Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2645(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0104/2008 (B6-0480/2008)

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Situácia vo včelárstve (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie o situácii vo včelárstve (B6-0480/2008), ktorú Komisii predkladá pán Parish v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (O-0104/2008).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som chcel veľmi pekne poďakovať Astrid Lullingovej, pretože vďaka jej iniciatíve sa dnes touto témou zaoberáme. Z pozície predsedu dnes predložím túto správu, pretože situácia v súvislosti so včelami nás mimoriadne znepokojuje. To, čo sa deje so včelami, je pre Európu – vlastne pre celý svet veľmi dôležité.

V priebehu posledných dvoch rokoch v Spojených štátoch amerických uhynula za neobjasnených okolností tretina medonosných včiel. V roku 2007 uhynulo 800 000 včelstiev. V Chorvátsku v priebehu necelých 48 hodín zmizlo päť miliónov včiel. V Spojenom kráľovstve zaniká každý piaty včelín a pokiaľ ide o situáciu vo svete, komerční včelári hlásia od roku 2006 straty až do výšky 90 %.

Čo sa deje so včelami a aké vážne dôsledky to bude mať pre nás a pre budúcnosť ľudstva? Albert Einstein predpovedal, že ak vyhynú včely na zemi, ľuďom ostanú iba štyri roky života, takže situáciu musíme brať veľmi vážne. Pokiaľ ide o včely, ich úlohou je opeľovať kvety a rastliny, ktoré tvoria asi tretinový podiel našej potravy. Včely majú pri opeľovaní v prírode dominantnú pozíciu, bez nich by sa neurodili sójové bôby, cibuľa, mrkva, brokolica, jablká, pomaranče, avokádo, broskyne a mnohé iné potraviny. Nemali by sme žiadne jahody. Viete si predstaviť, že by mohol Wimbledon existovať bez jahôd? Nemali by sme lucernu, ktorá sa využíva na kŕmenie dobytka. Preto sme od včiel úplne závislí. Samozrejme, včely opeľujú aj bavlnu, takže by sme si nemali ani čo obliecť. Skutočne musíme brať situáciu veľmi vážne.

Napríklad v niektorých regiónoch Číny nemajú takmer žiadne včely, preto musia mnohé plodiny opeľovať ručne. 90 % komerčných plodín, ktoré sa vo svete pestujú a ktoré sú závislé od opeľovania, predstavuje sumu okolo 30 miliárd GBP ročne. Včely sa ročne podieľajú na hospodárstve Spojeného kráľovstva sumou 100 miliónov GBP a na európskom hospodárstve sumou okolo 400 miliónov EUR, takže tieto čísla svedčia dosť jasne o tom, že máme obrovský problém.

Preto by som sa chcel opýtať Komisie – a pokiaľ je to možné, chcel by som venovať zvyšný čas Astrid Lullingovej, pretože ona bola v tomto smere hnacou silou – či môže Komisia vyčleniť viac peňazí na výskum. Na základe informácií od profesionálnych včelárov a ďalších zainteresovaných vieme, že včely hynú za neobjasnených okolností, čiastočne aj preto, že v posledných rokoch sú vo veľmi slabej forme a zdá sa, že hynú doslova ako muchy. Problém je aj v tom, že nemáme vhodné chemické látky na liečenie chorôb včiel.

Myslím si, že ako Komisia musíte nielen vyčleniť prostriedky na výskum, ale tiež zjednotiť aktivity všetkých členských štátov. Je nevyhnutné, aby sme začali konať okamžite. Nemôžeme čakať, kým včely vyhynú, pretože potom už budeme mať mimoriadne vážny problém.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, ďakujem pánovi Parishovi a, samozrejme, aj pani Lullingovej za túto ústnu otázku a uznesenie o situácii vo včelárstve EÚ. Komisia si dostatočne uvedomuje význam, ktorý majú včely pre ekológiu a ekosystém EÚ. Komisia tiež berie na vedomie správy, ktoré vypracovali niektoré členské štáty v súvislosti s výrazným úhynom včelstiev.

Dovoľte mi, aby som odpovedal priamo na vaše konkrétne otázky – bolo ich pomerne dosť – a pokúsil sa priamo poukázať na to, čo Komisia v tejto oblasti robí.

Pokiaľ ide o úmrtnosť včiel a výskum, vo februári tohto roku Komisia žiadala, aby Európsky úrad pre bezpečnosť potravín preskúmal situáciu v súvislosti s úmrtnosťou včiel v Európskej únii a jej príčinami. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zhromaždil informácie od členských štátov a v súčasnosti ich plánuje analyzovať, na základe čoho poskytne Komisii lepší prehľad o epidemiologickej situácii v úhyne včelstiev, čo bude základom pre prijatie ďalších krokov v tejto oblasti. Okrem toho Komisia podporuje a bude podporovať mnohé výskumné projekty súvisiace s včelami prostredníctvom rámcového programu pre výskum. Ak by ste mali záujem, môžem niektoré z nich neskôr spomenúť.

Pokiaľ ide o ekologické oblasti bohaté na peľ, napriek tomu, že tieto oblasti je ťažké určiť, chcel by som pripomenúť, že sme poskytli finančnú podporu na presun včelínov. Toto opatrenie, ktoré sa riadi nariadením Rady č. 1234/2007, má pomôcť pri riadení presunu včelínov v Spoločenstve a určiť lokality, v ktorých sa môže sústrediť veľa včelárov počas obdobia kvitnutia. Súčasťou tohto opatrenia môže byť aj obohatenie včelárskej flóry v určitých oblastiach.

Pokiaľ ide o tretiu otázku, chcel by som pripomenúť, že uvedenie prípravkov na ochranu rastlín na trh a povolenie ich používania sa riadi smernicou Rady 91/414/EHS. Táto smernica stanovuje, že pesticídy sa môžu používať iba v prípade, ak sa preukáže, že nemajú vážne negatívne účinky na zdravie človeka, zvierat a na životné prostredie. Preto spomínané hodnotenie zohľadňuje aj krátkodobé a dlhodobé riziká v súvislosti so včelami a ich larvami. Testy sa vykonávajú v súlade s normami vypracovanými medzivládnymi organizáciami, napríklad Európskou a stredozemskou organizáciou na ochranu rastlín, v ktorej spolupracuje 47 vlád.

Je dôležité poznamenať, že právne predpisy Spoločenstva sú založené na riziku. Insekticídy sú nepochybne svojím zložením pre včely toxické. Ich používanie však prichádza do úvahy v prípade, že neprinesú riziká alebo sa tieto riziká budú minimalizovať na úroveň, ktorá nebude mať škodlivé účinky.

Klasickými príkladmi opatrení na zníženie rizika sú: správne agronomické postupy, primeraná a správne načasovaná aplikácia (napríklad večer, keď nelietajú včely, alebo v období, keď nekvitnú plodiny a, prípadne, iná susediaca burina) priame zapracovanie výrobku do pôdy, využívanie týchto látok v skleníkoch, kde včely nemajú prístup, alebo pestovanie semien v špecializovaných zariadeniach.

Pokiaľ ide o kvalitu povrchových vôd, rámcová smernica o vode sa týka ochrany všetkých vôd, stanovuje povinnosť dosiahnuť/udržiavať dostatočnú kvalitu všetkých povrchových a podzemných vôd do roku 2015, ďalej nariaďuje zákaz zhoršovania stavu vôd, povinnosť zaviesť monitorovací systém, povinnosť vypracovať potrebné plány a programy na základe rozsiahlych verejných konzultácií s miestnymi samosprávami, zainteresovanými stranami a mimovládnymi organizáciami do decembra 2009.

V súvislosti s podporou hospodárstiev, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, by som rád uviedol, že Komisia je rada, že počet včelínov v rokoch 2004 až 2007 vzrástol – a to nehovoríme o rozširovaní včelínov.

Pokiaľ ide o straty včiel, chcel by som povedať, že od roku 2004 sa do zoznamu príslušných opatrení v národných včelárskych programoch pridalo nové opatrenie na obnovu včelínov. Preto je teraz možné kompenzovať straty včiel (a výrobu) financovaním aktivít na podporu produkcie včelích kráľovien, nákup včiel alebo aj nákup včelínov.

Myslím si, že otázka, ktorú ste položili, je, samozrejme, mimoriadne vážna a my ju musíme brať rovnako vážne.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, v mene skupiny PPE-DE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, ak hrozí problém v súvislosti s omeškaním, môžem sa na celý Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na jeho predsedu kolegu pána Parisha, plne spoľahnúť. Ďakujem im za rýchlu a efektívnu reakciu na moju iniciatívu v otázke na ústne zodpovedanie s rozpravou a Európskej komisii za uznesenie, ktoré vyzýva Komisiu, aby s zaoberala problematikou krízy v oblasti zdravia včiel.

V situácii, keď sú včelstvá oslabené a včely nadmerne hynú, je nevyhnutné analyzovať všetky faktory spôsobujúce zvýšený úhyn včiel a navrhnúť akčný plán v snahe zvrátiť tento hrozivý vývoj.

Komisia nám práve prečítala dlhý zoznam toho, čo sa už urobilo, ale musím povedať, že za posledné roky, odkedy som spravodajkyňou pre situáciu vo včelárstve – od roku 1994 – sme ju museli dlho presviedčať, aby začala konať. Spolu s kolegami som sa snažila upozorniť Komisiu na túto alarmujúcu situáciu, ktorá je všeobecne známa, a ktorú tu podrobne opísal najmä kolega pán Parish.

Nie je čas všetko tu znovu opakovať alebo dopĺňať, no keďže teraz už nikto z nás nepochybuje o tom, že úmrtnosť včiel výrazne ohrozuje produkciu ovocia a zeleniny, ktoré sú od opeľovania závislé, žiadame Komisiu, aby konala dôslednejšie a poskytla na tieto účely väčší objem prostriedkov. Komisia sa musí podieľať na analýze príčin úmrtnosti včiel a napokon zahrnúť výskum a boj proti chorobám včelstva do európskej veterinárnej politiky.

Týmto krokom by sa mali podporiť opatrenia potrebné na obmedzenie a odstránenie rizika nedostatočného opeľovania a na zabezpečenie dostatočnej a rôznorodej výroby potravín s cieľom uspokojiť potreby ľudí a hospodárskych zvierat. Musíme pochopiť, že kríza v stave včiel je pre prežitie ľudstva rovnako nebezpečná, ako finančná kríza pre reálne hospodárstvo.

Nebudem uvádzať čísla, chcem spomenúť len jeden celosvetový údaj: hodnota opeľovania pri pestovaní rastlín, ktoré slúžia ako potrava pre ľudstvo, sa odhaduje na 153 miliárd EUR. Navrhované riešenia sú v porovnaní s riešeniami prijatými v dôsledku finančnej krízy menej náročné, a aj keby sme v snahe zachovať včely v Európe museli napokon pristúpiť k schváleniu prostriedkov na účely opeľovania a finančnú pomoc pre včelárov, ktorí sa ocitli v problémoch, v porovnaní s inými rozpočtovými položkami by to boli zanedbateľné sumy. Ak pošlete do Afriky miliardu, a to bez akejkoľvek kontroly – ako to plánujete – na boj proti hladu so všetkými katastrofálnymi dôsledkami, ktoré to môže spôsobiť, malo by sa nájsť aj 60 miliónov EUR na niečo, čo má naozaj zmysel.

Vážená pani predsedajúca, keďže zastávam funkciu spravodajkyne, mohla by som povedať ešte niečo k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom? Nevyužila som rečnícky čas, ktorý mi venoval pán Parish...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, v mene skupiny PSE. (ES) Vážená pani predsedajúca, chcela by som zablahoželať pani Lullingovej k odhodlaniu riešiť túto problematiku, ktorú možno niekto považuje v programe Parlamentu za menej podstatnú, aj keď o nej rokujeme v neskorých hodinách.

Včelárstvo je poľnohospodárska činnosť, ktorá má významný hospodársky vplyv a priaznivé účinky na rozvoj vidieka a ekologickú rovnováhu.

V našej krajine sa včelárstvu venuje okolo 27 000 výrobcov, ktorí spravujú vyše 2 300 000 včelínov. Preto má naša krajina v Európskej únii vedúce postavenie v oblasti výroby medu.

Španielski včelári spolu s mnohými ďalšími čelia problémom, ktoré sú spôsobené nielen znížením množstva peľu a nektáru, ale aj výskytom nových chorôb, ktoré včelíny postihujú. Komisia by sa mala podieľať na výskume pôvodu týchto chorôb a v tejto súvislosti považujeme rozpočtové úsilie za nevyhnutnosť.

Chcela by som však dodať, že dovoz – mám na mysli dovoz medu – musí spĺňať rovnaké požiadavky ako naše výrobky a poskytovať spotrebiteľom plné záruky. V tejto súvislosti je dôležité zabezpečiť vhodné označenie našich výrobkov, v čom by mala Komisia zohrávať dôležitú úlohu.

Musíme udržiavať vysokú úroveň frekvencie a počtu kontrol vykonaných na miestach hraničnej kontroly a zabezpečiť, aby sa do Európskej únie nedostali z tretích krajín žiadne včelie produkty s obsahom rezíduí.

Pre mnohým našich poľnohospodárov je včelárstvo prilepšením k ich takmer trvalo nízkym príjmom. Táto oblasť zamestnáva aj mnoho žien. Med má dôležité miesto na malých jarmokoch a trhoch a včelári vynaložili veľké úsilie na diverzifikáciu svojich výrobkov, na ich označovanie, zabezpečenie lepšej hygieny a zdravotnej nezávadnosti a hľadanie nových možností distribúcie.

Pán komisár, nemôžeme dopustiť, aby všetko toto úsilie jednoducho vyšlo nazmar.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari, v mene skupiny ALDE. (IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, včelársky sektor nepredstavuje len výrobnú činnosť s dlhoročnou tradíciou v histórii našich poľnohospodárskych činností, ale momentálne je jedným zo systémov, ktoré sú vďaka krížovému opeľovaniu nevyhnutné na udržanie úrovne výroby ovocia a plodín.

Chcel by som zdôrazniť, že 80 % pestovaných rastlín nám prináša ovocie vďaka opeľovaniu včelami a opeľovanie zabezpečuje aj genetické variácie druhov pri rozmnožovaní. Niet pochýb, že v súčasnosti je včelársky sektor so svojimi činnosťami nenahraditeľný, a predstavuje jediný spôsob, ako zachovať biodiverzitu. Včelie produkty musia stále viac bojovať o svoje miesto na svetovom trhu, v ktorom vládnu netransparentné podmienky hospodárskej súťaže a hromadný dovoz výrobkov vrátane výrobkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Ich kvalitu nie je možné vždy zaručiť, čiastočne aj z dôvodu pesticídov, ktoré sú v Európe zakázané, no v zahraničí sa používajú. Z toho dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť označovanie výrobkov s uvedením ich pôvodu.

Považujem za dôležité zdôrazniť nepriaznivý vplyv vírusov na činnosť včelárov. Vírusy zničili 50 % európskeho včelárskeho sektora. Žiadam Európsku komisiu, aby vyvinula väčšie úsilie v oblasti vedeckého výskumu s cieľom nájsť spôsob, ako prekonať túto vážnu chorobu včiel tým, že vydá zákaz používania akejkoľvek formy fytosanitárneho ošetrovania v období kvitnutia.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, prírodné bohatstvo sa nám stráca priamo pred očami. Následkom výskytu parazitov, chorôb, používania chemických látok a nezodpovedného správania ľudí vymierajú celé druhy. V mnohých regiónoch je narušená ekologická rovnováha a vznikli veľké, nenapraviteľné škody.

Čelíme obavám z hromadného úhynu včiel, včelíny postupne jeden po druhom zanikajú a zároveň s nimi hynú aj mnohé druhy rastlín, ktoré sú závislé od opeľovania. Situácia vo včelárstve ovplyvňuje výnosy až 84 % rastlinných druhov pestovaných v Európe. Tým včely výrazne ovplyvňujú množstvo potravín na našich stoloch.

Úhyn včiel je spôsobený chorobami a škodcami, s ktorými si včelári sami neporadia. Na ich kontrolu a výskum potrebujeme dodatočné prostriedky. Včelárom musíme pomôcť aj pri ochrane ich trhov a zabezpečení životaschopnosti ich výrobkov. Preto musíme chrániť náš vnútorný trh pred dovozom nekvalitného medu z tretích krajín, ktorý v mnohých prípadoch nespĺňa požiadavky verejného zdravia. Včelári musia tiež dostávať pomoc vo forme dotácií alebo lacnejšieho cukru a rozsiahlych propagačných kampaní.

Na záver chcem povedať, že je najvyšší čas, aby sme začali pracovať ako včeličky. Ako včelár chcem vyjadriť želanie, aby si Európska komisia zobrala príklad zo včiel, a verím, že na dobrý program, ktorý pani Lullingová tak neúnavne presadzuje, nebudeme musieť čakať pätnásť rokov.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážená pani predsedajúca, chcel by som tiež vzdať hold pani Lullingovej, ktorá, musím povedať, veľmi húževnato propaguje túto problematiku a prináša ju na pôdu tohto Parlamentu. Chcel by som poďakovať aj vám, pán komisár, za pôsobivý zoznam činností, ktoré Komisia v tejto významnej oblasti vykonáva, a keď už o tom hovoríme, myslím, že by sme uvítali aj viac finančných prostriedkov a lepšiu koordináciu. Existuje riziko, že jednotlivé inštitúcie odvádzajú dobrú prácu, ale túto prácu nevieme zjednotiť, čo je v tomto prípade nevyhnutné. Myslím si, že práve tu môže rozprava vniesť do riešenia problému viac svetla.

Ide o vážnu záležitosť. Baníci si v minulosti brávali do bane kanárikov, ktorí ich varovali pred jedovatými plynmi. Smrť kanárikov bola dôkazom, že v bani sa nachádzajú jedovaté plyny. Kanáriky zahynuli, ale baníkom to zachránilo život. Obávame sa, že včely v Európe nám robia v podstate tú istú službu. Jedna tretina potravy v EÚ – každý tretí kúsok jedla – má súvislosť s opeľovaním včiel.

Úbytok včiel dosahuje katastrofálne rozmery, a preto musíme prijať kroky na európskej úrovni. Vedci sa zhodujú v tom, že úhyn včiel je veľmi výrazný. Už vieme, že úbytok včiel dosiahol kritickú úroveň, ale stále nepoznáme príčiny tohto stavu. Je to používanie pesticídov? Sú to klimatické podmienky? Sú to parazity, roztoče alebo iné choroby, alebo možno iné príčiny, ktoré nemáme pod kontrolou?

Chcel by som, pán komisár, spomenúť konkrétnu charitatívnu organizáciu s názvom Bumblebee Conservation Trust, ktorá pôsobí na univerzite v škótskom Stirlingu, a ktorá robí v tejto oblasti vynikajúcu prácu. Európa má dostatočné skúsenosti. Potrebujeme ich len zjednotiť. Podľa môjho názoru text, ktorý máme pred sebou, obsahuje množstvo konkrétnych opatrení, ktoré nás budú viesť týmto smerom – ide najmä o vyčlenenie prostriedkov na včelárstvo, biologicky rozmanité zóny, a to aj popri cestách a v oblastiach s neproduktívnou pôdou, výskum pesticídov, povrchovú vodu a poskytnutie pomoci.

Ako už bolo povedané, ak vieme nájsť miliardu eur na pomoc Afrike, myslím, že sa nájdu peniaze aj na financovanie vlastného výskumu. Je správne, že EÚ v tejto oblasti koná a – odvážim sa povedať – týmto vytvárame veľmi koherentný plán B, pretože plán A, spoločná európska poľnohospodárska politika, situáciu včiel v Európe nerieši. Podľa môjho názoru musíme vo väčšej miere vzájomne dopĺňať jednotlivé kroky, ktoré sme prijali s cieľom zmierniť súčasnú situáciu.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážená pani predsedajúca, včelári a včely sa nachádzajú v zložitej situácii a potrebujú pomoc. Sme svedkami dramatického úpadku včelstiev, a to nielen v Európe, ale na celom svete. Ziskovosť včelárstva sa, žiaľ, znižuje, čím sa znižuje aj záujem mladých ľudí o túto profesiu. Existuje niekoľko problémov, ktoré musíme čo najskôr vyriešiť.

Po prvé, musíme zintenzívniť výskum parazitov, chorôb a vírusov, ktoré tento pracovitý hmyz ničia. Po druhé, musíme zaviesť kontrolu medu dovážaného z tretích krajín. Všetky výrobky musia vyhovovať príslušným požiadavkám na kvalitu. Okrem toho by označenie výrobkov malo obsahovať informáciu o krajine pôvodu. Po tretie, musíme iniciovať informačnú kampaň, v ktorej vysvetlíme priaznivý vplyv včiel na životné prostredie a priaznivý vplyv medu a ďalších včelích produktov na zdravie človeka.

Keďže ide o širokú problematiku, musíme zvážiť poskytnutie finančnej podpory pre včelíny, ktorým hrozí zánik. Včelárske spoločenstvo žiada lacnejší cukor, ktorý slúži na chov včiel. Vzhľadom na výrazne priaznivý vplyv včelárskeho sektoru na životné prostredie by sme mali pouvažovať o zavedení špeciálneho podporného systému pre tento sektor.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, chcel by som zablahoželať pani Lullingovej a poďakovať jej za neúnavnú a zanietenú obhajobu záujmov európskeho včelárskeho priemyslu. Diskusiu o tomto probléme považujem za pozitívum, pretože včelári v Európe a na celom svete sú znepokojení situáciou v súvislosti s úhynom včiel.

V súčasnosti prebieha skúmanie príčin tohto javu. Jednou z príčin je podľa výskumných pracovníkov možný vplyv biotechnológie, konkrétne pestovanie geneticky modifikovaných plodín, ktoré môžu mať na funkciu včiel nepriaznivý vplyv.

Preto by som chcel Európskej komisii, ktorá schvaľuje pestovanie geneticky modifikovaných plodín v Európskej únii, položiť nasledovnú otázku: aké sú príslušné výsledky testov a ako sa vo všeobecnosti chápe vplyv geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na situáciu včiel v Európe?

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som na úvod zablahoželal Astrid Lullingovej k práci, ktorú pri riešení tejto problematiky odviedla. Pokiaľ viem, problematike včiel sa venuje už dlho, preto som rád, že uznesenie, ktoré predložil Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, umožnilo Parlamentu diskutovať o súčasných problémoch včelárskeho sektora.

Hoci táto problematika vyvolala veľký záujem a publicitu, možno preto, že ide o niečo nové, všetci veľmi dobre vieme, že v skutočnosti čelíme veľmi vážnym problémom, ktoré môžu mať ničivé dôsledky.

Určite nemusím nikomu pripomínať, aký majú včely význam – už sme to dnes spomínali – nielen čo sa týka výroby dôležitých vedľajších produktov, ako sú vosk a med, ale aj pri opeľovaní a udržiavaní zdravých ekosystémov.

Keďže pochádzam z grófstva Armagh v Severnom Írsku, ktoré je na ostrove známe ako grófstvo sadov, kde včely plnia dôležitú funkciu pri opeľovaní jabloní, môžem povedať, že táto oblasť by o včelách mohla veľa rozprávať. V tejto súvislosti musí Komisia nutne zintenzívniť výskum presných príčin prudkého úbytku populácie včiel a dúfajme, že navrhne vhodné riešenia. V prípade, že nenájdeme spôsob, ako zlepšiť zdravotný stav včiel a znížiť ich úmrtnosť, a nezabránime úhynu včelstiev, situácia sa bude naďalej zhoršovať. Tento problém znepokojuje všetkých zainteresovaných nielen v celej Európe, ale aj v Spojených štátoch a za ich hranicami.

Nedávno som sa zúčastnil konferencie včelárov v našom regióne v Severnom Írsku, kde sa potvrdilo, ako som počul z mnohých dnešných príspevkov, že včelári sa obávajú strát, a to najmä počas zimy. Je potrebné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky na účely ďalšieho výskumu a vývoja s cieľom pokúsiť sa odhaliť príčinu tejto kalamity, ktorej sú včelári vystavení. Ak robíme niečo nesprávne, musíme to okamžite zistiť. Sú príčinou problémov pesticídy, alebo niečo iné? Stretávame sa s množstvom rôznych teórií a špekulácií, ale pravdou je, že odpoveď, ktorú potrebujeme, a ktorú musíme nepochybne hľadať, nepoznáme.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, všetci si uvedomujeme, že včely sú pre nás veľmi dôležité. O tom tu hovoril každý. Jedno sme však v rozprave zatiaľ nespomínali, a to skutočnosť týkajúcu sa nie zanedbateľného obchodu v oblasti komerčného chovu čmeliakov. Globálne sa včely pohybujú úplne neobmedzene a pokiaľ viem, regulácia pohybu včiel na miestach, kde si to situácia vyžaduje, je veľmi malá. Realizuje sa v prípade iných druhov zvierat a pri hospodárskych zvieratách a vieme, že v prípade kontroly chorôb sa osvedčila. Pohyb včiel môže byť príčinou prenosu parazita varroa, ako sa to stalo v Írsku. V súčasnosti majú včelári starosti s malým úľovým chrobákom, ktorý im spôsobuje veľké škody.

Takže máme veľký problém, ktorý nevieme vyriešiť. Existuje minimálne pol tucta dôvodov vzniku týchto problémov a výskum je absolútne nevyhnutný. Ak chceme problém vyriešiť, musíme k výskumu pristupovať v celej Európskej únii koordinovane. Je potrebné riešiť aj otázku samotných včelárov, pretože, ako sa zdá, ich populácia starne a ich počet musíme zvyšovať, nie naopak.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, ak pani Lullingová ešte zostane a budem mať príležitosť jej zablahoželať, rada by som túto príležitosť využila a zablahoželala jej k neúnavnému dlhodobému úsiliu a podpore včelárstva v Európskej únii.

Pokles populácie včiel a jeho hrozivé dôsledky pre opeľovanie rastlín a biodiverzitu si vo všeobecnosti vyžadujú našu plnú pozornosť. Musíme podporiť výskum a spolu s vedcami na celom svete hľadať a zistiť príčiny tohto poklesu. Infekcie spôsobené parazitmi, zmena klímy, pesticídy: v tomto štádiu môžeme o príčinách len špekulovať.

Okrem toho, že nám včely pomáhajú udržiavať lúky, dvadsaťpäť percent našej potravy od nich priamo závisí. Žiaľ, írska vláda pred niekoľkými rokmi zrušila jediné írske výskumné centrum v tejto oblasti, ktoré sa nachádzalo v Clonroche v grófstve Wexford. Nie som si preto istá, či môže Írsko pri riešení tejto problematiky pomôcť. Máme vedcov a znalosti, ale určite nemáme podporu vlády. Rada by som od Komisie počula, ako môže Európa a Európska únia podporiť výskum a čo pre to v súčasnosti robíme.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Vážená pani predsedajúca, keďže pán Parish už musel odísť, požiadal ma, aby som oznámila naše stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré sme dostali na poslednú chvíľu.

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka jednomyseľne schválil uznesenie vrátane všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sme preskúmali ako celok. Avšak Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, ktorá počas diskusií o uznesení neprišla s ničím zaujímavým, sa na poslednú chvíľu snaží napraviť svoju reputáciu predložením štyroch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Posledné návrhy nielenže neprinášajú nič nové, ale navyše by spôsobili zmätok v texte, ktorý je v súčasnosti ucelený a zrozumiteľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 vychádza z chyby v nemeckom preklade, keďže návrh pána Graefa zu Baringdorfa uvádza presne to isté, čo sme navrhli my, ale ako som povedala, nemecký preklad môjho odôvodnenia je neadekvátny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 považujeme za samozrejmosť, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 je nezrozumiteľný a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 duplikuje odsek 8, ktorý jasne vyzýva na zintenzívnenie výskumu vplyvu pesticídov na úmrtnosť včiel a navyše uvádza, že rozhodnutie o povolení týchto výrobkov by malo byť závislé od tohto výskumu, čo sa v súčasnosti už realizuje.

Preto navrhujem, aby sa tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamietli, keďže neprinášajú nič nové, a okrem toho by narušili zrozumiteľný a presne formulovaný text. Trvám na tom, aby predložené návrhy boli kvalitné, pretože ide o veľmi dôležité uznesenie a snažíme sa ho sformulovať zrozumiteľne. Preto by sme boli radi, keby sa tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamietli.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, rozprava o včelárstve v Európskom parlamente včelárov veľmi zaujala. Ako včelár som sa v poľskom meste Puławy osobne stretol so včelármi, ktorí sem pricestovali z celého Poľska. Žiadali ma, aby som sa Európskej komisie opýtal iba jednu otázku a žiadal na ňu definitívnu odpoveď – s čím môžu včelári rátať do ďalších rokov?

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, som naozaj presvedčený, že táto diskusia mala význam a priniesla mnoho návrhov nielen pre môjho kolegu, ale aj pre útvary GR AGRI, moje útvary, ako aj ďalšie. Problematikou, o ktorej dnes hovoríme, sa okrem generálneho riaditeľstva AGRI zaoberajú aj mnohé iné generálne riaditeľstvá: GR SANCO, GR pre výskum a GR pre životné prostredie. Ide naozaj o multidisciplinárnu problematiku. Keď hovoríme o tom, koľko finančných prostriedkov sa na túto problematiku vyčlenilo, myslím, že sa budeme musieť pozrieť aj na iné oblasti.

Dovoľte mi najprv sa vyjadriť k viacerým vašim otázkam v súvislosti s informáciami o tom, čo robíme, čím sa zaoberáme a čo konkrétne máme na mysli, keď hovoríme o výskume vo včelárskom sektore. Šiesty rámcový program obsahuje konkrétny cieľový výskumný projekt kvality a bezpečnosti potravín pod názvom Včely v Európe a udržateľná produkcia medu (BEE SHOP). Tento projekt spája deväť európskych včelárskych výskumných skupín, ktoré sa špecializujú na kvalitu medu, patológiu, genetiku a správanie. Aby som vás neuviedol do omylu: projekty šiesteho rámcového programu sa už realizujú, s projektmi siedmeho rámcového programu ešte len začíname.

Okrem toho konkrétne podporné opatrenie s názvom Výskum včiel a virológia v Európe (BRAVE) umožnilo usporiadať dve rozsiahle multidisciplinárne konferencie, na ktorých sa zúčastnili odborníci z oblasti základného a aplikovaného výskumu včiel – odborníci z oblasti virológie, diagnostiky, imunológie a epidemiológie – ako aj medzinárodného obchodu, tvorby politiky a posúdenia rizík v oblasti chorôb. Dňa 3. septembra tohto roku bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov v oblastiach potravinárska, poľnohospodárska a rybolovná biotechnológia, identifikácia škodcov a chorôb včiel a obnovenie patogénov. Tieto výzvy sú zamerané na objasnenie neznámych mechanizmov a príčin zvýšenej úmrtnosti včiel. Takže spomínané témy s uvedenou problematikou a s mnohými vašimi otázkami priamo súvisia.

Do úvahy sa budú brať aj otázky životného prostredia vrátane chronickej expozície pesticídmi. Integrovaný projekt ALARM zameraný na posúdenie rozsiahlych environmentálnych rizík pre biodiverzitu je tiež financovaný z prostriedkov šiesteho rámcového programu a obsahuje modul týkajúci sa nedostatku opeľovačov. Projekt ALARM vyvinie a otestuje metódy a protokoly na posúdenie rozsiahlych environmentálnych rizík v snahe minimalizovať priame a nepriame negatívne vplyvy ľudskej činnosti. Výskum sa bude zameriavať na posúdenie a zmeny štruktúry biodiverzity, funkciu a dynamiku ekosystémov – najmä riziko vyplývajúce zo zmeny klímy, environmentálne chemikálie, bude sa zaoberať aj problematikou biologických invázií a nedostatkom opeľovačov v súvislosti s lepším využívaním európskej pôdy v súčasnosti i v budúcnosti. Toľko k súčasným iniciatívam.

Chcel by som zdôrazniť ešte jednu skutočnosť – keďže o tom hovoril aj váš kolega – Európa má dostatočné skúsenosti. Myslím si, že si to musíme uvedomiť a podľa toho sa správať. Na úrovni Európskej únie hovoríme o 5 %.– opakujem 5 % – verejných prostriedkov Európskej únie, ktoré sú určené na výskum. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme spojili sily a urobili prakticky všetko, čo sa dá. Vytvorenie Európskej výskumnej oblasti, ktoré plne podporujem, v skutočnosti napĺňa túto myšlienku – že všetci vieme, čo robíme, a že spájame vedecké skúsenosti, ktoré sme v Európe získali. Tento prvok nám dnes určite v Európe chýba.

Uisťujem vás, že ako komisár zodpovedný za výskum som si vypočul vaše výzvy, aby sa pokračovalo vo výskume, ale dnes som tu v inej pozícii. Chcel by som spomenúť ešte jednu skutočnosť – keďže som to v úvode zrejme nevysvetlil dostatočne – ide o komplexné posúdenie úmrtnosti včiel a pozorovanie včiel v Európe, ktoré realizuje EFSA. Bolo zverejnené 11. augusta 2008, takže je to niečo nové. Ide presne o analýzu programu, aký požadujete, a považujem za dôležité, aby sme si všetci uvedomili, čo nás v budúcnosti čaká.

Musím odpovedať aj na otázku kolegu poslanca, ktorý sa pýtal na geneticky modifikované plodiny. Jedinou geneticky modifikovanou plodinou, ktorá sa v súčasnosti v Európskej únii pestuje, je Bt-kukurica MON 810. Bt-kukurica a Bt-toxín sa v súvislosti s možným vplyvom na zdravie včiel dôkladne analyzovali. Pokusy s kŕmením včiel, počas ktorých sú zdravé včely vystavované veľkým dávkam Bt-toxínu, nepreukázali žiadny negatívny vplyv. Celkovo prevažná väčšina štúdií dokazuje, že kŕmenie peľom z Bt-kukurice nemá na včely žiadny negatívny účinok. Môžem ešte dodať, že masívny úhyn včiel, ktorý v poslednej dobe pozorujeme v severnej Amerike i v Európe a ktorý označujeme ako „kolaps včelstva“ (syndróm CCV), zrejme nebol spôsobený pestovaním geneticky modifikovaných plodín, keďže úhyn včiel hlásia aj v oblastiach, kde sa geneticky modifikované plodiny vôbec nepestujú. Napríklad straty včiel zistené v južnom Nemecku sa zjavne pripisujú otrave pesticídom Poncho Pro. Mám tu aj latinský názov, ktorý je však veľmi zložitý, takže ho radšej nebudem čítať.

Na záver chcem povedať, že Komisia bude určite ďalej vyvíjať a zintenzívňovať svoje úsilie v tejto oblasti. To pomôže včelárom vyrovnať sa so súčasnými problémami a podporiť ich v ďalšom vykonávaní tejto činnosti. Dúfam, že k výkonu tejto profesie povzbudíme aj ďalších, pretože včelárstvo plní mimoriadne dôležitú úlohu nielen pokiaľ ide o biodiverzitu EÚ, ale aj z hľadiska hospodárstva.

Čo sa týka mojej kolegyne komisárky Fischerovej Boelovej a jej priamej zodpovednosti, pani komisárka bude naďalej vykonávať svoju činnosť v snahe zabezpečiť, aby sa národné včelárske programy využívali čo najúčinnejšie. Prvý krok však musia urobiť členské štáty, a to tým, že budú rozumne využívať svoje rozpočty. V súčasnosti máme každoročne k dispozícii 26,3 milióna EUR. Táto suma sa po pripočítaní prostriedkov členských štátov zdvojnásobí – tieto prostriedky však nevyužívame. Využívame iba 80 % týchto peňazí. Členské štáty nevyužívajú financie, ktoré majú v súčasnosti k dispozícii.

A napokon najlepším riešením na zabezpečenie budúcnosti včelárskeho sektora je zvýšiť spotrebu medu vyrobeného v EÚ. Od roku 2004 je med na zozname výrobkov určených na podporu vnútorného trhu a prijalo sa niekoľko programov.

Moja odpoveď bola dlhšia, pretože som chcel vysvetliť, že tieto kroky berieme vážne. Chcem vás uistiť, že nám môžete dôverovať a že budeme aj naďalej konať – nepochybne aj v oblasti, za ktorú nesiem zodpovednosť. Ďakujem vám za pozornosť a za to, že ste tu vydržali tak dlho.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – V súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku som dostala jeden návrh uznesenia od Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. (PL) Včely majú veľký význam pre rôzne kultúry v rôznych častiach sveta. Ich univerzálnosť nie je náhodná. Včelárstvo tvorí už od praveku dôležitú súčasť hospodárstva, to znamená, že vzniklo skôr, ako sa začala písať história. V Španielsku sa so zberom medu začalo pred 6 000 rokmi.

Dnes môže úsilie včiel a včelárov vyjsť nazmar v dôsledku javu, ktorý postihuje životné prostredie, a tým nepriamo aj ľudstvo. V Európe stále žijú ľudia, ktorí si na živobytie zarábajú vlastnou prácou a prácou včiel. Včelári predávajú med, ktorý sami produkujú. Mali by sme byť radi, že takých ľudí máme. Objavili sa aj snahy o návrat k tradičnému lesnému včelárstvu. V Poľsku pritom pomáhali včelári, ktorí prišli z Baškirska, pretože v našej krajine sú tieto starodávne metódy výroby medu dávno zabudnuté. Včelárstvo má kultúrny, sociálny a hospodársky význam. Práve preto by sme mali európske včelárstvo chrániť. Žiaľ, existuje veľké množstvo faktorov, ktoré včelárstvo ohrozujú.

Ide najmä o hospodárske riziká, ako je nespravodlivá hospodárska súťaž zo strany tretích krajín, ohrozené zdravie včiel, ako aj biologické hrozby, napríklad choroby, parazity, znečistenie životného prostredia a nadmerné používanie pesticídov. Európska komisia a členské štáty by mali včelársky sektor, ktorý čelí mnohým problémom, chrániť. Včelári sami ťažko ochránia biodiverzitu, ktorej bohatstvu významným podielom prispievajú najmä včely.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia