Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0110/2008 (B6-0481/2008)

Debatten :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Debatten
Woensdag 19 november 2008 - Straatsburg Uitgave PB

13. Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie voor eind 2008 (debat)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is de mondelinge vraag (B6-0481/2008) van Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Tobias Pflüger en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, en Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie (O-0110/2008/rev1), aan de Raad: Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie voor eind 2008.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Beer, auteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, beste collega's, op 3 december 2008 kan in Oslo eindelijk het Verdrag inzake clustermunitie worden ondertekend. In Dublin hebben 107 landen ermee ingestemd en beloofd om ze te ondertekenen. Twee weken voor deze conferentie roepen we alle landen ter wereld op om hun belofte te houden, het verdrag te ondertekenen en vooral snel te ratificeren.

De oorlog in de Kaukasus en het gebruik van clusterbommen zowel door Georgië als door Rusland, zijn een uitdaging voor ons. We mogen geen tijd meer verliezen. We verwachten veel van de Europese Commissie en de Raad. We verwachten dat alle lidstaten van de Europese Unie op 3 december het verdrag ondertekenen, vooral de Europese landen die tot nu toe nog twijfelen, met name Griekenland, Letland, Polen, Roemenië en de Republiek Cyprus.

We verwachten dat de Europese Unie zich ook in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens van de Verenigde Naties (CCW) voor een juridisch bindend verbod op clusterbommen blijft inzetten. We veroordelen unaniem het ongelooflijke voorstel dat de VS, Rusland en China hebben gedaan op de laatste conferentie in Genève om clustermunitie in het kader van het CCW te legaliseren.

Wij willen ook toekomstige synergieën en de koppeling van het toekomstige verdrag van Oslo aan het verdrag van Ottowa inzake het verbod op alle landmijnen toetsen. Onze resolutie is een oproep tot de Commissie om meer middelen – beduidend meer middelen – ter beschikking te stellen om mensen in die verontreinigde gebieden te beschermen en er de clustermunitie op te ruimen. Dat geldt voor Libanon, voor de Balkan en voor alle andere regio's. Daarvoor hebben we geen betrouwbare en stabiele financiële middelen, en dat is ontoelaatbaar. Als we die strijd ernstig opvatten, moet de Commissie er geld voor vinden.

Namens mijn fractie wil ik hier nog eens onze doelstelling benadrukken: een juridisch bindend verbod op het gebruik, de aanleg van voorraden of de productie van deze totaal onmenselijke wapens, die decennialang een gesel voor de burgerbevolking betekenen.

Eens te meer wil ik duidelijk stellen dat het gebruik van deze wapens in bepaalde landen – ook in de landen waar de Europese Unie politie en militairen inzet, zoals in Afghanistan, Bosnië en Congo – evenveel gevaar inhoudt voor onze missie als voor de mensen zelf.

 
  
MPphoto
 

  Ana Maria Gomes, rapporteur. (PT) Op 3 december komen in Oslo de leiders van 107 landen bijeen, die in mei van dit jaar het Verdrag inzake clustermunitie hebben aangenomen, om dit Verdrag te ondertekenen. Het is geen toeval dat die datum is gekozen. Op diezelfde datum werd in 1997 in Ottawa het Verdrag inzake antipersoneelsmijnen geopend voor ondertekening. De dag van ondertekening is niet de enige overeenkomst tussen deze instrumenten. Geen van beide verdragen is ondertekend door landen die een groot deel van de mensheid vertegenwoordigen, zoals de Verenigde Staten, China, India, Iran, Pakistan, Rusland en Israël. Dat is schandalig.

De onderhandelingen over het Verdrag van Oslo hebben plaatsgevonden in Dublin en 22 van de 107 ondertekende landen zijn lid van de Europese Unie. We hopen dat Cyprus, Polen, Roemenië, Letland en Griekenland hun voorbehouden zo spoedig mogelijk laten varen, zodat de Europese Unie eensgezind kan strijden tegen deze wapens die doden en verminken zonder onderscheid des persoons.

Deze wapens zijn niet alleen immoreel, ze zijn ook militair gezien steeds nuttelozer. Zoals het Europees Defensie-agentschap het zelf stelt in zijn Long-Term Vision for European Defense Capability and Capacity Needs:

(EN) ‘serieus moet worden nagedacht over het toekomstige nut van ongeleide munitie, clusterbommen, mijnen en andere wapens met een niet-onderscheidende werking’.

(PT) De Europese strijdkrachten - en zij niet als enige - opereren steeds vaker temidden van de burgerbevolking en steeds minder vaak is het doel de vernietiging van een makkelijk te identificeren vijand. Clustermunitie is daarom niet alleen strijdig met het humanitair recht, maar blijkt ook van beperkt nut. Het internationaal recht, morele overwegingen en basale militaire logica komen samen in de dringende noodzaak om deze wapens uit te bannen. Daarom moet gezorgd worden voor de universele ratificatie van het Verdrag van Oslo.

 
  
MPphoto
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck , auteur. (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, namens mijn fractie heb ik steun gegeven aan deze mondelinge vraag. Daarmee willen wij onze afkeur voor clusterbommen en munitie kenbaar maken, om voor de hand liggende redenen, maar ook om blijk te geven van onze steun aan de houding van de lidstaten die hebben ingestemd met het verdrag dat deze wapens verbiedt.

Net als mijn collega’s hoop ik dat alle lidstaten zonder uitzondering de komende weken dit verdrag zullen ondertekenen en zich eraan zullen houden. U weet immers dat, naar verluidt, onder leiding van de Amerikanen of door hen daartoe geïnspireerd, sommige landen, waaronder enkele lidstaten, van plan zijn om het verdrag te omzeilen – als ik het zo mag zeggen – door te spelen met de definitie van clusterbommen en munitie en het verminderde risico dat deze wapens onbedoeld mensen zouden verwonden die in aanraking komen met niet ontplofte fragmenten ervan.

Ik hoop dat dit niet gebeurt. Mijn fractie hoopt dat dit niet gebeurt en ik maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de Raad te vragen welke stappen hij denkt te ondernemen om ervoor te zorgen dat dit verdrag van kracht wordt.

Tot slot nog iets anders, mijnheer de minister: ik heb gelezen dat u in de nabije toekomst wellicht een nieuwe uitdaging oppakt. Mocht dat het geval zijn, wens ik u, samen met mijn fractie, het allerbeste toe.

 
  
MPphoto
 

  Ģirts Valdis Kristovskis, auteur. (LV) Geachte Voorzitter, geachte vertegenwoordigers van de Commissie, geachte vertegenwoordigers van het voorzitterschap, allereerst wil ik zeggen dat ik bijna zes jaar lang minister van defensie ben geweest van mijn land. Dat was in de aanloop naar onze toetreding tot de NAVO. Ik weet dus heel goed wat het betekent om voor je land te zorgen middels defensiemaatregelen, met het vereiste wapentuig en militair materieel. Desalniettemin heb ik namens mijzelf alsook namens de UEN-fractie steun gegeven aan alle door het Europees Parlement genomen maatregelen, met inbegrip van dit verbod op clustermunitie. Ik denk dat alles hier reeds gezegd is. Het is iedereen wel duidelijk dat dit wapen niet nauwkeurig genoeg is en dat het tot nog toe, voor zover wij kunnen overzien, vooral burgers getroffen heeft en kinderen verwond.

Daarom zou ik willen zeggen dat het Europees Parlement en ook ikzelf geloven dat de EU-lidstaten de rijen moeten sluiten en met een gezamenlijk standpunt moeten komen en dan hun gezamenlijke krachten moeten aanwenden om dit soort wapentuig uit de wereld helpen. Aan de andere kant zou ik er ook graag voor willen pleiten dat we ons in de bilaterale besprekingen met landen als Rusland, de Verenigde Staten en China – de landen die over de grootste hoeveelheden van dergelijk wapentuig beschikken – sterk maken voor afschaffing. Dat acht ik uitermate belangrijk, zeker gezien het feit dat recentelijk, tijdens de oorlog tussen Georgië en Rusland, het Russische leger helaas dit soort clustermunitie ingezet heeft tegen Georgische burgers. Dit bewijst dat het argument voor handhaving van deze munitie in onze arsenalen, namelijk het argument dat het een verdedigingsinstrument is, geen steek houdt. Want zoals we kunnen zien wordt dit instrument in andere landen helaas als een aanvalsinstrument gebruikt tegen burgers.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, auteur. − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, clusterbommen zijn zonder enige twijfel massavernietigingswapens, onmenselijke bommen, ofschoon natuurlijk niets in een oorlog menselijk kan zijn.

In Field Artillery, een publicatie van het Amerikaanse leger staat: “De kleine, niet ontplofte bommen vormen een probleem voor onschuldige burgers, voor onze lichte strijdkrachten, voor onze infanterie, en voor degenen die rondlopen nadat een stadsgebied is gebombardeerd”. Toch gaat men door met de productie en het gebruik ervan, en de met onontplofte bommen verontreinigde grond blijven nog jarenlang dood en verderf zaaien, zoals wij in Georgië hebben gezien.

Ibrahim, een jonge Libanees van 24 jaar, wiens lichaam zwaar was verminkt en wiens been moest worden geamputeerd wegens de verwondingen, is bij me gekomen in Oslo, tijdens de conferentie over het verbod op het gebruik, de productie en de aanleg van voorraden van clustermunitie en zei mij het volgende: “Aangenaam, ik ben een overlevende. Ik was liever dood gegaan, maar heb de dood slechts kunnen omhelzen”. Ik ben hem in zijn dorp, in het zuiden van Libanon, op gaan zoeken, en zag in de tuinen van de huizen en de scholen, in het gras, onder de bomen, niet ontplofte bommen liggen die door Israëlische vliegtuigen waren afgeworpen. Zij hebben er tijdens de afgelopen dagen, toen de wapenstilstand en het staakt-het-vuren al waren afgekondig,d meer dan 1,4 miljoen afgeworpen. Dit was dus pure wreedheid. Ik heb veel kinderen, mannen en vrouwen met verminkte lichamen in de noodziekenhuizen in Afghanistan gezien. Er zijn in de wereld duizenden kinderen verminkt omdat zij, aangetrokken door die kleurige voorwerpen, met fragmenten van clusterbommen hebben gespeeld.

In Dublin hebben 109 landen, na tien dagen van debatteren, zich ertoe verbonden om het verbod op deze afschuwelijke wapens te ondertekenen, om hulp aan slachtoffers en financiële hulp aan de getroffen gebieden te verlenen. Het Verdrag bepaalt ook dat alle wapenarsenalen binnen acht jaar moeten worden vernietigd. Zij zullen dit zeker niet doen, tenzij er flinke druk wordt uitgeoefend door alle ondertekenende landen van de Verenigde Naties en de landen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden tegen de burgerbevolking, zoals Israël, de Verenigde Staten, Rusland, China, India en Pakistan, die niet in Dublin aanwezig waren hebben geweigerd om clustermunitie te verbieden.

De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, heeft geprobeerd om de weerstand van de VS te verklaren: clustermunitie is een effectief wapen tegen veel verschillende doelen. De doden in Irak, Afghanistan en in voormalig Joegoslavië hebben dit aan eigen lijf ondervonden. Europa geeft weliswaar nogmaals blijk van zijn gevoeligheid, omdat 22 lidstaten zijn toegetreden tot het Verdrag van Dublin en dit hebben ondertekend, maar er is concrete actie nodig.

Op 2 en 3 december zal dit verdrag officieel in Oslo worden ondertekend, maar het moet nog worden geratificeerd. Wij moeten dit onmiddellijk doen en een stokje steken voor iedere poging om het verdrag te omzeilen. Ik vind dat de Raad daadwerkelijk effectieve politieke en financiële instrumenten moet nemen vaststellen om te garanderen dat het Verdrag wordt geïmplementeerd, en dat er geen doden door vernietigingswapens meer zullen vallen.

 
  
  

VOORZITTER : LUIGI COCILOVO
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà, auteur. − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, wat ik nu zeg is slechts ter informatie aan het adres van de voorzitter van de Raad en misschien kan hij dit doorgeven aan zijn voorganger. Eerder werd er gezegd dat er in dit Parlement drie leden zijn die op dezelfde dag als Neil Armstrong zijn geboren. Tussen 1994 en 1999 was echter een Europese astronaut van Italiaanse afkomst lid van dit Parlement en ook in deze zittingsperiode hebben wij een Europese astronaut, weer een Italiaan, onder de leden van dit Parlement.

Goed, dan nu clustermunitie. Ik heb namens mijn fractie aan het initiatief met betrekking tot dit onderwerp meegedaan, omdat ik vind dat het een kwestie van beschaving en menselijkheid betreft. Zojuist sprak een collega die minister van Defensie van één van de lidstaten is geweest; ook ik heb een militaire achtergrond. Zoals ik al zei, vind ik dat het plan om clustermunitie wereldwijd te verbieden een kwestie van beschaving en menselijkheid is.

Waarom? Omdat beschaving en menselijkheid twee van de vele constituerende beginselen van de Europese Unie zijn. Zij liggen ten grondslag aan onze Verdragen en daarom denk ik dat wij deze kwestie niet alleen als uitgangspunt moeten nemen, maar ook moeten aangrijpen om eens diep na te denken over het standpunt dat de EU voor dit type munitie moet innemen.

Wat deze wapens en munitie in de wereld veroorzaken, is duidelijk. In alle vormen van oorlog zijn de feiten zoals zij zijn, maar het ergste is dat niet alles is afgelopen als de oorlog voorbij is. Daarna gaat het door, omdat de grond vervuild is en lange tijd vervuild zal blijven. Helaas doen oorlogsscenario´s zich bovendien vaak voor in landen met niet zulk een hoog beschavingsniveau, en daarom zien de mensen er geen enkel bezwaar in om de dingen te gebruiken die ze op het land vinden en die de hoofdoorzaak zijn van de meeste lichamelijke verminkingen onder kinderen en jongeren. Wij hebben heel wat films gekregen, en krijgen nog steeds films uit de hele wereld, waarin de gevolgen van het gebruik van deze wapens worden getoond.

Daarom vraag ik namens mijn fractie de Raad en het Europees Parlement om voet bij stuk te houden. Ik hoop dat dit alles zijn beslag zal vinden in de ratificatie van dit verdrag, dat mijns inziens inderdaad één van de belangrijkste aspecten van beschaving en menselijkheid is, ten aanzien waarvan de Europese Unie iets kan ondernemen.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, fungerend voorzitter van de Raad. (FR) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, mevrouw Beer, mevrouw Gomes, mevrouw Neyts-Uyttebroeck – hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden –, mevrouw Morgantini, mijnheer Kristovskis en mijnheer Zappalà, u heeft allen volkomen gelijk. Zoals de heer Zappalà al zei, is dit een kwestie van beschaving en menselijkheid.

Alle lidstaten van de Europese Unie delen de humanitaire zorgen die clustermunitie doet rijzen. De Europese Unie geeft steun aan de uitvaardiging van een internationaal instrument dat clustermunitie verbiedt. Clustermunitie veroorzaakt onaanvaardbare schade onder de burgerbevolking. Daarom hebben alle lidstaten van de Europese Unie de conferentie van Dublin bijgewoond, als partij, wat voor de meerderheid van de lidstaten het geval was, of als waarnemer. Uiteraard is de Europese Unie partij; dat is wat duidelijk naar voren moet komen uit deze enigszins ingewikkelde zin.

Het besluit om te ondertekenen of te ratificeren is een soeverein besluit dat iedere lidstaat zelf neemt, maar net als mevrouw Neyts-Uyttebroeck betreur ook ik het dat niet alle lidstaten in staat zijn om vóór december te ondertekenen.

De grote meerderheid van de lidstaten van de Unie heeft gezegd van plan te zijn om het verdrag de komende weken te ondertekenen. Ik wil hier graag op wijzen, en tevens tegen mevrouw Morgantini zeggen dat ze gelijk heeft. We moeten inderdaad concrete stappen ondernemen alvorens het verdrag van kracht wordt. Met het oog daarop heeft Frankrijk, het land dat ik het beste ken, in mei 2008 besloten om onverwijld 90 procent van zijn voorraad clustermunitie uit de dienst te halen.

Zoals u echter weet, moet een aantal landen nog tot een dergelijk besluit komen. Het Frans voorzitterschap kondigde in mei, na de conferentie van Dublin, aan het verdrag begin december te zullen ondertekenen. Het voorzitterschap wil de aandacht van alle afgevaardigden vestigen op de lopende onderhandelingen over clustermunitie in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens (CWV), dat het enige verdrag is waar de grootste militaire mogendheden – de Verenigde Staten, Rusland, China en India, of landen als Georgië – aan willen deelnemen, hetgeen niet het geval is met het Verdrag van Oslo. Ik wil erop wijzen dat deze landen geen blijk hebben gegeven van hun intentie om dit verdrag te ondertekenen.

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn partij bij dit verdrag en pleiten voor de aanneming van een protocol inzake clustermunitie. Mede dankzij de inspanningen in dit Parlement – waar de heer Kristovskis volkomen terecht op wees – zal het mogelijk zijn daadwerkelijke ontwikkelingen op gang te brengen. Als de onderhandelingen in het kader van dit universele verdrag met succes kunnen worden afgesloten, zullen dodelijke incidenten ten gevolge van clustermunitie, zoals die zich in Georgië hebben voorgedaan, in de toekomst worden vermeden.

Geachte afgevaardigden, zoals u ziet is clustermunitie een vraagstuk waar de Europese Unie voor in het geweer komt. Zij moet ook internationaal druk uit blijven oefenen om een universeel instrument aangenomen te krijgen. Dat is tenminste het doel van alle moeite die het Frans voorzitterschap zich getroost om alle partners te overtuigen, en wij, Frankrijk, zullen ons deze moeite blijven getroosten.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben geen pacifist – iedereen in dit Parlement die me goed kent, zou dat beamen – maar oorlogvoering en wapenhandel kennen een groot aantal schaduwzijden. Clusterbommen behoren naar mijn mening tot de meest afschuwelijke middelen om oorlog te voeren en mogen uiteraard alleen in allerlaatste instantie worden ingezet.

Het behoeft nauwelijks betoog dat dit soort wapens onevenredig veel schade toebrengt aan de burgerbevolking, die volgens het internationale recht bovenal dient te worden beschermd. Clusterbommen kunnen in uitgestrekte gebieden terechtkomen en jarenlang blijven liggen zonder te ontploffen. Daardoor vormen ze een dodelijke bedreiging voor de burgers, die lang na de beëindiging van een conflict nog verminkt of gedood kunnen worden.

Bovendien is het opsporen en opruimen ervan duur en kunnen ze niet op dezelfde manier als een mijnenveld officieel in kaart worden gebracht. Het gebeurt wel dat kinderen ze oppakken om ermee te spelen en vervolgens een arm of been kwijtraken of zelfs gedood worden. Als vader van kleine kinderen kan ik me nauwelijks iets afschuwelijkers voorstellen.

Als wij het serieus menen met de totstandbrenging van een Europese Unie van gemeenschappelijke waarden en deze waarden willen uitdragen naar buiten Europa, moeten we ons samen sterk maken voor een verbod op deze afschrikwekkende, vreselijke wapens, die een buitengewoon botte uitwerking hebben op het slagveld.

Tenslotte moeten we alle beschikbare diplomatieke middelen inzetten om anderen ervan te overtuigen ons voorbeeld te volgen. Als Europees Parlement mogen we met recht trots zijn op wat we hebben gedaan om te proberen de wereld te bevrijden van de gesel van antipersoneelmijnen. We moeten deze kwestie van clusterbommen met dezelfde daadkracht en betrokkenheid aanpakken, teneinde een betere, humanere wereld tot stand te brengen in plaats van onschuldige burgers te zien lijden in de nasleep van gewapend conflicten.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, namens de PSE-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, vandaag roepen we de EU-lidstaten die momenteel niet voornemens zijn het verdrag inzake clustermunitie te ondertekenen, op om dat wel te doen. Ik verzoek Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië, evenals de kandidaat-lidstaten Servië en Turkije, om zich bij de overige EU-lidstaten en ruim honderd landen wereldwijd te voegen en dit verdrag te ondertekenen.

Voor wie doen we deze oproep? Voor Suraj Ghulam Habib uit Herat in Afghanistan, die toen hij zes was allebei zijn benen verloor bij het oppakken van een clusterbom die hij aanzag voor voedsel. Hij brengt zijn leven nu door in een rolstoel, waardoor naar school gaan of spelen met zijn vriendjes bijna onmogelijk is geworden. Voor mevrouw Chanhthava uit het district Sepone in Laos, die een been verloor en haar gezichtsvermogen deels kwijtraakte toen zij per ongeluk tegen een clusterbom aanliep terwijl ze in de rijstvelden aan het werk was om voedsel te vergaren voor haar gezin. Nu moet ze haar dochter dezelfde gevaarlijke velden insturen om de rijst te plukken. Voor Beka Giorgishvili, een dertienjarige jongen uit Georgië, die dit jaar, toen hij bij een vriendje thuis was, een van de meest recente slachtoffers werd terwijl hij de banden van de nieuwe fiets van zijn vriendje hielp oppompen. Beka verloor een deel van zijn schedel, waarin nu nog granaatscherven zitten.

Het is hypocriet dat EU-landen wel de Russische agressie in Georgië veroordelen maar niet de middelen van die agressie. Het gebruik van clusterbommen raakt de burgerbevolking buitensporig hard. Het is ook een loos excuus voor landen om te proberen het aanleggen van voorraden clusterbommen te rechtvaardigen met het argument dat daarmee gehoor wordt gegeven aan het verbod op landmijnen, want clustermunitie is even dodelijk en heeft wereldwijd zelfs nog meer humanitair leed teweeggebracht.

Mijn eigen lidstaat, het VK, is al begonnen met het vernietigen van ongeveer 30 miljoen explosieven. Hij heeft de regelgeving inzake de controle op uitvoer gewijzigd en rechtstreeks bijgedragen tot het opruimen van explosieven, waaronder clustermunitie in Georgië. Het is Europa waar dit soort wapens voor het eerst werden gebruikt, tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de Duitse en Sovjet-strijdkrachten, het is Europa dat momenteel een voorraad van naar schatting één miljard granaatjes aanhoudt en het is Europa dat het voortouw zou moeten nemen om te zorgen voor de vernietiging ervan.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, zoals al door velen is gezegd, worden elke dag burgers, onder wie veel kinderen, zonder enig onderscheid gedood of gewond door clusterbommen. Veel van die jonge slachtoffertjes raken invalide en moeten leren leven met een handicap. Het is echter verbijsterend te moeten constateren dat meer dan vijftien EU-lidstaten clustermunitie in voorraad houden. Tot mijn afschuw blijkt dat ten minste zeven EU-lidstaten nog altijd dit soort wapens produceren. Mijns inziens hebben deze landen, evenals de landen die ze hebben ingezet – waaronder mijn land, het VK – bloed aan hun handen.

Een verbod op de productie, overdracht en aanleg van voorraden van clustermunitie zal veel levens sparen. Dit verdrag zal ook voorzien in de middelen die zo hard nodig zijn, zoals bijstand aan slachtoffers van clusterbommen in de vorm van medische zorg en revalidatie. Ik roep alle EU-lidstaten dringend op dit verdrag te ondertekenen en te ratificeren en niet te proberen een nieuwe definitie te vinden voor wat we verstaan onder clustermunitie om hun verantwoordelijkheden te ontlopen, zoals bepaalde lidstaten momenteel doen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie. (GA) Mijnheer de Voorzitter, ik ben een groot voorstander van het voorstel waarin gevraagd wordt om het Verdrag inzake clustermunitie vanaf voor het einde van dit jaar in werking te doen treden.

Alle regeringen die de Verklaring van Oslo van 2007 ten uitvoer leggen zijn bereid om voor het einde van 2008 een juridisch bindend document op te stellen waarmee een halt wordt toegeroepen aan het gebruik van clustermunitie. Ook zou daarmee een systeem tot stand worden gebracht waarmee samenwerking kan worden bevorderd en hulp kan worden verleend aan degenen die tot op heden voor dit soort aanvallen vluchten. Bovendien zouden alle voorraden clusterbommen die nog bestaan worden vernietigd.

Ik ben er zeer trots op dat de regeling uit hoofde van dit Verdrag juist tot stand is gekomen in Ierland - in Dublin, in mijn eigen land – tijdens een internationale conferentie eerder dit jaar. Alle deelnemers daaraan waren heel duidelijk over wat ze tijdens deze conferentie bereiken wilden, namelijk dat clusterbommen eens en voor altijd verboden worden. Ik zou graag, evenals een aantal collega's eerder vandaag in dit Parlement, de andere landen die het verdrag niet ondertekend hebben willen vragen dat zo snel mogelijk te doen.

We moeten deze verschrikkelijke wapens eens en voor altijd uit de wereld zien te helpen.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie. – (FI) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is uitstekend dat het Verdrag inzake clustermunitie er is gekomen. Het is heel belangrijk dat alle EU-landen zich bij het verdrag aansluiten, ook Finland, Griekenland en Polen, want anders bieden wij andere landen een al te gemakkelijk excuus om het gebruik van deze onmenselijke wapens voort te zetten.

Ik betreur het zeer dat mijn eigen land, Finland, van plan is buiten het verdrag te blijven. De gebruikte verklaring hiervoor is dat clusterbommen zijn aangeschaft om een ander wapentype, de antipersoneelsmijn, te vervangen. Dit is echter de duivel uitdrijven met beëlzebub. Eind jaren negentig, toen de toenmalige Finse regering besloot antipersoneelsmijnen gefaseerd af te schaffen, vertelde het leger niet dat het daarvoor in de plaats die andere doder van burgers, clustermunitie, aan ging schaffen.

De Europese Unie en alle EU-landen moeten nu consequent zijn in hun verzet tegen clustermunitie en ook weigeren betrokken te raken bij elke militaire operatie waarin die wordt gebruikt. Naar schatting zijn maar liefst 98 procent van de slachtoffers van clusterbommen burgers. Wij hebben meer dan twintig jaar ervaring met deze wapens en weten dat zij lukraak burgers doden, ook kinderen. Het is de hoogste tijd dat wij hier een eind aan maken.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, fungerend voorzitter van de Raad. (FR) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil u in alle ernst en oprechtheid zeggen dat ik bijzonder trots ben op het feit dat ik mocht deelnemen aan dit debat over clustermunitie en dat ik het, namens het voorzitterschap, met iedereen eens ben die heeft gepleit voor de ratificatie van het verdrag.

De Europese Unie heeft in 2007 al erkend hoe dringend iets gedaan moest worden aan deze humanitaire bezorgdheid over clustermunitie. Ik weet dat de lidstaten van de Unie een actieve rol hebben gespeeld zowel in het proces van Oslo als binnen het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens. Naar ons idee versterken het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens en het proces van Oslo elkaar, en dat is een eerbetoon aan uw Parlement en aan al degenen die het woord hebben genomen en ons hebben herinnerd aan de waarden waar Europa aan gehecht is. We roepen de lidstaten op om zich hierachter te scharen, om de redenen die u zo treffend – beter dan ik had kunnen doen – uiteen heeft gezet in de loop van dit debat.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Er zijn twee ontwerpresoluties ingediend(1), overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement.

Het debat is gesloten.

De stemming vindt op donderdag om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), schriftelijk. (EN) Ik doe een dringend beroep op alle EU-lidstaten om het Verdrag inzake clustermunitie onmiddellijk te ondertekenen en te ratificeren. Clustermunitie brengt met zijn niet-onderscheidende werking onvoorstelbaar veel leed toe aan de burgerbevolking in heel de wereld en onlangs nog in de oorlog in Georgië.

Het Verdrag inzake clustermunitie verbiedt het gebruik, de productie, de aanleg van voorraden en de overdracht van clustermunitie. Het verdrag is tijdens een conferentie in Dublin in mei van dit jaar aangenomen door 107 landen. Het treedt evenwel pas in werking wanneer ten minste 30 landen het hebben geratificeerd.

Het is niet te geloven dat 8 EU-lidstaten niet direct van plan zijn het verdrag te ondertekenen. Dat betekent dat de EU, het meest geslaagde vredesproject ooit, een gemeenschap die juist is gebaseerd op de beginselen van eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, zich niet schaart achter de uitbreiding van het internationale humanitaire recht met een verbod op een van de meest verraderlijke soorten wapens tegen de burgerbevolking die vandaag de dag worden ingezet.

Ik roep Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië op het Verdrag inzake clustermunitie direct te ratificeren en mee te werken aan de beëindiging van het gebruik van clusterbommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Kelam, Tunne (PPE-DE), schriftelijk. (EN) We moeten inzien dat clusterbommen tot de meest schadelijke wapens behoren, aangezien ze geen onderscheid maken tussen militaire en civiele doelen.

Het is niet meer van deze tijd om oorlog te voeren vanuit het idee dat alles moet worden verwoest of maximale schade moet worden toegebracht. Gerichte aanvallen met zo weinig mogelijke gevolgen voor de burgers zijn tegenwoordig de enige manier om te handelen in een oorlogssituatie. Het is daarom duidelijk dat het gebruik van clustermunitie moet worden verworpen en verboden.

Ik roep de Europese Unie en haar lidstaten in de eerste plaats op om er bij de andere landen in de wereld op aan te dringen dit verdrag op 3 december van dit jaar te ondertekenen. Verder roep ik de EU en haar lidstaten op om zich in te zetten voor een efficiënte en spoedige tenuitvoerlegging van dit verdrag. En ik roep de EU en haar lidstaten op om niet alleen de technische onderdelen van het verdrag aan te pakken maar zich ook serieus toe te leggen op hulpverlening in de gebieden waar clustermunitie is gebruikt, om de betrokken samenlevingen bij te staan en om doeltreffende en specifieke hulp te bieden aan de burgers die het slachtoffer zijn geworden van clustermunitie.

 
  

(1)Zie notulen.

Juridische mededeling - Privacybeleid