Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0220(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0349/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Hlasování :

PV 19/11/2008 - 5.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0548

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 19. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Pane předsedající, ráda bych poděkovala paní Kauppiové za její zprávu o elektronických podnikových rejstřících, kterou plně podporuji. Je to skvělá myšlenka a vynikající zpráva a Parlament je zajedno, pokud jde o podporu její realizace.

Doufám, že elektronický podnikový rejstřík budeme mít v členských státech co nejdříve, stejně jako celoevropskou elektronickou platformu obsahující všechny informace, které musejí podniky zveřejňovat. Realizace těchto návrhů s sebou přinese méně byrokracie, více transparentnosti, menší administrativní zátěž, nižší náklady pro podniky a v důsledku větší konkurenceschopnost evropských společností.

 
  
  

- Zpráva: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Hlasovala jsem pro zprávu o nařízení o evropských statistikách, kterou vypracoval pan Andreas Schwab. Důvodem, proč jsem hlasovala pro přijetí této zprávy, je skutečnost, že obsah nového nařízení je skutečně důležitý a významně zlepšuje stávající nařízení. Mám na mysli definici evropského statistického systému a jeho místo v právní úpravě Společenství. Nařízení rovněž stanoví funkce vnitrostátních statistických orgánů v evropském statistickém systému při řešení otázek statistické důvěrnosti a statistické kvality. Je to nepochybně pokrok s ohledem na stávající situaci a na platné nařízení.

Návrh Evropské komise na rozdělení Výboru pro Evropský statistický systém na dvě části považuji za kontroverzní a názor zpravodaje, že by funkce neměly být rozdělovány, považuji za přijatelnější a hodný podpory. Věřím však, že pokud Evropský parlament, Rada a Komise budou v budoucnu pracovat společně, podaří se nám tyto rozdílné názory překonat.

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, chci přednést vysvětlení k hlasování o zprávě týkající se odlišení. V poslední zemědělské reformě bylo rozhodnuto, že zemědělci budou mít jistotu plánování do roku 2013. Z tohoto důvodu jsem byl proti realizaci odlišení v míře, která by znamenala pro zemědělce výraznější ztráty. S výsledkem jsem spokojen a rád bych poděkoval všem svým kolegům poslancům, kteří hlasovali pro zvýšení podpory z 5 000 EUR na 10 000 EUR, což znamená, že malým podnikům se tolik nesníží částka odlišení.

Jestliže mluvíme v politice o jistotě plánování, měli bychom ji také zajistit zemědělcům. Jsem proto spokojen s výsledky dnešní zprávy o odlišení a doufám, že Rada tyto naše výsledky přijme.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Pane předsedající, dnešním hlasováním skončila téměř dvanáctiměsíční práce na přípravě našeho stanoviska k fungování společné zemědělské politiky. Je to důležité kvůli změnám, kterými jsme napomohli zjednodušení této politiky. Zároveň bychom však měli zachovat její rozměr na úrovni Společenství a zajistit rovné podmínky hospodářské soutěže. Doufám, že ministři zemědělství zemí EU si postoj přečtou a přijmou naše návrhy.

Zejména mám na mysli návrhy týkající se zjednodušení požadavků podmíněnosti, včetně odkladů realizace požadavků týkajících se oblasti dobrých životních podmínek zvířat, oblastí C, ze strany nových členských států do roku 2013. Nová řešení jsou bohužel navržená způsobem, který nezohledňuje situaci či model zemědělství v nových členských státech. Zahajujeme nyní rozpravu o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 a o přezkumu finančního výhledu. Máme před sebou mnoho práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Pane předsedající, rád bych vyjádřil své ocenění kladnému hlasování, které zde dnes proběhlo ohledně společné zemědělské politiky, a rovněž bych rád uvítal navržené politiky, jako je poskytování ovoce a zeleniny školám.

Pokud však jde o samotnou politiku, rád bych ještě jednou upozornil na povinné odlišení navržené Komisí a prohlásil, že jsem zcela proti. Politika musí být pružná a členské státy musí mít možnost podle svého uvážení toto odlišení zvýšit nebo snížit.

Podle mého názoru je hranice 5 000 EUR příliš nízká. Měla by být zvýšena na částku 10 000 EUR, která by ochránila a podpořila zemědělce s nízkými příjmy – nemyslím si, že by měli kvůli povinnému odlišení přijít o peníze.

 
  
  

- Zprávy: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008), (A6-0401/2008)

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti (UEN).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem vystoupit a veřejně uvést důvody, proč jsem v závěrečném hlasování hlasoval proti Santosově zprávě 0401 a 02. Tato zpráva vychází pouze z kontroly stavu společné zemědělské politiky, která nezohledňuje změněné podmínky ve světě. Jednáme o podrobnostech, ale nevidíme hlavní problém.

Společná zemědělská politika, k jejímuž ověření používáme kontrolu stavu, byla vytvořena s cílem omezit zemědělskou produkci v zájmu podpory ochrany životního prostředí, protože to byly podmínky, za nichž byla vytvořena. Dnes víme, že hospodářské podmínky se zásadně změnily, avšak SZP zůstává víceméně stejná, a my jednáme pouze o tom, zda je lepší první nebo druhá varianta, zda potřebujeme více či méně těch či oněch opatření, která se nyní s ohledem na budoucí výzvy ukázala jako nedostatečná.

Považuji za nepřijatelné, abychom se do nekonečna zabývali malými a specifickými zájmy a pomíjeli obecný prospěch. Jsem přesvědčen, že hlavní obětí tohoto nedostatku odvahy je zemědělství samotné. Hlasoval jsem proti této zprávě s cílem vyvolat dialog a diskusi; technické podrobnosti, které nemohou být zahrnuty do jednominutového projevu, jsem zveřejnil na své internetové stránce a uvádím zde i své důvody.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(FR) Pane předsedající, maďarští poslanci za Skupinu sociálních demokratů v Evropském parlamentu hlasovali pro přijetí zpráv pana Capoulase Santose, protože tyto zprávy jsou mnohem příznivější pro nové členské státy stejně jako pro Maďarsko. Povinné odlišení a postupné odlišení nejsou tak tvrdé jako v návrhu Komise. Lituji, že nebyl schválen pozměňovací návrh skupiny ALDE ohledně povinného odlišení. Je to škoda, přesto je to dobrá zpráva.

Pokud jde o druhou zprávu, předložila skupina sociálních demokratů pozměňovací návrh 67. Je velmi důležité, aby intervenční systém nebyl měněn na základě nabídkových řízení. Zachování stávajícího systému je přínosné. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pane předsedající, blahopřeji panu Capoulasi Santosovi k jeho velmi složité práci. Delegace Fine Gael tyto zprávy podpořila s určitými výhradami. Pokud jde o mléčné kvóty, hlasovali jsme pro větší flexibilitu a větší procentní navýšení kvót, které by dalo zemědělcům možnost vyrábět více mléka, pokud si to budou přát. Litujeme, že plénum tento názor nesdílelo a že jsme se vrátili k návrhu Komise.

Za druhé, pokud jde o odlišení, jsme znepokojení přesunem prostředků z pilíře 1 do pilíře 2, protože tak zemědělci přicházejí o prostředky, které jsou použity na režimy vyžadující spolufinancování ze strany členských států, které však nelze do budoucna zaručit. Navýšení podílu na 10 000 EUR, které Parlament odhlasoval, je pozitivní. Ráda bych vyjasnila, že naše hlasování k bodu odůvodnění 6 – pozměňovací návrhy 190 a 226 – bylo „+“ (pro). Doufám, že Rada pomůže odvětví chovu ovcí, které se potýká s problémy, v jeho úvahách o budoucnosti a současnosti.

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Rád bych vás upozornil na pozměňovací návrh 54, předložený panem Deßem a skupinou dalších poslanců Evropského parlamentu. Pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat, zavedl by se tak otřesný dvojí standard mezi starými a novými členskými státy, protože nové členské státy by mohly zvýšit kvóty jen v případě, že jim to umožní finanční rok. Vidím, že pan Deß je stále v sále – možná by mi mohl vysvětlit, zda finanční rok umožňuje zvýšení kvót pro nové členské státy. Tento pozměňovací návrh nebyl naštěstí ve sněmovně přijat, ale odmítnut, což mi umožnilo hlasovat pro přijetí celé zprávy a jsem velmi rád, že Parlament zabránil vytvoření dvou kategorií členských států, pokud jde o zvýšení mléčných kvót.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, zpráva o mléčných kvótách požaduje zvýšení mléčných kvót. Společně se všemi svými kolegy z CSU jsem hlasoval proti všem pozměňovacím návrhům požadujícím zvýšení kvót. Mléčné kvóty, které se mají uplatňovat do 31. března 2015, mají za cíl stabilizovat evropské trhy s mlékem. Na evropském trhu s mlékem jsou v současnosti přebytky.

Vytváří se tak značný tlak na ceny mléka. Jakékoli další zvýšení kvót posílí pokles výkupních cen pro výrobce mléka. Ohrozilo by to živobytí řady zemědělců. Nepotřebujeme zvýšení kvót, potřebujeme spíše vytvořit systém, který bude pružně reagovat na situaci na trhu. Pokud se však většina v tomto Parlamentu a v Radě usnese na postupném zrušení mléčných kvót do roku 2015, bude zapotřebí vytvořit mléčný fond, který zajistí pokračující výrobu mléka do budoucna ve znevýhodněných oblastech a v oblastech pastvin.

 
  
  

- Zprávy: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008), (A6-0401/2008), (A6-0390/2008), (A6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Pane předsedající, pokud bych měl vytvořit co nejnákladnější, nejnehospodárnější, nejzkorumpovanější, nejnemorálnější a nejbyrokratičtější systém podpory zemědělství, nejsem si jist, zda bych byl schopen přijít s něčím tak geniálním, jako je společná zemědělská politika, systémem, který nás jako daňové poplatníky nutí financovat výrobu potravin, pro které neexistuje trh, a pak nás znovu nutí financovat jejich udržitelnou cenu. Často pak ještě jako daňoví poplatníci musíme platit za likvidaci potravin, které nebyly prodány.

Dále pak poškozuje životní prostředí, protože podpory založené na výkonu vedou k bourání živých plotů a k používání pesticidů a nešetrných hnojiv a samozřejmě způsobují hladovění v Africe. Tento systém je pak zvláště škodlivý pro země, jako jsou vaše a moje, které jsou dovozci potravin s relativně výkonným zemědělským odvětvím a které jsou proto postiženy jak pozitivně, tak negativně tím, že musejí více přispívat do systému než ostatní členské státy EU a méně z něj dostávají.

Cokoli, co bychom učinili, by bylo lepší než společná zemědělská politika. Ať by se jednalo o přímé podpory nebo jakýkoli jiný systém. A abyste nemysleli, že jsem zapomněl, je nejvyšší čas, abychom předložili Lisabonskou smlouvu k referendu. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, hlasovala jsem pro přijetí Capoulas Santosovy zprávy a pozměňovacího návrhu 186, který doporučuje odlišení ve výši 10 000 EUR.

Tato záležitost se dotýká drobných zemědělců v Evropě. Proces odlišení musí být uplatňován umírněně. Malé zemědělské podniky v Evropě potřebují podporu ze strany EU, aby mohly přežít v rámci příjmové struktury EU. Chceme zdravé potraviny, které budou vyráběny v Evropě a které budou dostupné za přijatelné ceny. Chceme zachovat řízení krajiny. A s ohledem na to musíme poskytnout našim zemědělcům podporu, aby mohli i v budoucnu nadále vyrábět zdravé potraviny v Evropě, která má jedny z nejpříznivějších klimatických podmínek na světě. Z tohoto důvodu jsem hlasovala pro přijetí Capoulas Santosovy zprávy.

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem proti zprávě Capoulas Santos týkající se Evropského fondu pro rozvoj venkova. Tento program jsme uvedli v život teprve před dvěma lety a fakticky začal fungovat teprve minulý rok. Žadatelé začali zpracovávat svoje projekty a učit se pravidla tohoto fondu. Nyní pouze po uplynutí jednoho roku tato pravidla měníme. Takový krok nelze podporovat, protože to přinese pouze ztráty a oddálení financování projektů, které venkov potřebuje. Měnit pravidla tak často nemůže přinést nic dobrého, proto jsem hlasoval proti.

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008), (A6-0401/2008), (A6-0390/2008), (A6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Pane předsedající, jednáme o velmi důležitém tématu. Z posouzení společné zemědělské politiky vyplývá, že by bylo vhodné, aby byla v budoucnu založena na spravedlivých zásadách. Společná zemědělská politika by měla především zajišťovat dostupnost potravin v Evropě, soběstačnost a výrobu potravin na vývoz, stejně jako ekonomické zajištění rodin živících se zemědělstvím, životaschopnost zemědělské výroby, stejné podpory pro zemědělce ve starých a nových členských státech, bezpečnost životního prostředí, zachování biologické rozmanitosti, ukončení pěstování geneticky modifikovaných organismů v celé Evropské unii, rozvoj venkova, zajištění pokroku pro nejchudší regiony, ochranu kulturního dědictví a zachování tradiční kultury, stejně jako přístup venkovských obyvatel ke vzdělání, kultuře a technickému rozvoji. Těchto cílů můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud se poučíme ze stávajících zkušeností a odhodláme se k odvážným řešením.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

Doporučení pro druhé čtení: Karin Scheele (A6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Evropský akční plán pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 uznává potřebu zlepšit kvalitu, možnost srovnání a dostupnost informací o zdravotních podmínkách a chorobách souvisejících se životním prostředím prostřednictvím statistického programu Společenství. Jsem přesvědčen, že se jedná o velmi důležité nařízení. Musíme vědět, jak vnímá naše společnost zdraví a jak náchylná je k různým chorobám. Toto nařízení zavádí společný systém provádění statistik v rámci Společenství o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Shromažďování informací v rámci Evropské unie o tom, jak občané vnímají své zdraví, fyzické a duševní činnosti a postižení, nemoci, které jsou na vzestupu nebo na ústupu, zranění, škody způsobené alkoholem a drogami, životní styl a dostupnost institucí poskytujících zdravotní péči, je velmi důležité.

Statistiky budou muset obsahovat informace důležité z hlediska akcí Společenství v oblasti zdraví společnosti, zaměřené na podporu vnitrostátních strategií vytvářejících kvalitní a stabilní zdravotní péči přístupnou všem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Toto nařízení vytváří společný rámec systematické tvorby statistik Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současnosti jsou statistické informace v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci shromažďovány především na dobrovolném základě. Přijetí tohoto nařízení formálně potvrdí současnou „džentlmenskou dohodu“ a zaručí pokračování shromažďování údajů stejně jako jejich kvalitu a srovnatelnost.

V prvním čtení v roce 2007 přijal Evropský parlament 12 pozměňovacích návrhů k návrhu Komise. Většina pozměňovacích návrhů se týkala horizontálních otázek, jako je začlenění rovnosti pohlaví a věku do souhrnu proměnných a využití dodatečného a doplňkového financování poskytovaného některými programy Společenství v obou oblastech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení. Některé pozměňovací návrhy byly přijaty k přílohám týkajícím se veřejného zdraví nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako je například shromažďování údajů o ochraně proti pandemiím a přenosným chorobám.

V následných jednáních se slovinským předsednictvím byly do společného postoje začleněny téměř všechny pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem. Rada rovněž provedla v textu některé další změny, které však byly obecně vzato přijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) Toto nařízení vytváří společný rámec systematické tvorby statistik Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Statistiky by měly mít formu harmonizovaného a jednotného souboru informací vytvářeného úřadem Eurostat společně s vnitrostátními statistickými instituty a dalšími vnitrostátními orgány odpovědnými za tvorbu úředních statistik.

V současnosti jsou statistické informace v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci shromažďovány především na dobrovolném základě.

Souhlasím s navrhovaným nařízením, protože jeho cílem je upevnit dosažený pokrok v pravidelném shromažďování údajů v obou dotčených oblastech tím, že formálně stvrdí stávající neformální dohodu mezi členskými státy a zaručí pokračování shromažďování údajů a vytvoření regulačního rámce pro zlepšení kvality a srovnatelnosti údajů prostřednictvím společných metodologií. Určitě zajistí větší průhlednost plánování, udržitelnost a stabilitu požadavků Společenství na statistiky v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − V současnosti neexistují harmonizované standardy týkající se statistiky Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Harmonizace těchto statistik výrazně zlepší srovnatelnost a tvorbu politik. Společný postoj jako celek přijímá pozměňovací návrhy, které předložila tato sněmovna v prvním čtení, a proto jsem mohl zprávu paní Scheeleové podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Stres, který s sebou přináší moderní pracovní život a nové typy pracovních smluv, nejistota zaměstnání a nerovnováha mezi pracovním a soukromým životem, zanechává svou stopu. Ze statistik vyplývá, že jednou z hlavních příčin předčasného odchodu z pracovního života jsou problémy související s duševním zdravím. Nejistota zaměstnání souvisí se stále rostoucím počtem případů šikanování. Stále častější jsou rovněž zdravotní problémy, jako například bolesti páteře. V posledních letech se navíc množí případy, kdy jsou zaměstnanci propouštěni během nemoci nebo v důsledku úrazu v zaměstnání. Čelíme řadě problémů a potřebujeme statistické údaje, abychom si udrželi přehled o nejnovějším vývoji. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro přijetí zprávy paní Scheeleové.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písemně. (RO) Jednoznačně potřebujeme statistiky Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud máme zajistit podporu pro strategie, jejichž cílem je vytvoření kvalitní lékařské péče, která bude životaschopná a přístupná všem.

Zdraví a bezpečnost při práci je oblast, která podporuje ochranu života pracovníků, jejich integritu a zdraví a která jim vytváří pracovní podmínky zajišťující dobré životní podmínky z hlediska tělesného, psychologického i sociálního. K tomu potřebujeme soudržný a trvalý program, který bude ochraňovat pracovníky proti riziku úrazů a nemocí z povolání.

Podporuji tento návrh usnesení, protože v současnosti nemám organizovaný a společný soubor údajů schopný zajistit kvalitu a srovnatelnost informací pocházejících ze statistických systémů každé země. Statistika Společenství v oblasti veřejného zdraví by se měla přizpůsobovat dosaženému pokroku a dosaženým výsledkům v rámci opatření Společenství v oblasti veřejného zdraví.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) V dnešním hlasování jsem hlasoval pro přijetí doporučení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jsem toho názoru, že naše strategie na podporu zdraví by měla klást zvláštní důraz na prevenci chorob a včasnou diagnózu. Tato strategie bude účinná, pokud zajistíme lidem odpovídající zdravotní péči a léčebná zařízení a pokud omezíme rozdíly v přístupu ke zdravotní péči mezi členskými státy Evropské unie.

Nedokážeme vytvořit společnou strategii zdravotní péče, pokud nebudou mít příslušné statistické orgány k dispozici potřebné údaje. Přijetí nařízení bude proto představovat pokrok v lepší koordinaci akcí Společenství, pokud jde o statistiky v oblasti veřejného zdraví. Shromažďování informací o pandemiích a infekčních chorobách bezpochyby přispěje k jejich lepší kontrole.

Je třeba připomenout, že v současnosti jsou statistiky v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče vytvářeny pouze na dobrovolném základě. Cílem nařízení je tedy formálně stvrdit stávající řešení a zajistit pokračování shromažďování údajů.

Jednomyslné schválení ze strany Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin poukazuje na důležitost a správnost této zprávy.

 
  
  

- Zpráva: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí zprávy paní Kauppiové. Společnosti v Evropě by měly mít možnost působit v prostředí, které je nebude nadměrně zatěžovat. Členské státy však musí mít možnost stanovit vlastní požadavky a musí být dodržena zásada subsidiarity. Jsem spokojen, že zpráva paní Kauppiové vytváří odpovídající rovnováhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o směrnici Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů, jejímž cílem je omezit nadměrnou administrativní zátěž některých forem společností.

Cílem návrhů je odstranit z vnitrostátního práva všechna ustanovení vyžadující zveřejňování dodatečných informací spojených se zvýšením nákladů podniků.

Podle stávajících předpisů musí být některé informace zapsány v obchodním rejstříku členských států a zveřejněny ve vnitrostátním úředním věstníku.

V současné době, kdy obchodní rejstříky poskytují informace na internetu, nepřináší zveřejnění ve věstníku ve většině případů přidanou hodnotu, pouze vystavuje společnosti vyšším nákladům.

Navrhované změny poskytují členským státům možnost při stanovování požadavků na zveřejňování dodatečných informací a zajišťují, že společnosti nebudou vystaveny dalším, často zbytečným, platbám.

 
  
  

- Zpráva: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Úkolem statistiky je poskytnout dostatek objektivních údajů, které mohou být použity v procesech utvářejících veřejné mínění a ovlivňujících rozhodování. Statistiky EU a členských států tvoří bezprostřední podklad politických a správních rozhodnutí. Proto při harmonizaci statistických systémů v EU musíme zohledňovat jejich význam.

Je třeba zajistit vědeckou nezávislost statistického výzkumu v Evropě. Navíc nařízení nesmí být v rozporu se zásadou subsidiarity.

Podporuji návrh nařízení Komise o evropských statistikách, který představuje právní základ pro shromažďování statistických údajů na evropské úrovni a který přezkoumává platný právní systém, jímž se řídí tvorba statistik na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Hlasovat proti zprávě, která se původně jevila jako technická, protože souvisí s tvorbou statistik Společenství, se může jevit absurdní. Takovéto údaje mohou být ve skutečnosti prospěšné a mohou napomoci rozhodování.

Avšak navzdory vyhlašovanému záměru vede toto nové nařízení k tvorbě nových komplikovaných statistik a zvyšuje statistickou zátěž vnitrostátních orgánů a podniků z hlediska administrativního i z hlediska finančních nákladů, a to navzdory častým prohlášením o zjednodušení a omezení této zátěže.

Navíc bruselská Evropa nám každým dnem ukazuje, co si myslí o údajích, které by měla používat. Uvedu pouze dva příklady. Za prvé, omezené návrhy na podporu reálné ekonomiky, která začíná zaznamenávat hospodářský pokles, podporu, která bude v každém případě podléhat dogmatickému primátu posvátné hospodářské soutěže, svobodného světového obchodu a „stupidního“ Paktu stability a růstu. Za druhé, popírání inflace, která postihla domácnosti od zavedení euro mincí a bankovek. Cena některých základních druhů zboží ve skutečnosti vzrostla za posledních 6 let dvojnásobně až trojnásobně, zatímco Evropská centrální banka vychází z celosvětových a zavádějících úhrnů a požaduje snížení platů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Shromažďování údajů sehrává životně důležitou úlohu při tvorbě politik a rozhodování. Návrh Komise v této oblasti zajistí pevné právní postavení shromažďování údajů a já jsem hlasoval pro přijetí Schwabovy zprávy.

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Na základě zprávy portugalského poslance, pana Luise Manuela Capoulase Santose, jsem hlasoval pro přijetí legislativního usnesení, kterým se mění návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. S cílem vyloučit ohrožení dodávek potravin v rámci vyvážené a udržitelné správy půdy je nezbytné schválit koncepci zajištění potravin. Vítám a podporuji požadavky na zjednodušení postupů. Podporuji nástroje Společenství pro krizové řízení. Toto hlasování potvrzuje pozitivní posun ve vnímání zemědělství z hlediska politik Společenství. Problém budoucnosti zemědělství však není vyřešen: stane se předmětem předvolební rozpravy v roce 2009 a politických jednání, která budou zahájena bezprostředně po volbách.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Potvrzuji, že jsem hlasoval pro Capoulas Santosovu zprávu, rád bych však upozornil na dvě hlediska, která mohou být pro zemědělce v mé zemi neudržitelná. První se týká mléčných kvót: jednoprocentní navýšení, které je výsledkem dosaženého kompromisu, je skutečně příliš malé a nemůže uspokojit legitimní požadavky zemědělců.

Další nevyhovující oblastí je financování tabáku. I když jsem v tomto bodě v rozporu s postojem své skupiny, jsem pevně přesvědčen, že pomoc by měla být zachována. Ukončení podpory ve skutečnosti nijak nepomůže v boji proti kouření, bude mít ale negativní dopad na ochranu pracovních míst v odvětví, které zaměstnává více než 500 000 pracovníků ve 27 členských státech. Doufám v nápravu během dalších kroků následujících po dnešním přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), písemně. (NL) Kontrola stavu společné zemědělské politiky je rozsáhlá a důležitá oblast. Ať se nám to líbí nebo ne, určujeme směr, kterým se bude zemědělská politika ubírat po roce 2013. Dovolte mi v této souvislosti uvést dvě hlediska.

Oddělená podpora umožňuje více tržně orientované – a tím i konkurenceschopnější a inovativnější – zemědělství, neměli bychom se však uchylovat k plně liberalizovanému zemědělskému trhu. Neměli bychom odhazovat deštník ihned, jakmile se objeví slunce. Intervenční mechanismy, pojištění atd. by měly být uspořádány tak, aby nenarušovaly trh a zároveň by měly představovat skutečnou záchrannou síť.

Návrhy, jak přesunout značné finanční prostředky do druhého pilíře prostřednictvím odlišení, nemají moji podporu. Prostředky v rámci prvního pilíře jsou vynakládány rozumněji než fondy pro rozvoj venkova. Navíc zde předvídám problémy v oblasti spolufinancování s ohledem na rovné podmínky.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), písemně. (DA) Červnové hnutí hlasovalo proti pozměňovacímu návrhu 208 ve zprávě, protože vznik infekčních onemocnění zvířat je způsoben nedostatečným veterinárním oddělováním zvířat. Problémy vznikají v souvislosti s komerčním využíváním zvířat. Jsou to proto zemědělci a jejich průmysl, kdo nese odpovědnost za odpovídající nakládání se zvířaty, jež by zabránilo vzniku nemocí, a za rizika s tím spojená.

Návrh zákona o společném rozdělování nákladů je špatný nápad, protože to bude znamenat, že to budou nakonec občané, kteří budou platit za něco, za co nenesou odpovědnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písemně. (GA) Cílem reformy společné zemědělské politiky by mělo být zlepšení politiky tak, aby život na venkově v celé Evropě byl udržitelnější, a to jak z hlediska sociálního a hospodářského, tak ekologického.

Opatření kontroly stavu představuje jistou směsici, která obsahuje některá zlepšení, jinde se však vyhýbá úkolům, které před námi leží. Život na venkově a zejména zemědělství čelí v současnosti mnoha hrozbám. Mladí zemědělci musejí opouštět půdu, zatímco velcí vlastníci půdy dostávají odměnu za to, že nechávají cennou zemědělskou půdu neobdělanou. Rovněž je ohrožena biologická rozmanitost.

Souhlasím s tím, že by mělo být možné využívat rezervní fondy pro nové zemědělce a mladé zemědělce i pro určité kategorie zemědělců v nejvíce znevýhodněných oblastech, jako je chov ovcí – které mají velký význam z hlediska zachování biologické rozmanitosti. Rovněž podporuji, aby byly podpory zemědělcům vypláceny dříve během roku, což zajistí zemědělcům větší stabilitu. Naše venkovská společenství potřebují stabilitu, která jim umožní plánování do budoucnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − I když jsem hlasovala pro Santosovu zprávu (A6-0402/2008) o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, nepodporuji pozměňovací návrh na zvýšení odlišení. V důsledku toho by byly další prostředky převedeny z pilíře 1 do pilíře 2, čímž by zemědělci (zejména drobní zemědělci) v zemích, jako je Irsko, přišli o přímé prostředky. Tyto prostředky by se dostaly do režimů, které vyžadují spolufinancování ze strany členských států – což je značně nejistý zdroj financování, na který se nelze spoléhat.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písemně. (SV) Rozhodla jsem se hlasovat proti přijetí zprávy, neboť ze strany návrhu Komise se v řadě oblastí jedná jednoznačně o krok nesprávným směrem. Jako příklad může sloužit rozmělnění změn na přímou podporu pro rozvoj venkova. Většina schválila omezení přímé podpory o pouhých 6 % na léta 2009 a 2010. Komise navrhla snížit podporu o 7 % v roce 2009 a o 9 % v roce 2010. Osobně bych raději viděla větší snížení.

Navíc se zvýšila hranice, kdy se přímá podpora mění na podporu v rámci rozvoje venkova. Podle původního návrhu se tato změna měla uplatňovat na podpory ve výši 5 000 EUR ročně a více. Většina nyní odhlasovala, že tato hranice bude zvýšena na 10 000 EUR. V důsledku toho se sníží míra pasivní zemědělské pomoci přeměněné na aktivní pomoc v rámci rozvoje venkova. Tyto prostředky by mohly být lépe využity na zakládání nových podniků ve venkovských oblastech namísto pěstování plodin, které už přináší dostatečný zisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Navzdory některým zlepšením v této zprávě, k nimž jsme přispěli zejména přijetím našeho návrhu na zvýšení odlišení z 5 000 EUR na 10 000 EUR, s cílem podpořit větší sociální spravedlnost v pomoci vyplácené zemědělcům, litujeme, že další návrhy byly odmítnuty, i když některé získaly více než 200 hlasů, jako například podpora výroby cukru na Azorských ostrovech.

Rovněž litujeme, že nebyl přijat návrh na zjednodušení pomoci pro zemědělce, kteří dostávají podporu do výše 1 000 EUR, i když získal 175 hlasů. Tímto způsobem by se omezil nedostatek sociální citlivosti návrhu Komise a zjednodušily by se postupy a omezila byrokracie, což je záminka, na jejímž základě Evropská komise navrhla ukončit podporu nižší než 250 EUR ročně. To může poškodit až 90 000 drobných zemědělců v Portugalsku.

V důsledku toho a navzdory našemu hlasování proti přijetí zprávy nadále hájíme naše návrhy, protože se domníváme, že představují nejlepší způsob, jak podpořit portugalské zemědělce a naše rodinné zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Labouristická strana v Evropském parlamentu má řadu vážných výhrad k některým hlediskům této zprávy, která budou uchovávat a zhoršovat deformace v oblasti zemědělské produkce v rámci Evropské unie a na světové úrovni. S ohledem na to, že v dnešním hlasování byla předložena řada pozměňovacích návrhů, které tuto situaci posilují a zhoršují, nemohu hlasovat ani pro pozměněný návrh, ani pro návrh legislativního usnesení, navzdory skutečnosti, že zpráva obsahuje jiné prvky, které podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) I když souhlasím s potřebou revidovat režimy podpor pro zemědělce, domnívám se, že návrh Komise zachází příliš daleko, což má vážný dopad na příjem zemědělců, kteří jsou strážci evropské venkovské krajiny a mají zásadní význam pro naši potravinovou soběstačnost.

Capoulas Santosova zpráva v řadě ohledů zlepšuje návrh Komise zejména tím, že umožňuje členským státům větší pružnost při stanovení minimální hranice plateb.

Hlasoval jsem proto pro hranici 10 000 EUR ročně při uplatňování odlišení, což napomůže mnoha malým a středním zemědělcům, a pro to, aby nebyla uplatňována vyšší hranice odlišení u družstev a dalších právnických osob tvořených několika zemědělci, kteří jednotlivě nedostávají více než 100 000 EUR, aby se tak předešlo nespravedlivému postihu zemědělců.

I když zpráva není ideální – například neumožňuje přerozdělení dodatečného odlišení –, jsem s konečným výsledkem hlasování v plénu spokojen, a z toho důvodu jsem hlasoval pro přijetí legislativních usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova se jako obvykle vydal jiným směrem než Komise. Namísto reformy společné zemědělské politiky chce výbor zvýšit podpory a zajistit větší podíl prostředků daňových poplatníků.

Červnový seznam chce jednoznačně zrušit vývozní náhrady za zemědělské produkty a hlasoval pro přijetí návrhů, které to doporučují. Jsme přesvědčeni, že EU způsobuje v zahraničí značné škody, když umožňuje dumpingový vývoz zemědělských produktů do chudých zemí, aniž by věnoval pozornost sociálním dopadům.

Červnový seznam požaduje zrušení společné zemědělské politiky a konstatuje, že je dobře, že Evropský parlament nemá pravomoc spolurozhodování v oblasti zemědělské politiky EU. Evropská unie by v opačném případě jinak uvízla v pasti protekcionismu a rozsáhlých podpor jednotlivým skupinám v odvětví zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písemně. (FR) Před velkým rozpočtovým obratem v roce 2013, který může předznamenat konec společné zemědělské politiky ve formě plíživé denacionalizace, se členské státy po zastřené reformě společné zemědělské politiky z roku 2003 snaží dosáhnout dohody o další reformě.

Deklarovaným cílem Komise je větší přizpůsobení se trhu prostřednictvím snížení přímých podpor na politiky v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova.

Reforma však bohužel neodpovídá úkolům, před kterými Evropa stojí v oblasti zemědělství: uživit devět miliard lidí v roce 2050, obsazování omezených zemědělských oblastí, závislost na cenách vázaných na spekulace se zemědělskými surovinami atd.

V tomto proměnlivém a nestabilním prostředí musíme uhájit výjimky, které má prozatím zemědělství v rámci WTO, protože zemědělství a průmysl zpracování potravin nejsou oblasti podnikání jako každé jiné, ale představují nezcizitelnou tvorbu založenou na know-how a geniu pokolení zemědělců.

A co když je kontrola stavu společné zemědělské politiky pouze prvním krokem k úplné liberalizaci společné zemědělské politiky bez regulace a bez jakékoli záchranné sítě?

Musíme být bdělí a kritizovat každý posun směrem k liberalismu v této oblasti, což neznamená zůstat nečinný.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (DE) Nejsem nadšená výsledkem kompromisu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, jsem však přiměřeně spokojena. Podařilo se nám odvrátit nejhorší škody, které by naši zemědělci utrpěli v důsledku katastrofálního návrhu předloženého Komisí EU tím, že jsme zajistili, že přímé podpory nebudou v letech 2009 až 2013 sníženy o 13 %. Tyto přímé podpory, které mají pro naše zemědělce zásadní význam, budou sníženy pouze nejvýše o 1 % v roce 2009 a 2010 a o 2 % v roce 2011 a 2012.

Pokud se tyto prostředky dostanou do mléčného fondu, jak jsme navrhovali, například ve formě odměny za využívání travních porostů pro výrobce mléka, bude snížení přímých podpor méně bolestné. Ceny mléka opět klesají, neklesají však výrobní náklady. Například ceny umělých hnojiv vzrostly o 40 %. Komisařka však bohužel opět brojí proti mléčnému fondu.

I kdybychom nesnížili přímé podpory zemědělcům, které dosahují výše 5 000 EUR nebo dokonce až 10 000 EUR, jak to požadují pozměňovací návrhy překračující kompromis navržený Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova, nebude to mít zvláštní dopad na zemědělce v Lucembursku, protože pod hranici 10 000 EUR se dostanou pouze zemědělské podniky, které nefungují „na plný úvazek“. Prioritou musí zůstat co nejnižší škrty, protože jinak by zemědělci „na plný úvazek“ v Lucembursku neměli žádnou budoucnost, což je nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji 2% nárůst mléčných kvót po 4 roky, protože jsem přesvědčen, že 2 % budou představovat nejméně bolestný přechod ke zrušení systému mléčných kvót v roce 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně. (EL) Hlasoval jsem proti přijetí zprávy pana Capoulase Santose o novém režimu podpory pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky, protože jsem přesvědčen, že udržitelnost zemědělství nelze zajistit na evropské úrovni. Odvětví zemědělství vyžaduje financování, pokud má být zajištěna udržitelnost odvětví a dostupnost potravin v Evropě. Financování by však mělo být zajišťováno z rozpočtu Společenství a nemělo by znevýhodňovat malé a střední výrobce například přijetím minimální hranice podpory. Naopak měřítko osobní práce by mělo při vyplácení podpor sehrávat hlavní úlohu a měla by být stanovena hranice maximální podpory na držbu.

Systém řešení krizí navrhovaný Komisí je však nedostatečný. Logičtější by bylo vytvořit veřejný zabezpečovací fond, který by byl financován z prostředků Společenství a jehož cílem by bylo předcházet krizím a nemocím rostlin a zajišťovat minimální příjem pro zemědělce. Zpráva rovněž neobsahuje žádný návrh na vytvoření mechanismu, který by řešil změnu klimatu, jež bezprostředně postihuje evropské zemědělce.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), písemně. − Konzervativní poslanci Evropského parlamentu hlasovali proti této zprávě, protože se jedná o krok nesprávným směrem. Domnívám se, že je nezbytné, aby proces oddělení zahájený reformou z roku 2003 byl rozšířen na všechna odvětví tak, aby umožnil zemědělcům vyrábět to, co žádá trh, a dosáhnout skutečně rovných podmínek. Tato zpráva brání oddělování a snaží se dokonce zvrátit už přijatá rozhodnutí, konkrétně začlenění režimu tabáku do jednotné platby pro zemědělský podnik. Tato zpráva by zajistila prodloužení podpor vázaných na množství výroby v oblasti tabáku do roku 2012, což rozhodně nemůžeme přijmout.

Tato zpráva rovněž umožní příliš velkou pružnost využívání článku 68, a obáváme se, že by to mohlo narušit trh, umožnit podloudné vyplácení vázaných plateb a mohla by proti ní vznést námitky WTO. A konečně vynětí prvních 10 000 EUR z odlišení společně s velmi nízkou mírou povinného odlišení EU bude mít za následek nedostatek prostředků pro silnou politiku rozvoje venkova a nepřiměřeně postihne zemědělce ve Spojeném království.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Rozprava o kontrole stavu společné zemědělské politiky představuje skvělou příležitost k zahájení důkladné diskuse o její reformě, která musí být provedena do roku 2013. Pokud má být tato reforma úspěšná, musíme postupovat s opatrností a klást důraz jak na konkurenceschopnost, tak i na rozměr ekologický a sociální, na rozvoj venkova a dostupnost potravin.

Dohoda dosažená mezi hlavními politickými skupinami – a to i zásluhou odhodlání zpravodaje pana Capoulase Santose – nabízí jistá řešení a přístupy, které – jak doufáme – Komise zohlední. I když zemědělství nespadá v současnosti do oblasti spolurozhodování, Parlament vyvíjel v tomto ohledu úsilí a tuto skutečnost by měly vlády využít.

Hlasoval jsem pro přijetí tohoto balíčku s ohledem na význam dosažených výsledků z hlediska příspěvku Společenství na pojistné a zachování nižších podpor, které jsou nesmírně důležité pro země, jako je Portugalsko. Stejně tak tomu je, pokud jde o vyvážené řešení pro odlišení v podpoře rozvoje venkova. Pokud jde o mléčné kvóty, nedosáhli jsme bohužel rovnováhy, která by zabránila možnému poškození výrobců v regionech, jako je severní a střední Portugalsko a Azorské ostrovy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. (SV) Hlasuji pro odmítnutí této zprávy a jsem pro to, aby byla vrácena zpět Výboru, protože dále oslabuje reformy Komise, které jsou již beztak příliš malé a pomalé.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Ohromné množství pomoci, kterou EU poskytuje domácímu zemědělství, je nemorální a přímo škodlivé. Tato pomoc ohrožuje světovou hospodářskou soutěž, která je, jak víme, podmínkou prosperity, je důvodem k potřebné reformě v odvětví zemědělství a omezuje volbu, kterou jako spotřebitelé máme.

Návrh vypracovaný Komisí je důležitý z hlediska dalších opatření na posílení liberalizace v souladu s reformami z roku 2003. Nemohu proto hlasovat pro přijetí zprávy pana Santose, která by do značné míry znamenala oslabení návrhu Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), písemně. − Dnes se konalo důležité hlasování. Bylo důležité pro všechny zemědělce v Evropské unii. Někteří zemědělci však nemají tak silnou pozici jako ostatní, protože neměli doposud dostatek času, aby se přizpůsobili zemědělským strukturám Evropské unie. Všechny kapacity, které měli k dispozici, využili k vytvoření udržitelných zemědělských podniků, jakmile dostali tu možnost po roce 1989.

Tito zemědělci nejsou velkovýrobci, jaké známe z Francie nebo z Německa; jsou stále malí. Pro mou zemi, Polsko, jsou však velmi důležití. Pokud chceme venkov, kde budou lidé v budoucnu chtít žít a pracovat, budeme je potřebovat. A z toho důvodu potřebují naši zvláštní podporu. Hlasoval jsem proto tak, abych pomohl malovýrobcům, to je výrobcům v Polsku, a ukázal, že se dnes i v budoucnosti mohou spolehnout na naši i na mou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o režimech podpory pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky. Podporuji společnou zemědělskou politiku.

Evropská unie musí podporovat zemědělce prostřednictvím přímých plateb a rozvíjet infrastrukturu na venkově. EU musí investovat do zemědělství, zejména v situaci, kdy hrozí světová potravinová krize. Podpořila jsem pozměňovací návrh 23, který uznává potřebu podpory odvětví chovu ovcí na úrovni Společenství, které vážně upadá.

Rovněž se domnívám, že by členské státy měly mít právo použít dodatečných 5 % z maximální částky na podporu zemědělců nebo skupin výrobců ve formě finančního příspěvku na náklady související s pojištěním. Zvláštní pozornost by měla být věnována drobným zemědělcům, což je důvod, proč jsem podpořila pozměňovací návrh 211, který stanoví odchylku od dalšího snížení přímých plateb v případě zemědělských družstev nebo skupin zemědělců, které soustřeďují podpory a dále je rozdělují svým členům. Hlasovala jsem pro pozměňovací návrhy 114 a 118, které umožní členským státům využít až 15 % jejich vnitrostátních maximálních částek na podporu zemědělců s cílem vyvážit specifické nevýhody, které postihují odvětví mléka, stejně jako chovatele hovězího, telecího a skopového masa.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. (EL) Nařízení pro uplatňování kontroly stavu společné zemědělské politiky představují rozhodný krok ke kontrole zemědělské produkce ze strany monopolních obchodních skupin s cílem zvýšit jejich zisky. Zároveň připravují cestu pro mohutný útok na malé a střední podniky v roce 2013, které jsou již nyní oslabovány.

Velké podniky vyvíjejí tlak na větší a rychlejší reformu společné zemědělské politiky a na její přizpůsobení pravidlům WTO, aby tak nadnárodní společnosti mohly zabrat ještě víc půdy, upevnit svou nadvládu ve výrobě a v prodeji potravin a posílit své postavení v mezinárodní hospodářské soutěži.

Malí a střední zemědělci již pociťují dopady společné zemědělské politiky, zejména po oddělení podpor od produkce v rámci reformy v roce 2003: opuštěné zemědělské podniky, úbytek venkovského obyvatelstva, vykořenění, opuštění krajiny a negativní dopady na životní prostředí.

Pociťují je rovněž dělníci, na které doléhá nesnesitelná tíže rostoucích cen potravin a zvýšené riziko pro veřejné zdraví plynoucí z nebezpečných látek a nejistých surovin a výrobních metod.

Jsme zásadně proti navrhovaným nařízením, která odhalují protivenkovský charakter společné zemědělské politiky. Vyzývám drobné a střední zemědělce, aby se připojili k dělníkům a společně bojovali proti protivenkovské politice EU a kapitálu.

(Písemné vysvětlení bylo zkráceno na základě článku 163 jednacího řádu)

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písemně. (PL) Hlasoval jsem dnes proti zprávě o nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice. Podle mého názoru nařízení nesplňuje očekávání řady skupin výrobců a nezmenšuje propast mezi zemědělci ve starých a nových členských státech Evropské unie. Odsuzuji skutečnost, že většina poslanců Evropského parlamentu nechápe problémy evropského a polského zemědělství, které vyžaduje změny. Avšak trend změn navrhovaných Evropskou komisí považuji za nepřijatelný.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Pokud jde o Santosovu zprávu (A6-0401/2008) o kontrole stavu společné zemědělské politiky, musím vyjasnit, že i když jsem hlasovala pro přijetí zprávy, je jedno hledisko společné zemědělské politiky, konkrétně podpora pěstování tabáku, které nemohu podpořit, a ani jsem je nepodpořila. Tabák patří k nejvíce dotovaným plodinám na hektar v EU.

Od počátku devadesátých let minulého století vynakládá EU ročně přibližně 1 000 milionů EUR na podpory pěstitelům tabáku. Navzdory snahám o omezení těchto podpor jsou doposud pěstitelům tabáku vypláceny podpory ve výši stovek milionů (963 milionů EUR v roce 2002). Je to zdaleka největší podpora ve srovnání s dalšími odvětvími zemědělství, a vytváří se tak zdeformovaná pobídka a dochází ke značnému plýtvání. Tato politika je nákladná, je nefunkční z obchodního hlediska a poškozuje dobré jméno EU, přičemž odhaluje podivnou rozpolcenost s ohledem na zdravotní cíle Evropské unie. Podpory poskytované na pěstování tabáku by měly být zcela zrušeny (nikoli podpory pěstitelům tabáku) a měly by se přesunout na podporu zdravého zemědělství mnohem rychleji, než se v současnosti plánuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písemně. (SV) Návrh Komise na postupné zrušení mléčných kvót byl oslaben prostřednictvím požadavků na přezkum už v roce 2010. Navíc většina poslanců prosadila zřízení zvláštního mléčného fondu. Jsem přesvědčena, že tato zpráva mohla být lepší, kdybychom dokázali přijmout některé pozměňovací návrhy zaměřené na lepší přizpůsobení se trhu, jako je například větší zvýšení mléčných kvót. Tyto pozměňovací návrhy bohužel přijaty nebyly, a proto jsem hlasovala proti přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Litujeme, že naše návrhy byly odmítnuty. Jejich cílem byla odlišná společná zemědělská politika, založená na poskytování podpory zemědělcům v zájmu boje proti nestabilitě v zemědělském odvětví v důsledku výkyvů cen a na mechanismech regulace trhu zaručujících důstojný příjem pro malé a střední zemědělce s cílem předcházet úpadku venkova a desertifikaci řady regionů.

Rovněž litujeme, že byl odmítnut náš návrh usilující o zajištění financování veřejného pojištění v členských státech ze strany Evropské unie. Jeho cílem bylo zajistit zemědělcům minimální příjem v případě určitých katastrof jako například sucha, bouří, krupobití, lesních požárů nebo epizootických onemocnění.

Odmítáme oznámení o ukončení systému mléčných kvót, renacionalizaci společné zemědělské politiky a pokračující nespravedlnost v přidělování pomoci.

Obrana návrhu Evropské komise, i s určitými změnami, nepředstavuje dostatečně pevný základ pro požadavek odlišného postoje ze strany Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), písemně. (SV) Evropská komise v tomto návrhu přijímá řadu důležitých opatření, které se ubírají správným směrem v oblasti vytvoření konkurenceschopnějšího zemědělského odvětví prostřednictvím dalšího oddělení pomoci a zrušení povinného odlišení, vývozních dotací, mléčných kvót, podpory výroby a podpory trhu. Návrh rovněž požaduje přesun finančních prostředků z přímé pomoci zemědělské produkci na rozvoj venkova se zaměřením na čtyři prioritní oblasti změny klimatu, obnovitelné energie, vodního hospodářství a biologické rozmanitosti. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament požadoval méně reforem a pomalejší změny, rozhodli jsme se podpořit původní návrh Komise a hlasovali jsme proti změnám navrženým Parlamentem.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) I když souhlasím s tím, že úpravy, které provedla Komise ve společné zemědělské politice, jsou nezbytné, mám dojem, že pokud jde o mléčné kvóty, poškozuje návrh Komise méně konkurenceschopné evropské regiony, které jsou ve velké míře závislé na odvětví mléka.

Domnívám se proto, že rušení mléčných kvót prostřednictvím nařízení (ES) č. 248/2008 by nemělo začít a nemělo by se v něm pokračovat, jak to navrhuje Komise a přijímá i zpravodaj.

Capoulas Santosova zpráva obsahuje jeden pozitivní prvek, jelikož požaduje vypracování zprávy v roce 2010, která by provedla rozbor stavu trhu s mlékem.

Nehlasoval jsem tedy proti této zprávě, protože podporuji změny v rafinaci cukru na Azorských ostrovech, které umožní pokračování této činnosti v regionu, kde z hospodářského hlediska neexistují žádné výraznější alternativy.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), písemně. (DE) V dnešním hlasování o kontrole stavu společné zemědělské politiky jsem hlasovala proti přijetí zprávy o mléčném odvětví. Jsem toho názoru, že by neměly být kvóty nadále zvyšovány, dokud nebude provedena analýza trhu. Jsem přesvědčena, že požadavek Parlamentu na zvýšení kvót o 1 % v pěti fázích, jak to navrhuje Komise, vyšle velmi špatný signál.

Velmi však vítám skutečnost, že Parlament se opět vyslovil pro mléčný fond. Fondy, které budou nezávislé na rozpočtu zemědělství a zejména na odvětví mléka, budou představovat účinný způsob, jak ulehčit tomuto odvětví a jak jej restrukturalizovat. Podporuji navíc žádost Komise, Parlamentu a Rady na vypracování zprávy o trhu s mlékem do 31. prosince 2010, která bude představovat základ rozpravy o dalších opatřeních na kontrolu mléčných kvót. Rovněž vítám skutečnost, že výše odlišení se zvýšila z 5 000 EUR na 10 000 EUR ročně. Znamená to, že Parlament podporuje malé zemědělské podniky, z nichž většina se u nás nachází v Bádensku-Württembersku a v Bavorsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), písemně. − Konzervativní poslanci Evropského parlamentu podpořili pozměňovací návrhy umožňující zvýšení mléčných kvót nejméně o 2 % ročně do doby, než bude v roce 2015 zrušen režim kvót v rámci přípravy na plně liberalizované a na trh orientované odvětví mléka. Nepodpořili jsme pozměňovací návrhy zaměřené na omezení zvýšení kvót. Nakonec nebyly v žádném směru přijaty významnější pozměňovací návrhy, což znamená, že návrh Komise zůstal v podstatě nezměněn.

I když 1% roční navýšení navrhované Komisí je lepší než žádné navýšení, považujeme tento krok za poněkud váhavý. Rovněž odmítáme zdráhavý postoj zprávy vypořádat se s některými neoddělenými platbami a opatřeními na podporu trhu. Proto jsme hlasovali proti zprávě jako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice. Podpořila jsem pozměňovací návrh 4, který umožňuje zvýšení mléčných kvót o 2 % v letech 2008-2009 a o 1 % v hospodářských letech 2009-2010 a 2010-2011. Získáme tak potřebné podklady pro odpovídající zhodnocení situace na trhu v odvětví mléka. Podpořila jsem rovněž skutečnost, že v případech, kdy to situace na trhu s mlékem v příslušném hospodářském roce dovolí, bude možné zvýšit mléčné kvóty ve 12 nových členských státech. Vzhledem k tomu musíme zajistit, aby rozhodnutí o úpravě kvót bylo přijato včas, před začátkem příslušného hospodářského roku (1. dubna daného roku).

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Cílem plateb z Evropského zemědělského fondu je poskytnout podporu zemědělcům a zajistit, aby krajina zůstala v dobrém stavu jak z hlediska zemědělského, tak z hlediska ekologického. Zatímco na potraviny vyrobené v EU se vztahují přísná nařízení, dováží se laciné potraviny, na něž se tato nařízení nevztahují. Navíc byly zvýšeny mléčné kvóty, které budou zcela odstraněny na konci roku 2015, což vyvolá pokles cen mléka, a způsobí tak malým zemědělcům obrovské problémy. Navíc velké obchodní řetězce, jako například Hofer, dostávají podporu EU a dále zvyšují tlak na domácí zemědělce například tím, že prodávají mléko pod cenou, aby tak přilákaly zákazníky.

Nejvíce tím trpí malí zemědělci ve venkovských oblastech, kteří jsou závislí na výrobě mléka, kteří však nemají možnost vyrábět mléko ve velkém. Spotřebitelé musí platit vyšší ceny za mléko a potraviny, avšak žádné z těchto peněz navíc se nedostanou k drobným zemědělcům. Pokud však ceny poklesnou, pocítí tuto změnu zemědělci. To se musí změnit, jinak se staneme závislí na dovozech potravin, protože řada zemědělců opustí půdu. Naši zemědělci jsou závislí na podporách, a proto jsem hlasoval pro přijetí Capoulas Santosovy zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Hlasovala jsem pro přijetí pozměňovacího návrhu 24, který stanoví podporu při zahájení činnosti do výše 75 000 EUR. Tuto podporu lze přidělit formou jednorázové prémie do maximální výše 50 000 EUR nebo formou úrokové subvence, jejíž kapitalizovaná hodnota nesmí přesáhnout 50 000 EUR. V případě souběhu obou podpor nesmí maximální částka přesáhnout 75 000 EUR.

Rovněž jsem hlasovala pro pozměňovací návrh 12 s cílem zajistit přiměřené financování programů pro rozvoj venkova, který navrhuje, aby byla zavedena větší flexibilita, jež by rovněž umožnila využívání nevyčerpaných zdrojů ze strukturálních fondů pro tento účel.

 
  
  

- Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Je samozřejmě důležité, aby jednotlivé oblasti politiky byly mezi sebou navzájem koordinovány, nemělo by se to však omezovat pouze na financování. V EU má člověk dojem, že pravá ruka neví, co dělá levá. Podporujeme dopravu zboží po celé Evropě a pak podporujeme opatření na ochranu životního prostředí a bojujeme proti škodlivým vlivům dopravy. Dalším příkladem je podpora pěstování tabáku zároveň s opatřeními na snížení spotřeby tabáku.

Stejná zásada platí u venkovských oblastí. Na jedné straně máme doplňkové fondy na podporu těchto oblastí, na druhé straně se v důsledku požadavku Maastrichtské smlouvy a bezmezného nadšení pro privatizaci infrastruktura mimo hlavní populační centra postupně rozpadá a venkovské oblasti jsou stále častěji odříznuty. Pokud bude poštovní úřad v Rakousku privatizován podle očekávání, budou do deseti let jednotlivé poštovní úřady mimo města od sebe vzdáleny nejméně 20 kilometrů. Venkovské oblasti jsou stále častěji místem života starších lidí. Odstranění tohoto důležitého kontaktního místa pro starší lidi povede k větší izolovanosti, přičemž tato redukce infrastruktury postihne nejen starší lidi, ale rovněž lidi sociálně znevýhodněné a lidi s omezenou mobilitou. Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy v naději, že vytvoří do budoucna základ pro lépe koordinované strategie a zmírní tento negativní vývoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy pana Capoulase Santose. Jedním z důvodů, proč jsem pro ni hlasoval, je, že v době krize představuje zemědělství v jistém smyslu oblast, které je třeba věnovat zvláštní pozornost.

V období, jako je toto, spotřeba obecně klesá. Z tohoto důvodu se musí investice do zemědělství soustředit na snížení provozních nákladů, které by se však nedotkly kvality zemědělské produkce. Mám rovněž dojem, že v nadcházejícím období bychom měli přehodnotit a stanovit skutečnou hodnotu zemědělské produkce. Jinak totiž bude stále více zemědělců upouštět od obdělávání půdy v podmínkách, kdy už nebudou moci prodávat svou produkci za realistické ceny. Cena zemědělské produkce často nepokrývá ani náklady. Na druhé straně však nesmíme zapomínat, že v zemědělství musíme objevit a využívat alternativní paliva, což je pro celý svět strategická oblast.

Tato zpráva je s ohledem na otázky, které nastoluje, závažná. Zemědělství se musí dostat mezi priority Evropské unie.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí