Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 3 december 2008 - Brussel Uitgave PB

18. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde zijn de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang.

Ik ga streng optreden en sprekers precies na één minuut onderbreken. Er staan 31 afgevaardigden op de lijst, hoewel velen, of ten minste enkele van hen niet aanwezig zijn. We werken niet volgens de ‘catch-the-eye’-procedure, maar aan de hand van een lijst met afgevaardigden die om één minuut spreektijd hebben gevraagd .

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE). - (RO) In de maand november heeft de Europese Commissie het verslag 2008 over de Republiek Macedonië gepresenteerd. Dit verslag onderstreept de in het afgelopen jaar geboekte vooruitgang, maar noemt geen vaste datum voor opening van de toetredingsonderhandelingen.

Ik ben van mening dat de vooruitgang die is geboekt op economisch vlak, op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en hervorming van justitie, maar ook de huidige context in de Westelijke Balkan de Republiek Macedonië het recht geven te hopen dat er een datum voor opening van de toetredingsonderhandelingen wordt vastgesteld in 2009. Hierbij moeten het parlement en de regering van de Republiek Macedonië sterker en verantwoordelijker optreden bij het scheppen van een democratisch klimaat om transparante en democratische voorwaarden te waarborgen voor de lokale en presidentsverkiezingen die zullen plaatsvinden in maart 2009.

Tevens roep ik de Europese Commissie op om rekening te houden met de vooruitgang die de Republiek Macedonië heeft geboekt in de afgelopen jaren, evenals met de verantwoordelijkheden die het parlement en de regering van de Republiek Macedonië op zich hebben genomen. Zij zou ook een actieplan moeten opstellen voor een versoepeling van het visumbeleid voor de inwoners van de Republiek Macedonië...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Ik wil graag de aandacht vestigen op de sancties die het directoraat-generaal Uitbreiding heeft opgelegd aan Bulgarije met de intrekking van de accreditatie van twee agentschappen die in aanmerking kwamen voor steun uit de pretoetredingsfondsen van de EU. De inspanningen van de Bulgaarse regering moeten worden gezien als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de door de EU gestelde voorwaarden. Het hoge niveau van de synchronisatie van de wetgeving, de wijzigingen in de wetgeving inzake openbare aanbestedingen, het strafwetboek, de nieuwe wet inzake belangenverstrengeling, de personeelswijzigingen en de inzet van alle nationale middelen voor de verbetering van het beheer van en toezicht op EU-fondsen vormen een bewijs dat de regering zich daadwerkelijk hieraan heeft gecommitteerd. De intrekking van de accreditatie kan nauwelijks worden beschouwd als de beste maatregel die is toegepast, en kan zelfs worden opgevat als een waarschuwing met het oog op de volgende uitbreiding van de EU. De verplichting om te voldoen aan de EU-voorwaarden moet gepaard gaan met gelijke behandeling van alle landen en met samenwerking bij het oplossen van problemen. De Bulgaarse regering voert een streng beleid in de strijd tegen …

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de autoriteiten van de Tibetaanse regering in ballingschap hebben het memorandum, het document en de voorstellen voor een echte autonomie van Tibet, die zij hadden voorgelegd aan de Chinese autoriteiten tijdens de onderhandelingen, bekend gemaakt. Dit is het bewijs – voor zover dat nog nodig was – van het feit dat de Chinese autoriteiten hebben gelogen en blijven liegen als ze volhouden dat het werkelijke doel van de Dalai Lama en de Tibetaanse autoriteiten het bereiken van onafhankelijkheid is. Morgen zal de Dalai Lama hier te gast zijn en het Parlement toespreken. Vijfendertig collega’s zullen om middernacht, en dat is al snel, beginnen aan een vierentwintig uur durende hongerstaking, waarbij ze zullen vasten als steunbetuiging aan de Dalai Lama. Zijne Heiligheid heeft ons vandaag laten weten dat hij zelf ook zal deelnemen aan deze vasten. Ik denk dat dit op dit moment de meest concrete manier is waarop het voorzitterschap van het Europees Parlement steun en uitvoering…

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, het Europees Parlement houdt zich niet aan het non-discriminatiebeginsel. De regels inzake meertaligheid worden in dit Parlement evenmin in acht genomen. Tijdens commissie- en delegatievergaderingen hebben zich meerdere gevallen van discriminatie op grond van taal voorgedaan. Uiterst verontrustend is de onaangekondigde beperkte toegang tot vertolking tijdens hoorzittingen of stemmingen bij het bespreken van mondelinge amendementen. Zolang niet in het Reglement wordt opgenomen dat vergaderingen pas van start mogen gaan als aan alle behoeften inzake vertolking is voldaan, zullen dergelijke incidenten zich blijven voordoen.

Daarenboven verstrekken de financiële diensten hun informatie niet in de talen van de Parlementsleden aan wie de informatie is gericht. De financiële gevolgen van de hieruit voortvloeiende misverstanden zijn voor rekening van de Parlementsleden. Er is tevens sprake van doelbewuste taaldiscriminatie in de context van EuroNews. Met het oog hierop zou ik willen voorstellen dat EuroNews in de toekomst enkel nog wordt gefinancierd met bijdragen van de landen in de talen waarvan programma's worden uitgezonden (...)

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag deze mogelijkheid willen aangrijpen om mijn ongenoegen te uiten en op te roepen tot ondersteuning van de productie en werkgelegenheid en de rechten van werknemers in de textiel- en kledingsector.

Mijn ongenoegen betreft het groeiend aantal bedrijven dat sluit of de productie delokaliseert, met als gevolg een toenemende werkeloosheid en verhoogde uitbuiting van de werknemers, hetgeen de liberalisering van deze belangrijke sector kenmerkt.

Ik roep het Europese Parlement op om een spoeddebat te houden over de situatie binnen de textiel- en kledingsector in de verschillende lidstaten. Dit debat moet vooral gaan over het aflopen op 31 december 2008 van het gemeenschappelijk toezichtsysteem van de Europese Unie en China, en daarin moet tevens de opvolging van de aanbevelingen die het Parlement ongeveer een jaar geleden heeft aangenomen, geëvalueerd worden.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik zou het Europees Parlement willen oproepen om steun te verlenen aan het initiatief van Poolse patriottische groeperingen om 25 mei – de dag waarop ritmeester Pilecki is terechtgesteld – uit te roepen tot Europese dag van de helden in de strijd tegen totalitaire regimes.

Volgens de Britse professor en historicus Michael Foot was ritmeester Pilecki een van de zes dapperste leden van de verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Witold Pilecki, een officier van het Poolse leger die tijdens de Duitse bezetting van Polen aan de septembercampagne had deelgenomen, organiseerde een opstand in Auschwitz nadat hij zich vrijwillig gevangen had laten nemen.

Na zijn ontsnapping uit het concentratiekamp nam hij deel aan de Opstand van Warschau en vocht hij bij het tweede Poolse legerkorps in Italië. Na zijn terugkeer naar het communistische Polen werd hij door de communistische geheime diensten gearresteerd en in de gevangenis opgesloten waar hij werd gefolterd, ter dood veroordeeld en op 25 mei 1948 geëxecuteerd.

Ritmeester Pilecki heeft zijn leven gegeven in de strijd tegen de misdadige dictaturen van de twintigste eeuw.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, afgelopen maandag heeft Voorzitter Pöttering zich tijdens zijn bezoek aan Belfast enthousiast uitgelaten over de steun van de EU voor de oprichting van wat eufemistisch een “conflictomvormingscentrum” werd genoemd op de plek van de voormalige Maze-gevangenis, waar sommige van de meest verachtelijke en wrede terroristen achter slot en grendel hebben gezeten. Dit was ook de gevangenis waar tien veroordeelde IRA-terroristen zelfmoord pleegden door in hongerstaking te gaan. Wat de Voorzitter misschien niet waardeerde is dat de Ierse republikeinen, die graag zwelgen in zelfmedelijden, vanwege deze geschiedenis vastbesloten zijn om dat centrum op hun eigen manier om te vormen, en wel tot een heiligdom voor enkele van de meest kwaadaardige terroristen die onze generatie heeft gekend. Vandaar deze stommiteit van de EU, die in de val is getrapt om zo’n obsceniteit te financieren, en de domheid van de Voorzitter …

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - (RO) Zondag, 30 november, vond in Roemenië een historische gebeurtenis plaats, want links werd verslagen bij de parlementsverkiezingen, die voor het eerst verliepen via het uninominale kiessysteem.

De Liberaal-Democratische Partij won het grootste aantal zetels in het parlement en zou, samen met de andere formaties van centrumrechtse signatuur, De Nationale Liberale Partij en de etnisch Hongaarse partij UDMR een comfortabele meerderheid kunnen vormen om een kabinet onder leiding van een premier van de Liberaal-Democratische Partij te steunen.

Helaas hebben de Roemeense sociaaldemocraten voorbarig aangekondigd dat zij de winnaars zijn van de verkiezingen. In feite zijn bepaalde sociaaldemocratische leiders in het Europees Parlement en regeringsleiders misleid door deze informatie. Het is daarom vanzelfsprekend dat de positie van deze leiders zal veranderen, gelet op het werkelijke resultaat van de verkiezingen in Roemenië.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, namens de delegatie voor de betrekkingen met India wil ik om te beginnen de families en vrienden van alle dodelijke slachtoffers van de afschuwelijke terroristische wreedheden in Mumbai condoleren en alle gewonden een spoedig herstel toewensen. Mijn sympathie gaat ook uit naar de collega’s en ambtenaren van het Europees Parlement die in deze gruwelijke en ongehoorde aanslag terecht zijn gekomen. Ik heb de premier van India en de eerste minister van Maharashtra geschreven om onze deelneming te betuigen.

Gecoördineerde aanslagen als deze zijn bedoeld om angst en wantrouwen onder de burgers te zaaien en het engagement van de democratie voor haar diepste waarden te testen. Als zodanig verdienen ze een robuust antwoord van iedereen die de democratie en het internationaal recht een warm hart toedraagt. Daarom verwelkom ik de krachtige verklaringen van Voorzitter Pöttering ter ondersteuning van India. Als Parlement moeten we onze woorden nu omzetten in concrete daden die tegemoetkomen aan de behoeften van India.

 
  
MPphoto
 

  Marco Pannella (ALDE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik denk dat we ons op dit moment meer bewust moeten zijn van het feit dat, als we het over Tibet en de Dalai Lama hebben, we het eigenlijk voornamelijk over onszelf hebben. Een paar dagen geleden, werd ons eenvoudigweg medegedeeld dat president Sarkozy, de fungerend voorzitter, het moedige voornemen had om de Dalai Lama in Polen te ontmoeten. Wij zijn echter aan de kant geschoven, zonder dat er naar ons is geluisterd, we zijn buitenspel gezet en kregen niet de gelegenheid tot een ontmoeting. Heel Europa mag de Dalai Lama verwelkomen, met hem spreken, hem ontvangen en naar hem luisteren. En waarom is dat zo, mijnheer de Voorzitter? Ik denk dat het antwoord daarop voor de hand ligt. We weten dat 80 procent van de Europeanen, als het ze als één volk zou worden gevraagd, de Dalai Lama zou steunen…

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (Verts/ALE). (HU) Mijnheer de Voorzitter, koning St. Stefanus van Hongarije heeft duizend jaar geleden, in het jaar 1009, het bisdom van Gyulafehérvár in Transsylvanië gesticht. Deze memorabele gebeurtenis in de kerkgeschiedenis symboliseert de aansluiting van het tot het christendom bekeerde Hongarije bij het Europa van toen. In de zestiende en zeventiende eeuw was Gyulafehérvár de hoofdstad van het zelfstandige Transsylvaanse vorstendom en Transsylvanië werd een symbool van tolerantie en geloofsvrijheid. In 1918 kondigde de Roemeense Nationale Vergadering in Gyulafehérvár het recht af op collectieve zelfbeschikking van de Hongaren in Transsylvanië, dat net daarvoor bij Roemenië was ingelijfd. Roemenië staat nog steeds bij Europa in het krijt vanwege dat besluit. In de geest van Gyulafehérvár stel ik voor dat ter ere van het millennium van het aartsbisdom...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Op 27 december vieren we de negentigste verjaardag van de Opstand in Wielkopolska. Dankzij de overwinning tijdens deze opstand werd de oude Poolse provincie Wielkopolska opnieuw een onderdeel van de nieuwe Poolse staat. Voor dit succes is evenwel een hoge tol betaald. Tijdens de opstand zijn meer dan tweeduizend mensen om het leven gekomen en raakten twintigduizend personen gewond. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om alle slachtoffers te herdenken.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Onder het voorwendsel van de crisis van het kapitalisme doen zich steeds meer gevallen voor van chantage van werknemers, aan wie voorwaarden worden opgelegd die leiden tot het verlies van verworven rechten. Belangrijke voorbeelden, beide binnen de automobielindustrie in Portugal, zijn het productiecentrum in Mangualde van Peugeot/Citroen en de fabriek in Cacia, Aveiro, van Renault.

In beide gevallen werd veel communautaire en nationale financiële steun toegekend, met het doel banen te behouden en op voorwaarde dat meer banen gecreëerd zouden worden. Echter, op dit moment wil de directie van Peugeot/Citroen in Mangualde de verworven rechten die zijn vastgelegd in het arbeidsrecht, afpakken. Zij oefent druk uit op de werknemers om slechte voorwaarden te accepteren die een negatieve invloed hebben op hun toekomst. De directie van Renault in Cacia heeft besloten de productie voor dit jaar in te krimpen en zij is voornemens om de tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen, terwijl zij zich juist gecommitteerd heeft aan uitbreiding...

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Desislav Chukolov (NI). (BG) Dit jaar op 27 november was het 89 jaar geleden dat Bulgarije met de ondertekening van het Verdrag van Neuilly uiteenviel, waardoor gebieden van ons moederland in stukken werden opgedeeld die tot de dag van vandaag bevolkt worden door mensen met een Bulgaars zelfbewustzijn. Deze gebieden, die binnen de grenzen van de huidige landen Servië en Macedonië liggen, dienen opnieuw onder de jurisdictie van Bulgarije te komen, aangezien ze niet kunnen worden beschouwd als opvolgers van de Servisch-Kroatisch-Sloveense staat. Servië is door de VN en de internationale gemeenschap niet erkend als de staat die Joegoslavië opvolgt, terwijl de voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië zelfs niet onder zijn grondwettelijke naam erkend is. Wij, de patriotten van Ataka, dringen erop aan dat het probleem van de teruggave van de westelijke gebieden wordt opgelost voordat wordt gestart met de onderhandelingen met Servië over toetreding tot de EU, en tegelijkertijd dient gewacht te worden met de toetreding van Macedonië tot de EU totdat het probleem van de wederkeer van de regio Strumica tot het Bulgaars grondgebied is opgelost.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE).(SL) Ik wil iets zeggen over bepaalde, door de Commissie geplande maatregelen waarover ik in de media lees en waarop ook kiezers mij reeds hebben gewezen. Met deze maatregelen zou naar verluidt financiering beschikbaar worden gesteld aan burgers om een auto aan te schaffen. Dergelijke maatregelen zouden in feite het consumentisme aanwakkeren, directe hulp geven aan de auto-industrie en in strijd zijn met ons milieubeleid. Ik vraag me ook met bezorgdheid af wie verantwoordelijk zal zijn voor de sloop en recycling van deze auto's.

Ik roep de Commissie daarom op om, zoals voorheen, te beginnen met het stimuleren van de ontwikkeling en de productie van schone voertuigen, waarbij vervangende producten geleidelijk worden ingevoerd op basis van milieucriteria, terwijl tegelijkertijd duidelijke informatie wordt gegeven over hoe het economisch herstelplan in overeenstemming is gebracht met ons milieu- en klimaatbeleid.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, de reden waarom ik vanavond een toespraak van één minuut wil houden is dat ik me zorgen maak over het feit dat in Ierland Ryanair op het punt staat een bod uit te brengen op de nationale luchtvaartmaatschappij Aer Lingus. Het bod, als het slaagt, zou een particulier monopolie van luchtvaartmaatschappijen in de Ierse markt creëren.

De Commissie heeft dit voorstel bij een eerdere gelegenheid verworpen en ik wil er bij commissaris Kroes op aandringen om dit bod opnieuw af te wijzen. In mijn visie is het een vijandig bod en is het niet goed voor de economie van Ierland als deze luchtvaartmaatschappij in handen van Ryanair valt, een maatschappij die op geen enkele manier loyaal aan de Ierse economie is.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik zou het Parlement attent willen maken op een opmerkelijke gebeurtenis die zich in juli van dit jaar in Brody in Oekraïne heeft voorgedaan. In die stad werd een standbeeld onthuld ter nagedachtenis van de soldaten van de moorddadige divisie Galicië van de Waffen-SS. Mijns inziens is het een ongehoord schandaal dat een groep individuen met uitgesproken nationalistische en fascistische standpunten in de eenentwintigste eeuw, in een tijd van verzoening tussen volkeren, een moorddadige eenheid mag verheerlijken die verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen Europeanen, onder wie ook een groot aantal van mijn landgenoten, die in de jaren 1943-1945 om het leven zijn gekomen tijdens de geplande genocide in het westen van Oekraïne.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de meeste Oekraïeners mijn bezorgdheid over deze kwestie delen. Ik ben ook van mening dat de Oekraïense autoriteiten niet onverschillig mogen blijven voor deze schandalige poging om de geschiedenis te herschrijven. Ik zou het Parlement en de EU-instellingen ook willen oproepen om (...)

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). - (SK) Op 10 december wordt overal ter wereld stilgestaan bij de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijne Heiligheid de Dalai Lama zal morgen een bezoek brengen aan ons Parlement. Hoewel China de Verklaring ook heeft ondertekend, schendt het de mensenrechten van mannen, vrouwen en kinderen.

Als voorzitter van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid wil ik u herinneren aan het éénkindbeleid, dat duidelijk het totalitaire en ondemocratische karakter van het regime in China aantoont. Dit beleid schendt duidelijk een aantal mensenrechten, waarvan ik er slechts enkele zal noemen: het doden van meisjes die ongewenst zijn in de context van geslachtsselectie, mensenhandel en seksuele slavernij, diefstal van kinderen, het onthouden van het wettelijke bestaansrecht aan kinderen die voortkomen uit tweede en derde zwangerschappen, in de steek gelaten kinderen, geweld tegen zwangere vrouwen, gedwongen abortussen, problemen ten gevolge van abortussen en zelfmoorden onder vrouwen. De democratische wereld zou duidelijk haar bedenkingen tegen het beleid van China kenbaar moeten maken en zorgen voor monitoring…

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) In Roemenië heeft links de verkiezingen gewonnen omdat links het grootste aantal stemmen en het hoogste percentage bij de verkiezingen van zondag kreeg. Dit gegeven kan niet worden genegeerd of verdraaid.

3 December is de Internationale Dag voor personen met een handicap. Een van de vier gezinnen heeft iemand met een handicap. Tegen de achtergrond van de economisch-financiële crisis horen wij bijna dagelijks over duizenden ontslagen in de lidstaten. In deze moeilijke context verslechtert de situatie van de personen met een handicap.

Hoe kan een persoon met een handicap een baan vinden met loon waarvan hij of zij fatsoenlijk kan leven, als duizenden andere personen, zonder handicap, hun baan verliezen? Ik verzoek de Commissie om urgent concrete maatregelen te nemen om mensen met een handicap te steunen.

Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan zeldzame ziekten die leiden tot een fysieke of mentale handicap. Ik hoop dat we in 2009, het jaar van de innovatie, meer zullen investeren in onderzoek gericht op de identificatie…

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, alle EU-landen moeten wetgeving aannemen die vrouwelijke genitale verminking strafbaar stelt. Ook zijn er maatregelen nodig om vrouwen en meisjes uit nieuwe migrantengemeenschappen die het risico op dit soort verminkingen lopen te beschermen.

Ik verwelkom de recente plannen van Ierland om als een van de vijftien EU-lidstaten een nationaal actieplan tegen vrouwelijke genitale verminking aan te nemen. Naar schatting 2500 vrouwen die in Ierland wonen hebben in andere landen vrouwelijke genitale verminking ondergaan. In het Ierse plan wordt gewezen op de risico’s van genitale verminking voor vrouwen en meisjes en worden beleidsdoelen vastgesteld om de schadelijke gevolgen aan te pakken.

Uit de cijfers blijkt ook dat van de 9624 in Ierland verblijvende vrouwen die oorspronkelijk uit landen komen waar de praktijk van genitale verminking voorkomt, 26,9 procent een vorm van genitale verminking heeft ondergaan. Het aannemen van een wet om vrouwelijke genitale verminking regelrecht te verbieden is van cruciaal belang om dit verschijnsel uit te bannen.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). (HU) Er kan pas een echte dialoog tussen culturen en volkeren van de grond komen als alle mensen hun moedertaal vrij kunnen gebruiken en hun individuele of collectieve rechten kunnen uitoefenen. Vandaag en morgen betuigen we in het Europees Parlement onze solidariteit met het Tibetaanse volk. Meer dan 500 mensen hebben zich aangesloten bij de stille demonstratie die wordt gehouden opdat de Tibetanen hun moedertaal vrij kunnen gebruiken, hun geloof kunnen belijden en echte autonomie kunnen verwerven.

Binnen de EU zijn er van oudsher etnische minderheden die hun moedertaal niet kunnen leren hetzij vrij kunnen gebruiken en die niet beschikken over culturele of territoriale autonomie. Er zijn zelfs landen waar het begrip van collectieve schuld, die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog oproept, opnieuw is ingevoerd, en landen waar men de rechten van de etnische minderheden die van oudsher bestaan, nog altijd volgens de communistische wetten uit de jaren veertig wil garanderen.

De EU kan pas effectief optreden in het belang van de rechten van de minderheden in China als...

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) We leven in een tijdperk van grote mogelijkheden maar ook grote bedreigingen. De mens kan sneller vernietigen dan opbouwen. De terroristische aanslagen in Mumbai, India, die de levens van 200 onschuldige burgers opeisten, hebben ons opnieuw getoond dat het menselijke vermogen tot vernietiging geen grenzen kent. Terrorisme is een nieuw soort oorlog zonder grenzen en zonder fronten, wat betekent dat de angst voor nucleaire en biologische wapens niet geheel ongegrond is.

Europa is een model van co-existentie tussen mensen die afkomstig zijn uit verschillende culturen en religies. De Europese christelijke traditie geeft Europa de verantwoordelijkheid voor wereldvrede en een kans om een bron te worden van hoop op vreedzame co-existentie en wederzijds respect. Derhalve moet Europe in a Crisis of Cultures van paus Benedictus XVI worden gezien als een reeks aanbevelingen die de paus Europa aanbiedt in zijn boek. Ik ben van oordeel dat Europa deze aanbevelingen niet zal negeren, maar juist zal uitvoeren.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, de recyclingsector in de Europese Unie heeft een omzet van 24 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan ongeveer 500 000 personen. Er zijn 60 000 bedrijven actief in de sector en de afval- en recyclingsector van de EU heeft een wereldwijd marktaandeel van 50 procent.

Door de ineenstorting van de prijzen van gerecyclede materialen in de mondiale markten bevindt deze sector zich nu echter in een crisis en het is voor afvalverwerkingsbedrijven economisch onhaalbaar aan het worden om nog langer in bedrijf te blijven.

Gezien het belang van deze sector voor het bevorderen van duurzame consumptie en productie in de EU wil ik er bij de Commissie op aandringen om onverwijld de aanbevelingen van het verslag van haar eigen werkgroep Recycling op te volgen. Dit verslag is opgesteld tijdens de voorbereiding van de mededeling van de Commissie getiteld “Een Europese initiatief voor leidende markten”.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Hiermee is dit punt afgehandeld.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid