Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 19 ноември 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Отговор на Европейския съюз на влошаването на ситуацията в източната част на Демократична република Конго (разискване)
 4.Криза в сектора на автомобилостроенето (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Статистическа информация на Общността относно общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (A6-0425/2008, Karin Scheele) (гласуване)
  5.2.Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (гласуване)
  5.3.Европейска статистика (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (гласуване)
  5.4.Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (гласуване)
 6.Тържествено заседание - Сър Jonathan Sacks
 7.Време за гласуване (продължение)
  7.1.Изменения на Общата селскостопанска политика (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (гласуване)
  7.2.Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (гласуване)
  7.3.Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост - Процедура за единно разрешително за работа
 12.Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (разискване)
 13.Необходимост от влизане в сила на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси преди края на 2008 г. (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 16.Демографски тенденции - икономическо и социално въздействие (разискване)
 17.Социалноосигурителни системи и пенсии (кратко представяне)
 18.ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (разискване)
 19.Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (разискване)
 20.Състоянието на пчеларството (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (901 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1097 kb)
Правна информация - Политика за поверителност