Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2669(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hlasování :

Přijaté texty :


Rozpravy
Středa, 3. prosince 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

16. Opatření zaměřená na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy “Small Business Act” pro Evropu (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem na programu je rozprava k otázce k ústnímu zodpovězení pro Radu týkající se opatření zaměřených na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy “Small Business Act” pro Evropu, kterou položili Nicole Fontaineová a Giles Chichester, jménem skupiny PPE-DE, a Edit Herczogová, jménem skupiny PSE (O-0113/2008 – B6-0485/2008).

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, autorka. Pane předsedající, my všichni zde v Parlamentu vítáme výsledek dosažený po pěti letech Komisí, zejména panem Verheugenem, spolu s Evropským parlamentem a evropskými podniky: náš výsledek zaměřený na změnu našeho přístupu k evropským podnikům, výsledek, který má nyní jméno – zásada „Zelenou malým a středním podnikům” zakotvená v iniciativě Small Business Act. Tuto iniciativu musíme dále rozpracovat.

Nynější hospodářská krize jen zvýrazňuje potřebu přijmout Small Business Act v co nejkratší době. 23 miliony evropských podniků a dvě třetiny evropských zaměstnanců, o kterých je zde řeč, potřebují dostat jednoznačnou zprávu o tom, že změna v našem legislativním přístupu k zásadě „Zelenou malým a středním podnikům” je reálným základem pro naši budoucí práci a naše chování.

Vůbec prvním signálem, který vysíláme, je testování „malých MSP”. A právě proto, že je zapotřebí jednoznačná zpráva, nás velice mrzí, že Rada neschválila, aby ustanovení zakotvená v Small Business Act měly závaznou povahu.

Skutečně doufáme, že se příští týden v Evropské radě k této otázce vrátíte a že předsedové vlád členských států rozhodnou o závazné povaze tohoto Small Business Act. Avšak vítáme rozhodnutí Rady o prioritních opatřeních. Myslíme si, že je velmi důležité dát zelenou malým a středním podnikům, aby měly lepší přístup k financím; je velmi důležité dát zelenou malým a středním podnikům, aby se jim zjednodušilo regulační prostředí; a je velmi důležité dát zelenou malým a středním podnikům, aby se jim usnadnil přístup na trh.

Žádáme Komisi a Radu, aby postupovaly společně. Je nutná evropštější odpověď. Odpovědi vycházející z více zemí mohou být velmi účinné, ale mohou vést spíše k různoběžnosti než k soudržnosti, kterou si přejeme v rámci evropské myšlenky. Je proto mimořádně důležité, aby Komise s využitím lisabonské hodnotící zprávy zlepšila postupy pro roční hlášení členských zemí, a táži se Rady, zda je připravena to učinit.

Evropští občané, podnikatelé a zaměstnanci potřebují myšlenky, ale potřebují víc. Potřebují inovaci našich postupů, ale to nebude stačit. Potřebují opatření, ale ani ta nebudou stačit. Potřebujeme dodávky založené na našich myšlenkách, inovaci a opatřeních. Dejte se prosím do toho. Parlament vás v tom podpoří.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Fontaine, autorka. – (FR) Pane předsedající, pane Jouyete, pane Verheugene, dámy a pánové, naše skupina důrazně podporuje návrh Small Business Act, který nám Komise předložila letos v červnu.

Pravda, od roku 2000 byly podniknuty iniciativy ve prospěch malých a středních podniků (MSP) – napadá mě zejména skvělá práce, kterou odvedla paní Vlastová při přípravě Charty pro malé podniky –, iniciativy, které byly přivítány, ale shledány nedostatečnými, protože až příliš často zůstává jen u zbožných přání.

Dnes musíme jít dál. Závažná hospodářská krize, kterou prožíváme v našich zemích, se zvlášť zhoubnými důsledky pro MSP, nám dává ostruhy tam, kde bylo zapotřebí povzbuzení. Z tohoto pohledu je Small Business Act součástí nového, jednoznačně proaktivního přístupu.

Za několik málo týdnů se budeme zabývat zprávou paní Herczogové ke sdělení Komise, ale dnes jsme se v této otázce k ústnímu zodpovězení rozhodli obrátit se na Radu.

Pane Jouyete, se zájmem jsme zaznamenali závěry, jež včera přijala Rada ve složení pro konkurenceschopnost, a chtěli bychom vědět, zda Evropská rada na svém zasedání 11.–12. prosince skutečně tyto závěry předloží a zda bude prosazovat, aby obecná řídící zásada „Zelenou malým a středním podnikům” byla urychleně převedena do právního řádu členských států.

Doufáme, že Rada bude postupovat na základě akčního plánu, který je k návrhu přiložen spolu s praktickými opatřeními. V této souvislosti a v rámci krátké doby, která mi byla udělena, chci zdůraznit tři oblasti, ve kterých potřebujeme silné vedení:

Za prvé, systematické posuzování dopadů a pravidelné vyhodnocování stavu Small Business Act v členských státech monitorované Evropským parlamentem. Za druhé, přístup k veřejným zakázkám. Etický kodex nemá závaznou platnost; musíme mít společně větší představivost, musíme být vynalézavější a navrhovat vhodná a praktická opatření, jež skutečně otevřou malým a středním podnikům přístup k těmto zakázkám. A konečně, přístup k financování, který je za nynější situace ještě důležitější než kdy předtím.

Vaše návrhy jsou rozumné, pane Jouyete, měla by do nich být začleněna také podpora nabídky. Času není nazbyt. Ujistěte nás prosím o záměrech Rady.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úřadující předseda Rady.(FR) Pane předsedající, pane McMillane, pane Verheugene, vážení poslanci, jak jste již, dámy a pánové, podotkli, Rada v pondělí přijala závěry k iniciativě Small Business Act pro Evropu, kterou navrhla Komise. Tento Small Business Act představuje silný politický závazek vůči 23 milionům malých a středních podniků. Jak zdůraznila paní Fontaineová, je to také důležitá odpověď na hospodářskou krizi, kterou jsme nyní postiženi. Proto jsem spolu s panem Novellim, který se omlouvá, že zde nemůže být s námi, přesvědčen, a chci o tom znovu ujistit paní Fontaineovou a paní Herczogovou, že Evropská rada vyjádří cílům tohoto Small Business Act důraznou politickou podporu.

Jak jste zdůraznili, Small Business Act nemůže vyřešit všechny stávající hospodářské problémy, ale měl by zajistit, aby byla podniknuta zásadní opatření s cílem čelit finanční krizi a následnému hospodářskému poklesu. Proto jsme v pondělí přijali také akční plán, který zavazuje členské státy, aby tato naléhavá opatření realizovaly. Tato iniciativa je velmi významná, a francouzské předsednictví je tímto velice smysluplným plánem zvlášť potěšeno. Paní Fontaineová dobře charakterizovala důrazná doporučení, jež obsahuje.

V první řadě se musíme zabývat problémem financování malých a středních podniků. Z tohoto hlediska musíme ocenit úsilí Evropské investiční banky, která hodlá v letech 2008–2011 uvolnit 30 miliard EUR. Mimoto však musíme také zajistit, že bude proveden přezkum poslední směrnice o platbách za účelem zmírnění problémů s financováním činnosti podniků. V Small Business Act a v akčním plánu se navrhuje zajistit, aby platby pro SMP byly prováděny ve lhůtě nepřesahující třicet dní. Nevím, zda tohoto cíle dosáhneme, ale jsem přesvědčen, že to je směr, kterým bychom měli postupovat. Snížení objemu plateb po splatnosti znamená zlepšení finančních toků pro MSP v době, kdy každý čtvrtý případ platební neschopnosti v Evropě je důsledkem druhotné platební neschopnosti.

Dalším důležitým faktorem je posílení trhu rizikového kapitálu. Máme v plánu vytvořit evropský mechanismus pro rizikový kapitál, a také dosáhnout uznání fondů rizikového kapitálu ze strany členských států.

Další naší prioritou, na kterou jste, dámy a pánové, poukázali, je zjednodušení. Malé a střední podniky trpí ještě víc než velké podniky byrokracií a různými administrativními úkoly, jejichž splnění je od nich vyžadováno. Proto skutečně musíme provádět a uplatňovat zásadu „Zelenou malým a středním podnikům”, jež spočívá v zohlednění zájmů MSP v právním řádu celé Unie.

Doufáme také, že zavedeme testování MSP, a mohu vás ujistit, že ke každému textu Společenství, který se týká MSP, budou prováděna a zveřejňována posouzení dopadů, a bylo by žádoucí, aby členské státy postupovaly stejně. Navíc usilujeme o to, aby od MSP nebyly několikrát vyžadovány stále tytéž informace – jinými slovy, budeme se snažit dělat vše jedním krokem.

Pokud jde o financování a zjednodušení, existuje více významných opatření. MSP musí být schopny plně využívat jednotného trhu, a zejména možností vývozu. Proto také přijetí statutu evropské firmy umožní MSP, aby cestou vytváření poboček na různých evropských trzích mohly tohoto trhu lépe využívat.

V reakci na otázky, které jí byly položeny, a s ohledem na požadavek, s nímž se na Evropskou radu obrátila Rada ve složení pro konkurenceschopnost, se Rada na nejvyšší úrovni a Komise zavázaly, že budou plnění tohoto akčního plánu důsledně monitorovat, zejména v souvislosti s reformními programy jednotlivých zemí, jež doprovázejí lisabonský proces.

Máme skutečně velkou radost z nového impulsu, který do této práce vnesl akční plán z minulého pondělí. Rada je přesvědčena, že politika v oblasti MSP je jednou z nejdůležitějších oblastí našeho společného boje proti hospodářské krizi a za rychlou obnovu hospodářství Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise. (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, na počátku krize – a my jsme na počátku krize – se otázka budoucnosti našich malých a středních podniků v Evropě stala ještě důležitější. Měli bychom si totiž zcela jasně uvědomit jednu věc: důsledky této krize pro malé a střední podniky budou horší než pro velké podniky jednoduše proto, že menší podniky nemají vlastní kapitál, který by jim umožňoval překonat déletrvající hubené období.

To tedy znamená, že je mimořádně důležité, aby signál vysílaný malým a středním podnikům v Evropě byl silný a jasný. Jsem proto velmi vděčný panu Jouyetovi a francouzskému předsednictví za velkorysou podporu, již iniciativě Small Business Act poskytli, a děkuji paní Herczogové a paní Fontaineové, že se iniciativně zasadily, aby to zde mohlo být dnes projednáno.

Je to důležité, protože Evropská rada, která se bude konat příští týden, je očekávána s velkým vzrušením. Lid Evropy bude příští týden hledět na hlavy států a předsedy vlád a bude očekávat, že dostane odpověď, odpověď na otázky, „jak překonáme tuto krizi, jak si zachováme svou prosperitu, jak si zachováme svá pracovní místa, jak si zachováme své zabezpečení?” Do Bruselu budou hledět i 23 miliony malých a středních podniků a budou od hlav států a předsedů vlád očekávat odpověď. Proto jsem tak rád, že pan Jouyet právě řekl, že podpora ze strany Evropské rady bude silná a jasná. A oba se nepochybně shodujeme na tom, že to znamená, že v závěrech jistě najdeme k tomuto tématu víc než několik málo slov. Z toho mám velkou radost.

Popravdě řečeno, také tato politika je na samém počátku. Evropský parlament zde bude mít velmi významné slovo. Protože i zde platí, že slova jsou jedna věc, ale co se počítá, jsou činy. A opatření pro malé a střední podniky se v první řadě provádějí na úrovni jednotlivých států, na regionální úrovni a dokonce i na místní úrovni. Musíme zajistit, aby zásady, jež v Evropě vyznáváme, byly v členských státech a ve všech našich regionech uváděny do života.

Malé a střední podniky nejsou prosebníky, ale jsou jádrem našeho evropského hospodářství. Jedině tehdy, poskytneme-li jim rámcové podmínky, jež nyní potřebují, budou schopny plnit svou úlohu v našem evropském hospodářství.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, vzhledem k významu malých podniků v hospodářství z hlediska zaměstnanost a tvorby pracovních míst, podnikavosti a vytváření bohatství, inovace, nových výrobků a nových služeb, je nyní velmi dobrý čas pro to, abychom něco udělali pro podporu jejich úsilí v obtížných dobách. Na úrovni EU existuje tendence rozplývat se nad potenciálem a výsledky MSP. Bylo by ovšem dost obtížné zaujímat k nim záporný postoj. Naléhavost této otázky a návrh usnesení nás však nutí, abychom opustili sféru rétoriky a vystoupili s konkrétními činy.

Jednou ze stanovených priorit je potřeba lepšího přístupu k financování pro MSP. To je stálá bolest, protože se jedná o dlouhotrvající problém. Přesto nyní, za finanční krize, kdy omezování úvěrů postihuje všechny podniky, to jistě musí být horší pro MSP, které, pokud jde o objednávky a platby, bývají většinou až na konci potravinového řetězce. Takže důrazně podporuji výzvu k tomu, aby se finance a úvěry staly dostupnějšími. Je otázkou, jak budou reagovat banky.

Na základě mé vlastní zkušenosti s prací v malém podniku, a poté i s jeho řízením, je velmi obtížné definovat formy pomoci a podpory, jež mohou pomoci všem MSP, protože jsou tak různorodé. Mám pocit, že nejlepší pomocí je přístup k informacím, a domnívám se, že internet přinesl v tomto směru od doby mých podnikatelských aktivit obrovskou změnu.

Druhou nejlepší věcí je nechat člověka, aby mohl vést podnik podle svého. Takže na jedné straně uznávám, že není možné obejít se zcela bez regulace, zároveň také prioritně podporuji lepší regulaci, v neposlední řadě protože to je něco, co zákonodárci a vlády mohou udělat. Podporuji výzvu k zapojení jak Komise, tak členských států.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, pro můj region jsou malé podniky životně důležité. Podniky ve West Midlands zásadu „Zelenou malým a středním podnikům” uvítají. Nynější finanční krize však způsobila mnoha malým podnikům velké potíže. Jak jsme již slyšeli, potýkají se s otázkami finančních toků a nesplácení dluhů a nemohou se dostat k úvěru. Poslední údaje o platební neschopnosti v mém regionu ukazují, že za poslední tři měsíce přišlo na mizinu 500 podniků. Proto financování z EIB vítám.

Nemyslím si však, že návrhy jdou zatím dostatečně daleko, pokud jde o jejich závaznou povahu – což by mohlo sektoru MSP skutečně pomoci. Má otázka pro Radu tedy zní: jak to hodláte příští týden řešit? Slyšela jsem, co prohlásila Rada ve složení pro konkurenceschopnost, ale je důležité, že nebudou-li návrhy závazné povahy, ve skutečnosti malým podnikům právě teď nepomohou; neusnadní jim přístup na trh ani  přístup k financím.

Už dlouhá léta se myslím říká, že je velmi důležité, aby Rada jasně vyhlásila, že hodlá snižovat administrativní zátěž. Malé podniky čekají značné náklady. Zatímco velké podniky vydávají na každého zaměstnance 1 EUR, malý podnik může vydávat na každého až 10 EUR.

A nakonec bych dodal ještě jednu věc. Je velmi důležité řešit finanční krize, ale zároveň je třeba udělat právě teď víc pro MSP, protože ony jsou reálnou ekonomikou.

 
  
MPphoto
 

  Šarūnas Birutis, jménem skupiny ALDE. – (LT) Malé a střední podniky jsou DNA našeho hospodářství; je nutné je podporovat a současně posilovat konkurenceschopnost a úroveň zaměstnanosti v Evropě. Small Business Act je iniciativa, která dnes potřebuje podporu všech politických stran. Je to důležitý příspěvek evropským malým a středním podnikům vzhledem k nynější finanční a hospodářské krizi.

Máme před sebou návrh usnesení, jež vyjadřuje obavy Evropského parlamentu a obsahuje závazky pro Radu.

Musíme usilovat o účinné uskutečňování iniciativy Small Business Act ve všech členských státech. To vyžaduje, aby byla začleněna do akčních plánů a právních předpisů jednotlivých zemí a aby byl v členských státech zaveden monitorovací systém pro plnění tohoto dokumentu.

Musíme přijmout další opatření, abychom zajistili, že Small Business Act nepotká smutný osud evropské Charty pro malé podniky. Musíme pochopit, že směrnice často zůstanou ležet na policích byrokratů v jednotlivých zemích a jejich žádoucího cíle není nakonec dosaženo:

daňových úlev a pobídek pro zakládání nových firem, mikroúvěrů, záruk úvěrů, rizikového kapitálu, poskytování bezplatných informací a bezplatného poradenství, trvalého posilování podnikatelského image a prestiže podnikatele atd.

Účel posvětí prostředky; vyžaduje však úsilí a odvahu. Nepochybuji o tom, že provádění Small Business Act v rámci celého Společenství pomůže zabránit hospodářskému a společenskému poklesu v Evropě a pomůže zmírnit následky finanční krize.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Především bych chtěla ocenit francouzské předsednictví za rychlost při vypracování správných závěrů z tohoto Small Business Act, takže skutečně bude možné uvést věci do pohybu. My v tomto parlamentu jsme na to okamžitě reagovali změnou svého jednacího postupu. Koneckonců za této hospodářské krize musíme opravdu udělat všechno pro MSP v Evropě, neboť právě ony jsou pravým smyslem existence iniciativy Small Business Act.

Musíme mnohem lépe využívat potenciálu podnikatelů v Evropě. Dnes bych chtěla obrátit vaši pozornost zejména na podnikání žen, neboť je zde podivný paradox: Ženy jsou na tom mnohem lépe. Je daleko menší pravděpodobnost, alespoň údaje tak naznačují, že podnikající ženy zbankrotují.

Nehledě na to je pro podnikající ženy mnohem obtížnější dostat se k úvěru, aby mohly začít podnikat. To se musí usnadnit, protože to zoufale potřebujeme. Znamená to, že podnikající ženy musí získat lepší přístup k financování a k existujícím fondům.

Také mikroúvěr je velmi důležitým prostředkem ke zlepšení hospodářského postavení a nezávislosti žen, v neposlední řadě žen z  menšinových skupin. Za nynější úvěrové krize, kdy se banky zdráhají poskytovat úvěry, je to mnohem obtížnější, a to je další důvod, proč je důležité, aby byly k dispozici záruky Evropské investiční banky, právě pro mikroúvěry a pro podnikající ženy.

Je důležité, aby ženy mohly nastartovat své malé podniky při efektivním skloubení práce s rodinou. To je také velmi důležité pro Skupinu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů. Vítám, že v závěrech Rady je již konkrétně zmíněno podnikání žen. Pokračujte v dobré práci, řekla bych.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Se zájmem očekáváme přijetí evropského právního rámce pro malé a střední podniky. Plán hospodářské obnovy EU otevře nové finanční zdroje pro financování malých a středních podniků.

Snižování administrativní zátěže, financování odborného výcviku a vytvoření Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsou opatřeními, jež pomohou uchránit pracovní místa a podpoří podnikání. Evropská investiční banka poskytne 30 miliard EUR na financování půjček požadovaných MSP. Mám však dojem, že tato částka není dostačující.

Myslím si, že v této krizové době musí být přijata tato naléhavá opatření: měly by být zjednodušeny postupy pro čerpání státní podpory; doba pro založení firmy by měla být zkrácena na tři dny; a měla by být zaručena maximálně 30denní splatnost pohledávek MSP u státních a veřejných institucí.

Vítám návrh Komise, aby bylo podpořeno použití elektronické fakturace, což je investice v odhadované výši 18 miliard EUR. Dále bude nutné rozvíjet konkurenceschopná seskupení sdružená kolem podniků investujících do výzkumu a vývoje nových technologií.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, pane Jouyete, pane Verheugene, všichni víme, že malé a střední podniky jsou páteří Evropské unie, protože zaměstnávají více než 70 % pracovníků v EU a představují 99 % evropských podniků.

Jak jsme již slyšeli, tyto miliony MSP mají nyní obavy a jsou ohroženy finanční krizí, která podkopává kupní sílu a důvěru domácností, a tím nepříznivě ovlivňuje nové objednávky. Běžné financování MSP je proto ohroženo, a musíme tedy podpořit jejich činnost tím, že zajistíme, že banky zaručí účinný přístup k nezbytným financím tak, aby MSP mohly dál podnikat.

To je podstatou závěrů zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost z 1. prosince, o nichž se zmiňoval pan Jouyet, a plánu obnovy přijatého evropskými ministry financí. Je velmi důležité, aby se potřeby MSP staly pro Unii stálou politickou prioritou, a já vítám akční plán pro podporu iniciativy Small Business Plan pro Evropu. Je výrazem přání zajistit uplatnění stěžejní zásady poskytnout nejvyšší prioritu malým podnikům, konkrétně evropským MSP.

Nicméně, jak uvedl komisař a jak se všichni shodujeme, Rada se musí spojit s ostatními evropskými institucemi, aby tato zásada mohla být převedena ve skutečnost; musíme přejít od slov k činům a uplatnit ji ve všech politikách a ve všech evropských programech.

Můžeme však říci,. že tento akční plán je reálnou odpovědí na naléhavost situace. Pane Jouyete, chtěla bych při této příležitosti vyslovit uznání francouzskému předsednictví za proaktivní přístup, který umožnil rychle přeměnit záměry v činy.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Juan Fraile Cantón (PSE). Pane předsedající, požádal jsem o slovo, abych poblahopřál Komisi k této iniciativě, která představuje velký pokrok v odstraňování byrokracie a dalších překážek, jimž každodenně musí čelit evropské malé a střední podniky (MSP).

Tento plán zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou MSP mají v evropském hospodářství. Jak již bylo poukázáno, nesmíme zapomínat, že v EU působí přibližně 23 miliony malých a středních podniků, jež vytvářejí 70 % pracovních míst a pokrývají všechny oblasti činnosti.

Akční plán zaměřený na snižování administrativní zátěže si klade za cíl snížit ji do roku 2012 o 25 %. Bohužel skutečnost je taková, že stávající právní řád představuje určitou administrativní zátěž, jejichž náklady se v roce 2006 odhadovaly na přibližně 3,5 % evropského HDP. Tento ambiciózní cíl je součástí širší politiky v oblasti podnikání, která je zaměřena na usnadnění přístupu našich MSP na jiné trhy, na zlepšení růstového potenciálu a povzbuzení podnikatelského ducha.

Pomáhat našim MSP v rozvoji podnikání za našimi vlastními hranicemi je výborná myšlenka. Společný postup pro zakládání podniků v EU jim navíc pomůže zřizovat pobočky v jiných členských státech EU a využívat příležitosti, jež nabízí jednotný trh.

Mým posledním bodem je to, že hlavním problémem pro naše MSP jsou nyní finance. Proto vítáme návrh Evropské investiční banky na diverzifikaci nástrojů podpory MSP, zjednodušení jejich využívání a rozšíření okruhu jejich působnosti.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Pane Jouyete, když paní Fontaineová pokládala svou otázku, Rada již odpovídala. To se nestává příliš často a stojí to za zmínku.

Skutečně, Rada ve složení pro konkurenceschopnost před 48 hodinami projednala a podpořila plán, který předložila Komise v červenci, zatímco náš parlament ho stále ještě zvažuje. Pro Radu za francouzského předsednictví je to nepopiratelný úspěch, a chtěl bych vám, pane Jouyete, poděkovat a vyslovit uznání za dobrou práci, kterou jste vy a vaši kolegové, zejména pan Novelli, odvedli.

Úspěch Rady je zvlášť pozoruhodný proto, že plán Komise znamenal, že k němu budete muset vypracovat ještě akční plán, který bude vycházet ze zásad v něm obsažených a stanoví cíle na příštích 3, 5 a 10 let.

Chápu to tak, že v praxi nyní musíme klást malé a střední podniky na první místo v každém právním předpisu a v každém opatření. Budeme tak postupovat v případě předpisu o evropském soukromém podniku, ve směrnici o opožděných platbách, doufám, že také v předpisu o snížení sazeb DPH a tak dále.

Chtěl bych však prostě říci, a tím bych uzavřel, že MSP především nesmíme uzavírat do ghett, jinými slovy, nařízení týkající se MSP, jež zavádíme, nesmí být natolik výlučná, aby je nakonec neznevýhodnila. Souhlasím s tím, co před chvílí řekla paní Vlastová. Je očividné, že za nynější situace, kdy tyto podniky tolik potřebují peníze, a získat finance je tak obtížné, nesmíme jejich jménem přijímat opatření, například snížení rezerv v účetní závěrce, jež jim sníží úvěry a tím je zbaví prostředků pro jejich činnost.

Malé a střední podniky totiž nejsou firmami nižšího řádu. Musí to být podniky jako každé jiné, životně důležité pro evropské hospodářství.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Pane předsedající, deklarovaným a konečným cílem iniciativy Small Business Act je uznat mimořádný význam malých a středních podniků a všemožně je podporovat při řešení problémů, jež mohou brzdit jejich růst.

Jak víte, malé podniky zaujímají v evropském hospodářském systému velmi důležité místo. Tuto neocenitelnou podporu při budování podniků, podnikatelského ducha v Evropě vyjadřuje zásada, kterou Komise zavedla: Zelenou malým a středním podnikům.

Kdo může mít něco proti tomu? Co to znamená? Tento ambiciózní plán se nyní týká 99 % všech podniků. V účetnictví se neobjevují dvě věci, které jsou pro každý podnik nejdůležitější: jeho dobrá pověst a lidé, kteří v něm pracují.

Proč jsem si vybrala citát z Henryho Forda? Abych řekla, že zatímco my chceme usnadnit život MSP, srdcem podniku zůstávají lidé, že Small Business Act musí také umožňovat posilování úlohy zaměstnanců při řízení těchto podniků. Small Business Act by ovšem měl vnést do těchto podnikům svěží vzduch tím, že povede k většímu uznání jejich postavení, lepšímu pochopení jejich tužeb a toho, že v žádném případě nesmíme připustit jakýsi „lehčí“ Small Business Act v pracovněprávní oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) V době finanční krize nestačí jen silná slova, musí následovat konkrétní činy. V této kritické chvíli musíme malým a  středním podnikům zajistit přístup k finančním prostředkům, aby mohly realizovat své inovativní činnosti zaměřené na zvyšování jejich technické vyspělosti, a tím i vlastní konkurenceschopnosti.

V této oblasti musíme posílit program mikroúvěrů a fond rizikového kapitálu. Je nutné vytvořit podmínky pro investice do technické infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace s propojením do malých a středních podniků. Proto vítám balíček 30 miliard EUR určených na půjčky pro malé a střední podniky, který byl dohodnutý na zasedání Rady ECOFIN.

V této době připravuji zprávu o nařízeních týkajících se uvádění stavebních výrobků na trh. Velmi intenzivně spolupracuji s malými a středními podniky a věřím, že se mi podaří připravit velmi dobrý právní předpis právě pro malé a střední podniky.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Malé a střední podniky musí dodržovat právní předpisy stejně jako všechny ostatní podniky, i když si zpravidla nemohou dovolit zaměstnávat právního poradce nebo vysoce kvalifikované finanční poradce. Přitom malé a střední podniky vytvářejí nejvíce pracovních míst. Proto je tak důležité toto odvětví podpořit zjednodušením předpisů, jež se ho týkají, nabídkou odborného vzdělávání a dalšími opatřeními. V době krize je zvlášť důležité usnadnit přístup k čerpání úvěrů. Snad by mohl pomoci Fond solidarity poskytnutím záruk za takové úvěry. Podporuji přijetí evropské Charty pro malé podniky a blahopřeji francouzskému předsednictví.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Pane předsedající, naléhavá podpora mikropodniků, malých a středních podniků vyžaduje podstatnou změnu politik, jež jsou uplatňovány s cílem vytvořit příznivé ovzduší zejména prostřednictvím zlepšování kupní síly obyvatelstva a především lepšího odměňování pracovníků.

Vyhlásit opatření a  otevřít úvěrové linie však nestačí. Tato podpora se musí skutečně dostat až k mikropodnikům, malým a středním podnikům a nesmí ji spolknout byrokraté. Nesmíme se spokojit s tím, že podpoříme jen několik středních podniků a zapomeneme na mikropodniky a malé podniky, kterým patří velmi důležité místo v hospodářských aktivitách a při zaměstnávání pracovníků, jejichž práva také musí být v celém tomto procesu zaručena.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Pane předsedající, název této otázky vypovídá o zlepšování prostředí pro MSP. Doporučoval bych, jestliže EU skutečně chce pomoci, aby místo ztrácení času předpověditelnou rétorikou zde bylo něco smysluplného a okamžitého, co by bylo možné realizovat. Proč bychom po dobu trvání této krize nemohli vyhlásit pro SME „regulační prázdniny”? Striktní dodržování regulačních předpisů EU je tak náročné, tak tíživé a tak nákladné, že brzdí výkonnost a prosperitu EU. Cena je neúnosná. Ročně jde do miliard. Díky „regulačním prázdninám” bychom rázem mohli ušetřit podnikům miliardy ročně a umožnili jejich růst.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, mám otázku pro komisaře Verheugena: je Komise připravena připravit právní základ pro rozpočtový rámec na rok 2009 a 2010? Má druhá otázka zní: bylo by možné upřednostnit akční plány, které se dnes vzhledem k finanční krizi stávají stále pravděpodobnějšími, také z důvodu existující potřeby podpory malých a středních podniků, protože právě nyní, v důsledku finanční krize, se tento Small Business Act stal zvlášť důležitým? Umíte si představit, že budeme schopni okamžitě zahájit akční program v této oblasti?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úřadující předseda Rady.(FR) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat všem vystupujícím, kteří v průběhu této rozpravy na jedné straně Small Business Act podpořili, a na druhé straně požadovali přísné a povinné monitorování. Chci také znovu ujistit ty, kdo požadovali zajistit, aby finanční podpora byla správně cílená na malé a střední podniky: půjde zajisté o pomoc z Evropské investiční banky.

Buďte ujištěni, že pokud jde o Evropskou radu, ministři předají tuto zprávu hlavám států a předsedům vlád, a my jako předsednictví se budeme zasazovat za co možná nejpřísnější uplatňování. Učiníme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili pro Small Business Act a jeho akční plán co nejjasnější politickou podporu na nejvyšší úrovni. Jak řekl pan Toubon, musíme si dát pozor, abychom zajistili, že konkrétní opatření a zjednodušené postupy nepovedou k oslabení záruk pro malé a střední podniky. To považuji za důležité.

A konečně, chci přitakat paní Wortmannové: chtěl bych jí říci, že jsem si velmi dobře vědom toho, že musíme podpořit podnikání žen; připomínám si to každý večer, nejen dnešní večer, protože moje manželka také řídí malý podnik. Proto si to velmi dobře uvědomuji, a můžete se spolehnout na předsednictví a na mne osobně, že zajistíme, aby za vašimi slovy následovaly činy, samozřejmě aniž by došlo k sebemenšímu střetu zájmů, říkám to zde zcela veřejně.

Chtěl bych vyjádřit srdečný dík panu Verheugenovi a všem lidem v Komisi za všechnu odvedenou práci – během tohoto předsednictví jsme dobře spolupracovali v zájmu malých a středních podniků – a vám poděkovat za účast v této rozpravě, a také paní Fontaineové za otázku, kterou položila, a zopakovat, že Evropský parlament bude napomáhat tomuto procesu i následným opatřením.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise. (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za velmi široký konsensus, který se projevil během této rozpravy nejen pokud jde o cíle naší politiky pro malé a střední podniky, ale i pokud jde o opatření, jež přijímáme k jejich dosažení.

Chtěl bych krátce reagovat na otázky, které zde zazněly. Pane Chichestere, Evropská investiční banka již reagovala pozitivně. Do roku 2011 se plánovalo poskytnout úvěry ve výši 15 miliard EUR, dnes je to 30 miliard, takže tato částka se již zdvojnásobila. Mimoto mají MSP v Evropské unii přirozeně k dispozici také další finanční nástroje, zejména v souvislosti se strukturálním fondem. Chci také poukázat na to, že všechny hlavní evropské projekty jsou koncipovány tak, aby malé a střední firmy k nim měly přístup přednostně.

Pokud jde o otázku snižování nákladů, s potěšením vás mohu informovat, že program pro snižování administrativní zátěže pro evropské podniky běží podle plánu. Nejbližší významné opatření bude nyní zahrnovat také návrh na zavedení e-fakturace, jak je to zde požadováno, což v praxi povede k roční úspoře u malých a středních podniků ve výši až 18 miliard EUR.

Pokud jde o návrh směrnice týkající se problému opožďování plateb, směrnice o opožděných platbách, její příprava již velmi pokročila, a tímto návrhem se bude moci zabývat ještě tento Parlament.

K poslední otázce pana Rübiga: Který výkonný orgán by to odmítl, když mu Parlament nabídne peníze? Obávám se však, že nám nenabízíte žádné peníze, nabízíte rozpočtovou linku, ve které je nula. Můžete-li nabídnout rozpočtovou linku s větším množstvím dodatečných finančních prostředků, prosím udělejte to, ale nedovedu si to dost dobře představit.

Proto věřím, že v této době má větší smysl optimalizovat programy a projekty, které již máme, tak, aby pomohly financovat Small Business Act. To se týká zejména programu pro konkurenceschopnost a inovace, za který odpovídám, ale i hlavního strukturálního fondu, a dokonce i programu rozvoje venkova, a dokonce i rámcového programu pro výzkum a vývoj. Celkově vidím velké možnosti pro využití těchto programů na podporu malých a středních podniků v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Na závěr této rozpravy jsem obdržel jeden návrh usnesení(1) na základě čl. 108 odst. 5 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 4. prosince ve 12:00 hod.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Zlepšování situace malých a středních podniků v Evropě a podpora Charty pro malé podniky jsou velmi významné pro rozvoj podnikání a hospodářství Evropské unie. Zvlášť proto, že malé a střední podniky zaměstnávají přes polovinu občanů Evropské unie a celkově tvoří 99 % všech podniků v Evropě. Mám však bohužel mnohé obavy související s naplňováním Charty pro malé podniky.

Například v Polsku existovaly přísliby ambiciózních plánů na snižování administrativní zátěže, zjednodušení postupů a zrušení nadbytečných právních předpisů. Ve skutečnosti se situace ve vládních úřadech nezměnila. Podnikatelé se stále potýkají s nekompetentními úředníky a zbytečnými postupy. Navíc i nadále trpí přílišnou byrokracií, jež výrazně omezuje podnikatelskou činnost.

Doposud nebyly zřízeny žádné internetové portály státní služby pro veřejnost. Cílem takových portálů je usnadnit registraci firem, podávání daňových nebo celních přiznání a využití shromážděných statistických údajů. Všechny tyto činnosti by bylo možné provádět elektronicky. Nezefektivníme-li své postupy a nereformujeme-li vládní úřady, závazky obsažené v Chartě pro malé podniků se nám splnit nepodaří. Potažmo nedokážeme poskytnout MSP náležitou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE) , písemně.(PL) Malé a střední podniky (MSP) mají klíčový význam pro evropské hospodářství, úroveň jeho konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. MSP poskytují více než 100 milionů pracovních míst a přispívají k hospodářskému růstu. Mimoto jsou hlavním zdrojem regionálního rozvoje a inovací a podporují rovnost mezi ženami a muži..

MSP v Evropské unii mají stále ještě nižší produktivitu a pomalejší tempo růstu než v USA, kde takové podniky v prvních sedmi letech své činnosti zvyšují počet pracovních míst v průměru o 60 %, zatímco v Evropě je to pro srovnání přibližně o 10–20 %.

Evropská Charta pro malé podniky, s níž vystoupila Evropská komise v červnu tohoto roku, poprvé zavádí komplexní rámec pro politiku v oblasti MSP, zaručuje jim stejné podmínky a usiluje o zlepšení jejich právního a administrativního prostředí v EU.

V této souvislosti vzniká naléhavá otázka: hodlá Rada Evropskou chartu pro malé podniky oficiálně podpořit, a zaváží se členské státy závazně k jejímu naplňování?

Je mimořádně důležité vyjasnit, jaká opatření Rada navrhuje přijmout, aby umožnila stálý přístup MSP k financím za této finanční krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE) , písemně. – (DE) Více než 23 miliony malých a středních podniků jsou po právu označovány za hospodářskou páteř Evropské unie. Navzdory svému významu nemohou MSP dosud plně využívat vnitřního trhu, a musí čelit byrokratickým překážkám. Small Business Act je důležitým krokem k tomu, aby se zvýšila konkurenceschopnost MSP a aby mohly realizovat svůj potenciál. Úspěch zásady „zdokonalování tvorby právních předpisů“ zde není jediným rozhodujícím faktorem. U malých a středních podniků musí být také posilováno vědomí možností evropské integrace. Dobrým přístupem v této souvislosti je program výměn pro podnikatele.

Pro rozvoj MSP jsou zvlášť důležitá finanční opatření ve Small Business Act. Vzhledem k nynější obtížné hospodářské situaci musí MSP za každou cenu udržet své zaměstnance. Účinnými nástroji v této souvislosti jsou zjednodušení zakázek, boj proti opožděným platbám nebo úvěrové nástroje a zakládání nových podniků. Celkově Small Business Act chrání zralou strukturu evropských společností a zvyšuje konkurenceschopnost SMP na mezinárodních trzích.

 
  

(1) Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí