσού των φρούτων και των λαχανικών που καταναλώνονται από τα παιδιά. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία και να ωφελήσει επίσης μακροπρόθεσμα τους αγρότες μας που παράγουν φρούτα και λαχανικά.

Οι διατροφικές συνήθειες και πρότυπα αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της ζωής μας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να ενθαρρύνουμε υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες μεταξύ των παιδιών. Τα Κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν την καλύτερη μέθοδο.

Η έρευνα δείχνει ότι τα διατροφικά πρότυπα τείνουν να γίνονται ανθυγιεινότερα στις χαμηλού εισοδήματος οικογένειες. Επομένως, η διάθεση δωρεάν φρούτων και λαχανικών στα σχολεία θα μπορούσε να κάνει τη μεγάλη διαφορά στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών.

Καλωσορίζω την έκθεση του κ. Niels Busk και ευχαριστώ αυτόν και τον Επίτροπο για την εργασία που έχουν κάνει.

 
  
MPphoto
 

  Jeffrey Titford, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την ανησυχία για την καλή διαβίωση των παιδιών. Εντούτοις, η αληθινή ατζέντα είναι ένα ανησυχητικό μίγμα υπερπροστατευτισμού των Βρυξελλών, μανιώδους ελέγχου, καθαρής προπαγάνδας και χειραγώγησης της αγοράς. Οι υπερπροστατευτικές Βρυξέλλες επιθυμούν να έχουν τα πάντα κάτω από τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τρώμε. Βάζοντας τον εαυτό τους ως υπεύθυνο για το τι θα φάνε τα παιδιά στο σχολείο κάνουν το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή τη διαδικασία. Η αιχμή της προπαγάνδας είναι ότι κάθε φρούτο θα φέρει επάνω του μια ετικέτα της ΕΕ και ολόκληρο το εγχείρημα θα υποστηριχθεί από μια ογκώδη διαφημιστική εκστρατεία.

Όσον αφορά την αγορά των φρούτων, καταλαβαίνω ότι θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για κατεργαριές, όπως ο υποχρεωτικός κανόνας ότι όλα τα φρούτα πρέπει να προέρχονται μέσα από την ΕΕ. Στην περίπτωση των μπανανών, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κτύπημα που θα απέκλειε τους βρετανικούς προμηθευτές που εισάγουν τις μπανάνες από τις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας της Καραϊβικής, παρέχοντας έτσι μια νέα προσοδοφόρα ευκαιρία για τα γαλλικά νησιά της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, βομβαρδιζόμαστε με τίτλους. Μας λένε ότι είμαστε παχύσαρκοι, ότι τα παιδιά μας είναι παχύσαρκα, ότι τρώμε ακατάλληλα τρόφιμα και ότι τρώμε επίσης λίγα φρέσκα φρούτα και πολύ λίγα λαχανικά.

Πέντε μερίδες την ημέρα ή περίπου 400 γρ. φρούτων και λαχανικών, είναι η συνιστώμενη ημερήσια διατροφική μερίδα για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να τηρηθεί. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι υγιεινά, να διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να είναι εύγευστα και να κοστίζουν όσο το δυνατόν φθηνότερα. Εντούτοις, ο γρήγορος σύγχρονος τρόπος ζωής σημαίνει ότι είναι συχνά δύσκολο για μας να συγκεράσουμε τις απαιτήσεις της οικογένειας και της εργασίας, με αποτέλεσμα, μερικές φορές, να μην έχουμε αρκετό χρόνο να μαγειρέψουμε και, αντ' αυτού, να επιλέγουμε προ-μαγειρεμένα ή πλήρως έτοιμα προϊόντα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Οι άνθρωποι που μαθαίνουν να έχουν μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά από τα πρώτα τους χρόνια θα διατηρήσουν επίσης την υγιεινή διατροφή και αργότερα στη ζωή τους. Επομένως, υποστηρίζω θερμά την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με χρηματοδότηση ποσού ύψους 90 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ. Τι θαυμάσια ιδέα, κύριε Επίτροπε! Εντούτοις, όπως έχετε αναγνωρίσει στις προβλέψεις σας, τα Κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν το σχέδιο σύμφωνα με τις εθνικές τους απαιτήσεις. Πρέπει να είναι δυνατό να παρέχονται τα σχετικά περιφερειακά και εποχιακά προϊόντα. Τα Κράτη μέλη πρέπει επίσης να αναπτύξουν μια στρατηγική για προκειμένου να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και να το ενσωματώσουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η υγιεινή διατροφή αποτελεί μέρος της γενικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν, για παράδειγμα, ότι το καρότο μπορεί να καταναλωθεί όχι μόνο ως ζεστό λαχανικό, αλλά μπορούμε επίσης να το απολαύσουμε υπό μορφή σούπας, σαλάτας, κέικ ή σε φαγητά φούρνου. Πρέπει να γνωρίζουν τι γεύση έχει μια πατάτα και μάλιστα όταν δεν έχει μετατραπεί σε πατατάκια ή τσιπς. Πρέπει να κινήσουμε το ενδιαφέρον τους με πολλούς τρόπους, μέσω των τοπικών προϊόντων.

Η πληροφόρηση είναι ο μόνος τρόπος να τεθούν οι βάσεις για μια υγιεινή διατροφή. Η γνώση είναι το κλειδί για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία μπορεί να έχει πολύτιμη συμβολή σε αυτό το πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Κύριε Barnier, κύριε Επίτροπε, όπως κάθε πρωτοβουλία, έτσι και αυτή έχει επίσης πολλούς κατόχους. Στο κάτω-κάτω, επτά πόλεις υποστήριζαν ότι αποτελούν τον τόπο γέννησης του Ομήρου. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή ήταν δική τους πρωτοβουλία. Βάσει της έκθεσης των πρακτικών, είμαι υπερήφανος που στις 10 Μαΐου 2005, κατά τη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της αγοράς όσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, πρότεινα αυτό το σχέδιο και είμαι ευγνώμων στον Επίτροπο που πρόκειται τώρα να γίνει πραγματικότητα.

Εκείνοι που μίλησαν πριν από μένα εξήγησαν γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό όχι μόνο από την άποψη μιας κοινωνικής προοπτικής αλλά και προκειμένου να εκπαιδευτούν οι νέοι γύρω από τον διατροφικό πολιτισμό. Αυτό είναι ένα Γαλλικό αχλάδι, αλλά δεν πρόκειται να το φάω επειδή απαγορεύεται να το φάω εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όταν προσφέρονται στους νέους σχολικά φρούτα που φέρουν το λογότυπο της ΕΕ, αυτοί πρέπει να γνωρίζουν – από την παιδική ηλικία και μετά – ότι αυτά είναι ασφαλή και όχι γεμάτα από χημικές ουσίες, αλλά, όπου είναι δυνατόν, από οργανικές.

Διδάξτε στα παιδιά διατροφικό πολιτισμό, καθώς αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Σε αυτό συγχαίρω τον κ. Busk. Δεν θα το φάω [αυτό το αχλάδι], επειδή δεν θέλω να παραβώ τους κανόνες, αλλά εγώ θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το σχεδίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, μερικές φορές είναι σπουδαίο να είσαι σε θέση να βρίσκεσαι σε αυτήν την αίθουσα και να υποστηρίζεις μια πραγματικά θετική ευρωπαϊκή πρόταση και, παρά την προσπάθεια του κ. Titford να «αδειάσει» το καλό χιούμορ μας, σήμερα είναι μια τέτοια ημέρα. Αυτή η πρόταση καλύπτει τόσες πολλές πτυχές. Προωθεί τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες μεταξύ των μικρών παιδιών και των εφήβων. Ενισχύει τη γενική υγεία των νέων της Ευρώπης. Εξασφαλίζει ότι τα χρήματα της ΕΕ ξοδεύονται σε ένα πρόγραμμα που έχει ήδη φανεί ότι αποδίδει θετικά αποτελέσματα σε πολλά Κράτη μέλη και είναι επίσης μια πρακτική, προσγειωμένη, εφαρμόσιμη πρόταση.

Είμαι πολύ εξοικειωμένη με ένα παρόμοιο πρόγραμμα στην Ιρλανδία που ονομάζεται ‘Food Dudes’ – επειδή ο εγγονός μου έχει φροντίσει να με κρατά ενήμερη. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό, επιφέροντας μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, πέρα από τις ηλικίες 4-12 και ότι αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν ανεξάρτητα από το γένος, το σχολικό μέγεθος και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Επομένως, στηριζόμαστε σε σταθερά θεμέλια.

Είμαι ευτυχής που είμαι σε θέση να υποστηρίξω την αυξανόμενη κοινοτική χρηματοδότηση και να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στα οργανικά και τοπικά παραγόμενα φρούτα και λαχανικά. Θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο και τον εισηγητή μας κ. Niels Busk και είμαι πολύ ευτυχής να ακούσω την απάντηση από το Συμβούλιο. Αυτή η πρόταση θα συμβάλει θετικά στην ποιότητα της ζωής και την υγεία στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι τα φρούτα και τα λαχανικά είναι σημαντικά για τους ανθρώπους δεν είναι κάτι το νέο, ούτε το γεγονός ότι αποτελούν σημαντικά τρόφιμα για τα παιδιά. Η διανομή φρούτων για τα παιδιά στο σχολείο είναι κάτι καλό. Είναι καλό για την υγεία και παρέχει ένα πολύ απαραίτητο ενεργειακό συμπλήρωμα.

Ωστόσο, τι περιλαμβάνει στην πραγματικότηττα η πρόταση που συζητάμε αυτήν την περίοδο; Στην πραγματικότητα είναι μια καθαρή πρόταση προπαγάνδας της ΕΕ. Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να κερδηθούν φτηνά πολιτικά ωφέλη ενώ προφανώς θα πειστούν ταυτόχρονα τα παιδιά για τις εξαιρετικές αρετές της ΕΕ. Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής ανάπτυξης έχει φέρει προς συζήτηση μερικές παράλογες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του αξιώματος ότι τα ευρωπαϊκά φρούτα είναι καλύτερα από οποιαδήποτε άλλα φρούτα. Θα παρέχονται μόνο φρούτα από την ΕΕ όπως, για παράδειγμα, μπανάνες από τις απομακρυσμένες περιφέρειες. Αυτό είναι ξεκάθαρος προστατευτισμός. Η πρόθεση είναι να μάθουν τα παιδιά ότι η ΕΕ είναι καλή και ότι τα φρούτα από την ΕΕ είναι ακόμα καλύτερα. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ντρέπονται.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, τρώω ένα μήλο με την ευγενική άδεια του κ. Busk. Χαρίζει μήλα απ' έξω, οπότε, εάν κάποια μέλη θέλουν να πάνε και να πάρουν ένα είμαι βέβαιος ότι ο κ. Busk θα είναι ευτυχής να τους δώσει ένα μήλο!

Σκέφτομαι ότι αυτή είναι μια άριστη έκθεση. Όπως ανέφερε η κα Harkin, ερχόμαστε συχνά σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ενθουσιώδεις και να αναμένουμε με ενδιαφέρον μια τέτοια καλή πρωτοβουλία. Πρέπει, εντούτοις, να χορηγήσουμε περισσότερα κονδύλια για να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι μας είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση, να συμμετέχουν και να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία πλήρως, επειδή αυτή είναι μια από εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις όπου μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Παραπονιόμαστε για την κατάσταση και διαβάζουμε στον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης για το πόσο οξύ είναι το πρόβλημα της παχυσαρκίας και παρόμοια προβλήματα μεταξύ των μαθητών. Οι νέοι μας είναι σήμερα, μολαταύτα, άριστοι άνθρωποι, αλλά, δέχονται πιέσεις που ίσως στο παρελθόν δεν είχαμε. Σκέφτομαι ότι αυτή είναι μια ευκαιρία όπου μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τρέφονται υγιεινά. Καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλια, την υποστηρίζω και δίνω τα συγχαρητήριά μου.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη διάθεση 90 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για ένα σχέδιο όπου κάθε παιδί ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών θα λαμβάνει μια μερίδα φρούτων ή λαχανικών κάθε εβδομάδα.

Θα παρότρυνα τα Κράτη μέλη να επεκτείνουν αυτό το σχέδιο και τη σχετική χρηματοδότησή του, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της προσχολικής ηλικίας, να είναι σε θέση να λαμβάνουν μια μερίδα φρούτων κάθε ημέρα. Ελπίζω ότι όλοι θα εγκρίνουμε την αύξηση στον προϋπολογισμό στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι εποχιακά και να προέρχονται από την τοπική, οργανική καλλιέργεια.

Θα ήθελα να παρουσιάσω μια παρόμοια πρωτοβουλία που προωθήθηκε από την κυβέρνηση της Ρουμανίας το 2003, με την οποία όλα τα παιδιά της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν ένα ποτήρι του γάλακτος και ένα φρέσκο ψωμάκι κάθε σχολική ημέρα. Η καθιέρωση μιας σωστής διατροφής για τα παιδιά του σχολείου και της προσχολικής ηλικίας είναι μέρος της υγειονομικής αγωγής που πρέπει να παρέχουμε στη νεώτερη γενιά.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η διανομή φρούτων στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αναμφισβήτητα σωστή ιδέα, δεδομένου ότι έχει όχι μόνο οικονομική διάσταση, αλλά μια πολύ ευρύτερη κοινωνική. Αυτό συμβαίνει επειδή αναπτύσσει υγιεινές διατροφικές συνήθειες και βελτιώνει έτσι τη γενική υγεία της κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ είναι πάρα πολύ λίγα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του σχεδίου. Η συμμετοχή των εθνικών αρχών και των οργανισμών χρηματοδότησης των σχολείων καθώς επίσης και της κοινότητας κατά μεγάλο μέρος, θα ήταν επομένως επιθυμητή. Ελπίζω ότι το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα υποστηριχθεί ευρέως και ότι οι προσπάθειες του κ. Busk δεν θα αποβούν μάταιες.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Θα τονίζαμε τη σημασία της εκπόνησης ενός κατάλληλου σχεδίου για τη διανομή, δωρεάν και σε καθημερινή βάση, εποχιακών φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, με προτεραιότητα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και σε αυτά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το σχέδιο είναι θεμελιώδες, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματά του από την άποψη της υγιεινής διατροφής, της δημόσιας υγείας, της πάλης ενάντια στην παιδική φτώχεια και της ενθάρρυνσης και των κινήτρων που μπορούν να δοθούν στα περιφερειακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ορεινών περιοχών, που παράγονται τοπικά από τους αγρότες μας.

Αυτό απαιτεί πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτήν που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά συνέπεια, κύριε Επίτροπε, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, στις οποίες επίσης συμβάλαμε. Πρέπει επίσης να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την εργασία που εκπόνησε.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτρόπου σχετικά με τα φρούτα στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι υλοποιούμε αυτό το σχέδιο. Συμφωνώ επίσης μαζί της ότι είναι απαραίτητη η επικουρικότητα, επειδή αυτό που θέλουμε είναι ένα σύστημα όχι πάρα πολύ γραφειοκρατικό έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να το εφαρμόσουμε στα σχολεία μας. Θεωρώ επίσης ότι χρειαζόμαστε ευελιξία ως προς τον τύπο φρούτων που μπορούμε να διαθέσουμε, επειδή σε ορισμένες περιόδους του έτους θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε φρέσκα φρούτα και ενδέχεται, περιστασιακά, να χρειαστούμε επεξεργασμένα φρούτα. Ας προσπαθήσουμε να μην προβούμε σε πάρα πολλές ρυθμιστικές τροποποιήσεις αλλά, κατά προτίμηση, να κάνουμε αυτό το σχέδιο αποδεκτό.

Θεωρώ επίσης ότι μία ή δύο από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης είναι υπερβολικές. Επειδή, εάν διαθέταμε δυνατότητες συναπόφασης σε αυτό το Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να υπογράφαμε τον προϋπολογισμό καθώς επίσης και τη διαδικασία. Εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό το Κοινοβούλιο, ας υποβάλλουμε ένα σχέδιο που να είναι χρηματοδοτήσιμο, να δίνει σχολικά φρούτα στα παιδιά που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και έπειτα να τα μάθουμε να τρώνε φρούτα στο μέλλον. Αυτό είναι ένα σχέδιο.

Επιτρέψτε μου να πω στον κ. Titford ότι δεν με νοιάζει αν το φρούτο θα προέρχεται από την Ευρώπη, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία ή οποιοδήποτε άλλο μέρος, αλλά, αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε, είναι ότι τα σχολικά φρούτα θα πηγαίνουν στα σχολεία μας.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (PSE). - (DA) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι, στην πραγματικότητα, αντίθετη στη γεωργική ενίσχυση και οποιαδήποτε επέκτασή της, αλλά, όταν το θέμα αφορά τη βελτίωση της υγείας των παιδιών μας, σκέφτομαι ότι έχουμε, πραγματικά, την υποχρέωση να κάνουμε πάρα πολλά. Όλες οι οργανώσεις που παλεύουν ενάντια στην στις ασθένειες συνιστούν κατηγορηματικά την εισαγωγή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Ακόμη και μικρές ποσότητες φρούτων φαίνεται να κάνουν τη διαφορά στην υγεία. Επομένως, υποστηρίζω ολόψυχα την πρόταση της Επιτροπής. Εντούτοις, θεωρώ πως είναι σημαντικό τα φρούτα και η υγεία να αποτελέσουν το κεντρικό ζήτημα. Αντιτάσσομαι επομένως στην πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ότι τα φρούτα πρέπει να προέρχονται μόνο από την ΕΕ. Αυτή η άποψη είναι λάθος στο σύνολό της. Θεωρώ ότι η εστίαση πρέπει να δοθεί στην υγεία των παιδιών και όχι στη γεωργική οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω μερικές μόνο λέξεις για να εκφράσω τα συναισθήματά μου ως προς τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης, η οποία διεξάγεται σε εξαιρετικά ζωηρό και συναινετικό κλίμα. Γενικά, βρίσκω ότι απεικονίζει την αρχική πρωτοβουλία του κ. Busk και της κας de Lange. Η συζήτηση δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστικά ομόφωνη υποστήριξη για αυτό το σχέδιο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενθαρρύνει τους νέους Ευρωπαίους να καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Μπορώ να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το Συμβούλιο των Υπουργών συμμερίζεται επίσης αυτήν την υποχρέωση και ότι θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια συναίνεση βασισμένη στη θέση που θα υιοθετήσετε με το Συμβούλιο, υπό την ευρεία έννοια.

Θα επιστρέψω μόνο σε τέσσερα, κατά τη δική μου άποψη, σημαντικά σημεία των σχολίων σας. Αρχικά, όσον αφορά το ζήτημα του προϋπολογισμού που προορίζεται για αυτό το εγχείρημα. Η δυναμική προσέγγιση που υιοθετείται από το Κοινοβούλιο δείχνει σαφώς ότι είστε ταγμένοι σε αυτήν την πρωτοβουλία και αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί. Θα υποβάλω έκθεση σχετικά με αυτήν την πρόταση στο Συμβούλιο και συμφωνώ με την κα Fischer Boel ότι το ποσό των 90 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ που αναφέρονται στην πρόταση, όπως είπε, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο.

Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι το βασικό μέλημα όλων μας είναι να δοθούν στους νέους θρεπτικά φρούτα και να τους προσφέρουμε μια σειρά υγιεινών προϊόντων, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης.

Το τρίτο σημείο αφορά την προώθηση τοπικών προϊόντων προκειμένου να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση της ποιότητας των κοινοτικών προϊόντων. Θα πρόσθετα επίσης, όσον αφορά την ανησυχία που εκφράστηκε από τον κ. Casaca για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ότι υπάρχουν, στην κοινοτική αγορά, προϊόντα που προέρχονται από αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές – οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και που είναι υψηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει επίσης κατανοητό στις σκέψεις σας και το Συμβούλιο Υπουργών συμμερίζεται επίσης αυτήν την ανησυχία.

Τέλος, έχετε εκφράσει μια θέση που συμφωνεί επίσης με αυτή του Συμβουλίου: για αυτό το είδος δράσης απαιτείται ένα κοινοτικό πλαίσιο, όπως αυτό που παρουσιάστηκε σε σας, όμως, πρέπει επίσης να δώσουμε στα Κράτη μέλη την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, στις κοινότητες, τις ενώσεις και τους πολίτες.

Για να συνοψίσω αυτά τα τέσσερα σημεία, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι αυτή η επίκαιρη πρωτοβουλία είναι, βεβαίως, περιορισμένη από την άποψη του προϋπολογισμού, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που συμβολίζει μια Ευρώπη θετική και δυναμική, μια Ευρώπη που αναγνωρίζει τις νέες προκλήσεις της κοινωνίας μας και προ πάντων, κυρίες και κύριοι, μια Ευρώπη που θα επισκεφθεί τα σχολεία και θα σχολιαστεί και θα αντιμετωπιστεί ευνοϊκά από τους νέους ευρωπαίους πολίτες.

Πιστεύω ότι η εικόνα που προβάλλουμε μέσω αυτής της πρωτοβουλίας της Επιτροπής είναι εκείνη μιας Ευρώπης που διακατέχεται από θετικό πνεύμα και έχει ως κέντρο της τον πολίτη. Αυτό είναι που αναμένουν οι πολίτες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συντριπτική σας υποστήριξη όσον αφορά αυτήν την σημαντική πρόταση.

Επιτρέψτε μου να πω στον κ. Titford και την κα Goudin ότι η άποψη πως αυτή η πρόταση αποτελεί προπαγάνδα είναι καθαρή ανοησία.

(Χειροκροτήματα)

Αυτό το εγχείρημα είχε ως σκοπό – όπως πολλοί από σας επισήμαναν – να καλλιεργήσει σωστές διατροφικές συνήθειες στους μαθητές μας. Είμαι αρκετά βέβαιη ότι εάν το διαχειριστούμε με έξυπνο τρόπο, στηριζόμενοι στην εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη από το ιρλανδικό πρόγραμμα «Food Dudes», μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αργότερα, το 2012 μπορούμε να δούμε εάν θα έχουμε τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του συστήματος.

Συμφωνώ πλήρως με την κα Salinas Garcia ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πρωτοβουλία με εκπαιδευτικό τρόπο, όχι μόνο για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά αλλά και για να προσπαθήσουμε να τους εξηγήσουμε από που προέρχονται τα φρούτα και τα λαχανικά, πόσο σημαντικά είναι, κ.λπ.

Ευελπιστώ, από κοινού με τον Michel Barnier, στην εύρεση μιας σωστής ισορροπίας στο Συμβούλιο όπως επίσης και στο όφελος στην υγεία των νέων μας.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα επιθυμούσα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις πολλές θετικές συνεισφορές και, επ'αυτού, θα επιθυμούσα επίσης να σας ευχαριστήσω, κύριε Επίτροπε, για την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία σας. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα, αναμενόμενο, καθώς η συνεργασία μαζί σας και με το γραφείο σας ήταν πάντα καλή. Θα επιθυμούσα επίσης να σας ευχαριστήσω, Υπουργέ. Η συνεργασία μαζί σας και με τη Γαλλική προεδρία ήταν μεγάλη ευχαρίστηση, επειδή αφιερώσατε, σε ασυνήθιστο βαθμό, το χρόνο για να συζητηθούν σε τα ζητήματα. Η Προεδρία δεν διαθέτει πάντα το χρόνο να το κάνει αυτό. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σε όλους στη Βουλή ότι όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν εδώ απαιτούν περισσότερο από 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ για να υλοποιηθούν. Αυτό θα ήθελα να σας το υπενθυμίσω με την απλή παρατήρηση ότι, εάν δεν κινητοποιηθούν μεγαλύτερα κονδύλια, το σχέδιο αυτό θα μετατραπεί σε έναν τεράστιο διοικητικό μηχανισμό όπου τα φρούτα που θα διανέμονται θα είναι πολύ λίγα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό εάν θέλουμε πραγματικά να συμβάλλουμε στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, κάτι που, δυστυχώς, είναι πολύ απαραίτητο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας σε προγράμματα που εγγυώνται σε όλους τους νέους μέχρι την ηλικία των 12 μια μερίδα σχολικών φρούτων ημερησίως. Τα σχολεία διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη διδασκαλία τους ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Τα υγιεινά τρόφιμα και η ικανοποιητική σωματική άσκηση βοηθούν στην αποτροπή της παχυσαρκίας. Τα παιδιά που μαθαίνουν να τρώνε φρούτα στο σχολείο θα συνεχίσουν να τα τρώνε και ως ενήλικες. Πολλά σχολεία καταβάλλουν ήδη τεράστιες προσπάθειες να προσφέρουν φρούτα στα παιδιά κάθε ημέρα, αλλά τα κεφάλαια για να το κάνουν αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Η ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση για τα σχολικά φρούτα είναι επομένως σημαντική.

Κατά συνέπεια, θα απευθύναμε μια συναισθηματική έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να υποστηρίξουν αυτήν την αύξηση στον προϋπολογισμό. Σε τελική ανάλυση, αυτό που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι η υγεία των νέων μας με αποτέλεσμα να αναπληρώνεται αυτό το κόστος.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Είναι σημαντικό ότι κατά την εφαρμογή αυτού του σχεδίου εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας, έτσι ώστε τα Κράτη μέλη να αποφασίζουν από μόνα τους για την ηλικία των παιδιών στα οποία στοχεύει το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρέσκων Φρούτων και ποια φρούτα και λαχανικά πρέπει να διατίθενται. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Εντούτοις, δεν πρέπει να απορρίψουμε τα προϊόντα με προέλευση εκτός της Κοινότητας, δεδομένου ότι αυτό θα παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Θεωρώ ότι η διοικητική διαχείριση αυτού του σχεδίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη, κατά συνέπεια, προτείνω να τεθούν οι κανόνες για την προετοιμασία μιας στρατηγικής. Η προετοιμασία μιας εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή ενός μέτρου συνοδευόμενης από μικρό προϋπολογισμό είναι μια πάρα πολύ αυστηρή απαίτηση. Αντί της προετοιμασίας της στρατηγικής θα μπορούσε να υπάρξει η απαίτηση να προετοιμαστούν εθνικοί κανόνες διοίκησης, που ενσωματώνουν ορισμένες διατάξεις που καθορίστηκαν στους κανόνες εφαρμογής στρατηγικής που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή. Θα ήθελα να παροτρύνω όλους σας να σκεφτείτε την ανάγκη για οργάνωση στρατηγικής κατά την προετοιμασία των κανόνων εφαρμογής του σχεδίου (αυτό το σημείο είναι σημαντικό για τη Λιθουανία λόγω της διοίκησης).

Η εφαρμογή του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετα κεφάλαια από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, δεδομένου ότι το σχέδιο πρέπει να χρηματοδοτηθεί, εν μέρει, από τα Κράτη μέλη. Εντούτοις, ακόμη και στη μέση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, πρέπει να κοιτάξουμε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της προστασίας της υγείας των παιδιών και των νέων μας. Ας μην αποτινάξουμε το βάρος της ευθύνης από τους ώμους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), γραπτώς. – (RO) Η πρόταση για τον κανονισμό σχετικά με τα φρούτα για τα παιδιά στο σχολείο αποτελεί μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών που προωθούνται από την Επιτροπή με κύριο στόχο την παχυσαρκία και την υγιεινή διατροφή.

Ο προϋπολογισμός των 90 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ που προτάθηκε από την Επιτροπή θα αποδεικνυόταν ανεπαρκής για την επίτευξη του στόχου του σχεδίου. Η πρωτοβουλία της ομάδας ALDE για αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στα 360 εκατομμύρια ΕΥΡΩ είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα Κράτη μέλη, με τη σειρά τους, θα συμβάλλουν προκειμένου να αποδοθεί ένας τελικός προϋπολογισμός της τάξης των 720 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ. Πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο με έναν τέτοιο προϋπολογισμό το σχέδιο θα αποδειχθεί αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε έναν αποδεκτό αριθμό μερίδων φρούτων την εβδομάδα στους μαθητές ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών.

Συγχρόνως, θα παρότρυνα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εισαγάγουν μαθήματα διατροφής ως τμήμα του προγράμματος σπουδών προκειμένου να εξηγήσουν τη θεωρία γύρω από το ρόλο της υγιεινής διατροφής. Μόνο με κοινή, συντονισμένη προσπάθειας θα κατορθώσουμε να αλλάξουμε τις διατροφικές συνήθειες των μελλοντικών γενεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), γραπτώς. Είμαι ευτυχής που υποστηρίζω το σχέδιο παροχής φρούτων στους μαθητές προκειμένου να δοθεί παρότρυνση για υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες στις νεολαίες. Ενδεχομένως, το πρόγραμμα αυτό να κάνει βήματα προς τα μπροστά οδηγώντας προς την κατεύθυνση της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών των νεώτερων μελών της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μακροπρόθεσμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτικές συνήθειες που αποκτιούνται στην παιδική ηλικία χρησιμεύουν ως πρότυπο στη μετέπειτα ζωή. Έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν όχι μόνο την παρούσα γενιά παιδιών, αλλά και τα παιδιά τους. Με ακόμα πιο ενδιαφέροντα τρόπο έχει αναφερθεί ότι οι διατροφικές προτιμήσεις των παιδιών ασκούν επίδραση στις καταναλωτικές συνήθειες των γονέων τους. Ας ελπίστουμε ότι αυτό το σημαντικό σχέδιο κάνει βήματα προς τα μπροστά για να γίνουμε όλοι υγιέστεροι και σε καλύτερη φόρμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), γραπτώς. – (PL) Είμαι ευτυχής που οργανώνουμε ένα κοινοτικό σχέδιο για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Ο θετικός αντίκτυπος αυτού του σχεδίου μπορεί να εξεταστεί σε πολλά επίπεδα: το κοινωνικό, το οικονομικό και το χρηματικό.

Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου, μπορώ να δω ότι το σχέδιο θα έχει σαφώς ευνοϊκές συνέπειες στην ευρωπαϊκή γεωργία και την καλλιέργεια των φρούτων, υπό μορφή αυξανόμενης απαίτησης για τα φρούτα και διατήρησης υψηλών επιπέδων παραγωγής στην Ευρώπη. Είμαι επίσης πατέρας, και ως πατέρας μπορώ να διαβλέψω μια θετική έκβαση που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ποσοτικά: την υγεία της νέας γενιάς. Η αύξηση του ποσοστού των φρούτων και των λαχανικών στη διατροφή των παιδιών της σχολικής ηλικίας είναι τεράστιας σπουδαιότητας, καθώς διαμορφώνονται οι διατροφικές τους συνήθειες τους κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

Στην Πολωνία, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι περίπου 250 γρ. ανά άτομο την ημέρα. Αυτό το επίπεδο είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην Κοινότητα: μόνο η Τσεχία, η Λετονία και η Σλοβακία καταναλώνουν λιγότερα. Ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 380 γρ., ενώ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας/Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας συνέστησαν ελάχιστη καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 400 γρ. Χώρες όπως η Πολωνία χρειάζονται μια σημαντική εκστρατεία προώθησης των σχολικών φρούτων.

Ελπίζω ότι το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία θα εισαχθεί σύντομα επιτυχώς σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ολόκληρης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραμείνει ως μόνιμο στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. – (HU) Η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την κατανάλωση φρούτων στα σχολεία θα τύχει βεβαίως ευμενούς υποδοχής. Η υγιεινή διατροφή στην παιδική ηλικία προσφέρει καλές προοπτικές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής αργότερα στη ζωή ενώ ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο παιδί θα διαδώσει επίσης την υγιεινή διατροφή μεταξύ της οικογένειας και των φίλων του. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το σχέδιο πρέπει επίσης να εξετάσουν προσεκτικά ποιο είδος φρούτων προσφέρουν στα παιδιά.

Θα ήταν σοβαρό λάθος εάν εφοδιάζαμε τα σχολεία με φρούτα γεμάτα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και, επομένως, δύσκολο να πωληθούν. Κατά συνέπεια, το σχέδιο πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα σχολεία να εφοδιάζονται μόνο με υγιεινά φρούτα που να περιέχουν επίπεδα φυτοφαρμάκων αρκετά κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Είναι επιπλέον θεμιτό, προς όφελος της υγιεινής διατροφής, να χρησιμοποιηθούν πρώτα κοινοτικά κεφάλαια για την παροχή τοπικών φρούτων που να περιέχουν χαμηλότερα επίπεδα ζάχαρης και περισσότερες ίνες, παρά διατεθούν, για παράδειγμα, μπανάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), γραπτώς. (BG) Κύριε Επίτροπε,

Το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, από κάθε άποψη, όσον αφορά την:

- παροχή μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής για τα παιδιά

- αποτροπή των ασθενειών

- δημιουργία ενός νέου προτύπου και μιας μεθοδολογίας στη διατροφή της νεώτερης γενιάς που θα αντικαταστήσει βαθμιαία το πρόχειρο φαγητό.

Αυτό δεν αφορά μόνο την κατανάλωση φρούτων αλλά και την οικοδόμηση υγιεινών και ισορροπημένων θρεπτικών συνηθειών. Υπάρχει αφθονία ειδικών επιστημόνων ικανών να καθορίσουν τα κατάλληλα φρούτα βάσει των σχετικών κριτηρίων.

Αφ' ετέρου, το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία θα παράσχει πραγματική υποστήριξη στους αγρότες-παραγωγούς και οικονομική ενίσχυση στα Κράτη μέλη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νέα Κράτη μέλη, που δυσκολεύονται να τροφοδοτήσουν τα σχολεία, παρ' όλες τις προσπάθειές τους. Στη Βουλγαρία, για παράδείγμα, υπάρχει ένα κρατικά επιδοτούμενο σχέδιο για τα σχολικά γεύματα, αλλά δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών οπότε η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμη. Φυσικά, πρέπει να επιμείνουμε ως προς τη χρήση οργανικών προϊόντων στο σχέδιο και να εξασφαλίσουμε ότι αυτό εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Οι ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλονται στη διατροφή, αλλά μπορούν να θεραπευτούν, ακολουθώντας τη σωστή διατροφή.

Υποστηρίζω τη διανομή των φρούτων στα σχολεία. Δεν μπορώ να μη σκεφτώ ότι στη Ρουμανία ένα ποτήρι γάλα και ένα ψωμάκι διανέμονται δωρεάν στα σχολεία από το 2002. Ενώ, στην αρχή, ήμαστε ευτυχείς για την παροχή αυτού του αγαθού μόνο στα παιδιά των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2006 το μέτρο αυτό έχει επεκταθεί επίσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και από το 2007 και στα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ευρωπαϊκό Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων, τουλάχιστον στη Ρουμανία, θα συμπληρώσει τα προαναφερόμενα μέτρα.

Υπάρχουν πολυάριθμα οφέλη σε αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο δύο από αυτά:

- Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά για τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 11 ετών να καταναλώνουν τουλάχιστον 400 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Σκέφτομαι σε αυτήν την περίπτωση επίσης το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο που αφορά τα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα τρόφιμα και ο τρόπος διατροφής μας παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην προσπάθειά μας να διατηρηθούμε υγιείς.

- Οι διαφορές θα γεφυρωθούν: τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, με μερικά από αυτά να αδικούνται σημαντικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) , γραπτώς. (ET) Στη Λευκή Βίβλο για τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, που επίσης υιοθετήθηκε φέτος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη 22 εκατομμύριο υπέρβαρα παιδιά και 5 εκατομμύριο παχύσαρκα παιδιά. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες είναι της άποψης ότι το προσεχές έτος θα εμφανιστούν άλλες 1,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις.

Στην Έκθεση Παγκόσμιας Υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η ανεπαρκής κατανάλωση φρούτων και λαχανικών παρατίθεται ως ένας από τους επτά κινδύνους για την υγεία. Σχετικά με αυτό το θέμα, το Κοινοβούλιο πρότεινε κάποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιληφθούν οι απαραίτητοι, για αυτό το σκοπό, οικονομικοί πόροι, στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάσει ένα συνοδευτικό μέτρο που υποστηρίζει την προηγούμενη πρωτοβουλία μας. Αυτό το μέτρο θα έκανε δυνατή, όπως και το σχέδιο για το σχολικό γάλα, τη διάθεση φρούτων και λαχανικών σε παιδιά 6-10 ετών των σχολείων της ΕΕ από το σχολικό έτος 2009/2010.

Αυτό αποτελεί σίγουρα μια επένδυση για το μέλλον που θα βοηθήσει στην αποτροπή ή τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που προκύπτουν από τις ανθυγειινές διατροφικές συνήθειες. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φανεί για άλλη μια φορά πρόθυμη να εξετάσει τις προτάσεις που έχουν γίνει και να αυξήσει την χρηματοδότηση του υπάρχοντος σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από 90 σε 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα εφαρμογής αυτού του μέτρου στα παιδιά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολικού έτους, καθώς επίσης και σε μια ευρύτερη ομάδα-στόχο παιδιών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. – (RO) Η πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα είναι ευεργετική για την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε Κράτους Μέλους. Οι καταναλωτικές συνήθειες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και μπορούν να διαρκέσουν ολόκληρη τη ζωή ενός ατόμου.

Τα σχολεία είναι η καταλληλότερη αφετηρία για τον καθορισμό αυτού του τύπου συμπεριφοράς δεδομένου ότι το σχολείο είναι η δεύτερη μορφή αρχής, μετά από την οικογένεια, η οποία έχει άμεση επαφή με τα παιδιά και τη σημαντική επιρροή επάνω τους.

Αυτό το σχέδιο, συνδυαζόμενο με την προώθηση ενός σχεδίου διατροφικής εκπαίδευσης στα σχολεία, θα απέδιδε περισσότερα αποτελέσματα από την άποψη της ανάπτυξης των προτιμήσεων για μια υγιεινή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα παιδιά πρέπει, πρώτα απ' όλα, να εκπαιδευτούν και να ενθαρρυνθούν προκειμένου να τρώνε εκείνο τον τύπο προϊόντος που με αυξημένη θρεπτική αξία έτσι ώστε το σχέδιο να επιτύχει τον προβλεπόμενο στόχο του, από την άποψη της πρόληψης των ασθενειών που συνδέονται με την παχυσαρκία, του υποσιτισμού ή του διαβήτη, οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν στην ζωή των ενηλίκων.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται από το Κοινοβούλιο θα βελτιώσουν αρκετά το κείμενο της Επιτροπής, με τη διάθεση 500 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ετησίως για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής του σχεδίου διάθεσης φρούτων και λαχανικών στους μαθητές, τα οποία θα δώσουν έτσι ώθηση στη γεωργική παραγωγή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 

6. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας): βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο αντικείμενο είναι η ψηφοφορία.

(Για λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά)

 

7.1. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)

7.2. Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)

7.3. Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

7.4. Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

7.5. Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

7.6. Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

7.7. Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (ψηφοφορία)

7.8. Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)

7.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (A6-0430/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)

7.10. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, το αίτημά μου βασίζεται στον κανονισμό 168 του Εσωτερικού Κανονισμού μας. Για 10 έτη, Κύριε Πρόεδρε, παραβρέθηκα στης συνεδριάσεις της Επιτροπής Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών. Διάβασα προσεκτικά την έκθεση του κ. Lehne και πρέπει να εκφράσω – και θα έλεγα ανεξάρτητα από την πολιτική πειθώ του εν λόγω μέλους – την κατάπληξή μου διότι, σε αυτό το σημείο, παρεκκλίνουμε από την καθιερωμένη νομολογία της επιτροπής, η οποία επρόκειτο να υποστηρίζει την κοινοβουλευτική ασυλία των μελών που διώκονται για πολιτικούς λόγους.

Εντούτοις, ο κ. Vanhecke διώκεται ως εγκέφαλος της δημοσίευσης. Διώκεται για ένα άρθρο, του οποίου ο συντάκτης είναι γνωστός, και, σύμφωνα με το βελγικό νόμο, όπως αναγνωρίζεται από την έκθεση, σε αυτήν την περίπτωση, ο υπεύθυνος της δημοσίευσης δεν πρέπει να διώκεται. Επιπλέον, η δίωξη βασίζεται στο γεγονός ότι έχει αποκαλυφθεί η ξένη ταυτότητα εκείνων που βεβήλωσαν τους τάφους. Παρουσιάστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των Βέλγων σοσιαλιστών μελών του συμβουλίου.

Είναι σαφές, και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να θίξω, κύριε Πρόεδρε ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Gollnisch, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν επιτρέπεται καμία συζήτηση σχετικά με ψηφοφορία αυτού του τύπου. Σας έδωσα το βήμα για ένα λεπτό για να διευκρινήσετε το αίτημα, αλλά έχετε μιλήσει περισσότερο, και δεν μπορούμε να ανοίξουμε συζήτηση.

(Η αίτηση για παραπομπή πίσω στην επιτροπή απορρίφθηκε)

 

7.11. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)

7.12. Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (ψηφοφορία)

7.13. Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (A6-0392/2008, Anna Hedh) (ψηφοφορία)

7.14. Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση τροποποίησης:

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ζητούσα από όλα εκείνα τα μέλη που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν ξανά στις ημέρες πριν από το 1992, δηλαδή, προτού να καθιερωθεί η κοινή αγορά, να ψηφίσουν ενάντια στην έκθεση, επειδή αυτό που κάνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις ψηφοφορίες είναι επαίσχυντο.

Η έκθεση τα συγχέει όλα: υγεία, φορολογία και τα λοιπά. Ψηφίστε ενάντια στην έκθεση γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να ψηφίζετε υπέρ της Επιτροπής, η οποία έχει υποβάλλει μια καλή πρόταση.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Μου φαίνεται ότι η άποψη της εισηγήτριας, κας Lulling, είναι σαφής, ανεξάρτητα εάν τη συμμερίζεστε ή όχι. Θα προχωρήσουμε σε ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης, όπως τροποποιήθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Θέλω να διαμαρτυρηθώ για τη δήλωση που έκανε η κα Lulling, η οποία προσπαθεί να επηρεάσει την ψηφοφορία των μελών της παρούσας Βουλής. Αυτό δεν έχει νόημα.

Δεν συμμεριζόμαστε την ερμηνεία που δίνεται. Μόνο από αυτή την άποψη θα ζητούσα από τα μέλη, τα οποία γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, τα οποία γνωρίζουν ότι εμείς υπερασπίζουμε άλλα συμφέροντα, δηλαδή τα συμφέροντα της δημόσιας υγείας και τα συμφέροντα των πολιτών και των χωρών, να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσης.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θα επιθυμούσα να υπενθυμίσω στα μέλη ότι σε αυτό το σημείο, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ψηφοφορίας, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για συζήτηση. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, η συντάκτρια έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή της και επομένως της έχω δώσει προφανώς αυτό το δικαίωμα αλλά δεν γνώριζα ότι το επόμενο αίτημα να μιλήσει θα ήταν για διαδικαστικούς λόγους. Παρακαλώ συγχωρήστε με, όλοι, υπάρχουν και άλλοι που έχουν ζητήσει να μιλήσουν, αλλά δεν σκοπεύω να τους δώσω το λόγο και θα συνεχίσω με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

 

7.15. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (A6-0391/2008, Niels Busk) (ψηφοφορία)

7.16. EMU10: Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (ψηφοφορία)
  

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE ). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα επιθυμούσα να θίξω ένα σημείο σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας. Έχουμε ως τώρα ψηφίσει έναν μεγάλο αριθμό κοινών τροποποιήσεων άτομα από την Ομάδα του Ευρωπαϊ|κού Λαϊ|κού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), τους Ευρωπαίους Δημοκράτες και τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κατάλογοι της σειράς ψηφοφορίας μας περιέχουν πάντα τη σύντμηση PSE/PPE-DE. Αλφαβητικά τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Υπάρχει κάποιος διαδικαστικός κανόνας που να εξηγεί τη φυσική υπεροχή των σοσιαλιστών;

(Αποδοκιμασίες)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Rack, είμαι ευτυχής που μπορώ να σας απαντήσω σε πραγματικό χρόνο, επειδή οι διοικητικές υπηρεσίες μου λένε ότι οι ενδείξεις εκείνων που έχουν υπογράψει τις τροποποιήσεις που παραλαμβάνονται από κοινού από τις πολιτικές ομάδες μεταγράφονται στον κατάλογο ψηφοφορίας ακριβώς με τη σειρά υπογραφής που αναγράφεται από τις ομάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, επομένως, δεν υπάρχει καμία διάκριση ως προς την εφαρμογή της αλφαβητικής σειράς.

 

7.17. Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (A6-0389/2008, Edit Bauer) (ψηφοφορία)

7.18. Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (A6-0418/2008, Christian Ehler) (ψηφοφορία)

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, η έκταση της οικονομικής κρίσης δείχνει ότι ούτε οι τράπεζες ούτε οι καταναλωτές έχουν πάρει υπεύθυνες αποφάσεις. Υποστηρίζω έντονα την επένδυση στην οικονομική εκπαίδευση και έχω εγκρίνει επίσης την έκθεση, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με επιφανειακές εκστρατείες και γενικές αρχές. Ανησυχώ για το ότι διαθέτουμε αναλυτική έκθεση δεδομένου ότι η κατάσταση μπορεί να ποικίλει μεταξύ των Κρατών μελών. Επίσης ξέρω ότι η εκπαίδευση, προκειμένου να είναι πραγματικά αποτελεσματική, πρέπει να εστιάζει επάνω στις συγκεκριμένες απαιτήσεις μιας γκάμας διαφορετικών ομάδων πολιτών.

Θα επιθυμούσα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια υποδειγματική πρακτική που εφαρμόζεται από την Τσεχία. Τα τελευταία τρία χρόνια, ένα μόνο άτομο λειτουργεί έναν ιστοχώρο που αποκαλείται www.bankovnipoplatky.com. Αυτός ο ιστοχώρος έχει ζωτικής σημασίας συμβολή στην οικονομική εκπαίδευση εκείνων των τσέχων πολιτών που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Αυτό δείχνει ότι το προκείμενο ζήτημα μπορεί να λυθεί φτηνά και αποτελεσματικά. Αυτό που λείπει, ωστόσο, είναι η εκπαίδευση για τους μαθητές και την παλαιότερη γενιά και αυτό δεν θα το καταφέρουμε χωρίς δημόσια χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Η οικονομική κρίση έχει δώσει στους ευρωπαίους καταναλωτές μια άριστη ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώσεις τους επάνω στα οικονομικά ζητήματα. Τους έχει δοθεί ένα θαυμάσιο μάθημα για τη σημασία της κατανόησης της προσωπικής χρηματοδότησής τους, την αξιολόγηση της αποταμίευσης, τη χρήση των ασφαλιστικών προϊόντων και την ανάγνωση των συνηθισμένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων και αποδείξεων των τραπεζών. Όλα αυτά τα θέματα απαιτούν γνώση της οικονομικής ορολογίας και της σωστής εφαρμογής της στη διαχείριση των πόρων χρηματοδότησής τους.

Για αυτόν τον λόγο θεωρώ την έκθεση της συντάκτριας, κας Iotova, ως μια περαιτέρω σημαντική συμβολή του ΕΚ στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και έχω ψηφίσει υπέρ της. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν αυτό το θέμα, ειδικά τη χρηματοδότηση, στα εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ιστοχώροι DOLCETA και EUROPSKY DIAR πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προώθησης.

Εκτιμώ τις δραστηριότητες των οργανώσεων καταναλωτών που στοχεύουν στην εκπαίδευση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των δασκάλων. Οι διάφοροι διαγωνισμοί, που οργανώνονται με μεγάλο ενθουσιασμό, προσελκύουν μεγάλους αριθμούς νέων καταναλωτών. Με τη δική μου υποστήριξη και μέσα στο πλαίσιο της καταναλωτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές, η σλοβακική ένωση καταναλωτών οργανώνει έναν ετήσιο διαγωνισμό με την ονομασία «Ισόβιοι καταναλωτές». Ο διαγωνισμός προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον και στους νικητές απονέμεται ένα ταξίδι στο ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω μια εξήγηση για την ψήφο μου. Θεωρώ ότι σε αυτήν την αίθουσα υπάρχει πιθανώς πλήρης ομοφωνία ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίσαμε προκλήθηκαν από ανεπαρκείς αποφάσεις δανεισμού που λήφθηκαν, όχι μόνο από τις τράπεζες – και από εκείνες τις αποφάσεις που επιβλήθηκαν σε αυτές από τη διακυβέρνηση του Clinton και τα διαδοχικά καθεστώτα που πρότειναν ότι οι τράπεζες πρέπει να δανείζουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν κριθεί αφερέγγυες – αλλά και από τους καταναλωτές που λαμβάνουν λανθασμένες αποφάσεις. Παροτρυνόμενοι να πάρουν δάνεια που ίσως δεν θα μπορούσαν να αντέξουν να ξεπληρώσουν, βρέθηκαν, στη συνέχεια, κάτω από το βάρος της αποπληρωμής εκείνων των δανείων.

Αυτό τονίζει τη σημασία της καταναλωτικής οικονομικής εκπαίδευσης. Εντούτοις, πέφτουμε στην παγίδα της σκέψης ότι, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, η ΕΕ έχει τη λύση. Εάν εξετάσετε τις λύσεις που παρατίθενται εδώ στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στο Ημερολόγιο της Ευρώπης, αναφέρουν πραγματικά πολύ ελάχιστα πράγματα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της καταναλωτικής εκπαίδευσης. Πρέπει να κοιτάξουμε προς τις κοινοτικές οργανώσεις – όπως την Croydon Caribbean Credit Union στην εκλογική περιφέρειά μου – που βοηθούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα σε κοινοτικό και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
  

- Έκθεση: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα από το Κοινοβούλιο να ψηφίσει κατά της έκθεσης δεδομένου ότι μόνο μια μικρή μειονότητα ψήφισε για κατευθυντήρια επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που εφαρμόζονται αυτήν την περίοδο.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή δεν είναι υπέρ των κατευθυντήριων επιπέδων. Το 2005, αυτή η Βουλή ψήφισε υπέρ της έκθεσης Rosati για την κατάργηση των κατευθυντήριων επιπέδων και τώρα κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και υποβιβάζουμε αυτό που ψηφίσαμε. Τα περισσότερα μέλη δεν γνωρίζουν για ποιο πράγμα ψήφισαν.

Τώρα μειώνουμε τα τρέχοντα κατευθυντήρια επίπεδα κατά 50%, που σημαίνει ότι, αντί για 800 τσιγάρα, έχετε ψηφίσει για 400, αντί για 10 λίτρα οινοπνεύματος, έχετε ψηφίσει για 5 λίτρα, αντί για 90 λίτρα κρασιού, έχετε ψηφίσει για 45 λίτρα και αντί για 110 λίτρα μπύρας, έχετε ψηφίσει για 55 λίτρα. Κάνετε ένα βήμα προς τα πίσω και διχοτομείτε τα τρέχοντα επίπεδα προς χάριν της αγοράς από ιδιώτες.

Πιστεύω ότι το μήνυμα προς τον Επίτροπο Kovács και το Συμβούλιο Υπουργών είναι, ακριβώς το ίδιο και σαφές. Υπάρχουν μόνο πέντε μέλη που, τελικά, δεν πρόκειται να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσής μου. Επομένως, θα ήθελα το Συμβούλιο να γνωρίζει ότι ο Επίτροπος – όπως είπε χθες το βράδυ – συμφωνεί με τα ενδεικτικά όρια, αλλά με εκείνα που ισχύουν αυτήν την περίοδο. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια πρέπει να το αναφέρω αυτό, επειδή είναι ουσιαστικό για την ερμηνεία της ψήφου.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου να εκπροσωπώ τα όμορφα χωριά, τους κυματιστούς λόφους και τα άλση με τις καμπανούλες που υπάρχουν στις αγγλικές κομητείες γύρω από Λονδίνο. Όπως και κάθε άλλος ευρωβουλευτής της νοτιοανατολικής Αγγλίας, έχω λάβει ντουζίνες σπαραξικάρδιων καταγγελιών από εκείνους που υπέστησαν αυθαίρετη κατάσχεση νόμιμα αγορασμένου οινοπνεύματος και καπνού στα λιμάνια της Μάγχης.

Οι επαναλαμβανόμες εργασιακές αυξήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν οδηγήσει το εισόδημα που έπρεπε να κατευθύνεται στους εμπόρους λιανικής πώλησης της εκλογικής περιφέρειάς μου, στην απέναντι όχθη της Μάγχης. Με τον καιρό, οι θέσεις εργασίας έχουν περάσει από τις αγγλικές κομητείες στην απένταντι όχθη της Μάγχης. Το εισόδημα που έπρεπε να πηγαίνει στο Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών πηγαίνει αντ' αυτού στα Υπουργεία Οικονομικών της ηπειρωτικής Ευρώης.

Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν να ξοδευτεί αυτή η λιγοστή εισοδηματική εισροή στη μίσθωση όλο και περισσότερων ανώτερων εφοριακών, σε μια ανώφελη προσπάθεια να αστυνομευθεί ένα σύστημα όπου το μεγαλύτερο μέρος του οινοπνεύματος και του καπνού μας είχε γίνει τώρα λαθραίο. Αυτό είναι το σύστημα στο οποίο, χωρίς ντροπή, οι ευρωβουλευτές που ασχολούνται με τα εργατικά θέματα μόλις ψήφισαν να επιστρέψουμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι ντροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απηχήσω ακριβώς τα συναισθήματα που εκφράστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, την κα Lulling, τον εισηγητή και το συνάδελφό μου, Dan Hannan, από την Νοτιοανατολική Αγγλία.

Και εγώ επίσης, ως ένα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Λονδίνο – την σπουδαιότερη πόλη του κόσμου και πρωτεύουσα της σπουδαιότερης χώρας του κόσμου – έχω λάβει διάφορες επιστολές από άτομα που παραπονιώνται για την αδέξια προσέγγιση των τελωνειακών και φορολογικών αρχών καθώς επιδιώκουν να αλλάξουν ρότα στη ζωή τους και να αγοράζουν ποτά και τσιγάρα από την ηπειρωτική ευρώπη προκειμένου να τα απολαύσουν οι ίδιοι ή μαζί με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Τι ακριβώς κάνουν οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι για το φόρο κατανάλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο; Τους σταματούν, τους υποβάλλουν αδιάκριτες ερωτήσεις, τους βγάζουν έξω από τα οχήματά τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων και τους ανακρίνουν με ενοχλητικό τρόπο για να ανακαλύψουν ακριβώς πόσο οινόπνευμα πίνουν και πόσο τσιγάρα καπνίζουν, σε ένα είδος έρευνας τύπου γκεστάπο. Αυτό δεν είναι το είδος της συμπεριφοράς που αναμένουμε από τους υπεύθυνους για την επιβολή του νόμου ή τους εφοριακούς στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ψηφίζοντας σήμερα την έκθεση, με τον τρόπο που έγινε, έχουμε κάνει βήματα προς τα πίσω – όχι μόνο σε εποχές πριν από το 1992 αλλά και σε μια παλαιότερη περίοδο όπου δεν υπήρχε ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων ή αυτή ήταν πολύ περιορισμένη.

 
  
  

- Έκθεση: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης επειδή η εμφάνιση περιπτώσεων υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί γρήγορα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, με σχεδόν 22 εκατομμύρια παιδιών να είναι υπέρβαρα και με αυτόν τον αριθμό να αυξάνονται μέχρι τις 400.000 ετησίως. Περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία προκαλούνται από τις κακές διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη άσκησης. Αυτά τα παιδιά πάσχουν από σοβαρές τροφικές διαταραχές καθώς επίσης και από κοινές διαταραχές, χαμηλότερη ανοσία και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών.

Μετά από την έγκριση της Λευκής Βίβλου για μια «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία», η παρούσα οδηγία αποτελεί καλή είδηση για την πάλη ενάντια στην παιδική παχυσαρκία. Θεωρώ ότι το σχέδιο για την αύξηση της διανομής φρούτων και λαχανικών στα ευρωπαϊκά σχολεία είναι απαραίτητο. Πρέπει επίσης να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα παιδιά των ιδρυμάτων της προσχολικής ηλικίας. Η παροχή συμβουλών και η δημιουργία σωστών και ισορροπημένων συνηθειών κατανάλωσης θα συνέβαλλαν περισσότερο στην ανάπτυξη ενός υγιούς πληθυσμού σε σύγκριση με την εφαρμογή μόνο αυτού του σχεδίου διανομής.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία καθώς επίσης και τα Σχέδια για τη Διανομή Γάλακτος στα Σχολεία και τη διανομή τροφίμων στους άπορους της ΕΕ είναι θαυμάσιες πρωτοβουλίες της ΕΕ, είναι πολύ απαραίτητες και πρέπει σίγουρα να υποστηριχθούν. Η διανομή δωρεάν φρούτων και λαχανικών στους μαθητές θα συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση της υγείας τους και στην αλλαγή των διατροφικών τους συνηθειών, αλλά θα δημιουργήσει επίσης έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είμαι θετικά διακείμενος προς τις διάφορες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι δεν θα προκαλέσουν σημαντικές διαμάχες. Συγχρόνως, ελπίζω ότι ο Επίτροπος, και, ειδικότερα, οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ- 27, θα φανούν ελαφρώς πιο γενναιόδωροι. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η υγεία των παιδιών μας είναι σε κίνδυνο και δεν είναι σωστό να κάνουμε οικονομία επάνω σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλοι ευρωβουλευτές της ομάδας PPE-DE από την Τσεχία, ενάντια στην έκθεση Busk σχετικά με τα φρούτα και τα λαχανικά στα σχολεία. Οι γονείς πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την υγιεινή διατροφή των παιδιών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε αυτόν τη υγείας. Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές τους προτιμήσεις. Δεν υπάρχει κανένα αιτιολογημένο σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί τα χρήματα των φορολογούμενων για να πληρώνει ώστε οι μαθητές να τρώνε ένα φρούτο την εβδομάδα. Η ΕΕ πρέπει να μεριμνά για τα πραγματικά πανευρωπαϊκά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, την άρση των εμποδίων στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες, και δεν πρέπει να παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητάς της.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από τότε πουν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τους μαθητές μακρυά από τους οπωρώνες επειδή έκλεβαν τα μήλα έως τη σημερινή θέση, όπου δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον τόσο για τα μήλα όσο και για τους οπωρώνες. Συνεπώς, αυτό το σχέδιο για τα φρούτα είναι ευπρόσδεκτο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν τη σπουδαιότητα των φρούτων και των λαχανικών, οπότε θα εκπαιδεύσει τα παιδιά και τους γονείς για τα οφέλη στην υγεία λόγω της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Φυσικά, το κλειδί για την επιτυχία του σχεδίου θα βασίζεται στα Κράτη μέλη. Δεν θέλουμε ένα περίπλοκο, βασισμένο σες κανόνες σχέδιο. Θέλουμε ευελιξία και πρέπει να δεσμεύσουμε τους δασκάλους, ειδικότερα, που θα παραδώσουν τα φρούτα και τα λαχανικά, και έπειτα τους γονείς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά τρώνε και απολαμβάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά και αναπτύσσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι έφηβοι που ζυγίζουν πάνω από 150 κιλά είναι μια συνηθισμένη εικόνα στις αμερικανικές πόλεις. Δεν θέλω να κάνουμε το ίδιο λάθος. Η προώθηση προτύπων υγιεινής διατροφής και η κατανάλωση υγιεινότερων, χωρίς λιπαρά προϊόντων στην παιδική και τη νεαρή ηλικία είναι μια επένδυση για στην υγεία των μελλοντικών γενεών. Θα εξοικονομηθούν επίσης κονδύλια από τις δαπάνες της θεραπείας του διαβήτη και των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος και των οστών.

Για αυτόν τον λόγο, ένα μετριοπαθές σχέδιο θα είναι στην πράξη ανεπαρκές, τόσο από την άποψη της υγείας όσο και από την άποψη της οικονομίας. Για το λόγο αυτό υποστήριξα την τροποποίηση 7, που τετραπλασιάζει τις ελάχιστες δαπάνες για τα φρούτα που προορίζονται για τους μαθητές και εγγυάται έτσι μια μερίδα φρούτων ή λαχανικών τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και όχι μόνο μία φορά την εβδομάδα. Είμαι ευτυχής που αυτή η τροποποίηση προτάθηκε από την Επιτροπή. Η εισαγωγή του σχεδίου δεν πρέπει να εξαρτηθεί από τη συναίνεση των γονέων να το συγχρηματοδοτήσουν. Ειδικότερα, τα παιδιά των φτωχότερων γονέων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τρώνε δωρεάν φρούτα στο σχολείο και, επομένως, η χρηματοδότηση για το σχέδιο πρέπει να αυξηθεί.

 
  
  

- Έκθεση: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί ψήφισα ενάντια στην έκθεση που κατατέθηκε από την κα Pervenche Beres και τον κ. Werner Langen. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία που θα επιθυμούσα να τονίσω.

Ο πρώτος είναι ότι η έκθεση απαιτεί υψηλότερο και βαθύτερο συντονισμό των οικονομικών και χρηματικών εθνικών πολιτικών. Ο δεύτερος είναι ότι συνεπάγεται μια ιδιαίτερα συντονισμένη φορολογική πολιτική που θα χρειαστεί πολιτική ενοποίηση και η συνέπεια της πολιτικής ενοποίησης είναι ο τρίτος λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά της πρότασης.

Δεν υποστηρίζω την άποψη ότι ο πολιτικός συντονισμός που εξαλείφει τις φυσικές διαφορές μεταξύ των Κρατών μελών θα γίνει το φάρμακο στα τρέχοντα ευρωπαϊκά προβλήματα. Τα τρέχοντα ευρωπαϊκά προβλήματα είναι η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και η ελεύθερη μετακίνηση του κεφαλαίου και των υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Αν αναλογιστούμε τη 10-ετή ύπαρξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν μπορούμε να συνδέσουμε πραγματικά το σύμβολο του ευρώ με την ευημερία και τη σταθεροποίηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να υπάρξει μόνο μια απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Αν και δεχόμενοι ότι έχουν υπάρξει μερικά αρνητικά σημεία στην υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, όπως οι άνοδοι των τιμών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του αρχικού σταδίου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ευρώ έχει γίνει ένα από τα ηγετικά νομίσματα παγκοσμίως.

Η οικονομική και νομισματική ένωση έχει συμβάλει στην αύξηση της οικονομικής σταθερότητας στα Κράτη μέλη και έχει ασκήσει επίσης ευνοϊκή επίδραση στο διεθνές εμπόριο, ωφελώντας κατά συνέπεια την ΕΕ. Ο θετικός αντίκτυπος του ευρώ έγινε ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτος πρόσφατα, όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε τα οφέλη μιας σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

 
  
  

- Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Θα ήθελα να δώσω μια εξήγηση για την ψήφο μου. Απείχα από την ψηφοφορία για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Massimo D'Alema επειδή, ως δικηγόρος, έχω ορισμένες επιφυλάξεις για την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου μας επάνω σε αυτό το θέμα και δεν έχω κανένα δικαίωμα ή επιθυμία να παρέμβω στις εσωτερικές υποθέσεις της Ιταλίας.

 
  
  

- Έκθεση: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). (HU) Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, χαιρετίζω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Μιλάμε για μια τεχνολογία που, εάν πάει καλά στο σύνολό της, μπορεί να δώσει μια επιμέρους λύση στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, όμως, δεν πρέπει να της επιτρέψουμε να μας αποσπάσει από τη σημασία ολόκληρης δέσμης μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές.

Τα νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, έχουν μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το τέλος της δεκαετίας του '80. Θα αποτελούσε σοβαρό εξευτελισμό εάν τιμωρούνταν τώρα από εκείνους που έχουν αυξήσει έως τώρα τις βλαβερές εκπομπές. Για αυτόν τον λόγο, θα επιθυμούσαμε να επιτύχουμε μια αναλογική κατανομή του 10% των εισοδημάτων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μεταξύ εκείνων των Κρατών μελών όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομοίως, θα διαθέταμε ένα 10% σε εκείνους που έχουν μειώσει τις εκπομπές τους μέσα στα προηγούμενα 15 έτη. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων έχει πετύχει το κέρδος της απαλλαγής των συστημάτων θέρμανσης μεγάλης απόστασης από την Εισφορά Κλιματικής Αλλαγής, ένα επίτευγμα που πρέπει να διατηρηθεί για χάρη των εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών χαμηλού εισοδήματος. Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, συνοψίζω τα παραπάνω στην υποστήριξη της έκθεσης.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψηφίζω υπέρ αυτού του μέτρου. Το Καζακστάν έχει επιβιβαστεί στο τραίνο του εκδημοκρατισμού που προχωρά πιο αργά από την εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη που απολαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια: υπάρχει μια αξιομνημόνευτη παρουσία ξένων επιχειρηματιών που επενδύουν μεγάλα κεφάλαια σε αυτήν την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενθαρρύνει συνεχώς τη δράση που στοχεύει σε αυξανόμενα διαστήματα ελευθερίας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολίτες του Καζακστάν και όχι μόνο τη δράση ως εμπορικός συνεργάτης με την ανάπτυξη συμφερόντων. Η οικονομική ανάπτυξη και η δημοκρατία οφείλουν να προχωρούν χέρι-χέρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, υπέρ της έκθεσης που εγκρίνει το συμπέρασμα του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν και που έλαβε υπόψη επίσης την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Αυτή η έκθεση θα βοηθήσει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ρουμανίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Saryusz-Wolski σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καζακστάν. Αυτό το έκανα παρά τις συνεχείς επιφυλάξεις μου σχετικά με τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Κυβέρνησης του Καζακστάν. Είναι σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεχίζουν να ελέγχουν την κατάσταση στο Καζακστάν και, στην περίπτωση που επιδεινωθεί ή ακόμα και αποτύχει να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών, πρέπει να λάβουμε μέτρα για την αναστολή αυτής της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Saryusz-Wolski και, επομένως, υπέρ της σύναψης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καζακστάν.

Ενστερνίζομαι τη θέση που υιοθετήθηκε από τον εισηγητή, καθώς επίσης και αυτή του Συμβουλίου, που πιστεύουν ότι η ύπαρξη μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Καζακστάν πριν από την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας κάνει απαραίτητη την κατάρτιση ενός Πρωτοκόλλου για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για να μπορέσουν τα νέα Κράτη μέλη να το υπογράψουν.

 
  
  

- Έκθεση: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το εν λόγω έγγραφο δεν αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο του κανονισμού που εκδόθηκε από αυτό το Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2006, το οποίο καθιέρωσε μια δημόσια-ιδιωτική συνεργασία για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

Οι τροπολογίες που προτείνονται τώρα για τον κανονισμό στοχεύουν στην αναγνώριση του SESAR (Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας νέας γενιάς) ως κοινοτικού φορέα και την αποδοχή της εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο προσωπικό του. Τροπολογίες προτείνονται επίσης για τον προσδιορισμό της ποσότητας της κοινοτικής συμβολής και τη μεταφορά της στο SESAR, με μέγιστο όριο τα 700 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, προερχόμενα σε ίσα μέρη από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και από το πρόγραμμα Διευρωπαϊκού Δικτύου.

Η καθιέρωση αυτής της επιχείρησης αντιπροσωπεύει ένα επικίνδυνο προηγούμενο στη χρήση του δημόσιου χρήματος για ιδιωτικούς λόγους. Η μέθοδος του δημόσιου τομέα θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί για την ενημέρωση και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, που περιλαμβάνει και το θέμα της αξιοπιστίας, εγγυόμενη έτσι την ασφάλεια των επαγγελματιών και των χρηστών του εναέριου χώρου. Θεωρούμε ότι αυτοί οι στόχοι δεν θα επιτυγχάνοντανθούν καθόλου καλύτερα με την υποβολή τους στα ενδιαφέροντα και τις πιέσεις του ιδιωτικού τομέα. Για αυτούς τους λόγους, δεν υποστηρίξαμε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Αυτή η πρόταση θα ασκήσει ουσιαστική θετική οικονομική επίδραση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της υποδομής του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Υποστηρίζω την πρόταση, από την εφαρμογή της οποίας, τα κεφάλαια που θα εξοικονομηθούν θα επενδυθούν στις δραστηριότητες έρευνας, της ανάπτυξης και της τεκμηρίωσης προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να δηλώσω ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Niebler σχετικά με την καθιέρωση μιας κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του SESAR, του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας νέας γενεάς.

Είναι σαφές ότι τα μεγάλης κλίμακας κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης απαιτούν κοινές προσπάθειες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να υπάρξουν μόνιμα ευεργετικά αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, πιστεύω ότι η εναρμονισμένη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας νέας γενεάς είναι απαραίτητη για να στηριχθεί η μελλοντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στους ευρωπαϊκούς ουρανούς από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να χαιρετίσουμε θερμά την καθιέρωση μιας κοινής επιχείρησης σε αυτή τη σφαίρα δραστηριοτήτων. Εντούτοις, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να πάρουμε μαθήματα από το παρελθόν (αναφέρομαι σε αυτήν την περίπτωση στην εκκαθάριση της κοινής επιχείρησης Γαλιλαίος) και να διατυπώσουμε έναν σαφέστερο ορισμό του νομικού καθεστώτος που οφείλει να έχει αυτό το νομικό πρόσωπο, έτσι ώστε τα οφέλη της επιστημονικής και της τεχνολογικής προόδου να μην εμποδίζονται από προβλήματα διαδικαστικής ή νομικής φύσης.

 
  
  

- Έκθεση: Diana Wallis (A6-0382/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Wallis σχετικά με την κωδικοποίηση των υποχρεωτικών επιγραφών για τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Δεδομένου ότι η οδηγία που αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές αυτού του είδους έχει τροποποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις, πιστεύω ότι η κωδικοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και δυνατότητα πρόσβασης για τους πολίτες σε αυτήν την κοινοτική νομοθεσία και, κατά συνέπεια, στη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

 
  
  

- Έκθεση: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Mayer σχετικά με το συμπέρασμα της Συνθήκης που αφορά τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Συμφωνώ με την άποψη του συναδέλφου ότι η πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή με σκοπό να αντικαταστήσει τη Συνθήκη του Λουγκάνο του 1988 μπορεί να βοηθήσει το σύστημα αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων να γίνει πιο γρήγορο και αποδοτικό στις περιοχές που θίγονται και, ειδικότερα, όσον αφορά στην καταχώρηση και την ισχύ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 
  
  

- Έκθεση: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Αυτή η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή η εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου κανονισμών ενισχύει πολύ τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τρόπο παρακολούθησης της εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα ελέγχου ενός σχεδίου εκτελεστικού μέτρου. Επιπλέον, υπάρχουν προσθήκες στους βασικούς κανονισμούς, εκχωρώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να αντιτάξουν ένα σχέδιο μέτρων ή να προτείνει τροποποιήσεις σε ένα σχέδιο εκτελεστικού μέτρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την άριστη έκθεση της κας Beres σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών στην Κοινότητα όσον αφορά τις δυνάμεις εφαρμογής που παρέχονται στην Επιτροπή. Μετά από την εισαγωγή της νέας διαδικασίας επιτροπολογίας, δηλαδή της κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο, που επεκτείνει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου για παράλειψη στην εφαρμογή των μέτρων, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τη γενική διαδικασία ευθυγράμμισης που προτείνεται από την Επιτροπή έτσι ώστε η νέα διαδικασία να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

 
  
  

- Έκθεση: Reimer Böge (A6-0430/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Μεταξύ των ετών 2007 και 2008 η Ιταλία υπέβαλε αιτήσεις για απολύσεις στη Σαρδηνία (1.044 απολύσεις, 5 επιχειρήσεις), Πεδεμόντιο (1.537, 202), Λομβαρδία (1.816, 190) και Τοσκάνη (1.588, 461), μετά τη φιλελευθεροποίηση στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιματισμού. Για συνολικά 5.985 απολύσεις σε 858 επιχειρήσεις, η Ιταλία ζητά μια οικονομική συμβολή της τάξης των 38.158.075 ΕΥΡΩ,

Όπως έχουμε πει πριν, αυτό το Ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό «μαξιλάρι» για τις απαράδεκτες κοινωνικοοικονομικές δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου, ιδιαίτερα στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιματισμού, καθώς και για την αυξανόμενη αβεβαιότητα των εργαζομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη την (πιθανή) λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2008 του συστήματος επιτήρησης διπλού ελέγχου για τις εξαγωγές ορισμένων κατηγοριών υφαντικών και προϊόντων ένδυσης από την Κίνα, πρέπει να καθιερώσουμε μηχανισμούς περιορισμού των εισαγωγών από οποιαδήποτε χώρα στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που κλείνουν ή μεταφέρουν την επιχείρησή τους, την άνοδο στην ανεργία και την αυξανόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων – ιδιαίτερα στην Πορτογαλία – πρέπει να σταματήσουμε την πολιτική φιλελευθεροποίησης του παγκόσμιου εμπορίου (που υποκινείται από την ΕΕ και τη σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Πορτογαλία) και να υπερασπίσουμε την παραγωγή και την απασχόληση με δικαιώματα στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατά παράκληση της Ιταλίας, προσφέρει μια άριστη ευκαιρία να εξεταστούν οι αντιδράσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον, όταν ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης θα γίνει ακόμα οξύτερος. Η μορφή αυτού του Ταμείου, που είναι βασισμένο σε αρχές που περιορίζονται στο αντικείμενό τους, προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την παγκοσμιοποίηση ως γεγονός και τα αρνητικά αποτελέσματά της ως πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε και να μην αντιταχθούμε. Αυτή είναι μια ρεαλιστική άποψη με τη σημαντική πιθανότητα να είναι αποτελεσματική, κατά την άποψή μου.

Η κατανόηση των παγκόσμιων αλλαγών και η διοχέτευση προσπαθειών αντίδρασης σε αυτές τις αλλαγές είναι πιο σωστές από την πεποίθηση ότι θα αποφύγουμε αυτές τις αλλαγές κατά τρόπο αόριστο ή ακόμα και ότι αυτή η αντίθεση είναι καλή. Η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση είναι μια καταλληλότερη πολιτική επιλογή από την αντίθεση σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Boge σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Συμφωνώ ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις τέσσερις περιοχές της Ιταλίας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τις οικονομικές συνεισφορές, όπως καθορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ και συμφωνούν με τους σκοπούς ίδρυσης του ταμείου. Σήμερα είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να βοηθήσουμε εκείνους τους εργαζομένους που έχουν χάσει τις εργασίες τους ως αποτέλεσμα των αλλαγών στη δομή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Επομένως, υποστηρίζω την αίτηση για την κινητοποίηση του κεφαλαίου όπως εκφράζεται στην έκθεση του συναδέλφου μου.

 
  
  

- Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , γραπτώς. – (NL) Ψήφισα ενάντια στην έκθεση για διάφορους λόγους. Δεν έγινε καμία σοβαρή συζήτηση στην επιτροπή. Μόνο 7 από τα 28 μέλη ήταν παρόντα. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν δυνατό να διοργανωθεί συζήτηση ούτε στην ολομέλεια. Ακόμη και πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή, όταν ο κ. Vanhecke δεν είχε την άδεια να μάθει το περιεχόμενο της έκθεσης, το θέμα αυτό συζητήθηκε στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση. Αυτό είναι προσβολή. Το χειρότερο απ' όλα, εν τούτοις, είναι το συμπέρασμα της έκθεσης. Προτείνουν την άρση της ασυλίας, παρόλο που ο κ. Vanhecke δεν είναι ο συντάκτης του αμφισβητούμενου κειμένου και το βελγικό σύνταγμα ορίζει σαφώς ότι μόνο ο συντάκτης μπορεί να διωχθεί, εάν είναι γνωστός.

Εξ αιτίας αυτού του επαίσχυντου φακέλου, ο κ. Vanhecke διατρέχει τον κίνδυνο απώλειας των πολιτικών του δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η κατανομή της δύναμης και η ανεξαρτησία της βελγικής δικαιοσύνης υπάρχουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό το θέμα είναι ένας πολιτικός ελιγμός με σκοπό την επιλογή ενός φλαμανδού εθνικιστικού ηγέτη της αντιπολίτευσης. Είναι ντροπή αν το ΕΚ επιτρέψει στον εαυτό του να εκμεταλλευθεί αυτήν την επιδίωξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Τόσο η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσο και τα μέλη των πολιτικών ομάδων της σημερινής ολομέλειας έδειξαν για άλλη μια φορά πόσο ακριβώς ασήμαντη θεωρούν την αμεροληψία και το σεβασμό του νόμου, σε σύγκριση με την ιδεοληψία τους να ξεφορτωθούν όλους εκείνους που δεν είναι μέρος της μεγάλης οικογένειας των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών.

Ο συνάδελφός μου, ο κ. Vanhecke, είναι ο στόχος ενός πραγματικού κυνηγιού μαγισσών στο Βέλγιο, ο μόνος στόχος του οποίου είναι να τον καταδικάσει και να τον αναγκάσει να κατέβει από την πολιτική σκηνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεχάσει ότι, όταν ένα κράτος υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα για άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας, έχει καθήκον να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες για την προστασία των ευρωβουλευτών, όπως καθορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό του.

Όπως ο κ. Gollnisch, που απέσυρε την κοινοβουλευτική ασυλία του αποκλειστικά για πολιτικούς λόγους το 2006, ο κ. Vanhecke είναι ο ίδιος το θύμα μιας πραγματικής επίθεσης, μέσω της μετατροπής ενός νομικού ζητήματος σε πολιτικό ζήτημα. Είναι απαράδεκτο για ένα όργανο να υποστηρίξει, λανθασμένα, ότι είναι δημοκρατικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Στις 13 Οκτωβρίου 1981, στην αίθουσα της Γαλλικής Εθνικής Συνέλευσης, ο Andre Laignel, ένας σοσιαλιστής βουλευτής, διένειμε τη διάσημη ανταπάντησή του στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, που υποστήριζαν ότι η εθνικοποίηση που επεδίωκε η κυβέρνηση ήταν αντισυνταγματική. Σε αυτήν υποστήριξε ότι μετέτρεπαν τη συζήτηση από νομική σε πολιτική και ότι, αν και είχαν το δικαίωμα να το κάνουν, σε αυτήν την περίπτωση, αυτό ήταν στο νομικά λανθασμένο, δεδομένου ότι πολιτικά ανήκαν στη μειονότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει σαφώς αυτήν την φράση κατάκαρδα, δεδομένου ότι ξεφορτώνεται όλους εκείνους που τολμούν να το ενοχλήσουν με πολιτικές απόψεις που θεωρούνται ότι δεν είναι αρκετά φεντεραλιστικές ή φιλο-ευρωπαϊκές για τα γούστα του.

Ο συνάδελφός μου, κ. Vanhecke, είναι ο στόχος ενός πραγματικού κυνηγιού μαγισσών μέσα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο εκλέχτηκε νόμιμα. Αυτό το όργανο είναι άδικο και ανυπόληπτο στο σύνολό του, αποδεχόμενο το απαράδεκτο: λυντσάροντας ένα από τα μέλη του κατά περιφρόνηση όλων των νομικών αρχών και των νομικών μέσων προστασίας σχετικά με την κοινοβουλευτική ασυλία που είναι αυτήν την περίοδο σε ισχύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την έκθεση και τις σχετικές νομικές διαδικασίες των βελγικών αρχών, πρέπει να δηλωθεί κατηγορηματικά ότι ολόκληρη η διαδικασία – ειδικότερα τα πρακτικά των δικαστηρίων – αντιπροσωπεύουν μια καθαρά πολιτικά παρακινούμενη δίωξη του προηγούμενου ηγέτη του κόμματος Vlaams Belang, Frank Vanhecke. Ο κ. Vanhecke έλαβε αυτό το ένταλμα δύο ημέρες μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος.

Είναι επίσης σαφές ότι, με μόνο έξι μήνες να απομένουν έως τις ευρωεκλογές, ο στόχος είναι να στιγματιστεί το όνομα του υποψηφίου του κόμματος Vlaams Belang λόγω πολιτικών κινήτρων. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Βελγίου, θα ήταν επίσης νομικά απαραίτητο να διωχθεί ο συντάκτης του άρθρου, δεδομένου ότι η ταυτότητά του είναι γνωστή, παρά ο εκδότης. Συνεπώς, τονίζω αυστηρά ότι μια πολιτικά παρακινούμενη ποινική δίωξη δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί λόγο για άρση της κοινοβουλευτική ασυλίας του Frank Vanhecke και ότι αυτό το κυνήγι μαγισσών από τη βελγική δικαιοσύνη πρέπει να καταδικαστεί με σκληρή γλώσσα. Μια παρόμοια κατάσταση προέκυψε το 2003, όταν κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες ενάντια στον Daniel Cohn-Bendit από την Ομάδα των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, αν και αυτό απορρίφθηκε εγκαίρως από την επιτροπή επειδή υπήρξαν υποψίες πολιτικών κινήτρων. Η κατάσταση σε αυτήν την περίπτωση είναι η ίδια, εάν όχι ακόμα σαφέστερη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι υποχρεωμένος να ψηφίσω ενάντια στην εισήγηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), γραπτώς. (NL) Χωρίς να έχω καμία αυταπάτη, πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετατρέπεται σε ατιμωτικό συνεργό ενός πολιτικού όχλου λυντσαρίσματος που οργανώνεται από τα βελγικά δικαστήρια. Με την παρουσία 7 από τα 28 μέλη, μου δόθηκαν 20 λεπτά στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προκειμένου να υπερασπιστώ έναν φάκελο μεγέθους εκατοντάδων σελίδων. Στην ολομέλεια – κατά παράβαση του Κανόνα 7 του Εσωτερικού Κανονισμού – δεν μου δόθηκε καθόλου η ευκαιρία να υπερασπίσω τον εαυτό μου.

Εάν συνέβαινε αυτό στη Ρωσία, θα ήμαστε στα όπλα. Όσον για μένα, κρατώ ψηλά το κεφάλι μου και συνεχίζω να εκπροσωπώ την ελεύθερη έκφραση της άποψης στην περιοχή της Φλαμανδίας και στην Ευρώπη, ειδικά όταν πρόκειται για το ζήτημα των μεταναστών και τον κίνδυνο του Ισλάμ.

 
  
  

- Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), γραπτώς. (IT) Εμείς, στην αντιπροσωπεία των ριζοσπαστικών, μαζί με τον Marco Pannella, ψηφίζουμε ενάντια στην έκθεση Lehne σχετικά με την ασυλία του κ. D'Alema επειδή συνάγει παράλογα συμπεράσματα που μπορούν να προέλθουν μόνο από αιτίες ή αντανακλαστικές αντιδράσεις με βάση την αυτοάμυνα εκ μέρους της Ιταλικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι το αίτημα να προχωρήσει η αίτηση για τη χορήγηση αδείας είναι αβάσιμο επειδή το υποκλαπέν υλικό είναι ήδη επαρκές για να στηρίξει τις κατηγορίες ενάντια στα υπό έρευνα άτομα. Εάν το αίτημα από το γραφείο του δημόσιου κατηγόρου είχε ως σκοπό την απαγγελία κατηγορίας προς τον κ. D'Alema, τότε το αίτημα θα ήταν αβάσιμο, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να πάρει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τον Ιταλικό νόμο.

Εάν ωστόσο το υποκλαπέν υλικό είναι πραγματικά άχρηστο και το αίτημα αβάσιμο και εντελώς περιττό, τότε γιατί θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πρέπει να αποφασίσει «να μην εγκρίνει τη χρήση των εν λόγω τηλεφωνικών υποκλοπών και να μην προχωρήσει σε άρση της ασυλίας του Massimo D'Alema», όπως προτείνει η έκθεση; Γιατί δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την απόφαση του Ιταλικού Κοινοβουλίου, το οποίο στα πλαίσια αυτής της έρευνας μας έδωσε την έγκριση να προχωρήσουμε ενάντια στον κ. Fassino;

Δίνουμε τα εύσημα στην ομάδα ALDE για την απόφασή της, επιλέγοντας την αποχή, να μην ευθυγραμμιστεί με την κοινωνική ενότητα της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρούσα αμφίβολη απόφαση.

 
  
  

- Έκθεση: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί στην αγορά πολλά νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα αυτών των προϊόντων καθιστά τους καταναλωτές όλο και περισσότερο ανυπεράσπιστους και συχνά ανίκανους, χωρίς τη βοήθεια των ειδικών, να καθορίσουν ποια προσφορά χρηματοδότησης είναι καταλληλότερη για τις ανάγκες τους. Αυτό οδηγεί σε πολλές λανθασμένες αποφάσεις, ειδικά από τους λιγότερο εύπορους.

Στην Πολωνία, συναντάμε πολλές περιπτώσεις απάτης ή απλά καταναλωτών που λαμβάνουν εσφαλμένες χρηματοδοτικές αποφάσεις, αγνοώντας τις επιπτώσεις τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικονομική εκπαίδευση είναι θεμελιώδης και είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των καταναλωτών από τη λήψη εσφαλμένων χρηματοδοτικών αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Η οικονομική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ, ειδικά μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Οι καταναλωτές χρειάζονται τις βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν και να κατανοήσουν πλήρως τις πληροφορίες και τις προσφορές. Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με μια συνεχώς αυξανόμενη παροχή όλο και περισσότερο πολύπλοκων αγαθών και υπηρεσιών. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτικές πληροφορίες και οι συμβουλές δεν συμβαδίζουν με το επίπεδο πολυπλοκότητας των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να αυξάνεται η ευπάθεια των καταναλωτών σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά θέματα.

Εάν μειωθούν τα κενά που υπάρχουν στην πληροφόρηση και την οικονομική επάρκεια των οικονομικών ενδιάμεσων και των καταναλωτών, θα μειωθεί επίσης ο κίνδυνος υπερχρέωσης, αδυναμίας πληρωμών ή πτώχευσης. Θα υπήρχε επίσης μια αύξηση στον ανταγωνισμό των δανειστών και στη γενική αποδοτικότητα της αγοράς, δεδομένου ότι οι καταναλωτές που γνωρίζουν περισσότερα μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ των διάφορων οικονομικών προσφορών και να επιλέξουν αυτήν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Η γνώση και οι δεξιότητες δεν είναι αυτήν την περίοδο αρκετά επαρκείς ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν σωστή διαχείριση των πόρων χρηματοδότησής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα για μια δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανή οικονομική εκπαίδευση, καθώς επίσης και για την υποχρέωση των φορέων παροχής υπηρεσιών αυτού του τομέα να παρέχουν τις κατάλληλες, σωστές πληροφορίες. Οι πληροφορίες πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις εμπορικές συμβουλές ή τη διαφήμιση. Ελπίζω ότι τα Κράτη μέλη θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι νέοι, οι συνταξιούχοι ή οι εργαζόμενοι στο τέλος της σταδιοδρομίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Όπως πολλά κείμενα αυτής της Βουλής, η έκθεση της κας Iotova είναι ένα παράδειγμα μιας φαινομενικά καλής ιδέας με παραπλανητικό τίτλο. Μια βιαστική ανάγνωση θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον να θεωρήσει ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσής τους για τα δικαιώματά τους και την εκπαίδευσή τους γύρω από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιτρέποντας σε τους, εν ολίγοις, να έχουν μια υπεύθυνη και ενημερωμένη σχέση με την τράπεζά τους.

Στην πραγματικότητα, αυτό έχει να κάνει με την μετατροπή των ανθρώπων, από την παιδική ηλικία (από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως φαίνεται), σε τέλειους μικρούς πελάτες ενός οικονομικού συστήματος που δείχνει πεινασμένο όταν πρόκειται να δεχτεί τις αποταμιεύσεις τους, αλλά τσιγκούνικο όταν πρόκειται να δανείσει, έχει να κάνει με το ότι τους φορτώνουν με όλα τα είδη χρηματοοικονομικών προϊόντων που ψευτο-ενεργοποιούν τα συμπλέγματά τους και που, ως επί το πλείστον, είναι απλά παράλογα και έχει να κάνει επίσης με το ότι πρέπει να κάνουν συνετά τους λογαριασμούς και να προετοιμάζονται για αποχώρηση – με τη συνδρομή των τραπεζών, τι έκπληξη – παρόλο που πληρώνουν υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Σε μία εποχή που το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα έδειξε πόσο διεστραμμένο είναι, όταν οι τράπεζες χορηγούν απρόθυμα πίστωση στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες παρά τις εκατοντάδες δισεκατομμυρίων της δημόσιας ενίσχυσης που αποδεσμεύθηκαν, όταν οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν το τίμημα για την τρέχουσα οικονομική απερισκεψία και οι «μεγάλοι παίκτες» παγκοσμίως προσποιούνται ότι εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις για να παρατείνουν τη ζωή αυτού του συστήματος, το λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αυτή η έκθεση είναι δεν είναι πειστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE ), γραπτώς. – (PL) Σε αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η έκθεση αυτή προσλαμβάνει νέα σημασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κρίση των ενυπόθηκων δανείων έχει αποκαλύψει τους κινδύνους που μπορούν να προέλθουν από την αποτυχία παροχής σωστών πληροφοριών στους οφειλέτες. Έχει καταδείξει επίσης την ανικανότητα των καταναλωτών να κατανοήσουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τον αντίκτυπο που οι αλλαγές στους μακροοικονομικούς δείκτες θα μπορούσαν να έχουν στην αποπληρωμή των δανείων τους, δηλαδή, την από μέρους τουςέλλειψη συνειδητοποίησης του κινδύνου της αφερεγγυότητας και του υπερβολικού χρέους.

Η έκθεση στρέφει την προσοχή στην ανάγκη να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές και να βελτιωθεί η πληροφόρησή τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να αξιολογήσουν τα οικονομικά προϊόντα που τους προσφέρονται. Συνεπώς, υποστηρίζω την πρωτοβουλία που υπαγορεύει την ανάπτυξη προγραμμάτων οικονομικής εκπαίδευσης, ειδικά εκείνων που έχουν κατά νου τους πιθανούς χρήστες, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, το εισόδημα, την εκπαίδευση και τον τομέα της απασχόλησης ή των ενδιαφερόντων τους. Επιπλέον, τα προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης πρέπει να βασίζονται σε πρακτικές και πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Ελπίζω ότι η έκθεση θα βοηθήσει τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και τους ίδιους τους καταναλωτές, να κατανοήσουν την ανάγκη για την οικονομική εκπαίδευση. Πιστεύω ότι μπορούν να ωφεληθούν και οι δύο, δεδομένου ότι η αφερεγγυότητα και το υπερβολικό καταναλωτικό χρέος αντιπροσωπεύουν ένα πρόβλημα για τα δανειοδοτικά ιδρύματα των οποίων οι πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επιστροφή του χρέους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Iotova σχετικά με την εκπαίδευση των καταναλωτών για την πίστωση και τη χρηματοδότηση. Ο κόσμος οδηγείται σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής αβεβαιότητας και πολλοί από τους πολίτες της Ευρώπης ανησυχούν για την εργασία, την αποταμίευση, τις συντάξεις και το μέλλον τους. Σε μια τέτοια περίοδο αβεβαιότητας, η καταναλωτική συνείδηση της πίστωσης, του χρέους και της χρηματοδότησης γενικά, είναι σίγουρα σημαντικότερη από ποτέ. Αυτή η έκθεση υπαγορεύει την προσαρμογή της οικονομικής εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες και οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους στο επίπεδο της ΕΕ πρέπει να χαιρετιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − (FI) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Iotova σχετικά με τη βελτίωση της καταναλωτικής εκπαίδευσης και συνείδησης σχετικά με την πίστωση και τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια απαραίτητη και ευπρόσδεκτη έκθεση με πρωτοβουλία της επιτροπής.

Η κρίση που προκαλείται από τα δάνεια subprime (δάνεια κατοικίας αυξημένου κινδύνου) έχει δείξει ότι οι οφειλέτες έχουν κρατηθεί για πάρα πολύ καιρό στο σκοτάδι. Αυτή η έλλειψη πληροφόρησης και κατανόησης τους έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν δείχνουν την κατάλληλη προσοχή για τους κινδύνους της αφερεγγυότητας και της υπερχρέωσης. Πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι η καταναλωτική συνείδηση και οι συμβουλές δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό των πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ένα επαρκές επίπεδο οικονομικής τεχνογνωσίας θα μείωνε, σε πολλές περιπτώσεις, τον κίνδυνο υπερχρέωσης και αθέτησης των πληρωμών. Θα έδινε επίσης στους καταναλωτές μεγαλύτερες δυνατότητες σύγκρισης της ανταγωνιστικότητας των δανειοδοτών, η οποία στη συνέχεια θα προωθούσε τη βιωσιμότητα της αγοράς.

Υποστηρίζω ιδιαίτερα την πρόταση της έκθεσης να περιλάβει την οικονομική εκπαίδευση, με περισσότερο προφανή τρόπο, στο εθνικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών και να δώσει στους νέους όλες τις οικονομικές πληροφορίες που χρειάζονται κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ενόψει των νέων προκλήσεων όσον αφορά το πώς να χρησιμοποιήσουν το εισόδημά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Χρειαζόμαστε δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών και των οφειλετών με μεγάλες περιόδους περιορισμού και μετατόπιση του βάρους της απόδειξης. Οι κίνδυνοι και οι δαπάνες πρέπει να είναι μεγέθη προφανή και συγκρίσιμα εξαρχής. Στην περίπτωση της Lehman Brothers ειδικότερα, οι ιδιώτες εξαπατήθηκαν μαζικά, όταν τους είπαν, για παράδειγμα, ότι τα επισφαλή αποδεικτικά κυριότητας μετοχών ήταν ασφαλή και τους παρότρυναν να μην πουλήσουν ακόμα και μόλις πριν η Lehman Brothers βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Οι πολίτες βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με ένα κύμα επιβεβλημένων μετατροπών των δανείων τους σε ξένο νόμισμα ή πρέπει να ξεπληρώσουν τις αυξημένες δαπάνες αναχρηματοδότησης των τραπεζών, αντίθετα προς τη δημόσια πολιτική.

Σε αυτήν την κατάσταση το να πούμε απλά ότι οι πολίτες μας είναι ηλίθιοι και να απαιτήσουμε την εφαρμογή ενός γενικού μαθήματος στην οικονομική εκπαίδευση αποτελεί ένα πραγματικό ράπισμα στο πρόσωπο, ιδιαίτερα επειδή ούτε ακόμη και οι αυτοαποκαλούμενοι οικονομικοί γκουρού ήταν σε θέση να έχουν οπτική εικόνα μέσα από τα διάφορα στρώματα της κερδοσκοπίας. Απαιτώντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα της αγοράς αντί για μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των δανειοδοτών, αυτή η έκθεση συνεχίζει να δείχνει σεβασμό στο μύθο της αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο έντονα θέλω την απόρριψη αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που συντάχθηκε από την κα Iotova δεδομένου ότι ενθαρρύνει τα Κράτη μέλη να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους συνταξιούχους που θα μπορούσαν να διατρέξουν τον κίνδυνο οικονομικού αποκλεισμού, καθώς επίσης και για τους νέους που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση του πώς να κάνουν σωστή χρήση του νέου εισοδήματός τους.

Οι καταναλωτές που δεν έχουν καμία γνώση για τα οικονομικά αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την επιλογή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Είναι δύσκολο για αυτούς να αξιολογούν τις συμβουλές που τους δίνονται και μπορούν, επομένως, να παραπλανηθούν, πέφτονας θύματα αθέμιτων πρακτικών πώλησης.

Χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα της οικονομικής εκπαίδευσης των καταναλωτών, ειδικότερα την πρόσφατη δημιουργία της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομική Εκπαίδευση. Θεωρώ, εντούτοις, ότι αυτή η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομική Εκπαίδευση πρέπει να έχει σαφείς αρμοδιότητες και εξουσίες.

Ο ιστοχώρος που έχει ήδη δημιουργηθεί από την Επιτροπή για την εκπαίδευση των καταναλωτών (http://www.dolceta.eu" ) έχει αποδειχθεί χρήσιμος. Ελπίζω ότι αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ενημερώνεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της οικονομικής κρίσης είναι η υπερβολική ευκολία προσφοράς ή η υπερβολική ανοχή του χρέους. Τα συμπεράσματα που πρέπει να προκύψουν από αυτό είναι, αρχικά, ότι θα ήταν ωφέλιμο να επιβληθεί στις τράπεζες η υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι εκείνοι στους οποίους δανείζουν έχουν τη δυνατότητα και είναι πιθανό να ξεπληρώσουν το χρέος, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της κρίσης και των αιτιών της. Συγχρόνως, η έλλειψη συνείδησης των καταναλωτών ως προς τους κινδύνους που συνδέονται με την πίστωση – αρχίζοντας από το ζήτημα των αλλαγών στα επιτόκια αναφοράς – υποδεικνύει ότι μπορούν και πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα που στοχεύουν στους καταναλωτές. Σαφώς, η πίεση από ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στη μέγιστη κατανάλωση θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί με εκστρατείες αυτού του τύπου, αλλά η προσπάθεια να ενισχυθεί η πληροφόρηση είναι απαραίτητη και, κατά την άποψή μας, χρήσιμη.

Εν πάση περιπτώσει, αυτή η έκθεση πρέπει να ενθαρρύνει την ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας και την καθιέρωση σαφέστερων κανόνων ως προς τους όρους για τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν από τους δανειοδότες. Όσον αφορά στην εκπαίδευση για την πίστωση ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κατανάλωσης, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η εκπαίδευση γενικά, η οποία εξοπλίζει τους ανθρώπους με εργαλεία για τη λήψη των καθημερινών τους αποφάσεων.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Hedh (A6-0392/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών της Ευρώπης είναι θεμελιώδες στοιχείο για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να αναπτυχτεί η εσωτερική αγορά. Η κοινή αγορά καλύπτει σχεδόν 500 εκατομμύρια καταναλωτές και μια μεγάλη ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών.

Από το 1997 η Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Εσωτερικής Αγοράς για να ελέγξει και να επιστήσει την προσοχή στον τρόπο που τα Κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομικές πράξεις εσωτερικής αγοράς. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές καθορίζει τις προβληματικές περιοχές, επομένως, μπορεί να αποτελέσει ένα γενικό και ευέλικτο μέσο αναφοράς των ανεπαρκειών που αξίζουν προσοχής στην κοινωνία, τα θέματα αγοράς και τα ιδρύματα. Αντίθετα από αυτό, ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές δεν έχει επιδιώξει ποτέ να εκθέσει στον καταναλωτή τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα και ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν υπηρεσίες των οποίων η τιμή και η ποιότητα ταιριάζει με τις προσδοκίες τους. Για αυτό δεν είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν περισσότερες ή αυστηρότερες νομικές πράξεις. Μερικές φορές μια πιό κατάλληλη και αποτελεσματικότερη μέθοδος μπορεί να είναι η παροχή πληροφοριών, η εκπαίδευση ή η αυτορύθμιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς.(PL) Η ενιαία αγορά δεν εξυπηρετεί μόνο τις επιχειρήσεις, οι οποίες χάρι στη διαδοχική εξάλειψη των εμποδίων έχουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά ουσιαστικά μέσα στα χέρια τους. Δημιουργήθηκε επίσης έχοντας κατά νου τους καταναλωτές, για να τους επιτρέψει να απολαμβάνουν τις ίδιες προδιαγραφές σε όλα τα Κράτη μέλη.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές παρέχει ένα εργαλείο για την παρακολούθηση, την ανάλυση και τον εντοπισμό των προβλημάτων της ενιαίας αγοράς από την σκοπιά των καταναλωτών. Χρησιμοποιεί δείκτες που περιλαμβάνουν τις τιμές, τις καταγγελίες, την ικανοποίηση και τη μεταστροφή. Παρά το γεγονός ότι μερικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων μοιάζουν αμφισβητήσιμα – για παράδειγμα, οι τιμές, επειδή αν και είναι απλό να κοινοποιηθούν και να συγκριθούν, η τελική τιμή επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές, που δεν απεικονίζονται πάντα στον πίνακα αποτελεσμάτων – οι δείκτες αντιπροσωπεύουν αναμφισβήτητα μια εξαιρετικά χρήσιμη και κατάλληλη μέθοδο εξαγωγής των καταναλωτικών αποτελεσμάτων στην ενιαία αγορά.

Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι η πρώτη έκδοση του Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές. Μπορούμε επομένως να περιμένουμε μια μελλοντική έκδοση που θα αποκρίνεται στις ανησυχίες μας. Είναι σημαντικό ο πίνακας αποτελεσμάτων να είναι γραμμένος σε περιεκτική γλώσσα, που γίνεται κατανοητή εύκολα από ένα φάσμα χρηστών, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά του είναι αναμφίβολα μια ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών για τις καταναλωτικά αποτελέσματα στην ενιαία αγορά.

 
  
  

- Έκθεση: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι Σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης για την πρόταση που αφορά μια οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τις γενικές ρυθμίσεις για το φόρο κατανάλωσης και θα θέλαμε ειδικά να τονίσουμε τη σημασία της υιοθέτησης της τροπολογίας 48 σχετικά με τα κατευθυντήρια επίπεδα για την εισαγωγή οινοπνεύματος και καπνού. Η μείωση (50% χαμηλότερη από τα προηγούμενα ενδεικτικά κατευθυντήρια επίπεδα) είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για μια πιο υπεύθυνη πολιτική που αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη δημόσια υγεία. Εντούτοις, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτό το βλέπουμε μόνο ως πρώτο βήμα προς μια περισσότερο φιλόδοξη πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, είμαστε ευτυχείς που απορρίφθηκαν οι τροπολογίες 60 και 68. Κατά συνέπεια, ο φόρος κατανάλωσης θα συνεχίσει να εισπράττεται στη χώρα του προορισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ο κατάλογος του Ιουνίου έχει επιλέξει να ψηφίσει υπέρ της έκθεσης, δεδομένου ότι είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να διανύσουμε κάποιο δρόμο προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία να ενωθούν οι απαιτήσεις για τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική για την υγεία με μια ελεύθερη εσωτερική αγορά. Εντούτοις, έχουμε επιλέξει να ψηφίσουμε ενάντια σε ορισμένες προτάσεις που περιέχουν ισχυρούς φεντεραλιστικούς υπαινιγμούς.

Ο κατάλογος Ιουνίου θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, η Σουηδική πολιτική για το οινόπνευμα να μπορεί να ακολουθηθεί σύμφωνα με τις τιμές και τις αποφάσεις του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Αυτό απαιτεί, για παράδειγμα, την πληρωμή του φόρου κατανάλωσης στη χώρα παραλαβής στην περίπτωση της εξ αποστάσεως πώλησης του οινοπνεύματος. Αυτό δεν θα συνέβαινε εάν οι τροπολογίες ψηφίζονταν κατευθείαν. Αντίθετα, θα σήμαινε, μεταξύ άλλων, ότι οι προβλέψεις για τα αγαθά που αποκτούν οι ιδιώτες θα επεκτείνονταν ώστε να ισχύουν και για τους πωλητές από απόσταση, δυνάμει του οποίου ο φόρος κατανάλωσης πληρώνεται στο Κράτος Μέλος στο οποίο αποκτήθηκαν τα αγαθά. Δεδομένου ότι οι δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εθνικών προβλημάτων δημόσιας υγείας, όπως οι ασθένειες που έχουν σχέση με το οινόπνευμα και τον καπνό, χρηματοδοτούνται κατά ένα μεγάλο μέρος με την εθνική επιβολή του φόρου, η πρόταση για απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης όσον αφορά τις εξ αποστάσεως πωλήσεις θα δυσχαίρενε τις δυνατότητες του δημόσιου τομέα για αποτελεσματικό χειρισμό των προβλημάτων της δημόσιας υγείας.

Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ένας εξ αποστάσεως πωλητής μπορεί να προσφέρει το ίδιο προϊόν με τους εθνικούς φορείς, αλλά αρκετά φτηνότερα, απλά επειδή ο φόρος κατανάλωσης δεν πληρώνεται στην ίδια χώρα. Ο Κατάλογος Ιουνίου είναι υπέρ του ανταγωνισμού, αλλά είναι της άποψης ότι οι φορείς πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτήν την οδηγία, η οποία θα περιορίσει τις περιπτώσεις απάτης και παράνομης διακίνησης που μειώνουν το κρατικό εισόδημα. Αυτή η μοντέρνα και απλοποιημένη οδηγία θα μειώσει τις υποχρεώσεις των φορέων επιτρέποντάς τους να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τα φορολογικά συστήματά μας είναι πολύπλοκα και, μέχρι ένα σημείο, είναι κατανοητά μόνο στους ειδικούς. Για αυτόν τον λόγο, κάθε προσπάθεια να βελτιωθούν οι διατυπώσεις και οι γενικοί όροι και να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη πρόκειται να χαιρετιστεί, υπό τον όρο ότι διατηρείται η φορολογική κυριαρχία των Κρατών μελών συντηρείται και δεν γίνεται καμία προσπάθεια να περάσει η εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών από την πίσω πόρτα.

Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξουν σαφείς κανόνες τόσο για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών όσο και για τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Αυτό το πρόγραμμα φαίνεται να έχει έναν τέτοιο στόχο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Lulling.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Lulling σχετικά με τις γενικές ρυθμίσεις για το φόρο κατανάλωσης. Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής δεν είναι βεβαίως επαρκείς για να εγγυηθούν στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις της ΕΕ την ελευθερία να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές και πωλήσεις αγαθών χωρίς την αντιμετώπιση περιττών φορολογικών εμποδίων.

Στην πραγματικότητα, αν και η πρόταση της Επιτροπής περιέχει μερικές βελτιώσεις και αλλαγές, όπως το άρθρο 37 (οι φορολογικές σημάνσεις που τα Κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν δεν πρέπει να προκαλέσουν διπλή φορολογική επιβάρυνση), υπάρχει μια ανάγκη να επεκταθούν οι προβλέψεις που διέπουν τις αγορές, από τους ιδιώτες έως την εξ αποστάσεως πώληση, δημιουργώντας μια γνήσια εσωτερική αγορά για τα υποκείμενα σε έμμεση φορολόγηση αγαθά που αγοράζονται από τους ιδιώτες για προσωπική τους χρήση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αλλάξει τελικά την άποψή του και έχει ακολουθήσει μια πιο περιοριστική στάση όσον αφορά το οινόπνευμα. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας για την έκθεση Lulling που αφορά τις γενικές ρυθμίσεις για το φόρο κατανάλωσης συνεπάγεται μια μείωση της τάξης του 50% των κατευθυντήριων οδηγών για την εισαγωγή του οινοπνεύματος. Θα περιοριστούν επίσης οι ευκαιρίες για αφορολόγητες αγορές στα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Μια άλλη συνέπεια της έκθεσης είναι ότι δεν θα υπάρξει τίποτα για να αποτρέψει, για παράδειγμα, την είσπραξη του Σουηδικού φόρου κατανάλωσης στα αγαθά που παραγγέλονται από μια άλλη χώρα της ΕΕ μέσω του Διαδικτύου. Σε αυτό το θέμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο, αλλά τα σημερινά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν, εντούτοις, ένα σημαντικό κύριο σημείο.

 
  
  

- Έκθεση: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Πάρα πολύ λίγα φρούτα και λαχανικά καταναλώνονται στην ΕΕ σε σχέση με τις συστάσεις του ΠΟΥ για ελάχιστη κατανάλωση 400 γραμμαρίων ανά ημέρα. Υπάρχει μια επιδημία παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σοβαρή στη Μάλτα.

Μια υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο μεγάλου αριθμού ασθενειών και αποτρέπει το υπερβολικό βάρος.

Το 2007, η οργάνωση της αγοράς στον τοµέα των οπωροκηπευτικών υποβλήθηκε σε μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση προς μεγαλύτερο προσανατολισμό αγοράς. Τα οπωροκηπευτικά είναι τώρα πλήρως ενσωματωμένα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Το υπερβολικό βάρος συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, υψηλής πίεσης του αίματος και εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Μια καθημερινή κατανάλωση 600 γραμμαρίων για τα άτομα ηλικίας 11 + πρέπει να είναι ο στόχος μας.

Η Επιτροπή προτείνει την κατανομή 90 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό αντιστοιχεί στο ένα φρούτο εβδομαδιαίως για 30 εβδομάδες ετησίως και καλύπτει τα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών.

Για να επιτευχθούν όλα τα θετικά αποτελέσματα της εισαγωγής ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, πρέπει να υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση. Ένα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να αποτελείται από μια μερίδα φρούτων ανά μαθητή ανά ημέρα και να μην στοχεύει μόνο στους μαθητές ηλικίας 6-10.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω την υιοθέτηση της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων σας σχολεία. Αυτή η πρόταση θα έχει πραγματικά οφέλη για την υγεία εκατομμυρίων παιδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση δωρεάν φρούτων για τους μαθητές μέσω του προϋπολογισμού της Κοινής γεωργικής πολιτικής θα παρουσιάσει χειροπιαστά οφέλη της ΚΓΠ στους μέσους ευρωπαίους πολίτες. Η συγχρηματοδότηση του σχεδίου από την ΕΕ και τα Κράτη μέλη θα επιτρέψει την επέκταση του υπάρχοντος σχεδίου δωρεάν διάθεσης φρούτων στα σχολεία στην Αγγλία και τη δημιουργία παρόμοιων σχεδίων στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Αν και θα ήταν καλοδεχούμενος ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός από τα 90 εκ. ΕΥΡΩ που προβλέπονται από την Επιτροπή - όπως έχει επισημάνει το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του, μέσω του αιτήματός του για μια αύξηση στον προϋπολογισμό σε 500 εκ. ΕΥΡΩ - η δημιουργία αυτού του σχεδίου θα δώσει στα παιδιά τακτική πρόσβαση στα δωρεάν φρούτα και τα επακόλουθα οφέλη τους για την υγεία, όπως χαμηλότερη πιθανότητα παχυσαρκίας, διαβήτη και άλλων σοβαρών ασθενειών στην μετέπειτα ζωή. Όπως και στην παροχή άμεσων ωφελειών για την υγεία παιδιών, το σχέδιο θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των απόψεων των νέων σχετικά με τη διατροφή, δημιουργώντας μια υγιέστερη Ευρώπη και μειώνοντας τις δαπάνες για να δηλώσει των δημόσιων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), γραπτώς. − (DA) Το Κίνημα Ιουνίου έχει ψηφίσει υπέρ της έκθεσης συνολικά, παρά το γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, είμαστε αντίθετοι στις ενισχύσεις των γεωργικών εισοδημάτων. Σκεφτόμαστε ότι είναι σημαντικό να δοθούν στα παιδιά υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες. Εντούτοις, είμαστε αντίθετοι στην απαίτηση τα φρούτα να είναι κοινοτικής προέλευσης, δεδομένου ότι αυτό το είναι μια έμμεση επιχορήγηση για τους ευρωπαίους αγρότες. Τέλος, θα θέλαμε επίσης τα φρούτα που δίνονται στα παιδιά να είναι βιολογικής καλλιέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της καλύτερης χρηματοδότησης αυτού του σχεδίου, καθώς και για τον πιο σαφή καθορισμό των προϊόντων που μπορούν να περιληφθούν σε αυτό το σχέδιο.Οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 22 εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά στην ΕΕ, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια παχύσαρκα παιδιά, πράγμα που οφείλεται κυρίως στην υπερβολική κατανάλωση προϊόντων με τα υψηλά επίπεδα λίπους, σακχάρων και άλατος. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, είναι περισσότερο από απαραίτητο για την ΕΕ και τα Κράτη μέλη να συμβάλλουν στη δημιουργία υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ειδικά με την παροχή διάφορων εποχιακών φρούτων. Ψήφισα επίσης υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού που διατέθηκε σε αυτό το σχέδιο, από 90 στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, δεδομένου ότι το αρχικό ποσό που διατέθηκε σε αυτό το σχέδιο είναι ισοδύναμο με την προσφορά μιας μερίδας φρούτων σε κάθε παιδί ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών για μια περίοδο 30 εβδομάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Παρόλο που πιστεύω ότι οι γονείς έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την υγεία των παιδιών τους και ότι οποιοδήποτε σχέδιο προώθησης φρούτων στα σχολεία πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές συνθήκες, χαιρετίζω αυτήν την έκθεση.

Υπάρχει μια επιδημία παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και υπολογίζεται ότι υπάρχουν 22 εκατομμύριο υπέρβαρα παιδιά στην ΕΕ, 5,1 εκατομμύρια από τα οποία θεωρούνται σοβαρά υπέρβαρα. Τα παιδιά στην ΕΕ δεν τρώνε αρκετά υγιεινά τρόφιμα και πρέπει να παρέχονται υγιεινότερες επιλογές. Ελπίζω ότι αυτή η πρόταση δεν θα διανύσει πολύ δρόμο για την ανακούφιση της παχυσαρκίας της παιδικής ηλικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα παιδιά αισθάνονται καλύτερα με την κατανάλωση των φρούτων. Τα μήλα, οι μπανάνες και τα πορτοκάλια αποτρέπουν την παχυσαρκία και μας κρατούν υγιείς. Κατά κάποιο τρόπο, επομένως, είναι κατανοητό ότι έχουν ψηφίσει σήμερα πολλά άτομα υπέρ μιας πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιχορηγηθούν τα φρούτα που προορίζονται για τους μαθητές στην ΕΕ.

Το πρόβλημα είναι απλά ότι η ευθύνη για την κατανάλωση φρούτων δεν βρίσκεται στο επίπεδο της ΕΕ. Είναι πρώτα απ' όλα ευθύνη του γονέα να ενσταλάξει τις καλές διατροφικές συνήθειες στα παιδιά του. Σε δεύτερη φάση, η ευθύνη εναπόκειται στους δήμους και σε τρίτη φάση στο κράτος. Σαν φεντεραλιστής, θα επιθυμούσα οι αποφάσεις να λαμβάνονται με επίκεντρο τον πολίτη. Αυτό, στην πραγματικότητα, είναι κάτι που επίσης θέλει η ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ, αποφάσεις που θα ήταν σωστότερο να παρθούν σε χαμηλότερο επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται σε εκείνο το επίπεδο. Επομένως ψήφισα ενάντια στην πρόταση του Κοινοβουλίου να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα φρούτα από τα 90 στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Στην ΕΕ, πρέπει να εργαστούμε υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων και να αυξήσουμε την κινητικότητα στον αγώνα κατά του εγκλήματος.Περισσότερα φρούτα, καλύτερη άσκηση και λιγότερα γλυκά είναι ζητήματα που εξετάζονται πολύ καλύτερα από τα σχολεία, τους γονείς και τους τοπικούς πολιτικούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Busk σχετικά με την πρόταση να οργανωθεί ένα σχέδιο διανομής φρούτων στα σχολεία, επειδή θεωρώ ότι η ενίσχυση της Κοινότητας για τη δωρεάν διανομή αυτών των προϊόντων στα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, συνεπώς, βελτίωση των επιπέδων υγείας των Ευρωπαίων.

Η αυξανόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους μεταξύ του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού εσφαλμένων διατροφικών συνηθειών κατανάλωσης με έναν στατικό τρόπο ζωής. Επομένως πρέπει επειγόντως να αναπτύξουμε αποτελεσματικά μέτρα για αυτήν την επιδημία, ειδικά με την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών τα πρώτα χρόνια της ζωής. Σε συνεργασία με τις οικογένειες, τα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν έναν θεμελιώδη ρόλο για να παρακινήσουν τα παιδιά να τρώνε υγιεινά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Υποστηρίζουμε αυτήν την έκθεση στην οποία συμβάλαμε με διάφορες προτάσεις. Παρά την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έκθεση υπερασπίζει τη διανομή, δωρεάν και σε καθημερινή βάση, φρέσκων φρούτων στα σχολεία για να βελτιώσει την ποιότητα της υγείας και της ζωής των παιδιών, ιδιαίτερα των παιδιών από περισσότερα μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Η υποστήριξή μας για αυτό το σχέδιο λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι νέοι ώστε να εκτιμήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία θα έχουν μια πολύ θετική επίδραση στη δημόσια υγεία και την πάλη ενάντια στην παιδική φτώχεια. Εντούτοις, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, αυτό το σχέδιο πρέπει να επεκταθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα παιδιών που σημαίνει ότι, στο μέλλον, πρέπει να επεκταθεί σε άλλες ηλικιακές ομάδες ηλικίας και στερημένα τμήματα της κοινωνίας. Αυτό το σχέδιο πρέπει να ενσωματώσει την κοινοτική προτίμηση, με άλλα λόγια, η προτεραιότητα για την εθνική και τοπική παραγωγή και η χρηματοδότησή της πρέπει να προέλθουν από την Κοινότητα ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα μιας πολιτικής που εξασφαλίζει αληθινή αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Ελπίζουμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα δεν θα καταλήξει απλά ως μια άλλη εκστρατεία προπαγάνδας και ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια για να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας για ένα Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία αλλά μαζί με τους Βρετανούς συναδέλφους μου του Εργατικού κόμματος θέλω να διατηρήσω το στοιχείο της εθνικής συγχρηματοδότησης για να εξασφαλίσω αυξημένη κάλυψη. Συνάμα, υποστηρίζω την αναφορά στα βιολογικά, τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την ανάγκη για καλύτερη σχέση κόστους - ωφελείας ή για ποικιλία. Στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Αγγλίας θα χαιρέτιζα την ανταλλαγή των θαυμάσιων τοπικών ποικιλιών μας σε μήλα και αχλάδια με μπανάνες από την Κύπρο και τα Κανάρια Νησιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − Είμαι πολύ ευτυχής που η υγεία των παιδιών μας αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παχυσαρκία μεταξύ των παιδιών αποτελεί μια αυξανόμενη έγνοια στην Ευρώπη και ακόμα περισσότερο στο ΗΒ, όπου σχεδόν το 25% του πληθυσμού είναι παχύσαρκο και το 10% των παιδιών είναι υπέρβαρα. Αυτό το ζήτημα προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε πολλούς από τους συμπολίτες μου και χαιρετίζω μια πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό την αντιμετώπισή του.

Η μελέτη των διατροφικών συνηθειών κατά την παιδική ηλικία αποτελεί βασικό παράγοντα για την παρεμπόδιση της παχυσαρκίας στη μετέπειτα ζωή και η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποδεικνύεται ότι μειώνει το ποσοστό παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στο ΗΒ, η γοητεία του εύκολου φαγητού οδηγεί στην ανάπτυξη κακών διατροφικών συνηθειών, οι οποίες κοστίζουν, στη συνέχεια, στο σύστημα δημόσιας υγείας μας 6 δισεκατομμύρια GBP ετησίως. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας έχει επίσης νόημα και από οικονομική άποψη.

Γι' αυτό ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και ελπίζω ότι τα Κράτη μέλη θα κάνουν αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για να αντιμετωπίσουν αυτό που εξελίσσεται σε πραγματικό πρόβλημα για τα παιδιά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Μια ήδη κακή ιδέα της Επιτροπής έχει γίνει ακόμα χειρότερη από τις τροπολογίες που παρουσιάζονται από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όταν η επιτροπή θέλει να αυξήσει το ανώτατο όριο δαπανών από τα 90 στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ με έξοδα των φορολογούμενων. Η επιτροπή υπογραμμίζει ότι αυτό αφορά μόνο τα φρούτα που παράγονται εντός της Κοινότητας. Τα φρούτα που παράγονται αλλού είναι εντελώς ασήμαντα.

Η πρόταση της επιτροπής, που, με μεθόδους «Μεγάλου Αδελφού», δηλώνει ότι πρέπει να διανέμονται εποχιακά φρούτα, δίνοντας προτεραιότητα σε μια ποικίλη σειρά φρούτων ώστε να δοθεί στα «παιδιά η δυνατότητα να ανακαλύψουν διαφορετικές γεύσεις», είναι απολύτως γελοία.

Για άλλη μια φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει στην πολιτική της εκπαίδευσης. Τα Κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να «ενσωματώνουν αυτά τα μέτρα κατά τρόπο εκπαιδευτικό στα προγράμματα διδασκαλίας που αφορούν την υγεία και τη διατροφή στα σχολεία.»

Η πλειοψηφία σε αυτό το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια διαστρεβλωμένη άποψη περί της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι φορολογούμενοι έχουν το Κέρας της Αμαλθείας για να είναι σε θέση να ρίχνουν χρήματα αγροτική πολιτική και τη γεωργική ανάπτυξη. Δοξάζουμε το Θεό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δύναμη της συναπόφασης σε αυτές τις περιοχές – και έτσι πρέπει να παραμείνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Είμαι πολύ χαρούμενος που υιοθετήσαμε σήμερα το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία. Όσον αφορά την άποψη σχετικά με τα ζητήματα υγείας που συνδέθηκαν με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, έγραψα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο πρόβλημα της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και των νεολαιών, δεδομένου ότι το υπερβολικό βάρος συνδέεται με τον αυξανόμενο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, υπέρτασης και μερικών όγκων.

Το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία στοχεύει να προωθήσει τις σωστές συνήθειες κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και να διδάξει τους μαθητές να τρέφονται υγιεινά. Οι διατροφικές συνήθειες διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία και έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που έμαθαν στην παιδική ηλικία να τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά θα διατηρήσουν έναν παρόμοιο τρόπο διατροφής και στην ενήλικη ζωή τους.

Η διανομή των φρούτων στους μαθητές θα συμβάλει στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών μεταξύ των πολύ μικρών ηλικιών, έτσι ώστε ο αντίκτυπος του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στην παρεμπόδιση της εξάπλωσης ενός κύματος παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και των νέων της Ευρώπης θα να ήταν σημαντικός. Επιπλέον, ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος εάν η κατανάλωση φρούτων στα σχολεία δεν έχει απλά συμβολικό χαρακτήρα. Επομένως, δίνω με ικανοποίηση την ψήφο μου υπέρ μιας σημαντικής (τετραπλής) αύξησης του προϋπολογισμού που προορίζεται για αυτό το σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. −Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Busk και υποστηρίζω ολόψυχα αυτήν την πρωτοβουλία για τη διάθεση φρούτων στους μαθητές της Ευρώπης. Η χώρα μου, η Σκωτία, διαθέτει ένα από τα φτωχότερα δημόσια ιατρικά αρχεία στην Ευρώπη και η κυβέρνηση ακολουθεί ενεργά διάφορες πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των παιδιών, με την ελπίδα ότι αυτό θα βελτιώσει την ευημερία τους στην μετέπειτα ζωή τους. Αυτή η πρωτοβουλία της ΕΕ θα συμπληρώσει την εργασία της κυβέρνησης της Σκωτίας και είναι, επομένως, ευπρόσδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. – (PL) Κατά την άποψή μου, το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία έχει περισσότερο συμβολική σημασία – «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ για να προσφέρει κάτι στα παιδιά» – είναι μια πρωτοβουλία που προωθεί τις σωστές διατροφικές συνήθειες. Θεωρώ ότι πρέπει να περιλάβουμε επίσης σε αυτό τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι, κατ' αυτό τον τρόπο, θα βοηθούσαμε τις φτωχότερες οικογένειες, οι οποίες είναι συχνά ανίκανες να δώσουν τα φρούτα στα παιδιά τους. Φυσικά, προσφέρει μια πρόσθετη ευκαιρία στους αγρότες και τους καλλιεργητές φρούτων. Τα φρούτα και τα λαχανικά, και, ειδικότερα τα μήλα στη χώρα μου, είναι σχετικά εύκολο να διανεμηθούν. Εντούτοις, πρέπει να θυμηθούμε ότι τα φρούτα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, καθαρά και φρέσκα. Πρέπει επίσης να προετοιμάσουμε τα σχολεία μας για να μπορέσουν να εφαρμόσουν το σχέδιο. Ρεαλιστικά, αυτό δεν μπορεί να εισαχθεί νωρίτερα από την έναρξη του σχολικού έτους 2009/2010.

Όσον αφορά το κόστος, δεν είναι αστρονομικό: η πρόταση της Επιτροπής το αξιολογεί στα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και θα μπορούσε ίσως να είναι υψηλότερο. Αυτό ισχύει, αλλά συγχρόνως πρέπει να γνωρίζουμε το υψηλό κόστος της θεραπείας των ασθενειών που συνδέονται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Μην μετατρέψετε αυτό το σχέδιο σε μια εφάπαξ πρωτοβουλία, απλά και μόνο για να το παρουσιάσετε. Ας συμπεριλάβουμε σε αυτό τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση. Ας διατηρήσουμε επίσης, μια λογική ευελιξία που έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες της επιλογής των φρούτων ή των λαχανικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζεται για τη βελτίωση της υγείας των παιδιών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), γραπτώς. − Έχοντας αποφασίσει να ψηφίσω κατά της έκθεσης του Niels Busk, δηλώνω την πλήρη υποστήριξη και συμπάθειά μου για το θέμα που συζητείται – την παροχή περισσότερων φρούτων για τους μαθητές στην Ευρώπη. Η αυξανόμενη παχυσαρκία μεταξύ των νέων είναι ένα δυσοίωνο για το μέλλον πρόβλημα.

Εντούτοις, υποστηρίζω πρώτα απ' όλα την αρχή της επικουρικότητας. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι η φροντίδα της νέας γενιάς πρέπει να ανατεθεί στα Κράτη μέλη και τις κυβερνήσεις τους. Δεν είναι δουλειά της ΕΕ να ρυθμίζει συγκεκριμένα προβλήματα όπως το τρέχον. Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι αναμφισβήτητα βασισμένη σε καλές προθέσεις. Όμως, ξεκινώντας να λύσουμε τέτοια προβλήματα με πανευρωπαϊκούς κανονισμούς παραμελούμε το ρόλο και την ευθύνη των ίδιων των εμπλεκομένων: των γονένων, των σχολείων, των τοπικών κυβερνήσεων και των εθνικών κυβερνήσεων. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες και κίνητρα για να καλφθεί η ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Είμαι υπέρ αυτού το σχεδίου που χρηματοδοτεί τη δωρεάν διάθεση φρούτων και λαχανικών στους μαθητές. Αυτό μόνο θετικά αποτελέσματανα μπορεί να αποδώσει, που θα βοηθήσουν να μειωθεί η παχυσαρκία μεταξύ των παιδιών, προσεγγίζοντας τη σύσταση «πέντε την ημέρα» και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω ψηφίσει υπέρ του.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Στην εξήγηση για την ψήφο μου σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2009 κατά την ψηφοφορία της 23ης Οκτωβρίου 2008, επέστησα την προσοχή σας στην αξία της συμμετοχής της ΕΕ στην παροχή φρούτων στους μαθητές. Ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία μπορεί να μας φανεί χρήσιμο για να αποτρέψουμε τα παιδιά να γίνονται ολοένα πιό παχύσαρκα και αρρωστιάρικα. Η ερώτηση είναι γιατί πρέπει να φροντίσει για αυτό η ΕΕ και όχι οι δήμοι που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της εκπαίδευσης. Οι πληρωμές γίνονται αυτήν την περίοδο από το ταμείο της ΕΕ για τα Κράτη μέλη, που είναι υποχρεωμένα να προσθέτουν ένα επιπλέον ποσό, αφήνοντας έπειτα στους δήμους την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου. Αυτός ο τρόπος δημιουργεί πολλές περιττές διοικητικές λειτουργίες και χρονοβόρα κωλύματα.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης για τον προϋπολογισμό, το ποσό διπλασιάστηκε στα 182 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και, χάρι στην έκθεση Busk, το ποσό αυτό θα αυξηθεί στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ στο μέλλον. Η Ολλανδή Υπουργός Γεωργίας, που τάσσεται υπέρ του παρόντος σχεδίου, έχει δηλώσει στον Τύπο ότι θεωρεί πως αυτή η τεράστια αύξηση δεν έχει καμία αξία και θα αντιτάσσεται πάντα ενάντια σε αυτήν. Δεδομένου ότι για αυτό δεν αποφασίζει το Κοινοβούλιο αλλά το Συμβούλιο, είναι αναμενόμενο ότι αυτή η αύξηση δεν θα υλοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, τα σχολικά φρούτα, κατά την κοινή γνώμη, έχουν φθάσει να καταλήξουν να αντιπροσωπεύουν τις προτεραιότητες της ΕΕ που είναι εκτός θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Busk, βασισμένης στα συμπεράσματα των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος, πολλές από τις οποίες οφείλονται στην κακή διατροφή. Η κατανάλωση φρούτων μπορεί να βοηθήσει να αποτρέψει ή/και να θεραπεύσει αυτές τις ασθένειες, χάρι στις βιταμίνες που περιέχουν.

Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας πώς και με τι πρέπει να τρεφόμαστε. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο μπορεί επίσης να συμπεριλάβει την εκπαίδευση για τη διατροφή, κατά κύριο λόγο επειδή η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 11 πρέπει να τρώνε τουλάχιστον 400 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Αφ' ετέρου, παρατηρείται μια έκρηξη στον αριθμό των παιδιών που «απολαμβάνουν»μια ανθυγειινή, βλακώδη και ακατάλληλη διατροφή, με το φταίξιμο να μην πέφτει μόνο στο σχολείο ή την οικογένεια, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία μας. Αυτό το είδος διατροφικής συμπεριφοράς πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Το σχολείο είναι ένας από τους τομείς που είναι αρμόδιοι για τη διαμόρφωση των συνηθειών, το οποίο πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε ξανά τη συνήθεια της κατανάλωσης φρούτων. Για αυτόν τον λόγο, εκφράζω την πλήρη μου υποστήριξη για τη διανομή και την κατανάλωση φρούτων στα σχολεία. Αυτό το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στον κατάλογο των βασικών προτεραιοτήτων για τους παράγοντες λήψης αποφάσεων έτσι ώστε μπορεί να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), γραπτώς. − Οι ευρωβουλευτές της Συντηρητικής παράταξης απείχαν από την έκθεση Busk σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός πανκοινοτικό σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Παρόλο που αναμένουμε με ζωηρό ενδιαφέρον να δούμε να προωθούνται υγιεινές διατροφικές συνήθειες μεταξύ των νέων στο ΗΒ και την ΕΕ, διατηρούμε επιφυλάξεις για τις δημοσιονομικές κατανομές που προτείνονται σε αυτήν την έκθεση, οι οποίες είναι αρκετά μεγαλύτερες από τα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ που προτείνονται από την Επιτροπή. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, το Κοινοβούλιο θα απαιτήσει δημοσιονομικές κατανομές τουλάχιστον της τάξης των 360 εκατομμυρίων που μπορεί να φθάσουν ακόμα και τα 500 εκατομμύρια. Πιστεύουμε ότι είναι πιο λογικό να ξεκινήσει το σχέδιο με ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης και να αναθεωρήσει, στη συνέχεια, τις δημοσιονομικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την αποκτούμενη εμπειρία – όπως υποστηρίζεται στην Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Η αγορά για τα φρούτα και τα λαχανικά στην ΕΕ ρυθμίζεται αυτήν την περίοδο από τη ζήτηση. Η εισαγωγή του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία θα υποστηρίξει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ και θα αυξήσει τη ζήτηση που όχι μόνο θα ωθήσει τη δημόσια υγεία, αλλά θα ωφελήσει επίσης τα ευρωπαϊκά φρούτα και τους καλλιεργητές λαχανικών.

Η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο πολλών ασθενειών και αποτρέπει την εμφάνιση υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας κατά την παιδική ηλικία. Η προοπτική της υγείας είναι επομένως ο σημαντικότερος λόγος για ένα Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία που υποστηρίζει την κατανάλωση φρούτων. Δεδομένου ότι οι διατροφικές συνήθειες δημιουργούνται στην παιδική ηλικία, η άποψή μου είναι ότι δεν είναι αρκετό να ξεκινήσει από τα σχολεία αλλά μάλλον από τα προσχολικά ιδρύματα.

Εντούτοις, τα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ που η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα φθάσουν μόνο για ένα φρούτο την εβδομάδα, το οποίο δεν είναι αρκετό ούτε για να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες ούτε για να υπάρξει αντίκτυπος στη δημόσια υγεία.

Θεωρώ ότι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός για αυτό το σχέδιο είναι τα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, όπως προτείνεται από το ΕΚ Ένα τέτοιο ποσό θα παρείχε μια μερίδα των φρούτων ανά μαθητή την ημέρα και συγχρόνως θα επέτρεπε στο σχέδιο να επεκταθεί όχι μόνο στους μαθητές μεταξύ των ηλικιών 6 έως 10 ετών αλλά και στα πιο μικρά παιδιά των προσχολικών ιδρυμάτων.

Πιστεύω ακράδαντα ότι τα χρήματα που ξοδεύονται στο Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία προκειμένου να υποστηριχθεί η κατανάλωση φρούτων στα σχολεία ολόκληρης της ΕΕ θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τα Κράτη μέλη και, γι' αυτό το λόγο, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Niels Busk.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Τα πλεονεκτήματα του σχεδίου που προτείνεται σε αυτήν την έκθεση είναι σαφή. Η ενθάρρυνση (και σε μερικές περιπτώσεις απλά εξασφάλιση) της κατανάλωσης εποχιακών φρούτων από τους νεώτερους στην κοινωνία έχει αγαθούς σκοπούς, τόσο στο άμεσο μέλλον, με την προώθηση μιας διατροφής πλούσιας σε ποικιλία, όσο και στο προσεχές μέλλον, από την άποψη της ανάπτυξης υγιεινών καταναλωτικών συνηθειών. Υπάρχουν, εντούτοις, δύο σημεία που πρέπει να θιχτούν.

Ο πολλαπλασιασμός των μηχανισμών εγγύησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα φρούτα που διατίθενται παράγονται στην Ευρώπη, δίνει την αίσθηση ότι τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από αυτήν τη ενέργεια δεν είναι μόνο η διατροφή των νέων αλλά, κατά πρώτο λόγο, η προώθηση της ευρωπαϊκής γεωργίας. Επιπλέον, αν και ο συσχετισμός μεταξύ αυτού του ζητήματος και της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι σαφής, όπως αναφέρεται ήδη, η ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό σε κοινοτικό επίπεδο είναι αμφίβολη. Προφανώς, η επιλογή μεταξύ της διανομής μήλων ή αχλαδιών Rocha πρέπει να αφεθεί στα Κράτη μέλη. Εντούτοις, από αυτή την άποψη, αμφιβάλλουμε εάν υπάρχει ανάγκη να καθιερωθεί ένα κοινοτικό σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Την 1η Φεβρουαρίου 2007, όταν υιοθετήθηκε η έκθεσή μου σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέδωσε διάφορα ισχυρά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου του θεμελιώδους ρόλου της εκπαίδευσης σε σχέση με τη διατροφή και την υγεία προκειμένου να αποτραπούν το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, η οποία έχει επιπτώσεις σε περισσότερα από 5 εκατομμύριο παιδιά, και την ανάγκη για την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, στα πλαίσια της αναθεώρησης της ΚΓΠ (Κοινή γεωργική πολιτική) το 2008 και το 2013, προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρα για υγιεινή διατροφή στα πλαίσια των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή φαίνεται να έχει πιάσει το μήνυμα με αυτό το Ευρωπαϊκό σχέδιο για τη διανομή δωρεάν φρούτων στα σχολεία για τα παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα από την περίοδο 2009/2010. Τώρα εξαρτάται από τα 27 Κράτη μέλη να κάνουν παιχνίδι. Προφανώς θα απαιτηθεί πολύς χρόνος, χρήμα και προσωπικό και θα χρειαστεί επίσης να αλλαχτούν τα μενού σε πολλές σχολικές καντίνες προκειμένου η καθημερινή κατανάλωση πέντε φρούτων και λαχανικών (400 γραμμάρια) που συνιστάται από την Π.Ο.Υ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) να μην μείνει απλά ένα διαφημιστικό σύνθημα γραμμένο με ψιλά γράμματα στις τηλεοπτικές οθόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Busk σχετικά με το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία. Είναι σαφές ότι τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταναλώνουν λίγα φρούτα ή λαχανικά, εν μέρει λόγω της κακής διατροφής τους με τα προϊόντα της σχολικής καντίνας. Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ωστόσο, θα μείωνε τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών και θα εμπόδιζε τα παιδιά να γίνουν υπέρβαρα και παχύσαρκα. Επιπλέον, η κατανάλωση λαχανικών από την παιδική ηλικία είναι μια καλή συνήθεια που συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.

Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι οι πόροι που εκχωρούνται από την Επιτροπή για αυτό το σχέδιο είναι συνολικά ανεπαρκείς. Στην πραγματικότητα, η προτεινόμενη επιχορήγηση επιτρέπει την παροχή μόνο μιας μερίδας φρούτων εβδομαδιαίως. Πρέπει επίσης να σας πω ότι είμαι, για να πω την αλήθεια, χαρούμενος με το γεγονός ότι η Επιτροπή παίρνει, όπως και να 'χει, ζεστά τα διάφορα υπάρχοντα πειράματα με σκοπό την υλοποίηση ποιοτικών βελτιώσεων στο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Στη Σουηδία, συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά μας ότι τα φρούτα είναι γλυκά της φύσης. Μου αρέσουν τα φρούτα πάρα πολύ και σκέφτομαι ότι είναι ένα καλό πράγμα για παιδιά της Ευρώπης να καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες από αυτά τα θρεπτικά τρόφιμα. Μέχρι εδώ, υποστηρίζω τις απόψεις του εισηγητή. Ως εκ τούτου, η ευθύνη για να τρώνε οι μαθητές μας μια επαρκή ποσότητα μήλων και μπανανών πρέπει, παρ' όλα αυτά, να στηριχτεί στους γονείς των παιδιών και, ενδεχομένως, στους δήμους που παρέχουν την εκπαίδευσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παίξει το ρόλο μιας υπερεθνικής αστυνομίας φρούτων. Αντ' αυτού ας συγκεντρώσουμε την ενέργειά μας και τους πόρους μας σε περισσότερο πιεστικούς στόχους.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη διανομή δωρεάν φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, ως τμήμα της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών. Όχι μόνο υποστηρίζω πλήρως τη χρησιμοποίηση χρηματικών πόρων της ΕΕ για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα της δημόσιας υγείας που έχει προτεραιότητα και που αντιμετωπίζεται από όλα τα Κράτη μέλη, αλλά υποστηρίζω επίσης το ισχυρό κοινωνικό στοιχείο που συνδέεται με τις προτάσεις, δεδομένου ότι θα δοθεί η δυνατότητα στα Κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα παιδιά από στερημένα περιβάλλοντα που τείνουν να καταναλώνουν λιγότερα φρούτα και λαχανικά και να είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο της παχυσαρκίας. Επιπλέον, αυτή είναι η πρώτη φορά που τα χρήματα της ΚΓΠ θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος της δημόσιας υγείας, σημάδι αλλαγής της σκέψης ως προς τους στόχους της ΚΓΠ.

Είμαι χαρούμενος που το Κοινοβούλιο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, για την υποστήριξη ενός αυξημένου προϋπολογισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από το σχέδιο. Εντούτοις, δεν συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου που υπαγορεύει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να προέρχονται μόνο από την Κοινότητα. Δεν πρέπει να μας διαφύγει το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο αφορά την προώθηση μιας ευρείας ποικιλίας φρούτων και λαχανικών στους μαθητές και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

(Αιτιολογήσεις ψήφου συντετμημένες σύμφωνα με το Άρθρο 163(1)).

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η μάχη ενάντια στο πάχος πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία. Η διανομή φρέσκων φρούτων στα σχολεία μπορεί να είναι ένα τεράστιο κίνητρο για μια υγιεινή διατροφή. Αυτός είναι ο λόγος που αυτό το σχέδιο, που παρέχει τουλάχιστον ένα φρούτο σε κάθε παιδί μεταξύ των ηλικιών 3 και 10, πρόκειται να γίνει ευπρόσδεκτο με ανοικτές αγκάλες.

Εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 22 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα, 5,1 εκατομμύρια από τα οποία είναι παχύσαρκα. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας, αλλά αυξάνει επίσης το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στα Κράτη μέλη. Εάν η Επιτροπή επικυρώσει την πρόταση του Κοινοβουλίου για αύξηση του προϋπολογισμού από 90 σε 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, κάθε παιδί μπορεί να αποκτήσει σωστές διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία. Αυτό τους δίνει περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν αυτές τις συνήθειες και, κατά συνέπεια, να καταπολεμήσουν την παχυσαρκία.

Αυτή η έκθεση σχολιάζει επίσης τη σύνθεση των προς διάθεση φρούτων. Τα Κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα τοπικά παραγόμενα και εποχιακά φρούτα. Η έκθεση απαιτεί την παροχή συμβουλών για την υγεία και τη διατροφή στα παιδιά, μαζί με τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέργειας. Νιώθω χαρούμενος για το περιεχόμενο της έκθεσης και, για αυτό τον λόγο, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την αρχή να γίνουν τα φρούτα πιο προσιτά στους νέους στα σχολεία. Το επιτυχημένο Σκωτσέζικο εγχείρημα να διατεθούν περισσότερα φρούτα και λαχανικά μέσω των σχολείων έχει δει να αυξάνονται οι αριθμοί των παιδιών που τρώνε πιο υγιεινά. Τα προγράμματα είχαν στόχο εκείνα τα παιδιά που είχαν περισσότερη ανάγκη και ήθελα να ελπίζω ότι αυτό το σχέδιο θα στοχεύσει πρώτα στα φτωχότερα και πιο ευάλωτα παιδιά.

 
  
  

- Έκθεση: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι Σουηδικοί Σοδιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούμε με την ανάλυση της κατάστασης στη ζώνη του ευρώ. Εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουν τονιστεί οι κοινωνικές πτυχές της συνεργασίας και ότι υπογραμμίζονται τα προβλήματα με την ανάπτυξη . Συγχρόνως, δεν υποστηρίζουμε την παράγραφο 40 της έκθεσης, η οποία δηλώνει ότι τα Κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που εκπληρώνουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και δεν έχουν καμία παρέκκλιση από τη Συνθήκη πρέπει να υιοθετήσουν το κοινό νόμισμα με την πρώτη δυνατή ευκαιρία.

Είμαστε της άποψης ότι το Κοινοβούλιο είναι αναρμόδιο να σχολιάσει αυτό το ζήτημα. Σεβόμαστε την απόφαση που πάρθηκε από το Σουηδικό λαό με δημοψήφισμα και θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Εμείς όλοι ψηφίσαμε ενάντια σε αυτήν την έκθεση που αποθεώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας, αποτυγχάνει να δει τις συνέπειες της τρέχουσας σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, αγνοεί τις επιδεινούμενες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και ξεχνά την άνοδο της ανεργίας και της φτώχειας.

Είναι απαράδεκτο αυτή η έκθεση να επιμένει στην ψεύτικη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αντί να υπερασπίζει το δημοκρατικό της έλεγχο και την αλλαγή των στόχων της προκειμένου να λάβει υπόψη την ανάγκη επικέντρωσης στην παραγωγή, τη δημιουργία απασχόλησης με δικαιώματα και βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων, ιδιαίτερα μεταξύ των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Δυστυχώς, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την ομάδα μας απορρίφθηκαν, συγκεκριμένα εκείνες που επικρίνουν τις φορολογικές πολιτικές και τις πολιτικές ανταγωνισμού και που εφιστούν την προσοχή στην αύξηση της αβεβαιότητας στην εργασία και στις χαμηλές αποδοχές καθώς και στις συνέπειες της άρσης των ελέγχων και της φιλελευθεροποίησης.

Είναι επίσης λυπηρό ότι η πρότασή μας να ακυρώσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και να το αντικαταστήσουμε με μια νέα στρατηγική για την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, απορρίφθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η «γενικά θετική» αξιολόγηση που καταρτίστηκε από τους εισηγητές στα δέκα έτη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης δεν φαίνεται απολύτως αντικειμενική. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα λίγα προβλήματα που εντοπίστηκαν, αναλύονται ως ελαττώματα των Κρατών μελών και έλλειψη Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η αλήθεια είναι ότι η εισαγωγή του ευρώ οδήγησε αυτόματα σε μια έκρηξη στις τιμές των έτοιμων αγαθών και σε μια πτώση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι το σύμφωνο σταθερότητας είναι δημοσιονομικός και κοινωνικός μαλθουσιανισμός. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη μιας πολιτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και η υπερτίμηση του ευρώ έχουν υπονομεύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ. Ο αλήθεια είναι ότι μια ενιαία νομισματική πολιτική και ένα ενιαίο βασικό επιτόκιο για 11 ή 15 οικονομίες με πολύ διαφορετικές δομές και επίπεδο ανάπτυξης είναι αναπόφευκτα αταίριαστο τόσο για κάθε μια από αυτές τις μεμονωμένες οικονομίες όσο και για όλες τους σαν σύνολο.

Το ευρώ έχει αποτύχει να φέρει την ευημερία που υποσχέθηκε στα μέλη του, τα οποία, ως επί το πλείστον, είναι τώρα σε ύφεση. Αυτό συμβαίνει επειδή το ευρώ, σαν σύλληψη και σαν εφαρμογή, δεν αποτελεί οικονομικό εργαλείο. Αποτελεί, προ πάντων, ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο για την ανεξαρτησία των εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση, η οποία απαιτεί το βελτιωμένο οικονομικό συντονισμό προκειμένου να προσπαθήσει να αποτρέψει μια βαθιά, παρατεταμένη ύφεση. Αυτός ο χάρτης πορείας πρέπει να βελτιώσει τον έλεγχο της οικονομικής κρίσης και να παρέχει πολύτιμη υποστήριξη στην οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ τηης έκθεσης της κας Beres και του κ. Langen που αποτιμά μια δεκαετία οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Συμφωνώ πλήρως με το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο Ευρωπαϊκό σώμα που εκλέγεται άμεσα από τους λαούς, έχει διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Το Κοινοβούλιο ενεργεί ως από κοινού νομοθέτης στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα όσον αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες. Διευθύνει το διάλογο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μέσω της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στη νομισματική πολιτική, με το διορισμό των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Αυτοί είναι μόνο πολύ λίγες από τις αρχικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών. Θα επιθυμούσα να τελειώσω συγχαίροντας τους συναδέλφους μου στην έκθεση, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση που δίνεται επάνω στη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ ως αφετηρία για το νέο οικονομικό μέλλον της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση «EMU@10: επιτυχίες και προκλήσεις μετά από 10 χρόνια οικονομικής και νομισματικής ένωσης» είναι μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την ολομέλεια. Σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών, παρέχει ένα νέο πλαίσιο για τις συζητήσεις για την οικονομία. Η έκθεση προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση που μας επιτρέπει να δούμε τις θετικές και αρνητικές πτυχές της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Περιέχει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το κοινό νόμισμα, το ευρώ.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εισαγωγή του ευρώ είναι μια τεράστια οικονομική επιτυχία για την ΕΕ. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχει αντισταθεί σε πολλές αναταράξεις της αγοράς. Εντούτοις, το κοινό νόμισμα δεν επηρεάζει το ίδιο όλες τις περιοχές. Οι διαφορές στα ποσοστά ανάπτυξης των διαφόρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Σήμερα, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής έχει γίνει μια ανάγκη. Πρέπει επίσης να τηρήσουμε τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εξουσίες της πρέπει να περιοριστούν στα νομισματικά ζητήματα, δηλαδή στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και στην αποκλειστική αρμοδιότητα ορισμού των επιτοκίων.

Για αυτούς τους λόγους, υποστηρίζω την υιοθέτηση της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση: Edit Bauer (A6-0389/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), γραπτώς. − Η Συντηρητική Παράταξη έχει δημοσιεύσει πρόσφατα το «Τίμιο παιχνίδι για τις αμοιβές των γυναικών: Ένα σχέδιο έξι σημείων για τη γεφύρωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων». Η Συντηρητική Παράταξη θέλει να βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσμα των αμοιβών μια για πάντα.

Αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους πληρωμών για τους εργοδότες που βρίσκονται να κάνουν διακρίσεις, νέα μέτρα για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην εργασία τους και στην ανέλιξη της σταδιοδρομίας τους και την επέκταση του δικαιώματος να ζητούν ευέλικτη εργασία όλοι οι γονείς παιδιών ηλικίας δεκαοχτώ ετών ή νεώτερων.

Η ίσες αμοιβές είναι κρίσιμο στοιχείο για μια κοινωνία με δικαιοσύνη και ισονομία, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να δρουν με τρόπους που είναι αποτελεσματικότεροι για τις κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Αυτή η σύσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ του δέοντος κανονιστική στο επίπεδο της ΕΕ.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση Bauer, δεδομένου ότι το αίτημα για μια νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με την ίσες αμοιβές είναι βασισμένο στο άρθρο 141, παράγραφος (3), της Συνθήκης ΕΚ που καλύπτεται από την δέσμευση της Συντηρητικής παράταξης για αποχώρηση από τον Κοινωνικό Χάρτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και κάτι που τόσο οι εργαζόμενοι ως άτομα όσο και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να εξετάσουν. Αυτός ο τύπος διάκρισης παραβιάζει τις βασικές διατάξεις της Συνθήκης και οι εργοδότες που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτό πρέπει ακόμη και τώρα να κληθούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Ωστόσο, αυτό αντιτίθεται προς τη θεμελιώδη αντιληψή μας για τη σουηδική αγορά εργασίας και την ευθύνη των κομμάτων, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, να δημιουργούν νέα νομικά όργανα για να κατευθύνουν τη διαμόρφωση των μισθών στα επίπεδα της ΕΕ ή με τη βοήθεια μιας πολιτικής κρατικών αμοιβών. Η διαμόρφωση των μισθών δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, αρμοδιότητα της ΕΕ.

Δεδομένου ότι μας παραχωρήθηκε βήμα για να ακουστεί το αίτημά μας να αφαιρέσουμε τις αναφορές στα νέα νομικά όργανα για την κατεύθυνση της διαμόρφωσης των μισθών στα επίπεδα της ΕΕ, έχουμε επιλέξει να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης συνολικά. Δυστυχώς, η έκθεση περιέχει ακόμα διάφορες ανεπιθύμητες λεπτομέρειες, όπως η πρόταση για μια «ημέρα ίσων αμοιβών». Η μόνιμη συνήθεια του Κοινοβουλίου για ανακήρυξη ημερών, εβδομάδων και ετών για διάφορα φαινόμενα είναι πολιτική αφισσών που δεν διακρίνει μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων. Αντίθετα, το ίδιο το αντικείμενο αντιμετωπίζεται με έναν κοινότοπο και περιστασιακό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Κοινοτική νομοθεσία για τις ίσες αμοιβές για τους άνδρες και τις γυναίκες, που ισχύει από το 1975 και αναθεωρήθηκε το 2006, είναι σαφώς ανεπαρκής.

Επιδοκιμάζουμε την συντάκτρια που ζήτησε από την Επιτροπή να υποβληθεί μια νομοθετική πρόταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, βασισμένη στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Την συγχαίρουμε επίσης για τον υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιάσει τις συστάσεις της, οι οποίες στρέφονται στο κεντρικό ζήτημα, σε αντίθεση με μερικές από τις τροπολογίες που παρουσιάζονται από τους σοσιαλιστές, οι οποίες δεν βοηθούν στη λύση αυτού του προβλήματος, καθώς αποτελούνται από λεπτομέρειες πολιτικής λαογραφικής παράδοσης ή συστάσεις που είναι απραγματοποίητες δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών μελών .

Στην Πορτογαλία, μεταξύ των ετών 2005 και 2006, παρά τις ίδιες περιστάσεις, η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων αυξήθηκε κατά 8,9% με την παρούσα κυβέρνηση. Το επίδομα ανεργίας που καταβλήθηκε στις γυναίκες το 2007 ήταν 21,1% λιγότερο από αυτό που καταβλήθηκε στους άνδρες. Τα ποσά που καταβλήθηκαν στις γυναίκες, που περιλαμβάνουν και τα πρόσθετα επιδόματα, είναι κάτω από το κατώτατο όριο της φτώχειας και μειώθηκαν πραγματικά μεταξύ των ετών 2006 και 2007.

Οι Πορτογάλοι Σοσιαλδημοκράτες Ευρωβουλευτές υποστηρίζουν αυτήν την έκθεση. Παρά τη σοσιαλιστική λαογραφική παράδοση, δεν συγχέουμε το βασικό με το πρόσθετο και εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο πρόσθετο να καταστρέψει το βασικό, δηλαδή να αλλάξουμε μια απαράδεκτη κατάσταση διάκρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), γραπτώς. − Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία συμβάλλει στην κατάργηση των διακρίσεων ενάντια στις γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε παρακάτω όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι όχι μόνο να ενισχυθεί η αξία της εργασίας των γυναικών αλλά να βελτιωθεί επίσης η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Περισσότερο από 30 έτη μετά την εισαγωγή της νομοθεσίας ίσης αμοιβής, οι γυναίκες στην ΕΕ αμοίβονται 15% λιγότερο από τους άνδρες και η πρόοδος είναι αργή όσον αφορά το κλείσιμο της ψαλλίδας των αμοιβών που υπάρχει σε σχέση με τους άνδρες. Είκοσι χρόνια πριν, η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων στην Ιρλανδία ήταν περίπου 25% και τώρα είναι 13%. Παρά την πρόοδο αυτή, η ψαλλίδα στις αμοιβές των δύο φύλων παραμένει μια σοβαρή αιτία ανησυχίας. Νέες προκλήσεις προκύπτουν, ιδιαίτερα σε αυτό το οικονομικό κλίμα, οι οποίες πρέπει να προσδιοριστούν και να λυθούν.

Πολλές γυναίκες συγκεντρώνονται σε μια περιορισμένη σειρά επαγγελμάτων, σε εργασίες μερικής απασχόλησης και χαμηλών αποδοχών και σε εργασίες όπου οι δεξιότητες και η συνεισφορά τους είναι υποτιμημένες. Χρειαζόμαστε μια πολύπλευρη προσέγγιση. Πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και τα επιδόματα τέκνων για να βοηθήσουμε στην επανένταξη των γυναικών με παιδιά στο χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της κατάργησης της άμεσης και της έμμεσης διάκρισης, των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, καθώς επίσης και του διαχωρισμού στην αγορά εργασίας. Η έκθεση προωθεί μια ουδέτερη επαγγελματική αξιολόγηση που πρέπει να βασίζεται σε νέα συστήματα ταξινόμησης και οργάνωσης του προσωπικού, ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία και την παραγωγικότητα, που αξιολογείται πρώτιστα από ποιοτική διάσταση. Προτείνεται επίσης να καθιερωθεί μια Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής για να αποκτήσουν το ευρύ κοινό και οι εργοδότες επίγνωση για τις ανισότητες των αμοιβών.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Υποστήριξα αυτήν την έκθεση δεδομένου ότι έχουμε ανάγκη τη σωστή επιβολή των υφιστάμενων νόμων σχετικά με την αρχή της ίσης αμοιβής. Εντούτοις, ενώ η επιβολή των υφιστάμενων νόμων σχετικά με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας είναι κρίσιμη για την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων, η αποκατάσταση επιλογών για όλες τις γυναίκες είναι επίσης πολύ σημαντική. Το σύστημα πρέπει να έχει ευελιξία και να υπάρχει μια σωστή ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν: την επιλογή να παντρευτούν ή όχι, την επιλογή να κάνουν παιδιά ή όχι, να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία, να μορφωθούν περισσότερο ή όχι, να μείνουν στο σπίτι, να βγούν στον εργασιακό χώρο, να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να έχουν πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικές πιέσεις δεν αφαιρούν αυτές τις επιλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Bauer σχετικά με την ίση αμοιβή για τους άνδρες και τις γυναίκες επειδή είναι απαράδεκτο οι γυναίκες να αμοίβονται λιγότερο (η διαφορά στην ΕΕ είναι 15%), ακόμα κι αν κατέχουν περισσότερες δεξιότητες (58% των πτυχιούχων και 41% των κατόχων διδακτορικών είναι γυναίκες).

Η έκθεση προτείνει τρόπους αναθεώρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για εισαγωγή ποινικών ρητρών στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης και απαίτηση για μεγαλύτερο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας είναι όχι μόνο μια πάλη των γυναικών, αλλά όλης της κοινωνίας. Οι γυναίκες είναι απαραίτητες σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε εκείνους που θεωρούνται παραδοσιακά αντρικοί. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες γίνονται καλοί διευθυντές.

Στο τρέχον πλαίσιο και για να επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης και της απασχόλησης της στρατηγικής της Λισαβόνας, η ενεργός συμμετοχή των γυναικών είναι απαραίτητη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Αν και η έκθεση έχει υιοθετηθεί με τις περισσότερες από τις τροπολογίες να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η οποία την μετέτρεψε σε μια καλή έκθεση, η ομάδα PPE-DE δεν θα μπορούσε να απέχει από την προσπάθεια αποδυνάμωσης του πεδίου εφαρμογής της κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην ολομέλεια, γνωρίζοντας ότι απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 393 ψήφων.

Κατά συνέπεια, ορισμένες προτάσεις έχουν δυστυχώς απορριφθεί και δεν περιλαμβάνονται στο τελικό ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένων μερικών λεπτομερών συστάσεων σχετικά με το περιεχόμενο της νέας πρότασης που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση με την αρχή της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Εντούτοις, αυτό είναι ακόμα ένα θετικό ψήφισμα για το οποίο ψηφίσαμε. Θα τονίζαμε την ανάγκη λήψης μέτρων που εκτιμούν την εργασία, τα οποία δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση με δικαιώματα και σε μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, τα οποία βοηθούν να ξεπεραστούν οι διαφορές στις αμοιβές και τα στερεότυπα που συνδέονται με ορισμένες εργασίες και επιχειρησιακούς τομείς που κάνουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και τα οποία εκτιμούν τα επαγγέλματα και τις δραστηριότητες στα οποία υπερισχύουν οι γυναίκες. Αυτά περιλαμβάνουν ιδιαίτερα τους τομείς του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και βιομηχανίες όπως του φελλού, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιματισμού, των υποδημάτων, των τροφίμων και άλλα όπου δίνονται πολύ χαμηλές αμοιβές στα επαγγέλματα και τις κατηγορίες που κυριαρχούνται από τις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − Μιλώ σήμερα για αυτό το ζήτημα δεδομένου ότι η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα πρόβλημα πολλών από τους συμπολίτες μου των West Midlands, καθώς επίσης και για τους περισσότερους από μας εδώ.

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στο Η.Β είναι μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι γυναίκες άκουσαν πρόσφατα την τρομερή είδηση ότι το χάσμα αυτό αυξάνεται τώρα.

Η ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και μια δημοκρατική ανάγκη. Μόνο με την ίση συμμετοχή όλων των πολιτών μας θα επιτύχουμε τους στόχους της ΕΕ για την αύξηση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Τα οικονομικά επιχειρήματα για αλλαγή είναι ακαταμάχητα: η απελευθέρωση των δυνατοτήτων των γυναικών θα μπορούσε να συμβάλει σε αύξηση του ΑΕΠ μέχρι 2%. Σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί ότι η οικονομία μας χρησιμοποιεί όλους τους πόρους που έχει. Είναι επίσης κρίσιμο να βεβαιωθεί ότι οι γυναίκες δεν υποφέρουν ακόμη περισσότερο.

Παρόλο που έχει ψηφιστεί το νομοθετικό πλαίσιο και έχουν προταθεί πρωτοβουλίεςί, αυτό δεν είναι αρκετό. Πολλοί από τους συμπολίτες μου είναι υπέρ της ανάληψης ισχυρότερων δράσεων προκειμένου να γεφυρωθεί η διαφορά.

Αυτός είναι ο λόγος που χαιρετίζω αυτήν την έκθεση και τις προτάσεις για την εισαγωγή λογιστικών ελέγχων μισθοδοσίας και την εκχώρηση περισσότερης εξουσίας στους οργανισμούς προώθησης της ισότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Μετά από προσεκτική εκτίμηση, ο Κατάλογος Ιουνίου έχει επιλέξει να ψηφίσει υπέρ της έκθεσης. Η αύξηση της ισότητας στην αγορά εργασίας και η μείωση των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ των εργαζομένων γυναικών και ανδρών καθώς και οι ίσες συντάξεις είναι σημαντικοί στόχοι σε μια δίκαιη κοινωνία. Κατά συνέπεια, οι προτάσεις για περισσότερα στατιστικά στοιχεία, αναθεώρηση της νομοθεσίας και της εκπαίδευσης για την εξουδετέρωση κοινών αντιλήψεων στην κοινωνία σχετικά με τα δύο φύλα είναι σημαντικές.

Εντούτοις, ο Κατάλογος Ιουνίου είναι επικριτικός όσον αφορά την ακόρεστη ανάγκη της ΕΕ να ενσωματώνει φαινομενικά όλο και περισσότερες πολιτικές περιοχές μέσα στη σφαίρα της δικαιοδοσίας της. Είναι θεμελιώδης άποψή μας ότι τα ζητήματα σχετικά με τον κανονισμό της αγοράς εργασίας πρέπει πρώτιστα να εξετάζονται από τα μεμονωμένα Κράτη μέλη και δεν πρέπει να επανεξετάζονται στο επίπεδο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Η αρχή της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες δηλώνεται ρητά στη Συνθήκη της Ρώμης και αποτελεί, επομένως, σκάνδαλο το να υπάρχουν ακόμα τέτοιες τεράστιες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι, επομένως, ουσιαστικό τα ευρωπαϊκά όργανα να λαμβάνουν πραγματικά μέτρα σε αυτόν τον τομέα και γι' αυτό ψήφισα υπέρ της έκθεσης Bauer.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, που ήταν ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας αναφορικά με την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας αλλά δεν έχει εξεταστεί επαρκώς από μερικά Κράτη μέλη, ασκεί σοβαρή επίδραση στη θέση των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση, η οποία θέλει να γεφυρώσει τη διαφορά της τάξης του 15-25% στις αμοιβές των γυναικών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των ανδρών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Στη σημερινή ψηφοφορία ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου Edit Bauer. Εντούτοις, αυτό δεν ήταν εύκολο, δεδομένου ότι διατηρώ μερικές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο ορισμένων σημείων.

Η πολιτική της ισότητας υφίστασται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σχεδόν 50 χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια είχαμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο. Εν τούτοις, παρά όλες τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της ισότητας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα Κράτη μέλη, δεν έχουμε πετύχει ακόμα να εξαλείψουμε πλήρως τη διάκριση ενάντια στις γυναίκες από την άποψη της αμοιβής.

Η απαίτηση για νέους νόμους, όπως διατυπώνεται στην έκθεση Bauer, πρέπει να απορριφθεί. Δεν είναι δυνατό να αλλάξουμε τη νοοτροπία της κοινωνία μας μέσω της νομοθεσίας. Η εμπειρία τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι οι αιτίες της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών βρίσκονται συνήθως έξω από τη δικαιοδοσία του νομικού συστήματος και οι νομικοί κανονισμοί δεν μπορούν από μόνοι τους να βελτιώσουν την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Οι νέοι νόμοι δημιουργούν απλά περισσότερη γραφειοκρατία και αυξάνουν έτσι το φορτίο ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αυτόν τον λόγο, είμαι υπέρ της συνεπέστερης εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών για την κατάργηση των μσθολογικών διαφορών των δύο φύλων και ενάντια στους πρόσθετους νομικούς κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Bauer, λαμβάνοντας υπόψη τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων που, δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα. Η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών είναι μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών είναι ένα σχετικά πρόσφατο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – που αναδείχτηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ ή στη Συνθήκη του Άμστερνταμ – αν και οι διάφορες διαστάσεις έχουν τονιστεί με πολλές δηλώσεις ή διεθνείς συμφωνίες, όπως η Διακήρυξη για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των Γυναικών, του 1967.

Στη Ρουμανία δύο από τους τομείς στους οποίους η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες θα μπορούσε να ήταν η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση (69,5%). Τα επαγγέλματα και οι εργασιακοί χώροι που κυριαρχούνται από τις γυναίκες εξακολουθούν να μην χαίρουν μεγάλης εκτίμησης έναντι εκείνων που κυριαρχούνται από τους άντρες. Οι ανισότητες και οι αποκλίσεις στην εφαρμογή των κριτηρίων για τα δύο φύλα ασκούν σαφή επίδραση στην αμοιβή. Η διαφορά στις μέσες αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι 8,5-15% και ακόμα μεγαλύτερη στον ιδιωτικό τομέα, υπέρ των τελευταίων. Αυτό παραβαίνει την οδηγία 75/117/EOK σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για τις γυναίκες και τους άνδρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. – (RO) Αν δεν επιτύχουμε ίσες αμοιβές για τις γυναίκες και τους άνδρες, θα είναι δύσκολο να πετύχουμε τους στόχους που προτείνονται για το 2010: βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και εξάλλειψη της φτώχειας. Το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες αμοίβονται κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από τους άνδρες και πρέπει να εργαστούν κατά προσέγγιση μέχρι το Φεβρουάριο (418 ημέρες ετησίως) για να τους καταβληθεί το ίδιο ποσό με τους άνδρες, χτυπά το κουδούνι του συναγερμού. Για να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα.

Η ίση αντιπροσώπευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι το πολιτικό σήμα μας για καλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλους τους οργανισμούς λήψης αποφάσεων και, σιωπηρά, για την εξάλειψη αυτών των μισθολογικών διαφορών.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και συγχαίρω την συντάκτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κα Bauer σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες. Για χρόνια αυτό το ιστορικό πρόβλημα ήταν υπό συζήτηση: είναι ανησυχητικό να παρατηρούμε ότι, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι διαφορές στην αμοιβή αποδίδονται πρώτιστα στο υψηλό επίπεδο του σχετικού με την απασχόληση διαχωρισμού και στην επίπτωση της διάρθρωσης της αμοιβής. Επομένως, χρειαζόμαστε πολύπλευρες πολιτικές που στοχεύουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ήδη υπάρχει, αλλά που δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Επιδοκιμάζω την εργασία που εκπονήθηκε από τη συνάδελφό μου, η οποία έχει ως σκοπό να ενοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι είναι δύσκολο να επηρεαστεί ο οικονομικός διαχωρισμός μέσω της νομοθεσίας αυτού του τύπου. Τέλος, υποστηρίζω την επιδίωξη, επειδή πρέπει να έχουμε πολιτικές μισθοδοσίας προκειμένου να μειώσουμε της ανισότητες στις αμοιβές και να επιτύχουμε καλύτερες αμοιβές για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ημέρας Ίσης Αμοιβής είναι μια πρόταση που υποστηρίζω. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, αμοίβοντάς τες κατά μέρο όρο 15% λιγότερο από τους αντίστοιχους άνδρες συναδέλφους τους για την ίδια εργασία, είναι εντελώς απαράδεκτο εν έτει 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) To KKΕ καταψήφισε την Έκθεση, γιατί χρησιμοποιεί την ισότητα των αμοιβών για να προωθήσει ουσιαστικά την εξίσωση προς τα κάτω των δικαιωμάτων των εργαζομένων γυναικών. Οι εργαζόμενες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι, με πρόσχημα την εφαρμογή της ευρωενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων, η ΕΕ, οι κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις των κρατών μελών προχώρησαν στην κατάργηση κατακτημένων δικαιωμάτων τους, όπως η απαγόρευση της νυκτερινής εργασίας για τις γυναίκες, ενώ με την ίδια νομοθεσία η ΕΕ, NΔ και ΠAΣOK μεθόδευσαν την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο στο όνομα της κατάργησης των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων!

H έκθεση όχι μόνο δεν ασχολείται με τις πραγματικές αιτίες της ανισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για ίση εργασία, το γεγονός ότι οι γυναίκες και η νεολαία είναι τα πρώτα θύματα της μερικής απασχόλησης, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της «ευελασφάλειας», αντίθετα οι λύσεις που προτείνει κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή. Mε το επιχείρημα του «συνδυασμού οικογενειακής ζωής και εργασίας'' εισηγείται την γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης στις γυναίκες, ενώ προτείνει ζεστό χρήμα από τα δημόσια ταμεία, αναλήψεις δημοσίων έργων και χρηματοδοτήσεις σαν επιβράβευση στους «καλούς κεφαλαιοκράτες», για να εφαρμόζουν το αυτονόητο: την παροχή ίσης αμοιβής για ίση εργασία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), γραπτώς. − Αυτή η έκθεση υποβάλλει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες και αυτή η αρχή είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της ισότητας στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Για χρόνια τώρα έχω υποστηρίξει έντονα το αίτημα των ατόμων της τρίτης ηλικίας του Πλύμουθ που απαιτούν δίκαιη μεταχείριση των ηλικιωμένων γυναικών.

Είχα την τιμή να υποβάλω τρεις τροπολογίες στην έκθεση Bauer, οι οποίες εκφράζουν τις απαιτήσεις των ατόμων του Πλύμουθ που συμμετέχουν στην εκστρατεία και είμαι χαρούμενος που και οι τρεις έχουν γίνει αποδεκτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι πολλές γυναίκες βγαίνουν ζημιωμένες ως προς τις αποδοχές τους επειδή ασχολούνται με τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Έχει συγκαλέσει την Επιτροπή με σκοπό να εξαλείψει τον κίνδυνο της φτώχειας μεταξύ των συνταξιούχων και να τους εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Και έχει θέσει ως στόχο την ισότητα των συντάξεων για άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τώρα είναι που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις να ακούσουν με προσοχή αυτές τις λέξεις και να μετατρέψουν τα λεπτά αισθήματα σε βήματα προς τα εμπρός.

Η ισότητα στις συντάξεις για τους πολίτες της τρίτης ηλικίας είναι ένας αξιέπαινος στόχος και αποτελεί τιμή μου να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Έχουμε επιλέξει να απέχουμε, δεδομένου ότι σκεφτόμαστε ότι, σε γενικές γραμμές, είναι λανθασμένο να προκαταλάβουμε τη νομοθετική διαδικασία που βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη και αφορά ακριβώς αυτά τα ζητήματα σε μια έκθεση πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Ehler για δύο λόγους.

Στην περίπτωση που χάσει τις δικές της πρώτες ύλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς εισαγωγείς στον κόσμο, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από τους εξωτερικούς προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτοί είναι οι τομείς που συνδέονται με το μεγαλύτερο γεωπολιτικό κίνδυνο. Τα αποθέματα άνθρακα θα παραμείνουν διαθέσιμα για περισσότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και μπορούν να αποκτήσουν τη στρατηγική σημασία για μας, στην περίπτωση που τα αποθέματα ενέργειας απειληθούν για πολιτικούς λόγους.

Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, μπορεί να είναι βιώσιμη παρά τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και αυτό δίνει καλές προοπτικές για τα ορυχεία της Ευρώπης και της Πολωνίας. Η εισαγωγή τεχνολογιών καθαρού άνθρακα θα συμβάλει στη σημαντική ανάπτυξη της υποδομής της Πολωνίας και της οικονομίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα» είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τις περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τα πολιτικά και οικονομικά μέτρα. Σήμερα είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τους φιλόδοξους στόχους της στον τομέα της κλιματικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020 μόνο εφόσον εξασφαλίσει τη χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 σε ευρεία κλίμακα στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε στην προετοιμασία και την έκδοση των νομικών κανονισμών σχετικά με τη γεωλογική δέσμευση και αποθήκευση του CO2.

Αν και προς το παρόν καταβάλλονται προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την έκδοση μιας οδηγίας για τη γεωλογική δέσμευση και αποθήκευση του CO2 όσο το δυνατόν γρηγορότερα, υπάρχει μια έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλιών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαραίτητες στον τομέα της υποδομής των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Εφ' όσον τα ορυκτά καύσιμα είναι απαραίτητα για να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ είναι σημαντικό να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανακούφιση από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, η χρήση τεχνολογιών CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση του Άνθρακα).

Εντούτοις, είμαστε της άποψης ότι οι εισπράξεις από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών πρέπει να πηγαίνουν στο αντίστοιχο κράτος μέλος και να μην προορίζονται για διαφορετικά προγράμματα. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών να καταστεί ατελέσφορο και να ελέγχεται από την ανώτατη εξουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της κατανομής των ευρωπαϊκών κεφαλαίων για την έρευνα, με στόχο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη δέσμευση των αερίων του θερμοκηπίου, ειδικά του CO2, ιδιαίτερα κεφαλαίων που στοχεύουν στην εφαρμογή πιλοτικών έργων που θα ανεβάσουν το προφίλ αυτής της έρευνας, μαζί με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αυτό και την ασφάλεια των νέων τεχνολογιών. Η Ευρώπη δεν μπορεί να εγκαταλείψει ακόμα το μεγαλύτερο ενεργειακό πόρο που διαθέτει, τον ορυκτό άνθρακα, καθώς πολλά από τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ακόμα την ενεργειακή ανεξαρτησία τους με την επεξεργασία του ορυκτού άνθρακα. Πρέπει να εγγυηθούμε στις μελλοντικές γενιές ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα είναι βιώσιμη και προκαλεί όσο το δυνατόν λιγότερη ρύπανση.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Τάχθηκα υπέρ αυτής της έκθεσης, δεδομένου ότι συμφωνεί με την τροπολογία που παρουσίασα για τη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων επίδειξης της τεχνολογίας CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα) μεγάλης κλίμακας, στην έκθεσή μου σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας των ποσοστώσεων των εκπομπών της ΕΕ.

Η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα είναι πιθανό να διατηρηθεί για κάποιο χρόνο και πρέπει να εξετάσουμε όλες τις επιλογές προκειμένου να μετριαστούν τα επιβλαβή αποτελέσματά τους. Η τεχνολογία CCS δεσμεύει και θάβει τον άνθρακα από οποιαδήποτε πηγή υδρογονανθράκων αντί να αφήνει τις εκπομπές να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα. Εάν εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση και της δοθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση, η τεχνολογία CCS θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2 στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Αυτή η έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη να μειώσουν οι εκπομπές από τα απολιθωμένα καύσιμα που θα χρησιμοποιηθούν για να γεφυρώσουν το χάσμα έως ότου μπορούμε να γίνουμε εμπιστευόμενοι επάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Ehler σχετικά με την υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για την κλιματική πολιτική μόνο εφόσον κατορθώσει να εξασφαλίσει ευρεία χρήση των τεχνολογιών CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση του Άνθρακα) στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Η στρατηγική σημασία του άνθρακα δεν πρέπει να μας εμποδίσει να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πολύτιμο πόρο με τρόπο που δεν επιβαρύνει το κλίμα. Επιπλέον, συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς την ανεπάρκεια των μέτρων που υιοθετούνται από την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τέτοια φιλόδοξα προγράμματα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015. Τέλος, χαιρετίζω την αξιολόγηση που γίνεται από τον κ. Ehler, ο οποίος τονίζει την απουσία ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που περιλαμβάνει τους διαθέσιμους για αυτό οικονομικούς πόρους. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι αποκαθιστούμε αυτήν την απουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Με την υιοθέτηση της έκθεσης Ehler το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει υπέρ μιας απολύτως ξεπερασμένης ενεργειακής στρατηγικής. Η τεχνολογία CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση του Άνθρακα) προορίζεται να κάνει τις διαδικασίες παραγωγής που είναι καταστρεπτικές για το κλίμα να φαίνονται «φιλικές προς το περιβάλλον». Εντούτοις, δεν αποφεύγει ούτε μειώνει την παραγωγή CO2, όπως θα συνέβαινε, για παράδειγμα, με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με τη γνώμη της Ομάδας των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, η τεράστια δημόσια χρηματοδότηση της τεχνολογίας CCS έχει μικρή σημασία σε οικονομικό επίπεδο. Αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν σε κάποια καλύτερη, πιο βιώσιμη χρήση εάν επενδύονταν στην έρευνα για αποδοτικότερη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Η έκθεση Ehler προχωρά ακόμη περισσότερο από την Επιτροπή: επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την επένδυση στην τεχνολογία CCS, τα οποία θα αρνηθούν τη χορήγηση αυτών των πόρων στις μειονεκτικές περιοχές και τα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξής τους. Ένα μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής ´Ενωσης της Γερμανίας, που εκπροσωπεί το Βραδεμβούργο, ο κ. Ehler επιδιώκει να βάλει τα χρήματα στην τσέπη της Vattenfall, της πέμπτης μεγαλύτερης επιχείρησης παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης, επιτρέποντάς της να ανοίξει περισσότερα ορυχεία λιγνίτη στην Λουσατία (Βραδεμβούργο/Σαξωνία), απειλώντας περισσότερα χωριά με μετεγκατάσταση . Είναι γνωστό ότι η Vattenfall σκοπεύει να παράγει ρεύμα από λιγνίτη για τα επόμενα 50 έως 60 χρόνια, έστω κι αν αυτό είναι δυνατό μόνο με παράγοντα απόδοσης μικρότερο από 50%. Η τεχνολογία έντασης ενέργειας CCS θα μειώσει ακόμα περισσότερο αυτόν το συντελεστή κατά 10% έως 15%. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα πίσω και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αποδεχόμαστε αυτήν την έκθεση, αλλά αντ' αυτού έχουμε υποβάλει μια εναλλακτική πρόταση.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και συνεχίζεται στις 15.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

11. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008 - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομική κρίση και το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην οικονομία γίνεται ολοένα και πιο προφανή. Οι προβλέψεις του φθινοπώρου από την Επιτροπή προέβλεπαν σημαντική μείωση στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο έτος. Διάφορα κράτη μέλη έχουν εισέλθει ήδη σε κατάσταση ύφεσης και, το 2009, η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε, στην καλύτερη περίπτωση, να παραμείνει μηδενική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, οι οικονομικές εντάσεις αρχίζουν να έχουν επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των οικονομικών ιδρυμάτων. Οι δημόσιες αρχές μέσα στα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουν συνοχή στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο πιστωτικών περιορισμών.

Η Ευρώπη και οι διεθνείς συνεργάτες της αντιμετωπίζουν, επομένως, τη χειρότερη οικονομική κρίση από το 1929 και πρέπει να αντιπαρατεθούν σε μια οικονομική επιβράδυνση εξαιρετική μεγάλης κλίμακας. Όπως γνωρίζετε, από την τελευταία συζήτησή μας στις 8 Οκτωβρίου, η Προεδρία του Συμβουλίου έχει ακολουθήσει μόνο ένα στόχο και έχει διατηρήσει μόνο μία πεποίθηση: την ουσιαστική ενότητα των Ευρωπαίων παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Αντιμέτωποι με την απειλή μιας πραγματικής κατάρρευσης του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος, η γαλλική προεδρία έχει πετύχει να προωθήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης με σκοπό την υποστήριξη, επειγόντως, των χρηματοδοτικών οργανισμών που απειλούνται από την κρίση και ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να εγγυηθούν τη διατραπεζική χρηματοδότηση και την αναχρηματοδότηση των τραπεζών.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της κοινής ευρωπαϊκής δράσης καταδείχθηκε επίσης το τελευταίο Σαββατοκύριακο στη σύνοδο κορυφής G20 των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Barroso. Η Ευρώπη, που αντιπροσωπεύθηκε στη σύνοδο κορυφής από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Πρόεδρο Sarkozy και από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Barroso, ξεκίνησε αυτήν την ιστορική διάσκεψη κορυφής. Έδειξε μεγάλη ομοψυχία ως προς το να δώσει στην Προεδρία του Συμβουλίου, στις 7 Νοεμβρίου, σαφείς υπερασπιστικές θέσεις έναντι των σημαντικότερων εταίρων μας.

Μπορούμε τώρα να αισθανόμαστε πολύ ευτυχείς για την έκβαση αυτής της προσέγγισης, δεδομένου ότι τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής κρατούν τα κύρια ζητήματα που υποστηρίζει η Ευρώπη – δηλαδή τη διαφάνεια και την ευθύνη – που αποτελούν κεντρικά στοιχεία για τη λειτουργία του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Έχουμε επιτύχει επίσης τη λήψη θετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τη σύσταση οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την αρχή της παρακολούθησης ή ρύθμισης όλων των δραστηριοτήτων των χρηματοδοτικών οργανισμών, και την ανταμοιβή με την αποτροπή της υπερβολικής λήψης κινδύνου.

Για πρώτη φορά, όλοι οι σημαντικότεροι οικονομικοί και χρηματοδοτικοί οργανισμοί έχουν συμφωνήσει να ανταποκριθούν έντονα προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη μιας κρίσης αυτού του μεγέθους. Όλοι έχουν συμφωνήσει σχετικά με ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης, το οποίο οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να εξηγήσουν λεπτομερώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει προφανώς να συνεχίσει να φέρει όλο το βάρος των διεθνών συζητήσεων. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να βασιστείτε στη Γαλλική Προεδρία για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας και, με αυτόν τον τρόπο, τη δημιουργία μιας κοινής φιλοδοξίας όσον αφορά τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα ζητήματα που προσδιορίζονται στην Ουάσιγκτον. Βασιζόμαστε, φυσικά, στην Τσεχική προεδρία για να προωθήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, τα πρότυπα λογιστικής, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, την πάλη ενάντια στους φορολογικούς παραδείσους, την υπευθυνότητα των ιδιωτικών ιδρυμάτων και τη μεταρρύθμιση των πολυμερών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να εκφράζει έντονα τις απόψει της προκειμένου να υπάρξουν σαφή αποτελέσματα.

Πρέπει επίσης, από την άποψη της κοινοτικής νομοθεσίας, να αναλάβει γρήγορα τις ευθύνες της με την επιτάχυνση της υιοθέτησης των μέτρων που προτείνονται από την Επιτροπή σχετικά με την επίβλεψη και τον έλεγχο των τραπεζών και τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η Γαλλική Προεδρία γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί στην πλήρη και ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου σας και των ομάδων του, και για αυτό εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους προέδρους τους. Η Ευρώπη θα είναι έτσι σε θέση να μιλά από θέση ισχύος στις επόμενες διεθνείς συνεδριάσεις που προγραμματίζονται για το 2009.

Αυτά τα αρχικά αποτελέσματα στον οικονομικό τομέα είναι στοιχεία της αποτελεσματικότητας της ενωμένης προσέγγισης της Ευρώπης. Εν τούτοις, είναι μόνο ένα μέρος της ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση. Πράγματι, αυτή η ενωμένη προσέγγιση πρέπει επίσης να εμπνεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ώστε να ανταποκριθούν στα αποτελέσματα της κρίσης στην οικονομική ανάπτυξη.

Η προεδρία του Συμβουλίου διατηρεί ακλόνητη την πεποίθησή της σε αυτό το ζήτημα. Ακριβώς όπως στον οικονομικό τομέα, τα κράτη μέλη δεν θα επιτύχουν χειροπιαστά αποτελέσματα όσον αφορά την υποστήριξη της ανάπτυξης εκτός αν συνεργάζονται στενά το ένα με το άλλο, και, πέρα από αυτό, με τους σημαντικότερους διεθνείς εταίρους τους. Η σύνοδος κορυφής των G20 έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα από αυτή την άποψη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, σε παγκόσμια κλίμακα, όλα τα μακροοικονομικά μέσα προκειμένου να αποφευχθεί μια μακροπρόθεσμη επιβράδυνση της οικονομίας.

Κατά την εξέλιξη της κατάστασης, οι κεντρικές τράπεζες αντέδρασαν γρήγορα με τη μείωση των επιτοκίων. Η Προεδρία χαιρέτισε τη ρωμαλέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην αρχή του Νοεμβρίου, να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 50 μονάδες βάσης ενώ σε διάφορες περιπτώσεις έχουμε επιδοκιμάσει τη δράση της ΕΚΤ ως απάντηση στην οικονομική κρίση και την ενεργό συμμετοχή της στις συζητήσεις του Eurogroup και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.

Όσον αφορά τα θέματα προϋπολογισμού, η G20 άφησε να εννοηθεί ότι όπου υπάρχει σημαντικό περιθώριο για ελιγμούς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την προτροπή, λέγοντας ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο το περιθώριο ελιγμών που επιτρέπονται από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης όταν υπάρχει μια απότομη ανάκαμψη στον οικονομικό κύκλο.

Η γαλλική προεδρία, που συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή, σκοπεύει να κάνει ότι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι τα εθνικά σχέδια υπέρ του οικονομικού κύκλου είναι στενά συντονισμένα με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα συνολικά.

Αναμένουμε, κ. Barroso, νέες προτάσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό έχει να κάνει με τις απαντήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε κοινοτικό επίπεδο και της εκμετάλλευσης όλων των οργάνων που έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης του ευρωπαϊκού οικονομικού κύκλου. Ορισμένες ευρωπαϊκές πιστώσεις προϋπολογισμών – αυτό το λέω επειδή ήμουν παρών στη συζήτηση σε αυτήν την Βουλή – μπόρεσαν να κινητοποιηθούν γρήγορα για να ανταποκριθούν στην επιβράδυνση.

Επιπλέον, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιείται όλη η ευελιξία των ευρωπαϊκών κανόνων κρατικής βοήθειας έτσι ώστε τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχουν αποτελεσματική στήριξη σε εκείνα τα οικονομικά ιδρύματα που απειλούνται περισσότερο.

Θέλουμε επίσης την πλήρη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις προσπάθειες στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως γνωρίζετε, οι πόροι για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν ήδη καταβληθεί. Τα μέτρα στήριξης πρέπει να αποτελούν μέρος ενός γενικότερου σχεδίου, που καθιστά δυνατή, ειδικότερα, την υποστήριξη των τομέων που απειλούνται περισσότερο, όπως είναι σήμερα το σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ.

Αυτές οι πρόσθετες προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθούν ενεργά στο Επίπεδο των κρατών μελών με τη βοήθεια στενά συντονισμένων εθνικών μέτρων αποκατάστασης. Κοιτάζοντας μπροστά προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του επόμενου μήνα, η Προεδρία σκοπεύει να οδηγήσει τη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών στις προτεραιότητες για μια τέτοια δράση αποκατάστασης. Αρκετά κράτη μέλη έχουν πει ότι μελετούσαν μέτρα στήριξης για ορισμένους τομείς της βιομηχανίας.

Τα μέτρα αυτού του είδους πρέπει να είναι το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων μεταξύ των συνεργατών προκειμένου να είναι πλήρως αποτελεσματικά και να διατηρήσουν την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, και οι Υπουργοί Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, μαζί με τον Επίτροπο Almunia, θα προετοιμάσουν τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με αυτά τα θέματα στην επόμενη συνεδρίασή τους, στις 2 Δεκεμβρίου.

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επωμιστεί αποτελεσματικά τις ευθύνες της μέσα σε μερικές εβδομάδες παρά την πρωτοφανή αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Οι Ευρωπαίοι έχουν κατορθώσει να ενωθούν ενόψει του άμεσου κινδύνου, προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά και επείγοντα μέτρα. Πρέπει να πάρουμε όλοι τα μαθήματά μας από αυτήν την δράση, η οποία έχει στεφθεί με επιτυχία. Αυτή η ευρωπαϊκή ενότητα πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού, έτσι ώστε, είτε αντιμέτωποι είτε συμπορευόμενοι με τους εταίρους μας, να πιέζουμε για μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση του οικονομικού ρυθμιστικού συστήματος, και έτσι ώστε, μαζί, να αντιμετωπίζουμε τις ανακυκλώσεις στον οικονομικό κύκλο.

Κατ' αυτό τον τρόπο, εμείς – το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο – θα αποδείξουμε μαζί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα μέσα να πάρει αποτελεσματικά τον έλεγχο του πεπρωμένου της και να κάνει αυτό που όλοι οι Ευρωπαίοι αναμένουν, δηλαδή να δράσει ως παγκόσμιος παράγοντας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστούμε τον αντιπρόσωπο του Συμβουλίου, κ. Jean-Pierre Jouyet. Είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω εδώ τόσα πολλά από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι παρούσα και έχω τώρα την τιμή να προσκαλέσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να απευθυνθεί σε μας.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, καταρχήν, θα ήθελα να επαινέσω τη θαυμάσια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να οργανώσει σήμερα δύο συζητήσεις σε μία: την ευρωπαϊκή διαχείριση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ομάδας των G20 στην Ουάσιγκτον και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009.

Αυτή η διπλή συζήτηση απεικονίζει τέλεια την πολιτική πραγματικότητα στην οποία η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί: να απαντήσει στην πρόκληση μιας έκτακτης ανάγκης συνεχίζοντας ταυτόχρονα με αποφασιστικότητα τη θεμελιώδη εργασία που ξεκίνησε ήδη.

Επομένως, δεν θα εκπλαγείτε αν το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής κατά το 2009 έχει επίσης έναν διπλό σκοπό: τη συνοχή και τη δράση σε καιρό κρίσης. Θα επιστρέψω σε αυτό.

Καταρχάς, ωστόσο, θα ήθελα να επιστρέψω στην αξιολόγηση της συνόδου κορυφής της Ουάσιγκτον, στην οποία αναφέρθηκε επίσης ο κ. Jouyet εξ ονόματος της Γαλλικής Προεδρίας. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η πολιτική πρωτοβουλία για την έναρξης μιας παγκόσμιας διαδικασίας με σκοπό τη μεταρρύθμιση του οικονομικού συστήματος προήλθε από την Ευρώπη και νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε συγχαρητήρια για αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε αντάξια της πρόκλησης. Η Ευρώπη έθεσε επίσης τα βασικά ζητήματα προς συζήτηση. Δεν πρόκειται να τα επαναλάβω δεδομένου ότι μιλήσαμε μαζί γι' αυτά, σε αυτήν την Βουλή, τον περασμένο μήνα.

Οι οδηγίες που καθορίστηκαν από την έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 Νοεμβρίου, τις οποίες εμπνευστήκαμα από την κοινή εργασία τριών ιδρυμάτων μας, χρησίμευσαν ως πλατφόρμα για τις συζητήσεις. Η Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pottering, συμμετείχε επίσης σε αυτές τις συζητήσεις, και εκπονήσαμε μια κοινή θέση. Προσκαλώ όλους εκείνους που έχουν την τάση μερικές φορές να επικρίνουν, να εξετάσουν τις προτάσεις που, ως Ευρώπη, έχουμε καταθέσει καθώς και τα αποτελέσματα της συνόδου της ομάδας των G20.

Χρειαζόμαστε, φυσικά, κάποιο χρονικό περιθώριο για να κρίνουμε εάν ένα γεγονός χαρακτηρίζει μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία, αλλά η αίσθησή μου – και θα ήθελα να σας τη μεταφέρω με πολύ ειλικρίνια – είναι ότι αυτή η πρώτη συνεδρίαση Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ομάδας των G20 χαρακτηρίζει πραγματικά την αρχή μιας νέας εποχής όσον αφορά τη συλλογική χειραγώγηση της παγκόσμιας οικονομίας και, ίσως κάτι περισσότερο από αυτό, δεδομένου ότι η κρίση έχει κάνει τους πρωταγωνιστές να αντιληφθούν την ανάγκη για μια παγκόσμια προσέγγιση στα παγκόσμια προβλήματα. Αυτή είναι η αίσθησή μου.

Η σύνοδος κορυφής της Ουάσιγκτον έθεσε επίσης τα θεμέλια για μια νέα παγκόσμια διακυβέρνηση, βασισμένη στις αρχές της οικονομίας της αγοράς, αλλά, μια οικονομία όπως προβλέπεται από την Ευρώπη είναι όχι μόνο μια οικονομία της αγοράς είναι, όπως λέμε πολύ συχνά στην Ευρώπη, μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αυτό είναι ένα από τα προτερήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πραγματικότητα, η σύνοδος της ομάδας των G20 πέτυχε να συμφωνήσει σε τέσσερις θεμελιώδεις αποφάσεις.

Πρώτον, όχι απαραίτητα από την άποψη της σπουδαιότητας, αλλά από την άποψη της σειράς των αποφάσεων, σε ένα βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κρίσεις και να προστατευτούν οι καταναλωτές, οι αποταμιευτές και οι επενδυτές.

Δεύτερον, στις αρχές μιας νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης για την αποκατάσταση των εμπορικών, νομισματικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών που είναι καταστρεπτικές για την παγκόσμια κοινότητα.

Τρίτον, και αυτή είναι η ερώτηση που πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί πιο επειγόντως, στην ανάγκη για συντονισμένη δράση προκειμένου να κινητοποιηθεί η παγκόσμια οικονομία και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της κρίσης για τις θέσεις εργασίας και την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας.

Τέταρτον, στην ανάγκη για ελεύθερες αγορές και την απόρριψη όλου του προστατευτισμού. Αυτός, επιπλέον, είναι ο λόγος που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια συναίνεση μέχρι το τέλος του 2008 όσον αφορά τους τρόπους ολοκλήρωσης του Γύρου της Ντόχα για το εμπόριο και την ανάπτυξη.

Συγχρόνως, η σύνοδος κορυφής έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα, το οποίο, πιστεύω, θα είναι πολύ σημαντικό στους Ευρωπαίους. Τα οικονομικά και χρηματικά ζητήματα δεν πρέπει να εξετάζονται με τρόπους που είναι καταστρεπτικοί για τις άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, οι οποίες επίσης απαιτούν μια συλλογική προσπάθεια, δηλαδή, την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, την ενεργειακή ασφάλεια, που καταπολεμά την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια των τροφίμων και το κράτος δικαίου, που καταπολεμά την τρομοκρατία, τη φτώχεια και τις ασθένειες.

Υπογράμμισα προσωπικά αυτό το σημείο. Είπα ακόμη ότι, κατά την άποψή μου, θα ήταν άκομψο να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα της παγκόσμιας χρηματοδότησης και να αγνοηθούν οι ανάγκες εκείνων που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν πρόσβαση στο καθαρό νερό.

(Χειροκροτήματα)

Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική και πρέπει να το γράψουμε γρήγορα και με πρακτικούς όρους. Από αυτή την άποψη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν η Ευρώπη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο με τις προτάσεις της στην G20 και αν ακούστηκαν οι απόψεις της, είναι επειδή ήταν ενωμένη. Θα ήθελα να τονίσω ακόμα μια φορά το πόσο υπερήφανος είμαι για την άριστη συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Γαλλικής Προεδρίας και της Επιτροπής, καθώς και επίσης και με το όργανό σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τώρα μια πραγματική πρόκληση για να συνεχίσει να μιλά με μια φωνή. Μερικές φορές θα είναι δύσκολο, αλλά αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την επιτυχία μας.

Όπως και να έχει, στην Ευρώπη δεν δείξαμε αργοπορία ως προς τη λήψη μερικών πολύ σημαντικών αποφάσεων. Μετά από διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια και συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή έχει κάνει ήδη μερικές σημαντικές νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες είναι τώρα ενώπιον των από κοινού νομοθετών. Στις 29 Οκτωβρίου περιγράψαμε επίσης ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο πρόκειται να επισημοποιήσουμε με ένα έγγραφο που πρόκειται να υιοθετήσει η Επιτροπή την προσεχή εβδομάδα.

Εδώ είναι που μπαίνει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009. Φυσικά, έχουμε καλύψει ήδη πολύ έδαφος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων λίγων μηνών. Φυσικά, εξακολουθούμε να σημειώνουμε πρόοδο σε κάποια πράγματα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά θα μείνουν πολλά πράγματα να κάνουμε για το επόμενο έτος.

Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τέσσερις προτεραιότητες για τις οποίες, επιπλέον, συμφωνήσαμε σε γενικές γραμμές με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Σεπτεμβρίου σχετικά με την ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2009.

Η πρώτη από αυτές τις προτεραιότητες είναι αυτονόητη: ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Το 2009, θα προσπαθήσουμε αρχικά να επιτύχουμε δύο πράγματα: να περιορίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής επιβράδυνσης στην απασχόληση και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε τη μεταρρύθμισή μας ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για την μετά την κρίση περίοδο. Πρέπει να εφαρμόσουμε στην πραγματική οικονομία την ίδια προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε επιτυχώς όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση: καθορισμός σαφών αρχών και συντονισμένων μέτρων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκέφτομαι ότι, στην πραγματικότητα, οι πολίτες μας δεν θα έδειχνα κατανόηση εάν οι κυβερνήσεις των 27 και τα ευρωπαϊκά όργανα, που μπόρεσαν να συμφωνήσουν πάνω σε μια κοινή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, δεν ήταν τώρα σε θέση να εκπονήσουν μια κοινή πλατφόρμα για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, επομένως, είναι να δεχτούμε την αρχή του συντονισμού μεταξύ όλων των κρατών μελών και, φυσικά, με τα ευρωπαϊκά όργανα.

Τέτοιο είναι το πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης που θα παρουσιάσει η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου κάτω από την ομπρέλα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Έχουμε τα όργανα στην Ευρώπη, έχουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και μπορούμε να καταδείξουμε ότι αυτά τα όργανα, με πολιτική θέληση, και ειδικά με ευρωπαϊκή, μπορούν να ανταποκριθούν στην κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτήν την περίοδο.

Ζούμε σε ασυνήθιστες εποχές και απαιτούνται ανάλογα μέτρα. Χρειαζόμαστε μια γνήσια κοινή στρατηγική για να συγκεντρώσουμε τις προϋποθέσεις για μια οικονομική ανάκαμψη, ένα πρόγραμμα που επιδιώκει, προ πάντων, να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στις οικογένειες – πολίτες, εργαζόμενους, επιχειρηματίες – ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους μοχλούς – φορολογικούς, διαρθωτικούς ή ρυθμιστικούς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο – σε μια συντονισμένη προσπάθεια, και σε αυτό το σημείο επίσης, θέλω να τονίσω πόσο έχουμε εκτιμήσει τη μέχρι τώρα συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κανένα κράτος μέλος, στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να βγει από αυτήν την κρίση με τη βοήθεια μόνο των εθνικών μέτρων. Οι οικονομίες μας είναι πάρα πολύ αλληλοεξαρτώμενες για να το κατορθώσουν αυτό. Ένα από τα πιό ενδιαφέροντα αποτελέσματα αυτής της συνόδου κορυφής στην Ουάσιγκτον είναι ότι όλοι συνειδητοίησαν ότι, με την παγκοσμιοποίηση, ακόμη και εκείνοι που ήταν οι λιγότερο εκτεθειμένοι στην οικονομική ολοκλήρωση των αγορών γνωρίζουν τώρα την επίδραση της αλληλοεξάρτησης. Όταν ολόκληρος ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχτεί τα αποτελέσματα της αλληλοεξάρτησης, εμείς στην Ευρώπη πρέπει όχι μόνο να αναγνωρίσουμε αυτήν την αλληλοεξάρτηση, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με συντονισμένους και συνεπείς τρόπους.

Γίαυτό πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικών κινήτρων προκειμένου να στηρίξουμε τη ζήτηση, να εκμεταλλευτούμε τις συμπράξεις και να αποφύγουμε τις αρνητικές αλυσιδωτές αντιδράσεις, ένα πρόγραμμα μέτρων που να είναι επίκαιρο, στοχευμένο και προσωρινό. Χρειαζόμαστε αυτά τα μέτρα επειγόντως, και αυτό είναι που θα προτείνουμε στα κράτη μέλη μας.

Σκέφτομαι, προ πάντων, προσπάθειες να ενθαρρυνθεί η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση, να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στις καινοτομίες, τη διασυνδεσιμότητα και στο μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σκέφτομαι, πάνω απ' όλα, την ανάγκη προσαρμογής ορισμένων τομέων της οικονομίας μας σε άλλους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να δειχτεί ότι η ατζέντα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μια ατζέντα ενάντια στην οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, ίσως να είναι μια ατζέντα που ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Σκέφτομαι επίσης ότι πρέπει να καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για τη μείωση των διοικητικών εξόδων των επιχειρήσεων και ειδικότερα, με αυτόν τον τρόπο, την απελευθέρωση της δυναμικής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων , ένα κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της Επανεξέτασης της Διοικητικής Απλούστευσης τον Ιανουάριο του 2009.

Δεσμευόμαστε όλο και περισσότερο για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της νομοθεσίας, δηλαδή την «διοικητική απλούστευση». Πρέπει να μειώσουμε όλο τον περιττό διοικητικό φόρτο, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Κοινωνική Ατζέντα για τις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την αλληλεγγύη αποτελεί επίσης μέρος της ευρωπαϊκής απάντησης στην οικονομική κρίση, επειδή θα υπάρξουν κοινωνικές δυσκολίες που εξετάζονται, δεν το αρνούμαστε, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα μιας αύξησης του ποσοστού ανεργίας, η οποία φαίνεται τώρα περισσότερο από πιθανή. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε την Κοινωνική Ατζέντα. Θα υπογράμμιζα, ειδικότερα, τα μέτρα προώθησης των καταναλωτικών ενδιαφερόντων και ανοίγματος της αγοράς εργασίας στους νέους, αλλά, αναμφισβήτητα, θα υπάρξουν πολλά άλλα ζητήματα που θα θελήσουμε να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, στηρίζομαι στα μέλη αυτής της Βουλής για να εγκρίνουν γρήγορα τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, τις εγγυήσεις των καταθέσεων και τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Είναι σημαντικό να αποκαταστήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Το 2009, η Επιτροπή θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος. Θα εξετάσει τον κανονισμό, την επίβλεψη και τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που αναφέρονται στις εκθέσεις Rasmussen και Lehne. Θα σας δώσει, ενόψει του Συμβουλίου την άνοιξη, τις πρώτες αναλύσεις της υψηλού επιπέδου ομάδας, αρμόδιας για την οικονομική επίβλεψη, την οποία έχουμε οργανώσει.

Για να ολοκληρώσω αυτό το πρώτο μέρος της συζήτησης, σκέφτομαι ότι, παρά τα αρνητικά αποτελέσματά τους, οι κρίσεις έχουν πάντα μια αρετή. Ταρακουνούν τα στερεότυπα και τις πεποιθήσεις μας, δίνοντας κάποια πλαστικότητα στις καταστάσεις και αφήνοντας την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την αναδιαμόρφωση ή τον ανασχηματισμό τους.

Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας μεταφέρω, πολύ ειλικρινά και πολύ ανοιχτά, την αίσθηση που είχα στην Ουάσιγκτον το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Είδα μια ευρύτητα σκέψης που, ειλικρινά, δεν θα είχαμε μερικούς μήνες πριν. Είναι η κρίση που έχει αλλάξει πολλές τοποθετήσεις.Υπάρχει τώρα μια ειλικρίνεια όχι μόνο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αλλά και μεταξύ των ανερχόμενων δυνάμεων, προς την αλλαγή του κόσμου και την προώθηση των ευρωπαϊκών τιμών: την αξία της ελευθερίας και την αξία της αλληλεγγύης. Στην περίπτωση της Ευρώπης, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να αφήσει το στίγμα της στην πορεία των γεγονότων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοί μου θα μου επιτρέψουν να παρατηρήσω ότι, στις πρόσφατες εβδομάδες, όταν έπρεπε να παρευρεθείτε σε έναν αριθμό μαραθώνιων συνόδων, εσείς πάντα – κατά την άποψή μου – υποστηρίξατε το κοινοτικό δίκαιο κατά τρόπο σαφή, όπως είναι φυσικά καθήκον σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τις κυβερνήσεις μας. Πρέπει να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και τα αιτήματα των διάφορων κυβερνήσεων. Αυτό είναι σαφές ότι έγινε στην περίπτωσή σας, και θα επιθυμούσα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προσπάθειές σας σε αυτήν την δύσκολη περίοδο.