Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2669(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Istungi stenogramm
Kolmapäev, 3. detsember 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

16. VKEdele parema keskkonna loomine Euroopas – väikeettevõtete õigusakt (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on arutelu suuliselt vastatava küsimuse üle teemal „VKEdele parema keskkonna loomine Euroopas – väikeettevõtete õigusakt”, mille esitasid nõukogule Nicole Fontaine ja Giles Chichester fraktsiooni PPE-DE nimel ning Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel (O-0113/2008 – B6­0485/2008).

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, küsimuse esitaja. − Austatud juhataja! Kõigil meil siin parlamendis on hea meel komisjoni ja eelkõige härra Verheugeni poolt koostöös Euroopa Parlamendi ja Euroopa ettevõtetega viimasel viiel aastal saavutatu üle. Me oleme suutnud muuta oma lähenemist Euroopa ettevõtetele ning sellel saavutusel on nüüd ka nimi – väikeettevõtete õigusaktis sätestatud põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele”. Peame selle õigusaktiga tegelema.

Praegune majanduskriis rõhutab vajadust võtta väikeettevõtete õigusakt vastu nii ruttu kui võimalik. 23 miljonit Euroopa ettevõtet ja kaks kolmandikku Euroopa töötajatest, keda see puudutab, vajavad selget sõnumit, et üleminek põhimõttele „kõigepealt mõtle väikestele” meie õigusloomealases lähenemises on meie tulevase töö ja käitumise reaalne alus.

Kõige esimene signaal, mille me edastame, on nn VKE-test. Et vaja on selget sõnumit, on meil seetõttu väga kahju, et nõukogu ei andnud väikeettevõtete õigusakti sätetele siduvat olemust.

Loodame väga, et järgmisel nädalal toimuval Euroopa Ülemkogul tulete te selle küsimuse juurde tagasi ning et liikmesriikide peaministrid annavad väikeettevõtete õigusaktile siduvat olemust. Ent meil on hea meel nõukogu otsuse üle esmatähtsate meetmete kohta. Me arvame, et väga oluline on mõelda kõigepealt väikestele selleks, et parandada juurdepääsu rahalistele vahenditele, selleks, et lihtsustada regulatiivset keskkonda, ja selleks, et soodustada turulepääsu.

Palume komisjonil ja nõukogul tegutseda koos. Vaja on kogu Euroopat hõlmavat vastust. Mitme riigi reageerimine võib olla väga tulemuslik, aga selle tagajärjel võib tekkida üksteisest kaugenemine, mitte sidusus, mida me Euroopa idee kohaselt tahame. Seetõttu peab komisjon parandama liikmesriikide aastaaruandluse korda Lissaboni tulemustabeli abil ja ma küsin nõukogult, kas ta on valmis seda tegema.

Euroopa kodanikel, ettevõtjatel ja töötajatel on vaja ideid, aga neil on vaja ka enamat. Neil on vaja, et meie menetlused oleksid uuenduslikud, aga sellest ei piisa. Neil on vaja tegutsemist, aga isegi sellest ei piisa. Meil on vaja meie ideedel, uuendustel ja tegevusel põhinevaid tulemusi. Palun püüdke need saavutada! Euroopa Parlament toetab teid selles.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Fontaine, küsimuse esitaja. – (FR) Austatud juhataja, lugupeetud minister, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! Meie fraktsioon toetab innukalt väikeettevõtete õigusakti eelnõud, mille komisjon meile eelmise aasta juunis esitas.

On tõsi, et alates 2000. aastast on käima pandud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks mõeldud algatusi – eelkõige meenub meie kolleegi Dominique Vlasto suurepärane töö VKEde hartaga – algatusi, mida on heaks kiidetud, aga peetud ebapiisavaks, sest liiga sageli pole need midagi enamat kui vagad lootused.

Täna peame minema kaugemale. Meie riikides valitsev tõsine majanduskriis, mille tagajärjed on eriti murettekitavad VKEde jaoks, sunnib meid tegutsema seal, kus seda on vaja. Selles mõttes on väikeettevõtete õigusakt osa uuest otsustavalt ettenägelikust lähenemisest.

Mõne nädala pärast vaatame läbi proua Herczogi raporti komisjoni teatise kohta, aga täna otsustasime pöörduda selle suuliselt vastatava küsimusega nõukogu poole.

Austatud minister, võtsime konkurentsinõukogu eilsed järeldused huviga teadmiseks ning tahaksime teada, kas 11. ja 12. detsembril toimuv Euroopa Ülemkogu need järeldused ka edastab ja kas ta nõuab, et liikmesriigid võtaksid üldise juhtpõhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” kiiresti oma õigusesse üle.

Loodame, et nõukogu tegutseb sellega seotud tegevuskava kohaselt ja et sellega kaasnevad praktilised meetmed. Sellega seoses tahaksin mulle antud lühikese aja jooksul esile tuua kolme valdkonda, milles on vaja tugevat juhtimist.

Esimene on süstemaatilised mõjuhinnangud väikeettevõtete õigusakti olukorra kohta liikmesriikides ja regulaarsed järelmeetmed, mille üle teostab järelevalvet Euroopa Parlament. Teine on riigihankelepingute kättesaadavus. Käitumisjuhend ei ole siduv. Peame koos olema parema kujutlusvõimega ja leidlikumad ning pakkuma välja sobivad praktilised meetmed, mis muudavad need lepingud VKEdele tõepoolest kättesaadavaks. Kolmas ja viimane on juurdepääs rahastamisele, mis on praeguses olukorras olulisem kui kunagi varem.

Teie ettepanekud, minister, on mõistlikud ja nende hulgas peaks olema ka toetus pakkumise korral Aega ei ole raisata. Palun andke meile kinnitus nõukogu kavatsuste kohta.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, nõukogu eesistuja.(FR) Austatud juhataja, härra McMillan, lugupeetud komisjoni asepresident, austatud parlamendiliikmed! Nagu te märkisite, daamid, võttis nõukogu esmaspäeval vastu järeldused komisjoni esitatud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa väikeettevõtete õigusakt. See väikeettevõtete õigusakt tähendab kindlat poliitilist kohustuste võtmist 23 miljoni väikese ja keskmise suurusega ettevõtte ees. Nagu proua Fontaine rõhutas, on see ka oluline vastus praegusele majanduskriisile. Sellepärast olen koos Hervé Novelliga, kes edastab oma vabandused, et ei saa täna siin olla, veendunud, kui kinnitan proua Fontaine’ile ja proua Herczogile, et Euroopa Ülemkogu väljendab väikeettevõtete õigusakti eesmärkidele suurt poliitilist toetust.

Nagu te rõhutasite, ei suuda väikeettevõtete õigusakt lahendada kõiki praegusi majandusprobleeme, aga see peaks tagama põhilised meetmed finantskriisi ja sellest tingitud majanduse aeglustumisega tegelemiseks. Sellepärast võtsime esmaspäeval vastu tegevuskava, mis kohustab liikmesriike neid kiireloomulisi meetmeid rakendama. See õigusakt on ülimalt tähtis ja eesistujariigil Prantsusmaal on eriti hea meel, et kava on nii sisukas. Proua Fontaine andis selles sisalduvatest tungivatest soovitustest hea ülevaate.

Eelkõige peame vaatama VKEde rahastamise probleemi. Sellega seoses peame kiitma Euroopa Investeerimispanga jõupingutusi, sest ta väljastab 2008.–2011. aastani 30 miljardit eurot. Lisaks peame aga ka tagama hilinenud maksete direktiivi läbivaatamise, et leevendada ettevõtete rahavooprobleeme. Väikeettevõtete õigusakti ja tegevuskavaga tahetakse tagada, et VKEdele makstakse võlgnetavad summad ära 30 päeva jooksul. Ma ei tea, kas me saavutame selle eesmärgi, aga olen veendunud, et selle poole peame me liikuma. Hilinenud maksete vähendamine tähendab VKEdele rahavoo vabanemist, samal ajal kui iga neljas maksejõuetusjuhtum Euroopas on tingitud liigsetest makseviivitustest.

Riskikapitalituru suurendamine on teine oluline tegur, sest nagu te teate, on see turg Euroopas Ameerika Ühendriikidega võrreldes liiga piiratud. Meil on kavas luua Euroopa riskikapitalimehhanism, aga ka liikmesriikidevaheline riskikapitalifondide tunnustamise süsteem.

Nagu te mainisite, daamid, on meie teine põhieesmärk lihtsustamine. VKEd kannatavad isegi rohkem kui suured ettevõtted bürokraatia ja paljude haldusülesannete tõttu, mida neilt nõutakse. Just sellepärast peame rakendama ja kohaldama põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”, mis tähendab VKEde huvidele mõtlemist kõikides liidu õigusaktides.

Samuti loodame luua nn VKE-testi ning võin teile kinnitada, et ühenduse iga VKEsid mõjutava õigusakti kohta tehakse ja avalikustatakse mõjuhinnangud ning liikmesriikidelt soovitakse sama. Lisaks võtame endale kohustuse mitte küsida VKEdelt mitu korda üht ja sama teavet – teisisõnu püüame teha kõike ühe korraga.

Rahastamise ja lihtsustamise kohta on veel olulisi meetmeid. VKEd peavad saama ühtsest turust ja eelkõige ekspordivõimalusest täit kasu. Seetõttu võimaldab Euroopa ettevõtete põhikirja vastuvõtmine VKEdel tütarettevõtete loomise kaudu Euroopa eri turgudel sellest turust rohkem kasu saada.

Vastuseks esitatud küsimustele ja arvestades konkurentsinõukogu poolt Euroopa Ülemkogule esitatud palvet on nõukogu kõige kõrgemal tasemel ja komisjon võtnud kohustuse teostada selle tegevuskava üle tihedat järelevalvet, eelkõige seoses Lissaboni protsessiga kaasnevate riiklike reformiprogrammidega.

Meil on tõesti väga hea meel selle tõuke üle, mille eelmise esmaspäeva tegevuskava sellele tööle andis. Nõukogu usub tõepoolest, et VKEde poliitika on meie ühises võitluses majanduskriisi vastu ja Euroopa Liidu majanduse kiirel elavdamisel üks põhivaldkondi.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komisjoni asepresident. (DE) Lugupeetud juhataja, väga austatud daamid ja härrad! Kriisi alguses – me oleme kriisi alguses – on küsimus Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tulevikust muutunud veelgi olulisemaks. Sest peame selgelt tunnistama üht – kriisi mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele on suurem kui suurtele ettevõtetele lihtsalt sellepärast, et väiksematel ettevõtetel ei ole omavahendibaasi, mis võimaldaks neil pikema raske perioodi üle elada.

Niisiis tähendab see, et signaal Euroopa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele peab olema tugev ja selge. Seetõttu olen Jean-Pierre Jouyet’le ja eesistujariigile Prantsusmaale väga tänulik lahke toetuse eest väikeettevõtete õigusaktile ning tänan proua Herczogi ja proua Fontaine’i, kes haarasid ohjad, et selle üle täna siin arutleda.

See on oluline, sest järgmise nädala Euroopa Ülemkogu oodatakse suure elevusega. Euroopa rahvad pööravad järgmisel nädalal pilgud riigipeade ja valitsusjuhtide poole ning ootavad neilt vastust küsimustele, kuidas kriis üle elada, kuidas säilitada majanduslik heaolu, kuidas hoida alles töökohad ja kuidas säilitada turvalisus. Euroopa 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet vaatavad samuti Brüsseli poole lootuses saada riigipeadelt ja valitsusjuhtidelt vastus. Sellepärast ongi mul nii hea meel selle üle, mida Jean-Pierre Jouyet just ütles – et Euroopa Ülemkogu annab tugeva ja selge toetuse. Ja kahtlemata oleme mõlemad ühel meelel, et see tähendab, et järeldustes on selle teema kohta kindlasti rohkem kui ainult mõni sõna. See teeb mulle väga suurt rõõmu.

Õigupoolest on see poliitika ka alles algusjärgus. Euroopa Parlamendi roll on selles väga oluline. Ka siin kehtib see, et sõnad on üks asi, aga loevad teod. Ning kõigepealt rakendatakse väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid puudutavaid meetmeid riiklikul, piirkondlikul ja isegi kohalikul tasandil. Peame kandma hoolt, et Euroopas kalliks peetavatele põhimõtetele puhutaks liikmesriikides ja kõikides meie piirkondades elu sisse.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei ole alandlikud palujad, vaid Euroopa majanduse selgroog. Ainult siis, kui anname neile raamtingimused, mida neil praegu vaja on, suudavad nad täita oma ülesannet Euroopa majanduses.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, fraktsiooni PPE-DE nimel. – Austatud juhataja! Arvestades väikeettevõtete olulisust majanduses tööhõive ja töökohtade loomise, ettevõtluse ja rikkuse loomise, uuenduslikkuse ning uute toodete ja teenuste seisukohast, on nüüd väga õige hetk midagi ette võtta nende jõupingutuste toetamiseks rasketel aegadel. ELi tasandil kaldutakse ilmutama järjest suuremat entusiasmi VKEde potentsiaali ja tulemuslikkuse üle. Negatiivset suhtumist olekski väga raske üles näidata. Ent selle küsimuse ja resolutsiooni ettepaneku mõte on, et peame minema sõnadest kaugemale ja tegema konkreetseid tegusid.

Üks määratletud eesmärke on vajadus parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele. See on igavene üleskutse, sest see probleem on pikaajaline. Aga nüüd, finantskriisi ajal, kui krediidi kokkukuivamine on tabanud kõiki ettevõtteid, on kindlasti VKEdel raskem, sest nad on tellimuste ja maksete ahela alumises osas. Seega toetan väga nõuet muuta rahastamine ja krediit kättesaadavamaks. Kahtlen küll, kas pangad sellele reageerivad.

Minu kogemused väikeettevõttes töötamisel ja hiljem selle juhtimisel näitavad, et väga raske on määratleda abivorme, millega võiks VKEsid aidata, sest need on nii erinevad. Minu arvates on parim abi teabe kättesaadavus ja ma arvan, et Internet on minu ettevõtlusajaga võrreldes muutnud väga paljut.

Järgmine hea asi on ettevõtlusvabadus. Seega, kuigi ma arvan, et õigusaktideta ei saa, toetan ka parema õigusloome esmatähtsaks seadmist, eeskätt sellepärast, et see on midagi, mida seadusandjad ja valitsused saavad ära teha. Toetan üleskutset, et nii komisjon kui ka liikmesriigid peaksid tegutsema.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, fraktsiooni PSE nimel. Austatud juhataja! Väikeettevõtted on minu piirkonnas väga olulised. West Midlandsi ettevõtted rõõmustavad põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” üle. Ent praegune finantskriis on seadnud paljud väikeettevõtted tõsistesse raskustesse. Nagu juba kuulsime, on neil tegu rahavoo ja maksmata võlgade probleemiga ning nad ei saa krediiti. Uusimate maksejõuetust kajastavate arvude kohaselt on viimase kolme kuu jooksul meie piirkonnas pankrotistunud 500 ettevõtet. Seetõttu kiidan Euroopa Investeerimispanga poolse rahastamise heaks.

Arvan siiski, et senised ettepanekud ei ole siduvuse mõttes piisavalt ranged, aga siduvus oleks VKEde sektorile kindlasti kasulik. Seega on minu küsimus nõukogule: kuidas te seda järgmisel nädalal käsitlete? Kuulsin, mida konkurentsinõukogu ütles, aga oluline on see, et kui ettepanekud ei ole siduvad, pole sellest väikeettevõtetele praegu kasu, sest see ei aita neil turgudele pääseda ega raha saada.

Minu arvates on aastaid räägitud, et nõukogu peab selgelt välja ütlema, et kavatseb vähendada halduskoormat. Väikeettevõtete kulud on märkimisväärsed. Kui suured ettevõtted kulutavad igale töötajale ühe euro, siis väikesed võivad kulutada kuni kümme.

Lõpetuseks tahaksin lisada vaid üht. Kuigi finantskriisiga toimetulek on väga oluline, tuleb nüüd teha VKEde jaoks enam, sest nemad on tõeline majandus.

 
  
MPphoto
 

  Šarūnas Birutis , fraktsiooni ALDE nimel. – (LT) Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on meie majanduse DNA. Neid tuleb toetada ja samal ajal tuleb Euroopas suurendada konkurentsivõimet ja tööhõivet. Väikeettevõtete õigusakt on algatus, mida peaks nüüd toetama kõik parteid. See on praegust finants- ja majanduskriisi arvestades Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks väga vajalik.

Selles resolutsiooni projektis kajastuvad Euroopa Parlamendi mured ja nõukogu kohustused.

Peame püüdma väikeettevõtete õigusakti tulemuslikult rakendada kõikides liikmesriikides. Selleks tuleb see lisada riiklikesse tegevuskavadesse ja juriidilistesse dokumentidesse ning liikmesriikides tuleb juurutada selle dokumendiga seotud järelevalvesüsteem.

Peame võtma lisameetmeid, hoolitsemaks selle eest, et väikeettevõtete õigusakti ei tabaks sama kurb saatus nagu Euroopa VKEde hartat. Peame aru saama, et suunisdokumendid jäävad sageli riikide bürokraatide riiulitele ja nende soovitud eesmärke ei saavutata. Need eesmärgid on alustavate ettevõtete maksukohustuste vähendamine ja nende jaoks mõeldud stiimulid, mikrokrediit, krediidigarantiid, riskikapital, tasuta teave ja nõustamine, ettevõtja kuvandi ja autoriteedi pidev parandamine jne.

Eesmärk pühendab abinõu, ent selleks on vaja pingutust ja julgust. Ma ei kahtle, et väikeettevõtete õigusakti rakendamine kogu ühenduses aitab vältida Euroopa majanduslikku ja sotsiaalset allakäiku ning leevendada finantskriisi tagajärgi.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Kõigepealt tahaksin kiita eesistujariiki Prantsusmaad kiirete ja õigete järelduste eest seoses väikeettevõtete õigusaktiga, nii et asjad võivad reaalselt liikuma hakata. Reageerisime sellele siin parlamendis kohe oma menetluse muutmisega. Peame majanduskriisi ajal tõepoolest tegema Euroopa VKEde heaks kõik, sest nemad on väikeettevõtete õigusakti põhjus.

Peame Euroopa ettevõtjate potentsiaali palju paremini ära kasutama. Eelkõige tahaksin juhtida teie tähelepanu naiste ettevõtlusele, sest siin on veider paradoks. Naised saavad sellega palju paremini hakkama. Arvude järgi on naisettevõtjate pankrot palju ebatõenäolisem.

Sellele vaatamata on naisettevõtjatel ettevõtte asutamiseks palju raskem krediiti saada. See tuleb lihtsamaks muuta, sest seda on hädasti vaja. See tähendab, et naisettevõtjatele tuleb tagada parem juurdepääs rahastamisele ja olemasolevatele vahenditele.

Ka mikrokrediit on naiste majandusliku olukorra ja sõltumatuse parandamiseks väga oluline vahend, eeskätt vähemust esindavate naiste puhul. Praeguses krediidikriisis, kui pangad annavad vähem krediiti, on see palju raskemaks muutunud ning see on veel üks põhjus, miks peavad Euroopa Investeerimispanga garantiid olema kättesaadavad eriti mikrokrediidi ja naisettevõtjate jaoks.

Naistel peab olema võimalus alustada oma väikeettevõtetega, et nad saaksid töö- ja pereelu kenasti kokku sobitada. Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni jaoks on ka see tähtis. Mul on hea meel, et nõukogu järeldustes mainitakse juba naisettevõtjaid eraldi. Ütleksin, et jätkake samas vaimus.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Ootame huviga Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete õigusliku raamistiku vastuvõtmist. ELi majanduse elavdamise kava avab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks uusi rahastamisallikaid.

Halduskoormuse vähendamine, erialase koolituse rahastamine ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine on meetmed, mis aitavad kaitsta töökohti ja edendada ettevõtlust. Euroopa Investeerimispank teeb VKEde laenude rahastamiseks kättesaadavaks 30 miljardit eurot. Arvan siiski, et sellest summast ei piisa.

Arvan, et praegusel kriisiajal tuleb võtta järgmisi kiireloomulisi meetmeid: tuleb lihtsustada riigiabi saamise korda, ettevõtte asutamisele kuluvat aega tuleb lühendada kolme päevani ning tuleb tagada avalike asutuste poolt VKEdele võlgnetavate summade tasumine kuni 30 päeva jooksul.

Mul on hea meel komisjoni ettepaneku üle edendada e-arvete kasutamist, millesse investeeritakse hinnanguliselt 18 miljardit eurot. Samuti on muutumas vajalikuks luua konkurentsikärjekesed ettevõtetest, mis investeerivad uute tehnoloogiate uurimisse ja väljatöötamisse.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE).(FR) Austatud juhataja, lugupeetud minister, lugupeetud volinik! Me kõik teame, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa Liidu selgroog, sest nendes töötab üle 70% ELi töötajatest ja nad moodustavad 99% Euroopa ettevõtetest.

Nagu juba kuulsime, paneb finantskriis neid miljoneid VKEsid muretsema ja ohustab neid, sest see vähendab leibkondade ostujõudu ja kindlustunnet ning seega mõjutab tellimusi. Seega on ohus VKEde rahavoog ja sellepärast peame võtma endale ülesande nende tegevust toetada. Selleks peame kandma hoolt, et pangad tagaksid tulemusliku juurdepääsu vajalikele rahalistele vahenditele ning VKEd saaksid edasi tegutseda.

See on ministri viidatud 1. detsembri konkurentsinõukogu järelduste ja Euroopa rahandusministrite vastuvõetud majanduse elavdamise kava sisu. VKEde vajadused tuleb seada ühenduse alaliseks poliitiliseks prioriteediks ja mul on hea meel tegevuskava üle, mis toetab Euroopa väikeettevõtete õigusakti. Selles kajastub soov hoolitseda selle eest, et kohaldataks juhtpõhimõtet seada esikohale väikeettevõtted, nimelt Euroopa VKEd.

Nagu volinik ütles ja nagu me kõik arvame, peab nõukogu sellegipoolest teiste Euroopa institutsioonidega koostööd tegema, et see põhimõte saaks reaalsuseks. Peame sõnadest kaugemale, tegudeni minema, rakendama selle kõikides poliitikavaldkondades ja kõikides Euroopa programmides.

Võime siiski öelda, et see tegevuskava on sobiv vastus olukorra kiireloomulisusele. Austatud minister, kui tohib, siis kasutaksin võimalust ja kiidaksin eesistujariiki Prantsusmaad ettenägeliku suhtumise eest, mis on võimaldanud kavatsused kiiresti tegudeks muuta.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

 
  
MPphoto
 

  Juan Fraile Cantón (PSE).(ES) Austatud juhataja! Palusin sõna, et kiita komisjoni selle algatuse eest, mis on suur edasiminek bürokraatia ja muude selliste takistuste vähendamisel, millega Euroopa VKEd peavad iga päev toime tulema.

Kavas rõhutatakse VKEde tähtsust Euroopa majanduses. Nagu juba märgiti, ei tohi me unustada, et Euroopas tegutseb umbes 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet, mis annavad 70% töökohtadest ja tegutsevad kõikides sektorites.

Halduskoormuse vähendamise tegevuskavas on seatud eesmärgiks 25%-line vähendamine aastaks 2012. Pole parata, et praegused õigusaktid tekitavad teatud halduskohustusi, mille hinnanguline maksumus oli 2006. aastal 3,5% Euroopa SKTst. See kõrgelennuline eesmärk on osa laiemast ettevõtluspoliitikast, mille siht on lihtsustada meie VKEde juurdepääsu teistele turgudele, parandada kasvuvõimalusi ja õhutada ettevõtlusvaimu.

VKEde toetamine äritegevuse laiendamisel meie piiridest väljapoole on suurepärane mõte. Lisaks aitab ELis ühtne ettevõtete loomise kord neil asutada tütarettevõtteid teistes ELi liikmesriikides ja saada kasu ühtse turu pakutavatest võimalustest.

Viimase asjana tahan öelda, et meie VKEde jaoks on praegu põhiprobleem raha. Sellepärast on meil hea meel Euroopa Investeerimispanga ettepaneku üle mitmekesistada VKEde toetamise vahendeid, lihtsustada nende kasutamist ja laiendada nende kohaldamisala.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Austatud minister, kui Nicole Fontaine küsimust esitas, oli nõukogu juba vastamas. See on piisavalt haruldane, et väärida äramärkimist.

Õigupoolest vaatas konkurentsinõukogu komisjoni poolt juulis esitatud kava läbi ja kiitis selle 48 tundi tagasi heaks, samas kui parlament seda alles kaalus. See on eesistujariigi Prantsusmaa juhitud nõukogu jaoks kahtlemata edu ning tahaksin teid, lugupeetud minister, tänada ja kiita teid ja teie kolleege, eelkõige härra Novellit tubli töö eest.

Nõukogu edu on eriti tähelepanuväärne sellepärast, et komisjoni kava tähendas ka seda, et te pidite lisama tegevuskava koos selles sisalduvate põhimõtetega ning eesmärkidega järgmiseks kolmeks, viieks ja kümneks aastaks.

Ma saan aru, et praktikas tähendab see, et peame nüüd kõikide õigusaktide ja meetmete korral mõtlema kõigepealt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Teeme seda Euroopa eraettevõtete ja hilinenud maksete direktiivide ning loodetavasti ka käibemaksumäärade vähendamist käsitlevate ja muude õigusaktidega.

Tahaksin siiski lõpetuseks lihtsalt öelda, et eelkõige ei tohi VKEsid getostada – teisisõnu ei tohi meie kehtestatud VKEsid puudutavad õigusaktid olla nii erilised, et need tekitavad puude. Olen nõus sellega, mida proua Vlasto just ütles. On selge, et praeguses olukorras, kus neil ettevõtetel on nii suur vajadus raha järele ja selle saamine on nii raske, ei tohi me võtta meetmeid nende eest, näiteks lubada vabastusi raamatupidamistagatisest, nii et nende krediidi saamise võimalused vähenevad ega lase neil nii saada tegevusvahendeid.

Sel põhjusel ei ole väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted allettevõtted. Nad peavad olema ettevõtted nagu kõik teised ja Euroopa majandusele olulised.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Austatud juhataja! Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suure osatähtsuse tunnustamine ja nende igakülgne toetamine võitluses kasvu takistavate probleemidega on kuulutatud väikeettevõtete õigusakti ülimaks eesmärgiks.

Nagu teate, on väikeettevõtetel Euroopa majandusmaastikul kahtlemata kaalukas roll. See hindamatu toetus Euroopa ettevõtluse ja ettevõtlusvaimu kasvule on sätestatud komisjoni kehtestatud põhimõttes „kõigepealt mõtle väikestele”.

Kes saab selle vastu olla? Mida see tähendab? See kõrgelennuline kava puudutab nüüd 99% ettevõtetest. Iga ettevõtte kaks kõige olulisemat asja – ettevõtte maine ja töötajad – ei kajastu selle bilansis.

Miks ma otsustasin tsiteerida Henry Fordi? Selleks, et öelda, et kuigi me kavatseme VKEde elu kergemaks muuta, jäävad ettevõtluse tuumaks siiski inimesed, ja väikeettevõtete õigusakt peab andma ka võimaluse parandada töötajate rolli ettevõtete juhtimises. Õigupoolest peab väikeettevõtete õigusakt olema värske õhu puhang neis ettevõtetes ning parandama nende rolli tunnustamist ja nende püüdlustega arvestamist ning me ei tohi mingil juhul lubada tööõiguse mõttes leebet väikeettevõtete õigusakti.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Finantskriisi ajal ei piisa suurtest sõnadest, neile peavad järgnema konkreetsed teod. Sel kriitilisel ajal peame muutma rahalised vahendid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kättesaadavaks, et nad saaksid ellu viia oma uuendustegevust ning paranda selle abil oma tehnoloogilist oskusteavet ja konkurentsivõimet.

Selles valdkonnas on vaja tugevdada mikrokrediidi programmi ja riskikapitalifondi. Vaja on luua tingimused väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse tehnilisse infrastruktuuri investeerimiseks. Sellepärast on mul hea meel majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus kokku lepitud 30 miljardi euro suuruse paketi üle, mis on mõeldud laenudeks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Koostan praegu raportit õigusaktide kohta, mis käsitlevad ehitustoodete turuleviimist. Teen väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega palju koostööd ja arvan, et suudan nende jaoks ette valmistada väga hea õigusakti.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peavad järgima seadust nagu kõik ettevõtted, vaatama sellele, et tavaliselt ei ole neil võimalik palgata õigusnõunikku või väga vilunud finantsnõunikke. Samas loovad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kõige rohkem töökohti. Sellepärast ongi nii oluline toetada nimetatud sektorit tema suhtes kohaldatavate õigusaktide lihtsustamisega, talle koolituse pakkumisega ja muude meetmetega. Kriisi ajal on eriti vajalik muuta krediit kättesaadavamaks. Võib-olla saaks Solidaarsusfond aidata, kui ta tagaks sellist krediiti. Toetan Euroopa väikeettevõtete harta vastuvõtmist ja kiidan eesistujariiki Prantsusmaad.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Austatud juhataja! Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hädavajalikuks toetamiseks on vaja sisulist muutust poliitikas, mida on kohaldatud soodsa õhkkonna loomiseks, täpsemalt on vaja suurendada rahva ostujõudu ja eelkõige töötajate palka.

Ent meetmete ja krediidiandmise väljakuulutamisest ei piisa. See abi peab jõudma ka mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõteteni, mitte kaduma bürokraatiasse. Me ei tohi leppida vaid mõne keskmise suurusega ettevõtte toetamisega ning unustada mikro- ja väikeettevõtteid, millel on suur roll majandustegevuses ja töökohtade loomises töötajatele, kelle õigusi peab selles protsessis samuti kaitsma.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Austatud juhataja! Küsimuse pealkirjas on juttu VKEdele parema keskkonna loomisest. Lubage mul teha ettepanek, et kui EL tõesti tahab aidata, siis ettearvatava retoorikaga rahuldumise asemel võiks teha midagi mõttekat ja vahetut. Miks me ei võiks üleilmse kriisi ajal kuulutada VKEde jaoks välja puhkuse õigusaktidest? ELi eri tasandite õigusaktide järgimine on nii paljunõudev, nii koormav ja nii kulukas, et see vähendab ELi tootlikkust ja majanduslikku heaolu. Kulud on talumatult suured. Aastas kulub miljardeid. Puhkus õigusaktidest säästaks ettevõtetele ühe liigutusega miljardeid eurosid aastas ja võimaldaks neil kasvada.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik, väga austatud daamid ja härrad! Tahaksin volinik Verheugenilt küsida, kas komisjon on valmis koostama õigusliku aluse 2009. või 2010. aasta eelarve eelarverea jaoks. Teiseks tahaksin küsida, kas oleks võimalik hakata pidama esmatähtsaks neid tegevuskavasid, mis muutuvad nüüd finantskriisi arvestades veelgi tõenäolisemaks, sealhulgas vajaduse tõttu toetada väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest just nüüd on see väikeettevõtete õigusakt muutunud finantskriisi tõttu eriti oluliseks. Kas me suudaksime alustada selles valdkonnas kohe tegevusprogrammiga?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, nõukogu eesistuja.(FR) Austatud juhataja! Tahaksin tänada sõnavõtnuid, kes selle arutelu ajal on ühelt poolt toetanud väikeettevõtete õigusakti ja teiselt poolt nõudnud karmi kohustuslikku järelevalvet. Samuti tahan kinnitada neile, kes nõudsid oma sõnavõtus, et rahaline abi oleks mõeldud just väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, et Euroopa Investeerimispanga abi tõesti eraldatakse.

Võite kindlad olla, et Euroopa Ülemkogu kohtumisel edastavad ministrid selle sõnumi riigipeadele ja valitsusjuhtidele ning meie eesistujana nõuame võimalikult karmi kohaldamist. Anname endast parima, et väikeettevõtete õigusaktil ja selle tegevuskaval oleks võimalikult selge poliitiline toetus kõige kõrgemal tasandil. Nagu härra Toubon ütles, tuleb hoolitseda selle eest, et konkreetsed meetmed ja lihtsustamisviisid ei nõrgestaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seotud garantiisid. Pean seda oluliseks.

Lõpetuseks peanoogutus proua Wortmannile: tahaksin talle öelda, kui hästi ma tean, et peame toetama naiste ettevõtlust. Mulle tuletatakse seda meelde igal õhtul (välja arvatud täna õhtul), sest ka minu abikaasa juhib väikeettevõtet. Olen seetõttu sellest hästi teadlik ning võite kindel olla, et eesistuja ja mina hoolitseme selle eest, et sõnadele järgneksid teod, muidugi ilma, et esineks väiksematki huvide konflikti – seda ütlen teie kõigi ees.

Tahaksin südamest tänada komisjoni asepresidenti ja kogu komisjoni kõige tehtu eest, meie väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete heaks tehtud koostöö oli sel eesistumisajal hea. Tänan teid arutelus osalemise eest, samuti tänan proua Fontaine’i tõstatatud küsimuse eest ning ütlen veel kord, et Euroopa Parlamendil on selles protsessis ja järelmeetmetes otsustav tähtsus.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komisjoni asepresident. (DE) Austatud juhataja, daamid ja härrad! Tänan teid laialdase üksmeele eest siin arutelul – mitte ainult seoses meie väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poliitika eesmärkidega, vaid ka seoses nende saavutamise meetmetega.

Vastaksin kiiresti küsimustele, mille te esitasite. Härra Chichester, Euroopa Investeerimispank on juba andnud positiivse vastuse. 2011. aastani oli kavandatud krediiti 15 miljardit, aga nüüd on see 30 miljardit, seega on summa kahekordistunud. Lisaks on VKEdel loomulikult Euroopa Liidus kasutada teisi finantsinstrumente, eelkõige seoses tõukefondiga. Samuti tahan juhtida tähelepanu sellele, et kõik suuremad Euroopa projektid on koostatud nii, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on neile juurdepääsemisel eelisõigus.

Mis puudutab kulude vähendamise küsimust, on mul hea meel teile teatada, et Euroopa ettevõtete halduskoormuse vähendamise programm läheb plaanipäraselt. Järgmine suur samm on nüüd ka ettepanek võtta kasutusele e-arved, nagu siin nõutakse, mille tulemusena on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel võimalik aastas kokku hoida kuni 18 miljardit eurot.

Ettepanekuga võtta vastu hilinenud maksete probleemi käsitlev direktiiv – hilinenud maksete direktiiv –on töö kaugele jõudnud ja sellega saab tegelda veel parlamendi praegune koosseis.

Härra Rübig küsis lõpetuseks, milline täitevvõimu asutus Euroopa Parlamendi rahapakkumise tagasi lükkaks. Kardan siiski, et te ei paku meile raha, vaid te pakute eelarverida, millel seisab null. Kui te suudate pakkuda meile eelarverida, millel on suur summa lisaraha, siis palun, aga ma ei näe, et seda juhtuks.

Seetõttu arvan, et seekord on mõistlikum optimeerida olemasolevaid programme ja projekte, nii et nendega saaks väikeettevõtete õigusakti rahastada. See kehtib eelkõige konkurentsi- ja uuendusprogrammi kohta, mille eest vastutan mina, kuid see kehtib ka peamise tõukefondi kohta, isegi maaelu arengu programmi ning teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi kohta. Kokkuvõttes näen olulisi võimalusi, kuidas neid programme Euroopa Liidu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete edendamiseks ära kasutada.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Arutelu lõpetuseks olen saanud kodukorra artikli 108 lõike 5 kohase resolutsiooni ettepaneku(1).

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 4. detsembril alates kella 12.00st.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. (PL) Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorra parandamine ja väikeettevõtete harta toetamine on ettevõtluse ja Euroopa Liidu majanduse arendamise seisukohalt väga olulised. Põhjus on eelkõige see, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted annavad tööd enamale kui pooltele Euroopa Liidu kodanikest ja moodustavad 99% kogu liidu ettevõtetest. Kahjuks ei ole ma Euroopa väikeettevõtete harta rakendamisega paljuski rahul.

Näiteks Poolas lubati kõrgelennulisi halduskoormuse vähendamise, sätete lihtsustamise ja üleliigsete õigusaktide kaotamise kavasid. Tegelikkuses aga ei ole olukord valitsusasusutes muutunud. Ettevõtjad on ikka silmitsi ebapädevate ametnike ja tarbetute menetlustega. Lisaks kannatavad nad liigse bürokraatia all, mis piirab nende ettevõtlustegevust märkimisväärselt.

Siiani ei ole Internetis avalike teenuste portaale avatud. Selliste portaalide mõte on lihtsustada ettevõtete registreerimist, maksu- või tollideklaratsioonide esitamist ja statistiliste andmete kogumist. Kõiki neid asju saaks teha elektrooniliselt. Kui me ei tõhusta menetlusi ega reformi valitsusasutusi, ei õnnestu meil väikeettevõtete harta kohustusi täita. Järelikult ei õnnestu meil VKEdele sobivat abi anda.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), kirjalikult. – (PL) Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) on Euroopa majanduse, selle konkurentsivõime ja tööhõive jaoks väga tähtsad. Et VKEd on loonud üle saja miljoni töökoha, aitavad nad kaasa majanduskasvule. Peale selle on nad piirkondliku arengu ja uuendustegevuse peamine allikas ning edendavad soolist võrdõiguslikkust.

Euroopa Liidu VKEde tootlikkus ja kasv on endiselt väiksemad kui Ameerika Ühendriikides, kus sellised ettevõtted suurendavad esimesel seitsmel tegevusaastal töökohtade arvu keskmiselt 60%, aga Euroopas on see näitaja umbes 10–20%.

Euroopa Komisjoni poolt eelmise aasta juunis algatatud Euroopa väikeettevõtete hartas võetakse esmakordselt kasutusele kõikehõlmav VKE-poliitika raamistik, mille kohaselt antakse neile võrdsed tingimused ning püütakse parandada nende õigus- ja halduskeskkonda ELis.

Sellega seoses tekib kohe küsimus, kas nõukogu toetab ametlikult Euroopa väikeettevõtete hartat ja kas liikmesriigid võtavad siduva kohustuse see rakendada.

Oluline on kindlaks teha, milliseid samme soovitab nõukogu astuda, et tagada praegusel finantskriisi ajal VKEde pidev juurdepääs rahastamisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Kahtkümmend kolme miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet on õigustatult nimetatud Euroopa Liidu majanduse selgrooks. Vaatamata VKEde tähtsusele ei saa nad siseturu eeliseid veel täiel määral kasutada ja eelkõige on neil probleeme bürokraatiaga. Väikeettevõtete õigusakt on VKEde konkurentsivõime parandamisel ja potentsiaali rakendamise võimaluse andmisel suur samm. Parema õigusloome põhimõtte edu ei ole siin ainus otsustav tegur. Tuleb parandada ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete teadlikkust Euroopa lõimimise võimalustest. Ettevõtjate vahetusprogramm on selles valdkonnas hea mõte.

Väikeettevõtete õigusaktis sisalduvad finantsmeetmed on VKEde edendamise jaoks eriti olulised. Praegust rasket majandusolukorda arvestades peavad VKEd oma töötajaid hoidma. Hangete lihtsustamine, hilinenud maksete vastu võitlemine ning laenamise ja uute ettevõtete loomise võimalused on selleks tõhusad vahendid. Kokkuvõttes kaitseb väikeettevõtete õigusakt Euroopa küpset ettevõtlusstruktuuri ja muudab Euroopa VKEd rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimeliseks.

 
  

(1)Vt protokoll.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika