Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 1407k
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Finančná pomoc pre členské štáty (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3. Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov – 2007
 4. Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (rozprava)
 5. Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (rozprava)
 6. Hlasovanie
  6.1. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2008: Európsky hospodársky a sociálny výbor (A6-0453/2008, Ville Itälä) (hlasovanie)
  6.3. Osobitná správa Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh odporúčania Rady Európskej únie vo veci sťažnosti 1487/2005/GG (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (hlasovanie)
  6.4. Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (hlasovanie)
  6.5. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (hlasovanie)
  6.6. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (hlasovanie)
  6.7. Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov (A6-0368/2008, Neil Parish) (hlasovanie)
  6.8. Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov – Finančná pomoc pre členské štáty (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  6.9. Európska únia a údaje PNR (hlasovanie)
  6.10. Finančná pomoc pre platobné bilancie členských štátov/o zavádzaní systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (B6-0614/2008) (hlasovanie)
  6.11. Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (hlasovanie)
  6.12. Európska politika v oblasti kozmického priestoru (hlasovanie)
  6.13. Dohovor o kazetovej munícii (hlasovanie)
  6.14. HIV/AIDS: včasná diagnostika a včasná liečba (hlasovanie)
  6.15. Situácia vo včelárstve (hlasovanie)
  6.16. Environmentálne inšpekcie v členských štátoch (hlasovanie)
 7. Vysvetlenia hlasovania
 8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 11. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1. Somálsko
  12.2. Trest smrti v Nigérii
  12.3. Prípad rodiny al-Kurd
 13. Hlasovanie
  13.1. Somálsko (hlasovanie)
  13.2. Trest smrti v Nigérii (hlasovanie)
  13.3. Prípad rodiny al-Kurd (hlasovanie)
 14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17. Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 18. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 19. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116): pozri zápisnicu
 20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22. Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)


  

PREDSEDÁ: PÁN PÖTTERING
Predseda

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
  

(Rokovanie sa začalo o 9.05 hod.)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Dámy a páni, dúfam, že mi prepáčite niekoľkominútové oneskorenie. Náš bývalý kolega poslanec Otto von Habsburg sa dnes dožíva 96 rokov. Bol poslancom Európskeho parlamentu od roku 1979 do roku 1999. Dôslednosť, s ktorou sa zúčastňoval zasadaní, a kvalita jeho práce nám všetkým boli príkladom. Práve som s ním telefonicky hovoril, preto som sa o pár minút omeškal, a srdečne som mu zablahoželal k 96. narodeninám v mene vás všetkých – dúfam, že proti tomu nebudete namietať – a, samozrejme, v mene jeho politických partnerov z Bavorska.

 

2. Finančná pomoc pre členské štáty (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

3. Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov – 2007
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predseda. - Ďalším bodom programu je uvedenie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2007.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, predseda Európskeho dvora audítorov. – Vážený pán predseda, je pre mňa cťou, že sa môžem zúčastniť vašej rozpravy o výročnej správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2007, ktorú som už uviedol vo Výbore pre kontrolu rozpočtu 10. novembra.

Celkovo vydáva Dvor audítorov výrok bez výhrad k účtovnej závierke – teda kladný – zatiaľ čo výrok k príslušným transakciám zostáva značne podobný výroku za predchádzajúci rok.

Pokiaľ ide o závierku, Dvor audítorov dospel k názoru, že vo všetkých významných hľadiskách verne odráža finančnú situáciu Európskych spoločenstiev a finančné toky na konci roka. Výhrady vyjadrené minulý rok už nie sú vďaka uskutočneným zlepšeniam potrebné.

Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, stanovisko Dvora audítorov k príjmom, zväzkom a platbám na hospodárske a finančné záležitosti a správne a iné výdavky neobsahuje žiadne výhrady.

Pokiaľ ide o správne a iné výdavky, ktoré v roku 2007 predstavovali 8 miliárd EUR, Dvor audítorov uznáva rozhodnutia a kroky inštitúcií zamerané na ďalšie zlepšenie finančného manažmentu na základe odporúčaní Dvora audítorov vrátane rozhodnutí a krokov Európskeho parlamentu. Dvor audítorov vyhodnotí ich dosah v nasledujúcich rokoch.

Podľa záveru Dvora audítorov sa pri platbách v oblastiach poľnohospodárstva a prírodných zdrojov, politík súdržnosti, výskumu, energetiky a dopravy, vonkajšej pomoci, rozvojovej pomoci a rozšírenia a vzdelávania a občianstva naďalej vyskytujú významné chyby, aj keď rôzneho stupňa. Systémy dohľadu a kontroly pokrývajúce tieto oblasti sa hodnotia len ako čiastočne účinné, hoci v oblasti výskumu a v oblasti vonkajšej pomoci, rozvojovej pomoci a rozšírenia na úrovni Komisie zaznamenal Dvor audítorov určité zlepšenie systémov dohľadu a kontroly.

Pokiaľ ide o politiky súdržnosti, ktoré predstavovali 42 miliárd EUR rozpočtových výdavkov, Dvor audítorov na základe auditu reprezentatívnej vzorky transakcií odhaduje, že minimálne 11 % nárokovaných výdavkov nemalo byť preplatených. Najčastejšími príčinami chýb bolo zaradenie neoprávnených nákladov, nadhodnotenie nákladov a závažné nedodržanie postupov verejného obstarávania.

Pokiaľ ide o oblasť poľnohospodárstva a prírodných zdrojov, v ktorej sa v roku 2007 minulo 51 miliárd EUR, Dvor audítorov zistil, že za nepomerne veľkú časť celkovej chyby zodpovedá oblasť rozvoja vidieka, kým chybovosť vo výdavkoch EPZF sa odhaduje na úrovni tesne pod prahom významnosti.

Prečo však táto situácia pretrváva a prečo sú príslušné transakcie v situácii, ktorá je značne podobná situácii v minulom roku? Nuž, významná chybovosť pretrváva v dôsledku vysokej úrovne rizika súvisiaceho s množstvom oblastí, na ktoré Európska únia vynakladá finančné prostriedky, a s nedostatkami vzťahujúcimi sa na oblasť dohľadu a kontroly.

Veľká časť rozpočtu, vrátane oblastí zdieľaného riadenia, sa vypláca miliónom príjemcov v celej Únii, často podľa zložitých pravidiel a nariadení a na základe vlastných vyhlásení tých, ktorí tieto prostriedky dostávajú. Tieto okolnosti, ktoré sú samy osebe rizikové, vedú k chybám na strane príjemcov, ako aj tých, ktorí tieto prostriedky vyplácajú.

Na riadenie týchto rizík existuje niekoľko úrovní dohľadu a kontroly: po prvé, kontroly na úrovni príjemcov, po druhé, overenie, či sú koncepcia a fungovanie postupov na kontrolu žiadostí účinné, a napokon dohľad Komisie, ktorý zaisťuje celkové fungovanie systému.

Keďže väčšina chýb vzniká na úrovni konečných príjemcov, je ich často možné spoľahlivo odhaliť len podrobnými kontrolami priamo na mieste. Kontroly na mieste sú finančne náročné a zvyčajne sa týkajú len malého podielu jednotlivých žiadostí.

Pri auditoch Dvora audítorov za rozpočtový rok 2007 sa opätovne zistilo, že členským štátom sa nie vždy darí identifikovať nedostatky opatrení na kontrolu jednotlivých žiadostí. Dvor audítorov tiež zistil nedostatky v rozhodnutiach Komisie o zhode v oblasti poľnohospodárstva.

V mnohých oblastiach rozpočtu jestvujú mechanizmy s cieľom spätne získať nesprávne uhradené platby od príjemcov alebo, ak členské štáty nesprávne riadili výdavkové programy, „neuznať“ niektoré výdavky, t. j. odmietnuť financovať ich z rozpočtu EÚ.

Nie sú však ešte k dispozícii spoľahlivé informácie o účinku korekčných mechanizmov a Dvor audítorov dospel k názoru, že nápravné opatrenia v súčasnosti nemožno považovať za účinné pri obmedzovaní chýb.

Treba však zároveň spravodlivo uznať, že od roku 2000 Komisia vyvíjala značné úsilie na riešenie existujúcich nedostatkov v systémoch dohľadu a kontroly, najmä prostredníctvom vypracovania a uplatňovania programu interných reforiem a spustenia akčného plánu na ďalšie zlepšenie systémov dohľadu a kontroly v Únii v roku 2006.

Výročné správy o činnosti a vyhlásenia, ktoré sú kľúčovou súčasťou programu reforiem, vrátane tých, ktoré sa týkajú politík súdržnosti a poľnohospodárstva, sa v súčasnosti viac približujú vlastnému hodnoteniu Dvora audítorov, hoci podľa niektorých výhrad sa stále zdá, že problémy sa podceňujú.

Pokiaľ ide o akčný plán na rok 2006, napriek pokroku zaznamenanému Komisiou zastáva Dvor audítorov názor, že je stále priskoro na to, aby sa prejavil ich dosah na zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. V roku 2007 museli napríklad členské štáty po prvýkrát predložiť ročný súhrn vykonaných auditov a vyhlásení. Tieto časom môžu, ako sa to uvádza v stanovisku Dvora audítorov č. 6/2007, stimulovať lepšie riadenie a kontrolu prostriedkov Európskej únie. Neposkytujú však zatiaľ spoľahlivé hodnotenie fungovania a účinnosti systémov.

Taká je súčasná situácia. Pri pohľade do budúcnosti si však treba položiť otázku, čo by sa ešte v budúcnosti malo urobiť a aké opatrenia by sa mali prijať. Podľa Dvora audítorov by všetky takéto opatrenia mali brať do úvahy nasledovné hľadiská.

Po prvé, prínos snáh o obmedzenie chýb by sa mal hodnotiť podľa súvisiacich nákladov.

Po druhé, všetky strany zúčastnené na rozpočtovom procese si musia uvedomiť, že určité riziko chyby je nevyhnutné.

Po tretie, primeraná úroveň rizika v jednotlivých oblastiach rozpočtu sa musí dohodnúť v mene občanov na politickej úrovni medzi rozpočtovými orgánmi/orgánmi udeľujúcimi absolutórium.

Po štvrté, schémy, ktoré nemožno uspokojivo realizovať za primerané náklady a s prijateľným rizikom, by sa mali prehodnotiť.

Napokon je potrebné venovať náležitú pozornosť zjednodušeniu aj v oblastiach, ako je rozvoj vidieka a výskum, pretože dobre vypracované pravidlá a nariadenia, ktoré možno jednoznačne vykladať a jednoducho uplatňovať, znižujú riziko chýb a umožňujú jednoduchšie, nákladovo efektívne riadenie a kontrolu.

Dvor audítorov preto odporúča Komisii, aby dokončila analýzu nákladov na kontroly a rôznych stupňov rizík inherentných pre jednotlivé výdavkové oblasti. Dvor audítorov tiež Komisii odporúča, aby pokračovala v snahe o zlepšenie monitorovania a výkazníctva vrátane spolupráce s členskými štátmi tak, aby bolo možné efektívne využívanie ročných súhrnov vo výročných správach o činnosti a aby mala možnosť kontrolovať opatrenia na zdokonalenie systémov spätného získavania finančných prostriedkov.

Okrem zjednodušenia a využívania konceptu prijateľného rizika Dvor audítorov v reakcii na oznámenie Komisie „Reformujeme rozpočet, meníme Európu“ odporúča uplatňovanie princípov jednoznačnosti cieľov, realizmu, transparentnosti a zodpovednosti pri návrhu opatrení v oblasti výdavkov Európskej únie. Dvor audítorov tiež nabáda politické orgány, aby preskúmali rozsah prepracovania výdavkových programov, pokiaľ ide o výstupy, a aby kriticky zvážili primeranú úroveň kompetencií štátnych, regionálnych a miestnych úradov pri ich riadení.

Dvor audítorov teda uznáva dosiahnutý pokrok, ale zdôrazňuje, že zlepšenie finančného riadenia Európskej únie bude závisieť od úspechu prebiehajúcich a budúcich opatrení na zníženie rizík na prijateľnú úroveň a na vytvorenie nákladovo efektívnych systémov na ich riadenie.

V dobe finančných turbulencií a hospodárskej nestability je rola Dvora audítorov ešte dôležitejšia a relevantnejšia. Je našou povinnosťou ako externého audítora Európskej únie vystupovať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie. Cieľom predkladanej výročnej správy je prispieť k transparentnosti a podporiť povinnosť zodpovedať sa. Obe majú totiž zásadný význam pre zaistenie dôvery občanov Európskej únie v jej inštitúcie, ktoré Úniu udržiavajú v chode a určujú jej smerovanie v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. - Pán predseda Silva Caldeira, chcel by som vám poďakovať za správu a za spoluprácu medzi vami, Dvorom audítorov a Európskym parlamentom, ktorá bola vždy veľmi konštruktívna.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predseda, Komisia víta výročnú správu Dvora audítorov. Chcel by som vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu medzi nami a Dvorom audítorov. Správa obsahuje jednu veľmi pozitívnu informáciu: Dvor audítorov vystavil účtovnej závierke osvedčenie o bezchybnom stave, ktoré audítori nazývajú „stanovisko bez výhrad“. Na to, že toto je len tretí rok nového účtovného systému, je to pozoruhodný úspech.

V správe je aj druhá veľmi pozitívna informácia: Dvor audítorov uznáva, že posilňujeme naše systémy dohľadu. V roku 2007 po prvýkrát ani jedna kapitola nedostala od externého audítora červenú kartu za kontrolné systémy. V tejto oblasti sa vyvíja veľké úsilie. Chcel by som zdôrazniť ročné súhrny existujúcich auditov v oblasti štrukturálnych fondov predložené členskými štátmi po prvýkrát na jar minulého roka.

Dvor audítorov toto úsilie uznáva, hoci na výraznejšom znížení chybovosti v konkrétnych prípadoch sa ešte neprejavilo. Pre Komisiu je to povzbudivé.

Skutočnosťou však zostáva, že pri jednotlivých transakciách je celkový obraz naďalej zmiešaný. V prípade Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu, vytvárajúceho najväčší objem výdavkov v poľnohospodárstve, Dvor audítorov uznáva, že tento rok bola chybovosť opäť pod hladinou významnosti. To isté však nemožno povedať o zvyšnej časti kapitoly o prírodných zdrojoch, kde rozvoj vidieka je náchylný na vysokú mieru chýb. Aj v oblasti kohéznych fondov nachádza Dvor audítorov stále príliš veľa chýb.

Zníženie chybovosti je pre Komisiu najvyššou prioritou a v prípade potreby neváha zaujať nekompromisný postoj. V roku 2008 sme už nariadili finančné korekcie pre EFRR a ESF – kohézne fondy – v objeme 843 miliónov EUR a o ďalšej 1,5 miliardy EUR sa uvažuje.

Dovoľte, aby som pripomenul, že pokiaľ ide o chyby príslušných platieb, latka je nastavená veľmi vysoko. Minimálne 98 % musí byť bezchybných. K tomu sa však blížime. Podľa audítorov je teraz vo všetkých oblastiach rozpočtu až 95 % alebo viac platieb bez závažných finančných chýb.

Pokiaľ ide o oblasti vonkajšej pomoci a vnútornej politiky, ako je doprava a energetika, ako aj vzdelávanie a občianstvo, Dvor audítorov nepochybne zaznamenal zlepšenie. Správne výdavky a hospodárske a finančné záležitosti sú na tom ešte lepšie. Tieto oblasti sú pod priamym riadením Komisie, čo možno čiastočne vysvetľuje, prečo má vyvíjaná snaha bezprostrednejší účinok. Súhrnne teda možno povedať toto: Podľa názoru Komisie výročná správa Dvora audítorov za rok 2007 ukazuje vytrvalý a postupný pokrok.

Za posledných päť rokov sme prešli dlhú cestu. Keď sa pozriem na pokrok, ktorý sme dosiahli, môžem povedať, že Komisia vôbec neľutuje, že si stanovila cieľ dosiahnuť pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti, pokiaľ ide o príslušné transakcie. Dúfame, že Európsky parlament uzná tento pozitívny vývoj a naďalej bude podporovať snahy o zjednodušenie, lepšie riadenie, ako aj väčšiu zodpovednosť od členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, v mene skupiny PPE-DE. (FR) Pán predseda, pán podpredseda Európskej komisie, pán predseda Dvora audítorov, dámy a páni, moje prvé slová sú slová poďakovania vám, pán predseda Dvora audítorov, za obrovskú úlohu, ktorú ste s vašimi audítormi splnili. Myslím, že tento dokument je dôležitý pre našu informovanosť.

Ako vieme, toto je prvé absolutórium pre finančný rámec 2007 – 2013. Je to prvé absolutórium v novom systéme riadenia, certifikácie a auditu zavedeného Komisiou. A napokon, je to aj posledné absolutórium vo funkčnom období, ktoré sa blíži ku koncu, pretože sa pre nás začína šesť mesiacov práce a budeme hlasovať v apríli pred Európskymi voľbami, teda v dobe, keď nám Komisia sľúbila kladné vyhlásenie o vierohodnosti. Naposledy sme dostali pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti pred 14 rokmi a to Európsky parlament znepokojuje.

Pokiaľ teda ide o závierku, dozvedám sa, že stanovisko neobsahuje žiadne výhrady. Prečo teda nebol konsolidovaný projekt Galileo? A neskrývam ani to, že si nikdy nezvyknem na účtovnú závierku so záporným základným imaním 58 miliárd. To je jedna z vecí, ktoré ma znepokojujú.

Takže máme aj dobré správy. Treba oceniť, že pokiaľ ide o administratívne výdavky, vyjadrenie je pozitívne, chybovosť je malá a podľa toho, čo sme sa dozvedeli, sa nevyskytli ani žiadne podvody. Členské štáty však majú neuspokojivé spoločné riadenie v oblasti poľnohospodárstva, politík súdržnosti a štrukturálnych fondov, kde je príliš veľa chýb – v niektorých členských štátoch niekedy až vyše 60 %. Rada tu teraz nie je zastúpená, a pritom by bolo zaujímavé vedieť, čo si Rada a členské štáty o tejto situácii myslia vo chvíli, keď nepodpisujú národné vyhlásenia a keď občania, vzhľadom na súčasné problémy verejných financií, budú nároční.

Myslím, že pán predseda má pravdu a že by sme postup pri udeľovaní absolutória mali zvážiť spoločne s výbormi, Komisiou, Radou, Parlamentom, národnými parlamentmi a národnými dvormi audítorov, ktorých absencia v tejto rozprave je príliš nápadná.

S dovolením pána predsedu by som si ako spravodajca chcel vziať tridsať sekúnd rečníckeho času a podobne ako kolegovia poslanci vyjadriť svoje prekvapenie nad tým, že tu nie je zastúpená Rada. Viem však, pán predseda Európskeho dvora audítorov, že o niekoľko dní máte predstaviť svoju správu Rade Ecofin a že z toho dôvodu môže Rada vyjadriť svoj názor až potom, ako prebehne výmena názorov medzi jednotlivými členskými štátmi.

Keďže je to tak a keďže sa pozornosť teraz upiera na členské štáty, pokiaľ ide o spoločné riadenie, verím, že názor Rady dostaneme rýchlo, a dovolím si, pán predseda Európskeho parlamentu, požiadať v hodine otázok o možnosť predložiť písomnú otázku so žiadosťou o rýchlu odpoveď Rady po výmene názorov na vynikajúcu správu Európskeho dvora audítorov.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predseda, chcel by som Dvoru audítorov srdečne zablahoželať k práci, ktorú predložil Parlamentu vo forme výročnej správy za rok 2007. V rade neustále sa zlepšujúcich výročných správ je to podľa môjho názoru tá najlepšia správa, ktorú Dvor audítorov doposiaľ predstavil. Je informatívnejšia, takpovediac farbistejšia a jasnejšia.

Vážení členovia Dvora audítorov, s uspokojením som zaregistroval, že ste odolali pokušeniu vniesť do tohtoročnej správy nádych populizmu.

Na základe celého radu špeciálnych správ a najmä tejto správy budeme teraz musieť rozhodnúť, či práca vykonaná Komisiou v roku 2007 za peniaze európskych daňových poplatníkov bola uspokojivá alebo nie. Doposiaľ sme počuli mnoho povzbudzujúcich prezentácií, najmä od komisára pre Kohézny fond. Komisár pre výskum tiež naznačil, že kritika Parlamentu a Dvora audítorov v minuloročnej správe padla na úrodnú pôdu.

Jednou z oblastí, kde veci stále nefungujú, ako by mali, je spoločná snaha o kontrolu európskeho rozpočtu, od ktorej členské štáty upúšťajú. Štyri členské štáty – Dánsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko – sú povzbudivým príkladom aktívnej spolupráce. Je dobré vidieť, že sa dvor audítorov členského štátu, v tomto prípade nemecký, začína na národnej úrovni zaujímať o to, ako sa míňajú európske peniaze v Nemecku, a dúfame, že táto téma bude aj predmetom politickej debaty.

Od správ pánov Wynna a Muldera sme sa prostredníctvom požiadavky národného vyhlásenia o vierohodnosti snažili preklenúť medzeru v zmluve medzi článkom 274 a článkom 5. Bol by som rád, pán komisár Kallas, keby počas našej diskusie o tejto otázke Komisia zaujala ústretovejší a aktívnejší prístup ku štandardizovaniu týchto správ. K tomu, aby sa tak stalo, by mal v najbližšej dobe prispieť aj váš pozitívny prístup.

Keď budeme v našom absolutóriu posudzovať kvalitu práce Komisie, budeme daňových poplatníkov informovať to tom, či je celkovo prijateľná alebo nie. Ak očakávame profesionalitu od ostatných inštitúcií, sami musíme zaujať profesionálnejší postoj. Je podľa mňa neprijateľné a nezmyselné viesť rozpravy v Parlamente o tom, či tento výbor môže byť naďalej takzvaným nezávislým výborom alebo nie. Pre kontrolný výbor nie je prijateľné, aby bol považovaný len za akýsi vedľajší výbor, to nie je profesionálne. Dávno je preč doba, keď sa na jednom mieste o rozpočte rozhodovalo šesť mesiacov a potom bol za jeho kontrolu po zvyšok roku zodpovedný iný výbor.

Ešte sme sa nezaoberali všetkými agentúrami a daňovým poplatníkom by sme pritom mali zaručiť, že všetko funguje tak, ako má. Potrebujeme, aby sa ostatné inštitúcie chovali profesionálne, ale musíme sa snažiť aj my ako Parlament, inak sa nebudeme môcť postaviť pred daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, v mene skupiny ALDE. (NL) Vážený pán predseda, chcel by som Dvoru audítorov poďakovať za správu, aj ja som každý rok zaregistroval zlepšenie, a to v tom, že správa je čitateľnejšia a okrem iného rozčlenená tak, že sa v nej lepšie orientuje. Skutočne sa dá každý rok pozorovať zlepšenie, hoci len nepatrné. Teraz môžeme do určitej miery vziať vietor z plachiet euroskeptikom konštatovaním, že po prvý raz bola účtovná závierka schválená. Ak sa však pozrieme na zlepšenia v účtovnej závierke podrobnejšie, zistíme, že sú len malé. Hranicu na schválenie sa nám teda podarilo prekročiť len veľmi tesne. Ak sa pozrieme, čo bolo napísané v roku 2006 a 2007, nie je v tom v podstate veľký rozdiel, hoci nastalo určité zlepšenie.

Komisia zdôrazňuje, že v priebehu rokov sa výrazne zlepšilo plnenie rozpočtu. Tvrdí, že v rokoch 2002 a 2003 boli schválené len 4 % výdavkov v porovnaní so 45 % v súčasnosti. To je skutočne veľké zlepšenie, obávam sa však, že najmä v dôsledku drastických zmien v poľnohospodárskej politike. Pokiaľ by poľnohospodárska politika pokračovala ako predtým, veľmi pochybujem, že by sme dosiahli vyše 40 % schválenie. Toto je však veľmi znepokojivé, pretože základné techniky Komisie ešte nespĺňajú medzinárodné normy a stále vyžadujú podstatné zlepšenia. Pokrok za posledné štyri roky bol podľa mňa príliš pomalý.

Je poľutovaniahodné, že stále nevieme merať výsledky akčného plánu. Spočiatku doň Komisia investovala veľa úsilia. Bola to vynikajúca metóda, ako sme všetci uznali, nepriniesla však, bohužiaľ, dostatočné výsledky.

Cítim podobné sklamanie ako pán Bösch nad tým, čo Komisia urobila s vnútroštátnymi vyhláseniami. Je to o to prekvapivejšie, že minulý rok Komisia jasne konštatovala, že zmluvu uplatňovať nebude. Našťastie, Komisia svoje kroky anulovala. Nesmieme však zabúdať, že ide o zmluvu podpísanú medzi Radou, Komisiou a Parlamentom. Je predsa neprijateľné, aby zmluvná strana vyhlásila svoju neochotu zmluvu uplatňovať. Nemôžem sa dočkať, až uvidím usmernenia, ktoré Komisia vydala na uplatňovanie zmluvy. Aké sú zatiaľ výsledky diskusií s členskými štátmi o plnení článku 44? V nadchádzajúcich mesiacoch tomu budeme musieť venovať veľa času a energie. Vtedy budeme tiež musieť rozhodnúť, či chceme Komisii v apríli udeliť absolutórium alebo či ho odložíme o šesť mesiacov.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážený pán predseda, aj ja by som chcel poďakovať Dvoru audítorov, a samozrejme, jeho zamestnancom. Opäť raz odviedli vynikajúcu prácu. Chcel by som pánu komisárovi pripomenúť, že je pravda, že na začiatku vášho mandátu v pozícii komisára pre boj proti podvodom ste sľúbili a zaviazali sa do konca svojho mandátu vypracovať vyhlásenie, ktoré potvrdzuje spoľahlivosť účtovnej závierky, ako aj správnosť a zákonnosť všetkých účtov.

Podarilo sa nám to už dosiahnuť? Evidentne nie. Po 14. krát za sebou sa toto vyhlásenie nenaplnilo. Uberáme sa správnym smerom? Nepochybne, alebo aspoň to tvrdí Dvor audítorov, a vy ste tu na to, aby ste toto stanovisko chránili zubami-nechtami. Mali by sme si robiť obavy? Myslím, že áno. Máte však ešte presne jeden rok na to, aby ste svoj sľub, svoj záväzok splnili, a ako už povedali kolegovia, treba toho ešte veľa urobiť.

Čo si vlastne Dvor audítorov povšimol? V účtovnej sústave sú nedostatky, ktoré možno čiastočne pričítať zložitému právnemu a finančnému rámcu. Podľa Dvora audítorov existuje určité riziko, pokiaľ ide o kvalitu a finančné informácie. Ako sa Dvor audítorov vyjadruje o správnosti a zákonnosti platieb? Schvaľuje administratívne výdavky? V rozsiahlych oblastiach rozpočtu vrátane poľnohospodárstva, Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov, Regionálneho fondu, sociálnej politiky, rozvoja vidieka, výskumu a vývoja, energetiky, dopravy, vonkajšej pomoci, rozvojovej pomoci a rozšírenia, vzdelávania a občianstva sa naďalej vyskytujú významné problémy. Bola vytvorená reprezentatívna vzorka všetkého, čo súvisí so súdržnosťou, konkrétne s Kohéznym fondom ako takým a so štrukturálnymi fondmi. Všimli sme si, že v tejto správe Dvor audítorov konštatuje, že v 11 % prípadov sa platby nikdy nemali vykonať. To je veľmi závažné zistenie a zároveň niečo, čomu sa v absolutóriu bude musieť venovať veľká pozornosť.

Rok 2007 bol prvým rokom – ako tu už niekoľko kolegov podotklo – v ktorom boli členské štáty požiadané o vyhotovenie ročného súhrnu kontrol a vyhlásení, ale podľa Dvora audítorov to nefunguje. Súhrny sa nedajú porovnávať a neobsahujú ani všetky informácie, ktoré potrebujeme. Napriek tomu, ako správne upozornil pán Mulder, bol prijatý záväzok, politická dohoda. O to sme sa v Parlamente veľmi snažili. A čo teraz vidíme? Celý rad členských štátov nie je ochotný spolupracovať. A ak sa niekto evidentne činí, tak sú to euroskeptické štáty: vo veľkej miere Spojené kráľovstvo, Dánsko a Holandsko. To určite nie je v poriadku. Mali by sme Rade pripomenúť jej zodpovednosť v tomto ohľade.

Napokon by som v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie chcel vo vzťahu k členským štátom upozorniť na jednu politickú požiadavku, konkrétne na to, že by mali prijať politickú zodpovednosť za výdavky, ktoré pomáhajú riadiť. Je to predsa ich povinnosť! Okrem toho by sme tiež chceli väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o konečných príjemcov. Síce existuje zaujímavá internetová stránka, ale všimol som si, že veľa členských štátov vrátane môjho vlastného, Belgicka, na ňu dávajú informácie, ktoré sú žalostne neadekvátne a úplne netransparentné. Aj v tejto oblasti preto treba veľa urobiť a pri absolutóriu sa o to budeme musieť zasadzovať.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, v mene skupiny GUE/NGL. (FI) Vážený pán predseda, pán komisár, pán predseda Európskeho dvora audítorov, pán podpredseda Komisie Siim Kallas odviedol, celkovo vzaté, dobrú prácu pri zlepšení rozpočtovej kontroly a najmä pri zvyšovaní administratívnej transparentnosti. Povedomie verejnosti o poľnohospodárskych dotáciách je toho dobrým príkladom.

Európsky dvor audítorov čiastočne súhlasí. Sú samozrejme oblasti, ku ktorým boli pripomienky, najmä využívanie rozvojovej pomoci pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj. Zodpovednosť za tieto oblasti spočíva najmä na členských štátoch. V správe Dvora audítorov možno pozorovať určitý protiklad: na jednej strane sú o niečo korektnejší čistí prispievatelia zo severu, na druhej strane príjemcovia z juhu, ktorí sú pomerne náchylní na zneužívanie pomoci. Na tento rozkol má zjavne vplyv objem hotovosti, ktorá je v hre. Na juhu sa rozdeľuje a kontroluje viac prostriedkov než na severe. Na zabránenie chybnému zovšeobecňovaniu, je dôležité, aby Dvor audítorov vo svojich správach presne ukázal, kde došlo k zneužívaniu, aby sme sa nakoniec vyhli zmätkom a chybným zovšeobecneniam.

Chcel by som upriamiť pozornosť na niečo, na čo sa nevzťahujú kompetencie Európskeho dvora audítorov a čo je šedou zónou aj z pohľadu jednotlivých štátov. Ide o mechanizmus Athena vytvorený v roku 2004, ktorý spadá do kompetencie členských štátov, avšak nie EÚ. Členské štáty do tohto fondu prispievajú z vlastných obranných rozpočtov na spoločné vojenské operácie, ktoré presahujú rámec kompetencií ES. Na jednej strane tieto operácie fungujú na princípe NATO „každý pokrýva náklady sám za seba“. Na druhej strane je mechanizmus Athena, ktorého financovanie je tajné. Tento druh vojenských operácií na strane členských štátov EÚ by sa mal dostať pod demokratickú kontrolu.

Pri posudzovaní správy Európskeho dvora audítorov bude naša skupina venovať zvláštnu pozornosť tomu, či rozpočet Rady zodpovedá zákonom, čo pre Parlament doposiaľ predstavovalo šedú zónu.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, v mene skupiny IND/DEM. Vážený pán predseda, zdá sa, že pán komisár Kallas si prečítal úplne iný dokument. Môžem ho ubezpečiť, že verejná akciová spoločnosť v Spojenom kráľovstve by si niečo takého vôbec nemohla dovoliť. Keby ktorákoľvek verejná akciová spoločnosť v Spojenom kráľovstve odovzdala podobnú účtovnú závierku 14 rokov po sebe, čo by bolo absolútne neprijateľné, a tento rok znovu – už nehovoriac o tom, že Dvor audítorov niečomu takému vystavil osvedčenie o bezchybnom stave, a ja som čítal ten dokument – a keby Komisia bola správnou radou takej verejnej akciovej spoločnosti v Spojenom kráľovstve, tak musím povedať, že by už dávno sedela vo väzení!

Máme tu situáciu, keď tento Parlament, ak to vôbec je parlament, väčšinu roka trávi rečami o zakrivení banánov, buľvách paštrnákov, normovaní rozmerov fliaš a v utorok sme dokonca hlasovali o normách pre sedadlá do traktorov, takže táto absurdná organizácia sa po väčšinu roka zaoberá nie veľmi užitočnými vecami. Máme len jednu závažnú zodpovednosť, a to je vyžadovať od Komisie, aby sa zodpovedala za rozpočet. Nič dôležitejšieho nemôžeme urobiť. Toto je už pätnásty rok v poradí, ktorý zas prejde bez diskusie.

To je jednoducho katastrofa a chcem, aby britskí poslanci vedeli, že veľmi pozorne sledujem, ako hlasujú. Dám si záležať na tom, aby sa v Spojenom kráľovstve vedelo, čo robia tu a čo v skutočnosti hovoria, keď sa vrátia domov.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Mote (NI). - Vážený pán predseda, všetci vieme, že účtovnú závierku Európskej komisie možno odsúhlasiť, až – a pod podmienkou, že – sa vyriešia dva základné problémy. Ani jeden z týchto problémov nie je nový. Po prvé, nemáme istotu, pokiaľ ide o začiatočné saldo účtovného systému, ktorý sa v roku 2005 zmenil, pretože o rok neskôr došlo k veľkým úpravám, ktoré jasne ukázali, že žiadne zosúladenie nebolo a ani nie je možné.

Po druhé, máme tu problém so spoločným riadením, o ktorom sa už hovorilo, inými slovami, s rozdelením verejných prostriedkov príjemcom, ktorí potom zodpovedajú za ich využitie aj vyúčtovanie. Dokonca interní audítori v členských štátoch pripúšťajú, že s týmto systémov sa nedá pracovať.

Roky sme nepočuli nič iného – a dnes sme to od Dvora audítorov a komisára počuli znova – než dobre mienené reči o skorom zlepšení, riziku riadenia, chybovosti – prosto triviálnosti! V skutočnosti sa však nič podstatné nezmenilo a verejnosť už stráca trpezlivosť, a plným právom. Presúvaním ležadiel na palube tohto Titaniku sa nám nepodarí opraviť trhliny v trupe lode.

Ak by sme mali veriť údajom z Grécka, tak máme v Egejskom mori stále olivové háje. Zneužívanie fondov v Bulharsku sa podľa správ vymklo spod kontroly. V severnej časti Cypru kontrolovanej Tureckom bolo z verejných prostriedkov vyplatených 259 miliónov EUR na hospodársky rozvoj, ale Európsky úrad v Nikózii otvorene priznáva, že ich nie je schopný monitorovať alebo kontrolovať, jednoducho preto, že neuznávame tureckú vládu. Z časti týchto peňazí sa zaplatili nové chodníky v prudko sa rozvíjajúcom dovolenkovom rezorte Kyrenia, kde dňom a nocou prekvitá hráčsky biznis v kasínach. Miestny režim sa ani nesnaží vybrať dostatok daní a zastáva postoj, že ak je EÚ taká hlúpa, aby za nich platila, tak oni tiež nemajú nič proti. A pritom sa tie peniaze mohli dobre využiť.

Neprijateľná je nielen závierka, ale aj niektoré z hodnotení toho, ako sa využívajú verejné prostriedky.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - (SV) Najskôr by som chcel poďakovať Dvoru audítorov za konštruktívnu správu, v ktorej sa mimoriadne dobre orientuje. Som si istý, že vytvorí pevný základ pre prácu prebiehajúcu vo Výbore pre kontrolu rozpočtu.

Pôvodne som sa chcel obmedziť najmä na nezávislé orgány EÚ, keďže som vlastne ich spravodajcom. Niektoré inštitúcie sa, samozrejme, rozrastajú čo do počtu, zodpovednosti a toho, koľko peňazí majú k dispozícii. Chcel by som preto podotknúť, že postupne rastie aj význam kontroly týchto inštitúcií.

Každý rok, ktorý som tu v Európskom parlamente, komentujeme problémy, ktoré majú nezávislé orgány, pokiaľ ide o plánovanie, plnenie rozpočtu, verejné obstarávanie, vykazovanie a pod., a zdá sa, bohužiaľ, že to isté nás čaká aj tento rok. To isté platí aj pre problém s čoraz väčšími finančnými požiadavkami, hoci sa im v minulých rokoch nedarilo peniaze minúť. Myslím, že to vedie k mnohým dôležitým otázkam, lebo ide zjavne o problém, ktorý sa opakuje. Prinajmenšom z môjho pohľadu to vedie k otázkam o zodpovednosti a kontrole. Preto si myslím, že je veľmi nešťastné, že tu nie je zastúpená Rada, aby sa mohla zúčastniť rozpravy, pretože si myslím, že je našou spoločnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby tieto decentralizované orgány boli kontrolované a monitorované.

Okrem týchto všeobecných poznámok, z ktorých väčšina platí pre veľký počet, hoci nie pre všetky decentralizované orgány, sú štyri orgány, na ktorých dôkladnejšiu kontrolu máme podľa mňa tento rok dôvody. Prvým je Európska policajná akadémia, EPA, ktorá bola tento rok opäť terčom poznámok pre verejné obstarávanie, pričom ide o opakujúci sa problém, ktorý sa doposiaľ neriešil. Ešte zaujímavejšie je, že Dvor audítorov upozornil na to, že peniaze sa používali na hradenie súkromných výdavkov. Ďalším je Galileo, v súvislosti s ktorým Dvor audítorov ešte nebol schopný vydať vyhlásenie o tom, či vydá alebo nevydá jednoduché vyhlásenie o vierohodnosti, jednoducho preto, že okolo vzťahu Galilea a Európskej vesmírnej agentúry a ďalších zainteresovaných hráčov je toľko nejasností. Kde Galileo začína a kde končí? A nakoniec je to je Frontex a Európska železničná agentúra, dva jasné príklady orgánov, ktoré preceňujú svoje náklady a chcú príliš veľa peňazí, ale aj tak žiadajú každý rok viac. Toto sú záležitosti, na ktoré sa mám v úmysle pozrieť podrobnejšie pri postupe na udelenie absolutória. Dúfam, že konštruktívna spolupráca s Dvorom audítorov a Komisiou bude pokračovať a mrzí ma, že tu nie je prítomná Rada a nemôže prispieť k našej rozprave.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - (PL) Vážený pán predseda, pán Caldeira hovoril o riziku ako o dôležitom faktore spôsobujúcom chyby pri príprave tejto správy. Dovoľte, aby som sa na chvíľu zameral na otázky Európskeho fondu rozvoja. Fond poskytuje pomoc krajinám v Afrike, v karibskej a tichomorskej oblasti. Ich riziko sa líši od rizika členských štátov a je tiež väčšie než v členských štátoch. Je dôležité, že Dvor audítorov dospel k záveru, že transakcie súvisiace s príjmami a záväzkami na rozpočtový rok sú zákonné a správne. Na podklade tohto všeobecného záveru môžeme schváliť správu ako celok.

Na druhej strane, počet chýb v transakciách súvisiacich s platbami je vysoký. Dvor audítorov preskúmal dynamickú interpretáciu kritérií spôsobilosti, ktorú vykonala komisia, a názor Dvora audítorov, že táto interpretácia je chybná, sa musí akceptovať. Ide o to, že neumožňuje členským štátom plniť normy spoľahlivého riadenia verejných prostriedkov. Komisia by mala pri najbližšej príležitosti svoje stanovisko prehodnotiť. Parlament ju už v tejto veci aj oslovil.

Ďalšia otázka nastolená správou sa týka spolupráce s OSN. Zdôrazňuje sa v nej neochota alebo nedbalosť OSN v postupovaní príslušných platobných dokladov. Dvor audítorov označil tri hlavné oblasti významných chýb. Je to oprávnenosť výdavkov, úhrada pred financovaním a vyplácanie nesprávnych čiastok. Tieto chyby mal a mohol odhaliť a opraviť oveľa skôr personál, ktorý platby schvaľoval. Vysvetlenie Komisie, že náklady na audit sú veľmi vysoké, ako ukazuje pomer nákladov a efektivity auditov, preto nie je presvedčivé. Je ťažké s týmto hľadiskom súhlasiť. Komisia by sa miesto toho mala snažiť o vyššiu efektivitu a zvýšiť počet zamestnancov. My ako Parlament sme ju v tejto veci oslovili už pred rokom.

Celkovo vzaté je táto časť informácií poskytnutých Dvorom audítorov zmiešaná. Uznávam jej celkovú správnosť, chcem však upozorniť na oblasti významných chýb. Správa obsahuje aj odporúčania Dvora audítorov, ktoré treba vo veľkej miere akceptovať.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy (ALDE). - (FR) Vážený pán predseda, pán komisár, aj ja by som chcel Dvoru audítorov poďakovať za vynikajúcu prácu. Bolo veľa takých poslancov, ktorí sa práve v tejto chvíli búria proti všeobecnému využívaniu európskych prostriedkov.

Chcel by som povedať, že dúfam, že keď budú médiá podávať správy o našich rozpravách a výsledkoch práce Dvora audítorov, neurobia to, čo zvyčajne robia, a nebudú hovoriť len o omeškaných vlakoch, ale aj o tých, ktoré prišli včas, pretože väčšina rozpočtu Európskej únie sa vynaložila s rozvahou. Nesmieme pre samé stromy nevidieť les.

Okrem toho sme v tejto správe Dvora audítorov zaznamenali aj trend na zlepšenie. To je veľmi dobrá novina. Takisto ste povedali, že príjemcov sú milióny, čo samo osebe ilustruje náročnosť a rozsah tejto úlohy.

Za seba by som chcel zdôrazniť dve zodpovednosti. Nechcem ukazovať prstom na žiadnu konkrétnu organizáciu. Chcem len povedať, že ak chceme, aby sme v budúcnosti obstáli lepšie, tí, ktorí za vec nesú zásadnú zodpovednosť, musia konať.

Podľa mňa sú dve kategórie ľudí nesúcich zodpovednosť. Je tu Komisia – a Dvor audítorov nám práve povedal, že príjemcov sú milióny, čím nám povedal aj to, že prvá vec, ktorú treba urobiť vo vzťahu k systému, je zjednodušiť pravidlá. Preto očakávame, že kým sa bude hovoriť o kontrolách, kým sa bude hovoriť o vyhlásení, veci sa pre týchto príjemcov zjednodušia vzostupne – najmä pre združenia, jednotlivcov a tak ďalej.

Druhou kategóriou zodpovedných sú, samozrejme, členské štáty. Ja a moji kolegovia v Výbore pre regionálny rozvoj neprestaneme poukazovať na zodpovednosť členských štátov v rámci štrukturálnych fondov. To oni často zvyšujú administratívnu náročnosť a miesto toho, aby poradili, tak veci komplikujú a potom súdia.

Preto okrem a mimo tejto správy Dvora audítorov skutočne očakávame, že v nadchádzajúcich rokoch všetky členské štáty uľahčia prístup k európskym finančným prostriedkom a že, samozrejme, zavedú adekvátnejšiu kontrolu.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, pán predseda Dvora audítorov, pán komisár, dámy a páni, po 14 rokoch vydávania vyhlásení o vierohodnosti nás na budúci rok čaká výročie. Mali by sme pouvažovať, čo by sme pri tej príležitosti mali urobiť.

Som presvedčená, že sa postupne zosmiešňujeme. Jedným z najväčších rizík je, že sa to stáva rutinou, že nás už nikto nebude brať vážne a že nik nebude brať vážne ani výsledky, ktoré predkladáme. Správa Dvora audítorov je zaujímavou správou – zásada menovania konkrétnych vinníkov sa osvedčila – a ja by som chcela Dvor audítorov požiadať, aby aj naďalej postupoval takto jednoznačne.

Teraz však stojíme pred otázkou, čo robiť s členskými štátmi, ktoré sú členmi EÚ od roku 1981 a ktoré ešte stále neuplatňujú právne predpisy EÚ dôsledne. Chcela by som požiadať Komisiu – a to je jedno z ponaučení, ktoré som si z toho vzala – aby uznala, že čím dôslednejšie budú kroky Komisie, tým rýchlejšie sa dopracujeme k lepším výsledkom. Bola by som tiež rada, keby sa tento dôsledný prístup uplatňoval aj v oblasti, za ktorú zodpovedá sama Komisia. Je mi ľúto, že pokrok v oblasti priameho riadenia je taký malý. Očakávam, že Komisia uvedie dobrý príklad a ukáže, že je to možné a ako by sa to malo robiť.

Jeden z aspektov tejto správy, ktorý ma obzvlášť zaujal, je pozícia nových členských štátov, ale v tejto oblasti je informácií pomenej. Niektorým číslam celkom nerozumiem, napríklad vaše zistenia o dvoch nových členských štátoch, Rumunsku a Bulharsku, a čo tam v roku 2007 zistil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). OLAF vykonal náhodné kontroly všetkých fondov, ktoré odhalili, že miera zneužívania a pochybení v týchto dvoch krajinách je až 76 %. To je vysoké percento a je najvyšší čas, aby sme podnikli zásadné kroky a pomohli týmto dvom krajinám dosiahnuť lepšie výsledky, inak sa nikdy nepohneme dopredu.

Táto výročná správa je poslednou správou Komisie pod vedením pána Barrosa a prvou v novom období financovania. Chcela by som zablahoželať pánovi komisárovi Kallasovi a Komisii pod vedením pána Barrosa za prácu na poli finančnej kontroly. Komisii sa podarilo dosiahnuť oveľa viac než ktorémukoľvek z jej predchodcov. To, že sa napriek všetkým aktivitám nedostavili lepšie výsledky alebo že sa nedostavili rýchlejšie, núti k zamysleniu. Očakávam veľa od nového systému vykazovania vrátených finančných prostriedkov a dúfam, že sa na budúci rok nedostaneme do rovnakej situácie a nebudeme krčiť plecia a hovoriť, že veci by sa do budúceho roka mali zlepšiť.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Pán komisár Kallas, na toľkú chválu od pani Gräßleovej môžete byť skutočne pyšný!

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen (PSE). - (DA) Vážený pán predseda, naše diskusie majú niekedy sklony k abstraktnosti, a preto myslím, že by sme si na začiatok mali pripomenúť, o čom tu vlastne hovoríme. Hovoríme o peniazoch daňovníkov. Hovoríme o peniazoch európskych občanov. Peniaze, ktoré sa vynakladajú na rozumné – a niekedy aj menej rozumné – účely. Spoločnou požiadavkou pri všetkých peniazoch vynakladaných v mene EÚ je, aby sa využili vhodným a slušným spôsobom. Ďalšou vecou, ktorá je spoločná pre všetky vynaložené prostriedky, je to, že sú pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, a ak sa nedodržiavajú, musí sa zaplatiť pokuta.

Bohužiaľ, tento rok musíme znova poznamenať, že Dvor audítorov nemohol schváliť plnenie rozpočtu EÚ, teda schváliť účtovnú závierku. To je, samozrejme, celkom, ale celkom neprijateľné. Otázka je, na koho by mala smerovať kritika, na čo by sme mali ukázať prstom. Niet pochýb o tom, že najväčší problém spočíva v členských štátoch. Bohužiaľ, niet pochýb o tom, že keď členské štáty dostanú balík peňazí od EÚ, nie sú naklonené podrobiť tieto peniaze takej kontrole a toľkým pravidlám, ako keby išlo o štátne peniaze. V zmluve je jasne stanovené, že zodpovednosť nesie Európska komisia, to znamená, že Európska komisia je zodpovedná za nedostatočný tlak na to, aby členské štáty zaviedli potrebné kontrolné mechanizmy. V tejto súvislosti je škoda, že Komisia nesplnila svoj vlastný cieľ, aby sme my mohli schváliť závierku pred koncom tohto obdobia. To sa nám už nepodarí.

Chcel by som tiež poukázať na veľký pokrok, ktorý sa urobil, napríklad po tlaku vyvinutom Európskym parlamentom. Minulý rok bol zavedený akčný plán, obsahujúci veľký počet veľmi konkrétnych iniciatív, ktorých výsledky ešte len uvidíme – samozrejme, nie v tohtoročnej, ale v budúcoročnej správe. To nás môže tešiť. V rámci tohtoročného postupu budeme, samozrejme, pracovať veľmi cielene, pokiaľ ide o oblasti, v ktorých sa stále vyskytujú problémy. Je, samozrejme, veľmi znepokojivé, že v oblasti poľnohospodárstva, kde inak existujú pozitívne trendy, sme, bohužiaľ, tento rok zaznamenali trochu zhoršujúce sa hodnotenie, pretože nemáme plne pod kontrolou to, čo sa deje vo fondoch na rozvoj vidieka.

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn (ALDE). - Vážený pán predseda, chcel by som Dvoru audítorov poďakovať za túto správu a pánovi komisárovi a jeho tímu za prácu, ktorú odvádzajú.

Toto je nesmierne dôležitá téma, pretože v rôznych častiach sveta je toľko štátov, ktoré zlyhávajú alebo už zlyhali – a nebudem ich ani vymenúvať, je jasné, ktoré to sú – a práve tam kvitne kriminalita a šíri sa aj k nám. Takže sa týmito problémami musíme zaoberať a som rád, že sa teraz postupne posúvame správnym smerom.

Veľmi ľutujem, že tu nie je nikto z Rady, pretože sú to práve členské štáty, ktoré v tejto oblasti nerobia to, čo by mali. Nie je tu nikto a na budúci rok by sme sa to mali pokúsiť napraviť.

Chcel by som niečo povedať neprítomnému pánu Bloomovi z mojej krajiny, ktorý predniesol hlúpy príspevok o „buľvách mrkvy“ či o čom a potom odišiel a nemal ani dosť slušnosti, aby si vypočul zvyšok rozpravy. Keby tu ostal, pripomenul by som mu, že jednému dôležitému britskému ministerstvu, ktoré má na starosti dôchodky, za posledných 14 rokov ani raz neschválili účtovnú závierku. Takže ani my v Británii sa nemáme čím chváliť. Jedna z vecí, ktorá mi v spojitosti so Spojeným kráľovstvom nejde do hlavy, je, že britská vláda odmieta spolupracovať s úradom OLAF, čo mi pripadá ako absolútny nezmysel a treba to zmeniť. Veľmi rád by som na to od britskej vlády dostal odpoveď.

Záverečnú poznámku adresujem priamo vám, pán predseda: keď budeme na budúci rok pre nový Parlament pripravovať odporúčania týkajúce sa výborov, myslím, že by sme mali vážne uvažovať o tom, ako posilniť Výbor pre kontrolu rozpočtu – mali by sme mu dať ďalšie právomoci a zodpovednosti, aby sme sa týmto problémom naďalej intenzívne zaoberali.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. - Ďakujem vám, pán Bill Newton Dunn. Predseda sa, ako vždy, bude maximálne snažiť.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, pán predseda Európskeho dvora audítorov, pán podpredseda Komisie, dámy a páni, stalo sa už tradíciou, že znova nie je možné vydať vyhlásenie o vierohodnosti, pokiaľ ide o vzťah medzi výdavkami na európskej úrovni a správou na vnútroštátnej úrovni. Pamätám si na diskusie s predchádzajúcim predsedom Dvora audítorov profesorom Friedmannom, ktorý mi raz povedal, že vydaniu vyhlásenia o vierohodnosti bránia štruktúry. Preto by sme mali pouvažovať, ako by sme tento nástroj uviedli do života s cieľom vydať vyhlásenie o vierohodnosti, ak na to budú dôvody.

V tomto ohľade si však treba uvedomiť niektoré rozdiely. Po prvé, rozpočet, ktorý sa asi z 95 % skladá z dotácií, je náchylnejší na spreneveru než rozpočet štátneho, regionálneho alebo miestneho orgánu. Tento dotačný rozpočet si z veľkej časti riadia členské štáty, ktoré od nás na nové finančné obdobie požadovali oveľa viac nezávislosti, pretože počas minulého obdobia poskytovania finančnej podpory si sťažovali na príliš veľkú centrálnu kontrolu. To samozrejme tiež znamená, že zodpovednosť za rozpočtové prostriedky sa musí preniesť na regionálnu a vnútroštátnu úroveň.

Treťou oblasťou je oblasť, o ktorej sa chcem zmieniť len stručne. Musíme sa naučiť rozlišovať medzi podvodom a mrhaním. Medzi týmito vecami sa často nerobí rozdiel. Tiež ma rozčuľuje, keď sa z peňazí EÚ financujú projekty, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. To však nie je podvod, ale plytvanie. Preto by tí, ktorí zodpovedajú za projekty, najmä v oblasti štrukturálnych operácií, konkrétne členské štáty, mali tiež prevziať zodpovednosť za to, že sa peniazmi nebude plytvať a že finančnú podporu dostanú len projekty, ktoré majú pre región skutočnú pridanú hodnotu. Preto by sme tiež mali zvážiť možnosť prevedenia časti štrukturálnych operácií na bezúročné pôžičky. Ak budú členské štáty musieť peniaze vrátiť, budú financovať len projekty, ktoré skutočne potrebujú.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Pán predseda, v prvom rade chcem zablahoželať Dvoru audítorov k vynikajúcej práci a tiež k tomu, že vďaka nim je táto práca zrozumiteľnejšia nielen pre nás tu prítomných, ale pre európskych občanov všeobecne.

Škoda len, že v správe Dvora audítorov som nenašiel viac konkrétnych detailov vrátane mien a prípadov, ktoré sa skúmali. Nejde o „menovanie a pranierovanie“, ako to nazývajú niektorí kolegovia, skôr možno o „menovanie a pochopenie“. Ide o to, že problém môžeme pochopiť, len ak sa oboznámime s konkrétnymi prípadmi. Podľa toho, čo vidím, konkrétne v štrukturálnych fondoch, máme regulačné rámce, ktoré často vyžadujú absurdné veci. Je to zodpovednosť členských štátov a tiež naša a my k týmto regulačným rámcom musíme pristupovať s maximálnou pozornosťou.

Budeme diskutovať o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu v roku 2007. Budovy tu v Štrasburgu boli kúpené v roku 2007 a keď sme ich kúpili, boli sme absolútne ubezpečení, že v nich nie je žiadny azbest. A len čo sa kúpa zrealizovala, zistili sme, že asi v 50 miestnostiach tejto budovy je prítomný azbest. To je závažná situácia, ktorej musíme venovať plnú pozornosť.

To neznamená, dámy a páni, že máme viesť vojnu proti tým, ktorí chcú alebo nechcú prísť do Štrasburgu. Nemôžeme zneužívať otázku zdravia na ciele, ktoré tu, prísne vzaté, nie sú dôležité. Otázka zdravia tu však je a bol by som rád, keby bol generálny tajomník dal jasné záruky, že plán na odstránenie azbestu je kompatibilný s ďalším využívaním týchto budov.

Ubehlo niekoľko mesiacov a tie záruky som ešte stále nedostal. Prečítal som stovky stránok správ a videl nespočetné množstvo fotografií, z ktorých niektoré boli veľmi zaujímavé, ale záruky stále nemám. Lenže my ich skutočne potrebujeme, bez nich totiž nemôžeme mať istotu, že tu pracujeme v absolútnom bezpečí.

Preto by som chcel upozorniť na to, že keď budeme udeľovať absolutórium rozpočtu Európskeho parlamentu, musí byť táto otázka celkom jasná, inak nebudeme môcť hlasovať pozitívne.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, chcela by som Dvoru audítorov poďakovať. Keď som si prečítala jeho správu a vypočula parlamentnú rozpravu dnes ráno, pýtala som sa sama seba: je pohár napoly prázdny alebo napoly plný?

V prvej vete záverov Dvora audítorov sa konštatuje, že za rok 2007 Dvor zaznamenal ďalší pokrok v systémoch dohľadu a kontroly Komisie, takže prinajmenšom sa uberáme správnym smerom. V niektorých oblastiach nastalo zlepšenie, ale v niektorých sektoroch je chybovosť stále príliš vysoká a o týchto sektoroch sa tu hovorilo dnes dopoludnia.

Veľmi dôležitým aspektom je to, že podľa OLAF sa podozrenie na podvody v štrukturálnych fondoch dotýka 0,16 % platieb vykonaných Komisiou v rokoch 2000 až 2007, a to je veľmi významné číslo. Ako politik pohybujúci sa medzi ľuďmi však vidím aj druhú stránku veci. Miestne spoločenstvá, dobrovoľné skupiny a mimovládne organizácie mi neustále vravia, aké obrovské problémy majú so žiadosťami o finančnú podporu a s plnením prísnych predpisov pri každom kroku. Neustále ma bombardujú sťažnosťami na bruselské formality a bruselskú byrokraciu a medzi občanmi a touto rozpravou máme ešte členské štáty – z ktorých mnohé veľmi potrebujú zlepšiť svoje konanie – Komisiu, ktorá má stále nejakú prácu, Parlament a Dvor audítorov.

Napriek tomu verím, že odporúčania Dvora audítorov prinesú zmenu, najmä pokiaľ inde o zjednodušenie základu pre výpočet oprávnených nákladov a častejšie používanie paušálnych úhrad alebo paušálnych sadzieb. Robíme pokrok, je ale príliš pomalý.

Takže je pohár napoly prázdny alebo napoly plný? Keď vezmem do úvahy celý dosah európskej finančnej podpory, to, čo sa podarilo zlepšiť, a dúfam, že aj uplatnenie odporúčaní, môj názor je, že pohár je napoly plný.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE).(ES) Vážený pán predsedajúci, v súlade s článkom 274 Zmluvy o ES má Rada rovnakú zodpovednosť za výdavky ako Komisia. Sme rozpočtovým orgánom.

Prizvali sme, pán predsedajúci, k tejto rozprave aj Radu? Nevidím tu žiadnych zástupcov. Ospravedlnili sa za neúčasť? Uviedli vôbec nejaké dôvody, prečo tu nie sú?

Nechápem to. Že by to bolo preto, že sa im nechce po štrnásty krát počúvať, ako Dvor audítorov hovorí, že veci sa musia zlepšiť, keďže práve oni míňajú vyše 80 % európskych finančných prostriedkov? Alebo je to preto, že ako členským štátom im vyhovuje to, ako míňajú finančné prostriedky, ale tu v Parlamente máme tú drzosť a poukazujeme na chyby hosťa, ktorý sa nedostavil, pretože ja predpokladám, že bol pozvaný?

(FR) Poviem to po francúzsky. Sme vo Francúzsku. Kde je francúzske predsedníctvo Kde je pán Sarkozy? Kde sú vaši zástupcovia v tejto rozprave?

(ES) Uvidíme, či sa poponáhľa, keď to povieme slovami Molièra.

To je neprijateľné. Všetci moji kolegovia vo Výbore pre kontrolu rozpočtu sú so mnou zajedno, že by sa to už nemalo opakovať. Myslel som, že vynikajúce francúzske predsedníctvo zlepší aj túto stránku prijímania zodpovednosti. Pretože zodpovednosť sa prijíma práve tu. Nemôžu míňať a potom si jednoducho neprísť. Pretože našej kontrole nepodliehajú len členské štáty, ale aj Rada. Tá tu však nikdy nie je, pretože nechce počúvať stále to isté.

Riešením by boli vyhlásenia jednotlivých štátov.

Chcem povedať dve veci.

Gratulujem vám, pán Silva Caldeira. V poslednej rozprave tohto volebného obdobia ste predložili veľmi dobrú správu. Dvor audítorov, ktorého ste predsedom, je čiastočne zodpovedný za to, že sa veci zlepšili. Prosím vás, ako už niekoľko ďalších kolegov, aby ste tlmočili naše blahoželanie všetkým členom Dvora audítorov.

Pán Kallas, Komisia vykonala podstatné zlepšenia. Bohužiaľ, nedosiahli sme najvyšší cieľ, ktorým je kladné vyhlásenie o vierohodnosti, ale veci sa vyvíjajú dobre.

Mám jedno odporučenie: musíme zjednodušovať. Musíme zjednodušovať a prenášať zodpovednosť na členské štáty a tie musia prísť sem a musia sa zodpovedať. Cestou k lepšiemu spôsobu vynakladania európskych peňazí je zjednodušenie a obmedzenie byrokracie.

 
  
MPphoto
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). - (HU) Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pre mňa ako poslanca z jedného z členských štátov, nad ktorých neprítomnosťou vyjadrila ľútosť pani Gräßleová, je súčasné absolutórium dôležité z dvoch dôvodov. Na jednej strane je toto prvý rok z obdobia 2007 – 2013, takže všetky naše súčasné pripomienky budú mať vplyv na budúcu prax. Na druhej strane, za tento rok udelia Európsky parlament a Komisia posledné absolutórium, a preto má význam pripraviť hodnotenie.

Možno so mnou kolegovia nebudú súhlasiť, ale ja zastávam ten názor, že hoci náš hlavný cieľ, pozitívne DAS, sa nám nepodarilo dosiahnuť, môžeme sa s hrdosťou obzrieť za tým, čo sme spoločne dosiahli. Komisia pod vedením podpredsedu pána Siima Kallasa a Parlament pod vedením COCOBU nielenže dohliadali na to, aby ich vlastné faktúry a výdavky boli všetky v poriadku, ale vďaka veľkej a vytrvalej snahe sa im podarilo zabezpečiť, aby členské štáty, na ktoré pripadá 80 % výdavkov, zvyšovali svoju ochotu spolupracovať pri kontrole.

Viem, že v oblasti poľnohospodárskeho a Kohézneho fondu máme v tomto smere pred sebou stále dôležité úlohy, pri ich plnení však nemôžeme ignorovať ani meniace sa podmienky globálnej ekonomiky. V súčasnej kríze je zásadne dôležité najmä pre nové členské štáty, aby využili zdroje EÚ čo najrýchlejšie, a čím menej pri tom bude demokracie, tým lepšie. Tento cieľ sa musí dosiahnuť bez toho, aby sa tým zvyšovalo riziko pri platbách. Preto vítam skutočnosť, že Európsky dvor audítorov tiež navrhuje zjednodušenia v tejto oblasti. Teraz je na Komisii a členských štátoch, aby ich uplatnili. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Vážený pán predsedajúci, chcela by som Európskemu dvoru audítorov a komisárovi Siimovi Kallasovi poďakovať za dôležitú prácu, ktorú vykonali v záujme európskych daňových poplatníkov.

V účtovnej závierke EÚ je dovolené 2 % rozpätie chýb. Podľa mňa by malo byť možné spracúvať náklady vyčlenené na platy, nájomné a ďalšie správne výdavky s oveľa väčšou mierou presnosti. V tomto prípade by nemalo dochádzať k žiadnym zmätkom. Sú však aj iné skupiny nákladov, kde dosiahnutie presnosti v rozmedzí 2 % môže byť náročné. Veľa sa teraz napríklad hovorí o vyšších sumách nákladov na regionálnu politiku. Možno by sme mali nájsť odvahu a priznať si, že v týchto skupinách nákladov nie je reálne dosiahnuť nulovú toleranciu.

V budúcnosti budeme musieť byť oveľa efektívnejší z hľadiska nákladov, postup vybavovania žiadostí sa musí zjednodušiť a malo by tiež byť možné preniesť zodpovednosť a právomoci na štátnu úroveň. Bolo by to v záujme európskych daňových poplatníkov a dúfam, že Dvor audítorov bude v tomto smere konať efektívne.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE). - (FR)Vážený pán predsedajúci, nechcem sa ujímať slova v mene predsedníctva, ale chcela by som zareagovať na to, čo povedal kolega pán Pomés Ruiz. Asi nebol v Parlamente, keď hovoril pán spravodajca. Rada sa nechcela zúčastniť zasadania Parlamentu pred stretnutím Rady Ecofin. Bol to jasný zámer. Nemyslím, že by tomuto stretnutiu mala predchádzať výmena názorov.

Pokiaľ ide o správu, kľúčovým slovom je, myslím, zjednodušenie. Domnievam sa však, že spoločné riadenie je skutočne zdrojom komplikácií na úrovni európskych fondov a miera zložitosti, ktorú tu máme, nie je vždy dôsledkom podvodov, najmä v poľnohospodárskom sektore. To, čo sme dnes zistili, najmä pokiaľ ide o rozvoj vidieka, je, bohužiaľ, dôsledkom nesmierne zložitého riadenia európskych fondov.

Včera sme hlasovali o SPP a musíme si uvedomiť, že napríklad krížové plnenie predpisov na ochranu životného prostredia je veľmi zložité. Poslanci sa dožadujú zjednodušenia systému krížového plnenia predpisov na ochranu životného prostredia, pretože poľnohospodári vynakladajú skutočne veľké úsilie na jeho zvládanie. Európske fondy – najmä riadenie štrukturálnych fondov – treba zjednodušiť a to je politické posolstvo, ktoré treba sprostredkovať. Zjednodušenie európskych fondov je dnes kľúčové slovo a nemožno ho prehliadať.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Gratulujem vám k správe, ktorá môže poslúžiť ako praktická príručka pri komplexných procesoch úhrady výdavkov v Európskej únii. Urobila som si o nej celý rad záverov: jasnosť a prehľadnosť – odráža nové pracovné metódy zavedené Dvorom audítorov, analytickosť, ktorá vytvára podklad pre dôležité odporúčania, aj keď sú to odporúčania známe už roky, a dôraz na výsledky. Pozrime sa však za kvality správy a posúďme výsledky, pokiaľ ide o správnosť a efekt výdavkov Európskej únie. Dovedie nás to k nasledovným záverom: nedostatky systémov kontroly členských štátov a, do určitej miery efektívneho dohľadu Európskej komisie. Výskyt chýb v platbách podľa oblastí je pomerne vysoký a vysoké sú aj čiastky, o ktoré ide. V niektorých oblastiach musíme riešiť značnú úroveň chýb. Urobili sme veľký pokrok, ale ešte stále to nestačí. Hlavné závery správy sú obsiahnuté v odporúčaniach, ktoré by mali zlepšiť systém riadenia výdavkov z európskych fondov: zlepšiť kontrolné systémy na jednotlivých úrovniach – prvej, druhej a tretej – a vzájomne ich prepojiť, čo je najmä povinnosťou členských štátov, a zjednodušiť postupy, aby sa ľahšie kontrolovali a tiež ľahšie zavádzali bez rizika. A pretože sa to často týka nových členských štátov, domnievam sa, že pokiaľ ide o nových členov, je potrebná lepšia spolupráca a pomoc, aby si mohli vytvoriť jasné a presné mechanizmy kontroly na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, chcel by som Dvoru audítorov poďakovať za to, že dnes dopoludnia uviedol správu, ktorá bola veľmi podrobná a veľmi užitočná. Áno, chybovosť je príliš vysoká – a nám všetkým ide o dokonalosť – ale urobil sa už pokrok a EÚ všeobecne urobila pokrok, takže to treba privítať.

Všeobecne by som povedal, že členské štáty sú možno opatrnejšie, keď ide o ich vlastné peniaze, než keď ide o európske peniaze, a tento postoj treba zmeniť. Ako však už povedali iní, nejde o to, aby sme zbytočne komplikovali pravidlá a nariadenia týkajúce sa správnych postupov, pretože to ľudí odrádza, najmä tých, ktorí by mohli potrebovať prístup k financovaniu.

Mám v ruke – priamo z tlače – kontrolu stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky odsúhlasenú dnes v skorých ranných hodinách. Na dnešnom dopoludňajšom uvedení ma jednoznačne zaujalo to, že sa jasne povedalo, že pokiaľ ide o rozvoj vidieka, sú veľké problémy s plnením nariadení, a pritom sa podľa kontroly stavu teraz bude brať viac peňazí z jednotných poľnohospodárskych platieb, aby sa naliali do rozvoja vidieka. Je tu problém, ktorým sa treba zaoberať. V konečnom dôsledku je investovanie peňazí do programov rozvoja vidieka na riešenie klimatických zmien, biodiverzity a hospodárenia s vodou veľmi dobrý nápad, ale ako tieto veci zmeriame a ako vyhodnotíme efektívnosť výdavkov? Tým by sme sa mali veľmi dôkladne zaoberať.

Obávam sa, že táto správa sa podobne ako v minulosti využije na kritizovanie EÚ – aby sa o nej mohli hovoriť zlé veci – a nie na to, na čo by sa skutočne mala využiť, teda aby sa povedalo: „pozrite, urobili sme pokrok a upozorňujeme aj na oblasti, kde sú potrebné ďalšie zmeny k lepšiemu, aby sme vynakladali európske peniaze tak, aby to bolo dobré pre európskych občanov, a príliš to nekomplikovali“.

Najčastejšie používaným slovom v Parlamente dnes dopoludnia bolo slovo „zjednodušenie“. Keby to bolo tak jednoduché, už by sme sa podľa toho dávno zariadili. A hoci si nemyslím, že veci sú také jednoduché, možno by celej veci pomohlo, keby tí, čo riadia a kontrolujú, mali lepšiu predstavu o tom, ako to chodí v bežnej praxi. Takže uvedenie správy chválim a dúfam, že aj naďalej budeme míňať správnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel vyjadriť svoj súhlas so správou Dvora audítorov, ktorá potvrdzuje dôslednosť jeho práce.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že tieto správy sa vždy analyzujú v konkrétnom kontexte. Ten kontext je teraz vysoko relevantný, po prvé preto, že pracujeme na novom tvare našich politík po roku 2013. Po druhé preto, že diskutujeme o metódach monitorovania a posudzovania účinnosti našich politík. A po tretie, všetci pracujeme na reakcii Európskej únie na finančnú krízu a na prispôsobovaní našich prostriedkov, metód a nástrojov novým podmienkam.

V tejto súvislosti, ak sa pozrieme na účinky správy, ktorá sa zameriava na kohéznu politiku, upúta našu pozornosť to, že tam, kde je za konkrétne kroky zodpovedná Komisia, sa v správe konštatuje jednoznačné zlepšenie. Na druhej strane v oblastiach zahŕňajúcich viacúrovňový audit a zodpovednosť na strane členských štátov je k dnešnému dňu efekt malý, ako sa uvádza v správe, pretože ešte nemôžeme pozorovať priame výsledky reforiem, ktoré sa ešte len zavádzajú.

Chcel by som tiež podotknúť, že pri práci na nových politikách musíme jasne rozlišovať – ako už povedal pán Ferber – medzi chybami, zneužívaním a zlým riadením a tým, ako to dať do súvislosti s účinnosťou politík. Podľa mňa nie je správne jednoducho spájať chybu alebo úroveň chyby s neúčinnosťou konkrétnej politiky. Zjednodušujúce závery môžu viesť k tomu, že opustíme politiky, ktoré majú v novej situácii zásadný význam.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE). - (NL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcela Dvoru audítorov poďakovať za uvedenie výročnej správy a Komisii za reakciu na túto správu. Napriek pozitívnym signálom na strane účtovníctva sme však v rovnakej situácii ako v predchádzajúcich rokoch. Je pravda, že sa podnikli kroky v oblasti súdržnosti, tiež prostredníctvom akčného plánu Európskej komisie, a chybovosť mierne klesla z 12 % na 11 %, ale to je, pochopiteľne, menej než uspokojivé. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a ďalšie dôležité debetné zápisy v rozpočte, vynára sa pred nami dvojaký obraz. Vlastná chybovosť poľnohospodárskej politiky je pod kritickou hranicou 2 %, v neposlednom rade vďaka integrovanému systému kontroly. Domnievam sa však, že by sme mali vymeriavať prísnejšie pokuty tým krajinám, ktoré tento integrovaný systém kontroly neuplatňujú viac než desať rokov, a že by sme to mali urobiť prostredníctvom progresívnych finančných korekcií.

Na druhej strane, v oblasti rozvoja vidieka je obrázok menej ružový. Ako už poznamenal pán McGuinness, aj mne sa to javilo ako jasná výzva pre Radu ministrov poľnohospodárstva, ktorí sa nedávno stretli, aby nepostupovali príliš rýchlo, pokiaľ ide o presúvanie peňazí z oblasti poľnohospodárskej politiky do oblasti politiky rozvoja vidieka. Už som zistila, že hoci sa Rada neposúvala tak rýchlo, ako by si to želala Komisia, navrhovaná modulácia je značná.

O tieto problémy teda ide. A teraz riešenia. Počula som, ako Dvor audítorov všeobecne hovorí o posudzovaní nákladov na kontrolu, zjednodušovaní a jasných cieľoch. To je všetko v poriadku, ale tak Európska komisia, ako aj Dvor audítorov vedia veľmi dobre, že problém spočíva v tom, že na riadení 80 % vyplatených finančných prostriedkov sa podieľajú členské štáty. Je preto jasné, že do riešenia by mali byť čiastočne zaangažované aj tieto členské štáty. Viete si predstaviť moje prekvapenie, keď som zistila, že ani Dvor audítorov, ani Európska komisia sa o národných vyhláseniach o hospodárení nezmieňujú. Chcela by som pánu komisárovi pripomenúť, že v súvislosti s predchádzajúcim absolutóriom sľúbil, že sa o tieto vyhlásenia postará, a chcela by som vedieť, či svoj záväzok splnil a ako sa to prejavuje, pretože ja som žiadne prejavy nezaregistrovala. Vzhľadom na to, že tieto vyhlásenia sú pre nás niečím, čo sa ešte len učíme, myslím, že je pre nás dôležité, aby sme sa lepšie pozreli na to, ako vznikajú súčasné ročné súhrny a národné vyhlásenia po kvalitatívnej stránke a aby sme si z toho vzali náležité ponaučenie. V každom prípade môžete rátať s tým, že Európska komisia nám s tým v nadchádzajúcich mesiacoch pomôže.

 
  
MPphoto
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE). Uvedenie výročnej správy Európskeho dvora audítorov je vhodnou príležitosťou na analýzu toho, na čo sa využíva rozpočet Európskej únie a ako sa využíva. Cieľom rozpočtu EÚ je primárne zlepšiť život takmer päťsto miliónom občanov. Používa sa na financovanie projektov, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život našich občanov, ako sú cesty a diaľnice. Ako viete, v súčasnosti sme v situácii, keď sa euroskeptikom podarilo zlákať niektorých občanov prázdnymi sľubmi a nepravdivými tvrdeniami. Jednou z ich metód je obviňovať Európu zo všetkého, čo nefunguje dobre. My však musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme umožnili občanom Európskej únie využiť výhody členstva v EÚ. Musíme im vyslať jednoznačné posolstvo, že my, ako zákonodarcovia Európy, chceme, aby Európska únia fungovala lepšie a efektívnejšie. Len tak môžeme zamedziť ďalšiemu úspechu euroskeptikov.

V tejto súvislosti by som sa chcela zmieniť o svojej krajine, Bulharsku. Veľa rokov jeho občania čakali na chvíľu, keď sa budú môcť nazvať rovnoprávnymi občanmi Európskej únie a budú využívať výhody členstva v EÚ. Ako sa však teraz uvádza v európskych správach o rôznych otázkach, mnohým mojim krajanom bola upretá možnosť čerpať výhody solidarity v rámci spoločenstva aj napriek tomu, že vstúpili do Európskej únie, a to v dôsledku zlého hospodárenia a nedostatkov vlády. To sa spomína aj v poslednej správe Európskej komisie z júla 2008, ktorá bohužiaľ viedla k čiastočnému zmrazeniu európskych finančných prostriedkov pre Bulharsko. Táto situácia ma nesmierne mrzí, pretože nechcem nič iné, len to, aby moji krajania žili v prosperujúcom Bulharsku, ktoré zastáva svoju oprávnenú pozíciu v zjednotenej Európe bez obviňovania z korupcie na vysokých miestach a bez organizovaného zločinu.

Na záver vyzývam všetky európske a štátne inštitúcie, aby pokračovali vo svojej snahe o nápravu chýb, na ktoré upozorňuje výročná správa EDA, a snažili sa o neustále zlepšovanie kvality života občanov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Vážený pán predsedajúci, využijem postup „catch the eye“. Myslím, že toto je téma, ktorá upúta pohľad mnohých ľudí. Iste, za chýbajúce schválenie do určitej miery môže úroveň chýb. Dokonca aj po toľkých rokoch si musíme klásť otázku, či chyba nie je v systéme a či ho netreba zmeniť. Pán Ferber upozornil na to, že krajiny, ktoré opakovane neplnia záväzok prehľadnosti a vlastnej zodpovednosti, vyžadujú iný prístup pri financovaní. To podľa neho možno dosiahnuť poskytnutím finančných prostriedkov pod podmienkou, že sa definitívne minú až neskôr. To sa mi páči. Krajiny si musia vybrať, určite pokiaľ ide o štrukturálne fondy, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Vážený pán predsedajúci, ako správne pred chvíľou povedal môj priateľ pán Bloom, jednoducho nie je pravda, že audítori závierku plne odobrili. Zdá sa, že asi 6 miliárd EUR sa nedarí vhodne zaúčtovať. Pri súčasnom výmennom kurze to je približne 4,7 miliardy GBP. Čistý príspevok Británie do rozpočtu EÚ v roku 2007 bol 4,3 miliardy GBP. Čistá čiastka je čiastka po korekcii pre Spojené kráľovstvo a odčítaní našich vlastných peňazí vynaložených u nás doma. Niečo ako peniaze EÚ, samozrejme, neexistuje. Je celkom možné, že finančná čiastka prekračujúca čistý príspevok daňových poplatníkov Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ končí vo vreckách podvodníkov.

Stručné zhrnutie britského členstva v Európskej únii je toto: absolútne a totálne mrhanie peňazí. Čoraz viac Britov si uvedomuje, že Európska únia…

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . (BG) Chcela by som sa pripojiť k blahoželaniam ku správe. Je pre mňa veľmi dôležité, že zdôrazňuje význam zlepšovania systémov monitorovania a kontroly európskych finančných prostriedkov a odporúča zjednodušenie týchto postupov. Plne súhlasím so závermi a odporúčaniami pre Európsku komisiu, pretože sú výnimočne adekvátne. Chcela by som sa tu zmieniť o poľutovaniahodnom prípade neúčinného kontrolného systému, spomínaného v súvislosti s Bulharskom. Naša krajina je naďalej kritizovaná za chyby v hospodárení s finančnými prostriedkami z predvstupových programov zo strany niekoľkých výkonných agentúr. To je jasný dôkaz, že zlé hospodárenie na strane bulharskej vlády viedlo k zneužívaniu prostriedkov a výsledky, na ktoré boli zamerané predvstupové mechanizmy, sa nedosiahli. Domnievam sa však, že keby Komisia prijala a uplatnila vyžadované účinné kontrolné mechanizmy, toto by sa nestalo. Aj keď sa to v odpovedi Komisie na strane 51 správy uznáva, nie je mi úplne jasné, aké konkrétne opatrenia treba prijať.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, pán Kallas si na začiatku svojho mandátu stanovil cieľ dosiahnuť pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti, ale úprimne povedané, ani po všetkých tých správach, ktoré sme od Dvora audítorov za tú dobu dostali, sa toho veľa nezmenilo. Obávam sa, pán Kallas, že vo vašich správach a spôsobe, ako hodnotíte súčasnú správu, je čosi z Petra Mandelsona, ktorého mi svojim postojom pripomínate. Máte v sebe niečo mandelsonovského. Reči o tom, že všetko je úplne v poriadku, a výmysly, že závierka je čistá, sú neúprimné a jednoducho nepravdivé.

Brániť sa obviňovaním členských štátov sa nepatrí, pretože v článku 274 zmluvy sa môžete odčítať, že konečná zodpovednosť leží na Komisii. Kto dáva členským štátom peniaze v prvom rade? Kto so znalosťou príčin problémov – a to vám ten pán, čo sedí vedľa vás, hovorí každý rok – by mohol privrieť kohútik alebo stopnúť peniaze na niektoré programy? Pán Kallas, konečná zodpovednosť leží na vás. Obávam sa, že ste zlyhali.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, Dvor audítorov. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som v prvom rade všetkým poďakovať za milé slová na adresu pracovníkov Dvora audítorov a všetkých tých, ktorí prispeli k výsledku, o ktorom sme tu dnes dopoludnia diskutovali. V mene všetkých tých, ktorí pracujú pre Európsky dvor audítorov, ďakujem poslancom za ocenenie toho, čo robíme s cieľom pomáhať Európskemu parlamentu tak, ako je stanovené v zmluve. Je to náš mandát. Je to naša úloha.

S veľkou pozornosťou sme si vypočuli komentáre a návrhy, ktoré ste adresovali Dvoru audítorov v záujme ďalšieho zdokonalenia spôsobu, ktorým predkladá svoje výsledky a zistenia a oboznamuje s nimi vás a občanov Európskej únie. Budeme sa snažiť dôsledne uplatňovať medzinárodné normy auditu vo všetkých oblastiach s prihliadnutím k práci ďalších audítorov, konkrétne tých, ktorí sa v členských štátoch venujú auditu finančných prostriedkov Európskej únie.

Svoj prejav ukončím stručným vyjadrením, že budeme aj naďalej pomáhať Európskemu parlamentu a jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu pri postupe na udelenie absolutória a že sa znova budeme snažiť o plnú spoluprácu so všetkými inštitúciami. V konečnom dôsledku je dôležité to, že výsledok našej práce, ako som povedal vo svojom prejave, je znakom toho, že európske inštitúcie sú zodpovedné a transparentné a že Európskej únii možno dôverovať.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, počuli sme veľa pripomienok. Máme pred sebou dlhý proces udeľovania absolutória a diskusií, počas ktorých by sa na všetky tieto pripomienky mali zodpovedať, prípadne okomentovať.

Chcel by som ešte niečo povedať k zjednodušovaniu, ktoré sa tu toľkokrát spomínalo. Každý vraví, že je za zjednodušovanie, ale v skutočnosti sú za tým dva opačné názory. Prvý je ten, že príjemcovia peňazí chcú mať voľnejšiu ruku, kým tí, ktorí tieto peniaze dávajú, chcú mať veľmi jasnú predstavu o tom, kde tieto peniaze idú. Je tu teda permanentný rozpor. Po druhé, doposiaľ sme vždy predpokladali, že voči všetkým chybám je nulová tolerancia – hoci posledné dva roky to bolo inak. Preto sa vypracovali pravidlá na zamedzenie akýmkoľvek chybám v miliónoch prebiehajúcich transakcií. To tiež viedlo k akémusi mýtickému pohľadu na slávne vyhlásenie o vierohodnosti a tvrdeniu, že vo všetkých príslušných transakciách sú chyby. V skutočnosti, ako konštatuje Dvor audítorov vo svojej správe, 95 % všetkých výdavkov neobsahuje chyby, okrem štrukturálnych fondov, kde je chybovosť vyššia. Väčšina výdavkov teda prebehla v súlade s pravidlami.

Nulová tolerancia voči chybám je však niečo, čo budeme čoskoro riešiť. Veľakrát sa tu už hovorilo aj o otázke prijateľných rizík a Parlamentu čoskoro predložíme oznámenie o intenzívnych diskusiách, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Komisii. Máme modely, ktoré napríklad jasne ukazujú, že ak chcete mať nulovú toleranciu – 100 % bez chýb – máte aj obrovské náklady na kontrolu. Existuje bod, kde sa všetky chyby, náklady a riziká pretínajú. V tomto vysoko oceňujeme postoj Dvora audítorov, najmä pokiaľ ide o zavedenie tohto druhu kvantitatívneho semaforu, ktorý dáva oveľa lepší obraz. Potom sa do toho pustíme a uvidíme – ako povedal jeden vážený poslanec – že možno v niektorých oblastiach by hranica závažnosti mala byť nižšia a v iných vyššia. Potom sa môžeme dopracovať k rozumnejšej interpretácii požiadavky na zákonnosť a správnosť transakcií.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

 

4. Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je správa (A6-0394/2008) pani Ingeborg Gräßleovej v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (KOM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, trpezlivosť ruže prináša. Ako spravodajkyňa vám dnes predkladám 92 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na novelizáciu nariadenia o úrade OLAF a žiadam vás, aby ste ich schválili. Toto je prvá reforma Úradu pre boj proti podvodom od jeho zriadenia a týka sa samotnej podstaty tohto úradu, inými slovami nariadenia, ktorým sa riadia základné aktivity úradu OLAF.

Európsky parlament si vyčlenil dva roky na revíziu tohto nariadenia, pretože otázky úradu OLAF pre nás teraz predstavujú nebezpečné teritórium. Som hrdá na to, že my v Európskom parlamente a vo Výbore pre kontrolu rozpočtu sme boli schopní dohodnúť sa a že naša dohoda trvá. Nedohadovali sme sa o detailoch, ani sme sa nezamotali, ako sa to často stáva Rade. Sme zajedno, pokiaľ ide o cieľ reformy, ktorým je vytvorenie výkonnejšieho úradu, schopného plniť svoje dôležité úlohy efektívnejšie.

My tento úrad podporujeme. Chceme, aby sa zachoval, chceme aj to, aby bol schopný plniť svoje úlohy. Chcela by som poďakovať zamestnancom úradu OLAF vrátane generálneho riaditeľa za vykonanú prácu a ubezpečiť ich, že ich prácu potrebujeme. Rada by som tiež poďakovala všetkým kolegom poslancom, tieňovým spravodajcom, poradcom, sekretariátu výboru a, samozrejme, mojim vlastným zamestnancom, ktorí na tejto otázke pracovali s veľkým nasadením. Rada by som poďakovala vám všetkým za to, ako ste túto prácu podporovali – táto podpora bude tiež znamenať úspech Parlamentu a zároveň je potrebná pre úspech tejto práce.

Pracovali sme spoločne na logickej aktualizácii už zastaraného návrhu textu vypracovaného Komisiou a na jeho zlepšení prostredníctvom takých inovácií, ako je revízny poradca pre sťažnosti. Tak môžeme zabrániť tomu, aby úrad OLAF ustrnul na mŕtvom bode a aby ho paralyzovali vnútorné rozpory. Zlepšenie spôsobu, akým členské štáty bojujú proti podvodom, je našou prioritou.

Členom Rady, ktorí sa vyznačujú tým, že tu dnes opäť nie sú, odkazujem: chceme, aby ste to brali do úvahy, a prinútime vás, aby ste to brali do úvahy. Chceme, aby boj proti podvodom bol niečím, čo máme spoločné. Nechceme viesť monológ. Chceme viesť dialóg. Raz do roka chceme mať spoločné stretnutie na prediskutovanie najdôležitejších otázok, týkajúcich sa boja proti podvodom a problémov v členských štátoch.

Chceme zlepšiť právnu ochranu účastníkov konania a zaručiť túto ochranu počas celého vyšetrovania OLAF. Preto sme všetku zodpovednosť zverili do rúk úradu OLAF, jeho sudcov a prokurátorov. Chceme zaistiť, aby sa výsledkami vyšetrovania úradu OLAF zaoberal súd. Chceme zabezpečiť, aby sa od samého začiatku vyšetrovania prihliadalo na vnútroštátne právo a aby sa dôkazy získavali v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva.

Podľa nás je nanajvýš poľutovaniahodné, že niektoré členské štáty, ako napríklad Luxembursko, nikdy nepredložili vyšetrovanie úradu OLAF súdu. Ktorýkoľvek občan Luxemburska, ktorý nepoctivo využíva finančné prostriedky EÚ, má veľkú šancu uniknúť bez úhony. To má katastrofálny vplyv na dodržiavanie zákonov, a preto kladieme taký veľký dôraz na rovnaké zaobchádzanie s každým, koho sa vyšetrovanie úradu OLAF dotkne. S úradníkmi EÚ sa nesmie zaobchádzať inak než s ostatými občanmi EÚ a s bežnými občanmi sa nesmie zaobchádzať inak než s úradníkmi EÚ.

Komisii možno len poradiť, aby sa o to ani náznakom nepokúsila. Pán komisár, táto otázka je pre mňa bojovou úlohou. Viem, že neskôr tento bod odmietnete ako neprijateľný a že na tom budete trvať. Myslím si, že je to veľká škoda. Parlament vás určite nevystaví pokušeniu zamiesť výsledky vyšetrovania zahrnujúceho zamestnancov EÚ pod stôl Komisie.

Teraz musíme presvedčiť Radu. Rada nie je pripravená, aby o tomto nariadení s nami rokovala, miesto toho má v úmysle konsolidovať tri právne piliere úradu OLAF. To znamená, že neistému výsledku venujeme zbytočne veľa času a nevyužívame príležitosť urobiť to, čo sa teraz urobiť dá, zlepšiť pracovné podmienky úradu a chrániť ho pred kritikou, týkajúcou sa účastníkov konania.

Chceli by sme, aby nám Rada dovolila urobiť tie kroky, ktoré môžeme spoločne urobiť teraz. Miesto toho, aby sme urobili tretí krok pred prvým, by sme mali začať od začiatku. Ako spravodajkyňa som pripravená dohodnúť sa s českým predsedníctvom na skorom druhom čítaní. Kde je dobrá vôľa, je aj riešenie a ja som si istá, že spoločné riešenie nájdeme.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, na začiatok by som chcel poďakovať pani Gräßleovej za energické odhodlanie v tejto veci a Rade pre kontrolu rozpočtu za rozhodnosť, s ktorou túto rozpravu vedie. Komisia oceňuje dôležitú prácu pani spravodajkyne, ktorá prispela k tomu, že sme sa začali zaoberať týmto návrhom čakajúcim na prerokovanie od roku 2006. Prvý návrh bol predložený už v roku 2004.

Od obdobia 2004 až 2006 sa doba zmenila. Najväčší podiel práce úradu OLAF teraz nepripadá na prácu s inštitúciami, ale s externými partermi, ktorí vedú vyšetrovanie podvodov v celej Európe a v podstate všade na svete, kde sa vynakladajú finančné prostriedky EÚ. V tejto práci má veľký úspech a je všeobecne uznávaný.

Vytvorila sa teda schizofrenická situácia, ak mi dovolíte tento analytický termín: na jednej strane je OLAF „normálne“ generálne riaditeľstvo Komisie, za ktoré nesie Komisia plnú zodpovednosť. Na druhej strane je to vyšetrovacia zložka, plne nezávislá vo svojej činnosti, za ktorú je však Komisia tiež zodpovedná. Kde sú pri takom usporiadaní obmedzenia a kde sú hranice nezávislosti a zodpovednosti?

Sme toho názoru, že s nevyhnutnou nezávislosťou od vonkajšieho zasahovania dôveryhodnej inštitúcie na boj proti podvodom prichádza aj potreba jasnej a pevnej štruktúry riadenia. Jasné pravidlá vyšetrovania a jednoznačne definovaná zodpovednosť sú zrkadlom funkčnej nezávislosti.

Máme prakticky len dve možnosti: úrad OLAF ako súčasť Komisie, ale s jasne stanovenými a oddelenými zodpovednosťami, alebo OLAF, ktorý je celkom nezávislý od akejkoľvek inštitúcie EÚ, pri zabezpečení účinného dohľadu a povinnosti zodpovedať sa.

Komisia sa vo svojom návrhu z roku 2006 riadila princípmi posilnenia existujúceho právneho rámca úradu OLAF: jasnejšie stanovené zásady riadenia pre úrad OLAF; posilnená zodpovednosť a dohľad; posilnená ochrana vyšetrovaných osôb a posilnený rámec vyšetrovania a nasledujúcich úkonov.

Na tomto základe môže Komisia plne podporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v návrhu správy, o ktorom dnes hlasujete, a ktoré sú v súlade so širokými cieľmi reformy a môže vám poďakovať za tie, ktoré ďalej rozpracujete.

Na druhej strane, Komisia dala v priebehu prípravy veľmi jasne najavo, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nemožno brať v súčasnej situácii do úvahy, jednoducho preto, že súčasný štatút úradu OLAF ako generálneho riaditeľstva Komisie také zmeny z právneho hľadiska neumožňuje.

Patrí sem napríklad: uzatváranie nezávislých zmlúv o spolupráci úradom OLAF, nezávislé vystupovanie úradu OLAF na Európskom súdnom dvore a rozhodovanie Európskeho parlamentu a Rady o menovaní do funkcií na generálnom riaditeľstve úradu OLAF.

Komisia sa tiež jasne vyjadrila, že nemôže akceptovať obmedzený počet návrhov, ktoré by sa vo svojom súčasnom znení odkláňali od plánovaných zmien na zlepšenie riadenia alebo by odstraňovali bezpečnostné prvky obsiahnuté v súčasnom nariadení.

To sa týka napríklad rozsahu rámca riadenia, procesných práv dotknutých osôb alebo efektívnejšieho sledovania menších prípadov.

Komisia však pozorne zaznamenala, že zároveň s diskusiou o súčasnom návrhu reformy tak Európsky parlament, ako aj Rada opakovane zdôraznili, a to veľmi naliehavo, svoju preferenciu pre ďalšie zjednodušenie a konsolidáciu celého komplexu zákonov na boj proti podvodom. Nadchádzajúce české predsedníctvo Komisiu požiadalo o predloženie štúdie o tejto otázke v termíne, umožňujúcom diskusiu na pracovnej úrovni plánovanú na druhú časť jeho funkčného obdobia.

Komisia sa preto snaží o predloženie požadovanej široko pojatej štúdie na začiatku roka 2009, a to na základe predchádzajúcich skúseností s existujúcim systémom boja proti podvodom a informácií získaných pri súčasnej diskusii o reforme, ako aj ďalších užitočných prvkov, ako je načrtnuté vyššie. Európsky parlament sa do toho plne zapojí.

Dovoľte, aby som na záver znova zdôraznil, že Komisia je Európskemu parlamentu vďačná za podporu. Komisia sa nevyhýba tomu, aby otvorene povedala, kde sú podľa nášho názoru hranice, zároveň však bola, je a bude pripravená diskutovať v duchu plnej transparentnosti a spolupráce o všetkých otázkach, ktoré sú dôležité na vytvorenie silného a dôveryhodného rámca pre budúcnosť úradu OLAF a úspešný boj proti podvodom.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel vyjadriť úprimné poďakovanie pánovi Böschovi. Bol jedným z ľudí, ktorí umožnili zriadenie úradu OLAF, a bol veľmi predvídavý vo svojom názore, že orgán tohto druhu je jasnou zárukou dobrého mena európskych inštitúcií. Práve to potrebujeme aj na medzinárodnom poli. Potrebujeme jasnú, transparentnú inštitúciu, ktorá je prístupná európskym občanom, ktorá vnesie jasno do situácie súvisiacej s dezinformáciami, ktoré väčšinou pochádzajú z mimoeurópskych zdrojov a idú proti európskym záujmom, a na druhej strane zasiahne v prípadoch zneužívania a zaistí, aby sa zneužívaniu zamedzilo.

Preto je dôležité, aby dozorný výbor zaistil nezávislosť úradu OLAF a najmä to, aby úrad generálneho riaditeľa mohol v budúcnosti garantovať Súdny dvor. To umožní úradu OLAF, aby vykonával svoju prácu nezávisle a objektívne. Je dôležité, aby sa jasne prezentovali práva osôb, ktoré úrad OLAF predvolá alebo obviní, a to sa týka aj Parlamentu. Je tiež potrebné zaistiť práva týchto osôb v Európskom parlamente. Samozrejme, je tiež dôležité spolupracovať s tretími krajinami a s ďalšími inštitúciami členských štátov, najmä s dvormi audítorov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, a to tak, aby sa finančné prostriedky poskytnuté Európou využili na stanovené účely, a čo najlepšie.

Chcel by som tiež zablahoželať pani Gräßleovej k tomu, ako kompetentne a vytrvalo pracuje na úspechu tohto veľmi zložitého materiálu. Prajem jej veľa úspechov a dúfam, že sa bude čoskoro realizovať.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Rübig, ďakujem vám za pochvalu. Skutočne by sme mali byť pyšní. Bol to tento výbor – a chcel by som vám pripomenúť aj niekoho ďalšieho – bol to Výbor pre kontrolu rozpočtu tohto parlamentu, ktorého predsedom bol náš vážený kolega Diemut Theato, ktorý na jar roku 1999 využil príležitosť a vytvoril Úrad pre boj proti podvodom. Nemali by sme tiež zabúdať na to, aké boli základné princípy. Patrilo medzi ne, samozrejme, nezávislé vyšetrovanie a tiež to, že OLAF bol vždy považovaný za dočasnú inštitúciu. Čakáme, kým nebudeme mať európskeho prokurátora, a potom úrad OLAF nebude tým, čím je dnes. Preto sme vždy zdôrazňovali význam silného dozorného výboru a vysokej miery nezávislosti. Pred časom sme na túto tému mali seminár, ktorý potvrdil, že nezávislosť úradu OLAF v skutočnosti nie je ohrozená.

To je tiež pochvala pre Komisiu. Mám veľké pochopenie pre to, čo povedal pán Kallas. Pri tejto hybridnej funkcii, ktorá je čiastočne nezávislá a čiastočne závislá, nie je jednoduché niečo takéto zavádzať, a preto som veľmi zvedavý, čo bude súčasťou konzultačného dokumentu. Je, samozrejme, neprijateľné, že sa niektorí garanti nezávislosti OLAF, inými slovami Rada, tejto rozpravy nezúčastňujú. Týmto spôsobom systém fungovať nemôže. Ak nie ste schopní vytvoriť nezávislý orgán, potom môžete nezávislosť garantovať len tým, že zaistíte, aby sieť napínalo čo najviac ľudí, z každej strany troška. Inak sa môže stať, že celý OLAF bude zrazu visieť na jednej nitke a nebude viac nezávislý. Tými tromi orgánmi, ktoré musia naťahovať sieť a udržať si od úradu OLAF kritický odstup, pretože nie všetko, čo OLAF robí, je ideálne, sú Rada, Komisia a Parlament. Ak budeme tieto princípy ignorovať, úspech úradu OLAF bude ohrozený. Rád by som poďakoval pani spravodajkyni za jej prácu a dúfam, že sa nám včas podarí urobiť pokrok, ako to vyjadril už predchádzajúci rečník.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, v mene skupiny ALDE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár Kallas, aj ja by som chcel v prvom rade srdečne pogratulovať pani spravodajkyni. Vykonala obrovské množstvo náročnej práce, čo v tejto dobe nie je také obvyklé.

OLAF je veľmi špeciálny orgán v rámci EÚ. Je to nezávislá protikorupčná agentúra, ktorú nám iné medzinárodné organizácie závidia. Bol to tento parlament – ako už povedali pán Bösch a pán Rübig – ktorý po zlých skúsenostiach s predchodcom úradu OLAF trval na nezávislosti nového úradu pre boj proti podvodom. Mali by sme pripomenúť, že v tej dobe bol OLAF priradený či pridružený ku Komisii z praktických dôvodov.

Bohužiaľ, u mnohých ľudí už vybledli spomienky na škandály v roku 1999 spoločne s akýmkoľvek rešpektom k potrebnej nezávislosti protikorupčného orgánu. Z dnešného pohľadu už existujúce záruky nestačia na to, aby chránili OLAF pred uplatňovaním vplyvu a predovšetkým pred narastajúcimi obštrukciami. Vyjasnime si jednu vec hneď na začiatku. OLAF je tu na to, aby bojoval proti podvodom. Je to orgán, ktorý dohliada na to, aby sa vhodne využívali peniaze daňových poplatníkov. Prostredníctvom tejto správy na podporu nezávislosti úradu OLAF podporujeme päť bodov.

Po prvé, právo generálneho riaditeľa zasiahnuť v prípadoch prejednávaných Európskym súdnym dvorom. Toto právo je zárukou toho, že OLAF môže dôsledne obhajovať výsledky svojich vyšetrovaní. Druhou dôležitou zárukou je právo dozorného výboru, Komisie alebo iného orgánu predložiť prípad Európskemu súdnemu dvoru v prípade, že nezávislosť úradu OLAF je ohrozená. Tento ostrý nástroj je nevyhnutný, pretože upozornenia dozorného výboru sa v minulosti jednoducho ignorovali.

Po tretie, nezávislosť úradu OLAF tiež garantuje jeho povinnosť predkladať súdom fakty o prípade, ktoré by mohli predstavovať znaky trestného činu.

Štvrtým bodom je dôležitosť schopností a pevnosti charakteru zodpovedných ľudí. Po piate, som rád, že generálny riaditeľ OLAF je znova menovaný do funkcie. Tak skúsenosť, ako aj pracovný výkon sú tu dôležité.

Mali by sme sa vyhýbať očierňovaniu úradu OLAF. Skúsenosti ďalších protikorupčných orgánov ukazujú, že to neprospieva nikomu. Plne však súhlasím s pánom Böschom, že by sa mala zapojiť aj Rada. Žiadne francúzske ani české vysvetlenie nepríde. Dokonca tu ani nie sú zastúpení a nakoniec, takto systém jednoducho pracovať nemôže.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, naša rozprava sa koná v predvečer desiateho výročia vytvorenia úradu OLAF. Európsky úrad pre boj proti podvodom povstal z ruín skompromitovanej Európskej komisie Jacqua Santera, obvineného z korupcie a protežovania. Život ukázal, že OLAF má zásadný význam pre efektívne fungovanie správy EÚ. Jeho existencia a činnosť zároveň vysielajú signál členským štátom EÚ a pripomínajú im, že orgány Európskej únie sú predmetom neustáleho dohľadu, kontroly a skúmania. Práca úradu OLAF ako taká zvyšuje prestíž Európskych inštitúcií.

Súčasný projekt, ktorý je už v pokročilej fáze, má za cieľ posilniť rolu úradu OLAF po prvé zefektívnením jeho pracovných podmienok, po druhé zlepšením kvality jeho činnosti a po tretie, ako už poznamenali predchádzajúci rečníci, posilnením jeho nezávislosti – a tu by som chcel poďakovať pani spravodajkyni. Práca trvá už takmer štyri roky. Iniciovala ju Európska komisia s vedomím nešťastnej skúsenosti spred deviatich rokov, keď musela rezignovať. Dokument špecifikujúci rámec nového úradu OLAF bol predmetom konzultácií s Radou Európskej únie, Dvorom audítorov a Ombudsmanom pre ochranu osobných údajov. Je tiež dôležité, že sa okrem toho konalo verejné vypočutie – inými slovami sa tiež konzultovala verejná mienka. Návrhy z verejného vypočutia a zo zvláštnej správy Dvora audítorov viedli k významným zmenám a doplnkom v pôvodných návrhoch spred štyroch rokov. Napríklad sa ukázalo ako potrebné konkrétne uviesť podrobnosti spolupráce medzi úradom OLAF a členskými štátmi EÚ a s jej inštitúciami, orgánmi a organizáciami.

Kľúčovou otázkou je docieliť skutočné posilnenie nezávislosti úradu OLAF. Jeho personál by mal byť schopný pracovať v podmienkach úplnej nezávislosti. Tam, kde OLAF potrebuje vyšetriť pridelenie finančných prostriedkov EÚ, či už určených pre členské štáty, alebo na vonkajšiu pomoc, sa musí zaistiť účasť zainteresovaných tretích krajín a medzinárodných organizácií. Na zefektívnenie svojej práce musí mať OLAF záruku okamžitého automatického prístupu k databázam správy fondov Európskej únie, ako aj k všetkým databázam a dôležitým informáciám relevantných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ. Toto by bolo v protiklade k zabehnutej praxi v minulosti, kde sa tieto inštitúcie pevne obrnili proti akejkoľvek kontrole.

Členské štáty nemôžu úrad OLAF považovať za nepriateľa alebo nadbytočnú inštitúciu. Každý členský štát EÚ by mal vymenovať orgán, ktorý bude s úradom OLAF každodenne spolupracovať. Ako dobre vieme, nie všetkých 27 členských štátov zriadilo špecializované národné zložky na koordináciu boja proti finančným podvodom týkajúcim sa fondov EÚ. Potrebujeme úzku spoluprácu medzi úradom OLAF a Europolom, ako aj medzi úradom OLAF a Eurojustom.

OLAF tiež musí postupovať transparentne v otázkach svojich vyšetrovacích postupov a záruk, overovania zákonnosti svojich vyšetrovaní a odvolacích konaní u tých, ktorí už sú podozriví alebo sa čoskoro stanú podozrivými. Tam, kde ide o konanie zahŕňajúce členské štáty, by audity mohli vykonávať zástupcovia príslušných členských štátov. Zúčastniť by sa mohli zástupcovia súdnych orgánov, ako aj tí, ktorí sú zapojení do štruktúr úradu OLAF. Toto je hlavný zámer týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Zároveň však odmietam uplatňovanie prílišných sankcií u úradníkov európskych inštitúcií, ktorí sa previnili neoprávneným zverejnením informácií o konkrétnych úradoch a potenciálne korupčných praktikách. Prípad jedného kolegu, pána van Buitenena, dnes poslanca Európskeho parlamentu, ale predtým úradníka Európskej komisie, poukazuje na to, že tí, ktorí sa v minulosti stali obeťami, neboli tými, ktorí mali na svedomí zneužívanie fondov, ale tými, ktorí na toto zneužívanie upozorňovali, ktorí ho sledovali a odhalili. Nech je pre nás táto skúsenosť varovaním aj vo vzťahu ku konkrétnym ustanoveniam, týkajúcim sa pokút a sankcií uvaľovaných na tých, ktorí na nezákonné správanie upozornia.

Občania členských štátov často až príliš horlivo spájajú korupciu a zneužívanie s európskymi inštitúciami. Aby sme tejto tendencii mohli čeliť, potrebujeme väčšiu transparentnosť v činnosti orgánov EÚ a nepochybne aj lepšiu informovanosť o vyšetrovaniach a metódach používaných Európskou úniou na boj proti korupcii. Je veľkou chybou skrývať také informácie pod zámienkou, že ich zverejnenie poškodí prestíž EÚ. Práve naopak, musíme takéto veci zverejňovať, aby si občania a daňoví poplatníci členských štátov Európskej únie uvedomili, že nezametáme krádeže nehanebne pod koberec.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI MORGANTINI
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, toto je cvičenie vo vytváraní zákonov v rámci spolurozhodovacieho postupu. Znamená to spoluprácu medzi Parlamentom a Radou, ktorá tu však zjavne nie je prítomná. Buďme úprimní. Francúzske predsedníctvo to ani zamak nezaujíma. To tiež vysvetľuje jeho neprítomnosť. Veľmi dúfam, že pani Gräßleová dosiahne dohodu s českým predsedníctvom pri prvom čítaní, ale čosi mi hovorí, že sa to nestane. Ani Česi sa podľa mňa nebudú chovať práve rozhodne.

K piatim bodom, ktoré vymenoval pán Chatzimarkakis a ktoré plne podporujem, by som pridal ďalších desať, ktoré my vo Výbore pre kontrolu rozpočtu pokladáme spoločne s pani Gräßleovou za dôležité a ktoré vlastne považujeme za absolútne zásadné.

V prvom rade sme za lepšiu spoluprácu medzi úradom OLAF a Eurojustom, pokiaľ ide o výmenu informácií o cezhraničnej trestnej činnosti zahrňujúcej viac než dva členské štáty. Táto dohoda o spolupráci medzi úradom OLAF, Eurojustom a Europolom je nesmierne dôležitá.

Po druhé, chceli by sme, aby rola a povinnosti generálneho riaditeľa úradu pre boj proti podvodom OLAF, boli lepšie definované. Tak by sme totiž aj jeho mohli volať na zodpovednosť.

Po tretie, chceli by sme, aby boli lepšie definované úlohy zamestnancov úradu OLAF. Mala by sa zaviesť požiadavka, aby vyšetrovanie netrvalo dlhšie než 12 mesiacov a aby sa mohlo predĺžiť maximálne o 6 mesiacov. V prípade, že by vyšetrovanie trvalo viac ako 18 mesiacov, mal by o tom byť informovaný dozorný výbor.

Po štvrté, musia sa jasne posilniť práva obhajoby. Po piate, zdroje novinárov musia mať zabezpečenú konkrétnu ochranu. Po šieste, potrebujeme jasnejšie dohody, pokiaľ ide o rolu úradu OLAF a jeho vzťah s Európskym parlamentom a Výborom pre kontrolu rozpočtu.

Po siedme, potrebujeme jasné pravidlá o otvorenosti informácií určených pre verejnosť. Po ôsme, musí sa posilniť rola dozorného výboru, a to aj z hľadiska jeho zamestnancov a zloženia výboru ako takého. Mali by to byť odborníci menovaní na päť rokov, so skúsenosťou vo vyšetrovaní v oblasti súdnictva.

Po deviate, potrebujeme lepšie postupy pri menovaní generálneho riaditeľa. Po desiate, postavenie ľudí, ktorí upozorňujú na podvody, a vyšetrovaných osôb musí byť lepšie chránené.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, v mene skupiny GUE/NGL. (NL) Vážená pani predsedajúca, finančné toky EÚ sú náchylné na zneužívanie. Keďže veľká časť vyplácaných prostriedkov súvisí so spoločnou poľnohospodárskou politikou a regionálnymi fondmi, Únia sa dostáva do pozície obyčajného sprostredkovateľa. V dôsledku toho sa zodpovednosť delí medzi ďalších, ktorí sa k zvereným fondom správajú ako k svojim vlastným. Centrálne vyberanie finančných prostriedkov a ich následné rozdeľovanie medzi zainteresované strany alebo projekty v miestnych samosprávach alebo provinciách kontrolu ešte viac komplikujú.

Tento týždeň sme vyzvali Radu, aby odsúhlasila zvýšenie finančných prostriedkov na konzumáciu ovocia v školách. Takáto dohoda je dobrá pre zdravie detí, najlepšie sa však organizuje v menšom meradle na miestnej úrovni a nie v tom najväčšom meradle, ako to teraz vidíme v Európe. Možno sa nám podarí podstatne znížiť riziko zneužívania tým, že finančné toky zameriame na podporu rozpočtu alebo vyrovnávacie príspevky pre chudobnejšie regióny, pričom jediným kritériom bude to, že obyvatelia týchto oblastí musia mať možnosť využiť všetky príležitosti na to, aby vo svojom regióne mohli žiť a pracovať. Ak odstránime rozdiely v príjmoch, vytvoríme pracovné miesta a zabezpečíme dobré podmienky, veľká časť migrácie za prácou prestane byť potrebná. Tým sa zmenšia aj problémy, ktoré s tým súvisia.

Do tejto fázy sme sa ešte nedostali. Kým bude vyplácaným peniazom hroziť sprenevera, rozsiahle kontroly a dohľad nad zneužívaním finančných prostriedkov budú stále potrebné. Vysoká miera financovania a personálneho obsadenia však nestačia. Úrad na boj proti podvodom OLAF môže dobre fungovať len vtedy, ak je úplne nezávislý a kritický vo vzťahu ku Komisii a Rade. Pri vymenovaní súčasného riaditeľa sa neprihliadalo k odporúčaniu nezávislej výberovej poroty, ktorá navrhla sedem najvhodnejších kandidátov. Komisia od samého začiatku uprednostňovala ako kandidáta súčasného riaditeľa. Kolujú tiež reči o tom, že chce mať príliš veľký vplyv na výber zamestnancov, ktorí sú od neho príliš závislí. Nič z toho neprispieva k podpore dôvery v serióznosť boja proti podvodom. Mnoho voličov považuje túto chaotickú Európu za raj podvodníkov.

Navyše sa zdá, že osoby, ktoré chcú upozorniť na podvody, nemajú bezpečný spôsob, ako oznámiť svoje podozrenia týkajúce sa podvodov úradu OLAF. Ak sa ich činy dostanú na verejnosť, môžu byť za prezradenie tajných informácií potrestaní prepustením. Okrem toho až príliš často čakáme, kým sa škandál dostane na verejnosť vďaka tlači a kým sa na priestupky nezačne vzťahovať premlčacia lehota. Ani ustanovenia upravujúce vypočutie oboch strán sporu nie sú dostatočné. Príliš veľa vyšetrovaní sa oneskoruje alebo prerušuje pred dosiahnutím uspokojivého výsledku.

Správa pani Gräßleovej predstavuje prvé krôčiky správnym smerom. Mohla by viesť k väčšej nezávislosti úradu OLAF, menšej kontrole pracovných metód zo strany Európskej komisie a lepšej ochrane zúčastnených osôb. Moja skupina podporuje tieto prvé kroky, ale nevyvíjame snahu s ilúziou, že sa tým problém vyrieši. Bude potrebné ďalej posilniť dozorný výbor a spolurozhodovanie o zmene a doplnení tohto nariadenia č. 1073/1999 sa nesmie oneskoriť alebo zastaviť.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM.(SV) Vážená pani predsedajúca, korupcia, podvody a rôzne nezrovnalosti boli príčinou mnohých škandálov v histórii EÚ. Dôvera verejnosti v EÚ je nízka. Vo Švédsku hodnotíme dôveru Švédov v rôzne inštitúcie každý rok. Na vrchole nachádzame napríklad zdravotnícke služby, políciu a kráľovskú rodinu, nižšie potom politikov, odbory a večerníky. Úplne dole je Európska komisia a Európsky parlament. Toto usporiadanie sa nemení.

EÚ teda potrebuje efektívny orgán na boj proti podvodom. S úradom OLAF sme však mali zlú skúsenosť vrátane nedostatku nezávislosti, transparentnosti, tajného lobovania v súvislosti s menovaním generálneho riaditeľa a dozorného výboru.

Naša spravodajkyňa pani Gräßleová musela vyvinúť veľa úsilia, aby zaručila nezávislosť, transparentnosť a prísne dodržiavanie pravidiel. Vyzývam Parlament, aby vyslovil plnú podporu návrhu pani Gräßleovej. Je to dôležitý prvý krok na dlhej ceste EÚ k získaniu dôvery jej občanov, ak je to možné.

Dovoľte, aby som vás na záver obzvlášť naliehavo vyzval na podporenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som predložil ja sám. Požaduje, aby všetky orgány EÚ rešpektovali informačné zdroje novinárov.

Po škandalóznej Tillackovej afére, v ktorej si postup vedenia úradu OLAF zasluhuje ostrú kritiku, je táto reforma absolútne nevyhnutná. Bol to nakoniec Európsky súd pre ľudské práva tu v Štrasburgu, ktorý minulý rok pána Tillacka plne oslobodil. Ani OLAF, ani Európsky parlament, ani Európsky súdny dvor neprijali svoju zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, pre Európsku úniu je veľmi dôležité, aby mala efektívny a plnohodnotný úrad pre boj proti podvodom, o to viac, že sa zvyšujú rozpočty a narastá zahraničná pomoc bez toho, aby bolo vždy možné účinne monitorovať, či sa pridelené prostriedky vynakladajú racionálne. Domnievam sa, že verejná mienka, inými slovami daňoví poplatníci, o tom často pochybujú a majú na to dobrý dôvod.

Táto správa obsahuje veľké množstvo rozumných návrhov a ja ju budem podporovať, hoci sa domnievam, že by sa mala venovať väčšia pozornosť nezávislosti úradu OLAF. OLAF je generálnym riaditeľstvom Európskej komisie a politická zodpovednosť leží na podpredsedovi Komisie. Z hľadiska činnosti a výskumu je úrad nezávislý, ale tento hybridný štatút je prinajmenšom potenciálne problematický. Som presvedčený, že nezávislý štatút by len posilnil jeho vplyv.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, rád by som zablahoželal pani Gräßleovej. Naša spravodajkyňa sa pokúsila zmieriť všetky strany, takže vedela identifikovať súčasné problémy, nájsť praktické riešenia a vedela nájsť aj kompromis.

Stav vecí nie je v súčasnosti uspokojivý. Vidíme odmietnutie Dvora audítorov odsúhlasiť závierku EÚ po štrnásty raz za sebou pre množstvo nezrovnalostí a prípadov sprenevery, v ktorých figurujú peniaze EÚ. Je najvyšší čas podporiť prísnejší prístup k riešeniu zneužívania fondov EÚ. Keďže zriadenie úradu Európskeho verejného prokurátora sa odložilo, je najvyšší čas pokročiť v boji proti podvodom posilnením nezávislosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom a posilnením vyšetrovacích právomocí úradu OLAF.

V správe pani Gräßleovej je jeden dôležitý bod: posilnenie spolupráce s členskými štátmi. Hoci v nariadení stojí, že všetci národní a medzinárodní partneri musia poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, žiadny podrobný právny podklad pre takú spoluprácu nejestvuje. Keď príde na cezhraničnú spoluprácu pri boji proti podvodom, počet prekážok dokonca narastá. Preto je veľmi potrebné zmenené a doplnené nariadenie zahrnujúce lepšie riadenie spolupráce medzi OLAF a príslušnými orgánmi členských štátov. Európsky parlament je jedinou inštitúciou, ktorá má skutočne prostriedky na ochranu finančných záujmov EÚ. Ak nebudeme bojovať proti korupcii a podvodom my, nikto iný to za nás neurobí.

Na záver by som chcel upozorniť na jednu zaujímavosť. Kým európske krajiny sa v globálnom indexe vnímania korupcie v roku 2008 umiestnili medzi „najčistejšími krajinami“, podľa štúdií z poslednej doby sa tieto bohaté krajiny rady prikláňajú k používaniu nezákonných prostriedkov, napríklad úplatkov, pri podnikaní mimo Európy. Súhlasím so všetkými, ktorí tieto dvojaké meradlá považujú za neprijateľné.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Vážená pani predsedajúca, rada by som na začiatok pogratulovala pani Gräßleovej a najmä poďakovala za otvorenosť k podnetom a návrhom. Môžem povedať – a k tomu vám blahoželám – že ste dynamický pracovný tím úspešne doviedli k tým najlepším možným výsledkom. Gratulujem vám, pani Gräßleová!

Verím, že najdôležitejším prvkom tohto textu, za ktorý aspoň moja skupina bojovala a na ktorý sa sústredila pozornosť pani Gräßleovej, je zárukou, že budú chránené práva vyšetrovaných občanov.

Princípy prezumpcie neviny, ochrany súkromia a dôvernosti informácií, procesné záruky a tiež Charta základných práv Európskej únie budú odteraz kľúčovými bodmi tohto regulačného postupu pri vyšetrovaniach vedených úradom OLAF. Chceme, aby sa to publikovalo čo najskôr a odoslalo – vlastne musí sa to odoslať – poradcovi pre revíziu vymenovanému na tento účel, aby bolo možné odpovedať na sťažnosti občanov do 30 pracovných dní.

Posilnila sa aj rola dozorného výboru. Ten musí chrániť nezávislosť úradu OLAF prostredníctvom pravidelného monitorovania vykonávania tejto vyšetrovacej funkcie. Okrem toho, a to je niečo, čo musím zdôrazniť a čo, predpokladám, zdôrazní aj pani Gräßleová, môže sa dostaviť pred Súdny dvor rovnako ako generálny riaditeľ, ktorý tiež môže predvolávať inštitúcie pred Súdny dvor. O to sa pani spravodajkyňa veľmi zasadzovala. Takto bude tiež rola generálneho riaditeľa úradu OLAF lepšie chránená a bude mať väčšie záruky.

Posilnila sa aj úloha Európskeho parlamentu v zmierovacom postupe medzi inštitúciami. Domnievam sa, že je to dôležitý a inovačný prvok. Hoci by sme radšej nezvyšovali dobu predĺženia lehoty, pretože dva roky sa nám zdajú príliš dlhá doba, chápeme, že vyšetrovanie môže byť niekedy ťažké a zložité. Dúfame však, že Komisia – a tu musím tiež poďakovať pánu Kallasovi za jeho otvorenosť a za podporu, ktorú nám poskytol – nám po štvorročnom období, keď by nám mala byť predložená správa o vykonávaní nariadenia, bude schopná povedať, ako môžeme dosiahnuť zlepšenie v tomto bode a skrátiť dobu vyšetrovania čo najviac.

Stále dúfame v to, že bude Európsky verejný prokurátor, čo je želanie, ktoré máme spoločné s pani spravodajkyňou. Ďakujem vám, pani Gräßleová!

 
  
MPphoto
 

  Paul van Buitenen (Verts/ALE).(NL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, som veľmi smutný. Návrh pani Gräßleovej znamená, že sa úradu OLAF neuvážene udeľujú ďalšie právomoci, kým OLAF sám nepodlieha náležitému dozoru. V roku 1999 vtedajší Výbor múdrych predpovedal, že OLAF ako interný úrad Komisie odmietne pracovať s bezmocným dozorným výborom. Výsledky všetci jasne vidíme. Vedenie úradu OLAF a najmä jeho generálny riaditeľ sa nemuseli obávať zodpovednosti a kontroly a robili jednu chybu za druhou. Vopred rozhodnutý výber nových zamestnancov, porušovanie práv na obhajobu, zatajovanie dôkazov a predkladanie trestných spisov po uplynutí lehôt na podanie žaloby. Pièce de résistance je vymyslené obvinenie vznesené úradom OLAF proti novinárovi, ktorý bol na vkus úradu OLAF až príliš dobre informovaný. V skutočnosti sa OLAF-u dokonca podarilo získať príkaz na domovú prehliadku, pri ktorej novinárovi skonfiškovali osobný majetok. Následne OLAF celé roky klamal Komisii, Parlamentu, súdom, ombudsmanovi i verejnému prokurátorovi v Belgicku a v Nemecku o tom, čo sa skutočne stalo. OLAF v skutočnosti vyslal svojich vlastných vyšetrovateľov s nepravdivými informáciami. Kam to až môže zájsť?

Komisia si je toho vedomá a vraví, že to musí skončiť, ale tvrdí, že nemá oprávnenie konať. Práve preto Komisia tento návrh stiahla. Ako ste už povedali, bol pripravený s tými najlepšími úmyslami. Z čoraz lepšej predstavy, ktorú máme o súčasných nedovolených postupoch, však vyplýva potreba, aby OLAF monitoroval iný nezávislý orgán, čím sa blíži ku koncu jedna z možností, o ktorej ste sama hovorili. Riešením je nezávislý OLAF, ktorý pracuje nezávisle od Komisie a pod kompetentným dozorom, ktorý nevymenúvajú politici, ale verejní prokurátori členských štátov, kým sa nevytvorí niečo ako európska verejná prokuratúra.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, to, že má Európska únia taký zlý verejný imidž, bohužiaľ do značnej miery súvisí s úradom OLAF. Súhlasím s predchádzajúcim rečníkom, že OLAF nie je ani ryba, ani rak a že sa chová s príznačnou svojvoľnosťou. Zamestnanci úradu OLAF za mnou chodia a vravia mi, že situácia je skutočne skľučujúca, že sa uplatňujú dvojaké meradlá a že nie sú stanovené žiadne jednoznačné normy. Jeden zamestnanec úradu OLAF dokonca prirovnal jeho praktiky k praktikám tajnej polície, inými slovami k nedemokratickej inštitúcii. Bolo to, samozrejme, opäť v súvislosti s takzvanou Galvinovou správou, internou správou, v ktorej sa hovorí o mnohých praktikách poslancov Európskeho parlamentu, ktoré by viedli k rozsiahlemu vyšetrovaniu, keby OLAF uplatňoval rovnaké meradlá na všetkých vrátane Herberta Böscha, ktorý sa označuje za otca úradu OLAF.

Čo sa v tomto prípade deje, medzi inými, s nemeckými poslancami? A čo sa deje s mnohými ďalšími poslancami? Miesto toho, aby OLAF zaujal správny postoj a urobil to, čo sa urobilo v mojom prípade, inými slovami, povedal, že tam, kde je jasné podozrenie z podvodu, napríklad pri daňových únikoch alebo pri nezákonnom financovaní strán, konáme z vlastnej iniciatívy, stiahne sa a nerobí nič. Samozrejme, toto tiež úzko súvisí s osobným prístupom súčasného generálneho riaditeľa. To je úloha pre vás, pán komisár. To, čo sa tu odohráva, nemožno nazvať demokraciou. V mojom prípade si vymysleli technické chyby a vyšetrovali a vyšetrovali. Nakoniec sa ukázalo, že na obvineniach nie je ani kúsok pravdy, čo bolo pre OLAF veľmi nepríjemné.

Keď sa však vyskytne podozrenie na podvod, ktoré by mohlo byť pravdivé, neurobí nič a jednoducho sa tvári, že nič nevidí. Preto som toho názoru, že mnoho úradníkov EÚ pracuje rovnakým spôsobom ako OLAF a že takýto byrokratický aparát EÚ nemožno ďalej podporovať, že veľa úradníkov by malo byť postavených pred súd a že potrebujeme skutočnú demokraciu na európskej úrovni a s oddelenými právomocami a nie úrad OLAF, aký máme teraz!

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Vážená pani predsedajúca, chcel by som na objasnenie uviesť, že pán Martin, ktorý práve prichádza, v jednom zo svojich argumentov povedal, že OLAF mal pána Böscha vyšetrovať. Toto by nemalo byť dovolené. Znamenalo by to, že v tomto prípade existuje podozrenie na podvod, pretože ja viem, že OLAF môže viesť vyšetrovanie len v prípade podozrenia na podvod.

O vyriešenie tohto problému by som požiadal predsedníctvo. Odmietam toto obvinenie. Niečo také by malo byť zakázané! Dúfam, že sa proti pánovi Martinovi prijmú príslušné opatrenia. Bez dôkazov tvrdil, že OLAF mal začať konanie proti pánovi Böschovi a ďalším nemeckým kolegom. To sa nemalo stať a ja očakávam, že sa tento prípad bude riešiť.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, členské štáty, Europol a Eurojust sa teraz budú musieť pravidelne zaoberať zisteniami úradu OLAF.

Informácie poskytnuté Európskym úradom pre boj proti podvodom sa budú odovzdávať priamo polícii a systému súdnictva a budú záväzné. Ako člen Výboru pre regionálny rozvoj vrelo vítam túto reformu. OLAF musí využívať svoje nové právomoci, pretože štrukturálne fondy sú pre nás veľkým problémom. Počet nezrovnalostí sa dramaticky zvýšil a výška škôd narástla z 43 miliónov EUR v roku 1998 na 828 miliónov EUR v roku 2007. Tento nárast je neprijateľný. Preto je dobré, že zdokonaľujeme kontrolné prvky a postup stíhania. Musíme však tiež viac tlačiť na členské štáty, aby zverejňovali mená príjemcov finančnej podpory.

Mali by sme tiež vysvetliť jednu z príčin jej zneužívania. Som toho názoru, že keď prideľujeme finančné prostriedky, kladieme primalý dôraz na zodpovednosť regiónov. Preto musíme zvýšiť povinné spolufinancovanie regiónmi a navrhovateľmi projektov a musíme ponúknuť viac programov založených na pôžičkách. Ak sa príjemcovia finančných prostriedkov viac stotožnia s potenciálnym dlhodobým úspechom svojich projektov, bude menej zneužívania peňazí a menej práce pre OLAF.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, ešte než vyjadrím svoj názor, mám jednu poznámku ku kolegovi pánovi Martinovi. Niektoré jeho argumenty sú veľmi hodnotné, ale ak už zvolil prístup podobný streľbe z brokovnice, mal by dbať na to, aby nezasiahol takých poctivých, slušných a dobrých ľudí ako pán Bösch. Poznám ho ako predsedu Výboru pre kontrolu rozpočtu, a hoci máme na mnoho vecí odlišný názor, je to presne taký človek, ako som ho opísal.

Na probléme úradu OLAF ma znepokojuje to, že v ňom dochádza k veľkému konfliktu záujmov. Nejde nevyhnutne o OLAF ako taký, ale o zvláštny vzťah, na základe ktorého je súčasťou Komisie, hoci je občas poverený tým, aby tento orgán vyšetroval. Preto sa mi nepáči, že OLAF, ktorý vznikol v nadväznosti na Správu múdrych z roku 1999 – a táto správa požadovala, aby bol nezávislý od Komisie – venuje čoraz menej času vyšetrovaniu vnútorných záležitostí Komisie. Niektoré z jeho vyšetrovaní sú nepochybne veľmi sexi a vzrušujúce, ale nie som presvedčený, že správa pani Gräßleovej sa zameriava na problémy nezávislosti úradu OLAF týmto spôsobom.

A znepokojuje ma aj to, že je v ňom ešte ďalšia úroveň konfliktu záujmov. Malo by byť dovolené, aby zamestnanci úradu OLAF mali príbuzných v zložkách inštitúcií EÚ, ktoré by mohli vyšetrovať? Nemali by sme my – teda Parlament, ktorý už svojim poslancom zakázal zamestnávať svoje manželky a manželov – teraz túto výzvu rozšíriť a povedať, že v akejkoľvek inštitúcii EÚ by mal pracovať len jeden člen rodiny, aby sa zabránilo budúcim konfliktom záujmov?

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že je zvlášť dôležité, aby úrad OLAF rozlišoval dezinformovanie, ktoré sa v niektorých prípadoch kontroluje mimo Európy, a byrokratické zmluvy, ktoré majú často 50 až 60 strán, ako aj príručky s viac ako 600 stranami, v ktorých sa, samozrejme, nachádza najviac chýb.

Mali by sme si jasne povedať, že prehľadné a jednoduché nariadenia sa dodržiavajú oveľa jednoduchšie ako tie zložité a podrobné. Preto osobitne vyzývam Radu, aby čo najskôr zlepšila základné podmienky. Úrad OLAF potrebujeme v záujme transparentnosti a spravodlivosti v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. Vážená pani predsedajúca, som vďačný za všetky pripomienky, ktoré veľmi jasne vyjadrujú kontroverznú povahu tejto témy.

Ako spomenula pani Gräßleová, tento návrh bol podaný v roku 2004, keď bola situácia úplne odlišná.

Páči sa mi výraz „ide o konflikt záujmov“. Ide o zjavný inštitucionálny konflikt záujmov medzi nezávislosťou a zodpovednosťou. Musíme naďalej pracovať a diskutovať o tejto problematike. Nech sa stane čokoľvek, nemôže sa to stať bez spolupráce Parlamentu, Rady a Komisie pri hľadaní riešenia tohto konfliktu záujmov. Ako som už povedal, nemáme veľa možností, len niekoľko. Väčšina z vás jednoznačne podporuje myšlienku väčšej nezávislosti, ktorá tiež znamená väčšiu zodpovednosť. Pozrime sa, aké máme možnosti. V rámci Komisie sú určité jasné obmedzenia. Je úplne zrejmé, že generálne riaditeľstvo sa nemôže nezávisle obracať na súdy – neumožňuje to právny rámec.

Veľmi dôležitý bod, ktorý mnohí z vás spomenuli, je právo obrátiť sa na členské štáty. Znova je to Komisia, ktorá vykonáva činnosť v členských štátoch, a rozsah zapojenia Komisie, ktorá je prijateľná pre členské štáty, má zrejmé obmedzenia. Komisia sa za činnosti úradu OLAF zodpovedá Parlamentu a verejnosti, takže by sme veľmi radi mali nezávislejší úrad OLAF s osobitným absolutóriom, ktorý by sa mohol nezávisle obracať na súdy a byť nezávisle zodpovedný. Uvítali by sme všetky spomínané skutočnosti, ako aj veľmi jasný dohľad nad vyšetrovaniami a ich obsahom.

V súčasnosti nemáme verejného prokurátora. Čakáme na vytvorenie tejto funkcie, ale zatiaľ musíme nájsť nejaké iné riešenia. Dovoľte, aby sme v tejto práci pokračovali. Ako som už povedal, na základe tejto diskusie vypracujeme štúdiu. Teším sa na plodné diskusie o tejto problematike s váženými poslancami a spravodajcami.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, spravodajkyňa. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, ďakujem za túto rozpravu. Verím, že pán komisár si teraz uvedomil, aký význam má nezávislosť úradu OLAF pre tento Parlament. Tiež by som bola rada, keby táto rozprava bola súčasťou diskusie, ktorej sa teraz budeme venovať. Chcela by som vás požiadať, aby sme túto diskusiu začali postupne, aby sme si vymieňali názory o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a aby sme ju neukončili slovami „to sa nedá“. To je vôľa Parlamentu. Sme súčasťou spolurozhodovacieho postupu a budeme požadovať, aby sa na tomto postupe zúčastnila aj Európska komisia. Máte našu podporu. Chceme, aby ste si ponechali vplyv na úrad OLAF, ale musíte ho uplatňovať na správnom mieste a poskytnúť úradu OLAF silnejšiu podporu ako predtým.

Sme len čiastočne spokojní, čo je tiež výsledkom práce Európskej komisie. Pred sebou máme mnoho tém, ktoré si vyžadujú vážnu diskusiu. Som pripravená na túto úlohu a teším sa na rozpravu. Bola by som však rada, keby mala Komisia na začiatku rozpravy akúsi uvoľňovaciu rozcvičku, pretože aj keď spolu zasadneme, nič z toho, čo ste dnes predložili, nie je skalopevne dané a nemenné. Musíme sa vážne rozprávať o tom, čo je možné a čo nie.

Chcela by som odmietnuť dva body. Prvým je poškodené meno úradu OLAF, ktorý niektorí kolegovia poslanci očierňujú na základe vlastných úzkoprsých záujmov. Ide o poškodené meno, čo však nemá nič spoločné so skutočnosťou. Chcela by som vás ubezpečiť, že úrad OLAF vie o tom, že takto ho nevníma väčšina tohto Parlamentu. Sme presvedčení, že úrad OLAF vykonáva dôležitú prácu. To platí aj v prípade pána Martina. Nešlo o prípad, ktorý by sa nezakladal na pravde. Pravdou však bolo, že úrad rakúskeho štátneho prokurátora nechcel nadviazať na výsledky vyšetrovania úradu OLAF. To sa často stáva.

Aj vy, pán Martin, musíte povedať pravdu v tomto Parlamente. Rovnako to platí aj pre vás. Chcela by som povedať pánovi van Buitenenovi, že mi je veľmi ľúto, že ste neprijali ponuky na spoluprácu. Rozprávali sme sa spolu dvakrát, ale neverím, že sa dokážete pozerať na úrad OLAF na základe jednotlivých prípadov. V jednotlivých organizáciách sa zakaždým niečo nepodarí, ale pri pohľade na celú organizáciu na základe týchto jednotlivých prípadov nevzniká správny dojem. Pokúšam sa na to pozerať inak. Chcela by som situáciu úplne vysvetliť. Osobne si vás hlboko vážim a čítala som všetky vaše knihy. Som však presvedčená, že pracujeme rôznymi spôsobmi. V politike vždy podstupujeme riziko, že dospejeme k nesprávnemu záveru, pretože sa zameriame na jednotlivé prípady.

Verím, že správa, ktorú máme pred sebou, je dobrá.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, odvolávam sa na články 145 a 149 o osobných vyhláseniach, ktoré mi umožňujú hovoriť tri minúty. To, čo sa tu odohráva, je škandalózne. Úrad OLAF robí závery bez dôkazov a obviňuje ma na základe vlastných vyšetrovaní. Takýto postup mal obrovský vplyv na náš úspech vo voľbách v roku 2006. O rok neskôr štátny prokurátor rozhodol, že mohlo nastať niekoľko malých technických chýb, ale tie za žiadnych okolností nie sú dôvodom na akékoľvek vyšetrovanie. Neprebehli žiadne konania a celá vec sa ukončila. Vôbec nič sa nestalo.

Slová pani Gräßleovej sú očierňovaním. Ide o neustávajúci pokus o zničenie mojej reputácie. Presne takýmto spôsobom úrad OLAF využíva situáciu. Ak úrad OLAF dospeje k záveru, ale členské štáty nič neurobia, potom je daná osoba stále vinná. To je absolútny škandál! Kde vidíte v tomto škandalóznom prípade dvojitý meter, pani Gräßleová? Dvojitý meter spočíva v skutočnosti, že v prípade jednoznačne podozrivých okolností súvisiacich s poslancami tohto Parlamentu alebo súvisiacich s inými poslancami neprebieha žiadne vyšetrovanie a vôbec nič sa nedeje. Toto je podkopávanie demokracie v Európe. Dochádza k tomu preto, že tajný nástroj, ktorý je pod politickou kontrolou sa používa na vyjadrovanie a vystupovanie proti nepríjemným oponentom a vtedy dochádza k pokusom na vyťaženie z tejto situácie a objavujú sa jednoznačne nepravdivé informácie, aj napriek tomu, že vládne inštitúcie – osobne mám vysokú mienku o relatívne nezávislom rakúskom súdnictve – tvrdia, že sú klamlivé. Je to zaucho každému voličovi a zaucho dôveryhodnosti Európy. Ak vás zvolí 14 % voličov, a potom ste takýmto spôsobom ponížení a opakovane o vás kolujú nepravdivé skutočnosti, zničí sa systém, ktorý bol predtým považovaný za spravodlivý a zjednocujúci. Poškodzujete Európu a ničíte demokraciu, pani Gräßleová!

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

 

5. Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie (O-0085/2008 – B6-0479/2008), ktorú Komisii predložil pán Ouzký v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o preskúmaní odporúčania 2001/331/ES a v ktorom sú uvedené minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký, autor. – Vážená pani predsedajúca, nie je ľahké vystúpiť po takej mimoriadne živej diskusii a prejsť na ďalšiu tému!

Rád by som zdôraznil, že dobré a dôsledné vykonávanie právnych predpisov na ochranu životného prostredia je zásadné pre ich dôveryhodnosť, na zabezpečenie rovnakých podmienok a dosiahnutie cieľov v tejto oblasti. Otázka environmentálnych inšpekcií je preto veľmi dôležitá pre prácu môjho výboru – Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

14. novembra Komisia zverejnila oznámenie o environmentálnych inšpekciách v členských štátoch. Týmto oznámením sa preskúmalo odporúčanie 2001/331/ES Európskej komisie, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií.

Oznámenie obsahuje niekoľko znepokojivých správ. Uvádza sa v ňom, že informácie predložené členskými štátmi o vykonávaní odporúčania sú neúplné alebo je ťažké ich porovnať. Uvádza sa v ňom, že stále existujú veľké rozdiely v tom, ako sa vykonávajú environmentálne inšpekcie v EÚ. Uvádza sa v ňom, že rozsah odporúčania nie je primeraný a že nezahŕňa mnoho dôležitých aktivít, ako napríklad program Natura 2000 a kontrolu nezákonnej prepravy odpadu. Uvádza sa v ňom, že sa nerealizujú inšpekčné plány, a tam, kde existujú, často nie sú verejne prístupné.

Môj výbor si s obavami všimol závery Komisie, z ktorých vyplýva, že nie je možné zabezpečiť úplné vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Nielenže by to viedlo k pokračujúcemu poškodzovaniu životného prostredia, ale aj k narušeniu konkurencie v členských štátoch a medzi nimi.

Môj výbor preto sformuloval štyri otázky pre Komisiu, ktoré môžeme zhrnúť nasledovne. Po prvé, prečo chce Komisia tak veľmi zmeniť a doplniť odporúčanie – prečo nenavrhne smernicu o environmentálnych inšpekciách? Po druhé, prečo sa Komisia rozhodla pre postup, ktorý zaberie mnoho času namiesto toho, aby pridala požiadavky týkajúce sa environmentálnych inšpekcií k jednotlivým existujúcim smerniciam? Po tretie, prečo nie je Komisia pripravená na použitie smernice, aby definovala termíny, ako napríklad „inšpekcia“ a „audit“, ktoré si členské štáty interpretujú rozdielne? Po štvrté, prečo Komisia nie je pripravená na transformáciu siete IMPEL na účinnú zložku environmentálnej inšpekcie v EÚ?

Chcel by som sa Komisii vopred poďakovať za odpoveď a chcel by som skončiť zdôraznením, že podľa môjho názoru by sa vykonávaniu a presadzovaniu právnych predpisov na ochranu životného prostredia mala venovať rovnaká politická pozornosť ako prijatiu právnych predpisov v Komisii, Rade a Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že okrem zásad boja proti podvodom môžem predstaviť aj moje zelené zásady, takže zmena témy je pre mňa potešením. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za diskusiu na veľmi dôležitú tému o environmentálnych inšpekciách.

Parlament a Komisia uznali potrebu celoeurópskej činnosti a prijali odporúčanie o environmentálnych inšpekciách v roku 2001. Jeho cieľom bolo stanoviť spoločné kritériá environmentálnych inšpekcií na zabezpečenie lepšieho a dôslednejšieho vykonávania právnych predpisov na ochranu životného prostredia v Spoločenstve.

Vtedy prebiehala dlhá diskusia o tom, či tieto kritériá budú alebo nebudú záväzné. Ako kompromis bolo prijaté nezáväzné odporúčanie. Členské štáty sa ho zaviazali v plnej miere realizovať a Komisia bola požiadaná o preskúmanie tohto rozhodnutia na základe skúseností s realizáciou odporúčania zo strany členských štátov.

Komisia začala proces preskúmania oznámením z novembra 2007. V tomto oznámení Komisia skonštatovala, že aj keď odporúčanie viedlo k zlepšeniam v oblasti environmentálnych inšpekcií v niektorých členských štátoch, nerealizovalo sa, žiaľ, v plnej miere vo všetkých členských štátoch.

Komisia teda predložila svoje predbežné stanoviská o možnom spôsobe zlepšenia situácie. Toto sú opatrenia, ktoré považujeme za nevyhnutné: po prvé, úpravu odporúčania tak, aby bolo dôraznejšie a prehľadnejšie vrátane mechanizmu na lepšie vykazovanie; po druhé, v prípade potreby v jednotlivých smerniciach doplniť odporúčanie o právne záväzné požiadavky týkajúce sa inšpekcie; a po tretie, naďalej podporovať výmenu informácií a osvedčených postupov medzi inšpektorátmi v prostredí siete IMPEL.

Komisia teraz zhromažďuje informácie ďalších inštitúcií a zainteresovaných strán o týchto prvotných návrhoch a potom predstaví svoje záverečné návrhy.

Teraz sa dostávam k predloženým otázkam, ku ktorým by som chcel povedať tieto poznámky.

Po prvé, chcel by som vysvetliť, že stanoviská uvedené v oznámení Komisie z novembra 2007 nevylučujú možnosť, že Komisia v budúcnosti predloží návrh smernice o environmentálnych inšpekciách. Komisia vo svojom oznámení vyjadruje stanovisko, že na zabezpečenie efektívnych environmentálnych inšpekcií sú potrebné celoeurópske právne záväzné pravidlá. Z tohto hľadiska sme v rovnakej pozícii ako Parlament.

Otázkou však je, či by takéto pravidlá mali byť horizontálne a či by sa mali vzťahovať na všetky environmentálne inšpekcie alebo či by mali byť odvetvové a vzťahovať sa na špecifické zariadenia alebo činnosti.

Obidva tieto prístupy majú svoje výhody a nevýhody. Zaviesť horizontálny prístup by bolo jednoduchšie a rýchlejšie. Na druhej strane, odvetvový prístup by nám umožnil lepšie sa zamerať na špecifické aspekty rôznych zariadení alebo činností. Napríklad požiadavky na inšpekcie prepravy odpadu sa úplne líšia do požiadaviek na inšpekciu priemyselných zariadení. Dôraznejším zameraním sa na cieľ by sme mohli stanoviť efektívnejšie požiadavky.

Odvetvový prístup je do určitej miery prístupom, ktorý už niekoľko rokov uplatňujeme. Napríklad v smernici Seveso II máme ustanovenia o inšpekciách zariadení určených na prevenciu pred haváriami. Ukázalo sa, že tieto ustanovenia sú veľmi úspešné. Požiadavky na inšpekcie sme teraz zahrnuli do nášho návrhu na revíziu smernice IPPC.

Ďalšou oblasťou, v ktorej vidíme potrebu ďalšej činnosti, je realizácia nariadenia o preprave odpadu v EÚ. Rastúci problém nezákonnej prepravy odpadu predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Máme jasný dôkaz o nezákonnej preprave odpadu zaznamenaný počas spoločných inšpekcií zameraných na prepravu odpadu v EÚ, ktoré koordinuje sieť IMPEL. Nedávne údaje o obchode a štúdie o exporte určitých druhov odpadu, najmä elektrického a elektronického odpadu a vozidiel po skončení životnosti, naznačujú, že EÚ opúšťa značné množstvo odpadu.

V mnohých prípadoch ide pri tejto preprave o porušenie zákazov exportu podľa nariadenia o preprave odpadu v EÚ. Závažné prípady exportu z EÚ s cieľom dumpingového obchodu s odpadom v rozvojových krajinách, napríklad prípad Pobrežia Slonoviny v roku 2006, rovnako ako nedávna správa organizácie Greenpeace o nezákonne prepravenom odpade do Západnej Afriky, zvýrazňujú závažnosť tohto problému.

Komisia v súčasnosti skúma potrebu ďalších iniciatív vrátane zlepšených legislatívnych požiadaviek s cieľom presadzovať a posilňovať inšpekcie a kontroly prepravy odpadu.

Ako sme uviedli v našom oznámení, vidíme tiež potrebu stanovenia spoločných definícií termínov, ktoré sú pre inšpekcie dôležité. Myslíme si, že na tento účel bude horizontálne odporúčanie vhodným nástrojom.

Čo sa týka myšlienky transformácie siete IMPEL na zložku environmentálnej inšpekcie EÚ, sieť IMPEL bola vytvorená ako neformálna sieť inšpekčných orgánov členských štátov. Jej cieľom je uľahčiť výmenu informácií a osvedčených postupov medzi ľuďmi, ktorí v členských štátoch v skutočnosti uplatňujú právne predpisy na ochranu životného prostredia. Myslím si, že by sme mali zachovať túto úlohu siete IMPEL v oblasti zhromažďovania skúseností inšpektorov a umožnenia neformálnej výmeny myšlienok na európskej úrovni.

Čo sa týka Komisie, budeme naďalej podporovať sieť IMPEL a posilňovať našu úspešnú spoluprácu. Tento rok sa sieť IMPEL transformovala z neformálnej siete na medzinárodné združenie. Sieť IMPEL sa tým zviditeľní, ale tiež sa pre ňu otvoria nové možnosti činností. Ísť ešte ďalej a vytvoriť zložku environmentálnej inšpekcie EÚ s právomocami členských štátov vstúpiť a obrátiť sa na Súdny dvor je zaujímavá a ambiciózna myšlienka. Museli by sme však vyriešiť dôležité právne a inštitucionálne otázky.

Mali by sme sa tiež pozrieť na nástroje na zlepšenie presadzovania právnych predpisov EÚ na ochranu životného prostredia, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii a zvážiť, či by bolo možné ďalej ich rozvíjať alebo lepšie používať. Napríklad prípady horizontálneho porušenia, ktoré Komisia zaviedla voči členským štátom za sústavné nepresadzovanie určitých povinností, napríklad pokiaľ ide o prítomnosť tisícok nezákonných skládok v niektorých členských štátoch, čo viedlo k vymedzeniu stratégií lepšieho presadzovania v členských štátoch.

Ďalším príkladom iniciatívy, ktorá viedla k lepšiemu presadzovaniu, je spoločná inšpekcia prepravy odpadu v Spoločenstve organizovaná v rámci siete IMPEL s podporou Komisie. Zvážili by sme spôsoby, ako posilniť túto spoluprácu a podporiť všetky členské štáty, aby sa na nej zúčastnili.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, v mene skupiny PPE-DE. Vážená pani predsedajúca, slová pána komisára sú pre mňa skôr sklamaním. Viem, že zastupuje pána Dimasa a nemohol urobiť nič iné okrem toho, že prečítal, čo mal napísané, ale myslím si, že by sme potrebovali niečo viac.

Právne predpisy na ochranu životného prostredia sú niečím, za čo je väčšina ľudí – možno aj všetci ľudia – v tomto Parlamente – hádam aj vrátane strany UKIP, ktorej poslanci tú zjavne nie sú, pretože si možno práve žehlia národné vlajky.

Problém je v tom, že nevieme, čo sa deje v členských štátoch, a návrhy z Európskej komisie len veľmi pomaly napredujú k zlepšeniu situácie. My vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme stále za to, aby sme mali radšej smernicu ako odporúčanie. Ja osobne nerozumiem, prečo by sme nemohli mať všeobecnú smernicu týkajúcu sa environmentálnych inšpekcií a doplnené špecifické pravidlá k špecifickým smerniciam tam, kde je to vhodné.

Dovoľte, aby som sa vrátila k otázke zložky environmentálnej inšpekcie EÚ. Možno je trochu zvláštne, že táto myšlienka vychádza z úst britskej konzervatívnej poslankyne – voľte modrú, správajte sa ekologicky – ale naozaj ju potrebujeme, pretože inak bude Komisia úplne závislá od toho, že členské štáty jej poskytnú len informácie, ktoré budú samy chcieť.

Je nezvyčajné, že deväť rokov po tom, ako vstúpila do platnosti smernica o skládkach odpadov, Španielsko sa teraz zodpovedá pred Európskym súdnym dvorom za to, že sa na jeho území nachádza 60 000 nezákonných skládok odpadu, čo je viac ako pol milióna ton nezákonne vyhodeného odpadu. Určite viete, čo sa odohráva južne od Neapolu. Smernica o vtákoch prijatá v roku 1979 sa stále vo veľkom zanedbáva.

Komisia často zisťuje, že jej obžaloby pred Súdnym dvorom o environmentálnych záležitostiach pochádzajú od súkromných osôb. Nemyslím si, že je to postačujúce. Mali by sme povedať občanom Európy, že si nemôžeme byť istí dodržiavaním právnych predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré prijímame. A to vzhľadom na skutočnosť, že sa pozeráme na právne predpisy týkajúce sa zmeny klímy, čo je veľmi vážne. Musíme sa vrátiť k otázke zložky environmentálnej inšpekcie EÚ, ktorú plne podporujem.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska, v mene skupiny PSE. (PL) Vážená pani predsedajúca, v mene mojej skupiny a ako poslankyni Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín mi dovoľte, aby som týmto otázkam vyjadrila plnú podporu. Stotožňujem sa s obavami kolegov poslancov vyjadrenými v týchto otázkach.

Oznámenie Komisie z novembra 2007 naozaj vyvoláva mnoho nejasností a pochybností medzi všetkými zainteresovanými v oblasti životného prostredia a tými, ktorí si želajú, aby environmentálne právo v Európskom parlamente nielen vznikalo, ale aj sa presadzovalo, a to v zmysle jeho pôvodného zámeru.

Ak to chceme dosiahnuť, potrebujeme zaviesť efektívny systém monitorovania a dodržiavania zákona, ktorý sme stále nevypracovali. Máme vnútroštátne systémy, ktoré pracujú odlišne a rozdielne, zatiaľ čo na úrovni EÚ máme odporúčanie. Ako všetci vieme, odporúčania nie sú záväzné. Stanovuje to článok 249 Rímskej zmluvy, ktorý definuje rozdiely medzi smernicou a odporúčaním. Preto by som chcela Komisiu požiadať, aby sa so všetkou vážnosťou zaoberala touto záležitosťou a predstavila celý systém monitorovania, kontroly a následného vykazovania inšpekcií vo forme záväzného nástroja, smernicu o dodržiavaní environmentálneho práva v Európskej únii.

Nemôžeme nechať túto záležitosť v súčasnom stave a nemôžeme očakávať, že sa zmenou a doplnením odporúčaní z roku 2001, teda pridaním nových povinností členského štátu do odporúčania, niečo zmení. Pán komisár, tým sa vôbec nič nezmení. Faktom je, že ak chceme mať efektívne environmentálne zákony, musíme mať efektívny systém ich presadzovania a monitorovania.

Ešte raz: pýtali ste sa, či by sme mali zaviesť nariadenia odvetvového alebo globálneho monitorovania. Na druhej strane sa pýtam, či chcete chrániť životné prostredie ako celok alebo len jednotlivé odvetvia. To je moja odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM.(NL) Vážená pani predsedajúca, za posledné roky sme v Európskom parlamente prijali veľké množstvo právnych predpisov na ochranu životného prostredia. Životné prostredie je hlavným bodom programu, a to oprávnene. Dôležité však nie je len vytvárať právne predpisy: musíme ich tiež realizovať a presne v tom spočívajú problémy. Podľa informácií z Európskej komisie zanecháva implementácia politiky životného prostredia niečo, čo má byť časom žiaduce. Aktuálna politika environmentálnych inšpekcií je zahrnutá v odporúčaní, ktoré sa v rôznych členských štátoch interpretuje celkom rozdielne. Objavili sa informácie, že environmentálne inšpekcie sa nevykonávajú úplne, čo znamená, že aj napriek existujúcim právnym predpisom na ochranu životného prostredia nie sú vždy pre životné prostredie prínosom. Ak chceme, aby sa zvýšila kvalita životného prostredia, musíme predovšetkým zaviesť efektívne kontroly na zabezpečenie implementácie týchto právnych predpisov.

Pán komisár, tvrdíte, že predkladáte svoje zelené zásady. V tomto smere je stále ešte dosť toho, čo je potrebné urobiť. Sám som bol spravodajcom nariadenia o preprave odpadu v roku 2007, ako aj predtým, a v tejto oblasti je veľa priestoru na zlepšovanie. Ste v súvislosti s lepšou implementáciou politiky životného prostredia pripravený na to, aby sa súčasné odporúčanie stalo záväzným?

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, rovnako ako Európska komisia si myslím, že existujú veľké nezrovnalosti medzi rôznymi metódami monitorovania dodržiavania predpisov na ochranu životného prostredia používaných v rôznych členských štátoch, pre ktoré nie je možné zabezpečiť dôsledné zavedenie a presadzovanie práva EÚ.

Pri svojej práci ako poslanec som mal možnosť študovať výsledky množstva projektov siete IMPEL vrátane jedného, ktorý sa týkal cezhraničného pohybu odpadu cez námorné prístavy. Zistil som, že spolupráca medzi rôznymi inšpekčnými službami siete IMPEL nespočíva len vo výmene skúseností, ale aj (a to je asi najdôležitejšie) v spoločných činnostiach monitorovania a výmene informácií o environmentálnych zločinoch a trestných činoch.

Niektoré nečestné spoločnosti zámerne prevádzajú svoje nezákonné činnosti na krajiny, o ktorých vedia, že majú slabší kontrolný systém, a v ktorých môžu naďalej beztrestne pôsobiť. Keby boli kontrolné systémy vo všetkých členských štátoch jednotné, nedochádzalo by k tomu. Toto je ďalší argument v prospech Európskej únie s efektívnym a jednotným systémom monitorovania, či zariadenia dodržiavajú ekologické požiadavky.

Inšpekcie sú dôležitým nástrojom v procese zavádzania a presadzovania zákonov EÚ, ale napriek tomu im členské štáty pripisujú rôzne politické priority. Preto v plnej miere podporujem návrh Európskej komisie, ktorým sa v záujme zefektívnenia menia a dopĺňajú súčasné odporúčania. Súhlasím s tým, aby návrh obsahoval právne záväzné požiadavky týkajúce sa inšpekcie špecifických zariadení a činností v odvetvových nariadeniach. Keď tento návrh prijmeme, budeme môcť inšpekciám prideliť vyššiu politickú prioritu a zlepšiť presadzovanie zákonov na ochranu životného prostredia v celom Spoločenstve.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). – (RO) Inšpekcie predstavujú dôležitý prvok na zaručenie uplatňovania a dodržiavania právnych predpisov Spoločenstva na ochranu životného prostredia. V tomto zmysle bolo odporúčanie Komisie stanovujúce minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch dôležitým krokom vpred, keď bolo prijaté v roku 2001.

Hodnotenie uplatnenia tohto odporúčania však upozornilo na ďalšie znepokojujúce otázky. Oznámenie Komisie zaznamenáva skutočnosť, že stále existujú veľké rozdiely v spôsobe vykonávania environmentálnych inšpekcií na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Okrem toho sa zistilo, že vnútroštátne opatrenia prijaté v znení oznámenia sa výrazne líšia, pokiaľ ide o ich použitie a kontrolu. Zdá sa, že nedostatky tohto odporúčania nie sú uspokojivo napravené v oznámení Komisie. Aj keď sme navrhli, aby sa vyriešili uvedené problémy, stále chýba jeden kľúčový prvok, ktorý by mierne vylepšil toto odporúčanie. Mám na mysli samotnú právnu povahu tohto dokumentu.

Som preto presvedčená, že len preskúmaním tohto odporúčania sa nedosiahne viac ako udržanie súčasného stavu neistoty. Len smernicou môžeme dosiahnuť výrazné a efektívne zlepšenie environmentálnych inšpekcií.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. Vážená pani predsedajúca, chcel by som sa poďakovať váženým poslancom za poznámky a postrehy týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú také citlivé, že všetci sme za zlepšenie životného prostredia. Dve poznámky týkajúce sa vzniknutých zistení.

Komisia súhlasí so stanoviskom, že právne záväzné požiadavky environmentálnych inšpekcií sú skutočne potrebné a majú vysokú hodnotu. Komisia pracuje na danej smernici. Otázka znie, kde je potrebné mať právne záväzné požiadavky, pokiaľ ide o transformácie siete IMPEL na európsku zložku inšpekcií. Komisia stále zastáva názor, že je lepšie zachovať sieť IMPEL v súčasnej podobe.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Dostala som návrh uznesenia(1) v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 hod. pre hlasovanie a pokračovalo o 12.05 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI WALLIS
podpredsedníčka

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


6. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledku a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

 

6.1. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)

6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2008: Európsky hospodársky a sociálny výbor (A6-0453/2008, Ville Itälä) (hlasovanie)

6.3. Osobitná správa Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh odporúčania Rady Európskej únie vo veci sťažnosti 1487/2005/GG (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (hlasovanie)

6.4. Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (hlasovanie)

6.5. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (hlasovanie)

6.6. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (hlasovanie)
  

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že musíte zopakovať hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1, pretože za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 hlasovala tá istá väčšina. Unáhlili ste sa, keď ste povedali, že návrh bol zamietnutý.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. - Myslím, že je príliš neskoro. Bolo mi to jasnejšie pri prvom hlasovaní ako pri nasledovných hlasovaniach. Prepáčte, ale o tomto hlasovaní som už rozhodla.

 

6.7. Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov (A6-0368/2008, Neil Parish) (hlasovanie)

6.8. Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov – Finančná pomoc pre členské štáty (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  

– K pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, spravodajkyňa. (FR) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh vám bol odoslaný písomne.

Navrhujem, aby sme namiesto „Rada a členské štáty“ skôr hovorili „členské štáty v rámci Rady“.

spravodajkyňa. V angličtine by to znelo „the Member States within the Council a the Commission“ s vymazaným spojením „a the Member States“.

spravodajkyňa.(FR) Verím, že Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov to prijme.

Je to dôslednejšie a efektívnejšie.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 

6.9. Európska únia a údaje PNR (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážená pani predsedajúca, pán podpredseda Európskej komisie, predsedovia skupín, dámy a páni, predovšetkým je dojemné, že sa na vás obraciam v čase hlasovania.

Som rád, že francúzske predsedníctvo dostalo príležitosť vyjadriť sa v Parlamente o údajoch PNR. Tento projekt vyvolal mnoho otázok, obáv a očakávaní, ktoré si všetky zaslúžia dôkladné zváženie.

Zahŕňa veľké množstvo verejných a súkromných agentúr a predstavuje vnútornú bezpečnosť Európskej únie, jej vnímanie základných slobôd a práv a z určitého hľadiska dokonca aj jej medzinárodnú politiku.

Preto tento program potrebuje metodický, sústredený a progresívny prístup.

Za posledných šesť mesiacov sme diskutovali otvorene a na základe argumentov o špecifických a konkrétnych otázkach. Vypočuli sme spoločnosti zo sektora leteckej dopravy, bezpečnostných služieb v členských štátoch a koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu. Pracovali sme úplne transparentne s orgánmi na ochranu údajov a musím povedať, že mimoriadnym prínosom bol príspevok európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Francúzske predsedníctvo získalo stanovisko Agentúry pre ľudské práva, čo bolo prvou iniciatívou.

V rovnakom duchu otvorenosti Rada vyjadrila svoje želanie veľmi úzko spolupracovať s týmto Parlamentom bez ohľadu na to, či skutočne platí právny základ alebo inštitucionálny rámec. Preto sme navrhli tomuto Parlamentu, aby sa čo najčastejšie vymieňali názory na tento program. Váš spravodajca tiež neformálne dostal podrobné informácie pri každom kroku práce vykonanej za posledných šesť mesiacov.

Budúci týždeň predsedníctvo predloží Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci na schválenie písomnú správu o pokroku. Sľubujem Parlamentu, že tento súhrnný dokument vám bude zaslaný.

Naša vzájomná diskusia musí dokázať pokryť všetky dôležité otázky vyplývajúce z tohto programu. Spolu ide o tri otázky.

Prvou otázkou je, že tento dôležitý nástroj je nenahraditeľným nástrojom, čoho dôkazom je napríklad jeho používanie v boji proti drogám. Vo Francúzsku je program výmeny údajov zodpovedný za 60 % až 80 % drog zadržaných na letiskách. Jeden a pol tony drog za rok sotva vyvoláva úsmev, ale to, čo platí v boji proti drogám, rovnako platí v boji proti terorizmu. Pre koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu, ktorý úzko spolupracuje so zodpovednými úradmi v členských štátoch, sú údaje z tohto programu nepochybne užitočné najmä z dôvodu osobitej zraniteľnosti teroristov na hraničných priechodoch.

Druhou dôležitou otázkou je, že zjavne potrebujeme balík zásad na ochranu práv a slobôd, ktoré sa budú musieť rešpektovať v Európe všade, kde sa tieto údaje použijú. Údaje sa v súčasnosti zbierajú a spracúvajú pomocou veľmi rozdielnych metód, čo nie je v rámci Európskej únie uspokojivé. Potrebujeme harmonizované normy a čokoľvek zbytočné alebo neproporčné sa, samozrejme, bude musieť zlikvidovať alebo sankcionovať.

Napokon tretia dôležitá otázka je medzinárodného charakteru. Máme záujem o vytvorenie globálnej politiky, aby sme mali model porovnateľný s americkým modelom, a Európa musí zaujať pozíciu na presadzovanie tohto modelu na medzinárodnej úrovni.

Európska únia má autoritu na to, aby zasiahla do spoločného globálneho úsilia s cieľom ovplyvniť spôsob, ktorým sa tieto údaje a programy používajú a regulujú. Ide o otázku vplyvu, ale aj otázku rešpektu k našim hodnotám. Letecké spoločnosti a spoluobčania nás žiadajú, aby sme to urobili v záujme zmiernenia obmedzení spôsobených príliš rozdielnymi vnútroštátnymi požiadavkami.

Vážená pani predsedajúca, predsedovia výborov, dámy a páni, toto sú veci, na ktoré musíme spoločne zareagovať.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Vážená pani predsedajúca, budem veľmi stručná. Ďakujem Rade za stanovisko. Chcela by som povedať – aj v mene tieňových spravodajcov z iných skupín –, že si myslím, že Európsky parlament je seriózny partner, ktorý je v plnej miere schopný prispieť k tomuto procesu. Zaujmeme však len formálny postoj, keď poskytneme úplné, uspokojivé a podrobné odpovede na všetky obavy a ciele, ktoré pri niekoľkých príležitostiach odzneli zo strany Európskeho parlamentu, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov, agentúr pre ľudské práva a leteckých spoločností, pretože si myslím, že majú nárok na skutočnú odpoveď.

Rada často vyjadrovala svoj záväzok týkajúci sa reforiem Lisabonskej zmluvy. Chcela by som požiadať Radu, aby aj pri chýbajúcich reformách konala v duchu Lisabonskej zmluvy a riadila sa odporúčaniami tohto Parlamentu alebo vysvetlila situáciu – ani nie Európskemu parlamentu, ale občanom Európy.

Osem rokov po Zmluve z Nice prebieha rozhodovanie o týchto otázkach v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, nanešťastie, stále za zatvorenými dverami a nepodlieha žiadnej významnej demokratickej kontrole. Preto by som bola rada, keby členské štáty preukázali to isté odhodlanie a odvahu a vyriešili demokratické reformy tak, ako to urobili počas finančnej krízy.

Na záver by som chcela vyzvať mojich kolegov, aby podporili toto uznesenie a Rade vyslali jasný politický signál.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, keďže pán minister nás čoskoro opustí, myslím si, že Parlament by sa mu mal poďakovať. Je jedným z najusilovnejších ministrov, akých poznáme. Želám mu veľa šťastia.

(hlasný potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. - Ďakujem vám, pán Cohn-Bendit. Aká dobrá nálada tu dnes panuje!

 

6.10. Finančná pomoc pre platobné bilancie členských štátov/o zavádzaní systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (B6-0614/2008) (hlasovanie)

6.11. Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (hlasovanie)
  

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1:

 
  
MPphoto
 

  Pasqualina Napoletano (PSE). - (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, verím, že politické skupiny súhlasia s vyňatím slova „špeciálnych“, keď hovoríme o európskych špeciálnych zložkách. Preto: vymažte slovo „špeciálnych“.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.)

 

6.12. Európska politika v oblasti kozmického priestoru (hlasovanie)

6.13. Dohovor o kazetovej munícii (hlasovanie)

6.14. HIV/AIDS: včasná diagnostika a včasná liečba (hlasovanie)

6.15. Situácia vo včelárstve (hlasovanie)

6.16. Environmentálne inšpekcie v členských štátoch (hlasovanie)

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . (FR) Vážená pani predsedajúca, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa zúfalo pokúša odsúhlasiť kompetenciu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o otázke rovnosti mužov a žien na pracovisku. Využil našu iniciatívu, aby navrhol správu o diskriminačných účinkoch platových rozdielov a iných nerovností v dôchodkoch žien a o trende smerom k individualizácii práv sociálnej bezpečnosti.

Výsledkom je zmiešaná správa, ktorá spája všeobecne známe veci. Sme ešte veľmi ďaleko od stavu nerovného zaobchádzania so ženami v súvislosti s dôchodkami a opravnými prostriedkami, ktorý chcela predpovedať správa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, som na základe článku 47 rokovacieho poriadku postupovala podľa najlepšieho vedomia s jednomyseľnou podporou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť s cieľom navrhnúť špecifické nápravné opatrenia v rámci reforiem dôchodkového systému. Vypracovaných je šesť veľmi presných opravných prostriedkov na vyplnenie medzier v poistení žien napríklad v dôsledku materstva a záväzkov voči rodine.

Uverili by ste, že Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci ich jednoznačne zamietol, čo je v zjavnom rozpore s jeho povinnosťami podľa článku 47? Ľutujem, že sme prehrali tento boj, ale vojna a náš boj budú pokračovať.

 
  
  

– Správa: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti správe pani Klamtovej z jednoduchého dôvodu, že celý koncept ekonomického prisťahovalectva a toho, čo sa označuje ako „modrá karta“ je dôkazom krátkodobého myslenia. Namiesto toho by sme mali prijať politiku školenia, preškoľovania a návratu približne 20 miliónov nezamestnaných, ktorí sú v súčasnosti v Európskej únii, späť do zamestnania. Namiesto toho by sme sa mali poučiť z vlastných chýb z minulosti. Typickým príkladom je prísun hosťujúcich pracovníkov s rodinami v 70. a 80. rokoch, ktorý vyústil do vážneho sociálneho problému.

Teraz sa snažia upokojiť verejnosť sľubmi, že sa to týka len vysokokvalifikovaných a dočasných prisťahovalcov, ale nemôžem spochybňovať slová Louisa Michela, ktorý tvrdí, že vítaní by mali byť aj ostatní prisťahovalci. Inými slovami stavidlá zostali otvorené. Všetko, čo spôsobujú, vytvára nový problém. Ide o boj koalície proti spoločnosti. Veľký obchod potrebuje lacnú pracovnú silu a spája sily s multikultúrnou ľavicou, a spoločnosť necháva zaplatiť účet.

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . (FR) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za správu pána Parisha o integrácii spoločnej organizácie trhov (CMO) v oblasti vína, jednotnej CMO, s ťažkým srdcom, pretože túto jednotnú CMO nepovažujem za zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti. Ešte viac to sťaží situáciu vinárom a celému odvetviu vinárstva.

Včera večer sa nás o tom snažil opäť presvedčiť pán komisár. Dúfam, že Komisia dodrží slovo a že, a to je najdôležitejšie, toto povolanie bude naďalej primerane zastúpené v poradnom výbore, ako je to od prvej CMO s vínom.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, dnes ráno som hlasovala s určitou neistotou za správu o vytvorení spoločnej organizácie trhov pre širokú škálu rôznych poľnohospodárskych produktov, ktorú predložil pán Neil Parish. Vítam cieľ Komisie zjednodušiť európsku poľnohospodársku politiku. To znamená, že v budúcnosti bude len jedna organizácia trhu, ktorá nahradí 21 súčasných organizácií trhu, napríklad pre ovocie, zeleninu, mlieko a víno. Správa výsledného súhrnného dokumentu sa však musí čo najviac zjednodušiť. Z tohto dôvodu ma veľmi potešilo, že Komisia ma vo včerajšej diskusii uistila, že sa bude zaoberať mojou myšlienkou a do európskeho vyhľadávacieho portálu EUR-Lex zahrnie funkciu, ktorá používateľom umožní prístup len k článkom, ktoré súvisia s požadovaným poľnohospodárskym produktom.

Komisia tiež potvrdila, že organizácia trhu s vínom, ktorá bola prerokovaná s určitými ťažkosťami a ktorá zahŕňa mnoho požiadaviek Parlamentu, zostane nezmenená. To je jediný dôvod, prečo som hlasovala za túto správu.

 
  
  

– Návrh uznesenia: HIV/AIDS (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Som rád, že niekoľko dní pred 1. decembrom, ktorý je uznávaným dňom boja proti AIDS, sme sa zaoberali týmto globálnym problémom. Počet ľudí infikovaných HIV vírusom rastie. Denne sa nakazí asi 14 tisíc ľudí, z toho 2000 sú deti do pätnástich rokov.

Okrem tradičných ohnísk ako Afrika a východná Ázia stúpol počet infikovaných vo východnej Európe a v strednej Ázii. V roku 2006 v týchto regiónoch vzrástol počet infikovaných na 1,7 milióna. Najväčší nárast zaznamenali Rusko a Ukrajina, kde sa nakazilo vírusom HIV až 270 tisíc ľudí. Šírenie HIV v týchto oblastiach je spôsobené najmä užívaním drog a používaním nesterilných injekčných striekačiek. V prípade Ukrajiny sú tieto údaje o to alarmujúcejšie, že ide o bezprostredného suseda s Európskou úniou.

Fakt, že problém HIV sa nám nedarí potlačiť napriek programom prevencie na celom svete, by mal viesť k ich prehodnoteniu a k zintenzívneniu úsilia a pri prevencii a výrobe účinných liekov.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Konžská demokratická republika (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, v roku 1994 Západ otočil hlavu, keď v Rwande dochádzalo ku genocíde. To isté by sa mohlo stať pri súčasnej situácii na východe Konžskej demokratickej republiky. Okamžitou prioritou je humanitárna pomoc, ale potrebné je tiež vyriešiť chúlostivý a zložitý politický chaos. Ten je len čiastočným problémom, pretože medzinárodné spoločenstvo si nielenže umylo ruky nad genocídou v Rwande, ale povolilo páchateľom genocídy z kmeňa Hutu utiecť na východ Konžskej demokratickej republiky, kde prezident Kabila neurobil takmer nič na udržanie domobrany, čo sa nepáči hlavnému mestu Kigali a miestnym príslušníkom kmeňa Tutsi.

OSN a Africká únia musia teraz prevziať vedenie pri riešení momentálnych politických a bezpečnostných problémov, ale mali by sme si tiež uvedomiť, že financovanie tohto krviprelievania vo veľkej miere spočíva v konkurenčnom boji o prírodné zdroje. Čína je významný hráč v regióne, ale neprejavuje veľký záujem o dodržiavanie ľudských práv v Afrike.

Komisia by mala preskúmať, či by sa teraz certifikačný proces týkajúci sa minerálov a iných zdrojov mohol uplatniť v Afrike rovnako dobre, ako fungoval Kimberleyho proces s diamantovým priemyslom, ktorý prevládol nad krvavými alebo konfliktnými diamantmi. To je dôvod, prečo som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Situácia v odvetví včelárstva (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, toto uznesenie prichádza trochu neskoro. Je len „horčicou po večeri“, pretože odkedy bola prijatá smernica 91/414 týkajúca sa uvedenia prípravkov na ochranu rastlín na trh, urobilo sa pre podporu výskumu účinkov pesticídov na včely, najmä na reprodukčný cyklus včiel, veľmi málo.

O to prekvapujúcejšie je, že počas hlasovania v prvom čítaní správy pani Breyerovej o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, inými slovami o úprave smernice 91/414, mnohí z tých, ktorí dnes hlasovali v prospech uznesenia, boli proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré by zaručili lepšiu ochranu včiel.

Nie dobré úmysly, ale fakty a činy nás posunú ďalej. Verím, že keď budeme hlasovať o správe pani Breyerovej v druhom čítaní, moji kolegovia poslanci budú pamätať na toto uznesenie a hlasovať v prospech včiel.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . (FR) Vážená pani predsedajúca, chcela by som upozorniť pani Hennicotovú, ktorá sa pridala k Parlamentu len nedávno, že samozrejme nemôže vedieť, čo žiadame už od roku 1994, a obzvlášť v tejto oblasti.

Rada by som poďakovala všetkým poslancom, ktorí prispeli k tejto rozprave a k uzneseniu o alarmujúcej situácii v odvetví poľnohospodárstva. Pochopiteľne, nebolo veľa takých – a nebola medzi nimi ani pani Hennicotová –, ktorí včera večer pred polnocou sledovali výbornú a veľmi dôležitú rozpravu zameranú na povzbudenie Komisie k tomu, aby vystupňovala snahy v znepokojujúcej kríze v odvetví včelárstva. Som rada, že sme u Komisie našli pochopenie.

Rada by som poukázala na to, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, ktorý bol prijatý a proti ktorému moja skupina hlasovala, je čisto redakčnou úpravou. V nemeckom preklade je chyba v mojom odôvodnení B). Musíme opraviť tento preklad, ktorý hovorí presne to isté, čo pozmeňujúci a doplňujúci návrh v nemeckom jazyku.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o povolení používania prípravkov na ochranu rastlín, ktorý bol stiahnutý, s jeho obsahom súhlasím. Keďže však doslovne reprodukuje text o uvádzaní týchto výrobkov na trh, o ktorom sa hlasovalo vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ja a moja skupina cítime, že by sme nemali plagizovať tento text a mali by sme dať prednosť Výboru pre životné prostredie. Naše odporúčanie a naša požiadavka sú však veľmi dobre formulované v odseku 8 uznesenia, v ktorom žiadame presne to isté, inými slovami zlepšenie výskumu spojitosti medzi úmrtnosťou včiel a používaním pesticídov s cieľom prijať primerané opatrenia týkajúce sa udeľovania povolení na používanie týchto výrobkov. Pesticídom, ktoré zabíjajú včely, sa samozrejme nesmie udeliť povolenie na používanie. To hovoríme už niekoľko rokov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pani Lullingová, ďakujem za upozornenie na detail tohto opatrenia. Môžeme vás uistiť, že jazykové verzie sa pozorne skontrolujú.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Na základe správy, ktorú predložila moja kolegyňa poslankyňa a výborná priateľka Ingeborg Gräßleová, som hlasoval za schválenie legislatívneho uznesenia, ktorým sa na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schvaľuje návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Podporujem lepšiu ochranu práv osôb podrobených vyšetrovaniu úradom OLAF a posilnenú spoluprácu s členskými štátmi. Pociťovali sme rastúcu potrebu verejnej kontroly činností vyšetrovania úradu OLAF v oblasti boja proti podvodom a nezávislej kontroly postupov a trvania vyšetrovaní, pri zachovaní dôvernosti týchto vyšetrovaní. Inge Gräßleová odviedla v tejto správe výbornú prácu a zaslúži si naše poďakovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Gräßleovej, pretože každá osoba zapojená do vyšetrovania vedeného úradom OLAF musí mať možnosť vyjadriť svoje pripomienky, prinajmenšom písomne, k záležitostiam s tým súvisiacim. Tieto pripomienky by sa mali predložiť príslušným členským štátom spolu s informáciami získanými v priebehu vyšetrovania. To je jediný spôsob, ako poskytnúť vnútroštátnym orgánom kompletné informácie súvisiace s prípadom a zároveň rešpektovať zásadu, podľa ktorej obe strany majú možnosť prezentovať svoje stanovisko. Zároveň správa zabezpečuje spoluprácu s tretími krajinami a posilňuje úlohu kontrolného výboru OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Gräßleovej o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Naozaj je nesmierne dôležité, aby sme zmenili a doplnili nariadenie o takýchto vyšetrovaniach, pretože je potrebné preskúmať určité medziinštitucionálne vzťahy. Okrem toho musíme zmeniť a doplniť nariadenie vo vzťahu k právam osôb zapojených do vyšetrovaní a v súvislosti s výmenou informácií medzi úradom OLAF, európskymi inštitúciami, členskými štátmi a informátormi. A napokon by som chcel zablahoželať pani Gräßleovej k jej iniciatíve. Pani Gräßleová predložila aj niekoľko ďalších zaujímavých návrhov týkajúcich sa napríklad novej úlohy generálneho riaditeľa úradu, ktorý by mal právomoci začať externé vyšetrovanie nielen na žiadosť členského štátu alebo Komisie, ale aj na žiadosť Európskeho parlamentu.

 
  
  

– Správa: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Hlasoval som za túto správu. Kľúčovým bodom tejto rozpravy nie je len špecifická otázka šírenia nemčiny v súvislosti s jej používaním v inštitúciách Spoločenstva, ktorou sa zaoberá Výbor pre petície. V prvom rade je to všeobecný problém prístupu občanov všetkých národností k dokumentom, a teda transparentnosti v inštitúciách Spoločenstva. Preto si myslím, že z tohto hľadiska je životne dôležité, aby Rada uskutočnila dôkladné vyšetrenie záležitosti s cieľom podporiť nárast počtu jazykov používaných na internetových stránkach predsedníctva. Takýto nárast by mohol prebiehať postupne, na základe stanovených vhodných, objektívnych kritérií. Mali by sme však pamätať na to, že čím väčší bude počet používaných jazykov, tým viac občanov bude mať bližší vzťah k Európe. Občania by mali na európske inštitúcie pozerať spôsobom, akým sa pozerajú na budovy, v ktorých sídlime: naše inštitúcie by im mali byť prístupné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Všeobecne súhlasíme so správou a predovšetkým s tým, čo hovorí o výrokoch ombudsmana: „odmietnutie Rady zaoberať sa obsahom žiadosti sťažovateľa je nesprávnym úradným postupom“ a „informácie na týchto internetových stránkach by mali byť v ideálnom prípade včas k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva“.

Nesúhlasíme však s odsekom 1(d) záverov správy, v ktorom sa konštatuje, že: „ak sa má obmedziť počet jazykov, ktoré sa majú používať, ich výber musí byť založený na objektívnych, primeraných, prehľadných a uplatniteľných kritériách“. Argumentujeme tým, že internetová stránka Rady by mala obsahovať všetky informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie rovnako ako stránky Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Len týmto spôsobom môžeme skutočne chrániť viacjazyčnosť a kultúrnu rozmanitosť, ktoré poprední predstavitelia Spoločenstva údajne obhajujú, no v skutočnosti sú spochybňované pre znižovanie nákladov.

 
  
  

– Správa: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hoci uznesenie prijaté väčšinou tohto Parlamentu obsahuje niektoré protichodné stanoviská vrátane zvláštneho pozitívneho stanoviska, hlavným argumentom je, že z dôvodu starnutia obyvateľstva a demografickej zmeny vzniká zvýšená nestabilita všeobecného a verejného systému sociálneho zabezpečenia, a to ho oprávňuje k tomu, aby reagoval na záujmy súkromného finančného sektora, ktorý si chce odkrojiť čo najväčší kus koláča.

Pozrime sa napríklad na nasledujúci odsek: „pripomína, že vývin k individualizácii prispieva k modernizácii druhého a tretieho piliera bez spochybňovania prvého piliera systémov sociálneho zabezpečenia; umožňuje to ľuďom, najmä ženám a iným zraniteľným skupinám, väčšiu slobodu výberu, čím sa stanú nezávislejšími a schopnými budovať si vlastné, dodatočné penzijné práva“.

Inými slovami, cieľom je v mene slobody nabádať ľudí, aby si hľadali alternatívne finančné riešenia k verejnému sociálnemu zabezpečeniu, dokonca aj tam, kde sú známe jednoznačne negatívne výsledky. Posledné prípady v USA sú toho výborným príkladom. Kapitalizmus sa však stále snažil použiť propagandu na presadenie svojich vlastných cieľov.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Spravodajkyňa pani Staunerová predložila rozumnú analýzu problémov, ktoré predstavuje starnutie obyvateľstva spolu so znížením podielu aktívneho obyvateľstva v systémoch sociálnej ochrany a ktorej sa zdá byť oddaná. To je prvý bod v jej prospech.

Druhým dobrým bodom je nesmelá otázka, ktorú kladie v súvislosti s reálnou účinnosťou zvyčajne navrhovaného všelieku, t. j. organizácie hromadného uvedenia migrujúcich pracovníkov, ktorí, dúfame, budú platiť do dôchodkového a zdravotníckeho systému na starých Európanov, všeliek ohromujúceho cynizmu a sebeckosti obhajovaný ľuďmi, ktorí si často nárokujú na monopol solidárnosti a tolerancie. A napokon, posledný dobrý bod si zaslúži za svoju kritickú analýzu trendu privatizácie zdravotníckych systémov a čisto finančného prístupu k reforme národných systémov sociálneho zabezpečenia.

Táto správa sa však nevenuje hlavnej veci: keďže koreňom týchto problémov je demografický pokles na našom kontinente, to je to, čo potrebujeme odstrániť. Členské štáty sa nemôžu naďalej vyhýbať ambicióznej rodinnej politike, ktorá by podporila rast miery pôrodnosti, záruku rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia, a čo je dôležitejšie, ich dynamickosť a prosperitu, jednoducho ich prežitie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa poznamenáva, že vo väčšine členských štátov obyvateľstvo starne, a preto systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkového zabezpečenia budú pod veľkým tlakom. Navrhované riešenie tohto problému je zvyčajným riešením, konkrétne sú to rôzne opatrenia EÚ. Politická strana Júnový zoznam zastáva názor, že EÚ by sa nemala pliesť do záležitostí týkajúcich sa systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkového zabezpečenia členských štátov.

Európsky parlament má svoje stanoviská k zákonnému dôchodkovému veku, pracovným zmluvám, k forme systému sociálneho zabezpečenia, akú by mali členské štáty zaviesť, k zdaneniu príjmu, rozdeleniu daňového zaťaženia a k tomu, ako by sa mala organizovať starostlivosť v štátoch EÚ. Toto sú záležitosti, ktoré by sa mali riešiť výlučne na vnútroštátnej úrovni. Všeobecné pokyny inštitúcií EÚ k týmto otázkam neprispejú absolútne k ničomu.

Preto sme v záverečnom hlasovaní hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Hoci sa správa pani Staunerovej odvoláva na lisabonskú stratégiu, ten neúspešný pokus o patent europeizácie, zaslúži si podporu, pretože spochybňuje krédo prisťahovalectva ako lieku proti ďalšiemu zhoršeniu demografického, hospodárskeho a sociálneho deficitu Európy.

Prisťahovalectvo, či už selektívne alebo iného druhu, deformuje identitu a kultúru európskych občanov a prehlbuje spoločenské rozdiely a napätie, ktoré z nich vzniká, v obraze toho, čo sa deje v každej multietnickej a multikultúrnej spoločnosti vo svete.

Ide o novodobé otrokárstvo prinášajúce prospech len ziskuchtivcom ťažiacim z globalizácie, ktorí v nej vidia lacnú pracovnú silu a prostriedky nátlaku v oblasti miezd na pozadí už existujúcej vysokej nezamestnanosti. Umožní drancovanie elít v tretích krajinách, a tým ešte väčšie zhoršenie ich situácie.

Zo strategického hľadiska je to klamná predstava, lebo správanie prisťahovalcov skončí pri modeli správania Európanov. Myslím najmä nešťastnú tendenciu mať menej detí v spoločnosti, ktorá je v každom prípade skutočne dezorientovaná.

Odhliadnuc od podpory rodín a vyššej miery pôrodnosti v Európe, nová Európa národov potrebuje politiku uprednostňovania národov a Spoločenstva, politiku ochrany národov a Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa odhaľuje plný rozsah hlboko protiľudových snáh EÚ a eurounifikovaného kapitálu v súvislosti s rušením systému sociálneho poistenia. Hrozným spôsobom prezentuje predstieraný dôvod demografického poklesu v EÚ, aby následne navrhla zvýšenie vekovej hranice na odchod do dôchodku a uplatnenie systému založenom na troch pilieroch, konkrétne na:

- dôchodkoch na hranici chudoby z vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia;

- expanzii „zamestnaneckých“ dôchodkových fondov, ktoré poskytujú dôchodky s príspevkovým financovaním;

- obracaní sa zamestnancov na súkromné poistenie („individualizácia“ v eurounifikovanej terminológii), takzvaný „tretí pilier“.

Takýmto spôsobom vydláždi cestu monopolným poisťovacím spoločnostiam, ktoré zvyšujú svoje zisky tým, že vstupujú do ďalšieho výnosného sektora.

Tento útok tvorí časť balíka protipracovných opatrení, ako sú všeobecné uplatnenie „flexiistoty“, „nové prepracovanie“ (t. j. zrušenie) pracovných právnych predpisov, inštitucionalizácia agentúr sprostredkujúcich „otrokársku“ prácu, smernica zavádzajúca pasívny 65-hodinový týždenný pracovný čas a organizáciu pracovného času na ročnom základe.

Pracujúci musia na čoraz tvrdšie útoky eurounifikovaného kapitálu odpovedať protiútokom, vytvorením protimonopolnej aliancie, ktorá sa bude domáhať právomocí obyčajného ľudu a položí základy uspokojenia potrieb ľudí a prosperity ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Európska únia nemôže mať vyššiu mieru zamestnanosti, pokiaľ existujú sociálne kategórie, ktoré sa prezentujú omnoho menej, a sociálne skupiny vylúčené z pracovného trhu. Ľudia s postihnutím alebo ľudia s vážnymi zdravotnými problémami by radi pracovali, ale vo väčšine prípadov sú vystavení vážnej diskriminácii zo strany zamestnávateľov.

Okrem toho potrebujú špeciálne vybavenie, aby mohli riadne vykonávať svoju prácu, a zamestnávatelia nie sú pripravení investovať príliš veľa do tejto oblasti. Finančné opatrenia prijaté členskými štátmi nepriniesli očakávané výsledky. V prípade Rumunska môžem spomenúť odpočítanie čiastky pri vypočítavaní zdaniteľného príjmu, ktorá sa vzťahuje na nákup vybavenia a zariadenia používaného vo výrobnom procese postihnutou osobou alebo na náklady na dopravu postihnutých osôb z ich bydliska na pracovisko, ako aj zľavy z rozpočtov poistenia pre prípad nezamestnanosti na jednotkové náklady na prípravu, odbornú prípravu a poradenstvo. Zriaďovanie určitých špecifických podnikov, ako sa popisuje v správe, ponúka konkrétne riešenie začlenenia týchto zraniteľných sociálnych kategórií na pracovný trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, som potešený výbornou prácou pani Staunerovej v oblasti budúcnosti systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov a podporil som ju hlasovaním za jej správu. Súhlasím s odôvodnením, na ktorom je správa založená, a verím, že spoločným konaním Európskej únie a členských štátov by sme sa mali čo najrýchlejšie pokúsiť nájsť vhodné riešenie nastolených problémov.

Európa je kontinent so starnúcim obyvateľstvom a jej priemerná miera pôrodnosti je pod prirodzenou mierou reprodukcie obyvateľstva. O menej ako päťdesiat rokov bude obyvateľstvo Európy staršie a počtom menšie. Prisťahovalectvo určite nie je riešením problému. Skôr pociťujeme potrebu prilákať a udržať si väčší počet ľudí s kvalitným zamestnaním, poskytovať vysokú úroveň ochrany sociálneho zabezpečenia a bezpečnosti práce, zlepšiť vzdelávanie a prípravu svojej pracovnej sily a modernizovať staré systémy dôchodkového zabezpečenia. Pritom treba venovať pozornosť nestabilite súkromne financovaných systémov, v ktorých je mnoho účastníkov.

 
  
  

– Správa: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), písomne. – Plne podporujem zavedenie modrej karty. Mám však obavy, že prijatím pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov skupín PPE a PSE prezieravá stratégia Európy v problematike zákonnej migrácie čoskoro zmizne bez stopy. Súčasný text je jednoducho nepríjemný pre väčšinu vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí zvažujú zákonné prisťahovalectvo do EÚ. Vysokokvalifikovaní pracovníci nebudú povzbudzovaní, aby vstúpili na pracovný trh EÚ, v neposlednom rade pre byrokratické prekážky, ktoré obsahuje súčasný text.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente sme hlasovali za správu o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, taktiež známych ako modrá karta EÚ. Správa, o ktorej sa v Parlamente hlasovalo, upravuje a vylepšuje smernicu, najmä pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi z tretích krajín, keďže predchádza diskriminácii týchto pracovníkov. Pozitívnym krokom je aj preto, že členské štáty budú mať možnosť preskúmať svoje vlastné potreby otvorenia trhu prisťahovaleckým pracovníkom. Taktiež vítame skutočnosť, že Parlament zamietol návrhy predložené Komisiou, ktoré v priebehu tridsiatich rokov zamestnávateľom umožňovali diskrimináciu ľudí. Potešujúce je vidieť, že možnosť členských štátov EÚ prijímať pracovníkov zo sektorov tretích krajín, v ktorých je nedostatok pracovných síl, je tiež obmedzená. Zabráni sa tak tomu, aby EÚ prispievala k úniku mozgov vysokokvalifikovaných pracovníkov najmä z rozvojových krajín.

Zároveň však ľutujeme skutočnosť, že Parlament nebol schopný zhodnúť sa v otázke kolektívnych zmlúv vzťahujúcich sa aj na pracovníkov z tretích krajín. Okrem toho nám je ľúto, že nebol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79. Napokon, určovanie úrovne odmeňovania nie je v kompetencii EÚ a v tejto otázke sa musí konečne umožniť rozhodovanie sociálnym partnerom v jednotlivých členských štátoch. Očakávame, že švédska vláda bude počas pokračujúcich rokovaní s Radou pokračovať v tomto boji.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Hlasoval som za túto správu. Ide o mimoriadne dôležité ustanovenie. Vytvorenie nových práv pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín predstavuje príležitosť ako pre migrujúcich pracovníkov, tak aj pre hostiteľské štáty. Predovšetkým je nevyhnutné, aby prebiehalo v rámci kritérií spoločných pre všetky členské štáty EÚ, aby sa tak predišlo akýmkoľvek rozdielom a aby sa zároveň zvýšila schopnosť Európy prilákať takýchto jednotlivcov, pretože stále zaostávame ďaleko za číslami dosiahnutými v USA alebo v Kanade. V rámci týchto spoločných pravidiel, ktoré sa chystáme prijať, z celého srdca podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Socialistickej skupiny v Európskom parlamente. Minimálna mzda rovnako vysoká ako minimálna mzda podobného pracovníka z hosťujúcej krajiny je garanciou rovnosti, ktorú pokladáme za nevyhnutnú.

Podobne sme zástancami rozšírenia modrej karty na pracovníkov s oprávneným pobytom v členskom štáte a v prípade straty zamestnania jeho predĺženia na šesť mesiacov. Napokon, je našou povinnosťou spolupracovať so štátmi mimo EÚ v záujme podpory prípravy vysokokvalifikovaných pracovníkov v kľúčových odvetviach, ktoré môžu pociťovať následky úniku mozgov. Prijatie tohto opatrenia navyše povzbudí zákonné prisťahovalectvo a obohatí EÚ o odborné zručnosti a skúsenosti ľudí v rámci perspektívy výmeny, ktorá vždy tvorila skutočnú podstatu európskeho ducha.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), písomne. (FR) Hlasovala som za správu pani Klamtovej o zavedení „európskej modrej karty“, pretože nám po prvýkrát ponúka možnosť posunúť sa na európskej úrovni od kultúry „nie“, kultúry opevnenej Európy, ku kultúre „áno“, kultúre otvorenej Európy. Konečne môžeme rozvíjať pozitívne riadenie migrácie a udeliť pracovníkom určitý počet práv. Po tomto procese musí rýchlo nasledovať prijatie ďalších opatrení v prospech iných kategórií cudzích pracovníkov a ja ich budem očakávať.

Určite sme mohli zájsť ešte ďalej, radšej by sme videli horizontálnu smernicu ako sektorovú, ale acquis je tu, obzvlášť zásada „za rovnakú prácu rovnaká mzda“, odmietnutie spustiť únik mozgov najmä v kľúčových odvetviach, ako sú zdravotníctvo a vzdelávanie, a zdvojnásobenie doby práva na pobyt na účely hľadania nového zamestnania po skončení platnosti pracovnej zmluvy.

Tento text sa predovšetkým snaží podporiť cesty zákonnej migrácie, nie formu selektívnej migrácie, s ktorou nesúhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Klamtovej, pretože ponúka možnosť práce prisťahovalcom s vysokou odbornou kvalifikáciou. Správa ustanovuje, že štáty EÚ sú zaviazané uprednostniť európskych občanov. Z pohľadu obmedzení na trhu práce zavedených vo viacerých členských štátoch EÚ je toto ustanovenie v prospech rumunských občanov. Správa umožňuje ľuďom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené smernicou, získať modrú kartu EÚ s platnosťou dvoch rokov pri prvom vydaní a možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky. Ak pracovná zmluva platí menej ako dva roky, modrá karta sa vydáva na dobu trvania zmluvy plus tri mesiace.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. – Bohužiaľ som sa zdržala hlasovania o správe Ewy Klamtovej (A6-0432/2008), o návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, keďže Írsko sa nepripojilo k tomuto návrhu podľa článku 3 štvrtého protokolu pripojeného k Amsterdamskej zmluve. Írsko už v tejto oblasti má svoju vnútroštátnu politiku, ktorá mu v rámci prispôsobovania sa podmienkam pracovného trhu poskytuje flexibilitu a vysoký stupeň voľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Súťaženie o ambiciózne a kvalifikované pracovné sily sa ešte len začalo. Európa sa musí v boji o svetové talenty stať atraktívnejšou, ak chce uspieť v globalizácii. Návrh Komisie na modrú kartu umožňujúcu vstup na európske pracovné trhy je preto mimoriadne vítaný. Ja sama som dlho bola nadšeným zástancom modrej karty a podobných myšlienok, ktoré by uľahčili vstup na európsky trh práce. Návrh bol, bohužiaľ, väčšinou Parlamentu pozmenený natoľko, že som sa rozhodla zdržať hlasovania. Naďalej budem v EÚ bojovať za podstatne jadrnejšiu modrú kartu, ako je tá, ktorú sa Parlament odvážil podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Modrá karta EÚ, ktorá je údajne vyhradená pre vysokokvalifikovaných pracovníkov a svojim držiteľom zaručuje slobodu pohybu a podnikania vo všetkých členských štátoch Európskej únie, sa stane novým nasávacím čerpadlom prisťahovalectva, ktoré sa na úrovni EÚ nebude kontrolovať viac, ako sa dnes kontroluje v mnohých štátoch na vnútroštátnej úrovni.

Pridelenie práv okamžitého prijatia rodinným príslušníkom bez reálneho časového obmedzenia podporí trvalé prisťahovalectvo. Je to byrokratická organizácia novej modernej formy otroctva, ktorá si odteraz bude vyberať svoje obete podľa ich diplomov, a nie svalov alebo zubov. Rozvojové krajiny pripraví o mozgy, ktoré tak veľmi potrebujú, a tým zhorší ich hospodársku situáciu a spustí nekonečne narastajúce nezákonné prisťahovalectvo.

Zavádza minimálny platový prah, ktorý je absolútne absurdný a ľubovoľný, a vôbec nepočíta s realitou alebo s príslušnými odvetviami, alebo povolaniami, čo vedie k dvojitému predvídateľnému následku: k znižovaniu platov najviac kvalifikovaných Európanov, ktorí budú ešte vo väčšom pokušení ako dnes presunúť sa mimo Európy, a k využívaniu prisťahovalcov bez akejkoľvek záruky, že im budú vyplácané mzdy zodpovedajúce ich kvalifikácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Napriek tomu, že Parlament prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, za ktoré sme hlasovali a ktoré zmierňujú niektoré negatívne aspekty návrhu na vytvorenie „modrej karty“ v Európskej únii, usudzujeme, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nespochybňujú motívy ani ústredné ciele návrhu smernice, ktorý Rade predložila Európska komisia.

Táto „modrá karta“ je nástroj, ktorý sa snaží odpovedať na neoliberálne ciele lisabonskej stratégie z hľadiska potreby využitia pracovných síl. V kontexte kapitalistickej hospodárskej súťaže najmä s USA, ktoré majú „zelenú kartu“, sa EÚ snaží pritiahnuť „vysokokvalifikované“ pracovné sily na úkor ľudských zdrojov v tretích krajinách.

Inými slovami, táto „modrá karta“ (ktorá obmedzuje prisťahovalectvo na vykorisťovanie a ktorá rozlišuje a vyberá si z prisťahovalcov podľa potreby pracovných síl v štátoch EÚ) a „smernica o návrate“ (ktorá zvýši svojvoľné vyhosťovanie a prehĺbi ťažkosti a prekážky, ktoré sa vyskytujú pri zjednocovaní rodiny) sú dve strany jednej mince. Inak povedané, sú to nástroje (ktoré sú navzájom súdržné) a piliere tej istej politiky: neľudskej prisťahovaleckej politiky EÚ, ktorou sa zavádza kriminalizovanie prisťahovalcov, ich vyhosťovanie, vykorisťovanie a odmietanie.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), písomne. – V mene skupiny ALDE by som chcela uviesť dôvody nášho zdržania sa konečného hlasovania. Aby bolo jasné, skupina ALDE plne podporuje modrú kartu. Zároveň však cíti, že návrh sa výrazne zmiernil. Zaviedlo sa príliš veľa obmedzení.

Prisťahovalecký balík EÚ by mal mať dva piliere: boj proti nezákonnému prisťahovalectvu a zároveň vytváranie lepších podmienok pre zákonnú migráciu. Návrh zmenený a doplnený týmto Parlamentom neprináša potrebnú zmenu. Namiesto toho potvrdzuje protekčné praktiky členských štátov. Prijatím tejto správy Parlament oslabil už aj tak veľmi mierny návrh Komisie. Premrhali sme príležitosť. Súčasný trend je, že prevažná väčšina vysokokvalifikovaných pracovníkov migruje do USA, Kanady alebo Austrálie namiesto do EÚ. Ak chceme zvrátiť tento trend, musíme byť ctižiadostiví. Súčasný text je pre mnohých vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí zvažujú zákonnú migráciu do EÚ, jednoducho nepríjemný, a preto žiadnym spôsobom nenapomáha snahám zatraktívniť EÚ pre týchto ľudí. Nutne potrebujeme politickú odvahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne.(FR) Páni Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady, a Jacques Barrot, podpredseda Komisie, predniesli počas rozpravy o modrej karte EÚ a jednorazovom povolení spájajúcom povolenie na pobyt a prácu veľmi názorné príspevky. V krátkosti si to zhrňme.

Ak by sme citovali pána Jacqua Barrota: „Tieto texty demonštrujú skutočný rozsah Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle, ktorý francúzske predsedníctvo priviedlo k úspešnému koncu, a dokazujú, že je to skutočne vyvážený pakt a vyjadruje vôľu Európanov otvoriť dvere migračným pohybom, ktoré môžu byť obzvlášť užitočné a ukazujú sa pre budúcnosť našej európskej spoločnosti ako veľmi pozitívne.“

Okrem toho povedal, že „možnosť vrátiť sa späť do krajiny svojho pôvodu na dva roky bez straty štatútu osoby s dlhodobým pobytom je zásadná záležitosť“.

Pán Jean-Pierre Jouyet sa vyjadril, že „tieto dva texty sú začiatok, nie koniec, a ponechávajú priestor migračnej cirkulácii“.

Okrem toho povedal: „Tieto dva texty demonštrujú, že Európska únia sa skutočne angažuje v podpore zákonného prisťahovalectva.“

Niet viac žiadnych pochýb. Naši vedúci predstavitelia a francúzski predstavitelia v európskych inštitúciách podporujú masové prisťahovalectvo z mimoeurópskych krajín, ktoré vedie k vnútroštátnej dezintegračnej politike. Mali by sme hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. – (FR) Správa pani Klamtovej o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej únii na účely vysokokvalifikovaného zamestnania je založená na správnom predpoklade, ale dospieva k nesprávnym záverom.

Pravdou je, že kvalifikovaní prisťahovalci z krajín mimo Spoločenstva pred Európou uprednostňujú vysťahovalectvo do USA alebo Kanady. Snaha zvrátiť tento trend a priviesť ich k nám zaváňa znepokojujúcim masochizmom a stratou jasného myslenia.

Sme takí neschopní vychovať inžinierov, počítačových odborníkov a lekárov, že ich potrebujeme priviesť z rozvojových krajín?

Je ľudsky akceptovateľné kradnúť mozgy z krajín, ktoré týchto kvalifikovaných zamestnancov potrebujú na svoj rozvoj?

Skutočne si myslíte, že podporou selektívneho prisťahovalectva, ktoré si praje pán Sarkozy, zastavíme zákonné a, čo je dôležitejšie, nezákonné prisťahovalectvo?

Moja posledná otázka znie: Čo ostane zo zásady uprednostňovania Spoločenstva, ak pritiahneme kvalifikované osoby tým, že im poskytneme rovnaké práva, aké majú štátni príslušníci v Spoločenstve, vrátane rovnakých mzdových práv?

Odpovede na tieto otázky ukazujú nebezpečenstvo Európy, ktorá na rozvojových krajinách praktizuje vážne zločiny proti ľudskosti. Z uvedených dôvodov nemôžeme takúto správu podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Modrá karta EÚ, Sezam, ktorý sa otvoril, aby podporil prisťahovalectvo ďalších kvalifikovaných osôb z mimoeurópskych krajín, bude hospodárskou, sociálnou a humanitárnou pohromou pre ľudí a národy v Európe, ktoré už trpia nezákonným prisťahovalectvom vymykajúcim sa spod kontroly a exponenciálne sa zvyšujúcim zákonným prisťahovalectvom.

S cieľom predísť neodvratnému sociálnemu dampingu spôsobenému príchodom inžinierov a iných kvalifikovaných odborníkov z ostatných svetadielov, ich platy budú musieť byť najmenej 1,7-krát vyššie ako minimálna mzda v hostiteľskom štáte. To určite nájde ohlas u francúzskych nekvalifikovaných robotníkov.

Prisťahovaleckí pracovníci budú mať taktiež možnosť priviesť si svoje rodiny v rámci skráteného postupu. Týmto spôsobom sa podporuje zjednotenie rodiny bez pozastavenia sa nad tým, aký rozsiahly a nebezpečný proces to v skutočnosti je. Okrem toho prisťahovalci budú môcť kumulovať obdobia prítomnosti na území Európy s cieľom získať štatút osoby s dlhodobým pobytom. Kruh sa uzavrel. Podmienky na masové zamestnávanie sa a zdomácňovanie v členských štátoch sú vyhovujúce.

Pohoršujúca je aj skutočnosť, že táto situácia povedie k nárastu úniku mozgov z tretích krajín najmä z Afriky, ukoristením ich elity a opätovným uvrhnutím týchto krajín do stavu vyčerpania.

Opäť raz sa nebudeme radiť s občanmi Európy o globalizačnej a prisťahovaleckej politike Bruselu. Teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme bojovať za znovuobjavenie suverenity a právo ľudí ostať takými, akí sú.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za správu pani Klamtovej, ktorá robí z EÚ príťažlivejšiu destináciu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Zavádza flexibilný skrátený postup prijímania vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín vrátane pre nich a ich rodiny výhodných podmienok pobytu.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Väčšina ľudí si želá žiť a pracovať v prostredí, v ktorom vyrastali a ktorého jazykom hovoria. Ľudia opúšťajú krajinu, z ktorej pochádzajú, z dvoch dôležitých dôvodov. Prvým je, že im hrozí uväznenie alebo zabitie. S cieľom uniknúť tomuto osudu, stávajú sa z nich utečenci. Druhým je chudoba. Sťahujú sa do oblastí, kde budú mať vyššiu mzdu napriek tomu, že nedostanú riadny plat, napriek nebezpečnej práci, zlým podmienkam bývania alebo nepriaznivým vyhliadkam do budúcnosti.

Meniace sa očakávania budúceho demografického vývoja a nedostatok ľudí v určitých zamestnaniach spôsobuje, že prisťahovalectvo sa zrazu zase vníma ako užitočné. Utečenci, ktorí z čistej nutnosti spontánne prichádzajú do krajín EÚ, sú stále menej vítaní, zatiaľ čo privilegovaní ľudia s vysokou kvalifikáciou sú podporovaní v tom, aby sa sem nasťahovali. Táto výberová metóda znamená, že ľudia s vhodnou kvalifikáciou sa odoberajú krajinám, v ktorých sa vzdelávali, a pritom sú to práve tieto krajiny, ktoré ich potrebujú najviac. Bez nich je veľmi ťažké držať krok s ostatnými, a to je aj dôvod chudoby týchto krajín. Ak je modrá karta podhubím úniku mozgov, tak je to veľmi zlá správa pre Európu aj zvyšok sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písomne. – (DE) Koncept modrej karty v správe Ewy Klamtovej, ktorý sa zakladá na návrhu Európskej komisie, je katastrofálnym konceptom prisťahovalectva elity.

Jediným pozitívnym prvkom je, že konceptom modrej karty sa konečne priznáva potreba a správnosť prisťahovalectva do Európskej únie, a tým aj do Nemecka.

Koncept modrej karty umožní EÚ vybrať si najlepších prisťahovalcov v súlade so zásadou ponechania si tých najlepších a vyradenia nepotrebného zvyšku. Z pohľadu tých z nás, ktorí sme ľavicovo orientovaní, je tento koncept elity neakceptovateľný. Ľuďom sa musí umožniť vstúpiť do EÚ, aby si mohli hľadať prácu, a musí sa im poskytnúť azyl, keď majú ťažkosti.

Koncept modrej karty spôsobí, že vysokokvalifikovaní a často zúfalo potrební pracovníci sa odlákajú z krajín ich pôvodu. To zase vystupňuje problémy v týchto krajinách a spôsobí prehĺbenie celosvetovej nerovnosti.

Štúdia nemeckého Inštitútu pre prieskum pracovného trhu a zamestnania naznačuje, že modrá karta povedie k hospodárstvu, v ktorom ide o to, aby sa „predovšetkým rýchlejšie obsadili voľné pozície a aby sa mzdy vyplácané domácim kvalifikovaným pracovným silám udržali na nízkej úrovni“. Výsledkom by bolo výrazné zníženie hladiny miezd určitých hospodárskych odvetví.

Celkovo je koncept modrej karty súčasťou nesprávnej protiprisťahovaleckej politiky EÚ. Koncept modrej karty pretvára (migrujúcich) ľudí na ekonomické faktory a predstavuje koncept „výberového prisťahovalectva“.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Demografické predpovede naznačujú, že pracujúce obyvateľstvo EÚ sa do roku 2050 zníži o 48 miliónov a pomer závislosti sa zdvojnásobí a dosiahne 51 %. Tieto predpovede zdôrazňujú fakt, že v budúcnosti budú niektoré členské štáty priťahovať stále rastúci počet prisťahovalcov s rôznymi zručnosťami a kvalifikáciami, aby sa vyvážil tento negatívny trend.

Výrazné rozdiely v súvislosti s kritériami definície a prístupu vzťahujúce sa na vysokokvalifikovaných pracovníkov jasne obmedzujú ich mobilitu v rámci celej Európskej únie. Majú vplyv na účinné prerozdelenie zákonne sa presídľujúcich ľudských zdrojov a bránia dosiahnutiu regionálnej vyváženosti.

Ako zástupkyňa členského štátu, ktorý vstúpil do Európskej únie v roku 2007, som hlasovala za túto správu, ktorá bude efektívne usmerňovať súčasné aj budúce požiadavky na vysokokvalifikovanú pracovnú silu a zároveň brať do úvahy zásadu uprednostňovania Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na občanov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Som absolútne proti tejto správe pani Klamtovej o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Takzvaná „modrá karta“, akási hrubá kópia americkej zelenej karty, by v súčasnom stave európskeho sociálneho systému, v neistote zamestnania a v nezamestnanosti, ktoré trápia náš vysokokvalifikovaný personál, bola škodlivá. Som silne proti tomuto návrhu, ktorý by znamenal, že naši vysokokvalifikovaní pracovníci by museli konkurovať neeurópanom, a čo je horšie, pravdepodobne by boli znevýhodnení. Taktiež by to pomohlo vysať schopnosti a potenciál zo samotných krajín mimo EÚ napomáhajúc takému istému úniku mozgov, proti ktorému sa snažíme teraz bojovať v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) Pozitívnymi aspektmi správy sú zákonné prisťahovalectvo a skutočnosť, že zamestnávatelia porušujúci pravidlá môžu byť vylúčení z poskytovania pomoci Európskou úniou, ale, bohužiaľ, Európsky parlament oslabil ochranu pracujúcich a mzdové požiadavky v praxi umožňujú vstup do systému len pracovníkom s vysokými platmi, ako sú napríklad inžinieri a lekári. Problém úniku mozgov sa tiež mohol vyriešiť lepšie, a preto sa zdržujem hlasovania napriek pozitívnym aspektom správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. – (SV) Modrá karta je vo svojej podstate veľmi dobrý nápad a ja som vždy bol za zjednodušenie zákonného a sťaženie nezákonného prisťahovalectva. Bohužiaľ, pôvodný návrh sa zmenil a zbyrokratizoval natoľko, že v súlade s postupom našej politickej skupiny som sa rozhodol zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Modrá karta sa zdala byť dobrým začiatkom racionálnej migračnej politiky Európskej únie. Európska migračná politika je podľa môjho názoru nevyhnutná, v neposlednom rade preto, že do roku 2050 sa európske pracujúce obyvateľstvo zníži o 20 miliónov ľudí. Návrh Komisie, ktorý bol už na začiatku slabý, ešte výrazne okliesnil Európsky parlament.

Návrh Komisie ponechal priestor migrácii ľudí bez vyššej kvalifikácie, ale zato s väčšími zručnosťami. Parlament však udusil tento návrh ešte v zárodku tým, že výrazne sprísnil podmienky migrácie.

Európsky parlament určil platovú hranicu ako 1,7 násobok priemernej mzdy v členskom štáte. Takáto hranica je ale príliš vysoká. Ak chceme konkurovať USA a Kanade, štátom, ktoré priťahujú najkvalifikovanejších pracovníkov, musíme zjednodušiť pravidlá, aby k nám ľudia prichádzali pracovať. Okrem toho požiadavka Parlamentu, aby prisťahovalci mali najmenej päť rokov odbornej praxe, z toho aspoň dva roky na „vedúcej pozícii“, je neprijateľná. Pre mňa je nepochopiteľné, prečo sa tento návrh nerozšíril na migračný postup pre každého, kto si tu dokáže nájsť prácu. Modrá karta umožní zákonnú migráciu, ale keďže sa určite nevzťahuje na každého, zdržal som sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Európska únia sa musí vyrovnať s problémom hospodárskej migrácie. V porovnaní so Spojenými štátmi, Kanadou a Austráliou ju, bohužiaľ, migrujúci kvalifikovaní pracovníci nevnímajú ako príťažlivú destináciu.

Hlavnými príčinami tejto situácie sú absencia jednotného systému prijímania migrantov a problémy spojené s pohybom medzi jednotlivými štátmi EÚ. Na dosiahnutie zmeny tejto situácie potrebujeme integrovanú a dôslednú európsku migračnú politiku.

Nesmieme zabúdať, že pritiahnutím vysokokvalifikovaných odborníkov Európska únia nadobudne, zvýši svoju konkurencieschopnosť a príležitosť hospodárskeho rastu. Predpokladá sa, že v nasledujúcich dvoch desaťročiach EÚ pocíti nedostatok 20 miliónov vysokokvalifikovaných pracovníkov, najmä inžinierov. Nesmieme tieto prognózy podceňovať.

Podľa môjho názoru nemôže zamestnávanie migrantov za žiadnych okolností dlhodobo riešiť hospodárske problémy Európskej únie. EÚ by mala podniknúť ďalšie kroky v rámci hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti napriek tomu, že v súčasnosti potrebuje hospodárskych migrantov, hoci len z dôvodu starnutia obyvateľstva a postupných demografických zmien.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti som podporil zavedenie systému európskej modrej karty pre vysokokvalifikovaných prisťahovalcov.

 
  
  

– Správa: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Na základe správy, ktorú predložil kolega poslanec Patrick Gaubert, som hlasoval za schválenie legislatívneho uznesenia, ktorým sa na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schvaľuje návrh smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Chcel by som oceniť dôležitú prácu, ktorú vykonal Patrick Gaubert v tejto citlivej oblasti a ktorej cieľom je prispieť k úsiliu na vypracovanie globálnej európskej prisťahovaleckej politiky. Logicky bolo potrebné začať prácu na spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, ako aj na procedurálnom aspekte, konkrétne na udelení jednotného povolenia po skončení zjednoteného postupu vybavovania žiadostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Cítila som povinnosť zdržať sa hlasovania o správe predloženej Patrickom Gaubertom (A6-0431/2008) o návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávaného pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Urobila som to preto, lebo Írsko, bohužiaľ, nebolo začlenené do tohto návrhu podľa článku 3 štvrtého protokolu, ktorý je pripojený k Amsterdamskej zmluve. Demografické predpovede spolu so súčasnou hospodárskou situáciou dokazujú, že v Európe je potrebná účinná prisťahovalecká politika na to, aby sa primerane regulovali požiadavky našich pracovných síl. Sociálny a hospodársky rozvoj v Európe bude v nasledujúcich desaťročiach závisieť od prijímania nových hospodárskych migrantov. Z toho vyplýva potreba zaviesť v celej Európe aktívne politické stratégie na prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov aj pracovníkov s nižšou kvalifikáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. (FR) Európsky parlament práve veľkou väčšinou prijal dve správy o prijímaní migrujúcich pracovníkov do Európy, čím ukázal, že Európska únia je skutočne schopná zaviesť špecifické nástroje na jednotné riadenie hospodárskych migrantov.

Prijatie mojej správy o zjednotenom postupe udeľovania povolenia na pobyt a na prácu oficiálne popiera nepodložené obvinenia mnohých hláv afrických a latinskoamerických štátov, že „Európa je pevnosť“ uzatvorená sama do seba.

Toto hlasovanie na plenárnom zasadnutí potvrdzuje zásadu o rovnakom zaobchádzaní so zákonnými prisťahovalcami a európskymi občanmi a udeľuje im súbor sociálnych a hospodárskych práv.

Tieto rozhodnutia pomôžu zlepšiť ich integráciu; migrujúci pracovníci neohrozujú naše trhy práce. Správa o modrej karte EÚ v skutočnosti umožní absolventom škôl a vysokokvalifikovaným prisťahovalcom jednoduchší prístup na trh práce v štátoch Európskej únie vďaka atraktívnejším podmienkam prijímania.

Európa ukázala, že je schopná prijať dôstojnú, kvalitnú a otvorenú prisťahovaleckú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Pán Gaubert chce vyslať správu o tom, že Európa je otvorená zákonnému prisťahovalectvu a je pripravená udeliť zákonným prisťahovalcom všetky druhy práv, ako aj obmedziť nástroje členských štátov s cieľom pevne stanoviť celkovú rovnosť zaobchádzania s európskymi obyvateľmi a prisťahovalcami, inými slovami zaviesť európsku povinnosť dosiahnuť pozitívnu diskrimináciu.

Pán Gaubert si môže byť istý: v každej vysťahovaleckej krajine je dobre známa skutočnosť, že Európa je ako sito. Každý rok prídu do Európy státisíce zákonných a nezákonných prisťahovalcov, neláka ich však perspektíva práce (do Francúzska prichádza za prácou len 7 % zákonných prisťahovalcov), ale ešte stále početné sociálne výhody a iné práva, ktoré sa im ponúkajú a ktoré sú pre nich často vyhradené bez toho, aby sa od nich niečo požadovalo, prípadne neexistuje nástroj, ktorým by sa od nich niečo za to mohlo požadovať, dokonca ani len minimálna znalosť jazyka hostiteľskej krajiny, aby som nadviazal na to, čo hovorí pán Gaubert.

V čase, keď sa naše krajiny dostávajú do recesie, keď naše hospodárske a sociálne modely oslabila globalizácia, keď narástol počet nezamestnaných a chudobných európskych pracovníkov, naopak, vo všetkých odvetviach musíme naliehavo požadovať uplatňovanie zásady uprednostňovania jednotlivých národov a Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Pokiaľ ide o stanovisko Európskeho parlamentu k „modrej karte“, napriek tomu, že Parlament prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zmierňujú niektoré negatívne aspekty návrhu na zavedenie „zjednoteného postupu vybavovania žiadostí“ o povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu Európskej únie, za ktoré sme hlasovali, sa domnievame, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nespochybňujú motívy ani hlavné ciele návrhu smernice, ktorú Európska komisia predložila Rade.

Ako zdôraznila naša parlamentná skupina, cieľom „zjednoteného postupu vybavovania žiadostí“ je zosúladiť postupy a práva prisťahovalcov v niektorých základných aspektoch. Tento zjednotený postup ich však viac obmedzí, než posilní. Týka sa to napríklad toho, že sa prisťahovalectvo robí a priori závislým od existencie pracovných zmlúv a že sa neumožňujú podmienky pre prisťahovalcov rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v „modrej karte“.

Inými slovami, „zjednotený postup vybavovania žiadostí“ a „smernica o návrate“ (ktorá zvýši svojvoľné vyhosťovania a prehĺbi ťažkosti a prekážky, ktoré sa vyskytujú pri zjednocovaní rodiny) sú dve strany tej istej mince. Inak povedané, sú to nástroje (ktoré sú navzájom súdržné) a piliere tej istej politiky: neľudskej prisťahovaleckej politiky EÚ, ktorou sa zavádza kriminalizovanie prisťahovalcov, ich vyhosťovanie, vykorisťovanie alebo odmietanie.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Podporujem práva pracovníkov, a preto som hlasoval za túto správu. Táto smernica by mala poskytnúť pracovníkom tretích krajín oveľa jednoduchší systém vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. – (SV) Zdržím sa hlasovania, pretože „nie“ by sa dalo vysvetľovať tak, že som proti prisťahovalectvu, čo nie je pravda. Správa je však problematická, pretože spoločný postup znamená, že EÚ bude mať nad prisťahovaleckou politikou moc, z čoho hrozí, že tento postup nebude správny.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne.(SV) Rozhodol som sa hlasovať proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu nie preto, že si myslím, že je vo svojej podstate zlý, ale preto, lebo chcem počkať na rozsiahlejšiu a lepšie prepracovanejšiu smernicu, ktorú pripravuje Komisia. Dôležité je, aby sme sa neunáhlili pri riešení legislatívnych návrhov v takej dôležitej oblasti, ako je táto.

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hlavná otázka súvisiaca s vínom tvorí obsah nedávno prijatého nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov (CMO), ktoré podľa môjho názoru zahŕňa niektoré veľmi negatívne aspekty najmä pre portugalskú výrobu, ktorá je založená na malých a stredných poľnohospodárskych podnikoch. Podľa správ, ktoré mám od mnohých poľnohospodárov, s ktorými som v kontakte, už začínajú byť zreteľné jej praktické účinky.

Nezdá sa však, že by boli nejaké výrazné ťažkosti so začlenením vinárskeho odvetvia do jednotnej spoločnej organizácie trhov, ktorá spojí všetky nástroje na reguláciu trhu, ktoré môžu, ale nemusia byť pre rôzne odvetvia spoločné. Môže to byť čisto otázka zjednodušenia za predpokladu, že to neznamená odstránenie nástrojov a že to nemá ani žiadny iný právny význam.

Keďže problém s vínom spočíva v už schválenej a uskutočnenej reforme, aj keď s naším nesúhlasom, do určitej miery teraz nezáleží na tom, či toto odvetvie je alebo nie je začlenené do jednotnej spoločnej organizácie trhov, pretože sa tým nemenia praktické účinky.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Politická strana June List zastáva názor, že by bolo vhodné, aby sa súčasných 21 nariadení o odvetvovej organizácii trhu zrevidovalo a skonsolidovalo do jedného nariadenia s cieľom zefektívniť a zjednodušiť právne predpisy. Ako však podotýka Komisia, základná stratégia sa nezmenila.

Keďže nepodporujeme súčasnú spoločnú poľnohospodársku politiku, strana Júnový zoznam hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písomne. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, hlasovala som za len za návrh Komisie začleniť spoločnú organizáciu trhov vína do jednotnej spoločnej organizácie trhov so všetkými ostatnými poľnohospodárskymi výrobkami, pretože Komisia nás vo včerajšej rozprave ubezpečila, že ihneď po prijatí návrhu Rady v ňom bude zahrnutá funkcia nástroja na vyhľadávanie EUR-Lex s cieľom umožniť používateľom jednotlivých spoločných organizácií trhov, napríklad pre víno, mlieko alebo ovocie a zeleninu, prístup len k tým článkom, ktoré súvisia s ich špecifickým výrobkom. Komisia okrem toho tiež zaručila, že v budúcnosti sa zmeny budú týkať len jednotlivých výrobkov a ostatné výrobky sa nebudú zároveň svojvoľne meniť. V diskusii sa vysvetlilo, že aj keď v budúcnosti bude namiesto 21 dokumentov len jeden dokument, tento jeden dokument bude presne taký rozsiahly ako 21 samostatných dokumentov. Správa výsledného súhrnného dokumentu pre jednotnú spoločnú organizáciu trhov sa však musí čo najviac zjednodušiť.

 
  
  

– Správa: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. – (RO) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu EÚ, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov. To znamená, že limit finančnej pomoci pre členské štáty EÚ, ktoré nie sú členmi eurozóny a ktoré majú problémy s platobnými bilanciami, sa zvýšil z 12 miliárd EUR na 25 miliárd EUR. Európsky parlament vyjadruje presvedčenie, že členské štáty mimo eurozóny by sa mali podporovať v tom, aby sa snažili získať potenciálnu strednodobú finančnú pomoc na riešenie deficitu svojej platobnej bilancie najprv v rámci Spoločenstva a až potom na medzinárodnej úrovni. Súčasná situácia poskytuje ďalší dôkaz dôležitosti eura pri ochrane členských štátov v eurozóne a vyzýva členské štáty mimo eurozóny, aby do nej vstúpili, len čo splnia maastrichtské kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Súčasná finančná situácia potvrdzuje ochranný účinok eura a mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili všetky členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, v tom, aby prijali euro hneď po splnení kritérií. Aj podľa môjho názoru by členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny a potrebujú finančnú pomoc, mali pred tým, než sa obrátia na medzinárodné orgány, najskôr požiadať o pomoc EÚ. Z tohto dôvodu som podporila túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Politická strana Júnový zoznam sa domnieva, že je veľmi dôležité, aby členské štáty mali dobrú hospodársku pozíciu v rámci európskeho priestoru a je to v prospech nezávislej európskej susedskej politiky.

Domnievame sa však, že spoločný európsky systém strednodobej finančnej pomoci v tomto prípade neposkytuje ručiteľa ani riešenie. Takýto systém vytvára zbytočný byrokratický postup, v rámci ktorého sa členské štáty, ktoré požadujú pomoc, v skutočnosti stanú závislými na krajinách HMÚ s požiadavkami outsidera na „politické a hospodárske opatrenia“. Štáty, ktoré sú členmi Európskej únie – keďže by mali byť – ale nie sú členmi menovej únie – keďže by nemali byť –, sú nútené udržať pevný výmenný kurz voči euru, a tým voči svojim najdôležitejším obchodným partnerom. Preto sa domnievame, že je nevhodné, aby sa krajiny, ktoré nie sú členmi menovej únie, rozhodli pre pevný výmenný kurz a potom požadovali záchranu od veľkých regionálnych alebo medzinárodných orgánov.

Politická strana Júnový zoznam sa preto domnieva, že rozpočtové prostriedky vo výške 25 miliónov EUR nie sú potrebné na podporu platobných bilancií členských štátov. Namiesto toho sa domnievame, že tie krajiny, ktoré sú členmi EÚ, ale nevstúpili do menovej únie, by si mali zachovať režim s pohyblivým výmenným kurzom. Tento druh problému sa potom stratí a daňoví poplatníci ušetria 25 miliónov EUR.

 
  
  

– Návrh uznesenia: EÚ a údaje PNR (B6-0615/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Je nepopierateľné, že terorizmus aj organizovaný zločin sú desivé hrozby, proti ktorým sa musí bojovať s čo najúčinnejšími nástrojmi.

Dôležité je tiež zabrániť tomu, aby si každý členský štát vytvoril vlastný systém údajov PNR. Doteraz to urobili tri členské štáty, v dôsledku čoho medzi nimi vznikli mnohé rozdiely v súvislosti s povinnosťami, ktoré boli uložené prepravcom, aj s ich cieľmi.

Základným pravidlom ochrany údajov však je, že akýkoľvek nový nástroj by sa mal prijať len vtedy, ak sa jasne preukáže potreba prenosu týchto osobných údajov a konkrétne zámery tohto prenosu.

Návrh, ktorý nám predložila Komisia, je príliš nejasný a neobjasňuje pridanú hodnotu, ktorú zbierané údaje PNR prinesú, ako ani to, aký vzťah bude mať s existujúcimi opatreniami na kontrolu vstupu do EÚ z bezpečnostných dôvodov, ako je SIS (Schengenský informačný systém), VIS (vízový informačný systém) a API (systém podrobných informácií o cestujúcich).

Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sa pred prijatím akýchkoľvek konečných rozhodnutí jasne dokázala užitočnosť týchto údajov, aby sa preukázali konkrétne zámery, na ktoré sa majú použiť, a aby sa zabezpečilo dodržiavanie princípu proporcionality, ako aj vytvorenie primeraných právnych záruk.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Hlasovala som za uznesenie o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využití záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva (B6-0615/2008). Urobila som to preto, lebo každý návrh v tejto oblasti musí byť proporcionálny a v súlade s Európskym súdom pre ľudské práva a Chartou základných práv EÚ. Návrh Komisie mohol mať značný vplyv na osobný život európskych občanov a nepredložil dostatočný dôkaz o tom, že je potrebné rozsiahle zhromažďovanie údajov na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Komisia si želá zbierať a vymieňať informácie o cestujúcich na úrovni EÚ na účely boja proti zločinu a terorizmu. Medzi informácie, ktoré sa majú zbierať a sprístupniť orgánom na prevenciu zločinov, patria čísla kreditných kariet cestujúcich v lietadle, požiadavky na výber miesta v lietadle, kontaktné informácie, informácie o batožine, informácie o častých cestujúcich, jazykové schopnosti a vek, meno a kontaktné informácie každej osoby, ktorá na ceste sprevádza dieťa, ako aj vzťah tejto osoby k dieťaťu.

Tento typ rozsiahleho zaznamenávania údajov nepochybne bude mať za následok narušenie súkromia. Tento návrh nezohľadňuje zásady subsidiarity a proporcionality, ktoré sa často chvália, ale iba málokedy uplatňujú.

Vítame skutočnosť, že Európsky parlament sa kriticky vyjadruje k návrhu Komisie, a chceli by sme zdôrazniť, že je otázne, či sa požaduje tento typ právnych predpisov EÚ. Keďže sa uznesenie Európskeho parlamentu oddeľuje od opatrení, ktoré navrhla Komisia, hlasovali sme v jeho prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Napriek tomu, že nesúhlasíme s niektorými aspektmi tohto uznesenia, konkrétne s jeho neschopnosťou vymedziť „boj proti terorizmu“, domnievame sa, že opätovne potvrdzuje niektoré vážne výhrady týkajúce sa vytvorenia systému údajov PNR (zahŕňajúceho cestujúcich leteckých prepravcov) v rámci EÚ.

Uznesenie okrem iných aspektov:

– vyslovuje poľutovanie nad tým, že opodstatnenosť návrhu zaviesť systém údajov PNR v EÚ sa spája s veľkou právnou neistotou, pokiaľ ide o jeho súlad s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv (EDĽP);

– domnieva sa, že cieľom návrhu nie je harmonizácia vnútroštátnych systémov (keďže tieto neexistujú), ukladá sa ním len povinnosť členských štátov zriadiť takýto systém;

– vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrh v skutočnosti poskytuje orgánom činným v trestnom konaní ničím nepodložený prístup ku všetkým údajom;

– zdôrazňuje svoje znepokojenie nad opatreniami, ktoré predpokladajú svojvoľné využívanie údajov PNR na profilovanie a vymedzenie rizikových parametrov hodnotenia;

– zdôrazňuje, že všetky informácie, ktoré doposiaľ USA poskytli, nikdy dostatočne nepreukázali, že v „boji proti terorizmu“ je potrebné rozsiahle a systematické využívanie údajov PNR.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia, ktorý predložila pani in 't Veldová v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využívaní záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva.

V plnej miere sa stotožňujem s cieľmi a znepokojením, ktoré vyslovil môj kolega poslanec v súvislosti s proporcionalitou opatrení navrhnutých Komisiou aj v súvislosti s právnym základom tohto ustanovenia, ako aj s rizikami ochrany osobných údajov, o ktorých som hovoril pri rôznych príležitostiach na zasadnutiach Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Potreba zaručiť vysokú úroveň ochrany bezpečnosti občanov je nedotknuteľná a zdá sa mi, že v súčasnosti je platných veľa systémov. Domnievam sa, že pred zavedením ďalších opatrení potrebujeme zhodnotiť úplné a systematické vykonávanie existujúcich mechanizmov s cieľom zabrániť nebezpečenstvu vzniku väčších problémov, než sú tie, ktoré sa snažíme prekonať.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Finančná pomoc pre platobné bilancie členských štátov (B6-0614/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. – Odsek 2 tohto uznesenia sa zaoberá členstvom v eurozóne. V súlade s dohodou delegácie Konzervatívnej strany Spojeného kráľovstva o otázkach týkajúcich sa eura, sme sa zdržali konečného hlasovania.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Konžská demokratická republika (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za toto uznesenie, ale uprednostnil by som text, ktorý bol prijatý s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1 odsek 19, ktorý bol, bohužiaľ, niekoľkými hlasmi zamietnutý. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom by náš konkrétny záväzok v tejto mimoriadne citlivej a významnej oblasti získal ešte väčšiu váhu. Napriek tomu dúfam, že prijatie tohto uznesenia bude viesť k zásahu Európskej únie na mieste.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o reakcii EÚ na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky, pretože sa domnievam, že to, čo sa deje, je vzhľadom na milióny mŕtvych, státisíce utečencov a ohavné zločiny páchané na tých, ktorí sú úplne bezbranní, veľmi znepokojujúce. Hrozí aj možnosť rozšírenia konfliktu do susedných krajín.

Tento návrh uznesenia je správny najmä preto, lebo vyzýva, aby boli páchatelia týchto zločinov proti ľudskosti postavení pred súd a aby sa vynaložilo všetko úsilie na posilnenie súčasných dohôd, ako aj na zosúladenie s týmito dohodami poskytnutím väčšieho množstva prostriedkov misii MONUC alebo použitím medzinárodného tlaku na zainteresované strany.

Tiež by som chcela dôrazne vyzvať Európsku úniu, aby zabránila európskym spoločnostiam v ťažbe nerastných surovín v tejto oblasti, pretože z ich predaja je tento konflikt financovaný.

Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili ďalšej tragédii v Afrike.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Situácia na východe Konžskej demokratickej republiky je desivá. Z celého srdca podporujeme medzinárodné riešenia, ktoré by sa mali vykonať v rámci spolupráce s OSN. Nedomnievame sa však, že by EÚ mala využiť medzinárodnú krízu a konflikty na posilnenie svojej zahraničnej politiky.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Εurópska únia ako celok, ale aj jednotlivé silné členské štáty musia prebrať značný diel zodpovednosti za zhoršenie situácie ľudí v Konžskej demokratickej republike, ktorá je v dôsledku občianskej vojny už i tak tragická, ako aj všetkých národov afrického kontinentu. V dôsledku systematického, dlhodobého drancovania prírodného bohatstva tejto špecifickej krajiny a Afriky vo všeobecnosti európskymi kolonialistami v minulosti a imperialistami v súčasnosti, ako aj spomenutého zneužívania občianskych konfliktov s cieľom presadzovať vlastné záujmy, je Afrika najbohatším kontinentom na svete a má najhladnejších, najchudobnejších a najutláčanejších obyvateľov.

Navrhnuté posilnenie rôznych foriem zásahovej činnosti EÚ najmä s využitím vojenskej moci OSN bez súčasného vylúčenia politickej alebo inej činnosti danej krajiny nemá absolútne nič spoločné s údajnou humanitárnou ochranou jej obyvateľov, ako sa pokrytecky uvádza v spoločnom vyhlásení Liberálov, Sociálnych demokratov a Zelených. Humanitárny záujem je zámienka. Základným cieľom štátov EÚ je zaistiť si väčší podiel na trhu, čo je, samozrejme, spojené – ako to nepriamo pripúšťa uznesenie – s neobmedzeným a neustálym celkovým drancovaním veľkého nerastného bohatstva krajiny.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Európska politika v oblasti kozmického priestoru (B6-0582/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati si myslíme, že kozmický priestor by sa nemal militarizovať, a zastávame názor, že výskum a investície by sa mali zamerať výlučne na mierové ciele.

Nemôžeme však podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6, ktorý odmieta všetky nepriame vojenské využitia, pretože veľké množstvo aplikácií, ako sú satelitné navigácie a komunikačné služby, sa tiež využíva v mierovom úsilí, ktoré je v niektorých prípadoch vojenskej povahy. Táto technológia je pre občiansku spoločnosť veľmi užitočná a nemyslíme si, že by sa mala obmedziť preto, lebo sa používa aj na vojenské účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), písomne. Hoci podporujem cieľ tohto uznesenia, ja a moji kolegovia britskí konzervatívci zásadne nesúhlasíme s Lisabonskou zmluvou, a preto nemôžem podporiť odkaz na Zmluvu v prvom odseku.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Podporila som toto uznesenie o tom „ako priblížiť vesmír k Zemi“(B6-0582/2008), pretože sa domnievam, že by sme mali podporovať európsku politiku v oblasti kozmického priestoru. V Írsku sa stále menej mladých ľudí rozhoduje pre vedu ako voľbu pre svoju kariéru – a tento trend je rozšírený v celej Európe. Vesmírny výskum je pre mladých ľudí inšpirujúci a podporuje ich v tom, aby si zvolili kariéru v oblasti vedy a technológií; tiež posilňuje výskumné kapacity v Európe. Som však toho názoru, že využitie vesmíru musí výlučne slúžiť na nevojenské účely, a preto by sme mali odmietnuť akékoľvek priame alebo nepriame využívanie systémov ako Galileo na vojenské účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Účelom tohto stručného vysvetlenia hlasovania je okrem iných dôležitých otázok a priorít, ktoré sú zdôraznené v tomto uznesení Európskeho parlamentu o európskej vesmírnej politike, odsúdiť skutočnosť, že väčšina v tomto Parlamente je zástancom využitia vesmíru na vojenské účely.

Tento záver sa dá vyvodiť zo zamietnutia navrhnutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila naše parlamentná skupina, ktorá opäť zdôraznila, že okolitý vesmír sa musí využívať výlučne na mierové a nevojenské účely, a tým zamietla akékoľvek priame alebo nepriame využitie na vojenské účely.

Väčšina v Parlamente sa naopak domnieva, že je „rastúci záujem o silnú a vedúcu pozíciu EÚ v rámci európskej vesmírnej politiky (EPOKP) s cieľom podporiť riešenia v oblasti životného prostredia, dopravy, výskumu, obrany a bezpečnosti.“

V tejto súvislosti väčšina v Parlamente vyzýva Radu a Komisiu, aby „podporovali synergie medzi civilným a bezpečnostným vývojom v oblasti vesmíru; zdôrazňuje, že európske bezpečnostné a obranné schopnosti závisia okrem iného od dostupnosti satelitných systémov“.

Inými slovami, vesmír sa môže využiť na militarizáciu EÚ a v pretekoch v zbrojení.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. (FR) Skutočne mi je ľúto, že v tomto vynikajúcom návrhu uznesenia o budúcnosti európskej vesmírnej politiky, ktorý bol práve schválený, nie je odkaz na vesmírne stredisko Kourou.

Vesmírna história Európy nevyhnutne vedie cez Francúzsku Guyanu. Pre každého je pochopiteľné, že už viac nechceme zdôrazňovať, že tam boli zostrojené všetky nosné rakety Ariane a že boli vypustené práve z tejto štartovacej základne.

Veľká vďaka patrí francúzskemu predsedníctvu, ktoré zastupoval pán Jean-Pierre Jouyet, ktorý to nezabudol spomenúť na včerajšej rozprave.

Podľa mňa sa do európskej vesmírnej stratégie celkom určite musí zahrnúť primerané zváženie budúceho vývoja európskeho vesmírneho letiska z hľadiska infraštruktúry a zamestnancov, ako aj výskumných projektov.

Základňa Kourou je oknom európskeho vesmírneho programu. Francúzska Guyana, ktorá je najvzdialenejším regiónom Európskej únie, si zaslúži uznanie za svoj predchádzajúci aj budúci prínos do tejto strategickej politiky.

Bola by som rada, keby tento Parlament vzdal vesmírnemu stredisku v Guayane hold a výslovne vyjadril hrdosť, ktorú toto miesto vzbudzuje vo všetkých Európanoch. Kourou sa za posledné desaťročia stalo podstatným prvkom našej európskej identity.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Kazetová munícia (B6-0589/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Dohovor o kazetovej munícii (DKM), ktorý v roku 2008 prijalo 107 krajín, bude otvorený na podpis od 3. decembra a nadobudne platnosť po získaní 30 ratifikácií.

Dohovor zakáže používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer kazetovej munície ako celej kategórie zbraní a bude od zmluvných štátov vyžadovať zničenie zásob tejto munície.

Tento návrh uznesenia, ktorý podporujeme, vyzýva všetky štáty, aby čo najskôr podpísali a ratifikovali DKM a aby na vnútroštátnej úrovni podnikli opatrenia, ktorých cieľom je začať uplatňovať DKM ešte pred jeho ratifikáciou.

Návrh uznesenia vyzýva všetky štáty, aby v období, kým DKM nadobudne platnosť, nepoužívali, neskladovali, nevyrábali, neprevážali, nevyvážali kazetovú muníciu ani do nej neinvestovali.

Vyzýva tiež všetky členské štáty EÚ, aby poskytli pomoc postihnutým obyvateľom a aby poskytli pomoc pri odstraňovaní a ničení pozostatkov kazetovej munície.

Napokon vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby nepodnikli žiadnu činnosť, ktorá by mohla obchádzať DKM a jeho ustanovenia alebo ohrozovať ich vykonávanie, najmä prostredníctvom prípadného protokolu Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, ktorý by umožňoval používanie kazetovej munície.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia o potrebe ratifikovať Dohovor o kazetovej munícii do konca roku 2008. Tento návrh, ktorý v plnej miere schvaľujem, zakáže používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer kazetovej munície ako celej kategórie zbraní.

Schvaľujem aj skutočnosť, že pre členské štáty EÚ, ktoré používali kazetovú muníciu, bude povinné, aby poskytli technickú a finančnú pomoc pri odstraňovaní a ničení pozostatkov kazetovej munície. Napokon vítam iniciatívu svojich kolegov, ktorí vyzývajú všetky členské štáty, aby v období, kým DKM nadobudne platnosť, nepoužívali, neskladovali, nevyrábali, neprevážali, nevyvážali kazetovú muníciu ani do nej neinvestovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. Delegácia britskej Konzervatívnej strany hlasovala za toto uznesenie a za následné schválenie Dohovoru OSN o kazetovej munícii, o ktorom sa nedávno rokovalo. Veríme, že Dohovor úspešne spojil zásadnú a praktickú dobročinnosť s uznaním vojenských požiadaviek zodpovedných ozbrojených síl.

Vždy sme dôsledne zastávali názor, že neobmedzený zákaz používania všetkých typov kazetovej munície by negatívne ovplyvnil operatívnu účinnosť našich ozbrojených síl. Preto osobitne upozorňujeme na jasne vymedzenú výnimku v Dohovore, ktorá sa vzťahuje na ďalšiu generáciu „inteligentnejšej“ munície, ktorá je navrhnutá tak, že sa ničí sama a ktorá predstavuje pre civilné obyvateľstvo minimálne nebezpečenstvo. Britské ministerstvo obrany v súčasnosti pracuje na vývoji munície, ktorá patrí do kategórie tejto výnimky.

Všeobecne sa domnievame, že je dôležité, aby si naše ozbrojené sily zachovali cit pre mieru vo vzťahu k riadeniu rizika. Hoci sa britské ozbrojené sily vždy snažili minimalizovať poškodenie civilného obyvateľstva a obmedziť vedľajšie škody, nikdy by sme nemali zabudnúť na skutočnosť, že bojujeme proti terorizmu a ozbrojeným živlom, ktoré sú celkom bez škrupúľ pri voľbe metód, ktoré používajú na svojvoľné ničenie nevinných ľudských životov. Terčom nášho hnevu by mali byť tieto živly.

 
  
  

– Návrh uznesenia: HIV/AIDS (RC B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za tento návrh uznesenia. Včasná diagnostika a výskum poskytujú pevný základ pre ochranu zdravia. V prípade HIV výsledky z posledných rokov dokazujú, aká dôležitá je podpora výskumu. V tomto zmysle musíme preto odstrániť akékoľvek prekážky výskumu, ktorý predstavuje pre tých, ktorí sú postihnutí HIV, skutočnú nádej, že budú môcť viesť kvalitnejší a lepší život.

Táto požiadavka by sa mala konkrétne podporovať využitím politických, hospodárskych a finančných zdrojov Komisie. Rada a Komisia by mali zároveň zabezpečiť, aby sa diskriminácia tých, ktorí sú postihnutí HIV, vyhlásila vo všetkých členských štátoch EÚ za nezákonnú.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Poslanci parlamentu, ktorých zvolila portugalská PSD (Sociálna demokratická strana), podporujú uznesenie, ktoré vyzýva na podporu včasného diagnostikovania a liečby infekcií HIV v každom členskom štáte. Najnovšie štatistiky stále uvádzajú nielen zvýšený výskyt počtu infekcií HIV v rámci EÚ, ale aj veľkú časť infekcií HIV, ktoré ešte neboli diagnostikované.

Jedným z dôvodov rýchleho šírenia infekcie HIV je v mnohých štátoch EÚ skutočnosť, že sa intravenózne infikujú užívatelia drog, ktorí šíria ochorenie použitím spoločných ihiel. Podľa výročnej správy EuroHIV o trendoch v spotrebe drog v Európskej únii je Portugalsko krajinou s najvyšším počtom zistených prípadov HIV/AIDS medzi užívateľmi drog.

Vo výročnom hodnotení národných európskych systémov zdravotnej starostlivosti (EHCI) na rok 2008 sa uvádza, že Portugalsku v rámci hodnotenia zdravotných systémov v Európe patrí spodná priečka. Jedna z kritík, ktoré sa uvádzajú v súvislosti s portugalským systémom zdravotníctva, je, že ešte nevyriešil svoj problém prístupu k liečbe a čakacie doby. Eurostat stále uvádza Portugalsko ako krajinu s najvyššou úmrtnosťou v súvislosti s AIDS. Porovnávacia analýza údajov z Portugalska s údajmi od jeho partnerov v EÚ odhaľuje, že s našou národnou stratégiou niečo nie je v poriadku. Musíme určiť a analyzovať, čo je v nej neprávne.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o včasnej diagnostike a včasnej starostlivosti o ochorenia HIV/AIDS, pretože podľa môjho názoru naliehavo potrebujeme posilniť opatrenia na diagnostikovanie a liečbu týchto ochorení, keďže počet nových infekcií HIV sa v Európskej únii nebezpečne zvyšuje.

Opatrenia na prevenciu a liečbu tohto ochorenia sú veľmi dôležité na zabránenie narastajúceho výskytu nových infekcií. Preto sa domnievam, že je dôležité podporovať jednoduchší prístup k informáciám, poradenstvu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Okrem toho je veľmi dôležité, aby členské štáty prijali v rámci svojej jurisdikcie ustanovenia, ktoré účinne stíhajú diskrimináciu ľudí žijúcich s HIV/AIDS vrátane obmedzení, ktoré majú vplyv na ich slobodu pohybu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, som rád, že môžem povedať, že som hlasoval za návrh uznesenia o včasnej diagnostike a včasnej starostlivosti, pokiaľ ide o vírus HIV. S cieľom chrániť európskych občanov a ich zdravie Komisia je povinná podporiť včasnú diagnostiku a zmierniť prekážky na testovanie tohto ochorenia, ako aj zabezpečiť včasnú liečbu a informovať o výhodách včasnej liečby.

Vzhľadom na skutočnosť, že správy EuroHIV a UNAIDS potvrdzujú, že sa počet prípadov nových ochorení HIV v rámci Európskej únie a v susedných krajinách znepokojivým tempom zvyšuje, že v niektorých krajinách sa odhaduje, že počet ľudí infikovaných vírusom HIV je takmer trojnásobne vyšší, ako uvádzajú oficiálne údaje, vítam tento návrh, ktorý vyzýva tiež Komisiu, aby zaviedla stratégiu na zníženie HIV/AIDS zameranú na drogovo závislých a na užívateľov drog, ktorí si drogy aplikujú intravenózne.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Situácia v odvetví včelárstva (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Chceme zdôrazniť niektoré aspekty tohto uznesenia, s ktorými súhlasíme, konkrétne: „nekalá hospodárska súťaž zo strany výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín a dovážaných na trh Spoločenstva“ a „vážna hrozba úbytku včelstiev v dôsledku výrazného poklesu zásob peľu a nektáru“. Tieto problémy sa musia vyriešiť uplatnením zásady uprednostňovania Spoločenstva a odstránením nekalej hospodárskej súťaže zo strany včelárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín. Sprístupnením ďalších rozpočtových zdrojov na tento výskum by sa mal okamžite urýchliť výskum týkajúci sa parazitov a ochorení, ktoré ničia populácie včiel, ako aj ich príčin vrátane zodpovednosti GMO.

Jeden aspekt, ktorý v uznesení chýba, je zodpovednosť reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky za celý tento problém. Rozširovanie púští na vidieku, rušenie výroby v rozsiahlych oblastiach a zavádzanie geneticky modifikovaných druhov viedlo k strate biodiverzity. Podporovali sa taktiež výrobné metódy, ktoré nebrali do úvahy špecifickú pôdu a špecifické klimatické podmienky každého regiónu.

Poľnohospodárska politika, ktorá zvrátila tento trend, by okrem vyššie uvedených opatrení výrazne prispela k vyriešeniu týchto problémov v odvetví včelárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), písomne.(SV) Toto uznesenie sa zaoberá skutočnosťou, že populácie včiel hynú z nevysvetliteľných príčin. Stotožňujeme sa s názorom, že na vyriešenie tohto problému je potrebný výskum.

Nemyslíme si však, že je potrebné dávať včelárom viac dotácií a poskytovať viac ochrany pred okolitým svetom (protekcionizmus).

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Návrh, ktorý predložil Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka má niektoré dobré a niektoré menej dobré aspekty. Podporujeme začatie výskumu zo strany Komisie týkajúceho sa parazitov a ochorení, ktoré ničia populácie včiel.

Uznesenie však obsahuje aj niekoľko návrhov, ktoré nemôžeme podporiť. Európsky parlament napríklad „naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla mechanizmus finančnej pomoci pre hospodárstva, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach následkom úhynu včiel“ (odsek 11). Nemôžeme podporovať žiadne náklady z rozpočtu EÚ na uvedené účely a federalistická väčšina Európskeho parlamentu by im nemala vyjadrovať svoju podporu bez toho, aby si overila finančné dôsledky tohto stanoviska.

Preto sme hlasovali proti celému uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne. – (RO) Dramatické zníženie populácií včiel a v dôsledku toho zníženie opeľovania ohrozujú v Európskej únii pestovanie ovocia, zeleniny a plodín. Pokles počtu včiel je zapríčinený rôznymi parazitmi aj mykózami, ktoré sa nachádzajú v ovzduší a v postrekoch pesticídmi. Hlavným problémom je infekcia spôsobená parazitmi z rodu Varroa, ktorá sa prejavuje deformáciami na úrovni krídel a zadočka a tým, že včely sú málo vyvinuté, nie sú schopné lietať a ich dĺžka života je veľmi krátka. Ak sa tento problém nebude riešiť, parazity z rodu Varroa môžu za niekoľko mesiacov spôsobiť zánik celého včelstva. Dlhodobé používanie pesticídov tiež spôsobilo zníženie populácií včiel aj vtedy, ak sa používali na ničenie mykóz a parazitov. Niektorí vedci sa domnievajú, že ďalšou príčinou tohto javu je elektromagnetické žiarenie, ktoré vysielajú mobilné telefóny, ktoré preniká do navigačného systému včiel a znižuje ich schopnosť návratu do úľov. Bude potrebné rozvinúť výskum v tejto oblasti s cieľom nájsť riešenia na boj proti chorobám ovplyvňujúcim včely. Okrem toho úsilie vynaložené poľnohospodármi na zníženie počtu prípravkov na ochranu rastlín používaných počas kvitnutia tiež pomôže zastaviť úbytok tohto hmyzu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), písomne.(DA) V mene Oleho Christensena, Poula Nyrupa Rasmussena, Dana Jørgensena, Britty Thomsenovej a Christel Schaldemosovej.

Dánska delegácia Socialistickej skupiny v Európskom parlamente hlasovala proti uzneseniu týkajúcemu sa situácie v odvetvi včelárstva. Podľa nás uznesenie má znaky protekcionizmu a pokúša sa o zavedenie viacerých programov dotácií pre poľnohospodárov EÚ.

Myslíme si, že úmrtnosť včiel je veľmi veľký problém, ktorý by sa mal riešiť na úrovni EÚ, ale na jeho riešenie by sa mal použiť správny mechanizmus. Bude to zahŕňať napríklad ďalší výskum a zameranie sa na ochranu našich ekosystémov vrátane obmedzenia používania pesticídov.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Environmentálne inšpekcie v členských štátoch (B6-0580/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Hlasovala som za uznesenie o revízii odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (B6-0580/2008). Nevyhnutné je riadne a rovnomerné presadzovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a čokoľvek iné je nesplnením očakávaní verejnosti a poškodzuje dobré meno Spoločenstva ako účinného ochrancu životného prostredia. Ak naše právne predpisy majú byť dôveryhodné, musia sa účinne presadzovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Viac pozornosti musíme nepochybne venovať otázkam životného prostredia a musíme prijať opatrenia s cieľom zabrániť neustálemu poškodzovaniu životného prostredia, ktoré ohrozuje súčasnosť aj budúcnosť našej planéty, ako aj kvalitu života našich občanov.

Musíme byť preto ostražitejší pri dodržovaní pravidiel, ktoré zabezpečujú ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zohľadňujú špecifické podmienky každej krajiny vrátane spoločenských dôsledkov. Potrebujeme tiež solidárnejšiu politiku, ktorá zohľadňuje rôzne úrovne rozvoja a hospodárske možnosti.

Nie všetky tieto aspekty sú riadne zaručené v právnych predpisoch EÚ v oblasti životného prostredia a ani jej stratégie nie sú primerane dôsledné. Preto máme vážne pochybnosti o politickej vôli Európskej komisie riešiť tento zložitý problém a v niektorých návrhoch predložených v tomto uznesení riskujeme zhoršenie regionálnych a sociálnych rozdielov.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. (PT) Gratulujem kolegom z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k sformulovaniu znenia otázky na ústne zodpovedanie a návrhu uznesenia, pretože jednoznačne vyjadrujú potrebu správne vykonávať environmentálne právo Spoločenstva. V tomto ohľade naliehajú na Komisiu, aby prišla s návrhom smernice o environmentálnych inšpekciách s vysvetlením definícií a kritérií a vo väčšom rozsahu.

Obidva dokumenty taktiež zdôrazňujú potrebu posilniť Sieť na implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) Európskej únie a podporiť environmentálne vzdelávanie a poskytovanie informácií, ktorých konkrétny obsah sa musí stanoviť na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni na základe potrieb a problémov zistených v danej oblasti.

Ak EÚ nebude dôrazne presadzovať svoju environmentálnu politiku, sklame očakávania verejnosti a úloha EÚ účinne chrániť životné prostredie bude narušená.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasovali sme proti návrhu uznesenia, ktoré podporuje postoj, že riadne a rovnaké uplatnenie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia je kľúčové, pretože tieto právne predpisy nechránia životné prostredie, chránia kľúčové záujmy monopolov EÚ.

Výzva na prijatie orgánu Spoločenstva pre environmentálne inšpekcie predstavuje priamy zásah do vnútorných záležitostí členských štátov s cieľom zabezpečiť uplatnenie princípu „kto znečisťuje, platí“, ktorý povoľuje poškodenie životného prostredia za malý poplatok, „zelené zdanenie“, ktoré musí znášať obyčajné obyvateľstvo, obchodovanie s emisiami, podporu podnikania a konkurencieschopnosti ako rozhodujúce kritériá pre rozvoj toho, čo sú inak inovatívne „environmentálne“ technológie, používanie geneticky modifikovaných organizmov v poľnohospodárstve a zrušenie zásady bezpečnostných a preventívnych princípov v praxi.

EÚ a jej environmentálna politika, ktoré slúžia záujmom veľkých podnikov, sú príčinou trestných činov v súvislosti s potravinami, znečistenia ovzdušia v centrách miest „modernými znečisťujúcimi látkami“, ničenia lesov, erózie pôdy, rozširovania púští a znečistenia morí a vodných tokov. Životné prostredie sa stane hospodárskym odvetvím s cieľom maximalizovať zisky ekonomickej oligarchie. Bude trpieť dôsledkami neuváženého a nezodpovedného využívania prírodných zdrojov a zničí ho kapitalistické barbarstvo.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 

8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
  

PREDSEDÁ: PÁN GÉRARD ONESTA
podpredseda

 

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

10. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

11. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení

12.1. Somálsko
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o Somálsku(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. – Vážený pán predsedajúci, Somálsko je krajinou, ktorej obyvatelia žijú vo veľmi katastrofálnych a neusporiadaných podmienkach, v ohrození telesného a duševného zdravia a ich samotnej existencie. Tento Parlament – a medzinárodné spoločenstvo vo všeobecnosti – sa opakovane zaoberali neakceptovateľnou situáciou v tejto krajine. EÚ a rovnako aj OSN a ostatné zahraničné agentúry poskytli – a stále poskytujú – veľa finančnej a inej pomoci somálskemu ľudu.

Ale ťažkú situáciu v krajine ešte zhoršili takzvané islamské súdy. V skutočnosti sú prejavom praktík zločincov a zlých ľudí, ktorí pod zámienkou náboženstva – v tomto prípade islamu – terorizujú svojich spoluobčanov.

Nedávne ukameňovanie Aiše Ibrahim Duhulovovej, 13-ročného dievčaťa, ktoré sa stalo obeťou znásilnenia, je ďalším príkladom týchto praktík. Ale najnovším znepokojujúcim javom v postupne sa rozpadajúcej somálskej spoločnosti je nielen neľudský rozsah týchto ukrutných činov, ale aj skutočnosť, že tento odsúdeniahodný čin vykonala skupina 50 mužov a prizeralo sa jej asi tisíc ľudí. Takýto príšerný prejav sadistického správania je ľahké odsúdiť, ale ťažké pochopiť, ak použijeme ľudsky akceptované parametre sociálnej psychológie.

Somálska vláda, ktorej pomáha medzinárodné spoločenstvo a Africká únia, musia ihneď zrušiť diabolské islamské súdy a tých, ktorí podporujú alebo propagujú ich praktiky v krajine.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor.(ES) Vážený pán predsedajúci, v mene Skupiny socialistov v Európskom parlamente chcem vyjadriť absolútne odsúdenie vrážd páchaných v tomto regióne Somálska v mene Boha. Len málo týchto zverstiev spáchali takí, ktorí sa neodvolávali na Božie meno ani na náboženstvo.

Musím obzvlášť odsúdiť spôsob, akým bola táto ohavná vražda spáchaná: 13-ročné dievča bolo znásilnené, obvinené z cudzoložstva a potom ju päťdesiati muži – ak ich môžeme nazvať mužmi – ukameňovali na smrť, dokonca zabránili niekomu, kto sa pokúšal zachrániť ju, čoho svedkami bolo 1 000 prizerajúcich sa divákov.

Táto udalosť, spolu s útokmi pirátov, ktorí v tomto roku doteraz uniesli takmer 100 lodí pozdĺž somálskeho pobrežia, znamená úplne neprijateľnú humanitárnu situáciu.

Medzinárodné spoločenstvo nemôže ostať ľahostajné. Nesmie ostať ľahostajné tvárou v tvár zbabelosti a zneužitiu náboženstva na ospravedlnenie páchania zverstiev. Preto musíme opäť nastoliť poriadok, a to podporou legitímnej somálskej vlády, aby mohla prevziať kontrolu nad celou krajinou a zaviesť zásady právneho štátu, ktoré rešpektujú ľudské práva.

Domnievam sa, že bolo niekoľko prípadov, kedy sme sa ocitli v situácii, ktorá si jasne vyžadovala naše konanie. Verím, že nemôžeme ostať ľahostajnými tu v tomto Spoločenstve s 500 miliónmi obyvateľov a 27 krajinami, najdôležitejšom na svete. Musíme zasiahnuť. Neviem, ako to môžeme urobiť, ale som presvedčený, že to musíme urobiť, a rýchlo.

Skupina socialistov nesúhlasí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi predloženými na poslednú chvíľu, o ktorých sa riadne nerokovalo. Podporujeme znenie spoločného návrhu uznesenia a dúfame, že to bude znamenať začiatok vážneho záujmu Európskej únie o humanitárne otázky tohto druhu a jej odsúdenie zneužívania náboženstva na páchanie ohavností v mene Božom.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor.(PL) Vážený pán predsedajúci, zúčastnil som sa mnohých rozpráv o ľudských právach v tomto Parlamente, ale dnes sa ma to asi mimoriadne dotýka, pretože v skutočnosti keď hovoríme o veľkom počte, o tisícoch mŕtvych, postupne to prestáva pôsobiť. Ale keď vidíme vraždu jedného konkrétneho človeka, ešte dieťaťa, trinásťročného dievčaťa menom Aiša Ibrahim Duhulovová, potom nás krutosť tohto činu skutočne prinúti zamyslieť sa nad tým, čo môžeme urobiť.

Samozrejme, že v skutočnosti všetko, čo sa deje v Somálsku, neznamená len túto jednu desivú, krutú vraždu posvätenú majestátom miestneho islamského náboženského práva. Patria k tomu aj – a toto stojí za zmienku a nespomenuli to predchádzajúci rečníci – samovražedné bombové útoky, pri ktorých nedávno zahynulo tridsať ľudí. Patrí k tomu aj verejné bičovanie, ktoré sa deje v hlavnom meste krajiny s cieľom ukázať silu radikálnych islamistov. Patrí k tomu množstvo porušení ľudských práv. Patrí k tomu aj – hoci sa o tom hovorí zriedka a malo by sa na to poukazovať – nedávny únos dvoch talianskych katolíckych mníšok z Kene, ktoré teraz držia v zajatí v Somálsku.

Aby som to zhrnul, musíme dnes povedať jednohlasné: „Nie!“

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, autorka. – Vážený pán predsedajúci, každé štvrtkové popoludnie počas našich plenárnych zasadnutí v Štrasburgu sa dozvedáme o ďalších nových tragédiách, ohavných zločinoch, hrôzach a strašných nespravodlivostiach. Súperenie o tri miesta pridelené naliehavým rozpravám je najlepším dôkazom pretrvávajúcej neľudskosti človeka voči človeku.

V tejto bezútešnej situácii je ťažké predstaviť si, že by nás ešte nejaký prípad mohol šokovať. Mohli by sme povedať, že už sme všetko počuli. Ale stále sa z času na čas stretneme s prípadom, ktorý je tak neznesiteľne ohavný, že zistíme, ako sme sa mýlili. Ukameňovanie 13-ročného somálskeho dievčaťa na smrť je presne tento prípad: najprv obeť viacnásobného znásilnenia, potom obvinená z cudzoložstva, kým páchatelia znásilnenia sú na slobode, a nakoniec odsúdená na tú najhoršiu možnú smrť. Ako moji kolegovia už spomenuli, 50 mužov ju ukameňovalo na smrť, pričom tisíc ľudí sa prizeralo tejto hrôze.

Na ich obranu, niektorí zo zhromaždeného davu sa pokúšali zachrániť vydesené dieťa. Avšak milícia zaútočila na tých, ktorí mali to svedomie a pokúsili sa ochrániť obeť neľudských a bigotných praktík. Jeden mladý chlapec zaplatil svojím životom, stal sa obeťou streľby milície.

Tvárou v tvár tomuto hroznému zločinu, čo vôbec môžeme urobiť, aby sme napravili krivdu? Musíme dať všetku podporu prechodnej federálnej vláde Somálska, pretože jedine prostredníctvom opätovného zavedenia určitej kontroly a zásad právneho štátu v oblastiach krajiny kontrolovaných radikálnymi opozičnými skupinami sa môže zabrániť opakovaniu tejto a podobných hrôz.

Somálska vláda by mala posmrtne rehabilitovať česť obete Aiše Ibrahim Duhulovovej. Tento Parlament vyslovuje úprimnú sústrasť Aišinej rodine.

Ja som navrhla, aby sa Aišin prípad dostal do programu dnešnej rozpravy. Ďakujem vám za podporu tejto žiadosti. Želám si, aby sme už v tomto Parlamente už nikdy nemuseli viesť rozpravu o podobnom prípade.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, v mene skupiny PPE-DE.(PL) Vážený pán predsedajúci, dnes vedieme rozpravu o udalosti v Somálsku, ktorá je pre priemerného Európana nepredstaviteľná. Prvá vec, ktorá mi napadne, keď to počúvam, je odmietnutie prijať to. Jednoducho nechcete uveriť, že takáto vec je vôbec možná. A predsa by sme si mali uvedomiť, že to je možné, keďže situácia v Somálsku umožňuje rôzne veci, akokoľvek neprijateľné alebo nepredstaviteľné sa zdajú. Situácia v Somálsku navyše ovplyvňuje situáciu v Africkom rohu, ktorá je už tak či tak zložitá a komplikovaná.

Situácia v regióne a v krajine, pokiaľ ide o ľudské práva, sa zlepší len vtedy, keď sa zmení jej politická situácia. Preto by sme mali podporovať uplatnenie mierovej dohody z Džibuti, keďže bez mieru, stability, lepšej bezpečnosti a zodpovednej vlády budeme čoraz častejšie počuť o ďalších tragédiách podobných Aišinej smrti.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, v mene skupiny PSE.(PT) Vážený pán predsedajúci, musím sa pridať ku všetkým mojim kolegom, ktorí hovorili o tomto probléme. Toto je ďalšia krajina, ktorú ovláda náboženský fanatizmus, a kde sa v mene spravodlivosti skrývajúcej sa za náboženstvo spochybňujú základné princípy celej našej civilizácie. Táto situácia je absolútne neprijateľná.

Musím povedať, že okrem všetkého, čo už dnes odznelo, nesmieme za žiadnych okolností zabudnúť na hladomor, ktorý sa šíri v tomto regióne, v Somálsku ako aj v Etiópii. Samozrejme to nijako nesúvisí s tým, čo sa deje, ani to nemôže ospravedlniť, ale musíme sa tiež zaoberať mimoriadne vážnym humanitárnym problémom, ktorý práve teraz vzniká v Somálsku.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, v mene skupiny IND/DEM.(PL) Vážený pán predsedajúci, problém porušovania ľudských práv v Somálsku, o ktorom dnes vedieme rozpravu, siaha nad rámec prípadov uvedených v uznesení, ktoré skutočne slúžia ako dramatický dôkaz krutého zaobchádzania s tými najslabšími vrátane dievčat, žien a unesených mníšok.

V Somálsku, kde 95 % obyvateľstva sú moslimovia, a ktoré je jednou z najchudobnejších krajín sveta, väčšina ľudí žije na pokraji chudoby, negramotnosť dosahuje 70 % a priemerná dĺžka života je 47 rokov. Hoci Somálsko znovu získalo nezávislosť pred viac ako 40 rokmi, stále vznikajú konflikty medzi klanmi súperiacimi o pasienky a o vodné zdroje.

Pred získaním nezávislosti tieto konflikty potláčali koloniálne mocnosti. Nikým neovplyvňovaní Somálčania začali občiansku vojnu, ktorá sa zintenzívnila, keď sa zrútilo hospodárstvo krajiny. V takýchto okolnostiach by boj proti terorizmu a pirátstvu mal začať predovšetkým odstránením chudoby a biedy prostredníctvom humanitárnej pomoci pre najchudobnejších a zabezpečením rozvoja.

Avšak ťažko získanú stabilitu Somálska zničila cudzia intervencia vedená v mene vojny proti terorizmu. Rozdelené, chudobné, nevzdelané a ľahko manipulovateľné somálske kmene sa stávajú jednoduchým nástrojom na udržiavanie anarchie a nejednoty.

Všetky národy majú právo zvoliť si svoj vlastný spôsob myslenia a svoj vlastný spôsob života, a medzinárodná pomoc by sa nemala zneužívať na šírenie vlastnej ideológie darcu ani na posilnenie jeho vplyvu. Nie po prvýkrát súperiace strany zneužívajú náboženstvo na diskreditáciu a získanie moci, a deje sa to nielen v Somálsku, ale aj vo Vietname a Indii, kde sa prenasledovanie katolíkov stalo súčasťou volebných kampaní.

Avšak tam, kde sa prenasledujú kresťania, ľavicovo-liberálni poslanci Parlamentu nie sú ochotní diskutovať o zastavení prenasledovania a porušovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, mimovládne organizácie varujú, že Somálsko sa stalo príkladom tých najignorovanejších humanitárnych tragédií, ktoré sa odohrávajú pred očami celého sveta. Množstvo ľudí umiera od hladu, smädu, na choroby, a každé štvrté somálske dieťa umrie pred dovŕšením veku piatich rokov. Hlavné mesto krajiny Mogadišo je vyľudnené. Delostrelecká paľba ostreľuje civilné obyvateľstvo. Samovražední bomboví atentátnici terorizujú civilné obyvateľstvo. Piráti plienia brehy Somálska, kým vo vnútrozemí Somálska sily Talibanu okupujú čoraz väčšie územia a postupne smerujú k hlavnému mestu, pričom zavádzajú prísny zákon šaría. Nepodliehajme žiadnym ilúziám, tento zákon sa uplatňuje svojvoľne na ich vlastné účely. Ak k tomu pridáme prírodné katastrofy spôsobené suchom a povodňami, je zrejmý skutočný rozsah tragédie. Prírodné katastrofy môžeme aspoň pochopiť, ale ako je možné, že je v chudobnom Somálsku tak veľa zbraní? Podľa mňa je to dôsledok cynického správania niektorých krajín, ktoré chcú robiť svoje často špinavé obchody v tejto chudobnej časti Afriky, kým my sme spokojne súhlasili s tým, aby sa olympijské hry konali v Číne.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL).(FI) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, nestabilita mieru v Somálsku sa dnes prejavila v podobe práce profesionálnych pirátov. Prípadu, ktorý máme teraz pred sebou, sa v Európskom parlamente nedostala rovnaká pozornosť: ukameňovanie Aiše Ibrahim Duhulovovej. Toto by sme mohli považovať za väčšiu tragédiu ako vyčíňanie pirátov. Poskytuje to obraz o krajine, ktorá žije v islamskom stredoveku.

Spoločný návrh uznesenia možno dáva trochu príliš jednohlasnú podporu prechodnej federálnej vláde Somálska. Rada ministrov Medzivládneho úradu pre rozvoj, ktorá pozostáva z krajín tohto regiónu, mala nedávno zasadnutie. Odsudzuje neochotu somálskej vlády konať v súlade so svojimi prísľubmi a s mierovou politikou. Zástupcovia ostatných krajín v regióne hovoria, že vláde chýba politická vôľa a snaha usilovať sa o mier a to je najväčším problémom pri zabránení neistote. Avšak uznesenie Parlamentu je dôležité pre Aišu, a preto je naša skupina pripravená prijať ho. Nezmažeme minulosť somálskej vlády v našom úsilí dosiahnuť mier.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, Aiša Ibrahim Duhulovová ešte takmer ani nebola tínedžerka. Pravdepodobne nevedela nič o Európskej únii ani o jej Parlamente. Keď ju znásilňoval gang a keď umierala pod záplavou kameňov, ani len netušila, že politici niekde ďaleko od jej krajiny si uctia jej údel a pripomenú si pamiatku jej veľmi krátkeho života. Ale som si istý, že keď umierala, vedela, že bola obeťou veľkej nespravodlivosti.

Ohavné zločiny, ktoré utrpela, sú ešte šokujúcejšie, keď uvážime bizarné okolnosti tohto prípadu: tisíc ľudí v obecenstve, miesto činu štadión, ako keby to bol nejaký druh športu, na ktorý sa chodia pozerať diváci, kopa kameňov dovezená špeciálne na tento účel, ozbrojení muži strieľajúci na ľudí snažiacich sa, čo im slúži ku cti, zachrániť život úbohého dievčaťa.

Somálsko zlyhalo ako štát a EÚ môže prakticky urobiť veľmi málo s krutosťou rôznych klanov a islamských milícií, ktoré kontrolujú územia mimo kontroly vlády.

Zaujať stanovisko však môžeme tým, že budeme trvať na vlastných hodnotách, ktoré nie sú zlučiteľné so zákonom šaría. To nie je len môj názor, ale aj názor Európskeho súdu pre ľudské práva. Tento tragický prípad len posilňuje naše odhodlanie nikdy sa nevzdať našich ťažko vybojovaných demokratických slobôd v prospech tmárstva.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, Somálsko bolo dlhé roky dejiskom surových bojov, bezprávia a námorného pirátstva. Nedávno padli do rúk únoscov dvaja Poliaci. Ale to, čo sa stalo 27. októbra, je mimo ľudského chápania.

Trinásťročné dievča, Aiša Ibrahim Duhulovová, bolo ukameňované na smrť. Dieťa bolo znásilnené troma mužmi. Páchateľov nezatkli ani nepostavili pred súd. V meste Kismajo dievča na smrť ukameňovalo päťdesiat mužov v prítomnosti približne tisíc svedkov. Aiša bola potrestaná podľa islamského práva za to, že ju znásilnili.

Táto šokujúca udalosť nie je len ojedinelý prípad, ale nemilosrdné vykonávanie islamského práva v mene Boha, ktorý trestá obeť za zločin, ktorý bol na nej spáchaný. Vyzývam somálsku vládu, aby zastavila tieto neľudské praktiky, aby vymerala príkladný trest páchateľom a aby očistila Aišino meno.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, 27. októbra bolo 13-ročné dievča menom Aiša Ibrahim Duhulovová – nezabudnime na jej meno – ukameňované na smrť skupinou 50 mužov na štadióne v južnom prístave mesta Kismajo v Somálsku pred očami asi tisíc divákov. Bola obvinená a usvedčená z cudzoložstva a porušenia islamského práva, ale v skutočnosti bola obeťou znásilnenia tromi mužmi. Tých, ktorých obvinili z jej znásilnenia, nezatkli ani neuväznili.

Dôrazne odsudzujem ukameňovanie a popravu Aiše Ibrahim Duhulovovej a som zhrozený z tohto otrasného skutku spáchaného na 13-ročnej obeti znásilnenia. Podľa vyjadrenie organizácie UNICEF po jej tragickej smrti sa dieťa stalo dvojnásobnou obeťou: najprv páchateľov znásilnenia a potom tých, ktorí sú zodpovední za vykonanie spravodlivosti.

Takéto otrasné zaobchádzanie so ženami sa nedá žiadnym spôsobom ospravedlniť a povoliť v súlade so zákonom šaría. Tento prípad poukazuje nielen na zraniteľnosť dievčat a žien v Somálsku, ale aj na rodovo podmienenú diskrimináciu, ktorej sú vystavené.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, dnes vedieme rozpravu o vražde dievčaťa, ktoré bolo ukameňované na smrť v Somálsku. Sme si tiež vedomí toho, že dve katolícke mníšky boli unesené a sú zadržiavané v Somálsku. Toto všetko zatienilo vyčíňanie pirátov na somálskom pobreží. Počuli sme, že všetko spôsobila skutočnosť, že somálska vláda v praxi vôbec nefunguje. Kde sú v tejto situácii najmocnejší tohto sveta? Kde sú mocnosti ako Spojené štáty, Čína, Rusko a Európska únia, ktoré sa považujú za civilizované krajiny? Ak krajiny nie sú schopné zasiahnuť na obranu najslabších, na ktorých útočia tí v skutočnosti nie až takí mocní, nemôžu sa považovať za civilizované. Kde sme my v tejto situácii? Vážený pán predsedajúci, vyzývam najmocnejších tohto sveta: Urobte správnu vec! Konajte si svoju povinnosť!

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v mene Komisie a pána komisára Michela by som sa vami rád podelil o niekoľko poznámok v súvislosti s otázkou ľudských práv v Somálsku.

Najprv by som chcel vyjadriť znepokojenie nad pretrvávajúcim konfliktom a politickou nestabilitou v Somálsku. Somálsko je naďalej vnímané ako krajina, kde dochádza k porušovaniu základných ľudských práv a nerešpektovaniu základnej ľudskej dôstojnosti zo strany ozbrojených zložiek, ktoré systematicky a vo veľkom rozsahu útočia na civilistov.

V posledných mesiacoch sa stupňovali útoky na humanitárnych pracovníkov, mierových aktivistov a ochrancov ľudských práv v južnom a strednom Somálsku. Najmenej 40 somálskych obrancov ľudských práv a humanitárnych pracovníkov bolo zabitých len v období od januára do septembra 2008. V dôsledku týchto útokov boli mnohé humanitárne organizácie donútené odvolať svojich pracovníkov z Mogadiša, prístup humanitárnej pomoci utrpel ďalšie rany a situácia v súvislosti s ľudskými právami a humanitárnymi podmienkami sa ešte viac zhoršila.

Komisia spolu s členskými štátmi a ostatnými medzinárodnými aktérmi je pripravená pomôcť v tejto kritickej situácii.

EÚ podporuje úsilie Úradu vysokého komisára pre ľudské práva a nezávislého odborníka na ľudské práva v Somálsku pána Shamsula Bariho vytvoriť nástroj na vyšetrovanie systematického porušovania ľudských práv všetkými zúčastnenými stranami.

Na úrovni rozvoja sa EÚ vo veľkej miere podieľa na podpore organizácií na ochranu ľudských práv, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie a financovanie s cieľom rozpoznať, zdokumentovať a sledovať porušovanie ľudských práv a ich obhajobu. V prvom rade Komisia čoraz viac zapája občiansku spoločnosť do všetkých programov na obnovu a národné zmierenie vrátane výmenných programov pre občiansku spoločnosť s inými regionálnymi organizáciami, školení o základoch práva, kampaní na zvýšenie verejného povedomia a práce ženských skupín na zlepšovaní zastúpenia žien v politike a účasti na procese zmierenia. Okrem toho EÚ podporuje programy zamerané na presadzovanie práva a posilňovanie súdnej moci.

Medzitým je potrebné pracovať na zlepšení bezpečnosti a na tom, aby proces zmierenia v Somálsku pokročil. Atmosféra neistoty iba prispeje k zhoršeniu situácie v súvislosti ľudskými právami a k ďalšiemu porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva. Akýkoľvek trvalý mier v Somálsku musí byť založený na zodpovednosti a spravodlivosti, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili všetky strany v priebehu celého somálskeho konfliktu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Po skončení rozpráv pristúpime k hlasovaniu.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne.(FI) Vážený pán predsedajúci, spomedzi naliehavých uznesení v tomto týždni je somálsky prípad tým, ktorý nás mimoriadne znepokojuje. Pred tromi týždňami bola 13-ročná Aiša Ibrahim Duhulovová ukameňovaná na smrť po znásilnení tromi mužmi. Mužom sa nič nestalo, ale dievča bolo odsúdené za cudzoložstvo podľa zákona šaría.

Ukameňovanie sa odohralo na štadióne v meste Kismajo v južnom Somálsku pred zrakmi 1 000 divákov, pričom 50 mužov vykonávalo popravu. Rozsudok vyniesla milícia Al-Shabab, ktorá má pod kontrolou mesto Kismajo. Zabili aj chlapca, ktorý sa pokúšal zabrániť ukameňovaniu Aiše Duhulovovej. Takáto krutá a neľudská interpretácia zákona šaría, že cudzoložstvo sa má potrestať ukameňovaním vinného na smrť, nadobudla nepredstaviteľne kruté rozmery a viedla k vražde nevinného dieťaťa, ktoré bolo obeťou zločinu.

Je dôležité, aby sme odsúdili tento rozsudok a jeho vykonanie ukameňovaním a trvali na tom, že somálska vláda a Africká únia majú urobiť to isté, a že majú čo najskôr uskutočniť konkrétne kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa podobné tresty už viac nevydávali. Hoci vyjadrujeme našu podporu úsiliu somálskej vlády prevziať kontrolu nad mestom Kismajo, musíme ju tiež žiadať, aby mužov, ktorí znásilnili Aišu Duhulovovú, postavila pred súd. V zmysle návrhu uznesenia o Somálsku by členské štáty EÚ mali robiť viac pre pomoc Somálsku, aby krajina mohla mať demokratickú vládu a aby vláda dostala pomoc, ktorú potrebuje na to, aby úspešne prevzala kontrolu nad všetkými regiónmi v krajine.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


12.2. Trest smrti v Nigérii
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Nasledujúcim bodom je rozprava o šiestich návrhoch uznesenia o treste smrti v Nigérii(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. – Vážený pán predsedajúci, súdny systém Nigérie je plný nedostatkov, zanedbaní a korupcie. Okrem tohto neutešeného stavu majú anachronistické islamské súdy založené na zákone šaría právomoc nad trestnými súdmi v jednej tretine nigérijských štátov. Tieto náboženské súdy pod vedením chorých fanatikov aj v dnešných časoch a dobe pokračujú v terorizovaní obyvateľstva vydávaním rozsudkov smrti, bičovania a amputácií.

My v Európe, samozrejme, odsudzujeme existenciu takýchto anachronických náboženských súdov, ale čo samotný islamský svet? Prečo islamskí politickí činitelia a islamské štáty, z ktorých niektoré sú veľmi silné a vplyvné na celosvetovej a regionálnej úrovni, a niektoré sú našimi obchodnými partnermi, neprevezmú zodpovednosť a rázne nebojujú proti zákonu šaría, islamským súdom a ostatným podobným zlám? Prečo samotní islamskí náboženskí vodcovia v niektorých rozvinutejších islamských krajinách neodsúdia takéto zneužívanie islamského náboženstva? Podľa môjho názoru ich ticho alebo len vlažné reakcie prispievajú k tichej podpore týchto aktivít a takýto postoj je podľa mňa rovnakým zločinom, aký páchajú tí, ktorí zákon šaría uskutočňujú v praxi.

Nech sa náš odkaz plný odporu voči tomuto aspektu islamského fundamentalizmu dostane k tým v islamskom svete, ktorí by mali robiť niečo radikálne, aby veci zmenili k lepšiemu, ale bohužiaľ to nerobia.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca , autor.(PT) Vážený pán predsedajúci, mám pocit, že v prípade Nigérie, hoci očividne nie je porovnateľný s tým, čo sa deje v Somálsku, existuje vážne riziko, že sa dostane do podobnej situácie. Ako bolo povedané, zákon šaría sa uplatňuje v praxi v jednej tretine krajiny a došlo k jednoznačnému zhoršeniu v oblasti ľudských práv.

V tomto bode musím povedať, že predtým ako začneme odsudzovať akýchkoľvek náboženských vodcov, obzvlášť islamských, musíme pamätať na to, že našou základnou úlohou je udržiavať dialóg a podporovať tých moslimských vodcov, ktorí nemajú podobné fanatické postoje.

Môžem vás ubezpečiť, že je veľa takých vodcov, ja osobne ich poznám veľa. Problémom teraz je, že namiesto toho, aby inštitúcie EÚ komunikovali s krajinou a islamom s rovnakými hodnotami a postojmi ako máme my, robia pravý opak. Zdá sa, že inštitúcie EÚ sú úplne zaneprázdnené upokojovaním najfanatickejších a najhorších páchateľov, ktorí hanobia ľudské práva všetkých moslimov, pretože moslimovia sú – a to si musia všetci uvedomiť – hlavnými obeťami tejto situácie. Sú našimi hlavnými spojencami. Oni sú ľudia, s ktorými musíme pracovať. Oni sú ľudia, s ktorými my socialisti určite budeme schopní vyriešiť tieto problémy.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor.(PL) Vážený pán predsedajúci, táto rozprava je, samozrejme, v určitom zmysle rozpravou o treste smrti ako takom, ale nechcem, aby sa uberala týmto smerom, pretože by sme v skutočnosti mali diskutovať o tejto konkrétnej situácii.

Samozrejme, sú nám známe správy, ktoré nás informujú o tom, že nedávne zníženie počtu rozsudkov smrti neznížilo mieru zločinnosti v krajine. To zvádza stúpencov trestu smrti, aby sa ho ďalej dovolávali. Ale faktom je, že v minulom roku len 7 z 53 krajín Africkej únie vykonávalo rozsudky smrti, kým v 13 boli rozsudky smrti pozastavené, a v ďalších 22 sa rozsudky smrti jednoducho neuplatňujú.

Myslím si, že Nigéria by mala v tomto trende pokračovať, možno i pod tlakom Európskej únie. Mohli by sme poukázať na skutočnosť, že rozsudky smrti sa uplatňujú pri veľmi mladých a mladých ľuďoch. Je veľmi veľa takýchto ľudí, najmenej 40 v Nigérii. Toto je mimoriadne šokujúca situácia, keď takýchto mladých ľudí čaká poprava.

Táto otázka je, samozrejme, oveľa širšia. Toto je krajina, kde je veľmi jednoduché odsúdiť niekoho na smrť, najmä vzhľadom na to, že jedna štvrtina regiónov v Nigérii sa riadi zákonom šaría, islamským a moslimským právom, ktoré skutočne umožňuje amputáciu rúk a nôh a využíva aj bičovanie. Táto situácia je absolútne neprijateľná. Musíme o tom hovoriť otvorene.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, spravodajca.(DE) Vážený pán predsedajúci, Nigéria je jednou z najväčších a najdôležitejších krajín v Afrike z politického a z hospodárskeho hľadiska. Z tohto dôvodu je tiež naším hlavným partnerom. Bohužiaľ, situácia v súvislosti so zásadami právneho štátu má ďaleko k dokonalosti, najmä pokiaľ ide o súdny systém. Počas tejto rozpravy sme sa sústredili na trest smrti. V Nigérii je veľké množstvo ľudí v cele smrti. Štvrtina z nich čaká už päť rokov na rozhodnutie v odvolacom konaní a 6 % čaká už 20 rokov. Táto situácia je neprijateľná, a preto naliehame na Európsku komisiu, aby pomohla nigérijským orgánom zlepšiť zásady právneho štátu a aby im dala odporúčania, ktoré by boli užitočné. Pán predseda tiež vytvoril výbory, ktoré dali Nigérii odporúčania ukazujúce správny smer, ktorým by sa mala uberať. Domnievam sa však, že v tejto oblasti musíme vyvinúť väčší politický tlak.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, byť odsúdený na smrť za chudobu je v Nigérii bežné. Nalieham na nigérijské orgány, aby vyhlásili moratórium na popravy a aby zmiernili rozsudky smrti.

Stovky tých, ktorí sú odsúdení na smrť, sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť spravodlivý súdny proces. Odsúdení na základe svedectva vynúteného mučením, bez možnosti využiť služby kvalifikovaného obhajcu, bez šance nájsť spisy stratené pred piatimi alebo pätnástimi rokmi, čakajú na svoju popravu v neľudských podmienkach. Cez okná cely majú často výhľad na popraviská. Približne 40 z odsúdených na smrť sú mladiství. Zločiny údajne spáchali, keď mali 13 – 17 rokov. Odvolacie konania trvajú v priemere päť rokov, ale niekedy až 20. Štyridsaťjeden percent odsúdených nepodalo odvolanie. Spisy o ich prípadoch sa stratili alebo nevedia sami vyplniť žiadosť a nemôžu si dovoliť právnika. Nigérijské právo nepovoľuje mučenie. Nepovažuje svedectvo získané týmto spôsobom za platné. Napriek tomu polícia využíva mučenie. Súdne procesy sú zdĺhavé. Svedectvo obetí mučenia je v mnohých prípadoch často jediným dôkazom v procese. Pre chudobných je prakticky nemožné, aby boli spravodlivo vypočutí.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, v mene skupiny GUE/NGL. – (NL) Vážený pán predsedajúci, trest smrti je sám osebe hrozná vec. Namiesto snahy pomôcť tým, ktorí ublížili ľudskej bytosti alebo spoločnosti ako celku, aby z nich v budúcnosti boli lepší ľudia, sa vykonáva pomsta tým, že sa odsúdení nechajú umrieť. Toto je nezvratné rozhodnutie, ktoré niekedy dokonca vychádza z justičného omylu. Čo je ešte horšie, ak sa ním netrestajú závažné zločiny. V Nigérii ide skôr o zlú organizáciu súdnictva spojenú s neprehľadnou administratívou.

Okrem toho ide čoraz viac o pretrvávanie primitívnych, fundamentalistických názorov v severných federálnych štátoch, podľa ktorých bol Človek povolaný Bohom, aby zničil svojich hriešnych blížnych. Na rozdiel od Somálska, o situácii ktorého sme diskutovali v predchádzajúcom bode rozpravy, Nigéria je fungujúci štát. Je to však štát pozostávajúci z mnohých federálnych štátov, ktoré fungujú nezávisle jeden od druhého a koordinuje ich centrálny orgán, ktorý v dôsledku štátnych prevratov často skončil v rukách ozbrojených zložiek. Súčasná situácia v Nigérii sa zdá byť lepšia, bez diktatúry a bez násilných konfliktov minulosti. Mnoho regiónov na severe, napríklad Irán, časti Somálska a severozápad Pakistanu, je akýmsi pokusom o návrat do stredoveku. Je to tiež forma triednej spravodlivosti. Odsúdení sú väčšinou chudobní ľudia bez akejkoľvek právnej pomoci. Musíme využiť všetky dostupné prostriedky a zachrániť týchto ľudí pred chaosom, svojvôľou a fanatizmom.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Hlavná správa, ktorú dnes Európsky parlament vysiela nigérijskej federálnej vláde a štátnym vládam, je, aby okamžite zastavili popravy, aby vyhlásili moratórium na trest smrti a aby úplne zrušili trest smrti.

Koniec koncov 137 zo 192 členských štátov Organizácie Spojených národov zrušilo trest smrti. Dokonca aj medzi 53 členskými štátmi Africkej únie je Nigéria jedným z mála, kde sa trest smrti stále uplatňuje.

Národná študijná skupina ako aj Prezidentská komisia, ktoré pracujú v Nigérii, odporúčali zrušiť trest smrti, keďže neznižuje mieru zločinnosti.

Naliehavo žiadam Radu, Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné možnosti a kontakty s nigérijskými štátnymi orgánmi, keďže sa snažíme zastaviť zabíjanie ľudí, predovšetkým neplnoletých mladých ľudí, v mene zákona v Nigérii.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, trest smrti vždy podnecoval úvahy a vyvolával mnohé otázky. Po prvé, má človek právo rozhodnúť o živote druhého človeka? Po druhé, môže sa toto rozhodnutie vykonať, ak priznanie bolo získané mučením? Mali by sa mladí, neplnoletí zločinci popravovať alebo vychovávať? Podobných otázok je veľa, ale odpoveď je stále tá istá: takéto právo nebolo udelené nikomu. Ľudia si ho sami prisvojili. Ale keďže je to tak, ľudia ho môžu zrušiť, zrieknuť sa ho a už viac nepáchať takéto činy. Tieto slová sú určené nigérijským orgánom ale aj všetkým, ktorí sami seba považujú za pánov nad životom a smrťou iného človeka.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, od čias získania nezávislosti Nigéria zažila len tri obdobia občianskej vlády a 29 rokov znášala vojenskú vládu.

Pred deviatimi rokmi Nigéria vykročila smerom k demokracii a vrátila sa k občianskej vláde, hoci každé voľby od tých čias boli veľmi kritizované za zlé praktiky, podvody a násilie. Voľby v apríli 2007 mohli byť dobrým príkladom pre ostatné krajiny, ale táto príležitosť sa premeškala a nová vláda sa ujala úradu v atmosfére plnej pochybností o jej legitímnosti. V týchto súvislostiach a s vedomím dôležitosti stabilnej Nigérie pre Afriku je potrebné nájsť vhodnú stratégiu, ako zapojiť tunajšiu vládu do konštruktívneho dialógu o ľudských právach.

Komisia sa v plnej miere stotožňuje s obavami, ktoré vyjadrili vážení páni poslanci a vážené panie poslankyne v otázke trestu smrti, a súhlasí s potrebou okamžite vyhlásiť moratórium na trest smrti a na všetky popravy až do úplného zrušenia trestu smrti.

Zároveň by sme mali uznať, že situácia v oblasti ľudských práv v Nigérii sa vo všeobecnosti zlepšila od návratu občianskej vlády. Naozaj sa uskutočnili isté kroky s cieľom začať v krajine diskusiu o užitočnosti trestu smrti ako odstrašujúceho prostriedku pre závažné trestné činy. Viacerí väzni odsúdení na smrť boli v tomto roku omilostení a Nigéria sa zaviazala viesť intenzívny politický dialóg s EÚ na vysokej úrovni, okrem iného aj o otázkach ľudských práv.

Komisia výrazne prispela k naštartovaniu tohto procesu, ktorý by mohol viesť ku globálnej politickej stratégii EÚ voči Nigérii a ktorý už viedol k založeniu dôležitej ministerskej trojky a k jednotnému spoločnému komuniké.

V kontexte toho dialógu bude možné konštruktívne diskutovať o otázkach ľudských práv a uskutočniť viacero aktivít pre spoluprácu v kľúčových oblastiach ako sú mier a bezpečnosť, správa a ľudské práva. K príkladom aktivít pre spoluprácu, o ktorých sa uvažuje, patrí: podpora zlepšenia vyšetrovacích možností nigérijskej polície, prístup k spravodlivosti a podpora reformy väzníc, podpora boja proti korupcii, podpora demokratického procesu a podpora federálnych inštitúcií zaoberajúcich sa obchodovaním s ľuďmi, ilegálnymi drogami, ľudskými právami a falošnými liekmi.

Aby boli tieto aktivity účinné, musia byť známe občianskej spoločnosti a radovým občanom. Komisia vytvorí stratégiu založenú na kombinácii podpory pre miestne masmédiá s kultúrnymi iniciatívami pre podporu iniciatív citlivej spolupráce a šírenia informácií na vzdelávanie verejnosti o rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, o základných hodnotách demokracie, o dobrej správe vecí verejných, o starostlivosti o životné prostredie a tak ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Po skončení rozpráv pristúpime k hlasovaniu.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), písomne.(RO) Otázka ľudských práv si stále vyžaduje našu pozornosť, dokonca aj v čase, keď svet čelí hospodárskej kríze. Chudoba a chýbajúce politické a hospodárske perspektívy vždy spôsobia zhoršenie životných podmienok ľudí. Rešpektovanie ľudských práv klesá na nižšie priečky v zozname naliehavých problémov, a keď sme zaslepení vlastnými hospodárskymi ťažkosťami, je pre nás ľahké prehliadnuť fakt, že na svete sú miesta, kde sa stále uplatňuje trest smrti. V tomto prípade narážam na Nigériu, krajinu so 140 miliónmi obyvateľov, kde podľa údajov Amnesty International 725 mužov a 11 žien od februára tohto roku čaká na popravu za spáchanie činov, ako je ozbrojená lúpež, neúmyselné zabitie alebo vlastizrada. Navyše, alarmujúce správy upozorňujú na to, že mnohí z nich nemali riadny súdny proces a výpovede sa dokonca získavali mučením. Títo ľudia budú obesení za činy, ktoré možno nespáchali, pretože v Nigérii chudobní nemajú absolútne žiadnu ochranu súdneho systému napriek tomu, že hovoríme o členskom štáte Medzinárodného trestného tribunálu. Je povinnosťou medzinárodného spoločenstva vyvinúť všetko možné úsilie, aby nigérijská vláda vyhlásila okamžité moratórium na všetky popravy a zmiernila všetky rozsudky smrti na trest odňatia slobody.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


12.3. Prípad rodiny al-Kurd
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Nasledujúcim bodom je rozprava o šiestich návrhoch uznesenia o prípade rodiny al-Kurd(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi začať konštatovaním, že o tejto téme rozprávam z osobného hľadiska.

Dovoľte mi tiež poznamenať, že som si plne vedomý toho, tak ako by ste mali byť vy všetci, že čokoľvek odznie v tomto Parlamente o Izraeli, budú veľmi podrobne skúmať izraelské orgány a potom budú absolútne ignorovať podstatu problému. Jediným ich konaním bolo rôznymi spôsobmi útočiť na tých poslancov a poslankyne Parlamentu, ktorí akýmkoľvek spôsobom, štýlom alebo formou kritizovali previnenia Izraela.

Mal som s tým osobnú skúsenosť. Počas nedávnych rozpráv v tomto Parlamente o palestínskych väzňoch v Izraeli som sa ostro vyjadril na adresu predstaviteľov izraelskej vlády. Urobil som to, aby som im dal dôrazne najavo, že ich postoj k palestínskym väzňom bol – a obávam sa, že stále je – nanajvýš neľudský a trestuhodný.

Po mojom prejave sa veľvyslanec Izraela na Cypre angažoval v politickej kampani na diskreditáciu mojej osoby a nielen to, hovorkyňa izraelského parlamentu Knesset pani Dalia Itziková dokonca napísala oficiálnu sťažnosť na moju osobu pánovi predsedovi Európskeho parlamentu. Pán predseda Pöttering odpovedal čo najdiplomatickejším spôsobom a ja mu ďakujem za obranu práva na slobodu prejavu poslancov a poslankýň EP v rozpravách, ktoré sa vedú v tomto Parlamente. Tiež mu ďakujem za to, že mi poslal kópiu jeho odpovede pani Itzikovej. Mám ten list pri sebe a predkladám ho sekretariátu ako dôkaz, že to, čo hovorím, je pravda.

Okrem toho mám túto správu pre pani Itzikovú: v Európskom parlamente a v EÚ vo všeobecnosti máme právo vyjadriť naše názory slobodne a demokraticky. Možno vy, pani Itziková, by ste mali zaviesť to isté vo vašom parlamente aj vo vašej krajine.

Čo sa týka podstaty tohto uznesenia, rád by som uviedol nasledujúce body. Po prvé, toto nie je občianska súdna otázka, ako by niektorí zle informovaní alebo zle informujúci poslanci tohto Parlamentu mohli tvrdiť: je to jednoznačne politická otázka, je to pokračovanie politiky viacerých po sebe nasledujúcich izraelských vlád s cieľom vyhnať Palestínčanov z ich domovov a území a pripojiť, či už silou alebo obchádzaním zákonov, čo najviac z okupovaných území k štátu Izrael.

Po druhé, izraelská misia v EÚ sa pokúša v dokumente zaslanom vybraným poslancom a poslankyniam EP argumentovať, že daný majetok patrí z historických dôvodov Izraelčanom. Tento dokument tvrdí, že dve židovské mimovládne organizácie kúpili pozemok, na ktorom boli postavené budovy v spornom susedstve počas vlády Otomanskej ríše. Úprimne povedané, takéto tvrdenie nemôžeme brať vážne a nezaslúži si ďalšiu pozornosť.

Na záver by som rád zopakoval svoj postoj, aby nemohlo dôjsť k omylu: Uznávam právo židovského ľudu na svoj vlastný štát, ale židovská vláda musí rešpektovať právo palestínskeho ľudu na jeho vlastný štát.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser , autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, tento bolestivý problém s vysťahovaním rodiny al-Kurd má dva rozmery – politický a humanitárny.

Politický rozmer je situácia vo východnom Jeruzaleme, ktorý Izraelčania považujú za neoddeliteľnú súčasť Izraela. Pripomeňme si, že ani Európa, ani medzinárodné spoločenstvo ho nikdy takto nevnímali.

V uznesení č. 252 Bezpečnostná rada OSN celkom jasne uviedla, že všetky legislatívne a administratívne opatrenia a ustanovenia prijaté Izraelom vrátane znárodnenia pozemkov a majetku, ktoré majú tendenciu meniť právny stav, sú neplatné a nemôžu meniť tento stav.

Bezpečnostná rada to pripomenula Izraelu už v roku 1980, keď prijal opatrenia na vytvorenie svojho hlavného mesta zo zjednoteného Jeruzalema, a uznesenie č. 476 žiada okamžité ukončenie politiky a opatrení ovplyvňujúcich charakter a stav svätého mesta. Uznesenie č. 478 potvrdzuje, že všetky opatrenia prijaté s cieľom zmeniť stav mesta, sú neplatné. Ani OSN, ani Európa tento postoj nikdy nevzali späť.

To je dôvod, prečo napriek tomu, že každý v tomto Parlamente rešpektuje izraelskú nezávislosť a spravodlivosť, vieme, že sa môže zakladať iba na zákonoch tejto krajiny, ktoré sa v tomto rozchádzajú s medzinárodným právom, a že podľa medzinárodného práva východný Jeruzalem nepodlieha právomoci izraelských súdov.

Vysťahovanie rodiny al-Kurd je preto potrebné vnímať z tohto politického hľadiska a nemožno ho vidieť len ako spor o majetok. Rodina al-Kurd bola vysťahovaná kvôli židovskej rodine, ktorá len nedávno emigrovala do Izraela. Bol im odobraný majetok presne po 40-ročnom boji a niektorí z poslancov, ktorí sa s nimi stretli, by mohli opísať ľudskú tragédiu, ktorú pre nich vysťahovanie znamená, lepšie ako ja.

Vítam skutočnosť, že sa jednohlasne dovolávame spravodlivosti a vrátenia ich majetku.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini , autorka.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, uprostred noci 9. novembra izraelská polícia vyhnala palestínsku rodinu al-Kurd z ich domu v Šajch Džarre vo východnom Jeruzaleme. Rodinu tvorí matka, čiastočne ochrnutý otec so srdcovými ťažkosťami a päť detí, sú to utečenci zo svojej krajiny už od roku 1948, vysťahovaní z domu vo východnom Jeruzaleme spolu s tisícmi iných Palestínčanov.

Dnes sú opäť bez domova, hoci si kúpili dom a žili v ňom od roku 1956. Skupina extrémistických osadníkov – nie chudobných Židov, ktorí boli prenasledovaní a ušli pred otrasnou tragédiou holokaustu, ale fundamentalistov, ktorí veria, že im pozemok prináleží Božím právom – si nárokuje vlastníctvo tohto domu a 26 ďalších domov v tej istej štvrti na základe, ako spomenul pán poslanec Matsakis, otomanského zákonníka z devätnásteho storočia, ktorého autenticitu spochybňujú dokonca aj americké orgány. Už však existuje plán: izraelská asociácia chce vybudovať 200 domov na ruinách domov Palestínčanov, ktorí sa majú vysťahovať.

Len minulý týždeň sme s delegáciou Európskeho parlamentu na okupovaných palestínskych územiach pozostávajúcou z poslancov a poslankýň všetkých politických skupín navštívili rodinu al-Kurd v ich dome a boli sme priamymi svedkami zastrašovania a násilia, ktorému sú dennodenne vystavení zo strany osadníkov, ktorí už sú v niektorých domoch.

Teraz sú bez domova a v našom uznesení v odseku 4 žiadame vrátenie domu rodine al-Kurd – a je mi ľúto, že skupina PPE, ktorá je za kompromis a ktorá hlasovala za tento odsek – teraz žiada o hlasovanie po častiach, pretože s kompromisom každý súhlasil. Dnes sú nielen bez domu ale aj bez stanu, pretože stan postavený vo dvore domu, ktorí vlastnia Palestínčania, dvakrát zničili izraelské buldozéry. Ďalších 500 rodín v Šajch Džarre takisto postihne rovnaký osud, ak veľmi rázne nezasiahneme v súvislosti s týmito trestnými činmi – týmito sústavne schvaľovanými pokračujúcimi demoláciami.

Preto sa domnievam, ako uviedla pani poslankyňa De Keyserová, že politika voči východnému Jeruzalemu je koloniálnou politikou Izraela, ktorú medzinárodné spoločenstvo neuznáva. Podľa mňa je čas, aby sme nielen čo najdôraznejšie povedali: „Izrael, prosím, rešpektuj medzinárodné právo“, ale aby sme uskutočnili konkrétne kroky s cieľom zabrániť mu v trvalom ničení mieru medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor.(PL) Vážený pán predsedajúci, mám pocit, že tento problém sa líši od tých, o ktorých sme viedli rozpravu predtým. Tragédia trinásťročného dievčaťa zavraždeného pred očami zúrivého davu v Somálsku a otázka trestu smrti a stoviek ľudí čakajúcich na popravu v Nigérii sa líšia od otázky, o ktorej diskutujeme teraz.

Musíme konštatovať, že sme pozorovateľmi drámy palestínskej rodiny, ktorej musíme venovať pozornosť. Na druhej strane by som rád zdôraznil, že na rozdiel od Nigérie a Somálska, toto nie je čiernobiela záležitosť. Komplikovaná päťdesiatročná história tohto územia dokazuje, že obeťami boli často Židia aj Palestínčania. Pomer škody, ktorú obidve strany utrpeli, určite nie je vyrovnaný, ale o tomto teraz nediskutujeme. Ujal som sa slova, aby som povedal, že v budúcnosti sa musíme snažiť vnímať tieto záležitosti v širších súvislostiach. Možno nám to umožní posudzovať ich spravodlivejšie, ako je to v niektorých prípadoch teraz.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, spravodajca.(DE) Vážený pán predsedajúci, história izraelského ľudu je príbehom o nikdy nekončiacom vyhnanstve. Pred dvetisíc rokmi boli vyhnaní z ich pôvodnej materskej krajiny a rozpŕchli sa po celom svete. Počas mnohých storočí boli prenasledovaní a vyhostení z krajín, v ktorých si našli útočisko. Hrôzostrašným vyvrcholením tohto procesu bol holokaust, zločin proti ľudskosti, ktorý spôsobil, že obrovské množstvo Židov sa vrátilo späť do Svätej zeme, do zeme svojich predkov, dôsledkom čoho sú konflikty, vysťahovania a právne spory, ktoré sa tu znovu a znovu opakujú.

V tejto situácii nemôže Európsky parlament urobiť nič iné, iba podľa svojho najlepšieho vedomia podporovať deklarovaný zámer izraelského štátu a mierumilovnej časti palestínskeho obyvateľstva, ktorej rozsah si netrúfam odhadnúť, dosiahnuť mierové a konsenzuálne riešenie. Nemá zmysel rozoberať individuálne naliehavé prípady a potom dogmaticky rozhodnúť, že sa vyriešia niekedy vo štvrtok v Štrasburgu. Ale sú jasné dôvody, pre ktoré sme sa zúčastnili na tomto uznesení. Chceli sme sa zapojiť do procesu diskusie a veríme, že ľudské práva sú neoddeliteľné.

Samozrejme nám nie je ľahostajný osud rodiny al-Kurd a chceme o ňom diskutovať. Nemyslíme si však, že sa tak dá urobiť z pozície moci. Preto si myslíme, že bod 4 je dogmatický spôsobom, ktorý v tomto prípade neučiní zadosť spravodlivosti. Z tohto dôvodu sme za zásah v mene ľudských práv, mierového procesu a samozrejme rodiny al-Kurd, ale môžeme tak urobiť iba v dialógu s obidvoma stranami a nie pridaním sa k jednej zo strán. Preto dôrazne podporujeme rozhodnutie, ale žiadame o hlasovanie po častiach o bode 4, pretože toto je otázka, o ktorej je potrebné rozhodnúť na mieste. Ponúkame naše služby pre tento účel.

 
  
MPphoto
 

  Jana Hybášková, v mene skupiny PPE-DE. – (CS) Vážený pán predsedajúci, qui bonum, dovoľte mi nesúhlasiť so spôsobom, akým sa tento Parlament nemúdro zapája do konkrétnych politických záujmov strán palestínsko-izraelského konfliktu. Ide o zásadnú nejasnosť uznesenia 242 – ktoré je staršie ako ja sama – keďže toto uznesenie nešpecifikuje hranice právnej príslušnosti východného Jeruzalema. Ide o občiansky spor? Nie. Ide o štvrtú Ženevskú konvenciu? Nie.

Predvídame tu s ľahkou hlavou rokovania budúcej mierovej konferencie bez toho, aby sme na to mali akékoľvek právo. Šéf delegácie, ktorá odcestovala do Palestíny, bol zatiahnutý do návštevy právoplatne odsúdenej rodiny, čo bolo nesmiernou provokáciou izraelských predstaviteľov, a z toho vzniklo uznesenie, ktoré, bohužiaľ, nič nedosiahne. Ide o to vytvoriť predpoklady na zásadnú politickú zmenu stanoviska Európskeho parlamentu o účasti Izraela na programoch Spoločenstva a o politické zlepšenie vzťahov, čo sme, bohužiaľ, neboli schopní dosiahnuť demokratickou cestou. Namiesto demokratického riešenia je tu cesta našich kolegov poslancov, ktorí Izraelčanom dali dôvod zasiahnuť. Namiesto riešenia problémov prilievame olej do ohňa. Toto nie je dôstojná úloha pre náš Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, v mene skupiny PSE. – Vážený pán predsedajúci, teší ma, že môžem povedať, že bol som jedným z tých, ktorí boli súčasťou oficiálnej delegácie tohto Parlamentu do palestínskej legislatívnej rady pred dvoma týždňami, a navštívili sme rodinu al-Kurd. V tom čase stále dúfali, že izraelské súdy vydajú spravodlivé rozhodnutie. Je poľutovaniahodné, že dúfali márne, a že teraz boli úplne vysťahovaní zo svojho domu, a nielen to, museli odísť z miesta v blízkosti svojho domu, kde bývali v stane.

Je ťažké uchovať si ešte nejakú nádej v to, že riešenie s dvoma životaschopnými štátmi je stále možné, vzhľadom na vyčerpávajúcu vojnu proti palestínskemu ľudu, ktorej sme boli svedkami počas našej poslednej návštevy, a ktorej prejavom je toto vysťahovanie. Je dosť šokujúce, že v tejto situácii dokonca uvažujeme o zlepšovaní vzťahov s Izraelom, pričom došlo k toľkým porušeniam medzinárodného práva, k vysťahovaniu rodín, k zakladaniu osád. Jedenásťtisíc palestínskych väzňov je vo väzení. Štyridsať zvolených zástupcov palestínskeho ľudu vrátane hovorcu je vo väzení, ako aj 300 detí mladších ako 18 rokov vrátane detí vo veku 12 rokov. Toto nie je prijateľné od štátu, ktorý tvrdí, že je demokratickým štátom, a ktorý tvrdí, že dodržiava normy medzinárodného práva. Nie je to tak.

EÚ musí trvať na tom, aby izraelská vláda vrátila rodine al-Kurd ich dom. Izraelu musíme jasne povedať, že ak chce pokračovať v obchodovaní s EÚ, musí dodržiavať demokratické a humanitárne zásady v praxi, ako aj v rétorike. Určite je potrebné zavrhnúť akékoľvek myšlienky na zlepšovanie vzťahov EÚ s Izraelom, ako navrhujú niektoré členské štáty, pokiaľ budú pokračovať nespravodlivosti tohto druhu.

Rád by som na záver uviedol procedurálnu námietku. Myslím si, že ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo štvrtkového popoludnia – pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré neodrážajú dané skutočnosti a ktoré nemajú podporu spoločných autorov tohto uznesenia – sú zneužitím možnosti predkladať ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Domnievam sa, že túto vec by mal prešetriť sekretariát Parlamentu, a mali by sa predložiť návrhy s cieľom zabezpečiť, aby sa to už viac neopakovalo.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Samozrejme vezmeme do úvahy váš návrh, pán poslanec De Rossa. Bude zaslaný kompetentnému orgánu, pričom vieme, že všetky ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo štvrtkového popoludnia sú istým spôsobom výnimočný prípad, pretože dokonca i keď je príliš málo poslancov, ktorí by vystúpili a oponovali im, Parlament vždy môže hlasovať proti nim.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, hoci v tomto bode dôrazne nesúhlasím s ústnymi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, napriek tomu budem brániť právo poslancov na podávanie ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov dokonca aj vo štvrtok popoludní, a budem dôrazne odsudzovať skupiny – a naša skupina je jednou z prvých, ktorú odsudzujem – ktoré nie sú schopné mať tu svojich poslancov a poslankyne vo štvrtok popoludní.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nerád by som začínal diskusiu, keďže som si istý, že rozumiete.

Len upozorňujem na pravidlo, ktoré platí v tomto Parlamente. Samozrejme, každý poslanec má právo predložiť ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh počas hlasovania vo štvrtok popoludní. V súlade s našimi pravidlami týmto návrhom môže oponovať istý počet poslancov a poslankýň. Rád by som vás tiež upozornil na to, že o týchto otázkach sa už v minulosti rozhodlo na najvyššej úrovni. Je zrejmé, že ak sa niekedy stalo kvôli nespokojnosti poslancov a poslankýň, že ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý Parlament očividne nechcel, bol vynútený, pretože bolo prítomných príliš málo poslancov a poslankýň na jeho zamietnutie, vrátili sme sa k pôvodnému zneniu, aby sme zabránili ústnemu pozmeneniu a doplneniu znenia, ktoré by bolo neprijateľné.

Môžem vám, samozrejme, poskytnúť presné a podrobné informácie o príkladoch z minulosti, ak si želáte.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, kým začne plynúť čas určený na moje vystúpenie, by som rád vzniesol procedurálnu námietku v tejto veci. Považujem za absolútne neregulárne a neprijateľné, aby bolo možné meniť pravidlá Parlamentu preto, že poslanci a poslankyne jednej strany Parlamentu sa rozhodnú neprísť vo štvrtok popoludní. To je ich problém – nie náš – a my sme absolútne oprávnení postupovať v zmysle pravidiel Parlamentu, ktoré by mali byť rovnaké v každom čase cez pracovný týždeň počas zasadnutí v Štrasburgu.

Bol by som povďačný, keby ste teraz mohli spustiť čas pre moje vystúpenie.

Vážený pán predsedajúci, počas týchto naliehavých zasadnutí vedieme rozpravu o najhorších porušeniach ľudských práv vrátane mučenia, znásilnení a vrážd. Prípad rodiny al-Kurd vo východnom Jeruzaleme nespadá do žiadnej z týchto kategórií. Je to občiansky spor medzi dvoma súkromnými stranami a my skutočne nemáme čo zasahovať do takého sporu. Rodina bola vysťahovaná políciou, ktorá vykonávala nariadenie izraelského najvyššieho súdu. Rodina vedela v dostatočnom predstihu, že bude vysťahovaná. Táto rodina neplatila nájomné 40 rokov napriek súdnemu nariadeniu, aby tak vykonala. Tento prípad má malý význam pre širšie súvislosti riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Za normálnych okolností sa tieto rozpravy týkajú dvoch strán. Táto rozprava je však jednoducho ďalším príkladom podnecovania protiizraelskej nenávisti a nálad na druhej strane Parlamentu. Hoci sa pokúšajú zo všetkých síl, nemôžu utajiť fakt, že Izrael je demokraciou, kde zásady právneho štátu a nezávislosť súdnictva ostávajú prvoradé. Želal by som si, aby sme mohli povedať to isté o orgánoch pod vedením Hamasu v pásme Gazy.

Vážení kolegovia, nie je na svete oveľa viac naliehavejších problémov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť v rozprave o ľudských právach?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážené dámy a vážení páni, dovoľte mi objasniť jednu vec, aby sme sa zhodli.

Pravidlá Európskeho parlamentu sa nemenia počas štvrtkových popoludní. Sú iné počas štvrtkových popoludní a je to rokovací poriadok, ktorý je iný. Napríklad počas rozpráv vo štvrtok popoludní s postupom „catch the eye“ máme dvoch rečníkov namiesto piatich.

Ak je žiadosť o pridelenie veci, pretože Parlament nie je uznášaniaschopný, bod sa neprenáša, ale anuluje. Žiadosti o ústne pozmeňovacie a doplňujúce návrhy sa tiež riadia inými pravidlami, nie pravidlami, ktoré má k dispozícii predsedajúci rokovania, ale pravidlami, ktoré už formálne obsahuje náš rokovací poriadok.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, v mene skupiny PSE.(PL) Vážený pán predsedajúci, v nedeľu v noci dňa 9. novembra izraelskí vojaci vysťahovali rodinu al-Kurd z ich domu v Šajch Džarra vo východnom Jeruzaleme, kde žili viac ako 50 rokov. Vysťahovanie bolo dôsledkom rozhodnutia izraelského najvyššieho súdu z júla minulého roku, ktoré ukončilo dlhý a veľmi kontroverzný súdny proces, ktorý sa odohrával na izraelských súdoch a pred izraelskými orgánmi.

Je potrebné zdôrazniť, že rodina prišla o svoj dom napriek dôrazným protestom zo strany medzinárodného spoločenstva a že rozhodnutie Najvyššieho súdu v skutočnosti pripraví pôdu zabratiu ďalších 26 domov v rovnakej oblasti. Osud rodiny al-Kurd a početné prípady zbúrania domov palestínskych rodín v oblasti východného Jeruzalema izraelskými orgánmi vzbudzujú veľké obavy. Takéto činy sú v rozpore s medzinárodným právom a medzinárodné spoločenstvo, najmä kvarteto pre Blízky východ, by mali urobiť všetko, čo je v ich moci na ochranu Palestínčanov žijúcich v tejto oblasti a v ostatných častiach východného Jeruzalema. Mali by sme žiadať Izrael, aby prestal rozširovať osady a aby prestal so stavbou múru za hranice z roku 1967. Tieto činy sú v rozpore s medzinárodným právom a vážne ohrozujú vyhliadky na trvalú mierovú dohodu medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, domnievam sa, že v tejto rozprave sú dve zásadné otázky, z ktorých prvá je, že máme do činenia so súdnym systémom, ktorý je jedným z najnezávislejších na svete. Prednedávnom tento súdny systém dokonca donútil vlastného prezidenta odstúpiť z funkcie.

Po druhé, tento právny spor trvá už desaťročia a dotknutý majetok a nezaplatené nájomné nie je možné porovnávať napríklad s vyhostením miliónov Iračanov, ktorí až do nedávna boli nechaní napospas sami sebe bez toho, aby ktokoľvek spochybňoval legitímnosť irackej vlády, pričom sa nenašiel nikto so zmyslom pre rovnováhu vzhľadom na to, čo sa deje v celom regióne. Pretože to, o čom musíme hovoriť, je rovnováha. Otázka rovnováhy je najdôležitejšia. Musím povedať, že som zhrozený z toho, čo som si tu vypočul, pokiaľ ide o spochybňovanie existencie štátu Izrael.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, Komisia je vážne znepokojená nedávnymi udalosťami vo východnom Jeruzaleme, najmä čo sa týka ničenia domov vo vlastníctve Palestínčanov a rozširovania osád vo východnom Jeruzaleme.

V časoch, keď sú naliehavo potrebné opatrenia na budovanie dôvery na podporu procesu vyjednávania, ktorý začal v Annapolise, sú takéto opatrenia mimoriadne nežiaduce. EÚ vo svojom vyhlásení z 11. novembra žiadala izraelské orgány, aby urýchlene skoncovali s takýmito opatreniami.

EÚ tiež pri mnohých príležitostiach v posledných mesiacoch vyjadrila znepokojenie nad rozhodnutím izraelských orgánov schváliť výstavbu nových osád vo východnom Jeruzaleme. Vybudovanie týchto osád podkopáva šance na dohodnutie urovnania konfliktu. Jeruzalem je jednou z takzvaných záležitostí v konečnom stave, ktoré sa musia riešiť vyjednávaním medzi jednotlivými stranami.

Komisia poskytla pomoc, aby pomohla udržať prítomnosť Palestínčanov vo východnom Jeruzaleme, a je odhodlaná pokračovať v tejto podpore.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Po skončení rozpráv pristúpime k hlasovaniu.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


13. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledku a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 

13.1. Somálsko (hlasovanie)

13.2. Trest smrti v Nigérii (hlasovanie)

13.3. Prípad rodiny al-Kurd (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania o odôvodnení B

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, podávam ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu B s doplnením textu „o sporných vlastníckych právach“. Môžem ho prečítať celý, ak si prajete. Stojí v ňom: „keďže toto vysťahovanie sa vykonalo na základe príkazu, ktorý 16. júla 2008 vydal izraelský najvyšší súd po zdĺhavých a kontroverzných konaniach o sporných vlastníckych právach na izraelských súdoch a úradoch“. Inak nedáva zmysel, v čom spočíva kontroverzia. V skutočnosti je potrebné špecifikovať, aká bola kontroverzia v zákone.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Je evidentné, že štyridsať poslancov neprotestovalo proti zapracovaniu tohto ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Preto predkladám odôvodnenie B v zmysle ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, s cieľom zabezpečiť viac podpory pre toto odôvodnenie by som rád podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu pána poslanca Tannocka. Spočíva len v doplnení slova „zdanlivo“ pred „sporných“, takže znenie textu by bolo “o zdanlivo sporných vlastníckych právach“. Potom bude vážený pán poslanec Tannock spokojný, že odôvodnenie obsahuje podstatu, a zároveň necháme vec otvorenú.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, obávam sa, že nepoznám rokovací poriadok do úplných detailov, ale nemyslím si, že je možné podať ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh doslova v Parlamente, pokiaľ nesúhlasí celý Parlament. Ja osobne s tým nesúhlasím a domnievam sa, že ani väčšina našej skupiny by nesúhlasila.

Niečo ako „zdanlivý“ spor neexistuje: spor je spor. Bol pred súdom a toto je verdikt. Ale chcel som vysvetliť, v čom spočíval spor.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dostal som odporúčanie, že precedens je takýto: Ak v prípade ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu na ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh osoba, ktorá podala prvý ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, akceptuje druhý ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh ako konsenzus, vezme sa do úvahy. Ak autor prvého ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu neakceptuje druhý ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, nebude sa o ňom hlasovať.

Je mi preto ľúto, vážený pán poslanec Matsakis, ale nemôžeme zohľadniť váš pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Avšak pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána poslanca Tannocka nebol zamietnutý, pretože štyridsať poslancov neprotestovalo, a preto som teraz povinný predložiť ho.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, (Verts/ALE) . – Vážený pán predsedajúci, je mi ľúto, ale nie som úplne oboznámená s rokovacím poriadkom. Nemôžeme jednoducho hlasovať? Nemôžeme zabrániť hlasovaniu, pretože nemáme 45 alebo neviem koľko poslancov a poslankýň je potrebných. Nemôžeme zabrániť hlasovaniu, pretože toto je požiadavka, keď odídete. Určite môžeme hlasovať o ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch? Môžeme hlasovať len o časti o sporných vlastníckych právach a potom zistiť, či má väčšinu alebo nie?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Presne toto som chcel navrhnúť. Preto budeme hlasovať o odôvodnení B v zmysle pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu pána poslanca Tannocka.

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu)

– Pred začiatkom hlasovania o odôvodnení D

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, je mi ľúto, že to opäť musím urobiť, ale k odôvodneniu D navrhujem opäť doplniť dve slová s cieľom zaistiť právnu jednoznačnosť, pretože niektoré skoršie zásahy vyjadrovali jednoznačnosť. Toto nie je tento prípad, takže celé odôvodnenie by znelo takto: „S dôrazom na skutočnosť, že k vysťahovaniu došlo napriek námietkam medzinárodného spoločenstva; keďže USA riešili tento problém s izraelskými úradmi; keďže toto rozhodnutie môže pripraviť pôdu zabratiu ďalších 26 domov v štvrti východného Jeruzalema Šajch Džarra, čo povedie k vysťahovaniu ďalších 26 rodín; keďže táto záležitosť má politické dôsledky na budúci štatút východného Jeruzalema.“

Je to veľmi jasné. Nemôže sa povedať „pripraví“, ale „môže pripraviť“, a potrebujeme, aby to bolo v rukách súdov a nie rozpráv, ako predtým predniesli niektorí moji kolegovia.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, obávam sa, že by som chcel protestovať proti ústnemu pozmeňovaciemu a doplňujúcemu návrhu môjho sčítaného kolegu pána Tannocka, na základe dôkazu, ktorý v skutočnosti poskytla pani Galit Pelegová, prvá tajomníčka izraelskej misie v EÚ. Mám tu e-mail, ktorý poslala mnohým poslancom a poslankyniam vrátane, domnievam sa, váženého pána poslanca Tannocka.

V prvom riadku stojí: „Počas vlády Otomanskej ríše dve židovské mimovládne organizácie kúpili pozemok a postavili budovy v susedstve“, čo znamená celú oblasť – nielen jeden dom, ale všetky budovy v susedstve. Mám ho tu, keby sa chcel ktokoľvek vrátane pána poslanca Tannocka, pozrieť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Chcel by som vám pripomenúť, vážený pán poslanec Matsakis, že je len jeden spôsob, akým sa dá protestovať proti ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, a to povstať, nie začať diskusiu.

Potvrdzujem, že štyridsať poslancov nepovstalo.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) . – Vážený pán predsedajúci, mysleli ste, že sme úplne zajedno a rozumieme si, ale moja otázka bola iná. Rozumiem, že nemôžeme zabrániť hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, pretože nemáme dostatočný počet poslancov, ale určite by sme mali byť schopní hlasovať o častiach, ktoré navrhuje pán Tannock. To znamená, že by sme mali hlasovať len o texte „môže viesť“ a až potom, keď sa tak stane, by sme mali rozhodnúť o zvyšku odôvodnenia D. Je to trochu zvláštne, že iba kvôli tomu, že tu nie je 45 ľudí, musíte zohľadniť niečo, s čím nemusí súhlasiť väčšina v Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Mrzí ma, že vám opäť musím vysvetľovať náš mechanizmus hlasovania. Ak väčšina bude hlasovať proti odôvodneniu D v znení ústneho pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu, vrátime sa k odôvodneniu D pred pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Preto ak si želáte protestovať proti tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, musíte hlasovať proti. Ak nebude väčšina hlasovať proti, odôvodnenie D sa prijme v znení ústneho pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu. Jediný spôsob, ako sa zbaviť ústneho pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu, s ktorým nesúhlasíte, je hlasovať proti teraz, pretože otváram hlasovanie.

(Parlament súhlasil s prijatím pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Mám stručnú poznámku, vážený pán predsedajúci, a bola by som rada, keby bola zachytená v zápisnici.

Toto je spoločné uznesenie, o ktorom sme viedli rozpravu nanajvýš zmierlivým spôsobom. Každý urobil ústupky. Nanešťastie vidím, že Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov závažne zmenila podstatu uznesenia prostredníctvom ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, na ktoré má právo, a prostredníctvom oddeleného hlasovania. Preto uvažujem, či procedurálni zástupcovia, ktorí robili kompromisy, majú skutočný mandát svojej skupiny, a budem na to pamätať pri budúcich rokovaniach.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Samozrejme, že zohľadníme vaše stanovisko, ktoré bude súčasťou zápisnice.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, iba v krátkosti by som chcel zablahoželať skupine PPE-DE, pretože sa im podarilo dostať väčšinu svojich poslancov do tohto Parlamentu vo štvrtok popoludní a získať to, čo chceli, v otázkach porušovania ľudských práv. Blahoželám im.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som vás požiadal, aby ste do zápisnice zahrnuli moje pripomienky k zneužitiu systému ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov dnes popoludní.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som povedala, že je veľmi smutné, že sa robia kompromisy a potom sa nerešpektujú, čo je veľmi smutné najmä vtedy, ak pomyslíte na to, že rodina al-Kurd nie je iba meno, ale sú to ľudia, ktorí sú nútení žiť – a tu sa obraciam na vás, pán poslanec Casaca – nútení žiť dokonca ani nie v stane, pretože im nebolo umožnené ostať dokonca ani vo svojom stane. Je to skutočne smutný deň, keď páni poslanci a panie poslankyne nemyslia na tieto ľudské bytosti, ale len na politiku.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi Matsakisovi za jeho férovosť. Všetky skupiny už využili ústne pozmeňovacie a doplňujúce návrhy, ktoré sú veľmi dôležité v naliehavých prípadoch, pretože chyby môžu vznikať rýchlo, a niekedy si vyžadujú opravu. Toto je to, čo sme urobili v tomto prípade a Skupina sociálnych demokratov, Skupina zelených a všetky ostatné skupiny často robili to isté. Je dôležité necítiť sa dotknutý jednoducho preto, že v jednom prípade ste nemali väčšinu.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, súhlasím s názorom, že dnes bol zneužitý rokovací poriadok. Napriek tomu rokovací poriadok funguje, a článok požadujúci 40 namietajúcich je článkom rokovacieho poriadku, hoci vieme, že ho vo štvrtok popoludní nikdy nebudeme môcť naplniť. Chcel som sa vás opýtať, vážený pán predsedajúci, aký je váš názor a či si myslíte, že by sme mali zmeniť článok vyžadujúci 40 poslancov protestujúcich proti ústnemu pozmeňovaciemu a doplňujúcemu návrhu, keď je v Parlamente tak málo poslancov, že neexistuje spôsob, akým by sa to dalo dosiahnuť?

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že rešpektovanie ľudskej dôstojnosti kohokoľvek, v tomto prípade rodiny al-Kurd, bez ohľadu na to, aké náboženstvo vyznávajú, odkiaľ pochádzajú a akú majú farbu pleti, je mojím prvoradým záujmom. Považujem za hlboko urážlivé, že o tom niekto vyslovil pochybnosti jednoducho preto, lebo mám iný názor na konkrétny legislatívny úkon ako táto osoba.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Na záver tejto zaujímavej výmeny názorov by som navrhol, aby prípady z dnešného popoludnia boli odovzdané kompetentným orgánom, aby sme videli, čo je potrebné urobiť.

Pokiaľ ide o mňa, dnes popoludní som použil články nášho rokovacieho poriadku čo najrozvážnejšie a čo najdôslednejšie. Myslím si, že ako poukázali viacerí poslanci, problém by nevznikol, keby naše lavice boli v štvrtkové popoludnia o čosi plnšie.

 

14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

15. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

16. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

17. Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu

18. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

19. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116): pozri zápisnicu

20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

21. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu

22. Prerušenie zasadania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu za prerušené.

(Rokovanie sa skončilo o 16.25 hod.)

 

PRÍLOHA (Písomné odpovede)
OTÁZKY PRE RADU (Zodpovednosť za tieto odpovede nesie výhradne úradujúce predsedníctvo Rady Európskej únie.)
Otázka č. 13, ktorú predkladá Liam Aylward (H-0813/08)
 Vec: Situácia v Palestíne
 

Mohla by Rada poskytnúť aktuálne politické hodnotenie súčasnej politickej situácie v Palestíne?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Politickú situáciu na palestínskych územiach stále určuje vývoj mierového procesu, konanie a činnosti Izraela a vnútropalestínske rozpory.

Zlepšenie situácie si podľa názoru Rady vyžaduje čo najrýchlejšie uzavretie mierovej dohody, ktorá umožní vytvorenie palestínskeho štátu. V tejto súvislosti sa na základe diplomatických rokovaní, ktoré sa uskutočnili v rámci procesu z Annapolisu, podarilo položiť základy takejto dohody. Rokovania, ktoré sa týkajú všetkých otázok súvisiacich s konečným riešením, musia pokračovať. Európska únia žiada zúčastnené strany, aby rešpektovali svoje povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazali pri vstupe do iniciatívy Cestovná mapa pre mier, v prvom rade zmrazenie osídľovania vrátane východného Jeruzalemu.

Záväzok Európskej únie pokračovať v rokovaniach ostáva absolútny. Únia povzbudzuje palestínsku samosprávu, aby pokračovala vo svojom úsilí, najmä čo sa týka bezpečnosti v rámci vykonávania plánu reformy a rozvoja predstaveného na Parížskej konferencii (17. decembra 2007).

Politická situácia na palestínskych územiach je tiež poznačená oddelením Západného brehu Jordánu od pásma Gazy. Izraelská blokáda pásma Gazy spôsobila kritickú humanitárnu situáciu v krajine. Európska únia žiada otvorenie hraničných priechodov. Zdá sa, že vnútropalestínsky dialóg pod záštitou Egyptu napreduje. Egypt sa v súčasnosti snaží riešiť palestínsku politickú krízu a podporovať palestínsku jednotu pod vedením prezidenta Abbása. Rada podporuje túto snahu. Únia musí byť pripravená podporiť akúkoľvek vládu národnej jednoty, ktorá bude rešpektovať záväzky Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) a ktorá začne rozhodne viesť rokovania s Izraelom.

 

Otázka č. 14, ktorú predkladá Eoin Ryan (H-0815/08)
 Vec: Uznanie regiónu Somaliland
 

Mohla by Rada poskytnúť aktualizované zhodnotenie súčasnej politickej situácie v regióne Somaliland a mohla by Rada vyjadriť stanovisko EÚ v súvislosti s jeho budúcim politickým štatútom?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Otázka politického štatútu Somalilandu nebola preskúmaná Radou. Dovoľte mi však poskytnúť nasledujúcu analýzu.

Po prvé, medzinárodné spoločenstvo neuznalo jednostranne vyhlásenú nezávislosť tohto regiónu so štyrmi miliónmi obyvateľov.

Po druhé, budúcnosť tohto somálskeho regiónu by mala podliehať dohode so somálskymi orgánmi. Ak má vzniknúť hnutie na podporu nezávislého Somalilandu, iniciatívu by mala prevziať Africká únia.

Čo sa týka zmien v regióne, vítame pokrok, ktorý dosiahli regionálne orgány Somalilandu v oblasti rozvoja a demokracie. Európska únia podporuje tieto úspechy finančnou podporou pre regionálne orgány Somalilandu v ich snahe o demokratizáciu (podporu registrácie voličov v blížiacich sa prezidentských voľbách v roku 2009) a rozvoj (projekty financované v rámci Európskeho rozvojového fondu).

Avšak teroristické útoky z 29. októbra, ktoré po sebe zanechali desiatky mŕtvych a zranených, sú veľmi znepokojujúce. Predsedníctvo okamžite odsúdilo tieto strašné útoky.

V tejto súvislosti musím zdôrazniť, že obnovenie mieru v Somálsku ostáva prioritou. S týmto cieľom podporujeme vykonanie dohody z Džibuti z 19. augusta 2008 a dohody z 26. októbra o ukončení nepriateľstva medzi dočasnou federálnou vládou a Alianciou za znovuoslobodenie Somálska. Vzťah EÚ a regiónu Somaliland patrí do tohto rámca.

 

Otázka č. 15, ktorú predkladá Brian Crowley (H-0817/08)
 Vec: Situácia kresťanov v Iráne
 

Ako konalo predsedníctvo, ak vôbec konalo, v otázke zabezpečenia práv kresťanov v Iráne?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada podrobne sleduje situáciu v súvislosti s ľudskými právami v Iráne. Je to situácia, ktorá sa sústavne zhoršuje.

K mnohým porušeniam ľudských práv v tejto krajine patria nespočetné prípady netolerancie alebo diskriminácie ľudí na základe ich náboženského presvedčenia, najmä obmedzovanie slobody náboženstva alebo vyznania a slobody konať náboženské obrady. V posledných mesiacoch sa neustále zvyšoval tlak na členov náboženských menšín. Predsedníctvo bolo teda informované o rôznych podobách prenasledovania kresťanov, prívržencov bahaizmu a iránskych sunnitov.

Situácia s obrátencami a odpadlíkmi je taktiež veľmi znepokojivá. Iránsky parlament v skutočnosti začal revíziu trestného zákonníka, ktorá by mohla viesť k tomu, že odpadlíctvo bude možné potrestať trestom smrti. Predsedníctvo sa vo svojom vyhlásení z 26. septembra 2008 domnieva, že ak by bol tento zákon v budúcnosti prijatý, „znamenalo by to vážny útok na slobodu náboženstva alebo vyznania, ktorá zahŕňa právo zmeniť náboženstvo a právo nemať žiadne náboženstvo“. Takýto zákon „by bol v rozpore s článkom 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý Irán slobodne uzavrel“, a ohrozil by životy mnohých Iráncov uväznených počas posledných mesiacov bez súdneho procesu a na základe ich náboženského vyznania.

Vzhľadom na túto situáciu začala Rada konať. Na tomto základe veľvyslanectvá členských štátov Únie oslovili iránske orgány. Sme odhodlaní dôrazne pripomenúť Iránu jeho medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, kedykoľvek to bude potrebné, pričom dúfame, že Irán bude čoskoro pripravený opäť s nami začať diskutovať o týchto otázkach.

 

Otázka č. 17, ktorú predkladá Marian Harkin (H-0822/08)
 Vec: Falšovanie identity
 

Vzhľadom na to, že falšovanie identity je jedným z najrýchlejšie pribúdajúcich trestných činov v rámci EÚ, aké kroky navrhuje Rada uskutočniť s cieľom riešiť tento problém?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Prípadov falšovania identity naozaj pribúda. Tento znepokojujúci jav sa spája najmä s vývojom nových technológií a internetu, ktoré umožňujú tento druh trestného činu.

Boj proti počítačovej kriminalite je jednou z priorít francúzskeho predsedníctva. V júli sme Rade predstavili projekt na vypracovanie európskeho plánu boja proti počítačovej kriminalite.

Cieľom tohto projektu je predovšetkým zriadiť európsku platformu pre varovanie pred počítačovou kriminalitou a pre posilnenie boja proti propagácii terorizmu a získavaniu stúpencov terorizmu na internete. Plán je založený na záveroch zasadnutia Európskej rady v novembri 2007 a na oznámení Komisie „Smerovanie k všeobecnej politike boja proti počítačovej trestnej činnosti“ z 22. mája 2007.

Musíme sa tiež pýtať, či by konkrétny prípad krádeže identity zdôvodnil prijatie nariadenia. V súčasnosti sa krádež identity nepovažuje za trestný čin vo všetkých členských štátoch. Bolo by nanajvýš užitočné, keby sa krádež identity považovala za trestný čin v rámci celej Európy. Avšak je na Komisii, aby rozhodla o tejto otázke v rámci svojej právomoci iniciovať právne predpisy. Komisia oznámila, že bude konzultovať túto otázku s cieľom určiť, či je takéto nariadenie potrebné.

 

Otázka č. 18, ktorú predkladá Colm Burke (H-0824/08)
 Vec: Rozšírený plebiscit o Lisabonskej zmluve v Írsku
 

Môj návrh na druhý a rozšírený plebiscit o Lisabonskej zmluve v Írsku podrobne uvádza možnosť, že by sme mali ústavné referendum za alebo proti Lisabonskej zmluve a že by sa zároveň v rovnaký deň uskutočnili konzultatívne referendá o kľúčových otázkach s možnosťou účasti/neúčasti „opt-in/opt-out“, ako sú napríklad Charta základných práv EÚ a Európska bezpečnostná a obranná politika. Ak by v rozšírenom referende írski voliči rozhodli o neúčasti v ktorejkoľvek z vyššie uvedených oblastí, írska vláda by potom mohla žiadať osobitnú dohodu v Európskej rade podpísanú všetkými 27 členskými štátmi – podobne ako Dáni, ktorí sa v Európskej rade v decembri 1992 snažili o dosiahnutie Dohody z Edinburghu (ktorá Dánsku udelila štyri výnimky z Maastrichtskej zmluvy a umožnila im ratifikovať celú zmluvu). Pomocou tohto plánu by členské štáty, ktoré Lisabonskú zmluvu už ratifikovali, nemuseli ratifikáciu opakovať. Tento rozšírený plebiscit by írskym voličom dal na výber, pokiaľ ide o rozsah úlohy, ktorú chcú zohrávať v rámci EÚ.

Mohla by sa Rada vyjadriť k uskutočniteľnosti môjho návrhu?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Už od referenda írska vláda aktívne konzultuje návrh ďalšieho spoločného postupu na vnútroštátnej úrovni aj s ostatnými členskými štátmi. Najmä v írskom parlamente prebieha búrlivá diskusia.

Ako viete, 15. − 16. októbra írsky premiér Brian Cowen predstavil Európskej rade svoju analýzu výsledkov írskeho referenda o Lisabonskej zmluve.

Írska vláda bude pokračovať v konzultáciách s cieľom prispieť k vytvoreniu možnosti riešenia situácie. Na tomto základe Európska rada súhlasila, že sa k tejto otázke vráti na svojom zasadnutí v decembri 2008 s cieľom definovať prvky riešenia a ďalší spoločný postup.

Medzitým by sme sa mali zrieknuť akýchkoľvek dohadov o možných riešeniach.

Avšak ako sme povedali vášmu Výboru pre ústavné veci na konci posledného plenárneho zasadnutia, je to do určitej miery naliehavé. Cieľom Lisabonskej zmluvy je pomôcť Únii konať účinnejšie a demokratickejšie.

Môžeme ešte ďalej čakať? Kríza v Gruzínsku dokázala opak. To isté platí pre finančnú krízu. Okrem toho máme termíny v roku 2009, a preto sa situácia musí objasniť.

 

Otázka č. 19, ktorú predkladá Avril Doyle (H-0826/08)
 Vec: Klimatický a energetický balík
 

Mohla by som francúzske predsedníctvo poprosiť o aktuálne vyjadrenie k doterajšiemu pokroku v súvislosti s klimatickým a energetickým balíkom?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

15. a 16. októbra Európska rada potvrdila svoje odhodlanie dodržať časový plán práce dohodnutý v marci 2007 a v marci 2008 a vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie dohôd o prvkoch klimatického a energetického balíka pred koncom roku 2008.

Predsedníctvo už uplatnilo mandát Európskej rady na zintenzívnenie práce potrebnej na dosiahnutie tohto cieľu s Komisiou. Výbor stálych zástupcov členských krajín pri EÚ (Coreper) a zodpovedné pracovné skupiny sa už veľakrát stretli, aby zosúladili postoje delegácií ku kľúčovým otázkam, ktoré kladú jednotlivé prvky balíka, a aby dali predsedníctvu mandát, ktorý mu umožní účinne viesť rozpravy v prvom čítaní v Európskom parlamente.

Ako viete, vážená pani poslankyňa, keďže ste spravodajkyňou navrhovanej smernice Spoločenstva o zlepšení a rozšírení systému obchodovania s kvótami skleníkových plynov, rokovania tripartity o prvkoch balíka začali 4. novembra.

Predsedníctvo Rady je odhodlané dosiahnuť riešenie, je presvedčené o rozhodujúcej úlohe, ktorú Európsky parlament zohrá pri dosahovaní úspešného ukončenia spolurozhodovacieho postupu, a verí v odhodlanie našich inštitúcií bojovať proti zmene klímy.

 

Otázka č. 20, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0828/08)
 Vec: Mjanmarsko
 

Rada si je iste vedomá udalostí v Mjanmarsku spred roka. Mohla by Rada uviesť, či ju znepokojuje, že Mjanmarsko opäť nedostáva medzinárodnú pozornosť, čo umožní pokračovanie krutosti a utrpenia v rukách vojenského režimu? Mohla by Rada uviesť, či v súčasnosti vykonáva nejaké opatrenia s cieľom zlepšiť situáciu ľudí v Mjanmarsku a tých, ktorí sú uväznení od minuloročných udalostí, a ak áno, aké?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Radi by sme veľmi jednoznačne ubezpečili pána Higginsa, že Mjanmarsko celkom určite neprestalo byť stredobodom medzinárodnej pozornosti.

Pôjdem ešte ďalej. Spomedzi všetkých hlavných aktérov je Európska únia tým najaktívnejším pri vyvíjaní sústavného tlaku na režim. Pre nás je súčasná situácia absolútne neakceptovateľná a podľa toho konáme. Nedávne závery Rady prijaté 10. novembra zdôrazňujú znepokojenie Európskej únie nad nedostatkom viditeľného zlepšenia situácie v Mjanmarsku.

Aké opatrenia vykonávame?

− Po prvé, pokračujeme v sankciách, hoci sa sústavne prehodnocujú a upresňujú. Sú zamerané iba na príslušníkov režimu a ich rodiny a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme nepostihli hospodárstvo ani civilné obyvateľstvo.

− Máme však širší prístup. Utrpenie ľudí v Mjanmarsku sa nezmiernilo. K štátnemu útlaku sa pridružila humanitárna katastrofa spôsobená cyklónom Nargis, ktorej dôsledky sú dodnes veľmi vážne.

Keďže nepracujeme spolu s mjanmarskou vládou na obnove krajiny, pracujeme s miestnymi mimovládnymi organizáciami nezávislými od režimu v mnohých oblastiach, ktoré nepodliehajú sankciám. EÚ je teda aktívna prostredníctvom mnohých projektov na obnovu a tiež projektov na podporu základného vzdelávania a zdravotnej prevencie z dlhodobého hľadiska.

− Napokon situácia s politickými väzňami, ktorú tiež spomenul vážený pán poslanec, je rovnako neprijateľná. Napriek nedávnemu prepusteniu niekoľkých z nich sa ich počet neustále zvyšuje. Pani Aun Schan Su Ťij ostáva v domácej väzbe a nič nenasvedčuje tomu, že po jej uplynutí v novembri bude prepustená. Buďte si istý, že Európska únia neustále upozorňuje na tento problém na najvyššej úrovni, napríklad počas samitu ASEM v Pekingu, ktorý sa konal 25. októbra, a v záveroch Rady z pondelka 10. novembra. Pán Fassino, osobitný vyslanec EÚ pre Mjanmarsko, ktorého mandát bol obnovený 28. októbra, tiež neustále spolupracuje so všetkými našimi partnermi na vyvíjaní medzinárodného tlaku na mjanmarské orgány.

 

Otázka č. 21, ktorú predkladá Chris Davies (H-0834/08)
 Vec: Akčný plán na zachytávanie a skladovanie CO2 (CCS)
 

Vyjadrí sa Rada, kedy zamýšľa zverejniť podrobnosti o svojom Akčnom pláne na zachytávanie a skladovanie CO2 (CCS)?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Akčný plán „Energetická politika pre Európu“ (2007 − 2009) bol prijatý Európskou radou 8. − 9. marca 2007. Tento akčný plán predovšetkým žiada členské štáty a Komisiu definovať „potrebný technický, hospodársky a regulačný rámec s cieľom využiť environmentálne bezpečné technológie zachytávania a sekvestrácie uhlíka (CCS) podľa možnosti do roku 2020“.

Pri tejto príležitosti Európska rada uvítala „zámer Komisie zriadiť stimulačný mechanizmus, vďaka ktorému by sa do roku 2015 mohlo vybudovať a prevádzkovať až 12 elektrární, ktoré by demonštrovali trvalo udržateľné technológie spaľovania fosílnych palív v komerčnej výrobe energie“.

V rámci tohto akčného plánu je navrhovaná smernica o geologickom ukladaní uhlíka kľúčovou súčasťou klimatického a energetického balíka. Tak ako pri ostatných návrhoch v tomto balíku by sme radi dospeli k dohode v prvom čítaní tohto textu do konca roka.

Ako viete, vážený pán poslanec, smernica o geologickom ukladaní uhlíka poskytuje právny rámec potrebný na spustenie pilotných demonštračných projektov. Predsedníctvo vyslovuje nádej, že rokovania tripartity o tomto návrhu, ktoré začali 11. novembra, nám umožnia rýchlo dospieť k dohode o tomto texte.

Ako tiež viete, predsedníctvo v spolupráci s Parlamentom a Komisiou si želá nájsť riešenie, ktoré by umožnilo financovať projekty v súlade so záväzkami Európskej rady. S týmto cieľom Rada venuje maximálnu pozornosť posudzovaniu inovatívnych návrhov na financovanie demonštratívnych projektov Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho parlamentu.

Európsky strategický plán pre energetické technológie (plán SET) prijatý v minulom roku taktiež zdôraznil ambíciu Európy byť popredným aktérom vo vývoji nových energetických technológií, ktorých súčasť jednoznačne tvoria technológie zachytávania a geologického skladovania CO2.

 

Otázka č. 22, ktorú predkladá Sarah Ludford (H-0836/08)
 Vec: Korupcia v členských štátoch EÚ
 

Je Rada pyšná na skutočnosť, že členské štáty EÚ sa podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International za rok 2008 ocitli na 1. (Dánsko a Švédsko) až 72. mieste (Bulharsko), pričom prvé miesto znamená krajinu vnímanú ako najmenej skorumpovanú na svete a 180. miesto znamená najskorumpovanejšiu krajinu? Má Rada na základe týchto štatistík pocit, že súčasné nástroje EÚ na boj proti korupcii(1) sú dostatočné? Ak nie, aké stratégie sa zvažujú na posilnenie protikorupčných programov v členských štátoch?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada sa stotožňuje s obavami pani poslankyne v súvislosti s bojom proti korupcii v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. V tejto súvislosti Rada upozorňuje na skutočnosť, že mnohé opatrenia sa už vykonali na úrovni Európskej únie, ako napríklad Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore a Európsky dohovor z 26. mája 1997 o boji proti korupcii týkajúcej sa úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, ktoré už spomenula vážená pani poslankyňa.

Rada taktiež pripisuje veľkú dôležitosť úsiliu vynakladanému na medzinárodnej úrovni. Preto postoje, ktoré zaujali členské štáty EÚ pri rokovaniach o Dohovore Organizácie Spojených národov proti korupcii(2), boli predmetom koordinácie na úrovni Rady. To isté platí pre účasť členských štátov EÚ na Konferencii zmluvných štátov uvedeného dohovoru.

Čo sa týka vytvorenia globálneho mechanizmu na sledovanie boja proti korupcii v rámci Európskej únie, Rada si veľmi dobre uvedomuje potrebu zabrániť opakovaniu toho, čo už vykonali medzinárodné orgány.

Rada pripisuje mimoriadny význam práci skupiny GRECO (Skupina štátov proti korupcii v Rade Európy), ktorá vykonáva prvotriednu prácu vrátane hodnotenia národných politík. V uznesení prijatom 14. apríla 2005 Rada „žiada Komisiu, aby zvážila všetky dostupné možnosti, ako napríklad účasť v mechanizme skupiny Rady Európy GRECO (Skupina štátov proti korupcii) alebo mechanizmus na hodnotenie a sledovanie nástrojov EÚ na základe vytvorenia mechanizmu vzájomného hodnotenia a sledovania, a to bez akéhokoľvek prelínania alebo opakovania“. Rada potom nevylučuje žiadnu možnosť, ale žiada, aby Komisia pokračovala vo svojich rokovaniach.

Najdôležitejším bodom je však uplatnenie opatrení v členských štátoch. Je to Komisia, ktorá sleduje uplatňovanie diskutovaných opatrení. V tejto súvislosti je užitočné pripomenúť poslednú správu o uplatňovaní spomenutého Rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 18. júna 2007.

 
 

(1) 5 Napríklad Dohovor o boji proti korupcii týkajúcej sa úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie [Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1] prijatý 26. mája 1997 („Dohovor z roku 1997“) a Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore [Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54].
(2)Prijatý uznesením 58/4 Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 31. októbra 2003.

 

Otázka č. 23, ktorú predkladá Hannu Takkula (H-0842/08)
 Vec: Vysielanie televízie Hamasu Al-Aksá podnecujúce k nenávisti v Európe
 

Vo svojej odpovedi na otázku H-0484/08(1) Rada potvrdila a zdôraznila, že televízne vysielanie podnecujúce rasovú a náboženskú nenávisť je absolútne neprijateľné. Obsah, zvuk a zábery, ktoré pre divákov v celej Európe vysielala televízia Al-Aksá, ktorú vlastní a riadi teroristická organizácia Hamas, sú nepochybne formou podnecovania k nenávisti podľa článku 3, ods. b smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica 2007/65/ES(2)), ktorá ustanovuje, že: „členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby a audiovizuálne komerčné oznámenia poskytované poskytovateľmi služieb spadajúcimi pod ich právomoc nepodnecovali k nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti“.

Aké kroky plánuje Rada uskutočniť, aby zastavila vysielanie programov podnecujúcich nenávisť televíziou Hamasu Al-Aksá v Európe cez francúzsku spoločnosť Eutelsat?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Vážený pán poslanec správne poukázal na to, že Rada a Európsky parlament 18. decembra 2007 spoločne prijali smernicu 2007/65/ES („smernica o audiovizuálnych mediálnych službách“), ktorá aktualizuje právny rámec vzťahujúci sa na služby televízneho vysielania a audiovizuálne mediálne služby v EÚ, a že článok 3 tejto smernice zakazuje vysielanie programov podnecujúcich nenávisť z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti.

Zdá sa, že na programy vysielané televíziou Al-Aksá, na ktoré upozornil vážený pán poslanec a ktoré sa vysielajú v južných regiónoch EÚ pomocou satelitného zariadenia umiestneného na území členského štátu alebo patriaceho tomuto štátu, sa vzťahuje nová smernica aj predchádzajúca smernica „Televízia bez hraníc“.

Rada vie o tom, že Komisia túto vec predložila regulačnému orgánu členského štátu, pod právomoc ktorého toto vysielanie spadá, a že regulačný orgán tohto štátu záležitosť vyšetruje.

 
 

(1) Písomná odpoveď, 8.7.2008.
(2) Ú. v. ES L 332, 18.12.2007, s. 27.

 

Otázka č. 24, ktorú predkladá Nils Lundgren (H-0845/08)
 Vec: Právo členských štátov na rozhodovanie vo veciach súvisiacich s energetickými daňami
 

Časť I, článok 2, písm. c) o kategóriách a oblastiach právomocí Únie uvádza, že Únia sa s členskými štátmi delí o právomoci v mnohých „zásadných“ oblastiach vrátane energetiky.

Myslí si Rada, že Lisabonská zmluva poskytuje jednotlivým členským štátom právo pokračovať v rozhodovaní o ich vlastných vnútroštátnych energetických daniach?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Otázka váženého pána poslanca sa týka interpretácie ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktorá je v súčasnosti v procese ratifikácie členskými štátmi. Nie je úlohou Rady vyjadrovať sa v tejto veci.

 

Otázka č. 25, ktorú predkladá Justas Vincas Paleckis (H-0851/08)
 Vec: Emisné kvóty pre litovské odvetvie energetiky
 

V dokumente Rady „Usmernenia predsedníctva na účely pokračovania v práci na klimatickom a energetickom balíku“ vydanom 14. októbra 2008 sa v odseku C uvádza, že „podiel emisných kvót vydražených v odvetví energetiky bude vo všeobecnosti 100 % do roku 2013. Zníženia rozsahu limitovaného vo veľkosti a v trvaní je možné udeliť vtedy, ak sú zdôvodnené konkrétnymi situáciami, najmä takými, ktoré súvisia s nedostatočnou integráciou na európskom energetickom trhu“.

Vzhľadom na konkrétne okolnosti v Litve, a to zatvorenie jadrovej elektrárne v roku 2009, a teda zvýšenie množstva emisií skleníkových plynov produkovaných v odvetví energetiky využívajúcej fosílne palivo, a vzhľadom na skutočnosť, že Litva nie je napojená na európsku energetickú sieť − bolo by možné uplatniť zníženie limitovaného rozsahu a veľkosti, ako sa uvádza vo vyššie spomenutých usmerneniach predsedníctva? Mohlo by sa takéto zníženie zapracovať do smernice ETS (systém obchodovania s emisiami) (2003/87/ES)(1) (pre obdobie od roku 2013 do ukončenia výstavby novej litovskej jadrovej elektrárne s najväčšou pravdepodobnosťou do roku 2018) tak, aby elektrárne na fosílne palivo v celej krajine dostali dodatočné množstvo neprenosných emisných kvót (približne 5 miliónov ton ročne)?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Dokument, ktorý spomína vážený pán poslanec, je dokumentom francúzskeho predsedníctva, ktorý bol predložený Európskej rade 15. − 16. októbra 2008 a ktorý predstavil smerovanie očakávané predsedníctvom v budúcnosti, čo sa týka balíka „energetických a klimatických zmien“.

Európska rada potvrdila svoje odhodlanie splniť ambiciózne záväzky v klimatickej a energetickej politike, ktoré prijala v marci 2007 a v marci 2008. Európska rada tiež požiadala všetkých, aby “so zreteľom na svoju konkrétnu situáciu“ zabezpečili „uspokojivý a presne stanovený pomer medzi nákladmi a účinnosťou“.

Na tomto základe pokračuje práca v prípravných orgánoch Rady. Výrazný pokrok sa dosiahol v určitom počte otázok, ale o niektorých záležitostiach so závažným hospodárskym alebo politickým vplyvom sa stále intenzívne diskutuje v rámci Rady. Zároveň v novembri začali rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou o balíku právnych predpisov o „energetických a klimatických zmenách“.

Otázky, ktoré položil vážený pán poslanec, sú veľmi dobre známe účastníkom týchto rokovaní.

 
 

(1) 1 Ú. v. ES L 275, 25.10.2003, s. 32.

 

Otázka č. 26, ktorú predkladá Athanasios Pafilis (H-0855/08)
 Vec: Barbarské útoky USA na Sýriu
 

Ako informovali médiá, 26. októbra začala armáda USA bleskový útok na Sýriu. Konkrétne, štyri americké helikoptéry narušili vzdušný priestor Sýrie, pristáli v sýrskej pohraničnej obci Al-Sukkiraya v blízkosti hranice s okupovaným Irakom a americkí vojaci spustili paľbu na farmu a budovu, pričom zastrelili ôsmich civilistov. Týmto útokom americkí imperialisti vystupňovali napätie v oblasti a pravdepodobne predznamenali posun od prívalu slovných útokov na sýrsku zahraničnú politiku k teroristickým vojenským útokom na túto krajinu.

Odsúdi Rada tento barbarský útok, ktorý narušil územnú celistvosť nezávislej krajiny, členského štátu OSN, a spôsobil smrť ôsmich nevinných ľudí?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada nediskutovala konkrétne o tejto otázke.

Vo všeobecnosti zdôrazňujeme, že existuje rámec pre spoluprácu medzi Irakom a jeho susedmi. Toto je postup pre susediace štáty, ktorých jedna z troch pracovných skupín sa zaoberá bezpečnosťou (ostatné sa zaoberajú otázkami utečencov a energetiky). Táto bezpečnostná skupina mala zasadnutie v Damasku v dňoch 13. − 14. apríla 2008 a my vítame skutočnosť, že Sýria prijala ponuku na usporiadanie ďalšieho zasadnutia v dňoch 22. − 23. novembra. Z tohto rámca pre spoluprácu medzi Irakom a jeho susedmi prirodzene vyplýva rešpekt voči územnej celistvosti každého z týchto štátov vrátane Sýrie.

 

Otázka č. 27, ktorú predkladá Ryszard Czarnecki (H-0857/08)
 Vec: Situácia na Ukrajine
 

Aký má Rada názor na absolútne patovú politickú situáciu na Ukrajine, s parlamentom a vládou uviaznutými na mŕtvom bode a s rastúcimi nacionalistickými tendenciami na západnej Ukrajine?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada so záujmom a znepokojením sledovala najnovší vývoj politickej situácie na Ukrajine. Politická kríza, ktorá v súčasnosti ovplyvňuje krajinu, je mimoriadne poľutovaniahodná v súvislosti so svetovou finančnou krízou, ktorá na Ukrajinu dolieha rovnako ťažko, a vzhľadom na novú geopolitickú situáciu v dôsledku konfliktu s Gruzínskom.

Rada tlmočila svoje znepokojenie nad politickou krízou na Ukrajine vedúcim predstaviteľom a orgánom krajiny na rokovaniach medzi EÚ a Ukrajinou vrátane samitu, ktorý sa konal 9. septembra v Paríži. Na tomto samite sa vedúci predstavitelia EÚ a Ukrajiny dohodli, že politická stabilizácia, konštitučná reforma a konsolidácia právneho poriadku sú nevyhnutnými podmienkami na presadenie reforiem na Ukrajine a na prehĺbenie vzťahu medzi EÚ a Ukrajinou. Účastníci samitu tiež zdôraznili strategickú dôležitosť tohto vzťahu a uznali, že Ukrajina má ako európska krajina spoločnú históriu a hodnoty s krajinami Európskej únie. Ďalší vývoj vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou bude založený na spoločných hodnotách, najmä na demokracii, právnom poriadku, dobrej vláde a rešpektovaní ľudských práv a práv menšín.

Na tomto samite sa tiež rozhodlo, že nová dohoda, o ktorej sa momentálne rokuje medzi Európskou úniou a Ukrajinou, bude dohodou o pridružení, čo nechá otvorené dvere ďalšiemu progresívnemu vývoju vo vzťahu medzi obidvoma stranami. Rokovania o tejto dohode výrazne pokročili, obidve strany spolupracujú mimoriadne konštruktívnym spôsobom. To dokazuje, že pre Ukrajinu je zblíženie s EÚ strategickou prioritou, ktorú podporujú všetky hlavné politické sily a veľká väčšina jej občanov.

Európska únia bude ďalej žiadať vedúcich predstaviteľov Ukrajiny, aby hľadali riešenie súčasnej politickej krízy založené na kompromise a rešpektovaní demokratických princípov. Zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania právneho poriadku, nezávislého súdnictva a naliehavo žiada reformu v tejto oblasti.

 

Otázka č. 28, ktorú predkladá Manolis Mavrommatis (H-0860/08)
 Vec: Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2009 a hospodárska kríza
 

Aké diskusie prebiehajú v Rade o politickom plánovaní v čase svetovej hospodárskej krízy vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v júni 2009? Ako plánuje Rada povzbudiť občanov EÚ, aby sa zúčastnili vo voľbách? Zohľadňuje Rada, že všeobecná nálada, ktorá dnes prevláda, ovplyvní účasť Európanov vo voľbách? Očakáva Rada, že Lisabonská zmluva bude ratifikovaná do 7. júna 2009? Ak nie, aké budú dôsledky na európskej úrovni, najmä pre inštitúcie EÚ?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Súčasná hospodárska kríza je pravidelne predmetom mnohých rozpráv v Rade. Bola tiež hlavnou témou diskusie zasadnutia Európskej rady v dňoch 15. − 16. októbra 2008 a bola predmetom neformálneho rokovania hláv štátov a vlád, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra ako predpríprava samitu, ktorý sa bude konať 15. novembra vo Washingtone s cieľom začať reformu medzinárodnej finančnej architektúry.

Hoci júnové voľby sú hlavnou politickou udalosťou v roku 2009, nie je úlohou Rady zaujať stanovisko k očakávanej účasti vo voľbách ani uvažovať o faktoroch, ktoré by mohli ovplyvniť túto účasť.

Na záver, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, Európska rada na svojom zasadnutí v dňoch 15. − 16. októbra 2008 súhlasila s tým, že sa k tejto otázke vráti v decembri s cieľom definovať prvky riešenia a ďalší spoločný postup. Za týchto okolností sa Rada v tomto štádiu nemôže vyjadriť k nadobudnutiu účinnosti Lisabonskej zmluvy.

 

Otázka č. 29, ktorú predkladá Pedro Guerreiro (H-0865/08)
 Vec: Ochrana výroby a zamestnanosti v textilnom a odevnom priemysle v rôznych členských štátoch EÚ
 

Vzhľadom na odpoveď Komisie na otázku H-0781/08(1) o (možnom) skončení systému spoločného dohľadu nad vývozmi určitých kategórii textilných a odevných výrobkov z Číny do rôznych členských štátov EÚ k 31. decembru 2008 a vzhľadom na zvyšujúci sa počet podnikov, ktoré končia s výrobou alebo ju premiestňujú, najmä v Portugalsku, zanechávajúc za sebou nezamestnanosť a dramatickú sociálnu situáciu, mohla by Rada uviesť:

prečo nenavrhuje predĺženie systému dvojitej kontroly aj po 31. decembri 2008 ako spôsob ochrany zamestnanosti v Únii vzhľadom na to, že na základe mandátu Rady Komisia vykonáva obchodnú politiku Spoločenstva s tretími krajinami a v medzinárodných organizáciách (ako je napríklad Svetová obchodná organizácia WTO),

či niektorý členský štát v rámci Rady, najmä v rámci Výboru 133, navrhol tento nevyhnutný krok a ako zamýšľa po roku 2008 zabrániť opakovaniu situácie, ktorá nastala v roku 2005, teda rapídnemu nárastu dovozu textilných a odevných výrobkov z Číny?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Komisia nemá žiadny konkrétny mandát – v zmysle otázky váženého pána poslanca – od Rady, aby konala v oblasti obchodu s textilnými výrobkami. Súčasná situácia v tejto oblasti je dôsledkom viacerých liberalizácií vykonaných na troch nadväzujúcich frontoch. Po prvé to bolo odstránenie kvót a skončenie iných konkrétnych dohôd, napríklad tých v Dohode WTO o textiloch a odevoch (ATC), ktorá vypršala ku koncu roku 2004. Po druhé, ostatné liberalizácie boli vykonané v rámci bilaterálnych dohôd s tretími krajinami. Na koniec, tretia časť tejto liberalizácie sa konkrétnejšie týka Číny. Táto fáza bola predmetom podrobných rokovaní počas pätnástich rokov, ktoré boli zjednotené v ustanoveniach čínskeho protokolu o pristúpení k WTO v roku 2001. Podľa týchto ustanovení od 1. januára 2009 nebude existovať konkrétny základ pre obchodovanie s textilnými výrobkami z Číny. S týmto vedomím Európsky parlament dňa 25. októbra 2001 schválil protokol o pristúpení Číny.

Zavedenie systému dvojitej kontroly čínskych textilných výrobkov v roku 2008 vyplývalo z dohody s Čínou, ktorá si neželá predĺžiť tento systém aj do roku 2009. Vo všeobecnosti je táto otázka predmetom veľmi častých výmen názorov s Komisiou v komerčných orgánoch Rady.

Presnejšie povedané, Komisia informovala o situácii na žiadosť Výboru 133 (textil) z 23. septembra. Komisia predstavila záver svojej analýzy zástupcom Výboru 133 dňa 10. októbra. Správa informovala o tom, že sa pozoroval výrazný nárast v určitých kategóriách produktov, ale celkové množstvo dovezených výrobkov z Číny ostalo stabilné a zaznamenaný nárast neohrozil trh Spoločenstva. Pre Komisiu je súčasná situácia absolútne neporovnateľná so situáciou z roku 2005, ktorá si vyžiadala dôrazné opatrenia. Záver Komisie je, že nie je potrebné obnoviť ustanovenie pre rok 2009, a preto Komisia v tomto zmysle nevydala žiadny návrh. Je však potrebné zdôrazniť, že Rada nemá jednotný postoj v tejto otázke obnovenia opatrení.

Okrem toho Komisia vypracovala oznámenie pre dovozcov, v ktorom ich informuje o procese prechodu zo súčasného systému na nový systém, ktorý bude účinný od 1. januára.

Na záver je potrebné poznamenať, že zástupcovia textilného priemyslu, najmä na úrovni Spoločenstva, nežiadali o predĺženie opatrení dvojitej kontroly.

 
 

(1) Písomná odpoveď z 21.10.2008.

 

Otázka č. 30, ktorú predkladá Konstantinos Droutsas (H-0867/08)
 Vec: Surová vražda aktivistu v tureckom väzení
 

8. októbra 2008 zomrel 29-ročný aktivista Engin Çeber, člen ľavicovej organizácie v Turecku, po tom, ako bol surovo mučený vo väznici Metris v Istanbule. Bol zatknutý 28. septembra spolu s troma kolegami za distribúciu časopisu ich organizácie. Toto je najnovšia vražda z dlhej série podobných násilných trestných činov spáchaných políciou a polovládnymi polovojenskými jednotkami, ako napríklad postrelenie 17-ročného Ferhata Gerçeka policajtom za predaj rovnakého časopisu na ulici. Teraz je doživotne postihnutý.

Odsúdi Rada tieto trestné činy proti aktivistom a mučenie, ktoré sa stále praktizuje v tureckých väzniciach – a dokonca je čoraz horšie – v zjavnom rozpore zo základnými ľudskými právami a demokratickými slobodami ako právo na život, ľudskú dôstojnosť a voľné šírenie myšlienok?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Rada bola informovaná o tragických udalostiach súvisiacich so smrťou Engina Çebera, ktorú spomínal vážený pán poslanec a za ktorú sa turecký minister spravodlivosti verejne ospravedlnil. Zodpovedné turecké orgány začali oficiálne vyšetrovanie okolností tohto úmrtia a Rada očakáva, že sa toto vyšetrovanie vykoná urýchlene a absolútne nestranne.

Rada vždy pripisovala veľkú dôležitosť boju proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu v Turecku. Táto otázka bola predmetom krátkodobých priorít v revidovanom partnerstve pre členstvo a pravidelne sa zdôrazňovala v politickom dialógu s Tureckom, aj počas nedávneho zasadnutia Asociačnej rady EÚ a Turecka v máji 2008. Najnovšia správa Komisie o pokroku potvrdzuje, že právny rámec Turecka už obsahuje kompletný súbor ochranných opatrení proti týmto praktikám, ale stále sa objavujú správy o prípadoch zlého zaobchádzania a to je, samozrejme, dôvodom k znepokojeniu. Je preto jasné, že sa treba dohodnúť na zvýšenom úsilí zo strany tureckých orgánov pri uplatňovaní nezávislých nástrojov na predchádzanie mučeniu v praxi a na všetkých úrovniach, čím sa zaručí politika „nulovej tolerancie“ mučenia.

Aby sa tieto nezávislé nástroje mohli účinne uplatniť, je potrebné vykonať dôkladnejšie vyšetrenie sťažností na porušovanie ľudských práv členmi bezpečnostných zložiek. Na poslednom zasadnutí Asociačnej rady EÚ a Turecka EÚ tiež pripomenula Turecku, že „je nevyhnutné, aby ratifikovalo opčný protokol k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti mučeniu“.

S týmto vedomím môže Rada uistiť váženého pána poslanca, že táto otázka sa bude naďalej podrobne sledovať a zdôrazňovať Turecku vo všetkých príslušných orgánoch.

 

Otázka č. 31, ktorú predkladá Georgios Toussas (H-0872/08)
 Vec: Zintenzívnenie štátneho teroru a represií v Kolumbii
 

Despotizmus vlády a štátny teror namierený proti robotníckemu hnutiu v Kolumbii sa zintenzívňuje. 10. októbra 2008 vláda Alvara Uribeho vyhlásila v krajine stav núdze v snahe tvrdo zakročiť proti demonštráciám robotníkov a pôvodných obyvateľov, ktorí sa dožadovali svojich práv a zrušenia spiatočníckych zákonov vlády. Vraždy odborárov štátnymi a polovládnymi zložkami pribúdajú. Od začiatku tohto roku bolo zavraždených už 42 predstaviteľov odborov, pričom za vlády prezidenta Uribeho bolo 1 300 pôvodných obyvateľov zabitých a 54 000 presídlených. Len v minulom roku bolo zatknutých viac ako 1 500 robotníkov. Mučenie a kruté zaobchádzanie s väzňami je na dennom poriadku. V kolumbijských väzniciach je zadržiavaných viac ako 6 500 politických väzňov.

Odsudzuje Rada toto masové šialenstvo vlády a štátne represie, terorizmus, vraždy, zatýkanie a mučenie v Kolumbii?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Európska únia už niekoľkokrát vyjadrila vážne znepokojenie nad vraždením a vyhrážaním sa smrťou vedúcim predstaviteľom sociálnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv v Kolumbii a zdôraznila oprávnené úsilie predstaviteľov občianskej spoločnosti budovať mier v Kolumbii, chrániť a propagovať ľudské práva v krajine.

Predstavitelia EÚ pravidelne upozorňujú kolumbijské orgány na otázku rešpektovania ľudských práv. Kolumbijské úrady verejne vyjadrili svoje odhodlanie ďalej uskutočňovať opatrenia proti týmto formám násilia.

V minulosti Európska únia tiež pomohla kolumbijskej vláde v podpore rýchleho a účinného uplatňovania všetkých aspektov práva spravodlivosti a mieru a v poskytovaní prostriedkov potrebných pre tento účel.

Európska únia bude naďalej rozhodne podporovať tých, ktorí ochraňujú ľudské práva v Kolumbii.

 

Otázka č. 32, ktorú predkladá Hans-Peter Martin (H-0873/08)
 Vec: Demokratizácia EBOP Lisabonskou zmluvou
 

Demokratická legitímnosť Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) je založená na štyroch pilieroch, ktorými sú: po prvé, dohoda občanov Európy; po druhé, súhlas a dohľad národných parlamentov; po tretie, súhlas a dohľad Európskeho parlamentu. Na rozdiel od iných oblastí politiky je legitímnosť EBOP založená aj na štvrtom pilieri – na spojitosti s medzinárodným právom.

Wolfgang Wagner vo svojej štúdii pre Hessische Stiftung Friedens- und Konflitkforschung (Hessenský inštitút na výskum mieru a konfliktov) o demokratickej legitímnosti EBOP prišiel k záveru, že „ani jeden zo štyroch pilierov demokratickej legitímnosti nie je obzvlášť pevný ani dostatočne odolný v prípade zložitej vojenskej operácie“.

Aké konkrétne opatrenia na posilnenie legitímnosti týchto štyroch pilierov EBOP boli dohodnuté v Lisabonskej zmluve podľa Rady a v ktorom z jej článkov?

 
  
 

(FR) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani pre členské štáty, nebola ústne prezentovaná počas hodiny otázok pre Radu na novembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v roku 2008 v Štrasburgu.

Vývoj Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky spĺňa očakávania občanov Európy a rešpektuje medzinárodné právo. Keďže ide o politiku, ktorá si vyžaduje dohodu zúčastnených štátov pri operáciách vojenského charakteru, demokratická kontrola v tomto prípade patrí v prvom rade národným parlamentom. Posilnenie úlohy národných parlamentov na národnej úrovni je preto uprednostňovaným spôsobom zlepšovania demokratickej kontroly EBOP. Nie je potrebné zdôrazňovať, že aj Európsky parlament môže vyjadriť svoje názory v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii. Čo sa týka misií civilného charakteru, Európsky parlament tiež zohráva dôležitú úlohu prostredníctvom práce jeho Podvýboru pre bezpečnosť a obranu a každoročným hlasovaním o rozpočte SZBP. Pokiaľ ide o interpretáciu ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktorá je v súčasnosti v procese ratifikácie členskými štátmi, nie je úlohou Rady vyjadrovať sa k tejto téme.

 

OTÁZKY PRE KOMISIU
Otázka č. 38, ktorú predkladá Colm Burke (H-0825/08)
 Vec: Stratégia Komunikovanie o Európe v období po Lisabonskej zmluve
 

Lisabonská zmluva bola zamietnutá Írskom najmä pre chýbajúce informácie alebo pre neporozumenie konkrétne položenej otázky, ale ešte zásadnejším dôvodom bola nedostatočná informovanosť írskych voličov o zložení a fungovaní inštitúcií EÚ.

Vzhľadom na nevyhnutnosť druhého referenda v Írsku vo veci ratifikácie Lisabonskej zmluvy, čo by mohla Komisia uviesť ako hlavné ponaučenie vo svojej stratégii Komunikovanie o Európe? Narážam predovšetkým na projekty, ktoré zdôrazňujú rozdiel medzi Komisiou, Parlamentom a Radou ministrov. Domnieva sa Komisia, že je potrebný koordinovanejší prístup k tejto stratégii, najmä vzhľadom na rôzne funkcie jednotlivých inštitúcií?

 
  
 

(EN) Zodpovednosť za ratifikáciu zmlúv je na jednotlivých členských štátoch, ktoré ich podpisujú. Avšak analýza írskeho referenda opäť potvrdila, že členské štáty a inštitúcie EÚ musia spolupracovať na posilnení komunikačných kanálov medzi občanmi a európskymi zákonodarcami. EÚ musí nielen ukázať to, čo dosiahla, a prečo to prináša skutočnú zmenu do životov občanov, ale aj vysvetliť dôsledky nečinnosti na európskej úrovni.

Minulý týždeň počas návštevy Írska podpredsedníčka Komisie, ktorá zodpovedá na inštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu, spolupracovala s írskymi orgánmi na rozvoji špecifického partnerstva s írskymi orgánmi s cieľom spoločne komunikovať o týchto otázkach. Podobné partnerstvá vznikli vo viacerých členských štátoch. Dúfa, že memorandum o porozumení bude s Írmi podpísané čoskoro.

Tento prístup k spolupráci bol nedávno potvrdený na politickej úrovni podpísaním politickej dohody Komunikovanie o Európe v partnerstve medzi Komisiou, Parlamentom a Radou dňa 22. októbra.

Toto je prvýkrát, čo sa Parlament, Rada a Komisia dohodli na spoločnom partnerskom prístupe ku komunikácii. Toto poskytne nový impulz pre spoluprácu medzi inštitúciami EÚ na základe troch princípov − plánovania, stanovenia priorít a partnerstva. Stane sa to základom pre užitočný medziinštitucionálny nástroj na lepšie spoločné využívanie informácií, spoločné plánovanie na centrálnej aj miestnej úrovni, rozpoznanie každoročných komunikačných priorít, ako aj spoluprácu medzi komunikačnými oddeleniami členských štátov a inštitúciami EÚ.

Vykonávanie politickej dohody v praxi sa už začalo, pričom sa historicky po prvýkrát dohodli spoločné komunikačné priority pre rok 2009: európske voľby v roku 2009, energetická a klimatická zmena a 20. výročie pádu železnej opony. Komisia bola požiadaná, aby informovala o vykonávaní spoločných komunikačných priorít vždy na začiatku roka.

 

Otázka č. 39, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0829/08)
 Vec: Komunikácia o európskej jednote
 

Mohla by Komisia uvažovať nad uzavretím dohody všetkých členských štátov na jednom konkrétnom dni pre štátny sviatok v celej Európskej únii, buď deň Roberta Schumana alebo iný dohodnutý deň, kedy by občania EÚ spoločne oslavovali svoju európsku identitu a jednotu podobným spôsobom ako sa oslavuje Deň nezávislosti v Spojených štátoch, so spoločnou témou jednoty v rozmanitosti, a ktorým by sme my občania mohli vyjadriť našu podporu pre európsky projekt?

 
  
 

(EN) Komisia má rovnaký názor ako vážený pán poslanec na to, aké je dôležité spoločne osláviť európsku identitu a ukázať, že občania celej EÚ sú zjednotení v rozmanitosti.

Európska rada na svojom zasadnutí v Miláne v roku 1985 stanovila 9. máj ako „Deň Európy“ na pripomenutie si deklarácie Roberta Schumana z 9. mája 1950. Odvtedy sa 9. máj stal jedným z európskych symbolov a predstavuje príležitosť pre aktivity a slávnosti zamerané na to, aby Európu priblížili jej občanom.

Na miestnej úrovni oslavy organizujú a/alebo podporujú zastúpenia Komisie a informačné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch. Komisia v „Deň Európy“ – okrem iných iniciatív − už tradične organizuje „otvorené dni“ vo svojom sídle v Bruseli, ktorých sa v roku 2008 zúčastnilo približne 35 000 návštevníkov.

V kompetencii členských štátov ostáva rozhodnutie o ďalších štátnych sviatkov na ich území. V tomto štádiu Komisia nepredpokladá, že sa bude snažiť uzavrieť dohodu s členskými štátmi o stanovení jedného konkrétneho dňa ako štátneho sviatku.

 

Otázka č. 40, ktorú predkladá Jo Leinen (H-0859/08)
 Vec: Komunikácia o Lisabonskej zmluve
 

Dňa 22. októbra 2008 európske inštitúcie po prvý raz prijali spoločné vyhlásenie o európskej komunikačnej politike ako reakciu na odmietnutie Lisabonskej zmluvy v referende v Írsku a vzhľadom na niekoľko štúdií dokazujúcich, že mnohí írski občania hlasovali proti zmluve, pretože o nej mali nedostatočné informácie. Ako zamýšľa Komisia uplatniť túto politiku v Írsku, aby zaručila dostatočnú informovanosť írskych občanov o EÚ a o novej zmluve?

 
  
 

(EN) Politické vyhlásenie podpísané medzi Komisiou, Parlamentom a Radou dňa 22. októbra 2008 posilňuje spoluprácu medzi Komisiou, Parlamentom a Radou na komunikácii o Európe.

Inštitúcie sa dohodli na pragmatickom partnerskom prístupe založenom na každoročnom výbere spoločných komunikačných priorít a na praktickej spolupráci medzi ich príslušnými komunikačnými oddeleniami.

Toto politické vyhlásenie je samo osebe kľúčovým nástrojom ako presvedčiť verejnú mienku o výhodách Európskej únie. To bude mimoriadne dôležité v nasledujúcich mesiacoch v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu.

Vyhlásenie nie je reakciou na odmietnutie Lisabonskej zmluvy v Írsku, ale výsledkom niekoľkoročnej práce a rokovaní. Komisia navrhla medziinštitucionálnu dohodu v októbri 2007, na ktorej je založené toto vyhlásenie a myšlienka rámca pre užšiu spoluprácu bola po prvýkrát spomenutá v bielej knihe o komunikačnej politike z februára 2006.

Jej uplatňovanie už začalo. Zastúpenia Komisie a kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch budú úzko spolupracovať s národnými vládami s cieľom organizovať aktivity súvisiace s vybranými spoločnými komunikačnými prioritami pre rok 2009, ktorými sú: európske voľby; energetická a klimatická zmena; 20. výročie demokratických zmien v strednej a východnej Európe a trvalo udržateľný rast, zamestnanosť a solidarita.

Čo sa týka Lisabonskej zmluvy, členské štáty sú signatármi zmluvy a majú zodpovednosť za jej ratifikáciu. Komisia sa nezúčastňuje žiadnej kampane za ratifikáciu v žiadnom členskom štáte.

Avšak analýza výsledkov referenda ukázala nedostatok informovanosti o Európskej únii a jej politike v Írsku. Preto Komisia zamýšľa posilniť komunikačné a informačné aktivity zamerané najmä na ľudí, ktorí sú menej informovaní alebo sa menej zaujímajú o európsky rozmer ich každodennej existencie. Tieto vecné a objektívne informácie ukážu výhody, ktoré môže EÚ priniesť občanom, a napomôžu informovanej diskusii o politike EÚ.

 

Otázka č. 41, ktorú predkladá Sarah Ludford (H-0862/08)
 Vec: Internetové stránky inštitúcií EÚ
 

Na budúci rok sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu a poslanci EP budú chcieť svojim voličom porozprávať o tom, aká otvorená a demokratická je Európska únia. Aké konkrétne opatrenia Komisia prijíma, aby v súlade s oznámením z decembra 2007 zabezpečila rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o EÚ cez internetový portál EUROPA, najmä ak sľubovala zamerať sa viac na používateľa ako na inštitúcie?

Čo urobila Komisia pre zavedenie spoločných prvkov úpravy internetových stránok Komisie, Rady a Parlamentu, ktoré majú spoločný portál EUROPA (napríklad tipy na navigáciu a vyhľadávacie kritéria), a ako zabezpečila, aby bolo možné jednoducho a pohodlne sledovať vývoj právnych predpisov od návrhu až po ich prijatie?

 
  
 

(EN) Komisia pracuje na viacerých väčších zmenách, aby sa internetový portál Európskej únie EUROPA stal prístupnejší pre používateľov, prehľadnejší a interaktívnejší v súlade s jej politickým dokumentom http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2007_1742_1_XX.pdf" \o "http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2007_1742_1_XX.pdf" prijatým 21. decembra 2007(1).

Z nezávislého hodnotenia internetového portálu EUROPA uskutočneného pre Komisiu v roku 2007 vyplýva, že väčšina návštevníkov internetu našla informácie, ktoré hľadala (85 %). Myslia si však, že nájdenie týchto informácií trvalo príliš dlho a že informácie je preto potrebné podávať menej zložitým a zrozumiteľnejším spôsobom.

Prebiehajúce zmeny zahŕňajú vylepšenie domovskej stránky EÚ a domovskej stránky Komisie. Ukončené by mali byť v polovici roku 2009. Nová navigačná štruktúra umožní jednoduchšie čítanie stránok a zabezpečí, že stránky sa budú zameriavať na konkrétne skupiny používateľov (napr. verejnosť, firmy) a obľúbené témy (napr. financovanie, podujatia). Pred spustením sa vylepšenia otestujú v skupinových diskusiách a používatelia budú môcť vyjadriť svoj názor a pripomienky. Na domovskej stránke Komisie už bola spustená vylepšená verzia vyhľadávača. Vylepšené bolo taktiež tlačové centrum EÚ.

Komisia zlepšila aj internú štruktúru spolupráce. Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu úzko spolupracuje s internetovými redaktormi všetkých útvarov Komisie v rámci siete vytvorenej ako súčasť novej internetovej stratégie Komisie. Táto sieť sa zameriava na zlepšenie jednotlivých internetových stránok všetkých útvarov Komisie a na podporu výmeny osvedčených postupov medzi redaktormi.

Medziinštitucionálna spolupráca prebieha pravidelne prostredníctvom medziinštitucionálneho výboru pre internet (Comité éditorial interinstitutionel – CEIII). Výbor sa zaoberá nielen technickými, ale aj obsahovými záležitosťami a usiluje sa o zlepšenie skúseností používateľa s internetovými stránkami EÚ. Momentálne skúma možnosť spoločného vyhľadávača pre všetky inštitúcie, ktorý by používateľom umožnil získať informácie o záležitostiach EÚ jednoduchším spôsobom.

Na stretnutí výboru CEIII dňa 2. októbra 2008 predstavil Parlament svoju novú internetovú stránku o európskych voľbách, ktorá bude spustená v januári 2009. Komisia si na domovskej stránke EUROPA vyhradí značný priestor pre informácie o voľbách do EP vrátane odkazov na internetové stránky venované voľbám do EP.

Pokiaľ ide o to, aby právne predpisy bolo možné počas ich vývoja jednoducho a pohodlne sledovať od návrhu až po prijatie, chcela by Komisia vyzdvihnúť úlohu internetových stránok PRELEX dostupných na portáli EUROPA(2), ktoré ponúkajú podrobné a hodnotné informácie.

 
 

(1)SEK(2007) 1742
(2)http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=sk

 

Otázka č. 47, ktorú predkladá Dimitrios Papadimoulis (H-0838/08)
 Vec: Zlyhanie Veľkého hadrónovho urýchľovača (LHC) Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN)
 

Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) sa pokazil pár dní po začiatku takzvaného experimentu storočia – pokus vedcov organizácie CERN zopakovať „Veľký tresk“.

Aká je výška financovania z prostriedkov Spoločenstva pre CERN, najmä na účely uskutočnenia „experimentu storočia“? Vie Komisia, čo spôsobilo poškodenie inštalácie? Kedy bude Veľký hadrónový urýchľovač opäť fungovať?

 
  
 

(EN) CERN je medzinárodná organizácia založená v roku 1954 na uskutočňovanie výskumu v odbore jadrovej fyziky a fyziky častíc. Vedie výskum pod záštitou 20 členských krajín Rady CERN vrátane 18 členských štátov EÚ a 2 krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Týchto 20 krajín spoločne poskytuje ročný prevádzkový a investičný rozpočet pre CERN. ES má v Rade CERN iba štatút pozorovateľa. Nemá rozhodovaciu právomoc a neprispieva do ročného rozpočtu.

Ako každá iná výskumná organizácia má aj CERN možnosť zúčastňovať sa výziev organizovaných v oblasti európskeho rámcového programu pre výskum. CERN sa zúčastnila viacerých výziev nasledujúcich rámcových programov, kde predložila spoločné návrhy spolu s rôznymi inými európskymi výskumnými organizáciami.

V šiestom a siedmom rámcovom programe poskytlo doteraz ES pre CERN 60 miliónov EUR za jej účasť v projektoch vybraných na základe súťažných výziev. Tieto projekty sa okrem iného zameriavajú na spoločný vývoj európskej infraštruktúry počítačových sietí, na spoločný vývoj návrhu budúceho urýchľovača a detektora alebo na spoločné vzdelávacie programy pre mladých výskumníkov. Tieto projekty tiež nepriamo pomohli CERN vybudovať urýchľovač LHC.

ES sa dozvedelo, že CERN vyšetrovala príčinu nehody, ktorá sa stala 19. septembra 2008. CERN usúdila, že príčinou nehody bolo chybné elektrické spojenie medzi dvoma magnetmi urýchľovača. To malo za následok mechanické poškodenie a uvoľnenie hélia z chladiaceho systému magnetu do tunela. CERN oznámila, že plánuje opätovné spustenie urýchľovača LHC na jar roku 2009. Ďalšie informácie o príčinách nehody a potrebných opatreniach môžete získať priamo od Rady CERN a jej členských štátov.

V prípade potreby ďalších informácií o experimente fyziky častíc odkazuje Komisia váženého pána poslanca na odpoveď, ktorú dala na písomnú otázku E-5100/08 Mariosa Matsakisa(1).

 
 

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB

 

Otázka č. 48, ktorú predkladá Alojz Peterle (H-0844/08)
 Vec: Výskum rakoviny
 

Európsky parlament prijal 10. apríla tohto roku uznesenie (P6_TA(2008)0121) o boji proti rakovine v rozšírenej Európskej únii. Vzhľadom na roztrieštený charakter výskumu rakoviny v celej Európe vyzval EP na lepšiu spoluprácu a menšiu duplicitu rôznych výskumných úsilí, aby sa výsledky výskumu mohli onkologickým pacientom poskytnúť rýchlejšie.

Čo robí Komisia na povzbudenie a podporu väčšieho medzinárodného onkologického výskumu v rámci siedmeho rámcového programu?

Ako plánuje Komisia podporiť výskum zriedkavých a ťažko liečiteľných druhov rakoviny, ako napríklad detské onkologické ochorenia, keď trhové stimuly často zlyhávajú pri motivácii komerčných investícií do výskumu?

 
  
 

(EN) Výsledkom snahy vynaloženej v rámci šiesteho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (6. RP, 2002 – 2006) v oblasti translačného výskumu rakoviny (t. j. prenos výsledkov základnej vedy do klinického využitia) je podpora 108 výskumných projektov v celkovej výške 485 miliónov EUR. Tieto projekty sa multidisciplinárnym prístupom zaoberajú rôznymi oblasťami týkajúcimi sa prevencie, včasnej diagnózy, porozumeniu rakovine a určenia liečiv, ako aj terapeutických stratégií, nových technológií a paliatívnej starostlivosti(1).

Okrem toho správa o štúdii uskutočniteľnosti projektu EUROCAN+PLUS(2) predložená Európskemu parlamentu vo februári 2008 vyzvala na väčšiu koordináciu a riadenie translačného a klinického výskumu vrátane riadenia sietí a platformy pre komplexné onkologické centrá.

Na základe tohto úsilia určil osobitný program „Spolupráca“ siedmeho rámcového programu pre výskum (7. RP, 2007 – 2013) pod názvom „Zdravie“ ako prioritu ďalšie posilnenie translačného výskumu rakoviny smerom ku klinickému využitiu a zaoberal sa fragmentáciou, pričom bral do úvahy výsledky projektu EUROCAN+PLUS a odporúčania záverov Európskej rady „o znížení bremena rakoviny“(3), ako aj uznesenie Parlamentu „o boji proti rakovine v rozšírenej Európskej únii“(4).

Výzvy roku 2007 na predkladanie návrhov sa v skutočnosti venovali odporúčaným oblastiam výskumu ako skríningu, starostlivosti na konci života a roztrieštenosti výskumného úsilia týkajúceho sa rakoviny prostredníctvom projektu ERA-NET(5).

Očakáva sa, že ďalšia výzva na predkladanie návrhov v oblasti zdravia, ktorá bude zverejnená v roku 2009, sa bude ešte viac venovať roztrieštenosti výskumu tým, že stimuluje vývoj koordinovaných programov pre translačný výskum rakoviny v Európe. Ďalej sa bude venovať výskumu zriedkavých druhov rakoviny a detským onkologickým ochoreniam, ktoré stavajú na dôležitom portfóliu iniciatív v rámci 6. RP (ako KidsCancerKinome, EET-Pipeline, Conticanet, Siopen-R-Net atď.). Toto bude doplnené iniciatívami zameranými na podporu nepatentovaných liekov na pediatrické použitie v spoločnom úsilí s Európskou agentúrou pre lieky (EMEA)(6).

A nakoniec, Komisia zvažuje budúce opatrenia EÚ týkajúce sa rakoviny – európsku platformu na výmenu osvedčených postupov a na podporu členských štátov v ich snahe účinnejšie sa zaoberať rakovinou zaangažovaním všetkých zainteresovaných strán do spoločného úsilia. Komisia tiež práve prijala návrhy na európsku stratégiu pre zriedkavé ochorenia vo všeobecnosti(7). Spolupráca a vyššia účinnosť podporené týmito krokmi by mali tiež napomôcť výskumu v tejto oblasti.

 
 

(1)http://cordis.europa.eu/lifescihealth/cancer/cancer-pro-calls.htm#tab3
(2) www.eurocanplus.org/
(3) 9636/08 SAN 87
(4) P6_TA(2008)0121 (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0121&language=SK)
(5) ec.europa.eu/research/fp6/era-net.html
(6)http://www.emea.europa.eu/htms/human/paediatrics/prioritylist.htm
(7) KOM(2008) 679KOM(2008) 726 z 11.11.2007

 

Otázka č. 51, ktorú predkladá Robert Evans (H-0802/08)
 Vec: Humanitárna pomoc na Srí Lanke
 

Blahoželám pánovi komisárovi Michelovi k jeho vyhláseniu z 15. septembra 2008 o dodržiavaní medzinárodného humanitárneho práva na Srí Lanke.

Som si istý, že Komisia je rovnako ako ja znepokojená vyhrotením násilia na Srí Lanke a jeho dosahom na nevinných civilistov. Ako konkrétne reagovala Komisia na nedávne rozhodnutie vlády Srí Lanky, že všetky humanitárne organizácie OSN, medzinárodné humanitárne organizácie a snahy o poskytovanie pomoci sa musia z oblasti konfliktu stiahnuť?

Aký ďalší tlak chce Komisia vo svetle týchto skutočností vyvinúť na vládu Srí Lanky a na hnutie Tigrov oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE), aby sa zabezpečilo, že medzinárodné humanitárne právo sa bude dodržiavať, pomoc sa dostane k tým najzraniteľnejším a mierové riešenie konfliktu sa dosiahne čo najskôr?

 
  
 

(EN) Rozhodnutie vlády Srí Lanky, aby organizácie OSN a medzinárodné humanitárne organizácie z oblasti konfliktu odišli, bolo založené na bezpečnostných faktoroch. Po stiahnutí týchto organizácií sa Komisia a iné humanitárne subjekty dožadovali zriadenia systému bezpečných humanitárnych konvojov s potravinami a inými potrebnými dodávkami pre ľudí v núdzi v oblasti Vanni. Trvali aj na tom, aby konvoje mohli sprevádzať nezávislí pozorovatelia, ktorí zabezpečia, že sa dodávky dostanú k ľuďom v núdzi bez diskriminácie. Obe strany konfliktu súhlasili. Štyri konvoje pod vlajkou OSN úspešne dorazili do oblasti Vanni. Oba dodali veľmi potrebné potraviny zo Svetového potravinového programu. Pravidelné konvoje sú naplánované na nadchádzajúce týždne.

Navyše bolo medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK) dovolené pokračovať vo svojich aktivitách s medzinárodnými pracovníkmi v oblasti Vanni. MVČK hrá veľmi dôležitú úlohu, keďže môže komunikovať s oboma stranami konfliktu a poskytuje tiež nadovšetko potrebnú pomoc, ako napríklad prístrešie a nevyhnutné predmety do domácností. Komisia bude aj naďalej podporovať operácie MVČK a Svetového potravinového programu. Financovanie týchto dvoch agentúr v roku 2008 na Srí Lanke je momentálne vo výške 5,5 milióna EUR. Ak to bude potrebné, Komisia by neskôr v tomto roku ešte mohla zvážiť možnosť ďalšieho financovania týchto agentúr.

Je však jasné, že je potrebné urobiť viac, aby sa zabezpečilo, že obyvateľstvo v núdzi dostane dostatočnú pomoc. Komisia odhaduje, že teraz sa uspokojuje iba približne 45 % potravinových potrieb. Ďalej je tam z dôvodu prichádzajúceho obdobia dažďov naliehavo potrebný materiál na vybudovanie prístreší pre vysídlené osoby. Komisia bude aj naďalej bojovať za zlepšenie prístupu do oblasti Vanni nielen pre agentúry OSN, ale aj pre tie medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré boli nútené v septembri odísť, pretože tieto organizácie zohrávajú pri poskytovaní humanitárnej pomoci kľúčovú úlohu.

Na zabezpečenie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva bude Komisia naďalej využívať každú možnosť, aby obom stranám konfliktu pripomenula svoje povinnosti v tomto ohľade, a naďalej sa bude zasadzovať o mierové riešenie situácie.

 

Otázka č. 52, ktorú predkladá Claude Moraes (H-0804/08)
 Vec: Humanitárna pomoc pre Zimbabwe
 

Od roku 2002 poskytla EÚ Zimbabwe humanitárnu pomoc v celkovej výške viac ako 350 miliónov EUR vrátane 10 miliónov EUR oznámených v septembri tohto roka. Aké nástroje na určenie účinnosti tejto pomoci a na zabezpečenie toho, že pomoc dorazí k tým, ktorí ju potrebujú, využíva Komisia namiesto toho vzhľadom na nedávne politické nepokoje v krajine a obmedzenia humanitárnych operácií uvalené vládou Roberta Mugabeho?

 
  
 

(FR) Komisia humanitárnu pomoc EÚ realizuje prostredníctvom partnerov, ktorými sú buď medzinárodné organizácie alebo mimovládne organizácie sídliace v EÚ. Tieto humanitárne organizácie sú zmluvne zodpovedné za riadenie humanitárnej pomoci financovanej EÚ.

V rôznych fázach projektu humanitárnych operácií bol zavedený rad kontrolných a monitorovacích systémov na zabezpečenie správnej realizácie financovaných operácií. Hlavná charakteristika je opísaná nižšie:

- Rámcová dohoda o partnerstve (RDP) podpísaná s európskymi mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami zaviedla prísne mechanizmy výberu a kontroly kvality.

- Systémy používané na určenie, ktoré operácie budú financované, sú nekompromisne založené na skutočných potrebách, ktoré je nutné uspokojiť.

- Projekty kontroluje celosvetová sieť terénnych odborníkov (technickí asistenti) pracujúcich pre Komisiu. Títo odborníci na humanitárnu pomoc sú neustále v teréne, aby podporili a maximálne zvýšili účinok humanitárnych operácií financovaných Komisiou v akejkoľvek krajine či oblasti.

- Partneri musia predkladať predbežné a konečné finančné správy a odôvodňovať svoje výdavky.

- Komisia pravidelne posudzuje svoje humanitárne operácie.

- Aktivity financované Komisiou a realizované humanitárnymi organizáciami sa vyhodnocujú vo finančných auditoch, ktoré sa vykonávajú na ústredí partnerov Komisie pre dokončené projekty (každé dva roky) a v teréne pre prebiehajúce projekty. Komisia napríklad overila tretinu žiadostí o výdavky predložených pre humanitárne projekty v Zimbabwe.

Na začiatku septembra po odvolaní pozastavenia terénnych aktivít mimovládnych organizácií, ktoré nariadila vláda v júni, hlásia partneri málo problémov s prístupom a distribúcia potravín mohla byť obnovená.

 

Otázka č. 54, ktorú predkladá Eoin Ryan (H-0816/08)
 Vec: Vzdelávanie dievčat v rozvojových krajinách
 

Vzdelávanie žien v rozvojových krajinách bolo označené za „najväčšiu nádej na ukončenie chudoby“ a bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan ho označil za „sociálnu investíciu s najväčšou návratnosťou v dnešnom svete“.

Čo robí Komisia pre to, aby zabezpečila, že sa jednotlivé spoločenské, kultúrne a praktické problémy súvisiace s poskytovaním riadneho denného vzdelávania dievčat zahrnú do stratégií vzdelávania a rozvoja?

Navyše vzhľadom na to, že mnohé spoločnosti uprednostňujú vzdelávanie chlapcov a že školu nedokončí viac dievčat ako chlapcov, keďže ich vzdelania môže ukončiť svadba alebo práca, aké opatrenia okrem druhého rozvojového cieľa tisícročia o základnom vzdelávaní má Komisia k dispozícii na povzbudenie dievčat, aby sa ďalej vzdelávali?

 
  
 

(FR) Európsky konsenzus o rozvoji vyzdvihuje úlohu rovnosti pohlaví pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia (RCT). Prioritou práce Komisie v oblasti vzdelávania je dosiahnutie druhého rozvojového cieľa tisícročia o všeobecnom základnom vzdelaní a tretieho rozvojového cieľa tisícročia o rovnosti pohlaví. Sektorové programy realizované v spolupráci s partnerskými krajinami venujú preto rovnakú pozornosť účasti dievčat na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému.

V najchudobnejších oblastiach Egyptu sa dievčatám dostáva málo školského vzdelania a je tam veľký počet dievčat, ktoré zo školy odídu. Týmto problémom sa venuje iniciatíva vzdelávania dievčat vedená Národnou radou pre detstvo a materstvo (NCCM). Tento národný plán, ktorý sa zameriava na základné vzdelanie, má za hlavné ciele zlepšenie kvality základného vzdelania pre dievčatá a umožnenie prístupu k nemu.

V iných krajinách, ako sú Burkina Faso a Tanzánia, Komisia v spolupráci s ostatnými poskytovateľmi finančných zdrojov podporuje reformu celého sektoru vzdelávania. ES sa súbežne pustilo do dialógu s týmto sektorom, aby ovplyvnilo určité voľby a priority a aby pomocou kľúčových ukazovateľov zhodnotilo výsledky reformy. Spomedzi týchto ukazovateľov môžu byť pre Burkinu Faso uvedené „hrubý pomer základného vzdelania žien“ a „počet gramotných žien“. V Tanzánii sa pozornosť sústreďuje na počet ženských učiteliek a vytvorenie školského prostredia, ktoré podporuje vzdelávanie dievčat.

Zvyšujúci sa počet krajín dostáva podporu, ktorá im umožňuje vypracovať programy sociálnej ochrany, čo znamená, že vďaka distribúcii peňazí alebo potravín nemusia najzraniteľnejšie rodiny zvažovať náklady na vzdelanie svojich dcér.

A na záver, Komisia si vo svojich programoch mobility vyššieho vzdelávania (internetová stránka k programu Erasmus Mundus o externej spolupráci a k budúcemu programu Mwalimu Julius Nyerere) stanovila cieľ 50 % ženských príjemcov.

 

Otázka č. 55, ktorú predkladá Mairead McGuinness (H-0831/08)
 Vec: Humanitárna pomoc EÚ
 

Ako správne povedal komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc, otázka rozvoja je dnes ešte naliehavejšia ako kedykoľvek predtým.

Môže Komisia tento Parlament uistiť, že postavenie EÚ ako najväčšieho svetového poskytovateľa humanitárnej pomoci, na ktoré môžeme byť hrdí, neovplyvní súčasná svetová finančná kríza?

 
  
 

(EN) Globálna celosvetová humanitárna pomoc za rok 2007 celkovo predstavovala 7,7 miliárd USD (5,2 milióna EUR pri výmennom kurze z 31. decembra 2007).(1)

EÚ zostáva s prevahou najväčším svetovým financovateľom humanitárnej pomoci. V roku 2007 poskytla 46,8 % svetovej humanitárnej pomoci (z toho 13,7 % prostriedkov pochádzalo od ES a 33,1 % od členských štátov).

Výška humanitárnej pomoci, ktorú poskytla Komisia, je uvedená vo viacročnom finančnom rámci pre obdobie 2007 až 2013. Ročná suma poskytnutá na humanitárnu pomoc je približne 750 miliónov EUR ročne. Tieto prostriedky môžu byť v prípade neočakávaných udalostí počas roka doplnené o rezervu na núdzovú pomoc vo výške približne 240 miliónov EUR ročne. Podmienky na uvoľnenie rezervy na núdzovú pomoc uvedené v Medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou sú pomerne prísne a pokrývajú požiadavky o pomoc zo strany nečlenských štátov pre prípad udalostí, ktoré nebolo možné predvídať, keď sa zostavoval rozpočet. Výška humanitárnej pomoci, ktorú poskytlo ES v nedávnych rokoch, zostala pomerne stabilná a s ohľadom na práva rozpočtového orgánu zostane pravdepodobne aj vo viacročnom finančnom rámci.

Z dôvodu zvýšenia cien potravín, pohonných hmôt a komodít boli v roku 2008 prostriedky určené na rozpočtovú položku humanitárnej a potravinovej pomoci, ktoré spravuje ES, doplnené o 180 miliónov EUR. Prostriedky pochádzali najmä z rezervy na núdzovú pomoc.

 
 

(1)Zdroj: Systém finančného dozoru Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (http://www.reliefweb.int)

 

Otázka č. 56, ktorú predkladá Bart Staes (H-0835/08)
 Vec: Práva duševného vlastníctva ako prekážka k prenosu technológie na výrobu trvalo udržateľnej energie z Európy do rozvojových krajín
 

Pán komisár Louis Michel pri rôznych príležitostiach vyjadril svoju podporu prenosu technológie na výrobu trvalo udržateľnej energie do rozvojových krajín. Je to veľmi dôležité v záujme environmentálnej spravodlivosti a ako súčasť globálneho prístupu k zmene klímy. V skutočnosti však určité mechanizmy, ako sú práva duševného vlastníctva, očividne odďaľujú alebo zabraňujú tomuto prenosu trvalo udržateľnej technológie do rozvojových krajín.

Aké opatrenie chce Komisia prijať, alebo navrhuje prijať na skutočné prekonanie týchto prekážok, aby sa zabezpečilo, že prenos technológie sa naozaj začne?

 
  
 

(FR) Komisia uznáva dôležitosť systému práv duševného vlastníctva, ktorý primerane platí aj v rozvojových krajinách. Tento systém je potrebným rámcom na podporu prenosu technológií, keďže komerčné spoločnosti by nemali veľkú motiváciu na prenos technológií do krajín s chabými, zle uplatniteľnými nariadeniami o právach duševného vlastníctva.

V niektorých prípadoch však nariadenia o právach duševného vlastníctva musia vziať do úvahy záujmy rozvojových krajín, najmä keď patenty zvyšujú ceny produktov nevyhnutných na rozvoj. To je napríklad prípad liečiv. Komisia bola v čele medzinárodných iniciatív na poskytnutie životne dôležitých liečiv pre rozvojové krajiny za dostupné ceny.

V odvetví výroby trvalo udržateľnej energie (fotovoltická energia, biomasa a veterná energia) však neexistuje jasný dôkaz, že práva duševného vlastníctva majú negatívny vplyv na vývoj a prenos technológií. Patenty podstatných technológií už dávno vypršali a mnoho patentovaných výrobkov si konkuruje, čím sa ceny týchto technológií znižujú. Konkurencia vládne aj medzi rôznymi technológiami na výrobu elektriny. Ak chcú spoločnosti v rozvojových krajinách preniknúť do oblasti nových technológií ako výrobcovia, môžu získať cenovo dostupné prevádzkové licencie. Napríklad spoločnosti v Indii a v Číne už vstúpili na trh fotovoltickej energie. V oblasti biomasy môžu výhradné prevádzkové práva pre nové biotechnológie spôsobovať problém. V praxi však väčšie prekážky predstavujú clá a iné obchodné bariéry.

V skutočnosti nie sú mnohé moderné výrobky ani technológie drahé pre práva duševného vlastníctva, ale jednoducho z dôvodu zložitej výroby, vysokých nákladov na materiál, inštaláciu a prevádzku, často ešte znásobenými pre nedostatok miestnych odborníkov.

Z tohto dôvodu poskytuje Komisia rozvojovým krajinám väčší objem prostriedkov na podporu technológií určených na výrobu trvalo udržateľnej energie, najmä pomocou energetického nástroja AKT(1) – EÚ, ktorý bol spustený v roku 2006. Preto tento nástroj, ktorý zahŕňa všetky zdroje obnoviteľnej energie, financuje projekty, ktoré siahajú ďalej ako iba zavedenie novej technológie, a zaoberá sa aj problematikou zručností potrebných na prispôsobenie, prevádzkovanie, údržbu a propagáciu týchto technológií.

V rámci desiateho Európskeho rozvojového fondu (EDF) by mal byť tento nástroj podporený takmer 200 miliónmi EUR. Tieto prostriedky sa zamerajú predovšetkým na obnoviteľné zdroje energie, čo na miestnej úrovni umožní lepší prístup k trvalo udržateľným dodávkam energie.

 
 

(1)Afrika, Karibik, Tichomorie

 

Otázka č. 57, ktorú predkladá Justas Vincas Paleckis (H-0847/08)
 Vec: Pomoc v rámci rozvojovej spolupráce počas finančnej krízy
 

Ani prostriedky rozvojovej spolupráce EÚ nie sú imúnne voči finančnej kríze, ktorá začala na Wall Street a ktorá spôsobuje zmätok na celom svete. Rozvojové krajiny, ktorým hrozí prerušenie rozvojovej pomoci EÚ, budú opäť obeťami, hoci v žiadnom prípade za finančnú krízu nenesú zodpovednosť. Je dôležité zabezpečiť, aby sa prísľuby rozvojovej pomoci EÚ pre rozvojové krajiny do roku 2013, ku ktorým sa Komisia zaviazala pred začiatkom finančnej krízy, neznížili v dôsledku súčasných finančných problémov.

Ako plánuje v súvislosti s finančnou krízou Komisia určiť nové finančné priority rozvojovej spolupráce?

 
  
 

(FR) Problematika vplyvu súčasnej finančnej krízy na rozvojovú spoluprácu je osobitne dôležitá v súvislosti s Medzinárodnou konferenciou o financovaní rozvoja nadväzujúcou na revíziu uplatňovania konsenzu z Monterrey, ktorá sa bude konať od 29. novembra do 2. decembra v Dauhe v Katare.

Medzitým však Komisia 29. októbra 2008 zverejnila oznámenie s názvom „Od finančnej krízy k ozdraveniu“, ktoré okrem iného zdôrazňuje dôležitosť delenia sa o prínosy trvalo udržateľného rastu a splnenia úlohy rozvojových cieľov tisícročia.

Ako jeden z najhlavnejších bodov záverov z Dauhy zamýšľa Európska únia potvrdiť svoj záväzok zvýšiť úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci (ORP), aby sa dosiahla celková výška ORP 0,56 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2010 a 0,7 % HDP do roku 2015. Členské štáty vypracovávajú postupné viacročné indikatívne časové harmonogramy zobrazujúce spôsob, akým chcú dosiahnuť cieľ ORP.

Tento záväzok zostáva napriek finančnej kríze nezmenený. Práve naopak, v čase krízy je veľmi dôležité udržať úroveň ORP. Skúsenosti nasvedčujú, že zníženie ORP priamo súvisí so zvýšenou úrovňou extrémizmu a nestability vo svete.

Preto EÚ, ktorá v roku 2007 poskytla vyše 61,5 miliárd USD z celkovej celosvetovej sumy 104 miliárd a je najväčším darcom ORP, žiada všetkých ostatných darcov, aby poskytli finančné prostriedky na rozvoj spravodlivým spôsobom, aby zvýšili svoju oficiálnu rozvojovú pomoc na cieľovú výšku 0,7 % HDP, a žiada ich, aby vypracovali postupné viacročné indikatívne časové harmonogramy zobrazujúce spôsob, akým tieto ciele splnia.

ORP je síce pilierom rozvoja, ale nie je jediným riešením. Musí sa viac pracovať na inovatívnych zdrojoch financovania, najmä pokiaľ ide o realizáciu. Musíme sa zaoberať novými problémami, ako sú najmä zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmenám klímy, potravinová a energetická bezpečnosť a financovanie potrebné na riešenie týchto problémov. Musíme podporiť dobré hospodárske a finančné riadenie vrátane boja proti podvodom, korupcii a daňovým únikom a musíme pracovať na skutočnej reforme medzinárodného finančného systému.

 

Otázka č. 58, ktorú predkladá Anne Van Lancker (H-0853/08)
 Vec: Nedostatok slušnosti
 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2008 o piatom rozvojovom cieli milénia (P6_TA(2008)0406) vyzdvihuje celosvetový prístup k reprodukčnému zdraviu ako rozvojový cieľ pre medzinárodné spoločenstvo a žiada Komisiu, aby vyčlenila čo najviac dostupných prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa.

Komisia v roku 2002 prisľúbila podporu pre Populačný fond OSN (UNFPA) a pre Medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo (IPPF), aby sa odstránil „nedostatok slušnosti“, ktorý vznikol po tom, čo vláda Georga Busha odmietla poskytnúť finančné prostriedky. Tento program sa skončí ku koncu roka 2008. Začiatkom tohto roku uplatnil George Bush opäť svoje právo veta. Hrozí preto, že vznikne nový „nedostatok slušnosti“, ak Komisia tiež zastaví svoje financovanie.

Odstráni Komisia „nedostatok slušnosti“ prostredníctvom desiateho Európskeho rozvojového fondu a vyčlení čo najviac dostupných prostriedkov na dosiahnutie piateho rozvojového cieľa?

 
  
 

(FR) Zlepšenie zdravia a úmrtnosť matiek boli vždy záujmom Komisie v rámci činnosti v oblasti zdravia a rozvoja. Napriek všetkým našim snahám je však piaty rozvojový cieľ milénia pravdepodobne najťažšie dosiahnuteľným rozvojovým cieľom milénia. Európska únia v roku 2008 znásobila svoje úsilie na dosiahnutie skutočného zlomu v aktivite medzinárodného spoločenstva pri podpore rozvojových cieľov milénia a na určenie cieľa pokročiť od programových vyhlásení k reálnym krokom v praxi.

Čo vlastne v skutočnosti robíme?

Opatrenia financované z rozpočtových položiek (Európsky rozvojový fond a všeobecný rozpočet) sú navrhnuté tak, aby mali dlhodobé účinky na politiku zdravotníckych systémov členských štátov. Je ťažké rozlišovať medzi príspevkami Európskeho rozvojového fondu a rozpočtom na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, ktoré sa zvyčajne riešia ako podpora zdravotníctva všeobecne alebo ktoré môžu byť označované ako prioritné sektory a v širšom rámci opatrení ešte častejšie ako „makroekonomická podpora“. Podľa (nie podrobnej) inventúry, ktorú Komisia nedávno vykonala, sa v rámci dvojstranných regionálnych dohôd o spolupráci v období od roku 2002 do roku 2008 na financovanie projektov s významnou zložkou reprodukčného zdravia vyčlenilo približne 150 miliónov EUR.

V rámci rozpočtových riadkov určených na reprodukčné zdravie (2003 – 2006) sa na politiku a opatrenia týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v rozvojových krajinách vyčlenilo viac ako 73 miliónov EUR.

Pokiaľ ide o desiaty Európsky rozvojový fond, plánujeme priamo podporiť sektor zdravotníctva v 31 rozvojových krajinách(1). Krajiny profitujúce z našich opatrení majú veľmi vysokú mieru úmrtnosti matiek a veľmi slabé zdravotnícke systémy. Okrem toho, aby sa pomoc stala predvídateľnejšou, zavádza Komisia v mnohých partnerských krajinách nový finančný nástroj, takzvané „zmluvy v rámci rozvojových cieľov milénia“, na základe ktorých bude rozpočtová podpora dlhodobo viazaná na konkrétne výsledky dosiahnuté v rozvojových cieľoch milénia. Vládam to uľahčuje znášať pravidelné náklady, ako sú platy zdravotníckeho personálu, čo je veľmi potrebné, ak sa má zlepšiť prístup k základnej zdravotnej starostlivosti vrátane pôrodníckych úkonov, čo je pre piaty rozvojový cieľ milénia nevyhnutné.

Napriek všetkému, čo sa aktuálne robí pre zlepšenie zdravia matiek, to nie je dostatočné. Ak sa má situácia zmeniť, je potrebná väčšia snaha. Z tohto dôvodu Rada Európskej únie prijala 24. júna akčný plán rozvojových cieľov milénia EÚ, v ktorom sa Komisia a členské štáty zaväzujú (okrem iného) do roku 2010 zvýšiť svoju podporu pre zdravotnícky sektor v rozvojových krajinách dodatočnou sumou 8 miliónov EUR (z čoho 6 miliónov EUR je vyčlenených pre Afriku).

Pokiaľ ide o piaty rozvojový cieľ milénia, akčný plán rozvojových cieľov milénia EÚ spomína dva hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2010:

1) o 21 miliónov viac pôrodov s prítomnosťou kvalifikovaného zdravotníckeho personálu,

2) o 50 miliónov viac žien v Afrike s prístupom k modernej antikoncepcii.

Napokon máme ešte nástroj – „investovanie do ľudských zdrojov“, v rámci ktorého je 44 miliónov EUR vyčlenených na realizáciu akčného plánu z Káhiry o reprodukčnom zdraví pre roky 2009 a 2010. Časť týchto prostriedkov sa využije na financovanie projektov mimovládnych organizácií v partnerských krajinách.

Komisia neplánuje po roku 2008 ďalej nahrádzať „nedostatok slušnosti“ poskytovaním finančných prostriedkov IPPF(2) a UNFPA(3) z dôvodu vyššie popísaných rôznych nástrojov, ktoré už má k dispozícii.

 
 

(1)AKT (4 % bez všeobecnej rozpočtovej podpory): Libéria, Pobrežie Slonoviny, Kongo, Konžská demokratická republika, Angola, Zimbabwe, Burundi, Čad, Východný Timor, Svätý Vincent, Lesotho, Svazijsko, Južná Afrika, Zambia, Mozambik; Ázia (17 %): Afganistan, Mjanmarsko, India, Filipíny, Vietnam; Latinská Amerika (sociálna súdržnosť): Honduras a Ekvádor; Severná Afrika /Blízky východ a východná Európa (8,8 %): Alžírsko, Maroko, Egypt, Sýria, Líbya, Jemen, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko.
(2)Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo
(3)Populačný fond OSN

 

Otázka č. 60, ktorú predkladá Liam Aylward (H-0814/08)
 Vec: Drogy a program verejného zdravia EÚ
 

Aké plány má Komisia na zdôraznenie rizík užívania nezákonných a zakázaných drog v rámci programu verejného zdravia EÚ pre obdobie 2008 – 2013?

 
  
 

(EN) Program EÚ v oblasti zdravia pre obdobie 2008 – 2013(1) naďalej zahŕňa protidrogovú prevenciu ako prioritu v časti „podpora zdravia – akcie zamerané na určujúce faktory zdravia“ tak, ako aj v predošlom programe verejného zdravia pod názvom „určujúce faktory zdravia“.

Výber konkrétnych priorít pokračuje v súlade s protidrogovou stratégiou EÚ(2), akčnými plánmi(3), programom Protidrogová prevencia a informovanosť(4) a odporúčaním Rady o prevencii a znižovaní zdravotnej ujmy súvisiacej s drogovou závislosťou(5). Nový návrh akčného plánu EÚ pre obdobie 2009 – 2012(6), o ktorom Rada momentálne diskutuje, žiada EÚ, aby ešte zlepšila účinnosť opatrení na zníženie užívania drog a zmiernenie ich následkov. Zahŕňa to aj osobitnú starostlivosť o zraniteľné skupiny a prevenciu užívania tzv. poly-drog (kombinované užívanie zakázaných a povolených látok).

 
 

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:SK:PDF
(2)12555/2/99 – CORDROGUE 64 REV 2
(3)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_168/c_16820050708en00010018.pdf
(4)Ú. v. ES L 257, 03.10.2007
(5)Ú. v. ES L 165, 3.7.2003, (2003/488/ES)
(6)KOM(2008) 567/4

 

Otázka č. 61, ktorú predkladá Brian Crowley (H-0818/08)
 Vec: Výstavba golfových klubov na osobitných chránených územiach
 

Má Komisia špecifické predpisy zakazujúce výstavbu golfových klubov a iných zariadení na osobitne chránených územiach?

 
  
 

Spoločenstvo nemá svoje vlastné predpisy, ktoré špecificky zakazujú výstavbu golfových klubov a iných zariadení na osobitne chránených územiach.

Článok 6.3 smernice o biotopoch(1) členské štáty zaväzuje, aby posúdili projekty (vrátane golfových ihrísk), ktoré by mohli mať závažný dosah na lokality zahrnuté v programe Natura 2000. Tento odhad zahŕňa vyhodnotenie možných alternatív a vypracovanie opatrení na zmiernenie dosahov. Projekt sa môže uskutočniť, ak záver odhadu stanoví, že plánovaný projekt nebude mať nepriaznivý dosah na integritu lokality.

V prípade pravdepodobného negatívneho odhadu dosahov projektu na integritu lokality popisuje článok 6.4 smernice o biotopoch postupy, ktoré sa musia vykonať. Projekt môže ešte pokračovať, ak sa dodržia určité podmienky a prijmú kompenzačné opatrenia.

Komisia zverejnila komplexné poučenie, ako uplatňovať článok 6 smernice o biotopoch. Toto poučenie je dostupné na stránke Komisie o životnom prostredí pod názvom Nature and Biodiversity (Príroda a biodiverzita)(2).

 
 

(1)Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, konsolidované znenie dostupné na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:SK:NOT
(2)http://ec.europa.eu/environment/nature/index_sk.htm

 

Otázka č. 62, ktorú predkladá Marco Cappato (H-0821/08)
 Vec: Rozhodnutie ukončiť život a prejavy vôle chorého do budúcnosti
 

Vzhľadom na to, že nedobrovoľné lekárske ošetrenie je v mnohých krajinách protiprávne a zakazujú ho aj medzinárodné dohody, ako napríklad dohovor podpísaný v Oviede, zatiaľ čo utajovaná eutanázia je značne rozšírená v krajinách, kde je síce zakázaná, ale neexistujú tam potrebné ochrany, procesy ani obmedzenia, súhlasí Komisia s tým, že by bolo vhodné v celej Európe zozbierať, analyzovať a porovnať empirické údaje o voľbe na konci života týkajúcej sa lekárskej liečby s cieľom podporiť najlepšie postupy, vrátane uznania vyjadrení slobodnej vôle chorého do budúcnosti, a s cieľom zabezpečiť voľný prístup k ošetreniu a rešpektovanie želaní pacientov?

 
  
 

(EN) Komisia nezbiera údaje o voľbách na konci života a nemá žiadne plány týkajúce sa výmeny najlepších postupov v tejto oblasti. Zakázanie alebo povolenie eutanázie je záležitosťou, ktorá je plne v kompetencii každého členského štátu.

Pokiaľ ide o prístup k ošetreniu, všetci európski občania majú právo vyhľadať akýkoľvek druh lekárskej služby v ktoromkoľvek členskom štáte mimo svojho členského štátu, v ktorom sú poistení. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru vyplýva toto právo z článku 49 Zmluvy vzťahujúceho sa na slobodu poskytovania služieb.

 

Otázka č. 63, ktorú predkladá Marian Harkin (H-0823/08)
 Vec: Ľudské práva v Bielorusku
 

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy v oblasti ľudských práv v Bielorusku a najmä vzhľadom na súčasnú situáciu v Bielorusku týkajúcu sa postupov potrebných na získanie víz pre bieloruských občanov opúšťajúcich krajinu, aké opatrenia môže Komisia navrhnúť, aby bieloruské úrady lepšie dodržiavali ľudské práva tým, že odvolajú zákaz cestovania pre deti odchádzajúce z krajiny, čo im umožní zúčastniť sa na programoch pre mládež vrátane oddychu a regeneračných prázdnin?

 
  
 

(EN) Demokracia a dodržiavanie ľudských práv sú a naďalej budú základnými prvkami našich kontaktov s Bieloruskom, či už s občianskou spoločnosťou alebo bieloruskými úradmi.

Zástupcovia Komisie 4. – 5. novembra navštívili Minsk, aby sa ďalej zaoberali závermi Rady z 13. októbra spolu so zástupcami bieloruskej občianskej spoločnosti a opozície, ako aj s úradmi.

Čiastočné a podmienené pozastavenie postihov a obnovenie ministerských rozhovorov, ktoré vychádzajú zo záverov Rady, nám umožňujú priamejšie tlmočiť naše posolstvo o tom, čo od Bieloruska očakávame pri pokroku smerom k demokratizácii, dodržiavaniu ľudských práv a právnemu poriadku.

Naše očakávania už boli objasnené v dokumente „Čo by Európska únia mohla dať Bielorusku“, ktorý zverejnila komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku v roku 2006. Naše nové kľúčové posolstvo pre bieloruské orgány stavia na našom vtedajšom posolstve.

Okrem iného od Bieloruska očakávame, že zabezpečí právo na slobodu a bezpečnosť osôb. Týka sa to aj slobodnej účasti bieloruských detí a mládeže na výmenných programoch EÚ. Znamená to aj, že Bielorusko posúdi svoj zákaz cestovania pre určitých členov občianskej spoločnosti a opozície.

Pokiaľ ide o špecifickú problematiku zákazu cestovania pre takzvané „černobyľské deti“, ide o dvojstrannú záležitosť, ktorá si vyžaduje riešenia na dvojstrannej úrovni, keďže situácia sa líši v závislosti od zúčastnených členských štátov.

Hoci to nie je problematika patriaca do oblasti intervencie Komisie, Komisia túto problematiku pozorne sleduje.

 

Otázka č. 64, ktorú predkladá Michl Ebner (H-0837/08)
 Vec: Zavedenie dane z kerozínu
 

Odvetvie leteckej dopravy prechádzalo v nedávnych rokoch veľmi dynamickým vývojom a letecká doprava sa stáva čoraz dôležitejším dopravným prostriedkom.

Vzhľadom na to, že letecká doprava momentálne produkuje 3 % celkových emisií CO2 v Európe a tento trend bude naďalej rásť, je potrebné zvážiť zavedenie dane z kerozínu.

Z hľadiska politiky ochrany životného prostredia má zmysel uvaliť daň na letecké palivo aspoň v rámci EÚ. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť ekologickejší prístup k leteckému palivu.

Ostatné fosílne palivá tiež podliehajú dani, situácia by sa mala zharmonizovať.

Dokonca aj malé dodatočné náklady pre cestujúcich by pre životné prostredie vytvorili pridanú hodnotu, takže malá daň z kerozínu by priniesla osoh životnému prostrediu a aj spotrebiteľom.

Aké kroky Komisia podnikne v súvislosti s diskusiou o dani z kerozínu?

 
  
 

(EN) Komisia svoje stanovisko k zdaňovaniu leteckého paliva popísala vo svojom oznámení o obmedzení vplyvu leteckej dopravy na zmenu klímy z roku 2005(1). To potvrdilo prioritu Komisie v rámci medzinárodného právneho systému upravujúceho leteckú dopravu čo najskôr normalizovať režim leteckého paliva.

Na základe smernice Rady 2003/96/ES(2) členské štáty už môžu zaviesť zdaňovanie paliva pre domáce lety. V rámci tejto smernice môže byť po vzájomnej dohode zdaňovanie paliva zavedené aj pre lety medzi dvoma členskými štátmi.

V praxi však členské štáty majú problémy so zdaňovaním kerozínu, keby tak totiž urobili, narušilo by to hospodársku súťaž medzi leteckými dopravnými spoločnosťami zo štátov EÚ a z nečlenských štátov. Je to z dôvodu existencie právnych záväzných daňových výnimiek v dvojstranných dohodách o leteckých službách medzi členskými a nečlenskými štátmi. Tie sťažujú uplatňovanie dane z palív na linky v rámci Spoločenstva, kde prepravcovia z nečlenských štátov majú prepravné práva a využívajú daňové výnimky na základe príslušných dvojstranných dohôd.

Komisia aktívne pracuje na opätovnom prerokovaní podmienok týchto dvojstranných dohôd o leteckých službách s nečlenskými štátmi, aby sa umožnilo rovnaké zdaňovanie paliva dodávaného prepravcom z EÚ a z nečlenských štátov. Tento proces však bude určite dlho trvať. Doteraz bolo v tejto súvislosti prostredníctvom rokovaní s nečlenskými štátmi upravených takmer 450 dvojstranných dohôd.

Vzhľadom na tieto ťažkosti sa krátkodobo a strednodobo nemôžeme spoliehať na rozsiahlejšie uplatňovanie energetických daní ako na pilier stratégie boja proti vplyvu leteckej dopravy na zmenu klímy.

 
 

(1)KOM(2005) 459 Oznámenie Komisie Rade, Parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Obmedzenie vplyvu leteckej dopravy na zmenu klímy.
(2)Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003, ktorá prepracováva rámec Spoločenstva pre zdaňovanie energetických produktov a energie.

 

Otázka č. 65, ktorú predkladá Paolo Bartolozzi (H-0841/08)
 Vec: Hodnotiaca správa o nariadení (ES) č. 1400/2002
 

Súhlasí Komisia s tým, že hodnotiaca správa z 28. mája 2008 o nariadení (ES) č. 1400/2002(1) o distribúcii motorových vozidiel bez primeraného odôvodnenia uvádza, že obsah právneho predpisu sa musí radikálne prepracovať napriek skutočnosti, že na dotknutých trhoch sa v posledných piatich rokoch, čo platilo nariadenie, hospodárska súťaž zvýšila?

Neprotirečí táto správa samotnej Komisii, ktorá uznáva typický charakter distribúcie motorových vozidiel a odvetvia popredajného servisu a potrebu osobitných ustanovení na uspokojenie požiadaviek približne 350 000 malých a stredných podnikov, ktoré zamestnávajú približne 2,8 milióna ľudí?

Súhlasí Komisia s tým, že nie je dôvod na zrušenie nariadenia, čo by porušilo všeobecnú zásadu istoty, ako to uznala judikatúra Európskeho súdneho dvoru?

Nebolo by lepšie existujúci právny predpis radšej vylepšiť, ako ho vyhlásiť za neplatný?

 
  
 

(EN) V tomto stupni procesu preskúmania Komisia ešte neprijala rozhodnutie o regulačnom rámci, ktorý bude platiť pre automobilový priemysel po roku 2010. Čoskoro budú na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž zverejnené dokumenty predložené počas preskúmavania hodnotiacej správy(2). Spolu so správou to bude tvoriť základ pre ďalší krok v procese preskúmavania. Na základe hodnotenia vplyvov rôznych možností, ktoré by mali venovať osobitnú pozornosť účinkom budúceho právneho rámca o malých a stredných podnikoch, plánuje Komisia v roku 2009 vydať oznámenie o budúcom právnom rámci pre predpisy o hospodárskej súťaži platné pre toto odvetvie.

Komisia by váženého pána poslanca chcela uistiť o svojom pevnom odhodlaní zabezpečiť primeranú úroveň ochrany hospodárskej súťaže v automobilovom priemysle bez ohľadu na právny rámec, ktorý bude pre toto odvetvie platiť po roku 2010 v dôsledku prebiehajúceho procesu preskúmania.

 
 

(1) Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.
(2)http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/documents/evaluation_report_sk.pdf

 

Otázka č. 67, ktorú predkladá Gerardo Galeote (H-0846/08)
 Vec: Ďalšie námorné nehody v Gibraltárskom zálive: vplyvy na životné prostredie
 

11. a 12. októbra v Gibraltárskom zálive došlo k ďalším dvom námorným nehodám, ktoré sa stali lodiam s libérijskou vlajkou – Fedra a Tawe. Následky na životné prostredie sa ešte musia vyhodnotiť. Tieto nehody nasledovali po predchádzajúcich troch, ku ktorým došlo v roku 2007 – stali sa lodiam Samotakis (v januári), Sierra Nava (vo februári) a New Flame. Záver týchto udalostí je, že Gibraltársky záliv sa stal pobrežnou oblasťou EÚ, ktorá je najviac vystavená veľmi vážnemu, chronickému riziku ekologickej katastrofy.

Informovali španielske alebo britské orgány Komisiu o tejto situácii?

Požiadali príslušné orgány Európsku námornú bezpečnostnú agentúru o pomoc pri znižovaní znečistenia?

Zamýšľa Komisia prísť s iniciatívou, ktorá by donútila príslušné orgány realizovať plán na predchádzanie ďalšiemu opakovaniu takýchto nehôd?

 
  
 

(FR) Komisia pozorne sledovala lodné nehody z minulého októbra, ktoré sa týkali lodí Fedra a Tawe. Komisiu teší najmä to, že sa napriek ťažkým poveternostným podmienkam zachránili všetci námorníci z Fedry.

Útvary Komisie, najmä monitorovacie a informačné centrum, ktoré je súčasťou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a zodpovedá za civilnú ochranu, boli v úzkom kontakte so španielskymi a britskými orgánmi.

Ako odpoveď na požiadavky španielskych orgánov poskytla Európska námorná bezpečnostná agentúra satelitné snímky na odhalenie prípadného ropného znečistenia v Gibraltárskom zálive. Navyše sa Španielsko prostredníctvom monitorovacieho a informačného centra rozhodlo nasadiť jedno zo zmluvných plavidiel Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na zneškodnenie znečistenia. Tomuto plavidlu Bahia Tres, ktoré je prevádzkované pod velením španielskych orgánov, sa podarilo získať približne 50 ton ropy.

Celkovo Komisia zdôrazňuje, že Európska únia zaviedla ambiciózne politiky na ochranu a bezpečnosť morského životného prostredia. Nové iniciatívy v treťom balíku o námornej bezpečnosti prinesú významné zlepšenia napríklad v oblasti monitorovania lodnej dopravy a zodpovednosti prevádzkovateľov.

Tieto nové nástroje pomôžu členským štátom bojovať proti znečisťovateľom a predchádzať a bojovať proti znečisteniu.

Komisiu ďalej informovali o tom, že do programu ďalšieho stretnutia medzi španielskymi orgánmi a orgánmi Spojeného kráľovstva (vrátane zástupcov Gibraltáru) by sa mohlo dostať usporiadanie kampane proti znečisťovaniu Gibraltárskeho zálivu.

 

Otázka č. 68, ktorú predkladá Jacky Hénin (H-0848/08)
 Vec: Bezpečnosť morských prielivov v Európskej únii
 

V októbri 2008 sa dvom nákladným lodiam registrovaným v Libérii stali nehody blízko pobrežia Gibraltárskeho prielivu. Najhoršiemu zabránilo užitočné a účinné konanie Európskej námornej bezpečnostnej agentúry. Tieto opakované nehody a rastúca námorná preprava nebezpečného tovaru však ukazujú naliehavú potrebu zaoberať sa problematikou sprísnenia bezpečnostných predpisov upravujúcich všetky morské prielivy Európskej únie a otázkou, ako zabezpečiť, aby sa tieto predpisy dodržiavali. Tieto prielivy a ich prístupové trasy by mali byť predovšetkým klasifikované ako „oblasti Seveso“.

Aké konkrétne opatrenia navrhuje Komisia prijať na zlepšenie bezpečnosti morských prielivov v Európskej únii?

 
  
 

(FR) Na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve majú lode v medzinárodných prielivoch právo na tranzitných prechod, ktorému sa nesmie brániť. Štátom, ktoré hraničia s prielivmi, to však nebráni, aby prijali opatrenia na zaistenie bezpečnosti na mori. Členské štáty preto prostredníctvom služieb námornej dopravy, ku ktorým sa dajú pripojiť lodné cesty a systémy palubných denníkov, monitorujú námornú dopravu v hlavných prielivoch EÚ, ako je aj Gibraltársky prieliv.

Od nehody lode Prestige sa v Európskej únii prijali rôzne opatrenia na posilnenie súboru právnych predpisov Spoločenstva o námornej bezpečnosti a kontrole znečisťovania loďami. Z tohto dôvodu plnenie Smernice 2002/59/ES, ktorá ustanovuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu, viedlo k zlepšeniu monitorovania prepravy a výmeny informácií medzi členskými štátmi týkajúcich sa nebezpečného nákladu.

Okrem toho prijala Komisia v novembri 2005 tretí balík pozostávajúci zo siedmych opatrení o námornej bezpečnosti s účelom upevniť túto prácu zlepšením existujúcich preventívnych opatrení a zároveň vypracovať postupy, ako lepšie reagovať na následky nehôd. Tento balík zahŕňa najmä posilnenie ustanovení týkajúcich sa monitorovania námornej dopravy.

Pokiaľ ide o odvrátenie rizika námorného znečistenia, je úloha Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v boji so znečistením, ktoré spôsobili lode, významným nástrojom, ktoré členským štátom poskytuje značnú operatívnu pomoc. Na tento účel vytvorila Európska námorná bezpečnostná agentúra službu CleanSeaNet.

Iniciatíva EÚ a Európskej vesmírnej agentúry Kopernikus podporuje dôležité zlepšenie súčasného monitorovania ropných škvŕn CleanSeaNet. Pridané prvky na zamedzenie a predpovedanie pohybu ropných škvŕn v projekte MARCOAST významne pomôžu pri záchranárskych prácach a pri odhaľovaní zdrojov znečistenia. Aby tieto služby fungovali dlhodobo, prenesú sa do budúceho programu Kopernikus. Od roku 2011 budú družicové misie Sentinel 1 projektu Kopernikus udržiavať veľmi dôležitú infraštruktúru na pozorovanie zeme tým, že po misii ENVISAT Európskej vesmírnej agentúry budú v pozorovaní ďalej pokračovať.

Pokiaľ ide o klasifikáciu námorných prielivov a ich prístupových trás ako „oblastí Seveso“, smernica Seveso (smernica 96/82/ES) sa vzťahuje iba na útvary, kde sa nachádzajú nebezpečné látky. Námorná preprava nebezpečných látok nie je v pôsobnosti smernice zahrnutá.

 

Otázka č. 69, ktorú predkladá Olle Schmidt (H-0849/08)
 Vec: Nový protekcionizmus v dôsledku finančnej krízy
 

Objavili sa informácie, že štátna pomoc poskytnutá v dôsledku finančnej krízy má teraz dosah na ostatné odvetvia. Podľa Financial Times z 21. októbra 2008 bude štátna pomoc k dispozícii aj pre finančnú činnosť výrobcov áut vo Francúzsku a Nemecku. V rovnaký deň spomenul pán prezident Sarkozy vo svojom prejave pred týmto Parlamentom potrebu európskeho automobilového balíka podobného tomu americkému. Čo robí Komisia pre to, aby zastavila tieto žiadosti o nadnárodnú štátnu pomoc, ktorá predstavuje hrozbu vytvorenia protekcionizmu?

Aké sú záruky, že táto nová pomoc nenaruší hospodársku súťaž, keď podniky, ktoré sa o svoje financie starali, strácajú zákazníkov pre podniky a inštitúcie, ktoré boli predtým zle riadené a teraz sa javia ako tie najatraktívnejšie jednoducho preto, že ich chráni štát?

 
  
 

(EN) Ako súčasť boja proti finančnej kríze Komisia vo veľmi krátkom čase posúdila a schválila núdzové záchranné balíky, pre ktoré sa v súlade s existujúcimi pravidlami poskytovania štátnej pomoci rozhodli členské štáty v prospech svojich finančných inštitúcií s cieľom zabrániť rozšíreniu negatívneho dosahu finančnej krízy z finančného odvetvia na celé hospodárstvo.

S ohľadom na údajné riziká, ako napríklad opatrenie novej štátnej pomoci, ktoré by malo za následok narušenie hospodárskej súťaže či väčší protekcionizmus, chce Komisia oznámiť, že zostane v platnosti terajší rámec štátnej pomoci. Akékoľvek opatrenie navrhnuté členskými štátmi musí byť preto aj naďalej v súlade s týmto rámcom.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že štátna pomoc poskytnutá finančným inštitúciám na základe tohto rámca by mala mať na iné odvetvia pozitívny vplyv, keďže jej cieľom je stabilizácia finančných pomerov medzi hospodárskymi subjektmi. Nemôže sa to však chápať ako uvoľnenie existujúcich pravidiel a postupov poskytovania štátnej pomoci. Núdzové záchranné balíky členských štátov pre finančné trhy boli vypracované takým spôsobom, aby zásah zo strany štátu obmedzili na úplné minimum a aby brali osobitný ohľad na pravidlá vnútorného trhu.

Z tohto pohľadu má už automobilový priemysel nepriamy úžitok zo štátnej pomoci pre bankový sektor. Nepretržité uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci zabezpečí, aby nedochádzalo k nepovoleným narušeniam hospodárskej súťaže. Každé opatrenie navrhnuté na podporu tohto odvetvia bude musieť spĺňať nasledujúce – buď nebude vôbec predstavovať štátnu pomoc, alebo bude musieť byť štátnou pomocou, ktorá je v súlade s existujúcimi pravidlami.

 

Otázka č. 70, ktorú predkladá Manolis Mavrommatis (H-0852/08)
 Vec: Opatrenia na pomoc ľuďom s poruchami učenia
 

V roku 2006 začalo Írsko iniciatívu „Laptops“ ako súčasť vzdelávacieho a školiaceho programu do roku 2010, v ktorej bolo do programu vybraných 31 stredných škôl a požiadaných, aby poskytli spätnú odozvu na vývoj softvéru potrebného na pomoc dyslektickým žiakom. V roku 2008 iniciatíva MINERVA, ktorá je súčasťou európskej spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a otvoreného diaľkového štúdia, poskytne na uľahčenie integrácie dyslektických žiakov kombinovaný prístup k vzdelaniu so zapojením elektronickej komunikácie pod dohľadom ľudí.

Aké iné iniciatívy okrem vyššie uvedených prijala Komisia, aby pomohla žiakom s poruchami učenia prispôsobiť sa svojmu vzdelávaciemu prostrediu? Vzhľadom na to, že v EÚ trpí 30 miliónov ľudí takýmito poruchami, považuje Komisia za potrebné rozšíriť záber svojho úsilia v tejto oblasti na uľahčenie ich života na každej úrovni, v škole a aj na pracovisku? Vyžaduje sa od členských štátov EÚ dodržiavať záväzné programy určené na vývoj nových metód vzdelávania detí s dyslexiou a inými poruchami učenia?

 
  
 

(EN) Komisia váženého pána poslanca informuje o tom, že v súlade s článkom 149 Zmluvy o ES je podpora detí s dyslexiou a inými poruchami učenia v kompetencii členských štátov.

V rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 je však pomoc študentom s akoukoľvek osobitnou potrebou vzdelávania neoddeliteľnou súčasťou všetkých európskych iniciatív a opatrení.

Odporúčanie Parlamentu a Rady z roku 2006 o kľúčových schopnostiach pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES) členským štátom navrhuje, aby zabezpečili primerané opatrenia pre ľudí, ktorí pre svoje vzdelávacie nevýhody, teda aj pre poruchy učenia potrebujú osobitnú pomoc na využite svojho vzdelávacieho potenciálu.

Vo svojom oznámení o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov(1) Komisia zdôrazňuje potrebu kvalifikovať učiteľov, aby dokázali identifikovať osobitné potreby jednotlivých študentov a reagovať na ne využitím celého radu vzdelávacích metód.

Expertné skupiny teraz prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie sledujú odporúčanie aj oznámenie.

Výročné správy „Pokrok pri plnení lisabonských cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“ poskytujú členským štátom porovnateľné údaje týkajúce sa starostlivosti o študentov s osobitnými potrebami vzdelávania.

Oznámenie Komisie z roku 2008 Zlepšovanie spôsobilostí pre 21. storočie: Agenda pre európsku spoluprácu v školstve(2) uvádza, že podpora ľudí s osobitnými potrebami okrem iného zahŕňa aj prehodnotenie politík na zaistenie pomoci pri učení a spoluprácu medzi školami a inými útvarmi. Komisia v rovnakom dokumente navrhuje, aby sa budúca spolupráca medzi členskými štátmi zamerala na poskytovanie včasnej pomoci a na vzdelávacie metódy prispôsobené v rámci bežného vzdelávania priamo študentom s osobitnými potrebami.

Komisia v roku 2009 navrhne, aké konkrétne opatrenia by sa v budúcnosti mohli prijať na riešenie tejto problematiky v rámci otvorenej metódy koordinácie.

Navyše majú žiaci trpiaci dyslexiou alebo inými poruchami učenia možnosť ťažiť z podporných programov Komisie.

V programe celoživotného vzdelávania(3) sa jednoznačne uznalo, že je potrebné rozšíriť prístup pre znevýhodnené skupiny a že pri realizácii všetkých častí programu sa vyžaduje aktívne sa venovať osobitným potrebám vzdelávania ľudí s poruchami učenia. Článok 12 tiež uznal, že pri realizácii programu sa pozornosť musí venovať aj zabezpečeniu študentov s osobitnými potrebami, predovšetkým podporiť ich integráciu do bežného vzdelávania a odbornej prípravy.

Navyše sa pri rôznych výskumných projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré ES počas posledných 15 rokov vybralo na prijímanie prostriedkov v rámci e-zaradenia/e-prístupu najprv v rámci iniciatívy TIDE a potom v 4., 5., 6. a teraz v 7. rámcovom programe, pomoc stále zameriavala na ľudí s poruchami učenia najmä na deti a konkrétne na dyslektikov.

Okrem toho Komisia v rámci programu Jean Monnet podporuje Európsku agentúru pre rozvoj vzdelávania so špeciálnymi potrebami a úzko s ňou spolupracuje, aby členským štátom pomohla vytvoriť vhodné systémy na pomoc ľuďom s osobitnými potrebami a najmä aby podporila ich zaradenie do bežného prostredia(4).

Nakoniec, ako uvádza nedávne oznámenie o situácii ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii(5), rovnaký prístup k vzdelaniu pre znevýhodnené osoby je tiež jednou z priorít akčného plánu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Je to plne v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísalo Spoločenstvo a všetky členské štáty. Článok 24 tohto Dohovoru obsahuje prostredníctvom systémov inkluzívneho vzdelávania na všetkých úrovniach jasné záväzky uplatňovať právo na vzdelanie osôb so zdravotným postihnutím bez diskriminácie a na základe rovnakých príležitostí s ostatnými.

 
 

(1)KOM (2007) 392 v konečnom znení
(2)KOM(2008) 425
(3)Rozhodnutie č. 1720/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. novembra 2006, ktoré ustanovuje akčný plán v oblasti celoživotného vzdelávania.
(4)http://www.european-agency.org/
(5)KOM(2007) 738

 

Otázka č. 71, ktorú predkladá Antonios Trakatellis (H-0854/08)
 Vec: Prehodnotenie odporúčania Rady o skríningu rakoviny
 

Je všeobecne známe, že včasná diagnóza spoločne s prevenciou sú najdôležitejšími opatreniami v boji proti rakovine a môžu pokryť až 70 % prípadov.

Vzhľadom na to, že uplynul už jeden rok, odkedy Európsky parlament prijal text písomného vyhlásenia (P6_TA(2007)0434), ktorým žiada Komisiu, aby preskúmala všetky existujúce opatrenia v záujme vypracovania aktualizovanej a ucelenej stratégie na kontrolu rakoviny, čo podnikla Komisia doteraz v tejto veci?

Majúc na pamäti, že uznesenie Európskeho parlamentu (P6_TA(2008)0121) o boji proti rakovine prijaté v apríli roku 2008 zdôraznilo potrebu preskúmať odporúčanie Rady 2003/878/ES(1) o skríningu rakoviny s cieľom zahrnúť lepšie diagnostické techniky a viac druhov onkologických ochorení, kedy zamýšľa Komisia preskúmať toto odporúčanie a predložiť ho Európskemu parlamentu?

 
  
 

(EN) Odporúčanie Rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny (2003/878/EC) uznáva, že čo sa týka rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka, existuje dostatok dôkazov na odporúčanie organizovaného skríningu obyvateľstva vo všetkých členských štátoch EÚ. Vysoká kvalita sa musí zabezpečiť vo všetkých fázach skríningového procesu.

Komisia aktívne sleduje vývoj výskumu rakoviny a najmä vplyv skríningu obyvateľstva na rakovinu prostaty, pľúc, hrubého čreva a konečníka a vaječníkov na úmrtnosť na rakovinu. Je pravda, že skríningové testy sú k dispozícii pre mnoho druhov rakoviny, ale pred zavedením nových skríningových testov je potrebné ich dostatočne zhodnotiť a dokázať ich účinnosť.

Komisia plánuje koncom novembra predložiť prvú správu o vykonávaní odporúčania Rady. Založená bude na externej správe(2) vypracovanej Európskou sieťou pre rakovinu a Európskou sieťou pre informácie o rakovine, ktorá bola predložená v prvej polovici roka 2008 a ktorá ukázala, že napriek našej snahe sme len na polceste k vykonávaniu existujúceho odporúčania Rady. O niečo menej ako polovica obyvateľstva, ktoré by sa malo podľa odporúčania zapojiť do skríningu, sa na ňom skutočne zúčastňuje. Menej ako polovica takýchto vyšetrení sa vykonáva ako súčasť skríningových programov v súlade s ustanoveniami odporúčania. Dokonca aj pri súčasnom objeme aktivít sú už aktuálne výdavky na ľudské a finančné zdroje značné.

Objem zdrojov a problém nájsť vhodnú rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami skríningu si vyžadujú určiť primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie kvality, účinnosti a rentabilnosti súčasných a budúcich skríningových aktivít. Pravidelné, systematické skúmanie, monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ na úrovni celej EÚ o stave realizácie programov skríningu rakoviny bude naďalej slúžiť na podporu výmeny informácií o úspešnom vývoji a na identifikáciu slabých stránok, ktoré si vyžadujú zlepšenie.

Na záver, Komisia aktívne zvažuje budúce kroky EÚ v oblasti rakoviny, najmä možnosť vytvorenia európskej platformy na výmenu osvedčených postupov a na podporu členských štátov v ich snahe účinnejšie bojovať proti rakovine zapojením celého radu zainteresovaných strán do spoločnej iniciatívy so spoločným cieľom zmierniť následky rakoviny. Je to tiež jednou z prioritných iniciatív Európskej komisie pre rok 2009. 29. októbra 2008 sa konal seminár formou diskusie, na ktorý boli pozvané zainteresované strany, aby diskutovali o štruktúre takejto platformy s mnohými zúčastnenými a aby identifikovali naliehavé oblasti a kroky, ktorými sa je potrebné v rámci takéhoto zriadenia zaoberať, vrátane skríningu rakoviny.

 
 

(1) Ú. v. ES L 327, 16.12.2003, s. 34.
(2)Skríning rakoviny v Európskej únii – Správa o vykonávaní odporúčania Rady o skríningu rakoviny (http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/genetics/documents/cancer_screening.pdf)

 

Otázka č. 72, ktorú predkladá Anne E. Jensen (H-0856/08)
 Vec: Vplyv dohody Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) na námornú pobrežnú dopravu
 

Vo svojej odpovedi z 18. októbra 2007 na písomnú otázku č. E-3951/07 Komisia uvádza, že ak sa v IMO nedosiahne žiadna dohoda, Komisia predloží legislatívne návrhy na zníženie znečistenia ovzdušia spôsobeného loďami s prihliadnutím na rentabilnosť a dosah na námornú pobrežnú dopravu. Zatiaľ IMO prijala klimatickú a environmentálnu dohodu, ktorá má však negatívny vplyv na námornú pobrežnú dopravu, pretože napríklad neumožňuje slobodu výberu pri metóde realizácie.

Berie Komisia do úvahy, že dohoda počíta s tým, že lode môžu emisie znižovať mnohými spôsobmi, z ktorých každý má rozdielne finančné následky?

Ako chce Komisia zabezpečiť, aby dohoda IMO neškodila námornej pobrežnej doprave v severnej Európe a nebola tak v protiklade so stratégiou EÚ presunúť dopravu tovarov z ciest na more?

 
  
 

(EN) Medzinárodná námorná organizácia na svojom 58. stretnutí Výboru pre ochranu morského prostredia (6. – 10. októbra 2008) prijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k právnym predpisom o znečistení ovzdušia spôsobeného loďami, MARPOL, príloha VI. Na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa emisie oxidov síry v osobitne riadených oblastiach znížia o 93 % do roku 2015 a celosvetovo o 85 % do roku 2020. V osobitných oblastiach sa od roku 2016 znížia o 80 % aj emisie oxidov dusíka. Na rozdiel od úspešného prijatia opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia dosiahla IMO iba malý pokrok pri znižovaní emisií skleníkových plynov.

Komisia tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy víta, pretože predstavujú dôležité zníženie znečistenia ovzdušia spôsobeného loďami, čo značne zlepší zdravie ľudí a životné prostredie. Hoci sú lode vo všeobecnosti energeticky efektívne, doteraz sa vynaložila malá námaha na zníženie znečistenia ovzdušia a pozmeňujúci a doplňujúci návrh MARPOL preklenie dôležitú časť priepasti medzi environmentálnymi vlastnosťami lodí a ostatnými spôsobmi dopravy.

Nedávno dohodnuté emisné limity vychádzajú z cieľových hodnôt, takže prevádzkovatelia lodí si budú môcť vybrať, akým spôsobom tieto nové emisné normy splnia. Na splnenie noriem týkajúcich sa oxidov síry existuje možnosť využívania paliva s nízkym obsahom síry alebo technológií znižovania emisií. Pre oxidy dusíka sú na výber buď úpravy motora alebo technológie znižovania emisií.

Pokiaľ ide o možné negatívne následky na námornú pobrežnú dopravu, Komisia čoskoro zadá štúdiu o hospodárskych dosahoch a o možnom negatívnom prechode na iný druh dopravy, po ktorej bude nasledovať obšírnejšia štúdia, ktorá preskúma aj všeobecné dosahy na obchod.

Musíme spomenúť aj skutočnosť, že ak by bola nedávno navrhovaná revízia smernice 1999/62/ES (smernica o spoplatnení ťažkých nákladných vozidiel) prijatá, ďalej by pomohla členským štátom internalizovať externé náklady zapríčinené ťažkými nákladnými vozidlami.

 

Otázka č. 73, ktorú predkladá Ryszard Czarnecki (H-0858/08)
 Vec: Reforma zdravotníckych služieb v Poľsku
 

Je reforma zdravotníckych služieb navrhovaná poľskou vládou, ktorá sa týka značného objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených aj na podporu sprivatizovaných zdravotníckych služieb, v súlade s právnymi predpismi EÚ?

 
  
 

(EN) Podľa článku 152 ods. 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva musí konanie Spoločenstva v oblasti verejného zdravia plne rešpektovať povinnosť členských štátov organizovať a poskytovať zdravotnícke služby a zdravotnú starostlivosť. Preto je prijímanie predpisov upravujúcich práva a povinnosti týkajúce sa spravovania a financovania zdravotníctva zodpovednosťou členských štátov pod podmienkou, že tieto predpisy budú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi ES, najmä s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži (ako napríklad pravidlá štátnej pomoci) a o vnútornom trhu.

V tejto súvislosti pripomíname, že článok 86 ods. 2 Zmluvy o ES hovorí o neuplatňovaní právnych predpisov ES, ak uplatňovanie takýchto predpisov bráni poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. V súlade s judikatúrou ES majú členské štáty značnú voľnosť pri klasifikácii služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a zdravotnícke služby zvyčajne patria do tejto kategórie.

Navyše prijala Komisia v júli 2005 balík o službách všeobecného hospodárskeho záujmu s cieľom zabezpečiť väčšiu právnu istotu pre financovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu tým, že sa spresnia podmienky, za ktorých je náhrada za poskytovanie verejných služieb pre spoločnosti v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Balík o službách všeobecného hospodárskeho záujmu pozostáva z Rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme(1) a z rozhodnutia Komisie „o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES v oblasti štátnej pomoci vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme poskytnutej určitým podnikom povereným prevádzkou služieb všeobecného verejného záujmu“(2). Tri podmienky v balíku, ktoré potvrdzujú zlučiteľnosť náhrady za služby všeobecného verejného záujmu, vyplývajú z článku 86 ods. 2, a to jednoznačná definícia služieb verejného záujmu; transparentnosť a objektivita náhrady; absencia nadmernej náhrady za poskytovanie služieb verejného záujmu.

Po rozhodnutí Komisie z roku 2005 štátna pomoc kompenzujúca nemocnice za náklady vzniknuté pri poskytovaní služieb všeobecného verejného záujmu, ktorými boli poverené, ťaží z výnimky z oznamovacej povinnosti na základe článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

 
 

(1)Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme, Ú. v. EÚ 297, 29.11.2005.
(2)Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES v oblasti štátnej pomoci vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme poskytnutej určitým podnikom povereným prevádzkou služieb všeobecného verejného záujmu, Ú. v. EÚ 312, 29.11.2005.

 

Otázka č. 74, ktorú predkladá Britta Thomsen (H-0863/08)
 Vec: Uplatňovanie smernice 2002/73/ES
 

V marci roku 2007 Komisia poslala dánskej vláde písomné upozornenie týkajúce sa dánskeho vykonávania smernice 2002/73/ES(1). Môže Komisia informovať o tom, v akom stave je táto záležitosť a kedy môžeme očakávať ďalší vývoj?

Podľa dánskej vlády centrum KVINFO (Informačné centrum o ženách a rode), Institut for Menneskerettigheder (Inštitút pre ľudské práva) a Ligestillingsnævnet (Rada pre rodovú rovnosť) spĺňajú požiadavky smernice, že by mali byť nezávislými orgánmi (pozri článok 8 písmeno a)). KVINFO a aj Inštitút pre ľudské práva však odmietli hrať úlohu, ktorú vyžadovala Komisia. Čo na to povie Komisia?

Dánska Rada pre rodovú rovnosť môže riešiť iba špecifické sťažnosti. Nemôže pre obete vypracovávať oficiálne sťažnosti ani procesné dokumenty. Musí odmietať všetky prípady, ktoré sa nedajú vyriešiť na základe predložených písomných dokumentov. Spĺňa táto Rada požiadavky smernice, ako napríklad poskytovanie pomoci obetiam?

 
  
 

(EN) Komisia práve dokončuje posúdenie, či sú dánske právne predpisy v súlade so smernicou 2002/73/ES(2).

V tejto súvislosti venuje Komisia osobitnú pozornosť transpozícii článku 8 písmeno a) tejto smernice, ktorý nariaďuje, aby členské štáty určili nezávislý orgán alebo nezávislé orgány na propagáciu, analýzu, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi. Komisia rozhodne považuje zriadenie takýchto orgánov, ktorým je potrebné udeliť potrebné právomoci a zdroje, za veľmi potrebné na účinné uplatňovanie práva Spoločenstva o rodovej rovnosti vrátane poskytovania pomoci obetiam diskriminácie.

Ak Komisia na základe tohto posúdenia zistí, že dánske právne predpisy nie sú v súlade so smernicou 2002/73/ES, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

 
 

(1) 11 Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15.
(2)Smernica 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a o postup v zamestnaní a pracovné podmienky, Ú. v. ES L 269, 5.10.2002.

 

Otázka č. 75, ktorú predkladá Timothy Kirkhope (H-0864/08)
 Vec: Oficiálna informácia Komisie ku kódexu správania pre používanie počítačových rezervačných systémov
 

Parlament nedávno v prvom čítaní schválil text dohodnutý s Radou a s Komisiou o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (PRS) KOM(2007)0709, P6_TA(2008)0402. Počas rozpravy pred prijatím textu sa Komisia podujala vypracovať a zverejniť v Úradnom vestníku oficiálnu informáciu ako poučenie k najkontroverznejším bodom, ktorými sa nariadenie zaoberá, t. j. definícia „materských dopravcov“. Chce to urobiť ešte pred tým, ako nariadenie nadobudne účinnosť (možno v marci roku 2009).

Začala Komisia vypracovávať oficiálnu informáciu k definícií „materských dopravcov“? Aké sú hlavné kvalitatívne a kvantitatívne kritéria, ktoré sa použijú na definíciu „účasti na kapitále s právami alebo zastúpením v správnej rade, dozornej rade alebo inom riadiacom orgáne letiska v systéme“ a „možnosti vykonávať samostatne alebo spoločne s inými subjektmi rozhodujúci vplyv na vedenie podniku dodávateľa systému“? Ako a do akej miery budú zohľadňované prípady náhodného investovania, ktoré neumožňujú vykonávať samostatne alebo spoločne s inými subjektmi „rozhodujúci vplyv“ na vedenie podniku?

 
  
 

(EN) Parlament 4. septembra 2008 v prvom čítaní prijal nové nariadenie o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (PRS). Oficiálne prijatie Radou sa očakáva v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Pokiaľ ide o definíciu „materského dopravcu“, Komisia potvrdzuje, že vydá informáciu o tom, ako zamýšľa nariadenie uplatňovať. Informácia bude vypracovaná včas na to, aby mohla byť zverejnená ešte pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, aby tak mohla zabezpečiť právnu istotu pre všetky zainteresované strany.

Komisia musí v súvislosti s definíciou „materského dopravcu“ PRS pristupovať opatrne k štatútu leteckých dopravcov a prevádzkovateľov železničnej dopravy, keďže so štatútom „materského dopravcu“ PRS sú spojené obrovské záväzky. Posúdenie bude zahŕňať analýzu vlastníckej štruktúry PRS, jeho stanov a možných dohôd medzi akcionármi. Informácia popíše kritéria a postupy, ktoré bude Komisia používať na posúdenie toho, či letecký dopravca alebo prevádzkovateľ železničnej dopravy je materským dopravcom dodávateľa PRS. Tieto kritéria budú prihliadať na existujúce postupy v právnych predpisoch o hospodárskej súťaži.

 

Otázka č. 76, ktorú predkladá Pedro Guerreiro (H-0866/08)
 Vec: Ochrana výroby a zamestnanosti v textilnom a odevnom priemysle v rôznych členských štátoch EÚ
 

Vzhľadom na odpoveď na otázku H-0782/08(1) o (možnom) ukončení systému spoločného dohľadu nad vývozmi určitých kategórií textilných a odevných výrobkov z Číny do rôznych členských štátov EÚ dňa 31. decembra 2008 a vzhľadom na zvyšujúci sa počet podnikov, ktoré končia s výrobou alebo ju premiestňujú, najmä v Portugalsku, zanechávajúc za sebou nezamestnanosť a dramatickú sociálnu situáciu, mohla by Rada uviesť:

koľko podnikov skončilo s výrobou alebo ju presunulo a koľko pracovných miest zaniklo v textilnom a odevnom priemysle v rokoch 2007 a 2008 (prehľad údajov podľa členských štátov);

ktoré sú to tie „nemnohé“ členské štáty, ktoré požiadali o prijatie opatrení, a aké sú tieto opatrenia;

aký je tento rok v porovnaní s rokmi 2004 a 2007 percentuálny nárast dovozu z Číny v predmetných desiatich kategóriách;

ako zamýšľa Rada po roku 2008 zabrániť opakovaniu situácie, ktorá nastala v roku 2005, teda rapídnemu nárastu dovozu textilných a odevných výrobkov z Číny, a prečo nenavrhuje predĺženie systému dvojitej kontroly aj po 31. decembri 2008?

 
  
 

(EN) Počas posledných dvoch rokov sa v textilnom a odevnom priemysle zrušilo 350 000 pracovných miest, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2005 zníženie zamestnanosti v textilnom priemysle v Európe o 15 %. Počet firiem sa v tom istom čase znížil o 5 %. Tento vývoj je následkom viacerých faktorov, najmä procesu premiestňovania a reštrukturalizácie. Bohužiaľ, váženému poslancovi nemôžeme poskytnúť prehľad podľa členských štátov za rok 2008. Za rok 2007 sú v štrukturálnej podnikovej štatistike k dispozícii predbežné údaje niekoľkých členských štátov o počte podnikov a o počte zamestnaných. Rok 2006 je posledným rokom, za ktorý sú z tohto zdroja k dispozícii údaje pre všetky členské štáty okrem Malty. Momentálne dostupné predbežné údaje naznačujú, že v posledných dvoch rokoch zostala výroba na stabilnej úrovni.

Pokiaľ ide o druhú otázku, Komisia predpokladá, že vážený pán poslanec má na mysli diskusie, ktoré viedla Komisia s členskými štátmi pred koncom systému spoločného dohľadu založenom na dvojitej kontrole. Počas diskusií boli vznesené rôzne požiadavky od dohľadu založenom na jednej kontrole po jednoduchý colný dohľad, väčšina členských štátov sa k rôznym možnostiam vyjadrila. Nakoniec bola možnosť úplnej liberalizácie s monitorovaním obchodných tokov vybraná ako cesta do budúcnosti pre rok 2009. Komisia bude v roku 2009 naďalej pozorne sledovať vývoj aktuálnej štatistiky obchodu (Comext) a údaje o clách.

Štatistické údaje o vývoji dovozu z Číny za rok 2008(2) v porovnaní s rokmi 2007 a 2004 ukazujú, že dovozy z Číny v desiatich kategóriách sa v roku 2008 zvýšili priemerne o 50,8 % oproti roku 2007 (odchýlky nárastu v jednotlivých kategóriách kolísali od 11,1 % v kategórii 115 až po 105,9 % v kategórii 5). Porovnania medzi rokmi 2008 a 2004 ukazujú priemerný nárast o 305,6 % (odchýlka nárastu kolísala od 104,9 % v kategórii 2 až po 545,1 % v kategórii 6).

Tieto údaje je potrebné posudzovať v širšom kontexte celkového dovozu textílií a odevov od všetkých dodávateľov EÚ a z Číny. Nárasty za obidve obdobia uvedené vyššie sú omnoho nižšie. Celkový dovoz textílií a odevov z Číny vzrástol v roku 2008 o 6,6 % v porovnaní s rokom 2007 a o 76,6 % v porovnaní s rokom 2004. Celkový dovoz textílií a odevov od všetkých dodávateľov EÚ vrátane Číny vzrástol v roku 2008 o 1,8 % v porovnaní s rokom 2007 a o 16,4 % v porovnaní s rokom 2004. Okrem toho vzrástol celkový dovoz textílií a odevov v desiatich kategóriách od všetkých dodávateľov vrátane Číny v roku 2008 o skromných 5,1 % v porovnaní s rokom 2007 a o 29 % v porovnaní s rokom 2004. Celkovo by sa mal dovoz z Číny analyzovať v tomto kontexte.

Pokiaľ ide o rok 2009, Čína nechce pokračovať v systéme dohľadu založenom na dvojitej kontrole. Názor Komisie je každopádne taký, že plán hladkého prechodu v roku 2008 bol dosiahnutý. V roku 2009 budeme naďalej pozorne sledovať vývoj aktuálnej štatistiky obchodu (Comext) a údajov o clách, ale obchod s textilom sa musí liberalizovať. Textilný priemysel EÚ po dodatočných rokoch ochrany od roku 2005 určite pochopil potrebu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom reštrukturalizácie a neexistujú objektívne dôvody, aby sa textilné odvetvie donekonečna pokladalo za osobitné. Problém nie je v tom, ako sa vyhnúť roku 2005 v roku 2009. Problém je v tom, že textilné odvetvie musí konkurencii čeliť v liberalizovanom prostredí.

 
 

(1)Písomná odpoveď zo dňa 22.10.2008.
(2)Dovozy pre celý rok 2008 sa vyhodnocujú na základe dovozu za prvých osem mesiacov.

 

Otázka č. 77, ktorú predkladá Konstantinos Droutsas (H-0868/08)
 Vec: Dramatický prepad poľnohospodárskych cien
 

Politika EÚ a gréckej vlády založená na nedávnych reformách spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vrátane reforiem vyplývajúcich z kontroly stavu SPP a založená na dohodách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podryla poľnohospodárske odvetvie s ničivými následkami pre malé a stredné hospodárstva, zatiaľ čo veľké podniky dosahujú veľké zisky. Ceny základných poľnohospodárskych komodít v Grécku sa úplne prepadli. Ceny sa znížili napríklad na 12 centov za kilo kukurice, na 25 centov za bavlnu a na menej ako 30 centov za tvrdú pšenicu. Cena za extra panenský olivový olej klesla na 2,37 EUR za kilo, čo nepokrýva dokonca ani náklady na výrobu. Na základe dohody vlád strany Novej demokracie a hnutia Pasok poľnohospodárske dotácie EÚ na väčšinu výrobkov už nesúvisia s výrobou, ale zostali rovnaké na úrovni trojročného priemeru za obdobie 2000 – 2002.

Chce Komisia pokračovať v tejto politike, ktorá bude mať za následok likvidáciu malých a stredných hospodárstiev, koncentráciu vlastníctva pôdy a výroby v rukách menšieho počtu vlastníkov, nárast zisku pre veľké podniky a zároveň povedie k hospodárskemu a spoločenskému úpadku vidieckych oblastí?

 
  
 

(EN) Vážený pán poslanec spája nedávny pokles cien určitých poľnohospodárskych výrobkov v Grécku so stratégiou Komisie smerom k ďalšiemu oddeľovaniu a s nedávnymi reformami spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ako však v skutočnosti ukazujú všetky interné a externé analýzy, vývoj cien súvisí viac s vývojom svetových trhov a s prispôsobením cien komodít na nižšiu ako minuloročnú úroveň, ktorá bola mimoriadne vysoká.

Komisia zdôrazňuje, že hoci nedávny vývoj cien mal pre poľnohospodárov v celej EÚ rôzne následky a úroveň cien sa líšila podľa výrobkov, stále bola vyššia ako priemer obdobia 2000 – 2003. Preto sa kolísaniu cien v Grécku treba venovať v tomto kontexte.

Dokonca aj v obdobiach, keď sa zvýšili vstupné ceny a aj ceny, za ktoré poľnohospodári mohli svoje výrobky predať, a poľnohospodári mohli prostredníctvom trhu dosiahnuť vysoké príjmy, Komisia vždy upozorňovala na to, že kým mnohým poľnohospodárom sa darilo dosahovať zisk, iní boli zasiahnutí skôr negatívne, pretože boli voči nárastu vstupných cien zraniteľnejší.

Dôležité je, aby poľnohospodári dostali s veľkým predstihom jasné signály, čo im umožní zariadiť sa do budúcnosti. V EÚ im to garantuje možnosť prispôsobiť svoju výrobu signálom trhu a súčasné poskytovanie značnej podpory príjmov prostredníctvom oddelených priamych platieb.

 

Otázka č. 78, ktorú predkladá Athanasios Pafilis (H-0869/08)
 Vec: Útoky gréckej polície na imigrantov
 

Dvadsaťdeväť ročný Pakistanec zomrel a traja ďalší boli zranení počas krutého útoku polície na stovky cudzincov v Aténach, ktorí čakali celú noc v biednych podmienkach pred oddelením cudzineckej polície s úmyslom podať žiadosť o politický azyl. Tento útok je posledným z narastajúceho počtu podobných prípadov nevyprovokovaného policajného násilia, mučenia, bitia a verejného ponižovania imigrantov a utečencov na uliciach a policajných staniciach. Táto situácia je výsledkom všeobecnejších politík nasmerovaných proti prisťahovalcom a utečencom presadzovaných EÚ a gréckymi vládami.

Odsudzuje Komisia takéto barbarské incidenty a metódy, ktorým čelia imigranti a utečenci ako ľudia bez akýchkoľvek práv?

 
  
 

(EN) Komisia si nie je vedomá prípadu policajnej brutality v Grécku, o ktorej vážený pán poslanec hovoril.

Policajný systém vo všetkých členských krajinách EÚ by sa mal vyznačovať demokratickou kontrolou, rešpektom k právam jednotlivcov, transparentnosťou, integritou a zodpovednosťou voči verejnosti. Komisia preto hlboko ľutuje, že zásah orgánov zodpovedných za dodržiavanie zákonov by mohol byť spojený so smrťou človeka.

Podľa Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo a Zmluvy o Európskej únii Komisia nemá všeobecnú právomoc zasiahnuť v oblasti základných práv alebo každodennej činnosti vnútroštátnych systémov trestného súdnictva. Môže to urobiť len v prípade, ak sa to týka práva Európskeho spoločenstva. Na základe poskytnutých informácií nie je možné vyvodiť takéto spojenie. Z tohto dôvodu nemôže Komisia v tejto záležitosti konať.

Ak údajné obete policajnej brutality nie sú spokojné s odpoveďou, ktorú dostali od gréckych súdov, a sú presvedčené, že ich práva boli porušené, môžu podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva Rady Európy. (Rada Európy, 67075 Štrasburg-Cedex, Francúzsko(1)). Toto platí aj pre zákonných dedičov zosnulej osoby.

 
 

(1)http://www.echr.coe.int/ECHR

 

Otázka č. 79, ktorú predkladá Georgios Toussas (H-0870/08)
 Vec: Návrhy, ktoré budú mať ničivý vplyv na zamestnancov obchodov a samostatne zárobkovo činné osoby
 

Grécka vláda, ustupujúc pred neustálym tlakom nadnárodných maloobchodníkov usilujúcich sa o upevnenie pozície na trhu, tlačí na zavedenie nedeľného predaja, kroku, ktorý znemožní malým podnikom a samostatne zárobkovo činným osobám konkurovať a vytlačí ich z podnikania. Zároveň sa veľké nadnárodné spoločnosti usilujú o širšiu dereguláciu otváracích hodín. Zavedenie nedeľného predaja spoločne s už deregulovanými úpravami vzťahujúcimi sa k otváracím hodinám dajú týmto spoločnostiam neobmedzenú slobodu k ďalšiemu využívaniu zamestnancov a k ďalšiemu zasahovaniu do minimálneho množstva voľného času, ktorý môžu venovať oddychu, sociálnym aktivitám a osobnému životu.

Súhlasí Komisia s navrhovaným predĺžením otváracích hodín a narušením práva na nedeľný oddych, ktorý zamestnanci získali? Nemyslí si, že takýto krok poslúži k posilneniu pozície, ktorú majú nadnárodné spoločnosti na trhu, zatiaľ čo to bude mať zničujúci vplyv na tisíce zamestnancov, vytlačí samostatne zárobkovo činné osoby z podnikania a vyústi do zatvorenia tisícov malých podnikov?

 
  
 

(EN) Komisia pripomína, že smernica o pracovnom čase(1) zaručuje právo na minimálny týždenný odpočinok všetkým pracujúcim(2) v Európskom spoločenstve. Na základe smernice musia všetky členské štáty zaručiť, že za každé sedemdňové obdobie má každý zamestnanec právo na minimálne 24 hodín neprerušeného odpočinku.

Avšak pracovné právo Spoločenstva nepredpisuje, že minimálny týždenný odpočinok sa musí čerpať v nedeľu. Smernica(3) pôvodne obsahovala vetu, podľa ktorej čas týždenného odpočinku v zásade zahŕňa nedeľu. V svojom rozsudku v prípade C-84/94(4) však Súdny dvor vetu zrušil. Poukázal na to, že smernica o pracovnom čase bola prijatá ako smernica pre zdravie a bezpečnosť a trval na tom, že zahrnutím ustanovení o nedeli Rada konala mimo svojich právomocí, pretože „nedokázala vysvetliť, prečo je nedeľa ako deň týždenného odpočinku viac spojená so zdravím a bezpečnosťou pracujúcich ako ktorýkoľvek iný deň v týždni.

Toto nebráni členským štátom pri tvorbe právnych predpisov o tomto bode. Vnútroštátne predpisy mnohých členských štátov(5) v praxi zaisťujú, že týždenný odpočinok v princípe zahŕňa nedeľu, aj keď výnimky z tohto princípu môžu byť povolené.

Čo sa týka maloobchodného podnikania, ako vážený pán poslanec naznačil vo svojej otázke, malé súkromne vlastnené obchody už môžu byť otvorené v nedeľu. Takto sa obmedzenia vzťahujúce sa na nedeľný predaj týkajú iba supermarketov a veľkých obchodov. Popritom existujú výnimky ponúknuté obchodom, ktoré sa nachádzajú v turistických oblastiach. Komisia nemá žiadne dôkazy o tom, že nedeľný predaj vedie k zániku malých, nezávislých obchodov. V skutočnosti to dokazuje domnienku, že jedinou šancou pre takéto obchody je mať otvorené v nedeľu, keď majú väčší konkurenti zatvorené, keďže by to znamenalo, že malé obchody sú v podstate neefektívne a preto o ne kupujúci nemajú záujem, proti čomu by Komisia protestovala. Komisia preskúma tento problém vo svojom oznámení o monitorovaní maloobchodného trhu, ktoré má byť prijaté v novembri 2009.

 
 

(1)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, Ú. v. ES L 299, 18.11.2003.
(2)Smernica o pracovnom čase sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby.
(3)Smernica Rady 93/104/ES z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, Ú.v. ES L 307, 13.12.1993. Táto smernica bola konsolidovaná a zrušená smernicou 2003/88/ES.
(4)Prípad C-84/94 Spojené kráľovstvo proti Rade Európskej únie [1996] ECR I-5755, odsek 37.
(5)Napríklad Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko.

 

Otázka č. 80, ktorú predkladá Proinsias De Rossa (H-0871/08)
 Vec: Odletový letiskový poplatok
 

Môže Komisia naznačiť, či je presvedčená o tom, že odletový letiskový poplatok uvedený v rozpočte írskej vlády z októbra 2008, konkrétne poplatok 2 EUR za lety kratšie ako 300 kilometrov a poplatok 10 EUR za lety dlhšie ako 300 kilometrov, je v súlade so Zmluvou o EÚ? Predniesla Komisia tieto nové poplatky írskym úradom, a ak áno, aká bola ich odpoveď? Aké kroky podnikne Komisia, ak príde k záveru, že tieto poplatky sú nezlučiteľné so Zmluvou o EÚ?

 
  
 

(EN) Komisia sa spojí s írskymi úradmi, aby získala viac informácií o poplatkoch za leteckú dopravu.

Z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, pochopila, že tento poplatok je vyberaný od cestujúcich odlietajúcich z letísk v Írsku. Poplatok rozlišuje kratšie a dlhšie lety na základe kritéria vzdialenosti. Vyššia suma poplatku, 10 EUR, sa vzťahuje na cestujúcich odlietajúcich do vzdialenosti viac ako 300 kilometrov a 2 EUR na cestujúcich pri letoch do vzdialenosti menej ako 300 kilometrov.

Všetky ďalšie kroky Komisie budú závisieť od posúdenia odpovede od írskych úradov a od toho, či niektoré aspekty poplatku porušujú právo Spoločenstva.

 

Otázka č. 82, ktorú predkladá Laima Liucija Andrikienė (H-0876/08)
 Vec: Situácia a perspektívy východnej Európy v kontexte finančnej krízy
 

Zraniteľnosť východnej Európy vzhľadom na finančnú krízu spôsobuje obavy politických činiteľov EÚ. Vedúci predstavitelia východoeurópskych štátov cítia, že ich hospodárstvo je zraniteľnejšie ako v prípade ich západných partnerov. Aké najdôležitejšie ohrozenie môže Komisia zdôrazniť pre štáty východnej Európy, predovšetkým pre pobaltské štáty, v tejto finančnej kríze? Aké vyhliadky vidí Komisia pre štáty východnej Európy, predovšetkým pre pobaltské štáty v blízkej budúcnosti (2009 – 2010) a z dlhodobejšej perspektívy? Môže Komisia informovať podrobnejšie o svojom oznámení „Od finančnej krízy k obnove“ z hľadiska situácie v štátoch východnej Európy?

 
  
 

(EN) Názor Komisie na perspektívy pre krajiny východnej Európy a pobaltské štáty pre obdobie 2009 – 2010 boli stanovené v jesennej prognóze jej útvarov publikovanej 3. novembra. Prognóza je založená na predpoklade, že fungovanie finančných trhov bude v nasledujúcich mesiacoch obnovené iba postupne a že negatívne účinky krízy na finančný sektor a na širšiu ekonomiku budú pretrvávať počas obdobia 2009 – 2010.

Ekonomiky strednej a východnej Európy sú viditeľne postihnuté svetovým finančným chaosom. Očakáva sa však, že stredoeurópske ekonomiky zaznamenajú v rokoch 2009 a 2010 priaznivejší rast ako EÚ-15, zatiaľ čo u pobaltských štátov sa predpokladá prudký obrat v porovnaní s vysokým stupňom rastu, ktorý zažili v predchádzajúcich rokoch. Toto je výsledkom nevyhnutnej nápravy nasledujúcej po období značného prehriatia, ktorá je ďalej zosilňovaná negatívnym vplyvom svetovej finančnej krízy.

Fáza boomu pobaltských štátov bola spojená so značným prílivom financií z priamych zahraničných investícií (PZI) a iných foriem financovania. Veľká časť týchto financií bola vložená do netrhového sektora. Z rozpočtového hľadiska príjmy z neočakávaných výnosov spolu s prudko rastúcou ekonomikou boli z veľkej časti nasmerované do vyšších výdavkov v prostredí, kde by fiškálna politika mala byť na druhej strane reštriktívnejšia, a tak poskytovať vhodné signály účastníkom trhu. Úroveň obchodu a spotrebiteľskej dôvery padli na najnižšiu úroveň za desať rokov, zatiaľ čo politickí činitelia majú malý fiškálny priestor čeliť nepriaznivým vplyvom poklesu.

Komisia prispela k prebiehajúcej diskusii o tom, ako najlepšie reagovať na súčasnú krízu a jej dôsledky vo svojom oznámení „Od finančnej krízy k obnove: Európsky rámec pre činnosť“ vydanom 29. októbra. Komisia navrhne 26. novembra podrobnejšiu verziu rámca obnovy EÚ v rámci Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Tento rámec spojí sériu cielených krátkodobých iniciatív navrhnutých tak, aby pomohli čeliť nepriaznivým účinkom na širšie hospodárstvo, a zmení strednodobé a dlhodobé opatrenia Lisabonskej stratégie tak, aby zohľadňovali krízu. Na základe tohto rámca budú v decembri navrhnuté opatrenia vypracované na mieru pre jednotlivé krajiny.

 

Otázka č. 83, ktorú predkladá Ona Juknevičienė (H-0877/08)
 Vec: Súlad zákona o jadrovej energii so smernicou 2003/54/ES
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu o jadrovej energii Litovskej republiky prijaté 1. februára 2008 vytvorili predpoklady na založenie novej energetickej holdingovej spoločnosti „Litovská elektrárenská organizácia“ (LEO). Spoločnosť LEO bude zodpovedná za výrobu elektrickej energie krajiny a za prenosové a distribučné siete.

Komisia požiadala vládu Litovskej republiky o poskytnutie detailnejších informácií k rôznym aspektom založenia spoločnosti LEO. Požadovala Komisia, aby vláda Litovskej republiky zosúladila ustanovenia zákona o jadrovej energii so smernicou 2003/54/ES(1) a určila časový rámec pre tento proces? Pokiaľ nie, prečo tak neurobila?

Dokončila Komisia analýzu privatizácie a znárodnenia spoločnosti VST, verejnej spoločnosti s ručením obmedzeným? Pokiaľ áno, kedy budú závery Komisie k dispozícií?

Kedy hodlá Komisia odpovedať na sťažnosť, ktorú som predložila GR pre hospodársku súťaž dňa 6. júna 2008 vo veci možného poskytnutia nezákonnej štátnej pomoci (prípad CP 148/2008) v súvislosti so založením spoločnosti LEO?

 
  
 

(EN) Po prijatí sťažnosti, v ktorej sa uvádzajú možné porušenia ustanovení Zmluvy o ES o štátnej pomoci, Komisia predložila túto sťažnosť na vyjadrenie dotknutému členskému štátu v súlade so svojimi procedurálnymi pravidlami a položila mu v tejto veci otázky. Komisia teda vedie predbežné vyšetrovanie vo veci štátnej pomoci týkajúce sa podmienok, za ktorých bola založená nová energetická holdingová spoločnosť „Litovská elektrárenská organizácia“ LEO.

Akékoľvek vnútroštátne opatrenie, ktorým sa transponujú ustanovenia smernice 2003/54/ES(2) do vnútroštátnych právnych predpisov, musí byť oznámené Komisii. V tomto konkrétnom prípade je príslušným ustanovením článok 6 smernice 2003/54/ES týkajúci sa povoľovacieho konania pre nové výrobné kapacity. Ustanovenia článku 6 smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou sú transponované do vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom zákona Litovskej republiky o elektrickej energii z 20. júla 2000, právny akt č. VIII – 1881 od 10. júla 2004, článok 14 v tomto prípade. Litva neoznámila Komisii žiadne iné vnútroštátne opatrenie, ktoré by pozmeňovalo alebo doplňovalo transpozíciu ustanovení článku 6 smernice 2003/54/ES do vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia je však informovaná o novele zákona o jadrovej energii z 1. februára 2008, právny akt č. X – 1231, a v súčasnosti posudzuje jej súlad s existujúcimi právnymi predpismi v oblasti energetiky.

Komisia ešte nedokončila analýzu privatizácie a znárodnenia verejnej spoločnosti s ručením obmedzeným VST, ktoré sú predmetom nasledujúcej sťažnosti vo veci štátnej pomoci.

Pokiaľ ide o sťažnosť vo veci štátnej pomoci, ktorú vážená pani poslankyňa predložila 6. júna 2008 a ktorá sa týka možného poskytnutia nezákonnej štátnej pomoci v súvislosti so založením skupiny LEO, litovské úrady poskytli Komisii ďalšie informácie na konci októbra 2008. Tieto informácie spolu s údajmi odovzdanými litovskými úradmi v druhej polovici septembra 2008 v odpovedi na odoslanie sťažnosti Komisiou sú v súčasnosti predmetom posudzovania.

Komisia bude musieť v rámci svojej analýzy určiť, či sú teraz k dispozícii všetky informácie potrebné pre zaujatie stanoviska k tejto sťažnosti. Pokiaľ nie, Komisia položí dotknutému členskému štátu ďalšie otázky.

Po dokončení analýzy predloženej sťažnosti Komisia rozhodne o ďalších procedurálnych krokoch a bude informovať sťažovateľku v primeranom čase.

 
 

(1) Ú. v. ES L 176, 15.7.2003, s. 37.
(2)Ú. v. ES L 176, 15.7.2003

 

Otázka č. 84, ktorú predkladá Jan Mulder (H-0878/08)
 Vec: Schvaľovací postup geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a politika nulovej tolerancie voči nepovoleným GMO a ich hospodárske dôsledky
 

Počas diskusie Komisie o GMO dňa 7. mája 2008 bolo potvrdené, že je potrebné nájsť „technické riešenie“ problému prítomnosti stopového množstva nepovolených GMO „v čo najkratšom čase a najneskôr do leta 2008“. V októbri 2007 však pani komisárka Vassiliou a predstavitelia GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa navrhli, že urýchlenie schvaľovacieho postupu nových GMO by bolo praktickejším spôsobom riešenia problému časovo nesúladného schvaľovania ako opätovné otvorenie právnych predpisov týkajúcich sa politiky nulovej tolerancie.

Ako zapadajú návrhy pani komisárky Vassiliouovej do úlohy vytvorenia „technického riešenia“, ktorá bola stanovená počas diskusie Komisie 7. mája 2008?

Aký rýchly bude zrýchlený postup schvaľovania nových GMO? Je Komisia schopná garantovať, že navrhované zrýchlenie schvaľovacieho postupu nových geneticky modifikovaných organizmov zabráni akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu hospodárskej situácie chovateľov dobytka v EÚ vyplývajúceho z oneskorení schvaľovania nových geneticky modifikovaných organizmov v EÚ?

 
  
 

(EN) Komisia si plne uvedomuje hospodárske dôsledky možnej prítomnosti nepovolených GMO v dovážaných krmivách.

Z tohto dôvodu kolégium komisárov v máji vydalo pokyn útvarom Komisie, aby našli technické riešenie problému prítomnosti stopového množstva nepovolených GMO.

V období po diskusii kolégia komisárov sa útvary Komisie venovali intenzívnej a konštruktívnej analýze situácie. Ich zámer bol a stále je veľmi jasný: zistiť fakty, ako aj nájsť prístup, ktorý by súčasne zabezpečil dostatočné zdroje kŕmnych komodít a rešpektovanie politiky nulovej tolerancie nepovolených GMO, ktorú stanovujú právne predpisy EÚ.

Pred definovaním technického opatrenia schopného splniť tieto podmienky je potrebné zvážiť rôzne technické a právne aspekty. Útvary Komisie čoskoro ukončia svoju prácu technického charakteru, čo Komisii umožní predložiť návrh textu.

Skúsenosti konkrétne ukázali, že kombinácia časovo nesúladného schvaľovania s protichodnými prístupmi ku kontrole prítomnosti nepovolených GMO prináša klímu neistoty pre obchodníkov v EÚ, a teda možné narušenie obchodu. Technické opatrenie pre harmonizáciu kontrol by mohlo riešiť problém stopového množstva zatiaľ nepovolených GMO, a teda znižovať vplyv časovo nesúladného udeľovania povolení na dovoz krmív počas začiatočnej fázy komercializácie nových geneticky modifikovaných plodín v tretích krajinách. Toto opatrenie by sa netýkalo možnej kontaminácie spôsobenej rozšírenou komerčnou kultiváciou geneticky modifikovanej plodiny, ktorej pestovanie v EÚ ešte nie je povolené.

Medzi kľúčové faktory patrí rozdiel v dĺžke trvania postupu schvaľovania GMO v tretích krajinách a v EÚ v spojení s nedostatkom vhodných mechanizmov oddeľovania vo vyvážajúcich krajinách a s globálnymi marketingovými stratégiami, ktoré uplatňujú priemyselné odvetvia zaoberajúce sa výrobou osív.

Je potrebné takisto pripomenúť úsilie Komisie (rýchlo) spracovať povolenia nových geneticky modifikovaných plodín (ako kukurica GA 21 a sójové bôby Liberty Link a Roundup Ready2), ktoré už boli schválené v tretích krajinách, s cieľom zabrániť narušeniu obchodovania v priemyselnom odvetví krmív a hospodárskych zvierat v EÚ.

Diskusie s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) už navyše priniesli skrátenie dĺžky trvania schvaľovacieho postupu bez toho, aby došlo k zníženiu kvality vedeckého posudzovania zo strany EFSA. Skrátenie prípravnej fázy kontroly úplnosti žiadostí v hodnoteniach vypracovaných EFSA je toho príkladom. Budúce prijatie nariadenia Komisie s usmerneniami pre požiadavky na vedecké posudzovanie žiadostí o povolenie GMO by malo ešte viac prispieť k skráteniu trvania schvaľovacieho