Показалец 
Разисквания
PDF 747k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Финансова подкрепа за държавите-членки (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3. Представяне на годишния доклад на Сметната палата - 2007 г.
 4. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (разискване)
 5. Преразглеждане на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (разискване)
 6. Време за гласуване
  6.1. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  6.2. Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (A6-0453/2008, Ville Itälä) (гласуване)
  6.3. Специален доклад на Европейския омбудсман (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (гласуване)
  6.4. Социалноосигурителни системи и пенсии (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (гласуване)
  6.5. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (гласуване)
  6.6. Процедура за единно разрешително за работа (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (гласуване)
  6.7. Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (A6-0368/2008, Neil Parish) (гласуване)
  6.8. Механизъм, осигуряващ финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (гласуване)
  6.9. Европейски съюз и PNR данни (гласуване)
  6.10. Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (гласуване)
  6.11. Ответната реакция на ЕС на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго (гласуване)
  6.12. Европейска политика за космическото пространство: как да направим Космоса по-близък (гласуване)
  6.13. Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (гласуване)
  6.14. ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (гласуване)
  6.15. Състояние на пчеларството (гласуване)
  6.16. Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (гласуване)
 7. Обяснение на вот
 8. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10. Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
 11. Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протоколи
 12. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  12.1. Сомалия
  12.2. Смъртното наказание в Нигерия
  12.3. Случаят със семейството al-Kurd
 13. Време за гласуване
  13.1. Сомалия (гласуване)
  13.2. Смъртното наказание в Нигерия (гласуване)
  13.3. Случаят със семейството al-Kurd (гласуване)
 14. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 15. Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 16. Решения относно някои документи: вж. протоколи
 17. Трансфер на бюджетни средства
 18. Внасяне на документи: вж. протоколи
 19. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
 20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 21. График на следващите заседания: вж. протоколи
 22. Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)


  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
  

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet.)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte um Nachsicht, dass ich einige Minuten verspätet bin. Unserer früherer Kollege Otto von Habsburg hat heute sein 96. Lebensjahr vollendet. Er hat von 1979 bis 1999 dem Europäischen Parlament angehört und war präsent und vorbildlich in seiner Arbeit wie wenige. Ich habe ihn gerade angerufen – dadurch bin ich jetzt zwei Minuten zu spät – und habe ihm in Ihrer aller Namen – ich denke, das durfte ich machen – sehr herzlich zu seinem 96. Geburtstag gratuliert – natürlich auch für seine politischen Freunde aus Bayern.

 

2. Финансова подкрепа за държавите-членки (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

3. Представяне на годишния доклад на Сметната палата - 2007 г.
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Vorlage des Jahresberichts des Rechnungshofs für 2007.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, President of the European Court of Auditors. − Mr President, it is an honour for me to be able to take part in your debate on the Court of Auditors’ annual report on the 2007 financial year, which I have already presented to the Committee on Budgetary Control on 10 November.

Overall, the Court’s audit opinion on the accounts is now unqualified – positive, if you wish – but the opinion on underlying transactions is broadly similar to that of last year.

On the accounts, the Court concludes that they give a fair presentation, in all material respects, of the financial position of the European Communities and cash flows at the year end. Owing to the improvements that have taken place, the qualifications expressed last year are no longer necessary.

As regards the legality and regularity of the underlying transactions, the Court gives unqualified opinions for revenue, commitments and payments for ‘economic and financial affairs’ and ‘administrative and other expenditure’.

As regards ‘administrative and other expenditure’, which accounts for EUR 8 billion in 2007, the Court acknowledges the decisions and actions taken by the institutions to further improve financial management based on the recommendations made by the Court, including those taken by the European Parliament. The Court will assess their impact in future years.

However, for ‘agriculture and natural resources’, ‘cohesion’, ‘research, energy and transport’, ‘external aid, development and enlargement’, and ‘education and citizenship’ the Court concludes that payments are still materially affected by errors, although to different degrees. Supervisory and control systems covering these areas are judged to be at best only partially effective, although in ‘research’ and, at the level of the Commission, for ‘external aid, development and enlargement’, the Court notes certain improvements in the supervisory and control systems.

For ‘cohesion’ which accounted for EUR 42 billion of budgetary expenditure, the Court estimates, based on the audit of a representative sample of transactions, that at least 11% of the costs claimed should not have been reimbursed. The most common reasons for errors were ineligible costs, over-declarations of money spent and serious failures to respect procurement rules.

For ‘agriculture and natural resources’, where EUR 51 billion was spent in 2007, the Court found that ‘rural development’ continues to account for a disproportionately large part of the overall error, while the error rate for EAGF expenditure is estimated to be slightly below the materiality threshold.

But why is this situation persisting, and why are the underlying transactions in a situation broadly similar to that of last year? Well, material levels of errors persist because there is a high level of inherent risk associated with many areas of European Union spending and weaknesses related to supervision and control.

Much of the budget, including in the areas under shared management, is disbursed to millions of beneficiaries across the Union, often under complex rules and regulations, based on the self-declarations of those who receive the funds. These inherently risky circumstances lead to errors by them and also by those paying the funds.

To control these risks, there are several levels of supervision and control: first, at the level of beneficiaries; second, to ensure that the arrangements to check claims are designed and operating effectively, and, finally, supervision by the Commission to ensure that all the systems are working as a whole.

As most errors occur at the level of the final beneficiaries, they can often only be detected reliably by detailed controls carried out on the spot. Such checking is costly, and so, usually, only a small proportion of individual claims are covered.

Again, the Court’s audit work on the 2007 financial year found that Member States are not always effective in identifying the shortcomings in the arrangements for checking individual claims. The Court also found some weaknesses in the Commission’s conformity clearance in agriculture.

In many areas of the budget, mechanisms exist for recovering incorrectly made payments from beneficiaries or, where Member States have incorrectly administered expenditure schemes, ‘disallowing’ some expenditure, i.e. refusing to finance it from the budget.

However, there is not yet reliable information on the impact of corrective actions, and the Court concluded that corrective actions cannot yet be considered effective in mitigating errors.

All of this said, it is fair to acknowledge that the Commission has made significant efforts since 2000 to address the weaknesses in supervision and control, mainly through developing and implementing an internal reform programme and, in 2006, launching an action plan to improve the supervisory and control systems across the Union.

Annual activity reports and declarations, a key part of the reform programme, including those relating to cohesion and agriculture, now present a picture that is more in line with the Court’s own assessments, but some reservations still appear to underestimate the problems.

Concerning its 2006 action plan, in spite of progress noted by the Commission, the Court finds that it is still too early for their impact on the legality and regularity of underlying transactions to be felt. For example, 2007 was only the first year for which Member States were required to produce an annual summary of available audits and declarations. These can, in time, as outlined in the Court’s Opinion 6/2007, stimulate improved management and control of European Union funds. But they do not yet provide a reliable assessment of the functioning and effectiveness of the systems.

This is the current situation. But, looking forward, we need to ask what more should be done, and which measures for the future should be considered. The Court suggests that any such measures need to take the following considerations into account.

First, the benefits from efforts to reduce errors need to be weighed against the costs.

Second, all participants in the budget process need to recognise that some risk of error is unavoidable.

Third, the appropriate level of risk for the different individual areas of the budget needs to be agreed on at the political level by the budget/discharge authorities in the name of the citizens.

Fourth, schemes that cannot be satisfactorily implemented at an acceptable level of cost and with tolerable risk should be reconsidered.

Finally, due consideration needs to be given to simplification, not least in areas such as rural development and research, because well-designed rules and regulations that are clear to interpret and simple to apply decrease the risk of error and enable streamlined, cost-effect management and control arrangements.

The Court, therefore, encourages the Commission to conclude its analysis on the cost of controls, and on the levels of risk inherent in the different spending areas. The Court also recommends the Commission continue in its efforts to improve its monitoring and reporting, including working with Member States so that effective use of the annual summaries can be made in the annual activity reports, and allowing its follow-up of actions to improve recovery systems.

In addition to simplification and making use of the concept of tolerable risk, in its response to the Commission communication ‘Reforming the Budget, Changing Europe’, the Court suggests applying the principles of clarity of objectives, realism, transparency and accountability when designing arrangements for European Union spending. The Court also encourages the political authorities to explore the scope for recasting expenditure programmes in term of outputs and to critically consider the appropriate level of national, regional and local discretion in managing them.

To conclude, while acknowledging that progress is being made, the Court underlines that further improvements in the financial management of the European Union will depend on the success of ongoing and future measures to reduce risks to an acceptable level and develop cost-effective systems to manage them.

In times of financial turbulence and economic instability, the role of the Court is even more important and relevant. As the external auditor of the European Union, it is our obligation to act as the independent guardian of the financial interests of the citizens of the Union. In presenting this report, it is our objective to contribute towards transparency and promote accountability, both of which are considered essential to securing the trust of European Union citizens in its institutions that keep the Union functioning and give it the direction for the future.

 
  
MPphoto
 

  President. − President Silva Caldeira, I would like to thank you for your report and for the always very constructive cooperation between you, and the Court, and the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the Court’s annual report. I would like to underline the very constructive cooperation we have enjoyed with the Court. There is one piece of really good news in the report: the Court has given the accounts a completely clean bill of health, what the auditors call an ‘unqualified opinion’. This is a remarkable achievement in only the third year of the new accounting system.

There is a second piece of very good news: the Court acknowledges that we are strengthening our supervisory systems. In 2007, for the first time, there is not a single chapter with a red card on control systems from the external auditor. Many efforts are ongoing in this field. I would like to highlight the annual summaries of existing audits in Structural Funds submitted by Member States for the first time last spring.

The Court recognises these efforts, even if results are not yet translated into significantly reduced error rates on the ground. The Commission is encouraged by this.

It is a fact that on individual transactions the picture remains mixed. For the European Agricultural Guarantee Fund, the largest volume of agricultural expenditure, the Court recognises that this year again the error rate is below materiality level. The same is not true for the rest of the chapter on natural resources, where rural development is prone to a high level of errors. For cohesion funds too, the Court still finds far too many errors.

The Commission is giving the highest priority to reducing these error rates, and it is not shying away from taking a tough stance if needed. In 2008 we have already imposed financial corrections on the ERDF and ESF – the cohesion funds – for EUR 843 million and an estimated EUR 1.5 billion more is in the pipeline.

Allow me to recall that, as far as errors in the underlying payments are concerned, the bar is set very high. At least 98% must be error-free. Nevertheless, we are getting closer: the auditors now say that for all budget areas but one as much as 95% or more of the payments are free from serious financial error.

For external aid and internal policies, such as transport and energy, as well as education and citizenship, the Court does note improvements. Administration and economic and financial affairs fare even better. These areas are in direct management by the Commission, which may partly explain why efforts undertaken have a more immediate impact. So, to summarise: in the Commission’s view the Court of Auditors’ annual report for 2007 shows that there is steady, gradual progress.

We have come a long way over the last five years. Looking at the progress made, I can assert that the Commission has absolutely no regrets about having set itself the objective of achieving a positive declaration of assurance concerning the underlying transactions. We hope that the European Parliament will recognise the positive developments and continue to support efforts for simplification, better management, and more accountability from the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission européenne, Monsieur le Président de la Cour des comptes européenne, mes chers collègues, mes premiers mots seront, Monsieur le Président de la Cour, pour vous remercier de l'immense travail que vous avez accompli avec les magistrats financiers qui vous entourent, et je crois que c'est un document important pour nous éclairer.

Cette décharge, nous le savons, c'est la première décharge des perspectives financières 2007-2013. C'est la première avec le nouveau système de contrôle de gestion, de certification et d'audit que la Commission a mis en place. C'est enfin la dernière du mandat qui s'achève, puisque nous entamons six mois de travail et nous voterons au mois d'avril avant les élections européennes, au moment où la Commission nous a promis une DAS positive, mais voilà quatorze ans que nous n'avons pas de DAS positive et donc le Parlement européen s'interroge.

D'abord, sur les comptes, on me dit que c'est une certification sans réserve. Pourquoi l'entreprise Galileo n'a-t-elle pas été consolidée? Et je ne vous cache pas que je ne m'habituerai jamais à avoir des comptes avec 58 milliards de fonds propres négatifs. C'est une de mes interrogations.

Nous avons donc de bonnes nouvelles. Il faut se réjouir que, pour les dépenses administratives, nous ayons une déclaration positive, avec des taux d'erreur qui sont faibles, et que nous n'ayons pas de fraude, d'après les échanges que nous avons eus. Mais les États membres ont une gestion partagée qui n'est pas bonne dans l'agriculture, la cohésion, les Fonds structurels, où il y a trop d'erreurs. Plus de 60 %, parfois, dans certains États membres. Or, le Conseil n'est pas là et il serait intéressant de savoir ce que pensent les États membres et le Conseil de cette situation, au moment où ils ne signent pas les déclarations nationales, et les citoyens, dans un contexte de finances publiques difficiles, seront exigeants.

Je crois qu'il faudra – vous avez raison, Monsieur le Président – nous suggérer de réfléchir à cette procédure de décharge avec les commissions, la Commission, le Conseil, le Parlement, les parlements nationaux et les cours des comptes nationales, qui sont très absentes, trop absentes de ce débat.

Je voudrais, Monsieur le Président, si vous le permettez, prendre trente secondes sur le temps de parole en tant que rapporteur pour m'étonner, comme mes collègues, que le Conseil soit absent, mais j'ai bien compris, Monsieur le Président de la Cour des comptes européenne, que vous allez présenter votre rapport au Conseil Ecofin dans quelques jours et que, du coup, le Conseil ne puisse pas s'exprimer avant un échange de vues entre les différents États membres.

C'est dans ce contexte que, les États membres étant pointés du doigt pour la gestion partagée, je souhaiterais avoir rapidement l'avis du Conseil, et je me permettrai, Monsieur le Président du Parlement européen, de déposer une demande de question écrite à l'heure des questions pour que le Conseil s'exprime rapidement, une fois qu'il aura pu avoir un échange de vues sur cet excellent rapport de la Cour des comptes européenne.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte dem Rechnungshof ausdrücklich für die Arbeit gratulieren, die er dem Parlament mit dem Jahresbericht 2007 vorlegt. Dieser Bericht ist in einer Tradition von besser werdenden Jahresberichten meiner Meinung nach bisher das Beste, was der Rechnungshof auf den Tisch gelegt hat. Er ist noch aussagekräftiger, noch farbiger – sagen wir das mal so – und noch klarer.

Meine Damen und Herren vom Rechnungshof, Sie haben auch der Versuchung widerstehen können, heuer einen kleinen Schuss Populismus mit hineinzubringen. Das habe ich mit Genugtuung festgestellt.

Wir werden jetzt anhand von verschiedenen Sonderberichten und vor allem auch anhand dieses Berichts zu überprüfen haben, ob die Arbeit der Kommission im Jahre 2007 mit dem europäischen Steuergeld zufriedenstellend war oder nicht. Es gab bisher schon sehr ermutigende Vorstellungen, vor allem im Bereich der Kommissarin für den Kohäsionsfonds. Aber auch der Kommissar für Forschung hat erkennen lassen, dass die Kritik dieses Hauses und des Rechnungshofs im Bericht vom letzten Jahr auf fruchtbaren Boden gefallen ist.

Was auch weiterhin nicht funktioniert, ist, dass die Mitgliedstaaten sich der Mitarbeit bei der Kontrolle des europäischen Haushalts entziehen. Wir haben das ermutigende Beispiel von vier Mitgliedstaaten – Dänemark, Holland, VK und Schweden –, in denen bereits aktiv mitgearbeitet wird. Wir nehmen mit Genugtuung zur Kenntnis, dass auch verschiedene nationale Rechnungshöfe, wie z.B. der deutsche Rechnungshof beginnt, sich national um das europäische Geld, das in Deutschland ausgegeben wird, zu kümmern, und wir hoffen, dass dazu auch eine politische Debatte kommt.

Wir versuchen seit den Berichten Wynn und Mulder mit dieser Forderung nach nationalen Zuverlässigkeitserklärungen die Brücke im Vertrag zwischen Artikel 274 und Artikel 5 zu bauen. Ich hätte bei der Gelegenheit gerne, Herr Kommissar Kallas, wenn die Kommission bei der Standardisierung derartiger Berichte etwas hilfreicher und aktiver zur Hand ginge. Das ist etwas, was ja Ihrer positiven Haltung irgendwann einmal zum Tageslicht verhelfen soll.

Wenn wir in unserer Entlastung über die Qualität der Arbeit der Kommission befinden, sagen wir den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, ob es grosso modo geklappt hat oder nicht. Wenn wir Professionalität von den anderen Institutionen erwarten, müssen auch wir professioneller werden. Ich halte es für unerträglich und für abenteuerlich, wenn heute in diesem Hause immer noch Debatten geführt werden, ob denn dieser Ausschuss weiterhin ein sogenannter neutraler Ausschuss sein kann oder nicht. Es geht nicht, dass ein Kontrollausschuss einfach nur so als dritter Ausschuss mitgenommen wird. Das ist nicht professionell. Die Zeiten sind vorbei, wo man irgendwo das halbe Jahr lang ein bisschen Budget und das andere halbe Jahr im anderen Ausschuss Budgetskontrolle gemacht hat.

Wir haben zum Teil noch nicht einmal alle Agenturen auch nur einmal gesehen. Wie sollen wir vor unsere Steuerzahler treten und sagen: Wir geben euch die Sicherheit, dass das gut funktioniert hat. Also, Professionalität von den anderen Institutionen, aber auch wir als Parlament werden uns bemühen müssen, sonst können wir uns vor den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nicht sehen lassen.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik zou de Rekenkamer willen bedanken voor het verslag en ook ik kan constateren dat het ieder jaar beter wordt, beter leesbaar, overzichtelijker, enz. Inderdaad, er is ieder jaar sprake van vooruitgang. Alleen is die vooruitgang zeer klein. We kunnen nu de eurosceptici een beetje de wind uit de zeilen halen door te zeggen dat de rekeningen voor de eerste keer goedgekeurd zijn. Als we echter zien welke verbeteringen er in de rekeningen zijn, dan zijn die klein. We passeren net die essentiële marge om te zeggen dat het nu voor elkaar is. Als we de woorden van 2006 en 2007 lezen, dan is er eigenlijk niet zoveel verschil. Ik geef echter toe dat er een verbetering is.

De Commissie onderstreept dat in de loop van de jaren de uitvoering van de begroting aanzienlijk is verbeterd. Ze zegt dat in 2002 en 2003 nog maar 4% van de uitgaven werd goedgekeurd, en dit percentage ligt nu al boven de 45%. Men zou inderdaad kunnen zeggen dat dit een aanzienlijke verbetering is. Ik vrees dat dit vooral komt omdat het landbouwbeleid ingrijpend veranderd is. Als het landbouwbeleid nog op de oude voet was voortgegaan, dan vraag ik mij af of we op een goedkeuringsmarge van in de 40% waren uitgekomen. In denk van niet. Dat is een zaak van grote zorg, want de essentiële technieken van de Commissie beantwoorden nog niet aan de internationale normen en zij behoeven nog grote verbeteringen. De vooruitgang in de laatste vier jaar is wat mij betreft te langzaam geweest.

Het is jammer dat we nog niet kunnen meten welke de resultaten van het actieplan zijn geweest. In het begin van de periode maakte de Commissie daar veel werk van. Het was een uitstekende methode. We hebben het ook allemaal toegegeven, maar helaas nog weinig resultaten daarvan gezien.

Met de heer Bösch ben ik van mening dat het teleurstellend is wat de Commissie met de nationale verklaringen gedaan heeft. Dit was des te verbazingwekkender, omdat de Commissie vorig jaar klip en klaar zei dat ze de overeenkomst niet ging uitvoeren. Gelukkig is de Commissie op haar schreden teruggekeerd. We kunnen echter niet vergeten dat het om een overeenkomst gaat, die is ondertekend door de Raad, de Commissie en het Parlement. Het kan immers niet zo zijn dat een van de partijen zegt dat ze de overeenkomst niet gaat uitvoeren. Ik ben benieuwd welke richtlijnen de Commissie heeft gegeven om de overeenkomst uit te voeren. Welke zijn de resultaten tot nu toe van de besprekingen met de lidstaten om artikel 44 uit te voeren? Al die dingen zullen wij in de komende maanden nauwkeurig moeten onderzoeken. Dan zullen we inderdaad ook moeten besluiten of we in april aan de Commissie kwijting gaan verlenen, of dat we de kwijting met een half jaar gaan uitstellen.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, ook ik wil de heren en dames van de Rekenkamer bedanken, vooral ook hun medewerkers. Ze hebben weer een puik werkstuk afgeleverd. Commissaris, u wil ik eraan herinneren dat u inderdaad aan het begin van uw mandaat als antifraudecommissaris heeft beloofd en toegezegd aan het einde van uw mandaat ervoor te zorgen dat er een verklaring komt dat de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en wettigheid van alle rekeningen in orde zijn.

Zijn we zo ver? Duidelijk niet. Voor de veertiende maal op rij is die verklaring er niet. Zijn we op de goede weg? Zonder enige twijfel. Dat zegt de Rekenkamer en dat verdedigt u ook met hand en tand. Moeten we ongerust zijn? Ik denk van wel. U heeft echter nog welgeteld één jaar de tijd om uw belofte, uw toezegging waar te maken en er ligt - dat hebben de collega's ook gezegd - werk op de plank.

Wat stelt de Rekenkamer vast? Er zijn gebreken in de boekhoudsystemen, deels te wijten aan het complexe wettelijke en financiële kader. Nog steeds zegt de Rekenkamer dat er een risico is voor de kwaliteit en de financiële informatie. Wat zegt de Rekenkamer over de regelmatigheid en de wettelijkheid van de uitbetalingen? Okay wat betreft de administratieve uitgaven? Grote problemen in grote delen van de begroting. Landbouw, het Cohesiefonds, de structuurfondsen, het Regionaal Fonds, sociaal beleid, plattelandsontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, energie, vervoer, externe steun, ontwikkeling en uitbreiding, onderwijs en burgerschap. Er is een representatief staal gemaakt van alles wat de cohesie betreft, namelijk het Cohesiefonds zelf en de structuurfondsen. We stellen vast dat de Rekenkamer in haar verslag zegt dat in 11% van de gevallen nooit uitbetalingen hadden mogen plaatsvinden. Ik vind dit een zeer sterke vaststelling en we zullen daar in de kwijting heel veel aandacht aan moeten besteden.

2007 was het eerste jaar - daar hebben verschillende collega's op geattendeerd - waarin de lidstaten werden geacht een jaarlijks overzicht op te stellen van de beschikbare controles en verklaringen. De Rekenkamer zegt dat dit niet werkt. De overzichten zijn onderling niet vergelijkbaar en daarin staat ook niet alle informatie die we nodig hebben. Nochtans, de heer Mulder heeft het terecht gezegd, was er een toezegging, een politiek akkoord. We hebben daar hier in het Parlement hard voor geijverd. En wat zien we? Een hele reeks lidstaten wil daar eigenlijk niet aan meewerken. Het zijn bij uitstek de eurosceptische landen die hun best doen: het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland ook in grote mate. Dit kan toch niet? We moeten inderdaad de Raad voor zijn verantwoordelijkheid stellen.

Ten slotte wil ik namens de Groenen ook nog de nadruk leggen op de politieke eis ten aanzien van de lidstaten, namelijk dat ze inderdaad de politieke verantwoordelijkheid moeten nemen voor de uitgaven die zij mede beheren. Dat is een verdomde plicht! Daarnaast willen we ook dat er meer transparantie komt over de eindbestemming, over de eindbegunstigden. Er is een mooie website, maar ik zie dat een aantal lidstaten, waaronder mijn eigen land België, daar informatie op zetten die totaal onvoldoende en totaal niet transparant is. Dus ook daar valt nog een weg te gaan en daarvoor zullen wij tijdens de kwijting moeten vechten.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja Siim Kallas on tehnyt yleisesti arvioiden hyvää työtä EU:n varainhoidonvalvonnan kehittämiseksi, erityisesti hallinnon läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Maatalouden tukiaisten julkisuus on siitä hyvä esimerkki.

Tilintarkastustuomioistuin on osin samaa mieltä. Huomautettavaakin toki löytyy, varsinkin maatalouden ja aluepolitiikan tukirahojen käytöstä. Vastuu niistä on pääosin jäsenvaltioilla. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa saattaa olla nähtävissä jako: vähän puhtaammat pohjoiset nettomaksajamaat, väärinkäytöksille vähän alttiimmat eteläiset nettosaajamaat. Jakoon vaikuttavat tietysti myös rahan volyymit. Etelässä on enemmän jaettavaa ja valvottavaa kuin pohjoisessa. Väärien yleistysten välttämiseksi on tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin esittää kertomuksissaan tarkasti, missä mahdollisia väärinkäytöksiä on tapahtunut, niin ettei tule epäselvyyttä ja vääriä yleistyksiä sen pohjalta.

Kiinnitän huomion toimintaan, johon EU:n tilintarkastustuomioistuimen toimivalta ei ulotu ja joka on harmaa alue myös kansallisesta näkökulmasta. Kyseessä on vuonna 2004 perustettu Athena-rahasto, joka on jäsenvaltioiden mutta ei EU:n yhteisöllisessä toimivallassa. Jäsenvaltiot maksavat rahastoon omista puolustusbudjeteistaan varoja, joilla rahoitetaan EU:n toimivaltaan kuulumattomia yhteisiä sotilasoperaatioita. Niissä toimitaan yhtäältä sen Nato-periaatteen mukaan, että "costs lie where they fall" – kukin maksaa omat kulunsa. Toisaalta on sitten tämä Athena, jonka rahoitus on salaista. Tällainen EU-maiden sotilaallinen operointi olisi saatava demokraattiseen valvontaan.

Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen käsittelyn aikana ryhmämme tulee kiinnittämään erityistä huomiota neuvoston talousarvion oikeudellisuuteen, joka on parlamentin näkökulmasta tähän asti ollut harmaa alue.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, well, Commissioner Kallas seems to have read a completely different document. I can assure him that as a UK PLC this simply would not do at all. If any UK PLC had filed accounts of this nature for 14 years which have been completely unacceptable, and again this year – and I do not regard the Court of Auditors as having given this a clean bill of health at all, and I have read the document – if the Commission were a board of UK PLC directors I have to say they would now be in prison!

We have a situation here where this Parliament, if Parliament it is, which spends most of the year talking about bendy bananas, knobbly parsnips, standardisation of bottle sizes, and on Tuesday we were even voting on the standardisation of tractor seats, so this absurd organisation spends most of its year doing nothing very much of value. We only have one serious responsibility, and that is to hold the Commission to account on the budget. That is the most serious thing we can do; and it is going to go through again for the 15th year on the nod.

It is an utter disgrace, and let the British MEPs know I am watching very carefully how they vote. I will make sure that it is known back in the UK what they do out here as opposed to what they actually say when they go home.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Mote (NI). - Mr President, we all know that the European Commission’s accounts can never be signed off until – and unless – two major underlying problems are finally resolved. Neither of these problems is new. Firstly, there is no certainty about the opening balances for the accounting system, which was changed in 2005, because a year later there were huge readjustments which made it obvious that no reconciliation was, or is, possible.

Secondly, there is the problem of shared management, which has already been referred to, or in other words the distribution of public funds to recipients who are then held responsible for both using and accounting for them. Even the internal auditors in Member States admit that that system is impossible to operate.

For years, all we have ever heard – and we heard it again today from the Court and from the Commissioner – is well-intentioned talk about improvement soon, managing risk, error rates – trivia! The reality is that nothing substantial changes, and the public is losing patience, and rightly so. Tinkering with the deckchairs on this particular Titanic does nothing to plug the holes in the bottom.

If the Greek figures are to be believed, we still have olive groves in the Aegean Sea. The misuse of funds in Bulgaria is reported to be out of control. In Turkish-held Northern Cyprus, EUR 259 million of public money has been handed over for economic development, but the EU office in Nicosia openly admits it cannot monitor or control it, simply because we do not recognise the Turkish regime. Some of that money has just paid for new pavements in the booming holiday resort of Kyrenia, where the casinos do a roaring trade day and night. The local regime chooses not to raise sufficient taxes and takes the view that if the EU is stupid enough to pay for them, then that is fine by them. Yet that money could have been put to good use.

Not only are the accounts unacceptable, but some of the judgements on how public money is used are unacceptable too.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - Jag skulle vilja börja med att tacka revisionsrätten för en bra och ovanligt lättbegriplig rapport, den blir nog ett bra underlag för vårt fortsatta arbete i budgetkontrollutskottet.

Jag tänkte upprätthålla mig mest vid EU:s oberoende myndigheter eftersom jag är föredragande just för dem. Det är ju några institutioner som växer i antal, i ansvar och hur mycket pengar de har att röra sig med. Därför skulle jag vilja påstå att granskningen av desamma också blir allt viktigare.

Under mina år här i Europaparlamentet har vi varje år anmärkt på de oberoende myndigheternas problem med planering, budgetimplementering, offentlig upphandling, rapportering osv. och tyvärr ser det ut som att vi får anledning att göra samma sak även i år. Likaså problemet med att man äskar mer och mer pengar trots att man haft problem med att spendera dem under tidigare år. Jag tycker att detta väcker ett antal allvarliga frågor eftersom det verkar vara återkommande problem. Det väcker åtminstone hos mig frågor om ansvar och styrning. Därför tycker jag det är särskilt tråkigt att rådet inte är här och deltar i den debatten, för jag tror att vi har ett gemensamt ansvar för att se till att styra och kontrollera dessa decentraliserade myndigheter.

Förutom dessa generella anmärkningar som i stort sett berör, inte alla men väldigt många av de decentraliserade myndigheterna, så är det fyra myndigheter som jag tror att vi får anledning att titta närmare på just i år. Den första är Europeiska polisakademin, CEPOL, som även i år får anmärkningar för offentlig upphandling, återkommande problem som inte har åtgärdats. Dessutom än mer anmärkningsvärt är att revisionsrätten påpekar att pengar använts för att betala privata utgifter. Likaså Galileo, där revisionsrätten än så länge inte kunnat lämna ett uttalande kring huruvida man vill ge ren revisionsförklaring eller inte just för att det råder så stora oklarheter kring relationerna mellan Galileo och Europeiska rymdmyndigheten och andra inblandade aktörer. Var börjar och slutar Galileo? Sist men inte minst gäller det också Frontex och Europeiska järnvägsmyndigheten, som båda är tydliga exempel på att man överskattar sina kostnader och äskar för mycket pengar och trots det begär mer pengar varje år. Detta är saker som jag har för avsikt att titta närmare på under ansvarsfrihetsprocessen. Jag hoppas på ett gott fortsatt samarbete med såväl revisionsrätten som kommissionen och jag är ledsen att rådet inte är här och bidrar till den diskussionen.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - Panie Przewodniczący! Przewodniczący Caldeira mówił o ryzyku jako o ważnym czynniku błędu przy sporządzaniu tego sprawozdania. Chciałem skoncentrować się na chwilę na zagadnieniach Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dotyczy on Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Ryzyko jest tam odmienne niż w państwach członkowskich, jest ono większe niż w państwach członkowskich. Ważne jest, że Trybunał stwierdził, iż transakcje leżące u podstaw dochodów i zobowiązań za rok budżetowy są legalne i prawidłowe. To generalne stwierdzenie daje nam podstawę do tego, aby myśleć pozytywnie o całym sprawozdaniu.

Natomiast występuje istotny poziom błędów w transakcjach leżących u podstaw płatności. Zastrzeżenie Trybunału budzi dokonana przez Komisję tzw. dynamiczna interpretacja kryteriów kwalifikowalności. Trzeba się zgodzić ze stanowiskiem Trybunału, że ta interpretacja jest wadliwa. Chodzi o to, że nie daje ona państwom członkowskim możliwości spełnienia norm wiarygodnego zarządzania finansami publicznymi. Komisja powinna jak najszybciej zweryfikować swoje stanowisko. Zresztą Parlament zwracał się już o to do Komisji.

Współpraca z ONZ jest kolejnym problemem podnoszonym w sprawozdaniu, mianowicie niechęć ONZ, bądź zaniedbania w przekazywaniu stosownych dokumentów związanych z płatnościami. Trybunał wskazał na trzy główne obszary obciążenia istotnym poziomem błędów. Należą do nich: kwalifikowalność wydatków, rozliczenie prefinansowania oraz wypłacanie niepoprawnych kwot. Te błędy winny być i mogły być wykryte i poprawione przez urzędników zatwierdzających znacznie wcześniej. Zatem nie przekonuje tłumaczenie Komisji, że koszty kontroli są bardzo wysokie, na co wskazuje stosunek tych kosztów do skuteczności. Trudno jest się zgodzić z tym stanowiskiem. To raczej Komisja powinna zwiększyć swoją efektywność, a także liczbę pracowników. Zresztą my, jako Parlament, już rok temu zwracaliśmy się o to do Komisji.

Podsumowując, w tej części informacja Trybunału Obrachunkowego jest zrównoważona. Wskazuję na tą generalną poprawność, ale także na obszary występowania istotnych błędów. Trybunał zawarł także swoje zalecenia, z którymi w dużym stopniu należy się zgodzić.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, à mon tour je voudrais remercier la Cour des comptes pour le bon travail qui a été réalisé. Nous avons eu quelques collègues qui, à l'instant, se sont insurgés devant l'utilisation générale des fonds européens.

Je voudrais dire que j'espère que les médias qui vont rapporter nos débats et les résultats de ces travaux de la Cour des comptes ne feront pas comme à l'habitude, c'est-à-dire parler des trains qui arrivent en retard et ne pas parler des trains qui arrivent à l'heure, car il est bien évident que l'essentiel du budget de l'Union européenne a été dépensé à bon escient. Il ne faut pas confondre l'arbre et la forêt.

Ceci étant dit, nous avons noté que, dans ce rapport de la Cour des comptes, il y avait une tendance à l'amélioration. C'est une très bonne nouvelle. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait des millions de bénéficiaires. Cela montre effectivement la difficulté et l'ampleur de la tâche.

Je vais, en ce qui me concerne, m'attacher à souligner deux responsabilités. Je ne veux pas porter de doigt accusateur vers telle ou telle organisation. Je veux dire simplement que si, dans l'avenir, nous voulons nous améliorer, il faut que ceux qui ont les responsabilités essentielles en la matière agissent.

Pour moi, il y a deux catégories de responsables. Monsieur le Commissaire, il y a la Commission, et la Cour des comptes vient de nous dire, en rappelant qu'il y avait plusieurs millions de bénéficiaires, que la première des choses à faire en amont était de simplifier les règles. Nous attendons donc, avant de parler de contrôles, avant de parler de constat, qu'en amont, pour ces bénéficiaires – notamment des associations, des particuliers, etc. –, les choses soient effectivement simplifiées.

Les deuxièmes responsables, évidemment, ce sont les États membres. Avec mes collègues de la commission du développement régional, nous ne cessons de pointer du doigt la responsabilité des États membres dans le cadre des Fonds structurels. Ce sont eux-mêmes qui, souvent, ajoutent encore à la complexité administrative. Et, au lieu de se positionner en termes de conseils, ils se positionnent souvent en termes de complicateurs, d'une part, et de juges, d'autre part.

Donc, au-delà de ce rapport de la Cour des comptes, nous attendons véritablement que chacun des États membres, dans les années qui viennent, facilite l'accès aux fonds européens, d'une part, et établisse bien sûr des contrôles plus adéquats, d'autre part.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - Herr Präsident, Herr Präsident des Rechnungshofs, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem wir jetzt 14 Jahre lang die Zuverlässigkeit erklärt haben, haben wir nächstes Jahr ein kleines Jubiliäum. Wir müssen uns überlegen, was wir denn dann machen.

Ich glaube, dass wir uns langsam lächerlich machen und das ist eine der großen Gefahren, dass es wirklich zur Routine verkommt und dass uns niemand mehr ernst nimmt, dass wir auch nicht mehr ernst genommen werden in den Ergebnissen, die wir dann vorlegen. Der Bericht des Rechnungshofs ist ein interessanter Bericht – name and shame bewährt sich – und ich möchte den Rechnungshof bitten, in dieser Klarheit weiter zu verfahren.

Für uns stellt sich jetzt aber die Frage: Was machen wir eigentlich mit Mitgliedstaaten, die seit 1981 bei uns sind und das EU-Recht immer noch nicht konsequent anwenden? Ich möchte die Kommission bitten – und das ist eine der Lehren, die ich daraus ziehe – je konsequenter die Kommission agiert, desto schneller haben wir bessere Ergebnisse. Ich möchte diese konsequente Aktion auch für den Bereich einfordern, den die Kommission selbst verantwortet. Ich bin enttäuscht, dass es beim direkten Management so wenig Fortschritte gibt. Ich hätte erwartet, dass die Kommission mit gutem Beispiel vorangeht und zeigt, dass es machbar ist und wie es geht.

Mich hat in diesem Bericht besonders interessiert, wo die neuen Mitgliedstaaten stehen. Dazu finden wir nicht sehr viele Informationen. Ich kriege einige Zahlen nicht zusammen. Ihre Feststellungen über unsere beiden neuen Mitglieder Rumänien und Bulgarien und das, was z.B. das Amt für Betrugsbekämpfung OLAF für das Jahr 2007 dort feststellt. OLAF hat in Stichproben durch alle Fonds eine Quote von Betrug und Unregelmäßigkeit von 76% für beide Länder festgestellt. 76% das ist ja nicht nichts, und hier wird es Zeit, dass wir konsequent vorgehen und diesen beiden Ländern auch helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen, sonst kommen wir ja nie weiter.

Dieser Jahresbericht ist der letzte der amtierenden Kommission Baroso, der erste der neuen Finanzperiode, und ich möchte Herrn Kommissar Callas und die Kommission Baroso dafür loben, was sie im Bereich der Finanzkontrolle unternommen haben. Sie hat so viel unternommen wie keine andere Kommission. Es muss uns nachdenklich stimmen, dass trotz dieser zahlreichen Aktivitäten wir keine besseren Ergebnisse und keine schnelleren Ergebnisse erreichen. Ich erhoffe mir sehr viel vom neuen reporting scheme über Wiedereinziehungen und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr nicht mehr in dieser Situation sind, dass wir alle mit den Schultern zucken und sagen, wir hoffen dann mal auf das nächste Jahr.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Kommissar Kallas! Soviel Lob von der Kollegin Gräßle, das will wirklich etwas heißen!

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen (PSE). - Hr. formand! Vores diskussioner kan godt af og til blive en smule abstrakte, så derfor synes jeg, vi skal starte med at minde hinanden om, hvad det egentlig er vi diskuterer. Det handler om skatteydernes penge. Det handler om de europæiske borgeres penge. Penge, som går til ganske fornuftige - og nogen gange knap så fornuftige - formål. Fælles for alle de penge, der bliver brugt i EU's navn, er, at de skal bruges på en forsvarlig og anstændig måde. Fælles for alle de penge, der bruges, er, at der er regler, der skal følges, og hvis de regler ikke blive fulgt, så bliver det straffet.

Desværre må vi igen i år konstatere, at det ikke har været muligt for Revisionsretten at godkende gennemførelsen af EU's budget, altså godkende regnskaberne. Det er selvfølgelig dybt, dybt uacceptabelt. Spørgsmålet er, hvem skal man kritisere, hvor skal man pege fingre. Der er ingen tvivl om, at det største problem ligger ude i medlemsstaterne. Der er desværre ingen tvivl om, at når man ude i medlemsstaterne får en pose penge fra EU, så er man ikke lige så tilbøjelig til at underkaste de penge så megen kontrol og så mange regler, som hvis det var nationale penge. Det står ifølge traktaten klart, at det er EU-Kommissionen, som er ansvarlig - dvs. det er EU-Kommissionen, som har ansvaret for, at der bliver lagt pres på medlemsstaterne, så de indfører de nødvendige kontroller. Her er det ærgerligt, at Kommissionen ikke har levet op til sin egen målsætning om, at vi skulle godkende regnskaberne inden udgangen af denne periode. Det når vi ikke.

Jeg vil dog også påpege, at der er sket store fremskridt, bl.a. efter pres fra Europa-Parlamentet. Sidste år indførtes en handlingsplan med en lang række meget konkrete tiltag, som vi vil se effekten af - selvfølgelig ikke i dette års beretning, men i næste års beretning. Det kan vi glæde os over. Vi vil selvfølgelig i dette års procedure arbejde meget målrettet i forhold til de områder, hvor der stadigvæk er problemer. Specielt er det jo meget bekymrende, at vi på landbrugsområdet, hvor der ellers har været positive tendenser, i år desværre har set en noget nedadgående evaluering, fordi man i landdistriksmidlerne ikke har ordentlig styr på tingene.

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn (ALDE). - Mr President, I should like to thank the Court of Auditors for its report and the Commissioner and his team for the work they are doing.

This is such an important subject, because there are so many failing and failed states in different parts of the world – I will not list them as they are obvious – and that is where criminality flourishes and spreads to the rest of us. So we have to tackle these problems and I am satisfied that we are moving gradually in the right direction.

I deeply regret that there is nobody present from the Council, because it is the Member States who are failing to do their job in this area. There is not a single person present, and we should try to correct that for next year.

I want to say one word to the absent Mr Bloom from my country, who made a silly speech about ‘knobbly carrots’ or something and then walked out and did not have the courtesy to listen to the rest of the debate. If he were here, he would hear me remind him that one major British Government department dealing with pensions has failed to have its accounts approved for the last 14 years. So, we in Britain have nothing to be proud of either. One of the things that baffles me about the UK is that the British Government refuses to cooperate with OLAF, which seems to be completely nonsensical and needs correcting. I would love to have an answer from the British Government to that.

My final point is addressed directly to you, Mr President: when we make recommendations about the committees for the new Parliament next year, I think we should consider seriously how to strengthen the Committee on Budgetary Control – give it extra powers and responsibilities, so that we continue to work very hard on this problem.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you, Bill Newton Dunn. The President will, as always, try to do his best.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE-DE). - Herr Präsident, Herr Präsident des Europäischen Rechnungshofs, Herr Vizepräsident der Europäischen Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat ist es mittlerweile Tradition geworden, feststellen zu dürfen, dass in dem Verhältnis zwischen Ausgaben auf europäischer Ebene und Verwaltung auf nationaler Ebene eine Zuverlässigkeitserklärung zum wiederholten Mal nicht erteilt werden kann. Ich kann mich an Gespräche mit dem früheren Präsidenten des Rechnungshofs, Professor Friedmann, erinnern, der mir einmal gesagt hat, dass es aufgrund der Strukturen überhaupt nicht möglich ist, dass eine Zuverlässigkeitserklärung gegeben werden kann. Deswegen sollten wir darüber nachdenken, wie dieses Instrument auch so mit Leben erfüllt werden kann, dass das Ziel Zuverlässigkeitserklärung – wenn es gerechtfertigt ist – auch erreicht werden kann.

Dabei müssen wir schon einmal ein paar Dinge voneinander unterscheiden. Erstens, ein Haushalt, der rund 95 % Subventionen beinhaltet, ist viel betrugsanfälliger als ein nationaler, ein regionaler oder ein kommunaler Haushalt. Ein Subventionshaushalt, der im Wesentlichen von den Mitgliedstaaten verwaltet wird, die ja in der neuen Finanzperiode sehr viel mehr Eigenständigkeit von uns verlangt haben, weil der Vorwurf der letzten Förderperiode der war, es würde zuviel zentral gesteuert werden. Das heißt natürlich auch, dass die Verantwortung für das Geld regional und national übernommen werden muss.

Den dritten Themenbereich will ich nur kurz ansprechen. Wir müssen auch lernen, zwischen Betrug und Verschwendung zu unterscheiden. Auch das sind Dinge, die immer gerne zusammengeworfen werden. Ich ärgere mich auch, wenn mit EU-Geld Dinge gefördert werden, die nicht zwingend notwendig sind. Das war aber nicht Betrug, das war Verschwendung. Deswegen haben diejenigen, die die Verantwortung für die Projekte haben, insbesondere im Bereich der Strukturpolitik – die Mitgliedstaaten –, auch die Verantwortung dafür, dass das Geld nicht verschwendet wird und nur die Projekte gefördert werden, die wirklich einen Mehrwert für die Region entfalten. Deswegen sollten wir durchaus auch einmal darüber nachdenken, Teile der Strukturpolitik auf zinslose Darlehen umzustellen. Wenn nämlich Mitgliedstaaten zurückzahlen müssen, dann fördern sie nur das, was sie auch wirklich brauchen.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE). - Senhor Presidente, eu queria começar por felicitar o Tribunal de Contas pelo excelente trabalho realizado, bem como pelo facto de ter tornado esse trabalho muito mais compreensível por qualquer um de nós e mesmo pelos cidadãos europeus em geral.

Em qualquer caso, eu gostaria de ver no relatório do Tribunal uma concretização com nomes e casos que foram analisados. Não se trata de fazer aquilo a que alguns colegas chamavam em inglês naming and shaming, mas talvez mais naming and understanding. Ou seja, só através da descrição dos casos concretos é que nós podemos entender o problema. E aquilo que me é dado perceber, nomeadamente nos Fundos Estruturais, é que nós estamos perante quadros regulamentares que exigem coisas muitas vezes absurdas – e isto é responsabilidade tanto dos Estados-Membros como também nossa, e nós temos que olhar para esses quadros regulamentares com a máxima das atenções.

Vamos também ter aqui entre nós a discussão do orçamento do Parlamento Europeu, da sua execução em 2007. Em 2007 houve efectivamente a compra de edifícios aqui em Estrasburgo, compra em relação à qual nos foi dada certificação absoluta de que não havia qualquer amianto nesses edifícios. Apenas essa compra foi feita, ficámos a saber que havia amianto em qualquer coisa como 50 locais deste edifício. É uma situação grave que não pode deixar de merecer a nossa máxima atenção.

Atenção, Colegas, não se trata aqui de fazer a guerra sobre quem quer ou quem não quer vir para Estrasburgo. Não podemos instrumentalizar uma questão de saúde para fins que não interessam aqui rigorosamente para nada. Mas a questão de saúde existe e eu gostaria de ter, da parte do Sr. Secretário-Geral, garantias claras de que o plano de desamiantagem que está previsto é compatível com a utilização continuada destes edifícios.

Eu, ao fim de vários meses, continuo à espera dessas garantias. Já li e já tive centenas de páginas de relatórios, fotografias, com muita coisa muito interessante, mas isso eu não tive, e isso é indispensável ter, porque sem isso nós não podemos ter a certeza de que podemos trabalhar aqui em condições de plena segurança.

Portanto, eu gostaria de lembrar que, quando nós fizermos a quitação do orçamento do Parlamento Europeu, esta questão tem que estar totalmente clarificada, porque, de outra forma, não poderemos dar um sinal positivo.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, I too would like to thank the Court of Auditors. Having read their report and listened to the debate here this morning, I ask myself: is the glass half empty, or is the glass half full?

The first sentence in the conclusions from the Court states that for 2007 the Court has identified further progress in the Commission’s supervisory and control systems, so at least we are going in the right direction. There are improvements in certain areas, but the error rate is still way too high in some sectors, and those have been outlined here this morning.

An extremely important aspect is that, according to OLAF, suspected fraud in the Structural Funds affected 0.16% of payments made by the Commission between 2000 and 2007, and that is a hugely significant figure. However, as a politician on the ground, I see the other side of it. I am constantly being told by community groups, by voluntary groups, by NGOs, of the huge difficulty they have in applying for funding and adhering to strict compliance rules at every single step. I am constantly being bombarded about Brussels red tape and Brussels bureaucracy and, in the middle of citizens and this debate, we have Member States – many of whom need to seriously improve their act – the Commission, which still has some work to do, Parliament and the Court of Auditors.

I believe, however, that the recommendations from the Court will make a difference, particularly in simplifying the basis of calculation of eligible costs and making greater use of lump-sum or flat-rate payments. We are making progress but it is too slow.

So, is the glass half empty or half full? When I consider the full impact of European funding, the improvements that are being made, and hopefully the implementation of the recommendations, my opinion is that the glass is half full.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE). - Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 274 del Tratado, el Consejo tiene la misma responsabilidad que la Comisión en los gastos. Nosotros somos la autoridad presupuestaria.

Señor Presidente: ¿hemos invitado al Consejo a este debate? No veo ningún representante. ¿Han excusado su presencia? ¿Han dado, señor Presidente, alguna razón para no estar aquí?

No lo entiendo. ¿Es que no quieren oír por decimocuarta vez que el Tribunal de Cuentas dice que las cosas tienen que mejorar, siendo ellos los que gastan más del 80 % del dinero de los europeos? ¿O es que están cómodos siendo ellos, los Estados miembros, los que gastan felizmente, mientras que aquí, en este Parlamento, nosotros ponemos la mejilla para salir al paso de los errores de un invitado ausente, porque estoy dando por supuesto que estaba invitado?

Je vais le dire en français. Nous sommes en France. Où est la Présidence française? Où est M. Sarkozy? Où est votre représentation dans ce débat?

Vamos a ver si así, diciéndolo en el idioma de Molière, llega un poco antes.

Es inaceptable; todos mis compañeros de la Comisión de Control Presupuestario están conmigo en que esto no debería repetirse. Yo pensaba que la Presidencia francesa, excelente Presidencia, mejoraría también este aspecto de dar la cara. Porque es aquí donde hay que dar la cara. Él no puede gastar y luego no venir. Porque también el Consejo, no sólo los Estados miembros, está sometido a nuestro control. Pero nunca está. No quieren oír lo mismo.

La solución será avanzar en implicar las declaraciones nacionales.

Dos cosas:

Señor Silva Caldeira, enhorabuena. En este último debate, en esta legislatura, han hecho un informe muy bueno. Parte del éxito de que las cosas mejoren la tiene el Tribunal de Cuentas, que usted preside. Transmita, por favor, a todos los jueces nuestra felicitación, como han dicho ya varios de mis colegas.

Señor Kallas, esta Comisión ha mejorado mucho las cosas. Desgraciadamente, no hemos llegado al objetivo final de una DAS positiva, pero las cosas se están haciendo bien.

Una pequeña sugerencia: hay que simplificar. Hay que simplificar y dar responsabilidad a los Estados miembros y que ellos vengan a dar la cara. En la simplificación, en la desburocratización estará el camino de gastar mejor el dinero de los europeos.

 
  
MPphoto
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). - Köszönöm a szót, elnök úr. Számomra, egy a Frau Gräßle által hiányolt új tagország képviselője számára a mostani discharge két szempontból is fontos. Egyrészt ez a 2007–13-as időszak első éve, tehát amilyen megállapítást most hozunk, az mind kihatással lesz a további felhasználásokra. Másodszor ez az az év, amely az Európai Parlament és a Bizottság számára az utolsó discharge-ot adja, ezért érdemes mérleget készíteni.

Lehet, hogy egyes képviselőtársaim nem fognak egyetérteni velem, én mégis azon az állásponton vagyok, hogy bár a fő célunkat, a pozitív DAS-t nem sikerült elérni, emelt fővel tekinthetünk vissza a közösen elért eredményekre. A Bizottság, élén Siim Kallas alelnök úrral és a Parlament a COCOBU vezetésével nemcsak azt érte el, hogy a saját számláinál, kiadásainál minden rendben van, hanem azt is elérte nagy, szívós munkával, hogy a kiadások 80%-áért felelős tagországok egyre inkább készek az ellenőrzés terén való együttműködésre is.

Tudom, hogy az agrár- és kohéziós alapok területén még komoly feladataink vannak e tekintetben, de ennek végrehajtása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a megváltozott világgazdasági körülményeket. A mostani válságban főleg az új tagországok számára fontos, kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy az EU-forrásokat minél gyorsabban, minél kevesebb demokrácia mellett használják fel. Ezt a célt kell elérni anélkül, hogy ezáltal a kifizetések kockázata nőne. Ezért is üdvözlöm, hogy az Európai Számvevőszék is egyszerűsítéseket javasol ezen a területen. Most már a Bizottságon és a tagországokon a sor, hogy ezt megvalósítsák. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja komission jäsen Siim Kallasta tärkeästä työstänne eurooppalaisten veronmaksajien hyväksi.

EU:n tileissä sallitaan kahden prosentin virhemarginaali. Näkisin, että erityisesti palkat, vuokrat ja muut hallintokustannukset pitäisi pystyä tekemään paljon suuremmallakin tarkkuudella. Näissä ei pidä sallia minkäänlaisia epäselvyyksiä. Sen sijaan on toisia kustannusryhmiä, joissa tämä kahden prosentin virhetarkkuuden saavuttaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi aluepolitiikan kustannuksissa puhutaan tällä hetkellä paljon korkeammista luvuista. On ehkä oltava rohkeutta tunnustaa, että näissä kustannusryhmissä nollatoleranssin saavuttaminen ei ole realistista.

Jatkossa on pystyttävä toimimaan paljon kustannustehokkaammin, hakumenettelyä on yksinkertaistettava, ja vastuuta ja päätäntävaltaa pitää voida siirtää myös kansalliselle tasolle. Tämä on Euroopan veronmaksajien etu, ja toivon, että tilintarkastustuomioistuin toimii tehokkaasti tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE). - Monsieur le Président, je ne voudrais surtout pas prendre la parole à la place de la Présidence mais je voudrais, toutefois, répondre à mon collègue M. Pomés Ruiz. Je crois qu'il n'était probablement pas dans l'hémicycle quand le rapporteur s'est exprimé. Le Conseil ne souhaitait pas être présent dans l'hémicycle avant la réunion Ecofin. C'était tout à fait intentionnel. Je crois que l'échange de vues ne devait pas se faire avant cette réunion.

Au sujet du rapport, le maître-mot, je crois, est la simplification. Mais, mes chers collègues, je pense que la gestion partagée est source, effectivement, de complications au niveau des fonds européens et le taux de complications que nous avons n'est pas, en tous les cas, dû à la fraude, notamment en matière agricole. Ce que nous relevons aujourd'hui, notamment au sujet du développement rural, est dû malheureusement à l'extrême complexité de la gestion des fonds européens.

Nous avons voté la PAC hier, et nous devons nous rendre compte que l'écoconditionnalité, par exemple, est très compliquée: les parlementaires européens demandent une simplification de l'écoconditionnalité car les agriculteurs peinent vraiment dans la gestion de cette écoconditionnalité. La simplification des fonds européens, notamment en ce qui concerne la gestion des Fonds structurels, est souhaitée, et c'est un message politique que nous devons faire passer. Simplification des fonds européens, c'est le maître-mot aujourd'hui, qui doit être entendu.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Иванова Любчева (PSE). - Поздравления за доклада, който може да послужи като ръководство за действие в сложните процедури, според които се осъществяват разходите в Европейския съюз. Правя няколко констатации по доклада: яснота и разбираемост- докладът отразява нововъведенията в методите на работата на Сметната палата; аналитичност, която дава основание за важни, но и продължаващи от години препоръки; ориентираност към резултатите. Да погледнем отвъд качествата на доклада и оценим резултатите, посочващи правомерността и ефективността при изразходване на средствата на Съюза. Налагат се изводите: слабости в системите за контрол на държавите-членки и отчасти ефективен надзор от страна на Европейската комисия; диспергирането на грешките по области, допускани при разплащанията, е доста високо, нивото им също. Налага се да се съобразим със съществено ниво на грешки в редица области. Отчетеният напредък е важен, но все още недостатъчен. Основният резултат от одитния доклад се съдържа в препоръките, които би трябвало да подобрят системата на управление на разходите на европейските средства. Подобряване на системите за контрол на различните нива, първо, второ, трето и взаимовръзките между тях, в които държавите-членки имат особено задължение. Опростяване на процедурите, за да бъдат по-лесно контролирани, но и по-лесно изпълнявани и не предизвикващи риск. И тъй като става много често въпрос за новите страни-членки, считам за необходимо по-добро сътрудничество и помощ към новите страни, за да могат да установят точни и ясни национални механизми за контрол.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Mr President, I should like to thank the Court of Auditors for its presentation this morning, which was extremely detailed and very useful. Yes, the error rates are too high – and we all strive for perfection – but progress has been made, and the EU generally has made progress, so that is to be welcomed.

The general point I would make is that Member States are perhaps more careful with their own money than with European money, and we need to change that mindset. However, as others have said, we do not need to overcomplicate the rules and regulations concerning compliance, because that puts people off, and particularly those who might need to have access to funding.

I have in my hand here – hot off the presses – the health check on the common agricultural policy agreed in the early hours of this morning. One thing that strikes me very clearly from the presentation this morning is that it was clearly said that, when it comes to rural development, there are big problems in terms of compliance when, under the health check, we are now taking more money from the single farm payment to pour into rural development. There is an issue to be addressed here. At the end of the day, putting money into rural development programmes to address climate change, biodiversity and water management is, in theory, a very good idea, but how does one measure these things and assess value for money? That is something we need to look at very carefully.

I have a concern that this report, as in the past, will be used to beat up on the EU – to say bad things about it – rather than in the way it should be used, which is to say: look, we have made progress and we are pointing to areas where we need to make further improvements, so that we spend European money in a way which is good for the European citizen, and avoid making that overcomplicated.

The most widely-used word in the House this morning was ‘simplification’. If it was that simple, then we would already be doing it. While I do not think things are quite that easy, perhaps if those who control and inspect were more in tune with the issues on the ground, then it might help the process someway along. So, I commend the presentation, and let us hope that we continue to spend well.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Chciałem przede wszystkim wyrazić uznanie Trybunałowi za sprawozdanie, które potwierdza konsekwencję w działaniu Trybunału.

Chciałbym również powiedzieć, że to sprawozdanie zawsze analizowane jest w określonym kontekście. Kontekst jest aktualnie bardzo istotny, bo po pierwsze, pracujemy nad nowym kształtem polityk po roku 2013. Po drugie, toczą się debaty na temat sposobu kontrolowania i sposobu oceniania efektywności polityk. Po trzecie wręcz, pracujemy wszyscy nad reakcją Unii Europejskiej na kryzys finansowy i jakby dostosowaniem narzędzi, metod i instrumentów do nowych wyzwań.

W związku z tym, jeżeli przyglądamy się efektom sprawozdania - skupia się to na polityce spójności - to zwraca uwagę fakt, że tam gdzie Komisja sama odpowiada za pewne działania, tam sprawozdanie stwierdza ewidentną poprawę. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z wieloszczeblową kontrolą i odpowiedzialnością państw członkowskich, efekty jak na razie - co stwierdza sprawozdanie - są niewielkie, ponieważ nie widać jeszcze bezpośrednich rezultatów wdrażanych właśnie reform.

Chciałbym zwrócić uwagę, że gdy pracujemy nad nowymi politykami, trzeba jednak wyraźnie rozróżnić - o czym mówił pan Ferber - błędy, nadużycia i niegospodarność, i w jaki sposób odnieść to do efektywności polityk. Moim zdaniem nie można jednoznacznie utożsamiać błędu czy poziomu błędu z nieefektywnością określonej polityki. Zbyt proste wyciągnięcie wniosków może powodować, że zaprzestaniemy polityk, które w nowej sytuacji są absolutnie niezbędne.

 
  
MPphoto
 

  Esther De Lange (PPE-DE). - Voorzitter, ook ik wil de Rekenkamer bedanken voor de presentatie van het jaarverslag en de Commissie voor haar reactie daarop. Maar ondanks de positieve geluiden aan boekhoudkundige kant, staan we eigenlijk toch weer voor dezelfde situatie als in de voorafgaande jaren. Bij cohesie is er inderdaad actie ondernomen, o.a. via het actieplan van de Europese Commissie, en is het foute percentage enigszins gedaald van 12 naar 11%, maar uiteraard is dat ruim onvoldoende. Bij landbouw en andere grote kostenposten op de begroting zien we een dubbel beeld. Bij het landbouwbeleid zelf ligt het foute percentage onder de kritische grens van 2%, mede dankzij het geïntegreerde controlesysteem. Wel denk ik dat we landen die nu al meer dan tien jaar dat geïntegreerde controlesysteem niet goed uitvoeren, strenger moeten gaan bestraffen via progressieve financiële correcties.

Bij de plattelandsontwikkeling aan de andere kant is het beeld minder rooskleurig. Wat mij betreft, collega McGuinness heeft het al gezegd, was dat een duidelijke oproep aan de Raad van Ministers van Landbouw, die onlangs bij elkaar was, om niet al te hard van stapel te lopen als het gaat om het overhevelen van gelden van het landbouwbeleid naar het plattelandsbeleid. Ik heb inmiddels begrepen dat de Raad iets minder hard van stapel is gelopen dan de Commissie graag had gezien, maar toch is de nu voorgestelde modulatie aanzienlijk.

Tot zover de problemen. Nu de oplossingen. Ik heb de Rekenkamer in wollige termen horen spreken over het afwegen van controlekosten, over vereenvoudiging, over heldere doelstellingen. Allemaal leuk en wel, maar zowel de Europese Commissie als de Rekenkamer weten heel erg goed dat het probleem ligt bij het feit dat 80% van de uitgaven mede worden beheerd door de lidstaten. Het ligt dus ook voor de hand om ook de oplossing mede te zoeken via deze lidstaten. Groot is dan ook mijn verbazing dat noch de Rekenkamer noch de Europese Commissie het heeft gehad over nationale managementverklaringen. Ik wil de commissaris eraan herinneren dat hij in het kader van de vorige kwijting heeft toegezegd dat hij zich zal inzetten voor deze verklaringen en ik wil graag weten of hij dat gedaan heeft en waaruit dat dan mag blijken, want ik heb deze niet gezien. Aangezien deze verklaringen voor ons een leerproces zijn, denk ik dat het zaak is eens goed te bekijken hoe de huidige jaarlijkse overzichten en nationale verklaringen kwalitatief in elkaar zitten en daaruit lering te trekken. Ik ga er in elk geval van uit dat de Europese Commissie ons daarbij de komende maanden behulpzaam zal zijn.

 
  
MPphoto
 

  Румяна Желева (PPE-DE). - Годишният доклад на Европейската сметна палата е добър повод да анализираме за какво и как се използва бюджетът на Европейския съюз. Бюджетът на Европейския съюз има за цел преди всичко да подобри живота на близо петстотинте милиона европейски граждани. Той се използва за финансиране на проекти, които имат пряко въздействие върху всекидневния живот на нашите граждани като строителството на магистрали и пътища. Както знаете, за съжаление в момента сме свидетели на период, през който т.нар. евроскептици сравнително успешно заблуждават част от нашите граждани с празни обещания и неверни твърдения. Да обвиняват Европа за всичко, което не работи добре, е един от многото методи, които те използват. Ние, обаче, трябва да направим всичко възможно гражданите на Европейския съюз да могат да се възползват от преимуществата на членството. Необходимо е да изпратим силно послание към тях, че като европейски законодатели искаме Европейския съюз да работи по-ефективно и по-ефикасно. Само по този начин ще попречим на евроскептиците да успеят.

В тази връзка бих искала да спомена моята родина България. От години гражданите очакваха с нетърпение момента, когато ще могат да се нарекат пълноправни членове на Съюза и ще могат да усетят ползите от членството. Сега, както европейските доклади по различни поводи отбелязват, въпреки че се присъединихме към Европейския съюз, моите съграждани са лишени от предимствата на общностната солидарност, поради лошо управление и слабости, допуснати от правителството. Това бе упоменато и в последния доклад на Европейската комисия от юли 2008, който за съжаление доведе до частично замразяване на евросредствата за България. Това състояние дълбоко ме натъжава, защото не искам нищо друго освен да видя моите съграждани да живеят в една просперираща България, която заема своето полагаемо място в обединена Европа, без обвинения за корупция по високите етажи и организирана престъпност.

В заключение, призовавам всички европейски и национални институции да продължат с усилията си да коригират недостатъците, представени в годишния доклад на Сметната палата, и да се борят за постоянно подобрение в качеството на живот на гражданите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - Voorzitter, catch the eye. Ik denk dat dit een onderwerp is dat bij veel burgers het oog treft. Het ontbreken van goedkeuring, dat heeft toch iets van het maken van fouten. Ook na zoveel jaren moet je je dan afvragen of er in het systeem geen onvolkomenheden zitten waaraan je wat zou moeten doen. De heer Ferber heeft erop gewezen dat je landen die aanhoudend niet aan de verplichtingen van duidelijkheid en eigen verantwoordelijkheid voldoen, dan maar met een andere manier van financieren moet benaderen. Hij heeft gezegd dat je dit zou kunnen doen door het verstrekken van de middelen onder de voorwaarde dat deze later pas definitief worden uitgegeven. Ik voel daar wel voor. Landen moeten kiezen, zeker als het om de structuurfondsen, de landbouw en de plattelandsvernieuwing gaat.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Mr President, as my friend Mr Bloom quite rightly said earlier, it is simply not true to say that the accounts have been fully signed off by the auditors. It seems that about EUR 6 billion cannot be properly accounted for. At current exchange rates that is about GBP 4.7 billion. Britain’s net contribution to the EU budget in 2007 was GBP 4.3 billion. The net amount is after the UK rebate and our own money spent in our own country. There is of course no such thing as ‘EU money’. An amount of money exceeding the UK taxpayer’s net contribution to the EU budget is quite possibly finding its way into the pockets of fraudsters.

This neatly sums up British membership of the European Union: a complete and utter total waste of money. More and more British people are realising that the European Union...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 

  Душана Здравкова (PPE-DE). - И аз се присъединявам към поздравленията за доклада. За мен е много важно, че в него се изтъква необходимостта от подобряване на системите за наблюдение и контрол при управлението на европейските средства и се препоръчва опростяване на тези процедури. Напълно споделям констатациите и препоръките, отправени към Европейската комисия, защото те са изключително уместни. Вземам повод, за съжаление, от примера за неефективна система на контрол, в който е посочена и България. Държавата продължава да бъде критикувана за нередности в управлението на средствата по предприсъединителните програми от някои изпълнителни агенции. Това е ясно доказателство, че поради лошо управление от страна на българското правителство са допуснати злоупотреби и не са постигнати резултатите, целени с предприсъединителните механизми. Но аз считам, че ако Комисията беше взела и беше възприела необходими ефективни механизми за контрол, това нямаше да се случи. Макар да се признава този факт в отговора на Комисията, даден на стр.51 от доклада, не е ясно за мен какви точно конкретни мерки трябва да бъдат взети.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, Mr Kallas’s stated aim at the beginning of his mandate was to achieve a positive statement of assurance, and throughout the different reports we have had from the Court of Auditors in that time, not much, to be honest, has changed. I fear, Mr Kallas, that in your reporting and your take on this current report, there is an experience of Peter Mandelson coming through the fibre of your being. You have had a touch of the Mandelsons – saying that everything is absolutely fine and spinning that the accounts are clean is disingenuous and simply not true.

Blaming Member States is not a decent defence, because Article 274 of the Treaty tells you that the buck stops with the Commission. Who gives the Member States the monies in the first place? Who, knowing where the problems lie – and you are told every year by the gentleman sat beside you – could tighten the purse-strings or cut off money to fund some programmes? Mr Kallas, the buck does stop with you. I am afraid that you have failed.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, Court of Auditors. − Mr President, I wish first of all to thank everyone for their kind words about those working at the Court of Auditors, and all those contributing to the result we have debated here this morning. On behalf of all those working at the European Court of Auditors I thank the Members for appreciating what we do to assist the European Parliament as foreseen in the Treaty. That is our mandate. It is our role.

We take good note of the comments and suggestions you have addressed to the Court with a view to it further improving the way it presents its results and its findings and communicates these to you and to the citizens of the European Union. We will strive to strictly apply international auditing standards in all areas, including when taking into consideration the work of other auditors, namely those engaged in the Member States in auditing European Union funds.

I shall finish by saying briefly that we will continue to assist the European Parliament and its Committee on Budgetary Control during the discharge procedure, and that we will again strive for full cooperation with all the institutions. At the end of the day, the important thing is that the result of our work, as I said in my speech, is a sign that the European institutions are accountable and transparent, and that one can have confidence in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, many remarks have been made. We have a long process of discharge and discussions ahead of us, during which all these remarks should receive answers and/or comments.

I would just like to make a comment about simplification, which has been raised many times. Everybody says they are in favour of simplification, but in fact, there are two different underlying opinions. The first is that the recipients of money want to have more of a free hand, while those contributing that money want a very clear understanding of where the money is going. So there is a constant contradiction. Secondly, we have until now – although the past two years or so have been different – always assumed that there is zero tolerance for any error. The rules are therefore elaborated to prevent any error in the millions of transactions that take place. That has also produced some kind of mythological view of the famous declaration of assurance, saying that the underlying transactions of all accounts have errors. In fact, as the Court of Auditors says in this report, 95% of all expenditure is free of errors, except in the Structural Funds, where the level of error is higher. So the vast majority of spending has been done in accordance with the rules.

However, zero tolerance of errors is something we will soon be addressing. The question of tolerable risks has been raised here many times also, and we will also soon present to Parliament a communication on the intensive discussions which are taking place at the moment in the Commission. We have models which clearly show, for instance, that if you want to have zero tolerance – 100% free of errors – then you have the enormous cost of controls. Somewhere there is a point where the errors, costs and risks meet. In this we highly appreciate the Court of Auditors’ approach, first of all towards introducing this kind of quantitative travel light which gives a much better picture. Then we will go ahead and see – as one honourable Member said – that maybe in some areas there should be less materiality threshold, and more in others. Then we can have a more reasonable interpretation of the requirement of the legality and regularity of transactions.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

 

4. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Ingeborg Gräßle, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)) (A6-0394/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, Berichterstatterin. − Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was lange währt, wird endlich gut. Als Berichterstatterin lege ich Ihnen heute 92 Änderungsanträge zur Revision der OLAF-Verordnung vor, mit der Bitte um Zustimmung. Es ist die erste Reform des Amtes seit seinem Bestehen und betrifft das Herzstück des Amtes, nämlich die Verordnung, die die wesentlichen Dinge innerhalb von OLAF regelt.

Das Europäische Parlament hat sich jetzt zwei Jahre Zeit gelassen, diese Verordnung zu bearbeiten, weil OLAF-Angelegenheiten auch bei uns immer ein schwieriges Terrain sind. Ich bin heute stolz darauf, dass wir uns im Europäischen Parlament und im Haushaltskontrollausschuss wirklich einig wurden, und dass wir einig sind. Wir haben uns nicht bei Detailfragen zerstritten oder im Großen und Ganzen verheddert, wie es der Rat ja gerne tut. Wir sind uns im Reformziel einig, dass wir ein effizienteres Amt brauchen, das seine wichtigen Aufgaben besser erfüllen kann.

Wir stehen zu diesem Amt, wir wollen dieses Amt und wir wollen auch, dass es seine Aufgaben erfüllen kann. Ich möchte allen Mitarbeitern von OLAF – und auch dem Generaldirektor von OLAF – für ihre Arbeit danken und ihnen allen sagen, dass wir diese Arbeit brauchen. Ich danke auch allen Kolleginnen und Kollegen, den Schattenberichterstattern, den Beratern und dem Ausschusssekretariat und natürlich auch meinen eigenen Mitarbeitern, die sich in dieser Frage erheblich engagiert haben. Ich danke Ihnen allen für die breite Unterstützung dieser Arbeit, denn diese breite Unterstützung wird der Erfolg dieses Parlaments sein, und sie ist auch nötig, um Erfolg zu haben.

Wir haben gemeinsam den eigentlich bereits veralteten Kommissionsentwurf aus dem Jahre 2006 logisch weiterentwickelt und ihn um einige wirklich innovative Elemente angereichert, nämlich den Verfahrensprüfer nur für Beschwerden. Damit verhindern wir, dass OLAF lahmgelegt und mit internen Streitigkeiten blockiert wird. Wir haben uns die Verbesserung der Betrugsbekämpfung auf Mitgliedstaatenebene auf die Fahne geschrieben.

Liebe Freunde aus dem Rat, die Sie auch heute wieder mit Abwesenheit glänzen, ja, wir wollen Sie zu Ihrem Glück zwingen und wir werden Sie zu Ihrem Glück zwingen. Wir wollen, dass Betrugsbekämpfung ein gemeinsames Thema von uns wird, dass wir nicht einen Monolog führen, sondern dass wir einen Dialog haben. Wir wollen einmal im Jahr ein gemeinsames jährliches Treffen und wir wollen dort die wesentlichen Dinge besprechen, die die Betrugsbekämpfung und die Probleme in den Mitgliedstaaten betreffen.

Wir wollen den Rechtschutz der Verfahrensbetroffenen verbessern und ihn während der ganzen OLAF-Ermittlungen garantieren. Dafür haben wir die ganze Verantwortung OLAF und seinen Richtern und Staatsanwälten zugewiesen. Wir wollen, dass die Verwertbarkeit der OLAF-Ermittlungsergebnisse vor den Gerichten gegeben ist und verbessert wird. Wir wollen sichern, dass das jeweilige nationale Recht von Anfang an bei den Ermittlungen beachtet wird, dass die Beweise nach den Vorgaben des nationalen Rechts gesichert werden.

Wir sehen mit großem Bedauern, dass einzelne Mitgliedstaaten – etwa Luxemburg – noch nie eine OLAF-Ermittlung vor Gericht gebracht haben. Wer als Luxemburger mit EU-Geldern krumme Touren dreht, hat große Chancen, ungeschoren davonzukommen. Für das Rechtsbewusstsein ist das verheerend. Deshalb legen wir auch großen Wert auf die Gleichbehandlung aller, die von OLAF-Untersuchungen betroffen sind. EU-Beamte dürfen nicht anders behandelt werden als andere Bürger, und andere Bürger dürfen nicht anders behandelt werden als EU-Beamte.

Die Kommission ist gut beraten, sich nicht einmal den Anschein zu geben, dieses anzustreben. Verehrter Herr Kommissar, in diesem Punkt ziehe ich auf den Kriegspfad. Ich weiß, dass Sie diesen Punkt nachher als nicht akzeptabel zurückweisen und darauf bestehen werden. Schade eigentlich! Das Parlament wird Sie ganz sicher nicht der Versuchung aussetzen, Ermittlungsergebnisse gegen EU-Mitarbeiter unter den Kommissionsteppich kehren zu können.

Wir müssen jetzt den Rat bestürmen. Der Rat will mit uns über diese Verordnung nicht verhandeln, sondern eine Konsolidierung der drei Rechtsgrundlagen von OLAF anstreben. Das bedeutet, wir verlieren viel Zeit mit ungewissem Ausgang, wir verlieren die Chance, jetzt das Machbare zu tun und die Arbeitsbedingungen des Amtes zu verbessern, und auch das Amt aus der Kritik zu nehmen, was die Verfahrensbeteiligten betrifft.

Lieber Rat, bitte lassen Sie uns die Schritte machen, die wir jetzt miteinander tun können. Statt den dritten vor dem ersten Schritt zu machen, sollten wir mit dem ersten anfangen. Als Berichterstatterin bin ich bereit, mit der tschechischen Präsidentschaft zu einer frühzeitigen zweiten Lesung zu kommen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und ich bin mir sicher, dass wir eine gemeinsame Lösung finden können.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, I wish to begin by thanking Ms Gräßle for her energetic drive in this matter and the Committee on Budgetary Control for forcefully carrying through the debate. The Commission appreciates the considerable work of the rapporteur, who was instrumental in taking up this proposal, pending since 2006. A first proposal had already been made in 2004.

Times have changed since 2004 and 2006. The largest part of OLAF’s work now is not with the institutions but with external parties, conducting anti-fraud investigations throughout Europe and indeed throughout the world, wherever EU funds are spent. It has great success in this work, as is widely recognised.

What remains is a schizophrenic situation, if you allow that analytical term: on the one hand OLAF is a ‘normal’ Commission directorate general, for which the Commission has full responsibility; on the other hand, it is an investigative function, fully independent in its operations, but for which the Commission is also held responsible. Where are the limitations, and where are the limits of independence and accountability in such a set-up?

It is our view that with the necessary independence from outside interference of a credible anti-fraud service comes the need for a clear and strong governance set-up. Clear rules for investigations and strong accountability arrangements are the mirror of operational independence.

There are basically only two options: OLAF as part of the Commission, but with clear allocation and separation of responsibility, or make OLAF entirely independent from any EU institution and ensure separate strong oversight and accountability.

The guiding principles behind the Commission’s 2006 proposal were to strengthen the existing OLAF legal framework: a clearer governance set-up for OLAF; reinforced accountability and oversight; reinforced protection of persons under investigation and a reinforced framework for investigations and their follow-up.

On that basis, the Commission can fully support the amendments proposed in the draft report you are voting on today that are in line with the broad objectives of reform, and can thank you for those developed further.

On the other hand, the Commission made it very clear throughout the drafting process that some amendments cannot be taken into account in the current situation, simply because OLAF’s present status as a Commission directorate-general does not legally permit such changes.

This includes, for example: OLAF concluding independent cooperation agreements; OLAF’s independent appearance before the European Court of Justice; or the European Parliament and the Council deciding on OLAF directorate-general appointments.

The Commission also made clear that it cannot accept a limited number of proposals which, in their current wording, would depart from the governance improvements envisaged or would remove safeguards contained in the current Regulation.

This covers, for example, the scope of the governance framework, the procedural rights of persons concerned or a more effective follow-up of minor cases.

However, the Commission took careful note that, in parallel to the discussion of the current reform proposal, both the European Parliament and the Council repeatedly, and in a particularly insistent manner, stressed their preference for further simplification and consolidation of the entire complex of anti-fraud legislation. The upcoming Czech presidency asked the Commission to present a concept paper on that in time for a working-level discussion scheduled during the latter part of its mandate.

The Commission is therefore striving to present the requested broad reflection paper in early 2009, based on past experience with the existing anti-fraud set-up and the input from the current reform discussion, as well as any other useful elements, as sketched out above. The European Parliament will be fully involved in that.

Let me conclude by stressing again that the Commission is thankful for the support from the European Parliament. The Commission is not shying away from openly saying where, in our view, the limits are, but the Commission has been, and will remain, ready to discuss in a spirit of full transparency and cooperation all issues necessary to designing a strong and credible framework for the future of OLAF and a successful fight against fraud.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuerst möchte ich mich ausdrücklich beim Kollegen Bösch bedanken. Er war einer, der die Gründung von OLAF mit ermöglicht hat, und er war sehr weitsichtig in seiner Beurteilung, dass eine derartige Behörde natürlich auch für die Reputation der europäischen Institutionen eine Garantie darstellt. Das ist das, was wir nach draußen brauchen. Wir brauchen auch eine klare, transparente und für die Bürgerinnen und Bürger vorhandene Institution, die klarstellt, was im Bereich Desinformation, die meistens von außerhalb Europas kommt und nicht für die europäischen Interessen steht, gemacht wird, und dass auf der anderen Seite, wo es Missstände gibt, klar und deutlich eingegriffen wird und dass diese auch entsprechend beseitigt werden.

Deshalb ist es auch wichtig, dass der Überwachungsausschuss die Unabhängigkeit in OLAF sichert und hier insbesondere das Amt des Generaldirektors in Zukunft auch vom Gerichtshof garantiert werden kann. Das ermöglicht die unabhängige und objektive Arbeit. Außerdem ist es wichtig, dass die Rechte jener Personen, die von OLAF vorgeladen oder beschuldigt werden, klar und deutlich manifestiert werden. Das gilt auch für unser Haus. Im Europäischen Parlament ist es auch notwendig, dass man die Rechte der Personen dementsprechend festzurrt. Dann muss man natürlich auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, aber auch mit anderen Institutionen der europäischen Mitgliedstaaten, insbesondere mit den Rechnungshöfen auf nationaler aber auch auf regionaler Ebene, so sicherstellen, dass die Mittel, die von Europa eingesetzt werden, zweckorientiert und optimal eingesetzt werden.

Insofern möchte ich auch der Kollegin Gräßle gratulieren, dass sie dieses äußerst schwierige Dossier mit Kompetenz und starkem Willen zum Erfolg führen will. Ich wünsche ihr alles Gute und hoffe, dass das bald umgesetzt wird!

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident! Dankeschön, Kollege Rübig, für die Blumen! Ein bisschen stolz dürfen wir wirklich sein. Es war dieser Ausschuss – und ich möchte auch noch an jemand anderen erinnern –, es war dieser Haushaltskontrollausschuss dieses Parlaments unter der Führung der sehr geschätzten Kollegin Diemut Theato, der dieses window of opportunity im Frühjahr 1999 genutzt hat, um dieses Amt zu schaffen. Wir müssen auch daran erinnern, was die Grundprinzipien waren. Natürlich die Unabhängigkeit der Untersuchungen und natürlich auch, dass OLAF immer als ein Provisorium vorgesehen war. Wir warten darauf, dass wir eines Tages einen europäischen Staatsanwalt haben, und dann wird OLAF nicht mehr das sein, was es heute ist. Wir haben deshalb immer wieder Wert auf einen starken Überwachungsausschuss und eine starke Unabhängigkeit gelegt. Wir haben vor einiger Zeit ein Seminar darüber gehabt und konnten feststellen, dass diese Unabhängigkeit tatsächlich nicht gefährdet war.

Das ist auch ein Kompliment an die Kommission. Ich habe vollstes Verständnis für das, was Herr Kallas gesagt hat. Es ist nicht einfach – diese Hybridfunktion ist ein bisschen unabhängig, ein bisschen abhängig –, so etwas umzusetzen, und ich bin deshalb auch sehr gespannt, was in einem Konsultationspapier drinstehen wird. Es ist natürlich nicht statthaft, dass ein Teil dieser Garanten der Unabhängigkeit – das ist der Rat – an dieser Debatte überhaupt nicht teilnimmt. So wird es nicht funktionieren. Wenn man nichts Unabhängiges schaffen kann, dann kann man die Unabhängigkeit nur so garantieren, dass möglichst viele das Netz spannen, dass jeder ein bisschen zieht. Denn sonst hängt OLAF auf einmal nur noch an einem Faden und ist nicht mehr unabhängig. Die drei, die da ziehen müssen, in kritischer Distanz zu OLAF – denn nicht alles, was OLAF macht, ist wunderbar –, sind Rat, Kommission und Parlament. Wenn wir diese Prinzipien nicht beachten, dann wird der Erfolg von OLAF gefährdet sein. Ich danke der Berichterstatterin für ihre Arbeit und hoffe, dass wir – so wie der Vorredner gesagt hat – in guter Zeit vorankommen.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar Kallas! Zunächst möchte ich der Berichterstatterin wirklich herzlich gratulieren. Sie hat sich enorm reingekniet, das habe ich so selten erlebt!

Die EU hat mit OLAF ja auch etwas ganz Besonderes: nämlich eine unabhängige Antikorruptionsbehörde. Andere internationale Organisationen beneiden uns darum. Es war gerade das Parlament hier – Herr Bösch und Herr Rübig haben es gesagt –, dass 1999 nach den schlechten Erfahrungen mit OLAFs Vorgänger auf der Unabhängigkeit des neuen Amtes bestanden hat. Nur aus pragmatischen Gründen wurde damals – wir erinnern uns – OLAF der Kommission zugeschlagen oder an sie angekoppelt.

Leider sind die Erinnerungen an die Skandale von 1999 bei manchen schon verblasst und damit auch der Respekt vor der notwendigen Unabhängigkeit einer Antikorruptionsbehörde. Aus heutiger Sicht reichen die vorhandenen Sicherungen nicht mehr aus, um OLAF gegen Einflussnahmen und vor allem gegen zunehmende Blockaden zu schützen. Machen wir uns eines zuallererst klar: OLAF ist dazu da, um Betrug zu bekämpfen, es ist eine Behörde, die dafür sorgt, dass die Gelder der Steuerzahler sachgemäß verwendet werden. Daher fünf Punkte, die wir mit diesem Bericht unterstützen, für OLAFs Unabhängigkeit:

Zum ersten, das Recht des Generaldirektors in Prozessen vor dem Europäischen Gerichtshof zu intervenieren. Dieses Recht stellt sicher, dass OLAF seine Untersuchungsergebnisse konsequent verteidigen kann. Die zweite wichtige Garantie ist das Recht des Überwachungsausschusses, die Kommission oder ein anderes Organ vor dem Gerichtshof zu verklagen, wenn OLAFs Unabhängigkeit in Gefahr ist. Dieses scharfe Schwert ist notwendig, denn in der Vergangenheit wurden Warnrufe des Überwachungsausschusses schlichtweg ignoriert.

Drittens, liegt eine Garantie für die Unabhängigkeit auch in OLAFs Verpflichtung, Sachverhalte, die einen Straftatbestand erfüllen könnten, an die Justiz weiterzuleiten.

Der vierte Punkt ist, dass es auch auf die Qualifikation und Charakterstärke der verantwortlichen Personen ankommt. Fünftens freue ich mich, dass der OLAF-Generaldirektor wiederbenannt werden kann. Es kommt also auf Erfahrung und auf Leistung an.

Wir sollten uns also davor hüten, OLAF schlecht zu reden. Das hat die Erfahrung mit anderen Antikorruptionsbehörden gezeigt, das hilft niemandem. Allerdings stimme ich mit dem Kollegen Bösch absolut darin überein, dass der Rat mitmachen muss. Es fehlt eine französische oder eine tschechische Erklärung dazu – die sind noch nicht einmal anwesend –, so funktioniert das am Ende nicht!

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Nasza debata przypada tuż przed dziesiątą rocznicą powstania OLAFu. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych powstał na gruzach skompromitowanej, oskarżanej o korupcję i nepotyzm Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jacques'a Santerra. Życie pokazało, że OLAF jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania administracji unijnej, ale także jego samoistnienie i działanie jest sygnałem dla opinii publicznej państw członkowskich Unii, że organy Unii Europejskiej są pod stałym nadzorem, kontrolą i pod lupą. Praca OLAFu sama w sobie zwiększa prestiż instytucji europejskich.

Obecne, bardzo już zaawansowane prace mają służyć faktycznemu wzmocnieniu roli OLAFu poprzez: po pierwsze, usprawnienie warunków jego pracy, po drugie, poprawę jakości działalności operacyjnej, po trzecie, o czym mówili moi przedmówcy, wzmocnienie jego niezależności (podziękowania przy tej okazji dla Pani sprawozdawczyni). Prace te trwają już faktycznie 4 lata. Inicjatorem ich była Komisja Europejska, pomna nieszczęsnych doświadczeń sprzed 9 lat, gdy została zmuszona do dymisji. W sprawie dokumentu określającego nowe ramy OLAFu konsultowana była Rada Unii, Trybunał Obrachunkowy, Inspektor Ochrony Danych, ale także, co ważne, zorganizowano public hearing (przesłuchanie publiczne), a więc sięgnięto po głos opinii publicznej. Właśnie wnioski z tego public hearing oraz specjalnego sprawozdania Trybunału spowodowały istotne zmiany w stosunku do pierwotnych propozycji sprzed 4 lat. Na przykład konieczne okazało się doprecyzowanie kwestii współpracy OLAFu z państwami członkowskimi Unii oraz z instytucjami, organami i organizacjami Unii Europejskiej.

Sprawą kluczową jest realne zwiększenie niezależności OLAFu. Jego personel musi wykonywać swoje zadania w warunkach pełnej niezależności. W sytuacji dochodzeń OLAFu w zakresie dystrybuowania środków unijnych, zarówno przeznaczonych dla państw członkowskich, jak i na pomoc zewnętrzną, należy zagwarantować uczestnictwo zainteresowanych państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych w trakcie czynności wykonywanych przez OLAF. W celu przyśpieszenia prac OLAFu należy zagwarantować udzielanie temu urzędowi przez instytucje, organy, urzędy i unijne agencje natychmiastowego i automatycznego dostępu do baz danych dotyczących zarządzania funduszami Unii Europejskiej oraz wszelkich baz danych i ważnych informacji. To jakby wbrew pewnej praktyce, która miała miejsce jeszcze jakiś czas temu, gdy same te instytucje zamykały się hermetycznie przed kontrolą.

Państwa członkowskie nie mogą traktować OLAFu jako wroga czy też zbędnej instytucji. Każdy kraj Unii powinien wskazać organy swojej administracji, które będą na bieżąco współpracować z OLAFem. Jak wiadomo nie wszystkie spośród naszych 27 państw powołały wyspecjalizowane służby odpowiedzialne za koordynowanie na szczeblu krajowym walki z nadużyciami finansowymi w obszarze środków unijnych. Niezbędna jest bliska współpraca OLAFu i Europolu oraz OLAFu i Eurojustu.

OLAF musi też działać w sposób bardzo przejrzysty, także gdy chodzi o procedurę prowadzenia dochodzeń, gwarancji proceduralnych, kontroli legalności czynności dochodzeniowych i procedur odwoławczych dla osób podejrzanych lub takich, które mogą stać się w szybkim tempie podejrzanymi. W zakresie procedur dotyczących państw członkowskich kontrole mogą sprawować przedstawiciele tych państw członkowskich. Mogą w nich uczestniczyć reprezentujący władzę sądowniczą, a właściwie zaangażowani w strukturę OLAFu. O tym mówią poprawki.

Jestem jednocześnie przeciwny nadmiernym sankcjom wobec urzędników instytucji europejskich, którzy pozwolą sobie na nieuprawnione ujawnienie informacji dotyczących poszczególnych urzędów i potencjalnych praktyk korupcyjnych. Przypadek naszego kolegi, pana van Buitenena, dziś europosła, niegdyś urzędnika Komisji Europejskiej, wskazuje na to, że w przeszłości swoistym represjom były poddawane nie te osoby, które dopuściły się nadużyć, ale te, które starały się te nadużycia wskazywać, tropić je i ujawniać. Niech te doświadczenia będą swoistą przestrogą także, gdy chodzi o konkretne zapisy dotyczące kar i sankcji dla urzędników ujawniających w sposób nieuprawniony informacje.

Na koniec, obywatele państw członkowskich często przesadnie utożsamiają zjawisko korupcji i nadużyć z instytucjami europejskimi. Żeby temu przeciwdziałać, trzeba większej przejrzystości w pracy organów Unii, ale też zdecydowanie lepszej informacji o prowadzonych dochodzeniach, o metodach, jakimi Unia realnie walczy z procederem korupcji. Skrywanie tych informacji pod pretekstem, że mówienie o nich obniży prestiż Unii jest poważnym błędem. Przeciwnie, trzeba te sprawy nagłaśniać, aby obywatele i podatnicy krajów tworzących Unię Europejską wiedzieli, że złodziejstwa nie zamiata się u nas wstydliwie pod dywan.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, collega's, dit is een oefening in het maken van wetgeving in het kader van de medebeslissingsprocedure. Dat betekent samenwerking tussen Parlement en Raad en, inderdaad, de Raad is afwezig. Laat ons eerlijk zijn, het Franse voorzitterschap is totaal ongeïnteresseerd. Dat is ook de reden waarom ze er niet zijn. Ik gun mevrouw Gräβle een akkoord in eerste lezing met het Tsjechische voorzitterschap, maar ik vrees het ergste. Ik denk dat ook de Tsjechen weinig daadkracht tentoon zullen spreiden.

Ter aanvulling op de vijf punten die de heer Chatzimarkakis heeft opgesomd en die ik volledig ondersteun, wil ik tien punten opsommen die wij als Commissie begrotingscontrole belangrijk vinden in de samenwerking met mevrouw Gräβle en die wij absoluut noodzakelijk achten.

In de eerste plaats zijn wij voor een betere samenwerking tussen OLAF en Eurojust wanneer het gaat om uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende misdaad tussen meer dan twee lidstaten. De samenwerkingsovereenkomst tussen OLAF, Eurojust en Europol is van zeer groot belang.

Ten tweede: een duidelijker omschrijving van de rol en de plichten van de directeur-generaal van het bureau voor fraudebestrijding OLAF. Zo kunnen we hem of haar ter verantwoording roepen.

Derde punt: een duidelijker omschrijving van de taken van het OLAF-personeel. De verplichting om onderzoeken minder dan 12 maanden te laten duren en maximaal te verlengen met 6 maanden. Als een onderzoek langer dan 18 maanden duurt, dan moet er teruggekoppeld worden naar het Comité van toezicht.

Ten vierde: een duidelijke versterking van de rechten van de verdediging. Ten vijfde: een uitdrukkelijk gegarandeerde bescherming van de bronnen van journalisten. Ten zesde: duidelijker afspraken over de rol en de relatie tussen OLAF en het Europees Parlement en de Commissie begrotingscontrole.

Zeven: duidelijke regels over de openbaarheid van informatie naar het algemene publiek toe. Acht: de versterking van de rol van het Comité van toezicht, ook inzake personeel en eigen samenstelling. Het zullen experts zijn, benoemd voor vijf jaar met een ervaring met onderzoeken en de gerechtelijke wereld.

Negen: een betere procedure voor de aanstelling van de directeur-generaal. Tien: een betere bescherming van de rol van klokkenluiders en van personen naar wie een onderzoek loopt.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, de geldstromen van de Europese Unie zijn fraudegevoelig. Doordat een groot deel van de uitgaven verband houdt met het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de regionale fondsen, wordt de Unie tot doorgeefluik. De verantwoordelijkheid wordt daardoor gedeeld met anderen en die beschouwen het toegezegde geld als hun eigen geld. Geld inzamelen op centraal niveau en dat vervolgens uitdelen aan groepen belanghebbenden of aan projecten in gemeenten of provincies, bemoeilijkt de controle.

Deze week hebben we de Raad uitgenodigd om ermee in te stemmen dat meer geld wordt uitgedeeld voor schoolfruit. Zo'n regeling is nuttig voor de gezondheid van kinderen, maar dit kan het beste worden georganiseerd op kleinschalig, lokaal niveau in plaats van op het meest grootschalige niveau dat we in Europa kennen. Mogelijk kunnen we het risico van fraude sterk verminderen door de geldstromen toe te spitsen op budgetsteun of vereveningsbijdragen voor de armere regio's, met als enig criterium dat de inwoners van die gebieden daarmee zo veel mogelijk in de gelegenheid moeten worden gesteld om te blijven wonen en werken in hun gebied van oorsprong. Het wegnemen van inkomensverschillen, het scheppen van banen en het tot stand brengen van goede voorzieningen maken dan veel arbeidsmigratie overbodig. Dat vermindert ook de daaruit voortvloeiende problemen.

Zo ver is het nú nog niet. Zo lang de uitgaven fraudegevoelig blijven, zijn omvangrijke controle en fraudebestrijding nodig. Alleen veel geld en personeel volstaan daarvoor niet. De fraudebestrijdingsdienst OLAF kan alleen goed functioneren als ze zich volstrekt onafhankelijk en kritisch kan opstellen ten opzichte van Commissie en Raad. Bij de benoeming van de huidige directeur werd afgeweken van de aanbeveling van een onafhankelijk selectiepanel dat adviseerde over de zeven meest geschikte kandidaten. De Commissie zag de huidige directeur reeds bij voorbaat als haar voorkeurskandidaat. Over hem wordt ook gezegd dat hij een te grote invloed wil uitoefenen op de selectie van zijn medewerkers zodat die te afhankelijk van hem worden. Dit alles draagt niet bij tot het vertrouwen in de ernst van de fraudebestrijding. Veel kiezers zien dit onoverzichtelijke Europa als een fraudeparadijs.

Bovendien blijkt dat klokkenluiders hun aanwijzingen inzake fraude niet veilig aan OLAF kunnen overdragen. Als hun rol uitlekt, kunnen zij als straf voor de schending van de geheimhouding worden ontslagen. Daarnaast wordt ook te vaak gewacht tot de pers een schandaal in de openbaarheid brengt en strafbare feiten mogelijk verjaard zijn. Ook hoor en wederhoor zijn niet goed geregeld. Te veel onderzoeken worden vertraagd of gestopt voordat een bevredigend resultaat is bereikt.

Het verslag-Gräβle zet de eerste kleine stappen in de goede richting. Het kan leiden tot wat meer autonomie voor OLAF, tot minder beheersing van de werkwijze door de Europese Commissie en tot betere bescherming voor betrokkenen. Mijn fractie steunt deze eerste stappen, maar we hebben niet de illusie dat het probleem daarmee is opgelost. Het Comité van toezicht zal verder moeten worden versterkt en de medebeslissing over de wijziging van deze Verordening nr. 1073/1999 mag niet worden vertraagd of gestopt.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, för IND/DEM-gruppen. – Fru talman! Skandaler på grund av korruption, bedrägerier och oegentligheter har varit legio under EU:s historia. Det folkliga förtroendet för EU är lågt. I Sverige mäter vi varje år svenska folkets förtroende för olika institutioner. I toppen hittar vi t.ex. sjukvården, polisen och kungahuset, längre ner politiker, fackföreningar och kvällstidningar. I den absoluta botten ligger EU-kommissionen och Europaparlamentet. Mönstret är stabilt.

Så EU behöver en effektiv bedrägerimyndighet. Men vi har dåliga erfarenheter av OLAF; bristande oberoende, bristande öppenhet, dolda påtryckningar vid utnämning av generaldirektör och övervakningskommitté.

Vår föredragande Ingeborg Gräßle har lagt ner ett energiskt arbete för att garantera oberoende, transparens och strikt efterlevnad av regelverket. Jag uppmanar kammaren att ge sitt fulla stöd till Ingeborg Gräßles förslag. Det är ett viktigt första steg i EU:s långa marsch för att, om möjligt, vinna medborgarnas förtroende.

Låt mig avsluta med att särskilt varmt plädera för ett ändringsförslag som jag själv har initierat. Detta kräver att alla EU-organ respekterar det journalistiska källskyddet.

Efter den skandalösa Tillackaffären, där OLAF-ledningens eget agerande förtjänar skarp kritik, är detta en helt nödvändig reform. Det blev till slut Europadomstolen här i Strasbourg som helt friade Tillack i fjol. Varken OLAF, Europaparlamentet eller EG-domstolen tog sitt ansvar.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Mevrouw de Voorzitter, het is van groot belang dat de Europese Unie over een efficiënt en goed uitgebouwd bureau voor fraudebestrijding beschikt. Dit is des te meer het geval naarmate de budgetten stijgen en de buitenlandse hulp toeneemt, zonder dat men altijd goed kan controleren of de ingezette middelen wel goed worden aangewend. De publieke opinie, de belastingbetaler stelt zich daar vaak vragen over en terecht, denk ik.

Dit verslag bevat een groot aantal goede voorstellen en ik zal het dan ook goedkeuren, al denk ik dat er verder nagedacht moet worden over de onafhankelijkheid van OLAF. OLAF is een directoraat-generaal van de Europese Commissie. De politieke verantwoordelijkheid berust bij de ondervoorzitter van de Commissie. Op operationeel gebied en onderzoeksgebied is het bureau wel onafhankelijk, maar deze hybride status is, op zijn minst gezegd, potentieel problematisch. Ik ben ervan overtuigd dat een onafhankelijk statuut de slagkracht van het bureau enkel kan vergroten.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). - Madam President, I would like to congratulate Dr Gräßle. Our rapporteur tried to reconcile all the parties and by doing this she could identify current problems, could find practical solutions and could find compromise.

At present things are not too satisfactory. We see the Court of Auditors refusal to sign off the EU’s account for the 14th time in a row due to the number of irregularities and fraud cases which involve EU money. It is high time to support a tougher approach tackling the misuse of EU funds. Since the establishment of the European Public Prosecutor’s office is postponed, it is high time to move forward in the fight against fraud by strengthening the independence of the European Anti-fraud Office and by strengthening the investigative power of OLAF.

There is an important point in the Gräßle report: strengthening cooperation with the Member States. Although the regulation states that all national and international partners must provide all the cooperation necessary, there is no detailed legal basis for such cooperation. The number of obstacles even increases when we come to cross-border anti-fraud cooperation. There is a great need, therefore, for the amended regulation which comprises a better cooperation management between OLAF and the competent authorities of the Member States. The only institution which really has the means to protect the financial interest of the EU is the European Parliament. If we do not stand up for the fight against corruption and fraud, there is no one to replace us.

Finally, I would like to raise an interesting point. While the European countries are among the so-called ‘cleanest countries’ in the 2008 Global Corruption Perception Index, according to recent studies these wealthy countries like to show preference for using illegal means, for example bribery, in their outside overseas businesses. I agree with all those who find these double standards unacceptable.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - Señora Presidenta, quiero felicitar cordialmente a la señora Gräßle y, sobre todo, agradecerle su apertura de espíritu a la hora de aceptar sugerencias y propuestas concretas. Puedo afirmar, y la felicito por ello, que ha logrado encabezar un equipo de trabajo dinámico para llegar al mejor de los resultados posibles. ¡Felicidades, señora Gräßle!

Creo que lo más importante en este texto, aquello por lo que al menos mi grupo también ha peleado, y en ello hemos encontrado la atención de la señora Gräßle, ha sido la garantía de la protección de los derechos de los ciudadanos sujetos a la investigación.

Los principios de presunción de inocencia, la privacidad y confidencialidad, las garantías procedimentales así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea van a ser a partir de ahora los referentes axiales de ese código de procedimiento para la investigación de la OLAF, que queremos que se publique lo antes posible y que se dirige además también, y debe dirigirse, al Consejero supervisor creado a tal fin, para dar respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos en treinta días laborables.

También se ha reforzado el papel del Comité de vigilancia, que debe proteger la independencia de la OLAF mediante el control regular de la ejecución de la función investigadora y que, además, —quiero aclarar y supongo que también la señora Gräßle lo hará— puede acudir ante el Tribunal de Justicia —de ello se ha cuidado la ponente— al igual que el Director, que también puede llevar a las instituciones ante el Tribunal de Justicia. De esta manera, también la tarea del Director de la OLAF se ve más protegida y con mayores garantías.

Se refuerza también el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento de concertación institucional —creo que eso también es un elemento importante y novedoso— y, aunque nos hubiera gustado no tener que ampliar los plazos de prórroga, porque dos años siempre nos parece demasiado, entendemos las dificultades y la complejidad de las investigaciones, pero para ello esperamos que la Comisión —y aquí también le agradezco al señor Kallas su apertura de espíritu y el apoyo que nos ha dado— en los cuatro años que están previstos para que nos presente el informe después de la aplicación nos pueda decir cómo podemos mejorar este punto de reducir en lo que se pueda los plazos de las investigaciones.

Y ello siempre a la espera de la creación de la Fiscalía europea, anhelo en el que apoyo también a la ponente. ¡Gracias, señora Gräßle!

 
  
MPphoto
 

  Paul van Buitenen (Verts/ALE). - Voorzitter, commissaris, ik ben verdrietig. Op voorstel van rapporteur Gräβle worden in onwetendheid aan OLAF verdere bevoegdheden toegekend terwijl OLAF controle ontbeert. In 1999 voorspelde het toenmalige Comité der wijzen dat OLAF als interne commissiedienst met een onmachtig Comité van toezicht niet zou werken. De gevolgen zien we. Niet gehinderd door verantwoording en controle gaat het OLAF-management en vooral zijn directeur-generaal keer op keer in de fout. Gemanipuleerde personeelsselectie, schending van de rechten van de verdediging, het verbergen van bewijsmateriaal en het indienen van strafrechtelijke dossiers met verstreken vervolgingstermijnen. Het pièce de résistance is de door OLAF verzonnen aanklacht wegens omkoping tegen een journalist die naar de zin van OLAF te goed was geïnformeerd. OLAF slaagt er zelfs in om toestemming voor een huiszoeking te krijgen en de spullen van de journalist worden in beslag genomen. Vervolgens liegt OLAF jarenlang over de werkelijke toedracht tegen de Commissie, het Parlement, het gerechtshof, de ombudsman en de openbare ministeries in België en Duitsland. OLAF stuurt zelfs zijn eigen onderzoekers op pad met valse informatie. Hoe ver kan dit gaan?

De Commissie is op de hoogte en moet dit stoppen, maar zegt daartoe niet bevoegd te zijn. De Commissie trekt daarom juist dit voorstel terug. Het is in goede bedoeling gemaakt, u gaf dat al aan. Het voortschrijdend inzicht in de huidige misstanden maakt echter noodzakelijk dat een ander toezicht op OLAF wordt uitgeoefend en dat één van de door u aangegeven opties vervalt. De oplossing is een onafhankelijk OLAF dat los van de Commissie en onder bevoegd toezicht staat, dat niet wordt benoemd door de politiek, maar door de openbare ministeries van de lidstaten. Een en ander totdat er een Europees openbaar ministerie is.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! Dass die Europäische Union in den Augen der Öffentlichkeit so schlecht dasteht, hat leider auch viel mit OLAF zu tun. An meinen Vorredner kann ich anschließen: Dieses OLAF ist weder Fisch noch Fleisch, und es ist geprägt von Willkür. OLAF-Mitarbeiter wenden sich mittlerweile an mich und sagen, wie deprimierend die Situation sei, dass man mit zweierlei Maß misst, dass keine klaren Vorgaben gegeben werden. Sogar ein OLAF-Mitarbeiter selbst hat die Praktiken von OLAF mit der Geheimpolizei verglichen, also der Einrichtung einer nicht demokratischen Institution. Aktueller Anlass war natürlich wieder der so genannte Galvin-Bericht, dieser interne Bericht, in dem sehr viele Praktiken von Abgeordneten dargelegt werden, die, wenn OLAF mit gleichem Maß messen würde, zu massiven Untersuchungen hätten führen müssen, unter anderem gegen den, der sich als Vater von OLAF bezeichnet, Herbert Bösch.

Was passiert da, unter anderem gegen deutsche Abgeordnete? Was passiert da, unter anderem gegen sehr viele andere? Statt entsprechend vorzugehen und das zu tun, was bei mir gemacht worden ist, nämlich zu sagen, wir tun etwas aus eigener Initiative heraus. Dort, wo wirklich ein klarer Betrugserdacht vorliegt – auf Steuerhinterziehung, auf illegale Parteienfinanzierung –, lehnt sich OLAF zurück und tut nichts. Das hat natürlich auch viel mit der persönlichen Einstellung des derzeitigen Generaldirektors zu tun. Sie sind gefordert, Herr Kommissar. Was da abgeht, ist einer Demokratie nicht würdig. Bei mir hat man Formalfehler konstruiert und gesucht und gesucht. Und es war am Schluss nichts dran. Eine Peinlichkeit für OLAF.

Dort, wo etwas dran wäre, macht man nichts, schaut man weg. Gerade deshalb bin ich der Meinung, dass so, nicht nur wie OLAF aufgestellt ist, viele EU-Beamte arbeiten und man diese EU-Beamtenschaft in dieser Form nicht tragen kann, dass sogar viele EU-Beamte in Wirklichkeit vor Gericht gestellt gehören und dass wir tatsächlich auf europäischer Ebene endlich eine echte Demokratie brauchen, mit Gewaltenteilung, und nicht ein solches OLAF!

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE). - Herr Präsident! Ich möchte schon gerne klarstellen, dass der Herr Martin, der jetzt hereinkommt, bei diesem einen Punkt praktisch feststellt, OLAF hätte gegen Bösch ermitteln sollen. So etwas gehört sich nicht, weil das heißt, dass hier ein Betrugsverdacht vorliegen würde, weil ich ja ganz genau weiß, dass OLAF ja nur bei Betrugsverdacht ermitteln kann.

Ich bitte, dass das Präsidium so etwas ausräumt. Ich weise so etwas zurück, so etwas geht nicht! Ich hoffe, dass entsprechende Maßnahmen gegen Herrn Martin ergriffen werden. Hier wird ohne jede Grundlage gesagt, OLAF hätte gegen den Kollegen Bösch und gegen andere deutsche Kollegen vorgehen müssen. So geht das nicht, und ich erwarte, dass hier Maßnahmen getroffen werden.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Die Mitgliedstaaten, Europol und Eurojust werden sich jetzt regelmäßig mit den Erkenntnissen von OLAF befassen müssen.

Die Informationen des Amtes für Betrugsbekämpfung fließen so unmittelbar in die polizeiliche Arbeit und auch in die Rechtsprechung ein, und zwar verpflichtend und verbindlich. Als Mitglied im Ausschuss für regionale Entwicklung begrüße ich diese Reform ausdrücklich. OLAF muss diese neu gewonnene Stärke nutzen, denn die Strukturfonds sind unser Sorgenkind. Die Zahl der Unregelmäßigkeiten ist dramatisch gewachsen, die Schadenssumme stieg dabei von 43 Millionen Euro im Jahr 1998 auf 828 Millionen Euro im Jahr 2007! Diese Entwicklung ist nicht hinnehmbar. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt Kontrolle und Strafverfolgung verbessern. Wir müssen aber auch stärker darauf drängen, dass die Mitgliedstaaten ihre Fördermittelempfänger veröffentlichen.

Wir sollten an einer Ursache für den Missbrauch ansetzen. Ich bin der Meinung, dass wir bei der Vergabe der Gelder zu wenig auf Eigenverantwortung der Regionen setzen. Deshalb müssen wir die verpflichtende Mitfinanzierung der Regionen und Projektträger erhöhen und wir müssen mehr Programme auf Darlehensbasis anbieten. Wenn sich die Empfänger der Gelder mit der nachhaltigen Erfolgsaussicht ihrer Projekte stärker identifizieren, dann wird es auch weniger Missbrauch geben und weniger Arbeit für die OLAF-Betrugsbehörde.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Madam President, before I make my point, I would just like to make a comment to my colleague, Mr Martin. Whilst he has some very valid points to make, in his scattergun approach he should not try and take out an honest, decent and good man like Mr Bösch, who in my experience of his chairmanship of the Committee on Budgetary Control – even though we might disagree on many points – is exactly what I have described him as.

My concern with OLAF’s problem is that it has a huge conflict of interests going on. It is not necessarily OLAF itself, but the strange relationship whereby it is part of the Commission, even though it is occasionally called upon to investigate that body. That is why I am concerned that OLAF, which was born following the 1999 ‘Wise Men’s’ report – and that report called for it to be independent of the Commission – spends less and less of its time investigating internal Commission matters. Certainly some of its other investigations are very sexy and exciting, but I am not convinced that Mrs Gräßle’s report addresses the problems of OLAF’s independence in this way.

Finally, I am concerned that there is another level of conflict of interests. Should OLAF members of staff be allowed to have relatives working in parts of the EU institutions that they might be investigating? Indeed, should we not – this Parliament that has banned spouses from working for MEPs – now extend this call to say that only one family member should work in any of the EU institutions to prevent such future conflicts of interests?

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Ich glaube, für OLAF ist ganz besonders wichtig, dass man unterscheidet zwischen der Desinformation – die teilweise stark von außerhalb von Europa gesteuert wird – und auf der anderen Seite der Bürokratie von Verträgen, die oft 50 - 60 Seiten lang sind, und den Handbüchern, die über 600 Seiten haben, wo natürlich dementsprechend dann die meisten Fehler auftreten.

Wir sollten hier klarstellen, dass einfache und klare Vorschriften natürlich auch wesentlich leichter einzuhalten sind als komplexe und umfangreiche. Deshalb appelliere ich an den Rat, dass wir genau diese Verbesserung der Rahmenbedingungen so schnell wie möglich durchziehen. Wir brauchen OLAF für Transparenz und für Gerechtigkeit in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, I am grateful for all the remarks, which reflect very clearly the controversial nature of this topic.

As Ms Gräßle mentioned, this proposal started in 2004, when times were completely different.

I like the expression ‘there is a conflict of interests’. There is a clear institutional conflict of interests between independence and accountability. We must continue to work and have this debate. Whatever will happen cannot happen without collaboration between Parliament, the Council and the Commission on how to solve this conflict of interests. As I have said, there are not many, but some, possibilities. Most of you clearly support the idea of greater independence, which also means greater accountability. Let us find out what is possible. There are certain clear limits within the Commission. It is very clear that the directorate general cannot go independently to the courts: it is not possible within the legal framework.

A very important point mentioned by many of you was the right to go to the Member States. Again, it is the Commission that takes action in the Member States, and there are clear limits to the extent of involvement by the Commission which is acceptable to Member States. The Commission is accountable here and to the public for OLAF’s activities, so we would be very happy to have a more independent OLAF, which could go independently to the courts and be independently accountable, with a separate discharge. We would welcome all these things and also very clear supervision both of the investigations and of the content of those investigations.

At present we do not have a public prosecutor. This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions. Let us continue this work. As I said, we will formulate a concept paper on the basis of this discussion. I am looking forward to fruitful debates with the honourable Members and the rapporteurs on this issue.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, Berichterstatterin. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Kommissar! Danke für die Debatte. Ich glaube, dass der Herr Kommissar jetzt gesehen hat, dass diesem Parlament die Unabhängigkeit von OLAF wirklich am Herzen liegt. Ich möchte auch, dass diese Debatte in die Gespräche, die wir jetzt zu führen haben, eingeht. Ich möchte darum bitten, dass wir diese Gespräche wirklich allmählich anfangen, dass wir uns über die Änderungsanträge austauschen und dass wir dann nicht auf eine Haltung treffen nach dem Motto „geht nicht, geht nicht, geht nicht“. Es ist der Wille des Parlaments. Wir sind in der Mitentscheidung und wir werden diese Mitentscheidung auch bei der EU-Kommission einfordern. Wir stützen sie ja, wir wollen, dass Sie auf OLAF Einfluss behalten, aber es muss ein Einfluss an der richtigen Stelle sein. Es muss ein Einfluss sein, der OLAF mehr unterstützt als bisher.

Wir sind nur in Teilen zufrieden, und das ist auch das Ergebnis der Arbeit der EU-Kommission. Wir haben viele Themen auf dem Tisch, die wir sehr ernsthaft besprechen müssen. Ich bin dazu bereit und ich freue mich auf die Debatte, aber ich möchte schon darum bitten, dass es in dieser Debatte zuerst eine Art Lockerungsübung für die Kommission gibt, denn sonst müssen wir uns erst gar nicht zusammensetzen, wenn das hier in Zement gegossen und in Stein gemeißelt ist, was Sie hier heute vorgetragen haben. Wir müssen uns ganz ernsthaft darüber unterhalten, was geht, und dann auch gerne, was nicht geht.

Ich möchte zwei Dinge zurückweisen: Zum ersten das Zerrbild, das einige Kollegen wirklich aus eigenem Interesse und aus kleingeistigem Interesse hier von OLAF malen. Es ist ein Zerrbild, das mit der Realität nichts zu tun hat. Dieses Zerrbild – und das bitte ich OLAF Kenntnis zu nehmen – ist nicht die Mehrheitsmeinung des Hauses. Wir glauben, dass OLAF eine wichtige Arbeit leistet, übrigens auch im Fall des Kollegen Martin. Es war ja nicht so, dass an dieser Geschichte nichts dran war, sondern es war so, dass die österreichische Staatsanwaltschaft diese Ermittlungsergebnisse von OLAF nicht aufgreifen wollte. Das erleben wir ja nun öfter.

Auch Sie, Herr Kollege Martin, dürfen in diesem Hause bei der Wahrheit bleiben! Auch Sie! Ich möchte dem Kollegen van Buitenen sagen, dass ich es sehr bedauert habe, dass Sie die Angebote zur Zusammenarbeit nicht wahrgenommen haben. Wir haben zweimal miteinander gesprochen, aber ich glaube, dass man OLAF nicht in Einzelfällen betrachten kann. Es geht bei Organisationen immer auch was schief, aber es gibt auch nicht das richtige Bild, wenn man aufgrund dieser Einzelfälle dann das Ganze betrachtet. Das habe versucht, nichts zu tun. Ich möchte das auch ausdrücklich anerkennen. Ich schätze Sie persönlich sehr, habe auch alle Ihre Bücher gelesen. Aber ich glaube, dass es unterschiedliche Arbeitsmethoden gibt, und in der Politik läuft man Gefahr, dass man nicht zum richtigen Ergebnis kommt, wenn man die Einzelfälle in den Vordergrund stellt.

Ich glaube, dass wir einen guten Bericht vorliegen haben!

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! Ich beziehe mich auf Artikel 145 und 149, persönliche Bemerkungen, das sind dann drei Minuten. Es ist einfach ungeheuerlich, was hier passiert. OLAF macht aus ganz dünner Suppe, wo gar nichts war, aus eigenen Ermittlungen, einen Vorwurf gegen mich. Dieser hatte bei uns einen massiven Einfluss auf den Wahlerfolg in 2006. Die Staatsanwaltschaft stellte ein Jahr später fest, dass es sich allenfalls um irgendwelche Formalfehlerchen gehandelt haben mag, die in keiner Form irgendwelche Erhebungen rechtfertigten. Es kam zu keinerlei Verfahren, es wurde komplett eingestellt. Gar nichts ist passiert.

Was Frau Gräßle hier macht, das ist Verleumdung, das ist der fortgesetzte Versuch des Rufmords. Das ist genau die Instrumentalisierung von OLAF: Wenn OLAF zu einer Erkenntnis kommt und die Nationalstaaten nichts umsetzen, ist er trotzdem schuldig. Das ist eine wahre Schweinerei! Was ist die Doppelbödigkeit bei dieser Schweinerei, Frau Gräßle? Dass dort, wo es wirklich Verdachtsmomente gegen Abgeordnete, gegen andere gibt, überhaupt nicht ermittelt wird, gar nichts gemacht wird. Das untergräbt die Demokratie in Europa. Weil man da mit einem Geheiminstrument, das sehr unter politischer Kontrolle steht, gegen unliebsame Gegner auftritt, agiert, und dann immer nur versucht, irgendetwas dranzuhängen und bei wirklichen falschen Aussagen bleibt, obwohl sogar staatliche Institutionen – und da schätze ich wirklich die vergleichsweise unabhängige österreichische Justiz – sagen: Da war überhaupt nichts dran! Das ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Wählers und ein Schlag ins Gesicht der Glaubwürdigkeit Europas. Wenn man mit 14 % der Wählerstimmen gewählt wurde und dann in dieser Form abgekanzelt wird, und man immer wieder falsche Tatsachen weitergibt, dann ruiniert das das, was man früher einmal als eine integrierbare und faire Möglichkeit gesehen hat. So machen Sie Europa kaputt, das ist Demokratiezerstörung, Kollegin Gräßle!

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi alle 12.00.

 

5. Преразглеждане на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la discussione sull'interrogazione orale alla Commissione sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, di Miroslav Ouzký, a nome della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (O-0085/2008 - B6-0479/2008).

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký, author. − Madam President, it is difficult to stand up now after that particularly lively debate and switch to another topic!

I would like to stress that the good and consistent enforcement of environmental legislation is essential for its credibility, for a level playing field and for ensuring that the environmental objectives will be met. The issue of environmental inspections is, therefore, very important for the work of my committee, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.

On 14 November the Commission published the communication on environmental inspections in the Member States. This communication reviewed Recommendation 2001/331/EC of the European Commission, providing minimum criteria for environmental inspections.

The communication contains some worrying messages. It states that the information submitted by the Member States on the implementation of the recommendation is incomplete or difficult to compare. It states that there are still large differences in the way environmental inspections are being carried out in the EU. It states that the scope of the recommendation is inadequate and that it does not include many important activities such as Natura 2000 and the control of illegal waste shipping. It states that inspection plans have not been implemented and where they do exist that they are often not publicly available.

My committee noted with concern the conclusions from the Commission stating that the full implementation of the environmental legislation in the Community cannot be ensured. This would not only lead to continuing damage to the environment, but also to the distortion of competition within and between the Member States.

My committee therefore formulated four questions to the Commission, which can be summarised as follows. First, why does the Commission only wish to amend the recommendation – why does it not propose a directive on environmental inspections? Second, why has the Commission opted instead for attaching environmental inspection requirements to existing directives individually, a process that will take a lot of time? Third, why is the Commission not prepared to use a directive to define terms such as ‘inspection’ and ‘audit’, which are interpreted in different ways by Member States? Fourth, why is the Commission not prepared to transform IMPEL into an effective EU environmental inspection force?

I would like to thank the Commission in advance for its reply and I would like to conclude by emphasising that, in my opinion, the implementation and enforcement of environmental legislation should get the same political attention as the adoption of the legislation in the Commission, in the Council and in Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, I am very happy to be presenting my green credentials in addition to my anti-fraud credentials, so changing topics is also a pleasure. I would like to thank the European Parliament for this discussion on the very important topic of environmental inspections.

Recognising the need for EU-wide action, Parliament and the Council adopted the recommendation on environmental inspections in 2001. The objective was to lay down common criteria for environmental inspections in order to ensure a better and more consistent implementation of environmental legislation through the Community.

At the time there was a long discussion on whether these criteria should be binding or non-binding. As a compromise, a non-binding recommendation was adopted. Member States pledged to implement it fully and the Commission was asked to review this decision on the basis of the experience with the implementation of the recommendation by the Member States.

The Commission launched the review process with its communication of November 2007. In this communication the Commission concluded that, although the recommendation has led to improvements in environmental inspections in some Member States, it has unfortunately not been fully implemented in all Member States.

The Commission thus put forward its preliminary views on how the situation could be improved. The measures that we deem necessary are: firstly, a modification of the recommendation to make it stronger and clearer, including a better reporting mechanism; secondly, where necessary, to complement the recommendation with legally binding inspection requirements in individual directives; and thirdly, to continue supporting the exchange of information and best practice between inspectorates in the context of IMPEL.

The Commission is now gathering the input of the other institutions and of stakeholders on these initial proposals and will then present its final proposals.

Now, coming to the questions raised, I would like to make the following remarks.

Firstly, I would like to clarify that the views presented in the Commission’s communication of November 2007 do not exclude the possibility of the Commission presenting a proposal for a directive on environmental inspections in the future. The Commission’s view, as expressed in its communication, is that there is a need for EU-wide legally binding rules to ensure effective environmental inspections. In that respect we have the same position as Parliament.

The question is, however, whether such rules should be horizontal and cover all environmental inspections or whether they should be sectoral and apply to specific installations or activities.

Both of these approaches have their advantages and disadvantages. A horizontal approach would be simpler and quicker to put in place. On the other hand, the sectoral approach would enable us to better address the specific aspects of the different installations or activities. For instance, the requirements for inspections of waste shipments are completely different from those for the inspection of industrial installations. By being more targeted we could set more effective requirements.

To some extent, the sectoral approach is the one that we have already been practising for several years. For example, in the Seveso II Directive, we have provisions on inspections of installations in order to prevent accidents. These provisions have proven to be very successful. We have now included inspection requirements in our proposal to revise the IPPC Directive.

Another sector where we see the need for further action is the implementation of the EU Waste Shipment Regulation. The growing problem of illegal waste shipments is a risk for human health and the environment.

There is clear evidence of illegal shipments recorded during joint EU waste shipment inspections coordinated by IMPEL. Recent trade data and studies on the export of certain waste streams, in particular electrical and electronic waste and end-of-life vehicles, indicate that significant volumes leave the EU.

In many cases these shipments seem to violate the EU Waste Shipment Regulation’s export bans. Serious incidents of EU exports for dumping of waste in developing countries, such as the Côte d’Ivoire incident in 2006, as well as a recent Greenpeace report about waste illegally shipped to West Africa, underline the severity of the problem.

The Commission is currently examining the need for additional initiatives, including improved legislative requirements, in order to further and strengthen the inspections and controls of waste shipments.

As we stated in our communication, we also see a need to establish common definitions for terms that are relevant for inspections. For this purpose we think that a horizontal recommendation would be an appropriate instrument.

As regards the idea of transforming IMPEL into an EU environmental inspection force, IMPEL was created as an informal network of Member States’ inspection authorities. Its objective is to facilitate exchange of information and best practice between the people who are actually applying environmental legislation in the Member States. I think we should preserve this role of IMPEL of bringing together the expertise of inspectors and allowing for an informal exchange of ideas at European level.

From the Commission’s side we will continue our support to IMPEL and reinforce our successful cooperation. This year IMPEL was transformed from an informal network into an international association. This will not only give IMPEL more visibility but also open new possibilities of activities for IMPEL. To go further and create an EU environmental inspection force with powers of entry and powers to refer Member States to the Court of Justice is an interesting and ambitious idea. However, it would raise important legal and institutional questions.

We should also look at the instruments for the improvement of the enforcement of EU environmental legislation at our disposal at present and consider whether these could be further developed or put to better use. For example, the horizontal infringement cases that the Commission launched against Member States for systematic failure to enforce certain obligations, such as for the presence of thousands of illegal landfills in some Member States, have led to the establishment of improved enforcement strategies in the Member States.

Another example of an initiative that has led to better enforcement is the joint inspections of waste shipments throughout the Community organised within the framework of IMPEL with the support of the Commission. We would consider ways to reinforce this cooperation and encourage all Member States to participate in it.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, on behalf of the PPE-DE Group. – Madam President, I find what the Commissioner has said rather disappointing. I know that he is standing in for Mr Dimas and could not help but read out what was given to him, but I think we need rather more than that.

Environmental legislation is something that most people – perhaps all people – in this Chamber are in favour of – perhaps even including UKIP, who are apparently not here and are perhaps ironing their Union Jacks.

The trouble is that we do not know what is happening in the Member States, and the proposals from the European Commission go only a very little way to improving that situation. We, in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, are still in favour of having a directive rather than a recommendation. I do not, myself, see why we could not have a general directive regarding environmental inspections and specific rules attached to specific directives where that is appropriate.

Let me then turn to the question of an EU environmental inspection force. It is perhaps a little strange that this idea comes forward from the mouth of a British Conservative – vote Blue, go Green – but we do need this, because, otherwise, the Commission is entirely dependent on the Member States for the information that they choose to give it.

It is extraordinary that nine years after the Landfill Directive came into force, Spain is now being prosecuted before the European Court of Justice for having 60 000 illegal landfills, taking up more than half-a-million tonnes of illegally dumped waste. We think we know what is happening south of Naples. The Birds Directive adopted in 1979 is still being widely neglected.

The Commission often finds that its prosecutions before the Court of Justice on environmental matters are initiated by private citizens. I do not think that this is good enough. We should tell the people of Europe that we cannot be sure that the environmental legislation which we are adopting is being complied with. Given the fact that we are now looking at climate change legislation, that is very serious. We must return to the issue of an EU environmental inspection force, which I fully support.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska, w imieniu grupy PSE. – Pani Przewodnicząca! W imieniu mojej grupy politycznej oraz jako członek Komisji Środowiska chcę w pełni poprzeć pytania i podzielam zaniepokojenie posłów, które w nich jest wyrażone.

Komunikat Komisji z listopada 2007 r. wzbudza rzeczywiście wiele kontrowersji i stawia znaki zapytania u wszystkich myślących prośrodowiskowo i u tych, którzy chcą, aby prawo środowiska było nie tylko stanowione w Parlamencie Europejskim, ale by było egzekwowane i by było egzekwowane zgodnie z duchem, który tutaj wypracowaliśmy.

Do tego niezbędny jest system skutecznej kontroli wdrażania i przestrzegania prawa, a my ciągle mamy ten system nieopracowany. Mamy systemy narodowe, które funkcjonują rozbieżnie i różnie, natomiast na szczeblu unijnym mamy zalecenie. Zalecenie nie ma mocy wiążącej. Wszyscy o tym wiemy. Traktat rzymski stanowi w art. 249 o tych sprawach i pokazuje różnice między dyrektywą a zaleceniem. Dlatego bardzo proszę Komisję, aby podeszła do tej sprawy w sposób poważny i zechciała ująć cały system kontroli przestrzegania prawa, inspekcji tudzież sprawozdań wypływających z tych procedur w postać normy wiążącej, w postać dyrektywy dotyczącej kontroli przestrzegania prawa środowiskowego na terenie Unii Europejskiej.

Nie możemy tego pozostawić jak do tej pory i nie możemy oczekiwać, że poprawa jednego z zaleceń z 2001 roku, tzn. nałożenie na to zalecenie nowych obowiązków państw, cokolwiek zmieni. Nie, panie komisarzu, nic nie zmieni. Po prostu, jeżeli chcemy mieć skuteczne prawo środowiska, musimy mieć skuteczny system jego egzekwowania i system kontroli.

I jeszcze raz: pyta pan, czy wprowadzać sektorowe, czy całościowe postanowienia kontrolne. A ja pytam, czy pan chce chronić całe środowisko, czy sektory. A zatem w tym tkwi odpowiedź.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, in de afgelopen jaren hebben we in het Europees Parlement veel milieuwetgeving goedgekeurd. Milieu staat terecht hoog op de agenda. Niet alleen het produceren van wetgeving is echter van belang, maar ook het uitvoeren van die wetgeving. Juist daar blijken nu de problemen te zitten. De uitvoering van het milieubeleid hapert nog al eens, zoals blijkt uit de informatie van de Europese Commissie. Het huidige milieu-inspectiebeleid is vervat in de aanbeveling die in diverse lidstaten nogal verschillend wordt geïnterpreteerd. Ook blijkt uit informatie dat de milieu-inspecties onvolledig worden uitgevoerd. Dit alles leidt ertoe dat ondanks de bestaande milieuwetgeving het milieu er niet altijd baat bij heeft. Als we willen dat het milieu kwalitatief verbetert, moeten we absoluut zorg dragen voor een goede controle op de uitvoering van de wetgeving.

Mijnheer de commissaris, u zei dat u uw geloofsbrieven op milieugebied aanbood. Wat dat betreft moet er nog wel wat gebeuren. Ik was zelf in 2007 en daarvoor rapporteur voor een verordening betreffende de overbrenging van afval. Daaraan is nog heel veel te verbeteren. Wilt u in het kader van een betere implementatie van milieubeleid de bestaande aanbeveling bindend maken?

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - Pani Przewodnicząca! Podzielam pogląd Komisji Europejskiej, że istnieją duże rozbieżności w sposobie przeprowadzania kontroli w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich, co uniemożliwia zapewnienie spójnego wdrażania i egzekwowania prawa wspólnotowego.

W swojej działalności parlamentarnej miałem możliwość zapoznania się z wynikami kilku projektów prowadzonych w ramach sieci IMPEL, w tym m. in. projektu dotyczącego kontrolowania transgranicznego przemieszczania odpadów przez porty morskie. Przekonałem się, że współpraca służb kontrolnych w ramach sieci IMPEL to nie tylko wymiana doświadczeń, ale także, a może i przede wszystkim, wspólne działania kontrolne i wymiana informacji na temat przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy świadomie przenoszą działalność prowadzoną niezgodnie z przepisami do krajów, o których wiedzą, że system kontroli jest w nich słabszy i mogą prowadzić tam swoją działalność bezkarnie. Gdyby systemy kontroli we wszystkich państwach członkowskich były jednolite, takie praktyki nie miałyby miejsca. Jest to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, aby w Unii Europejskiej funkcjonował sprawny i jednolity system kontroli zgodności instalacji z wymogami ochrony środowiska.

W procesie wdrażania i egzekwowania prawa unijnego kontrole są bardzo ważnym instrumentem, jednak państwa członkowskie nadają kontrolom różny priorytet polityczny. Dlatego w pełni popieram wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zmiany dotychczasowych zaleceń tak, aby poprawić ich skuteczność. Zgadzam się z propozycją zawarcia w przepisach sektorowych prawnie wiążących wymagań w zakresie kontroli poszczególnych instalacji i rodzajów działalności. Wtedy będzie można nadać kontrolom większy priorytet polityczny oraz lepiej egzekwować prawo w zakresie ochrony środowiska w całej Wspólnocie.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). - Inspecţiile reprezintă un element important pentru garantarea aplicării şi respectării legislaţiei comunitare în materie de mediu. În acest sens, recomandarea Comisiei de stabilire a unor criterii minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre a reprezentat un important pas înainte la momentul adoptării ei în 2001.

Cu toate acestea, evaluarea aplicării acestei recomandări a scos în evidenţă mai multe elemente de îngrijorare. Comunicarea Comisiei consemnează astfel faptul că există încă diferenţe considerabile în modul în care sunt realizate inspecţiile de mediu la nivel local, regional şi naţional. În plus, s-a constatat că măsurile naţionale adoptate în litera acesteia diferă foarte mult, atât în termenii de aplicare, cât şi de control. Neajunsurile acestei recomandări nu par a fi remediate într-un mod satisfăcător în comunicarea Comisiei. Chiar dacă aceasta îşi propune să vină în întâmpinarea problemelor mai sus menţionate, eludează un element esenţial, care a cauzat modestul succes al recomandării, şi anume însăşi natura juridică a acestui act.

Consider, astfel, că doar o revizuire a recomandării nu va face decât să menţină actuala situaţie de incertitudine. Doar o directivă poate să aducă o îmbunătăţire substanţială şi eficientă pentru inspecţiile de mediu.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, I wish to thank the honourable Members for their remarks and observations concerning environmental issues, which are so sensitive, as we are all in favour of improving the environment. Two remarks concerning them raised observations.

The Commission shares the view that legally binding requirements for environmental inspections are really needed and are valuable. The Commission is working in that direction. The question is where to have those binding requirements as regards the transformation of IMPEL into a European inspection force. The Commission still takes the view that it is better to preserve IMPEL as it is.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione(1)conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi alle 12.00.

(La seduta, sospesa alle 11.55 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.05)

 
  
  

IN THE CHAIR: Diana WALLIS
Vice-President

 
  

(1)Vedasi processo verbale.


6. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  President. − The next item is the vote.

(For the results and other details on the vote: see Minutes.)

 

6.1. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (гласуване)

6.2. Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (A6-0453/2008, Ville Itälä) (гласуване)

6.3. Специален доклад на Европейския омбудсман (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (гласуване)

6.4. Социалноосигурителни системи и пенсии (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (гласуване)

6.5. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (гласуване)

6.6. Процедура за единно разрешително за работа (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (гласуване)
  

– After the vote on Amendment 10:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - Madame la Présidente, je crois que vous devriez refaire le vote de l'amendement 1 car il y avait la même majorité qui a voté en faveur de l'amendement 1. Vous êtes allée un peu vite en disant qu'il était rejeté.

 
  
MPphoto
 

  President. − I think it is too late. It was clearer for me on the first vote than it was on the subsequent ones. I am sorry, but I have made my mind up on that one.

 

6.7. Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (A6-0368/2008, Neil Parish) (гласуване)

6.8. Механизъм, осигуряващ финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (гласуване)
  

– On Amendment 1:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure. − Madame la Présidente, l'amendement oral vous a été distribué par écrit, je crois.

Plutôt que de citer "le Conseil et les États membres", je vous propose de dire "les États membres au sein du Conseil".

In English it would read, ‘the Member States within the Council and the Commission’, with deletion of ‘and the Member States’.

Et j'espère que le groupe PPE peut l'accepter.

C'est plus cohérent et plus efficace.

 
  
 

(The oral amendment was accepted.)

 

6.9. Европейски съюз и PNR данни (гласуване)
  

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Diana Wallis, Monsieur le Vice-président de la Commission européenne, M. Kallas, Mesdames et Messieurs les présidents de groupes, Mesdames et Messieurs les parlementaires, tout d'abord, ce n'est pas sans émotion que je m'exprime devant vous à l'heure des votes.

Je me réjouis que l'occasion soit donnée à la Présidence française de s'exprimer devant votre Assemblée sur le dossier du PNR européen. Ce projet suscite beaucoup d'interrogations, de craintes et d'attentes, qui méritent toutes une considération attentive.

Il implique un grand nombre d'acteurs publics et privés, il met en jeu la sécurité intérieure de l'Union européenne, sa conception des libertés et droits fondamentaux, et même, à certains égards, sa politique internationale.

C'est pourquoi ce programme doit être abordé selon une approche méthodique concertée et progressive.

Nous avons eu, tout ce semestre, des débats ouverts, argumentés, organisés autour de thèmes précis et concrets. Nous avons auditionné les entreprises du secteur du transport aérien, les services en charge de la sécurité dans les États membres, le coordinateur antiterroriste de l'Union européenne. Nous avons travaillé en pleine transparence avec les autorités de protection des données. La contribution du contrôleur européen a aussi été d'une grande utilité, je dois vous le dire.

La Présidence française a recueilli l'avis de l'Agence des droits fondamentaux et cette initiative était une première.

Dans le même esprit d'ouverture, le Conseil a fait connaître son désir d'associer très étroitement votre Assemblée, indépendamment de la base juridique ou du cadre institutionnel actuellement en vigueur. C'est pourquoi, nous avons proposé à votre Assemblée d'échanger aussi souvent que possible sur ce programme. Votre rapporteur a d'ailleurs reçu de manière informelle une information détaillée à chacune des étapes du travail qui a été mené ce semestre.

Dans huit jours, la Présidence présentera à l'approbation du Conseil "Justice et affaires intérieures" un rapport écrit sur l'avancement des travaux. Je prends ici l'engagement, devant votre Assemblée, que ce document de synthèse vous sera communiqué.

La réflexion entre nous doit pouvoir porter sur tous les enjeux soulevés par ce programme. Ils sont de trois ordres.

Le premier, c'est que cet instrument constitue un outil indispensable comme en témoigne, par exemple, son utilisation dans la lutte contre la drogue. Ainsi, on s'aperçoit, en France, que 60 à 80 % des interceptions de drogue dans les aéroports sont à mettre au compte des programmes de données. Une tonne et demie de drogue chaque année, on ne peut pas laisser dire que c'est anecdotique et on s'aperçoit que ce qui est valable dans la lutte contre la drogue l'est également dans la lutte contre le terrorisme. Pour le coordinateur antiterroriste de l'Union, qui travaille en étroit contact avec les services en charge dans les États membres, l'utilité des données de ce programme est indéniable, notamment en raison de la vulnérabilité particulière des terroristes lors du franchissement des frontières.

Le deuxième enjeu, c'est qu'il y a, à l'évidence, la nécessité de définir un corpus de principes protecteurs des droits et libertés qui devra être respecté partout en Europe, dans toute l'utilisation des données. Ces données sont recueillies et traitées aujourd'hui selon des modalités très différentes, ce qui n'est pas satisfaisant dans le cadre de l'Union. Il nous faut des standards harmonisés, tout ce qui est inutile ou disproportionné doit bien sûr être écarté ou sanctionné.

Enfin, le troisième enjeu est d'ordre international. Il y a un intérêt à développer une politique globale, à avoir un modèle alternatif au modèle américain, et l'Europe doit être en mesure de promouvoir ce modèle au niveau international.

L'Union a vocation à intervenir dans le concert mondial pour influer sur la manière dont ces données et ces programmes seront utilisés et régulés. C'est une question d'influence, c'est une question également de respect de nos valeurs. Nos compagnies aériennes et nos concitoyens nous demandent de le faire pour limiter les contraintes provoquées par des exigences nationales qui sont trop diversifiées.

Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ce à quoi nous devons réfléchir ensemble.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Madam President, I will be very brief. I thank the Council for its statement. I would like to say that – on behalf of the shadows of the other groups as well – I think the European Parliament is a serious partner, fully available to give input in this process. However, we will only issue a formal position once there are full, satisfactory and detailed answers to all the concerns and objections that were raised on several occasions by the European Parliament, the European Data Protection Supervisor, the national data protection authorities, the fundamental rights agencies and the airlines, because I think they are entitled to a real answer.

Council has often pledged its commitment to the reforms of the Lisbon Treaty. I would ask the Council, in the absence of those reforms, to act in the spirit of the Lisbon Treaty and to follow the recommendations of this House or to explain – not so much to the European Parliament but to the European citizens.

Eight years after Nice, decision-making on these issues in the area of police and justice cooperation unfortunately still takes place behind closed doors, not subject to any meaningful democratic scrutiny. Therefore I wish that the Member States would show the same determination, courage and resolve to democratic reforms as they did in the financial crisis.

Finally, I appeal to my colleagues to endorse this resolution and give a very clear political signal to the Council.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - Madame la Présidente, étant donné que M. le ministre Jouyet va nous quitter, je trouve que ce Parlement devrait le remercier. Il a été un des ministres les plus assidus que nous ayons connus. Je lui souhaite bonne chance!

(Vifs applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you very much, Mr Cohn-Bendit. Such good humour today!

 

6.10. Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (гласуване)

6.11. Ответната реакция на ЕС на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго (гласуване)
  

– Before the vote on Amendment 1:

 
  
MPphoto
 

  Pasqualina Napoletano (PSE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, io penso che ci sia un accordo tra i gruppi per cancellare la parola "special" quando si parla di forze speciali europee. Quindi: "delete the word 'special'".

 
  
 

(The oral amendment was not accepted.)

 

6.12. Европейска политика за космическото пространство: как да направим Космоса по-близък (гласуване)

6.13. Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (гласуване)

6.14. ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (гласуване)

6.15. Състояние на пчеларството (гласуване)

6.16. Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (гласуване)

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
  

Oral explanations of vote

 
  
  

- Report: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - Madame la Présidente, la commission de l'emploi s'acharne à contester à la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ses compétences en matière d'égalité hommes-femmes sur le lieu de travail. Elle s'est emparée de notre initiative de faire un rapport sur les effets discriminatoires des inégalités salariales et autres sur les pensions de retraite des femmes ainsi que sur les tendances à l'individualisation des droits à la sécurité sociale.

Le résultat est un rapport fourre-tout qui aligne des généralités archiconnues. On est loin du traitement inégal des femmes en matière de retraite et des remèdes sur lesquels la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres voulait centrer son rapport. En tant que rapporteure de l'avis de la commission femmes basé sur l'article 47 de notre règlement, je me suis efforcée, avec l'appui unanime de la commission femmes, de proposer des éléments correctifs concrets, dans le cadre des réformes des systèmes de pension. Ils sont au nombre de 6, très précis, destinés à combler les lacunes dans l'affiliation des femmes, résultant par exemple de la maternité et de leurs obligations familiales.

Imaginez que la commission de l'emploi les a expressément rejetés et cela en flagrante contradiction avec les obligations de l'article 47. Je le regrette, nous avons perdu une bataille mais pas la guerre et notre combat continuera.

 
  
  

- Report: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - Mevrouw de Voorzitter, ik heb tegen het verslag-Klamt gestemd om de simpele reden dat het hele concept van de economische immigratie en van de zogenaamde blauwe kaart getuigt van kortetermijndenken. We kunnen beter in de lidstaten een beleid voeren van opleiding, herscholing en activering van de circa 20 miljoen werklozen die er nu in de Europese Unie zijn. We zouden beter leren uit de fouten van het verleden. Denk maar aan het importeren van gastarbeiders en hun families in de jaren zeventig en tachtig wat uitgedraaid is op een groot maatschappelijk probleem.

Men probeert de bevolking nu te paaien met de belofte dat het enkel gaat om hoogopgeleide en tijdelijke immigranten, maar wie ben ik om te twijfelen aan de woorden van Louis Michel, die stelt dat ook andere immigranten welkom moeten blijven. Met andere woorden: de sluizen blijven open staan. Men creëert er alleen een nieuwe bij. Dit gaat om een coalitie tegen de samenleving. Big business wil goedkope arbeidskrachten en werkt samen met de multiculturele linkerzijde. De kosten worden afgewenteld op de maatschappij.

 
  
  

- Report: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - Madame la Présidente, j'ai voté le rapport Parish concernant l'intégration de l'OCM vins, de l'OCM unique; je dois dire la mort dans l'âme, parce que je considère que cet OCM unique n'est pas une simplification et n'augmente pas la transparence. Elle rendra la vie plus compliquée aux viticulteurs et à toute la filière vitivinicole.

Hier soir, le commissaire a essayé de nous rassurer. J'espère que la Commission tiendra parole et que, surtout, la profession sera encore adéquatement représentée au comité consultatif comme cela a été le cas depuis la première OCM vins.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Ich habe heute dem Bericht von Neil Parish zur Schaffung einer einzelnen Marktordnung für die verschiedensten landwirtschaftlichen Produkte nur zögerlich zugestimmt. Das Ziel der Kommission, die europäische Agrarpolitik zu vereinfachen, ist grundsätzlich zu begrüßen. So wird es in Zukunft statt der 21 bestehenden Marktordnungen, z.B. für Obst, Gemüse, Milch und Wein, nur noch eine einzelne Marktordnung geben. Die Handhabung dieses dann sehr komplexen Dokuments muss jedoch so einfach wie möglich gestaltet werden. Deshalb freue ich mich sehr, dass die Kommission in der gestrigen Debatte zugesichert hat, dass sie meine Idee aufgreifen und in der europäischen Suchmaschine Eurlex die technischen Voraussetzungen installieren wird, damit der Benutzer nur die für sein landwirtschaftliches Produkt relevanten Artikel abrufen kann.

Außerdem hat die Kommission bestätigt, dass sie die mühsam ausgehandelte Weinmarktordnung, in der viele Forderungen des Parlaments aufgenommen wurden, eins zu eins übernimmt. Nur deshalb konnte ich dem Bericht zustimmen.

 
  
  

- Motion for a resolution: HIV/AIDS (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - Som rád, že niekoľko dní pred 1. decembrom, ktorý je uznávaným dňom boja proti AIDS, sme sa zaoberali týmto globálnym problémom. Počet ľudí infikovaných HIV vírusom rastie. Denne sa nakazí asi 14 tisíc ľudí, z toho 2000 sú deti do pätnástich rokov.

Okrem tradičných ohnísk ako Afrika a východná Ázia stúpol počet infikovaných vo východnej Európe a v strednej Ázii. V roku 2006 v týchto regiónoch vzrástol počet infikovaných na 1,7 milióna. Najväčší nárast zaznamenali Rusko a Ukrajina, kde sa nakazilo vírusom HIV až 270 tisíc ľudí. Šírenie HIV v týchto oblastiach je spôsobené najmä užívaním drog a používaním nesterilných injekčných striekačiek. V prípade Ukrajiny sú tieto údaje o to alarmujúcejšie, že sa jedná o bezprostredného suseda s Európskou úniou.

Fakt, že problém HIV sa nám nedarí potlačiť napriek programom prevencie na celom svete, by mal viesť k ich prehodnoteniu a k zintenzívneniu úsilia a pri prevencii a výrobe účinných liekov.

 
  
  

- Motion for a resolution: Democratic Republic of Congo (RC-B-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Madam President, in 1994 the West turned its head while genocide occurred in Rwanda. The same could now happen in eastern Congo. The immediate priority is humanitarian, but beyond that there is a delicate and tangled political mess to sort out. This is partly because the international community not only washed its hands of the genocide in Rwanda, but allowed the Hutu génocidaires to flee to eastern Congo where President Kabila did little to rein in the militias, to the disgust of Kigali and the local Tutsis.

The UN and the AU must now take the lead in addressing the immediate political and security issues at stake, but we should also recognise that the competition for natural resources is behind funding much of this bloodshed. China is a serious player in the region but has little interest in the human rights of Africa.

The Commission should examine whether a certification process for minerals and other resources could be applied now in Africa in the same way that the successful Kimberley Process has worked so well with the diamond industry over blood diamonds or conflict diamonds. I therefore voted in favour of this resolution.

 
  
  

- Motion for a resolution: Bee-keeping sector (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - Madame la Présidente, cette résolution vient un peu tard. C'est un peu "moutarde après dîner" car, depuis l'adoption de la directive 91/414 sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, très peu a été entrepris pour promouvoir la recherche sur l'effet des pesticides sur les abeilles, notamment sur le cycle complet de reproduction des abeilles.

C'est d'autant plus étonnant que, lors du vote en première lecture du rapport Breyer sur la mise sur le marché, donc sur la réforme de la directive 91/414, beaucoup de ceux qui ont aujourd'hui voté en faveur d'une résolution se sont exprimés contre des amendements garantissant une meilleure protection des abeilles.

Ce ne sont pas les bons vœux qui nous feront avancer, mais ce sont les faits et les actes, et je souhaite que, lors du vote en deuxième lecture du rapport Breyer, tous les collègues se souviendront de cette résolution pour voter en faveur des abeilles.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - Madame la Présidente, je voudrais dire à Mme Hennicot qui n'est membre de cette Assemblée que depuis très récemment, qu'elle ne peut évidemment pas savoir ce que nous avons déjà demandé depuis 1994, notamment dans ce domaine.

Je voudrais remercier tous les collègues qui ont contribué à ce débat et à la résolution sur la situation alarmante dans le secteur agricole. Il n'y avait pas foule hier soir, vers minuit, et je le comprends, – Mme Hennicot n'était pas là non plus –, pour suivre cet excellent débat, riche en substance, qui visait à inciter la Commission à intensifier ses efforts face à cette crise apicole très préoccupante. Je constate avec plaisir que la Commission nous a compris.

Je voudrais signaler aux services, Madame la Présidente, que l'amendement 1, qui a été adopté, et contre lequel mon groupe a voté, est un amendement purement rédactionnel. La traduction allemande de mon considérant B) est déficiente; il faut donc rectifier cette traduction, qui dit exactement la même chose que l'amendement en allemand.

En ce qui concerne l'amendement relatif à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques, et qui a entretemps été retiré, je suis d'accord avec la substance. Toutefois, comme il reprend mot à mot le texte voté en commission de l'environnement sur la mise sur le marché de ces produits, j'avais considéré, avec mon groupe, qu'il ne fallait pas plagier ce texte et laisser la priorité à la commission de l'environnement. Mais notre recommandation et notre revendication sont excellemment formulées dans le paragraphe 8 de la résolution, où nous demandons exactement la même chose, c'est-à-dire l'intensification des travaux de recherche sur les liens existant entre la mortalité des abeilles et l'utilisation des pesticides, en vue de prendre des mesures appropriées concernant l'autorisation de ces produits. C'est clair: un pesticide qui tue les abeilles ne doit pas être autorisé. C'est ce que nous disons depuis des années.

 
  
MPphoto
 

  President. − Ms Lulling, thank you for your attention to the detail of this measure. We can assure you that the language versions will be carefully checked.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

- Report: Ingeborg Gräβle (A6-0394/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Sur la base de mon excellente collègue et amie, l’Allemande Ingeborg Grassle, j’ai voté la résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Je soutiens l’amélioration de la protection des droits des personnes faisant l'objet d'enquêtes de l'OLAF et de renforcer la coopération avec les Etats membres. Il devenait indispensable de mettre en place une gouvernance publique des activités d’enquête anti-fraude de l’OLAF et la nécessité d’un contrôle indépendant des procédures et de la durée des enquêtes, tout en assurant la protection de la confidentialité des enquêtes. Inge Grassle a fait, avec ce rapport, un travail considérable : qu’elle en soit remerciée.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru raportul doamnei Gräßle pentru că o persona implicată într-o investigaţie OLAF trebuie să aibă posibilitatea de a face comentarii cel puţin în scris cu privire la chestiunile care o privesc, iar aceste comentarii ar trebui prezentate statelor membre implicate, împreună cu alte informaţii obţinute în cursul anchetei. Aceasta este singura modalitate de a prezenta autorităţilor naţionale informaţii complete cu privire la caz, respectându-se în acelaşi timp principiul potrivit căruia ambele părţi trebuie să beneficieze de posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere. Totodată, raportul asigură şi cooperarea cu ţările terţe şi întăreşte rolul Comisiei de Control OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, comunico il mio voto favorevole in merito alla relazione della collega Gräßle, riguardante le indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). E' di primaria importanza, infatti, modificare il regolamento relativo a tali indagini, poiché vanno rivisti alcuni rapporti interistituzionali. Inoltre, è doveroso modificare il regolamento per quello che concerne i diritti delle persone coinvolte nelle indagini e per quello che riguarda lo scambio di informazioni tra OLAF, istituzioni europee, Stati membri ed informatori. Infine, plaudo all'iniziativa del collega, che ha formulato ulteriori interessanti suggerimenti, che riguardano ad esempio il nuovo ruolo del Direttore generale dell'ufficio, che dovrebbe avere il potere di avviare indagini esterne, oltre che su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, anche su richiesta del Parlamento europeo.

 
  
  

- Report: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Grazie presidente. Il mio voto è favorevole. Il nocciolo di questa discussione non riguarda solamente la questione specifica affrontata dalla Commissione per le Petizioni, in riferimento alla diffusione della lingua tedesca in rapporto al suo impiego da parte delle istituzioni comunitarie. Si tratta soprattutto del problema generale dell'accesso ai documenti da parte dei cittadini di tutte le nazionalità, e conseguentemente della trasparenza delle istituzioni comunitarie. In questa ottica, pertanto, ritengo assolutamente importante che il Consiglio svolga un'approfondita ricognizione al fine di favorire l'estensione delle lingue impiegate sui siti delle presidenze. Questa estensione potrà avvenire in maniera progressiva, sulla base di criteri congrui e oggettivi da definire, tenendo presente tuttavia che quante più lingue saranno impiegate tanto maggiore sarà il numero dei cittadini che potranno avvicinarsi all'Europa. I cittadini devono guardare alle istituzioni europee nel modo in cui osservano gli edifici che ci ospitano: le nostre istituzioni devono essere accessibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. De uma forma geral, concordamos com o exposto no relatório e, particularmente, no que diz respeito às conclusões do Provedor de Justiça, que referem que a recusa do Conselho de analisar o conteúdo do pedido do autor da queixa constitui um caso de má administração e que seria ideal que as informações destes sítios internet estivessem disponíveis atempadamente em todas as línguas oficiais da Comunidade.

No entanto, discordamos da alínea d) das conclusões do relatório, a qual refere Se o número de línguas tiver de ser restringido, a escolha deve basear-se em critérios objectivos, razoáveis, transparentes e exequíveis. Defendemos que a página de internet do Conselho deverá, tal como as do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, ter todas as informações em todas as línguas oficiais da União Europeia. Só assim será defendido o multilinguismo e a diversidade cultural que os responsáveis comunitários afirmam defender, mas que, na prática, constantemente colocam em causa, em nome do economicismo.

 
  
  

- Report: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora haja aspectos contraditórios na resolução aprovada pela maioria do Parlamento Europeu, com um ou outro aspecto positivo, a linha dominante é a que, em nome do envelhecimento da população e das alterações demográficas, procura justificar uma maior fragilidade do sistema público e universal da segurança social, para dar resposta a interesses do sector financeiro privado, que pretende gerir a maior fatia possível deste bolo.

Veja-se, por exemplo, o seguinte parágrafo: Recorda que a tendência para a individualização contribui para a modernização do segundo e do terceiro pilares, sem pôr em causa o primeiro pilar dos sistemas de segurança social; isto para permitir que as pessoas, especialmente as mulheres e outros grupos vulneráveis, tenham mais liberdade de escolha e assim se tornem mais independentes e capazes de constituir os seus próprios direitos adicionais a uma pensão.

Ou seja, em nome da liberdade, tenta-se induzir as pessoas no caminho da procura de soluções financeiras alternativas à segurança social pública, mesmo quando já se conhecem resultados bem negativos de tudo isso. Os casos recentes nos EUA são disso um exemplo. Mas o capitalismo tenta sempre utilizar a propaganda para fazer caminho com os seus propósitos.

Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Mme Stauner, le rapporteur, fait une analyse lucide des défis que le vieillissement de nos populations et le déclin de nos populations actives posent à nos systèmes de protection sociale, auxquels elle semble attachée. C'est un premier bon point pour elle.

Un second bon point est la timide interrogation qu'elle formule sur l'efficacité réelle de la panacée habituellement proposée, à savoir organiser l'installation massive de travailleurs immigrés dont on espère qu'ils paieront retraites et systèmes de santé aux vieux Européens. Panacée d'ailleurs d'un cynisme et d'un égoïsme époustouflants, défendue par des gens qui prétendent souvent avoir le monopole du cœur et de la tolérance. Un dernier bon point enfin pour son analyse critique de la tendance à la privatisation des systèmes de santé et à l'approche purement financière des réformes des régimes nationaux de sécurité sociale.

Mais il manque à ce rapport l'essentiel: puisque c'est le déclin démographique de notre continent qui est à la base de ces problèmes, c'est à lui qu'il faut porter remède. Les États membres ne peuvent plus faire l'économie d'une politique familiale et nataliste ambitieuse, gage sans doute de l'équilibre de leurs sécurités sociales, mais surtout de leur dynamisme, de leur prospérité et tout simplement de leur survie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Detta betänkande konstaterar att befolkningen i de flesta medlemsstater blir allt äldre och att socialförsäkrings- och pensionssystemen därmed utsätts för påfrestningar. Den lösning som förordas på detta problem är den vanliga, nämligen olika EU-åtgärder. Junilistan anser att EU överhuvud taget inte ska befatta sig med frågor som rör medlemsstaternas socialförsäkrings- och pensionssystem.

Europaparlamentet har synpunkter på den lagstadgade pensionsåldern, anställningsavtal, vilken form av pensionssystem medlemsstaterna bör införa, beskattningen av arbete, fördelning av skattebördan och hur vården ska organiseras i EU-länderna. Detta är saker som fullt ut ska hanteras på nationell nivå. Allmänna pekpinnar från EU-institutionerna i dessa frågor bidrar med noll och intet.

Vi har således röstat nej vid slutomröstningen av detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – Le rapport de Mme Stauner, bien qu'il fasse référence à la stratégie de Lisbonne, échec européiste patent, mérite d'être soutenu parce qu'il remet en question le credo de l'immigration en tant que recours face à l'aggravation future des déficits démographiques, économiques et sociaux de l'Europe.

L'immigration choisie, ou non, dénature l'identité et la culture des peuples d'Europe, elle aggrave le communautarisme et les tensions qui en découleront, à l'image de ce qui se passe dans toutes les sociétés multiethniques et multiculturelles du monde.

Elle constitue un néo-esclavagisme au seul profit des rapaces du mondialisme qui voient en cette main-d'œuvre bon marché le moyen de faire pression sur les salaires dans un contexte de chômage déjà très important. Elle permettra le pillage des élites des pays tiers, aggravant encore plus leur situation.

Elle est un leurre en termes stratégiques, puisque le comportement des immigrants finira inéluctablement par se calquer sur celui des Européens, je pense notamment à la malheureuse tendance à faire moins d'enfants dans une société, il est vrai, déboussolée à tous points de vue.

Outre le soutien aux familles et à la natalité européenne, la nouvelle Europe des nations a besoin d'une politique de préférence nationale et communautaire, une politique de protection nationale et communautaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H Έκθεση αποκαλύπτει, σε όλο τους το μέγεθος, τις βαθιά αντιλαϊκές επιδιώξεις της ΕΕ και του ευρωενωσιακού κεφαλαίου για την κατεδάφιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επισείοντας τρομοκρατικά το πρόσχημα της δημογραφικής μείωσης στην ΕΕ, η έκθεση προτείνει την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την εφαρμογή του συστήματος των «τριών πυλώνων», δηλαδή:

- Συντάξεις πείνας από τα δημόσια συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Επέκταση των «επαγγελματικών» συνταξιοδοτικών ταμείων που θα παρέχουν συντάξεις με βάση την ανταποδοτικότητα των εισφορών.

- Στροφή των εργαζομένων στην ιδιωτική ασφάλιση («εξατομίκευση» στην ευρωενωσιακή ορολογία), τον αποκαλούμενο «τρίτο πυλώνα».

Aνοίγει έτσι διάπλατα το δρόμο για την αύξηση των κερδών των ασφαλιστικών μονοπωλιακών επιχειρήσεων με την επέλασή τους σε έναν ακόμη κερδοφόρο τομέα.

H επίθεση αυτή εντάσσεται σε μία δέσμη αντεργατικών μέτρων της ΕΕ, όπως η γενίκευση της "ευελφάλειας", η "αναμόρφωση" - κατεδάφιση του εργατικού δικαίου, η θεσμοθέτηση των "δουλεμπορικών" επιχειρήσεων ενοικίασης εργαζομένων, η οδηγία που θεσπίζει τον ανενεργό χρόνο εργασίας, το 65ωρο, τη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης σε ετήσια βάση.

Στην ένταση της επίθεσης του ευρωενωσιακού κεφαλαίου η εργατική τάξη πρέπει να απαντήσει με αντεπίθεση, τη συγκρότηση της αντιμονοπωλιακής συμμαχίας που θα διεκδικήσει τη δική της Λαϊκή Εξουσία και θα βάλει τις βάσεις για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και τη λαϊκή ευημερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Uniunea Europeană nu poate avea o rată mai ridicată de ocupare a forţei de muncă atâta timp cât avem categorii sociale mult mai slab reprezentate şi grupuri sociale excluse de pe piaţa forţei de muncă. Persoanele cu handicap sau cele cu probleme grave de sănătate îşi doresc să muncească, dar, de cele mai multe ori, fac obiectul unor discriminări grave ale angajatorilor.

În plus, este nevoie de amenajări speciale pentru buna desfăşurare a activităţii acestora, iar angajatorii sunt dispuşi să investească foarte puţin în acest sens. Măsurile de ordin financiar luate în statele membre, şi mă refer la România (deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de producţie de către persoana cu handicap, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de pregătire, formare şi orientare profesională) nu au avut rezultatul scontat. Crearea unor întreprinderi specifice menţionată în raport reprezintă o soluţie concretă pentru includerea acestor categorii sociale vulnerabile pe piaţa forţei de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi compiaccio dell'ottimo lavoro svolto dalla collega Stauner sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici e lo sostengo con il mio voto favorevole. Condivido le motivazioni di base della relazione e ritengo che ai problemi sollevati si debba cercare di porre al più presto, da parte dell'Unione unitamente agli Stati membri, una soluzione adeguata.

L'Europa è un continente che invecchia e il cui tasso di natalità medio è al di sotto del tasso naturale di sostituzione della popolazione. In meno di un cinquantennio la popolazione europea sarà più esigua e più anziana. L'immigrazione non sarà certo la soluzione al problema: c'è piuttosto bisogno di attrarre e mantenere un maggior numero di persone in posti di alta qualità, garantire un elevato grado di protezione sociale e di sicurezza sul lavoro, rafforzare l'istruzione e la formazione della nostra manodopera, ammodernare i vecchi sistemi pensionistici prestando attenzione all'instabilità connessa ai regimi di finanziamento privato, da più parti sostenuto.

 
  
  

- Report: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), in writing. − I fully support the introduction of the Blue Card. However, with the adoption of the PPE and PSE amendments, I fear that Europe’s forward-looking strategy on legal migration will soon vanish into thin air. The current text is simply off-putting to most highly qualified workers considering legal immigration to the EU. Highly qualified workers will not be encouraged to work on the EU labour market, not least because of the bureaucratic obstacles that were endorsed in the current text.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet röstade för betänkandet om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad arbetskraft, det s.k. ”EU:s blå kort”. Betänkandet som röstades I parlamentet förbättrar direktivet, framförallt I fråga om likabehandling för arbetare från tredjeland, det förhindrar att arbetare från tredjeland diskrimineras. Positivt är också att medlemsstaterna skall ha möjlighet att undersöka sitt eget behov av att öppna upp för arbetskraftsinvandring. Vi välkomnar också att parlamentet förkastat de förslag från kommissionen som öppnat upp för arbetsgivare att särbehandla personer under trettio år. Det är glädjande man också begränsar EU-staternas möjligheter att ta arbetare från sektorer I tredjeländer där det råder brist av arbetare i. Detta förhindrar att EU medverkar till en kompetensflykt av högkvalificerad arbetskraft ifrån framförallt utvecklingsländerna.

Vi beklagar samtidigt att parlamentet inte kunde enas kring frågan om att kollektivavtal även skall gälla arbetare från tredjeland. Vi beklagar också att ändringsförslag 79 inte gick igenom. Syvende och sist är lönesättning inte en fråga där EU har kompetens och detta måste i slutändan kunna beslutas av arbetsmarknadens parter i de respektive medlemsländerna. Vi förväntar oss att den svenska regeringen fortsätter den striden i de fortsatta rådsförhandlingarna

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Grazie presidente. Il mio voto è favorevole. È un provvedimento estremamente importante. L'istituzione di nuovi diritti per i lavoratori altamente qualificati provenienti dai paesi terzi rappresenta un'opportunità sia per i migranti, sia per i paesi d'accoglienza. Soprattutto è fondamentale che ciò avvenga in un quadro di criteri comuni per tutti gli Stati dell'UE, per evitare disparità e anche per aumentare la capacità di attrazione dell'Europa, ancora lontana dalle percentuali di Stati Uniti e Canada. In questo quadro di norme condivise che ci accingiamo a votare, sostengo con convinzione gli emendamenti del partito Socialista. Il salario minimo non inferiore a quello di un lavoratore omologo del paese d'accoglienza rappresenta una garanzia di uguaglianza per noi imprescindibile.

Al pari sosteniamo l'estensione della carta blu a coloro che già risiedono negli Stati membri e l'allungamento a sei mesi della proroga in caso di perdita del lavoro. Infine è doverosa la nostra cooperazione con i paesi terzi per sostenere la formazione di personale altamente qualificato nei settori chiave che dovessero risentire della fuga di cervelli. L'approvazione di questo provvedimento, inoltre, favorirà l'immigrazione legale e renderà l'UE più ricca di professionalità e anche di esperienze umane, in quell'ottica di scambio che da sempre costituisce la vera essenza dello spirito europeo

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Klamt sur la création d'une "carte bleue européenne" car il nous offre, d'ailleurs, pour la première fois la possibilité, au niveau européen, de passer d'une culture du "non", celle de l'Europe forteresse, à une culture du "oui", celle de l'Europe de l'ouverture, afin de développer une gestion enfin positive des flux migratoires et de reconnaître un certain nombre de droits aux travailleurs. Il importe que ce processus se poursuive rapidement par l'adoption d'autres mesures en faveur des autres catégories de travailleurs étrangers. J'y serai attentive.

Certes nous aurions pu aller plus loin encore: nous aurions aimé une directive horizontale plutôt qu'une directive sectorielle, mais des acquis sont là, notamment le principe "à travail égal, salaire égal", le refus du pillage des cerveaux, en particulier dans des secteurs clés come la santé ou l'éducation, et le doublement de la période de droit de séjour permise aux fins de recherche d'un nouvel emploi, après la fin d'un contrat de travail.

Ce texte vise donc à promouvoir avant tout des voies légales à l'immigration et certainement pas une forme d'immigration choisie à laquelle je m'oppose.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat raportul doamnei Klamt pentru că acesta oferă posibilitatea de a munci imigranţilor cu înaltă calificare profesională. În raport se precizează că statele UE sunt obligate să dea prioritate cetăţenilor europeni, lucru ce avantajează cetăţenii români, din perspectiva restricţiilor aplicate pe piaţa muncii de mai multe state ale UE. Raportul dă posibilitatea persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de directivă să i se elibereze un „blue card” UE, cu o valabilitate iniţială de doi ani, care poate fi reînnoit pentru încă doi ani. În cazul în care contractul de muncă este pentru o perioadă mai scurtă de doi ani, „blue card”-ul va fi eliberat pentru durata contractului, plus încă trei luni.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I regrettably abstained on the vote on the report by Ewa Klamt (A6-0432/2008), the proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment, as Ireland did not opt in to this proposal under Article 3 to the Fourth Protocol to the Amsterdam Treaty and already has an existing national policy in this area which offers flexibility and a wide degree of discretion in terms of adapting to labour market conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. − Konkurrensen om de drivna och kompetenta arbetarna har bara börjat. För att lyckas i globaliseringen måste Europa bli attraktivare i kampen om världens talanger. Kommissionens förslag om blåkort för att underlätta inträdet på de europeiska arbetsmarknaderna är därför mycket välkommet. Själv har jag länge varit en varm förespråkare av blåkort och andra lösningar för att underlätta inträdet på Europas arbetsmarkand. Tyvärr vattnades förslaget ur så mycket av majoriteten i parlamentet att jag i omröstningen valde att avstå. Framöver kommer jag att fortsätta kampen i EU för ett betydligt vassare blåkort än det som parlamentet förmådde ställa sig bakom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La carte bleue européenne, prétendument réservée aux travailleurs hautement qualifiés, offrant à ses bénéficiaires la liberté de circulation et d'installation dans tous les États membres de l'Union européenne, sera une nouvelle pompe aspirante pour une immigration qui ne sera pas plus contrôlée au niveau de l'Union qu'elle ne l'est aujourd'hui dans bien des pays au niveau national.

Ouvrant un droit instantané au regroupement familial et sans réelle limite de temps, elle encouragera une immigration permanente de peuplement. Elle est l'organisation bureaucratique du nouvel esclavage moderne, qui choisit désormais ses victimes sur diplôme, et non pour leurs muscles ou leur dentition. Elle privera les pays en développement des cerveaux dont ils ont tant besoin, aggravant leur situation économique et garantissant la poursuite sans fin d'une immigration illégale croissante.

Elle instaure un seuil de rémunération minimal totalement aberrant et arbitraire, ne tenant aucun compte de la réalité, ni des secteurs, ni des métiers concernés. Avec une double conséquence prévisible : l'entraînement vers le bas des salaires des Européens les plus qualifiés, qui seront encore plus tentés qu'aujourd'hui de s'expatrier hors d'Europe; l'exploitation des immigrés, avec l'absence de garantie pour eux d'obtenir des salaires vraiment à la hauteur de leurs qualifications.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Apesar da aprovação no PE de propostas de alteração – que votámos favoravelmente –, que minimizam alguns dos aspectos negativos da proposta de criação do denominado Cartão Azul ao nível da União Europeia, consideramos que estas não colocam em causa nem os fundamentos nem os objectivos centrais da proposta de directiva apresentada pela Comissão Europeia ao Conselho.

O denominado cartão azul é um instrumento que procura dar resposta aos objectivos neoliberais da Estratégia de Lisboa no que se refere às necessidades de exploração de mão-de-obra. No quadro da concorrência capitalista, nomeadamente com os EUA (que possui o cartão verde), a UE procura aliciar mão-de-obra altamente qualificada, à custa dos recursos humanos de países terceiros.

Isto é, o denominado cartão azul (que reduz a imigração à exploração e que discrimina e selecciona os imigrantes segundo as necessidades de mão-de-obra dos países da UE) e a denominada directiva de retorno (que ampliará a arbitrariedade quanto a expulsões e agravará as dificuldades e os obstáculos aos reagrupamentos familiares) são faces de uma mesma moeda, ou seja, são instrumentos (coerentes entre si) e pilares de uma mesma política: a desumana política de imigração da UE que criminaliza e expulsa ou explora e descarta os imigrantes.

Daí o nosso voto contra!

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), in writing. − On behalf of ALDE I would like to state the reasons for our abstention on the final vote. To be clear: ALDE is a strong supporter of the Blue Card. However, ALDE feels that the scheme has been watered down significantly. Far too many restrictions have been introduced.

The EU’s immigration package is supposed to have two pillars: combating illegal immigration and creating better opportunities for legal migration at the same time. The proposal as amended by this House does not bring about the much needed change but confirms Member States’ protectionist practices instead. By adopting this report, Parliament has weakened an already very modest EC proposal. A missed opportunity! The current trend is that the vast majority of highly qualified workers migrate to the USA, Canada or Australia instead of the EU. If we want to reverse this trend, we have to be ambitious. The current text is simply off-putting to most highly qualified workers considering legal immigration to the EU and thus does not help in any way in efforts to make the EU more attractive for highly qualified workers. Political courage is urgently needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – Les interventions de MM. Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil, et Jacques Barrot, Vice-président de la Commission, pendant le débat sur la carte bleue européenne et le permis unique qui fusionne le titre de séjour et l'autorisation de travail furent très démonstratives. Petit florilège:

"Ces textes montrent la véritable portée de ce pacte pour l'immigration et l'asile dont la Présidence française a permis le bon aboutissement, et elles prouvent que ce pacte est, en effet, équilibré et qu'il manifeste aussi la volonté des Européens de s'ouvrir à ces flux migratoires qui peuvent être particulièrement utiles et s'avérer très positifs pour l'avenir de notre société européenne" (sic Jacques Barrot).

"La possibilité de pouvoir rentrer pendant deux ans dans le pays d'origine sans perdre le statut de résident de longue durée est essentielle" (sic Jacques Barrot).

"Ces deux textes sont un commencement et non pas un aboutissement, et ils laissent bien une place aux migrations circulaires" (sic Jean-Pierre Jouyet).

"Ces deux textes apportent la démonstration que l'Union est véritablement engagée dans la promotion de la migration légale" (sic Pierre Jouyet).

Désormais, plus aucun doute n'est possible, nos dirigeants et nos représentants français auprès des institutions européennes sont les tenants d'une immigration extra-européenne massive de peuplement conduisant aux politiques de désintégration nationale. Nous voterons contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), par écrit. – Le rapport de Mme Klamt sur les conditions d'entrée et de séjour dans l'Union européenne des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié part d'un constat juste pour arriver à des conclusions fausses.

En effet, il est exact que les immigrés extra-communautaires qualifiés préfèrent émigrer aux États-Unis ou au Canada qu'en Europe. Vouloir inverser la tendance et les faire venir chez nous relève d'un masochisme et d'une perte de lucidité inquiétants.

Ne sommes-nous pas capables de former des ingénieurs, des informaticiens, des médecins pour les faire venir du tiers-monde?

Est-il humainement acceptable de piller les cerveaux de pays qui ont un besoin absolu de ce personnel qualifié pour se développer?

Pensez-vous qu'en favorisant l'immigration choisie comme le souhaite M. Sarkozy, on arrêtera l'immigration légale et surtout l'immigration illégale?

Dernière question: que reste-t-il de la préférence communautaire si nous attirons des personnes qualifiées en leur donnant les mêmes droits qu'aux ressortissants communautaires, y compris en matière de salaire?

Répondre à ces questions, c'est montrer le danger d'une telle Europe qui pratique, en l'espèce, à l'égard du tiers-monde, un véritable crime contre l'humanité. Nous ne pouvons, pour ces raisons, voter pour un tel rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – La "carte bleue européenne", véritable sésame destiné à créer une immigration extra-européenne qualifiée supplémentaire, sera une catastrophe tant économique que sociale et humaine pour les peuples et les nations d'Europe déjà en souffrance face à une immigration clandestine non maîtrisable et une immigration légale en croissance exponentielle

Afin d'éviter l'inévitable dumping social qu'entraînerait l'arrivée d'ingénieurs ou autres spécialistes diplômés d'autres continents, le salaire prévu devra être au moins supérieur à 1,7 fois celui du salaire minimum du pays d'accueil: l'ouvrier français appréciera...

Le travailleur immigrant pourra aussi faire venir sa famille avec une procédure accélérée, favorisant ainsi le regroupement familial, si important et dangereux qu'il soit déjà. Par ailleurs, l'immigrant pourra cumuler ses périodes de présence sur le territoire européen afin d'y obtenir un statut de résident de longue durée. La boucle est bouclée: les conditions d'installation et de naturalisation massives dans les États membres sont réunies!

Le scandale est aussi que cela va aggraver la "fuite des cerveaux" des pays tiers, en particulier d'Afrique, en captant leurs élites. Une nouvelle paupérisation de ces pays est garantie.

Une fois de plus, les peuples d'Europe ne seront pas consultés sur cette politique mondialiste et immigrationniste de Bruxelles. Plus que jamais notre combat doit être celui des souverainetés retrouvées et du droit des peuples à rester eux-mêmes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted in favour of the Klamt report, which makes the EU a more attractive destination for highly qualified workers from third countries. It establishes a flexible fast-track procedure for the admission of highly qualified third-country workers, including favourable residency conditions for them and their families.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. − De meeste mensen willen graag blijven wonen en werken in de omgeving waar ze zijn opgegroeid en waarvan ze de taal spreken. Om twee belangrijke redenen verlaten mensen hun gebied van herkomst. De eerste is dat ze het risico lopen om te worden opgesloten of gedood. Om aan dat lot te ontkomen worden ze vluchteling. De tweede is de armoede. Mensen trekken weg naar gebieden waar de lonen hoger zijn, zelfs als zij daar niet het volwaardige loon krijgen, als hun werk onveilig is, als ze slecht worden gehuisvest en geen goede vooruitzichten hebben.

Veranderde toekomstverwachtingen over de demografische ontwikkelingen en gebrek aan mensen voor bepaalde beroepen leiden ertoe dat immigratie opeens weer als nuttig wordt beschouwd. De vluchtelingen die uit bittere noodzaak spontaan naar EU-landen toe komen zijn steeds minder welkom, maar kansrijke mensen met een hoge opleiding worden aangemoedigd om te komen. Met zo'n selectie onttrekken we deze kenniswerkers aan de landen waar ze zijn opgeleid. Die landen hebben deze mensen het hardste nodig. Zonder die mensen kunnen zij hun achterstanden, die de reden zijn voor hun armoede, niet goed inhalen. Als een blauwe kaart brain drain veroorzaakt is dat slecht voor Europa en de hele wereld.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), schriftlich. Das "Blue-Card"-Konzept im Bericht Ewa Klamt, der sich auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission bezieht, ist ein fatales Elite-Einwanderungskonzept.

Einziges positives Element ist, dass mit dem Blue-Card-Konzept endlich anerkannt wird, dass Einwanderung in die Europäische Union und damit auch Deutschland notwendig und richtig ist.

Mit diesem Blue-Card-Konzept will sich die EU ein paar Rosinen aus der Gruppe der Einwanderer herauspicken, ganz nach dem Motto: "Die Guten in Kröpfchen, die schlechten in Töpfchen". Dieses Elite-Konzept ist von einem linken Standpunkt nicht akzeptabel. Die Menschen müssen einwandern und Arbeit suchen dürfen, sie müssen Asyl bekommen, wenn sie in Not sind.

Durch das Konzept der Blue Card werden den Herkunftsstaaten gezielt hoch qualifizierte und oft dringend benötigte Fachkräfte entzogen. Dies verstärkt dort die Probleme und vertieft somit die weltweite Ungleichheit.

Es gibt eine Untersuchung des deutschen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der zufolge es der Wirtschaft bei der Blue Card "vor allem um eine schnellere Besetzung offener Stellen und die Verhinderung höherer Lohnzahlung an inländische Fachkräfte" geht, damit hätte das den Effekt, dass in bestimmten Wirtschaftssektoren das Lohnniveau erheblich abgesenkt würde.

Insgesamt ist das Blue Card Konzept Teil der falschen EU-Anti-Migrationspolitik. Das Blue Card Konzept macht die (einwandernden) Menschen zu reinen Wirtschaftsfaktoren und ist ein Konzept "ausgewählter Einwanderung".

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Prognozele demografice care arată că populaţia activă din UE se va diminua cu 48 de milioane până în 2050 şi că rata de dependenţă ar urma să se dubleze şi să atingă cota de 51% până în 2050 ne indică faptul că, în viitor, tot mai mulţi imigranţi cu diferite competenţe şi calificări vor fi atraşi în unele state membre pentru a contrabalansa aceste tendinţe negative.

Diferenţele considerabile în ceea ce priveşte criteriile de definire şi de admisie a lucrătorilor cu înaltă calificare limitează, în mod evident, mobilitatea acestora în ansamblul Uniunii Europene, afectând redistribuirea eficientă a resurselor umane cu şedere legală şi împiedicând eliminarea dezechilibrelor regionale.

Ca reprezentant al unui stat membru ce a aderat la Uniunea Europeană în 2007, am votat favorabil acest raport, care va reglementa eficient cererile prezente şi viitoare de forţă de muncă înalt calificată ţinându-se cont de principiul preferinţei comunitare aplicat cetăţenilor UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto assolutamente contrario alla relazione della collega Klamt relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. La cosiddetta "carta blu", sorta di brutta copia della "green card" americana, non farebbe altro che aggravare la situazione del sistema sociale europeo e le condizioni di precarietà del lavoro e disoccupazione in cui vessano i nostri "cervelli". Mi oppongo con forza a questa proposta che porterebbe i nostri lavoratori altamente qualificati a competere con chi europeo non è, per di più in probabili condizioni di svantaggio, nonché a contribuire al prosciugamento delle capacità e delle potenzialità dei paesi terzi stessi, incentivando la stessa "fuga di cervelli" che oggi cerchiamo di contrastare in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Positivt med laglig invandring och att arbetsgivare som bryter mot regler kan uteslutas från EU-bidrag upphandling, men tyvärr har EP urvattnat arbetarskyddet och lönekraven ger i praktiken bara högavlönade såsom ingenjörer och läkare tillgång till systemet. Brain drain-problemet kunde också ha hanterats bättre och därför lägger jag ned min röst trots positiva aspekter.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − I grunden är det blå kortet en mycket bra idé och jag har alltid förespråkat att göra legal invandring lättare och illegal invandring tuffare. Tyvärr har det ursprungliga förslaget nu vattnats ur så pass mycket och blivit så pass byråkratiskt att jag, i linje med min partigrupp, väljer att avstå.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − De blauwe kaart leek een mooi begin voor een gestroomlijnd migratiebeleid in de Europese Unie. Een Europees migratiebeleid vind ik nodig, te meer daar de Europese beroepsbevolking tegen 2050 met 20 miljoen mensen zal inkrimpen. Het voorstel van de Commissie, dat al mager was, is echter door het Europees Parlement sterk afgezwakt.

Het Commissievoorstel liet nog enige ruimte voor migratie van personen zonder een hoger diploma, maar met sterke vaardigheden. Het Parlement heeft daar echter een stokje voor gestoken door de voorwaarden voor migratie veel strenger te maken.

De inkomensdrempel wordt door het Europees Parlement op 1,7 keer het gemiddelde loon van de lidstaat gelegd. Dat is veel te hoog. Willen we met de VS en Canada, de landen die nu de meeste hoogopgeleiden aantrekken, concurreren dan moeten we het voor mensen eenvoudiger maken om hier te komen werken. Verder is de eis van het Europees Parlement dat migranten 5 jaar werkervaring moeten hebben, waarvan 2 jaar als ´senior medewerker´, onaanvaardbaar. Het is onbegrijpelijk dat dit voorstel niet verruimd is tot een migratieprocedure voor iedereen die hier werk kan vinden. Legale migratie zal met de blauwe kaart mogelijk zijn, maar omdat dit zeker niet voor iedereen geldt, heb ik me bij de stemming onthouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Unia Europejska musi stawić czoła zjawisku migracji z przyczyn ekonomicznych. Niestety, w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii, Unia Europejska nie jest postrzegana przez wykwalifikowanych pracowników jako atrakcyjne miejsce migracji.

Główną tego przyczyną jest brak jednolitego systemu przyjmowania migrantów oraz problemy związane z przemieszczaniem się pomiędzy państwami Wspólnoty. Aby ten stan rzeczy zmienić, konieczne jest kompleksowe i spójne podejście do europejskiej polityki migracyjnej.

Nie można zapominać, iż przyciągając wysoko wykwalifikowanych specjalistów Unia Europejska zyska - zwiększy swoją konkurencyjność oraz będzie miała szansę doświadczyć wzrostu gospodarczego. Przewiduje się, iż w ciągu następnych dwóch dekad w Unii zabraknie dwudziestu milionów wykwalifikowanych pracowników, głownie inżynierów. Nie można tych przewidywań bagatelizować.

Uważam, iż zatrudnianie emigrantów nie może w żadnym wypadku stanowić długofalowego rozwiązania problemów gospodarczych Unii Europejskiej. Powinna ona podjąć dalsze działania w zakresie polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia, niemniej jednak obecnie potrzebuje ona emigrantów zarobkowych także z powodu starzenia się społeczeństwa i postępujących zmian demograficznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, opowiedziałem się za wdrożeniem systemu Europejskiej Błękitnej Karty dla wykwalifikowanych imigrantów.

 
  
  

- Report: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Sur la base du rapport de mon ami le député européen, Patrick Gaubert, j’ai voté une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Je voudrais saluer l’important travail de Patrick Gaubert dans ce sujet si sensible qui vise à déployer des efforts en vue d’élaborer une politique européenne globale en matière d’immigration. Il devenait logique de travailler au socle commun de droits à accorder à tous les travailleurs de pays tiers qui résident déjà légalement dans un État membre, ainsi que sur un aspect procédural, à savoir la délivrance d’un permis unique à l’issue d’une procédure de demande unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I felt obliged to abstain on the vote on the report by Patrick Gaubert (A6-0431/2008) on the proposal for a Council directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State. I did so because regrettably Ireland did not opt in to this proposal under Article 3 to the Fourth Protocol to the Amsterdam Treaty. Demographic forecasts and the current economic situation prove that an effective immigration policy is needed in Europe so that our labour force requirements are regulated appropriately. In the coming decades Europe’s economic and social development will depend on an influx of new economic migrants. This means that we need active Europe-wide policies for admitting both highly-skilled workers and less-skilled workers.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), par écrit. – Le Parlement européen vient d’adopter à une très large majorité deux rapports relatifs à l'admission des travailleurs migrants dans les pays européens, démontrant ainsi la capacité réelle de l'Europe à mettre en place des instruments concrets pour une gestion concertée des flux migratoires économiques.

L'adoption de mon rapport sur la procédure unique pour l'attribution d'une carte de séjour et de travail contredit formellement les accusations infondées d'un certain nombre de chefs d'État d'Afrique et d'Amérique latine d'une "Europe forteresse" fermée sur elle-même.

"Ce vote en plénière affirme le principe d'égalité de traitement des migrants en situation légale avec les citoyens européens et leur reconnaît un socle commun de droits socio-économiques".

Ces décisions contribueront à l'amélioration de leur intégration, les travailleurs migrants ne constituent pas un danger pour nos marchés du travail. Le rapport sur la carte bleue permettra en effet aux diplômés et aux migrants hautement qualifiés d’accéder plus aisément aux marchés du travail des pays de l’Union européenne grâce à des conditions d'accueil plus attractives.

L'Europe démontre qu'elle est capable d'assumer une politique d'immigration digne, ferme et ouverte.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – M. Gaubert souhaite "apporter un message d'ouverture de l'Europe à l'immigration légale", en octroyant aux immigrés légaux toutes sortes de droits, en restreignant la possibilité des États membres de limiter la totale égalité de traitement entre les ressortissants européens et les immigrés des États membres, bref, en organisant une obligation européenne de discrimination positive.

Que Monsieur Gaubert se rassure : il est de notoriété publique, dans tous les pays d'émigration, que l'Europe est une véritable passoire. Il y entre chaque année des centaines de milliers d'immigrés légaux et clandestins, attirés non par la perspective de travailler (en France, 7 % seulement des immigrés légaux entrent dans ce but), mais dans celui de bénéficier d'avantages sociaux et autres droits toujours plus nombreux qui leur sont offerts et parfois même réservés. Et ce sans que rien ne leur soit demandé en retour, ou ne puisse leur être demandé, pas même une connaissance minimale de la langue du pays d'accueil, si l'on écoute M. Gaubert.

À l'heure où nos pays entrent en récession, où nos modèles économiques et sociaux sont mis à mal par la mondialisation, où le nombre de chômeurs et de travailleurs pauvres européens explose, il est urgent de demander, au contraire, l'application du principe de la préférence nationale et communautaire dans tous les domaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Tal como no parecer do PE sobre o denominado cartão azul, apesar da aprovação no PE de propostas de alteração – que votámos favoravelmente –, que minimizam alguns dos aspectos negativos da proposta de criação de um procedimento único para autorização de residência e de trabalho a um imigrante num país da União Europeia, consideramos que estas não colocam em causa nem os fundamentos nem os objectivos centrais da proposta de directiva apresentada pela Comissão Europeia ao Conselho.

Como é sublinhado pelo nosso Grupo parlamentar, através do procedimento único, procura-se harmonizar procedimentos e direitos dos imigrantes que, em aspectos fundamentais, ao invés de os reforçar, os limitam. Por exemplo, condicionando a imigração à existência a priori de um contrato de trabalho e não equiparando as condições para os imigrantes em geral às inscritas no denominado cartão azul.

Isto é, o denominado procedimento único e a denominada directiva de retorno (que ampliará a arbitrariedade quanto a expulsões e agravará as dificuldades e os obstáculos aos reagrupamentos familiares) são faces de uma mesma moeda, ou seja, são instrumentos (coerentes entre si) e pilares de uma mesma política: a desumana política de imigração da UE que criminaliza e expulsa ou explora e descarta os imigrantes.

Daí o nosso voto contra!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I support workers' rights, which is why I voted in favour of this report. This should provide workers in third countries with a much simpler system for a single work and residence permit.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag avstår eftersom ett nej skulle kunna tolkas som om jag är emot immigration vilket är felaktigt, men betänkandet är problematiskt eftersom ett gemensamt förfarande betyder att EU vill ta makten över immigrationspolitisken och då riskerar den bli usel.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Jag väljer att rösta emot ändringsförslaget, inte för att jag tycker det är dåligt i sig utan för att jag vill invänta det större och mer genomtänkta direktiv som är på gång från kommissionen. Det är viktigt att vi inte hastar igenom lagförslag inom ett sådant viktigt område som detta.

 
  
  

- Report: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A grande questão em relação ao vinho é o conteúdo da OCM recentemente aprovada, a qual, na nossa opinião, tem aspectos muito negativos, designadamente para a produção portuguesa, assente fundamentalmente em pequenas e médias explorações agrícolas. Aliás, os seus efeitos práticos já se começam a fazer sentir, como me têm denunciado muitos agricultores com quem tenho contactado.

Mas não parece haver grandes dificuldades com a sua inclusão numa OCM única, que concentre todos os instrumentos de regulação do mercado, comuns e não comuns aos vários sectores. Pode ser apenas uma questão de simplificação, desde que não signifique eliminação de instrumentos, nem tenha entendimentos jurídicos diferentes.

Como o problema relativamente ao vinho está na reforma que foi feita, e que já foi aprovada, embora com a nossa oposição, é um pouco indiferente que, agora, se inclua ou não na OCM única, uma vez que isso não altera os seus efeitos práticos.

Daí o nosso voto de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser att det är positivt att de nuvarande 21 förordningarna om sektorspecifika marknadsordningar revideras och samlas i en och samma förordning för att strömlinjeforma och förenkla lagstiftningen. Men som kommissionen konstaterar – den grundläggande politiken ändras inte.

Junilistan har därför röstat nej till detta betänkande då vi inte stödjer den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), schriftlich. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kommissarin. Ich habe dem Vorschlag der Kommission für eine Integration der GMO Wein in die einheitliche GMO mit allen landwirtschaftlichen Produkten nur zugestimmt, weil die Kommission in der gestrigen Diskussion zugestimmt hat, sobald der Vorschlag vom Rat angenommen ist, die technische Voraussetzung über die Suchmaschine EurLex so zu installieren, dass der Benutzer die einzelnen GMOs z. B. für Wein, Milch oder Obst und Gemüse in Gänze nur mit den für das jeweilige Produkt relevanten Artikeln abrufen kann. Außerdem hat die Kommission zugesichert, dass künftig Änderungen immer nur bei einzelnen Produkten vorgenommen werden und nicht willkürlich andere Produkte mitgeändert werden. Die Diskussion hat deutlich gemacht, dass künftig zwar nur ein Dokument anstelle von 21 vorhanden ist, aber dass dieses eine Dokument genauso umfangreich wie die 21 einzelnen ist. Die Handhabung dieses komplexen Dokumentes der einheitlichen GMO muss so einfach wie möglich gestaltet werden.

 
  
  

- Report: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. − Am votat pentru modificarea regulamentului UE de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre; astfel, plafonul de asistenţă financiară a crescut de la 12 la 25 de miliarde euro pentru statele membre UE care nu fac parte din zona Euro şi care înregistrează dificultăţi cu balanţele de plăţi. Parlamentul European consideră că statele membre care nu aparţin zonei euro ar trebui încurajate să caute să obţină, în cadrul Comunităţii, un posibil sprijin financiar pe termen mediu pentru a face faţă deficitului balanţei lor de plăţi înainte de a solicita un sprijin la nivel internaţional. Situaţia actuală constituie o dovadă suplimentară a utilităţii euro din perspectiva protecţiei statelor membre care aparţin zonei euro şi invită statele membre care nu aparţin zonei euro să adere la aceasta de îndată ce vor îndeplini criteriile de la Maastricht.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − The current financial situation demonstrates the protective effect of the euro, and we should do all that we can to encourage all non-Eurozone Member States to adopt the euro as soon as they meet the criteria. It is also my view that non-Eurozone EU countries which need financial support should first look to the EU before approaching international bodies. It is for these reasons that I supported this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser att det är av stor vikt att medlemsländer i Europaområdet befinner sig i ekonomiskt välstånd och är positiva till en oberoende europeisk grannskapspolitik.

Vi menar dock att ett gemensamt europeiskt biståndssystem för medelfristiskt ekonomiskt stöd varken är en garant eller en lösning för om så inte är fallet. Ett sådant system skapar ett onödigt och byråkratiskt förfarande där de medlemsstater som behöver hjälp i realiteten sätts i beroendeställning till EMU-länder med utomstående krav på ”politiska och ekonomiska åtgärder”. Länder som är med i Europeiska unionen – vilket man bör vara – men inte är med i valutaunionen – vilket man inte bör vara – tvingas att hålla fast växelkurs mot euron och således mot sina viktigaste handelspartner. Vi menar därför att det är osunt av länder som inte är med i en valutaunion att välja att hålla en fast växelkurs och sedan behöva räddas av stora regionala och/eller internationella organ.

Junilistan anser därför att avsättningen på 25 miljarder euro för stöd till medlemsstaters betalningsbalans är onödig. I stället menar vi, att de länder som är med i EU men inte i valutaunionen ska hålla en regim med flytande växelkurs. Då kommer denna typ av problem försvinna och skattebetalarna sparar 25 miljarder euro!

 
  
  

- Motion for a resolution: EU and PNR data (B6-0615/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. É inegável que tanto o terrorismo como a criminalidade são ameaças terríveis que devem ser combatidas com os instrumentos que se afigurem mais eficazes para esse efeito.

É, igualmente, importante evitar que cada Estado-Membro crie o seu próprio sistema de PNR. Neste momento existem 3 EM que o fizeram, registando-se várias divergências entre eles tanto no que diz respeito às obrigações impostas às transportadoras como no que diz respeito aos objectivos.

Porém, uma regra básica da protecção de dados é que qualquer novo instrumento só deverá ser adoptado desde que esteja claramente comprovada a necessidade de transferência desses dados pessoais e quais são as finalidades específicas dessa transferência.

A proposta que nos é apresentada pela Comissão é demasiado vaga e não clarifica qual é a mais-valia que a recolha de dados PNR irá trazer, nem qual será a sua relação com as medidas de controlo já existentes à entrada da UE para finalidades de segurança, como é o caso do SIS, do VIS e do sistema API.

Creio que é essencial que, antes de tomarmos quaisquer decisões finais, seja claramente demonstrada a utilidade destes dados e quais as finalidades específicas a que poderão dar resposta, assegurando que o princípio da proporcionalidade seja respeitado e que sejam criadas as salvaguardas jurídicas adequadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I voted in favour of the resolution on the proposal for a Council framework decision on the use of Passenger Name Records (PNR) for law enforcement purposes (B6-0615/2008). I did so as any proposal in this area must be proportionate and in compliance with the European Court of Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights. The Commission’s proposal could have a considerable impact on the personal life of European citizens and it has failed to provide sufficient evidence that the mass collection of data is needed at the EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Kommissionen vill på EU-nivå systematiskt samla in och utbyta passageraruppgifter för att bekämpa brottslighet och terrorism. Bland alla uppgifter som ska samlas in och göras tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter finns flygpassagerares kreditkortsnummer, önskemål om placering på planet, kontaktuppgifter, bagageinformation, bonusuppgifter, språkkunskaper samt ålder, namn och kontaktuppgifter för den person som ledsagar ett barn på en resa och denna persons förhållande till barnet.

Denna typ av massregistreringar får med största säkerhet integritetskränkande konsekvenser. Förslaget tar inte hänsyn till de ofta hyllade, men sällan tillämpade, principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

Vi välkomnar att Europaparlamentet uttrycker kritik mot kommissionens förslag och framhåller att det är tveksamt om denna typ av EU-lagstiftning behövs. Vi har således röstat ja till Europaparlamentets resolution, då den tar avstånd från de åtgärder kommissionen föreslår.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Embora discordando de aspectos contidos nesta resolução, nomeadamente a sua não demarcação da denominada luta contra o terrorismo, consideramos que ela reafirma importantes reservas relativamente à criação de um sistema de dados PNR (passageiros de companhias aéreas) ao nível da UE.

Entre outros aspectos, a resolução:

- Lamenta que a justificação da proposta de criação de um sistema de dados PNR na UE deixe transparecer bastantes incertezas jurídicas em relação à sua compatibilidade com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH);

- Entende que o seu objectivo não é a harmonização dos sistemas nacionais (visto que estes não existem), mas a obrigação da sua criação;

- Manifesta a preocupação pelo facto de, no essencial, a proposta permitir às autoridades policiais o acesso a todos os dados sem disporem de qualquer mandado;

- Reitera as preocupações relativamente às medidas relativas a uma utilização indiscriminada de dados PNR para efeitos de definição de perfis e de definição de parâmetros de avaliação de riscos;

- Salienta que as provas até agora apresentadas pelos EUA nunca provaram de forma conclusiva que a utilização maciça e sistemática dos dados PNR é necessária na dita luta contra o terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto favorevole alla proposta di risoluzione presentata dalla collega in 't Veld a nome della commissione LIBE riguardante la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto.

Condivido pienamente il fine e le preoccupazioni sollevate dalla collega, sia relativamente alla proporzionalità delle misure proposte dalla Commissione, sia per ciò che concerne la base giuridica di un simile provvedimento e i pericoli, più volte da me sollevati nel corso delle riunioni LIBE, per la protezione dei dati personali. L'esigenza di assicurare un elevato livello di sicurezza ai cittadini è sacrosanto e mi sembra che ad oggi non siano pochi i sistemi vigenti. Credo che prima di introdurre ulteriori misure sia necessario valutare la piena e sistematica attuazione dei meccanismi esistenti, onde evitare il rischio di creare problemi maggiori di quelli che ci si prefigge di combattere.

 
  
  

- Motion for a resolution: Financial assistance for Member States' balances of payments (B6-0614/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), in writing. − Paragraph 2 of this resolution deals with membership of the Eurozone. In line with the convention of the UK Conservative Delegation on issues relating to the euro, we have abstained on the final vote.

 
  
  

- Motion for a resolution: Democratic Republic of Congo (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione, tuttavia avrei preferito che il testo fosse stato approvato con l'emendamento numero 1, paragrafo 19, che purtroppo è stato respinto per pochi voti. Questo emendamento, infatti, avrebbe reso ancora più valido il nostro concreto impegno in quest'area delicatissima e cruciale. Mi auguro comunque che dall'approvazione di questa risoluzione seguano concrete azioni di intervento dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei a favor da proposta de resolução comum sobre a resposta da União Europeia à deterioração da situação no Leste da República Democrática do Congo por considerar que é muito preocupante o que se está a passar: milhões de mortos, centenas de milhares de refugiados e crimes hediondos contra as pessoas mais indefesas. Por outro lado existe um potencial de contágio do conflito em relação aos países limítrofes.

Assim, esta Proposta de Resolução vai no sentido certo, nomeadamente ao apelar ao julgamento e punição dos autores destes crimes contra a humanidade e ao envidar esforços para o fortalecimento e cumprimento dos acordos já estabelecidos – seja através da concessão de mais meios à MONUC, seja pela pressão internacional sobre os actores envolvidos.

É ainda de salientar o alerta para que a União Europeia previna e impeça que empresas europeias explorem minerais provenientes daquela zona, pois a venda destes financia o conflito.

Devemos fazer tudo ao nosso alcance para impedir outra tragédia em África.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Situationen i östra Demokratiska republiken Kongo är fruktansvärd. Vi stödjer helhjärtat internationella lösningar, som bör genomföras inom ramarna för FN-samarbetet. Vi anser dock inte att EU ska använda internationella kriser och konflikter för att stärka EU:s utrikespolitik.

Vi har därmed röstat nej till denna resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H ΕΕ συνολικά, όπως και ισχυρές επιμέρους χώρες της, έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης για την επιδείνωση της ήδη τραγικής κατάστασης του λαού της ΛΔ του Kογκό, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, όπως και συνολικά των λαών της αφρικανικής ηπείρου. H συστηματική πολύχρονη καταλήστευση του πλούτου της συγκεκριμένης χώρας, και γενικότερα της Αφρικής, από τους ευρωπαίους αποικιοκράτες παλιότερα και ιμπεριαλιστές σήμερα, η υποδαύλιση ή αξιοποίηση εμφύλιων συγκρούσεων για την επιβολή των συμφερόντων τους, οδήγησαν στο φαινόμενο να είναι η Αφρική η πιο πλούσια ήπειρος στον κόσμο με τους πιο φτωχούς, πεινασμένους και κατατρεγμένους κατοίκους.

H προτεινόμενη ενίσχυση της πολύμορφης επεμβατικής δραστηριότητας της ΕΕ, μέσω κυρίως της στρατιωτικής δύναμης του OHΕ, χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη αυτόνομη πολιτική ή άλλη δραστηριότητά της στη συγκεκριμένη χώρα, δεν έχει καμία πραγματική σχέση με τη δήθεν ανθρωπιστική προστασία του πληθυσμού της, όπως υποκριτικά αναφέρεται στο κοινό ψήφισμα Φιλελεύθερων, Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων. Tο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον αποτελεί το πρόσχημα. O βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερου μερίδιου της αγοράς από χώρες της ΕΕ, η οποία συνδέεται φυσικά -όπως άλλωστε ομολογείται έμμεσα στο ψήφισμα- με την απρόσκοπτη συνέχιση της συνολικής καταλήστευσης του πλούσιου ορυκτού πλούτου της χώρας.

 
  
  

- Motion for a resolution: European space policy (B6-0582/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater anser att rymden inte skall militariseras och menar att forskning och investeringar uteslutande skall rikta sig mot fredliga syften.

Vi kan dock inte stödja ändringsförslag 6 som avvisar all indirekt militär användning då ett stort antal applikationer som t.ex. satellitnavigering och kommunikationstjänster även används i fredsbevarande insatser som i vissa fall är militära. Denna teknologi är också till stor nytta för det civila samhället och vi anser inte att den civila användningen skall begränsas för att det finns militära användningsområden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), in writing. − While I support the thrust of this resolution, I and my British Conservative colleagues are wholly opposed to the Treaty of Lisbon and cannot therefore support the reference to it in Paragraph One.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I supported this resolution on ‘how to bring space down to earth’ (B6-0582/2008) as I believe we should support a European space policy. In Ireland decreasing numbers of young people are choosing science as a career option – a trend that is repeated across Europe. Space exploration is inspiring for young people and encourages them to choose a career in science and technology; it also strengthens research capabilities in Europe. However, I am of the view that the use of space must serve exclusively non-military purposes and we should reject any direct or indirect military use of systems such as Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Entre as importantes questões e prioridades apontadas pela presente resolução do Parlamento Europeu sobre uma Política Espacial Europeia, esta breve declaração de voto tem a intenção de denunciar que a maioria deste parlamento advoga a utilização do espaço para fins militares.

Tal é a conclusão que se pode retirar da rejeição das propostas de alteração apresentadas pelo nosso Grupo parlamentar que reiteravam que o espaço deve ser utilizado exclusivamente para objectivos pacíficos e que a utilização do espaço deve servir exclusivamente objectivos não militares, rejeitando qualquer utilização militar directa ou indirecta.

Pelo contrário, a maioria do PE considera o interesse crescente em promover um papel sólido de liderança para a UE no contexto de uma Política Espacial Europeia (PEE) com vista a favorecer o desenvolvimento de soluções no campo do ambiente, dos transportes, da investigação e da defesa e da segurança.

Neste sentido, a maioria do PE solicita ao Conselho e à Comissão que encorajem as sinergias entre os desenvolvimentos civis e de segurança no domínio do espaço; entende que as capacidades europeias em matéria de segurança e de defesa dependem, entre outros factores, da disponibilidade de sistemas baseados em satélites (...).

Isto é, a utilização do espaço no quadro da militarização da UE e da corrida aos armamentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – Je regrette sincèrement que l'excellente proposition de résolution sur l'avenir de la politique spatiale européenne, qui vient d'être votée, ne fasse aucune référence au centre spatial de Kourou.

Pourtant, l'histoire spatiale de l'Europe passe inévitablement par la Guyane. C'est tellement évident pour tout le monde, qu'il ne nous vient même plus à l'idée de noter que l'ensemble des fusées Ariane y sont assemblées et que toutes sont lancées depuis ce pas de tir.

Je remercie la Présidence française, représentée par M. Jean-Pierre Jouyet, qui a eu la présence d'esprit d'en faire mention lors de notre débat d'hier.

À mon sens, la stratégie spatiale européenne doit absolument intégrer une véritable réflexion sur les développements à venir du "Port spatial de l'Europe", tant en termes d'infrastructures que d'effectifs ou encore de projets de recherche.

Le site de Kourou est la vitrine de l'Europe spatiale. La Guyane, région ultrapériphérique de l'Union, mérite d'être saluée pour sa contribution passée et future à cette politique stratégique.

J'aurais apprécié que notre Parlement rende hommage au Centre spatial guyanais et exprime de façon explicite la fierté qu'il inspire à tous les Européens. Kourou est devenu, en quelques décennies, un élément constitutif majeur de notre identité européenne.

 
  
  

- Motion for a resolution: Cluster Munitions (B6-0589/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A Convenção sobre as Munições de Fragmentação (CCM), adoptada, por 107 países, em 2008, iniciará o seu processo de ratificação a 3 de Dezembro, entrando em vigor depois de asseguradas 30 ratificações.

A convenção tem como objectivo proibir a utilização, produção, armazenagem e transferência de toda a categoria de armamento com munições de fragmentação, exigindo a destruição pelos Estados signatários das reservas de tais munições.

A presente resolução do PE, que assinámos, solicita a todos os Estados que assinem, ratifiquem na primeira oportunidade a CCM e que tomem medidas a nível nacional para dar início à sua implementação, antes mesmo de esta ser ratificada.

A resolução exorta todos os Estados a não usar, investir, armazenar, produzir, transferir ou exportar munições de fragmentação até à entrada em vigor desta convenção.

Solicita ainda a todos os Estados-Membros da UE que prestem assistência às populações afectadas e que apoiem a remoção e a destruição dos restos de munições de fragmentação utilizadas.

Por fim, solicita a todos os Estados-Membros da UE que não empreendam qualquer acção susceptível de contornar ou pôr em causa a CCM e as suas disposições, nomeadamente, através de um eventual Protocolo à Convenção sobre a Proibição de Certas Armas Convencionais, que permita a utilização de munições de fragmentação.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, trasmetto il mio voto favorevole sulla proposta di risoluzione relativa alla necessità di dare attuazione alla Convenzione sulle munizioni a grappolo entro la fine del 2008. Tale proposta, che condivido totalmente, vieterà l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni a grappolo come intera categoria di armi.

Inoltre approvo il fatto che sarà obbligatorio, per gli Stati membri dell'UE che hanno utilizzato munizioni a grappolo, fornire assistenza tecnica e finanziaria allo scopo di eliminare e distruggere i residuati di munizioni a grappolo. Infine, mi compiaccio dell'iniziativa dei colleghi, che invita tutti gli Stati membri a non utilizzare, investire, stoccare, produrre, trasferire o esportare munizioni a grappolo, a prescindere o meno dall'attuazione di tale Convenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. − The British Conservative Delegation voted for this resolution as a straightforward endorsement of the recently negotiated UN Convention on Cluster Munitions. We believe that the Convention has successfully combined principled and practical humanitarianism with appreciation of the military requirements of responsible armed forces.

We have consistently held the view that an indiscriminate ban on the use of all types of cluster munition would negatively affect the operational effectiveness of our armed forces. We therefore draw special attention to the clearly defined exemption in the Convention for the next generation of “smarter” munitions which are designed to self destruct and present a minimal risk to civilians. The British Ministry of Defence is currently developing a munition that falls within the terms of this exemption.

In general, we believe it is important to maintain a sense of proportion in relation to risk management by our armed forces. While the British Armed Forces always seek to minimise harm to the civil population and limit collateral damage we should never lose sight of the fact that we are fighting terrorist and insurgent elements totally without scruples in the methods they employ for the indiscriminate destruction of innocent human life. It is these elements that should be the target of our ire.

 
  
  

- Motion for a resolution: HIV/AIDS (RC B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio voto è favorevole. La diagnosi precoce e la ricerca sono capisaldi incrollabili nella tutela della salute. Nel caso dell'HIV, i risultati degli ultimi anni dimostrano quanto sia importante incentivare la ricerca. In quest'ottica pertanto vanno rimossi gli ostacoli di qualsiasi natura che frenano la sperimentazione, che per le persone affette da HIV rappresenta la vera speranza di poter condurre una vita qualitativamente più soddisfacente.

Questa esigenza va sostenuta in termini concreti attraverso l'impiego da parte della Commissione di risorse politiche, economiche e finanziarie. Contestualmente il Consiglio e la Commissione devono garantire che la discriminazione verso persone affette da HIV venga dichiarata illegale in tutti gli stati membri dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Os deputados europeus eleitos pelo PSD apoiam a Resolução que encoraja a promoção do diagnóstico e tratamento precoces de infecções por HIV em cada um dos EM. As últimas estatísticas continuam a indicar não apenas um aumento dentro da UE do número de novos casos de pessoas infectadas com o HIV, como um grande número de casos de doentes infectados que continua a não ser diagnosticado.

Uma das razões para a rápida propagação da infecção com o HIV em muitos países da UE é o facto de muitos toxicodependentes estarem infectados, e serem foco de propagação por partilharem instrumentos injectáveis. O relatório anual do EuroHIV sobre a evolução dos consumos de droga na União Europeia coloca Portugal como o país com o maior número de casos detectados de HIV/SIDA entre os toxicodependentes.

O inquérito anual dos cuidados de saúde, EHCI de 2008, relata que Portugal ocupa um dos últimos lugares no sistema de cuidados de saúde na Europa. Uma das críticas feitas ao sistema de saúde português é por ainda não ter conseguido resolver o seu problema de acesso/tempo de espera de tratamento. O Eurostat continua a indicar Portugal como o país com maior taxa de morte associada à SIDA. A análise comparada de dados de Portugal com os seus parceiros da UE torna evidente que algo está errado com a nossa estratégia nacional. É necessário reflectir e analisar onde se está a falhar.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução comum sobre o diagnóstico e tratamento precoces do VIH/SIDA, pois considero urgente reforçar as medidas e acções de diagnóstico e tratamento desta doença, perante o aumento alarmante do número de novos casos de pessoas infectadas na União Europeia.

As acções de prevenção e tratamento da doença são essenciais para travar a vaga crescente desta epidemia. Considero, por isso, necessário que se promova o acesso mais fácil à informação, ao aconselhamento, à prestação de cuidados de saúde e aos serviços sociais.

Além disso, é fundamental que os Estados-Membros adoptem medidas com vista a eliminar a discriminação das pessoas portadoras do VIH/SIDA, incluindo as restrições que coarctem a sua liberdade de movimentos nas respectivas esferas de jurisdição.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il piacere di comunicare il mio voto favorevole riguardo alla proposta di risoluzione sulla diagnosi precoce e sulle cure tempestive del virus HIV. La Commissione ha l'obbligo, al fine di assicurare la protezione e la salute dei cittadini europei, di promuovere una diagnosi precoce e di ridurre gli ostacoli ai test per questa malattia, oltre che garantire cure tempestive divulgandone i vantaggi.

Considerando, infatti, che le relazioni EuroHIV e UNAIDS confermano che il numero di nuovi casi di HIV sta aumentando ad un tasso allarmante all'interno dell'Unione europea nonché nei paesi vicini e che in taluni paesi il numero stimato di persone infettate dall'HIV è quasi tre volte più elevato dei dati ufficiali, plaudo alla proposta, che i invita inoltre la Commissione a ad avviare una strategia di riduzione dei casi di HIV/AIDS che si concentri sui tossicodipendenti e su chi assume droghe per via endovenosa.

 
  
  

- Motion for a resolution: Bee-keeping sector (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Da presente resolução queremos sublinhar alguns aspectos com os quais estamos de acordo, nomeadamente: a concorrência desleal dos produtos importados no mercado comunitário a partir de países terceiros, a grave ameaça de redução do efectivo apícola na sequência da forte diminuição do recurso em pólen e em néctar. É, portanto, necessário solucionar estes problemas, aplicando a preferência comunitária e combatendo a concorrência desleal dos produtos da apicultura provenientes de países terceiros. E, de imediato, aumentar a investigação em matéria de parasitas, doenças e suas origens, que dizimam as abelhas, incluindo a responsabilidade dos OGM, disponibilizando meios orçamentais suplementares para essa investigação.

O aspecto em falta na resolução prende-se com a responsabilidade das reformas da PAC em todo este problema. A desertificação rural, o desmantelamento da produção em vastas áreas e a introdução de espécies geneticamente modificadas têm conduzido à perda de biodiversidade. De igual forma, têm-se promovido modos de produção desligados das especificidades edafoclimáticas de cada região.

Uma política agrícola que invertesse este caminho era, para além das medidas atrás referidas, um grande contributo para resolver o problema do sector apícola.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. − Resolutionen handlar om att bisamhällen dör av oförklarliga anledningar. Vi delar uppfattningen att det behövs forskningsinsatser för att komma till rätta med problemet.

Däremot delar vi inte uppfattningen att det behövs mer bidrag till biodlare och mer skydd mot omvärlden/protektionism.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Förslaget från Europaparlamentets jordbruksutskott innehåller ömsom vin och ömsom vatten. Vi ser positivt på att kommissionen initierar forskning om parasiter och sjukdomar som decimerar bipopulationerna.

Men det finns också förslag i resolutionen som vi inte kan stödja. Till exempel uppmanar Europaparlamentet ”bestämt kommissionen att föreslå ett system för ekonomiskt stöd till biodlare som drabbats av problem på grund av dödligheten bland deras bistammar” (punkt 11). Några sådana kostnader för EU:s budget kan vi inte stödja, och Europaparlamentets federalistiska majoritet bör inte uttala sig för detta utan att känna till de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant ställningstagande.

Därför har vi röstat nej till denna resolution i dess helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), în scris. − Reducerea dramatică a populaţiei de albine şi, implicit, a polenizării pune în pericol producţia de fructe, legume şi plante la nivelul Uniunii Europene. Declinul numărului de albine se datorează atât diferiţilor paraziţi şi micoze aflaţi în atmosferă, cât şi pulverizării cu pesticide. Principala problemă o reprezintă infecţia cu parazitul „Varroa” care se manifestă prin deformări la nivelul aripilor şi abdomenului, albine subdezvoltate, incapabile de zbor şi cu o durată de viaţă foarte scurtă. Lăsat netratat, Varroa poate duce la dispariţia unei întregi colonii de albine în câteva luni. Utilizarea îndelungată a pesticidelor a contribuit, de asemenea, la reducerea populaţiei de albine, chiar şi când acestea au fost utilizate pentru a distruge micozele şi paraziţii. Anumiţii oameni de ştiinţă consideră că o altă cauză a acestui fenomen o constituie radiaţiile de unde electromagnetice provenite de la telefoanele mobile care se infiltrează în sistemul de navigaţie al albinelor, acestea aflându-se în incapacitatea de a se întoarce la stup. Cercetările în acest domeniu vor trebui să fie dezvoltate pentru a găsi soluţii la combaterea bolilor care afectează albinele, iar eforturile agricultorilor de reducere a numărului de aplicaţii de produse fitosanitare în timpul înfloririi vor contribui şi ele la stoparea declinului acestor insecte.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), skriftlig. − På vegne af Ole Christensen, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen og Christel Schaldemose.

Den danske socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet har stemt imod beslutningen om situationen i biavlssektoren. Det er vores opfattelse, at beslutningen bærer præg af protektionisme og forsøg på at etablere yderligere støtteordninger til EU's landbrugere.

Vi mener, at bidødelighed er et stort problem, som skal bekæmpes på EU-plan, men med de rette mekanismer. Det indebærer bl.a. yderligere forskning og fokus på beskyttelse af vores økosystem, herunder en begrænsning i anvendelsen af pesticider.

 
  
  

- Motion for a resolution: Environmental inspection in Member States (B6-0580/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − I voted in favour of the resolution on the review of Recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States (B6-0580/2008). Good and even enforcement of Community environmental law is essential and anything less falls short of public expectations and undermines the reputation of the Community as an effective guardian of the environment. If our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. É certo que é necessário dar maior atenção às questões ambientais e que se devem tomar medidas para evitar a constante degradação ambiental, que compromete o presente e o futuro do planeta e a qualidade de vida das populações.

Por isso, é fundamental haver uma maior sensibilidade para o cumprimento de normas que respeitem o ambiente e tenham em conta as especificidades de cada país, incluindo as implicações sociais. O que também exige uma política mais solidária para ter em conta diferentes níveis de desenvolvimento e de capacidade económica.

Ora, nem todos estes aspectos estão devidamente salvaguardados na legislação ambiental da União Europeia nem as suas políticas são devidamente coerentes. Por isso, temos as maiores dúvidas sobre a vontade política da Comissão Europeia na resolução deste problema complexo, correndo-se o risco de caminharmos para agravar o fosso das desigualdades regionais e sociais com algumas das propostas que são adiantadas nesta resolução.

Daí o voto de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Felicito os meus colegas da Comissão ENVI pela redacção tanto da pergunta oral como da resolução, porque deixam bem clara a necessidade da boa execução da legislação ambiental comunitária. Vêm desta forma convidar a Comissão a avançar com uma proposta de directiva sobre as inspecções ambientais, clarificando as definições e critérios, e alargando o âmbito de aplicação.

Ambos os documentos sublinham também a necessidade de fortalecer a Rede Europeia para a Implementação e Execução da Legislação Ambiental (IMPEL) e apoiar a educação ambiental e a prestação de informações, com conteúdos específicos determinados a nível local, regional ou nacional, com base nas necessidades e problemas identificados numa determinada área.

Se a política de rigor ambiental da UE não for avante, as expectativas dos cidadãos serão frustradas e o papel da UE ficará comprometido, enquanto eficaz guardiã do ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος που στηρίζεται στη θέση «ότι είναι ζωτική η ορθή και ισότιμη επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Κοινότητας», γιατί αυτή η νομοθεσία δεν προστατεύει το περιβάλλον αλλά τα ζωτικά συμφέροντα των μονοπωλίων της ΕΕ.

H παρότρυνση για «θέσπιση κοινοτικού σώματος περιβαλλοντικών επιθεωρητών» αποτελεί άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά των κρατών μελών για την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» που επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος με την καταβολή φτηνού αντιτίμου, την «πράσινη φορολογία» σε βάρος των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, το εμπόριο των ρύπων, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας ως καθοριστικών κριτηρίων για την ανάπτυξη «περιβαλλοντικών», κατά τα άλλα, καινοτομικών τεχνολογιών, τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Γεωργία και την κατάργηση στην πράξη των αρχών της Προφύλαξης και της Πρόληψης.

H ΕΕ και η περιβαλλοντική της πολιτική, που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, γεννούν και αναπαράγουν τα διατροφικά εγκλήματα, την ατμοσφαιρική επιβάρυνση αστικών κέντρων με τους «μοντέρνους ρύπους», τις καταστροφές δασών, τη διάβρωση εδαφών και την ερημοποίηση, τη ρύπανση των θαλασσών και των υδάτων. Tο περιβάλλον θα αποτελεί επιχειρηματικό τομέα με στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών της οικονομικής ολιγαρχίας, θα υφίσταται τις συνέπειες της αλόγιστης και ασύδοτης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και θα υποβαθμίζεται από την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

 
  
  

(The sitting was suspended at 13.00 and resumed at 15.00.)

 

8. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 

9. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
Видеозапис на изказванията

10. Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
Видеозапис на изказванията

11. Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протоколи
Видеозапис на изказванията

12. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
Видеозапис на изказванията

12.1. Сомалия
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution sur la Somalie(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, author. − Mr President, Somalia is a country whose citizens live in very dire and chaotic circumstances, fraught with dangers to their well-being and to their very existence. This House – and indeed the international community in general – time and again have dealt with the unacceptable situation in that country. Both the EU and the UN and other foreign agencies have given – and continue to give – much financial and other support to the Somalian people.

But to add to the country’s grave state of affairs came the involvement of the so-called Islamic courts. These are in effect a manifestation of the practice by criminal and evil people of exercising terror on fellow citizens by using religion – in this case Islam – as an excuse.

The recent execution by stoning to death of the 13-year-old girl victim of rape, Aisha Ibrahim Duhulow, is another example of this practice. But the most recent worrying phenomenon in the gradually disintegrating society of Somalia is not just the barbaric extent of such acts of atrocity but also the fact that such a despicable act was carried out by a group of 50 men and was watched by about a thousand spectators. Such a gruesome performance of sadistic behaviour is easy to condemn but hard to understand using humanly accepted parameters of societal psychology.

The Government of Somalia, aided by the international community and the African Union, must forthwith demolish the devilish Islamic courts and those that support or propagate their practice in the country.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, Autor. − Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, quiero expresar la más enérgica repulsa de mi grupo por los asesinatos que se están cometiendo en esta región de Somalia invocando el nombre de Dios. Pocas barbaridades han sido cometidas por alguien que no haya invocado el nombre de Dios o de una religión.

Concretamente, la forma en la que se cometió este atroz asesinato: una niña de 13 años que es violada, que luego es acusada de adulterio y a la que cinco hombres –si se pueden llamar hombres– se apresuran a lapidar, impidiendo incluso que alguien trate de salvarla, en un estadio ocupado por mil personas.

Esto, unido a los actos de piratería que este año en las costas de Somalia han alcanzado el nivel de casi 100 barcos secuestrados, constituye una situación humanitaria absolutamente inadmisible.

La comunidad internacional no puede permanecer impasible ante esto. No puede permanecer impasible ante la cobardía, ante la invocación religiosa para cometer barbaridades. Por tanto, tenemos que restablecer el orden, apoyando al Gobierno legítimo de Somalia para que recupere el control de todo el país y establezca un Estado de Derecho que respete los derechos humanos.

Creo que en pocas ocasiones se nos ha presentado una situación tan clara y que nos imponga obligaciones. No creo que podamos quedarnos aquí impasibles, en esta Comunidad de 500 millones de personas y 27 países, la más importante del mundo, sin intervenir en esa situación. No sé cómo se podrá hacer, pero, desde luego, creo que hay que hacerlo y que hay que intervenir rápidamente.

El Grupo Socialista no está de acuerdo con las enmiendas que han sido presentadas a última hora, que no fueron negociadas en su momento. Apoyamos el texto de la resolución común y esperamos que éste sea el comienzo de una preocupación mayor de la Unión Europea por este tipo de cuestiones humanitarias y por la repulsa de la utilización abusiva de conceptos religiosos para cometer barbaridades en nombre de Dios.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. − Panie Przewodniczący! Dziesiątki razy brałem udział w debatach na temat praw człowieka w tej sali, ale może dzisiaj szczególnie jestem poruszony, bo tak naprawdę, gdy mówimy o wielkich liczbach, o tysiącach zabitych, to przestaje to powoli robić wrażenie. Ale gdy patrzymy na morderstwo dokonane na jednej konkretnej osobie, na dziecku w zasadzie, na 13-letniej dziewczynce Aishy Ibrahim Duhulow, to rzeczywiście okrucieństwo tego czynu każe nam zastanowić się nad tym, co my możemy zrobić.

Otóż oczywiście to, co się dzieje w Somalii, to nie tylko ten przerażający, okrutny mord w majestacie tamtejszego, regionalnego, islamskiego, religijnego prawa. To także - o czym warto powiedzieć, a o czym nie wspomnieli moi przedmówcy - zamachy samobójcze, w wyniku których zginęło ostatnio trzydzieści osób. To także publiczne chłosty dokonywane w stolicy kraju, tak aby zademonstrować siłę radykalnych islamistów. To także wiele przypadków ewidentnego łamania praw człowieka. To także - o czym się mówi mniej, a co trzeba podkreślać – porwanie ostatnio dwóch katolickich sióstr włoskich z Kenii, które przetrzymywane są właśnie w Somalii.

Reasumując, musimy dzisiaj powiedzieć bardzo stanowczo nie!

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, author. − Mr President, every Thursday afternoon during our plenary sessions in Strasbourg we learn of yet new tragedies, vile crimes, atrocities and grave injustices. The competition for the three places allocated to urgency debates is the best indication of man’s continued inhumanity to man.

Against this dismal backdrop it is hard to imagine that any case could still manage to shock us. We may say we have heard it all. Yet every once in a while we deal with a case so utterly repugnant that we are proved wrong. The stoning to death of a 13-year-old girl child in Somalia is just such a case: first the victim of a mass rape, subsequently found guilty of adultery while the perpetrators of the rape go free, and finally sentenced to the most horrible of deaths. As colleagues have already mentioned, 50 men stoned her to death, with a crowd of a thousand bystanders watching the horror unfold.

To their credit, some of the gathered crowd tried to save the petrified child. However, militia opened fire on those who had the decency to try to protect this victim of an inhuman and bigoted practice. One young boy paid with his life, the victim of militia gunshots.

In the face of this horrific crime, what can we possibly do to right the wrong? We must give every support to the Transitional Federal Government of Somalia, as only by reasserting some control and rule of law in areas of the country controlled by the radical opposition groups can there be any prospect of avoiding a repetition of this and other atrocities.

The Somali Government should restore the honour of the victim, Aisha Ibrahim Duhulow, posthumously. This Chamber expresses its sincere condolences to Aisha’s family.

It was I that proposed Aisha’s case be placed on today’s agenda. Thank you for supporting that request. May we never have to debate a similar instance in this Chamber again.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Mówimy dziś o wydarzeniu w Somalii, które przerasta wyobraźnię przeciętnego Europejczyka. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, jak słyszy się o czymś takim, to odmowa przyjęcia tego do wiadomości. Nie chce się po prostu wierzyć, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Powinniśmy jednak uświadomić sobie, że jest to możliwe, gdyż sytuacja wewnętrzna Somalii powoduje, że różne, nawet najbardziej nieakceptowalne i niewyobrażalnie zjawiska mogą tam występować. Co więcej sytuacja w Somalii oddziałuje na i tak bardzo trudny i skomplikowany region Rogu Afryki.

Poprawa stanu praw człowieka w tym regionie i w tym kraju będzie możliwa tylko wtedy, kiedy zmieni się tam sytuacja polityczna. Powinniśmy zatem wspierać implementację porozumienia pokojowego z Dżibuti, bo bez pokoju, stabilizacji, poprawy bezpieczeństwa i odpowiedzialnej władzy będziemy częściej słyszeć o takich tragediach jak śmierć Aishy.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, em nome do Grupo PSE. – Senhor Presidente, queria juntar a minha voz à de todos os colegas que já se pronunciaram nesta matéria. Trata-se de mais um Estado onde uma lógica de fanatismo religioso se está a instalar; onde, em nome de uma justiça que se esconde atrás de uma religião, são postos em causa todos os princípios fundamentais de toda a nossa civilização, e esta situação é absolutamente intolerável.

Eu gostaria de dizer, para além de tudo aquilo que já foi dito, que também, em qualquer caso, não devemos esquecer a situação de fome que grassa naquela região, na Somália e também na Etiópia. É evidente que nada tem a ver, nem nada desculpa o que quer que seja, mas nós temos também que olhar para esse gravíssimo problema humanitário que está neste preciso momento em desenvolvimento nesse país.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Omawiany dzisiaj problem łamania praw człowieka w Somalii jest znacznie szerszy niż wymieniane w rezolucji przykłady, które oczywiście dramatycznie świadczą o barbarzyństwie w stosunku do najsłabszych, w tym dziewcząt, kobiet czy porywanych zakonnic.

W Somalii, w której 95% ludności wyznaje islam i która należy do najbiedniejszych krajów świata, większa część społeczeństwa żyje na granicy nędzy, stopień analfabetyzmu wynosi 70%, a średnia długość życia 47 lat. Mimo, że Somalia odzyskała niepodległość ponad 40 lat temu, nadal przyczynami konfliktu jest rywalizacja między poszczególnymi klanami o pastwiska czy źródła wody.

Przed uzyskaniem niepodległości konflikty były tłumione przez kolonialistów. Pozostawieni sami sobie Somalijczycy rozpoczęli wojnę domową nasilającą się wraz z zapaścią gospodarczą. W takich warunkach walka z terroryzmem i piractwem powinna przebiegać przede wszystkim z eliminacją biedy i nędzy poprzez pomoc humanitarną najbiedniejszym oraz umożliwienie im rozwoju.

Osiągnięta z tak wielkim trudem stabilizacja w Somalii została jednak zburzona przez ingerencję z zewnątrz pod hasłami walki z terroryzmem. Podzielone, biedne, niewykształcone i z łatwością manipulowane plemiona zamieszkujące ziemię somalijską stają się dobrym narzędziem do kontynuowania anarchii i podziału.

Wszystkie narody mają prawo do wyboru własnego sposobu myślenia i życia, a oferowana pomoc międzynarodowa nie powinna być wykorzystywana do szerzenia własnej ideologii, albo rozszerzania wpływów. Nie po raz pierwszy przeciwnicy wykorzystują religię do jej dyskredytacji oraz walki o władzę, co ma miejsce nie tylko w Somalii, ale także w Wietnamie i w Indiach, gdzie prześladowania katolików stały się elementem kampanii wyborczej.

W przypadku prześladowania chrześcijan, środowiska lewicowo-liberalne w Parlamencie nie dopuszczają jednak do debaty w celu zaprzestania prześladowań i łamania praw człowieka.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Organizacje pozarządowe alarmują, że Somalia jest przykładem najbardziej ignorowanej tragedii humanitarnej, która rozgrywa się na oczach całego świata. Ludzie masowo umierają z głodu, pragnienia, chorób, co czwarte dziecko w Somalii umiera przed ukończeniem 5 roku życia. Stolica kraju – Mogadiszu – opustoszała. Do zwykłych ludzi otwierany jest ogień artyleryjski. Ludność cywilną terroryzują zamachowcy samobójcy. U wybrzeży Somalii grasują piraci, a na lądzie wojska somalijskich Talibów zajmują coraz większe terytoria, przesuwając się stopniowo w stronę stolicy państwa i wprowadzając surowe prawo szariatu. Nie miejmy złudzeń, jest ono wykorzystywane dowolnie do własnych celów. Gdy dodamy do tego katastrofy spowodowane suszą czy powodziami wyłania się prawdziwy ogrom tragedii. Katastrofy naturalne to rzecz jeszcze zrozumiała, ale skąd w biednej Somalii tyle broni? Moim zdaniem jest to efekt cynicznego postępowania niektórych krajów, które w tej biednej części Afryki chcą załatwiać swoje jakże często brudne interesy, a my cieszymy się i godzimy się, że Igrzyska Olimpijskie są organizowane w Chinach.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Somalian epävakaa rauha manifestoi tänään itseään ammattimaisten merirosvojen toiminnalla. Samaa huomiota ei ole saanut osakseen Euroopan parlamentissa nyt esille nostettava tapaus – Aisha Ibrahim Duhulowin kivittäminen. Sitä voidaan pitää vielä suurempana tragediana kuin merirosvojen toimintaa. Se antaa kuvan maasta, joka elää islamilaista keskiaikaa.

Yhteisessä päätöslauselmaesityksessä annetaan ehkä liian yksiselitteinen tuki Somalian siirtymäkauden liittovaltiohallitukselle. Toissapäivänä kokoontunut alueen maiden muodostama IGAD-järjestön neuvosto tuomitsee Somalian hallituksen haluttomuuden toimia sitoumustensa ja rauhanpolitiikan puolesta. Alueen muiden maiden edustajat sanovat, että hallitukselta puuttuu poliittinen tahto ja valmius sitoutua rauhaan, ja se on suurin haaste turvattomuuden torjumisessa. Parlamentin päätöslauselma on kuitenkin tärkeä Aishan takia, ja sen takia ryhmämme voi sen hyväksyä. Somalian hallitukselle emme anna rauhanponnisteluissa puhtaita papereita.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Mr President, Aisha Ibrahim Duhulow was barely a teenager. She would probably have never known anything about the European Union or its Parliament. Even as she was being gang-raped, or lay dying under a deluge of stones, she would probably never have imagined that politicians far away would recognise her ordeal and commemorate her very short life. But I am sure that as she died, she knew that she was the victim of a grave injustice.

The sickening crimes she suffered are made all the more shocking by the bizarre details of this case: the crowd of one thousand people; the venue of a stadium, as though it was some kind of spectator sport; the truckload of stones ordered specially for the purpose; the gunmen who fired at people trying, to their credit, to save this poor girl’s life.

Somalia is a failed state, and there is little the EU can do practically to address the barbarity of the various clans and Islamist militias in charge of areas outside the government’s control.

Where we can take a stand, however, is by asserting our own values, which are incompatible with Sharia law. That is not just my opinion, but also the opinion of the European Court of Human Rights. This tragic case merely reinforces our determination never to surrender our hard-won democratic freedoms to obscurantism.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - Panie Przewodniczący! Od lat Somalia jest terenem brutalnych walk, bezprawia i porwań statków. Ostatnio w ręce porywaczy dostało się także dwóch Polaków. Jednak to, co stało się 27 października, przekracza ludzką wyobraźnię.

Ukamienowano 13-letnią dziewczynkę, Aishę Ibrahim Duhulow. Dziecko zostało zgwałcone przez trzech mężczyzn. Sprawców gwałtu nie aresztowano, ani nie osądzono. W Kismaju śmierć przez ukamienowanie zadało jej pięćdziesięciu mężczyzn w obecności około tysiąca świadków. Aisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.

Ten drastyczny czyn, to nie jest sprawa jednostkowa, ale brutalne działanie prawa islamskiego w imię Boga karzącego za zbrodnię ofiarę tej zbrodni. Apeluję do władz Somalii o zastopowanie tego barbarzyństwa, przykładne ukaranie sprawców tego czynu i zrehabilitowanie Aishy.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Mr President, on 27 October a 13-year-old girl named Aisha Ibrahim Duhulow – and let us not forget the name – was stoned to death in Somalia by a group of 50 men in a stadium in the southern port of Kismayo in front of around a thousand spectators. She was accused and convicted of adultery in breach of Islamic law, but was in fact the victim of rape by three men. There has been no arrest or detention of those accused of her rape.

I strongly condemn the stoning and execution of Aisha Ibrahim Duhulow and I am horrified at such a barbaric act perpetrated against a 13-year-old rape victim. As Unicef stated in the aftermath of her tragic death, a child was victimised twice: first by the perpetrators of the rape, and then by those responsible for administering the justice.

This abhorrent treatment of women can in no way be condoned and permitted under Sharia law. This episode highlights not only the vulnerability of girls and women in Somalia, but the inherent discrimination such individuals have to endure.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). - Panie Przewodniczący! Debatujemy dzisiaj o morderstwie dziewczynki ukamienowanej w Somalii. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zostały porwane i są przetrzymywane w Somalii dwie zakonnice katolickie. W tle tego wszystkie jest piractwo, które ma miejsce u wybrzeży Somalii. Słyszymy, że wszystko to jest spowodowane tym, że w kraju tym w praktyce nie funkcjonuje rząd. Gdzie są wobec tego możni tego świata? Gdzie są potężne Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Unia Europejska, które twierdzą, że są krajami cywilizowanymi? Tak długo, jak państwa nie będą w stanie interweniować w obronie najsłabszych, atakowanych przez tych w gruncie rzeczy nie takich potężnych, nie będą uznane za państwa cywilizowane. Gdzie my jesteśmy wobec tego w tej sytuacji? Panie Przewodniczący! Apeluję do możnych tego świata: zróbcie to, co do was należy! Wypełniajcie wasze obowiązki!

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, on behalf of the Commission and Commissioner Michel, I wish to share some remarks about this issue of human rights in Somalia.

Firstly, I would like to share the concern about the continuing conflict and political instability in Somalia. Somalia remains a context where fundamental rights and respect for basic human dignity continue to be shunned by armed entities perpetrating systematic and widespread attacks against civilians.

In the last few months, an escalating wave of attacks on humanitarian workers, peace activists and human rights defenders has been sweeping southern and central Somalia. At least 40 Somali human rights defenders and humanitarian workers were killed between January and September 2008 alone. As a result of these attacks, a number of humanitarian organisations have been forced to withdraw staff from Mogadishu; humanitarian access received further blows; and human rights and humanitarian conditions further deteriorated.

The Commission, together with the Member States and other international actors, is committed to helping at this critical juncture.

The EU supports the efforts of the Office of the High Commissioner for Human Rights, including the Independent Expert on Human Rights in Somalia, Shamsul Bari, to come to the creation of a mechanism to investigate systematic human rights abuses by all parties.

At the development level, the EU is strongly involved in supporting human rights organisations, mainly in training and funding for identification, documentation, monitoring of human rights abuses, and advocacy. In particular, the Commission is increasingly involving civil society in any programme of reconstruction and national reconciliation, including exchange programmes for civil society with other regional organisations, paralegal training, public awareness campaigns, and women’s groups’ work on enhancing their political representation and participation in reconciliation processes. Moreover, the EU supports programmes focusing on law enforcement and reinforcing the judiciary.

Meanwhile, we need to work to improve security and to make the Somali reconciliation process move forward. A climate of insecurity will only serve to worsen the human rights situation and encourage violations of international humanitarian law. Any lasting peace in Somalia must be based on accountability and justice for the human rights violations committed by all sides throughout the Somali conflict.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu à la fin des débats.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. Arvoisa puheenjohtaja, tämän viikon kiireellisissä päätöslauselmissa erityisesti Somalian tapaus järkyttää. Kolme viikkoa sitten maassa kivitettiin 13-vuotias tyttö Aisha Ibrahim Duhulow, jonka kolme miestä raiskasivat. Miehille ei käynyt kuinkaan, mutta tyttö sai sharia-tuomion huoruudesta.

Kivitys tapahtui stadionilla Etelä-Somalian Kismayossa 1000 katsojan läsnä ollessa, 50 miehen suorittaessa kivityksen. Kivitystuomiokäskyn langettaneet Kismayon kaupunkia kontrolloivat al-Shabab-sotilasjoukot tappoivat myös Duhulowin kivityksen estämistä yrittäneen pojan. Sharia-lain ankara ja epäinhimillinen tulkinta siitä, että aviorikoksesta tulee rangaista kuoliaaksi kivittämällä, on saanut käsittämättömän julmat mittasuhteet; sen nojalla on murhattu rikoksen uhriksi joutunut viaton lapsi.

On tärkeää, että tuomitsemme teloituksen ja kivitystuomion ja vaadimme Somalian hallitusta ja Afrikan Unionia tekemään saman, sekä ottamaan pikimmiten konkreettisia askeleita estääkseen kivitystuomioiden jatkumisen. Samalla kuin osoitamme tukemme Somalian hallituksen pyrkimyksille ottaa Kismayon kaupunki kontrolliinsa, on meidän myös vaadittava hallitusta viemään Duhulowin raiskaajat oikeuden eteen. Kuten Somaliaa koskeva päätöslauselma esittää, EU-jäsenmaiden tulisi lisätä Somaliaan suuntautuvaa apuaan, jotta maahan saataisiin demokraattinen hallitus, ja jotta hallitus saisi tarvitsemansa avun pyrkiessään ottamaan kaikki maan alueet kontrolliinsa.

 
  

(1)Voir procès-verbal.


12.2. Смъртното наказание в Нигерия
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution concernant la peine de mort au Nigeria(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, author. − Mr President, the judicial system of Nigeria is fraught with inadequacies, neglect and corruption. To add to such a dreadful state of affairs, anachronistic Islamic Sharia courts have jurisdiction over criminal courts in one third of Nigeria’s states. Such religious courts, run by sick-minded fanatics, continue to this day and age to terrorise the population by handing down sentences of death, flogging and amputation.

We in Europe, of course, condemn the operation of such anachronistic religious courts, but how about the Islamic world itself? Why do Islamic political figures and Islamic states, some of which are globally and regionally very powerful and influential, and some of which we have trading partnerships with, why do they not take responsibility and strongly fight against Sharia law, Islamic courts and other such evils? Why do Islamic religious leaders themselves in some of the more advanced Islamic countries not condemn such use of Islamic religion? In my opinion their silence or lukewarm reaction amounts to quietly supporting such activities and such a stance is, for me, just as criminal as those who actually administer Sharia law.

Let our message of disgust with this aspect of Islamic fundamentalism reach those in the Islamic world who should be doing something drastic to change things for the better, but unfortunately they are not.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, Autor. − Senhor Presidente, eu penso que o caso da Nigéria, não sendo naturalmente comparável àquilo que se passa na Somália, corre o sério risco de derivar para uma situação semelhante. Como já foi dito, há efectivamente a Sharia que já está aplicada em um terço do país, há uma degradação evidente dos direitos humanos.

Neste ponto eu gostaria de dizer que, antes de falarmos ou condenarmos quem quer que seja, líderes religiosos de qualquer religião, e nomeadamente a religião islâmica, nós temos que ter em atenção que o nosso papel fundamental é dialogar e encorajar os líderes muçulmanos que não partilham desta visão fanática.

E garanto que são muitos, e eu conheço imensos. Agora o problema é que, muitas vezes, em vez de vermos as Instituições europeias dirigirem-se ao país, ao Islão, que partilha connosco dos nossos valores e que tem os nossos pontos de vista, vemos o contrário. Vemos as Instituições europeias só preocupadas em apaziguar os mais fanáticos, os piores, os que aliás trucidam os direitos humanos de todos os muçulmanos, porque os muçulmanos são – é preciso que se perceba – as principais vítimas deste estado de coisas. São eles os nossos grandes aliados. É com eles que temos de trabalhar. É com eles que nós, socialistas, com certeza vamos conseguir enfrentar estes desafios.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. − Panie Przewodniczący! Ta debata jest oczywiście w pewnym sensie debatą o karze śmierci jako takiej, ale ja bym nie chciał, żeby ona taka była, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę należy mówić o konkretnej sytuacji.

Owszem, znamy sprawozdania, które mówią, że zmniejszenie częstotliwości zadawania kary śmierci w ostatnich latach nie zmniejszyło przestępczości w tym kraju. I to jest pokusa dla zwolenników kary śmierci, aby ją dalej stosować. Natomiast jest faktem, że w ostatnim roku tylko w 7 na 53 kraje Unii Afrykańskiej wykonywano wyroki kary śmierci, w 13 tę karę zawieszono, a w 22 kolejnych tej kary się po prostu nie wykonuje.

Myślę, że Nigeria powinna pójść tą drogą, także pod presją Unii Europejskiej. Możemy zwrócić uwagę na fakt wykonywania kary śmierci na ludziach bardzo młodych czy młodocianych. Takich osób jest bardzo dużo, w Nigerii co najmniej 40. To szczególnie drastyczna sytuacja, gdy tacy młodzi ludzie czekają na wykonanie kary śmierci.

Jest to oczywiście szersza sprawa. W tym kraju bardzo łatwo jest skazać człowieka na karę śmierci. Zwłaszcza, że jedna czwarta regionów Nigerii rządzi się prawem szariatu, prawem islamskim, prawem muzułmańskim, gdzie rzeczywiście amputuje się np. ręce czy nogi i wykonuje się karę chłosty. To jest sytuacja nie do przyjęcia. O tym trzeba głośno mówić.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, Verfasser. − Herr Präsident! Nigeria ist eines der größten und politisch und wirtschaftlich wichtigsten Länder in Afrika, deswegen ist es für uns auch ein bedeutender Partner. Wir müssen leider feststellen, dass die rechtsstaatliche Situation dort stark zu wünschen übrig lässt, insbesondere im Bereich der Justiz. In dieser Debatte haben wir uns auf die Todesstrafe konzentriert. Wir haben in Nigeria sehr viele Menschen, die in der Todeszelle sitzen. Ein Viertel all derer wartet schon fünf Jahre auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens, 6% warten schon seit 20 Jahren. Das sind natürlich Zustände, die so nicht akzeptabel sind, und deswegen rufen wir die Europäische Kommission auf, den nigerianischen Behörden auf dem Weg zu mehr Rechtsstaatlichkeit behilflich zu sein und dort Empfehlungen zu geben. Es gibt auch nigerianische Empfehlungen von Kommissionen, die vom Präsidenten eingesetzt worden sind, die in eine richtige Richtung zeigen. Aber ich glaube, das muss politisch stärker gefördert werden.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Kara śmierci za ubóstwo to rzeczywistość Nigerii. Zwracam się do władz Nigerii o moratorium na wykonywanie kary śmierci i złagodzenie wyroków.

Setki osób skazanych tam na śmierć to ci, których nie było stać na uczciwy proces. Osądzeni na podstawie zeznań wymuszonych torturami, bez środków na wykwalifikowanych obrońców, bez szans na odnalezienie akt zagubionych przed 5 czy 15 laty, oczekują w nieludzkich warunkach na wykonanie kary śmierci. Okna cel często wychodzą na podwórka, na których dokonuje się egzekucji. Około 40 skazanych na śmierć to nieletni. Zarzucane im przestępstwa popełniono, gdy byli w wieku 13-17 lat. Apelacje są rozpatrywane przeciętnie przez okres 5 lat, ale czasem nawet przez 20 lat. 41% skazanych nie wypełniło wniosków o apelację. Zaginęły dokumenty ich spraw lub sami nie potrafią wypełnić wniosku, a nie stać ich na adwokata. Prawo nigeryjskie nie zezwala na stosowanie tortur. Nie uznaje tak wydobywanych zeznań za ważne. Jednak policja stosuje tortury. Procesy są przewlekłe. Zeznania torturowanych świadków są często jedynym dowodem w sprawie. Sprawiedliwy proces ubogiej osoby jest praktycznie niemożliwy.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, de doodstraf is op zich al een verschrikkelijke zaak. In plaats van te proberen om diegenen die zijn medemensen of de samenleving als geheel schade heeft toegebracht, te helpen om voortaan als een beter mens te functioneren, neemt men wraak door de veroordeelde te laten sterven. Dat is een onherstelbare beslissing die soms zelfs berust op een gerechtelijke dwaling. Het wordt nog veel verschrikkelijker als het hier niet gaat om de bestraffing van uitzonderlijke misdaden. In Nigeria gaat het meer om een mengsel van slechte organisatie van de rechtspraak en bestuurlijke chaos.

Daarnaast gaat het in de noordelijke deelstaten in toenemende mate ook om het doorzetten van primitieve fundamentalistische opvattingen. Daarin wordt verondersteld dat de mens van God de opdracht heeft gekregen om zijn zondige medemensen op te ruimen. Anders dan in Somalië, waarvan de uitwassen in het vorige agendapunt werden besproken, is Nigeria een functionerende staat. Maar het is een staat vol los van elkaar functionerende deelstaten, overkoepeld door een centraal gezag dat vaak door middel van staatsgrepen in militaire handen terechtgekomen is. Op dit ogenblik lijkt het beter te gaan in Nigeria, zonder dictatuur en zonder gewelddadige conflicten zoals die in het verleden bestonden. Een aantal gebieden in het noorden vormt, net als Iran, delen van Somalië en het noordwesten van Pakistan, het proefgebied voor een terugkeer naar de middeleeuwen. Het is ook een vorm van klassejustitie. De veroordeelden zijn vooral arme mensen zonder rechtsbijstand. Wij moeten alles doen om deze mensen te redden van chaos, willekeur en fanatisme.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - Šiandien pagrindinė žinia, kurią Europos Parlamentas siunčia Nigerijos Federalinei ir Valstijų vyriausybėms, nedelsiant sustabdyti mirties bausmės vykdymus, paskelbti moratoriumą mirties bausmės vykdymui, apskritai panaikinti mirties bausmę.

Juk 137 iš 192 Jungtinių Tautų valstybių narių yra panaikinusios mirties bausmę. Net ir tarp 53 Afrikos Sąjungos valstybių narių Nigerija yra viena iš nedaugelio, kur mirties bausmė dar vykdoma.

Pačioje Nigerijoje dirbo ir nacionalinė tyrimų grupė, ir Prezidento komisija, kurios pateikė savo rekomendacijas atsisakyti mirties bausmių, nes jos nemažina nusikalstamumo.

Raginu, prašau Tarybą, Komisiją ir valstybes nares išnaudoti visas turimas galimybes ir kontaktus su Nigerijos valstybės valdžios institucijomis siekiant, kad Nigerijoje įstatymo vardu būtų liautasi žudyti žmones, visų pirma nepilnamečius.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - Panie Przewodniczący! Kara śmierci zawsze rodziła refleksje oraz liczne pytania. Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka? Po drugie, czy może decydować wtedy, kiedy przyznanie się do winy następuje w wyniku tortur? Czy młodych, niepełnoletnich przestępców należy zabijać, czy wychowywać? Można by było mnożyć te pytania, ale odpowiedź jest jedna: nikt człowiekowi nie dał takiego prawa. To człowiek sam sobie je stworzył. A skoro tak, to także sam może je zlikwidować, odstąpić od niego i nie popełniać więcej tego typu czynów. Słowa te kieruję nie tylko do władz Nigerii, ale także do wszystkich tych ludzi, którzy uważają, że są panami życia i śmierci drugiego człowieka.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, since its independence, Nigeria has enjoyed only three periods of civilian rule and has endured 29 years of military rule.

Nine years ago, Nigeria took a step towards democracy and came back to civilian rule, even though all elections since then have been widely criticised for irregularities, fraud and violence. The April 2007 elections could have set a good example for other countries, but the opportunity was missed and the new government took up office amidst doubts of legitimacy. It is in this context, and bearing in mind the importance of a stable Nigeria for Africa, that a suitable strategy has to be found to engage the government there in a constructive dialogue over human rights.

The Commission fully shares the concerns expressed by honourable Members on the issue of the death penalty, and agrees with the need, pending complete abolition of the death penalty, to declare an immediate moratorium on all executions.

At the same time, it should be acknowledged that the situation of human rights in Nigeria has generally improved since the return to civilian rule. Indeed, some steps have been taken to launch a debate in the country over the usefulness of the death penalty as a deterrent to heinous crimes. Several prisoners on death row have been pardoned this year and Nigeria has committed itself to an intensified high level political dialogue with the EU which covers, inter alia, human rights issues.

The Commission has contributed significantly to starting this process, which could lead to a global EU political strategy vis-à-vis Nigeria, and which has already led to an important ministerial troika and to a comprehensive joint communiqué.

In the context of this dialogue, it will be possible to discuss constructively human rights issues, and to undertake a range of cooperation activities in crucial sectors such as peace and security, and governance and human rights. Examples of cooperation initiatives under consideration include: support for improving the investigative capacity of the Nigerian police; access to justice and support for prison reform; support for anticorruption efforts; support for the democratic process; and support for federal institutions dealing with human trafficking, illicit drugs, human rights and counterfeited medicines.

To be effective, these actions will have to be made known to civil society and ordinary citizens. The Commission will develop a strategy, based on a combination of support for local mass media and cultural initiatives, to support sensitive cooperation initiatives and to disseminate to the public educational messages concerning respect for human rights and basic freedoms, the basic values of democracy, good governance, care for the environment and so forth.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu à la fin des débats.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), în scris. Drepturile omului trebuie sa ne solicite atentia chiar si atunci cand lumea se confrunta cu crize economice. Saracia si lipsa de perspectiva, politica si economica, conduc intotdeauna la inrautatirea conditiilor de trai ale oamenilor. Respectarea drepturilor omului ajunge pe un plan inferior problemelor urgente si este usor sa trecem cu vederea, orbiti de propriile necazuri economice, faptul ca sunt locuri in lume unde oamenii sunt in continuare pedepsiti cu moartea. Ma refer aici la Nigeria, o tară cu 140 de milioane de locuitori, 725 de barbati si 11 femei isi astepta, din februarie anul acesta, executia pentru fapte precum jaf armat, omucidere sau tradare, potrivit Amnesty International. Mai mult, rapoarte ingrijoratoare releva ca multi dintre acestia nu au avut parte de un proces corect iar marturiile le-au fost smulse sub tortura. Acesti oameni vor fi spanzurati pentru fapte pe care, poate, nu le-au comis pentru ca in Nigeria cei saraci sunt complet neprotejati in fata sistemului de justitie, desi vorbim de o tara membra a Tribunalului Penal International. Comunitatea internationala are datoria sa faca toate eforturile necesare pentru ca guvernul nigerian sa declare un moratoriu imediat asupra tuturor executiilor si sa transforme toate sentintele cu moartea in sentinte cu inchisoare

 
  

(1)Voir procès-verbal.


12.3. Случаят със семейството al-Kurd
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution concernant l'affaire de la famille al-Kurd(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, author. − Mr President, let me commence by stating that I am speaking in a personal capacity on this topic.

Let me also say that I am well aware, as you all should be, that whatever is said in this Chamber regarding Israel gets scrutinised very meticulously by the Israeli authorities and then gets totally disregarded as far as the substance of the matter is concerned. The only action taken is to attack, in various ways, those MEPs who criticised in any way, shape or form Israeli wrongdoings.

I have had personal experience of this. During the recent debates in this House on Palestinian prisoners in Israel, I used strong language to attack the Israeli Government officials. I did this in order to stress to them that their stance on the Palestinian prisoners was – and still is, I am afraid – utterly inhuman and criminal.

Subsequent to my speech, not only did the Ambassador of Israel to Cyprus embark on a political defamation campaign against me, but, more importantly, the Speaker of the Knesset, Ms Dalia Itzik, wrote an official letter of complaint against me personally to the President of the European Parliament. Mr Pöttering replied as diplomatically as he could, and I thank him for defending the right of free speech of MEPs in debates taking place in this House. I also thank him for copying his reply to Ms Itzik to me. I have that letter here and I submit it to the Secretariat so that there is evidence that what I am saying is true.

Furthermore, I have this message for Ms Itzik: in the European Parliament, and in the EU in general, we have the right to express our opinions freely and democratically. Perhaps you, Ms Itzik, should do the same in your parliament and in your country too.

As regards the subject matter of this resolution, I wish to say the following. First, this is not a judicial civil matter, as some ill-informed or ill-informing Members of this House might propose: it is clearly a political matter; it is a continuation of the policy of successive Israeli Governments to kick Palestinians out of their homes and lands and to absorb by force – or by using legalistic tricks – as much of the Occupied Territories as possible into the state of Israel.

Secondly, an attempt is made by the Israeli mission to the EU, in a document sent selectively to some MEPs, to argue that property concerned belongs to Israelis for historical reasons. It is claimed in that document that two Jewish NGOs bought the land on which the buildings in the contested neighbourhood are built during the rule by the Ottoman Empire. Quite honestly, such a claim cannot be taken seriously and deserves no further consideration.

In conclusion, let me reiterate my position so that there can be no mistake: I respect the right of the Jewish people to have their own state, but the Jewish Government must respect the right of the Palestinian people to have theirs.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, auteur. − Monsieur le Président, il y a, dans le douloureux problème de l'expulsion de la famille al-Kurd, deux aspects: l'un politique, l'autre humanitaire.

Le politique, c'est le statut de Jérusalem-Est, qui est revendiquée comme partie intégrante d'Israël par les Israéliens. Rappelons que ni les Européens ni la communauté internationale ne l'ont jamais entendu comme tel.

Dans sa résolution 252, le Conseil de sécurité de l'ONU a été très clair et a déclaré que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l'expropriation de terres et de biens immobiliers, qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut.

Le Conseil de sécurité le rappelle à Israël lorsque ce pays adopte, en 1980, des mesures pour faire de Jérusalem unifiée sa capitale, et la résolution 476 demande de cesser immédiatement la mise en œuvre de la politique et des mesures affectant le caractère et le statut de la ville sainte. La résolution 478 affirme que toutes les mesures prises pour modifier le statut de la ville sont nulles et non avenues. Jamais l'ONU ni l'Europe ne sont revenues sur ce point.

C'est pourquoi, malgré tout le respect que chacun a, dans cet hémicycle, pour l'indépendance de la justice israélienne, nous savons qu'elle ne peut se baser que sur les lois de son pays, en contradiction, ici, avec le droit international, et que, de plus, le droit international ne lui donne pas de compétence sur Jérusalem-Est.

L'expulsion de la famille al-Kurd doit donc être placée dans cette perspective politique et ne peut se résumer à une dispute de propriété. La famille al-Kurd est expulsée au profit d'une famille juive fraîchement émigrée en Israël. Elle est spoliée de son droit à la propriété après s'être battue depuis 40 ans maintenant, et certains de nos parlementaires qui l'ont rencontrée peuvent, mieux que moi, décrire le drame humain que cette expulsion représente.

Tous partis confondus, j'insiste, et je m'en félicite, nous demandons que justice lui soit faite et que ses biens lui soient restitués.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, Autore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata cacciata nel cuore della notte dalla polizia israeliana la famiglia palestinese al-Kurd dalla sua casa a Sheikh Jarah a Gerusalemme Est, lo scorso 9 novembre: madre, padre semiparalizzato e ammalato di cuore e 5 figli, famiglia profuga dalla loro terra dal 1948, cacciati da una casa a Gerusalemme Ovest, insieme a migliaia e migliaia di altri palestinesi.

Oggi, un'altra volta, sono rimasti senza casa, una casa acquistata e dove vivevano dal '56. Un gruppo di coloni estremisti - non poveri ebrei perseguitati e sfuggiti alla tragedia immane dell'Olocausto, ma fondamentalisti che considerano quella terra loro per diritto divino - rivendicano la proprietà di quella casa e di altre 26 abitazioni dello stesso quartiere, in base, come diceva Matsakis, a un codice ottomano datato dell'Ottocento di indubbia autenticità, contestato persino dalle autorità statunitensi. Però lì c'è già un piano: un'associazione israeliana vuole costruire 200 abitazioni sui resti delle case dei palestinesi che verranno espulsi.

Solo la scorsa settimana, con la delegazione del Parlamento europeo nei Territori occupati palestinesi, composta da parlamentari di tutti i gruppi politici, abbiamo visitato la famiglia al-Kurd nella loro casa, siamo stati testimoni diretti dei soprusi e delle violenze che subivano quotidianamente da parte dei coloni che stavano già in alcune di quelle case.

Ora sono rimasti senza casa e nella nostra risoluzione chiediamo al n. 4, e mi dispiace che il PPE che rappresenta il compromesso e aveva votato quel paragrafo - chiede la restituzione della casa alla famiglia al-Kurd - oggi faccia una dichiarazione di "split vote" perché nel compromesso erano tutti d'accordo. Ma oggi, oltre ad essere senza casa sono anche senza tenda, perché per ben due volte la tenda, costruita all'interno del cortile di una casa di proprietà palestinese, i bulldozer israeliani l'hanno distrutta. Altre 500 famiglie comunque a Sheikh Jarah subiranno questa cosa se noi non interveniamo con molta forza su queste illegalità riconosciute costantemente demolizioni continue.

Ecco, io credo che, e lo diceva De Keyser, la politica verso Gerusalemme Est è una politica coloniale di Israele non riconosciuta da parte della Comunità internazionale. È però tempo, io credo, che si dica con molta certezza non solo "per cortesia Israele rispetti la legalità internazionale", ma che si facciano azioni concrete per impedire che queste azioni continuino a distruggere la pace fra palestinesi e israeliani.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. − Panie Przewodniczący! Mam poczucie, że jest to sprawa inna niż te, które omawialiśmy wcześniej. Dramat 13-letniej dziewczynki zamordowanej na oczach dzikiego tłumu w Somalii, kwestia kary śmierci i czekających na nią setek ludzi w Nigerii, są sprawami różnymi od tej, którą w tej chwili omawiamy.

Musimy powiedzieć, że jesteśmy obserwatorami pewnego dramatu rodziny palestyńskiej i nad tym dramatem trzeba się pochylić. Z drugiej strony chciałem podkreślić, że w przeciwieństwie do Nigerii i Somalii to nie jest taki biało-czarny film. Bardzo skomplikowana historia ostatnich 50 lat na tych terenach pokazuje, że tam ofiarami często byli i Żydzi i Palestyńczycy. Bilans krzywd zadanych z obu stron na pewno nie jest równy i nie o tym teraz mówimy. Zabieram tutaj głos po to, abyśmy w przyszłości starali się widzieć sprawy w nieco szerszym kontekście. Być może wówczas mielibyśmy prawo do bardziej sprawiedliwych sądów, niż to ma miejsce czasami w tej sprawie.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, Verfasser. − Herr Präsident! Die Geschichte des Volkes Israel ist eine schier endlose Geschichte von Vertreibungen. Zuerst vor zwei Jahrtausenden die Vertreibung aus der ursprünglichen Heimat, die Zerstreuung über die ganze Welt, dann über die Jahrtausende hinweg immer wieder Vertreibung und Verfolgung in den Ländern, in denen sie Aufnahme gefunden hatten, und schließlich als Höhepunkt das Menschheitsverbrechen des Holocaust, das dazu geführt hat, dass wieder eine große Welle von israelischen Rückkehrern in das Heilige Land zurückgekehrt ist, in das Land der Vorfahren, mit der Folge, dass es dort wieder Auseinandersetzungen gegeben hat, Vertreibungen, Rechtskonflikte.

Das Europäische Parlament kann in einer solchen Situation nichts anderes tun, als nach Kräften den erklärten Willen des israelischen Staates und des friedliebenden Teils der Palästinenser, dessen Größe ich nicht einzuschätzen vermag, zu unterstützen, zu einer friedlichen und einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir in einer Dringlichkeit einen einzigen Fall herausgreifen und dann apodiktisch entscheiden, dass er an einem Donnerstag in Straßburg so und so gelöst werden soll. Warum wir uns trotzdem an dieser Entschließung beteiligt haben, hat klare Gründe. Wir wollten uns in diesen Diskussionsprozess einbringen, und wir halten Menschenrechte für unteilbar.

Natürlich ist uns das Schicksal der Familie al-Kurd nicht gleichgültig, und wir wollen uns mit diesem Schicksal auseinandersetzen. Wir glauben aber nicht, dass man das so ex cathedra tun kann. Deshalb glauben wir, ist dieser Punkt 4 in einer Art und Weise apodiktisch, was der Sache nicht gerecht wird. Deshalb ist es unsere Linie, für Menschenrechte einzutreten, für den Friedensprozess einzutreten und natürlich auch für die Familie al-Kurd einzutreten, aber wir können dies nur im Dialog mit beiden Seiten tun, und nicht, indem wir einseitig Partei ergreifen. Deshalb unterstützen wir diese Entschließung nachdrücklich, bitten aber bei Punkt 4 um getrennte Abstimmung, weil das etwas ist, was an Ort und Stelle kompetent entschieden werden muss. Dazu bieten wir unsere guten Dienste an.

 
  
MPphoto
 

  Jana Hybášková, za skupinu PPE-DE. – Pane předsedo, qui bonum, dovolte mi nesouhlasit se způsobem, jakým je tento Parlament nemoudře zatahován do partikulárních politických zájmů stran palestinsko-izraelského konfliktu. Jde o zásadní nejasnost rezoluce 242 – a ta je starší než já sama – neboť tato rezoluce nespecifikuje hranice právní příslušnosti východního Jeruzaléma. Jde o civilní spor? Nejde. Jde o čtvrtou Ženevskou konvenci? Nejde.

Předjímáme tady s lehkou hlavou jednání budoucí mírové konference, aniž k tomu máme jakékoliv oprávnění. Šéf palestinské delegace byl zatáhnut na návštěvu právoplatně odsouzené rodiny, což vyvolalo extrémní provokaci izraelských úřadů, z níž vychází rezoluce, o kterou tu bohužel vůbec nejde. Jde o to vytvořit předpoklad pro zásadní politickou změnu stanoviska Evropského parlamentu k účasti Izraele v komunitárních programech a o politické zlepšení vztahů, což neumíme bohužel dělat demokratickou cestou. Namísto demokratického řešení to je cesta našich poslanců, kteří dali důvod Izraelcům k zákroku. My neřešíme problémy, ale přiléváme oleje do ohně. To není důstojná role pro náš parlament.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I am happy to say that I was one of those who was part of this Parliament’s official delegation to the PLC two weeks ago, and we visited the al-Kurd family. At that point they were still hopeful that the Israeli courts would deliver a just decision. It is regrettable that they had a vain hope and that they have now been completely evicted from their home and, not only that, have been removed from the immediate area of their home, where they were staying in a tent.

It is difficult to maintain any shred of hope that a sustainable two-state solution is still possible, given the war of attrition against the Palestinian people, which we witnessed on our recent visit and which this eviction is a reflection of. It is quite appalling that we are, at this point in time, even considering upgrading relations with Israel when there are so many breaches of international law, families being evicted, settlements being put in place. Eleven thousand Palestinian prisoners are in jail. Forty elected representatives of the Palestinian people, including the Speaker, are in jail, as are 300 children under the age of 18, including children as young as 12 years of age. This is not acceptable from a state which claims to be a democratic state and which claims to be complying with the norms of international law. It is not the case.

The EU must insist upon the Israeli Government restoring the al-Kurd family to their home. Israel must be told in no uncertain terms that, if it wants to continue to do business with the EU, it must comply with democratic and humanitarian norms in practice as well as rhetorically. Certainly any idea that the EU should upgrade its relations with Israel, as some Member States are proposing, should be dropped so long as injustices of this kind continue.

I would like to conclude with a point of order. I think that the proposal here of oral amendments on a Thursday afternoon – amendments which do not reflect the facts on the ground and which do not have the support of the joint authors of this resolution – is an abuse of the ability to place oral amendments. I believe that this matter should be looked at by Parliament’s secretariat and proposals brought forward to ensure that it does not happen again.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Nous prenons bien évidemment en compte, Monsieur De Rossa, votre proposition. Elle sera transmise à qui de droit, en sachant que les amendements oraux du jeudi après-midi ont un statut un petit peu spécial puisque, même si d'aventure il n'y avait pas suffisamment de collègues pour se lever pour s'y opposer, l'Assemblée pourrait quand même voter contre.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Mr President, on this point, although I strongly disagree with the oral amendments, I will nevertheless defend the right of MEPs to place oral amendments, even on a Thursday afternoon, and I will condemn most strongly the groups – and my group is one of the first that I condemn – which do not manage to have their MEPs here on a Thursday afternoon.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Je ne souhaite pas ouvrir un débat, vous le comprendrez.

Je vous dis simplement quel est le droit applicable dans cette Assemblée. Bien évidemment, n'importe quel collègue a le droit, au moment des votes, le jeudi après-midi, de déposer un amendement oral. Conformément à nos règles, un certain nombre de collègues peuvent s'y opposer. Et je vous dis également que nous avons déjà tranché au plus haut niveau ces questions-là, par le passé. Si jamais, à l'évidence, c'était à cause de la désaffection des collègues qu'un amendement oral, à l'évidence non souhaité par l'Assemblée, était imposé simplement par le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour s'y opposer, pour éviter que le texte ainsi amendé oralement soit inacceptable, on reviendrait au texte initial.

Je pourrai vous fournir, bien évidemment, si vous le souhaitez, des informations précises et détaillées sur les exemples précédents.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, before we start the clock ticking I would also like to make a point of order on this matter. I consider it absolutely irregular and unacceptable that Parliament’s Rules can be altered because Members from one side of the House choose not to turn up on a Thursday afternoon. That is their problem – not ours – and we are perfectly entitled to operate within Parliament’s Rules, which should be the same for every period within the working week during Strasbourg part-sessions.

I would be grateful if you could now restart the clock for my speech.

Mr President, in these urgency sessions we debate the gravest abuses of human rights, involving torture, rape and murder. The al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category. It is a civil dispute between two private parties, and we really have no business interfering in such a dispute. The family was evicted by the police, who were enforcing an order of the Israeli Supreme Court. The family knew well in advance that eviction proceedings would be taken. The family had not paid their rent for 40 years, in spite of a court order ordering them to do so. This case has little implication on the wider issue of resolving the Israeli-Palestinian conflict.

Normally these debates are conducted in a bipartisan fashion. This debate, however, is simply another example of pandering to anti-Israeli hostility and sentiments, particularly on the other side of the House. Try as they might, they cannot disguise the fact that Israel is a democracy where the rule of law and independence of the judiciary remains paramount. I wish we could say the same about the Hamas-led authority in the Gaza Strip.

Colleagues, are there not many more pressing issues in the wider world that merit our attention in a human rights debate?

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Permettez-moi, chers collègues de préciser quelque chose, qu'on soit bien d'accord entre nous.

Les règles du Parlement européen ne sont pas modifiées le jeudi après-midi. Elles sont différentes le jeudi après-midi, et c'est notre règlement qui est différent. Par exemple, pendant le débat du jeudi après-midi, la procédure catch the eye, c'est deux orateurs et non pas cinq.

S'il y a une demande de renvoi pour absence de quorum, le point n'est pas reporté, il est annulé. Les demandes sur les amendements oraux sont également régies par des règles différentes, non pas des règles qui sont à la disposition du président de séance, mais des règles déjà formellement inscrites dans notre règlement.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! W niedzielę 9 listopada bieżącego roku, w nocy izraelskie wojsko doprowadziło do eksmisji rodziny Al-Kurd z ich domu w Szeik Jarrah w okolicy Wschodniej Jerozolimy, gdzie mieszkali od ponad 50 lat. Eksmisja była efektem decyzji Sądu Najwyższego Izraela z lipca bieżącego roku, która zakończyła długi i bardzo kontrowersyjny proces przed izraelskimi sądami i organami władzy.

Należy podkreślić, iż rodzinie tej odebrano dom pomimo silnych sprzeciwów społeczności międzynarodowej, a decyzja Sądu Najwyższego toruje w rzeczywistości drogę do przejęcia kolejnych 26 domów w tej samej okolicy. Los rodziny Al-Kurd oraz liczne przypadki zniszczeń domów rodzin palestyńskich w różnych obszarach Wschodniej Jerozolimy przez władze Izraela budzą wielkie zaniepokojenie. Działania te są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego i społeczność międzynarodowa, a w szczególności Kwartet Bliskowschodni powinny poczynić wszelkie możliwe wysiłki na rzecz ochrony Palestyńczyków zamieszkujących ten teren i inne obszary Wschodniej Jerozolimy. Należy wezwać władze Izraela do natychmiastowego zaprzestania ekspansji osadnictwa i budowy muru poza granicami z 1967 r. Działania te są niezgodne z prawem międzynarodowym i poważnie zagrażają osiągnięciu trwałego porozumienia pokojowego pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE). - Senhor Presidente, eu creio que neste debate há duas questões fundamentais a ter em conta, a primeira das quais é que estamos perante um sistema judicial que é um dos mais independentes do mundo. Um sistema judicial que levou há pouco tempo à demissão compulsiva do Presidente do seu próprio país.

Em segundo lugar, não é possível comparar esta disputa legal que foi levada durante décadas e que tinha a ver com a propriedade e com o não pagamento de uma renda, com, por exemplo, a expulsão de milhões de iraquianos que, muito recentemente e ainda todos os dias se passa, sem que ninguém se tenha lembrado de pôr em causa a legitimidade do Governo iraquiano, sem que ninguém tenha um sentido de equilíbrio sobre o que se passa em toda esta região. Porque é de equilíbrio que nós temos que falar. É a questão do equilíbrio que é fundamental. E eu devo dizer que fiquei horrorizado com o que aqui ouvi, quanto a pôr em causa a existência do Estado de Israel.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission is greatly concerned about recent developments in East Jerusalem, in particular the destruction of Palestinian-owned houses and the expansion of settlements in East Jerusalem.

At a time when confidence-building measures are urgently needed to support the negotiation process started in Annapolis, such measures are extremely unhelpful. The EU, in its statement of 11 November, called on the Israeli authorities to put an early end to such measures.

The EU has also, on numerous occasions in recent months, expressed its concern about the decision of the Israeli authorities to approve the construction of new settlements in East Jerusalem. The creation of facts on the ground undermines the chances for a negotiated settlement of the conflict. Jerusalem is one of the so-called final-status issues to be resolved between the parties in negotiations.

The Commission has provided assistance to help preserve the Palestinian presence in East Jerusalem and is committed to continuing this support.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu à la fin des débats.

 
  

(1)Voir procès-verbal.


13. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

13.1. Сомалия (гласуване)

13.2. Смъртното наказание в Нигерия (гласуване)

13.3. Случаят със семейството al-Kurd (гласуване)
  

- Avant le vote sur le considérant B

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Mr President, I propose an oral amendment to recital B, which would add the wording ‘on disputed ownership’. I can read the whole thing out if you want. It reads: ‘whereas this eviction was carried out on the basis of an order issued by the Israeli Supreme Court on 16 July 2008 following long and controversial legal proceedings on disputed ownership before Israeli courts and authorities’. Otherwise it does not make any sense as regards what the controversy is. One has to actually specify what the controversy was in law.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - À l'évidence, il n'y a pas quarante collègues qui se sont levés pour s'opposer à la prise en compte de cet amendement oral.

Je vais donc soumettre le considérant B tel qu'amendé oralement.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Mr President, in order to have more support for this recital, I would like to propose an oral amendment to Mr Tannock’s oral amendment. It is just to add the word ‘apparent’ before ‘disputed’, so that it reads ‘on apparent disputed ownership’. Then Mr Tannock will be satisfied that we have put the subject matter in the recital, and we will leave the matter open.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Mr President, I am afraid that I do not know the Rules in precise detail, but I do not think you can submit an oral amendment to an oral amendment literally in the Chamber unless the whole House agrees. I, personally, do not agree with that, and, I suspect, neither would most of my group.

There is no such thing as an ‘apparent’ dispute: a dispute is a dispute. It went before the courts and that is the verdict. But I wanted to explain what the dispute was all about.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - La jurisprudence, me dit-on, est la suivante: quand il y a un amendement oral sur un amendement oral, si le premier qui a déposé le premier amendement oral accepte le deuxième amendement oral comme un consensus, on le prend en compte. Si ce deuxième amendement amendant le premier n'est pas accepté par le premier auteur, il n'est pas soumis aux suffrages.

Donc, Monsieur Matsakis, je suis désolé, nous ne pouvons pas prendre en compte le vôtre.

Par contre, celui de M. Tannock n'a pas été repoussé puisqu'il n'y avait pas 40 collègues qui se sont levés, je me vois donc obligé, maintenant, de le soumettre.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). - Mr President, I am sorry but I am not completely familiar with the Rules. Can we not simply vote? We cannot avoid voting because we do not have 45, or I do not know how many Members necessary. We cannot avoid voting because that is the requirement when you leave. Surely we can vote on the oral amendments? Can we just vote on the parts on disputed ownership and then see if it has the majority or not?

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - C'était très exactement ce que j'allais proposer. Nous allons donc voter maintenant sur le considérant B, tel qu'amendé par la proposition de M. Tannock.

(L'amendement oral initial est retenu)

- Avant le vote sur le considérant D

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Mr President, I am sorry to have to do this again but on recital D I am suggesting once again an additional two words in order to ensure clarity in law, because some of the interventions earlier suggested a certainty. This is not the case so the full recital would read as follows: ‘emphasising the fact that the eviction took place despite international objections; whereas the US has raised the issue with the Israeli authorities; whereas this decision may pave the way for the takeover of 26 more houses in the Sheikh Jarrah neighbourhood of East Jerusalem, with 26 other families targeted for eviction; having regard to the political ramifications of this matter for the future status of East Jerusalem’.

It is very clear. You cannot say it ‘will pave’: it ‘may pave’, and we need that to be in the hands of the courts, not in the hands of debates as enunciated by some of my colleagues earlier on.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Mr President, I am afraid that I would like to oppose the oral amendment by my learned friend, Mr Tannock, based on evidence that, in fact, has been supplied by Mrs Galit Peleg, First Secretary of the Israeli Mission to the EU. I have here an e-mail she has sent to many Members, including, I suspect, Mr Tannock.

The first line states: ‘during Ottoman Empire rule, two Jewish NGOs bought the land and built the buildings in the neighbourhood’, which means the whole area, thereafter – not just one house but all the buildings in the neighbourhood. I have it here, if anybody, including Mr Tannock, wants to have a look at it.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Je vous rappelle, Monsieur Matsakis, qu'à un amendement oral, vous n'avez qu'une seule façon de vous y opposer, c'est de vous lever, pas d'ouvrir un débat.

Je constate qu'il n'y a pas quarante collègues qui se sont levés.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). - Mr President, you thought we were in complete agreement and that we understood each other, but I had a different question. I understand that we cannot avoid voting on the amendment because we do not have sufficient Members, but surely we should be able to vote on the parts proposed by Mr Tannock? That means that we should vote only on the text ‘may pave’ and only when that has been done should we decide on the rest of recital D. It is a bit strange that, just because you do not have 45 people here, you have to include something which might not have the majority of the House.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Je suis au regret de devoir vous expliquer encore une fois de plus notre mécanisme de vote. S'il y a une majorité qui vote contre le considérant D amendé oralement, nous en revenons au considérant D avant l'amendement. Donc, si vous voulez vous opposer à cet ajout, il faut voter contre. S'il n'y a pas de majorité contre, le considérant D sera réputé adopté tel qu'amendé oralement. La seule façon pour vous de faire sauter l'amendement oral qui ne vous plaît pas est donc de voter contre maintenant car j'ouvre le vote.

(L'amendement oral initial est retenu)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE). - Une petite remarque, Monsieur le Président, que je souhaiterais voir inscrite au PV.

C'est une résolution commune que nous avions pris la peine de débattre de manière très conciliante. Chacun avait fait des pas en arrière. Je constate, hélas, que le PPE, par des amendements oraux qu'il a le droit de faire, et par des votes séparés, en change profondément le sens. Je me demande, à ce moment-là, si les mandataires qui font les compromis sont réellement mandatés par leur groupe, et j'en tiendrai compte dans les négociations futures.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Nous prenons bien évidemment en compte votre déclaration, qui sera inscrite au procès-verbal.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Mr President, just very briefly, I would like to congratulate the PPE-DE Group because they manage to get the majority of their Members in this House on a Thursday afternoon and get what they want on breaches of human rights issues. I congratulate them.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Mr President, I simply want to ask you to put on the record my objections to the abuse of the oral amendment system here this afternoon.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che è molto triste che si facciano dei compromessi e che poi non vengano rispettati, molto triste soprattutto che non si pensi che la famiglia al-Kurd non è un nome, ma sono persone che sono costrette a vivere - lo dico a lei onorevole Casaca - che sono costrette a vivere neanche in una tenda, perché anche nella tenda non gli è stato permesso restare. È veramente una tristezza che non si pensi a questo pezzo di umanità e si pensi soltanto alle politiche.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - Herr Präsident! Ich möchte nur Herrn Matsakis für seine Fairness danken. Alle Fraktionen haben hier schon mündliche Änderungsanträge genutzt, die gerade bei Dringlichkeiten sehr wichtig sind, weil Fehler entstehen schnell, und die muss man manchmal korrigieren. Das haben wir hier getan, und das haben auch die Sozialdemokraten, die Grünen, alle haben das hier schon oft getan, und man soll sich nicht so beleidigt aufführen, weil man einmal nicht die Mehrheit hatte.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). - Panie Przewodniczący! Zgadzam się z wypowiedzią, że Regulamin został dzisiaj nadużyty. Jednak Regulamin funkcjonuje i przepis o 40 protestujących osobach jest przepisem, chociaż wiemy, że nie możemy go nigdy wykonać w czwartek po południu. Chciałem spytać Pana Przewodniczącego, jaka jest Pana opinia i czy nie uważa Pan, że powinno się zmienić przepis o wymogu 40 osób, które protestują przeciwko ustnej poprawce wtedy, kiedy na sali jest tak mało osób, że to w żaden sposób nie może się udać.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE). - Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que o respeito pela dignidade humana de quem quer que seja, a família al-Kurd, seja qual for a religião que tiver, seja de onde for e de que cor for, é a minha principal preocupação. E é para mim profundamente ofensivo que alguém queira pôr isso em causa apenas porque eu tenho uma opinião diferente dessa pessoa quanto a um acto legislativo concreto.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - En conclusion de cet intéressant échange de vues, chers collègues, je vous propose que les incidents de cet après-midi soient transmis aux organes compétents pour que nous regardions ce qu'il convient de faire.

En ce qui me concerne, cet après-midi, j'ai fait appliquer strictement, avec calme et avec le maximum de pédagogie, nos règles existantes. Je pense que, comme l'ont effectivement signalé plusieurs collègues, le problème ne se poserait pas si nos rangs étaient un petit peu plus fournis le jeudi après-midi.

 

14. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи

15. Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
Видеозапис на изказванията

16. Решения относно някои документи: вж. протоколи

17. Трансфер на бюджетни средства

18. Внасяне на документи: вж. протоколи

19. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи

20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
Видеозапис на изказванията

21. График на следващите заседания: вж. протоколи

22. Прекъсване на сесията
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Le Président. - Je déclare interrompue la session du Parlement européen.

(La séance est levée à 16 h 25)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
QUESTIONS TO COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers)
Question no 13 by Liam Aylward (H-0813/08)
 Subject: Situation in Palestine
 

Can the Council give an updated political assessment concerning the political situation in Palestine at present?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

La situation politique dans les Territoires palestiniens reste déterminée par l’évolution du processus de paix, les actions et activités israéliennes et les divisions inter-palestiniennes.

L’amélioration de la situation passe, aux yeux du Conseil, par la conclusion d’un accord de paix le plus rapidement possible pour permettre la création d’un Etat palestinien. A cet égard, les négociations diplomatiques dans le cadre du processus d’Annapolis ont permis de jeter les bases pour y parvenir et les pourparlers, qui concernent toutes les questions afférentes au statut final, doivent être soutenus. L’Union européenne invite les parties à respecter leurs engagements pris au titre de la Feuille de route, en priorité le gel de la colonisation, y compris à Jérusalem-Est.

L’engagement de l’Union européenne en vue de l’avancée des négociations reste entier. L’Union encourage l’Autorité palestinienne à poursuivre ses efforts, notamment en matière sécuritaire, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réforme et de développement présenté à la Conférence de Paris (17 décembre 2007).

La situation politique dans les Territoires palestiniens est également marquée par la coupure entre la Cisjordanie et Gaza. Le blocus imposé par Israël à Gaza rend critique la situation humanitaire sur le terrain. L’Union européenne appelle à l’ouverture des points de passage. Le dialogue inter-palestinien sous l’égide de l’Egypte semble progresser. L’Egypte conduit actuellement un effort important afin de régler la crise politique palestinienne et de conforter ainsi l’unité palestinienne derrière le Président Abbas. Le Conseil soutient cette démarche. L’Union doit se tenir prête à soutenir un éventuel gouvernement d’entente nationale qui respecterait les engagements de l'OLP et s’engagerait résolument dans des négociations avec Israël.

 

Question no 14 by Eoin Ryan (H-0815/08)
 Subject: Recognition of Somaliland
 

Can the Council give an updated assessment concerning the current political situation in Somaliland and could the Council state the EU position regarding the future political status of Somaliland?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

La question du statut politique du Somaliland n'a pas été examinée par le Conseil. Mais permettez-moi de donner les quelques éléments d’analyse suivants :

D’abord, la communauté internationale n’a pas reconnu l’indépendance autoproclamée de cette province de quatre millions d’habitants.

Ensuite, l’avenir de cette province somalienne devra faire l'objet d'un accord avec les autorités de Somalie. Si un mouvement en faveur de la reconnaissance d'un Somaliland indépendant devait se dessiner, ce serait à l'Union Africaine d'en prendre l'initiative.

S’agissant de l’évolution de la province, nous pouvons saluer les progrès réalisés par les autorités régionales du Somaliland en matière de développement et de démocratie. L’Union européenne encourage ces réalisations en soutenant financièrement les autorités régionales du Somaliland dans leurs efforts de démocratisation (appui à l’enregistrement des électeurs en vue des prochaines élections présidentielles en 2009) et de développement (projets financés dans le cadre du FED).

Mais les attentats terroristes du 29 octobre dernier, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés, sont très préoccupants. La présidence a immédiatement condamné ces horribles attentats.

Dans ce contexte, je tiens à souligner que la restauration de la paix en Somalie demeure une priorité. A cette fin, nous appuyons la mise en œuvre de l'accord de Djibouti du 19 août 2008 et de l’accord de cessation des hostilités du 26 octobre entre le gouvernement fédéral de transition et l'Alliance pour la Re-libération de la Somalie. La relation entre l'UE et la province du Somaliland s'inscrit dans ce cadre.

 

Question no 15 by Brian Crowley (H-0817/08)
 Subject: Situation of Christians in Iran
 

What action, if any, has the Presidency taken with regard to safeguarding the rights of Christians in Iran?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil suit attentivement la situation des droits de l'Homme en Iran, une situation qui ne cesse de s'aggraver.

Parmi les multiples violations des droits de l’Homme dans ce pays, on constate des actes d’intolérance ou de discrimination à l’encontre de personnes en raison de leur appartenance religieuse, notamment l’imposition de limites à la liberté de religion ou de conviction et à leur exercice. Au cours des derniers mois, la pression sur les individus qui appartiennent à des minorités religieuses n'a cessé de s'intensifier. La présidence a ainsi eu l'occasion de prendre connaissance d'informations relatives aux persécutions, sous diverses formes, de chrétiens, de Baha'i et de sunnites d'Iran.

La situation des convertis et des apostats est elle aussi très préoccupante. Le Parlement iranien a, en effet, initié une révision du Code pénal qui pourrait aboutir à rendre l'apostasie punissable par la peine de mort. La présidence a considéré, dans sa déclaration du 26 septembre 2008, que si cette loi était un jour adoptée, elle "constituerait une grave atteinte à la liberté de religion ou de conviction, qui comprend le droit de changer de religion et le droit de ne pas avoir de religion".

Une telle loi "violerait l'article 18 de la Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques, librement ratifié par l'Iran", et menacerait la vie d'un grand nombre d'iraniens arrêtés au cours des derniers mois, sans jugement, sur la base de leurs convictions religieuses.

Face à cette situation, le Conseil agit. Sur le terrain, les ambassades des Etats membres de l'Union ont effectué des démarches auprès des autorités iraniennes. Nous sommes déterminés à rappeler à l'Iran avec fermeté ses obligations internationales relatives aux droits de l'Homme, chaque fois qu'il le sera nécessaire, tout comme nous espérons que l’Iran soit bientôt disposé à reprendre le dialogue avec nous sur ces questions.

 

Question no 17 by Marian Harkin (H-0822/08)
 Subject: Identity fraud
 

Given that identity fraud is one of the fastest-growing crimes throughout EU, what steps does the Council propose to take to deal with this issue?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Les usurpations d’identité se sont en effet multipliées. Ce phénomène inquiétant est notamment lié au développement des nouvelles technologies et à l’internet, qui facilite ce type d’infractions.

La lutte contre la cybercriminalité est une des priorités de la présidence française. En juillet dernier, nous avons présenté au Conseil un projet pour l'elaboration d'un plan européen contre la cybercriminalité.

Ce projet vise notemment à créer une platforme européenne pour le signalement des infractions et le renforcement de la lutte contre la propagande et le recrutement terrorriste sur internet. Le plan s'appuie sur les conclusions du Conseil européen de novembre 2007 et sur la communication de la Commission "Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité" du 22 mai 2007".

Au-delà, se pose la question de savoir si le cas particulier des usurpations d'identité justifierait l'adoption d'une réglementation. A ce jour, l’usurpation d’identité ne fait pas l’objet de poursuites criminelles dans tous les Etats membres. Il pourrait en effet être intéressant d’ériger l’usurpation d’identité en infraction pénale partout en Europe.

Mais c’est à la Commission qu’il appartient, dans le cadre son pouvoir d’initiative législative, de statuer sur cette question. La Commission a annoncé qu'elle engagera des consultations pour déterminer si une telle reglémentation était nécessaire.

 

Question no 18 by Colm Burke (H-0824/08)
 Subject: Extended plebiscite on Lisbon Treaty in Ireland
 

My proposal for a second and extended referendum on the Lisbon Treaty in Ireland details the possibility of having a constitutional referendum on Yes or No to the Lisbon Treaty, while on the same day holding consultative referenda on key opt-in/opt-out issues such as the EU Charter of Fundamental Rights and European Security and Defence Policy. If, in the extended referendum, Irish voters were to opt out of either of the two areas cited above, the Irish Government could then seek a separate agreement at the European Council signed by all 27 Member States, similar to the Danes seeking the Edinburgh Agreement at the Council in December 1992 (which granted Denmark four exemptions to the Maastricht Treaty allowing them to ratify the treaty overall). With this plan, Member States who have already ratified the Lisbon Treaty would not have to do so again. This extended plebiscite would offer the Irish electorate a choice as to the extent of the role they want to play within the EU.

Could the Council comment on the feasibility of my proposal?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Depuis le référendum, le gouvernement irlandais procède à des consultations actives, tant au niveau national qu'avec les autres Etats membres, afin de proposer une voie commune à suivre. Un intense débat au parlement irlandais est notamment en cours.

Comme vous le savez, le Premier ministre Brian Cowen a présenté lors du Conseil européen des 15 et 16 octobre derniers son analyse des résultats du référendum irlandais sur le traité de Lisbonne.

Le gouvernement irlandais poursuivra ses consultations en vue de contribuer à l'élaboration d'une perspective de résolution de la situation. Sur cette base, le Conseil européen a convenu de revenir sur cette question lors de sa réunion de décembre 2008 en vue de définir les éléments d'une solution et une voie commune à suivre.

En attendant, nous devrions nous abstenir de toute spéculation sur d'éventuelles solutions.

Mais, comme je l’ai indiqué à votre commission des Affaires constitutionnelles en marge de la dernière plénière, il y a quand même une certaine urgence. Le traité de Lisbonne a pour objectif d'aider l'Union à agir plus efficacement et de manière plus démocratique.

Pouvons-nous encore longtemps attendre ? La crise en Géorgie a démontré le contraire. La crise financière également. Par ailleurs, nous avons les échéances de 2009 et il faut donc clarifier la situation.

 

Question no 19 by Avril Doyle (H-0826/08)
 Subject: Climate and Energy package
 

Can the French Presidency please present an update on progress made so far on the Climate and Energy package?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil européen a confirmé, les 15 et 16 octobre, sa détermination à respecter le calendrier des travaux agrée en mars 2007 et mars 2008 et à n'épargner aucun effort pour parvenir à un accord sur les éléments du paquet énergie/climat avant la fin de l'année 2008.

La présidence a d'ores et déjà mis en œuvre le mandat du Conseil européen d'intensifier, avec la Commission, les travaux nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le Coreper et les groupes de travail compétents se sont réunis à de très nombreuses reprises en vue de rapprocher les positions des délégations sur les questions clé posées par les différents éléments du paquet et de confier à la présidence un mandat lui permettant d'aborder utilement la phase des discussions en première lecture avec le Parlement européen.

Comme le sait l'honorable parlementaire, notamment en sa qualité de rapporteur de la proposition de directive relative à l'amélioration et à l'extension du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les trilogues sur les éléments du paquet ont commencé le 4 novembre dernier.

La présidence du Conseil s'y engage avec le souci d'aboutir, la conviction du rôle déterminant qu'aura à jouer le Parlement européen pour permettre une issue heureuse de la procédure de codécision et la confiance dans l'engagement commun de nos institutions au service de la lutte contre le changement climatique.

 

Question no 20 by Jim Higgins (H-0828/08)
 Subject: Burma
 

The Council will be well aware of events in Burma over one year ago. Can the Council indicate if it is concerned that Burma has once again fallen off the international radar, which will allow continued brutality and suffering at the hands of the military regime? Can the Council indicate what if any action it is currently taking to improve the situation for the Burmese people and those imprisoned since last year’s uprising?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Je voudrais très clairement indiquer à M. Higgins que la Birmanie n'est absolument pas tombée en dehors de la surveillance internationale.

J'irais plus loin : parmi tous les acteurs majeurs, c'est l'Union européenne qui est de loin la plus active pour maintenir une pression constante sur le régime. Pour nous, la situation présente est absolument inacceptable, et nous agissons de conséquence. Des conclusions du Conseil viennent d’ailleurs d’être adoptées le 10 novembre afin de rappeler la préoccupation de l’Union européenne face à l’absence d’évolutions notables en Birmanie.

Quelles mesures prenons-nous ?

- D’abord, nous maintenons nos sanctions, tout en les révisant et affinant sans cesse. Elles ne visent que les membres du régime et leurs proches et nous faisons tout pour éviter qu'elles ne heurtent l'économie et la population civile.

- Mais notre approche est plus large. Les souffrances du peuple birman n'ont pas diminué : à la répression du régime s'est ajoutée la catastrophe humanitaire du cyclone Nargis, dont les conséquences restent gravissimes aujourd'hui.

« Bien que nous ne participions pas à la reconstruction du pays aux cotés du gouvernement birman, nous travaillons avec des ONG locales indépendants du régime dans de nombreux domaines ne faisant pas l’objet de sanctions. Ainsi, l'UE est active à travers une multitude de projets touchant à la reconstruction, mais aussi à plus long terme à l’éducation de base et la prévention médicale. »

- Enfin, la situation des prisonniers politiques, que l'honorable parlementaire soulève également, reste tout aussi inacceptable. Malgré la libération d'un petit nombre d'entre eux récemment, leur nombre a encore augmenté. Aung San Suu Kyi est toujours aux arrêts domiciliaires, et rien n'indique qu'elle sera libérée lorsqu'ils expirent en novembre. Soyez assurés que l'Union Européenne soulève constamment et au plus haut niveau cette question, comme cela a été le cas lors du sommet de l'ASEM à Pékin ce 25 octobre et dans les conclusions du Conseil du lundi 10 novembre. L’envoyé spécial de l’UE, M. Fassino, dont le mandat vient d'être renouvelé le 28 octobre, travaille lui aussi incessamment avec tous nos partenaires afin que la pression internationale soit maintenue sur les autorités birmanes.

 

Question no 21 by Chris Davies (H-0834/08)
 Subject: CCS Action Plan
 

Will the Council indicate when it intends to publish details of its CCS Action Plan?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Plan d'Action "Une politique énergétique pour l'Europe " (2007-2009) a été adopté par le Conseil européen les 8 et 9 mars 2007. Ce plan d'action demande notamment aux États membres et à la Commission de "définir le cadre technique, économique et réglementaire nécessaire pour mettre en œuvre si possible d'ici 2020, des technologies de piégeage et de stockage du dioxyde de carbone respectueuses de l'environnement".

À cette occasion, le Conseil européen s'est félicité "de l'intention de la Commission d'élaborer un mécanisme visant à stimuler la construction et l'exploitation, d'ici à 2015, d'un certain nombre (pouvant aller jusqu'à 12) d'installations de démonstration de technologies durables d'utilisation de combustibles fossiles pour la production commerciale d'électricité."

Dans le cadre de ce plan d’action, la proposition de directive relative au stockage géologique du carbone est un élément essentiel du paquet climat/énergie. Nous souhaitons parvenir sur ce texte, comme sur les autres propositions du paquet, à un accord en première lecture d’ici la fin de l’année.

Comme le sait l’honorable parlementaire, la directive sur le stockage géologique du carbone offre le cadre juridique nécessaire à l’engagement des projets pilote de démontration. La présidence espère que les trilogues sur cette proposition qui ont commencé le 11 novembre dernier nous permettront d’avancer rapidement vers un accord sur ce texte

Par ailleurs, comme vous le savez bien, la présidence souhaite trouver, en liaison avec le parlement et la Commission, une solution pour permettre le financement des projets, conformément aux engagements du Conseil européen. Le Conseil examine, à ce titre, avec la plus grande attention les propositions innovantes que la commission de l’Environnement du Parlement Européen a faites en matière de financement des démonstrateurs.

Le plan SET approuvé l'an passé a par ailleurs souligné l'ambition de l'Europe d'être un leader dans le développement des nouvelles technologies de l'énergie, dont les technologies de captage et de stockage géologique du CO2 font très clairement partie.

 

Question no 22 by Sarah Ludford (H-0836/08)
 Subject: Corruption in EU Member States
 

Is the Council proud of the fact that EU Member States’ listings in the Transparency International 2008 Corruption Perceptions Index range from 1st place (Denmark and Sweden) to 72nd (Bulgaria), when first place means being perceived as the least corrupt country in the world and 180th place means the most corrupt? Given these statistics, does the Council feel that present EU instruments to tackle corruption(1) are sufficient? If not, what strategies are being considered to strengthen anti-corruption programmes in Member States?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil partage la préoccupation du membre du Parlement concernant la lutte contre la corruption dans différents Etats membres de l'Union Européenne. Le Conseil attire l'attention à cet égard sur le fait que nombre de mesures ont déjà été prises au niveau de l'Union Européenne comme la décision-cadre 2003/568/JAI relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé et la Convention européenne du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant les fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États Membres de l'Union européenne, déjà citées par l'Honorable Parlementaire.

Le Conseil accorde par ailleurs beaucoup d'importance aux efforts menés au niveau international. C'est ainsi que la position des Etats membres de l'UE dans la négociation de la Convention des Nations Unies contre la corruption(2) a fait l'objet d'une coordination au niveau du Conseil. Il en va de même pour ce qui est de la participation des Etats membres de l'UE à la Conférence des Etats parties à ladite convention.

Quant à la création d'un mécanisme global de suivi de la lutte contre la corruption au sein de l'Union européenne, le Conseil est très sensible au souci d'éviter les double emplois avec ce qui se fait déjà dans les enceintes internationales.

Le Conseil est particulièrement attaché au travail du GRECO (groupe d'Etats contre la corruption au sein du Conseil de l'Europe) qui effectue un travail remarquable, y compris dans l'évaluation des politiques nationales. Dans la résolution adoptée le 14 avril 2005, le Conseil "demande à la Commission d'examiner toutes les options viables, telles que la participation au mécanisme du Conseil de l'Europe, le GRECO, ou à un mécanisme d'évaluation et de suivi des instruments de l'UE, fondé sur la mise en place d'un mécanisme d'évaluation et de suivi mutuels, en évitant tout chevauchement ou double emploi". Le Conseil n'exclut donc aucune option mais demande à la Commission de poursuivre la réflexion.

Ceci dit le plus important est que les mesures soient mises en œuvre dans les Etats membres. C'est la Commission qui veille à la mise en œuvre des actes en cause. Dans ce contexte, il convient de citer le dernier rapport sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2003/568/JAI précitée datant du 18 juin 2007.

 
 

(1) Such as the Convention on the Fight against Corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union [OJ C 195, 25.6.1997, p. 1] adopted 26 May 1997 ('the 1997 Convention') and the Framework Decision 2003/568/JHA on combating corruption in the private sector [OJ L 192, 31.7.2003, p. 54].
(2) Approuvée par la résolution 58/4 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 31 octobre 2003.

 

Question no 23 by Hannu Takkula (H-0842/08)
 Subject: Hamas' Al-Aqsa TV broadcasts incitement to hatred into Europe
 

In its reply to question H-0484/08(1) the Council has confirmed and reiterated that the broadcasting of incitement to racial or religious hatred is absolutely unacceptable. The content, tone and images offered to viewers across Europe by Al-Aqsa TV, owned and managed by the terrorist organisation Hamas, are indisputably a form of incitement to hatred under the terms of Article 3b of the Audiovisual Media Services Directive (Directive 2007/65/EC(2)) which establishes that: ‘Member States shall ensure by appropriate means that audiovisual media services provided by media service providers under their jurisdiction do not contain any incitement to hatred based on race, sex, religion or nationality.’

What action is the Council planning to take to stop the hateful programmes from Hamas’ Al-Aqsa TV from being broadcast into Europe by the French company Eutelsat?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

L'Honorable Parlementaire rappelle à juste titre que le Conseil, en tant que co-législateur avec le Parlement européen, a adopté le 18 décembre 2007 la directive 2007/65/CE ("directive sur les services de médias audiovisuels") qui a mis à jour le cadre juridique relatif à la radiodiffusion télévisuelle et aux services de médias audiovisuels au sein de l'UE et que l'article 3 ter de ladite directive interdit la diffusion de programmes incitant à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.

Il semble que les programmes diffusés par Al-Aqsa, sur lesquels l'Honorable Parlementaire a attiré notre attention et qui ont été reçus dans des régions méridionales de l'UE et transmis via un équipement satellite situé sur le territoire d'un État membre ou appartenant à cet État, rentrent dans le champ d'application de la nouvelle directive et de la directive antérieure, relative à la "Télévision sans frontières".

Le Conseil croit savoir que la Commission a attiré sur ce point l'attention de l'autorité de régulation de l'État membre sous la juridiction duquel est placée cette diffusion et que l'autorité de régulation de cet État procède à l'examen du dossier.

 
 

(1) Written answer, 8.7.2008.
(2) OJ L 332, 18.12.2007, p. 27.

 

Fråga nr 24 från Nils Lundgren (H-0845/08)
 Angående: Medlemsländernas beslutanderätt i fråga om energiskatter
 

I avdelning 1 om unionens befogenhetskategorier och befogenhetsområden, artikel 2c, står det att unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna i en rad så kallade huvudområden, varav energi är ett sådant.

Anser rådet att Lissabonfördraget ger de enskilda medlemsstaterna rätt att även i fortsättningen besluta om sina nationella energiskatter?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

La question du Honorable Parlementaire concerne l’interprétation des dispositions du traité de Lisbonne, dont la procédure de ratification par les Etats membres est en cours. Il n’appartient pas au Conseil de faire des commentaires à ce sujet.

 

Question no 25 by Justas Vincas Paleckis (H-0851/08)
 Subject: Pollution allowances for Lithuanian energy sector
 

In the Council's document ‘Presidency guidelines for further work on the energy/climate package’, issued on 14 October 2008, paragraph C states that: ‘the proportion to be auctioned in the energy sector will, as a general rule, be 100% by 2013. Derogations of limited scope in size and duration may be granted when justified by specific situations, particularly those related to insufficient integration in the European electricity market.’

In view of Lithuania's specific circumstances, namely the closing of its nuclear power plant in 2009, thus increasing the amount of greenhouse gas emissions emitted by the fossil fuel-burning power sector and the fact that Lithuania is not connected to the European electricity grid - would it be possible to apply a derogation of limited scope and size, as indicated in the above-mentioned presidency guidelines? Could such a derogation be incorporated into the ETS directive (2003/87/EC)(1) (for the period starting 2013 until the completion of a new Lithuanian nuclear power plant, most probably by 2018), so that fossil fuel power plants across the country receive additional annual non-transferable pollution allowances (around 5 mln t. per year)?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le document mentionné par l'Honorable Membre du Parlement est un document de la Présidence française qui a été soumis au Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 et qui présentait les orientations envisagées par la présidence en vue des étapes futures du paquet "énergie/changement climatique".

Le Conseil européen a confirmé sa détermination à tenir les engagements ambitieux en matière de politique climatique et énergétique qu'il a agréés en mars 2007 et en mars 2008. le Conseil européen a également invité, « eu égard à la situation spécifique de chacun », à veiller « à un rapport coût-efficacité satisfaisant rigoureusement établi ».

Sur cette base, le travail se poursuit au sein des instances préparatoires du Conseil. Des progrès significatifs ont été accomplis sur un certain nombre de questions, mais certains sujets, ayant un très grand impact économique ou politique, font encore l'objet d'intenses débats au sein du Conseil. En même temps, les négociations entre le Parlement européen et le Conseil sur le paquet législatif "énergie/changement climatique" ont commencé en novembre.

Les questions posées par L'Honorable Membre du Parlement sont bien connues des parties prenantes à ces négociations.

 
 

(1) OJ L 275, 25.10.2003, p. 32.

 

Ερώτηση αρ. 26 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0855/08)
 Θέμα: Βάρβαρη επιδρομή των ΗΠΑ ενάντια στη Συρία
 

Όπως έγινε γνωστό, στις 26 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε ξαφνική επιδρομή του στρατού των ΗΠΑ στη Συρία. Συγκεκριμένα, τέσσερα αμερικανικά ελικόπτερα παραβίασαν το συριακό εναέριο χώρο, προσγειώθηκαν στο μεθοριακό συριακό χωριό Σουκιράγια, κοντά στα σύνορα με το κατεχόμενο Ιράκ, και αμερικανοί στρατιώτες που αποβιβάστηκαν από αυτά «γάζωσαν» μία φάρμα και μία οικοδομή, σκοτώνοντας οκτώ αμάχους. Η επίθεση αυτή κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή από τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές και πιθανά σηματοδοτεί το πέρασμα από τις συνεχείς φραστικές απειλές κατά της εξωτερικής πολιτικής της Συρίας και σε τρομοκρατικές πολεμικές ενέργειες εναντίον της.

Kαταδικάζει το Συμβούλιο τη βάρβαρη αυτή επιδρομή, η οποία έπληξε την εδαφική κυριαρχία μιας ανεξάρτητης χώρας, μέλους του ΟΗΕ, και οδήγησε στη δολοφονία οκτώ αθώων ανθρώπων;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil n'a pas débattu spéficiquement de cette question.

D’une manière générale, nous tenons à rappeler qu’il existe un cadre pour la coopération entre l’Irak et ses voisins : c’est le processus des Etats voisins, dont l’un des trois groupes de travail concerne la sécurité (les autres concernant les réfugiés et l’énergie). Ce groupe de travail sur la sécurité a tenu une session à Damas, les 13 et 14 avril 2008, et nous nous réjouissons que la Syrie accepte d’accueillir la prochaine session, les 22 et 23 novembre prochains. Ce cadre de coopération entre l’Irak et ses voisins implique naturellement le respect de l’intégrité territoriale de chacun et donc celle de la Syrie.

 

Zapytanie nr 27 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0857/08)
 Przedmiot: Sytuacja na Ukrainie
 

Jak Rada ocenia sytuację kompletnego pata politycznego na Ukrainie i paraliżu w parlamencie i rządzie, a także coraz silniejsze tendencje nacjonalistyczne na Ukrainie Zachodniej?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil a suivi avec attention et inquiétude l'évolution récente de la situation politique en Ukraine. La crise politique que connaît actuellement ce pays est particulièrement regrettable dans le contexte de la crise financière mondiale, qui pèse également fortement sur l'Ukraine, et compte tenu de la situation géopolitique nouvelle qu'a créée le conflit en Géorgie.

Le Conseil a fait valoir ses préoccupations concernant la crise politique en Ukraine auprès des dirigeants et des autorités du pays lors de réunions UE-Ukraine, y compris lors du sommet qui s'est tenu le 9 septembre à Paris. À l'occasion de ce sommet, les dirigeants de l'UE et de l'Ukraine sont convenus que la stabilisation politique, la réforme constitutionnelle et la consolidation de l’État de droit sont des conditions indispensables à la poursuite des réformes en Ukraine et à l’approfondissement de la relation UE-Ukraine. Les participants au sommet ont également relevé l'importance stratégique de cette relation et ont reconnu que l’Ukraine, pays européen, partage avec les pays de l’Union européenne une histoire et des valeurs communes. L'évolution future des relations entre l'UE et l'Ukraine se fondera sur des valeurs communes, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, ainsi que le respect des droits de l'homme et des droits des minorités.

Lors de ce sommet, il a également été décidé que le nouvel accord, en cours de négociation entre l’Union européenne et l’Ukraine, sera un accord d’association, qui laissera la voie ouverte à des développements progressifs supplémentaires dans les relations entre les deux parties. Les négociations sur cet accord ont progressé rapidement, les deux parties s'y étant attelées d'une manière très constructive. Cela prouve que, pour l'Ukraine, le rapprochement avec l'UE est une priorité stratégique, à laquelle adhèrent l'ensemble des principales forces politiques et une grande majorité des citoyens.

L’Union européenne continuera d’appeler les dirigeants ukrainiens à rechercher une solution à la crise politique actuelle, basée sur le compromis et le respect des principes démocratiques. Elle rappelle l’importance du respect de l’état de droit, d’une justice indépendante et appelle instamment à poursuivre des réformes dans ce domaine.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη (H-0860/08)
 Θέμα: Ευρωεκλογές 2009 και οικονομική κρίση
 

Εν όψει των επικείμενων ευρωεκλογών τον Ιούνιο 2009, ποιες είναι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τον ευρωπαϊκό πολιτικό σχεδιασμό σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης; Πώς σκοπεύει να παροτρύνει τους πολίτες της ΕΕ να λάβουν μέρος στις εκλογές; Θεωρεί ότι το γενικότερο κλίμα της εποχής θα επηρεάσει την προσέλευση των Ευρωπαίων στις κάλπες; Αναμένει το Συμβούλιο ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα κυρωθεί πριν από τις 7 Ιουνίου 2009; Αν όχι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και συγκεκριμένα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

La crise économique actuelle a été soulevée régulièrement à un grand nombre de débats au sein du Conseil. En outre, elle a été le sujet principal des discussions lors de la réunion du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008, et a fait l'objet d'une réunion informelle des Chefs d'Etat ou de gouvernement le 7 novembre, convoquée en vue de préparer le sommet organisé à Washington le 15 novembre pour lancer la réforme de l'architecture financière internationale.

Bien que les élections européennes de juin représentent un évenement politique majeur pour l’année 2009 il n'appartient pas au Conseil de prendre position sur les perspectives de taux de participation aux élections européennes qui auront lieu en juin 2009, ou de spéculer sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur cette participation.

Enfin, en ce qui concerne le traité de Lisbonne, lors de sa réunion des 15 et 16 octobre, le Conseil européen est convenu de revenir sur la question en décembre en vue de définir les éléments d'une solution et une voie commune à suivre. Dans ces conditions, le Conseil ne peut se prononcer à ce stade sur la question de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

 

Pergunta nº 29 do Pedro Guerreiro (H-0865/08)
 Assunto: A defesa da produção e do emprego no sector do têxtil e do vestuário em diferentes países que integram a União Europeia
 

Na sequência da sua resposta à pergunta H-0781/08(1) sobre a (eventual) expiração, a 31 de Dezembro de 2008, do sistema comum de vigilância relativamente às exportações de certas categorias de produtos têxteis e de vestuário da China para diferentes países da União Europeia, e tendo em conta o crescente número de empresas que encerram ou deslocalizam a sua produção - nomeadamente em Portugal -, deixando um rasto de desemprego e de dramáticas situações sociais, pergunta-se o seguinte ao Conselho:

Dado que é a partir de um mandato conferido pelo Conselho que a Comissão executa a política comercial da CE com países terceiros e em organizações multilaterais (como a OMC), por que não propõe o Conselho a prorrogação do mecanismo de dupla vigilância para além de 31 de Dezembro de 2008, como uma medida em defesa do emprego na UE?

Esta necessidade foi colocada por algum Estado-Membro ao nível do Conselho, nomeadamente no denominado "Comité 133"? Como pensa impossibilitar, após 2008, a situação ocorrida em 2005, caracterizada pelo crescimento exponencial das importações de têxteis e vestuário, nomeadamente oriundas da China?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Il n'y a pas de mandat spécifique - dans le sens de la question de l'honorable député - donné par le Conseil à la Commission pour qu'elle agisse dans le domaine des échanges de produits textiles. La situation actuelle dans ce domaine est le résultat d'une série de libéralisations qui ont été opérées sur trois fronts successifs. Il s'agit d'abord du démantèlement des quotas et de la fin des autres arrangements spécifiques comme ceux de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV); cet accord a expiré à la fin de 2004. Dans un second temps, d'autres libéralisations ont été achevées dans le cadre d'accords bilatéraux avec des pays tiers. Enfin, le troisième volet de la libéralisation concerne plus particulièrement la Chine. Cette phase a fait l’objet de négociations approfondies pendant quinze ans et ont été consolidées dans les dispositions du protocole d'accession à l'OMC de la Chine, en 2001. Selon ces dispositions, il n’existera plus de base spécifique pour les échanges de produits textiles en provenance de la Chine à partir du 1er janvier 2009. A cet égard, le Parlement européen avait, le 25 octobre 2001, donné son accord à ce protocole d’accession de la Chine.

La mise en place, en 2008, d’un système de double contrôle des produits textiles chinois, procédait d’un accord avec la Chine, qui ne souhaite pas la prolongation de ce régime en 2009. Sur le fond, ce sujet fait l’objet d’échanges très réguliers avec la Commission dans les enceintes commerciales du Conseil.

Plus précisément, la Commission a fait un point de la situation à la demande du comité 133 textiles du 23 septembre dernier. Elle a présenté la conclusion de son analyse devant le comité 133 suppléants du 10 octobre dernier. Son constat était que des hausses significatives ont pu être observées sur certaines catégories de produits, mais que le niveau global des importations en provenance de Chine restait stable et que le marché communautaire n’était pas menacé par les hausses constatées. La situation actuelle n’est selon elle en rien comparable avec celle de 2005, qui avait abouti à des mesures fortes. La Commission en déduit qu’il n’est pas nécessaire de renouveler le dispositif pour 2009 et n’a donc pas fait de proposition dans ce sens. Il convient par ailleurs de souligner que le Conseil n’a pas une position unifiée sur cette question du renouvellement des mesures.

En outre, la Commission a préparé un avis aux importateurs pour les informer des modalités de transition entre le système actuel et celui qui devrait prévaloir à partir du 1er janvier.

Enfin, il convient de noter que les représentants de l’industrie textile, en particulier au niveau communautaire, n’ont pas demandé de proroger les mesures de double contrôle.

 
 

(1) Resposta por escrito de 21.10.2008.

 

Ερώτηση αρ. 30 του κ. Kωvσταντίνου Δρούτσα (H-0867/08)
 Θέμα: Άγρια δολοφονία αγωνιστή στις τουρκικές φυλακές
 

Ο 29χρονος αγωνιστής Ενγκίν Τζεμπέρ, μέλος αριστερής οργάνωσης της Τουρκίας, έχασε τη ζωή του, στις 8.10.2008, ύστερα από άγρια βασανιστήρια, στις φυλακές Μέτρις της Κωνσταντινούπολης. O Ενγκίν Tζεμπέρ είχε συλληφθεί στις 28 Σεπτεμβρίου, μαζί με άλλους τρεις συντρόφους του, επειδή διένειμαν περιοδικό της οργάνωσής τους. H δολοφονία αυτή αποτελεί συνέχεια πολλών άλλων ανάλογων περιπτώσεων εγκληματικής αστυνομικής και παρακρατικής βίας, όπως χαρακτηριστικά, ο πυροβολισμός από αστυνομικούς του 17χρονου Φερχάτ Γκερτσέκ, επειδή διακινούσε στο δρόμο το ίδιο περιοδικό, με αποτέλεσμα τη μόνιμη αναπηρία του.

Καταδικάζει το Συμβούλιο τις εγκληματικές αυτές ενέργειες σε βάρος αγωνιστών, καθώς και τα βασανιστήρια που συνεχίζονται και εντείνονται στις φυλακές της Τουρκίας, παραβιάζοντας βάναυσα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil a eu connaissance des événements tragiques concernant le mort de M. Çeber, auxquels se réfère l'Honorable Parlementaire, et pour lesquels le Ministre turc de la justice a publiquement présenté ses excuses. Les autorités turques compétentes ont ouvert une enquête officielle sur les circonstances de ce décès et le Conseil s'attend à ce que cette enquête soit menée rapidement et en toute impartialité.

Le Conseil a toujours attaché une grande importance à la lutte contre la torture et les mauvais traitements en Turquie. Cette question fait l'objet de priorités à court terme dans le partenariat pour l'adhésion révisé, et a été régulièrement soulevée lors des rencontres de dialogue politique avec la Turquie, notamment lors du dernier Conseil d'association CE-Turquie en mai 2008. Le récent rapport de progrès de la Commission confirme que le cadre juridique turc comprend maintenant un ensemble complet de protections contre ces pratiques, mais des cas de mauvais traitements continuent d'être rapportés et constituent bien évidemment une source d'inquiétude. Il est donc clair que des efforts supplémentaires doivent être consentis par les autorités turques en se qui concerne le mise en œuvre, en pratique et à tous les niveaux, de mécanismes indépendants pour la prévention de la torture et ainsi garantir la politique de "zéro tolérance".

Pour que ces mécanismes indépendants puissent être appliqués de manière efficace, il est nécessaire de mener des enquêtes plus approfondies sur les affirmations faisant état de violations des droits de l'homme par les membres des forces de sécurité. Lors du dernier Conseil d'association CE-Turquie, l'UE a en outre rappelé à la Turquie "qu'il est essentiel de ratifier le Protocole optionnel à la Convention des Nations unies contre la torture".

Dans cette optique, le Conseil peut assurer l'Honorable Parlementaire que cette question continuera à faire l'objet d'un suivi très attentif et à être abordée avec la partie turque dans toutes les enceintes appropriées.

 

Ερώτηση αρ. 31 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0872/08)
 Θέμα: Ένταση της κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής στην Κολομβία
 

Εντείνεται ο κυβερνητικός αυταρχισμός και η κρατική τρομοκρατία ενάντια στο εργατικό κίνημα στην Κολομβία. Στις 10.10.2008, η κυβέρνηση A. Ουρίμπε κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταστείλει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του γηγενούς πληθυσμού που διεκδικούν τα δικαιώματα τους και την κατάργηση των αντιδραστικών νόμων της κυβέρνησης. Aυξάνονται οι δολοφονίες συνδικαλιστών από κρατικές και παρακρατικές δυνάμεις. Ήδη από την αρχή του χρόνου έχουν δολοφονηθεί 42 εργατικά συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης A. Oυρίμπε δολοφονήθηκαν 1300 ιθαγενείς και 54.000 εκτοπίστηκαν. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν συλληφθεί πάνω από 1.500 εργαζόμενοι. Τα βασανιστήρια, η βάναυση συμπεριφορά στους φυλακισμένους αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Στις φυλακές της Κολομβίας, κρατούνται πάνω από 6500 πολιτικοί κρατούμενοι.

Καταδικάζει το Συμβούλιο αυτό το μαζικό κυβερνητικό και κρατικό όργιο καταστολής, τρομοκρατίας, δολοφονιών, συλλήψεων και βασανιστηρίων στην Κολομβία;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

L'Union européenne a exprimé à plusieurs reprises sa sérieuse préoccupation pour les meurtres et les menaces de mort dont sont victimes des dirigeants d'organisations sociales et des défenseurs des droits de l'homme en Colombie et a souligné les efforts légitimes menés par les représentants de la société civile pour la construction de la paix en Colombie, ainsi que pour la défense et la promotion des droits de l'homme dans le pays.

La question du respect des droits de l'homme est régulièrement évoquée par des représentants de l'UE avec les autorités colombiennes. Celles-ci ont notamment fait part de leur volonté de poursuivre leur action contre ces formes de violence.

L'Union européenne a aussi dans le passé, engagé le gouvernement colombien à soutenir la mise en œuvre rapide et efficace de tous les aspects de la loi sur la justice et la paix et à dégager les ressources nécessaires à cette fin.

L'Union européenne, continuera à appuyer résolument les défenseurs des droits de l'homme en Colombie.

 

Anfrage Nr. 32 von Hans-Peter Martin (H-0873/08)
 Betrifft: Demokratisierung der ESVP durch den Vertrag von Lissabon
 

Die demokratische Legitimität der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) beruht auf vier Säulen: erstens auf der Zustimmung der europäischen Bürgerinnen und Bürger, zweitens auf der Mitbestimmung und Kontrolle seitens der nationalen Parlamente und drittens auf der Mitbestimmung und Kontrolle seitens des Europäischen Parlaments. Im Unterschied zu anderen Politikfeldern kommt für die Legitimation der ESVP viertens noch die Bindung an das Völkerrecht hinzu.

Wolfgang Wagner kommt in seiner für die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung angefertigten Studie zur demokratischen Legitimität der ESVP zu dem Schluss, dass „keine dieser vier Säulen demokratischer Legitimation besonders robust bzw. im Falle einer schwierigen Militäroperation ausreichend belastbar“ ist.

Welche konkreten Maßnahmen wurden nach Ansicht des Rates in welchem Artikel des Vertrags von Lissabon vereinbart, damit diese vier Säulen der demokratischen Legitimation der ESVP gestärkt werden?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session de novembre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le développement de la politique européenne de défense et de sécurité répond aux attentes des citoyens européens et respecte le droit international. S’agissant d’une politique où l’accord des Etats participants est requis pour les opérations de nature militaire, le contrôle démocratique relève dans ce cas en premier lieu des parlements nationaux. Le renforcement du rôle de ces derniers au plan national est donc une voie privilégiée pour améliorer le contrôle démocratique de la PESD. Il va de soi que le Parlement européen peut aussi exprimer ses vues conformèment à l’article 21 TUE. Pour ce qui est des missions de nature civile, le Parlement européen joue également un rôle important à travers le travail de sa sous-commission sécurité et défense et le vote annuel du budget PESC. S’agissant de l’interprétation des dispositions du traité de Lisbonne, dont la procédure de ratification par les Etats membres est en cours, il n’appartient pas au Conseil de faire des commentaires à ce sujet.

 

QUESTIONS TO THE COMMISSION
Question no 38 by Colm Burke (H-0825/08)
 Subject: Communicating Europe in the aftermath of Lisbon
 

The outcome of the Lisbon No in Ireland was due mainly to a lack of knowledge or understanding of the question being asked in particular, but more fundamentally due to a lack of knowledge among the Irish electorate of the make-up and functioning of the EU institutions.

In light of the inevitability of a second referendum in Ireland on the matter of ratifying the Lisbon Treaty, what could the Commission say has been its key lessoned learnt in its Communicating Europe strategy? I refer in particular to projects that highlight the difference between the Commission, the Parliament and the Council of Ministers. Does the Commission believe that there should be a more co-ordinated approach to Communicating Europe, especially with respect to the different functions of the different institutions?

 
  
 

Responsibility for ratification of Treaties lies with the Member States who sign them. However, analysis of the Irish referendum has confirmed once again that EU Member States and EU institutions need to work together to strengthen lines of communication between citizens and European policy makers. The EU needs to demonstrate not only what it has achieved and why this makes a real difference to citizens' lives, but also to explain the costs of non-action at European level.

Last week, during a visit to Ireland, the Vice-President of the Commission in charge with Institutional relations and communication strategy worked with the Irish authorities on developing a specific partnership with the Irish authorities to communicate on these issues together. Similar partnerships have been developed with a number of Member States. She is hopeful that a Memorandum of Understanding will be signed with the Irish very soon.

This approach to working together was recently enshrined at political level by the signature on 22 October by Commission, Parliament and Council, of a political agreement on Communicating Europe in Partnership.

This is the first time that Parliament, Council and Commission have agreed on a common partnership approach to communication. This will give a new boost to cooperation between the EU institutions based on three principles of planning, prioritisation and partnership. It establishes a useful inter-institutional mechanism to share information better, to plan together, centrally and at local level; to identify annually joint communication priorities as well as to cooperate between the communication departments of Member States and EU institutions.

The implementation of the political agreement in practice has already begun, with joint communication priorities for 2009 agreed for the first time ever: the European elections in 2009; energy and climate change and the 20th anniversary of the fall of the Iron Curtain. The Commission has been invited to report back on the implementation of the common communication priorities at the beginning of each year.

 

Question no 39 by Jim Higgins (H-0829/08)
 Subject: Communicating European unity
 

Would the Commission consider seeking the agreement of all Member States to designating one specific day as a public holiday, either Robert Schuman day or some agreed alternative, throughout the European Union whereby the citizens of the EU would collectively celebrate their common European identity and unity, similar to the way Independence Day in the United States is celebrated, with the common theme that there is unity in diversity and through which we citizens could express our support for the European project?

 
  
 

The Commission shares the views of the Honourable Member about the importance of collectively celebrating the common European identity and showing that the citizens across the EU are united in diversity.

The European Council, at its meeting in Milan in 1985, established the 9 May as "Europe Day", thus commemorating the declaration made by Robert Schuman on 9 May 1950. Ever since, the 9th of May has become one of the European symbols and has provided the occasion for activities and festivities aiming at bringing Europe closer to its citizens.

At local level, the celebrations are organised and/or supported by the Commission Representations and European Parliament Information Offices in Member States. In Brussels, on "Europe Day" the Commission – along with other initiatives - traditionally organizes "Open Days" in its premises, which in 2008 attracted approximately 35,000 visitors.

For the rest, it remains in the competence of Member States to establish public holidays on their territory. At this stage, the Commission does not envisage to seek the agreement of the Member States to designate one specific day as a public holiday.

 

Anfrage Nr. 40 von Jo Leinen (H-0859/08)
 Betrifft: Kommunikation über den Vertrag von Lissabon
 

Als Antwort auf das verlorene Referendum in Irland zum Vertrag von Lissabon und angesichts mehrerer Studien, die belegen, dass viele irische Bürger wegen mangelnder Informationen gegen den Vertrag stimmten, haben die Organe der Europäischen Union am 22. Oktober 2008 erstmals eine gemeinsame Erklärung zur Europäischen Kommunikationspolitik angenommen. Wie beabsichtigt die Kommission diese Informationspolitik in Irland umzusetzen, um zu gewährleisten, dass die irischen Bürger ausreichend über die EU und den neuen Vertrag informiert sind?

 
  
 

The political declaration signed between the Commission, Parliament and Council on 22 October 2008 fosters cooperation among the European Parliament, Council of the European Union and the Commission on communication about Europe.

The institutions have agreed on a pragmatic partnership approach based on the annual selection of joint communication priorities and practical cooperation between their respective communication departments.

As such, the political declaration is a key instrument in the way to convince public opinion of the benefits of the European Union. This will be especially important in the coming months in the run up to the elections to the European Parliament.

The declaration is not a response to the rejection of the Lisbon Treaty in Ireland, but the result of several years of work and negotiations. The Commission proposed an inter-institutional agreement on which this declaration is based in October 2007, and the idea of a framework for closer co-operation was first raised in the white paper on Communication Policy launched in February 2006.

Implementation has already started. The Commission Representations and the European Parliament Offices in the Member States will closely cooperate with the national administrations in order to organize activities around the selected common communication priorities in 2009 which are: the European elections; energy and climate change; the 20th anniversary of the democratic changes in Central and Eastern Europe; and sustaining growth, jobs and solidarity.

Concerning the Lisbon Treaty, the Member States are the signatories of the Treaty and have the responsibility for its ratification. The Commission is not part of any campaign for ratification in any Member State.

However, analysis of the referendum results demonstrated a lack of information on the European Union and its policies in Ireland. Therefore, the Commission intends to step up communication and information activities, in particular aimed at people who are less informed or interested in the European dimension of their daily life. This factual and objective information will demonstrate the benefits that the EU can bring to citizens and facilitate an informed debate on EU policies.

 

Question no 41 by Sarah Ludford (H-0862/08)
 Subject: EU institution websites
 

The European Parliament elections take place next year, and MEPs will want to tell their constituents about how open and democratic the European Union is. What concrete measures is the Commission taking, subsequent to its December 2007 communication, to ensure that citizens can gain access to EU information quickly and easily via the EUROPA website, not least by placing more emphasis, as promised, on ‘a thematic and user’s perspective, rather than that of the institutions’?

In particular, what has the Commission done to introduce common design features for the Commission, Council and Parliament websites that share the EUROPA portal, for example navigation tips and search criteria, and to ensure that legislation can be easily and conveniently tracked throughout its evolution from draft to adoption?’

 
  
 

The Commission is undertaking a series of major changes to make the European Union EUROPA website more user-friendly, navigable and interactive, in line with its policy document "http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2007_1742_1_XX.pdf" \o "http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2007_1742_1_XX.pdf" " adopted on 21 December 2007(1).

An independent evaluation of the EUROPA website carried out for the Commission in 2007 concluded that most of the web visitors found the information they were looking for (85%). However, they also found that it took too long to find this information and that there was a need therefore to present it in a less complex and more coherent way.

The ongoing changes include both the revamping of the EU homepage and the homepage of the Commission and should be achieved by mid-2009. Definition of a new navigational structure will make the pages easier to read and ensure that they focus more on particular user groups (eg general public, business) and popular tasks (eg funding, events). Improvements will be tested on focus groups before the launch and users will be able to leave feedback and suggestions. An improved version of the search engine on the Commission homepage has already been launched. The EU press room has also been revamped.

The Commission has also improved its internal structure of cooperation. Directorate-General Communication works closely together with the internet editors of each of the Commission services in the framework of the network created as part of the Commission's new internet strategy. The work of this network focuses on improving individual websites of the Commission services and encouraging the exchange of good practice between editors.

Inter-institutional cooperation takes places on a regular basis through the inter-institutional internet committee (Comité éditorial interinstitutionel - CEIII). The committee deals with both technical and content matters and looks at ways of improving the experience of the user on the EU's websites. One area currently being explored is the possibility of having a common search feature for all institutions allowing users to retrieve information on EU affairs in an easier way.

At the CEIII meeting on 2 October 2008, the Parliament presented its new European elections website to be launched in January 2009. The Commission will reserve a prominent place for coverage on the EP elections on the EUROPA homepage, including links to the EP elections website.

Concerning ensuring that legislation can be easily and conveniently tracked throughout its evolution from draft to adoption, the Commission would like to stress the importance of the PRELEX webpages available on EUROPA(2), which offers an exhaustive and appreciated information.

 
 

(1) SEC(2007)1742
(2) http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en

 

Ερώτηση αρ. 47 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0838/08)
 Θέμα: Εκτός λειτουργίας ο Μεγάλος Επιταχυντής Ανδρονίων (LHC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας (CERN)
 

Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (Large Hadron Collider - LHC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας (CERN), τέθηκε εκτός λειτουργίας, λίγες μέρες μετά την έναρξη του «πειράματος του αιώνα», όπως χαρακτηρίστηκε η προσπάθεια των επιστημόνων του CERN να «αναπαραστήσουν» τη «μεγάλη έκρηξη».

Ποια η συμμετοχή κοινοτικών πόρων στη λειτουργία του CERN, και ειδικότερα στην υλοποίηση του «πειράματος του αιώνα»; Είναι ενήμερη η Επιτροπή για τα αίτια της βλάβης; Πότε αναμένεται να ξαναλειτουργήσει ο LHC;

 
  
 

CERN is an international organisation set up in 1954 to conduct research in Nuclear and Particle Physics. It conducts research under the auspices of the 20 member countries of the CERN Council, including 18 EU Member States and 2 Non-EU States. Those 20 countries jointly provide CERN's annual operation and investment budget. The EC has only an observer status in the CERN Council. It does not participate in the decision-making process and does not contribute to the annual budget.

Like any other research organisation, CERN has the possibility to participate in calls organised under the Community's Framework Programme for Research. CERN has participated in a number of calls under successive Framework Programmes, submitting joint proposals with various other European research organisations.

Under FP6 and FP7, the EC has so far provided about € 60 million to CERN for its participation in projects selected on the basis of competitive calls. These projects aim among others at the joint development of a European Grid computing infrastructure, at the joint development of future accelerator and detector design, or at joint training programmes for young researchers. These projects have indirectly also helped CERN in its efforts towards building the LHC collider.

The EC has learned that CERN has conducted an inquiry into the cause of the accident that occurred on September 19, 2008. CERN concludes that the cause of the incident was a faulty electrical connection between two of the accelerator’s magnets. This resulted in mechanical damage and release of helium from the magnet cold mass into the tunnel. CERN announced that they plan to restart the LHC in spring 2009. Further request for information about the causes of the accident and measures to be taken can best be obtained directly from the CERN Council and its Member States.

For further information on the particle physics experiment, the Commission refers the Honourable Member to the answer it gave to written question E-5100/08 by Marios Matsakis(1).

 
 

(1) http//www.europarl.europa.eu/QP-WEB

 

Question no 48 by Alojz Peterle (H-0844/08)
 Subject: Cancer research
 

On 10 April this year the European Parliament adopted a Resolution (P6_TA(2008)0121) on combating cancer in the enlarged European Union. Realising the fragmented nature of cancer research across Europe, the EP called for better collaboration and less duplication between different research efforts to bring the fruits of research faster to the cancer patient.

What is the Commission doing to encourage and support more transnational cancer research under FP7?

How is the Commission planning to support research into rare and difficult-to-treat cancers, such as paediatric cancers, where market incentives often fail to stimulate commercial investment in research?

 
  
 

As a result of the efforts undertaken within the 6th Framework Programme for Research and Technological Development (FP6, 2002-2006) in the field of translational cancer research (i.e. translating basic science results into clinical applications), 108 research projects are being supported for a global amount of € 485 million. These projects tackle, with a multidisciplinary approach, different issues relating to prevention, early diagnosis, understanding of cancer and identifying drug targets as well as therapeutic strategies and novel technology and palliative care(1).

In addition, the report of the EUROCAN+PLUS(2) feasibility study, presented at the European Parliament in February 2008, called for increased coordination and guidance of translational and clinical research, including management of networks and a platform of comprehensive cancer centres.

Pursuant to these efforts, the Specific Programme 'Cooperation' of the 7th Framework Programme for Research (FP7, 2007-2013), has - under the theme 'Health' - set a priority to further reinforce translational cancer research towards clinical applications and address fragmentation, taking into account the outcome of EUROCAN+PLUS and the recommendations of the European Council conclusions on 'Reducing the burden of cancer'(3) as well as the Parliament Resolution on 'Combating cancer in the enlarged European Union'(4).

Indeed, the 2007 calls for proposals have addressed recommended research areas, such as screening, end-of-life care and fragmentation of research efforts regarding cancer registries through the ERA-NET scheme(5).

For the next call for proposals of the Health theme, to be published in 2009, it is expected to further address fragmentation by stimulating the development of coordinated translational cancer research programmes in Europe and address rare and childhood cancers research, the latter building on an important portfolio of initiatives developed under FP6 (such as KidsCancerKinome, EET-Pipeline, Conticanet, Siopen-R-Net, etc.). This will be complemented by initiatives aimed at supporting off-patent medicines for paediatric use in a concerted effort with the European Medicines Agency (EMEA)(6).

Finally, the Commission is considering the future EU actions on cancer - European platform, to share best practices and support Member States in their efforts to tackle more efficiently cancer by bringing together the full range of stakeholders into a concerted action. The Commission has also just adopted proposals for a European strategy on rare diseases in general(7), and the cooperation and greater efficiency facilitated by those actions should also help to facilitate research in this area.

 
 

(1) http:/,lcordis.europa.eu/lifescihealtli/cancer/cancer-pro-calls.htm#tab3
(2) www.eurocanplus.org/
(3) 9636/08 SAN 87
(4) P6_TA(2008)0121 (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0121&language=EN)
(5) ec.europa.eu/research/fp6/era-net.html
(6) http://www.emeaxuropa.eu/htms/human/paediatrics/prioritv1ist.htm
(7) COM(2008)679 and COM(2008)726 of 11.11.2008

 

Question no 51 by Robert Evans (H-0802/08)
 Subject: Humanitarian aid in Sri Lanka
 

I congratulate Commissioner Michel for his statement of 15 September 2008 regarding the respect of international humanitarian law in Sri Lanka.

I am sure the Commission is, as I am, extremely worried about the escalation of violence in Sri Lanka and the effect this is having on innocent civilians. In particular, how has the Commission responded to the Sri Lankan government’s recent decision that all UN and international aid organisations and relief efforts are to withdraw from the conflict area?

In light of this, what further pressure will the Commission put on both the Sri Lankan government and the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) to ensure that international humanitarian law is respected, aid reaches the most vulnerable and a peaceful solution to the conflict is reached as soon as possible?

 
  
 

The decision by the Sri Lankan Government for United Nations (UN) and international aid organisations to withdraw from the conflict area was based on security considerations. Following the withdrawal, the Commission and other humanitarian actors pressed for the establishment of a system of safe humanitarian convoys with food and other essential supplies to reach people in need in the Vanni. They also insisted on independent observers being allowed to accompany the convoys to ensure that supplies reach those in need without discrimination. Both sides to the conflict agreed. Four convoys travelling under the UN flag have now successfully reached the Vanni, both delivering much needed food from World Food Programme (WFP). Regular convoys are planned in the coming weeks.

In addition, the International Committee of the Red Cross (ICRC) has been allowed to continue their activities with international staff in the Vanni. ICRC plays a crucial role through having lines of communication with both parties to the conflict and also provides much needed assistance such as shelter and essential household items. The Commission will continue to support both ICRC and WFP operations. Funding to the two agencies in Sri Lanka in 2008 is currently €5.5 million. If necessary the Commission could consider the possibility of further humanitarian funding to these agencies later in the year.

It is clear however that more needs to be done in terms of ensuring that sufficient aid reaches the population in need. The Commission estimates that only around 45% of food needs are actually being met at this time. In addition there is an urgent need for shelter materials for the displaced people, given the approaching monsoon season The Commission will continue to argue for increased access to the Vanni, not only for UN agencies but also for those International non-governmental organisations who, were forced to withdraw in September, since these organisations play a key role in the provision of humanitarian relief.

In terms of ensuring that international humanitarian law is respected the Commission will continue to take every opportunity to remind both parties to the conflict of their obligations in this regard and to advocate for a peaceful solution to the conflict.

 

Question no 52 by Claude Moraes (H-0804/08)
 Subject: Humanitarian aid to Zimbabwe
 

The EU has given a total of over €350 million in humanitarian aid to Zimbabwe since 2002, including €10 million announced this September. Given the recent political turmoil in the country and the restrictions placed by the Mugabe government on humanitarian operations, what instruments does the Commission have in place to measure the effectiveness of this aid and to ensure that it reaches those who need it?

 
  
 

La Commission met en œuvre l'aide humanitaire de l'UE par l'intermédiaire de partenaires qui sont soit des organisations internationales soit des organisations non gouvernementales basées dans l'UE. Ces organisations humanitaires sont contractuellement responsables de la gestion de l'aide humanitaire financée par l'UE.

Un ensemble de systèmes de contrôle et de surveillance a été mis en place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des opérations financées et ce, aux différentes étapes du cycle d'un projet d'opération humanitaire. Les aspects principaux sont exposés ci-dessous:

- Des mécanismes rigoureux de sélection et de contrôle de qualité sont mis en place dans le cadre du Contrat Cadre de Partenariat (CCP) signé avec les ONG européennes et les organisations internationales;

- Les systèmes utilisés pour l'identification des actions à financer se basent de manière stricte sur les besoins réels à rencontrer;

- Les projets sont contrôlés via un réseau mondial d'experts de terrain (assistants techniques) travaillant pour la Commission. Ces spécialistes de l’Aide Humanitaire sont en permanence sur le terrain afin de faciliter et maximiser l’impact des opérations humanitaires financées par la Commission, quel que soit le pays ou la région;

- Les partenaires doivent rédiger des rapports intermédiaires et finaux et justifier leurs dépenses;

- La Commission entreprend régulièrement des évaluations de ses opérations humanitaires;

- Les activités financées par la Commission et mises en œuvre par les organisations humanitaires sont soumises à des audits financiers qui sont exécutés à la fois au siège des partenaires de la Commission pour les projets finalisés (tous les 2 ans) et sur le terrain pour les projets en cours. Par exemple, la Commission a vérifié un tiers des déclarations de dépenses introduites pour les projets humanitaires au Zimbabwe.

Après la levée début septembre de la suspension des activités terrains des ONGs imposée par le Gouvernement en juin, les partenaires font peu part de problèmes d'accès, et les distributions de vivres ont pu reprendre.

 

Question no 54 by Eoin Ryan (H-0816/08)
 Subject: Education of girls in the developing world
 

Educating females in the developing world has been described as 'the greatest hope for ending poverty' and, by the former UN Secretary-General Kofi Annan, as 'the single highest-returning social investment in the world today'.

What is the Commission doing to ensure that the particular societal, cultural and practical challenges associated with providing full-time education for girls is incorporated into education and development strategies?

Furthermore, given that many societies give preference in education to boys and that dropout rates are higher for girls - as they can be withdrawn from education for reasons of marriage or work - what measures does the Commission have at its disposal to encourage girls to stay in education beyond the Millennium Development Goal 2 aim of primary education?

 
  
 

Le Consensus Européen pour le développement souligne le rôle crucial de l'égalité des genres dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Dans son travail sur l'éducation, la Commission donne la priorité à la réalisation du deuxième OMD sur l'éducation primaire universelle et du troisième OMD sur l'égalité des genres. Par conséquent, les programmes sectoriels mis en œuvre avec les pays partenaires prennent également en considération la participation des filles à tous les niveaux du système éducatif.

En Egypte, dans les régions les plus pauvres, les filles sont peu scolarisées et présentent des taux élevés d'abandon. Ces problèmes sont abordés par l'Initiative pour l'éducation des filles, menée par le Conseil National pour l’Enfance et la Maternité (NCCM). Ce plan national, qui se concentre sur l'enseignement primaire, a comme objectif principal d'améliorer la qualité de l'enseignement de base pour les filles et leur y faciliter l'accès.

Dans d'autres pays, comme au Burkina Faso et en Tanzanie, la Commission appui la reforme du secteur éducation dans son ensemble, en coordination avec les autres bailleurs de fonds. Et en parallèle la CE s'engage dans un dialogue sectoriel pour influencer certains choix et priorités et pour apprécier les résultats de la reforme à travers des indicateurs clé. Parmi ces indicateurs on peut citer au Burkina le "Taux brut de scolarisation des filles dans le primaire" ainsi que le "Nombre de femmes alphabétisées". En Tanzanie, l'attention s'est portée sur le noimbre de femmes enseignantes ainsi que sur la création d'un environnement scolaire favorisant la scolarisation des filles .

Un nombre croissant de pays reçoivent un soutien leur permettant de développer des programmes de protection sociale qui, au travers de la distribution d'argent ou de nourriture aux familles les plus vulnérables, permettent d'éviter à ces familles de devoir considérer le coût d'opportunité de l'éducation de leurs filles.

Enfin, dans ses programmes de mobilité au sein de l'enseignement supérieur (fenêtre du programme Erasmus Mundus sur la coopération externe et le futur programme Mwalimu Julius Nyerere), la Commission s'est donné pour objectif 50% de bénéficiaires féminins.

 

Question no 55 by Mairead McGuinness (H-0831/08)
 Subject: EU humanitarian aid
 

‘The question of development is more pressing today than ever before’, words the Commissioner for Development and Humanitarian Aid has quite rightly stated.

Is the Commission able to reassure this House that the EU's proud record as the world's largest humanitarian aid donor will not be affected by the current global financial crisis?

 
  
 

Global worldwide humanitarian aid for the year 2007 totaled 7.7 billion U$ (€ 5.2 million at the conversion rate of 31 December 2007).(1)

The EU remains by large the world's main donor of humanitarian aid funding and accounted for 46.8% of the global humanitarian aid contributions in 2007 (of which 13.7% funding from the EC and 33.1 % funding from Member States).

The amount of the humanitarian assistance provided by the Commission is defined in the Multi-annual Financial Framework (MFF) for 2007-2013. The annual amount available for humanitarian aid is around € 750 million per year. These funds can be topped up from the Emergency Aid Reserve of around € 240 million a year in the case of unforeseen events occurring during the year. The conditions for mobilization of the Emergency Aid Reserve set out in the Inter-Institutional Agreement between the Parliament, Council and the Commission are quite strict and cover aid requirements of non-member countries following events which could not be foreseen when the budget was established. The amount of humanitarian assistance provided by the EC remained quite stable over recent years and with deference to rights of the budget authority, is likely to remain within the MFF.

In the year 2008 the funds available to the Humanitarian aid and the Food Aid budget line managed by the EC have been supplemented by € 180 million due to the increase in food, fuel and commodity prices, with funds, mainly, coming from the Emergency Aid Reserve.

 
 

(1) Source: OCHA Financial Tracking System (http://www.reliefweb.int)

 

Vraag nr. 56 van Bart Staes (H-0835/08)
 Betreft: Obstakel van intellectuele eigendomsrechten bij transfer duurzame energietechnolgie vanuit Europa naar ontwikkelingslanden
 

Commissaris Louis Michel toonde zich bij diverse gelegenheden al voorstander van de overdracht van technologie voor duurzame energieopwekking naar ontwikkelingslanden. Het is een cruciaal onderdeel van ecologische rechtvaardigheid en van de mondiale aanpak van het klimaatprobleem. In de praktijk blijkt dat bepaalde mechanismen - zoals intellectuele eigendomsrechten - die transfer van duurzame technologie naar het Zuiden vertraagt en/of blokkeert.

Wat doet de Commissie of is ze van plan te doen om deze obstakels in de praktijk te bestrijden, ten einde de transfer wel op gang te krijgen?

 
  
 

La Commission reconnaît l'importance d'un système de droits de propriété intellectuelle (DPI) qui fonctionne convenablement dans les pays en développement. Ce système est un cadre nécessaire pour promouvoir le transfert de technologie, puisque les entreprises commerciales pourraient être peu disposées au transfert de technologie vers des pays où les règles de droit de propriété intellectuelle et leur application sont faibles.

Néanmoins, dans un certain nombre de cas, les règles de propriété intellectuelle doivent prendre en considération les préoccupations des pays en développement, notamment là où les brevets peuvent augmenter le prix de produits qui sont essentiels au développement. C'est le cas, par exemple, des médicaments: la Commission a été à la pointe des initiatives internationales visant à assurer aux pays en développement un accès aux médicaments vitaux à des prix abordables.

Ceci dit, dans le secteur de la production d'énergie durable (solaire photovoltaïque, biomasse et énergie éolienne) rien ne semble clairement indiquer que les droits de propriété intellectuels aient a un impact négatif sur le développement et le transfert de technologie. Les technologies de base ne sont plus depuis longtemps soumises à des brevets et un certain nombre de produits brevetés sont en concurrence entre eux, ce qui réduit le coût de ces technologies. Il existe par ailleurs une concurrence entre différentes technologies pour produire l'électricité. Si les entreprises des pays en développement souhaitent entrer dans ce domaine des nouvelles technologies comme producteurs, elles sont en mesure d'obtenir des permis d'exploitation à des conditions abordables. Des sociétés en Inde et en Chine, par exemple, ont déjà accédé au marché de l'énergie photovoltaïque solaire. Il se pourrait que, dans le domaine de la biomasse, les droits exclusifs d'exploitation concernant les nouvelles biotechnologies posent problème. Mais les droits de douanes et d'autres entraves aux échanges commerciaux représentent en pratique des obstacles plus sérieux.

En fait, de nombreux produits ou technologies modernes sont chers non pas à cause des droits de propriété intellectuelle mais simplement à cause de la complexité de leur méthode de production, du coût élevé de leur matériaux et de frais de déploiement et d'exploitation élevés, souvent amplifiés par un manque de compétence au niveau local.

C'est pourquoi la Commission met à disposition des pays en développement des fonds importants pour promouvoir l'utilisation des technologies de production d'énergie durable, notamment par la Facilité ACP(1)-UE pour l'Energie lancée en 2006. Et c'est pourquoi la Facilité, qui couvre toutes les sources d'énergie renouvelables, finance les projets au-delà de la simple introduction de nouvelle technologie et aborde les questions de capacité d'adaptation, d'action, maintien et propagation des technologies.

La facilité devrait être réapprovisionnée de près de 200 millions € dans le cadre du 10ème Fonds Européen de Développement (FED) et ces fonds viseront plus particulièrement les sources d'énergie renouvelables, permettant ainsi un plus grand accès au niveau local aux services liées à l'énergie durable

 
 

(1) Afrique, Caraïbes, Pacifique

 

Klausimas Nr. 57, pateikė Justas Vincas Paleckis (H-0847/08)
 Tema: Dėl vystomojo bendradarbiavimo paramos finansų krizės metu
 

Prieš Volstryte prasidėjusią ir visame pasaulyje audrą sukėlusią finansų krizę imuniteto neturi ir ES vystomojo bendradarbiavimo politikos fondai. Besivystančios šalys, kurioms gresia vystomosios ES paramos suteikimo trukdžiai, vėl tampa aukomis, nors finansų krizės kaltininkėmis jų niekaip nepavadinsi. Svarbu užtikrinti, kad Komisijos dar prieš finansų krizę numatyti ES vystomojo bendradarbiavimo įsipareigojimai iki 2013 metų besivystančioms šalims dėl dabar iškilusių finansinių sunkumų nesumažėtų.

Kaip EK ketina sudėlioti naujus vystomojo bendradarbiavimo finansavimo prioritetus atsižvelgdama į finansų krizę?

 
  
 

Cette question sur les incidences de la crise financière actuelle sur l'aide au développement est particulièrement pertinente en vue de la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement chargée d'examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey, qui aura lieu du 29 novembre au 2 décembre à Doha, au Qatar.

Entretemps la Commission a publié le 29 octobre 2008, une communication intitulée 'De la crise financière à la reprise' qui souligne l'importance de partager les bénéfices de la croissance durable et de relever le défi des Objectifs du Millénaire pour le Développement, entre autres.

A Doha, un des principaux points des conclusions que l'Union européenne a l'intention de présenter est la ferme réaffirmation de son engagement d'augmenter les niveaux d'Aide Publique au Développement (APD) afin de parvenir à une APD collective de 0,56% du Produit National Brut (PNB) d'ici à 2010 et de 0,7% du PNB d'ici à 2015. Les Etats membres établissent des programmes indicatifs (rolling multi-annual indicative time-tables) qui illustrent comment ils atteindront l'objectif de l'APD.

Malgré la crise financière cet engagement n'a pas été contesté; au contraire, en temps de crise, il est très important de maintenir le niveau de l'APD puisque l'expérience montre qu'une diminution des niveaux d'APD a une corrélation directe avec l'augmentation des niveaux de l'extrémisme et de l'instabilité mondiale.

Par conséquent, l'UE – le plus grand donateur d'APD avec en 2007 pas moins de 61,5 milliards de dollars alloués sur un total de 104 milliards dans le monde - invite également tous les autres donateurs à contribuer au financement du développement de manière équitable, afin d'accroître leur aide publique au développement vers l'objectif de 0,7% du PNB et encourage tous les autres donateurs à établir des programmes indicatifs pluriannuels qui illustrent comment ils entendent atteindre ces objectifs.

Même si l'APD est le pilier du développement, ce n'est pas la seule solution. Plus de travail est nécessaire sur les sources innovantes de financement, notamment concernant la mise en œuvre. Les nouveaux défis, notamment l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la sécurité énergétique et alimentaire, et le financement nécessaire pour y répondre, doivent être abordés. La bonne gouvernance économique et financière, y compris la lutte contre la fraude, la corruption et l'évasion fiscale, doivent être soutenues et, enfin, nous devons travailler sur une véritable réforme du système financier international.

 

Vraag nr. 58 van Anne Van Lancker (H-0853/08)
 Betreft: Decency Gap
 

De resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2008 over MOD5 (P6_TA(2008)0406) benadrukt wereldwijde toegang tot reproductieve gezondheid als ontwikkelingsstreefdoel voor de internationale gemeenschap en roept de Commissie op maximaal beschikbare middelen te besteden om dit doel te bereiken.

In 2002 zegde de Commissie steun toe aan UNFPA en IPPF om de "decency gap" te dichten, ontstaan na weigering van de regering-Bush om fondsen te verlenen. Dit programma loopt eind 2008 af. Eerder dit jaar sprak Bush opnieuw zijn veto uit. Er dreigt dus een nieuwe "decency gap" te ontstaan, indien ook de Commissie de kraan toedraait.

Is de Commissie bereid binnen het 10e EDF de "decency gap" te vullen en maximale middelen vrij te maken om MOD5 te halen?

 
  
 

L'amélioration de la santé maternelle et de la mortalité maternelle ont été des préoccupations constantes de la Commission dans son travail sur la santé et le développement. Mais malgré tous nos efforts, le 5ème OMD est probablement l'OMD qu'on atteindra avec le plus de difficultés. L'Union Européenne a redoublé d'efforts en 2008 afin de véritablement marquer un tournant dans l'action de la communauté internationale en faveur des OMD et avec pour objectif de passer des déclarations politiques aux actions concrètes.

Que fait-on concrètement?

Les actions financées sur les lignes budgétaires (Fonds Européen de Développement (FED) et Budget général) sont conçues pour avoir des effets durables sur les politiques nationales de systèmes santé. Il est difficile de différencier les contributions du FED et du budget sur les droits génésiques et la santé de la reproduction (SRHR: sexual and reproductive health and rights/ santé sexuelle et reproductive) qui sont habituellement traitées dans le contexte des appuis au secteur de la santé en générale ou qui peuvent être désignés comme secteurs prioritaires eux-mêmes, ou plus souvent dans le cadre plus large des interventions telles que "l'appui macro-économique". Selon un inventaire (non exhaustif) fait récemment par la Commission, dans le cadre d'accords bilatéraux de coopération régionale de 2002 à 2008 environ 150 millions € ont été affectés au financement de projets avec une composante significative de santé reproductive.

Dans le cadre des lignes thématiques "santé reproductive (2003-2006) plus de 73 millions € ont été alloués à l'appui des politiques et des actions sur la santé sexuelle et reproductive et les droits génésiques dans les pays en développement.

En ce qui concerne le 10ème FED, nous avons prévu un soutien direct au secteur de la santé dans 31 pays en développement(1). Les pays bénéficiaires de nos interventions ont des taux de mortalité maternelle très élevé et des systèmes de santé extrêmement faibles. De plus, afin de rendre l'aide plus prévisible, la Commission est occupée à introduire dans un certains nombre de pays partenaires un nouvel instrument financier dénommé "le contrat OMD" dans le cadre duquel le soutien budgétaire sera lié, à long terme, avec des résultats concrets dans la réalisation des OMD. Cela permettra aux gouvernements de mieux supporter les coûts récurrents liés aux systèmes de santé tels que les salaires des travailleurs médicaux qui sont pourtant cruciaux si on veut augmenter l'accès aux soins de santé primaires, y compris aux services d'accouchement, essentiel pour l'OMD 5.

Malgré tout, ce qui est fait pour le moment afin d'améliorer la santé maternelle est loin d'être suffisant et, par conséquent, plus d'efforts sont nécessaires si on veut effectivement changer la situation! C'est pour cela que le Conseil de l'Union Européenne a adopté le 24 juin dernier le Plan d'action de l'UE en faveur des OMD dans lequel la Commission ainsi que les Etats Membres s'engagent (entre autre) à augmenter leur soutien au secteur de la santé dans les pays en développement au moyen de 8 millions d'€ additionnels d'ici à 2010 (dont 6 millions € en Afrique).

Pour ce qui est de l'OMD 5, le Plan d'action de l'UE en faveur des OMD mentionne deux objectifs important à atteindre d'ici à 2010:

1) 21 millions de naissances supplémentaires assistées par du personnel de santé qualifié

2) 50 millions supplémentaires de femmes ayant accès aux contraceptifs modernes en Afrique

Finalement, nous avons encore l'Instrument "Investir dans les ressources humaines" dans lequel 44 millions € sont prévus pour l'implémentation de l'agenda du Caire sur la santé reproductive 2009 et 2010, une partie de ces fonds sont destinés au financement de projets implémentés par des ONG dans les pays partenaires.

La Commission ne prévoit pas de continuer à pallier au 'decency gap' après 2008 en donnant des financements supplémentaires à IPPF(2) et à l'UNFPA(3) en raison des différents instruments dont elle dispose déjà et qui sont expliqués ci-dessus.

 
 

(1) ACP (4% not incl GBS): Liberia, Ivory Coast, Congo, DRC, Angola, Zimbabwe, Burundi, Chad, East Timor, St Vincent, Lesotho, Swaziland, South Africa, Zambia, Mozambique; Asia (17%): Afghanistan, Burma, India, Philippines, Vietnam; Latin America (Soc cohesion) :Honduras and Ecuador; North Africa /Middle East and Eastern Europe (8,8%): Algeria, Morocco, Egypt, Syria, Libya, Yemen, Ukraine, Moldova, Georgia.
(2) International Planned Parenthood Federation
(3) United Nations Population Fund

 

Question no 60 by Liam Aylward (H-0814/08)
 Subject: Drugs and EU Public Health Programme
 

What plans does the European Commission have to highlight the dangers of using illegal and prohibited drugs under the EU Public Health Programme 2008-2013?

 
  
 

The EU Health Programme 2008-2013(1) continues to include drug prevention as a priority under the strand of "promotion of health - action on health determinants ", as it has been the case under the previous public health programme, under the heading of "health determinants".

The selection of specific priorities will continue to be in line with the EU Drugs Strategy(2) and Action Plans(3), the Drug prevention and information programme(4) and the Council Recommendation on the prevention and reduction of health-related harm associated with drug dependence(5). The new proposal for an EU Action Plan 2009-2012(6), currently under discussions in the Council, calls for the EU to further improve the effectiveness of measures to reduce drug use and its consequences. This includes particular attention for vulnerable groups and the prevention of poly-drug use (combined use of illicit and licit substances).

 
 

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:EN:PDF
(2) 12555/2/99 CORDROGUE 64 REV 2
(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_168/c_16820050708en00010018.pdf
(4) OJ L 257 , 03/10/2007
(5) OJ L 165, 3.7.2003; (2003/488/EC)
(6) COM(2008) 567/4

 

Question no 61 by Brian Crowley (H-0818/08)
 Subject: Development of golf clubs in special areas of conservation
 

Does the Commission have specific rules forbidding the development of golf clubs and other amenities in special areas of conservation?

 
  
 

There are no rules at Community level specifically forbidding the development of golf clubs and other amenities in Special Area of Conservation.

Article 6.3 of the Habitats Directive(1) requires Member States to undertake an assessment of projects (including golf courses) that may have a significant impact on Natura 2000 sites. This assessment includes an evaluation of possible alternatives as well as the development of mitigation measures. If the conclusion from the assessment is that a planned project will not adversely affect the integrity of the site, the project can be undertaken.

In the event that a project is considered likely to have an adverse affect on the integrity of the site, Article 6.4 of the Habitats Directive sets out the procedures which must be followed. Projects may still go ahead if certain conditions are respected and compensation measures are taken.

The Commission has published comprehensive guidance on how to apply Article 6 of the Habitats Directive. This guidance is available at the Commission's Environment Website under Nature and Biodiversity(2).

 
 

(1) Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, consolidated version available at
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
(2) http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 

Interrogazione n. 62 dell'on. Marco Cappato (H-0821/08)
 Oggetto: Scelte di fine vita e testamento biologico
 

Considerato che i trattamenti sanitari obbligatori sono proibiti da molti ordinamenti nazionali e convenzioni internazionali, come la Convenzione di Oviedo, e che l’eutanasia clandestina è diffusa nei paesi che la proibiscono e quindi praticata senza le necessarie garanzie, procedure e controlli, non ritiene la Commissione che possa essere utile raccogliere, analizzare e paragonare empiricamente i dati sulle decisioni mediche di fine vita, così da promuovere le migliori pratiche, come il riconoscimento del testamento biologico, e da assicurare il libero accesso ai trattamenti e il rispetto delle volontà dei pazienti in tutta Europa?

 
  
 

The Commission does not collect data on end-of-life choices, and has no plans concerning the exchange of best practice on this topic. Banning or authorizing euthanasia is an issue falling within the full responsibility of each Member State.

As far as access to treatment is concerned, all EU citizens are free to seek any kind of medical service in a Member State different from their Member State of affiliation. This right derives from article 49 of the Treaty relating to the freedom of providing services, as ruled by European Court of Justice.

 

Question no 63 by Marian Harkin (H-0823/08)
 Subject: Human rights in Belarus
 

Given the ongoing human rights issues in Belarus, and in particular given the current situation in Belarus in relation to visa procedures for Belarusian citizens leaving the country, what steps can the Commission propose in order to ensure that the Belarusian authorities have a greater respect for human rights by ensuring that the travel ban on children leaving the country is lifted, which will allow them to take part in youth programmes, including rest and recuperation holidays?

 
  
 

Democracy and respect for human rights are, and will continue to be, the core elements in our contacts with Belarus, be it with civil society or with the Belarusian authorities.

Commission representatives travelled to Minsk on 4-5 November to further follow up on the 13th October Council conclusions with representatives from Belarusian civil society and from the opposition, as well as with the authorities.

The partial and conditional suspension of sanctions and the resumption of ministerial talks that stem from the Council conclusions allow us to convey in a more direct manner our message on what we expect from Belarus in terms of progress towards democratisation, respect for human rights and the rule of law.

Our expectations were already spelt out in the document “What the EU could bring to Belarus”, which the Commissioner in charge of External relations and European neightbourhood policy made public in 2006. Our renewed key messages to the Belarusian authorities build further on our message back then.

Among other things, we expect Belarus to ensure the right to liberty and security of persons. This includes the unimpeded participation of Belarusian children and youth in EU exchange programmes. It also includes Belarus reviewing its travel ban against certain members of civil society and of the opposition.

On the specific issue of the travel ban for the so called ‘Chernobyl children’, it is a bilateral matter which requires solutions at bilateral level, because the situation varies between the concerned Member States.

Although it is not an issue for Commission intervention, the Commission follows the issue closely.

 

Anfrage Nr. 64 von Michl Ebner (H-0837/08)
 Betrifft: Einführung einer Kerosinsteuer
 

Der Luftfahrtsektor hat in den letzten Jahren eine sehr dynamische Entwicklung erlebt, sodass die Luftfahrt zu einem immer bedeutenderen Verkehrsmittel wird.

Angesichts der Tatsache, dass die Luftfahrt derzeit in Europa aber 3% der gesamten CO2-Emissionen verursacht und die Tendenz weiterhin steigend ist, muss über die Einführung einer Kerosinsteuer nachgedacht werden.

Es liegt im Interesse der Umwelt, Flugbenzin zumindest innerhalb der EU-Grenzen zu versteuern. Nur so könnte ein umweltgerechterer Umgang mit Flugbenzin erreicht werden.

Auch andere fossile Treibstoffe unterliegen einer Besteuerung, weshalb hier eine Vereinheitlichung vorgenommen werden sollte.

Bereits eine Besteuerung, die nur geringe Mehrkosten für die Passagiere bedeutet, ergibt einen gewissen Nutzen für die Umwelt; somit könnte eine sanfte Besteuerung des Kerosins sowohl der Umwelt als auch dem Verbraucher zugute kommen.

Welche Haltung nimmt die Kommission in der Debatte um die Kerosinsteuer ein und was gedenkt sie zu tun?

 
  
 

The Commission sets out its position with respect to taxation of aviation fuel in its 2005 Communication on Reducing the Climate Change Impact of Aviation(1). This reaffirmed the Commission's preference for normalising the treatment of aviation fuel as soon as possible within the international legal framework governing aviation.

Under Council Directive 2003/96/EC(2), Member States can already introduce fuel taxation for domestic flights. Subject to mutual agreement, fuel taxation can also be introduced for flights between two Member States under this Directive.

However, in practical terms, Member States face difficulties in taxing kerosene because doing so would introduce a competitive distortion between EU and non-EU airlines. This is because there are legally binding tax exemptions in bilateral air service agreements between Member States and non-EU countries. These make it difficult to apply fuel taxation on intra-Community routes where non-EU carriers have traffic rights and continue to enjoy tax exemptions under the relevant bilateral agreements.

The Commission is actively working to renegotiate the terms of these bilateral air services agreements with non-EU countries in order to open the possibility of taxing fuel supplied to EU and non-EU carriers on an equal basis. However, it is recognised that this process will inevitably take time. So far almost 450 bilateral agreements have been amended to this effect through negotiations with non-EU countries.

Given these difficulties, the wider application of energy taxes to aviation can not be relied upon as the key pillar of a strategy to combat the climate change impact of aviation in the short and medium term.

 
 

(1) COM(2005)459 Communication from the Commission to the Council, the Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Reducing the Climate Change Impact of Aviation.
(2) Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity.

 

Interrogazione n. 65 dell'on. Paolo Bartolozzi (H-0841/08)
 Oggetto: Relazione di valutazione del regolamento (CE) n. 1400/2002 sulla distribuzione di autoveicoli
 

Non ritiene la Commissione che la relazione di valutazione del 28.5.2008 sul regolamento (CE) n. 1400/2002(1) sulla distribuzione di autoveicoli si caratterizzi per un mutamento radicale dei suoi contenuti, non suffragato da un'adeguata motivazione, benché la situazione concorrenziale nei relativi mercati sia migliorata negli ultimi 5 anni d'applicazione del regolamento?

La relazione non contraddice la Commissione stessa, che riconosce le caratteristiche particolari della distribuzione degli autoveicoli e dell'assistenza alla clientela nonché la necessità di disposizioni specifiche a favore delle esigenze delle 350.000 PMI, con un numero di dipendenti pari a 2,8 milioni?

Non ritiene che l'abbandono del regolamento sia ingiustificabile e causerebbe una violazione del principio generale dell'affidamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE?

Non sarebbe più opportuno migliorare la normativa esistente, anziché sopprimerla?

 
  
 

At this stage of the review process, the Commission has not taken any decision as to the regulatory framework which would apply to the motor vehicle sector after 2010. The submissions received during the consultation on the Evaluation Report(2) will be made public on Directorate General for Competition's website soon. With the Report, this will form the basis for the next step in the review process. Following an impact assessment of the different options which would pay particular attention to the effect of any future legal framework on SMEs the Commission would envisage releasing a Communication in 2009 on the future competition law framework applicable to this sector.

The Commission would like to reassure the Honourable Member of its firm commitment to ensuring an adequate level of protection of competition in the motor vehicle sector, irrespective of the legal framework which will be applied to this sector after 2010 as a result of the ongoing review process.

 
 

(1) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.
(2) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/documents/evaluation_report_en.pdf

 

Pregunta nº 67 formulada por Gerardo Galeote (H-0846/08):
 Asunto: Nuevos accidentes marítimos en la bahía de Algeciras con consecuencias medioambientales
 

Los pasados 11 y 12 de octubre ocurrieron dos nuevos accidentes marítimos con buques bajo bandera liberiana en la Bahía de Algeciras -los buques «Fedra» y «Tawe»- cuyas consecuencias para el medio ambiente de la zona están aún por determinar. Estos accidentes se suman a los tres que hubo en 2007 -«Samotakis» (enero), «Sierra Nava» (febrero) y «New Flame»- y que han convertido a la Bahía de Algeciras en la zona costera de la UE con mayor riesgo crónico de catástrofe medioambiental.

¿Ha sido informada la Comisión por parte de las autoridades españolas o británicas de la situación?

¿Han solicitado las autoridades competentes la ayuda de los medios anticontaminación de la Agencia Marítima Europea?

¿Tiene pensada la Comisión alguna iniciativa para que las autoridades competentes pongan en marcha algún plan para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones?

 
  
 

La Commission a suivi de très près les accidents des navires FEDRA et TAWE qui ont eu lieu en octobre dernier. La Commission se réjouit en particulier de ce que tous les marins du navire FEDRA aient pu être sauvés, malgré les conditions météorologiques difficiles.

Les services de la Commission, dont notamment le Centre de suivi et d'information (MIC) de la Direction Générale Environnement en charge de la protection civile, ont été en contact étroit avec les autorités espagnoles et britanniques.

Conformément aux demandes des autorités espagnoles, des images satellites ont été fournies à travers l'Agence européenne de sécurité maritime (European Maritime Safety Agency (EMSA)), en vue de détecter d'éventuelles pollutions par hydrocarbures dans la baie d'Algésiras. En outre, l'Espagne a décidé de mobiliser via le Centre de suivi et d’information (MIC) l'un des navires anti-pollution sous contrat avec l'EMSA. Ce navire, le BAHIA TRES, est intervenu sous le commandement des autorités espagnoles et a pu récupérer environ 50 tonnes d'hydrocarbures.

De manière générale, la Commission rappelle que l'Union européenne a mis en place des politiques ambitieuses en matière de sécurité maritime et de protection de l'environnement marin. Les nouvelles initiatives du troisième paquet de sécurité maritime apporteront d'importantes améliorations par exemple en matière de suivi du trafic et de la responsabilité des opérateurs.

Ces nouveaux instruments contribueront à aider les Etats membres à lutter contre les pollueurs et à prévenir et combattre la pollution.

La Commission a par ailleurs été informée du fait que l'organisation de la lutte anti-pollution dans la baie d'Algésiras pourrait figurer sur l'agenda de la prochaine réunion entre les autorités de l'Espagne et du Royaume-Uni (dont des représentants de Gibraltar).

 

Question n° 68 de Jacky Hénin (H-0848/08)
 Objet: La sécurité des détroits maritimes de l'Union européenne
 

Au mois d'octobre, 2 cargos battant pavillon libérien ont été victimes d'accidents maritimes à proximité des côtes du détroit de Gibraltar. L'action efficace et utile de l'Agence européenne pour la sécurité maritime a permis d'éviter le pire. Ces accidents à répétition comme l'augmentation du transport de marchandises dangereuses par mer, posent à nouveau avec acuité la question du renforcement des règles de sécurité régissant tous les détroits maritimes de l'Union européenne et des moyens nécessaires pour faire respecter ces règles. Il conviendrait en particulier de classer ces détroits et leurs approches en "zone Seveso".

Que compte faire concrètement la Commission pour renforcer la sécurité des détroits maritimes de l'Union?

 
  
 

Conformément à la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, les navires bénéficient du droit de passage en transit sans entrave dans les détroits internationaux, ce qui n'empêche pas les Etats riverains de prendre des mesures pour assurer la sécurité de la navigation. Ainsi, les Etats membres assurent le suivi du trafic maritime dans les principaux détroits de l'Union européenne, tel que Gibraltar, au travers de services de trafic maritime (STM) auxquels peuvent être associés des couloirs de circulation et des systèmes de compte rendu des navires.

Au sein de l'Union européenne, depuis l'accident du Prestige, plusieurs mesures sont venues renforcer l'arsenal législatif communautaire en matière de sécurité maritime et prévention de la pollution des navires. Ainsi, la mise en œuvre de la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic et d’information a permis de renforcer le suivi des navires et la circulation des informations concernant les cargaisons dangereuses entre les Etats membres.

Par ailleurs, la Commission a adopté en novembre 2005 un troisième paquet de sept mesures législatives en faveur de la sécurité maritime afin de compléter l’édifice en renforçant l’arsenal préventif existant tout en développant les mesures permettant de mieux faire face aux conséquences d’accidents. Ce paquet comporte notamment un renforcement des dispositions concernant le suivi du trafic maritime.

En ce qui concerne la prévention des risques de pollutions maritimes, le rôle de l'Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) en matière de lutte contre la pollution causée par les navires est une mesure importante permettant de mettre à la disposition des Etats membres une assistance opérationnelle non négligeable. For this purpose EMSA has formed the CleanSeaNet service.

The EU/ESA Kopernikus initiative supports an important improvement to the current CleanSeaNet oil spill monitoring activity. In the MARCOAST project the added oil spill movement hind- and forecast components will significally help rescue work and tracing spill sources. These services will be carried over into the future Kopernikus programme to sustain them for a long term. From 2011 onwards the Kopernikus Sentinel 1 satellite missions will sustain crucial earth observation infrastructure by continuing monitoring after ESA's ENVISAT mission.

En ce qui concerne la classification des détroits maritimes et leurs approches en "zone Seveso", la directive Seveso (directive 96/82/CE) ne s'applique qu'aux établissements où des substances dangereuses sont présentes. Le transport de substances dangereuses par voies navigables maritimes est exclu de l'application de la directive.

 

Fråga nr 69 från Olle Schmidt (H-0849/08)
 Angående: Nyprotektionism efter finanskrisen
 

Det har framkommit uppgifter om att det statsstöd som följer finanskrisen nu får effekter inom andra sektorer. Enligt Financial Times (21.10.2008) ska även biltillverkarnas bankverksamhet i Frankrike och Tyskland omfattas. I sitt tal inför Europaparlamentet samma dag nämnde president Sarkozy behovet av ett europeiskt bilpaket motsvarande det amerikanska. Vad gör kommissionen för att stoppa dessa krav på överstatligt statsstöd som riskerar att skapa protektionism?

Hur garanterar man att alla dessa nya stöd inte snedvrider konkurrensen genom att företag som har skött sin ekonomi tappar kunder till förmån för tidigare dåligt skötta företag och institutioner som nu blir de mest attraktiva, eftersom de skyddas av staten?

 
  
 

In order to face the financial crisis, the Commission has assessed and approved the emergency rescue packages decided by Member States in favour of their financial institutions according to existing State aid rules in a very short period of time, with the aim to prevent negative spill-over effects from the financial sphere to the whole economy.

With a view to alleged risks, such as any move towards new State aid that would result in distortions of competition or more protectionism, the Commission wishes to recall that the current State aid framework will fully remain in force. Any measure proposed by Member States would therefore need to continue complying with this framework.

In this context, it should be noted that State aids granted to financial institutions within this framework are supposed to have a positive impact on other sectors, in the sense that they aim at stabilizing the financial relations between economic operators. This however cannot be understood as relaxing existing State aid rules and practices: Member States’ rescue aid packages for their financial markets were designed in a way so as to limit state intervention to the strict minimum and with special regards to Internal Market rules.

In that sense, the car industry is already benefitting indirectly via the state aid towards the banking sector. The continued application of the State aid rules will ensure that no undue distortions of competition are taking place. Every measure to be proposed to support this sector will have to comply with this: Either it does not constitute State aid in the first place, or it has to be State aid that complies with the existing rules.

 

Ερώτηση αρ. 70 του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη (H-0852/08)
 Θέμα: Δράσεις για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 

Το 2006, η Ιρλανδία, με την Πρωτοβουλία για Φορητούς Υπολογιστές (Laptops Initiative) στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010, κάλεσε 31 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προσφέρουν πληροφόρηση έτσι ώστε να εξελιχθούν τα λογισμικά που βοηθούν μαθητές με δυσλεξία. Το 2008, στο πλαίσιο της δράσης MINERVA της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) και της Ανοιχτής Εκπαίδευσης από Απόσταση (ODL), θα δώσει τη δυνατότητα για δημιουργία ενός μικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει ηλεκτρονική διάδραση με ανθρώπινη επιτήρηση, βοηθώντας έτσι άτομα με δυσλεξία να προσαρμοστούν ευκολότερα.

Εκτός από αυτές τις πρωτοβουλίες, ποιες άλλες δράσεις έχει αναλάβει η Επιτροπή που βοηθούν στην εκπαιδευτική προσαρμογή ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες; Δεδομένου ότι 30 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, θεωρεί η Επιτροπή αναγκαίο να εντείνει τις προσπάθειες που γίνονται στον τομέα αυτό έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή σε κάθε επίπεδο, εκπαιδευτικό ή εργασιακό, των πολιτών αυτών; Υπάρχουν υποχρεωτικά προγράμματα που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ έτσι ώστε να προωθούνται νέες μέθοδοι εκπαίδευσης νέων παιδιών με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες;

 
  
 

The Commission informs the Honourable Member that in accordance with Article 149 of the EC Treaty the support for young children with dyslexia and other learning difficulties is a competence of the Member States.

However, within the Education and Training 2010–work programme the support for students with any kind of special educational needs is an integral part of all European initiatives and activities.

The 2006 Recommendation of the Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning (2006/962/EC) recommends Member States to ensure that appropriate provision is made for those who due to educational disadvantage – thus including learning difficulties - need particular support to fulfil their educational potential.

In its Communication on Improving the Quality of Teacher Education(1) the Commission stresses the need to equip teachers with skills to identify the specific needs of each individual learner, and respond to them by deploying a wide range of teaching strategies.

Both the Recommendation and the Communication are now followed up by expert groups through the Open Method of Coordination.

The annual reports 'Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training' provide Member States with comparable data on the provision for those students with Special Educational Needs.

The 2008 Commission Communication Improving Competences for the 21st Century: An Agenda for Cooperation on Schools(2) states that support for those with special needs implies, inter alia, re-thinking of policies for organising learning support, and collaboration between schools and other services. In that same document, the Commission proposes that future cooperation between Member States should focus on providing timely support and personalised learning approaches within mainstream schooling with students with special needs.

In 2009 the Commission will propose what concrete steps could be taken in the future, in the framework of the Open Method of Coordination, to address these issues.

In addition, Pupils with dyslexia or other learning difficulties are also able to benefit from Commission support programmes.

Within the Lifelong Learning Programme(3), it is clearly recognised that there is a need to widen access for those from disadvantaged groups and to address actively the special learning needs of those with disabilities in the implementation of all parts of the programme. Article 12 recognised also that in implementing the Programme, due regard shall be paid to making provision for learners with special needs, and in particular by helping to promote their integration into mainstream education and training.

In addition, among the various ICT-oriented research projects selected by the EC for receiving funding under the e-inclusion / e-accessibility topic for the last 15 years, initially in the TIDE initiative and since in the Framework Programmes 4, 5, 6 and now 7, the support to persons with learning difficulties in particular children and specifically with dyslexia has been regularly targeted.

Furthermore, within the Jean Monnet programme, the Commission supports the European Agency for the Development of Special Needs Education and works closely with it in order to help Member States to create adequate support systems for those with special needs, and, in particular, to promote their inclusion in mainstream settings.(4)

Finally, equal access to education for persons with disabilities is also one of the priorities of the EU Disability Action Plan as referred to in the recent Communication on the situation of disabled persons in the European Union(5).. This is fully in line with the UN Convention on the rights of persons with disabilities that has been signed by the Community and all the Member States. Article 24 of the Convention contains clear obligations to realize the right to education of person with disabilities without discrimination and on the basis of equal opportunities among others by ensuring an inclusive education system at all levels.

 
 

(1) COM (2007) 392 final
(2) COM(2008)425
(3) Decision N 1720/2006/EC of the Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning
(4) http://www.european-agency.org/
(5) COM (2007) 738

 

Ερώτηση αρ. 71 του κ. Αντωνίου Τρακατέλλη (H-0854/08)
 Θέμα: Αναθεώρηση της Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
 

Είναι γνωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση, σε συνδυασμό με την πρόληψη, αποτελούν τις σημαντικότερες δράσεις στην καταπολέμηση του καρκίνου και μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 70% των περιπτώσεων.

Δεδομένου ότι έχει περάσει ένας χρόνος από την ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε κείμενο γραπτής δήλωσης (P6_TA(2007)0434), με το οποίο η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει το σύνολο των υφιστάμενων δράσεων με σκοπό την εκπόνηση επικαιροποιημένης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον έλεγχο του καρκίνου, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (P6_TA(2008)0121) για την καταπολέμηση του καρκίνου, που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2008, τονίζει τη σπουδαιότητα αναθεώρησης της Σύστασης του Συμβουλίου (2003/878/EK(1)) σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση, έτσι ώστε να προστεθούν καλύτερες διαγνωστικές τεχνικές και περισσότεροι τύποι καρκίνου, πότε προτίθεται η Επιτροπή να αναθεωρήσει και να φέρει αυτή τη σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

 
  
 

Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC) recognises that for breast, cervical cancer and colorectal cancer sufficient evidence exists to recommend population-based, organised screening in all EU Member States and high quality should be assured at all steps of the screening process.

The Commission is actively following development within cancer research and in particular the impact of population-based prostate, lung, colorectal and ovarian screening on cancer mortality. It is true that screening tests are available for many types of cancers, but before introducing new screening tests their effectiveness has to be adequately evaluated and demonstrated.

By the end of November the Commission intends to present the first Report on the Implementation of the Council Recommendation. It will be based on the external Report(2) prepared by the European Cancer Network and the European Network for Information on Cancer, that was presented earlier in 2008 and shows that despite the efforts we are less then half way towards implementing the existing Council Recommendation. Slightly less than half of the population who should be covered by screening according to Recommendation actually are; and less than half of those examinations are performed as part of screening programmes meeting the stipulations of the Recommendation. Even with the current volume of activities, the current expenditure in human and financial resources is already considerable.

The scale of these resources and the challenge of maintaining an appropriate balance between benefits and harms of screening call for identifying appropriate and effective measures to assure the quality, effectiveness and cost-effectiveness of current and future screening activities. Regular, systematic investigation, monitoring, evaluation and EU-wide status reporting on implementation of cancer screening programmes will continue to support exchange of information on successful developments and to identify weak points requiring improvement.

Finally the Commission is actively considering the future EU actions on cancer – in particular, the possibility of establishing a European platform, to share best practice and support Member States in their efforts to more efficiently tackle cancer by bringing together a full range of stakeholders into a common initiative with a common commitment to addressing cancer. This is also one of the priority initiatives of the European Commission for 2009. A brainstorming workshop was held on 29 October 2008 with invited stakeholders to discuss how to structure such a multi-stakeholder platform and to identify immediate areas and actions to be addressed within such a framework, including the area of cancer screenings.

 
 

(1) ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σ. 34.
(2) Cancer Screening in the European Union - Report on the implementation of the Council Recommendation on cancer screening (http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/genetics/documents/cancer_screening.pdf)

 

Spørgsmål nr. 72 af Anne E. Jensen (H-0856/08)
 Om: IMO-aftalens konsekvenser for nærskibstrafik
 

I sit svar på spørgsmål E-3951/07 afgivet 18.10.2007 henviser Kommissionen til, at hvis en aftale i IMO ikke kan opnås, vil Kommissionen fremsætte lovforslag til nedbringelse af luftforureningen fra skibe. Her vil man tage hensyn til spørgsmålene om omkostningseffektivitet og konsekvenser for nærskibstrafikken. Nu har IMO imidlertid vedtaget en klima- og miljøaftale, men med mulige negative konsekvenser for nærskibstrafikken blandt andet på grund af manglende metodefrihed.

Mener Kommissionen, at der i aftalen tages højde for, at skibe kan nedbringe emissionerne på mange forskellige måder, hver med forskellige økonomiske konsekvenser?

Hvordan vil Kommissionen sikre, at IMO-aftalen ikke skader nærskibstrafikken i Nordeuropa og dermed går mod EU's strategi om at overflytte godstransport fra vej til skib?

 
  
 

The International Maritime Organization, at its 58th Maritime Environment Protection Committee meeting (6-10 October 2008), adopted amendments to the legislation on air pollution from ships, MARPOL Annex VI. Pursuant to the amendment, the emission of oxides of sulphur will be reduced up to 93% in special control areas by 2015 and by 85% worldwide by 2020. Also the emissions of oxides of nitrogen will be reduced up to 80% in special areas from 2016. Unlike the successful adoption of measures to reduce air pollution, the IMO has made little progress on measures to reduce greenhouse gas emissions.

The Commission welcomes these amendments as they represent an important reduction of air pollution from ships that will significantly improve human health and the environment. Whilst ships are in general energy efficient, up to now little effort has been made to reduce air pollution and the MARPOL amendment will bridge an important part of the gap in environmental performance between ships and other modes of transport.

The newly agreed emission limits are goal based so ship operators will have the choice on how to comply with the new emission standards. To comply with the standards for oxides of sulphur, options include the use of low sulphur fuel or abatement technology; whilst for nitrogen oxides the options are either 'in engine' modifications or abatement technology.

As to the possible negative consequences for short sea shipping, the Commission will shortly commission a study on the economic impacts and possible negative modal shift, followed by a more extensive study that will also look at broader trade impacts.

It is important to note that the recently proposed revision to Directive 1999/62/EC (the 'Eurovignette' Directive) would, if adopted, further assist the Member States action to internalise the external costs of Heavy Goods Vehicles.

 

Zapytanie nr 73 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0858/08)
 Przedmiot: Reforma służby zdrowia w Polsce
 

Czy proponowana przez polski rząd reforma służby zdrowia przy użyciu znaczących środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie także prywatyzowanej służby zdrowia jest zgodna z prawem UE?

 
  
 

According to Article 152(5) of the Treaty establishing the European Community, 'Community action in the field of public health shall fully respect the responsibilities of the Member States for the organisation and delivery of health services and medical care.' As a consequence, the adoption of rules governing rights and duties relating to healthcare organisation and financing is a national responsibility, provided, nevertheless, that such rules comply with general EC law, in particular on competition (such as rules on State aid) and the internal market.

In this respect, it is recalled that Article 86(2) of the EC Treaty foresees the non-application of EC rules if the application of such rules obstructs the performance of the services of general economic interest (hereinafter SGEI). In line with community case-law, Member States have a wide margin of discretion to classify services as being SGEI, and health services appear typically to fall under this category.

Moreover, in July 2005, the Commission adopted the SGEI “package” in order to provide greater legal certainty for financing services of general economic interest by specifying the conditions under which the compensation to companies for the provision of public services is compatible with State aid rules. The SGEI package is composed of a “Community framework for State aid in the form of public service compensation”(1) and of a Commission decision “on the application of Article 86(2) of the Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest” (2). The three conditions underscoring the compatibility of compensation for SGEI in the “package” derive from Article 86(2) EC and namely are: clear public service definition; transparency and objectivity of the compensation; absence of over-compensation of the discharge of the public service.

In the wake of the 2005 Commission decision, State aid compensating hospitals for the costs incurred in the provision of services of general economic interest entrusted to them benefits from derogation to the notification obligation under Article 88(3) EC.

 
 

(1) Community framework for State aid in the form of public service compensation, OJ C 297, 29.11.2005.
(2) Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, OJ L 312, 29.11.2005.

 

Spørgsmål nr. 74 af Britta Thomsen (H-0863/08)
 Om: Implementering af direktiv 2002/73/EF
 

Kommissionen sendte i marts 2007 en åbningsskrivelse til den danske regering vedrørende Danmarks implementering af direktiv 2002/73/EF(1). Vil kommissionen oplyse, hvor langt man er nået med sagen, og hvornår der forventes nyt?

Den danske regering har oplyst, at KVINFO og Institut for Menneskerettigheder sammen med Ligestillingsnævnet opfylder direktivets krav om, at der skal være et uafhængigt organ (jf. art. 8a). Både KVINFO og Institut for Menneskerettigheder har dog begge afvist, at de skal udfylde den funktion, som Kommissionen efterlyser. Hvad siger Kommissionen til de oplysninger?

Det danske ligestillingsnævn kan kun behandle konkrete klager. Det kan ikke udarbejde klageskrivelser og processkrifter for ofre. Det må afvise alle sager, der ikke kan afgøres på skriftligt grundlag. Lever Ligestillingsnævnet op til direktivets krav, herunder kravet om bistand til ofre?

 
  
 

The Commission is currently finalising the assessment of the conformity of Danish law with Directive 2002/73/EC(2).

In that context, the Commission will pay particular attention to the transposition of Article 8 (a) of that Directive which provides that Member States shall designate an independent body or independent bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment between men and women. The Commission indeed considers that the establishment of such bodies, which have to be granted the necessary powers and resources, is essential to ensure the effective application of gender equality Community law, including through the provision of support to victims of discrimination.

On the basis of that assessment, the Commission may decide to issue a reasoned opinion if it finds that Danish law is not in conformity with Directive 2002/73/EC.

 
 

(1) EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.
(2) Directive 2002/73/EC of the Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions,  OJ L 269, 5.10.2002.

 

Question no 75 by Timothy Kirkhope (H-0864/08)
 Subject: Commission formal notice on a Code of Conduct for computerised reservation systems
 

Parliament recently approved the compromise text agreed at first reading with the Council and the Commission on a Code of Conduct for computer reservation systems (CRS) COM(2007)0709, P6_TA(2008)0402. During the debate prior to the adoption of the text, the Commission undertook to draw up and publish in the Official Journal, before the entry into force of the regulation (possibly in March 2009), a formal notice as guidance for the most controversial issue dealt with in the regulation, i.e. the definition of ‘parent carrier’.

Has the Commission started to prepare the formal notice on the definition of ‘parent carrier’? What are the main qualitative and quantitative criteria that would be used to define ‘participation in the capital with rights of representation on the board of directors, supervisory board or any other governing body of a system airport’ and ‘the possibility of exercising, alone or jointly with others, decisive influence on the running of the business of the system vendor’? How and to what extent will accidental investments not conferring the possibility of exercising, alone or jointly with others, ‘decisive influence’ on the running of the business be assessed?

 
  
 

The new Regulation on a Code of Conduct for computerised reservation systems (CRS) was adopted by the Parliament on 4 September 2008 in first reading. The formal adoption by the Council is expected in the coming months.

With regard to the definition of a "parent carrier", the Commission confirms that it will issue a notice explaining how it intends to apply the Regulation. The notice will be prepared in time to be published before the entry into force of the Regulation, so as to provide the necessary legal certainty to all interested parties.

The Commission needs to assess carefully the status of air carriers or rail transport operators with regard to the definition of a "parent carrier" of a CRS, as heavy obligations are attached to the status of a parent carrier. The assessment will include an analysis of the ownership structure of a CRS, of its statutes and of possible agreements between shareholders.The notice will explain the criteria and the procedures that the Commission will use to assess whether an air carrier or rail transport operator is a parent carrier of a CRS system vendor. These criteria will take account of existing practices in competition law.

 

Pergunta nº 76 do Pedro Guerreiro (H-0866/08)
 Assunto: A defesa da produção e do emprego no sector do têxtil e do vestuário em diferentes países que integram a União Europeia
 

Na sequência da resposta à pergunta H-0782/08(1)sobre a (eventual) expiração, a 31 de Dezembro de 2008, do sistema comum de vigilância relativamente às exportações de certas categorias de produtos têxteis e de vestuário da China para diferentes países da União Europeia, e tendo em conta o crescente número de empresas que encerram ou deslocalizam a sua produção - nomeadamente em Portugal -, deixando um rasto de desemprego e de dramáticas situações sociais, pergunta-se o seguinte à Comissão:

Quantas empresas encerraram e/ou se deslocalizaram, e qual o número de postos de trabalho destruídos no sector do têxtil e do vestuário por Estado-Membro, em 2007 e em 2008?

Qual o "pequeno número" de países da UE que solicitou a adopção de medidas e quais as medidas solicitadas?

Qual o aumento em percentagem verificado este ano, face a 2004 e face a 2007, das importações oriundas da China nas dez categorias que refere?

Como pensa evitar, após 2008, a situação ocorrida em 2005, caracterizada pelo crescimento exponencial das importações de têxteis e vestuário oriundas da China? Porque não pensa propor a prorrogação do mecanismo de dupla vigilância para além de 31 de Dezembro de 2008?

 
  
 

During the last two years, 350.000 employment posts have been lost in the textile and clothing sector which represents a decrease of 15% of the textile employment in Europe compared to 2005. The number of companies was reduced by 5% during the same period. This evolution results from a variety of factors, notably delocalisation and the restructuring process. Unfortunately, it is not possible to provide the Honourable Member with a breakdown by Member States for the year 2008. For 2007 preliminary data on the number of enterprises and the number of persons employed are available from structural business statistics for a few Member States. 2006 is the latest year for which data from this source is available for all Member States with the exception of Malta. Preliminary data currently available indicate that the production has remained stable in the past two years.

On the second question, the Commission presumes that the Honourable Member is referring to discussions which the Commission and the Member States have had in the run up to the end of the double checking surveillance system. During the discussions, there have been a variety of requests ranging from single checking surveillance to simple customs monitoring, with most Member States expressing themselves on the different options. Finally, the option of full liberalisation with a monitoring of the trade flows was taken as the way forward for 2009. Indeed the Commission will continue to follow closely the evolution of the actual trade statistics (Comext) and the customs data in 2009.

On import evolution from China in 2008(2) compared to 2007 and 2004, the statistics show that imports from China for the ten categories have increased on average by 50.8% in 2008 over 2007 (with increase variations for single categories from 11.1% for Category 115 to 105.9% for Category 5). Comparisons between 2008 and 2004 show an average increase of 305.6% (with increase variation from 104.9% for Category 2 to 545.1% for Category 6).

These figures should also be seen within the wider context of the total textiles and clothing imports both from all EU suppliers and from China. For both periods above, the increases are much more moderate. Total textiles and clothing imports from China increased by 6.6% in 2008 over 2007 and by 76.6% in 2008 over 2004. Total textiles and clothing imports from all EU suppliers including China increased by 1.8% in 2008 over 2007 and by 16.4% in 2008 over 2004. Moreover, imports in the ten categories from all suppliers including China have increased by a moderate 5.1% in 2008 over 2007 and by 29% in 2008 over 2004. All in all, it is in this context that the imports from China should be analysed.

As for 2009, China does not wish to continue the double checking surveillance system. At any rate, it is the Commission's view that the purpose of smooth transition in 2008 has been achieved. In 2009, close following of the evolution of the actual trade statistics (Comext) and the customs data will continue but textile trade needs now to be liberalised. Indeed after the extra years of protection since 2005, the EU industry has understood the need to enhance its competitiveness through restructuring and there are no objective reasons to continue to treat textile sector as special sector indefinitely. The question is not how to avoid 2005 in 2009; the question is the sector has to compete in a liberalized environment.

 
 

(1) Resposta por escrito de 22.10.2008.
(2) Imports for the full year 2008 are evaluated on the basis of imports for the first eight months.

 

Ερώτηση αρ. 77 του κ. Kωvσταντίνου Δρούτσα (H-0868/08)
 Θέμα: Καταρρέουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων
 

Η αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων, που βασίζονται στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, στη νέα αναθεώρηση που προωθεί ο «έλεγχος υγείας» της ΚΑΠ και στα πλαίσια των συμφωνιών του ΠΟΕ, έχει οδυνηρές συνέπειες για τους μικρομεσαίους αγρότες, ενώ εξασφαλίζει προκλητικά κέρδη στους εμποροβιομήχανους. Οι τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα, έχουν οδηγηθεί σε κατάρρευση. Ενδεικτικά, οι τιμές στο καλαμπόκι έπεσαν στα 12 λεπτά/ κιλό, στο βαμβάκι στα 25 λεπτά, στο σκληρό στάρι κάτω από τα 30 λεπτά. Στο έξτρα παρθένο λάδι στα 2,37 ευρώ/κιλό, με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν πλέον ούτε το κόστος παραγωγής. Οι ενισχύσεις της ΕΕ στα αγροτικά προϊόντα, με τη συμφωνία των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αποσυνδέθηκαν για τα περισσότερα προϊόντα από την παραγωγή και πάγωσαν στα επίπεδα του μέσου όρου της τριετίας του 2000-2002.

Σκοπεύει η Επιτροπή να συνεχίσει αυτή την πολιτική που οδηγεί στο ξεκλήρισμα τους μικρομεσαίους αγρότες, συγκεντρώνει τη γη και την παραγωγή σε λιγότερα χέρια, αυξάνει τα κέρδη των εμποροβιομηχάνων και οδηγεί στον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό την ύπαιθρο;

 
  
 

The Honourable Member links the recent price decrease of certain agricultural products in Greece to the Commission's strategy towards further decoupling, and the recent reforms of the Common Agricultural Policy. In fact, as all analyses, internal and external, demonstrate, these price developments are more related to world market developments and the adjustment of commodity prices to levels below the exceptional ones we have seen over the last year.

The Commission underlines that, while the recent price developments have had differential effects for farmers across the EU, the level of prices varied among products but still remained above the 2000-2003 average. Therefore the relevant price variations in Greece should be addressed within this context.

Even in times where both input prices and the prices farmers could get for their products have increased and farmers could achieve high incomes through the market, Commission has always pointed out that, while many farmers have been able to profit, others have been rather negatively affected because they were more vulnerable to increases in the prices of inputs.

What is important is that farmers are given clear signals far in advance that will enable them to plan their future activities. In the EU, this is guaranteed by allowing them to adjust their production to the signals markets give them and, simultaneously, providing them significant income support through decoupled direct payments.

 

Ερώτηση αρ. 78 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0869/08)
 Θέμα: Επιθέσεις εναντίον μεταναστών από την Ελληνική Αστυνομία
 

Το θάνατο ενός 29χρονου Πακιστανού και τον τραυματισμό άλλων τριών μεταναστών είχε σαν αποτέλεσμα η άγρια αστυνομική επίθεση, στην Αθήνα, εναντίον εκατοντάδων αλλοδαπών, που διανυκτέρευαν σε άθλιες συνθήκες, έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση πολιτικού ασύλου. H επίθεση αυτή αποτελεί συνέχεια ανάλογων κρουσμάτων απρόκλητης αστυνομικής βίας, βασανισμού, ξυλοδαρμού και δημόσιου εξευτελισμού μεταναστών και προσφύγων σε δρόμους και αστυνομικά τμήματα, που πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα. H κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αντιμεταναστευτικής και αντιπροσφυγικής πολιτικής της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων.

Καταδικάζει η Επιτροπή τέτοια βάρβαρα περιστατικά και πρακτικές, που αντιμετωπίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως ανθρώπους χωρίς δικαιώματα;

 
  
 

The Commission is not aware of the case of police brutality in Greece which the Honourable Member refers to.

Police systems in all EU Member States should be characterised by democratic control, respect of individual rights, transparency, integrity and responsibility to the public. The Commission therefore deeply regrets that the intervention of law enforcement authorities could possibly be linked to the death of one person.

Under the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the Commission has no general power to intervene in the field of fundamental rights or the day-to-day running of the national criminal justice systems. It can do so only where an issue of European Community law is involved. On the basis of the information provided, it is not possible to establish such a link. For this reason, it is not possible for the Commission to take action on this matter.

If the alleged victims of police brutality are not satisfied with the answer given by the Greek courts and believe that their rights have been infringed, they may lodge a complaint with the Council of Europe's European Court of Human Rights (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France(1)). This also applies to the legal heirs of the deceased.

 
 

(1) http://www.echr.coe.int/ECHR

 

Ερώτηση αρ. 79 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0870/08)
 Θέμα: Προτάσεις εξόντωσης των εμποροϋπαλλήλων και των αυτοαπασχολουμένων
 

Την κατάργηση της αργίας της Κυριακής προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, προκειμένου να ενισχύσουν την κυριαρχία τους στην αγορά, εξοντώνοντας τις μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τους αυτοαπασχολούμενους, που δεν μπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, τα πολυεθνικά μεγαθήρια προωθούν την επέκταση της απελευθέρωσης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Η κατάργηση της αργίας της Κυριακής μαζί με το ήδη απελευθερωμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων θα οδηγήσουν στην απεριόριστη ένταση της εκμετάλλευσης, θα εκμηδενίσουν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων.

Συμφωνεί η Επιτροπή με τις προτάσεις αύξησης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και κατάργησης του κεκτημένου δικαιώματος των εργαζομένων για την κυριακάτικη αργία; Δεν θεωρεί ότι η προοπτική αυτή ενισχύει την κυριαρχία των πολυεθνικών στην αγορά, οδηγώντας στην εξαθλίωση χιλιάδες εργαζόμενους, στην εξόντωση των αυτοαπασχολουμένων και στο κλείσιμο χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων;

 
  
 

The Commission would recall that the Working Time Directive(1) guarantees the right to a minimum weekly rest period for all workers(2) in the European Community. Under the Directive, all Member States must ensure that for each seven-day period, every worker is entitled to a minimum uninterrupted rest period of 24 hours.

However, Community labour law does not prescribe that the minimum weekly rest must be taken on a Sunday. The Directive(3)originally contained a sentence stating that the weekly rest period should, in principle, include Sunday. In its ruling in Case C-84/94(4), however, the Court of Justice annulled that sentence. It pointed out that the Working Time Directive was adopted as a health and safety directive, and held that the Council had acted outside its powers in including the provision on Sunday, since it had 'failed to explain why Sunday, as a weekly rest day, is more closely connected with the health and safety of workers than any other day of the week.'

This does not prevent the Member States from legislating on this point. In practice, the national legislation of many Member States(5) does provide for the weekly rest to be taken in principle on a Sunday, though exceptions from that principle may be permitted.

As regards retailing, as the Honourable Member implies in his question, small independently owned shops may already open on Sundays. Thus to the extent that restrictions apply to Sunday trading in this sector they apply to supermarkets and larger stores only. Moreover, there are derogations offered to such stores notably when they are located in touristic areas. The Commission has no evidence to suggest that Sunday opening leads to the demise of small independent stores. Indeed it would refute the suggestion that the only chance for such stores to compete is to have access to Sunday opening when their larger competitors are closed since it would imply that small stores are fundamentally inefficient and therefore not in the consumer's interest which the Commission would wish to contest. The Commission will be reviewing this issue in its Communication on monitoring of the retail market that is due to be adopted in November 2009.

 
 

(1) Directive 2003/88/EC of the Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, OJ L 299, 18.11.2003.
(2) Self-employed persons are not covered by the Working Time Directive.
(3) Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organisation of working time, OJ L 307, 13.12.1993. This Directive was consolidated and repealed by Directive 2003/88/EC.
(4) Case C-84/94 United Kingdom v Council of the European Union [1996] ECR I-5755, paragraph 37.
(5) For example, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom.

 

Question no 80 by Proinsias De Rossa (H-0871/08)
 Subject: Airport departure tax
 

Could the Commission indicate whether it believes that the airport departure tax introduced by the Irish Government in its October 2008 budget, namely a € 2 tax on flights of less than 300 kilometres and a € 10 tax on flights of more than 300 kilometres, is compatible with EU Treaty? Has the Commission raised these new taxes with the Irish authorities, and if so what was their response? What action will the Commission take if it comes to the conclusion that these taxes are incompatible with the EU Treaty?

 
  
 

The Commission will contact the Irish authorities to ask for more information on the air travel tax.

From the information the Commission has it understands that this tax is levied on passengers departing from an airport in Ireland. The tax also distinguishes between shorter and longer flights based on a distance criterion. The higher tax level of €10 is levied on passengers departing on flights of more than 300 kilometres and €2 on passengers on flights of less than 300 kilometres.

Any further action by the Commission will depend on its assessment of the response from the Irish authorities and whether there are aspects of the tax that may breach Community law.

 

Question no 82 by Laima Liucija Andrikienė (H-0876/08)
 Subject: Eastern Europe's situation and prospects in the context of the financial crisis
 

Eastern Europe’s fragility in the face of the financial crisis is a matter of concern for EU policy-makers. Leaders of Eastern European states feel that their economies are more vulnerable than those of their Western partners. What main threats could the Commission highlight for the Eastern European countries and Baltic States in particular in this financial crisis? What prospects does the Commission see for the Eastern European countries and Baltic States in particular in the near future (2009-2010) and in the longer term? Could the Commission elaborate more on its communication ‘From financial crisis to recovery’, bearing in mind the situation of the Eastern European countries?

 
  
 

The Commission's views on prospects for the Eastern European countries and the Baltic S