Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2645(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0579/2008

Debatter :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0567

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Röstförklaringar
Anföranden på video
Protokoll
  

Muntliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Fru talman! Utskottet för sysselsättning och sociala frågor försöker desperat att ifrågasätta kompetensen hos utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. De har lagt beslag på vårt initiativ att utarbeta ett betänkande om diskriminerande effekter av löneskillnader och andra orättvisa skillnader på kvinnors pensioner och trenden mot individualisering av socialförsäkringsrättigheter.

Resultatet är ett rörigt betänkande där självklarheter staplas på varandra. Det handlar inte alls om den ojämlika behandlingen av kvinnor i fråga om pensioner och de åtgärder mot detta som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män ville grunda sitt betänkande på. Som föredragande för yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter gjorde jag mitt bästa för att i enlighet med artikel 47 i arbetsordningen och med enhälligt stöd från utskottet för kvinnors rättigheter föreslå särskilda korrigeringar i fråga om reformen av pensionssystemen. Det finns sex mycket exakta korrigeringar vars syfte är att komma tillrätta med de brister i kvinnors försäkringar som exempelvis kan vara resultatet av föräldraledighet och familjeåtaganden.

Kan ni föreställa er att utskottet för sysselsättning uttryckligen avvisade dem, i uppenbar strid med dess skyldigheter enligt artikel 47? Jag är ledsen över att vi förlorade en drabbning, men striden och vår kamp fortsätter.

 
  
  

- Betänkande: Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Fru talman! Jag röstade mot Klamtbetänkandet av den enkla anledningen att hela idén med invandring av ekonomiska skäl och det som kallas EU-blåkortet vittnar om ett kortsiktigt tänkande. Vi bör i stället anta en politik för att utbilda, återutbilda och få de omkring 20 miljoner personer som för närvarande är arbetslösa inom Europeiska unionen tillbaka till sysselsättning. Vi bör i stället lära oss av våra tidigare misstag. Ett exempel är importen av gästarbetare och deras familjer på 1970- och 80-talet som förvandlades till ett stort socialt problem.

Man försöker nu blidka allmänheten genom att lova att detta endast gäller högkvalificerade och tillfälliga invandrare, men vem är jag att betvivla Louis Michel, som uppger att även andra invandrare förblir välkomna. Med andra ord förblir slussarna öppna. Allt som sker är att en ny väg in i EU skapas. Detta handlar om en koalition mot samhället. Storfinansen vill ha billig arbetskraft och slår sig ihop med den mångkulturella vänstern, och låter samhället betala notan.

 
  
  

- Betänkande: Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Fru talman! Det var med tungt hjärta som jag röstade för Parishbetänkandet om införlivande av en gemensam organisation av marknaden för vin, den enda gemensamma organisationen av marknaden, eftersom jag anser att denna inte innebär en förenkling och inte leder till ökad öppenhet. Den kommer att göra tillvaron mer komplicerad för vinodlarna och för hela vinindustrin.

Kommissionsledamoten försökte inge ny tillförsikt igår kväll. Jag hoppas att kommissionen kommer att hålla vad den lovat och, viktigast av allt, att yrket kommer att fortsätta att vara representerat på ett lämpligt sätt i den rådgivande kommittén precis som det varit sedan den första gemensamma organisationen av marknaden för vin.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Fru talman! I morse röstade jag med viss tvekan för Neil Parishs betänkande om upprättande av en gemensam organisation av marknaden för en mängd olika jordbruksprodukter. Jag välkomnar kommissionens målsättning att förenkla den europeiska jordbrukspolitiken. Detta innebär att det i framtiden endast kommer att finnas en organisation av marknaden som kommer att ersätta de 21 befintliga organisationerna av marknaderna för till exempel frukt, grönsaker, mjölk och vin. Administrationen av det mycket komplexa dokument som blir resultatet av detta måste emellertid vara så enkel som möjligt. Av detta skäl är jag väldigt nöjd med att kommissionen i gårdagens debatt försäkrade oss om att den kommer att anamma mitt förslag och i den europeiska sökmotorn EUR-Lex lägga till en funktion som gör det möjligt för användarna att begränsa antalet artiklar till dem som handlar om just deras specifika jordbruksprodukt.

Kommissionen har även bekräftat att organisationen av vinmarknaden, som förhandlades fram med viss svårighet och som innehåller många av parlamentets krav, kommer att förbli oförändrad. Det var endast av denna anledning som jag kände att jag kunde rösta för betänkandet.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Hiv/aids (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Jag är mycket glad över att vi några dagar före den 1 december, Världsdagen mot aids, behandlar detta globala problem. Antalet människor som är smittade av hiv-viruset ökar. Omkring 14 000 människor smittas varje dag och 2 000 av dessa är barn under 15 år.

Förutom de vanliga oroshärdarna Afrika och Fjärran östern har antalet smittade även ökat i Östeuropa och Centralasien. Under 2006 ökade antalet smittade människor i dessa regioner till 1,7 miljoner. Den största ökningen registrerades i Ryssland och Ukraina, där omkring 270 000 människor var smittade av hiv-viruset. Spridningen av hiv i dessa områden orsakas främst av narkotikamissbruk och användning av smutsiga sprutor. När det gäller Ukraina är siffrorna särskilt oroväckande eftersom landet är ett grannland till Europeiska unionen.

Det faktum att vi trots de globala förebyggande programmen misslyckats med att få kontroll på problemet med hiv borde få oss att omvärdera dessa program och intensifiera de insatser som är inriktade på förebyggande och framställning av effektiva botemedel.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Demokratiska republiken Kongo (RC-B-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Fru talman! År 1994 vände västländerna bort blicken från det folkmord som utspelades i Rwanda. Samma sak skulle kunna hända nu i östra Kongo. Den omedelbara prioriteringen är humanitär, men bortom denna finns en känslig och komplicerad politisk röra att ordna upp. Detta beror delvis på att Världssamfundet tog sin hand ifrån folkmordet i Rwanda, men även på att det lät de hutuer som begick detta folkmord fly till östra Kongo där president Kabila inte gjorde några större ansträngningar för att hålla tillbaka milisen, till Kigalis och de lokala tutsiernas avsky.

FN och AU måste nu ta täten när det gäller att hantera de brådskande politiska frågor och säkerhetsfrågor som står på spel, men vi måste även inse att konkurrensen om naturtillgångar ligger bakom finansieringen av en stor del av denna blodsutgjutelse. Kina är en seriös aktör i regionen, men har inte något intresse av de mänskliga rättigheterna i Afrika.

Kommissionen bör undersöka om huruvida en certifieringsprocess för mineraler och andra naturtillgångar nu kan tillämpas i Afrika i likhet med den framgångsrika Kimberleyprocessen som fungerade så väl inom diamantindustrin i fråga om blodsdiamanter eller konfliktdiamanter. Därför röstade jag för denna resolution.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Biodlingssektorn (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Fru talman! Denna resolution är något sen. Den är inte tillfredsställande och den kommer för sent sedan ytterst lite sedan antagandet av direktiv 91/414 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden skett för att främja forskningen av bekämpningsmedels inverkan på bin, framför allt när det gäller bins fullständiga reproduktionscykel.

Det är ännu mer förvånansvärt att många av dem som idag röstade för en resolution uttalade sig mot de ändringsförslag som garanterade ett bättre skydd för bin vid den omröstning som hölls i samband med den första behandlingen av Breyerbetänkandet om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, dvs. om reformen av direktiv 91/414.

Det är inte goda avsikter utan fakta och handlingar som för oss framåt och jag hoppas att mina kolleger i parlamentet kommer att hålla denna resolution i åtanke och rösta på ett sätt som gynnar bina vid den andra behandlingen av Breyerbetänkandet.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Fru talman! Till Erna Hennicot, som först nyligen anslöt sig till oss här i parlamentet, skulle jag vilja säga att hon naturligtvis inte kan veta vad vi har efterlyst sedan 1994, framför allt inte på detta område.

Jag vill tacka alla parlamentsledamöter som bidrog till debatten och till resolutionen om den oroväckande situationen inom jordbrukssektorn. Det är förståeligt att inte någon stor folksamling var här igår vid midnatt – och Erna Hennicot var inte heller här – för att följa denna utmärkta och konkreta debatt vars syfte var att uppmuntra kommissionen att intensifiera sina insatser mot denna mycket oroväckande kris inom biodlingssektorn. Jag noterar med tillfredsställelse att kommissionen har förstått oss.

Jag vill påpeka att ändringsförslag 1, som antogs och som min grupp röstade mot, är ett enbart redaktionellt ändringsförslag. Det har skett ett misstag i den tyska översättningen av mitt skäl B. Därför måste vi rätta till denna översättning som är formulerat på exakt samma sätt som ändringsförslaget på tyska.

När det gäller ändringsförslaget om godkännande av växtskyddsmedel, som nu har upphävts, instämmer jag i innehållet. Eftersom det emellertid ordagrant återger den text som utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet röstade om beträffande utsläppande på marknaden av dessa produkter ansåg jag och mig grupp att vi inte skulle plagiera denna text utan lämna plats för utskottet för miljö. Vår rekommendation och vårt krav är emellertid ytterst tydligt formulerade i punkt 8 av resolutionen där vi efterlyser exakt samma sak, dvs. att forskning om kopplingen mellan dödligheten bland bin och användningen av bekämpningsmedel intensifieras så att lämpliga åtgärder kan vidtas i fråga om godkännande av dessa produkter. Naturligtvis får bekämpningsmedel som dödar bin inte godkännas. Detta har vi påpekat i åratal.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Tack, Astrid Lulling, för er uppmärksamhet när det gäller detaljerna i denna åtgärd. Vi kan försäkra er om att språkversionerna kommer att kontrolleras noggrant.

 
  
  

Skriftliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Gräβle (A6-0394/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig.(FR) På grundval av betänkandet av min mycket goda vän och parlamentskollega Ingeborg Gräßle röstade jag för lagstiftningsresolutionen där det ändrade förslaget om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999, om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), godkänns. Jag stöder stärkt skydd för personer som är under utredning av OLAF och stärkt samarbete mellan medlemsstaterna. Det har vuxit fram ett behov av offentligt styre från OLAF när det gäller utredande verksamhet inom bedrägeribekämpning och av oberoende kontroll av förfaranden och varaktighet för utredningar har vuxit, samtidigt som sekretessen i utredningar garanteras. Ingeborg Gräßle har gjort ett fantastiskt arbete med detta betänkande och förtjänar vår tacksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för Ingeborg Gräßles betänkande eftersom alla som är inblandade i en utredning som utförs av OLAF måste ha möjlighet att lämna kommentarer, åtminstone skriftliga, om de frågor som utredningen gäller. Dessa kommentarer ska tillsammans med annan information som tillkommit under utredningens gång presenteras för de inblandade medlemsstaterna. Detta är det enda sättet att förse de nationella myndigheterna med fullständig information om ärendet, samtidigt som principen som innebär att båda parter ska ha möjlighet att presentera sin egen åsikt respekteras. Samtidigt garanteras även samarbete med tredjeländer och stärkande av OLAF:s övervakningskommitté i betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag röstade för Ingeborg Gräßles betänkande om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Faktum är att det är ytterst viktigt för oss att ändra förordningen om dessa utredningar eftersom vissa interinstitutionella förbindelser måste granskas. Dessutom måste vi ändra förordningen när det gäller rättigheter för personer som är inblandade i utredningar och när det gäller utbyte av information mellan OLAF, EU:s institutioner, medlemsstaterna och källor. Avslutningsvis gratulerar jag Ingeborg Gräßle till hennes initiativ. Hon har utarbetat intressanta förslag om till exempel den nya rollen för byråns generaldirektör, som ska ha befogenhet att inleda externa utredningar, inte endast på begäran av en medlemsstat eller kommissionen utan även på begäran av Europaparlamentet.

 
  
  

- Betänkande: Wieland (A6-0395/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Tack, fru talman. Jag röstade för betänkandet. Den viktigaste frågan i denna debatt är inte bara den specifika fråga som hanteras av utskottet för framställningar och som handlar om spridningen av tyska inom gemenskapens institutioner. Detta är först och främst en allmän fråga som handlar om alla unionsmedborgares tillgång till handlingar och därigenom om öppenheten hos gemenskapens institutioner. Utifrån detta perspektiv anser jag därför att det är absolut nödvändigt för rådet att genomföra en noggrann utredning av frågan i syfte att främja en ökning av antalet språk som används på ordförandeskapets webbplatser. En sådan ökning kan ske gradvis utifrån lämpliga och objektiva kriterier som definieras. Vi bör emellertid hålla i åtanke att ju större antal språk som används, ju större antal medborgare kommer att kunna ha ett närmare förhållande till Europa. Medborgarna borde betrakta EU:s institutioner på samma sätt som de betraktar de byggnader vi befinner oss i: våra institutioner måste vara tillgängliga.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi instämmer i stort med betänkandet och framför allt med det som sägs om ombudsmannens slutsatser, nämligen ”rådets underlåtenhet att behandla innehållet i klagandens begäran utgör ett administrativt missförhållande” och ”Idealet vore om informationen på dessa webbsidor i tid fanns tillgänglig på gemenskapens samtliga officiella språk”.

Vi instämmer emellertid inte i punkt 1 d av betänkandets slutsatser som lyder enligt följande: ”Om antalet tillgängliga språk begränsas, måste språkurvalet grundas på kriterier som avser objektivitet, rimlighet, insynsvänlighet och hanterbarhet”. Vi vill hävda att rådets webbplats, i likhet med Europaparlamentets och Europeiska kommissionens webbplatser, bör återge all information på samtliga officiella språk inom Europeiska unionen. Endast på detta sätt kan den flerspråkighet och kulturella mångfald som gemenskapens ledare säger sig värna, men som i praktiken ständigt ifrågasätts på grund av ekonomiska skäl, verkligen värnas.

 
  
  

- Betänkande: Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Trots att det finns några motsägelsefulla aspekter i den resolution som antagits av en majoritet i parlamentet, med någon enstaka positiv aspekt, är huvudargumentet att en ökad sårbarhet i de allmänna och offentliga socialförsäkringssystemen på grund av den åldrande befolkningen och de demografiska förändringarna är berättigad för att man ska kunna tillgodose den privata finanssektorns intressen. Denna sektor vill hantera en så stor del av kakan som möjligt.

Ni behöver till exempel bara se på följande punkt: ”Europaparlamentet påminner om att trenden mot individualisering bidrar till en modernisering av den andra och tredje pelaren, utan att ifrågasätta första pelarens system för social trygghet. Härigenom ges människor, särskilt kvinnor och andra utsatta grupper, större valutrymme och oberoende att bygga upp sin egen tilläggspension”.

Med andra ord är syftet att i frihetens namn uppmuntra människor att hitta alternativa ekonomiska lösningar till den offentliga socialförsäkringen, trots att de uppenbart negativa resultaten av dessa är välkända. Den senaste tidens fall i Förenta staterna är ett perfekt exempel på detta. Kapitalismen försöker emellertid alltid använda propaganda för att gynna sina egna syften.

Därför röstade vi mot betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig.(FR) Föredraganden Gabriele Stauner har tillhandahållit en lättförståelig analys av de utmaningar som våra åldrande befolkningar och minskningen av de ekonomiskt aktiva befolkningarna innebär för våra sociala trygghetssystem, som hon tycks ha en svaghet för. Detta är en positiv aspekt som talar för henne.

En annan positiv aspekt är den blygsamma fråga om hur effektiv den patentlösning som vanligen föreslås är. Denna lösning går ut på att organisera en massinvandring av arbetstagare som vi hoppas kommer att finansiera pensioner och hälso- och sjukvårdssystem för de äldre européerna och kännetecknas av vacklande cynism och själviskhet som försvaras av människor som ofta utger sig för att ha monopol på sympati och tolerans. Slutligen vinner hon poäng på sin kritiska analys av trenden mot privatisering av hälso- och sjukvårdssystemen och det rent ekonomiska tänkandet när det gäller reform av de nationella trygghetssystemen.

I detta betänkande tas emellertid inte den viktigaste aspekten upp: eftersom det är den demografiska nedgången på vår kontinent som utgör roten till dessa problem är det denna som vi måste åtgärda. Medlemsstaterna kan inte längre undvika en ambitiös familjepolitik för att uppmuntra ökade födelsetal, som ett löfte om att de sociala trygghetssystemen ska vara stabila och, vilket är ännu viktigare, dynamiska, gynnsamma och helt enkelt överleva.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − I detta betänkande konstateras att befolkningen i de flesta medlemsstater blir allt äldre och att socialförsäkrings- och pensionssystemen därmed utsätts för påfrestningar. Den lösning som förordas på detta problem är den vanliga, nämligen olika EU-åtgärder. Junilistan anser att EU över huvud taget inte ska befatta sig med frågor som rör medlemsstaternas socialförsäkrings- och pensionssystem.

Europaparlamentet har synpunkter på den lagstadgade pensionsåldern, anställningsavtal, vilken form av pensionssystem medlemsstaterna bör införa, beskattningen av arbete, fördelning av skattebördan och hur vården ska organiseras i EU-länderna. Detta är saker som fullt ut ska hanteras på nationell nivå. Allmänna pekpinnar från EU-institutionerna i dessa frågor bidrar med noll och intet.

Vi har således röstat nej vid slutomröstningen om detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig.(FR) Även om Gabriele Stauners betänkande handlar om Lissabonstrategin, detta uppenbara misslyckande för EU-vännerna, förtjänar det att stödjas eftersom det ifrågasätter bilden av invandring som en lösning på problemet med ytterligare minskningar av det demografiska, ekonomiska och sociala underskottet i Europa.

Invandring, vare sig den är selektiv eller inte, leder till en förändring av de europeiska medborgarnas identitet och kultur och förvärrar splittringen inom samhället och de spänningar som denna orsakar, vilket visat sig i varje multietniskt och mångkulturellt samhälle i världen.

Det är en rörelse som förespråkar en ny form av slaveri som endast gynnar de som genom globaliseringen snyltar till sig pengar, som i denna billiga arbetskraft ser en möjlighet att pressa ned lönerna och ursäkta detta med en arbetslöshet som redan är mycket hög. Detta kommer att leda till att tredjeländer plundras på sin elit och till att deras situation därmed förvärras.

Rent strategiskt utgör rörelsen ett självbedrägeri, eftersom invandrarna kommer att försöka efterlikna européerna i sitt beteende. Jag tänker i synnerhet på den olyckliga tendensen att skaffa färre barn i ett samhälle som verkligen är förvirrat ur alla hänseenden.

Förutom att stödja familjer och ett högre födelsetal i Europa behöver nationernas nya Europa en politik för nationella preferenser och preferenser för gemenskapen, en politik för nationellt skydd och gemenskapens skydd.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig.(EL) I betänkandet avslöjas hur omfattande den djupt gräsrotsfientliga strävan hos EU och kapitalet som är för ett enat Europa är när det gäller att avskaffa de sociala försäkringssystemen. På ett oroväckande sätt används den demografiska nedgången i EU som förevändning för att föreslå en ökning av pensionsåldern och en tillämpning av trepelarsystemet, enligt följande:

- pensioner under fattigdomsgränsen från de nationella socialförsäkringssystemen

- utökning av tjänstepensionsfonderna som tillhandahåller en bidragsbaserad pension

- att arbetare väljer privata försäkringslösningar (”individualisering” enligt terminologin hos dem som är för ett enat Europa), den så kallade tredje pelaren.

Därigenom banar man väg för ett monopol som innebär att försäkringsbolagen kan öka sin vinst genom att inleda verksamhet inom ytterligare en lönsam sektor.

Detta angrepp är en del av en samling arbetskraftsfientliga åtgärder från EU:s sida, såsom den allmänna tillämpningen av ”'flexicurity”, ”anpassningen” (dvs. avskaffandet) av arbetslagstiftningen, institutionaliseringen av de rekryteringsföretag som bedriver ”slavhandel”, direktivet som inför inaktiv arbetstid med en 65-timmars arbetsvecka och införandet av arbetstid på årsbasis.

Arbetarklassen måste besvara det allt grymmare angreppet från kapitalet som är för ett enat Europa med ett motanfall, genom att upprätta en allians mot monopol – en allians som kräver gräsrotsmakt – och genom att lägga grunden till ett tillgodoseende av gräsrotsbehov och en blomstrande gräsrotsrörelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig. – (RO) Europeiska unionen kan inte få en högre sysselsättningsgrad så länge som vi har sociala kategorier med en mycket svagare representation och socialgrupper som är utestängda från arbetsmarknaden. Människor med funktionshinder eller allvarliga hälsoproblem vill arbeta, men mestadels utsätts de för allvarlig diskriminering av arbetsgivarna.

Dessutom behövs särskild anpassning för att se till att dessa människor kan utföra sitt arbete ordentligt, men arbetsgivarna är inte beredda att investera särskilt mycket på detta område. De finansiella åtgärder som antagits i medlemsstaterna har inte gett förväntat resultat. När det gäller Rumänien kan jag nämna avdraget, vid beräkning av beskattningsbar vinst, av belopp för inköp av utrustning och för utrustning som används inom tillverkningsprocessen för en funktionshindrad person, av transportkostnader från bostaden till arbetsplatsen för funktionshindrade samt avdraget från försäkringsbudgeten för outnyttjade kostnader för förberedelser, yrkesutbildning och rådgivning. Inrättande av särskilda företag, såsom beskrivs i betänkandet, är en konkret lösning för att få in dessa sårbara sociala kategorier på arbetsmarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. − (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag är nöjd med Gabriele Stauners utmärkta arbete när det gäller framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna och jag har visat mitt stöd genom att rösta för betänkandet. Jag stöder de tankegångar som betänkandet bygger på och jag anser att vi, Europeiska unionen, tillsammans med medlemsstaterna så snabbt som möjligt ska försöka finna en lämplig lösning på de problem som uppstår.

Europa är en kontinent med en åldrande befolkning och det innebär att födelsetalet är lägre än reproduktionsnivån. Om mindre än 50 år kommer befolkningen i Europa att vara mindre och äldre. Invandring kommer säkerligen inte vara lösningen på problemet: snarare finns det ett behov av att locka till sig och behålla ett ökat antal människor på högkvalificerade tjänster, att erbjuda en hög nivå av socialförsäkringsskydd och arbetstrygghet, att förbättra utbildning för vår arbetskraft och att, med tanke på den instabilitet som kännetecknar de privatfinansierade system som stöds av så många, modernisera de gamla pensionssystemen.

 
  
  

- Betänkande: Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), skriftlig. − (EN) Jag stöder helhjärtat införandet av EU-blåkortet. I och med antagandet av PPE:s och PSE:s ändringsförslag befarar jag emellertid att Europas förutseende strategi om laglig invandring snart kommer att gå upp i rök. Den aktuella texten är helt enkelt stötande för de mest högkvalificerade arbetstagarna som överväger att på lagligt sätt invandra till EU. Högkvalificerade arbetstagare uppmuntras inte att arbeta på EU:s arbetsmarknad, vilket inte minst beror på de byråkratiska hinder som stöds i den aktuella texten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet röstade för betänkandet om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad arbetskraft, det s.k. ”EU:s blå kort”. Genom betänkandet som man höll omröstning om i parlamentet förbättras direktivet, framförallt i fråga om likabehandling för arbetare från tredjeland, det förhindrar att arbetstager från tredjeland diskrimineras. Positivt är också att medlemsstaterna ska ha möjlighet att undersöka sitt eget behov av att öppna upp för arbetskraftsinvandring. Vi välkomnar också att parlamentet förkastat de förslag från kommissionen som öppnat upp för arbetsgivare att särbehandla personer under trettio år. Det är glädjande man också begränsar EU-staternas möjligheter att ta arbetstagare från sektorer i tredjeländer där det råder brist på arbetstagare. Detta förhindrar att EU medverkar till en kompetensflykt av högkvalificerad arbetskraft ifrån framförallt utvecklingsländerna.

Vi beklagar samtidigt att parlamentet inte kunde enas kring frågan om att kollektivavtal även ska gälla arbetstagare från tredjeland. Vi beklagar också att ändringsförslag 79 inte gick igenom. Syvende och sist är lönesättning inte en fråga där EU har behörighet och detta måste i slutändan kunna beslutas av arbetsmarknadens parter i de respektive medlemsländerna. Vi förväntar oss att den svenska regeringen fortsätter den striden i de fortsatta rådsförhandlingarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Tack, fru talman. Jag röstade för betänkandet. Detta är en ytterst viktig bestämmelse. Upprättandet av nya rättigheter för högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer utgör en möjlighet för både invandrare och värdländer. Framför allt är det mycket viktigt att detta sker genom kriterier som är gemensamma för samtliga EU:s medlemsstater, för att undvika eventuella skillnader och öka Europas förmåga att locka till sig sådana personer. Denna förmåga är fortfarande mycket sämre här än i Förenta staterna och Kanada. Inom ramen för dessa gemensamma bestämmelser, som vi förbereder oss på att anta, stöder jag helhjärtat ändringsförslagen från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. En minimilön som inte är lägre än den som motsvarande arbetstagare från värdlandet skulle få är en garanti för likabehandling som vi anser vara nödvändig.

I samma anda förespråkar vi en utökning av blåkortet till dem som redan bor i medlemsstaterna och en förlängning av utökningen till sex månader vid förlust av arbetet. Slutligen har vi en skyldighet att samarbeta med länder utanför EU genom att stödja utbildning av högkvalificerad personal i de nyckelsektorer som kan känna av effekterna av kunskapsflykten. Antagandet av denna åtgärd kommer dessutom att främja den lagliga invandringen och berika EU med yrkeskunskaper och mänskliga erfarenheter genom det utbytesperspektiv som alltid varit en central del av den europeiska andan.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), skriftlig.(FR) Jag röstade för Klamtbetänkandet om införandet av ett ”EU-blåkort” eftersom det för första gången även ger oss möjlighet att på EU-nivå övergå från en ”nej-kultur”, en kultur som bygger på att skapa en ”fästning Europa”, till en ”ja-kultur”, en kultur som förespråkar ett öppet Europa, så att vi långt om länge kan utveckla en positiv hantering av migrationsströmmarna och ge arbetstagarna ett visst antal rättigheter. Denna process måste snabbt följas av andra åtgärder till förmån för andra kategorier utländska arbetstagare och jag ska hålla utkik efter dessa.

Vi skulle emellertid ha kunnat gå ännu längre. Vi hade gärna sett ett övergripande direktiv i stället för ett sektorsdirektiv, men regelverket finns redan, framför allt principen om lika lön för lika arbete, vägran att inleda en kunskapsflykt, i synnerhet i nyckelsektorer såsom hälso- och sjukvård och utbildning samt fördubbling av perioden för uppehållsrättigheter i syfte att hitta ett nytt arbete när ett anställningsavtal löpt ut.

Syftet med denna text är därför framför allt att främja lagliga invandringskanaler och inte någon form av selektiv invandring, som jag motsätter mig.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för Ewa Klamts betänkande eftersom det erbjuder arbetsmöjligheter för invandrare med höga yrkeskvalifikationer. I betänkandet fastställs att EU-länderna måste prioritera unionsmedborgare, vilket gynnar de rumänska medborgarna med tanke på de restriktioner som flera EU-länder tillämpar på sina arbetsmarknader. I betänkandet ges de som uppfyller de villkor som anges i direktivet möjlighet att få ett EU-blåkort, med en ursprunglig giltighetstid på två år som kan förnyas med ytterligare två år. Om anställningsavtalet varar mindre än två år ska EU-blåkortet utfärdas för den period som anställningsavtalet gäller, plus ytterligare tre månader.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Tyvärr avstod jag från att rösta om Ewa Klamts betänkande (A6-0432/2008) om förslaget till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, eftersom Irland valt att inte delta i detta förslag i enlighet med artikel 3 i det fjärde protokollet till Amsterdamfördraget. Irland har redan en befintlig nationell politik på detta område som erbjuder flexibilitet och stor handlingsfrihet när det gäller anpassning till villkoren på arbetsmarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. − Konkurrensen om de drivna och kompetenta arbetarna har bara börjat. För att lyckas i globaliseringen måste Europa bli attraktivare i kampen om världens begåvningar. Kommissionens förslag om blåkort för att underlätta inträdet på de europeiska arbetsmarknaderna är därför mycket välkommet. Själv har jag länge varit en varm förespråkare av blåkort och andra lösningar för att underlätta inträdet på Europas arbetsmarknad. Tyvärr vattnades förslaget ur så mycket av majoriteten i parlamentet att jag i omröstningen valde att avstå. Framöver kommer jag att fortsätta kampen i EU för ett betydligt vassare blåkort än det som parlamentet förmådde ställa sig bakom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig.(FR) EU-blåkortet, som påstås vara förbehållet högkvalificerad arbetskraft, och som erbjuder kortinnehavarna fri rörlighet och etableringsfrihet i samtliga EU-medlemsstater, kommer att fungera som en magnet för invandring som inte kommer att vara mer kontrollerad på EU-nivå än vad den idag är på nationell nivå i många länder.

Att ge familjemedlemmar omedelbar rätt till inresa utan någon verklig tidsbegräsning kommer att uppmuntra till permanent invandring. Det är en byråkratisk organisation av den nya moderna formen av slaveri, som från och med nu kommer att välja sina offer utifrån examen och inte utifrån muskler eller tänder. Utvecklingsländerna kommer att förlora de kunskaper de så starkt behöver och därigenom kommer deras ekonomiska situation att förvärras, vilket kommer att leda till att den ökade olagliga invandringen fortsätter i all oändlighet.

Man introducerar ett tröskelvärde för minimilön som är fullständigt absurt och godtyckligt, och tar inte någon hänsyn till verkligheten eller till yrkessektorerna i fråga, vilket leder till två förutsebara konsekvenser: en sänkning av lönerna för de mest högkvalificerade européerna, som i ännu högre grad än vad som redan nu är fallet kommer att lockas att flytta från Europa, och utnyttjande av invandrarna, i avsaknad av garanti om att de kommer att få en lön som verkligen motsvarar deras kvalifikationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Trots parlamentets antagande av de ändringsförslag – som vi röstade för – som minskar några av de negativa aspekterna av förslaget om att införa EU-blåkortet anser vi att vare sig motiv eller centrala målsättningar med det förslag till direktiv som Europeiska kommissionen presenterat för rådet ifrågasätts i dessa ändringsförslag.

Blåkortet är ett instrument som man utformat i syfte att det ska överensstämma med de nyliberala målsättningarna i Lissabonstrategin när det gäller att utnyttja arbetskraft. Inom ramen för kapitalistisk konkurrens, framför allt med Förenta staterna (som har sitt gröna kort), försöker EU locka till sig ”högkvalificerad” arbetskraft, på bekostnad av mänskliga resurser i tredjeländer.

Med andra ord är detta blåkort (som förvandlar invandring till utnyttjande och som diskriminerar och väljer invandrare utifrån EU-ländernas arbetskraftsbehov) och återvändandedirektivet (som kommer att öka antalet godtyckliga utvisningar och förvärra svårigheterna och hindren i samband med familjeåterförening) två sidor av samma mynt. Med andra ord är de instrument (som överensstämmer med varandra) och pelare inom samma politik: EU:s inhumana invandringspolitik som kriminaliserar och utvisar eller utnyttjar och kasserar invandrare.

Därför har vi röstat mot betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), skriftlig. − (EN) På ALDE:s vägnar vill jag ange orsakerna till att vi avstod från att rösta. Jag vill klargöra att ALDE är en varm anhängare av blåkortet. ALDE anser emellertid att systemet har urvattnats kraftigt. Alltför många begränsningar har införts.

EU:s invandringspaket påstås ha två pelare: att bekämpa olaglig invandring och samtidigt skapa bättre möjligheter för laglig invandring. I och med parlamentets ändringar leder inte förslaget till den förändring som krävs utan bekräftar bara medlemsstaternas protektionistiska rutiner. Genom att anta detta betänkande har parlamentet försvagat ett förslag som redan från början var ytterst anspråkslöst. En förlorad möjlighet! Den aktuella trenden är att den stora majoriteten högkvalificerade arbetstagare flyttar till Förenta staterna, Kanada eller Australien i stället för till EU. Om vi vill vända denna trend måste vi vara ambitiösa. Den aktuella texten är helt enkelt stötande för de mest högkvalificerade arbetstagarna som överväger laglig invandring till EU, och därigenom bidrar den inte på något sätt till ansträngningarna för att göra EU mer lockande för högkvalificerade arbetstagare. Det finns ett trängande behov av politiskt mod.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. (FR) De inlägg som Jean-Pierre Jouyet, rådets ordförande, och Jacques Barrot, vice ordförande för kommissionen, gjorde under debatten om EU-blåkortet och ett kombinerat tillstånd som innebär att uppehållstillstånd och arbetstillstånd slås samman var mycket belysande. Här följer en kort sammanfattning.

För att citera Jacques Barrot: ”Dessa texter visar den sanna målsättningen med pakten för invandring och asyl som det franska ordförandeskapet med framgång har slutfört och visar att denna pakt är en balanserad pakt som uttrycker européernas vilja att öppna dörren för migrationsströmmar som kan vara särskilt användbara och visa sig vara mycket positiva för vårt europeiska samhälles framtid”.

Han sa även följande: ”Möjligheten att återvända till ursprungslandet i två år utan att förlora sin ställning som varaktigt boende är nödvändig”.

För att citera Jean-Pierre Jouyet: ”Dessa två texter representerar en början och inte ett slut och lämnar utrymme för cirkulär migration”.

Han sa även följande: ”Dessa två texter visar Europeiska unionens starka engagemang när det gäller att främja laglig invandring”.

Hädanefter kan det inte råda någon tvekan: våra ledare och våra franska företrädare på EU:s institutioner stöder massinvandring från länder utanför Europa vilket leder till nationell desintegrationspolitik. Vi kommer att rösta mot betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), skriftlig. (FR) Ewa Klamts betänkande om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning utgår från ett korrekt antagande, men når fel slutsatser.

Faktum är att det är korrekt att kvalificerade arbetstagare från länder utanför gemenskapen föredrar att emigrera till Förenta staterna eller Kanada framför Europa. Att vilja vända den trenden och få dem att komma till oss tyder på en oroväckande masochism och bristande klarsyn.

Är vi så dåliga på att utbilda ingenjörer, dataforskare och läkare att vi måste hämta dem från utvecklingsvärlden?

Är det ur humanitär aspekt godtagbart att stjäla kunskap från länder som har ett absolut behov av dessa kvalificerade anställda för att kunna utvecklas?

Anser ni att den lagliga, och ännu viktigare, den olagliga invandringen kommer att hindras genom ett främjande av den selektiva invandring som president Sarkozy förespråkar?

Sista frågan: vad återstår av gemenskapspreferensen om vi lockar till oss kvalificerade personer genom att ge dem samma rättigheter som unionsmedborgare, däribland samma lönerättigheter?

Svaren på dessa frågor visar faran med den typ av Europa som begår ett brott mot mänskligheten i utvecklingsvärlden. Av dessa skäl kan vi inte rösta för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), skriftlig. (FR) EU-blåkortet, ett riktigt ”Sesam, öppna dig!”, vars syfte är att främja kvalificerad invandring från länder utanför Europa, kommer att bli en ekonomisk, social och humanitär katastrof för människorna och nationerna i Europa som redan nu är drabbade av en olaglig invandring som inte går att kontrollera och en laglig invandring som ökar exponentiellt.

För att kunna förhindra den oundvikliga sociala dumpningen som är resultatet av att ingenjörer och andra kvalificerade specialister från andra världsdelar kommer hit måste deras lön vara minst 1,7 gånger högre än minimilönen i värdlandet. Detta kommer säkert att gå hem hos de franska industriarbetarna.

De invandrade arbetstagarna kommer också att kunna ta med sina familjer genom ett snabbt förfarande och därigenom gynnas familjeåterföreningen. Det spelar ingen roll att denna redan nu är såväl omfattande som farlig. Dessutom kommer invandrare att kunna samla olika perioder då de vistats på europeiskt territorium för att få ställning som varaktigt bosatt. Cirkeln har slutits: förutsättningar för massetablering och naturalisering i medlemsstaterna har upprättats.

Något som också är skandalöst är att detta kommer att förvärra kunskapsflykten från tredjeländer, framför allt Afrika, genom att deras elit fångas upp och länderna återigen garanteras fattigdom.

Ännu en gång underlåter Bryssel att rådfråga européerna när det gäller denna globalistiska och invandringsförespråkande politik. Nu mer än någonsin måste vår kamp handla om återupptäckt suveränitet och rätten för människor att förbli som de är.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Jag röstade för Ewa Klamts betänkande som gör EU attraktivare för högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer. Ett påskyndat förfarande kommer att inrättas för att ta emot högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer. I detta ingår även förmånliga bosättningsvillkor för arbetstagarna och deras familjer.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig. (NL) De flesta människor vill fortsätta att bo och arbeta där de växte upp och där de behärskar språket. Det finns två viktiga skäl till att människor lämnar sina ursprungsområden. Det första skälet är att de riskerar att fängslas eller dödas. För att undkomma detta öde flyr de och blir flyktingar. Det andra skälet är fattigdom. Människor flyttar till områden med högre löner. Det spelar inte någon roll att de inte får den lön de har rätt till, att arbetena är osäkra, att bostäderna är dåliga eller att de har små chanser att lyckas.

De ändrade framtidsutsikterna till följd av den framtida demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft inom vissa yrken gör att invandring plötsligt har blivit intressant igen. Flyktingar som har tvingats fly och som helt spontant kommer till EU ses mer och mer som ett ovälkommet inslag medan privilegierade och högkvalificerade personer uppmuntras att flytta hit. Denna urvalsmetod innebär att högkvalificerade personer lämnar de länder där de utbildades, samtidigt som det är i just dessa länder som de behövs som bäst. Utan dem får dessa länder svårt att komma ikapp, vilket är själva orsaken till att de är fattiga. Om ett blåkort leder till kunskapsflykt är detta negativt för både Europa och resten av världen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), skriftlig. (DE) Blåkortskonceptet i Ewa Klamts betänkande, som bygger på ett förslag från Europeiska kommissionen, är ett elitinvandringskoncept som kommer att leda till en katastrof.

Det enda positiva i förslaget är att blåkortskonceptet äntligen uppmärksammar att invandring till EU, och därför till Tyskland, är både nödvändigt och rätt.

Blåkortskonceptet kommer att göra det möjligt för EU att välja ut de bästa invandrarna och göra sig av med resten. Ur ett vänsterperspektiv kan detta elitkoncept inte accepteras. Människor måste få lov att resa in i EU för att söka arbete och de måste beviljas asyl när de befinner sig i svårigheter.

Blåkortskonceptet kommer att innebära att högkvalificerade arbetstagare, som det ofta finns ett oerhört stort behov av att behålla, kommer att lockas bort från sina ursprungsländer. Detta kommer att spä på problemen i dessa länder och göra världen ännu mer ojämlik.

Enligt en studie från det tyska arbetsmarknadsforskningsinstitutet skulle blåkortet framför allt leda till en ekonomi där alla lediga tjänster skulle tillsättas snabbare och de inhemska yrkesarbetarnas löner skulle hållas kvar på en lägre nivå. Inom vissa ekonomiska sektorer skulle detta leda till kraftigt sänkta lönenivåer.

Rent allmänt är blåkortskonceptet en del av EU:s missriktade, invandringsfientliga politik. Blåkortskonceptet omvandlar människor (som invandrar) till ekonomiska faktorer och innebär ”selektiv invandring”.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig. – (RO) Enligt de demografiska prognoserna kommer EU:s arbetsföra befolkning att minska med 48 miljoner personer till 2050. Samtidigt kommer äldrekvoten att fördubblas och uppgå till 51 procent 2050. För att uppväga dessa negativa tendenser inser vi att alltfler invandrare med olika färdigheter och kvalifikationer i framtiden kommer att lockas till vissa medlemsstater.

De stora skillnader i de definitioner och mottagningskriterier som tillämpas på högkvalificerade arbetstagare begränsar givetvis deras rörlighet inom EU. Detta motverkar en effektiv spridning av dessa lagligt bosatta mänskliga resurser och kommer inte att få de regionala obalanserna att försvinna.

Som företrädare för en medlemsstat som blev EU-medlem 2007 röstade jag för detta betänkande, eftersom det på ett effektivt sätt reglerar vilka nuvarande och framtida krav som ska gälla för högkvalificerade arbetstagare. Principen om gemenskapspreferens ska tillämpas vilket innebär att EU-medborgare ska ges företräde.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. − (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag motsätter mig helt det betänkande som Ewa Klamt har lagt fram om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning. Det så kallade ”blåkortet” är ett slags dålig kopia av det amerikanska gröna kortet och skulle bara få negativa följder för det nuvarande europeiska sociala systemet och den osäkerhet på arbetsmarknaden och arbetslöshet som vår kvalificerade arbetskraft plågas av. Jag motsätter mig starkt detta förslag. Det skulle innebära att våra högkvalificerade arbetstagare blir tvungna att konkurrera med icke-européer. Förmodligen kommer de dessutom att missgynnas. Dessutom skulle man suga upp färdigheter och potential i länderna utanför EU och därigenom uppmuntra den kunskapsflykt som vi för närvarande försöker att bekämpa i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Positivt med laglig invandring och att arbetsgivare som bryter mot regler kan uteslutas från EU-bidrag upphandling, men tyvärr har Europaparlamentet urvattnat arbetstagarskyddet och lönekraven ger i praktiken bara högavlönade som t.ex. ingenjörer och läkare tillgång till systemet. Problemet med kunskapsflykt kunde också ha hanterats bättre och därför lägger jag ned min röst trots positiva aspekter.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − I grunden är det blå kortet en mycket bra idé och jag har alltid förespråkat att göra laglig invandring lättare och olaglig invandring tuffare. Tyvärr har det ursprungliga förslaget nu vattnats ur så pass mycket och blivit så pass byråkratiskt att jag, i linje med min partigrupp, väljer att avstå.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. (NL) Blåkortet verkade vara ett bra första steg för att effektivisera invandringspolitiken i EU. EU måste ha en invandringspolitik, inte minst eftersom EU:s arbetsföra befolkning kommer att sjunka med 20 miljoner till 2050. Kommissionens förslag, som redan till att börja med var svagt, har blivit ännu sämre efter Europaparlamentets ändringar.

I kommissionens förslag lämnades visst utrymme för att tillåta invandring av personer utan högre kvalifikationer men med goda färdigheter. Parlamentet stoppade emellertid detta förslag i sin linda genom att kraftigt skärpa villkoren för invandring.

Parlamentet fastställde inkomsttröskeln till 1,7 gånger den genomsnittliga lönen i den berörda medlemsstaten. Detta är alldeles för högt. Om vi vill konkurrera med Förenta staterna och Kanada, de länder som lockar till sig de mest högkvalificerade personerna, måste vi förenkla reglerna för de personer som vill komma hit för att arbeta. Dessutom är parlamentets krav på att arbetstagarna måste ha fem års arbetslivserfarenhet, därav två år i ”framskjuten ställning” oacceptabel. Jag fattar inte varför detta förslag inte har utvidgats till ett invandringsförfarande för alla som kan hitta sysselsättning här. Blåkortet kommer att möjliggöra laglig invandring, men eftersom denna möjlighet långtifrån gäller alla har jag lagt ned min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. − (PL) EU måste ta itu med frågan om ekonomisk invandring. Jämfört med Förenta staterna, Kanada och Australien ses EU tyvärr inte som ett lika attraktivt mål för migrerande yrkesarbetare.

Detta beror främst på att det saknas ett enhetligt system för att ta emot invandrare och problem i samband med invandrarnas möjlighet att fritt röra sig mellan EU-länder. För att ändra på detta behövs en integrerad och konsekvent europeisk invandringspolitik.

Vi får inte glömma att EU genom att dra till sig kvalificerade specialister kommer att stärka sin konkurrenskraft och öka möjligheterna till ekonomisk tillväxt. Enligt prognoserna kommer EU att under de kommande två årtiondena lida brist på 20 miljoner högkvalificerade arbetstagare, främst ingenjörer. Vi kan inte avfärda dessa prognoser.

Jag anser att anställning av invandrare under inga omständigheter kan vara en långsiktig lösning på EU:s ekonomiska problem. EU bör vidta ytterligare ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För närvarande behövs emellertid ekonomiska invandrare, om inte annat på grund av EU:s åldrande befolkning och de ökande demografiska förändringarna.

Därför stöder jag införandet av ett EU-blåkort för högkvalificerade migranter.

 
  
  

- Betänkande: Gaubert (A6-0431/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. (FR) På grundval av betänkandet från min kollega Patrick Gaubert röstade jag för lagstiftningsresolutionen om att godkänna förslaget till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Jag välkomnar Patrick Gauberts utmärkta arbete i ett sådant känsligt ämne. Syftet med förslaget är att göra det möjligt att utveckla en övergripande europeisk invandringspolitik. Att arbeta för en gemensam uppsättning rättigheter för tredjelandsmedborgare som redan vistas lagligen i en medlemsstat och ett förfarande för att bevilja ett kombinerat tillstånd efter ett enda ansökningsförfarande är därför logiskt följdriktigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Jag var tvungen att lägga ned min röst vid omröstningen om Patrick Gauberts betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (A6-0431/2008) Jag lade ned min röst eftersom Irland, i enlighet med artikel 3 i det fjärde protokollet till Amsterdamfördraget, tyvärr valde att stå utanför detta förslag. Demografiska prognoser och den nuvarande ekonomiska situationen visar att EU behöver en effektiv invandringspolitik så att vårt behov av arbetskraft regleras på ett lämpligt sätt. Under de kommande årtiondena kommer EU:s ekonomiska och sociala utveckling att vara beroende av ett inflöde av ekonomiska invandrare. Vi behöver därför aktiva politiska riktlinjer på EU-nivå för att ta emot såväl högkvalificerade arbetstagare som arbetstagare som inte är lika kvalificerade.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), skriftlig. (FR) Europaparlamentet har precis med stor majoritet antagit två betänkanden om att ta emot invandrare i EU. Detta är ett bevis på att EU verkligen har förmågan att införa specifika instrument för att hantera ekonomiska invandrare på ett samordnat sätt.

Antagandet av mitt betänkande om ett enda ansökningsförfarande för att beviljas uppehållsstånd och arbetstillstånd vederlägger formellt de ogrundade anklagelserna från ett antal afrikanska och latinamerikanska ledare om ”fästning Europa” som stänger sina gränser för utomstående.

Denna omröstning i kammaren bekräftar principen om att lagliga invandrare ska behandlas på samma sätt som EU-medborgare och de ges en uppsättning sociala och ekonomiska rättigheter.

Besluten kommer att underlätta deras integrering. Invandrarna utgör inte ett hot mot våra arbetsmarknader. Tack vare attraktivare mottagningsvillkor kommer betänkandet om EU-blåkortet i själva verket att innebära att det blir lättare för högskoleutbildade och högkvalificerade invandrare att få tillträde till arbetsmarknaderna i EU-länderna.

EU har visat att det kan anta en värdig, stark och öppen invandringspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. (FR) Patrick Gaubert vill sända ut ett budskap om att Europa är öppet för laglig invandring genom att bevilja lagliga invandrare alla möjliga rättigheter och inskränka medlemsstaternas möjligheter att begränsa den generella likabehandlingen av EU-medborgare och invandrare i medlemsstaterna, med andra ord genom att införa en europeisk skyldighet att bedriva positiv särbehandling.

Låt mig försäkra Patrick Gaubert om en sak. I alla de länder som invandrarna kommer ifrån känner man till att Europa läcker som ett såll. Hundratusentals lagliga och olagliga invandrare reser in i EU varje år. De lockas inte bara av arbete (i Frankrike kommer endast 7 procent av de lagliga invandrarna för att söka arbete) utan av de fortfarande alldeles för många sociala förmånerna och andra rättigheter som erbjuds, och ibland reserveras för, dem, utan att det ställs några krav på motprestationer från deras sida och utan någon möjlighet att kräva något av dem i gengäld, inte ens minimala kunskaper i värdlandets språk, om man ska gå efter vad Patrick Gaubert säger.

Vid en tidpunkt då våra länder går in i en recession, när våra ekonomiska och sociala modeller har undergrävts av globaliseringen, när antalet arbetslösa och fattiga europeiska arbetstagare har exploderat måste vi i stället kräva att principen om de egna medborgarnas företräde och i enlighet med gemenskapspreferensen ska tillämpas inom alla sektorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Trots de ändringsförslag som parlamentet antog – som vi röstade för och som till viss del mildrar de negativa aspekterna av förslaget om att upprätta ”ett enda ansökningsförfarande” för att bevilja en invandrare tillstånd att bo och arbeta i ett EU-land – anser vi att dessa ändringsförslag, i likhet med parlamentets ståndpunkt om ”blåkortet, varken ifrågasätter motiven bakom eller de centrala målen med det förslag till direktiv som Europeiska kommissionen har lagt fram till rådet.

Vår parlamentsgrupp framhöll att målet med ”ett enda ansökningsförfarande” är att harmonisera förfaranden och invandrarnas rättigheter. På vissa centrala punkter kommer förslaget emellertid att inskränka dessa rättigheter, snarare än att stärka dem. Kravet på att det redan ska finnas ett anställningsavtal är ett exempel på detta. Ett annat är att villkoren för invandring i allmänhet inte motsvarar de villkor som gäller för ”blåkortet”.

Med andra ord är detta ”enda ansökningsförfarande” och ”återvändandedirektivet” (som kraftigt kommer att öka antalet godtyckliga utvisningar och öka svårigheterna och hindren för familjeåterförening) två sidor av samma mynt. De är med andra ord instrument (som är sinsemellan förenliga) och pelare inom samma politik: EU:s inhumana invandringspolitik som kriminaliserar, utvisar eller utnyttjar invandrare och sedan gör sig av med dem.

Därför röstade vi emot betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Jag stöder arbetstagares rättigheter. Därför röstade jag för detta betänkande. Tack vare betänkandet kommer arbetstagare i tredjeländer att fått ett mycket enklare system för ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag avstår eftersom ett nej skulle kunna tolkas som om jag är emot invandring vilket är felaktigt, men betänkandet är problematiskt eftersom ett gemensamt förfarande betyder att EU vill ta makten över invandringspolitiken och då riskerar den bli usel.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Jag väljer att rösta mot ändringsförslaget, inte för att jag tycker det är dåligt i sig utan för att jag vill invänta det större och mer genomtänkta direktiv som är på gång från kommissionen. Det är viktigt att vi inte hastar igenom lagförslag inom ett sådant viktigt område som detta.

 
  
  

- Betänkande: Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Huvudproblemet när det gäller vin är innehållet i den gemensamma organisation av marknaden som nyligen antogs. Vi anser att denna innehåller vissa mycket negativa aspekter, särskilt när det gäller den portugisiska vinproduktionen, som i huvudsak baseras på små och medelstora jordbruksföretag. Många jordbrukare som jag har varit i kontakt med börjar redan märka de praktiska effekterna.

Det verkar emellertid inte finnas några större problem med att låta vin ingå i den enda gemensamma organisationen av marknaderna som kommer att sammanföra samtliga marknadsregleringsinstrument, som ibland är gemensamma för flera sektorer. Det kanske bara är en fråga om förenkling. Men det får inte leda till att instrument avskaffas eller få andra rättsliga konsekvenser.

Eftersom problemet när det gäller vin beror på den reform som – trots våra protester – redan har godkänts och genomförts är det nu en smula irrelevant huruvida denna sektor ingår eller inte ingår i den enda gemensamma marknadsordningen, eftersom detta inte ändrar de praktiska effekterna.

Därför beslutade vi oss för att lägga ned våra röster.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser att det är positivt att de nuvarande 21 förordningarna om sektorspecifika marknadsordningar ses över och samlas i en och samma förordning för att effektivisera och förenkla lagstiftningen. Men som kommissionen konstaterar – den grundläggande politiken ändras inte.

Junilistan har därför röstat nej till detta betänkande då vi inte stöder den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), skriftlig. – (DE) Fru talman, fru kommissionsledamot! Jag har endast röstat för kommissionens förslag om att integrera den gemensamma organisationen av marknaden för vin i en enda gemensam organisation av marknaderna, tillsammans med alla övriga jordbruksprodukter, eftersom kommissionen i gårdagens debatt försäkrade oss att så snart som rådets förslag har accepterats kommer de att införa en funktion i sökmotorn EUR-Lex som gör det möjligt för dem som använder de sektorspecifika marknadsordningarna, exempelvis marknadsordningarna för vin, mjölk eller frukt och grönsaker, att endast få åtkomst till de artiklar som är relevanta för just deras specifika produkt och övriga produkter kommer inte samtidigt att godtyckligt ändras. I diskussionen har man klargjort att även om det i framtiden bara kommer att finnas ett dokument i stället för 21 olika dokument kommer detta enda dokument att vara lika omfattande som de 21 separata dokumenten. Administrationen av detta mycket komplexa dokument i form av en enda förordning för de gemensamma organisationerna av marknaden måste därför göras så enkel som möjligt.

 
  
  

- Betänkande: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för ändringsförslaget till förordningen om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans. Detta innebär att taket för ekonomiskt stöd har höjts från 12 till 25 miljoner euro för de EU-medlemsstater som inte är med i euroområdet och som har problem med sin betalningsbalans. Europaparlamentet anser att de medlemsstater som inte tillhör euroområdet bör uppmuntras att vända sig till andra EU-länder för att få medelfristigt ekonomiskt stöd för att klara sina underskott i betalningsbalansen innan de ansöker om lån på internationell nivå. Den nuvarande situationen är ytterligare ett bevis på hur användbar euron är när det gäller att skydda de medlemsstater som tillhör euroområdet. Parlamentet uppmanar därför de medlemsstater som inte tillhör euroområdet att genast ansluta sig till detta, och på så sätt uppfylla Maastrichtkriterierna.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Det nuvarande ekonomiska läget visar vilken skyddande effekt euron har. Vi bör göra allt vi kan för att uppmuntra alla medlemsstater som inte är med i euroområdet att anta euron så snart de uppfyller kriterierna. Jag anser dessutom att de EU-länder som inte är med i euroområdet, och som behöver ekonomiskt stöd, först bör se sig omkring inom EU innan de kontaktar internationella organ. Därför stödde jag detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser att det är av stor vikt att medlemsländer i Europaområdet befinner sig i ekonomiskt välstånd och är positiva till en oberoende europeisk grannskapspolitik.

Vi menar dock att ett gemensamt europeiskt biståndssystem för medelfristigt ekonomiskt stöd varken är en garant eller en lösning för om så inte är fallet. Ett sådant system skapar ett onödigt och byråkratiskt förfarande där de medlemsstater som behöver hjälp i realiteten sätts i beroendeställning till EMU-länder med utomstående krav på ”politiska och ekonomiska åtgärder”. Länder som är med i Europeiska unionen – vilket man bör vara – men inte är med i valutaunionen – vilket man inte bör vara – tvingas att hålla fast växelkurs mot euron och således mot sina viktigaste handelspartner. Vi menar därför att det är osunt av länder som inte är med i en valutaunion att välja att hålla en fast växelkurs och sedan behöva räddas av stora regionala och/eller internationella organ.

Junilistan anser därför att avsättningen på 25 miljarder euro för stöd till medlemsstaters betalningsbalans är onödig. I stället menar vi, att de länder som är med i EU men inte i valutaunionen ska hålla en regim med flytande växelkurs. Då kommer denna typ av problem försvinna och skattebetalarna sparar 25 miljarder euro!

 
  
  

- Resolutionsförslag: Europeiska unionen och passageraruppgifter (B6-0615/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Det kan inte förnekas att både terrorism och organiserad brottslighet är fruktansvärda hot som måste bekämpas med så effektiva verktyg som möjligt.

Vi måste också undvika att varje medlemsstat skapar sitt eget system för passageraruppgifter. För närvarande har tre medlemsstater gjort just detta. Det har lett till skillnader mellan länderna, både när det gäller flygbolagens skyldigheter och deras mål.

En grundläggande regel när det kommer till skydd av personuppgifter är emellertid att ett nytt instrument bara ska antas när behovet av att överföra dessa personuppgifter och det specifika målet tydligt har visats.

Det förslag som kommissionen lägger fram är för vagt och klargör varken vilket mervärde insamlandet av personuppgifterna kommer att få eller deras förhållande till befintliga säkerhetssystem för att kontrollera dem som reser in i EU, exempelvis Schengens informationssystem (SIS), informationssystemet för viseringar (VIS) och förhandsinformationen om passagerare (API).

Innan vi fattar några slutgiltiga beslut måste vi därför tydligt visa hur och varför dessa uppgifter ska användas och deras specifika mål. Samtidigt måste vi se till att proportionalitetsprincipen respekteras och att lämpliga rättsliga skyddsmekanismer inrättas.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jag röstade för resolutionen om förslaget till rådets rambeslut om användande av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte (B6-0615/2008). Jag röstade för resolutionen eftersom varje förslag på detta område måste vara proportionellt och förenligt med Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Kommissionen förslag skulle kunna få betydande konsekvenser för EU-medborgarnas personliga liv och kommissionen har inte lyckats visa att denna massinsamling av uppgifter behövs på EU-nivå.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Kommissionen vill på EU-nivå systematiskt samla in och utbyta passageraruppgifter för att bekämpa brottslighet och terrorism. Bland alla uppgifter som ska samlas in och göras tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter finns flygpassagerares kreditkortsnummer, önskemål om placering på planet, kontaktuppgifter, bagageinformation, bonusuppgifter, språkkunskaper samt ålder, namn och kontaktuppgifter för den person som ledsagar ett barn på en resa och denna persons förhållande till barnet.

Denna typ av massregistreringar får med största säkerhet integritetskränkande konsekvenser. Förslaget tar inte hänsyn till de ofta hyllade, men sällan tillämpade, principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

Vi välkomnar att Europaparlamentet uttrycker kritik mot kommissionens förslag och framhåller att det är tveksamt om denna typ av EU-lagstiftning behövs. Vi har således röstat ja till Europaparlamentets resolution, då den tar avstånd från de åtgärder kommissionen föreslår.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Även om vi inte håller med om vissa aspekter i denna resolution, framför allt att man inte har lyckats avgränsa ”kampen mot terrorism”, anser vi att vi får bekräftat vissa av våra allvarliga reservationer när det gäller inrättandet av ett system för passageraruppgifter (för flygpassagerare) inom EU.

Bland annat anges det i resolutionen att parlamentet

- beklagar att kommissionens förslag är underbyggt på ett sådant sätt att det medför stor juridisk osäkerhet vad gäller dess förenlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

- anser att målet inte är harmonisering av nationella system (eftersom de inte existerar), utan endast innebär att samtliga medlemsstater måste inrätta ett sådant system,

- är oroat över att förslaget i grunden ger de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till samtliga uppgifter utan särskilt tillstånd,

- upprepar sin oro för de åtgärder som tyder på godtycklig användning av passageraruppgifter för att skapa profiler och definiera parametrar för riskanalys,

- lyfter fram att man av de uppgifter som Förenta staterna hittills lagt fram har aldrig har kunnat lägga fram slutgiltiga bevis på att en omfattande och systematisk användning av passageraruppgifter är nödvändig i ”kampen mot terrorism”.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag röstade för Sophie in ’t Velds resolutionsförslag för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förslaget till rådets rambeslut om användande av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte.

Jag delar helt och hållet de mål och farhågor som mina kolleger ger uttryck för, både när det gäller proportionaliteten i de åtgärder som kommissionen föreslår och i förhållande till den rättsliga grunden för en sådan bestämmelse och de risker som detta innebär för skyddet av personuppgifter, vilket jag vid flera tillfällen har framfört vid sammanträdena i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Vi måste garantera en hög skyddsnivå för medborgarna och för närvarande finns det för många olika system. Innan vi inför ytterligare åtgärder måste utvärdera den fullständiga, systematiska tillämpningen av befintliga mekanismer så att vi inte skapar problem som är större än dem som vi försöker lösa.

 
  
  

- Resolutionsförslag: System för ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalans (B6-0614/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), skriftlig. (EN) Punkt 2 i denna resolution rör medlemskap i euroområdet. I linje med den brittiska konservativa delegationens tradition i samband med frågor som rör euron har vi lagt ned våra röster vid slutomröstningen.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Demokratiska republiken Kongo (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Jag röstade för denna resolution, men jag skulle ha föredragit om texten hade antagits tillsammans med ändringsförslag 1 till punkt 19. Tyvärr förkastades detta med några få rösters övervikt. Detta ändringsförslag skulle ha gett ännu mer tyngd åt vårt specifika åtagande i detta extremt känsliga och betydelsefulla område. Trots detta hoppas jag emellertid att antagandet av resolutionen kommer att leda till att EU ingriper på plats.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för det gemensamma resolutionsförslaget om EU:s reaktion på den försämrade situationen i östra Demokratiska republiken Kongo eftersom jag anser att det som händer är mycket oroande. Konflikten har lett till miljontals döda, hundratusentals flyktingar och fruktansvärda brott mot människor som är helt försvarslösa. Dessutom riskerar konflikten att sprida sig till grannländerna.

Resolutionsförslaget är ett steg i rätt riktning, framför allt eftersom man begär att dem som har begått dessa brott mot mänskligheten ska ställas inför rätta och att man ska göra insatser för att stärka och följa befintliga avtal, antingen genom att ge FN:s fredsbevarande styrka i Demokratiska republiken Kongo (Monuc) ökade befogenheter eller genom att utöva internationella påtryckningar på de berörda parterna.

Jag vill också lyfta fram uppmaningen till EU att förhindra att europeiska företag exploaterar mineraler från detta område, eftersom försäljningen av dessa mineraler finansierar konflikten.

Vi måste göra allt vi kan för att förhindra ännu en tragedi i Afrika.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Situationen i östra Demokratiska republiken Kongo är fruktansvärd. Vi stöder helhjärtat internationella lösningar, som bör genomföras inom ramarna för FN-samarbetet. Vi anser dock inte att EU ska använda internationella kriser och konflikter för att stärka EU:s utrikespolitik.

Vi har därmed röstat nej till denna resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. (EL) EU som helhet, liksom mäktiga enskilda medlemsstater, måste bära sin del av ansvaret för att inbördeskrig har lett till att den redan tragiska situationen i Demokratiska Republiken Kongo och i resten av länderna på den afrikanska kontinenten har försämrats ännu mer. De europeiska kolonisatörernas tidigare och imperialisternas nuvarande systematiska och långvariga plundring av detta land i synnerhet och Afrika i allmänhet, och underblåsandet och utnyttjandet av civila konflikter för att gagna sina egna intressen, har gjort att den rikaste kontinenten i världen har de hungrigaste, fattigaste och mest förtryckta invånarna.

Förslaget om att stärka olika former av ingripanden från EU:s sida, i huvudsak genom FN:s militära styrka, utan att det berörda landet samtidigt utför politiska eller andra åtgärder har absolut inte någonting att göra med det påstådda humanitära skyddet av dess invånare, vilket hycklande anges i den gemensamma resolutionen från liberalerna, socialdemokraterna och De gröna. Det humanitära intresset är bara en förevändning. EU-ländernas främsta mål är att tillskansa sig en större marknadsandel. Detta hänger givetvis ihop – vilket indirekt medges i resolutionen – med den obegränsade och fortsatta plundringen av landets rika mineraltillgångar.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Den europeiska rymdpolitiken (B6-0582/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. Vi svenska socialdemokrater anser att rymden inte ska militariseras och menar att forskning och investeringar uteslutande ska rikta sig mot fredliga syften.

Vi kan dock inte stödja ändringsförslag 6 som avvisar all indirekt militär användning då ett stort antal tillämpningar som t.ex. satellitnavigering och kommunikationstjänster även används i fredsbevarande insatser som i vissa fall är militära. Denna teknik är också till stor nytta för det civila samhället och vi anser inte att den civila användningen ska begränsas för att det finns militära användningsområden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Även om jag stöder grunddragen i denna resolution är jag och mina konservativa kolleger helt emot Lissabonfördraget. Därför kan vi inte stödja hänvisningen till detta fördrag i punkt 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jag stödde denna resolution om ”att ta ned rymden” (B6-0582/2008) eftersom jag anser att vi bör stödja en europeisk rymdpolitik. I Irland väljer allt färre ungdomar en naturvetenskaplig karriär och samma trend går igen i hela Europa. Att utforska rymden inspirerar ungdomar och uppmuntrar dem att välja en naturvetenskaplig eller teknisk karriär. Det stärker dessutom EU:s forskningskapacitet. Jag anser emellertid att rymden bara bör användas i civila syften. All direkt eller indirekt militär användning av system som Galileo bör därför förkastas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Bland de många frågor och prioriteringar som lyfts fram i Europaparlamentet resolution om den europeiska rymdpolitiken är avsikten med denna röstförklaring att protestera mot att majoriteten av parlamentets ledamöter förespråkar att rymden ska användas i militära syften.

Det är den slutsats som man kan dra av att de ändringsförslag som vår parlamentsgrupp lade fram förkastades. I dessa upprepade vi att yttre rymden uteslutande bör användas i fredliga syften och att yttre rymden uteslutande måste användas för civila ändamål, vilket utesluter varje form av direkt eller indirekt militär användning.

Som kontrast till detta anser en majoritet här i parlamentet att det finns ett ” växande intresse för att EU ska inta en stark och ledande roll i en europeisk rymdpolitik för att främja lösningar inom miljö, transport, forskning, försvar och säkerhet.”

En majoritet i parlamentet uppmanar därför rådet och kommissionen ”att främja synergieffekterna mellan den civila och säkerhetsmässiga utvecklingen på rymdområdet. Den europeiska säkerhets- och försvarsförmågan är bl.a. beroende av tillgängligheten till satellitbaserade system.”

Med andra ord kan rymden användas i militariseringen av EU och i kapprustningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), skriftlig. (FR) Jag är verkligen ledsen att det i den utmärkta resolution om den europeiska rymdpolitiken som vi precis har antagit saknas en hänvisning till rymdcentrumet i Kourou.

Europas rymdhistoria går oundvikligen genom Guyana. Det är så uppenbart för alla att vi inte längre tänker på att påpeka att alla Ariane-raketer monteras och skjuts upp från denna uppskjutningsramp.

Jag tackar det franska ordförandeskapet, företrätt av Jean-Pierre Jouyet, som tänkte på att nämna detta under gårdagens debatt.

Inom ramen för den europeiska rymdstrategin måste man utan tvekan ta ordentlig hänsyn till hur den framtida utvecklingen av den europeiska rymdhamnen ska se ut, både när det gäller infrastruktur och forskningsprojekt.

Kourou är EU:s rymdprograms fönster mot omvärlden. Guyana, som är ett av EU:s yttre randområden, förtjänar att uppmärksammas för dess tidigare och framtida bidrag till denna strategiska politik.

Jag skulle ha önskat att parlamentet hade hyllat rymdcentrumet i Guyana och uttryckligen gett uttryck för den stolthet som inspirerar alla européer. På bara några årtionden har Kourou blivit en viktig del av den europeiska identiteten.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Konventionen mot multipelbomber (B6-0589/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Från och med den 3 december kommer det att gå att underteckna den konvention mot multipelbomber (CCM) som antogs av 107 länder 2008. Konventionen kommer att träda ikraft så fort 30 länder har ratificerat den.

Konventionen kommer att förbjuda användning, tillverkning, lagring och överföring av multipelbomber. Förbudet kommer att avse hela vapenkategorin och de undertecknande staterna måste förstöra de multipelbomber som de har i lager.

I resolutionsförslaget uppmanas samtliga stater att så snart som möjligt underteckna, ratificera och genomföra konventionen om multipelbomber och att vidta åtgärder på nationell nivå för att inleda genomförandet av konventionen om multipelbomber redan innan den har undertecknats och ratificerats.

I resolutionsförslaget uppmanas samtliga stater att inte använda, investera i, lagra, tillverka, överföra eller exportera multipelbomber fram till dess att konventionen om multipelbomber har trätt i kraft.

Alla EU-medlemsstater som har använt multipelbomber uppmanas dessutom att tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt bistånd för att avlägsna och förstöra rester av multipelbomber.

Slutligen uppmanas alla EU-medlemsstater att inte vidta några åtgärder som kan innebära att konventionen om multipelbomber och dess bestämmelser kringgås eller äventyras. De uppmanas särskilt att inte anta, stödja eller ratificera ett eventuellt protokoll till konventionen om konventionella vapen, som skulle kunna göra det tillåtet att använda multipelbomber.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. − (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag röstade för förslaget till resolution om att vi måste ratificera konventionen om multipelbomber senast vid årsskiftet 2008. Enligt förslaget, som jag till fullo stöder, kommer användning, tillverkning, lagring och överföring av multipelbomber att förbjudas, och förbudet kommer att avse hela vapenkategorin.

Jag stöder också att det kommer att bli obligatoriskt för medlemsstater som har använt multipelbomber att tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt bistånd för att avlägsna och förstöra rester av multipelbomber. Avslutningsvis välkomnar jag mina kollegers initiativ när de uppmanar alla medlemsstater att inte använda, investera i, lagra, tillverka, överföra eller exportera multipelbomber, oavsett om konventionen om multipelbomber ratificeras eller inte.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. (EN) Den brittiska konservativa delegationen röstade för denna resolution eftersom den är ett direkt stöd för den FN-konvention om multipelbomber som man nyligen har kommit överens om. Vi anser att man i konventionen framgångsrikt har kombinerat principfast och praktisk medmänsklighet med hänsyn till militärens krav och de väpnade styrkornas ansvar.

Vi har hela tiden hävdat att ett totalt förbud mot användning av alla typer av multipelbomber skulle få negativa konsekvenser för våra väpnade styrkors effektivitet. Vi riktar därför särskild uppmärksamhet åt det tydligt angivna undantaget i konventionen för nästa generations ”smartare” ammunition, som är avsedd att förstöras av sig själv och som utgör en minimal risk för civilbefolkningen. Den brittiske försvarsministern håller för närvarande på att utveckla en ammunition som faller inom ramen för detta undantag.

Rent allmänt anser vi det är viktigt att bevara proportionerna i förhållande till den riskhantering som våra väpnade styrkor bedriver. Även om de brittiska trupperna alltid försöker minimera skador på civilbefolkningen och begränsa oavsiktliga civila förluster får vi aldrig glömma att vi bekämpar terrorister och rebeller som inte har några som helst skrupler när det gäller vilka metoder som används för att urskillningslöst förstöra oskyldiga människors liv. Det är dessa element som bör vara målet för vår vrede.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Hiv/aids (RC B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag röstade för detta resolutionsförslag. Tidig diagnos och forskning är en bra grund för hälsoskydd. När det gäller hiv visar den senaste tidens resultat hur viktigt det är att stödja forskningen. Därför måste vi avlägsna alla hinder för forskningen. För alla hiv-smittade representerar forskningen ett verkligt hopp om att de ska kunna leva ett liv med högre livskvalitet.

Detta krav borde rent konkret stödjas genom att kommissionen använder sig av sina politiska, ekonomiska och finansiella resurser. Samtidigt borde rådet och kommissionen se till att diskriminering av hiv-smittade förbjuds i alla EU:s medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Det portugisiska socialdemokratiska partiets ledamöter i Europaparlamentet stöder denna resolution som främjar tidig diagnos och behandling av hiv-infektioner i alla medlemsstater. Enligt den senaste statistiken ökar inte bara antalet nya hiv-infektioner inom EU utan en stor mängd hiv-infektioner har fortfarande inte diagnostiserats.

En av orsakerna till att hiv-infektioner sprids så snabbt i många EU-länder är att många sprutnarkomaner bär på infektionen och sprider sjukdomen när de delar sprutor. Enligt EuroHIV:s senaste årsrapport är Portugal det land som har det största antalet upptäckta fall av hiv/aids bland narkotikamissbrukare.

I den årliga översikten av hälso- och sjukvården i EU, Euro Health Consumer Index (EHCI) 2008, placeras Portugal i botten bland Europas hälso- och sjukvårdssystem. Kritiken mot det portugisiska hälso- och sjukvårdssystemet handlar bland annat om att det fortfarande inte har löst sina problem med tillgång till behandling och väntetider. Enligt Eurostat är Portugal fortfarande det land som har den högsta andelen aidsrelaterade dödsfall. En jämförande analys av uppgifterna från Portugal och dess EU-partner visar att det är något som är fel i vår nationella strategi. Vi måste identifiera och analysera var felet ligger.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för det gemensamma resolutionsförslaget om tidig diagnos och behandling av hiv/aids eftersom jag anser att vi omgående måste vidta kraftfullare åtgärder och handlingar för att diagnostisera och behandla denna sjukdom, med tanke på den oroande ökningen av antalet nya hiv-fall i EU.

Det är viktigt att vidta åtgärder för att förhindra och behandla denna sjukdom så att vi kan förhindra att antalet smittade ökar. Därför anser jag att vi måste underlätta tillgången till information, rådgivning, hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

Dessutom är det viktigt att medlemsstaterna antar bestämmelser som i praktiken förbjuder diskriminering av hiv-smittade/aidssjuka personer, inklusive restriktioner som inskränker deras rätt till fri rörlighet inom landets rättsområde.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. − (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Det gläder mig att kunna säga att jag röstade för resolutionsförslaget om tidig diagnos och behandling av hiv-viruset. För att skydda EU-medborgarna och deras hälsa är kommissionen skyldig att främja tidig diagnos så att det blir lättare att testa sig för denna sjukdom. Kommissionen är dessutom skyldig att tillhandahålla tidig behandling och att förmedla fördelarna med tidig behandling.

Med tanke på att det i rapporterna från EuroHIV och Unaids bekräftas att antalet nya fall av hiv ökar i en oroande takt inom EU och i dess grannländer, och att antalet hiv-smittade personer i vissa länder beräknas vara tre gånger så många som den officiella siffran, välkomnar jag förslaget. I förslaget uppmanas dessutom kommissionen att lansera en strategi för att minska hiv/aids som inriktas på narkotikamissbrukare och sprutnarkomaner.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Biodlingssektorn (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi vill lyfta fram några aspekter i denna resolution som vi håller med om, framför allt ”illojal konkurrens från produkter från tredjeländer som importeras till gemenskapsmarknaden” och att ”den avsevärda minskningen av tillgången på pollen och nektar utgör ett allvarligt hot mot bistammarna”. Vi måste lösa dessa problem genom att tillämpa principen om gemenskapspreferens och bekämpa illojal konkurrens från jordbruksprodukter från tredjeländer. Forskningen om parasiter och sjukdomar – som gör att bistammarna minskar – och deras ursprung, inklusive vilket ansvar genmodifierade organismer bär, bör genast stärkas genom ökade budgetanslag till denna forskning.

Den aspekt som saknas i resolutionen är det ansvar reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har för hela detta problem. Ökenspridning på landsbygden, produktion som läggs ned i stora områden och införandet av genetiskt modifierade arter har lett till att den biologiska mångfalden har minskat. Samtidigt har man främjat produktionsmetoder som ignorerar varje regions särskilda jordmån och klimatförhållanden.

Tillsammans med de åtgärder som nämndes ovan skulle en jordbrukspolitik som vände denna trend kunna vara en betydelsefull faktor för att lösa problemen inom biodlingssektorn.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. Resolutionen handlar om att bisamhällen dör av oförklarliga anledningar. Vi delar uppfattningen att det behövs forskningsinsatser för att komma till rätta med problemet.

Däremot delar vi inte uppfattningen att det behövs mer bidrag till biodlare och mer skydd mot omvärlden/protektionism.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Förslaget från Europaparlamentets jordbruksutskott innehåller ömsom vin och ömsom vatten. Vi ser positivt på att kommissionen initierar forskning om parasiter och sjukdomar som decimerar bipopulationerna.

Men det finns också förslag i resolutionen som vi inte kan stödja. Till exempel uppmanar Europaparlamentet ”bestämt kommissionen att föreslå ett system för ekonomiskt stöd till biodlare som drabbats av problem på grund av dödligheten bland deras bistammar” (punkt 11). Några sådana kostnader för EU:s budget kan vi inte stödja, och Europaparlamentets federalistiska majoritet bör inte uttala sig för detta utan att känna till de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant ställningstagande.

Därför har vi röstat nej till denna resolution i dess helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), skriftlig. – (RO) Den dramatiska minskningen av bistammarna, och därigenom den minskade pollineringen, hotar produktionen av frukt, grönsaker och spannmål i hela EU. Att antalet bin minskar beror både på olika parasiter och på svampsjukdomar som finns i luften och på besprutning med växtskyddsmedel. Det allvarligaste problemet är den infektion som orsakas av parasiten Varroa destructor, som gör att vingar och buk är blir deformerade. Detta leder till underutvecklade bin som inte kan flyga och som får en mycket kort livslängd. Om bina inte behandlas kan Varroa destructor leda till att en hel bikoloni försvinner på bara några månader. Den omfattande användningen av växtskyddsmedel har också bidragit till minskningen av bistammarna, även när dessa medel används för att bekämpa svampinfektioner och parasiter. Vissa forskare anser att ett annat skäl till detta fenomen är den elektromagnetiska strålning som mobiltelefoner ger ifrån sig, eftersom denna penetrerar binas navigationssystem och gör att de inte kan ta sig hem till kupan. Mer forskning måste göras på detta område så att man kan hitta lösningar på hur man ska bekämpa de sjukdomar som drabbar bin. Jordbrukarnas insatser för att minska användningen av växtskyddsmedel under blomningstiden kommer också att bidra till att hejda dessa insekters tillbakagång.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), skriftlig. (DA) För Ole Christensen, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen och Christel Schaldemose.

Den danska delegationen i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har röstat mot denna resolution om situationen inom biodlingssektorn. Vi anser att resolutionen uppvisar tydliga drag av protektionism och är ett försök att inrätta ytterligare bidragssystem för EU:s jordbrukare.

Vi anser att dödligheten bland bin är ett stort problem som bör hanteras på EU-nivån, men att vi bör använda rätt mekanismer. Detta innebär exempelvis ytterligare forskning och att vi bör inrikta oss på att skydda våra ekosystem, däribland införa restriktioner för användningen av växtskyddsmedel.

 
  
  

- Resolutionsförslag: Miljötillsyn i medlemsstaterna (B6-0580/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jag röstade för resolutionen om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (B6-0580/2008). Bra och enhetlig tillämpning av gemenskapens miljölagstiftning är oerhört viktigt och är vad allmänheten förväntar sig. Allt annat undergräver gemenskapens rykte som en effektiv miljökämpe. Om vår lagstiftning ska vara trovärdig måste den tillämpas på ett effektivt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Utan tvekan måste vi ge miljöfrågorna större uppmärksamhet. Vi måsta vidta åtgärder för att förhindra den konstanta miljöförstöring som både i dag och i framtiden hotar vår planet och våra medborgares livskvalitet.

Därför måste vi i högre grad följa olika miljöbestämmelser och ta hänsyn till varje lands specifika betingelser, däribland de sociala följderna. Dessutom behöver vi en politik med mer solidaritet som tar hänsyn till ländernas olika utveckling och ekonomiska kapacitet.

Inte alla dessa aspekter ges fullgott skydd i EU:s miljölagstiftning. EU:s politik är inte heller så konsekvent som den borde vara. Vi betvivlar därför starkt att Europeiska kommissionen verkligen har den politiska vilja som krävs för att lösa detta komplexa problem och vissa av de förslag som läggs fram i denna resolution riskerar att förvärra regionala och sociala ojämlikheter.

Därför lade vi ned våra röster.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Jag gratulerar mina kolleger i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till deras skrivningar, både i den muntliga frågan och i resolutionsförslaget. De visar tydligt hur viktigt det är att tillämpa gemenskapslagstiftningen på ett korrekt sätt. För att nå detta mål uppmanas kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om miljötillsyn där de definitioner och kriterier som anges klarläggs och tillämpningsområdet utökas.

I båda dokumenten framhåller man dessutom att Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (Impel) måste stärkas och att informations- och utbildningsverksamhet om miljöskydd måste stödjas. Det exakta innehållet kommer att avgöras på lokal, regional eller nationell nivå med utgångspunkt i vilka behov och problem som förekommer i de aktuella områdena.

Om EU inte strikt tillämpar sin miljölagstiftning kommer allmänhetens förväntningar inte att uppfyllas och gemenskapens rykte som en effektiv beskyddare av miljön att undergrävas.

 
  
MPphoto
 
 

  Αthanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Vi röstade mot det resolutionsförslag som stöder uppfattningen att det är viktigt att gemenskapens miljölagstiftning tillämpas på ett korrekt och likvärdigt sätt eftersom denna lagstiftning inte skyddar miljön. Den skyddar EU:s monopols viktigaste intressen.

Kravet på att det ska inrättas ett gemenskapsorgan med miljöinspektörer innebär direkt inblandning i medlemsstaternas inre angelägenheter för att man ska kunna garantera att principen ”förorenaren betalar” tillämpas. Denna princip innebär att miljöförstöring tillåts i utbyte mot att den som bär ansvar för miljöförstöringen betalar en liten kompensation, den ”gröna skatt” som underklassen måste stå för, handel med utsläppsrätter, främjandet av entreprenörskap och konkurrenskraft som de avgörande kriterierna för utvecklandet av vad som annars är innovativ ”miljöteknik”, användningen av genetiskt modifierade organismer inom jordbruket och i praktiken avskaffandet av försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder.

EU och dess miljöpolitik, som tjänar storföretagens intressen, leder till livsmedelsbrott, luftföroreningar i stadskärnorna med ”moderna utsläpp”, skogsskövling, jorderosion, ökenspridning och förorening av hav och vattendrag. Miljön blir ett affärsområde för att maximera de ekonomiska oligarkernas vinst. Miljön kommer att drabbas av följderna av detta tanklösa och oansvariga utnyttjande av naturresurserna och kommer att förstöras av kapitalismens barbariska metoder.

 
  
  

(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy