Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2151(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0427/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0581

Rozpravy
Středa, 3. prosince 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

20. Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (společný systém daně z přidané hodnoty) – Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství – Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 8/2007 o administrativní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající − Dalším bodem na programu je společná rozprava o

– zprávě José Manuela Garcíi-Margallo y Marfil (A6-0448/2008), jménem Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními (KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)),

– zprávě José Manuela Garcíi Margallo y Marfil (A6-0449/2008), jménem Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství

(KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)) a

– zprávě Berta Staese (A6-0427/2008), jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o administrativní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty

(2008/2151(INI))

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil, zpravodaj. – (ES) Paní předsedající, musím začít tím, že mě mrzí, že tu s námi není odpovědný komisař, i když nejsem příliš překvapen, protože existuje mnoho povyku a jen málo podstatného k tomuto tématu: velké rétorické cvičení o potírání podvodů v oblasti DPH a velmi málo opatření pro tyto účely.

Sdělení, jež nám komisař předložil, z nichž poslední pocházelo z 1. prosince tohoto roku, vzbuzují dosti velkou paniku, pokud jde o škodu způsobovanou daňovými úniky. Dotýká se dostatečnosti, dotýká se rovnosti a způsobuje narušení trhu se skutečně vysokými peněžními částkami. Podvody v oblasti DPH se každoročně pohybují mezi 60–100 miliardami EUR.

Jak lze podvody zastavit? Diagnóza stanovená v těchto sděleních je také všeobecně správná, rétorická a bombastická. Uvádí se v nich, že odpovědnost za řešení těchto podvodů nesou orgány jednotlivých států, ale že finanční operace, kdy dodavatel a zákazník nesídlí ve stejné zemi, vyžadují spolupráci mezi členskými státy. Poukazují také na to, že Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 8 uvádí, že taková spolupráce byla zatím zjevně neuspokojivá, a že je tudíž nutné přijmout opatření. Problém nastává, když nám komisař začíná vysvětlovat, jaký druh opatření je nutné přijmout. Zcela rozumně uvádí, že existují dvě strategie: jedna, kterou nazývá ambiciózní, představuje rozsáhlou reformu daně z přidané hodnoty zahrnující buď systém zpětného zdanění, nebo systém daňových srážek se zúčtovacím systémem, zatímco druhou komisař nazývá „konvenční opatření".

Z jeho vystoupení zde 24. června jsme nabyli dojmu, že nepomýšlí na provedení ambiciózní reformy za každých okolností a že by se omezil na „konvenční opatření”. Avšak následně, když tato konvenční opatření popisoval, navrhoval čtyři, která v zásadě nejsou špatná. Hovořil o zkrácení lhůt u povinných daňových přiznání, posílení spolupráce mezi daňovými orgány, zavedení spoluodpovědnosti, když kupující neuvede, kdo mu zboží prodal, a zlepšení informovanosti o plátcích DPH. Na závěr tehdy řekl, že dokonce ani tato čtyři opatření nefigurují mezi konkrétními opatřeními, jež zvažoval přijmout. Nyní přichází se dvěma návrhy na změnu směrnice a nařízení. Uvádí, že cílem prvního je zkrátit období pro podání přiznání, jež plátci DPH musí předložit, ze tří měsíců na jeden měsíc, a že cílem druhého je zkrátit období pro předání informace členskému státu, který má daň ukládat, ze tří měsíců na jeden měsíc. Tečka. To je vše, co tento návrh stanoví.

Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti se pokusil tuto opravdu neslanou nemastnou historku poněkud okořenit a navrhl následující změny. Schválili jsme změnu zvýhodňující malé a střední podniky, jejímž cílem je sladit boj proti daňovým únikům se zjednodušením administrativního břemene pro malé podniky, k čemuž se tento parlament a EU jako celek zavázaly. Říkáme proto, že Komise nám musí v krátkém čase, do dvou let, předložit zprávu informující o tom, jak tato opatření fungovala, jak ovlivnila administrativní náklady podniků a do jaké míry se osvědčila v boji proti daňovým únikům.

Poukazujeme také na to, že by se měla více zapojit Komise, více než tomu bylo při tvorbě právního předpisu. Měla by více vést. Dále ji vyzýváme, aby soustřeďovala údaje, jež předávají příslušné členské státy, aby vydala příručku osvědčených postupů, jež umožní daňovým orgánům lépe plnit jejich funkci, aby vypracovala ukazatele, ze kterých bude patrné, které oblasti jsou rizikové a které nikoli, a aby nás informovala, kdo své povinnosti plní a kdo je neplní. A konečně, aby bylo snadnější stíhat podvodníky, vytváříme registr jednotlivců, kteří se nebudou moci vyhýbat daním  pomocí zakládání podniků.

Mrzí mě, že komisař nemůže na tyto změny, které jsme navrhli, reagovat

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, zpravodaj. (NL) Paní předsedkyně, komisaři, dámy a pánové, daňové podvody a podvody v oblasti DPH jsou trestnými činy. Možná se jedná o trestnou činnost administrativních pracovníků, ale přesto jsou to trestné činy, a někdy souvisejí i s organizovaným zločinem.

O jaké částky se jedná, protože tím se to vždy stává zajímavějším? V roce 2007 komisař Kovács odhadoval celkovou výši daňových podvodů na dvou až dvouapůlnásobek evropského rozpočtu, neboli částku 200–250 miliard EUR. Podvody v oblasti DPH se na tom podílely podle odhadu 40 miliardami EUR. Všechny tyto odhady jsou pravděpodobně silně podhodnocené, neboť Evropský účetní dvůr odhadoval ztrátu příjmu z DPH za rok 2005 v Německu na 17 miliard EUR a ve Spojeném království na 18,1 miliard EUR, společně tak na ně připadaly ztráty daňových výnosů z DPH přesahující celých 35 miliard EUR.

Proto je třeba přivítat, že Komise nechala vypracovat studii, že tato studie je hotová a výsledky budou zveřejněny, takže se s tímto problémem budeme moci seznámit v plném rozsahu.

V oblasti politiky existují dva základní problémy. Především se musí zlepšit spolupráce mezi daňovými orgány v jednotlivých zemích a za druhé bychom se skutečně měli zaměřit na zkrácení lhůt při shromažďování a výměně informací mezi správními institucemi členských států tak, aby bylo možné zpracovávat věci mnohem rychleji.

Moje zpráva analyzuje hlavně rozbor podvodů v oblasti DPH provedený Evropským účetním dvorem. Účetní dvůr provedl kontrolu v sedmi členských státech: ve Francii, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Slovinsku a ve Spojeném království. Tyto země dobře spolupracovaly. Německo však odmítlo jakkoli spolupracovat. V září Komise zahájila proti Německu řízení o porušení povinnosti, což, musím říci, komisaři, podporuji.

Účetní dvůr zjistil, že v některých členských státech zcela chybí základní podmínky pro účinnou spolupráci, pokud jde o potírání podvodů tohoto druhu. Můj spoluzpravodaj poukázal na to, že vyřizování žádostí o informace trvá déle než tři měsíce. To je vskutku neomluvitelné, protože proti této trestné činnosti je skutečně nutné bojovat v reálném čase. Terčem kritiky se však staly i vnitrostátní organizace jednotlivých zemí. Za žádoucím stavem zaostává zejména Nizozemsko a Německo. Mimoto zcela chybí dostatečně silné kontrolní mechanismy.

Zůstává pro mne záhadou, proč členské státy odmítají zaujmout pevný postoj, dokonce i když vědí, že jim unikají miliardové příjmy. Nad tím mi skutečně zůstává rozum stát. Svobodný pohyb zločinců je reálným faktem. Sjednocená Evropa v boji proti daňovým podvodům zůstává do značné míry jen zbožným přáním.

Máme však i dobré zprávy. Můj vlastní členský stát, Belgie, vytvořil European Carousel Network (síť Eurocanet), která zaručuje samočinnou výměnu informací. I ta je však děravá, neboť svou spolupráci poskytlo jen 24 členských států, a tři velké členské státy, tj. Německo, Itálie a Spojené království, spolupracovat odmítly.

Rada ECOFIN 7. října spustila nový mechanismus, a sice mechanismus Eurofisc, s cílem zlepšit spolupráci mezi členskými státy při potírání podvodů v oblasti DPH. To je iniciativa, která je podle mého názoru rozumná, ale bude přinášet přidanou hodnotu jen tehdy, jestliže se na ní budou podílet všechny členské státy a jestliže půjde o něco víc než jen prostou mezivládní spolupráci. Pevně věřím, že Komise by se do této nové iniciativy měla zapojit. V každém případě by se mohla nějak zúčastnit a dokonce by mohla hrát koordinační úlohu.

A konečně si také myslím, že bychom měli navzájem daleko více spolupracovat i v oblasti justice. Měly by být neprodleně odstraněny všechny stávající justiční překážky v právním řádu jednotlivých zemí, jež brání přeshraničnímu stíhání pachatelů. Ve své zprávě jsem uvedl seznam opatření, která je třeba přijmout. Rád bych na to slyšel odpověď nebo reakci ze strany Komise a mrzí mě, že zde není přítomen žádný představitel Rady, protože právě Rada bude nakonec muset přijmout opatření v této oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, člen Komise. − (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu a zvláště oběma zpravodajům panu Garcíovi-Margallo y Marfil a panu Staesovi za konstruktivní zprávy, jež předložili k citlivému tématu boje proti podvodům v oblasti DPH v Evropské unii, zejména pokud jde o první konkrétní návrh Komise v této oblasti.

Pokud jde o realizaci naší strategie potírání podvodů v oblasti DPH, nacházíme se dnes v rozhodujícím bodě. Tři zprávy, které má Parlament zítra přijmout, obsahují řadu doporučení týkajících se toho, jak zlepšit boj proti podvodům, a jsou odrazem vašich názorů na první opatření, po kterém bude následovat celá řada dalších.

Komise 1. prosince přijala sdělení konkretizující opatření, jež předloží v příštích měsících, a také počáteční směrnici obsahující některá z těchto opatření. Předpokládané návrhy také reagují na obavy a doporučení vyjádřená ve zprávě pana Staese.

Opatření, jež Komise hodlá přijmout, lze rozdělit do tří kategorií.

První zahrnuje opatření zaměřená na prevenci podvodů v oblasti DPH. Jedním z nich je zavedení minimálních požadavků na registraci a odhlášení z registrace ve vnitrostátních databázích, s cílem zlepšit spolehlivost a srovnatelnost informací v nich obsažených.

Plánuje se také zlepšit postupy používané k získání elektronického potvrzení identifikačních čísel plátců DPH jednotlivých subjektů spolu s příslušnými jmény a adresami, což má zaručit větší právní jistotu pro dodavatele.

A konečně, Komise navrhuje zjednodušit pravidla pro fakturaci a racionalizovat pravidla, jež se týkají vzniku daňové povinnosti, s cílem zaručit jejich lepší uplatňování, což také usnadní kontrolu.

Druhá kategorie zahrnuje opatření zaměřená na zlepšení efektivity práce daňových orgánů při odhalování podvodů v oblasti DPH. Do této kategorie patří opatření týkající se zkracování časových lhůt, o kterých je řeč v obou zprávách pana Garcíi-Margallo y Marfil. V zájmu lepšího odhalování podvodů je také nezbytné zajistit, aby výjimky z DPH na dovoz byly lépe monitorovány, jak to navrhla Komise minulé pondělí, a rozšířit okruh informací, jež členské státy budou muset dávat k dispozici daňovým orgánům ostatních členských států prostřednictvím automatizovaného přístupu k jejich databázím.

A konečně, jak jste již naznačili, tato kategorie zahrnuje i vytvoření evropské sítě známé pod názvem Eurofisc. Tato síť je určena ke zlepšení operativní spolupráce mezi členskými státy v boji proti podvodům v oblasti DPH podle vzoru sítě Eurocanet, jež byla zřízena belgickými daňovými orgány a která je podporována Komisí a Evropským úřadem pro boj proti podvodům.

Třetí kategorie zahrnuje opatření zaměřená na posílení schopností daňových orgánů, pokud jde o vyměřování a výběr daní. Patří sem zejména opatření konkretizující případy, kdy jsou dodavatelé a odběratelé provádějící přeshraniční plnění spoluzodpovědni za platbu daně. To má nepochybně za cíl posílit právní rámec, jemuž podléhá přeshraniční výběr daní.

A konečně obsahují opatření zaměřené na zavedení sdílené odpovědnosti členských států s cílem chránit celkové daňové výnosy.

Komise dále oceňuje, že Parlament projevil trvalou starost o to, aby byla zajištěna ochrana finančních zájmů Evropského společenství, vzhledem k tomu, že podvody v oblasti DPH mají dopady i na vlastní zdroje evropského rozpočtu.

Vítám podporu, které se dostalo návrhu nařízení o vzájemné administrativní pomoci v boji proti podvodům, a zejména proti podvodům v oblasti DPH.

Komise také vítá požadavek vznesený Parlamentem vůči Radě, aby jednání o tomto návrhu pokračovala, což poskytne podrobný rámec umožňující Komisi a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům poskytovat členským státům operativní podporu a informace v rámci jejich boje proti podvodům v oblasti DPH.

Pozitivní stanovisko, jež vyjádřil Parlament v návrhu zprávy o zkrácení časových lhůt a rychlém pokroku prací, jež jsou k této otázce v Radě prováděny, jsou dobrou předzvěstí pro další dalekosáhlé návrhy, jež Komise v blízké budoucnosti přijme.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, navrhovatelka stanoviska Výboru pro právní záležitosti. (PL) Paní předsedající, potírání podvodů, které až dosud bylo v pravomoci členských států, je problém, který není možné vyřešit pouze na vnitrostátní úrovni. Boj s daňovými podvody musí zahrnovat užší spolupráci mezi správními orgány členských států a také spolupráci s Komisí.

Návrhy směrnice a nařízení, jež tvoří předmět návrhu, vycházejí jen zčásti z doporučení o prioritách, jež předložil ECOFIN v červnu 2007. Hlavním cílem navrhovaných změn je urychlit shromažďování a výměnu informací o postupech uvnitř Společenství pomocí standardizace postupů a zkrácení doby pro ohlášení plnění uvnitř Společenství a časové lhůty pro výměnu informací o těchto plněních mezi členskými státy na jeden měsíc.

Harmonizace požadavků týkajících se DPH zajistí účinné ověřování poskytnutých informací. Požadavek, aby členské státy akceptovaly žádosti o vrácení DPH předkládané elektronicky, také výrazně zjednoduší celý postup.

Navrhované právní nástroje představují jen první krok k praktické realizaci výše uvedených návrhů ECOFIN. Dosud nemáme podrobné zhodnocení dopadů nových formálních požadavků na poskytovatele služeb, a bylo by žádoucí vypracovat zvláštní zprávu věnovanou této otázce, zejména proto, že souvisí s administrativními náklady, jež ponesou daňoví poplatníci a správní orgány, a s účinností potírání daňových úniků.

S ohledem na oprávněnou kritiku ze strany Evropského účetního dvora týkající se nedostatečně účinné administrativní spolupráce v této oblasti by Evropská komise měla zvážit posílení své úlohy, zejména pokud jde o vypracovávání analýz a poskytování dobrých příkladů.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Stauner, jménem skupiny PPE-DE. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, přibližně 2,25 % hrubého domácího produktu EU, v číselném vyjádření přibližně 200 miliard EUR ročně – jak již uvedl pan Staes – je ztráta pramenící z daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty, obcházení daňové povinnosti a daňových podvodů. To jsou fakta, ze kterých správně vychází zpráva pana Staese.

Z odpovědí na pět písemných otázek, které jsem na toto téma položila Radě a Komisi, – mimochodem, také mě mrzí, že Rada je zde zastoupena tak málo – mimo jiné vyplynulo, že ztráty při výběru daně z přidané hodnoty v roce 2005 jen v Německu činily 17 miliard EUR a ve Spojeném království 18 miliard USD. Z těchto čísel je každému jasné, že hospodářstvím jednotlivých zemí jsou způsobovány značné ztráty, a s tím se musí co nejdříve skoncovat.

Jak toho však dosáhnout? Odpovědí až dosud bylo – podle Účetního dvora, který se tomuto tématu věnoval ve zvláštní zprávě – prostřednictvím spolupráce mezi odpovědnými správními orgány v jednotlivých zemích, ale to je přesně to, co v posledních letech vůbec nefungovalo.

Evropané se zase jednou ocitají v situaci, kdy usilují o dobře míněný cíl, ale počítají útratu bez hostinského. A hostinským jsou v tomto případě členské státy, jež nedokážou prostřednictvím správních opatření zarazit přeshraniční úniky v oblasti daně z přidané hodnoty.

Existují tak například velké neobjasněné rozdíly v počtu přijatých žádostí o informace a v počtu zodpovězených žádostí o informace. Rozdíly při porovnávání statistických údajů o obchodu uvnitř Společenství, o nichž informovala Komise v odpovědi na mou písemnou otázku ze 6. května a které podle odhadů v roce 2007 dosáhly úctyhodné částky 77 miliard EUR, mohou také ukazovat na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty. Chci se při této příležitosti zeptat Komise, kdy nám výsledky této studie budou předloženy.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, jménem skupiny PSE. – (SK) Kolegové, představte si, že by v Evropě neexistovaly daňové podvody. Kdybychom takto získané finanční prostředky spravedlivě rozdělili, každý občan Evropské unie včetně dětí a důchodců by měl v peněžence o 500 EUR ročně víc.

Žádná země nedokáže proti daňovým podvodům bojovat účinně, bude-li postupovat osamoceně. Mezinárodní spolupráce je nutná hlavně v oblasti DPH, kde současný systém komplikuje sledování plnění v rámci Evropské unie. Jedním z řešení s dlouhodobým pozitivním účinkem při potírání daňových úniků by bylo vytvoření systému DPH, podle kterého by plnění mezi členskými státy byla zdaňována sazbou, která nebude nulová. Nulovou sazbu v případě vývozu zboží zneužívají podvodníci a zločinecké skupiny, které například vykazují neexistující obchody a ze státních rozpočtů podvodně odčerpávají miliardy EUR.

Také současné dlouhé lhůty pro podávání daňových přiznání vytvářejí prostor pro páchání takových daňových podvodů. Zpráva o návrhu směrnice, o které nyní diskutujeme, představuje urychlení výměny informací potřebných pro boj proti daňovým podvodům. Také proto zkracujeme na jeden měsíc lhůtu pro podávání daňových přiznání při plněních uvnitř Společenství.

Systém DPH vytvořený v roce 1993 je jen přechodný. Věřím, že Komise na začátku příštího volebního období předloží ambicióznější opatření, jež budou řešit definitivní a komplexní reformu DPH. I dočasnost dnešního systému je jedním z důvodů, proč v mém pozměňujícím návrhu, který výbor odsouhlasil, žádám, aby Komise vyhodnotila vliv přijatých opatření o tři roky dříve, než zněl původní pozměňovací návrh. Aby se nám nestalo, že systém budeme vyhodnocovat v době, kdy už nebude platit.

Na závěr bych chtěl poděkovat a poblahopřát zpravodaji k dobře vyvážené zprávě. Návrh umožňuje včasně reagovat na daňové podvody. Je také pozitivní, že i sami podnikatelé konstatovali, že administrativní zátěž bude jen minimální.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Paní předsedající, když Účetní dvůr uvádí, že rozsah daňových podvodů v oblasti DPH by mohl být vyšší než celkový rozpočet Společenství, a pan Staes tvrdí, že tuto částku je třeba ještě více než zdvojnásobit, je diskuse o těchto zprávách naprosto oprávněná. Zejména je očividné, že členské státy musí podpořit vytvoření registru fyzických osob, jež používají k daňovým únikům firmy, které nevyvíjejí žádnou činnost. Také podporuji návrhy pana Staese.

Přesto hlavním problémem, pokud jde o daňové úniky v Evropě, není vyhýbání se daňové povinnosti v oblasti DPH, protože existuje druh legálního úniku, který je vládami povolován a umožňován v podobě exteritoriálních finančních středisek. Právě v těchto střediscích se perou výnosy z trestné činnosti a legální finanční prostředky se stávají součástí trestné činnosti. Když peníze našich daňových poplatníků skončí tak, že jsou používány na sanaci bank a bankéřů, je konec daňových rájů skutečnou zkouškou odvahy, jež čeká Evropu v blízké budoucnosti. Podle toho budeme hodnoceni, a jsme dosud světelné roky vzdáleni od toho, co je proti daňovým podvodům nutné udělat.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI).(SK) Paní předsedající, vážení poslanci Parlamentu a hosté, je nepochybné, že daňové podvody vyvolávají značné narušení hospodářské soutěže, fungování vnitřního trhu a snižují příjmy veřejných financí. Důvodová zpráva ne zcela přesvědčivě uvádí, že navrhované opatření výlučně zaměřené na rychlejší shromažďování a výměnu informací souvisejících s plněními uvnitř Společenství nebude představovat pro podnikatelskou sféru významnou zátěž.

Důvodová zpráva Komise zároveň připouští pochybnosti podnikatelské sféry o schopnosti daňových orgánů využít poskytnuté informace. Tyto pochybnosti zpráva nijak nevyvrátila. Někde se však s opatřeními zaměřenými na boj proti daňovým únikům začít musí. Pravděpodobně teprve praxe ukáže, zda navrhované opatření bude účinné, anebo bude znamenat jen další administrativní zátěž pro podnikatelskou sféru.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - (PL) Paní předsedající, chtěl bych posoudit zprávu i problém samotný za prvé z hlediska podvodu, za druhé z hlediska rozpočtové ztráty a za třetí z hlediska narušení konkurenceschopnosti podnikání, neboť daňové podvody podrývají zásady spravedlivé hospodářské soutěže.

Chci vysoce ocenit zmiňovanou zprávu a zpravodaje pana Staese, který v ní odvedl vynikající práci. Je to jedna z mála zpráv, která nejen uvádí čísla, ale zároveň jmenuje i členské státy, v nichž k těmto nesrovnalostem dochází. Chci také vyjádřit vděčnost Účetnímu dvoru, který poukázal na dvě skupiny příčin. Za prvé, příčiny související s členskými státy, které bychom mohli označit za jakousi pasivitu ze strany Rady, nebo netečnost ze strany členských států, jež by mohly významně přispět k řešení tohoto problému přijetím zdánlivě jednoduchých opatření, jako je rychlá výměna informací, spolehlivá výměna informací a projevení vůle určit a odstranit příčiny nynějšího stavu věcí.

Existuje také druhá důležitá otázka, které v komisařově vystoupení nebyl dán dostatečný prostor: co může Komise spolu s jí podřízenými agenturami, jako je generální ředitelství pro daňovou a celní unii a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAV), skutečně udělat namísto častých byrokratických vysvětlení typu „nehledě na veškeré naše úsilí to dosud nepřineslo žádné výsledky“?

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, člen Komise. − (FR) Paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych vám poděkovat za připomínky a názory, jež jste během této rozpravy vyjádřili.

Komise zohlední návrhy Evropského parlamentu ve svých nynějších i budoucích legislativních návrzích.

S potěšením konstatuji, že názory Evropského parlamentu jsou podobné názorům Komise, pokud jde o opatření, které je třeba přijmout pro zlepšení boje proti podvodům v oblasti DPH uvnitř Evropské unie. Zvláště mne těší široká podpora hlavního cíle prvního konkrétního návrhu Komise, a sice urychlit od ledna 2010 shromažďování a výměnu informací o plněních uvnitř Společenství.

Hovořili jsme o posuzování dopadů. Komise zkoumala důsledky z hlediska nákladů podnikání. Vypadá to, že tyto náklady jsou omezené. Komise je připravena vypracovat hodnotící zprávu, aby byly reálné dopady prozkoumány podrobněji. Předběžné výsledky nynějšího hodnocení, o kterém se, paní Staunerová, zmiňujete, budou známy v průběhu nejbližších týdnů a poté budou ve spolupráci s členskými státy ověřeny.

Komise, jak mi bylo řečeno, může akceptovat pouze pozměňovací návrhy 4 a 7 této zprávy

Vy tedy nejste schopni pozměňovací návrhy 4 a 7 této zprávy akceptovat?

Pozměňovací návrhy 4 a 7  zprávy pana Garcíi-Margallo y Marfil ve skutečnosti akceptovat můžeme.

Omlouvám se, že postupuji tímto způsobem, ale jak jste již poznamenali a jak víte, nejsem odpovědný komisař, a proto se k těmto otázkám, které jsou pro mne mimořádně náročné, vyjadřuji mnohem méně obsáhle než k jiným.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil, zpravodaj. – (ES) Věřte mi, komisaři Michele, oceňuji, že jste tak laskav a jste tu s námi a zabýváte se tématy, která jsou ve skutečnosti obtížná pro každého.

Komise nás požádala, abychom věci urychlili, a my jsme rychle reagovali. Výbor pro právní otázky vydal své stanovisko řádně a včas, a v málokdy vídaném projevu jednomyslnosti i Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti schválil zprávu, o které dnes diskutujeme.

Komisaři, přečetl jste nám návrhy, které Komise přijala 1. prosince, ze záznamů, které pro vás byly připraveny ve Výboru pro měnové záležitosti. Tyto návrhy však nejsou zcela totožné s těmi, o kterých zde diskutujeme. Diskutujeme o něčem jiném. Nepřekvapuje mě, že nám řekli, co zamýšlejí udělat, protože toho skutečně udělali velmi málo, jak jsem již řekl dříve.

Rychlost, s jakou Parlament konal v případě tohoto skutečně důležitého tématu, jak poukázali mí kolegové, nebyla v Komisi ani v Radě přijata s nadšením..

Jeden významný předseda výboru jednou řekl, že očekával od Komise ‘de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace’ – odvahu, více odvahy a vždy jen odvahu. Komise má monopol na legislativní iniciativu, a tento Parlament chtěl, aby to tak bylo, ale mít tento monopol znamená, že tyto iniciativy musí být předkládány a navrhovány směle a nebojácně, aniž by se Komise držela zpátky z obavy, že je Rada nemusí schválit.

S iniciativami je nutné přicházet, prosazovat je a bojovat za ně, a Rada se bude muset Komisi a tomuto parlamentu zodpovídat, pokud tyto návrhy nebudou mít úspěch. To se však nestalo. To, co jsem popsal ve svém dřívějším vystoupení, byla historka o klesající ambici, od nanejvýš absolutních návrhů až po konvenční opatření, po balíček opatření, z nichž pouze dvě, ta nejumírněnější, byla vybrána.

Jsem panu Michelovi vděčný a žádám ho, aby vyřídil odpovědnému komisaři mé díky za to, že akceptoval několik pozměňovacích návrhů, cítím se však skutečně frustrován tím, co jsme dnes projednávali.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, zpravodaj. (NL) Paní předsedající, komisaři, dámy a pánové, mohu jen podpořit to, co pan García-Margallo y Marfil musel říci. Podle mého názoru obě zprávy, ve skutečnosti tyto tři zprávy, které jsou před námi, a způsob, jakým byly Výborem pro hospodářské a měnové záležitosti na jedné straně a Výborem pro rozpočtovou kontrolu na straně druhé schváleny, ukazují na vysokou míru odhodlání – odhodlání nebrat tyto problémy na lehkou váhu.

V sázce je spousta peněz. Jen si představte, kdybychom dokázali dostat zpět alespoň čtvrtinu těchto peněz! V členských státech a v Evropské unii bychom získali finanční prostředky ve výši 60 miliard EUR. Tyto peníze potřebujeme. Pan Verheugen, který je dnes zde, ví, že ho čeká důležitá práce. Víme tedy, za co bojujeme. Bojujeme také s nečestností a nespravedlností. Vždyť ti, kdo neplatí daně, kdo se jim snaží vyhnout, se chovají asociálně. Je to tudíž něco, co je třeba v této sněmovně řešit.

Chtěl bych komisaři Michelovi říci, že jeho odpověď chápu. Má své vlastní kompetence. Je zde místo někoho jiného, a dokážu pochopit, že odpověď prostě přečte. To není problém. Vezmu si jeho text s sebou a budeme s ním pracovat.

Přesto bych chtěl požádat Komisi, aby neprojednávala studii o rozsahu podvodů, která by měla být hotova do konce tohoto roku, pouze s členskými státy, ale aby ji také předložila Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti a Výboru pro rozpočtovou kontrolu, abychom tak mohli zohlednit některé další aspekty.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2008 ve 12:00 hod.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), písemně.(RO) Projednávaná zpráva je zvlášť důležitá vzhledem k tomu, že zavádí mechanismy zaměřené na odstranění nebo omezení možností pro okrádání rozpočtu prostřednictvím podvodných transakcí uvnitř Společenství podléhajících DPH.

Roční ztráty způsobené v důsledku provádění fiktivních plnění zahrnujících nezvěstné obchodníky se v současné době odhadují na 100 milionů EUR (16 % ročních zdrojů EU).

Zkrácení lhůt pro shromažďování informací a jejich výměnu mezi daňovými orgány členských států může přispět k lepšímu sledování transakcí tohoto druhu.

Podle schválené změny projednávané zprávy, předložené Komisí, budou daňové orgány v členských zemích připojeny ke společné databázi, kde se budou registrovat podrobné údaje o fyzických osobách stojících za nezvěstnými obchodníky odpovědnými za provádění podvodných transakcí tohoto druhu.

To odradí tyto obchodníky od zakládání dalších podniků kdekoli v celé Evropské unii, a ne pouze v jednom členském státě, jak se to děje nyní. Bude toho dosaženo, protože budou identifikováni v reálném čase provedením kontroly v databázi, a také díky tomu, že informace se budou odesílat do obchodního rejstříku, jemuž bude předložena žádost o registraci nové firmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN), písemně.(PL) Jelikož jsem se přihlásil o slovo v rozpravě věnované boji proti daňovým podvodům, měl bych zaostřit pozornost na tyto otázky: Ztráta příjmů vyplývající z  podvodů v oblasti DPH je v různých členských státech mimořádně vysoká a rok od roku se zvyšuje. Například v Německu tato ztráta v roce 2005 činila přibližně 17 miliard EUR a ve Spojeném království v daňovém roce 2005–2006 přesáhla 18 miliard EUR.

Navzdory tomu, že Evropská unie podnikla mnoho iniciativ zaměřených na boj proti podvodům v oblasti DPH, jako je Eurocanet (síť pro výměnu informací o podnicích podezřelých z podvodů v oblasti DPH, jež bohužel nezahrnuje Německo, Spojené království nebo Itálii) a práce institucí jako Europol, Eurojust a OLAF, tyto ztráty každým rokem výrazně rostou.

Za této situace bychom měli upustit od akcí vedoucích k vytváření nových mezivládních agentur a místo toho posílit úlohu Evropské komise jako hlavního koordinátora administrativní spolupráce mezi jednotlivými členskými státy, jichž se potírání podvodů v oblasti DPH týká. V návaznosti na to lze přinejmenším prodiskutovat, zda bychom měli vytvořit nový mechanismus, Eurofisc, plánovaný jako nová decentralizovaná síť, do které by byly členské státy zapojeny na dobrovolném základě.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , písemně. (PL) Zpráva o potírání daňových úniků vztahujícím se k transakcím uvnitř Společenství je velmi důležitým právním aktem.

Daňové podvody představují útok na zásady spravedlivého a transparentního zdanění. Podkopávají také základy, na kterých Unie funguje. Méně peněz směřujících do rozpočtu Unie znamená, že nejsme schopni v plném rozsahu provádět své politiky.

Boj proti daňovým podvodům spadá z větší části do pravomocí členských států. Členské státy by však neměly postupovat izolovaně. Existuje zjevná potřeba koordinovat práci na úrovni Společenství a posílit spolupráci mezi vnitrostátními orgány v členských státech a Evropskou komisí.

Reforma DPH je dlouhodobý a časově náročný proces. V souvislosti s tím se v projednávané zprávě uvádí, že by měly být využity konvenční prostředky. Tyto konvenční prostředky zahrnují legislativní změny v oblasti zodpovědnosti daňových poplatníků, pokud nebudou poskytnuty požadované dokumenty včas nebo budou poskytnuty nesprávně. Mezi další změny patří zkrácení lhůt pro získávání informací a rychlá oprava nepřesných údajů, spolu s urychlením výměny informací souvisejících s plněními uvnitř Společenství.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí