Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2669(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Keskustelut :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Keskiviikko 3. joulukuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

16. Vaiheet pk-yritysten ympäristön parantamiseksi Euroopassa – pienyrityksiä koskeva säädös (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Nicole Fontainen ja Giles Chichesterin PPE-DE-ryhmän puolesta ja Edit Herczogin PSE-ryhmän puolesta neuvostolle esittämästä suullisesta kysymyksestä, jonka aiheena on "vaiheet pk-yritysten ympäristön parantamiseksi Euroopassa – pienyrityksiä koskeva säädös" (O-0113/2008 – B6-0485/2008).

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, laatija. (EN) Arvoisa puhemies, koko parlamentti on iloinen siitä, mitä komissio, erityisesti komission jäsen Verheugen, Euroopan parlamentti ja eurooppalaiset yritykset ovat saavuttaneet viimeisten viiden vuoden aikana. Olemme onnistuneet muuttamaan lähestymistapaamme eurooppalaisiin yrityksiin, ja tällä saavutuksella on nyt nimi: se on "pienet ensin" -periaate, joka vahvistetaan pienyrityksiä koskevassa säädöksessä. Meidän on hiottava tätä säädöstä.

Nykyisen talouskriisin vuoksi on entistäkin tärkeämpää hyväksyä pienyrityksiä koskeva säädös mahdollisimman pian. EU:n 23 miljoonaa yritystä ja niissä työskentelevät kaksi kolmasosaa eurooppalaisista työntekijöistä tarvitsevat selvän viestin siitä, että "pienet ensin" -periaatteen käyttöön ottaminen lainsäädäntötyössämme muodostaa todellisen pohjan tulevalle työllemme ja toiminnallemme.

Aivan ensimmäinen merkki tästä on "pienet pk-yritykset" -testi. Koska selvää viestiä tarvitaan, mielestämme on ikävää, ettei neuvosto tehnyt pienyrityksiä koskevasta säädöksestä sitovaa.

Toivomme todella, että palaatte tähän asiaan ensi viikon Eurooppa-neuvostossa ja että jäsenvaltioiden pääministerit tekevät tästä pienyrityksiä koskevasta säädöksestä sitovan. Pidämme kuitenkin neuvoston päätöstä ensisijaisista toimista myönteisenä. Mielestämme on hyvin tärkeää ajatella pieniä ensin rahoituksen saatavuuden parantamiseksi, sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi ja markkinoille pääsyn helpottamiseksi.

Pyydämme komissiota ja neuvostoa tekemään yhteistyötä. Kansa tarvitsee eurooppalaisemman vastauksen. Monen maan toimet voivat olla varsin tehokkaita, mutta ne voivat johtaa pikemminkin eroavuuksiin kuin koheesioon, jota toivomme koko eurooppalaisen ajatuksen mukaisesti. Siksi on hyvin tärkeää, että komissio parantaa jäsenvaltioiden vuotuisia raportointimenettelyjä Lissabonin tulostaulun avulla, ja kysynkin neuvostolta, onko se valmis tähän.

EU:n kansalaiset, yrittäjät ja työtekijät tarvitsevat ideoita, mutta he tarvitsevat myös enemmän. He tarvitsevat meiltä innovatiivisia menetelmiä, eikä se vielä riitä. He tarvitsevat toimia – eikä sekään vielä riitä. Meidän on saatava aikaan ideoihimme, innovaatioihimme ja toimiimme perustuvia tuloksia. Olkaa hyvä ja ryhtykää toimiin. Parlamentti tukee teitä.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Fontaine, laatija. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Jouyet, arvoisa komission jäsen Verheugen, hyvät parlamentin jäsenet, ryhmämme kannattaa innokkaasti pienyrityksiä koskevaa säädösluonnosta, jonka komissio esitteli meille viime kesäkuussa.

Vuodesta 2000 alkaen on todellakin käynnistetty aloitteita pk-yritysten hyväksi, ja mieleeni tulee erityisesti jäsen Vlaston erinomainen työ pienyrityksiä koskevan peruskirjan parissa. Näitä aloitteita on pidetty hyvinä mutta riittämättöminä, koska ne ovat jääneet aivan liian usein pelkiksi hyväntahtoisiksi toiveiksi.

Meidän on nyt mentävä pidemmälle. Maitamme koetteleva vakava talouskriisi, joka vaikuttaa erityisen huolestuttavalla tavalla pk-yrityksiin, kannustaa meitä, jos kannustusta tarvitsemme. Tässä suhteessa pienyrityksiä koskeva säädös on osa uutta ehdottoman aktiivista lähestymistapaa.

Käsittelemme muutaman viikon päästä jäsen Herczogin mietintöä komission tiedonannosta, mutta esittämällä tämän suullisen kysymyksen olemme nyt päättäneet kääntyä neuvoston puoleen.

Arvoisa ministeri Jouyet, olemme panneet kiinnostuneina merkille kilpailukykyneuvoston eilen hyväksymät päätöslauselmat ja haluamme tietää, välittääkö 11.–12. joulukuuta kokoontuva Eurooppa-neuvosto nämä päätöslauselmat eteenpäin ja vaatiiko se siirtämään yleisen ohjaavan "pienet ensin" -periaatteen nopeasti osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Toivomme, että neuvosto etenee säädökseen liitetyn, käytännön toimenpiteitä sisältävän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tältä osin – ja koska minulle on myönnetty vain vähän puheaikaa – korostan kolmea aluetta, jolla tarvitsemme vahvaa johtajuutta.

Ensinnäkin pienyrityksiä koskevan säädöksen asemaa jäsenvaltioissa on seurattava säännöllisesti ja sen vaikutuksia on arvioitava järjestelmällisesti, ja Euroopan parlamentin on valvottava tätä toimintaa. Toinen ala koskee julkisten hankintasopimusten tekemistä. Hyvät käytännesäännöt eivät ole sitovia, joten meidän on oltava yhdessä mielikuvituksekkaampia ja kekseliäämpiä ja ehdotettava asianmukaisia ja käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka tarjoavat pk-yrityksille todella mahdollisuuden päästä mukaan näihin sopimuksiin. Kolmanneksi mainitsen rahoituksen saatavuuden, joka on nykyisessä tilanteessa tärkeämpi asia kuin koskaan ennen.

Arvoisa ministeri Jouyet, ehdotuksenne ovat järkeviä, ja niiden pitäisi myös tukea tarjousta. Aikaa ei ole hukattavaksi. Olkaa hyvä ja vakuuttakaa meidät neuvoston aikeista.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, neuvoston puheenjohtaja.(FR) Arvoisa puhemies, hyvä jäsen McMillan, arvoisa komission jäsen Verheugen, hyvät parlamentin jäsenet, kuten olette todenneet, neuvosto hyväksyi maanantaina johtopäätöksiä komission ehdottamasta pienyrityksiä koskevasta säädöksestä. Tämä pienyrityksiä koskeva säädös on voimakas poliittinen lupaus 23 miljoonalle pk-yritykselle. Kuten jäsen Fontaine korosti, se on myös tärkeä vastaus nykyiseen talouskriisiin. Olen siksi vakuuttunut siitä, että yhdessä ministeri Novellin kanssa, joka pahoittelee sitä, ettei hän voinut olla täällä tänään kanssamme, voin taata jäsen Fontainelle ja jäsen Herczogille, että Eurooppa-neuvosto antaa vahvan poliittisen tukensa tämän pienyrityksiä koskevan säädöksen tavoitteille.

Kuten olette korostaneet, pienyrityksiä koskevalla säädöksellä ei voida ratkaista kaikkia nykyisiä talousongelmia, mutta sillä pitäisi varmistaa, että rahoituskriisin ja siitä johtuvan taantuman torjumiseksi toteutetaan toimia. Hyväksyimme siksi maanantaina myös toimintasuunnitelman, jossa jäsenvaltiot sitoutuivat panemaan nämä kiireiset toimenpiteet täytäntöön. Tämä säädös on hyvin merkittävä, ja puheenjohtajavaltio Ranska on erittäin iloinen tästä varsin mielekkäästä suunnitelmasta. Jäsen Fontaine esitti jo hyvän yhteenvedon sen sisältämistä voimakkaista suosituksista.

Meidän on tarkasteltava ennen kaikkea ongelmaa, joka koskee pk-yritysten rahoitusta. Tästä näkökulmasta meidän on kehuttava Euroopan investointipankin toimia, sillä sen on määrä ruiskuttaa pk-yrityksiin 30 miljardia euroa vuosina 2008–2011. Tämän lisäksi meidän on myös varmistettava, että maksuviivästysdirektiiviä tarkistetaan yritysten kassavirtaongelmien helpottamiseksi. Pienyrityksiä koskevassa säädöksessä ja toimintasuunnitelmassa ehdotetaan sen varmistamista, että pk-yritykset saisivat maksun 30 päivässä. En tiedä, saavutammeko tämän tavoitteen, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä on oikea suunta. Maksuviivästyksiä vähentämällä parannettaisiin pk-yritysten kassavirtaa ottaen huomioon, että nykyisin Euroopassa yksi neljästä konkurssitapauksesta johtuu maksuviivästyksistä.

Toinen tärkeä tekijä on riskipääomamarkkinoiden kasvattaminen, sillä kuten tiedätte, nämä markkinat ovat EU:ssa liian pienet Yhdysvaltoihin verrattuna. Meillä on suunnitelmia, jotka koskevat eurooppalaisen riskipääomamekanismin perustamista ja jäsenvaltioiden välistä riskipääomarahastojen tunnustamista.

Hyvät parlamentin jäsenet, kuten olette todenneet, toinen painopisteemme on yksinkertaistaminen. Byrokratia ja erilaiset hallinnolliset tehtävät, joita yritysten on hoidettava, haittaavat pk-yrityksiä enemmän kuin suuryrityksiä. Tästä syystä meidän on todellakin pantava "pienet ensin" -periaate täytäntöön ja sovellettava sitä. Tämä periaate tarkoittaa sitä, että pk-yritysten edut on otettava huomioon kaikessa EU:n lainsäädännössä.

Toivomme myös voivamme ottaa käyttöön niin sanotun pk-yritystestin, ja voin vakuuttaa teille, että jokaisesta pk-yrityksiin vaikuttavasta yhteisön tekstistä tehdään ja julkaistaan vaikutustenarviointi, ja olisi suotavaa, että jäsenvaltiot tekisivät samoin. Lisäksi sitoudumme siihen, ettemme pyydä pk-yrityksiltä samoja tietoja montaa kertaa – toisin sanoen yritämme hoitaa kaiken kerralla.

Rahoituksen ja yksinkertaistamisen lisäksi toteutamme myös merkittävämpiä toimenpiteitä. Pk-yritysten täytyy voida hyötyä kunnolla sisämarkkinoista ja erityisesti vientimahdollisuudesta. Siksi eurooppayhtiön hyväksyminen tarjoaa myös pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet hyötyä näistä markkinoista perustamalla tytäryhtiöitä EU:n eri markkina-alueille.

Vastatakseni esitettyihin kysymyksiin sekä sen pyynnön valossa, jonka kilpailukykyneuvosto esitti Eurooppa-neuvostolle, totean, että neuvosto – korkeimmalla tasolla – ja komissio ovat sitoutuneet seuraamaan tiiviisti tätä toimintasuunnitelmaa, erityisesti osana Lissabonin prosessin rinnalla toteutettavia kansallisia uudistusohjelmia.

Olemme aidosti hyvin iloisia siitä vauhdista, jota viime maanantain toimintasuunnitelma pystyi antamaan tälle työlle. Neuvosto katsoo todella, että pk-yrityksiä koskeva politiikka on yksi talouskriisin torjuntaan ja EU:n talouden nopeaan elpymiseen tähtäävien yhteisten toimiemme avainaloista.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kun kriisi alkoi – ja olemme yhä kriisin alussa – eurooppalaisten pk-yritysten tulevaisuutta koskevasta kysymyksestä tuli entistäkin tärkeämpi. Meidän pitäisi nimittäin myöntää selvästi yksi asia: se, että kriisi vaikuttaa voimakkaammin pk-yrityksiin kuin suuryrityksiin yksinkertaisesti siksi, ettei pienemmillä yrityksillä ole varallisuuspohjaa, jonka avulla ne voisivat ratsastaa pidemmän heikon kauden yli.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että EU:n on hyvin tärkeää antaa pienille ja keskisuurille yrityksille voimakas ja selvä viesti. Olen siksi hyvin kiitollinen ministeri Jouyet'lle ja puheenjohtajavaltio Ranskalle siitä runsaasta tuesta, jota pienyrityksiä koskeva säädös on saanut, ja kiitän jäsen Herczogia ja jäsen Fontainea siitä, että he ovat tehneet aloitteen, jonka seurauksena keskustelemme asiasta täällä tänään.

Tämä on tärkeää, koska ensi viikon Eurooppa-neuvostoa odotetaan innolla. Ensi viikolla EU:n kansalaiset kääntävät katseensa valtioiden ja hallitusten päämiehiin ja odottavat heiltä vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin miten selviämme tästä kriisistä, miten säilytämme hyvinvointimme, miten säilytämme työpaikkamme ja miten säilytämme turvallisuutemme. Myös EU:n 23 miljoonaa pk-yritystä kääntävät katseensa Brysseliin ja odottavat valtioiden ja hallitusten päämiehiltä vastausta. Olen siksi hyvin iloinen siitä, että ministeri Jouyet sanoi juuri Eurooppa-neuvoston antavan voimakkaan ja selvän tukensa. Olemme varmastikin kumpikin samaa mieltä siitä, että tämä tarkoittaa sitä, että asiaa käsitellään päätelmissä enemmän kuin parilla sanalla. Olen tästä hyvin iloinen.

Totuus on se, että myös tätä politiikkaa ollaan vasta käynnistämässä. Euroopan parlamentti on tässä hyvin keskeisessä asemassa. Myös tässä yhteydessä pitää paikkansa se, että ratkaisevia eivät ole sanat vaan teot. Pk-yrityksiä tukevia toimia on toteutettava ensisijaisesti kansallisesti, alueellisesti ja jopa paikallisesti. Meidän on varmistettava, että EU:n suojelemat periaatteet herätetään henkiin jäsenvaltioissa ja kaikilla alueillamme.

Pk-yritykset eivät ole anelijan asemassa, vaan ne ovat EU:n talouden ydin. Ne voivat hoitaa tehtävänsä EU:n taloudessa vain, jos luomme niille olosuhteet, joita ne todella nyt tarvitsevat.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, ottaen huomioon, miten tärkeitä pienyritykset ovat taloudelle työllisyyden ja työpaikkojen luomisen, yritysten perustamisen ja vaurauden luomisen, innovoinnin sekä uusien tuotteiden ja uusien palvelujen kannalta, meidän on nyt aika tehdä jotakin tukeaksemme niiden toimintaa vaikeina aikoina. EU:ssa paasataan usein innokkaasti pk-yritysten piilevistä mahdollisuuksista ja saavutuksista. Niihin olisikin jokseenkin vaikeaa suhtautua kielteisesti. Tämän kysymyksen ja päätöslauselmaesityksemme ydin on kuitenkin se, että meidän on siirryttävä pelkästä retoriikasta konkreettisiin tekoihin.

Yksi ensisijaisista tavoitteistamme on pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantaminen. Itkemme rahoituksen perään joka vuosi, koska ongelma on pysyvä. Nyt rahoituskriisissä, kun kaikkien yritysten on vaikeaa saada luottoa, pk-yritysten tilanne on epäilemättä kuitenkin huonoin, sillä ne ovat usein tilaus- ja maksuketjun loppupäässä. Kannatan siis voimakkaasti pyyntöä järjestää pk-yrityksille rahoitusta ja luottoa. Kysymys kuuluukin, vastaavatko pankit pyyntöön.

Niiden kokemusteni perusteella, joita minulla on työskentelystä pk-yrityksessä sekä tämän jälkeen pk-yrityksen johtamisesta, minun on hyvin vaikeaa määritellä, millainen apu ja millaiset tuet auttaisivat kaikkia pk-yrityksiä, koska niitä on niin monenlaisia. Minusta tuntuukin, että autamme pk-yrityksiä parhaiten parantamalla tiedonsaantia, ja katson, että internet on saanut tältä osin aikaan valtavan muutoksen verrattuna niihin aikoihin, jolloin toimin itse liike-elämässä.

Toiseksi paras keino on antaa pk-yrityksille rauha harjoittaa liiketoimintaansa. Vaikka siis katson, ettei sääntely ole mahdollista, kannatan myös sääntelyn parantamisen periaatetta, erityisesti siksi, että se on jotakin, mitä lainsäätäjät ja hallitukset voivat tehdä. Kannatan sekä komissiolle että jäsenvaltioiden hallituksille esitettyä pyyntöä ryhtyä toimiin.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, pienyritykset ovat alueelleni hyvin tärkeitä. West Midlandin yritykset pitävät "pienet ensin" -periaatetta hyvänä asiana. Nykyisen rahoituskriisin seurauksena monet pienyritykset kohtaavat kuitenkin vakavia vaikeuksia. Kuten olemme jo kuulleet, niillä on kassavirtaongelmia ja maksamattomia laskuja eivätkä ne saa luottoa. Tuoreimmat maksukyvyttömyysluvut kertovat, että viimeisten kolmen kuukauden aikana 500 yritystä on tehnyt alueellani konkurssin. Siksi Euroopan investointipankin rahoitus on mielestäni tervetullutta.

Ehdotukset eivät kuitenkaan ole mielestäni riittäviä, sillä ne eivät ole luonteeltaan sitovia. Sen sijaan sitovuus voisi todella auttaa pk-yrityksiä. Siispä kysyn neuvostolta, mitä aiotte tehdä asialle ensi viikolla. Olen kuullut, mitä kilpailukykyneuvosto on sanonut, mutta olennaista on se, että elleivät ehdotukset ole luonteeltaan sitovia, niistä ei ole pk-yrityksille apua juuri nyt. Ne eivät auta pk-yrityksiä pääsemään markkinoille tai saamaan rahoitusta.

Jo monen vuoden ajan on puhuttu siitä, että neuvoston on hyvin tärkeää selventää aikovansa keventää hallinnollista taakkaa. Pienyrityksille aiheutuu huomattavia kustannuksia. Siinä, missä suuryritykset käyttävät euron kutakin työntekijää kohden, pienyritykset voivat joutua käyttämään kymmenen euroa.

Haluan lopuksi lisätä vielä yhden asian. Vaikka rahoituskriisien hallitseminen onkin hyvin tärkeää, pk-yritysten hyväksi on tehtävä enemmän juuri nyt, sillä ne ovat yhtä kuin reaalitalous.

 
  
MPphoto
 

  Šarūnas Birutis, ALDE-ryhmän puolesta. – (LT) Arvoisa puhemies, pk-yritykset ovat taloutemme DNA. Meidän pitäisi tukea niitä samalla, kun parannamme EU:n kilpailukykyä ja työllisyyttä. Pienyrityksiä koskeva säädös on aloite, jota kaikkien poliittisten puolueiden on nyt tuettava. Nykyisen talous- ja rahoituskriisin huomioon ottaen se on tärkeä keino tukea EU:n pk-yrityksiä.

Meillä on tässä päätöslauselmaluonnos, joka kuvastaa Euroopan parlamentin huolenaiheita ja neuvoston velvoitteita.

Meidän on pyrittävä siihen, että pienyrityksiä koskeva säädös pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä edellyttää sitä, että se sisällytetään kansallisiin toimintasuunnitelmiin ja säädöksiin ja että jäsenvaltioissa otetaan käyttöön tämän asiakirjan seurantajärjestelmä.

Meidän on toteutettava lisätoimenpiteitä varmistaaksemme, ettei pienyrityksiä koskeva säädös koe pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan surullista kohtaloa. Meidän on ymmärrettävä, että ohjeasiakirjat päätyvät yleensä kansallisten byrokraattien hyllyille eikä niillä saavuteta viime kädessä haluttuja tuloksia.

Tarvitsemme verohelpotuksia ja kannustimia uusille yrityksille, mikroluottoja, lainatakauksia, riskipääomaa, ilmaista tietoa ja neuvontaa, jatkuvia toimia yrittäjäkuvan parantamiseksi ja yrittäjien vaikutusvallan lisäämiseksi ja niin edelleen.

Päämäärä hyvittää keinot, mutta siitä huolimatta tarvitaan toimeliaisuutta ja rohkeutta. Olen varma siitä, että pienyrityksiä koskevan säädöksen täytäntöönpano koko yhteisössä auttaa panemaan pisteen EU:n taloudelliselle ja sosiaaliselle alamäelle ja lieventää rahoituskriisin seurauksia.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluan kiittää puheenjohtajavaltio Ranskaa siitä, että se on kiirehtinyt oikeiden päätelmien tekemistä tästä pienyrityksiä koskevasta säädöksestä, jotta asioita saadaan todella eteenpäin. Me täällä parlamentissa olemme vastanneet siihen välittömästi tarkistamalla menettelyämme. Meidän on loppujen lopuksi tehtävä tässä talouskriisissä todella kaikkemme EU:n pk-yritysten puolesta, sillä ne ovat pienyrityksiä koskevan säädöksen alku ja juuri.

Meidän on hyödynnettävä paremmin EU:n yrittäjien piileviä voimavaroja. Haluan kiinnittää tänään huomionne erityisesti naisyrittäjyyteen, koska siihen liittyy outo ristiriita. Naiset ovat yrittämisessä huomattavasti parempia. Ainakin luvut viittaavat siihen, että naisyrittäjien keskuudessa konkurssit ovat huomattavasti epätodennäköisempiä.

Tästä huolimatta naisyrittäjien on edelleen paljon vaikeampaa saada lainaa liiketoiminnan käynnistämiseen. Lainan saantia on helpotettava, koska sitä tarvitaan epätoivoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että naisyrittäjien mahdollisuuksia saada rahoitusta ja käyttää olemassa olevia rahastoja on parannettava.

Myös mikroluotot ovat hyvin tärkeä keino parantaa naisten – erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten – taloudellista asemaa ja lisätä heidän riippumattomuuttaan. Tämä on käynyt yhä vaikeammaksi nykyisessä luottopulassa, kun pankit ovat yhä haluttomampia myöntämään lainaa. Tämä on jälleen yksi syy, jonka vuoksi on tärkeää, että Euroopan investointipankki myöntää takauksia juuri mikroluottoja ja naisyrittäjiä varten.

Naisten on tärkeää voida perustaa omia pienyrityksiä kyetäkseen yhdistämään työn ja perheen tehokkaasti. Tämä on hyvin tärkeää myös Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmälle. On hyvä, että neuvoston päätelmissä mainitaan jo erikseen naisyrittäjyys. Kehotankin kaikkia jatkamaan hyvää työtä.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Arvoisa puhemies, odotamme mielenkiinnolla pk-yritysten eurooppalaisen oikeuskehyksen hyväksymistä. EU:n talouden elvytyssuunnitelma tarjoaa pk-yrityksille uusia rahoituslähteitä.

Hallinnollisen taakan keventäminen, ammatillisen koulutuksen rahoittaminen ja globalisaatioon mukautumista helpottavan eurooppalaisen rahaston perustaminen ovat toimenpiteitä, jotka auttavat säilyttämään työpaikkoja ja tukemaan yrittäjyyttä. Euroopan investointipankki varaa 30 miljardia euroa pk-yritysten hakemien lainojen rahoittamiseen. Tämä summa ei kuitenkaan ole mielestäni riittävä.

Mielestäni nyt kriisin aikaan on ryhdyttävä kiireisiin toimenpiteisiin: menettelyjä valtiontuen myöntämiseksi on yksinkertaistettava, yrityksen perustamiseen kuluvaa aikaa pitäisi lyhentää kolmeen päivään, ja julkisten laitosten pitäisi taata maksavansa pk-yritysten laskut 30 päivässä.

Mielestäni komission ehdotus sähköisen laskutuksen käytön edistämisestä on hyvä. Tähän investointiin arvioidaan kuluvan noin 18 miljardia euroa. Lisäksi on käymässä tarpeelliseksi kehittää tutkimukseen ja uuden teknologian kehittämiseen investoivien yritysten kilpailukykyisiä klustereita.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Jouyet, arvoisa komission jäsen Verheugen, tiedämme kaikki, että pk-yritykset muodostavat EU:n selkärangan, koska ne työllistävät yli 70 prosenttia EU:n työvoimasta ja koska 99 prosenttia EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä.

Kuten olemme jo kuulleet, nämä miljoonat pk-yritykset ovat nyt huolissaan niitä uhkaavasta rahoituskriisistä, joka heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja luottamusta ja vaikuttaa siten yritysten tilauskantaan. Pk-yritysten kassavirta on siis vaarassa, ja siksi meidän on ryhdyttävä tukemaan niiden toimintaa varmistamalla, että pankit turvaavat pk-yritysten tarvitseman rahoituksen saatavuuden, jotta ne voivat jatkaa liiketoimintaansa.

Juuri tämä on ministeri Jouyet'n mainitsemien 1. joulukuuta kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmien sekä EU:n valtiovarainministerien hyväksymän elvytyssuunnitelman ydin. Pk-yritysten tarpeet on hyvin tärkeää ottaa EU:n politiikan pysyväksi painopisteeksi, ja pidän myönteisenä toimintasuunnitelmaa EU:n pienyrityksiä koskevan säädöksen tukemiseksi. Se kertoo halusta varmistaa, että pienyritykset eli EU:n pk-yritykset etusijalle asettavaa ohjaavaa periaatetta noudatetaan.

Kuten komission jäsen totesi ja niin kuin kaikki ajattelemme, neuvoston on kuitenkin tehtävä yhteistyötä EU:n muiden toimielinten kanssa, jotta tästä periaatteesta tehdään totta. Meidän on ryhdyttävä sanoista tekoihin ja noudatettava periaatetta kaikessa politiikassa ja kaikissa EU:n ohjelmissa.

Voimme kuitenkin todeta, että tämä toimintasuunnitelma on todellinen vastaus hätätilanteeseen. Arvoisa ministeri Jouyet, haluan hyödyntää tämän tilaisuuden ja kiittää puheenjohtajavaltio Ranskaa siitä, että se on toiminut ennakoivasti tavalla, jonka ansiosta sanoista on voitu ryhtyä nopeasti tekoihin.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
  
MPphoto
 

  Juan Fraile Cantón (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, olen pyytänyt puheenvuoroa kiittääkseni komissiota tästä aloitteesta, joka on suuri edistysaskel, koska sillä vähennetään byrokratiaa ja muita esteitä, joita eurooppalaiset pk-yritykset kohtaavat päivittäin.

Suunnitelmassa korostetaan, että pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa EU:n taloudessa. Kuten täällä on jo todettu, emme saa unohtaa, että EU:ssa toimii noin 23 miljoonaa pk-yritystä, että 70 prosenttia työpaikoista on pk-yrityksissä ja että pk-yrityksiä toimii kaikilla toimialoilla.

Hallinnollisen taakan keventämiseen tähtäävän toimintasuunnitelman tavoitteeksi on asennettu taakan vähentäminen neljänneksellä vuoteen 2012 mennessä. Emme voi tehdä mitään sille tosiasialle, että nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa jonkin verran hallinnollista taakkaa, jonka kustannusten arvioidaan olevan 3,5 prosenttia EU:n vuoden 2006 bruttokansantuotteesta. Tämä kunnianhimoinen tavoite on osa laajempaa liiketoimintapolitiikkaa, jolla pyritään helpottamaan pk-yritystemme pääsyä muille markkinoille, lisäämään kasvupotentiaalia ja kannustamaan yrittäjyyteen.

On erinomainen ajatus auttaa pk-yrityksiämme laajentamaan liiketoimintaansa omien rajojemme yli. Lisäksi EU:ssa sovellettavat yhteiset yritysten perustamismenettelyt auttavat niitä perustamaan tytäryhtiöitä EU:n muihin jäsenvaltioihin ja hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Viimeinen asiani on se, että pk-yritystemme ensisijaisena ongelmana on nyt rahoitus. Pidämme siksi myönteisenä Euroopan investointipankin ehdotusta pk-yritysten tukivälineiden monipuolistamisesta, niiden käytön yksinkertaistamisesta ja niiden käyttöalueen laajentamisesta.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Arvoisa ministeri Jouyet, jäsen Fontainen esittäessä kysymyksensä neuvosto vastasi jo hänelle. Tämä on niin harvinaista, että se on syytä panna merkille.

Kilpailukykyneuvosto nimittäin käsitteli ja kannatti komission heinäkuussa esittämää suunnitelmaa 48 tuntia sitten, kun taas Euroopan parlamentti käsittelee sitä vielä. Tämä on kiistaton saavutus, jonka neuvosto on saanut aikaan Ranskan puheenjohtajakaudella. Arvoisa ministeri Jouyet, haluan kiittää teitä hyvästä työstä, jota te ja kolleganne, erityisesti ministeri Novelli, olette tehneet.

Neuvoston saavutus on erityisen huomionarvoinen siksi, että komission suunnitelma merkitsi sitä, että teidän oli laadittava toimintasuunnitelma, otettava huomioon komission asettamat periaatteet ja asetettava tavoitteet seuraaviksi kolmeksi, viideksi ja kymmeneksi vuodeksi.

Ymmärrän, että käytännössä meidän on nyt tarkasteltava ensin pk-yrityksiä kaikissa säädöksissä ja toimenpiteissä. Teemme niin yksityisen eurooppayhtiön kohdalla, maksuviivästysdirektiivin tapauksessa – jolloin toivoakseni alennamme arvonlisäverokantoja – ja niin edelleen.

Lopuksi haluan kuitenkin todeta, että kaikkein tärkeintä on se, ettei pk-yritysten anneta gettoutua. Toisin sanoen hyväksymämme pk-yrityksiä koskevat säännökset eivät saa olla niin erikoisia, että niistä aiheutuu lopulta haittaa. Olen samaa mieltä siitä, mitä jäsen Vlasto juuri sanoi. On selvää, että nykytilanteessa, jossa nämä yritykset tarvitsevat kipeästi rahoitusta ja rahoituksen saaminen on vaikeaa, emme saa tukea niitä esimerkiksi kirjanpitotakeita koskevien vapautusten kaltaisilla toimenpiteillä, jotka heikentävät niiden luotonsaantia ja estävät siten niitä saamasta varoja toimintaansa varten.

Tästä syystä pk-yritykset eivät saa olla minkäänlaisia "aliyrityksiä". Niiden on oltava yrityksiä siinä missä muidenkin, koska ne ovat tärkeitä EU:n taloudelle.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, pienyrityksiä koskevan säädöksen perimmäisenä tarkoituksena on tunnustaa pk-yritysten keskeinen asema ja antaa niille täyttä tukea niiden kasvua mahdollisesti vaikeuttavien ongelmien torjumiseksi.

Kuten tiedätte, pienyritykset ovat kiistatta keskeisessä asemassa EU:n taloudessa. Komission ehdottamalla "pienet ensin" -periaatteella vahvistetaan tämä mittaamattoman arvokas tuki liiketoiminnan ja yrittäjähengen kehittämiselle Euroopassa.

Kuka voisi vastustaa tätä? Mitä se tarkoittaa? Tämä kunnianhimoinen suunnitelma vaikuttaa nyt 99 prosenttiin kaikista yrityksistä. Yrityksen kaksi tärkeintä valttia eivät käy ilmi sen taseesta: sen maine ja sen työntekijät.

Päätin lainata Henry Fordia tuodakseni esiin, että yrittäessämme helpottaa pk-yritysten toimintaa meidän on muistettava, että työntekijät ovat yrityksen sydän, ja että pienyrityksiä koskevalla säädöksellä on myös parannettava työntekijöiden asemaa näiden yritysten johtamiskulttuurissa. Pienyrityksiä koskevan säädöksen pitäisikin olla näille yrityksille raikas tuulahdus. Sen pitäisi tuoda niille enemmän tunnustusta, ja sen myötä niiden tavoitteet pitäisi ottaa paremmin huomioon. Emme saa missään tapauksessa hyväksyä pienyrityksiä koskevasta säädöksestä kevytversiota työlainsäädännön osalta.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Arvoisa puhemies, talouskriisin aikaan väkevät sanat eivät riitä, vaan tarvitsemme myös konkreettisia tekoja. Tänä kriittisenä aikana meidän on tarjottava pk-yrityksille mahdollisuus saada rahoitusta, jotta ne voivat jatkaa innovatiivista toimintaansa, kehittyä teknologisesti ja parantaa siten myös kilpailukykyään.

Tällä alalla on tarpeen vahvistaa mikroluotto-ohjelmaa ja riskipääomarahastoa. Tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla on luotava edellytykset investoida tekniseen infrastruktuuriin, joka palvelee myös pk-yrityksiä. Siksi pidän Ecofin-neuvoston sopimaa 30 miljardin euron lainapakettia pk-yrityksille hyvänä asiana.

Laadin parhaillani mietintöä asetuksesta, joka koskee rakennustuotteiden tuomista markkinoille. Teen pk-yritysten kanssa tiivistä yhteistyötä ja uskon onnistuvani laatimaan pk-yritysten kannalta erittäin hyvän säädöksen.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, pk-yritysten on noudatettava lakia aivan kuten muidenkin yritysten, vaikka niillä ei olekaan pääsääntöisesti mahdollisuutta palkata lakimiestä tai osaavia taloudellisia neuvonantajia. Samaan aikaan pk-yritykset työllistävät suurimman osan työvoimasta. Siksi tätä alaa on hyvin tärkeää tukea yksinkertaistamalla siihen sovellettavia säännöksiä, tarjoamalla koulutusta sekä toteuttamalla muita toimia. Kriisin aikaan on erityisen tärkeää helpottaa lainansaantia. Ehkäpä solidaarisuusrahasto voisi helpottaa tällaisten lainojen takaamista. Kannatan pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan hyväksymistä ja kiitän puheenjohtajavaltio Ranskaa.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, mikro- ja pk-yritysten kiireellinen tukeminen edellyttää perustavanlaatuista muutosta politiikkoihin, joita on sovellettu suotuisan ympäristön luomiseksi, erityisesti parantamalla väestön ostovoimaa ja ennen kaikkea työläisten palkkatasoa.

Ei kuitenkaan riitä, että ilmoitamme toimenpiteistä ja uusista puiteluotoista. Tämän tuen on todella saavutettava mikro- ja pk-yritykset, eikä byrokratia saa niellä sitä. Meidän ei pidä tyytyä siihen, että tuemme muutamaa keskisuurta yritystä ja unohdamme mikro- ja pienyritykset, joilla on tärkeä asema taloudessa ja jotka ovat tärkeitä työllistäjiä. Lisäksi työntekijöiden oikeuksia on suojeltava koko tämän prosessin ajan.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, tämän aiheen otsikko viittaa pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseen. Katson kuitenkin, että jos EU haluaa todella auttaa, sen ei pitäisi sortua ennalta arvattavaan retoriikkaan, vaan sen pitäisi ryhtyä välittömästi mielekkäisiin toimiin. Miksemme myöntäisi nykyisessä maailmanlaajuisessa kriisissä pk-yrityksille "lomaa säädöksistä"? EU:n kaiken lainsäädännön noudattaminen on niin vaativaa, työlästä ja kallista, että se heikentää työn tuottavuutta ja vaurautta EU:ssa merkittävästi. Kustannukset ovat sietämättömät, miljardeja vuodessa. Antamalla yrityksille "lomaa sääntelystä" voisimme auttaa niitä kertaheitolla säästämään vuodessa miljardeja euroja ja auttaa niitä kasvamaan.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää komission jäsen Verheugenille kysymyksen. Onko komissio valmis laatimaan oikeusperustan vuoden 2009 tai 2010 budjetin budjettikohdalle? Toinen kysymykseni on tämä: voitaisiinko etusijalle asettaa toimintasuunnitelmat, joista on nyt tulossa entistäkin todennäköisempiä rahoituskriisin vuoksi, myös siksi, että pk-yritykset tarvitsevat tällä hetkellä tukea, koska juuri nyt, rahoituskriisin seurauksena, tästä pienyrityksiä koskevasta säädöksestä on tullut erityisen tärkeä? Voitteko kuvitella, että voisimme käynnistää tällä alalla välittömästi toimintaohjelman?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, neuvoston puheenjohtaja.(FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää puhujia, jotka ovat yhtäältä antaneet tässä keskustelussa tukensa pienyrityksiä koskevalle säädökselle ja toisaalta vaatineet tiukkaa, pakollista valvontaa. Niille, joiden mukaan meidän pitäisi varmistaa, että taloudellinen apu kohdennetaan kunnolla pk-yrityksille, haluan vakuuttaa, että Euroopan investointipankin tuki on kyllä korvamerkittyä.

Voitte luottaa siihen, että Eurooppa-neuvostoon osallistuvat ministerit välittävät tämän viestin valtioiden ja hallitusten päämiehille ja että me puollamme puheenjohtajavaltiona tiukinta mahdollista soveltamistapaa. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että korkeimman tason poliitikot tukevat selvästi pienyrityksiä koskevaa säädöstä ja siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa. Kuten jäsen Toubon sanoi, meidän on varmistettava, etteivät erityistoimet ja yksinkertaistamistoimenpiteet heikennä pk-yritysten takauksia. Tämä on mielestäni tärkeää.

Lisäksi haluan vastata jäsen Wortmannille, että olen erityisen tietoinen siitä, että meidän on tuettava naisyrittäjyyttä. Saan asiasta muistutuksen asiasta joka ilta – paitsi tänä iltana – sillä myös minun vaimoni johtaa pienyritystä. Olen siis tästä varsin tietoinen, ja voitte luottaa puheenjohtajavaltioon ja minuun siinä, että sananne johtavat toimiin, ilman tietenkään minkäänlaista eturistiriitaa – totean tämän teidän kaikkien edessänne.

Haluan kiittää lämpimästi komission jäsen Verheugenia ja koko komissiota kaikesta, mitä he ovat tehneet – olemme tehneet erinomaista yhteistyötä tämän puheenjohtajakauden aikana pk-yritysten hyväksi – ja kiitän teitä osallistumisestanne tähän keskusteluun. Kiitän myös jäsen Fontainea hänen esiin ottamastaan asiasta ja totean vielä kerran, että Euroopan parlamentti on keskeisessä asemassa tässä prosessissa ja sen jatkotoimissa.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä siitä, että olette osoittaneet tässä keskustelussa hyvin laajaa yhteisymmärrystä paitsi pk-yrityspolitiikkamme tavoitteista myös toimista, joihin aiomme ryhtyä niiden saavuttamiseksi.

Vastaan nopeasti esitettyihin kysymyksiin. Hyvä jäsen Chichester, Euroopan investointipankki on jo antanut myöntävän vastauksen. Lainan määräksi suunniteltiin 15:ttä miljardia euroa vuoteen 2011 asti, mutta nyt summa on 30 miljardia eli sitä on jo lähes kaksinkertaistettu. Lisäksi pk-yrityksillä on luonnollisesti käytettävissään myös muita EU:n rahoitusvälineitä, erityisesti rakennerahastoon liittyviä välineitä. Haluan myös huomauttaa, että kaikki suuret eurooppalaiset hankkeet suunnitellaan siten, että pk-yrityksillä on etuoikeus päästä niihin mukaan.

Kustannusten madaltamista koskevasta kysymyksestä minulla on ilo kertoa teille, että eurooppalaisten yritysten hallintotaakan vähentämiseen tähtäävä ohjelma etenee suunnitellusti. Seuraavaan tärkeään vaiheeseen sisältyy ehdotus sähköisen laskutuksen käyttöönotosta, siten kuin sitä vaaditaan täällä, joka itse asiassa tuottaa pk-yrityksille vuodessa jopa 18 miljardin euron säästöt.

Maksuviivästysongelmaa koskevasta direktiiviehdotuksesta, maksuviivästysdirektiivistä, totean, että työt ovat edenneet pitkälle ja Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään tätä ehdotusta.

Vastaan nyt jäsen Rübigin viimeiseen kysymykseen. Mikä täytäntöönpanoviranomainen kieltäytyisi, jos parlamentti tarjoaisi sille rahaa? Pelkään kuitenkin, ettette tarjoa meille lainkaan rahaa, vaan tarjoatte budjettikohtaa, jossa on nolla perässä. Jos kykenette tarjoamaan budjettikohdan, joka sisältää suuren määrän ylimääräistä rahaa, olkaa hyvä ja tehkää niin, mutten usko näin tapahtuvan.

Katson siksi, että tänä aikana on järkevämpää optimoida niitä ohjelmia ja hankkeita, joita meillä jo on, niin että ne auttavat rahoittamaan pienyrityksiä koskevaa säädöstä. Tämä koskee erityisesti kilpailukykyä ja innovointia koskevaa ohjelmaa, josta itse vastaan, mutta myös suuria rakennerahastoja, jopa maaseudun kehittämisohjelmaa ja tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa. Kaiken kaikkiaan näen huomattavia mahdollisuuksia käyttää näitä ohjelmia pk-yritysten tukemiseen Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelun päätteeksi totean, että olen vastaanottanut yhden työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyn päätöslauselmaesityksen(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 4. joulukuuta klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) EU:n pk-yritysten tilanteen parantaminen ja pienyrityksiä koskevan peruskirjan tukeminen on hyvin tärkeää yrittäjyyden kehittämisen ja EU:n talouden kehittämisen kannalta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että pk-yritykset työllistävät yli puolet EU:n kansalaisista ja että 99 prosenttia EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä. Olen kuitenkin valitettavasti huolissani useista seikoista, jotka liittyvät pienyrityksiä koskevan peruskirjan täytäntöönpanoon.

Puolassa luvattiin esimerkiksi kunnianhimoisesti keventää hallinnollista taakkaa, yksinkertaistaa sääntöjä ja hankkiutua eroon turhasta lainsäädännöstä. Tilanne valtion virastoissa ei ole kuitenkaan muuttunut. Yrittäjät törmäävät edelleen epäpäteviin virkamiehiin ja tarpeettomiin menettelyihin. Lisäksi he joutuvat kärsimään edelleen turhasta byrokratiasta, joka rajoittaa selvästi yritystoimintaa.

Julkisten palvelujen internet-portaaleja ei ole perustettu tähän päivään mennessä. Tällaisten portaalien tarkoituksena oli helpottaa yritysten rekisteröimistä, vero- tai tulli-ilmoitusten tekemistä ja tilastotietojen käyttöä. Tämä kaikki voitaisiin tehdä sähköisesti. Ellemme tehosta omia menettelyjämme ja uudista valtion virastoja, emme onnistu pitämään pienyrityksiä koskevassa peruskirjassa annettuja lupauksia. Tällöin emme onnistu tukemaan pk-yrityksiä asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), kirjallinen. – (PL) Pk-yritykset ovat hyvin tärkeitä EU:n taloudelle, kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Pk-yrityksissä on yli sata miljoonaa työpaikkaa, joten ne vaikuttavat talouskasvuun. Lisäksi ne ovat alueiden kehityksen ja innovoinnin tärkein lähde ja edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

Euroopan unionin pk-yritysten tuottavuus ja kasvuvauhti ovat edelleen heikommat kuin Yhdysvalloissa, missä pk-yrityksen työntekijämäärä kasvaa yrityksen seitsemän ensimmäisen toimintavuoden aikana keskimäärin 60 prosenttia. Euroopan unionissa vastaava luku on 10–20 prosenttia.

Euroopan komission viime kesäkuussa julkistamassa pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa luodaan ensimmäistä kertaa pk-yrityksiä koskeva kattava poliittinen kehys, joka takaa niille yhtäläiset edellytykset ja jolla pyritään parantamaan niiden juridista ja hallinnollista ympäristöä EU:ssa.

Tässä yhteydessä esiin nousee tärkeä kysymys. Aikooko neuvosto tukea muodollisesti pienyrityksiä koskevaa eurooppalaista peruskirjaa, ja aikovatko jäsenvaltiot sitoutua sen täytäntöönpanoon?

On äärimmäisen tärkeää määritellä, mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä tarjotakseen pk-yrityksille mahdollisuuden saada jatkuvasti rahoitusta nyt talouskriisin aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), kirjallinen. – (DE) On perusteltua sanoa, että Euroopan unionin yli 23 miljoonaa pk-yritystä muodostavat sen taloudellisen selkärangan. Suuresta merkityksestään huolimatta pk-yritykset eivät kykene vielä hyödyntämään kunnolla sisämarkkinoita ja ne kohtaavat erityisesti byrokratiaongelmia. Pienyrityksiä koskeva säädös on tärkeä askel kohti pk-yritysten kilpailukyvyn parantamista ja sitä, että niille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää piileviä voimavarojaan. Sääntelyn parantamista koskevan periaatteen toteutuminen ei ole tässä ainut ratkaiseva tekijä, vaan myös pk-yritysten tietoisuutta Euroopan yhdentymisen tarjoamista mahdollisuuksista on lisättävä. Yrittäjien vaihto-ohjelma on tässä yhteydessä hyvä lähestymistapa.

Pienyrityksiä koskevan säädöksen rahoitustoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä pk-yrityksen tukemiseksi. Nykyisen vaikean taloustilanteen vuoksi on välttämätöntä, että pk-yritykset pitävät työntekijänsä palveluksessaan. Hankintamenettelyjen yksinkertaistaminen, maksuviivästysten estäminen, lainarahoitus ja rahoitus uusien yritysten perustamista varten ovat tältä osin tehokkaita välineitä. Kaiken kaikkiaan pienyrityksiä koskeva säädös suojelee EU:n kypsää yritysrakennetta ja lisää eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö