Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0156(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0368/2008

Ingediende teksten :

A6-0368/2008

Debatten :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Stemmingen :

PV 20/11/2008 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0559

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 19 november 2008 - Straatsburg Uitgave PB

19. Wijziging integrale-GMO-verordening (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (A6-0368/2008) van de heer Parish, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“Integrale-GMO-Verordening”).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, rapporteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, we hebben het vanavond over de gemeenschappelijke marktordening voor wijn. We zijn in feite grote voorstanders van het idee om alle gemeenschappelijke marktordeningen samen te brengen in één ordening. Wij maken ons echter zorgen over de vraag of we nog wel precies kunnen vinden waar de hoofdstukken over wijn staan, of deze nog wel goed toegankelijk zijn en of u in de toekomst, als wij te maken hebben met wijn en de lidstaten te maken hebben met wijn, alle meer dan twintig hoofdstukken – die in de volledige gemeenschappelijke marktordening staan – tegelijk openstelt.

We hebben inmiddels veel besprekingen met de Commissie gehad om op dit punt gerustgesteld te worden. Op dit moment bent u waarschijnlijk bezig met het samenbrengen van al deze GMO’s. Wij willen graag de garantie dat we straks alle informatie kunnen krijgen die we nodig hebben. De branche zelf maakt zich natuurlijk ook zorgen over de vraag of de regels nog te vinden zijn in de gemeenschappelijke marktordening.

Het lijdt geen twijfel dat de Commissie ons vertelt dat dit een vermindering van de bureaucratie betekent. Daar zijn we erg blij mee, maar we willen de garantie dat dit ook echt het geval is. Er is ons verteld dat de technische organisaties die informatie over wijn verschaffen aan de Commissie hetzelfde zullen blijven en nu zullen gaan werken binnen de gemeenschappelijke marktordening, dus – aangenomen dat dit het geval is en dat we in de toekomst gebruik kunnen maken van een computersysteem om alle verordeningen te vinden – verwelkomen we dit voorstel. Maar we moeten er uiteindelijk van worden verzekerd dat dit daadwerkelijk gunstig zal zijn voor de hele branche.

Ik denk dat er hier vanavond leden zijn die graag die garanties willen krijgen van de Commissie. We hopen dat de Commissie ons deze antwoorden kan geven. Ik ben het ermee eens dat wij de bureaucratie in de Commissie en in Europa moeten terugdringen. Er moeten nu echter garanties worden gegeven. Ik verwelkom de gemeenschappelijke marktordening. Ik weet zeker dat er andere leden zijn die hier iets over willen zeggen. Wat absoluut duidelijk is, is dat we hier nu over moeten stemmen, zodat het Parlement zijn mening geeft en de Commissie dit kan afsluiten. Dat is dus mijn aanbeveling aan deze vergadering.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, lid van de Commissie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur en voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de heer Parish, en de leden van de Commissie landbouw bedanken voor het verslag.

Ik kan het heel kort houden en u gewoon geruststellen, maar ik moet de spreekpunten lezen.

We hebben heel hard gewerkt aan het vereenvoudigen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een gemeenschappelijke marktordening (GMO) die alle landbouwsectoren omvat is een hoeksteen van deze inspanning. Daarmee kunnen we de wetgeving in verschillende sectoren stroomlijnen en toch rekening houden met de specificaties van bepaalde producten. Het heeft ook de hoeveelheid GLB-wetgeving aanzienlijk verkleind.

Dit voorstel van de Commissie is bedoeld om het GMO-project te voltooien door ook de wijnsector erin op te nemen. Zonder wijn zou de GMO gewoon niet compleet zijn. We zouden dan halverwege het proces stoppen en veel van de voordelen van de projecten verliezen.

Het is altijd onze bedoeling geweest om wijn hierin op te nemen. Zowel het eerste voorstel voor de gemeenschappelijke marktordening als de recente wijnhervorming is op basis daarvan opgesteld en aangenomen. Ik ben blij om te zeggen dat het Europees Parlement het GMO-project altijd volledig heeft gesteund, inclusief de integratie van groente en fruit en wijn na de voltooiing van de hervormingen in deze sectoren.

De GMO en haar comité van beheer werken heel goed voor andere sectoren en er is niet of nauwelijks kritiek op geweest.

Het voorstel voor integratie lijkt misschien op het eerste gezicht complex. Maar dat is inherent aan wijzigingswetgeving. Na de invoeging zullen er geconsolideerde versies van de GMO beschikbaar komen, waarin de bepalingen voor wijn zeer duidelijk zullen worden aangegeven.

De integratie van de GMO zal geen ingrijpende veranderingen teweegbrengen in het beleid dat is overeengekomen in de wijnhervorming. De diensten van mijn collega, mevrouw Fischer Boel, zullen samen met het Europees Parlement en de Raad hard werken om hiervoor te zorgen. Dit hebben we met veel succes gedaan bij de integratie van de even complexe groente- en fruitsector.

Ik wil u daarom vragen de Commissie en mijn collega te helpen met de voortzetting van haar en ons vereenvoudigingswerk en een positief advies uit te brengen over dit voorstel.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, namens de PPE-DE-Fractie. (DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, ik moet zeggen dat ik teleurgesteld ben over uw opmerkingen omdat wij op grond van hetgeen Neil Parish heeft gezegd, gesprekken zijn aangegaan met de Commissie.

Ik had gehoopt op iets concreters dan alleen maar die mantra dat het eenvoudiger wordt. Het wordt niet eenvoudiger. Een gemeenschappelijke marktordening voor wijn wordt de 21ste marktordening in een lange reeks. Noch ik noch de wijnboeren van Europa zijn in staat in te zien dat de zaken eenvoudiger worden door de bureaucratie te verminderen. Iedereen die in de toekomst iets wil weten over de wijnsector, moet zoeken in een lange verordening, de gemeenschappelijke marktordening voor alle landbouwproducten, die thans bestaat uit 204 artikelen en een twee keer zo lange bijlage, om alle passages te vinden die betrekking hebben op wijn, verspreid over 98 artikelen met 21 kopjes en de 10 bijbehorende bijlagen.

Dit is geen ontbureaucratisering, commissaris. Dit is je reinste bureaucratie. Ik roep de Commissie op in ieder geval de technische toepassingen te vereenvoudigen, omdat dit mogelijk is. Jonge collega’s van mij zoals Anja Weisgerber vertellen mij dat dit mogelijk moet zijn. Zou de Commissie zo vriendelijk willen zijn dit te overwegen? Een technische vereenvoudiging zou bijvoorbeeld een zoekmachine zijn op de website van de Commissie waarmee mensen slechts die delen van de gemeenschappelijke marktordening kunnen downloaden en printen die relevant zijn voor hun landbouwproducten. Noch wijnbouwers noch melkveehouders interesseren zich voor de speciale regelingen op het gebied van groente en fruit of hennep, en omgekeerd.

We moeten deze technische mogelijkheden benutten om de zaken te vereenvoudigen. Indien in de toekomst een wijziging wordt aangebracht in een landbouwsector, bestaat de mogelijkheid ook in een andere sector wijzigingen aan te brengen. Dit betekent dat indien de melksector wordt aangepast en de integrale GMO gewijzigd wordt, alle landbouwers en wijnbouwers erop moeten letten dat er niet snel een wijziging in hun sector is doorgedrukt.

Ik wil graag twee specifieke vragen stellen, mevrouw de Voorzitter.

Commissaris, wie is voortaan de waarnemer?

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie. – (ES) Mevrouw de Voorzitter, sinds december 2006 hebben we één verordening voor de gemeenschappelijke marktordeningen (GMO’s), die door de Commissie wordt beschouwd als een essentieel instrument voor de stroomlijning en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Sommigen, en ook ik, vinden dat een heel discutabele opvatting. Ik denk echter niet dat dit het goede moment of de juiste plaats is om hierover van gedachten te wisselen. Het debat is destijds al gevoerd en we leven niet alleen al een paar maanden met deze verordening, maar vanochtend hebben we zelfs gestemd voor de herziening ervan.

Vandaag voegen we nog een aantal bladzijden toe aan Verordening (EG) nr. 479/2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt. Deze verordening zal worden ingetrokken door het voorstel waarover we debatteren en de inhoud ervan zal volledig worden opgenomen in de integrale-GMO-verordening.

De sector heeft ons – ook mij – zijn zorgen overgebracht over de verspreiding van de artikelen inzake de GMO voor wijn over een groot aantal hoofdstukken van de integrale-GMO-verordening en het risico dat de specifieke informatie over dit product verwaterd raakt.

We begrijpen dat deze opname onvermijdelijk is en we hebben allemaal de brief kunnen lezen die de commissaris aan de voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft gestuurd, mijnheer Parish, waarin de commissaris hem verzekert dat deze wetgevingstechniek de regelgeving voor deze sector niet wezenlijk zal veranderen. Het gaat hier om een zuiver technische samenvoeging die de inhoud op geen enkele wijze zal aantasten.

Daarom kan ik niet anders, ook al begrijp en deel ik een deel van het wantrouwen, dan het verslag van de heer Parish steunen.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Železný, namens de IND/DEM-Fractie. – (CS) Wat we hier nu eigenlijk aan het doen zijn, mevrouw de Voorzitter, is stemmen over de opname van de wetgeving voor de wijnbouw in de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten. Het probleem hierbij is dat deze regels als ‘losse theeblaadjes’ over de verordening verspreid worden. Ondanks het fundamenteel specifieke karakter van de wijnbouwwetgeving wil men deze losjes tussen de bepalingen over schapen, graan, geiten, fruit en groente strooien. De Tsjechische federatie van wijnbouwers heeft erop gewezen dat een kleine producent uit Zuid-Moravië die zeg 2000 liter wijn produceert de grootste moeite zal hebben om tussen die enorme onoverzichtelijke berg wetgeving de her en der verstopte stukjes wetgeving over zijn wijn te vinden. Niet alleen de Tsjechische federatie van wijnbouwers die 20.000 wijnbouwers vertegenwoordigt heeft hulp ingeroepen, maar ik heb ook brieven gekregen van wijnbouwfederaties uit Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland, verenigd in de AREV. Het probleem is echter dat de arrogante Commissie doet alsof ze doof is. Het Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling beweerde nergens iets van te weten en ook dat de wijnbouwers tevreden zijn. En nu commissaris Boel dan toch toegegeven heeft dat de wijnbouwers niet tevreden zijn, zegt ze doodleuk dat het een gelopen race is. Maar natuurlijk niet, wij zijn per slot van rekening het Europees Parlement. Dus, óf we zorgen voor een overzichtelijk hoofdstuk over de GMO voor wijn, óf we voeren - als dat niet gebeurt - het verslag van het toneel af. Wat we echt niet willen is dat arrogante ambtenaren onze wijnbouwers, dus degenen uit wier belastinggeld de salarissen van ambtenaren mede betaald worden, het leven zuur maken.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE). - (ES) Mevrouw de Voorzitter, de Commissie heeft deze ene gemeenschappelijke marktordening (GMO) gepresenteerd en nu zegt de Commissie dat ze de wijn er ook in wil opnemen, waardoor, zo wordt verondersteld, de administratieve rompslomp en de bureaucratie zullen worden teruggedrongen.

De producenten zeggen echter dat het tot meer verwarring leidt en rechtsonzekerheid veroorzaakt, wat hen verontrust, en dat de GMO voor wijn niet wezenlijk wordt veranderd (dat kan ook niet zonder dat dit Huis zich over het voorstel buigt, al was het maar in een raadplegingsprocedure).

In elk geval moet gezegd dat de GMO voor wijn meer is dan een markt-GMO. Er zijn meer eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot de etikettering. Waarom dan, als melk niet hetzelfde is als groente en groente niet hetzelfde is als graan, en graan uiteraard niet hetzelfde is als wijn, al deze dingen samengevoegd alsof ze iets met elkaar te maken zouden hebben?

Ik denk dat dit voorstel een aantal technische tekortkomingen heeft, zoals de producenten hebben aangegeven, en ik vraag me af wat er nu gaat gebeuren als bijvoorbeeld wordt voorgesteld om een deel van deze integrale verordening te wijzigen. Zal dan de deur opengaan voor alle andere sectoren? Zal het mogelijk zijn om een sector te veranderen zonder dat we het merken? Zal de deur openstaan voor de wijziging van elke andere opgenomen sector?

Ik denk dat we de Europese Commissie niet ons vertrouwen kunnen geven als de Commissie ons niet garandeert dat er in de eerste plaats een zoekmachine komt – zoals mevrouw Klaß heeft gevraagd – die de producenten zekerheid, snelheid en vertrouwen biedt wanneer ze in de verordening zoeken, en dat er, in de tweede plaats, rechtszekerheid komt en de deur niet kan worden geopend of voortdurend openstaat voor wijzigingen van andere sectoren die in de verordening zijn opgenomen.

Met dit voorstel stelt de Europese Commissie ons voor een voldongen feit, maar niemand kan zeggen dat we de Commissie niet hebben gewaarschuwd dat dit een fout is en dat dit hoe dan ook niet de administratieve rompslomp en de bureaucratie zal terugdringen, maar daarentegen meer rechtsonzekerheid zal veroorzaken, wat de producenten nog het meest verontrust.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Mevrouw de Voorzitter, onder het voorwendsel van vereenvoudiging heeft de Europese Commissie zich er hardnekkig op toegelegd om alle GMO’s, voor alle producten, van tarwe tot kip en van groente en fruit tot tabak, in één integrale GMO onder te brengen. Het resultaat is een dikke pil van enkele honderden pagina’s, waarin het zoeken is als naar een speld in een hooiberg.

Vanwege de zeer specifieke eisen, die, zoals reeds is opgemerkt, aan de wijnsector worden gesteld en vanwege de complexiteit ervan, is deze sector al sinds de jaren zestig aan een zeer gedetailleerde verordening onderworpen, die anders is dan die voor andere producten en die duidelijk en transparant was. Daarom was afgesproken dat de wijn-GMO specifiek zou blijven.

Nu blijkt de wijn-GMO toch volledig in het grote boek te zijn opgenomen. De Commissie wil op dit punt van geen wijken weten, want wijn en wijnproducten zijn als laatste buiten de greep van de integrale GMO gebleven. Als het juridisch gezien werkelijk onmogelijk is de zaak terug te draaien, als we ons moeten onderwerpen om redenen die niet erg redelijk zijn, mevrouw de Voorzitter, zou ik ten minste willen zien dat de suggesties van mevrouw Klaß worden overgenomen.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Mevrouw de Voorzitter, ik heb echt geen minuut nodig, want aangezien ik uit Ierland kom, heb ik niet te maken met een lobby van wijnproducenten.

Ik denk dat er algemene bezorgdheid is over de samenvoeging van zo veel verschillende sectoren in één GMO. We weten echt niet of het zal werken tot het zover is. Ik zal daarom luisteren naar de zorgen van degenen die meer weten over de wijnsector, maar ik realiseer me ook dat we dit proces moeten voortzetten. Ik hoop dat we betere garanties zullen krijgen van de Commissie, want we moeten wel echt luisteren naar de zorgen van de producenten.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, we voegen de voorschriften voor de wijnmarkt toe aan een eerder aangenomen gemeenschappelijke richtlijn bestemd voor alle markten. Zal dit beter zijn voor de wijnproducenten? Laten we hopen dat dit een ware vereenvoudiging en beperking zal zijn van de administratieve taken die een landbouwer op heden moet uitvoeren.

Het deze middag aangenomen verslag over de GLB-herziening, de zogenaamde „gezondheidscontrole”, beoogt een beperking van de controles en administratieve belasting voor de landbouwers. De consolidering van de voorschriften voor heel specifieke markten in één richtlijn vormde een discussiepunt, maar het is gelukt. We moeten overwegen of we de wijnmarkt wel moeten toevoegen, zijnde een heel specifieke markt die werkt volgens een aparte formule op het vlak van productie, verwerking en traditie.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). - (DE) Mevrouw de Voorzitter, u hebt zojuist mijn microfoon uitgeschakeld; daarom maak ik gebruik van de catch the eye-procedure om mijn vragen opnieuw te formuleren.

Ik wilde de Commissie specifiek vragen wie voortaan toezicht zullen houden op het bestaande recht indien de gemeenschappelijke marktordening wordt aangepast, en wie ervoor zorgen dat er in andere sectoren niets doorgedrukt wordt, bijvoorbeeld in de wijnsector wanneer we spreken over melk.

Mijn tweede specifieke vraag luidt: kan de Commissie de technische eisen ten uitvoer leggen om het beheer van het systeem te vereenvoudigen, op internet of in een portaal, zodat gebruikers apart toegang krijgen tot de verschillende marktsectoren, zoals wijn, melk, groente en fruit?

Dit waren mijn vragen. Hartelijk dank, mevrouw de Voorzitter.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE).(EN) Mevrouw de Voorzitter, we weten allemaal dat de instelling van de gemeenschappelijke marktordening een poging is om de transparantie te verbeteren en de wetgeving inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid te stroomlijnen en te vereenvoudigen. De meeste sectoren zijn inmiddels met succes geïntegreerd in de GMO.

Net als mevrouw McGuinness kom ik niet uit een gebied waar wijn wordt geproduceerd, dus ik zal mij heel voorzichtig uitdrukken – dank u, mevrouw Lulling. Ik steun het standpunt van de heer Parish dat de wijnsector nu moet worden opgenomen in de wijziging en hoewel ik begrip heb voor de zorgen die enkele collega’s hebben geuit, ben ik van mening dat we moeten streven naar voltooiing van dit technische proces, dat uiteindelijk een vermindering van de bureaucratie zal betekenen voor de boeren. Dat kan alleen maar goed zijn. Voor de wijnboeren zal het uiteindelijk een bonus zijn.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, lid van de Commissie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, als eerste wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit debat.

Ik wil nogmaals wijzen op het belang van dit voorstel voor de vereenvoudiging van het GLB.

De zorgen die u uit, lijken erg op de zorgen die werden uitgesproken aan het begin van het GMO-project. Maar ik denk dat de ervaring tamelijk geruststellend is geweest. De gemeenschappelijk marktordening werkt op dit moment erg goed.

De GMO voor wijn is nooit eenvoudig geweest, dat kan ik ronduit stellen. Integendeel. Wat we feitelijk voorstellen is dat om voor meer duidelijkheid en geloofwaardigheid te zorgen– voor zover mogelijk, natuurlijk – op basis van een zeer complexe bestaande tekst van de wijnhervorming zelf.

Er zullen geen inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht in de wijnhervorming van de GMO. We hebben het over technische – en uitsluitend technische – aanpassingen. Er komen afzonderlijke hoofdstukken. Er zijn zaken die uniek zijn voor de wijnsector, die intact zullen worden gelaten in het juiste gedeelte van de GMO, zoals die met betrekking tot productiepotentieel, ondersteuningsprogramma’s, oorsprongsbenamingen, geografische aanduiding en traditionele termen, etikettering en presentatie en oenologische procedés. Maar er zijn ook zaken die in de wijnsector hetzelfde zijn als in andere sectoren, zoals de bepalingen voor handel met derde landen of staatssteun, die zullen worden gecombineerd in één enkele eenvoudige bepaling.

Ik wil daar ook aan toevoegen dat de mogelijkheid van het gebruik van onze zoekmachines ter sprake is gebracht. EUR-Lex heeft een zoekmachine waarmee alle bepalingen in de GMO waarin het woord ‘wijn’ voorkomt, kunnen worden opgevraagd. Maar vanuit technisch oogpunt is het natuurlijk in dit stadium nog niet mogelijk om een geconsolideerde elektronische versie van de hele GMO voor wijn uit de geconsolideerde gehele GMO te halen. Als alles af is, moet dat uiteraard wel mogelijk zijn.

In het kader van de vragen van de geachte Parlementsleden wil ik ook zeggen dat het niet mogelijk is dat wijnkwesties bij hervormingen vermengd raken met andere sectoren. Dat is in de praktijk eenvoudigweg geen realistisch vooruitzicht. Ik zie niet in waarom een voorstel over bijvoorbeeld de zuivelsector op de een of andere manier de aandacht van wijnbeleidsmakers zou trekken. In elk geval verandert integratie in één enkele verordening – vanuit een zuiver juridisch standpunt – niets aan de situatie. Wat belangrijk is, is de inhoud van voorgestelde wijzigingen, niet het exacte rechtskader waarin ze worden voorgesteld.

Tot slot wil ik zeggen dat ik vind dat we de laatste stap moeten zetten om de GMO te voltooien. Ik wil daarom onderstrepen dat de Commissie vastbesloten is om dit te doen. Ik kan u verzekeren dat het hierbij echt alleen gaat om vereenvoudiging en het verbeteren van de transparantie; meer is het niet.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, rapporteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, we zullen pas weten of het werkt als we het proberen, dus we zien graag de Commissie doen wat zij belooft, want we moeten dit in de toekomst in elektronische vorm kunnen opvragen.

De Commissie belooft dat ze alles zal samenbrengen in één GMO, wat inhoudt dat we, als we ons met wijn willen bezighouden, dat ook kunnen doen zonder tegelijkertijd de GMO over melk te openen, met minder bureaucratie als gevolg. We hebben vanavond al deze garanties gekregen en om die reden zullen de meesten van ons morgen vóór stemmen. Zoals ik al zei, we zien dan graag wat er gebeurt. Wij nemen de garanties van de Commissie aan in het goede vertrouwen waarin ze vanavond zijn gepresenteerd, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan deze GMO’s – of liever gezegd aan de ene GMO – in de toekomst.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt donderdag 20 november 2008 plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid