Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2645(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0104/2008 (B6-0480/2008)

Forhandlinger :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Forhandlinger
Onsdag den 19. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

20. Situationen inden for biavl (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forhandlingen om mundtlig forespørgsel til Kommissionen (B6-0480/2008) af Neil Parish, for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, om situationen inden for biavl (O-0104/2008).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, ordfører. − (EN) Fru formand! Jeg vil først og fremmest gerne takke Astrid Lulling, fordi det i høj grad er på hendes initiativ, at vi fremlægger dette. Som formand er det mig, der fremlægger betænkningen her i aften, for vi er yderst bekymrede for biernes situation. Det, der sker med bierne, har stor betydning for Europa, ja, faktisk for hele verden.

I de seneste to år er en tredjedel af bierne i USA døde på mystisk vis. I 2007 blev omkring 800 000 kolonier udslettet. I Kroatien døde fem mio. bier på mindre end 48 timer. I Det Forenede Kongerige går hver femte bistade tabt, og rundt om i verden har erhvervsbiavlere siden 2006 rapporteret om tab på op til 90 %.

Hvad sker der, og hvor alvorligt er det for os og menneskehedens fremtid? Albert Einstein forudså, at hvis bierne forsvandt, vil menneskeheden kun have fire år tilbage at leve i, så jeg er overbevist om, at vi skal tage dette meget alvorligt. Hvis De ser på bier, er de ansvarlige for bestøvningen af planter og blomster, der udgør omkring en tredjedel af de fødevarer, vi indtager. De er naturens mestre, når det gælder bestøvning, og uden dem kan vi vinke farvel til sojabønner, løg, gulerødder, broccoli, æbler, appelsiner, avocadoer, ferskner og mange andre fødevarer. Vi ville ikke længere have jordbær. Bare prøv at forestille Dem Wimbledon uden jordbær! Vi ville ikke have lucerne, som indgår i kvægfoder. Vi er derfor fuldstændig afhængige af bier. De bestøver naturligvis også bomuld, så vi ville heller ikke længere have tøj. Vi må virkelig tage dette problem meget alvorligt.

I Kina er der f.eks. praktisk talt ingen bier i nogle regioner, og de er derfor nødt til manuelt at bestøve mange af afgrøderne. De 90 kommercielle afgrøder, der dyrkes på verdensplan, og som er afhængige af bestøvning, genererer omkring 30 mia. GBP om året. Bier bidrager med over 100 mio. GBP om året til den britiske økonomi og omkring 400 mio. EUR til den europæiske økonomi, så De kan nok se, at der tydeligvis er et stort problem.

Jeg vil derfor gerne spørge Kommissionen, og om muligt tilføje noget af min taletid til Astrid Lullings taletid, da hun i høj grad har været den drivende kraft bag dette, om den kan samle flere midler til forskning. Efter at have talt med erhvervsbiavlere og andre ved vi, at bierne dør på temmelig mystisk vis, dels fordi deres tilstand har været ret dårlig de seneste år, og dels fordi de bogstavelig talt dør som fluer. Det er også et problem at udvikle de rette kemikalier, så biernes sygdomme kan helbredes.

Jeg mener, at Kommissionen, foruden at skaffe penge til forskning, også bør samle oplysninger om, hvad medlemsstaterne gør. Det er vigtigt, at vi handler nu. Vi kan ikke vente, til alle bierne er uddøde, for så vil problemet være særdeles alvorligt.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. − (EN) Fru formand! Jeg takker hr. Parish og selvfølgelig også fru Lulling for den mundtlige forespørgsel og betænkningen om EU's biavlssektor. Kommissionen erkender helt klart den betydning, som bierne har for EU's økologi og økosystem. Kommissionen er også er bekendt med rapporterne, der er udarbejdet i en række medlemsstater, om de betydelige tab i bibestandene.

Lad mig gå direkte til Deres specifikke spørgsmål, der var en hel del, og åbenhjertigt påpege, hvad Kommissionen allerede foretager sig i denne sektor.

Hvad angår dødelighed og forskning, anmodede Kommissionen i februar 2008 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at undersøge bidøden og dens årsager inden for EU. EFSA indsamlede oplysninger fra medlemsstaterne og tilsigter nu at analysere dem for at give Kommissionen et bedre overblik over de epidemiologiske årsager til bibestandenes kollaps, og det kan danne grundlag for den fremtidige indsats på området. Foruden EFSA's undersøgelse støtter Kommissionen en række forskningsprojekter vedrørende bier i sit forskningsrammeprogram. Hvis De er interesseret, kan jeg nævne nogle af dem på et senere tidspunkt.

Hvad angår økologiske pollenzoner, vil jeg gerne, trods den kendsgerning at det er vanskeligt at oprette sådanne zoner, minde Dem om, at der allerede ydes økonomisk støtte til en effektiv flytning af bistader. Denne foranstaltning, der blev indført med Rådets forordning nr. 1234/2007, har til hensigt at støtte forvaltningen af stadeflytning inden for EU og udnytte områder med høj koncentration af biavlere i blomstringssæsonen. Foranstaltningen kan også omfatte en berigelse af den vilde flora i visse områder.

Hvad angår Deres tredje spørgsmål, vil jeg gerne minde Dem om, at markedsføringen og godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler reguleres af Rådets direktiv 91/414/EØF. Ifølge direktivet må pesticider kun anvendes, hvis det er påvist, at der ikke er nogen betydelig risiko for uacceptable virkninger på menneskers eller dyrs sundhed og på miljøet. Derfor omfatter denne vurdering også de akutte og langsigtede risici for bier og deres larver, og de anvendte tests bygger på de standarder, der er udviklet af mellemstatslige organisationer, såsom f.eks. Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne, som er et samarbejde mellem 47 regeringer.

Det er værd at bemærke, at Fællesskabets lovgivning er risikobaseret. Det er indlysende, at insekticider i sagens natur er giftige for bier. Anvendelsen af dem er dog stadig mulig, hvis der ikke forekommer eksponering, eller hvis eksponeringen begrænses til mængder, der ikke frembringer skadelige virkninger.

Klassiske eksempler på sådanne risikobegrænsende foranstaltninger er en nøje tilpasset landbrugspraksis, sprøjtning i passende mængder og på passende tidspunkter (f.eks. om aftenen, når bierne ikke er aktive, eller uden for afgrødens og om muligt andre nærliggende græssers blomstringssæson), direkte påføring af midlet i jorden, anvendelse i drivhuse, der ikke er tilgængelige for bier, eller behandling af såsæd i specialiserede faciliteter.

Hvad angår kvaliteten af overfladevand, indeholder vandrammedirektivet bestemmelser om beskyttelse af alle vandområder, en forpligtelse til at opnå og bevare en god vandkvalitet for alle overfladevandområder og grundvandsforekomster inden 2015, forbuddet mod en forværring af vandtilstanden, en forpligtelse til at oprette et overvågningssystem og en forpligtelse til at udarbejde de nødvendige planer og programmer inden december 2009 i en bred offentlig høring med lokale myndigheder, interessenter og ikkestatslige organisationer.

Hvad angår støtte til biavlere i nød, vil jeg gerne meddele Dem, at Kommissionen glæder sig over at erfare, at antallet af stader steg mellem 2004 og 2007, og det er uden at medregne udvidelsen.

Med hensyn til tab af bibestande skal De vide, at der siden 2004 er blevet føjet en ny foranstaltning til støtte for genoprettelse af bibestandene til listen over mulige foranstaltninger i de nationale biavlsprogrammer. Det er derfor nu muligt at kompensere for tabet af bier (og produktion) ved at støtte aktiviteter, der skal fremme avlen af dronninger, erhvervelse af bikolonier eller endda erhvervelse af stader.

Jeg mener, at det spørgsmål, De har rejst, naturligvis er ekstremt alvorligt, og vi må reagere på det med samme alvor.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, for PPE-DE-Gruppen. (FR) Fru formand! Når det er risikabelt at udsætte, kan jeg regne med hele Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og dets formand, min kollega hr. Parish. Jeg takker dem for deres hurtige og effektive reaktion på mit initiativ til en mundtlig forespørgsel med forhandling og beslutning til Kommissionen og deres behandling af sundhedskrisen i biavlssektoren.

I en situation hvor bibestandene svækkes og rammes af høj dødelighed, er det nødvendigt at analysere alle de faktorer, der er årsag til denne øgede bidød, og fremsætte en handlingsplan, som kan afhjælpe denne katastrofale tendens.

Kommissionen har lige gennemgået en lang tekst om, hvad den allerede har opnået, men jeg må sige, at det i de senere år siden 1994, mens jeg har fungeret som ordfører for situationen inden for biavl, har været vanskeligt at overbevise Kommissionen om at handle, mens jeg med mine kolleger har kæmpet for at henlede dens opmærksomhed på denne alarmerende situation, der er velkendt, og som er blevet nøje beskrevet, især af min kollega, hr. Parish.

Jeg har ikke tid til at gentage det hele eller tilføje noget, men da ingen nu tør benægte, at bidøden er en dødelig fare for vores frugt- og grøntsagsproduktion, der er afhængig af bestøvning, kræver vi, at Kommissionen handler med større ihærdighed og flere midler. Den må medvirke til en analyse af årsagerne til denne bidød og endelig indføre forskning i og bekæmpelse af bisygdomme i den europæiske veterinærpolitik.

Den bør fremme de fornødne foranstaltninger for at begrænse og fjerne faren for utilstrækkelig bestøvning og sikre en tilstrækkelig og varieret fødevareproduktion, der kan opfylde menneskers og kvægbesætningers behov. Det er vigtigt at forstå, at sundhedskrisen i biavlssektoren er lige så farlig for menneskets overlevelse som finanskrisen for realøkonomien.

Jeg skal ikke citere tallene, med undtagelse af et enkelt tal. Bestøvningen af de afgrøder, der brødføder menneskeheden, anslås at have en værdi på 153 mia. EUR på verdensplan. De løsninger, vi foreslår, er langt billigere end dem, der er mobiliseret for finanskrisen, og selv om vi i sidste ende måtte blive nødt til at indføre en bestøvningsbonus og økonomisk støtte til biavlere i nød for at sikre overlevelsen af bier i Europa, ville det være småpenge i forhold til andre budgetkonti. Hvis De kan sende en mia. til Afrika for at bekæmpe sult uden nogen form for kontrol, sådan som De ønsker at gøre det, med alle de katastrofale følger det ville få, skulle De være i stand til at finde de 60 mio. EUR til at gøre noget nyttigt her.

Fru formand, kan jeg som ordfører stadig nå at sige noget om ændringsforslagene? Jeg har ikke opbrugt hr. Parish's taletid...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, for PSE-Gruppen. – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske fru Lulling for den ihærdighed, hvormed hun har formået at få dette spørgsmål, som nogle måske mener, er mindre vigtigt, på Parlamentets dagsorden trods det sene tidspunkt.

Biavl er en landbrugsaktivitet, der har en stor økonomisk betydning og positiv indvirkning på udviklingen af landdistrikter og den økologiske balance.

I mit land omfatter biavl omkring 27 000 producenter, der forvalter over 2 300 000 bistader. Det gør mit land til den ledende producent af honning i EU.

De spanske biavlere står i lighed med alle de andre biavlere over for problemer, der ikke kun skyldes den nedsatte nektar- og pollenforsyning, men også fremkomsten af nye sygdomme, som decimerer bistaderne. Kommissionen bør satse på forskning i oprindelsen af disse sygdomme, og i den henseende er det for os afgørende med en indsats på budgetområdet.

Jeg skal dog lige tilføje, at importen, og jeg henviser her til importen af honning, bør opfylde de samme krav som vores produkter og yde de samme garantier over for forbrugerne. Det er i den forbindelse af afgørende betydning at have en god mærkning, og her kan Kommissionen spille en vigtig rolle.

Der bør opretholdes en høj standard både med hensyn til hyppigheden og antallet af de kontroller, der foretages ved grænsekontrolsteder, så det kan sikres, at der ikke i EU indføres biavlsprodukter med restkoncentrationer fra tredjelande.

For mange af vores landbrugere supplerer biavl deres næsten altid begrænsede indtægter. Det er også et erhverv med mange kvindelige arbejdstagere. Honning har en vigtig funktion på mindre messer og markeder, og biavlerne har gjort en stor indsats for at variere deres produkter, påføre mærkning, sikre bedre hygiejne- og sundhedsgarantier og åbne nye distributionskanaler.

Hr. kommissær, vi kan ikke bare lade alle disse bestræbelser gå til spilde.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari, for ALDE-Gruppen. – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Biavlssektoren er ikke blot et produktivt foretagende med en ældgammel oprindelse i vores landbrugshistorie, men er i øjeblikket et af de systemer, der har afgørende betydning for opretholdelsen af træ- og planteafgrøders produktivitet, takket være krydsbestøvning.

Jeg vil gerne påpege, at 80 % af de dyrkede planter producerer frugt som følge af det pollen, som bierne fører med sig, hvilket også sikrer arternes genetiske variation ved formeringen. Det er i øjeblikket klart, at biavlssektoren og dens funktion ikke kan erstattes og er den eneste måde at opretholde biodiversiteten på. Bistadernes produkter må stadigt hyppigere konkurrere på det globale marked under uigennemskuelige konkurrencevilkår og gennem den massive import af usikre produkter fra lande uden for EU. Det er ikke altid muligt at sikre deres kvalitet, hvilket delvist skyldes pesticider, der er forbudte i Europa, men som anvendes uden for Europa. Det er derfor nødvendigt at mærke produkterne med deres oprindelsessted.

Jeg mener også, at det er vigtigt at pege på de alvorlige konsekvenser, som virus har for biavlen, da de er skyld i, at over 50 % af den europæiske biavlssektor er ødelagt. Jeg anmoder Kommissionen om at gøre en yderligere indsats inden for videnskabelig forskning for at komme denne alvorlige sygdom til livs ved at forbyde alle former for plantesundhedsmæssig behandling i blomstringsperioderne.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, for UEN-Gruppen. – (PL) Fru formand, hr. kommissær! Naturens rigdomme forsvinder for øjnene af os. Hele arter uddør og decimeres af parasitter, sygdomme, kemikalier og menneskets uansvarlige adfærd. I mange regioner er den økologiske balance blevet forstyrret, og der har været store og uoprettelige tab.

Vi ser med bekymring på, at bierne udryddes i stort omfang, at bistaderne bliver tavse et efter et, og at mange af de plantearter, der er afhængige af bestøvning, også går til. Situationen inden for biavl bestemmer udbyttet af op til 84 % af de plantearter, der dyrkes i Europa. Bierne bestemmer derfor i stor udstrækning den mængde mad, vi kan sætte på bordet.

Bierne decimeres af sygdomme og parasitter, som biavlerne ikke kan håndtere alene. Der er behov for supplerende midler for at kontrollere og studere dem. Biavlerne kan heller ikke på egen hånd håndtere beskyttelsen af markeder og sikre produkternes bæredygtighed. Vi må derfor beskytte vores indre marked mod tilstrømningen fra tredjelande af honning, der er af dårligere kvalitet og ofte ikke opfylder de offentlige sundhedskrav. Biavlerne bør også modtage støtte i form af subventioner eller billigere sukker og storstilede reklamefremstød.

Det er kort og godt på høje tid, at vi starter at arbejde som bier. Som biavler kan jeg kun håbe på, at Kommissionen tager bien til forbillede, så vi ikke skal vente 15 år på et fornuftigt program, som fru Lulling har arbejdet så ihærdigt på at opnå.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil også gerne rose fru Lulling, der mildt sagt har været stædig med hensyn til at fremme og få emnet til forhandling i Parlamentet. Hr. kommissær, jeg vil også gerne takke Dem for den imponerende liste af aktiviteter, som Kommissionen iværksætter i forbindelse med dette alvorlige spørgsmål, og om ikke andet tror jeg, at vi også ønsker øget støtte og samordning. Der er en risiko for, at forskellige afdelinger i institutionerne gør et godt stykke arbejde, men at vi ikke nødvendigvis får stykket dette arbejde sammen. Jeg mener, at forhandlingen på det punkt kan kaste lys over tingene.

Det er et alvorligt spørgsmål. I gamle dage tog minearbejderne kanariefugle med sig i minerne, så de kunne advare dem om giftige gasser. De advarede om giftige gasser ved at dø. Det var dårligt nyt for kanariefuglene, men godt nyt for minearbejderne. Vores bekymring er, at bierne i Europa i bund og grund gør os den samme tjeneste. En tredjedel af Europas fødevarer, en ud af tre mundfulde mad, kan sættes i forbindelse med bibestøvning.

Der er en katastrofal nedgang i antallet af bier, og vi må gøre en indsats på europæisk niveau. Videnskabsfolk er enige om, at der har været en nedgang. Vi har allerede hørt, hvor drastisk den har været, men vi er mindre sikre på, hvad årsagen er. Er det anvendelsen af pesticider? Er det klimaforhold? Er det parasitter og mider og andre sygdomme, der måske er hinsides vores kontrol?

Hr. kommissær, jeg vil også gerne særligt over for Dem nævne universitetet Stirlings Bumblebee Conservation Trust i Skotland, der har gjort en banebrydende indsats på området. Europa mangler ikke ekspertise. Det, vi har brug for, er at samle denne ekspertise. Jeg mener, at nærværende tekst indeholder en række konkrete tiltag, som går i den retning, navnlig brakmarker til bier, zoner med biodiversitet, selv langs veje og i uopdyrkede landområder, forskning i pesticider, overfladevand og overvejelsen af at yde støtte.

Som vi allerede har hørt, mener jeg, at vi, hvis vi kan tildele en mia. EUR til udviklingen i Afrika, også kan finde midler til støtte for vores egen forskning. Det er rigtigt, at vi oplever EU-tiltag på området, og det er efter alt at dømme en temmelig sammenhængende plan B, mens plan A, den fælles landbrugspolitik, har svigtet Europas bier. Jeg mener dog, at vi har behov for en større komplementaritet mellem de allerede igangværende tiltag for at afhjælpe situationen.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Fru formand! Biavlere og bier er i kolossale vanskeligheder og har brug for hjælp. Vi er vidne til et drastisk fald i antallet af bikolonier, ikke bare i Europa, men i hele verden. Desværre er erhvervets rentabilitet faldende og dermed unges interesse for det. Der er flere forskellige problemer, der bør løses hurtigst muligt.

For det første bør vi udvikle forskning i de parasitter, sygdomme og vira, der decimerer disse hårdtarbejdende insekter. Dernæst bør vi foretage analyser af den honning, der importeres fra tredjelande. Alle produkter skal opfylde de nødvendige kvalitetskrav. Herudover bør mærkningen indeholde oplysninger om oprindelseslandet. For det tredje bør vi iværksætte en oplysningskampagne, der gør opmærksom på biers gavnlige virkning på miljøet og honnings og andre biprodukters gavnlige virkning på menneskets helbred.

Problemets omfang gør det nødvendigt at overveje at yde økonomisk støtte til biavlere, der er truet af bidøden. Biavlssektoren har opfordret til billigere sukker, som bierne fodres med. Det ville være værd at overveje at indføre en særlig støtteordning for biavlssektoren i lyset af sektorens yderst gavnlige virkning på det naturlige miljø.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Fru formand! Lad mig lykønske fru Lulling og takke hende for hendes utrættelige og inderlige omsorg for den europæiske biavlsindustris interesser. Det er godt, at vi drøfter dette problem, for biavlerne i Europa og i hele verden er foruroliget og bekymret over bidøden.

Der er igangværende undersøgelser af årsagerne til dette fænomen. Blandt de årsager, som forskerne har peget på, er de mulige konsekvenser af bioteknologi og mere specifikt dyrkningen af genetisk modificerede afgrøder, som kan have en negativ indvirkning på biers funktionsmåde.

Jeg vil derfor gerne stille Kommissionen, som godkender dyrkningen af genetisk modificerede afgrøder i EU, det følgende spørgsmål. Hvad viser de relevante testresultater, og hvad er den overordnede opfattelse af GMO'ers betydning for biers vilkår i Europa?

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Fru formand! Lad mig først og fremmest begynde med at lykønske Astrid for hendes arbejde om emnet. Så vidt jeg ved, har hun nu i lang tid talt om bier, så det glæder mig at se, at denne beslutning, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har fremsat, har givet Parlamentet en chance for at drøfte det problem, som biavlssektoren i øjeblikket står overfor.

Selv om problemet har fået megen opmærksomhed og offentlig omtale, muligvis fordi det i nogen grad har nyhedens værdi, er vi alle klar over, at de problemer, vi er konfronteret med, i virkeligheden er meget alvorlige og muligvis kan få katastrofale følger.

Jeg behøver vel næppe at minde Dem om biernes betydning både for produktionen af vigtige biprodukter, såsom voks og honning, og for den rolle, de spiller for opretholdelsen af sunde økosystemer, hvilket allerede er blevet påpeget her i aften.

Jeg kommer fra Armagh i Nordirland, der på hele øen er kendt som frugtplantageregionen, hvor bierne er en forudsætning for bestøvningen af æblerne, og jeg kan sige, at området allerede er blevet ramt. I den forbindelse bør Kommissionen hurtigst muligt fremskynde sin forskning i, hvad det er, der helt præcist er årsag til sådant et skarpt fald i bibestandene, og forhåbentlig finde frem til nogle løsninger. Situationen bliver kun værre, hvis ikke vi finder ud af at forbedre biernes sundhed, mindske dødeligheden blandt bier og redder bikolonierne fra at uddø. Det giver anledning til stor bekymring for alle berørte parter, ikke bare i hele EU, men selv i USA og andre lande.

Jeg talte for nylig til en konference for biavlere i min region i Nordirland, og mens jeg lyttede til de mange indlæg den morgen, fik jeg igen bekræftet den bekymring, som biavlerne nærer over tabet af deres bistader, særligt i vinterhalvåret. Vi har brug for flere midler til yderligere F&U i et forsøg på at fastslå årsagen til den katastrofe, der rammer biavlerne. Hvis vi gør noget forkert, må vi hurtigst muligt finde ud af det. Er det pesticider eller en anden årsag? Der er måske mange teorier og spekulationer, men sandheden er, at vi ikke har fundet løsningen, og det har vi brug for, og vi har behov for ekstra støtte.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Fru formand! Vi er klar over biernes betydning. Alle har talt om det. Et af de spørgsmål, der dog ikke er blevet drøftet i forhandlingen, er den omfattende handel med bier til kommerciel brug. Der er bogstavelig talt fri bevægelighed for bier globalt, og så vidt jeg ved, er der kun yderst begrænset kontrol med import af bier, selv om det omvendte burde være tilfældet. Vi kontrollerer andre dyr og besætninger, og vi ved, at det virker med hensyn til kontrol med sygdomme. Importen af bier kan betyde, at varroamiden importeres, sådan som det er sket i Irland. Der er nu problemet med den lille stadebille, der skaber kaos for biavlerne.

Så vi har et enormt problem, som vi ikke kender løsningen på. Der er mindst en håndfuld grunde til, at disse ting sker, og det er absolut nødvendigt med forskning. Vi må samordne denne forskning i hele EU, så vi kan finde frem til en løsning. Vi må også se på selve problemet med biavlerne, for de er en aldrende befolkning, og vi har brug for flere af dem, ikke færre.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). (EN) Fru formand! Hvis fru Lulling ellers bliver her længe nok til, at jeg kan lykønske hende, vil det være mig en glæde at lykønske hende for den konsekvente interesse og støtte til biavl, som hun nu i længere tid har udvist i Parlamentet.

Nedgangen i bibestandene og de foruroligende følger for planters bestøvning og den generelle biodiversitet fortjener at få vores udelte opmærksomhed, og vi må støtte forskningen og samarbejde med videnskabsfolk i hele verden for at finde årsagerne. Parasitinfektioner, klimaændringer, pesticider: Vi kan på nuværende tidspunkt kun gisne om årsagerne.

25 % af vores fødevarer er direkte afhængige af bier, for ikke at tale om deres bidrag til bevarelsen af vores græsarealer. Desværre blev Irlands eneste forskningscenter på dette område i Clonroche i Wexford amt lukket af den irske regering for nogle år siden. Jeg er derfor ikke sikker på, at Irland kan yde et bidrag. Vi har videnskabsfolkene og kundskaberne, men vi har bestemt ikke regeringens opbakning. Jeg glæder mig til at få oplyst af Kommissionen, hvordan Europa og EU kan støtte forskningen, og hvad vi indtil videre har gjort på området.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Fru formand! Da hr. Parish har været nødsaget til at tage afsted, har han anmodet mig om at give udtryk for vores holdning til de ændringsforslag, som vi fik i sidste øjeblik.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har enstemmigt vedtaget beslutningen med alle dens ændringsforslag, som jeg har taget stilling til i deres helhed. Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, der ikke kom med nogen kvikke bidrag, da beslutningen blev drøftet, forsøger nu i sidste øjeblik at genoprette sit omdømme ved at fremsætte fire ændringsforslag. Det sidste tilfører ikke bare ingen nye elementer, men ville også forvirre teksten, der i øjeblikket er sammenhængende og læsevenlig.

Ændringsforslag 1 bygger på en fejl i den tyske oversættelse, eftersom det, som hr. Graefe zu Baringdorf foreslår, præcist er det samme som det, jeg foreslog, men som nævnt er den tyske oversættelse af min fremstilling mangelfuld.

Ændringsforslag 2 konstaterer det indlysende, ændringsforslag 3 er uforståeligt, og ændringsforslag 4 er en kopi af artikel 8, hvori der klart opfordres til øget forskning i pesticiders indvirkning på bidøden og yderligere fastsættes, at tilladelsen af sådanne produkter bør gøres afhængig af denne forskning, hvilket allerede er tilfældet.

Jeg foreslår derfor, at disse ændringsforslag forkastes, for de tilføjer ikke noget, og de ville ødelægge en tekst, der er klart og ordentligt formuleret. Jeg insisterer på et godt udkast, for denne beslutning er meget vigtig, og vi ser gerne, at det er ordentligt formuleret. Derfor ønsker vi at forkaste ændringsforslagene.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Fru formand! Debatten om biavl i Parlamentet har fået stor opmærksomhed fra biavlerne. Som biavler har jeg i Puławy personlig mødt biavlere, som var kommet fra hele Polen. De bad mig stille Kommissionen et eneste spørgsmål og få et definitivt svar: Hvad kan biavlerne egentlig regne med i de kommende år?

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. − (EN) Fru formand! Jeg mener oprigtigt, at det har været en meget værdifuld debat med mange idéer, ikke kun for min kollega, men også for GD AGRI's tjenestegrene og mine og andre tjenestegrene. Mange af de andre generaldirektorater, GD SANCO, GD Forskning og GD Miljø, arbejder foruden GD AGRI med det spørgsmål, som vi i dag har drøftet. Det er i virkeligheden et tværfagligt spørgsmål. Når vi taler om, hvor mange midler, der er afsat til dette område, tror jeg, at vi også må se på mange andre områder.

Lad mig først tage fat på Deres mange spørgsmål om, hvad vi gør, hvad der er undervejs, og hvad vi egentlig mener, når vi taler om forskning i biavlssektoren. Det sjette rammeprogram indeholder et specifikt målrettet forskningsprojekt om fødevarekvalitet og sikkerhedsprioritering under titlen "Bees in Europe and Sustainable Honey Production" (BEE SHOP). Projektet samler ni europæiske forskergrupper, der forsker i bier og er specialiseret i honnings kvalitet, patologi, genetik og adfærd. Glem ikke, at projekter under FP6 allerede er undervejs, mens projekter under FP7 kun lige er ved at blive iværksat.

Herudover har den specifikke støtteaktion "Bee Research and Virology in Europe" (BRAVE) gjort det muligt at afholde to store tværfaglige konferencer med deltagelse af eksperter, der beskæftiger sig med grundforskning og anvendt forskning af bier inden for virologi, diagnosticering, immunologi og epidemiologi samt international handel, politikudformning og risikovurdering i relation til sygdomme. Der blev den 3. september i år offentliggjort en forslagsindkaldelse inden for fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi om årsagen til parasitter og sygdomme blandt bier og genopblussen af patogener, hvilket skal kaste lys over de indgående mekanismer og grunde til den øgede bidød. Så det er fuldstændig i tråd med dette emne og mange af Deres spørgsmål.

Der bliver også taget hensyn til de miljømæssige aspekter, herunder den kroniske eksponering for pesticider. Det integrerede projekt ALARM om evalueringen af de omfattende risici for miljøets biodiversitet finansieres også under det sjette rammeprogram og indeholder et modul om tabet af bestøvere. ALARM skal udvikle og afprøve metoder og regler for vurderingen af omfattende miljørisici for at begrænse de negative direkte og indirekte konsekvenser for mennesket. Forskningen vil koncentrere sig om at vurdere og forudsige ændringerne i biodiversiteten og økosystemernes struktur, funktion og dynamisme, navnlig den risiko, der opstår som følge af klimaændringer, miljøkemikalier, biologiske invasioner og tab af bestøvere i forbindelse med den nuværende og fremtidige forbedring af Europas arealudnyttelse. Disse initiativer er alle igangværende.

En ting, jeg gerne vil understrege, eftersom det også blev understreget af Deres kollega, er, at Europa ikke mangler ekspertise. Jeg synes, at vi skal være klar over det og også være ærlige. På europæisk niveau er det 5 %, jeg gentager, 5 % af EU's offentlige midler, der afsættes til forskning. Så det er yderst vigtigt, at vi går sammen og gør så meget, som det praktisk er muligt. Skabelsen af det europæiske forskningsrum, som jeg går helt ind for, afspejler faktisk præcist denne idé, nemlig at vi alle ved, hvad vi laver, og at vi udnytter den videnskabelige ekspertise, som vi allerede har til rådighed i hele Europa. Det er bestemt et element, der mangler i dagens Europa.

Jeg skal sørge for, at kommissæren med ansvar for forskning hører Deres opfordring til mere forskning. Det er mig, men jeg er her i dag i en anden rolle. En ting, jeg også gerne vil nævne, fordi det måske ikke var fuldstændig klart i min indledning, er EFSA's fulde evaluering af bidød og biovervågning i Europa. Den blev offentliggjort den 11. august 2008, så den er helt ny. Det er præcist den analyse, som De søger, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi alle ser på det, vi allerede har.

Jeg må også besvare den kollega, som spurgte til genmodificerede afgrøder. Den eneste genmodificerede afgrøde, der i øjeblikket dyrkes i EU, er Bt-majs MON810. Bt-majs og Bt-toxin generelt har været genstand for grundige analyser med hensyn til deres mulige indvirkning på biers sundhed. Tvungne foderforsøg, hvor sunde og raske bier eksponeres for høje doser af Bt-toxin, har ikke påvist nogen negative virkninger. Alt i alt viser langt størstedelen af undersøgelserne, at denne indtagelse af pollen fra Bt-majs ikke har nogen indvirkning på bier. Jeg kan tilføje, at de massive tab af bier, de såkaldte "colony collapse disorder" (CCV), der på det seneste er observeret i Nordamerika og også i Europa, ikke synes at have nogen forbindelse til anvendelsen af genmodificerede afgrøder, da der også er indberetninger om dem fra andre områder, hvor der ikke dyrkes genmodificerede afgrøder. F.eks. er tabet af bier i det sydlige Tyskland helt klart blevet tillagt forgiftning af pesticidmidlet Poncho Pro. Det har også et latinsk navn, der er så vanskeligt, at jeg foretrækker ikke at læse det op.

Til slut vil Kommissionens foranstaltninger bestemt køre videre og blive styrket. De skal hjælpe biavlerne med at imødegå de nuværende vanskeligheder og opmuntre dem til at fortsætte deres aktivitet. Jeg håber også, at det vil tiltrække nye udøvere af erhvervet, eftersom det spiller en ekstremt vigtig rolle, ikke bare for den europæiske biodiversitet, men også for økonomien.

Hvad angår min kollega kommissær Fischer Boels direkte ansvarsområder, vil hun fortsat sørge for, at de nationale biavlsprogrammer anvendes så effektivt som muligt. Det er dog i første omgang op til medlemsstaterne selv at bruge deres budgetter på passende vis. I dag har vi 26,3 mio. EUR i europæiske midler om året. Beløbet fordobles med midlerne fra medlemsstaterne, men vi bruger dem ikke. Vi bruger 80 % af disse midler. Medlemsstaterne bruger ikke de midler, de i øjeblikket har til rådighed.

Endelig er den bedste løsning til sikring af sektorens fremtid at fremme forbruget af europæisk honning. Siden 2004 er honning blevet føjet på listen over mulige produkter, der kan fremmes på det indre marked, og flere programmer er blevet godkendt.

Mit svar var længere, fordi jeg gerne ville gøre det klart for Dem, at vi tager disse tiltag alvorligt, og at De kan regne med, at det fortsat vil være tilfældet, bestemt også på mit område.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Jeg har modtaget et beslutningsforslag fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i henhold til forretningsordenens artikel 108, stk. 5(1).

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 20. november 2008.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), skriftlig. – (PL) Bier er vigtige for mange forskellige kulturer i mange forskellige verdensdele. Deres almindelige udbredelse er ikke en tilfældighed. Biavl har været et vigtigt led i økonomien siden forhistorisk tid, altså siden før den skrevne historie tog sin start. I Spanien blev honning indsamlet for 6 000 år siden.

I dag kan biernes og biavlernes indsats gå til spilde pga. det fænomen, der har ramt det naturlige miljø og også indirekte menneskeheden. I Europa har vi stadig personer, hvis levebrød afhænger af deres arbejde og deres biers arbejde. De sælger den honning, som de selv har produceret. Vi bør være glade for, at det er tilfældet. Det er også blevet forsøgt at vende tilbage til traditionel skovbiavl. I Polen blev disse forsøg støttet af biavlere, der var kommet fra Bashkirien, fordi der ikke længere var nogen i vores land, der kendte til disse ældgamle metoder. Biavl har kulturel, social og økonomisk betydning. Derfor bør vi beskytte den europæiske biavl. Der er desværre meget, som den skal beskyttes imod.

Økonomiske trusler, såsom urimelig konkurrence fra tredjelande, trusler mod biernes sundhed og biologiske trusler, såsom sygdomme, parasitter, miljøforurening og den hensynsløse anvendelse af pesticider. Kommissionen og medlemsstaterne bør støtte biavlssektoren, der står over for store udfordringer. Alene ville biavlerne få svært ved at redde biodiversiteten, som bierne bidrager så meget til.

 
  

(1)Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik