Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2669(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 3. decembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

16. Opatrenia na zlepšenie prostredia pre MSP v Európe – iniciatíva Small Business Act (SBA) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke Rade na ústne zodpovedanie o krokoch na zlepšenie prostredia pre stredné a malé podniky v Európe – iniciatíva Small Business Act, ktorú predložili Nicole Fontainová a Giles Chichester v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov (PPE-DE) a Edit Herczogová v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente (PSE) (O-0113/2008 – B6-0485/2008).

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, autorka. – Vážený pán predsedajúci, všetci tu v Parlamente vítame úspech za posledných päť rokov, ktorý dosiahla Komisia, najmä pán Verheugen, spolu s Európskym parlamentom a s európskymi podnikmi: náš úspech týkajúci sa zmeny nášho prístupu k európskym podnikom, úspech, ktorý už má názov – zásada „najskôr myslieť v malom“, stanovená v iniciatíve Small Business Act. Musíme pracovať na tejto iniciatíve.

Súčasná hospodárska kríza zdôrazňuje potrebu čo najskôr si osvojiť iniciatívu Small Business Act. Až 23 miliónov európskych podnikov a dve tretiny zainteresovaných európskych zamestnancov potrebujú jednoznačný odkaz, že zmena v našom legislatívnom prístupe k zásade „najskôr myslieť v malom“ je skutočným základom našej budúcej práce a správania.

Úplne prvým signálom, ktorý o tom vysielame, je „malý test MSP“. Vzhľadom na potrebu jednoznačného odkazu je nám preto veľmi ľúto, že Rada neudelila ustanoveniam zakotveným v iniciatíve Small Business Act záväzný charakter.

Pevne veríme, že sa budúci týždeň v Európskej rade vrátite k tejto otázke a že predsedovia vlád členských štátov dajú tejto iniciatíve Small Business Act záväzný charakter. Vítame však rozhodnutie Rady o prednostných opatreniach. Myslíme si, že je: veľmi dôležité najskôr myslieť v malom, aby sa zlepšil prístup k finančným prostriedkom; veľmi dôležité najskôr myslieť v malom, aby sa zjednodušilo regulačné prostredie, a veľmi dôležité najskôr myslieť v malom, aby sa uľahčil prístup na trh.

Žiadame Komisiu a Radu, aby spolupracovali. Je potrebná odpoveď zameraná viac na Európu. Odpovede viacerých krajín môžu byť veľmi účinné, ale môžu spôsobiť skôr rozdielnosť ako súdržnosť, ktorú by sme si želali v rámci európskej myšlienky. Preto je rozhodujúce, aby Komisia zlepšila postupy ročného vykazovania zo strany členských štátov s podporou systému Lisbon Scoreboard, a pýtam sa Rady, či je na to pripravená.

Občania Európy, podnikatelia a zamestnanci potrebujú nápady, ale potrebujú aj niečo viac. Potrebujú inováciu našich postupov, ale to ešte nestačí. Potrebujú činy, ale ani tie ešte nestačia. Potrebujeme výsledky na základe našich nápadov, inovácie a činov. Prosím vás, pokúste sa o to. Parlament vás v tom bude podporovať.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Fontaine, autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán Jouyet, pán Verheugen, dámy a páni, naša skupina s nadšením podporuje návrh iniciatívy Small Business Act, ktorú nám predložila Komisia v júni minulého roka.

Pravda je, že od roku 2000 sú zavedené iniciatívy pre malé a stredné podniky – napadá mi najmä vynikajúca práca pani Vlastovej, charta malých a stredných podnikov – iniciatívy, ktoré sú vítané, ale považujú sa za nedostatočné, pretože všetky príliš často zostávajú len zbožnými želaniami.

Dnes musíme pokročiť. Závažná hospodárska kríza, ktorá panuje v našich krajinách so zvlášť znepokojivými následkami pre MSP nás ženie tam, kde bolo potrebné povzbudenie. Vzhľadom na to tvorí iniciatíva Small Business Act súčasť nového, rozhodne aktívneho prístupu.

V období niekoľkých týždňov preskúmame správu pani Herczogovej o oznámení Komisie, ale dnes sme sa predložením otázky na ústne zodpovedanie rozhodli, že oslovíme Radu.

Pán Jouyet, so záujmom sme zaregistrovali závery, ktoré včera prijala Rada pre konkurencieschopnosť. Chceli by sme vedieť, či Európska rada 11. a 12. decembra odovzdá tieto závery ďalej a či bude presadzovať, aby sa všeobecné pravidlo „najskôr myslieť v malom“ rýchlo prenieslo do právnych predpisov členských štátov.

Dúfame, že Rada bude postupovať na základe priloženého akčného plánu, ktorý je doplnený praktickými opatreniami. V tejto súvislosti a v krátkom čase, ktorý mám pridelený, by som rada zdôraznila tri oblasti, v ktorých potrebujeme výraznú iniciatívu.

Po prvé, systematické posúdenie vplyvu a pravidelnú kontrolu, ktoré bude sledovať Európsky parlament, o stave iniciatívy Small Business Act v členských štátoch. Po druhé, prístup k verejným zákazkám. Kódex dobrého správania nemá žiadnu záväznú právomoc. Spolu musíme konať s väčšou predstavivosťou, vynaliezavosťou a navrhovať primerané a praktické opatrenia, ktoré naozaj sprístupnia tieto zmluvy MSP. Nakoniec, prístup k financovaniu, ktorý je v súčasnej atmosfére dôležitejší ako kedykoľvek predtým.

Vaše návrhy sú zaujímavé, pán Jouyet, ale mali by zahŕňať aj podporu takejto ponuky. Nesmieme strácať čas. Prosím vás, ubezpečte nás o úmysloch Rady.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán McMillan, pán Verheugen, vážení poslanci, ako ste zdôraznili, dámy a páni, v pondelok Rada prijala závery o iniciatíve Small Business Act pre Európu, ktorú navrhla Komisia. Táto iniciatíva Small Business Act predstavuje silný politický záväzok voči 23 miliónom malých a stredných podnikov. Ako zdôraznila pani Fontainová, ide tiež o dôležitú reakciu na hospodársku krízu, ktorú v súčasnosti prežívame. Preto som spolu s pánom Hervém Novellim, ktorý tu s nami, žiaľ, nemôže byť, presvedčený, že uistíme pani Fontainovú a pani Herczogovú o tom, že Európska rada vyjadrí silnú politickú podporu cieľom iniciatívy Small Business Act.

Ako ste zdôraznili, iniciatíva Small Business Act nemôže vyriešiť všetky súčasné hospodárske problémy, ale mala by zabezpečiť, aby sa podnikli základné kroky na potlačenie finančnej krízy a následného hospodárskeho útlmu. Preto sme v pondelok prijali aj akčný plán, ktorým zaväzujeme členské štáty vykonávať tieto urgentné opatrenia. Táto iniciatíva má veľmi veľký význam a francúzske predsedníctvo zvlášť teší veľmi zmysluplný plán. Pani Fontainová správne načrtla dôrazné odporúčania, ktoré obsahuje.

V prvom rade sa musíme zaoberať otázkou financovania MSP. Z tohto hľadiska musíme oceniť úsilie Európskej investičnej banky, pretože plánuje preinvestovať 30 miliárd EUR v období rokov 2008 až 2011. Okrem toho sa však musíme ubezpečiť, že preskúmame smernicu o oneskorených platbách, aby sa zmiernili problémy peňažných tokov spoločností. V iniciatíve Small Business Act a akčnom pláne sa navrhuje zabezpečiť, aby MSP dostávali platby do tridsiatich dní. Neviem, či dosiahneme tento cieľ, ale som presvedčený, že by sme sa mali uberať týmto smerom. Obmedzenie oneskorených platieb znamená uľahčenie peňažných tokov MSP v dobe, keď je jeden zo štyroch prípadov platobnej neschopnosti v Európe spôsobený nadmernými oneskoreniami platieb.

Zintenzívnenie trhu rizikového kapitálu je ďalším dôležitým faktorom, pretože tento trh, ako viete, je v Európe príliš oklieštený v porovnaní s trhom v Spojených štátoch. Máme plány na zriadenie európskeho mechanizmu rizikového kapitálu, ako aj na uznávanie fondov rizikového kapitálu medzi členskými štátmi.

Našou ďalšou prioritou, ako ste zdôraznili, dámy a páni, je zjednodušenie. MSP podliehajú byrokracii a vykonávaniu rôznych administratívnych úloh, ktoré sa od nich vyžadujú, v ešte väčšej miere ako veľké podniky. Z tohto dôvodu musíme naozaj vykonávať a uplatňovať zásadu „najskôr myslieť v malom“, ktorá zahŕňa zváženie záujmov MSP vo všetkých právnych predpisoch Únie.

Dúfame, že zavedieme test MSP, a môžem vás ubezpečiť, že budú vykonané a zverejnené posúdenia vplyvu pre každý text Spoločenstva, ktorý sa týka MSP, a bolo by žiaduce, aby členské štáty robili to isté. Navyše sa zaväzujeme, že nebudeme žiadať MSP niekoľkokrát o tie isté informácie – inými slovami, budeme sa snažiť, aby sme všetko urobili na jedenkrát.

V súvislosti s financovaním a zjednodušením existujú významné opatrenia. MSP musia byť v plnej miere schopné využívať jednotný trh a najmä schopnosť vyvážať. Prijatie štatútu európskej spoločnosti preto tiež MSP umožní získať väčšiu výhodu z tohto trhu zriadením dcérskych spoločností na rôznych európskych trhoch.

Ako odpoveď na položené otázky a v zmysle požiadavky vyjadrenej Radou pre konkurencieschopnosť Európskej rade, sa Rada na najvyššej úrovni a Komisia zaviazali podrobne sledovať tento akčný plán, najmä v súvislosti s národnými reformnými programami, ktoré sú súčasťou lisabonského procesu.

Naozaj nás veľmi potešila energia, ktorú do tejto práce vniesol akčný plán z minulého pondelka. Rada je naozaj presvedčená, že politika MSP je jednou z kľúčových oblastí v našom spoločnom boji proti hospodárskej kríze a v záujme urýchlenej obnovy hospodárstva Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na začiatku krízy – a my sme na začiatku krízy – sa otázka o budúcnosti našich malých a stredných podnikov v Európe stala ešte dôležitejšou. Preto by sme si celkom určite mali uvedomiť jedno: účinky tejto krízy budú väčšie na malé a stredné podniky ako na veľké podniky celkom jednoducho preto, že menšie podniky nemajú kapitálový základ, ktorý by im umožnil prečkať dlhšie nepriaznivé obdobie.

Takže to znamená, že je nesmierne dôležité, aby bol signál malým a stredným podnikom v Európe výrazný a jednoznačný. Som preto veľmi vďačný pánovi Jeanovi-Pierrovi Jouyetovi a francúzskemu predsedníctvu za výraznú podporu, ktorú vyjadrili iniciatíve Small Business Act, a ďakujem pani Herczogovej a pani Fontainovej za to, že sa ujali iniciatívy pri dnešnej diskusii o tejto téme.

Je to dôležité, pretože sa s veľkým vzrušením očakáva zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. Občania Európy sa budúci týždeň budú pozerať na vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád a budú od nich očakávať odpoveď, odpoveď na otázky: „Ako prekonáme túto krízu, ako si udržíme prosperitu, ako si udržíme pracovné miesta, ako si udržíme bezpečnosť?“ Aj 23 miliónov malých a stredných podnikov v Európe sa tiež bude pozerať na Brusel a očakávať odpoveď od vedúcich predstaviteľov štátov a vlád. Preto ma tak veľmi teší, že pán Jean-Pierre Jouyet práve povedal, že podpora zo strany Európskej rady bude výrazná a jednoznačná. Niet pochýb, že obidvaja súhlasíme, že to znamená, že v záveroch k tejto téme určite nájdeme viac ako pár slov. Veľmi ma to teší.

Táto politika sa v skutočnosti tiež len začína. Európsky parlament v nej bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Tu takisto platí že slová sú jedna vec, ale dôležitejšie sú činy. Činy sa pre malé a stredné podniky predovšetkým vykonávajú na vnútroštátnej úrovni, na regionálnej úrovni a aj na miestnej úrovni. Musíme zabezpečiť, aby zásady, ktoré upevňujeme v Európe, fungovali aj v členských štátoch a vo všetkých našich regiónoch.

Malé a stredné podniky nie sú prosebníkmi, ale jadrom nášho európskeho hospodárstva. Vykonávať svoju úlohu v rámci nášho Európskeho hospodárstva budú môcť len vtedy, keď im poskytneme rámcové podmienky, ktoré v súčasnosti potrebujú.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na dôležitosť malých podnikov v hospodárstve v súvislosti so zamestnanosťou a tvorbou pracovných miest, vytváraním podmienok na podnikanie a bohatstvo, inováciou, novými produktmi a novými službami je veľmi vhodný čas na to, aby sme urobili niečo na podporu ich úsilia v ťažkom období. Na úrovni EÚ je tendencia prejavovať nadšenie nad potenciálom a výkonnosťou MSP. Naozaj by bolo ťažké predstaviť si, že by to bolo naopak. Význam tejto otázky a návrh uznesenia však znamená, že nesmieme zostať len pri slovách, ale urobiť niečo konkrétne.

Jednou z identifikovaných priorít je potreba lepšieho prístupu k finančných prostriedkom zo strany MSP. Je to večný nárek nad dlhotrvajúcim problémom. Veď teraz, počas finančnej krízy, keď zadržiavanie úverov postihuje všetky spoločnosti, musia byť na tom, čo sa týka objednávok a platieb, určite horšie MSP, ktoré sa skôr nachádzajú na konci „potravinového reťazca“. Takže výrazne podporujem výzvu na sprístupnenie finančných prostriedkov a úverov. Otázka znie, či na ne zareagujú banky.

Na základe mojich osobných skúseností s prácou v malom podniku a s jeho prevádzkovaním je veľmi náročné definovať formy pomoci a podpory, ktorá môže pomôcť všetkým MSP, pretože sa veľmi líšia. Mám pocit, že najlepším spôsobom pomoci je prístup k informáciám, a verím že internet v tomto smere prešiel veľkou zmenou od doby, kedy som podnikal.

Ďalšou vynikajúcou vecou je, keď sa problémy s podnikaním ponechajú na samotnú spoločnosť. Takže, aj keď si uvedomujem, že nie je možné nemať žiadnu reguláciu, som skôr za uprednostnenie lepšej regulácie, nielen preto, že to môžu urobiť zákonodarcovia a vlády. Podporujem výzvu na činnosť zo strany Komisie a členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, v mene skupiny PSE. – Vážený pán predsedajúci, malé podniky v mojom regióne prevažujú. Priemyselné podniky v regióne West Midlands uvítajú zásadu „najskôr myslieť v malom“. Súčasná finančná kríza však spôsobila, že mnoho malých podnikov má vážne ťažkosti. Ako sme už počuli, riešia problémy s peňažnými tokmi a nesplatenými dlhmi a nemôžu získať úver. Najnovšie údaje o platobnej neschopnosti týkajúce sa môjho regiónu poukazujú na 500 krachujúcich spoločností za posledné tri mesiace. Preto vítam financovanie EIB.

Neverím však, že doterajšie návrhy sú dostatočné vzhľadom na ich záväzný charakter, ktorý by naozaj mohol pomôcť sektoru MSP. Moja otázka pre Radu teda znie: Ako to budete riešiť budúci týždeň? Počula som, ako sa vyjadrila Rada pre konkurencieschopnosť, ale dôležité je to, že kým návrhy nemajú záväzný charakter, v tejto chvíli v skutočnosti nepomôžu malým podnikom. Nepomôžu im dostať sa na trhy ani získať prístup k finančným prostriedkom.

Verím tomu, čo počúvam už dlhé roky, že je veľmi dôležité, aby Rada vysvetlila, že má v úmysle znížiť administratívne zaťaženie. Malé podniky vynakladajú značné náklady. V prípadoch, keď veľké spoločnosti vynaložia na každého zamestnanca 1 euro, malá spoločnosť môže vynaložiť až 10 EUR na osobu.

Na záver by som chcela spomenúť ešte jednu vec. Aj keď je veľmi dôležité zvládať finančné krízy, momentálne by sa malo viac robiť pre MSP, pretože ony sú základom hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Šarūnas Birutis, v mene skupiny ALDE. – (LT) Malé a stredné podniky sú DNA nášho hospodárstva, mali by mať podporu a zároveň by sa mala zvyšovať konkurencieschopnosť a miery zamestnanosti v Európe. Small Business Act je iniciatíva, ktorá v súčasnosti potrebuje podporu od všetkých politických strán. Ide o dôležitú pomoc európskym malým a stredným podnikom vzhľadom na súčasnú finančnú a hospodársku krízu.

Máme tu návrh uznesenia, ktorý je reakciou na obavy z Európskeho parlamentu a povinnosti vo vzťahu k Rade.

Musíme sa snažiť o to, aby sa iniciatíva Small Business Act efektívne zaviedla vo všetkých členských štátoch. To si vyžaduje, aby sa stala súčasťou vnútroštátnych akčných plánov a právnych dokumentov a aby sa v členských štátoch zaviedol systém monitorovania tohto dokumentu.

Musíme prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie toho, aby iniciatívu Small Business Act nepostihol smutný osud Európskej charty pre malé podniky. Musíme pochopiť, že usmerňovacie dokumenty často iba ležia na policiach štátnych úradníkov a ich požadovaný účel nakoniec nie je splnený.

Ide o daňové úľavy a stimuly na začiatku podnikania, mikroúvery, úverové záruky, rizikový kapitál, poskytovanie bezplatných informácií a poradenstva, vytrvalé posilňovanie imidžu a autority podnikateľa a pod.

Účel svätí prostriedky, vyžaduje si však úsilie a odvahu. Vôbec nepochybujem o tom, že zavedenie iniciatívy Small Business Act v celom Spoločenstve pomôže zabrániť hospodárskemu a sociálnemu úpadku v Európe a zmierni následky finančnej krízy.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE).(NL) Predovšetkým by som chcela vzdať hold francúzskemu predsedníctvu za urýchlený návrh správnych záverov vyplývajúcich z tejto iniciatívy Small Business Act, aby sa veci mohli rozhýbať. V tomto Parlamente sme na to okamžite reagovali zmenou a doplnením nášho postupu. Pri tejto hospodárskej kríze sa musíme všetci snažiť v prospech MSP v Európe, pretože sú skutočným raison d’être iniciatívy Small Business Act.

Musíme oveľa lepšie využívať potenciál podnikateľov v Európe. Rada by som vás dnes upozornila najmä na podnikanie žien, pri ktorom ide o veľký paradox. Ženy sú v podnikaní oveľa lepšie. Je oveľa menej pravdepodobné, aspoň to vyplýva z údajov, že ženy podnikateľky sa dostanú do bankrotu.

Napriek tomu je pre podnikateľky stále oveľa náročnejšie získať úver na začatie podnikania. Túto záležitosť je potrebné zjednodušiť, pretože je to absolútne nevyhnutné. Znamená to, že ženy podnikateľky musia mať lepší prístup k financovaniu a existujúcim finančným prostriedkom.

Mikroúver je tiež veľmi dôležitý spôsob zlepšenia ekonomického postavenia a nezávislosti žien, nielen pre ženy z menšinových skupín. V súčasnej úverovej kríze, keď banky nie sú také naklonené poskytovať úvery, je to ešte oveľa ťažšie a to je ďalší dôvod, prečo je dôležité, aby sme mali k dispozícii záruky Európskej investičnej banky týkajúce sa práve mikroúverov a podnikateliek.

Je dôležité, aby ženy mohli rozbehnúť svoje malé podniky, aby dokázali efektívne zvládnuť pracovný a rodinný život. Je to tiež veľmi dôležité pre Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Vítam skutočnosť, že v záveroch Rady sa už konkrétne spomína podnikanie žien. Môžem len povedať: pokračujte vo vynikajúcej práci.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) So záujmom očakávame prijatie európskeho právneho rámca pre malé a stredné podniky. Plán hospodárskej obnovy EÚ ponúkne nové finančné zdroje na financovanie malých a stredných podnikov.

Zníženie administratívnej záťaže, financovanie odbornej prípravy a vytvorenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sú opatrenia, ktoré pomôžu chrániť pracovné miesta a podporovať podnikanie. Európska investičná banka poskytne 30 miliárd EUR na pôžičky, ktoré vyžadujú MSP. Mám však pocit, že táto suma nepostačuje.

Myslím si, že v tomto krízovom období je potrebné naliehavo prijať nasledujúce opatrenia: Mali by sa zjednodušiť postupy prideľovania štátnej pomoci; lehota na založenie spoločnosti by sa mala obmedziť na tri dni a úhrada platieb zo strany verejných inštitúcií voči MSP by mala byť zaručená v maximálnej lehote 30 dní.

Vítam návrh Komisie na podporu používania elektronickej fakturácie s predpokladanou investíciou 18 miliárd EUR. Je čoraz potrebnejšie, aby sme vytvorili konkurencieschopné zoskupenia založené na spoločnostiach investujúcich do výskumu a rozvoja nových technológií.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán Jouyet, pán Verheugen, všetci vieme, že malé a stredné podniky tvoria základ Európskej únie, pretože zamestnávajú viac ako 70 % pracovnej sily EÚ a predstavujú 99 % európskych podnikov.

Ako sme už počuli, milióny týchto MSP sú znepokojené a ohrozené finančnou krízou, keďže tá narúša kúpnu silu a dôveru domácností, čo má tiež vplyv na ďalšie objednávky. Nebezpečenstvo teda hrozí peňažným tokom MSP, takže musíme podporiť ich činnosti tým, že zabezpečíme zaručovanie efektívneho prístupu k potrebným finančným prostriedkom zo strany bánk, aby si MSP naďalej udržali miesto v podnikaní.

Toto je podstata záverov Rady pre konkurencieschopnosť z 1. decembra, na ktorú sa odvolával pán Jouyet, a plánu obnovy prijatého európskymi ministrami financií. Pre Úniu ju splnenie potrieb MSP trvalou politickou prioritou a ja vítam akčný plán na podporu iniciatívy Small Business Act pre Európu. Je reakciou na túžbu zabezpečiť uplatňovanie hlavnej zásady priradiť hlavnú prioritu malým spoločnostiam, konkrétne európskym MSP.

Predsa len, ako povedal pán komisár a s čím všetci súhlasíme, Rada sa musí spojiť s ďalšími európskymi inštitúciami, aby bolo možné túto zásadu zmeniť na skutočnosť. Musíme prejsť od slov k činom, vykonať ju vo všetkých politikách a všetkých európskych programoch.

Môžeme však povedať, že tento akčný plán je vzhľadom na naliehavosť situácie správnou reakciou. Vážený pán Jouyet, rada by som využila túto príležitosť na to, aby som vzdala hold francúzskemu predsedníctvu za jeho aktivitu, ktorá umožnila pohotovú zmenu zámerov na činy.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Juan Fraile Cantón (PSE).(ES) Vážený pán predsedajúci, požiadal som o slovo, aby som zablahoželal Komisii k tejto iniciatíve, ktorá predstavuje hlavnú výhodu pri znižovaní byrokracie a iných prekážok, ktorým musia každodenne čeliť európske malé a stredné podniky (MSP).

Tento plán zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú MSP v hospodárstve Európy. Ako už bolo zdôraznené, nesmieme zabudnúť na to, že v EÚ pôsobí približne 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré sú zdrojom 70 % pracovných miest a pokrývajú všetky odvetvia ekonomiky.

Akčný plán, ktorý má znížiť administratívne zaťaženie, si stanovil cieľ znížiť ho o 25 % do roku 2012. Nemôžeme sa vyhýbať skutočnosti, že súčasné právne predpisy vytvárajú určité administratívne zaťaženie s odhadovanými nákladmi 3,5 % HDP Európy v roku 2006. Tento ambiciózny cieľ je súčasťou širšej obchodnej politiky, ktorá je zameraná na zjednodušenie prístupu našich MSP na ďalšie trhy, zlepšovanie potenciálu rastu a podporu podnikateľského ducha.

Pomôcť našim MSP rozvíjať ich podnikanie za našimi hranicami je vynikajúcou myšlienkou. Okrem spoločného postupu pri zriaďovaní spoločností v EÚ im pomôže založiť dcérske spoločnosti v iných členských štátoch EÚ a využívať príležitosti, ktoré im ponúkne jednotný trh.

Na záver by som chcel povedať, že v súčasnosti sú hlavným problémom našich MSP finančné prostriedky. Preto vítame návrh Európskej investičnej banky diverzifikovať nástroje pomoci MSP, zjednodušiť ich využívanie a rozšíriť ich rozsah.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Vážený pán Jouyet, keď pani Nicole Fontainová kládla otázku, Rada už odpovedala. Stojí to za spomenutie, pretože je to dosť zriedkavé.

V skutočnosti pred 48 hodinami Rada pre konkurencieschopnosť preskúmala a podporila plán, ktorý v júli predložila Komisia, zatiaľ čo náš Parlament ho stále zvažuje. To je nesporný úspech Rady počas francúzskeho predsedníctva a chcel by som sa vám poďakovať, pán Jouyet, a vzdať hold za dobrú prácu, ktorú ste vy a vaši kolegovia, najmä pán Novelli, vykonali.

Úspech Rady je zvlášť pozoruhodný preto, že plán Komisie znamenal, že ste museli pridať akčný plán, ktorý by zahŕňal jeho zásady a stanovoval ciele na ďalších 3, 5 a 10 rokov.

Rozumiem tomu, že z praktického hľadiska teraz musíme posudzovať malé a stredné podniky v prvom rade v každom právnom predpise a v každom opatrení. Urobíme to pri európskej súkromnej spoločnosti, pri smernici o oneskorených platbách a dúfam, že aj pri zníženiach sadzieb DPH a podobne.

Na záver by som však chcel povedať len to, že z MSP v žiadnom prípade nesmieme robiť getá, inými slovami predpisy o MSP, ktoré zavádzame, nesmú byť také jednostranné, aby mali za následok vznik znevýhodnenia. Súhlasím s tým, čo práve povedala pani Vlastová. Je zrejmé, že v súčasnej situácii, keď tieto spoločnosti tak veľmi potrebujú finančné prostriedky a keď je ich získavanie také náročné, nesmieme prijímať opatrenia v ich mene, napríklad výnimky týkajúce sa účtovných záruk, ktoré znižujú ich úvery, čím im bránia disponovať finančnými prostriedkami.

Z toho dôvodu nie sú malé a stredné podniky menejcennými spoločnosťami. Musia byť spoločnosťami ako ostatné, životne dôležité pre hospodárstvo Európy.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, na uznanie kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú malé a stredné podniky, a na ich bezvýhradnú podporu v súvislosti s problémami, ktoré môžu zabrzdiť ich rast, slúži deklarovaný a konečný cieľ iniciatívy Small Business Act.

Ako viete, malé podniky zohrávajú nesporne kľúčovú úlohu v prostredí európskeho hospodárstva. Túto neoceniteľnú podporu budovania podnikov, podnikateľského ducha v Európe schvaľuje zásada zavedená Komisiou: „najskôr myslieť v malom“.

Kto môže byť proti nej? Čo znamená? Tento ambiciózny plán v súčasnosti ovplyvňuje 99 % všetkých spoločností. Dve najdôležitejšie veci v každej spoločnosti sa neobjavujú v jej súvahe: jej dobré meno a ľudia.

Prečo som si vybral citát Henryho Forda? Aby som povedal, že zatiaľ čo chceme uľahčiť situáciu MSP, v srdci podniku zostávajú zamestnanci, a že iniciatíva Small Business Act musí byť tiež možnosťou podporovať účasť zamestnancov v procese riadenia týchto spoločností. Iniciatíva Small Business Act by v skutočnosti mala byť oživením týchto spoločností, priniesť im lepšie uznanie postavenia a lepšie posúdenie ich ambícií. Za žiadnych okolností nesmieme dovoliť „slabšiu“ iniciatívu Small Business Act s ohľadom na pracovné právo.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) V čase finančnej krízy nestačia iba silné slová, musia nasledovať konkrétne činy. V tejto kritickej chvíli musíme malým a stredným podnikom zabezpečiť prístup k finančným prostriedkom, aby mohli realizovať svoje inovatívne aktivity za účelom zvýšenia svojej technologickej vyspelosti a tým aj vlastnej konkurencieschopnosti.

V tejto oblasti je potrebné posilniť program mikropôžičiek a fond rizikového kapitálu. Je potrebné vytvoriť podmienky pre investície do technickej infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie s prepojením na malé a stredné podniky. Z tohto dôvodu vítam balíček 30 miliárd EUR na pôžičky pre malé a stredné podniky, ktorý bol dohodnutý na zasadnutí Rady Ecofin.

V súčasnosti pripravujem správu k nariadeniu o uvádzaní stavebných výrobkov na trh. Veľmi intenzívne spolupracujem s malými a strednými podnikmi a verím, že sa mi podarí pripraviť veľmi dobrú legislatívu práve pre malé a stredné podniky.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Malé a stredné podniky musia dodržiavať zákon rovnako ako všetky spoločnosti, aj keď spravidla nie sú v postavení, aby si najímali právnych poradcov alebo vysokokvalifikovaných finančných poradcov. Malé a stredné podniky zároveň vytvárajú najväčšie množstvo pracovných miest. Preto je také dôležité podporovať tento sektor zjednodušovaním príslušných predpisov, ponúkaním školení a inými činnosťami. V čase krízy je zvlášť dôležité uľahčiť získavanie úverov. Pri ručení takýchto úverov by azda mohol pomôcť Fond solidarity. Podporujem prijatie Európskej charty pre malé podniky a blahoželám francúzskemu predsedníctvu.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, naliehavá podpora mikropodnikov a malých a stredných podnikov si vyžaduje podstatnú zmenu v politikách, ktoré sa uplatňovali na vytvorenie priaznivých podmienok, najmä zvýšením kúpnej sily obyvateľstva a predovšetkým miezd pracovníkov.

Nestačí však len oznámiť opatrenia a otvoriť podmienky poskytovania úverov. Táto podpora musí mať v skutočnosti vplyv na mikropodniky, malé a stredné podniky a nesmie ju pohltiť byrokracia. Nesmieme sa uspokojiť len s podporou niekoľkých stredných podnikov a zabudnúť na mikropodniky a malé podniky, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v hospodárskej aktivite a zamestnanosti pracovníkov, ktorých práva musia byť v rámci tohto procesu tiež zaručené.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, názov tejto otázky hovorí o zlepšovaní prostredia pre MSP. Chcel by som navrhnúť, ak chce EÚ naozaj radšej pomôcť ako sa oddávať pekným rečiam, že by sa mohlo urobiť niečo zmysluplné a bezprostredné. Prečo by sme nemohli zaviesť „regulačné prázdniny“ pre MSP v období aktuálnej globálnej krízy? Postupné zosúladenie s predpismi EÚ je také náročné, také obmedzujúce a také nákladné, že oslabuje výkon a prosperitu EÚ. Jeho cena je neúnosná. Počíta sa v miliardách ročne. Prostredníctvom „regulačných prázdnin“ by sme mohli spoločnostiam naraz ušetriť miliardy ročne a umožniť im rast.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, mám otázku pre pána komisára Verheugena: Je Komisia pripravená na prípravu právneho základu pre rozpočtovú položku v rozpočte na rok 2009 alebo 2010? Druhá otázka znie: Bolo by možné prideliť prioritu akčným plánom, ktoré sú v súčasnosti čoraz pravdepodobnejšie vzhľadom na finančnú krízu, aj pre súčasnú potrebu podpory malých a stredných podnikov, pretože práve teraz sa v dôsledku finančnej krízy táto iniciatíva Small Business Act stáva zvlášť dôležitou? Viete si predstaviť, že v tejto oblasti dokážeme zaviesť okamžitý akčný program?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať viacerým rečníkom, ktorí v priebehu tejto rozpravy na jednej strane vyjadrili podporu iniciatíve Small Business Act a na druhej strane trvajú na prísnom a povinnom monitorovaní. Tiež by som rád upokojil tých, ktorí hovorili o ubezpečení, že finančná pomoc je správne zameraná na malé a stredné podniky: naozaj sa vyčlení pomoc Európskej investičnej banky.

Nemusíte sa obávať, pokiaľ ide o Európsku radu, ministri odovzdajú tento odkaz hlavám štátov alebo vlád a my ako predsedníctvo budeme obhajovať čo najprísnejšie uplatňovanie. Urobíme maximum, aby sme zabezpečili, že iniciatíva Small Business Act a jej akčný plán dostanú čo najjasnejšiu politickú podporu na najvyššej úrovni. Ako povedal pán Toubon, dôsledne musíme zabezpečovať, aby konkrétne opatrenia a spôsoby zjednodušenia nespôsobili oslabenie záruk v súvislosti s malými a strednými podnikmi. Pokladám to za dôležité.

Na záver, súhlasím s pani Wortmannovou. Chcel by som jej povedať, že som si veľmi dobre vedomý podpory, ktorú musíme preukázať podnikaniu žien. Dozvedám sa o tom každý večer s výnimkou toho dnešného, pretože moja manželka tiež riadi malý podnik. Som si preto veľmi dobre vedomý tohto problému a môžete počítať s tým, že predsedníctvo a ja osobne zabezpečíme, že po vašich slovách budú nasledovať činy, a to, samozrejme, bez toho, aby dochádzalo k najmenšiemu konfliktu záujmov, to hovorím vám všetkým.

Chcel by som vyjadriť úprimné poďakovanie pánovi Verheugenovi a každému v Komisii za všetko, čo urobili – počas tohto predsedníctva sme spolu veľmi dobre pracovali v prospech malých a stredných podnikov – chcel by som sa vám poďakovať za účasť na tejto rozprave, ako aj pani Fontainovej za otázku, ktorú položila, a ešte raz povedať, že Európsky parlament bude nápomocný tomuto a následnému procesu.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem za veľmi široký konsenzus, ktorý ste v tejto rozprave preukázali, nielen v súvislosti s cieľmi našej politiky pre malé a stredné podniky, ale aj v súvislosti s krokmi, ktoré sme podnikli na ich dosiahnutie.

Chcel by som v krátkosti odpovedať na položené otázky. Pán Chichester, Európska investičná banka už odpovedala pozitívne – 15 miliárd EUR bolo plánovaných ako objemy úverov do roku 2011, teraz je to 30 miliárd EUR, takže suma sa zdvojnásobila. Okrem toho majú MSP, prirodzene, tiež k dispozícii ďalšie finančné nástroje v rámci Európskej únie, najmä v súvislosti so štrukturálnymi fondmi. Tiež by som chcel poukázať na to, že všetky významné európske projekty sú vypracované tak, aby k nim mali prednostný prístup malé a stredné podniky.

Čo sa týka otázky znižovania nákladov, som rád, že vám môžem oznámiť, že program na znižovanie administratívnej záťaže európskych podnikov prebieha podľa plánu. Ďalší významný krok v súčasnosti predstavuje aj návrh na zavedenie elektronickej fakturácie, keďže je tu potrebná, ktorá by v prípade malých a stredných podnikov v skutočnosti viedla k úspore až 18 miliárd EUR za rok.

V prípade návrhu smernice týkajúcej sa problematiky oneskorených platieb – smernice o oneskorených platbách – práca výrazne pokročila a ešte tento Parlament sa týmto návrhom bude môcť zaoberať.

Pokiaľ ide o poslednú otázku pána Rübiga, že ktorý výkonný orgán odmietne, ak mu Parlament ponúkne peniaze, obávam sa, že nám neponúkate žiadne peniaze, ponúkate rozpočtovú položku, v ktorej je nula. Ak dokážete ponúknuť rozpočtovú položku s veľkou sumou ďalších peňazí, prosím vás, ponúknite ju, ale nevidím, že by sa to dialo.

Preto si myslím, že tentokrát dáva väčší zmysel optimalizovať programy a projekty, ktoré máme, aby slúžili na financovanie iniciatívy Small Business Act. Týka sa to najmä programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, za ktorý som zodpovedný, ale týka sa to aj hlavného štrukturálneho fondu, dokonca aj programu rozvoja vidieka, ako aj rámcového programu pre výskum a vývoj. Celkovo vidím významné možnosti na využívanie týchto programov na podporu malých a stredných podnikov v rámci Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Na záver rozpravy mi dovoľte uviesť, že som dostal jeden návrh uznesenia(1) v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 4. decembra od 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Zlepšenie situácie malých a stredných podnikov v Európe a podpora charty malých podnikov má veľký význam z hľadiska rozvoja podnikania a hospodárstva Európskej únie. Je to najmä preto, že malé a stredné podniky zamestnávajú viac ako polovicu občanov Európskej únie a predstavujú 99 % podnikov v Únii ako celku. Žiaľ, mám vážne obavy v súvislosti so zavedením charty malých podnikov.

Napríklad v Poľsku odzneli sľuby o ambicióznych plánoch na zníženie administratívnej záťaže, zjednodušenie predpisov a odstránenie nadbytočných právnych predpisov. Situácia vo vládnych úradoch sa v skutočnosti nezmenila. Podnikatelia sa stále stretávajú s nekompetentnými úradníkmi a nepotrebnými postupmi. Navyše, naďalej podliehajú zbytočne veľkej byrokracii, ktorá výrazne obmedzuje ich podnikateľskú činnosť.

Dodnes nebol vytvorený žiadny internetový portál verejných služieb. Zámerom takýchto portálov je uľahčiť registráciu firiem, podávanie daňových priznaní alebo colných vyhlásení a používať súbory štatistických údajov. Všetky tieto činnosti by bolo možné vykonať elektronicky. Ak nezefektívnime naše postupy a nevykonáme reformu štátnych úradov, nepodarí sa nám splniť záväzky v charte malých podnikov. V dôsledku toho nebudeme môcť poskytnúť primeranú podporu pre MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písomne.(PL) Malé a stredné podniky (MSP) majú kľúčový význam pre európske hospodárstvo, pre jeho konkurencieschopnosť a pre mieru zamestnanosti. MSP prispievajú k hospodárskemu rastu poskytovaním viac než 100 miliónov pracovných miest. Okrem toho sú hlavným zdrojom regionálneho rozvoja a inovácií a podporujú rodovú rovnosť.

MSP v EÚ majú stále menšiu mieru produktivity a pomalší rast ako MSP v USA, kde takéto podniky zvyšujú počet pracovných miest v priemere o 60 % za prvých sedem rokov činnosti v porovnaní s približne 10 – 20 % v Európe.

Európska charta pre malé podniky, ktorú v júni minulého roka zaviedla Európska komisia, po prvýkrát predstavuje všeobecný rámec politiky MSP, čím im zaručuje rovnaké podmienky a usiluje sa o zlepšenie ich právneho a administratívneho prostredia v EÚ.

V tejto súvislosti sa vynára naliehavá otázka: plánuje Rada formálne podporovať Európsku chartu pre malé podniky a prijmú členské štáty záväzok na jej realizáciu?

Je mimoriadne dôležité, aby sme stanovili, aké kroky Rada navrhuje prijať s cieľom poskytnúť MSP stály prístup k financovaniu v tomto období finančnej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), písomne. (DE) Viac ako 23 miliónov malých a stredných podnikov je správne označených za hospodársky základ Európskej únie. Ani napriek svojmu významu nemôžu MSP v plnej miere využívať vnútorný trh a najmä čeliť byrokratickým ťažkostiam. Iniciatíva Small Business Act je dôležitým krokom pri zvyšovaní konkurencieschopnosti MSP a poskytovaní príležitosti, aby si uvedomili svoj potenciál. Úspech zásady lepšej tvorby práva tu nie je jediným rozhodujúcim faktorom. V malých a stredných podnikoch sa musí posilniť povedomie o možnostiach, ktoré poskytuje európska integrácia. Výmenný program pre podnikateľov je v tejto súvislosti dobrým prístupom.

Finančné opatrenia v iniciatíve Small Business Act sú zvlášť dôležité pre podporu MSP. Vzhľadom na súčasnú náročnú hospodársku situáciu je nutné, aby si MSP udržali zamestnancov. Zjednodušenia pri obstarávaní, boj proti oneskoreným platbám alebo nástroje na požičiavanie a zriaďovanie nových spoločností sú v tejto súvislosti dostatočné. Iniciatíva Small Business Act vo všeobecnosti ochraňuje vyspelú európsku podnikovú štruktúru a vďaka nej sú európske MSP konkurencieschopné na medzinárodných trhoch.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia