Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0229(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0431/2008

Keskustelut :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0558

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

11. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten - Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

– Ewa Klamtin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)) (A6-0432/2008)

– Patrick Gaubert'n kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)) (A6-0431/2008).

Parlamentin yksiköt ovat ilmoittaneet minulle, että Ewa Klamtin isä on kuollut ja että hän ei ole sen vuoksi läsnä. Esitämme luonnollisesti osanottomme Ewa Klamtille ja kiitämme Manfred Weberiä siitä, että hän toimii esittelijän tehtävässä tässä keskustelussa.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, syy, minkä vuoksi puhun tänään, on jo mainittu. Syynä on se, että Ewa Klamt on menettänyt lähiomaisen. Haluamme esittää surunvalittelumme hänelle.

Haluaisin ensiksi esittelijän puolesta kiittää erinomaisesta yhteistyöstä tässä asiassa. Kuten tiedätte, mietintö laadittiin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan välisessä läheisessä yhteistyössä osana tiiviimmän yhteistyön menettelyä. Haluaisin tästä syystä kiittää asiaan osallistuneita kollegoita ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan varjoesittelijöitä. Esittelijä haluaisi erityisesti kiittää puheenjohtajavaltio Ranskaa, jonka kanssa hän piti tiiviissä yhteyttä viime kuukausina. Euroopan parlamentin jäsenenä haluaisin kuitenkin korostaa jälleen kerran, että olisi ollut parempi, että suurlähettiläiden tason sopimus olisi tehty vasta Euroopan parlamentissa käytyjen keskustelujen jälkeen. Tämä olisi ollut ilahduttava osoitus tiiviistä yhteistyöstä.

Palaan itse asiaan. Kilpailemme kaikkialla maailmassa sijaitsevien valtioiden kanssa erittäin pätevistä työntekijöistä. Euroopan unionin osuus tästä työvoimasta on 1,72 prosenttia, joten olemme kaukana jäljessä kaikista kilpailijoista. Erittäin pätevien työntekijöiden osuus työvoimasta on suurempi Australiassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja jopa Sveitsissä. EU aloittaa kilpailun parhaista ja älykkäimmistä "aivoista" hyvin epäedullisesta asemasta. Tiedämme kaikki, että tämä kysymys vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuteemme ja kansallisten talouksiemme kykyyn lisätä innovointia.

Ewa Klamt pystyi kahdeksan tarkistuksen avulla pääsemään sopimukseen parlamentin muiden ryhmien kanssa keskeisistä perusteista. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa hyväksytty Ewa Klamtin mietintö sisältää pääasialliset edellytykset kolmansista maista peräisin olevien erittäin pätevien työntekijöiden maahantulolle. Ensimmäinen näkökohta on käsitteen "erittäin pätevä työntekijä" määrittely, ja tässä asiassa on kyse maksettavasta palkasta. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat henkilöt, joilla on korkea-asteen tutkinto ja henkilöt, joilla vähintään viiden vuoden ajan jatkunut vastaava ammattikokemus. Komissio ehdotti aluksi kolmen vuoden ammattikokemusta. Euroopan parlamentti on mennyt yhden askeleen pidemmälle palkkausta koskevissa ehdoissa. Vähimmäispalkan rajan olisi oltava 1,7 kertaa keskimääräisen bruttovuosipalkan suuruinen. Neuvosto on valinnut kertoimeksi 1,5. Haluaisin sen vuoksi korostaa, että Euroopan parlamentti vaati asianmukaisempaa määritelmää "erittäin pätevistä työntekijöistä".

Seuraava näkökohta on aivovuotoa koskeva kysymys, joka on hyvin tärkeä. Miten meidän pitäisi lähestyä tätä haastetta? Emme saisi palkata erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista maista, joissa he ovat erittäin tarpeellisia. Sinistä korttia koskeva hakemus voidaan hylätä, jos aivovuodosta tulee todellinen ongelma. Meidän on kuitenkin oltava rehellisiä. Vaikka me suhtaudumme aivovuotoon vakavasti, kilpailemme maailmanlaajuisilla markkinoilla, ja sen vuoksi sinisen kortin aikaraja on tarpeellinen.

On selvää, että pelkästään hallinnolliset tekijät eivät ole tärkeitä, kun erittäin päteviä työntekijöitä houkutellaan Eurooppaan. Tärkeitä ovat myös kulttuuriin liittyvät näkökohdat, kuten avoimuus maahanmuuttoa kohtaan ja se, että saamme houkuteltua parhaat henkilöt. Emme saa kuitenkaan olla piittaamatta lisäarvosta, jota sinisellä kortilla tarjotaan Euroopalle. Olemme ensimmäistä kertaa onnistuneet luomaan yhtenäisen maahanpääsyjärjestelmän, johon kuuluu koko Eurooppa. Tämä tarjoaa todellista lisäarvoa.

Huominen äänestys on meille tärkeä, koska olemme esittäneet erityisen tarkistuksen, jossa korostetaan yhteisön etuuskohtelua. Tämä merkitsee, että kun tiettyyn työhön on käytettävissä päteviä eurooppalaisia työntekijöitä, niin heidät olisi asetettava etusijalle sinisen kortin myöntämiseen nähden. Olisi korostettava, että me olimme kaikki samaa mieltä tästä asiasta, ja meidän olisi varmistettava, että kotivaltioillemme tiedotetaan tästä. Vaikka olemme laatineet yhtenäiset vaatimukset, emme halua asettaa minkäänlaisia eurooppalaisia kiintiöitä. Toisin sanoen, emme halua täsmentää, millä tasolla maahanmuuton pitäisi olla. Tämän asian on oltava ja sen olisi pysyttävä kansallisessa valvonnassa. Haluaisin esittelijän puolesta kiittää jälleen kerran kaikkia asiaan osallistuneita. Toivon, että huominen tulos on yhtä hyvä kuin se, minkä saavutimme kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Gaubert, esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen erityisen tyytyväinen, että tämänpäiväinen keskustelu lainsäädäntötyöstä koskee laillista maahanmuuttoa. Voimme siten osallistua keskusteluun, jossa ei keskitytä tai jossa ei enää keskitytä laitonta maahanmuuttoa koskeviin rankaisutoimiin, vaan jossa oikeutetusti korostetaan laillisen maahanmuuton myönteisiä puolia ja sen Euroopan yrityksille tarjoamaa merkittävää etua.

Nykyisessä väestönkehitystilanteessa on tärkeää muistuttaa eurooppalaisia siitä, että maahanmuutto edistää huomattavasti Euroopan unionin taloudellista hyvinvointia ja kehitystä. Viimeisimmät hallussamme olevat väestönkehitystä koskevat ennusteet paljastavat merkittävät eläke-, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmää koskevat riskit.

Euroopan unioni on tehnyt selkeän valinnan tämän tilanteen vuoksi: se edistää yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, jolla kannustetaan tehokkaasti laillista taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa, jota hallitaan kansallisten markkinaehtojen mukaisesti. Keskustelemme sen vuoksi tänään kahdesta kauaskantoisesta ja pragmaattisesta lainsäädäntötekstistä, joilla pyritään vastaamaan jäsenvaltioidemme selkeästi määrittelemiin työvoimatarpeisiin.

Euroopan parlamentti hyväksyy nämä kaksi asiakirjaa samanaikaisesti, mikä antaa selkeän viestin avoimuudesta. Meidän on käytettävä tämä hyväksemme ja selvitettävä perin pohjin julkiselle mielipiteelle, kansalaisille ja kolmansille maille maahanmuuton alalla toteuttamamme myönteiset toimet. Meidän ei pidä hävetä valintojamme tällä alalla. Emme tarvitse tästä asiasta oppituntia niiltä kolmansien maiden johtajilta, jotka eivät pysty asianmukaisesti estämään väestöään vaarantamasta henkeään, kun he pyrkivät parempiin elinoloihin Euroopassa.

Yhden hakemuksen menettelyä koskevan direktiivin esittelijänä haluaisin todeta ensiksi, että ehdotuksella luodaan yhtenäinen asiointijärjestelmä niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka haluavat oleskella jäsenvaltiossa työskennelläkseen siellä. Siinä säädetään yhden hakemuksen menettelystä, joka on yksinkertaisempi, lyhyempi ja nopeampi sekä työnantajalle että maahanmuuttajalle. Tavoite on vähentää byrokraattisia menettelyjä ja yksinkertaistaa hallinnollisia toimia. Tämä menettely ja yhdistelmälupa helpottavat myös sitä, että hallinto ja työnantajat voivat tarkistaa luvan voimassaoloajan.

Toiseksi direktiiviluonnoksella varmistetaan kaikkien kolmansien maiden kansalaisten yhtäläinen kohtelu tietyillä aloilla. EU:n alueella laillisesti oleskelevien maahanmuuttajien ja uusien tulokkaiden perustavien sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien tunnustaminen edesauttaa heidän kotoutumistaan ja myötävaikuttaa siten parempaan sosiaaliseen koheesioon.

Yhtäläinen kohtelu koskee työoloja, terveyttä, työturvallisuutta, koulutusta, ammatillista koulutusta, tutkintojen tunnustamista, sosiaaliturvaa mukaan lukien terveydenhuolto, maksettujen eläkkeiden siirtoa, tavaroiden ja palveluiden saatavuutta ja verotuksellisia etuja.

Realistisia rajoituksia todella suunnitellaan, mutta me vakuutamme, että ne eivät ole laajempia, kuin mitä on suunniteltu sinisen kortin järjestelmässä. Maahanmuuttajien etu on otettava huomioon ja heidän oikeuksiaan on suojeltava. Luvut osoittavat itse asiassa, että maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin Euroopan unionin kansalaisilla, he ovat usein epävarmassa työpaikassa ja että vastaanottavan valtion kielen hallinta on edelleen merkittävä este.

Komission esittämät molemmat asiakirjat, joiden tervettä järkeä pidän myönteisenä, ovat maahanmuuttopolitiikkaa koskevien ajatustemme mukaisia: kyseessä on kohtuullisen vakaa ja inhimillinen politiikka. Haluaisin myös kiittää neuvostoa ja puheenjohtajavaltio Ranskaa poikkeuksellisista ja melko nopeista pyrkimyksistä, joilla edistetään näiden kahden toisiaan täysin täydentävän asiakirjan pikaista hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, neuvoston puheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, arvoisat esittelijät Manfred Weber ja Patrick Gaubert, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä komission varapuheenjohtaja Barrot, pyytäisin Manfred Weberiä välittämään osanottomme ja myötätuntomme Ewa Klamtille, joka ei voi luonnollisesti olla täällä läsnä.

Komissio ilmoitti lähes neljä vuotta sitten, tammikuussa 2005, järjestävänsä tärkeän keskustelun taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevasta ennakoivasta eurooppalaisesta politiikasta. Silloin todettiin, että vastaanhangoittelu ja epäluulot olivat edelleen yleisiä, joten yhteisymmärrykseen pääsemiseksi tarvittaisiin kattavia toimia. Patrick Gaubert otti tämän seikan esille. Hän totesi myös, kuinka silmiinpistävää oli huomata, miten mielipiteet ovat muuttuneet tämän ajankohdan jälkeen. Taloudellisista syistä tapahtuvasta maahanmuutosta on tullut sen yhteisen maahanmuuttopolitiikan ensimmäinen pilari, jonka jäsenvaltiot hyväksyivät 16. lokakuuta järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksesta.

Euroopan parlamentti äänestää tänään täysistunnossa ensimmäisestä niistä kahdesta yhteisön asiakirjasta, joilla otetaan käyttöön taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevat yhteiset välineet. Ensiksi sinisen kortin ansiosta erittäin pätevät työntekijät voivat saapua kaikkialle Eurooppaan, ja sillä varmistetaan lukuisia oikeuksia ja hallinnollisia palveluja.

Toiseksi oleskelu- ja työluvasta muodostuva yhdistelmälupa vähentää huomattavasti kaikkien Euroopan unioniin laillisesti työhön saapuvien henkilöiden hallinnollisia vaikeuksia, ja sillä taataan heidän oikeutensa kaikkialla unionissa.

Nämä kaksi asiakirjaa osoittavat, että unioni on todella sitoutunut edistämään laillista maahanmuuttoa, kuten esittelijät ovat jo todenneet. Unioni haluaa tehdä laillisesti unionin alueella asuvien kolmansien maiden kansalaisten elämästä helpompaa. Se ei siten ole sellainen "Eurooppa-linnake", jonka jotkut haluaisivat nähdä.

Haluaisin myös kiittää esittelijöiden näistä kahdesta ehdotuksesta tekemää työtä. Olen iloinen voidessani korostaa, että heidän työnsä on avannut tien erittäin aktiiviselle yhteistyölle neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä koko asiaa koskevan työn ajan.

Käsittelen ensiksi sinistä korttia koskevaa kysymystä. Neuvosto esitti yleisen lähestymistapansa alle vuoden kuluttua komission ehdotuksen julkistamisesta. Tämä ei ollut helppoa yksimielisyyttä koskevan säännön vuoksi. Ewa Klamtin kanssa tehdyn erinomaisen yhteistyön ansiosta neuvosto otti huomioon monet Euroopan parlamentin keskusteluissa esille nousseet aiheet, kuten kortin haltijoiden määrittelyn ja kortin myöntämistä koskevat edellytykset, ja se kiinnitti huomiota eettisen rekrytoinnin käytänteisiin, kiertomuuttoa koskevaan mahdollisuuteen, ikään perustuvan syrjinnän poistamiseen sekä kortin voimassaoloaikaa koskevaan tarvittavaan joustavuuteen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan huomattavasti kuitenkin palkkauksen edellytyksiä koskevan kysymyksen vuoksi. Neuvosto hyväksyi alemman palkkaraja-arvon, johon voidaan vielä soveltaa mahdollisia poikkeuksia työvoimapulaa kärsivillä aloilla. Tällä tarjottiin sinisen kortin edut yhä useammalle henkilölle. Kun otetaan huomioon asiasta tehdyt ehdotukset, toivon, että Euroopan parlamentti voi hyväksyä neuvoston kannan ja siten monipuolistaa tämän sinisen kortin soveltamisalaa.

Tällä työllä tarjotaan menestystä, jolla välitetään kolme viestiä Euroopan unionin kansalaisille. Ensimmäinen on se, että Euroopan unioni järjestää määrätietoisesti laillisen maahanmuuton mahdollisuuksia erityisesti ammatin harjoittamista varten. Se on siten tätä erityistavoitetta koskeva ensimmäinen teksti. Toinen viesti koskee Euroopan rakentamisen reagointikykyä. Euroopan sininen kortti on sen symboli, ja sillä tarjotaan todellista Euroopan sisäistä liikkuvuutta erittäin päteville kolmansien maiden kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen jokaisen jäsenvaltion toimivaltaa kunnioittaen, koska jäsenvaltioiden on luonnollisesti säilytettävä työmarkkinoidensa hallintatehtävä. Kolmas viesti koskee merkitystä, jonka unioni antaa taitojen ja kykyjen hyödyntämisen edistämiselle globalisoituneessa maailmassa. Tämä toteutetaan Lissabonin strategian mukaisissa Euroopan kilpailukykyä edistävien toimien puitteissa.

Tällä tavalla Euroopan unioni sovittaa vetovoimansa vahvistamista koskevat pyrkimykset yhteen köyhimpien maiden kehitystä koskevien sitoumustensa kanssa. Neuvosto varmisti, että direktiiviin sisällytettiin lukuisia ehdotuksia aivovuodon estämisestä ja rajoittamisesta. Haluaisin vakuuttaa, että näin on toimittu, ja palaan tähän, kun vastaan esittämiinne eri puheenvuoroihin, koska olen tietoinen täysin oikeutetusta sitoutumisestanne tehokkaaseen ja tasa-arvoiseen yhteistyöhön alkuperävaltioiden, erityisesti Afrikan valtioiden, kanssa.

Käsittelen nyt yhdistelmälupaa koskevaa direktiiviä, jolla yhdistetään oleskelu- ja työlupa. Myös tämä on tärkeä asiakirja, jonka avulla taloudellisista syistä tapahtuvasta maahanmuutosta tehdään huomattavasti helpompaa lainmukaisissa, avoimissa, nopeasti reagoivissa ja ennustettavissa puitteissa. Samalla vähennetään hallinnollisia menettelyjä, jotka liian usein haittaavat muuttoliikettä, joka on kuitenkin välttämätön unionin taloudelliselle ja väestörakenteelliselle tasapainolle. Tässä asiakirjassa vahvistetaan ennen kaikkea yhteiset oikeudet kaikille kolmansien maiden työntekijöille, jotka työskentelevät ja oleskelevat laillisesti Euroopan unionissa.

Tämän direktiivin alun perin saama vastaanotto ei tarjonnut mahdollisuuksia merkittävälle edistymiselle lähitulevaisuudessa. Sinistä korttia koskeva työ on kuitenkin vähitellen avannut mahdollisuuksia tässä vaikeassa asiassa. Puheenjohtajavaltio ei ole säästellyt pyrkimyksiään saada aikaan mahdollisimman paljon edistystä tämän ehdotuksen viimeistelemiseksi, ja se on luonnollisesti ottanut tarkasti huomioon Euroopan parlamentin näkökannat.

Tätä asiakirjaa koskevaa työtä on tehostettu, ja me olemme vakuuttuneet siitä, että tärkeimmät näkökohdat saadaan vahvistettua joulukuun loppuun mennessä. Ministerit tarkastelevat ehdotusta ensimmäisen kerran oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istunnossa 27. ja 28. marraskuuta. On selvää, että Euroopan parlamentin vahva viesti tämän asiakirjan tarkoituksenmukaisuudesta ja lisäarvosta lisää kehittymässä olevaa suuntausta, joka voi tasoittaa tietä tämän selkeästi maahanmuuttajien elämää helpottavan direktiivin lopulliselle hyväksymiselle.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin myös kiittää lämpimästi esittelijöitä, Ewa Klamtia − ja haluaisin yhtyä Jean-Pierre Jouyet'n hänelle esittämään osanottoon − sekä luonnollisesti Patrick Gaubert'ia. Nämä mietinnöt ovat korkealaatuisia, ja kiitän työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokuntien valmistelijoita Rumiana Jelevaa ja Jan Tadeusz Masielia. Kiitän myös Manfred Weberiä, joka toimi Ewa Klamtin sijaisena.

Nämä kaksi direktiiviehdotusta ovat ensimmäinen osa niistä toimista, joista komissio ilmoitti vuonna 2005 laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintasuunnitelmassaan. Ne ovat maahanmuuttajien lisäksi tärkeitä myös jäsenvaltioille ja niiden yrityksille. Patrick Gaubert'n sanojen ja Jean-Pierre Jouyet'n juuri esittämän puheen mukaisesti ne osoittavat, kuinka merkittävä maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeva sopimus, jonka loppuun saattamisen puheenjohtajavaltio Ranska on varmistanut, on ollut. Ne osoittavat myös, että tämä sopimus on tasapainoinen ja että tämä on myös osoitus eurooppalaisten halukkuudesta avata maahanmuuttovirrat, jotka voivat olla erityisen hyödyllisiä ja osoittautua erittäin myönteisiksi eurooppalaisen yhteiskuntamme tulevaisuudelle.

Näiden kahden asiakirjan ansiosta meillä on mahdollisuus osoittaa, kuinka avoin Euroopan unioni on. Voimme ottaa vastaan kolmansien maiden kansalaisia, jotka voivat asettua laillisesti asumaan ja ryhtyä työskentelemään tasolla, jolla he ovat päteviä. On sanomattakin selvää, että he voivat nauttia täysin oikeuksistaan. Nämä asiakirjat osoittavat myös, että Euroopan unioni voi sopia taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton yhteisistä välineistä ja siten löytää sopivan tasapainon yhteiskunnan odotusten, maahanmuuttajien oikeuksien ja heidän alkuperävaltioidensa tarpeiden välillä.

Aloitan laaja-alaisesta välineestä, yhdistelmälupaa ja työvoimamuuttajien oikeuksia koskevasta direktiivistä. Olen iloinen, että komission alkuperäisen ehdotuksen laajat suuntaviivat on vahvistettu erityisesti yhden hakemuksen menettelystä, työntekijöiksi hyväksyttyjen kolmansien maiden kansalaisten yhdistelmäluvasta sekä kaikkien laillisesti työtä tekevien maahanmuuttajien yhtäläisistä oikeuksista riippumatta siitä, mikä oli heidän oleskelunsa alkuperäinen tavoite.

On erittäin tärkeää varmistaa, että kaikilla laillisesti työskentelevillä kolmansien maiden kansalaisilla pitää olla samat vähimmäisoikeudet kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on minusta sopusoinnussa kaikkien merkittävien perusoikeuksia koskevien eurooppalaisten periaatteiden kanssa.

Myös Patrick Gaubert'n mietinnössä ehdotetaan uusia tai täydentäviä toimia, joita komissio voi tukea. Haluaisin mainita erityisesti kolme tarkistusta: tarkistus väliaikaisen oleskeluluvan myöntämisestä, kun hakemuksen uusimista koskeva hallinnollinen päätös on myöhässä, tarkistukset menettelyä koskevien oikeuksien vahvistamiseksi ja lopuksi tarkistukset, joilla tarjotaan mahdollisuus hakea yhdistelmälupaa, kun henkilö asuu jo laillisesti jäsenvaltiossa.

Komissio ymmärtää ja jakaa Euroopan parlamentin toiveen poistaa kaikki rajoitukset artiklassa, joka koskee yhtäläistä kohtelua, ja puheenjohtajavaltion osalta toivon luonnollisesti, että neuvosto suhtautuu avoimesti kaikkiin näihin tarkistuksiin.

Siirryn nyt Ewa Klamtin mietinnössä ehdotettuun Euroopan siniseen korttiin, josta Manfred Weber muistutti meitä. Sinisen kortin tavoitteena on saada unionista kiinnostavampi, lisätä sen kykyä saada erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista maista, jotta laillinen maahanmuutto voi edistää taloutemme kilpailukyvyn vahvistamista siten, että se täydentää Lissabonin strategiaa.

Parlamentin käsiteltävänä olevassa mietinnössä tuetaan komissiota sen osalta, että tämän yhteisen järjestelmän käyttöönotto Euroopassa on tarpeellista ja kiireellistä. Komissio yhtyy sen vuoksi mietinnön päätelmiin, mutta tietyin varauksin. Ensinnäkin komissio kannattaa tarkistuksia, jolla järjestelmästä tehdään kiinnostavampi. Se kannattaa tarkistuksia, joilla pyritään poistamaan yhdenvertaista kohtelua tai sinisen kortin myöntämistä seuraavan kahden vuoden aikana sovellettavat työmarkkinoille pääsyä koskevat rajoitukset. Toiseksi pakolaisten sisällyttäminen laillisten asukkaiden luokkaan voi olla hyödyllinen tälle järjestelmälle. Tämä järjestely puuttui alkuperäisestä ehdotuksesta, mutta meistä se on arvokas jokaisesta näkökulmasta, oli se sitten poliittinen, humanitaarinen tai taloudellinen.

Lopuksi tiettyjen ammattialojen osalta säilytetään ammattikokemusta koskeva vaatimus. Erityisesti uuden teknologian alalla henkilöiden kokemus ja voimavarat ovat arvokkaampia kuin mitkään tutkintotodistukset.

Komissio ei voi sen sijaan hyväksyä tarkistusta, jolla sinisen kortin järjestelmää rajataan vain niiden valtioiden kansalaisiin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut sopimuksia. On totta, että tällä tarkistuksella pyritään vähentämään kehitysmaihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, mutta komissio katsoo tämän johtavan siihen, että direktiivi pannaan täytäntöön liian rajoitetusti. Lisäksi tämä voisi aiheuttaa syrjintää erittäin päteviä maahanmuuttajia kohtaan. He voisivat siten käyttää kansallisia järjestelmiä, joita komissio ja Euroopan parlamentti eivät pysty valvomaan.

Voitte havaita myös, että suhtaudun varauksellisesti siihen, että kiertomuuttoa koskevasta oikeudesta poikkeaminen asetetaan vapaaehtoiseksi. Kyse on suoraan sanottuna enemmän erimielisyydestä kuin varauksellisuudesta. Vaihtoehto palata lähtövaltioon kahden vuoden ajaksi ilman, että työntekijä menettää pitkäaikaisen oleskelevan asukkaan asemaa, on välttämätön, jos haluamme sallia työntekijöiden vaihdon esimerkiksi yliopistojen ja sairaaloiden välillä tai jos haluamme edistää maahanmuuttoon liittyviä sitoumuksia heidän alkuperävaltionsa kehittämiseksi. Tällaiset toimet rajoittaisivat kiertomuuttoa, jonka haluamme kehittyvän yhä enemmän.

Haluaisin lopuksi sanoa muutaman sanan työmarkkinatilanteen huomioon ottamisen tarpeesta. Kuten Manfred Weber muistutti meitä, Euroopan työmarkkinat ovat erilliset ja jokaisen jäsenvaltion on määriteltävä, kuinka monta maahanmuuttajaa se voi ottaa vastaan. Emme saa luonnollisesti unohtaa velvollisuutta, että kaikkien Euroopan jäsenvaltioiden kansalaisten on saatava osallistua työmarkkinoille.

Lopuksi esitän kommentin Jean-Pierre Jouyet'n edustamalle puheenjohtajavaltiolle ja toivon, että neuvostossa ensi viikolla kokoontuvat ministerit voivat ottaa mahdollisimman hyvin huomioon Euroopan parlamentin tarkistukset, joilla varmasti tarjotaan lisäarvoa. Toivon, että voimme ennen vuoden loppua osoittaa, että Eurooppa ei käperry itseensä, vaan avaa maahanmuuttovirrat. Haluamme yhä enemmän hallita tehokkaasti maahanmuuttovirtoja alkuperävaltioiden kanssa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė, kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. (LT) Sinistä korttia koskevassa ehdotuksessa toivotaan, että EU:sta saadaan kiinnostavampi päteville työntekijöille ja että heille annetaan edellytykset väliaikaiselle oleskelulle, mutta että he voivat kuitenkin jäädä tänne myös pitkäksi aikaa. Ehdotuksessa todetaan, että minkäänlaista aivovuotoa ei synny, vaan pikemminkin eräänlaista "aivotuontia". Tämä ei vaikuta todennäköiselle.

Miltä tämä ehdotus vaikuttaa kehitysyhteistyöpolitiikan yhteydessä?

Kun sininen kortti otetaan käyttöön, kehitysmaat menettävät ammattitaitoisia henkilöitä, joiden koulutukseen myös EU on osallistunut erityisesti kaikkein herkimmillä koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla. Kyseisen ammattitaitoisen henkilöstön puute on korvattava ehkä meidän valtioidemme vapaaehtoistyöntekijöillä.

Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Tanska eivät osallistu siniseen korttiin, koska niillä on eettiset säännöt, joiden perusteella kehitysmaiden herkiltä aloilta ei voida kutsua erityisalan henkilöstöä. Tässä yhteydessä aloitteet kehitysmaiden tukemiseksi vaikuttavat epäluotettaville. Liiketoiminnan etu on ilmeisesti edelleen etusijalla.

Sininen kortti voi tosiasiassa aiheuttaa kehitysmaille suurta vahinkoa aivovuodon vuoksi.

 
  
MPphoto
 

  Jan Tadeusz Masiel, valmistelija. (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, direktiivi kolmansien maiden ammattitaitoisten kansalaisten pääsystä EU:hun on ensimmäinen askel kohti Euroopan unionin yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Se on ensimmäinen kunnollinen yritys rajoittaa laitonta maahanmuuttoa ja edistää laillista maahanmuuttoa Euroopassa.

Olimme sinisen kortin järjestelmän valmistelussa huolissamme siitä, että kolmansien maiden kansalaisia väärinkäytetään, mutta toivoimme toisaalta, että uudella työvoimalla vastataan työmarkkinoidemme tarpeisiin ja edistetään taloutemme kehittymistä. Sinisestä kortista on tarkoitus tulla Euroopan käyntikortti, jotta Eurooppa olisi pienten ja keskisuurten yritystemme tarvitseville päteville työntekijöille kiinnostava paikka tehdä työtä ja elää.

Tänään täällä edustamani työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan mielestä oli tärkeää varmistaa, että Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia työntekijöitä ei kohdella huonommin kuin omia kansalaisiamme. Meidän oli tämän vuoksi laadittava säännös oikeudesta saada samaa palkkaa samasta työstä, varmistaa perheen yhdistäminen sekä antaa käyttöön perussosiaaliturva, jotta saapuneet työntekijät kotoutetaan nopeasti ja täydellisesti. Haluaisin lopuksi kiittää varjoesittelijöitä heidän tuestaan sekä ilmoittaa puheenjohtajavaltio Ranskalle, että työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on työskennellyt nopeasti auttaakseen sitä saavuttamaan tavoitteensa ennen sen toimikauden loppua.

 
  
MPphoto
 

  Rumiana Jeleva, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (BG) Haluaisin onnitella Patrick Gaubert'ia hänen ehdotuksestaan neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille Euroopan unionin alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävästä yhdistelmäluvasta. Olin tämän direktiivin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan valmistelija. Olen Bulgariaa edustava Euroopan parlamentin jäsen, ja maani on yksi kymmenestä jäsenvaltiosta, joihin sovelletaan siirtymäkausia. Vastustan jyrkästi suurelle osalle Euroopan työntekijöistä asetettuja työmarkkinoille pääsyä koskevia rajoituksia. Olen tästä syystä tyytyväinen Euroopan toimielinten ponnisteluista, joilla varmistetaan kaikkien Euroopan unionissa asuvien ja laillisesti työssä käyvien henkilöiden tasa-arvoinen kohtelu.

Tämän direktiivin tarkoituksena on toimia laaja-alaisena välineenä, kun otetaan huomioon, että tiettyjä direktiivejä on jo voimassa tai ne hyväksytään piakkoin. Tarkoitan direktiivejä, jotka koskevat kausityöntekijöitä, pitkäaikaisia asukkaita sekä tänään käsittelemiämme EU:n sinisiä kortteja. Sain kantaa laatiessani tukea valiokunnan kollegoilta, ja uskon, että ehdotuksillamme vahvistetaan kolmansien maiden työntekijöiden oikeuksia tasapuolisesti. Haluaisin mainita oikeuden koulutukseen, tutkintojen ja todistusten tunnustamisen, työolot, sosiaaliturvan saatavuuden, verohelpotukset ja niin edelleen. Tässä direktiivissä säädetään kolmansien maiden työntekijöiden työtä koskevien yleisten oikeuksien vähimmäisvaatimuksista. Näiden oikeuksien ei pitäisi näin ollen ulottua erityisissä direktiiveissä vahvistettuja oikeuksia pidemmälle. Siksi komission ehdotuksessa pyritään asettamaan erityisedellytyksiä näiden oikeuksien käytölle. Nämä edellytykset kuitenkin puuttuvat kantamme lopullisesta versiosta, josta äänestettiin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa. Olemme joutuneet siten tilanteeseen, jossa on räikeitä epäjohdonmukaisuuksia, ja tämä koskee esimerkiksi EU:n sinistä korttia koskevaa direktiiviä ja muita erityisdirektiivejä, kuten pitkän aikaa EU:ssa asuneita kolmansien maiden kansalaisia koskevaa direktiiviä.

Hyvät parlamentin jäsenet, tämän rahoitus- ja talouskriisin aikana on välttämätöntä, että pysymme realistisina. Vetoan teihin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan valmistelijana, että suhtaudumme asiaan vastuullisesti ja äänestämme loogisesta ja johdonmukaisesta asiakirjasta.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (HU) Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, parlamentti keskustelee tänään maahanmuuttoa koskevasta direktiivipaketista ja se hyväksyy huomenna tärkeitä ja pitkän tähtäimen mietintöjä.

Euroopan unionissa on tällä hetkellä 27 eri järjestelmää, joilla säännellään kolmansien maiden kansalaisten asemaa. Kahdella uudella direktiivillä varmistetaan erittäin päteville työntekijöille yksinkertaisempi menettely, ja niihin sisältyy mahdollisuus yksinkertaisemmasta maahantuloa ja oleskelua koskevasta järjestelmästä. Voimme nähdä, että näillä kahdella direktiivillä yritetään saada aikaan tehokas kompromissijärjestelmä nykyisen hajanaisen lainsäädännön sijasta.

Euroopan kansanpuolueen esittelijät ovat tehneet tässä suhteessa vakavasti otettavaa ja tärkeää työtä. Mietintö erittäin pätevien työntekijöiden työllisyydestä, joka tunnetaan sinistä korttia koskevana mietintönä, on hyvä ja tasapainoinen. Esittelijä Ewa Klamt ansaitsee erityisen kiitoksen. Haluaisimme myös kiittää Patrick Gaubert'ia hänen mietinnöstään.

Kansanpuolue pyrkii samalla varmistamaan, että EU:n kansalaisten etuuskohtelua koskeva lauseke on keskeinen osa mietintöä. Haluaisin todeta niille kollegoille, jotka vastustavat etuuskohtelun periaatetta ja esittävät tarkistuksia tämän periaatteen käyttöönoton poistamiseksi tästä mietinnöstä, että Unkarin kansalaisena ja kaikkien uusien jäsenvaltioiden kansalaisten nimissä pidän mahdottomana hyväksyä sitä, että emme ota käyttöön tiukkaa periaatetta jäsenvaltioiden työntekijöiden etusijaisuudesta kolmansien maiden työntekijöihin nähden.

Tällainen lähestymistapa on erityisen tuomittava ja se on tekopyhä, koska meitä uusien jäsenvaltioiden kansalaisia syrjitään edelleen monissa vanhoissa jäsenvaltioissa työmarkkinoille pääsyn suhteen, ja kuka tietää kuinka kauan tämä jatkuu. On häpeällistä, että EU:ssa puhutaan unionistamme tavalla, jonka mukaan uusien jäsenvaltioiden kansalaisia pidetään toisen luokan kansalaisina. Kiitos mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 

  Javier Moreno Sánchez, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, toivon, että näitä ensimmäisiä sanojani ei oteta huomioon tässä mahdottomassa koneella mitatussa ajassa, koska haluaisin yhtyä parlamentin Ewa Klamtille ilmaisemaan osanottoon ja haluaisin erityisesti kiittää esittelijöitä.

Aloitan nyt puheenvuoroni. Kiitän esittelijöitä, koska näillä kahdella ehdotuksella edistetään yhteisen maahanmuuttopolitiikan laadukkuutta. Samalla edistämme laillista maahanmuuttoa, mikä on keskeinen osa yleistä lähestymistapaamme.

Yhtäläiset oikeudet sekä laillisille maahanmuuttajille annettava yhdistetty oleskelu- ja työlupa on ulotettava mahdollisimman laajaan työntekijämäärään. Me sosialistit pyydämme sen vuoksi, että mitään työntekijäryhmää ei jätetä ulkopuolelle.

Sininen kortti avaa maahanmuuttajille mahdollisuuksia asettua perheidensä kanssa EU:n jäsenvaltioihin ja työskennellä siellä. Se avaa yhden oven 27 työmarkkinalle. Tämä ei saa kuitenkaan merkitä sitä, että ainoastaan erittäin pätevät työntekijät pääsevät sisään tästä ovesta. Hyvä komission jäsen, me edellytämme, että komissio antaa piakkoin ehdotuksia muista työntekijäryhmistä.

Hyvät parlamentin jäsenet, meidän on vältettävä aivovuotoa. Tästä sinisestä kortista ei saa tulla passia, jolla kannustetaan tärkeitä työntekijöitä jättämään kehitysmaat. PSE-ryhmä haluaa, että rahoitamme jokaista EU:hun tulevaa pätevää ammattihenkilöä kohden uuden ammattihenkilön koulutuksen lähtömaassa.

Lopuksi Euroopan on oltava kiinnostava kohde unionin ulkopuolelta tulevien lahjakkaiden ihmisten lisäksi myös omille eurooppalaisille ammattilaisillemme. Vuonna 2007 lähes 300 000 erittäin pätevää eurooppalaista lähti työn perään unionin ulkopuolelle. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta he pysyvät Euroopassa.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, minusta vaikuttaa siltä, että konservatiivit ja sosialistit ovat nyt hyvää pataa toistensa kanssa sinisestä kortista, ja oma ryhmäni on tästä rehellisesti sanottuna hämmästynyt. EU on pyrkinyt jo pitkän aikaa saamaan aikaan kattavan maahanmuuttopaketin, johon sisältyvät menettelyt laittoman maahanmuuton torjumiseksi sekä toimet Euroopan tulevaisuuteen suuntautuvan laillista maahanmuuttoa koskevan strategian edistämiseksi.

Muistatte ehkä erittäin tunteellisen keskustelun palauttamista koskevasta direktiivistä. ALDE-ryhmä totesi tuolloin, että palauttamispolitiikkaa ei voida tarkastella erillisenä asiana: sitä pitäisi tarkastella koko maahanmuuttopaketin erottamattomana osana, välttämättömän osana, ja tämä pitää edelleen hyvin paikkansa. Meillä on nyt viimeinkin mahdollisuus antaa selkeä viesti siitä, että tarvitsemme parempia mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle, jotta voidaan vastata kiireellisesti päteviä työntekijöitä tarvitsevien yritysten tarpeisiin.

Se, että emme voineet odottaa paljoa PPE-ryhmältä laillista maahanmuuttoa koskevassa kysymyksessä, on valitettavaa, mutta se oli jo ennalta nähtävissä. Se, että PSE-ryhmä on yleisesti ottaen samaa mieltä PPE-ryhmän sinistä korttia koskevista tarkistuksista, saa hiukseni nousemaan pystyyn. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan äänestyksessä tätä järjestelmää vesitettiin huomattavasti. On otettu käyttöön aivan liian monta rajoitusta, jotka eivät millään tavalla edistä sitä, että EU olisi kiinnostavampi erittäin päteville työntekijöille.

On oltava selvää, että sinisen kortin tarkoituksena on lisätä EU:n talouden kilpailukykyä. Sinistä korttia koskeva ehdotus ei ole vain otollinen yritys ottaa parhaat työntekijät ja jättää muut jäljelle. Tällä aiheutetaan kehitysmaille aivovuotoa.

Nykysuuntaus on se, että suuri enemmistö erittäin pätevistä työntekijöistä muuttaa EU:n sijasta Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Australiaan. Jos me haluamme kääntää suuntauksen, meidän on oltava kunnianhimoisia. Parlamentti aikoo hyväksyä mietinnön, jolla heikennetään jo entisestäänkin hyvin vaatimatonta komission ehdotusta. On oltava selvää, että ALDE-ryhmä on sinisen kortin vahva tukija. Mielestämme tämänhetkisellä asiakirjalla ei saada aikaan tarpeellista muutosta laillista maahanmuuttoa koskevassa asiassa, vaan sillä vahvistetaan sen sijaan jäsenvaltioiden protektionistisia käytäntöjä.

Tiedämme kaikki, että neuvosto on esittänyt erinomaisen kunnianhimoisia lausuntoja, mutta tiedämme myös, että liian usein tehokas päätöksenteko rajoittuu siihen, että jäsenvaltiot eivät pysty todella tekemään työtä yhteisen edun mukaisesti. Lisäksi tehokasta päätöksentekoa tällä alalla heikentää hyvin tunnepitoinen ja sekava keskustelu laillisesta maahanmuutosta, ja siinä ei keskitytä asiaan.

Tampereen ohjelma, Haagin ohjelma, Ranskassa tehty maahanmuuttosopimus sekä pian voimaan tuleva Tukholman ohjelma: loppujen lopuksi kaikki liittyy siihen, että nämä perussitoumukset on saatettava konkreettisiksi ja tehokkaiksi toimiksi. Jos haluamme EU:n hyötyvän ehdotetusta järjestelmästä, meidän on oltava kunnianhimoisia ja sen vuoksi toivon, että äänestätte huomenna tämän mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski, UEN-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, käytettävissä olevien tietojen mukaan pätevät kolmansien maiden työntekijät eivät valitse yleisesti Euroopan unionia, vaan Yhdysvallat, Kanadan tai Australian. Esimerkiksi vain noin 5,5 prosenttia Maghreb-maista tulevista erittäin pätevistä maahanmuuttajista saapuu EU:hun, mutta Yhdysvallat ja Kanada ottaa vastaan heistä noin 54 prosenttia. Tämä johtuu EU:n valtavan erilaisista maahanpääsyjärjestelmistä, jotka vaikeuttavat liikkumista valtiosta toiseen. Ainoastaan kuudella jäsenvaltiolla on erityisiä ohjelmia erittäin pätevien työvoimamuuttajien työllistämistä varten.

Sen vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot soveltavat johdonmukaisempaa lähestymistapaa Euroopan maahanmuuttopolitiikkaan, johon sisällytetään kotouttaminen ja poliittiset näkökohdat. Meidän on yhdenmukaistettava lainsäädäntöä, jotta voidaan valvoa EU:hun suuntautuvia ja sen sisäisiä muuttovirtoja ja siten tarjota päteville maahanmuuttajille paremmat mahdollisuudet.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijöitä myönteisestä lähestymistavastaan näihin osittaisiin, mutta hyvin kauan odotettuihin myönteisimpiin toimiin, jotka koskevat maahanmuuttoa ja kolmansien maiden kansalaisten asemaa Euroopan unionissa. Olen iloinen myös komission myönteisemmästä suhtautumisesta tiettyihin parlamentin tarkistuksiin.

Vihreiden ryhmän lähtökohta on ollut sellaisten oikeuksien aikaansaaminen, jotka vastaavat mahdollisimman paljon EU:n kansalaisten oikeuksia, eli yhtäläiset oikeudet, ja se, että järjestelmä on mahdollisimman avoin ja vastaanottava. Olen täysin samaa mieltä niiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka pitivät skandaalina, että EU:n kansalaisia ei tällä hetkellä kohdella tasavertaisesti. Pyydän kuitenkin, että kollegat eivät yhdy jäsenvaltioidemme varovaiseen lähestymistapaan yhdenvertaisesta kohtelusta ja rankaise siten kolmansien maiden kansalaisia.

On aivan selvää, että EU tarvitsee monen eri ammattitaidon tason työntekijöitä. Haluamme, että ihmiset tulevat käyttämään ja kehittämään taitojaan eri valtioista: Intiasta, Uudesta-Seelannista, Ghanasta, Kiinasta ja mistä tahansa. Sen vuoksi emme tue tarkistusta 84 emmekä tarkistusta 24, joka koskee sitä, että siniset kortit myönnetään ainoastaan niiden valtioiden erittäin päteville maahanmuuttajille, jotka ovat aiemmin tehneet kumppanuussopimuksia. En ole varma, mitä Yhdysvallat sanoisi tästä.

On totta, että meidän on oltava varovaisia maailman köyhimpien valtioiden tiettyjen alojen kanssa. Meidän on varottava myös sitä, että nämä henkilöt eivät ole ainoita, jotka eivät voi kehittää taitojaan Euroopan unionissa. Meidän on huolehdittava myös siitä, että emme käytä tätä ehdotusta yleisen kehityspolitiikan luomiseksi. Tämä on laaja-alainen ehdotus. Se kattaa kaikki mahdolliset maailman valtiot. Kyllä, meidän on maksimoitava ammattitaitoa omissa jäsenvaltioissamme. Se vuoksi tuemme tarkistusta, jossa toistetaan esimerkiksi syrjinnän vastainen lainsäädäntö, joka on toivottavasti kunnianhimoinen myös seuraavassa vaiheessaan.

Tuemme kaikkia tarkistuksia, joilla turvataan yksilön oikeudet ja äänestämme kaikkia niitä tarkistuksia vastaan, joilla kyseiset oikeudet pyritään poistamaan. Pidämme myönteisinä ponnisteluja menettelyjen yksinkertaistamiseksi, mutta pahoittelemme, että parlamentti ei ole ollut kunnianhimoisempi erityisesti sinistä korttia koskevassa asiassa, ja että se on itse asiassa asettanut sille esteitä. Sen vuoksi on todennäköistä, että emme tue tätä ehdotusta sellaisenaan, vaikka varmasti periaatteessa kannatamme ajatusta.

 
  
MPphoto
 

  Giusto Catania, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ryhmäni puolesta esittää myös osanottoni Ewa Klamtille.

Haluaisin heti tarkastella tämänpäiväisen keskustelun aihetta, koska Euroopan unioni soveltaa maahanmuuttoon edelleen kaksijakoista politiikkaa. Tätä sovelletaan jäsenvaltioiden politiikassa: ne ovat allekirjoittaneet maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen, jossa nimenomaisesti esitetään, että nollamaahanmuutto on haitallista ja vahingollista Euroopan unionille, mutta sitten saamme tietoomme, että kotimaani sisäministeri kannattaa rajojen sulkemista seuraavan kahden vuoden ajaksi.

Yhteisön maahanmuuttopolitiikka on edelleen kaksijakoista. Patrick Gaubert on oikeassa sanoessaan, että Euroopassa on demografinen kriisi ja että tarvitsemme enemmän maahanmuuttoa. Komissio selvitti sen meille: tarvitsemme 50 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2060 mennessä, mutta emme tee mitään saadaksemme heidät tänne, vaan sen sijaan painopisteenämme on palauttamispolitiikan yhdenmukaistaminen.

Puhumme tänään ainoastaan Euroopan unionin alueella olevien henkilöiden yhteisestä työ- ja oleskeluluvasta. Luomme erittäin päteville työntekijöille sinisen kortin, joka vaikuttaa vain 1,5−3 prosenttiin Euroopan maahanmuuttajista. Tällä on siten vain pieni merkitys, kun otetaan huomioon työntekijöitä koskevat todelliset tarpeet Euroopassa.

Tällä hetkellä työmarkkinoille on jo otettu on noin kuusi miljoonaa laitonta työntekijää, ja heitä pidetään laittomassa asemassa, koska tällainen tilanne pitää työvoima- ja sosiaaliturvakustannukset sopivan alhaalla.

Me katsomme, että meidän olisi käynnistettävä laillistamista koskeva ohjelma niille työntekijöille, jotka ovat jo asettuneet eurooppalaisille työmarkkinoille. Meidän mielestämme sininen kortti on virhe, koska maahanmuuttajista tehdään valinta jo ennakolta; me katsomme, että erittäin päteviä työntekijöitä koskeva määrittely on liian rajoittava ja olemme sitä mieltä, että yhteisön etuuskohtelu on tietynlaista syrjintää.

Meidän mielestämme maahanmuuttopolitiikan suuntaa olisi muutettava täysin. Tiedämme sen tosiseikan, että sininen kortti on ensimmäinen merkki laillisten maahanmuuttovirtojen avaamisesta, mutta tämä ei riitä siihen, että ryhmämme äänestäisi sen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland , IND/DEM-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, jäsenvaltioiden olisi edelleen saatava itse päättää maahanmuuttajien oikeudesta tulla niiden alueelle. Niin kauan kun jäsenvaltioissamme on työttömiä, ei ole mitään syytä edistää laillista maahanmuuttoa.

Komission ehdotus ei tuo yksinkertaisempaa menettelyä yhtään lähemmäksi, toisin mitä on esitetty. Komission ehdotuksen lisäksi erittäin ammattitaitoisia maahanmuuttajia koskevat kansalliset säännökset jäävät voimaan, ja lisävaatimukset ovat mahdollisia. Mitä lisäarvoa tällä EU:n säännöksellä tarjotaan? Tällä ei tarjota vastausta oppilaitosten ja teollisuuden ongelmiin. Ne haluavat selkeän järjestelmän Euroopan unionin ulkopuolelta tuleville työntekijöille ja opiskelijoille, ja tällä ei vähennetä vaan luodaan vain lisää byrokratiaa. Haluaisin järjestelmän, jossa maahanmuuttopolitiikka jää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Tällä tavoin jokaisella jäsenvaltiolla voisi olla omat selkeät menettelynsä. EU:ssa voimme sopia siitä, voivatko henkilöt matkustaa vapaasti ja muuttaa toisiin valtioihin.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI). (FR) arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Jouyet, arvoisa komission jäsen, kiitän teitä vilpittömästi. Olette näkökulmillanne antaneet minulle paljon argumentteja seuraaville vaalikampanjoilleni, joissa käsitellään maahanmuuttokysymystä, koska te puhutte − lainaan teitä − avoimesta Euroopan unionista, muuttovirtojen avaamisesta, mahdollisimman monelle henkilölle tarjottavan sinisen kortin eduista, ammattitaitoisten henkilöiden houkuttelemisesta ja siitä, että maahanmuuttoa ei estetä.

EU:n motto maahanmuuttokysymyksessä voisi olla "älä näe mitään, älä kuule mitään, älä tiedä mitään". Euroopan kansat ovat kärsineet joka päivä 20 vuoden ajan tähän ongelmaan liittyvistä sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, jotka koskevat identiteettiä, turvallisuutta, työn epävarmuutta, köyhyyttä ja työttömyyttä.

Voin panna merkille viittaukset maahanmuuttajien oikeuksiin, mutta kuka mainitsee työntekijöiden sosiaaliset oikeudet? Kuka puhuu niistä miljoonista ja kymmenistä miljoonista eurooppalaisista, jotka ovat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja jotka eivät saa työtä millään hierarkia- tai pätevyystasolla?

Euroopassa harjoitettu kotouttamispolitiikka on todellista kansallista hajottamispolitiikkaa, johon olemme joutuneet kohtuuttoman yhteisöllistämisen vuoksi. Ehdottamanne sininen kortti ei ole mitään muuta kuin keino houkutella kaikkialta maailmasta miljoonia uusia maahanmuuttajia. Sitä ei pitäisi jatkaa, vaan olisi jatkettava politiikkaa maahanmuuttajien palauttamisesta maahansa, kansallisesta ja yhteisön etuuskohtelusta sekä kansallisesta ja yhteisön suojelusta.

Lopuksi kehitysmaiden eliittiryhmiä ryöväämällä estätte näiden valtioiden taloudellisen kehityksen. Nämä kansat ja nämä valtiot tarvitsevat pääomaa ja päteviä työntekijöitä. Te viette heiltä kummatkin.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Jouyet, arvoisa komission jäsen Barrot, hyvät parlamentin jäsenet, toisin kuin edellinen puheenvuoron esittäjä, minä vastustan ehdottomasti "EU:n linnaketta" ja sen vuoksi tuen aktiivisia toimintalinjoja taloudellisista syistä maahan tulevien henkilöiden vastaanottamiseksi.

Ainoa keino saada aikaan tasapainoinen maahanmuuttopolitiikka on laittoman maahanmuuton tiukka torjuminen ja laillisen maahanmuuton rohkea sääntely. Aiomme hyväksyä tämän vuoksi sinistä korttia koskevan direktiivin.

Emme voi kuitenkaan rajoittaa maahanmuuttoa pelkästään erittäin päteviin henkilöihin ja siten sulkea ovia muilta vähemmän päteviltä työntekijöiltä. Kummatkin työntekijäluokat ovat muutaman vuoden kuluttua tärkeitä Euroopan taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Kysymys on siis useista miljoonista ihmisistä.

Kannatan tästä syystä direktiiviehdotusta, jolla pyritään luomaan yhden hakemuksen menettely yhdelle oleskelu- ja työluvalle. Tällä tarjotaan selkeää hyötyä, koska sillä yksinkertaistetaan toimia, vähennetään byrokratiaa ja helpotetaan maahanmuuttajan aseman valvontaa, ja sen perusteella tunnustetaan unionin alueella laillisesti oleskelevien työvoimamuuttajien yhtäläiset oikeudet. Kaikki maahanmuuttajat hyötyvät työntekijöiden oikeuksista, jotka vastaavat vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten oikeuksia. Kausityöntekijöitä ja erittäin päteviä työntekijöitä käsitellään kuitenkin erityisissä direktiiveissä.

Tämän koko yhteisön alueella sovellettavan yhdenvertaisen kohtelun pitäisi auttaa torjumaan työntekijöiden hyväksikäyttöä sekä edistää näiden työntekijöiden kotouttamista, millä parannetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Olen samaa mieltä Ewa Klamtin kanssa: on hyödyllistä luoda yhteinen järjestelmä erittäin pätevien työntekijöiden vastaanottamiseksi sen sijaan, että meillä on 27 eri järjestelmää. Olen samaa mieltä Ewa Klamtin tekemistä ehdotuksista, jotka koskevat vastaanottoa koskevien edellytysten tiukentamista samalla, kun parannetaan aivovuodon ehkäisytoimia.

Kiitän Ewa Klamtin ja Patrick Gaubert'n ponnisteluja, mutta haluaisin päättää puheeni, arvoisa puheenjohtaja, esittämällä pahoitteluni siitä, että parlamentin mielipide ei näytä olevan erityisen painava. Kaikki viittaa siihen, että neuvostossa on jo tehty poliittinen päätös ja parlamentin äänestystä ei ole odotettu. Pidän sitä valitettavana.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler, (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin ensin ilmaista syvän osanottoni Ewa Klamtille ja kiittää häntä tästä mietinnöstä.

Me tarvitsemme erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista maista työmarkkinoillemme osittain siksi, että olemme investoineet liian vähän koulutukseen ja jättäneet työttömäksi liian monet pätevät työntekijät, jotka eivät ole enää käytettävissä työmarkkinoilla. Meidän on sen vuoksi toteutettava enemmän toimia koulutuksen ja kotiopiskelun hyväksi ja avattava työmarkkinamme erittäin päteville maahanmuuttajille.

Sininen kortti on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, ja se mahdollistaa kolminkertaisen hyödyn. Ensinnäkin yritykset voivat keskipitkällä aikavälillä täyttää avoimet työpaikat pätevillä työntekijöillä ja hyötyä uudesta kansainvälisestä asiantuntemuksesta. Toiseksi erittäin pätevät työntekijät ja heidän lähisukulaisensa voivat saada erilaisia mahdollisuuksia, joita heillä ei ehkä ole kotimaassaan. Kolmanneksi he voivat edistää merkittävästi lähtövaltionsa taloudellista kasvua, kun he palaavat sinne väliaikaisesti tai pysyvästi.

Huolenaihe siitä, että tämä voi johtaa aivovuotoon, on hyvin perusteltu. Sen vuoksi suosittelemme, että emme aktiivisesti hae työntekijöitä koulutuksen ja terveydenhuollon alalta erityisesti niistä valtioista, jotka ovat kärsineet maastamuutosta ja joissa on puute pätevistä ja kouluttamattomista työntekijöistä. Tämä on kuitenkin kehityspoliittinen ongelma, jota emme voi ratkaista täällä. Meidän on tämän lisäksi muistettava, että valtiot eivät omista yksittäisiä kansalaisia. Meidän kansalaisemme voivat etsiä työtä muista valtioista ja lähteä kotimaastaan ilman suuria esteitä, joten myös muiden valtioiden kansalaisten olisi voitava työskennellä EU:ssa.

Periaate, jonka mukaan samasta työstä on maksettava sama palkka, on meille luonnollisesti tärkeä. On totta, että asioita voidaan aina parantaa ja että parannukset ovat tarpeellisia. Uskon kuitenkin, että tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensiksi kiittää monien muiden henkilöiden tavoin esittelijöitä Ewa Klamtia, jolle esitän osanottoni ryhmäni puolesta, ja Patrick Gaubert'iä.

Haluaisin kuitenkin, hyvä ministeri Jouyet, onnitella myös puheenjohtajavaltio Ranskaa, koska ainakin sinisen kortin osalta puheenjohtajavaltio on osoittanut korkean tason sitoumusta, jonka ansiosta neuvostossa on päästy poliittiseen sopimukseen. Voisin lisätä, että en usko, että Patrick Gaubert'n mietinnön osalta osoitettiin tällaista sitoumusta.

Kuten kollegani ovat todenneet, Euroopan unioni ottaa näiden kahden mietinnön ansiosta tärkeän askeleen maahanmuuttopolitiikassaan. Tiedämme kaikki, ja olemme usein pahoitelleet tätä edellisen parin vuoden aikana, että suurin osa ajastamme ja voimavaroistamme on käytetty torjumaan laitonta maahanmuuttoa, mikä on tietenkin välttämätöntä. Tänään kuitenkin Euroopan unioni hyväksyy näissä kahdessa asiakirjassa sen, että taloudellisista syistä tapahtuva aktiivinen laillinen maahanmuutto on tarpeellista ja tärkeää. Tiedämme kaikki, että laillinen taloudellisista syistä tapahtuva maahanmuutto on tarpeellista Euroopan mantereelle, ja muutaman fasistin harjoittama asioiden tarkoituksellinen monimutkaistaminen ei muuta mielipidettämme.

Patrick Gaubert'n mietinnössä otetaan käyttöön velvoite siitä, että jäsenvaltio myöntää yhdistetyn oleskelu- ja työluvan, ja mietinnössä pyritään varmistamaan työvoimamuuttajien oikeus yhdenvertaiseen kohteluun mahdollisimman monella alalla. Haluaisin lähettää viestin ystävälleni Giusto Catanialle. Giusto, teit typerän virheen. Yhdistelmälupaa ei sovelleta ainoastaan työntekijöihin, jotka jo oleskelevat Euroopan unionin alueella. Yhtäläiset oikeudet koskevat myös tänne saapuvia eikä pelkästään täällä jo olevia henkilöitä. Olen pahoillani, mutta kun arvostelet jotain perustellaksesi mietinnön hylkäämistä, niin sinun pitäisi kyllä yrittää lukea sitä oikein.

Ewa Klamtin mietinnössä pyritään määrittelemään erittäin pätevien kansalaisten Eurooppaan tuloa koskevat edellytykset, ja tämä on ehdottoman tarpeellista. Vielä yksi huomautus tästä asiasta, koska ryhmäni kollegat keskittyivät tähän. Yhdyn heidän pahoitteluunsa tietyistä seikoista. Tämä järjestelmä, enkä nyt puhu periaatteista, on hieman liian varovainen, ajoittain liian protektionistinen, mutta kaiken kaikkiaan se on välttämätön askel eteenpäin ja sen vuoksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajana äänestän näiden kahden mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme jo vuosia kuulleet maahanmuuttoa koskevia kehotuksia, joihin liittyy aikatauluja. Niissä kerrotaan meille kaunis satu tarpeesta, jonka myös YK on esittänyt, että länsimaiden talous kasvaa jatkuvasti. Olemme kuulleet erityisesti Euroopan valtioissa väitteen, että tarvitsemme kymmeniä tai jopa satoja miljoonia uusia työntekijöitä Eurooppaan.

Nyt rahoituskriisi kohdistuu meihin kaikkiin kotimaassamme, mikä on kaikille valitettavaa, ja jopa suurin ammattijärjestö CGL, tai ainakin jotkut sen Veneton alueen johtajat ovat todenneet: "rehellisesti sanoen työntekijämme ovat vaarassa menettää työpaikkansa, ja meidän on alettava harkita vakavasti heidän työpaikkojaan". Sen vuoksi on hyvä, että komissio kiistää nämä kauniit menneisyyden sadut ja pitää kiinni siitä, että kolmen prosentin maahanmuutto voi olla hyödyllistä, kun on perusteltuja syitä saada ihmisiä EU:n alueelle. Eurooppa tarvitsee varmasti edelleen päteviä maahanmuuttajia, ja he voivat olla meille hyödyllisiä. On olemassa kuitenkin suuri este, ja se koskee maahanmuuttajien kotivaltioiden oikeutta siitä, että niiden pätevimpiä ihmisiä ei viedä pois.

Ehdotus on sinänsä hyvä, mutta siitä puuttuu lopullinen päätelmä, mikä olisi rohkaista ja helpottaa näiden pätevien työntekijöiden paluuta kotimaihinsa, jotta näitä valtioita suojellaan globalisaation vaikutuksilta.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, on kulunut puoli vuotta palauttamista koskevasta direktiivistä järjestetystä häpeällisestä äänestämisestä, joka aiheutti paljon pilkkaa ja arvostelua kansainvälisellä tasolla. Epäilen suuresti, että unioni pystyy näiden kahden − sinistä korttia ja yhdistelmälupaa koskevan − asiakirjan ansiosta pelastamaan maineensa. Miksi? Koska ilmoitettiin hyvin mahtipontisesti, että nyt perustetaan todellinen laillista maahanmuuttoa koskeva eurooppalainen politiikka. Tilanne on nyt se, että työntekijät ovat ala-arvoisessa asemassa, jossa heille ei anneta mitään sosiaalista tukea, heiltä evätään oleskelulupa, jos he menettävät työnsä, he voivat osallistua vain rajoitetusti ammattiliittoihin ja heidän liikkuvuuttaan on rajoitettu. Tämä ei osoita kovin suurta kunnianhimoa, ja unioni ei pysty kilpailemaan Yhdysvaltojen tai Kanadan kanssa tällä sinisellä kortilla, jos oletetaan, että tämä on itsessään kannatettava tavoite.

Onko todella liikaa pyytää sellaisia todellisia sosiaalisen suojelun ja yhdenvertaisen kohtelun takuita, joista nauttivat kotimaiset työntekijät? Onko nämä työntekijät alistettava raadantaan? Olisiko heille varmistettu liikaa oikeuksia, jos Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista olisi ratifioitu?

Lopuksi kysyn itseltäni ja teiltä, mikä logiikka on siinä, että haluamme houkutella työvoimamuuttajia unioniin, mutta kieltäydymme laillistamasta niiden alueellamme jo työssä olevien henkilöiden asemaa, jotka työskentelevät laillisesti ja ilman oleskelulupaa? Euroopan unioni avaa laillisen maahanmuuttopolitiikan, mutta se avaa sen pakotettuna, ja utilitaristinen logiikka ja jokaisen jäsenvaltion yhtäläisiin oikeuksiin soveltamat poikkeukset voivat nousta tässä tilanteessa esille. Milloin me ymmärrämme ja ennen kaikkea hyväksymme, että maahanmuutto on mahdollisuus, mahdollisuus inhimilliseen kehitykseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, eteläisten valtioiden kehitykseen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun, jota olemme käyneet paljon tämän vuoden aikana?

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).(SV) Arvoisa puhemies, Frontexin vuoksi erittäin vaikeassa asemassa olevia ihmisiä käännytetään pois EU:sta. Unioni rakentaa muureja, joiden läpi eivät pääse monet suojelun tarpeessa olevat. Nyt sinisen kortin vuoksi ehdotetaan, että tiettyjen henkilöiden maahantuloon sovelletaan erityiskohtelua. Heihin sisältyvät korkeasti koulutetut työntekijät, ja heiltä edellytetään koulutustasoa tai ammattikokemusta, josta maksettavan vähimmäispalkan olisi esimerkiksi Ruotsissa oltava vähintään 43 000 kruunua tai 4 300 euroa kuukaudessa. Tavallisista työntekijöistä tai suojaa tarvitsevista henkilöistä ei tarvitse välittää. Korkeasti koulutetut henkilöt, joita kehitysmaiden kansat tarvitsevat parantamaan kotimaansa tilannetta, ovat tervetulleita. Kuulun niihin henkilöihin, jotka pitävät myönteisenä avoimuutta ja maahanmuuttoa, mutta edellytyksenä on oltava se, että ketään ei syrjitä alkuperävaltion tai koulutustason perusteella.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni haluaa tuoda vielä enemmän työvoimamuuttajia sen sijaan, että se yrittää puuttua niiden eurooppalaisten ongelmiin, jotka ovat työttömiä jäsenvaltioissa. Niin sanotun sinisen kortin saaneet menestyksekkäät hakijat, jotka otetaan vastaan yhteen jäsenvaltioon, voivat 18 kuukauden kuluttua muuttaa toiseen jäsenvaltioon. Tähän sisältyy heidän perheensä ja huollettavansa. Tämä on osa Euroopan unionin uutta yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, jossa se sanelee, kuka voi muuttaa jäsenvaltioihin ja millä ehdoilla.

Yhdistynyt kuningaskunta väittää, että se voi jättäytyä tämän politiikan ulkopuolelle, mutta kuningatar on hyväksynyt Lissabonin sopimuksen, ja on mahdollista, että muut jäsenvaltiot ratifioivat sen. Kun Lissabonin sopimus on ratifioitu, Yhdistyneen kuningaskunnan on hyödytöntä pyrkiä jättäytymään järjestelmän ulkopuolelle, ja on lähes varmaa, että meidän on pakko noudattaa tätä direktiiviä.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, pidän strategisena virheenä, että EU luulee, että meidän pitäisi tuoda pätevää henkilöstöä muista valtioista ja muilta mantereilta, kun omien instituuttiemme, koulujemme ja yliopistojemme pitäisi kouluttaa erittäin päteviä työntekijöitä uuden strategisen toimintamallin mukaisesti. Näin ollen puuttuu ajatus siitä, millaisen Euroopan tulevaisuuden pitäisi olla. Sen vuoksi kukaan ei ajattele, keitä meidän pitäisi kehottaa seuraavan kymmenen tai viidentoista vuoden aikana johtamaan korkeatasoisia tehtaita tai laitoksia.

Meidän pitäisi myös sanoa, että tämä alentaa varmasti niiden henkilöiden sosiaalietuuksia, jotka tekevät näitä töitä Italiassa ja muissa Euroopan valtioissa. Palkkoja poljetaan, ja tämä on tyypillistä tietynlaiselle maahanmuuttopolitiikalle. Lisäksi taloudellisen romahduksen aiheuttaman dramaattisen kriisin aikana on mahdotonta kuvitella, että omien työttömiemme lisäksi meillä olisi ongelma EU:n ulkopuolelta tulevista työttömistä, jotka aiheuttavat olosuhteiden vuoksi järjestysongelmia ja jotka uhkaavat kansalaistemme turvallisuutta.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE) . – (RO) Jean-Pierre Jouyet sanoi, että Eurooppa ei ole linnoitus. Tämä on totta, sillä kaksi tänä iltapäivänä käsiteltävää mietintöä ovat todisteena Euroopan avoimuudesta ja siitä, että se hyväksyy globalisaation ja tukee sitä. Uskon, että tämä eurooppalainen työlupa ratkaisee monia Euroopalle laittomasta maahanmuutosta aiheutuvia ongelmia. Yhdysvallat on osoittanut tämän vihreän kortin järjestelmällään, jonka se on ottanut aikaisemmin käyttöön.

Euroopan on osoitettava, että se on avoimuuden kannalla etenkin siksi, että mietinnön mukaan vain 5,5 prosenttia erittäin koulutetuista maahanmuuttajista pyrkii Euroopan unioniin, mutta 50 prosenttia Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Miksi me emme ole kiinnostava määränpää? Miksi meidän ja Yhdysvaltojen ja Kanadan palkkojen välillä on niin suuri ero, minkä vuoksi kiinnostavuuden puute on yhä selvempää?

Tämänhetkisessä kriisissä tämän toimen olisi oltava Euroopalta reilu ele, normaali ele, ja sen olisi oltava tasapuolinen sekä avoin kolmansien maiden työntekijöille. Tätä eurooppalaisia kortteja koskevaa politiikkaa on kuitenkin sovellettava loogisesti, jotta se ei aiheuta vakavaa epätasapainoa tai suuria ongelmia niissä maissa, joista ammattityöntekijät ovat peräisin.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Fava (PSE). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ryhmämme on melko tyytyväinen näihin kahteen ehdotukseen. Se, että olemme melko tyytyväisiä, emmekä täysin tyytyväisiä, käy ilmi monista tarkistuksista, joilla olemme pyrkineet parantamaan näitä asiakirjoja. Me olemme ainoastaan melko tyytyväisiä, koska asiassa ei ole toimittu kunnianhimoisesti: me uskomme, että asiassa olisi voitu tehdä enemmän ja että parempia toimia olisi ollut mahdollista toteuttaa.

Avautumisesta ja sivistyneestä asenteesta on merkkejä. Tätä seuraa usein, ajoittain jopa parlamentissa käytävässä keskustelussa, jäykkyys, johon syyllistyy erityisesti neuvosto, sekä protektionismi. Tämä koskee myös sinistä korttia: joitain keskeisiä periaatteita, kuten periaatetta samasta työstä saatavasta samasta palkasta, vastustetaan, vaikka tämä on ehdoton ja luonnollinen periaate. Olemme kuitenkin kohdanneet vaikeuksia myös tällä alalla.

Uskomme, että on tärkeää päästä eroon yhteisön etuuskohtelua koskevasta periaatteesta sekä kahden nopeuden Eurooppaa koskevasta ajatuksesta, minkä vuoksi yhteisön etuuskohtelua koskevaa periaatetta olisi sovellettava. Me katsomme, että viittaus työmarkkinoihin on tärkeä, mutta työmarkkinat eivät voi olla ainoa pääperiaate. On muitakin osallistumista koskevia periaatteita, jotka liittyvät poliittista ja sosiaalista hyvinvointia koskeviin käsityksiin ja joiden olisi kuuluttava maahanmuuttopolitiikkaan. Laillinen maahanmuutto merkitsee yhtäläistä oikeutta ihmisarvoon ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. Muussa tapauksessa meidän on palattava valikoivaan, puolueelliseen ja syrjivään maahanmuuttoon. Haluaisimme välttää tätä.

Myös tästä syystä tuen Javier Morenon ryhmäni puolesta komissiolle tekemää ehdotusta: meidän olisi luotava sellainen sininen kortti, joka ei ole sidoksissa pelkästään kolmeen prosenttiin erittäin pätevistä maahanmuuttajista, vaan jolla pyritään löytämään erityisiä oikeudellisia välineitä markkinoiden avaamiseksi maahanmuutolle. Maahanmuuton pitäisi merkitä mukaan ottamista. Jos maahanmuutto on valintaa, tämä ei ole enää myönteistä politiikkaa.

 
  
MPphoto
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, direktiiviehdotuksilla ja kahdella mietinnöllä toteutetaan Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa. Sen tavoite on varmistaa halpaa työvoimaa Euroopan pääomamarkkinoille, jotta sen voittoa lisätään.

Direktiivi sinisen työ- ja oleskeluluvan myöntämisestä Euroopan unioniin erittäin päteville työntekijöille aiheuttaa aivovientiä köyhemmistä maista, jotta Euroopan monopoliyritykset voivat saada paremman aseman kansainvälisessä kilpailussa erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Sillä ei tarjota kortin haltijoille mitään erityisiä oikeuksia tai etuja, koska siinä edellytetään, että työsopimus on jo tehty. Heidän palkkansa on myös järjestelmällisesti alempi.

Toinen direktiivi ja mietintö yhdistetystä työ- ja oleskeluluvasta on samansuuntainen. Vain ne, joilla on työpaikka, voivat tulla Euroopan unioniin ja saada luvan. Maahanmuuttajat ovat siten työnantajien armoilla. Irtisanominen merkitsee maastakarkotusta. Laittomiin maahanmuuttajiin vaikuttaa eurooppalainen maahanmuuttosopimus, jonka mukaan heitä voidaan pitää vankeudessa 18 kuukautta, heidät voidaan karkottaa ja heiltä voidaan kieltää maahantulo 5 vuoden ajaksi.

Euroopan unionin yleisellä politiikalla laillistetaan maahanmuuttajien ja yleisesti työntekijöiden julma ja raaka hyväksikäyttö unionissa.

Tuemme maahanmuuttajien taistelua yhtäläisistä työmahdollisuuksista ja sosiaalisista oikeuksista sekä taistelua, jolla puolustetaan ja lisätään työntekijöiden oikeuksia kaikkialla Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). (SV) Yksi esitetyistä perusteluista sille, miksi EU ei ole päteville työntekijöille houkutteleva maahanmuuttokohde, on se, että jokaisessa jäsenvaltiossa on erilaisia sääntöjä maahantulosta ja oleskelusta. Tämän mietinnön perusteluissa todetaan, että eri säännökset jäsenvaltioissa itse asiassa aiheuttavat jäsenvaltioiden välistä kilpailua. Tätä pidetään kielteisenä. Minä haluaisin sanoa, että juuri tämä asia − eli se, että järjestelmää ei ole pakotettu yhden toimintatavan pakkopaitaan, jossa ei voi kilpailla eri vaihtoehdoilla − on tehnyt Euroopasta menestyneen.

Voimme nähdä, että jotkut valtiot ovat onnistuneet paremmin. Esimerkiksi Ruotsi kuuluu niihin. Ruotsi on investoinut muun muassa koulutukseen ja kielikoulutukseen, minkä vuoksi Ruotsi on yksi kilpailukykyisimmistä valtioista, ja siellä toimii Ericssonin, Volvon ja Ikean kaltaisia yrityksiä. Monissa jäsenvaltioissa esiintyvä kilpailun puute liittyy pikemminkin siihen, että unionissa vallitsee protektionismi ja että avustuksia myönnetään teollisuudelle, joka ei ole kilpailukykyinen. Olemme käyttäneet tekohengitystä sen sijaan että olisimme keskittyneet rakenteellisiin muutoksiin.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kyseessä on jälleen järjetön aloite EU:lta: sinisen kortin käyttöönotto, jolla edistetään virheellisesti päteviksi nimitettyjen työvoimamuuttajien maahantuloa.

Esittelijän mukaan tällä pyritään torjumaan kielteistä väestötieteellistä kehitystä. Hän toteaa seuraavaa: "esimerkiksi Saksassa tarvitaan 95 000 insinööriä". Jos he ovat hyvin palkattuja, niin olen varma, että Italiasta voitaisiin lähettää heitä useita tuhansia. Tämä järjetön aloite vie pätevät työntekijät kehitysmaista, ja siinä ei oteta huomioon pätevien työntekijöiden työttömyyttä Euroopassa tai tutkinnon ja tutkintotodistuksen saaneiden nuorten perusteltuja huolenaiheita. Sen sijaan, että siinä edistettäisiin heidän ammattiin pääsyään ja vahvistettaisiin heidän opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksiaan sekä varmistettaisiin, että heillä on tulevaisuudessa töitä ja ammattikokemusta, luomme lisää edellytyksiä epäilylle, kilpailulle ja kiistattomalle hyväksikäytölle.

Ihmisen toiminnan typeryyden ja rikollisuuden välinen raja on usein epäselvä, ja minusta vaikuttaa siltä, että tämä on jälleen yksi esimerkki siitä.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Pidän myönteisenä Ewa Klamtin ja Patrick Gaubert'n mietintöjä sinisestä kortista ja yhdistelmälupaa koskevasta menettelystä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun avaamme oven laillista maahanmuuttoa koskevalle politiikalle. Nämä mietinnöt ovat erittäin merkityksellisiä siksi, että niiden avulla voimme rakentaa tulevia toimintalinjoja tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Tällä annetaan lisäksi ensimmäistä kertaa maahanmuuttajille oikeudelliset keinot päästä Euroopan unionin alueelle, jotta he voivat työskennellä keskuudessamme.

Meidän on kuitenkin asetettava tämä selkeän politiikan asiayhteyteen. Minusta meidän on kannatettava sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka perustuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuteen valvoa täysin niiden työntekijöiden määrää, joille annetaan oikeus maahantuloon. Kuten aikaisemmin mainitsin, meidän on noudatettava yhteisön etuuskohtelua koskevaa periaatetta, jonka mukaan Euroopan unionin kansalaisille annetaan etusija Euroopan unionin ulkopuolisiin kansalaisiin nähden.

Tämän näkökohdan perusteella uskon, että voimme kehittää sellaista laillista maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa, jonka perusteella myönnetään sininen kortti erittäin päteville työntekijöille, mutta voimme kuitenkin myöhemmin aloittaa työn muista ehdotuksista. Tiedän, että komissio esittää niitä tulevina kuukausina ja että ne koskevat vähemmän pätevien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia.

Tämänpäiväinen keskustelumme ei ole nähtävä laitonta vaan laillista maahanmuuttoa koskevan politiikkamme valossa. Sanon tämän sen vuoksi, että jos maahanmuuttopolitiikkamme ei ole uskottava, emme voi olettaa kansalaistemme luottavan meihin, kun avaamme markkinamme lailliselle maahanmuutolle. Uskon, että nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä ja että niitä olisi käsiteltävä yhdessä, koska emme pääse muutoin eteenpäin. Laitonta maahanmuuttoa koskevan politiikan alalla on useita tekijöitä, joita meidän on vielä harkittava. Niihin sisältyy lainsäädäntö seuraamuksien määräämisestä työnantajille, jotka palkkaavat laittomasti kolmansien maiden kansalaisia tai tosiasiassa laittomia maahanmuuttajia. Meidän on tehtävä työtä tämän lain aikaansaamiseksi, jos haluamme rankaista asianmukaisesti näitä työnantajia. Se ehkäisee myös etukäteen laittomien maahanmuuttajien tulvaa.

Komissio on ilmoittanut toisestakin ehdotuksesta, jonka se aikoo esittää tulevien viikkojen aikana. Se koskee sitä, että tarkistetaan Dublinin yleissopimusta valtioiden vastuusta käsitellä niiden alueelle saapuneiden maahanmuuttajien turvapaikkahakemuksia. Odotamme innokkaasti tämän ehdotuksen esittämistä.

Lopuksi olisi pantava merkille, että jos Lissabonin sopimus olisi voimassa tänään, niin näiden ehdotusten oikeusperusta olisi ollut erilainen kuin tällä hetkellä. Lissabonin sopimus olisi tuonut uusia tuulia Euroopan unioniin, ja siten olisi voitu saada aikaan ratkaisu maahanmuuttopolitiikan alalle. Minusta Lissabonin sopimuksen vastustajilla ei ole mitään syytä olla iloisia siitä, että tämänhetkinen Euroopan maahanmuuttopolitiikka ei ole tarpeeksi tehokas.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, meidän on luotava Euroopan tasolla tehokkaat maahanmuuton alan välineet, ja maailmamme tarvitsee suojaavia menettelyitä, joilla tarjotaan varhaisessa vaiheessa apua sitä tarvitseville.

Kansainvälinen yhteisö ei ole yleisesti ja Eurooppa ei ole aivan erityisesti valmistautunut tähän asiaan huolimatta siitä, että elämme vuosisadalla, joka on globalisaation vaikutuksesta väistämättä muuttoliikkeen vuosisata. Meidän on välttämättä harkittava tätä todellisuutta kaikissa tulevaisuutta koskevissa toimissa.

Sinistä korttia koskevan kysymyksen osalta meidän on voitava ottaa vastaan työvoimamuuttajia ja samalla varmistaa, että emme ryöstä maista toimijoita, joita tarvitaan niiden kehitykselle. Tästä syystä haluamme auttaa erittäin pätevien työntekijöiden kouluttamista avainaloille heidän kotimaissaan, ja meidän on edistettävä kiertomuuttoa.

Haluan lyhyen puheeni lopuksi muistuttaa teitä siitä, että Euroopan solidaarisuus on ulotettava kehitysmaihin. Jos haluamme puhua toteutettavuudesta, eli kyvystä vastata nykyiseen rahoituskriisiin ja jos meillä on poliittista tahtoa, niin silloin löytyy myös aineellisia voimavaroja.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat neuvoston edustajat, kollegoideni puheenvuorot jakaantuvat selvästi kahteen leiriin. Oikeisto pelkää laajamittaista laitonta maahanmuuttoa. Luca Romagnoli ei ole enää läsnä jatkaakseen keskustelua pidemmälle. Vasemmisto on huolissaan siitä, että laittomat maahanmuuttajat eivät pysty löytämään työtä. Emme halua kumpaakaan, eli toisin sanoen, emme halua laajamittaista laitonta maahanmuuttoa emmekä sellaisia laittomien maahanmuuttajien työllistämistoimia, millä heille annettaisiin laillinen asema. Haluamme sinisen kortin avulla pyrkiä siihen, että Euroopan unionin eri jäsenvaltioihin suuntautuvaa erittäin pätevien työntekijöiden maahanmuuttoa hallitaan.

Sinistä korttia ja yhdistettyä oleskelu- ja työlupaa koskevat säännökset ovat nimenomaisesti väline, joiden avulla jäsenvaltiot voivat reagoida ja tuoda erittäin päteviä työntekijöitä maahan silloin, kun ne tarvitsevat heitä. Otamme käyttöön myös yhdenmukaiset säännökset sinisen kortin myöntämiseksi sekä sen valvomiseksi kaikkialla Euroopassa. Olen tyytyväinen, että neuvosto on sisällyttänyt täytäntöönpanosääntöihin tekemäni ehdotuksen, jonka mukaan siniseen korttiin asetetaan merkintä valtiosta, joka on myöntänyt kortin ja jossa työ- ja oleskelulupa ovat voimassa. Tämä merkitsee, että Itävallassa on pian käytössä puna-valko-punainen sininen kortti ja muilla valtioilla on samanlainen ratkaisumalli.

Pidän myönteisenä myös kannustinta, jonka mukaan henkilöt voivat aloittaa työnteon toisessa jäsenvaltiossa kolmen vuoden kuluessa, jos edellytykset on täytetty ja jos työvoimaa tarvitaan. Toinen tärkeä sääntö on, että sinisen kortin voimassaolo päättyy, kun työntekijää ei enää tarvita. Tämä on selvää silloin, kun työntekijä on ollut jatkuvasti työttömänä yli kuuden kuukauden ajan. Siinä vaiheessa on selvää, että työntekijää ei enää tarvita, ja sininen kortti mitätöidään. Haluaisin ehdottaa neuvostolle, että työntekijöillä olisi työttömäksi jäädessään velvollisuus rekisteröityä kansallisten viranomaisten järjestelmään. Muussa tapauksessa ei ole mahdollista tarkistaa, milloin kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt.

Haluaisin lopuksi sanoa, että tämä sininen kortti on jäsenvaltioille väline, jonka ansiosta ne voivat toimia joustavasti. Se tarjoaa Euroopan unionille mahdollisuuden olla kiinnostava talouselämän sijaintipaikka ja pysyä sellaisena. Se on erittäin päteville työntekijöille kannustin muuttaa Yhdysvaltojen, Kanadan tai Australian sijasta Euroopan unioniin, ja elää ja tehdä työtä siellä ainakin tietyn aikaa. Minusta sininen kortti on myönteinen askel edellytyksiin, mahdollisuuksiin ja jäsenvaltioiden tarpeisiin perustuvan hallitun maahanmuuton alalla.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, yli vuosikymmenen ajan ei ole käyty minkäänlaista kunnollista keskustelua siitä, miten jäsenvaltiot voisivat toimia yhteistyössä, jotta ne saavat Euroopasta kiinnostavamman määränpään yhteisöjemme tarvitsemille laillisille maahanmuuttajille ja luovat inhimillisemmän ympäristön niille, jotka jo asuvat keskuudessamme.

Äskettäin annettu palauttamista koskeva direktiivi, jolla, kuten tiedämme, kohdellaan monia köyhiä maahanmuuttajia rikollisten tavoin, on osoitus lähes pakkomielteisestä tavasta, jolla Eurooppa keskittyy maahanmuuttopolitiikan valvomiseen.

Pääasiallinen syy tähän on seuraava: suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioista ei ole vielä pystynyt soveltamaan tehokkaita maahanmuuttajien kotoutusohjelmia ja ne eivät ole onnistuneet vakuuttamaan suurelle osalle yleisöstä, että monikulttuuristen yhteisöjen väistämätön kasvu on myönteistä kehitystä, jolla edistetään taloudellista ja sosiaalista kasvuamme.

Tämän vuoksi meidän on oltava tyytyväisiä tänään käsittelemistämme lainsäädäntöaloitteista. Tämä on ehkä ensimmäinen vakava yritys luoda yhteinen eurooppalainen politiikka laillisesta maahanmuutosta, vaikka jotkut ehdotukset ovat epätäydellisiä ja niihin sisältyy ongelmia. Olemme pyrkineet vastaamaan niihin tarkistuksilla, jotka koskevat muun muassa − kuten monet ovat jo oikeutetusti todenneet − riskiä viedä köyhiltä valtioilta heidän pätevät työntekijänsä.

Nämä yksittäiset säännökset koskevat kuitenkin pienintä mahdollista määrää henkilöitä, joita voitaisiin kutsua etuoikeutetuiksi laillisiksi maahanmuuttajiksi. Nyt tarvitaan rohkeita lainsäädäntöaloitteita, jotta niille miljoonille henkilöille, joita taloutemme ja yhteisömme tarvitsevat, annetaan laillista työntekoa koskevat eurooppalaiset säännöt.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, monien kolmansien maiden pätevien työntekijöiden mielestä Euroopan unioni ei ole edelleenkään houkutteleva, ja ammattitaidottomia maahanmuuttajia saapuu tuhansittain. Euroopan maahanmuuttopolitiikka tarvitsee siten laajan ja yhdenmukaisen yleisen lähestymistavan rauhaan ja turvallisuuteen, Euroopan kehityspolitiikkaan sekä kotoutus- ja työllistämispolitiikkaan.

Lainsäädäntöehdotuksessa pyritään vahvistamaan yhteiset edellytykset erittäin pätevien maahanmuuttajien nopeutetulle maahanmuuttomenetelmälle. Tarvitsemme yhteisiä ja yhtenäisiä määritelmiä pääsystä 27 työmarkkinalle.

Jokainen myöntää sen, että Euroopan unioni tarvitsee mahdollisuutta käyttää kolmansista maista peräisin olevaa ammattitaitoista työvoimaa pitkällä aikavälillä, jotta sen kilpailukykyä ja talouskasvua edistetään. Tarvitsemme kuitenkin ennakkoehtoja. Työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan jäsenenä katson, että ensimmäisen ennakkoehdon on oltava erittäin pätevien henkilöiden yliopistokoulutuksen tai kolmen vuoden ammattikokemuksen tunnustaminen.

Kehityspolitiikalla on varmistettava kolmansista maista peräisin olevan työvoiman saatavuus. Esittelijä, jolle esitän osanottoni valitettavan tapahtuman vuoksi, korostaa, että maahanmuutto erityistä pätevyyttä vaativan työn vuoksi ei ole pitkän aikavälin ratkaisu taloudellisille ja väestörakenteellisille ongelmille, kun otetaan huomioon, että taloudellisiin syihin perustuva maahanmuutto vaikuttaa jäsenvaltioiden kansallisiin työmarkkinoihin.

Toissijaisuusperiaatetta on sovellettava siihen saakka, kunnes meillä on käytössämme yhtenäinen sosiaalijärjestelmä ja yhtenäinen työlainsäädäntö. Euroopan parlamentti suosittelee sen vuoksi, että noudatamme tiukasti yhteisön etuuskohtelua koskevaa periaatetta. Jäsenvaltioiden on määriteltävä sellaisten kolmansista maista peräisin olevien maahanmuuttajien määrä, jotka otetaan vastaan niiden kansallisen itsemääräämisoikeuden puitteissa, ja niillä on myös oltava oikeus asettaa nollakiintiö.

Sinisiä kortteja pitäisi myöntää vasta, kun edellytykset täytetään, kunkin jäsenvaltion harkinnan mukaan. Niillä tarjotaan lisäarvona mahdollisuus siirtyä muualle sen jälkeen, kun jäsenvaltiossa on oleskeltu laillisesti kahden vuoden ajan.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, tarvitsemme yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa enemmän kuin koskaan, jotta saamme laittoman maahanmuuton kuriin, vastaamme väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin, lisäämme kilpailukykyämme ja samalla varmistamme korkeatasoisen yhteiskunnallisen sopusoinnun. Parlamentti on samaa mieltä tästä asiasta. Sen vuoksi haluan kiittää jokaista neljää esittelijää tiiviistä yhteistyöstään.

Yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan on kuuluttava ryhmäni näkökulmasta kuitenkin kaikki maahanmuuttajat, sillä muutoin se ei ole vaatimuksiemme mukainen. Tämä merkitsee, että yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta on sovellettava kaikkiin henkilöihin rajoituksetta, kun on kyse työntekijöiden oikeuksista, koulutuksen saannista ja sosiaaliturvajärjestelmiin pääsystä. Pyydän teitä tästä syystä äänestämään huomenna ryhmäni tarkistuksien puolesta. Puitedirektiiviä on sovellettava myös kausityöntekijöihin, pakolaisiin tai väliaikaisen turvapaikan hakijoihin.

Haluaisin sinistä korttia koskevassa asiassa muuttaa huomenna vastuuvaliokunnan äänestyksen tulosta, jotta Euroopan työmarkkinat avataan sellaisillekin maahanmuuttajille, joiden kotimaalla ei ole kanssamme kumppanuussopimusta. Tällaisia rajoituksia ei saa esiintyä, ja olen tyytyväinen, että komissio on tästä samaa mieltä.

Lopuksi vielä sana neuvostolle. Kun otetaan huomioon tämä tilaisuus, kehotan teitä hyväksymään kummatkin direktiivit yhdessä. Jos suhtaudumme vakavasti tasa-arvoiseen kohteluun, emme voi hyväksyä, että yhtäläistä kohtelua koskevia periaatteita sovelletaan ensiksi erittäin päteviin työntekijöihin ja vasta sen jälkeen ehkä muihin maahanmuuttajiin.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE). (SV) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää esittelijä Ewa Klamtia ja varjoesittelijöitä mielenkiintoisesta mietinnöstä. Pohjoismaisena sosiaalidemokraattina toivoin teidän tukeanne sille, että EU:n siniseen korttiin sovelletaan myös työehtosopimuksia. Minusta tämä on tarpeellista, mutta en ole erityisen huolissani siitä, että tätä ei ole pantu täytäntöön. Parlamentin olisi kuitenkin pitänyt toimia tässä asiassa johtoasemassa.

Myönteistä on se, että nyt on selkeästi vahvistettu rikokseksi se, että työnantajat rikkovat sääntöjä ja jättävät tarkistamatta, työllistävätkö he laittomia työntekijöitä. Sen lisäksi niiden on mahdollisesti myönnettävä jälkikäteen korvauksia liian pienestä palkasta ja vastaavista toimista. On myös hyvä, että kolmansien maiden asukkaat voivat käydä kotimaassaan kyseisenä ajanjaksona ja sen jälkeen palata EU:hun. Tämä osoittaa, että suhtaudumme kolmansien maiden aivovientiä koskeviin huolenaiheisiin vakavasti. Olen myös tyytyväinen päätöksestä, ja tuen sitä, että jäsenvaltioiden on otettava huomioon kansalliset ja alueelliset työmarkkinat. Tämä merkitsee, että ne, jotka oleskelevat jo jäsenvaltioissa ja joilla ei ole työtä, ovat ensimmäisenä työpaikkajonossa. Tämä on erityisen tärkeää luottokriisin jälkeisen kasvavan työttömyyden ajankohtana erityisesti siksi, että muukalaisviha uhkaa demokratiaamme monessa jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 

  Roselyne Lefrançois (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän yhteistyön hengestään. Tämä direktiivi on ensimmäinen laillista maahanmuuttoa koskeva merkittävä asiakirja. Sillä pyritään edistämään niiden kolmansien maiden erittäin pätevien työntekijöiden tuloa EU:n alueelle, joista suurin osa tällä hetkellä muuttaa mieluummin Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Nämä työntekijät ja heidän perheensä voivat sinisen kortin ansiosta hyödyntää lukuisia oikeuksia.

On luonnollisesti vaara, että meitä syytetään valikoivaa maahanmuuttoa koskevan ajatuksen edistämisestä, mutta haluaisin muistuttaa, että neuvosto vastustaa järjestelmällisesti laaja-alaista direktiiviä, jota sovelletaan kaikkiin työvoimamuuttajiin. Tämän vuoksi komissiolla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa siirtyä eteenpäin maahanmuuton alalla kuin aloittaa erittäin pätevistä työntekijöistä. Se tiesi, että heistä olisi helpompi saada aikaan jäsenvaltioiden sopimus. Olen tietenkin pahoillani tästä alakohtaisesta lähestymistavasta, mutta Euroopan parlamentin sosialistiryhmä on jo niin kauan sanoutunut irti yksinomaan rajoittavasta eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta ja pyytänyt luomaan kunnollisen laillista maahanmuuttoa koskevan politiikan, että minusta on tärkeää vahvistaa tämä ensimmäinen askel.

Emme saa unohtaa, että tällä hetkellä laaditaan asiakirjoja esimerkiksi kausityöntekijöitä ja harjoittelijoita varten.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (PSE). (NL) Arvoisa puhemies, lopultakin on otettu tärkeä askel eteenpäin. Eurooppa on samaa mieltä edellytyksistä joita sovelletaan yhtenäiseen järjestelmään erityisen pätevien henkilöiden työhön ottamiseksi. Tämä on kortin tarjoama lisäarvo. Tämä askel on tarpeellinen, vaikka se on minun mielestäni vasta ensimmäinen askel. Sen jälkeen, kun meillä on jotain kokemusta sinisestä kortista, meidän on tarkasteltava seuraavia vaiheita ensi vaalikaudella.

Emme saa unohtaa, että elämme myrskyisiä aikoja. Saattaa hyvinkin olla, että lyhyellä aikavälillä irtisanotaan työntekijöitä rahoituskriisin vuoksi. Sen vuoksi on tärkeää, että tähän Ewa Klamtin mietinnössä käsiteltyyn sinisen kortin järjestelmään jää tilaa jäsenvaltioiden omalle politiikalle. Jäsenvaltioiden on itse voitava päättää, kuinka monta erittäin pätevää maahanmuuttajaa tarvitaan ja voidaan ottaa töihin ilman, että herkille aloille, kuten terveydenhuollolle, aiheutetaan kolmansissa maissa aivovuotoa. Meidän olisi kuitenkin katsottava eteenpäin. Eurooppa tarvitsee kipeästi maahanmuuttajia, joilla on kunnollinen ammattitaito. Sen vuoksi paras ratkaisu on mahdollisimman yksinkertainen sinistä korttia koskeva järjestelmä, jolla houkutellaan erittäin ammattitaitoisia henkilöitä. Luulen, että tämä ratkaisu sisältyy nykyiseen ehdotukseen osaksi Euroopan parlamentin sosialistiryhmän tekemien tarkistusten ansiosta. Laillisesti EU:ssa oleskeleville henkilöille on myös tärkeää, että heidän ei tarvitse palata kotimaahansa hakemaan sinistä korttia EU:n jäsenvaltioon, jos he täyttävät muut edellytykset.

 
  
MPphoto
 

  Harald Ettl (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni tarvitsee seuraavan 20 vuoden aikana enemmän erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista valtioista. Muut valtiot ovat käyttäneet suhteettomasti hyväkseen tämän alan mahdollisuuksia jo vuosien ajan. EU:n esittämät säännökset ovat tasapainoisia ja niillä pyritään estämään aivovuoto kolmansista maista. Jäsenvaltiot määrittelevät vaatimukset asianmukaisena ajankohtana. Tämä kaikki kuulostaa erittäin järkevältä, mutta toisaalta meitä uhkaa lama rahoitus- ja talouskriisin vuoksi.

Työttömyys lisääntyy kaikkialla Euroopassa ja jotkut jäsenvaltiot haluavat jo rajoittaa edelleen työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Eikö tässä tilanteessa, jossa meidän on muutettava teollisuuspolitiikkaamme ympäristönäkökohtien vuoksi, olisi järkevämpää sijoittaa useampiin ja parempiin ohjelmiin, joilla koulutetaan sellaisia erittäin päteviä työntekijöitä, joilla on merkittävää potentiaalia innovoinnin alalla? Meidän on keskitettävä kaikki ponnistelumme tähän asiaan sen sijaan, että viemme parhaat työntekijät kolmansista maista. Se ei riitä yksin turvaamaan tulevaisuuttamme pitkällä aikavälillä.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Arvoisa puhemies, me kaikki muistamme työleirit, jotka avattiin vuonna 2006 useassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Laittomat maahanmuuttajat työskentelivät näissä leireissä yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

Tämä tilanne vei eteenpäin työtämme maahanmuuttopaketista, josta keskustelemme tänään. Minusta vaikuttaa, että siirrymme oikeaan suuntaan. Ehdotuksella mahdollistetaan inhimillisemmät työolot ja sillä yksinkertaistetaan laillisten maahanmuuttajien työllisyyttä ja asumista koskevia säännöksiä. Haluaisin puolalaisena naisena korostaa solidaarisuuttamme Euroopan unionin alueella laillisesti asuville kolmansien maiden kansalaisille. Emme saa syrjiä heitä.

En usko myöskään, että sininen kortti uhkaa uusien jäsenvaltioiden kansalaisten taloudellisia etuja tai aiheuttaa niille kilpailua. Tosiasia on, että suurin osa Euroopan työmarkkinoista on nyt meille avoin, mikä on hyvin tiedossa, ja siirtymäajat päättyvät ennen kuin sininen kortti tulee voimaan.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, koko maailmasta on tulossa avoimempi, ei ainoastaan Euroopasta. Tämä on mahdollista tekniikan ja globalisaation vuoksi, ja tämän tosiasian torjuminen on haitallista.

Kiitän Ranskaa, joka puheenjohtajakaudellaan teki monia tärkeitä aloitteita, joista me keskustelemme tänään.

Euroopan unionin etu on selkeä: tarvitsemme työntekijöitä ja erittäin päteviä ammattityöntekijöitä, koska omat kansalaisemme käyttävät oikeuttaan lähteä, elää ja työskennellä parempana pitämässään toisessa paikassa.

Laillinen maahanmuutto EU:hun on täysin hyväksyttävä ratkaisu tähän ongelmaan. Se on myös vastauksemme globalisaation haasteisiin ja EU:n tavoitteeseen tulla entistä kilpailukykyisemmäksi.

Olen samaa mieltä siitä, että ehdotuksia on sovitettava yhteen toistensa ja muiden säädöksien kanssa. Ei ole epäilystäkään siitä, että meidän oli ratkaistava nämä ongelmat. Kiitän jälleen kerran kumpaakin esittelijää ja puheenjohtajavaltiota.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). – (RO) Päätöslauselmaluonnos, jonka tavoite on ottaa käyttöön sininen kortti erittäin päteville maahanmuuttajille, on tarkoitettu houkuttelemaan erittäin pätevää ammatillista työvoimaa Euroopan unionin ulkopuolelta sekä tarjoamaan näille maahanmuuttajille mahdollisuuden oleskella ja työskennellä laillisesti Euroopan unionissa. Tämä aloite on hyödyllinen tilanteessa, jossa on odotettavissa, että seuraavan 20 vuoden aikana mahdollisesti 20 miljoonaa työpaikkaa jää täyttämättä.

Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Romanian ja Bulgarian kansalaisiin sovelletaan edelleen rajoituksia työmarkkinoilla. Lisäksi on huolenaiheita, että eräät valtiot aikovat jakaa siirtymäkautta vielä kolmella vuodella. Näiden näkökohtien vuoksi on erittäin tärkeää, että emme lisää Euroopan kansalaisiin kohdistuvaa syrjintää.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). (PL) Arvoisa puhemies, väestörakenteen muutokset Euroopan unionissa ja ikääntyvä väestö ovat seikkoja, joiden vuoksi tarvitaan ammattitaitoisia työntekijöitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkopuolelta. Taloudellisista syistä tapahtuva maahanmuutto on haaste, johon Euroopan unionin on vastattava nopeasti globalisoituvassa maailmassa. Jäsenvaltioiden olisi mielestäni kehitettävä yhtenäinen ja johdonmukainen lähestymistapa eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan.

Teknillistieteellisillä ja tietoteknisillä aloilla on kiinnitettävä erityistä huomiota kehitykseen ja työllisyyteen. Yhteisön säännöksien käyttöönotto on tarpeellista, jos aiomme rajoittaa laitonta maahanmuuttoa. Olen samaa mieltä esittelijän ja valmistelija Masielin kanssa siitä, että Euroopan sinistä korttia koskevan järjestelmän käyttöönottoa on tuettava. Tämä kortti myönnetään päteville työntekijöille ja sillä pyritään helpottamaan kolmansista maista peräisin olevien pätevien henkilöiden työllistämistä.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). (CS) Kolmansista maista peräisin olevien henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella on merkittävä haaste Euroopalle globalisoituvassa maailmassa, jota hallitsee kova taloudellinen kilpailu. Otamme käyttöön yhteisiä eurooppalaisia säännöksiä, joiden perusteella voidaan hallita Eurooppaan suuntautuvia maahanmuuttovirtoja ja rajoittaa laitonta maahanmuuttoa. Komission ehdotusta, jolla nopeutetaan työntekijöiden vastaanottomenettelyä ja jolla tarjotaan heille paremmat asumisolot, on pidettävä myönteisenä. Sillä lisätään EU:n mahdollisuuksia houkutella erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista maista. Ratkaiseva tekijä ei ole ainoastaan työntekijöiden nopea vastaanottomenettely, johon ei sisälly hallinnollisia esteitä, vaan yhteiset ja yhtenäiset edellytykset päästä jokaiselle 27 eri työmarkkinalle. Kummankin mietinnön käsittelyssä on mainittava, että EU:ssa esiintyy vieläkin esteitä uusien jäsenvaltioiden kansalaisten työllistymiselle.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, kehitysmaat arvostavat paljon Euroopan unionin sinistä korttia koskevaa aloitetta. Koska EU:n sinisen kortin antavat jäsenvaltiot, voidaan olettaa, että jäsenvaltiot katsovat aivan liian usein työmarkkinoita tarkastellessaan, että kyseisessä tilanteessa ei ole mahdollista käyttää ulkomaista työvoimaa tai että jäsenvaltioiden julkinen politiikka estää EU:n sinistä korttia koskevan politiikan täytäntöönpanon. Pelkään, että jotkut jäsenvaltiot heikentävät EU:n sinisen kortin käyttötarkoitusta.

EU:n sinistä korttia ei ole luotu ainoastaan jäsenvaltioiden työvoimatarpeisiin vaan myös "aivojen muuttokierron" aloittamiseksi. Tämä tukee tavallaan EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa, koska sinisen kortin työntekijät palaavat lopulta kotimaihinsa, ja heillä on välttämätöntä kokemusta niiden kehitykselle.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). – (RO) Minusta on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionista saadaan erittäin päteville työntekijöille kiinnostavampi etenkin, kun otetaan huomioon, että suurin osa nykyisistä maahanmuuttajista ei ole ammattitaitoista. Näiden työntekijöiden on voitava nauttia suotuisista oloista, yhdenmukaistetusta järjestelmästä maahanmuuton sääntelemiseksi, vapaudesta liikkua valtiosta toiseen ja heidän pätevyystasoaan vastaavasta palkasta.

Euroopan sininen kortti on nähtävä myös keinona torjua laitonta maahanmuuttoa ja osana maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta. Se on myös keino ratkaista ongelma Euroopan unionia tulevina vuosikymmeninä uhkaavasta työvoimapulasta.

Haluaisin keskittyä siihen seikkaan, että uusien jäsenvaltioiden kansalaiset eivät saa olla kolmansien maiden kansalaisia heikommassa asemassa. Ei ole hyväksyttävää, että jotkut valtiot pitävät työmarkkinansa suljettuna uusien jäsenvaltioiden kansalaisilta, mutta toisaalta tarjoavat suurta pätevyyttä vaativia työpaikkoja EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelta tuleville työntekijöille.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Väestörakenteen ongelmat ja Euroopan väestön ikääntyminen eivät ole ainoita syitä siihen, miksi sininen kortti pitäisi ottaa käyttöön EU:n valvomana välineenä. EU:n laajentuminen johti siihen, että hyvin monet asiantuntijat siirtyivät pois uusista jäsenvaltioista. Pätevien työntekijöiden siirtyminen muualle on tällä hetkellä työnantajien suurin ongelma, ja se vaikeuttaa investointeja ja siten rajoittaa talouskehitystä.

Jos yritykset eivät löydä päteviä työntekijöitä kotimaan markkinoilleen, ne jäävät Kiinan kilpailun varjoon. Puolalaiset työnantajat haluavat, että työmarkkinat avataan laajemmin. He haluavat palkata työntekijöitä Ukrainan ja Valko-Venäjän kaltaisista valtioista. Samaan aikaan olisi muistettava, että kaikkien etujen on oltava johdonmukaisia EU:n sisällä. Meidän on muistettava, että jotkut sinisen kortin järjestelmän perusteella maahan saapuvat henkilöt palaavat kotimaahansa ja vievät siten mukanaan EU:ssa saatua kokemusta. Meidän on tehtävä samanaikaisesti työtä, jotta vahvistamme jäsenvaltioidemme työmarkkinoiden tarvitsevien asiantuntijoiden koulutusta ja jatkuvan kehittämisen järjestelmiä.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan kiinnittää huomiota kahteen vaaraan, jotka ovat nousseet esiin keskustelussa ja ehdotetuissa säännöksissä.

Ensimmäinen on täällä työelämään osallistuville kolmansien maiden kansalaisille asetetut liialliset vaatimukset. Vaatimus vähintään kahdesta viisi vuotta kestäneestä ammattikokemuksesta johtotehtävässä on mielestäni aivan liian korkea. Sairaanhoitajan tai tietotekniikan asiantuntijan osalta tällaista kokemusta ei tarvita siihen, että he voivat toimia hyödyllisessä tehtävässä yrityksissämme.

Toinen vaara on pyrkimys yhtenäisen vähimmäisverokannan asettamisesta työntekijöille. Tällä säännöksellä tuhotaan varmasti perusperiaate, jota olisi sovellettava, eli kyse on sama palkka samasta työstä -periaatteesta. Säännös voisi johtaa siihen, että EU:hun saapuva henkilö voisi ansaita enemmän kuin täällä jo työskentelevä henkilö.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, neuvoston puheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, tämä antoisa keskustelu osoittaa, kuinka laadukkaat mietinnöt ovat. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijöitä ja lausuntojen valmistelijoita, Jan Tadeusz Masielia, Rumiana Jelevaa ja Marie Panayotopoulosia, ja todeta, että keskustelumme on todella osoittanut, että tämä on merkittävä askel eteenpäin kohti laillista maahanmuuttoa koskevaa sopimusta. Neljä vuotta sitten kukaan ei halunnut kuulla yhteisön välineistä. Tiedämme, että voimme edetä pidemmälle muutaman vuoden kuluttua.

Kiitän myös komissiota ja komission jäsentä Barrot'ta, joka käynnisti tämän keskustelun ja varmisti, että tavoitteemme tällä alalla edistyivät nopeasti. Myös kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta toimi hyvin. Gérard Deprez löysi oikeat sanat, tasapainon ja järjen äänen; hän tukee avointa Eurooppaa, ja olen siitä iloinen. Martine Roure haluaa myös pääasiallisesti, että Eurooppa on valmis muuttoliikkeen vuosisadalle. Yritämme saada tämän aikaan. Kuten Roselyne Lefrançois huomautti, nämä asiakirjat eivät ole loppu vaan alku, ja niissä on tilaa kiertomuutolle.

Yhteisön etuuskohtelua koskevasta kysymyksestä, jonka nostivat esiin erityisesti Genowefa Grabowska, Kinga Gál, Claudio Fava ja Giusto Catania, haluaisin huomauttaa, että sinistä korttia ei sovelleta ennen vuotta 2011. Liittymissopimuksissa sovitut siirtymäkauden toimenpiteet päättyvät siihen mennessä. Lisäksi sillä tarjotaan asema, joka ei vastaa EU:n kansalaisen asemaa. Me olemme valmiit sisällyttämään ja haluamme sisällyttää asiakirjaan yhteisön etuuskohtelua koskevan periaatteen, joka on vahvistettu liittymissopimuksissa.

Monista aivovuota koskevista kommenteista, joita esittivät erityisesti Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Borghezio, Danutė Budreikaitė, Javier Moreno Sánchez, Jean Lambert ja Martine Roure, haluaisin sanoa, että luulen, että Euroopan parlamentti on ilmaissut oikeutetun huolensa siitä, että siniseen korttiin sisältyvät takeet aivovuodon muuttamisesta aivotuonniksi. Minusta vaikuttaa sille, että se voidaan toteuttaa kolmella tavalla.

Ensiksi direktiivi ei ole millään tavalla etusijainen niihin eurooppalaisiin sopimuksiin tai tiettyjen jäsenvaltioiden ja alkuperävaltioiden välisiin sopimuksiin nähden, joihin sisältyy luetteloita ammateista, jotka on jätettävä sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tarkoitus on varmistaa eettinen rekrytointi työvoimapulasta kärsiville aloille. Toiseksi jäsenvaltioille on tarjottava mahdollisuus tapauskohtaiseen harkintaan: niiden on voitava hylätä sinistä korttia koskeva hakemus eettisen rekrytoinnin varmistamiseksi. Kolmanneksi direktiivillä on voitava edistää erittäin pätevien työntekijöiden kiertomuuttoa ja luonnollisesti korostaa, kuten on jo todettu, koulutusta koskevia vaatimuksia alkuperävaltiossa.

Toisaalta, jos alkuperävaltion kanssa ei ole sopimusta, ei vaikuta tarpeelliselta estää järjestelmällisesti sinisten korttien myöntämistä. Luulen komission jäsenen Barrot'n tavoin, että tämä aiheuttaisi syrjintää ja siirtäisi hakemukset kansallisiin järjestelmiin, joten sen vuoksi olisi parempi neuvotella tapauskohtaisesti.

Erittäin pätevien työntekijöiden ja ammattitaidottomien työntekijöiden välisestä erosta, jonka mainitsivat erityisesti Simon Busuttil ja Roselyne Lefrançois sekä Jean Lambert, toteaisin, että meidän on edettävä vaiheittain. Tällä hetkellä meillä ei ole valitettavasti yksimielisyyttä siitä, että laillinen maahanmuutto voidaan järjestää yhteisön tasolla työmarkkinoiden kaikilla osa-alueilla. Pääsemme kuitenkin tästä huolimatta eteenpäin, koska Euroopan unionissa on yhtäläiset oikeudet kaikille kolmansien maiden työntekijöille, ja meidän on aloitettava erittäin pätevistä työntekijöistä, kausityöntekijöistä, lähetetyistä työntekijöistä ja harjoittelijoista. Voimme päästä Tukholman ohjelman ansiosta eteenpäin.

Toisin mitä Hélène Flautre ja eräät muut esittivät, sinisen kortin vahvistamiin oikeuksiin ei sisälly minkäänlaisia yhdistymisvapaudelle tai työntekoon liittyville oikeuksille asetettuja rajoituksia, vaan aivan päinvastoin: tämä sininen kortti on ainoa väline, jolla maahanmuuttajat voivat käyttää liikkumisoikeuttaan pätevää ammattityön tekemiseksi Euroopan unionissa. Tämä ei ole mahdollista tällä hetkellä kansallisissa järjestelmissä. Tämä on asiakirjan merkittävä etu.

Vastaan myös Hubert Pirkerille ajanjaksosta, jonka jälkeen nämä etuudet lakkaavat työttömyyden vuoksi − on totta, että tällainen kolmen kuukauden ajanjakso on olemassa − että Euroopan unionin puheenjohtajavaltio olisi halunnut tästä ajanjaksosta pidemmän, mitä ehdotettiin, mutta tällä alalla ei päästy yksimielisyyteen. Eräät jäsenvaltiot halusivat jopa, ettei olisi minkäänlaista ajanjaksoa, ja tämä ei ollut selvästikään puheenjohtajavaltion toive.

Vastaan lopuksi Claudio Favalle, että neuvoston asiakirjan johdanto-osan 16 kappaleeseen sisältyy periaate siitä, että kolmansien maiden työntekijöillä ja yhteisön kansalaisilla on sama palkka samasta työstä. Tämä pannaan täytäntöön kyseisen asiakirjan 15 artiklan 1 kohdassa.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission jäsen. (FR) Arvoisa puhemies, aion pelkästään täydentää Jean-Pierre Jouyet'n kommentteja, joissa kuvataan hyvin asianmukaisesti mielenkiintoamme työtänne kohtaan. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron esittäneitä sekä kaikkia esittelijöitä, jotka ovat tehneet hyvää työtä.

Haluaisin todeta jälleen kerran, että direktiiviluonnoksessa kunnioitetaan täysin yhteisön etuuskohtelua. Tämä yhteisön etuuskohtelu on kirjattu Euroopan unionin liittymissopimuksiin, ja perustamissopimuksissa todetaan, että jos jäsenvaltio soveltaa väliaikaisia rajoituksia niiden työntekijöiden liikkuvuudelle, jotka ovat toisen jäsenvaltion kansalaisia, sen on varmistettava, että kyseiset toisen jäsenvaltion kansalaiset ovat etusijalla kolmansien maiden kansalaisiin nähden. Sanon tämän uusien jäsenvaltioiden jäsenille, koska tätä on korostettava.

Seuraavaksi minun on vastattava niille, jotka ovat huolestuneita aivovuotoa koskevista riskeistä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ehdotuksessa suositellaan eettistä rekrytointia koskevaa lauseketta, jotta rajoitetaan ja jopa kielletään jäsenvaltioiden mahdollisesti harjoittamat aktiiviset mainostamistoimet sellaisissa kehitysmaissa, joissa on jo merkittävästi aivovuotoa.

Tämän ehdotuksen mukaan jäsenvaltion on myös mahdollista hylätä sinistä korttia koskevat hakemukset eettistä rekrytointia koskevien näkökohtien perusteella. Käytössämme on toimia, joiden tarkoituksena on helpottaa kiertomuuttoa, ja jäsenvaltioita velvoitetaan antamaan komissiolle vuosittaiset tilastot direktiivin soveltamisesta, jotta komissio voi valvoa tämän lainsäädännön vaikutusta.

On totta, että meidän on vältettävä aktiivista rekrytointia valtioissa, jotka kärsivät akuutista työvoimapuolasta − erityisesti Afrikassa terveydenhuollon alalla − ja tähän löydetään ratkaisu kehitettäessä kumppanuuksia alkuperävaltioiden kanssa.

Kolmanneksi haluaisin luonnollisesti todeta, että tätä asiakirjaa seuraavat muut komission ehdotukset. Esitän ensi vuoden maaliskuussa asiakirjan joka koskee kausityöntekijöiden, palkallisten harjoittelijoiden ja monikansallisissa ryhmittymissä olevien työntekijöiden, joita voidaan siirtää muualle, laillista maahanmuuttoa. Tässäkin yhteydessä, kuten Roselyne Lefrançois totesi, kyse on alusta, ja meidän on jatkettava toimia saadaksemme aikaan täydelliset lainsäädäntöpuitteet lailliselle maahanmuutolle.

Toistan, mitä ministeri Jouyet totesi asianmukaisesti, eli että on olemassa erittäin selvä toive kohdella kaikkia näitä Euroopan unioniin tulevia maahanmuuttajia ja uusia tulokkaita yhtäläisten oikeuksien mukaisesti. Tämä kuvaa jälleen kerran yhteisömme toimintaperiaatteita.

Olen joka tapauksessa pannut merkille useat kommenttinne ja huomautuksenne. Käymme seuraavien kuukausien ajan täydentäviä keskusteluja näistä maahanmuuttokysymyksistä. Olen sitä mieltä, että meidän on totuttava käsittelemään niitä kiihkottomasti. Niitä on käsiteltävä objektiivisesti ja erittäin oikeudenmukaisesti, ja on tunnustettava, että tarvitsemme maahanmuuttoa, mutta sellaista maahanmuuttoa, joka perustuu luotettaviin ja kaikille oikeudenmukaisiin lainsäädännöllisiin puitteisiin.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensiksi sanoa, että olen iloinen voidessani välittää Ewa Klamtille terveisenne ja myötätunnon osoituksenne. Haluaisin myös kiittää keskustelusta ja tuoda esiin kolme seikkaa.

Ensiksi haluaisin torjua kansallismieliset puheet, joita olemme kuulleet tänään joissakin tapauksissa. Ne eivät ehdottomasti edusta parlamentin enemmistön kantaa, ja ne olisi hylättävä suoraan.

Toiseksi haluaisin luonnollisesti viitata laillista maahanmuuttoa koskevaan kysymykseen. Tarvitsemme sitä sen varmistamiseksi, että kansallisten talouksiemme innovatiivinen kyky säilyy ja että laitonta maahanmuuttoa torjutaan. Nämä ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Euroopan kansalaiset edellyttävät, että suhtaudumme avoimesti maahanmuuttoon, joka on hyödyllistä ja lainmukaista ja että torjumme laitonta maahanmuuttoa.

Kolmanneksi − tämä on ehkä odotettavissa, kun on kyse sinisestä kortista − haluaisin myös sanoa, että tämä on myönteinen ensimmäinen askel sille, että välitämme yhteisen kuvan koko maailmalle. Meidän pitäisi tästä syystä ottaa tämä askel yhdessä, jotta voimme siirtyä eteenpäin tällä tiellä. Meidän olisi äänestettävä huomenna tämän lainsäädännön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Gaubert, esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen kuullut useita seikkoja... Käsittelen aluksi keskustelua. Keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen. En lainaa ketään, mutta haluaisin todeta, että Euroopan kansallispuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmällä ei ole tarvetta oppituntiin ihmisoikeuksista. PPE-DE-ryhmä on tyytyväinen, että Eurooppa voi päästä sopimukseen yhteisestä välineestä, jolla hallitaan muuttovirtoja, ja se on tyytyväinen, että Eurooppa ei käperry itseensä.

Meillä on maahanmuuttopolitiikka, joka on samanaikaisesti inhimillinen ja tiukka. Se on inhimillinen, koska sillä torjutaan maissamme asuvien laittomien maahanmuuttajien häpeälliset elinolot. Teemme kaikkemme, jotta naiset ja miehet eivät nousisi veneisiin ja vaarantaisi henkeään. Se on tiukka, koska sillä tuomitaan ihmiskauppiaat ja epärehelliset johtajat.

Sinisestä kortista ja oleskelulupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sanoisin Giusto Catanialle, että tarvitsemme parhaita työntekijöitä ja muita henkilöitä maihimme. Koska käsittelemme tätä asiaa, laillisten maahanmuuttajien oikeudet ovat täysin samat kuin yhteisön kansalaisten oikeudet.

Euroopalla ei ole maahanmuuttopolitiikkansa vuoksi mitään tarvetta osoittaa olevansa muiden kunnioituksen arvoinen. Eurooppa ei pidä maahanmuuttajiaan roistoina tai rikollisina eikä uhkana turvallisuudelleen tai työvoimalleen. Kyseessä ovat lihaa ja verta olevat miehet, naiset ja lapset, jotka etsivät parempaa elämää alueellamme, koska heillä ei ole mitään.

Yhteinen tavoitteemme on auttaa ja tukea heitä, vaikka tämä merkitsisi sitä, että heitä kannustetaan pysymään omassa maassaan. Maahanmuuttopolitiikkamme on arvokasta, avointa ja ehkä turvallisuustietoista, mutta voimme maahanmuuttajien ja itsemme puolesta olla ylpeitä tästä politiikasta. Voimme olla ylpeitä huomenna, kun äänestämme näistä kahdesta Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa koskevasta mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Haluaisin välittää henkilökohtaisen osanottoni Ewa Klamtille hänen isänsä viimeviikkoisen poismenon vuoksi. Näin hänet pikaisesti sen jälkeen, kun hän sai asiasta tiedon, joten osoitan hänelle myötätuntoni.

Yhteiskeskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 20.lokakuuta.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), kirjallinen. – (RO) Ensinnäkin pidän myönteisenä komission aloitetta ja esittelijän kantaa, koska olen sitä mieltä, että erittäin pätevien työntekijöiden maahanmuuttoa koskevassa asiassa on saavutettu huomattavaa edistystä. Tämä on tärkeää, jotta Lissabonin tavoitteet saavutetaan.

Uskon kuitenkin, että EU:n on oltava kiinnostava kolmansien maiden erittäin pätevien henkilöiden lisäksi myös nuorten eurooppalaisten näkökulmasta. Koska EU:n kilpailukyky on vaakalaudalla, emme halua, että aivovienti suuntautuu EU:n sijasta Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Sen vuoksi tätä aloitetta on vahvistettava toimintalinjoilla, joilla kannustetaan nuoria eurooppalaisia.

Meidän on pantava tämä menettely toimeen erityisen huolellisesti ja vastuullisesti sekä otettava huomioon maahanmuuttajien lähtövaltioiden tiettyjen alojen inhimillisten voimavarojen tilanne, jotta emme huononna edelleen henkilöstön puutetta erityisesti koulutuksen ja terveydenhuollon alalla.

Lopuksi kannatan Ewa Klamtin kantaa yhteisön etuuskohtelun soveltamisesta rekrytointimenettelyn aikana sekä ajatusta asettaa etusijalle uusien jäsenvaltioiden kansalaiset, joihin sovelletaan edelleen työmarkkinoille pääsyä koskevia rajoituksia. Jos nämä rajoitukset säilytetään ennallaan, etusijan antaminen on minusta vähimmäisedellytys sen varmistamiseksi, että näiden valtioiden kansalaiset eivät tunne itseään toisen luokan EU:n kansalaisiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), kirjallinen. (RO) Haluaisin kiinnittää huomionne tiettyihin säännöksiin, joilla voi olla syrjivä vaikutus. Sen vuoksi pyydän teitä harkitsemaan sitä, että EU:n uusien jäsenvaltioiden kansalaiset olisivat etusijalla EU:n työmarkkinoille pääsyssä ulkopuolisista valtioista peräisin oleviin maahanmuuttajiin nähden.

Sinistä korttia koskeva aloite on hyödyllinen, koska sillä osittain ratkaistaan erittäin pätevien työntekijöiden puutetta koskeva ongelma, ja sillä voi olla merkittävä tehtävä laittoman maahanmuuton vähentämisessä. On kuitenkin myös säännöksiä, joilla äskettäin Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden kansalaiset asetetaan epäedulliseen asemaan. Romanialaisilta rajoitetaan pääsy useimman EU:n valtion työmarkkinoille joko kokonaan tai tiettyjen alojen osalta. Minusta tässä tilanteessa on tarpeen velvoittaa jäsenvaltioita hylkäämään sinistä korttia koskevat hakemukset niillä aloilla, joilla äskettäin EU:hun liittyneiden valtioiden työntekijöihin sovelletaan nykyisten siirtymäkautta koskevien säännösten perusteella rajoituksia. EU:n valtioiden asukkaille on annettava etusija EU:n ulkopuolelta tuleviin nähden, vaikka valtio olisikin liittynyt unioniin vasta äskettäin.

Minun on myös varoitettava kehitysmaiden aivovuotoa koskevasta ongelmasta. Se vaikuttaa näiden valtioiden keskeisiin aloihin, kuten terveydenhuoltoon, opetukseen ja tutkimukseen, sekä saa aikaan käänteisen vaikutuksen, millä on monimutkaisia seurauksia kansainvälisellä tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen.(PT) "Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksien korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten" EU:ssa (sininen kortti) ja "oleskelua ja työskentelyä koskevan yhden hakemuksen menettelyn" osalta me katsomme muiden huolestuttavien näkökohtien ohella, että näitä aloitteita on tarkasteltava osana EU:n yleistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Toisin sanoen, ne ovat järkeviä ja niiden soveltamisala on selkeä ainoastaan, kun ne yhdistetään tämän politiikan muihin pilareihin − mikä vahvistettiin Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa − maahanmuuttajien kriminalisointiin, pidätyskeskuksiin, palauttamista koskevaan direktiivin, raja-valvontaan, Frontexin luomiseen, yhteistyösopimuksien lausekkeisiin perustuviin takaisinottosopimuksiin.

Tällä sinisellä kortilla pyritään vastaamaan Lissabonin strategian uusliberalistisiin tavoitteisiin − koska sillä aiheutetaan maahanmuuttajien välistä syrjintää − ja EU:n työvoimatarpeisiin (jotka on asetettu kiintiöittäin), joten maahanmuuttajat pelkistetään pelkäksi "työvoimaksi". Näin edistetään kolmansien maiden inhimillisten voimavarojen ja erityisesti niiden pätevimpien työntekijöiden ryöstöä. EU:ssa sovelletaan siten myös vaarallisia keskitettyjä järjestelmiä maahanmuuttajia koskevien tietojen varastoimiseksi ja keräämiseksi.

Toisin sanoen, sininen kortti ja yhden hakemuksen menettely muodostavat yhden pilarin EU:n epäinhimillisessä maahanmuuttopolitiikassa, jolla kriminalisoidaan, karkotetaan, hyväksikäytetään ja hylätään maahanmuuttajia.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), kirjallinen. – (HU) Maahanmuutto on ollut kauan yksi keskeisimmistä taloudellisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä Euroopan unionissa. Kaikki ovat ikääntyvässä Euroopassa samaa mieltä tarpeesta vahvistaa työvoimaa, jotta kilpailukykymme säilytetään ja sitä parannetaan.

Maahanmuuton yhteinen edistäminen edellyttää EU:n sääntelyn lisäksi tasapuolista strategiaa, jossa otetaan huomioon yhtä paljon kestävä kehitys kuin sosiaalinen tasapaino.

Ewa Klamtin mietintöä Euroopan sinisestä kortista on kiitettävä koska sen mukaan kolmansista maista peräisin oleville erittäin päteville työntekijöille on oltava paremmat työehdot ja siinä otetaan huomioon perhettä koskevat olosuhteet sekä mahdollinen väliaikainen palaaminen kotimaahan. Olen erityisen iloinen siitä, että käsittelemme tätä asiaa yhdessä Patrick Gaubert'n oleskelu- ja työlupaa koskevan yhden hakemuksen menettelyä koskevan mietinnön kanssa, jotta voimme välttää sellaisen kuvan syntymisen, että avaamme Euroopan ovet pelkästään erittäin päteville työntekijöille.

EU:n sisäisen sosiaalisen tasapainon vuoksi meidän on pohdittava, missä määrin nykyinen rahoitus- ja talouskriisi vaikuttaa Euroopan etuihin. Työttömyyden kasvu aiheuttaa itsessään yhteiskunnallisia jännitteitä, joten meidän on pyrittävä edelleen ehkäisemään sitä, että aiheutamme maahanmuuton vuoksi enemmän etnisiä ja rodullisia jännitteitä kotivaltioissa. Tämä voi äärioikeiston kasvun edistämisen lisäksi aiheuttaa pitkällä aikavälillä vihamielisyyttä EU:ta kohtaan huolimatta siitä, että Euroopan unionilla on kriisissä vain vakautustehtävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Sinisen kortin käyttöönotto on edistysaskel kolmansien maiden erittäin pätevien työntekijöiden taloudellisista syistä tapahtuvalle maahanmuutolle, ja EU tarvitsee sitä, koska sillä on pula erittäin pätevistä työntekijöistä tietyillä aloilla.

Sininen kortti voi olla kuitenkin askel taaksepäin, jos jäsenvaltiot eivät hylkää toimiaan poikkeuksien soveltamisesta niillä työmarkkinoiden aloilla, joille uusien jäsenvaltioiden työntekijät eivät pääse liittymissopimuksiin sisältyvien siirtymäkauden sääntöjen vuoksi.

Muistutan teitä siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat jo ilmaisseet halunsa säilyttää Romaniaan ja Bulgariaan sovellettavat työmarkkinarajoitukset vielä kolme vuotta.

Haluaisin korostaa, että sinistä korttia koskevan direktiivin menettelyjen soveltaminen olisi epäedullista Euroopan kansalaisille kolmansien maiden kansalaisiin verrattuna. Vaikka tässä direktiivissä viitataan yhteisön etuuskohtelua koskevaan periaatteeseen, on selvää, että tätä ei voida soveltaa niihin Euroopan kansalaisiin, joille on määrätty rajoituksia Euroopan työmarkkinoiden tietyillä aloilla.

Pyydän teitä äänestämään tästä selvennystä koskevasta tarkistuksesta, jotta emme päädy sellaiseen tilanteeseen, että kolmansista maista peräisin oleva maahanmuutto on tärkeämpää kuin Euroopan unionin valtioiden välinen vapaa liikkuvuus. Uudet jäsenvaltiot eivät halua tuntea itseään toisen luokan EU:n jäseniksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), kirjallinen. (ET) Hyvät parlamentin jäsenet, sininen kortti poistaa useita työvoima- ja maahanmuutto-ongelmia. Sininen kortti on niin sanottu "porkkana" laittoman maahanmuuton torjunnassa. Eurooppa torjuu laillisen maahanmuuton edistämis- ja helpottamistoimilla pätevien ammattilaisten puutteen lisäksi ihmiskauppaa ja laitonta maahanmuuttoa.

Tuen ajatusta siitä, että jäsenvaltioiden on voitava päättää, kuinka monta korttia ne aikovat antaa vuosittain. Emme saisi ryhtyä protektionistisiksi tämänhetkisen talouskriisin vuoksi. Meidän on oltava valmiita vastaanottamaan erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista maista. Emme saisi nykyisen taloudellisen taantuman vuoksi sulkea ovea lahjakkailta kolmansien maiden kansalaisilta.

Tarvitsemme yhtenäisen lähestymistavan, jotta pysymme kilpailukykyisenä kansainvälisellä tasolla. Euroopan unionin 27 eri luvan järjestelmä estää "aivotuontia" Eurooppaan. Yhtenäinen järjestelmä voi olla yksi ratkaisu, jolla autetaan voittamaan nykyinen lamakausi. Lisäksi kilpailukykyä voidaan parantaa nyt ja tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), kirjallinen.(FI) Eurooppa tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa niin enemmän kuin vähemmänkin koulutettua työvoimaa EU:n rajojen ulkopuolelta. Jotta EU pystyisi kilpailemaan hyvin koulutetuista maahanmuuttajista USA:n kanssa, Unionin on lisättävä houkuttelevuuttaan. Ulkopuolelta tulleiden työntekijöiden liikkuvuuden helpottaminen EU:n sisällä on askel oikeaan suuntaan, ja tämän vuoksi haluan kiittää Ewa Klaumtia ansiokkaasta raportista. "Sininen kortti" helpottaa kolmansista maista tulevien koulutettujen työntekijöiden liikkuvuutta EU-alueella.

EU:n houkuttelevuuden lisääminen ei saa tapahtua kehittyvien maiden kustannuksella. Aivovuoto vie valitettavan usein pois kehitykseen tarvittavaa tietotaitoa kehittyvistä maista ja uusia sääntöjä luodessaan EU:n tulisikin ottaa selkeästi huomioon kyseinen ongelma. Eurooppalaisen korkeakoulutuksen kehittämistä on myös jatkettava aktiivisesti, vaikka jo koulutettua väkeä olisi saatavilla helposti muualta.

Uudet säännöt maahanmuuttajille eivät saa johtaa merkittävään epätasa-arvoon kolmansien maiden ja EU-kansalaisten välille. Parlamentin tiukat määritelmät ammattitaitoiselle työvoimalle luovat epätasa-arvoisen asetelman, kun kolmansista maista tuleville asetetaan kohtuuttomat vaatimukset koulutus- ja työtaustasta.

Työvoimapula uhkaa Euroopan unionin aluetta kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään korkeakoulutetuilla aloilla. Niinpä EU:n tulisi ulottaa kolmansista maista tulevan työvoiman liikkuvuuden helpottaminen koko työntekijöiden kirjolle sen sijaan että se kuorisi kermat kakun päältä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Väestön väheneminen ja Euroopan unionin väestön ikääntyminen aiheuttavat meille riskin työmarkkinoiden, terveydenhuollon ja eläkejärjestelmien vaarantumisesta.

Sininen kortti toimii tässä tilanteessa vastapainona Yhdysvaltojen vihreän kortin järjestelmälle, joka on osoittautunut todelliseksi menestykseksi, koska noin 50 prosenttia erittäin pätevistä työntekijöistä valitsee joko Yhdysvaltojen tai Kanadan markkinat.

Pidän tärkeänä, että meillä on yhtenäinen maahanmuuttoa koskeva järjestelmä jokaisessa 27 jäsenvaltiossa, jotta kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat hyötyä erittäin pätevän työvoiman tarjoamasta lisäarvosta.

Minusta vaikuttaa aivan yhtä tärkeälle, että EU antaa näille ammattilaisille tunnustusta ja tarjoaa heille oikeudenmukaista ja syrjimätöntä palkkausta.

Haluaisin lopuksi mainita sen, että EU:n työmarkkinat eivät ole vielä täysin auki uusien jäsenvaltioiden työntekijöille. Meidän on sen vuoksi oltava hyvin varovaisia, että emme syrji hyväksymiemme toimien vuoksi Euroopan unionin kansalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), kirjallinen. (ET) Minulla on kaksi ongelmaa siniseen kortin liittyen.

EU:n näkökulmasta aivotuonti on erinomaista. Yhdysvaltoihin, Australiaan tai Kanadaan verrattuna valtioihimme saapuvien ammattitaitoisten henkilöiden määrä on huomattavasti pienempi. Tällaiset "houkuttelutoimet" ovat kuitenkin ristiriidassa toisen periaatteemme kanssa. Se koskee sitä, että maahanmuuttokysymys on ratkaistava yleisesti ja että kolmansien maiden talouskehitystä on tuettava, jotta maahanmuuttoa ja erityisesti laitonta maahanmuuttoa voidaan vähentää. Haluamme tai emme, täällä toivomiamme "aivoja", tarvitaan kolmansissa valtioissa, jotta voimme edistää niiden elinoloja.

Euroopan, jossa on kova kilpailu, näkökulmasta olisi luonnollisesti myönteistä saada uusia asiantuntijoita, varsinkin niiden tutkimustulosten valossa, jotka osoittavat, että heidän kotoutumisensa uuteen yhteiskuntaan on paljon helpompaa ja nopeampaa. Tämä ei ole toissijainen asia.

Toinen havaitsemani ongelma on se, että taloudellisten vaikeuksien ja lisääntyvän työttömyyden vuoksi maahanmuuttajiin kohdistuva kielteinen asenne kärjistyy. Pelkään, että sama koskee EU:n sisäistä maahanmuuttoa. Toivon kuitenkin, että äärioikeiston poliittiset puolueet eivät hyödynnä tätä ja että joihinkin jäsenvaltioihin sovellettavat rajoitukset poistetaan lähitulevaisuudessa. Koko EU hyötyisi tästä.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö