Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0085/2008 (B6-0479/2008)

Συζήτηση :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης (O-0085/2008 – B6-0479/2008) του κ. Ouzký προς την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αναφορικά με τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký, συντάκτης Κυρία Πρόεδρε, είναι δύσκολο να σηκωθώ τώρα, μετά από αυτήν την ιδιαίτερα ζωντανή συζήτηση και να αλλάξω τη συζήτηση σε άλλο θέμα!

Θέλω να τονίσω ότι η χρηστή και συνεπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι σημαντική για την αξιοπιστία της, για ίδιους κανόνες για όλους και για τη διασφάλιση ότι θα εκπληρώνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Επομένως, το θέμα των περιβαλλοντικών ελέγχων είναι πολύ σημαντικό για την επιτροπή μου, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Στις 14 Νοεμβρίου, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη. Αυτή η ανακοίνωση αναθεώρησε τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους.

Η ανακοίνωση περιέχει ορισμένα ανησυχητικά μηνύματα. Αναφέρει ότι τα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη αναφορικά με την εφαρμογή της σύστασης είναι ελλιπή ή δύσκολο να συγκριθούν. Αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι στην ΕΕ. Αναφέρει ότι το πλαίσιο της σύστασης είναι ανεπαρκές και ότι δεν περιλαμβάνει πολλές σημαντικές δραστηριότητες όπως το δίκτυο Natura 2000 και ο έλεγχος παράνομης μεταφοράς αποβλήτων. Αναφέρει ότι τα σχέδια ελέγχου δεν έχουν υλοποιηθεί και όπου υπάρχουν, πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Η επιτροπή μου διαπίστωσε με ανησυχία τα συμπεράσματα της Επιτροπής τα οποία αναφέρουν ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Κοινότητα. Αυτό δεν θα οδηγήσει μόνο σε συνεχή καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και στη στρέβλωση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή στην οποία ανήκω διατύπωσε τέσσερεις ερωτήσεις για την Επιτροπή, οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν ως εξής. Πρώτον, για ποιο λόγο η Επιτροπή θέλει να τροποποιήσει μόνο τη σύσταση – για ποιο λόγο δεν προτείνει μια οδηγία σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους; Δεύτερον, γιατί αντίθετα η Επιτροπή αποφάσισε μάλλον υπέρ της συσχέτισης των απαιτήσεων περιβαλλοντικού ελέγχου με τις υφιστάμενες οδηγίες μεμονωμένα, μια διαδικασία που θα διαρκέσει πολύ χρόνο; Τρίτον, γιατί η Επιτροπή δεν είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει μια οδηγία για να καθορίσει όρους, όπως «έλεγχος» και «λογιστικός έλεγχος», οι οποίοι ερμηνεύονται με διαφορετικούς τρόπους από τα κράτη μέλη; Τέταρτον, γιατί η Επιτροπή δεν είναι έτοιμη να μετατρέψει το δίκτυο για την εφαρμογή και επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος σε μια αποτελεσματική μονάδα περιβαλλοντικού ελέγχου της ΕΕ;

Θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων την Επιτροπή για την απάντησή της και θέλω να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι, κατά την άποψή μου, η εφαρμογή και η επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πρέπει να έχει την ίδια πολιτική προσοχή όπως η υιοθέτηση της νομοθεσίας στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που παρουσιάζω τις απόψεις μου σχετικά με το περιβάλλον, εκτός από τις απόψεις μου κατά της απάτης, οπότε η αλλαγή θέματος μου προκαλεί επίσης ευχαρίστηση. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι’ αυτήν τη συζήτηση σχετικά με το πολύ σημαντικό θέμα των περιβαλλοντικών ελέγχων.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δράση στο επίπεδο της ΕΕ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τη σύσταση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους το 2001. Ο στόχος ήταν να θεσπισθούν τα κοινά κριτήρια για περιβαλλοντικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη και η πιο συνεπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλη την Κοινότητα.

Εκείνη την εποχή διεξαγόταν μια συνεχής συζήτηση εάν αυτά τα κριτήρια έπρεπε να είναι δεσμευτικά ή μη δεσμευτικά. Συμβιβαστικά, υιοθετήθηκε μια μη δεσμευτική σύσταση. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να την εφαρμόσουν πλήρως και ζητήθηκε από την Επιτροπή να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση με βάση την εμπειρία με την εφαρμογή της σύστασης από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία αναθεώρησης με την ανακοίνωσή της που εξέδωσε το Νοέμβριο του 2007. Σε αυτήν την ανακοίνωση η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που η σύσταση οδήγησε σε βελτιώσεις των περιβαλλοντικών ελέγχων σε ορισμένα κράτη μέλη, δυστυχώς δεν εφαρμόσθηκε πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρότεινε τις προκαταρκτικές απόψεις της σχετικά με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. Τα μέτρα που θεωρούμε απαραίτητα είναι: Πρώτον, μια τροποποίηση της σύστασης ώστε να καταστεί ισχυρότερη και πιο σαφής, συμπεριλαμβάνοντας έναν καλύτερο μηχανισμό αναφοράς. Δεύτερον, όπου κρίθηκε απαραίτητο, να συμπληρώσει τη σύσταση με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ελέγχου σε μεμονωμένες οδηγίες. Και τρίτον, να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βέλτιστη πρακτική μεταξύ των υπηρεσιών επιθεώρησης στο πλαίσιο του δικτύου για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος.

Επί του παρόντος η Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία των άλλων θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων σχετικά με αυτές τις αρχικές προτάσεις και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τις τελικές προτάσεις της.

Τώρα, σχετικά με τις ερωτήσεις που αναφέρατε, θέλω να κάνω τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

Πρώτον, θέλω να διευκρινίσω ότι οι απόψεις που παρουσιάσθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2007 δεν αποκλείουν την πιθανότητα η Επιτροπή να παρουσιάσει στο μέλλον μια πρόταση για τη θέσπιση οδηγίας αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Η άποψη της Επιτροπής, όπως εκφράζεται στην ανακοίνωσή της, είναι ότι υπάρχει ανάγκη για νομικά δεσμευτικούς κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζονται αποτελεσματικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι. Από αυτήν την άποψη έχουμε την ίδια θέση με το Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, το θέμα είναι εάν αυτοί οι κανόνες πρέπει να είναι σε οριζόντιο επίπεδο και να καλύπτουν όλους τους περιβαλλοντικούς ελέγχους ή εάν πρέπει να είναι σε επίπεδο τομέα και να ισχύουν για ειδικές εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Μια οριζόντια προσέγγιση θα ήταν πιο απλή και πιο γρήγορη στη θέσπισή της. Εξάλλου, η προσέγγιση ανά τομέα θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις συγκεκριμένες πλευρές των διαφορετικών εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις για ελέγχους μεταφοράς αποβλήτων είναι εντελώς διαφορετικές από τις απαιτήσεις για τον έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Εάν έχουμε πιο καθορισμένους στόχους, μπορούμε να θέσουμε πιο αποτελεσματικές απαιτήσεις.

Μέχρι ενός σημείου, η προσέγγιση ανά τομέα είναι η προσέγγιση που εφαρμόζουμε ήδη για αρκετά χρόνια. Για παράδειγμα, στην Οδηγία Seveso II, έχουμε διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποτρέψουμε τα ατυχήματα. Τελικά αυτές οι διατάξεις ήταν πολύ επιτυχείς. Τώρα έχουμε συμπεριλάβει τις απαιτήσεις ελέγχου στην πρότασή μας για την αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

Ένας άλλος τομέας όπου διαπιστώνουμε την ανάγκη για περαιτέρω λήψη μέτρων είναι η εφαρμογή του Κανονισμού για τη μεταφορά των αποβλήτων της ΕΕ. Το συνεχιζόμενο πρόβλημα της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις παράνομων μεταφορών αποβλήτων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια των κοινών ελέγχων της ΕΕ για τη μεταφορά αποβλήτων που συντονίζει το δίκτυο για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος. Πρόσφατα εμπορικά δεδομένα και μελέτες αναφορικά με την εξαγωγή ορισμένων ροών αποβλήτων, ιδιαίτερα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και οχημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία, επισημαίνουν ότι σημαντικές ποσότητες φεύγουν από την ΕΕ.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι μεταφορές φαίνεται ότι παραβιάζουν τις απαγορεύσεις εξαγωγής του Κανονισμού για τη μεταφορά των αποβλήτων της ΕΕ. Σοβαρά περιστατικά εξαγωγών της ΕΕ για διάθεση αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως το περιστατικό στην Ακτή Ελεφαντοστούν το 2006,καθώς και μια πρόσφατη έκθεση της Grepeace σχετικά με την παράνομη μεταφορά αποβλήτων στη Δυτική Αφρική, επισημαίνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Επί του παρόντος η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για πρόσθετες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβάνοντας βελτιωμένες νομοθετικές απαιτήσεις, προκειμένου να προάγει και να ενισχύσει τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους των μεταφορών αποβλήτων.

Όπως αναφέραμε στην ανακοίνωσή μας, διαπιστώνουμε επίσης την ανάγκη να θέσουμε κοινούς ορισμούς για όρους που έχουν σχέση με τους ελέγχους. Γι’ αυτόν το σκοπό θεωρούμε ότι η οριζόντια σύσταση θα ήταν μια κατάλληλη πράξη.

Σε ότι αφορά την άποψη μετατροπής του δικτύου για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος σε μονάδα περιβαλλοντικού ελέγχου της ΕΕ, το δίκτυο για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος δημιουργήθηκε ως άτυπο δίκτυο των αρχών ελέγχου των κρατών μελών. Στόχος του είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και να ασκήσει βέλτιστη πρακτική μεταξύ των ατόμων που εφαρμόζουν πράγματι την περιβαλλοντική νομοθεσία στα κράτη μέλη. Νομίζω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτόν το ρόλο του δικτύου για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος να συγκεντρώνει την εμπειρία των ελεγκτών και να επιτρέπει μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά της Επιτροπής, θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε το δίκτυο για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος και θα ενισχύσουμε την επιτυχή συνεργασία μας. Αυτό το έτος το δίκτυο για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος μετατράπηκε από άτυπο δίκτυο σε διεθνή ένωση. Αυτό δεν θα δώσει μόνο περισσότερη ορατότητα στο δίκτυο για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος, αλλά θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες δραστηριοτήτων για το δίκτυο για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος. Η περαιτέρω εξέλιξη και η δημιουργία μιας μονάδας περιβαλλοντικού ελέγχου της ΕΕ με αρμοδιότητες συμμετοχής και αρμοδιότητες παραπομπής των κρατών μελών στο Δικαστήριο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και φιλόδοξη άποψη. Ωστόσο, αυτό θα προκαλέσει σημαντικά νομικά και θεσμικά ερωτήματα.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα μέσα για τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που έχουμε στη διάθεσή μας επί του παρόντος και να λάβουμε υπόψη εάν αυτά τα μέσα μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω ή να αξιοποιηθούν καλύτερα. Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις οριζόντιας παραβίασης για τις οποίες η Επιτροπή κατηγόρησε τα κράτη μέλη για συστηματική αθέτηση της εκτέλεσης ορισμένων υποχρεώσεων, όπως για την ύπαρξη χιλιάδων παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής σε ορισμένα κράτη μέλη, οδήγησαν στην καθιέρωση βελτιωμένων στρατηγικών εφαρμογής στα κράτη μέλη.

Ένα ακόμη παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας που οδήγησε στην καλύτερη εφαρμογή είναι οι κοινοί έλεγχοι μεταφοράς αποβλήτων σε όλη την Κοινότητα που διοργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου για την επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος, με την υποστήριξη της Επιτροπής. Θα σκεφτούμε τρόπους για να ενισχύσουμε αυτήν τη συνεργασία και να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτό που δήλωσε ο Επίτροπος είναι μάλλον απογοητευτικό. Γνωρίζω ότι αντικαθιστά τον κ. Dimas και μπορεί μόνο να διαβάσει ότι του δόθηκε, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε μάλλον περισσότερα από αυτό.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι κάτι στο οποίο οι περισσότεροι από εμάς – ίσως όλοι εμείς – σε αυτήν την αίθουσα συνεδριάσεων τασσόμαστε υπέρ – ίσως συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και το Ανεξάρτητο Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας που προφανώς δεν παρίστανται εδώ και ίσως ασχολούνται με δικά τους θέματα.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα κράτη μέλη και οι προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνουν ελάχιστα αυτήν την κατάσταση. Εμείς, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων τασσόμαστε ακόμη υπέρ της θέσπισης μιας οδηγίας και όχι μιας σύστασης. Εγώ δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν μπορούμε να θεσπίσουμε μια γενική οδηγία αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και συγκεκριμένους κανόνες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες οδηγίες όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο.

Κατά συνέπεια, ας ασχοληθώ με το θέμα της δημιουργίας μιας μονάδας περιβαλλοντικού ελέγχου. Ίσως είναι κάπως παράξενο που αυτή η ιδέα προέρχεται από κάποιον Βρετανό, μέλος του Συντηρητικού Κόμματος – ψηφίστε τους Συντηρητικούς, γίνετε Οικολόγοι – αλλά δεν το χρειαζόμαστε αυτό, διότι, διαφορετικά, η Επιτροπή εξαρτάται τελείως από τα κράτη μέλη για τις πληροφορίες που εκείνα επιλέγουν να της δώσουν.

Είναι ασυνήθιστο ότι εννέα χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, η Ισπανία τώρα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή έχει 60.000 παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής, που καταλαμβάνουν περισσότερο από μισό εκατομμύριο τόνους αποβλήτων που έχουν απορριφθεί παράνομα. Νομίζουμε ότι ξέρουμε τι συμβαίνει στη νότια περιοχή της Νάπολης. Η Οδηγία για τα πτηνά που υιοθετήθηκε το 1979 ακόμη δεν λαμβάνεται υπόψη σε ευρεία κλίμακα.

Πολλές φορές η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παραπομπές της στο Δικαστήριο σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα ξεκινούν από ιδιώτες. Δεν νομίζω ότι αυτό αρκεί. Πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία που θεσπίζουμε. Με δεδομένο το γεγονός ότι τώρα ασχολούμαστε με τη νομοθεσία για τις κλιματικές αλλαγές, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να επιστρέψουμε στο θέμα της μονάδας περιβαλλοντικού ελέγχου της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζω πλήρως.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (PL) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου και ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θέλω να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου για τα εν λόγω θέματα. Συμμερίζομαι τους προβληματισμούς που εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές σε αυτά τα θέματα.

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2007 προκαλεί πράγματι πολλές διενέξεις και αμφιβολίες μεταξύ όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και εκείνων που εύχονται η περιβαλλοντική νομοθεσία να μη θεσπισθεί απλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά να εφαρμοστεί και να εφαρμοστεί στο πνεύμα με το οποίο σχεδιάστηκε.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της εισαγωγής και της συμμόρφωσης με το νόμο, τον οποίο ακόμη δεν έχουμε αναπτύξει. Έχουμε εθνικά συστήματα που λειτουργούν με τρόπους που έχουν σημεία απόκλισης και διαφοράς, ενώ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο έχουμε μια σύσταση. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Αυτό ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης της Ρώμης, το οποίο ορίζει τις διαφορές μεταξύ μιας οδηγίας και μιας σύστασης. Κατά συνέπεια, ζητώ από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα με κάθε σοβαρότητα και να παρουσιάσει στο συνολικό σύστημα παρακολούθησης της συμμόρφωσης, του ελέγχου και των εκθέσεων που προκύπτουν υπό τη μορφή δεσμευτικού κειμένου, μια οδηγία σχετικά με τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε τώρα με το θέμα και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η τροποποίηση μιας από τις συστάσεις του 2001, δηλαδή, η προσθήκη στη σύσταση νέων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών δεν θα αλλάξει τίποτα. Κύριε Επίτροπε, δεν θα αλλάξει τίποτα απολύτως. Το γεγονός είναι ότι εάν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικούς περιβαλλοντικούς νόμους πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα εκτέλεσης και παρακολούθησης

Για να το επαναλάβω: θέσατε το ερώτημα εάν πρέπει να εισάγουμε τομεακούς ή γενικούς κανονισμούς ελέγχου. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ρωτήσω εάν θέλετε να προστατεύσετε το περιβάλλον στο σύνολό του ή μόνο μεμονωμένους τομείς. Κι αυτό σας δίνει την απάντηση.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία έτη, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε πολλούς νόμους για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δικαιολογημένα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην θεσπίσουμε μόνο νομοθεσία: αυτή η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί και σε αυτό ακριβώς το σημείο προκύπτουν τα προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής μερικές φορές παρουσιάζει κενά. Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική ελέγχου περιέχεται στη σύσταση, η οποία ερμηνεύεται εντελώς διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι διεξάγονται ελλιπώς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, παρά την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, το περιβάλλον δεν έχει πάντοτε οφέλη. Εάν θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος, πρέπει, ως απόλυτη προτεραιότητα, να καθιερώσουμε αποτελεσματικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίσουμε ότι τίθεται σε εφαρμογή αυτή η νομοθεσία.

Κύριε Επίτροπε, ισχυρίζεστε ότι παρουσιάζετε τις οικολογικές σας απόψεις. Ωστόσο, από αυτήν την άποψη, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Εγώ ο ίδιος ήμουν εισηγητής για έναν κανονισμό σχετικά με τη μεταφορά αποβλήτων το 2007 και πριν από αυτή τη χρονολογία και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. Σε ότι αφορά την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, θα είστε πρόθυμος να καταστήσετε την υφιστάμενη σύσταση δεσμευτική;

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, έχω την ίδια άποψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων μεθόδων ελέγχου της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατη τη διασφάλιση συνεπούς εισαγωγής και εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στο έργο μου ως ευρωβουλευτής είχα την ευκαιρία να μελετήσω τα αποτελέσματα πολλών έργων του δικτύου για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνοντας ένα έργο αναφορικά με τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων μέσω των θαλάσσιων λιμένων. Ανακάλυψα ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ελέγχου του δικτύου για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος, δεν αποτελείται μόνο από την κοινή εμπειρία, αλλά επίσης και ίσως είναι ακόμη πιο σημαντικό, από τις κοινές λειτουργίες ελέγχου και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικές εγκληματικές δράσεις και αδικήματα.

Ορισμένες ανέντιμες εταιρείες μεταφέρουν σκόπιμα τις παράνομες λειτουργίες τους σε χώρες όπου γνωρίζουν ότι το σύστημα ελέγχου είναι πιο ανεπαρκές και όπου μπορούν να εξακολουθήσουν να λειτουργούν χωρίς να τιμωρούνται. Εάν τα συστήματα ελέγχου σε όλα τα κράτη μέλη ήταν ενιαία, δεν θα συνέβαινε αυτό. Αυτό είναι ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και ενιαίου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Οι έλεγχοι είναι ένα σημαντικό μέσο στη διαδικασία της εισαγωγής και εφαρμογής των νόμων της ΕΕ, αλλά, παρά το γεγονός αυτό, τα κράτη μέλη τους δίνουν διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες. Γι’ αυτόν το λόγο, υποστηρίζω πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των υφιστάμενων συστάσεων ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές. Συμφωνώ με την πρόταση να συμπεριληφθούν οι νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις αναφορικά με τον έλεγχο συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε τομεακούς κανονισμούς. Όταν θα το έχουμε ολοκληρώσει αυτό, θα μπορούμε να δίνουμε μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα στους ελέγχους και να βελτιώνουμε την εφαρμογή των νομοθεσιών για το περιβάλλον σε όλη την Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). – (RO) Οι έλεγχοι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με την Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Υπό αυτήν την έννοια, η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όταν υιοθετήθηκε το 2001.

Ωστόσο, η αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής της σύστασης επεσήμανε ιδιαίτερα περισσότερα θέματα για προβληματισμό. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα εθνικά μέτρα που υιοθετούνται σύμφωνα με τη διατύπωση της Ανακοίνωσης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, σε ότι αφορά την εφαρμογή και τον έλεγχο. Οι ατέλειες αυτής της σύστασης δεν φαίνεται ότι έχουν διορθωθεί ικανοποιητικά στην Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ακόμη κι αν αυτό προτείνεται προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, λείπει ένα βασικό στοιχείο, το οποίο επέφερε μέτρια επιτυχία της σύστασης. Εννοώ τη νομική φύση αυτού του εγγράφου.

Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι μόνο η αναθεώρηση αυτής της σύστασης θα προσφέρει μόνο τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης αβεβαιότητας. Μόνο μια οδηγία μπορεί να επιφέρει μια σημαντική και αποτελεσματική βελτίωση για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία είναι τόσο ευαίσθητα, καθώς όλοι τασσόμαστε υπέρ της βελτίωσης του περιβάλλοντος. Δύο παρατηρήσεις αναφορικά με αυτά τα θέματα χρειάζονται εξέταση.

Η Επιτροπή έχει την ίδια άποψη ότι οι νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους χρειάζονται πράγματι και είναι πολύτιμες. Η Επιτροπή εργάζεται σε αυτήν την κατεύθυνση. Το θέμα είναι πού να υφίστανται αυτές οι δεσμευτικές απαιτήσεις σε ότι αφορά τη μετατροπή του δικτύου για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος, σε Ευρωπαϊκή μονάδα ελέγχου. Η Επιτροπή έχει ακόμη την άποψη ότι είναι καλύτερα το δίκτυο για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος να μείνει όπως έχει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 108(5) του Εσωτερικού Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12το μεσημέρι.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ. εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05μ.μ..)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. WALLIS
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου