Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2177(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0434/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/12/2008 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0583

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 4. decembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že môžem naozaj stručne prispieť do tejto rozpravy, pretože práve v časoch, v ktorých žijeme, v časoch, keď tretí svet trpí strašným hladom, je dôležité si uvedomiť, že hoci Európska únia čelí hospodárskej kríze, stále je v porovnaní s tretím svetom nesmierne bohatá. Preto sa veľmi teším z toho, že si poslanci tohto Parlamentu uvedomujú, že máme morálnu a politickú povinnosť voči tým, ktorí sú v hroznom nebezpečenstve. Niekedy nám musia až zábery v televízii pripomenúť, aká je táto situácia naozaj naliehavá.

Blahoželám preto pánovi Mitchellovi k jeho správe. Predstavuje vítaný pokrok, ktorý je hodný našej podpory, a som veľmi rád, že som ho mohol podporiť aj ja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, podobne ako pán Sumberg, aj ja by som rád odôvodnil svoje hlasovanie za túto správu. Bolo to pomerne náročné rozhodnutie, pretože za tento prechod platíme z peňazí daňových poplatníkov.

V skutočnosti však kŕmime stovky miliónov ľudí, ktorí by inak do konca budúceho roka pomreli. Svetový potravinový program poskytuje potraviny 20 až 25 miliónom ľudí, ktorým do konca roka 2009 hrozí podvýživa a smrť, ak nebudeme konať. V súčasnosti žije jedna miliarda ľudí z jedného jedla za dva dni. Ak peniaze využijeme múdro, poskytneme im jedno jedlo každý deň.

25 miliónov ľudí je polovica populácie mojej krajiny, Spojeného kráľovstva. Nerád by som na budúci rok stál pred týmto Parlamentom v situácii, keď by som musel povedať, že som stál bokom a sledoval som polovicu populácie svojej krajiny zomierať od hladu, pretože sme nič neurobili. Nesmierne ma však teší, že sme hlasovali za uplatnenie tohto núdzového nástroja.

 
  
  

– Správa: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, správa pána Garcíu-Margalla je presne ten typ správy, ktorý môžem schváliť, pretože sme všetci zapojení v dôležitej snahe zabrániť daňovým podvodom a konkrétne daňovým podvodom v súvislosti s DPH. Čierne hospodárstvo, ktoré existuje vo všetkých našich štátoch, znevýhodňuje daňových poplatníkov a v nás všetkých by malo vzbudzovať obavy, pretože daňoví poplatníci na ňom strácajú.

Chcel by som však ešte dodať, že je absolútne nevyhnutné, aby jednotlivé štáty mali právo určovať svoju vlastnú sadzbu DPH. To nie je záležitosť Európskej únie. Britský minister financií nedávno znížil sadzbu DPH v snahe bojovať proti recesii. Nemyslím si, že je to veľmi efektívne opatrenie, a ani si nemyslím, že to bude mať nejaký význam. Avšak právo ministra rozhodnúť v tejto veci vo svojej krajine je dôležité. To je poznámka, ktorú som ešte chcel dodať v súvislosti s touto správou.

 
  
  

– Spoločný návrh uznesenia: Kódex správania Európskej únie pri vývoze zbraní (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, teší ma, že sa môžem vyjadriť k tejto téme. Pociťujem obavy o angažovanosť Európskej únie v tejto záležitosti, a to jednoducho preto, že ide o záležitosť, ktorá by sa mala riešiť prostredníctvom medzinárodnej dohody a jednostranné opatrenie Európskej únie v skutočnosti nebude mať žiadny význam.

Okrem toho si myslím, že odkaz v správe na európske bezpečnostné dohody nie je práve najšťastnejší. Základom európskej bezpečnosti je NATO. Vždy bola a vždy bude, a to preto, že členom NATO je aj náš priateľ a spojenec, Spojené štáty americké. Určité skupiny v tomto Parlamente sú silno protiamericky orientované. Ja k nim nepatrím. Nezabúdam na podlžnosť, ktorú má tento kontinent voči USA za našu slobodu a členstvo v NATO. Naše spojenectvo s USA prostredníctvom NATO je základom našej obrany a bezpečnosti a v budúcnosti ním aj naďalej zostane.

 
  
  

– Správa: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Chcela by som uviesť svoje dôvody, pre ktoré podporujem správu s názvom Situácia žien na Balkáne, ktorú vypracovala moja kolegyňa pani Gurmaiová a ku ktorej jej blahoželám. Táto správa odráža skutočné postavenie žien v balkánskom regióne bez rozlišovania štátov a v závislosti od ich rôzneho postavenia. Konzistentne sa v nej aplikujú rodové politiky a postupne sa prekonávajú stereotypy. Správa popisuje zmenu situácie z pohľadu zmeny právnych predpisov, priznávania práv ženám, rastu riadenia a účasti žien v politike a manažmente. Dôležitým aspektom správy je hodnotenie úlohy balkánskych žien v rozvoji demokratických postupov na udržiavanie stability v regióne a prekonávanie všetkých vojnových konfliktov.

 
  
  

– Správa: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Kindermann predložil konštruktívne uznesenie o problematike kormoránov, za ktoré som s potešením hlasoval. Som rád, že toto uznesenie získalo 558 hlasov. Kormorány boli vyhlásené za chránené už pred mnohými rokmi, keď v Európe žilo len niekoľko hniezdiacich kolónií. Medzičasom sa tak rozmnožili, že vyjedajú celé rybníky a rieky. Preto ich je potrebné zahrnúť do prílohy II smernice o ochrane vtáctva. Škody, ktoré páchajú, ohrozujú existenciu mnohých správcov rybníkov a rybárov. Treba preskúmať minimálnu úroveň potrebnú na zachovanie príslušných druhov v členských štátoch. Akýkoľvek počet presahujúci túto úroveň je potrebné regulovať. Ak nebude Komisia konať, budú ohrozené populácie určitých druhov rýb.

Preto Komisiu žiadam, aby brala toto uznesenie vážne a konala čo najrýchlejšie.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, v súvislosti s článkom 202a rokovacieho poriadku sme počas plenárneho zasadnutia hlasovali za to, aby sa na slávnostných schôdzach hrala európska hymna. Rád by som vedel, pani predsedajúca, prečo nehrala hymna na schôdzi, na ktorej sme privítali Jeho Svätosť dalajlámu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Zistím príčiny a dám vám vedieť, pán Audy.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: David Martin (A6-0452/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Blahoželám svojmu kolegovi k tejto dohode s Kórejskou republikou o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž. Ako poslanci sme si vedomí, že v súčasnosti s Kóreou rokujeme o dohode o voľnom obchode. Podporujú ju vláda, opozícia v Soule aj tento Parlament, a to formou podpory staršej správy pána Martina, ktorá už v princípe vyjadrovala túto zhodu. Zdá sa, že obe strany s nadšením očakávajú finálnu podobu dohody ešte pred nadchádzajúcimi júnovými voľbami do Európskeho parlamentu. Dnešná dohoda môže tomuto procesu len pomôcť a dokonca môže pomôcť prijať skutočnosť, že ešte stále zostáva nevyriešených niekoľko zložitých problémov, napríklad automobily a pravidlá označovania pôvodu v súvislosti s priemyselným komplexom Kaesong.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. – (PL) Svetové hospodárstva sú čoraz viac prepojené, medzinárodný obchod prudko rastie a priame zahraničné investície sú čoraz častejšie. Preto plne podporujem správu pána Davida Martina, ktorá odporúča prijať dohodu o spolupráci medzi EÚ a Južnou Kóreou v oblasti činností narúšajúcich hospodársku súťaž. Táto dohoda je v súlade s predchádzajúcimi krokmi EÚ v tejto oblasti a dopĺňa dohody podpísané na začiatku 90. rokov s USA (1991), Kanadou (1999) a Japonskom (2003). Dohoda s Kóreou prispeje k účinnému vykonávaniu pravidiel hospodárskej súťaže, a to formou podpory spolupráce medzi agentúrami zaoberajúcimi sa ochranou hospodárskej súťaže a formou znižovania pravdepodobnosti vzniku konfliktov.

Predpisy, ktoré obsahuje, zahŕňajú povinnosť poskytovať informácie o vykonávaní opatrení agentúr zaoberajúcich sa ochranou hospodárskej súťaže, ktoré by mohli ovplyvniť materiálne záujmy druhej strany. Pozitívne je, že dohoda zavádza predpisy týkajúce sa vzájomnej pomoci, koordinácie vykonávacích opatrení, výmeny informácií a záruky dôvernosti. Kórea je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ mimo územia Európy, zatiaľ čo EÚ je najväčším zahraničným investorom v Kórei. Z pohľadu rastúcej dôležitosti partnerských vzťahov medzi týmito dvoma krajinami sa zaradenie Kórey k ostatným trom partnerom, s ktorými EÚ uzatvorila dohodu v oblasti činností narúšajúcich hospodársku súťaž, zdá absolútne oprávnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Kórejská republika je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ mimo územia Európy a EÚ je hlavným zahraničným investorom v Kórejskej republike.

Táto dohoda sa snaží zaistiť „vzájomné uznávanie právnych predpisov o hospodárskej súťaži medzi Európskym spoločenstvom a Južnou Kóreou“, pretože ho chápe ako „najúčinnejší prostriedok na potláčanie činností narúšajúcich hospodársku súťaž“ a snaží sa obmedziť na minimum „využívanie nástrojov na ochranu obchodu medzi týmito dvoma stranami“ podobne ako už prijaté dohody s USA (1991), Kanadou (1999) a Japonskom (2003).

Európsky parlament sa však viac zaoberá zvažovaním toho, či by mala byť súčasná dohoda spísaná „v kontexte celkového rámca existujúcich dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou a dohôd, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, najmä rokovaní o prípadnej dohode o voľnom obchode“, pričom, ako zdôrazňuje pán spravodajca, berie do úvahy „problémy, ktoré sa vyskytli pri iných dvojstranných a medziregionálnych obchodných rokovaniach“.

Inými slovami, Európsky parlament obhajuje „zvýšený prístup na trh“ s katastrofickými dôsledkami pre priemysel a pracovné miesta, napríklad v portugalskom odvetví stavby a opravy lodí. Výsledkom tohto prístupu je takmer úplné zničenie odvetvia.

Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Dúfam, že moja správa a návrh Komisie prinesú významné výhody pre Kóreu aj EÚ. Kórea je štvrtým najväčším obchodným partnerom mimo územia Európy, a preto je dôležité, aby sme prijali ochranné opatrenia týkajúce sa činností narúšajúcich hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Štvrté najväčšie hospodárstvo v Ázii oslabuje medzinárodná finančná kríza. Znova sa vynárajú spomienky na ázijskú menovú krízu z roku 1997. Hoci je dnes juhokórejská vláda sebavedomejšia, pretože sa podnikli rýchle kroky, predsa súčasná kríza v Európe a USA situáciu trochu komplikuje. Napriek tomu OECD zastáva názor, že sa Kórea v najbližšej budúcnosti pozviecha, oslabenie wonu posilní vývoz a reflačné opatrenia zvýšia domáci dopyt.

Hospodárske vzťahy medzi EÚ a Kóreou by teda mali zostať neporušené, a preto je absolútne odôvodnené stanoviť určité základné pravidlá aj napriek náročnosti súčasnej situácie. V rámci hospodárskych dohôd sa príliš často chránia len záujmy investorov, a preto musí EÚ zaistiť, aby sa patričná pozornosť sústredila aj na predpisy v oblasti zamestnanosti a sociálne a environmentálne normy. V správe to nie je dostatočne jasne definované na to, aby som mohol hlasovať, a preto som sa hlasovania zdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne.(RO) Hlasovala som za správu, pretože táto dohoda prispeje k účinnému uplatneniu právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže, čím sa podporí spolupráca medzi príslušnými orgánmi a zníži pravdepodobnosť vzniku konfliktov.

Kórea je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ mimo územia Európy a EÚ je najväčším zahraničným investorom v Kórei.

S rastúcou dôležitosťou týchto partnerských vzťahov sa zdá primerané, že by sa mala Kórea zaradiť medzi ostatných troch partnerov, s ktorými už EÚ uzatvorila dohodu o spolupráci v oblasti činností narúšajúcich hospodársku súťaž.

Dohoda ustanovuje oznamovanie krokov podniknutých úradom pre hospodársku súťaž s cieľom zaviesť právne predpisy, ktoré by mohli ovplyvniť dôležité záujmy druhej strany, vzájomnú pomoc vrátane vzájomnej možnosti požiadať o vynútenie plnenia, koordináciu vynútenia plnenia a výmenu informácií. Sú tu tiež opatrenia týkajúce sa dôvernosti.

Z hľadiska širšej perspektívy potrebujeme zdôrazniť dôležitosť multilaterálneho obchodu a pravidiel hospodárskej súťaže na vytvorenie voľných a otvorených cezhraničných trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pána Martina o uzatvorení dohody medzi Kóreou a Európskym spoločenstvom týkajúcej sa spolupráce v oblasti činností narúšajúcich hospodársku súťaž. Podporujem argumenty, z ktorých správa vychádza, a verím, že táto dohoda o hospodárskej súťaži je v súčasnej situácii, keď rastie objem a dôležitosť obchodu zvlášť s ázijskými krajinami, dôležitejším nástrojom ako kedykoľvek predtým. Z hľadiska rozdielov medzi európskym hospodárskym systémom a hospodárskymi systémami európskych obchodných partnerov vrátane Kórey a zvlášť rozdielov medzi výrobnými nákladmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany domácich spotrebiteľov v týchto krajinách predstavuje dohoda medzi úradmi pre hospodársku súťaž krok smerom k ochrane našich podnikov a tovaru pred nebezpečenstvami, ktorým čelia v dnešnom globálnom prostredí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože verím, že je pre nás životne dôležité vytvoriť obchodné prepojenia riadiace sa zásadami hospodárskej súťaže nielen s Kóreou, ale aj s inými krajinami mimo EÚ. Musíme podporovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, a tým sa vyhýbať pravdepodobnosti vzniku konfliktov.

Ako som už hovoril, a znova to odznelo aj v prijatom stanovisku Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a hlasovali sme o tom tento týždeň, musíme občanom Európy ponúknuť oveľa väčší rozsah obchodných príležitostí a zaručiť, že všetky bilaterálne dohody s tretími krajinami budú rešpektovať práva spotrebiteľov a zásady hospodárskej súťaže.

 
  
  

– Správa: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, písomne. – (LT) Vítam viacročný plán regulácie zásob sleďa v oblasti na západ od Škótska.

Som pevne presvedčený, že monitorovanie rybárskych lodí s povolením oprávnených na lov v spomínanej oblasti by sa malo uskutočňovať formou elektronických denníkov a vlajkové členské štáty by mali každý deň stredisku monitorovania rybolovu odosielať správy o úlovkoch. Lodiam s povolením na rybolov v tejto jednej oblasti by sa v rámci jednej plavby nemalo dovoliť loviť v žiadnej inej oblasti, len na západ od Škótska.

Dôležité je, aby údaje slúžili ako základ pre vedecké posúdenie zásob sleďa v oblasti na západ od Škótska. Preto okrem existujúcich akustických prieskumov, ktoré sa vykonávajú s cieľom stanoviť index prebytku populácie dospelých sleďov, podporujem aj pilotný sieťový (MIP) výskum uskutočňovaný v rokoch 2008 a 2009, ktorý nám umožňuje určiť vhodnosť a účinnosť tejto metódy a poskytnúť druhý nezávislý index prebytku populácie sleďov v oblasti na západ od Škótska. Vítam túto iniciatívu. Súhlasím tiež s Komisiou, že plán regulácie by sa mal revidovať každé štyri roky, pričom by sa mali brať do úvahy odporúčania Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF). Ak sa však po tejto revízii navrhnú ďalšie zmeny, malo by sa o nich diskutovať s regionálnou poradnou radou pre druhy žijúce na morskom dne a Európskym parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Správa pána poslanca Stevensona o regulácii zásob sleďa v oblasti na západ od Škótska predstavuje viacročný plán. Zakladá sa na existujúcich dohodách o zásobách sleďa v Severnom mori uzavretých s Nórskom s cieľom zachovať trvalo udržateľný stav rybného hospodárstva zavedením hornej a dolnej hranice v závislosti od celkovej veľkosti populácie.

Podľa odporúčaní Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo a Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) možno trvalo udržateľný stav rybného hospodárstva zachovať reguláciou ročného úhynu (objemu úlovku) na hodnotu 0,25 pri objeme zásob nad 75 000 ton a na hodnotu 0,20 pri objeme zásob pod 75 000 ton, ale stále ešte nad 50 000 ton. Návrh Komisie hovorí, že ak objem neresiacej sa populácie rýb klesne pod 50 000 ton, účinnosť nadobudne úplný zákaz lovu sleďa, čo umožní obnovenie populácie a regeneráciu a podporu populácie a zároveň zaistí živobytie a budúcnosť rybnému hospodárstvu, ktoré je závislé od udržiavaných zásob rýb.

Írsko je priamo zainteresované na tomto návrhu, keďže írske teritoriálne vody v severozápadnej oblasti Donegal patria do spomínanej zóny. Ak chceme zachovať rybné hospodárstvo, je nevyhnutné, aby sme túto správu začali vykonávať čo najskôr s cieľom minimalizovať narušenie obchodu v tomto odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne. (RO) Táto správa si vyžaduje osobitnú pozornosť na pozadí globálnej krízy, ktorá si žiada zodpovednú a striedmu spotrebu.

Výsledkom reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva v roku 2002 bolo postupné vykonávanie viacročných plánov spolu s plánmi obnovy zdrojov rybného hospodárstva v záujme Spoločenstva.

V skutočnosti sa v roku 1997 vytvoril precedens podpísaním viacročnej dohody o regulácii s Nórskom, ktorá sa týkala zásob sleďa v Severnom mori a priniesla uspokojivé výsledky.

Keby sa zaviedli navrhované opatrenia, výsledkom by bolo lepšie plánovanie rybolovu a rybolovných činností. Následne by sa vytvorilo niekoľko prvkov, ktoré by vytvárali záruky pre Fond pre rybné hospodárstvo, TAC a osobitné rybárske povolenia.

Jedným z osobitne dôležitých aspektov je prístup k tejto činnosti vychádzajúci z ekosystému, pričom tento prístup zaručuje využívanie prírodných zdrojov zodpovedným spôsobom s ohľadom na všetky druhy, z ktorých mnohé sú na pokraji úplného vymiznutia. Tento prístup musí byť navyše premietnutý do činnosti, ktorá sa vykonáva v trvalo udržateľných environmentálnych, hospodárskych a sociálnych podmienkach.

 
  
  

– Správa: Genowefa Grabowska (A4-0456/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne.(FR) Na základe správy pani Grabowskej som hlasoval za návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti v rámci opätovnej konzultácie. Podporujem pani spravodajkyňu, ktorá urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby predložila finálnu verziu textu ešte pred koncom tohto roka a aby z nej mohli mať európski občania úžitok čo najskôr. Stotožňujem sa s jej názorom, že Komisia by mala pokračovať v práci, ktorej cieľom sú vykonávacie postupy.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. – (PL) V správe pani Grabowska navrhuje zjednodušenie systému vyživovacej povinnosti v celej Európskej únii, ktoré podporujem. V Poľsku je veľa žien, ktoré vychovávajú svoje deti samy, zatiaľ čo otcovia často žijú a pracujú v iných štátoch EÚ a pravidelne sa vyhýbajú plateniu dávok v rámci vyživovacej povinnosti. Vymáhanie platieb je za takýchto okolností prakticky nemožné.

Užšia spolupráca medzi členskými štátmi EÚ v tejto záležitosti pomôže týmto veriteľkám vymôcť si peniaze, ktoré im patria.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, písomne. – (LT) Prijatie tohto nariadenia zjednoduší život našim občanom. V prvom rade je jeho cieľom zjednodušiť postup stanovenia vyživovacej povinnosti. Okrem toho nariadenie ustanovuje, že keď jeden členský štát prijme rozhodnutie o vyživovacej povinnosti, toto rozhodnutie bude záväzné vo všetkých členských štátoch. Podľa nariadenia sa vytvorí operačný systém spolupráce medzi ústrednými orgánmi členských štátov s cieľom pomôcť veriteľom získať späť svoje peniaze.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. – (FR) Chcel by som vyjadriť svoju spokojnosť s tým, že sa dnes hlasuje o správe pani Grabowskej, a to predovšetkým preto, že sme na revidovanú verziu tohto nariadenia čakali už dlho, a po druhé preto, že toto hlasovanie by malo napomôcť prijatie textu ešte počas funkčného obdobia francúzskeho predsedníctva – predsedníctva, ktoré vynaložilo všetko svoje úsilie na úspešné dokončenie tohto textu.

Ako už viete, v súčasnej Európskej únii, v ktorej sú časté rozvody manželov s deťmi, je veľakrát náročné a únavné zaručiť reálne vyplácanie výživného, ak jeden z manželov odišiel do iného štátu.

Navrhovaný text, ktorý podporujem, by mal zjednodušiť život európskych občanov v oblasti vyživovacej povinnosti a mal by pomôcť veriteľom, aby si vymohli svoje peniaze. Zrušením doložky vykonateľnosti je akékoľvek rozhodnutie o vyživovacej povinnosti neprítomného partnera, ktoré doručí súd v jednom z členských štátov, okamžite platné vo všetkých ostatných štátoch. Umožní tiež príslušným občanom vybavovať z miesta bydliska formálne náležitosti potrebné na získanie dokladu o výške mzdy alebo výpisu z bankového účtu, umožní zapojenie mechanizmov spolupráce a získanie prístupu k informáciám, na základe ktorých je možné lokalizovať dlžníka a zhodnotiť výšku jeho majetku.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Vítam správu mojej kolegyne o vyživovacej povinnosti, ktorej cieľom je pomôcť pri vymáhaní výživného v rámci Európskej únie. Zámerom nariadenia je umožniť veriteľovi získať príkaz na vymoženie splátky, ktorý môže bez akýchkoľvek prekážok voľne kolovať v celom priestore spravodlivosti Európskej únie, a to vo väčšine prípadov jednoduchšie, rýchlejšie a bezplatne. Vďaka tomu získa veriteľ pravidelné splátky dlžnej sumy a vyživovacia povinnosť z jedného členského štátu bude platiť aj v iných štátoch. Týmto spôsobom sa zjednoduší život občanov EÚ, ktorí vďaka užšej spolupráci medzi členskými štátmi získajú ďalšiu podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne.(RO) Túto správu považujem za nesmierne dôležitú práve v čase, keď v niekoľkých oblastiach pociťujeme potrebu harmonizovať právne predpisy členských štátov Európskej únie vrátane oblasti vyživovacej povinnosti.

Revidovaná verzia nariadenia o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti jasne stanovuje kritériá a situácie, v ktorých tento typ povinnosti vyžaduje zákon.

Vyživovacia povinnosť je súkromná a nepretržitá, nehovoriac o tom, že je jednostranná.

Toto nariadenie zjednodušuje život občanov členských štátov Európskej únie v súvislosti s postupom potrebným na stanovenie vyživovacej povinnosti. Konkrétne ide o to, že len čo sa príslušné rozhodnutie vyhlási v jednom členskom štáte, zároveň je záväzné aj vo všetkých ostatných členských štátoch. Ide o dôležitý aspekt, keď si uvedomíme, koľko občanov žije v inom členskom štáte než vo svojom rodnom alebo v štáte, ktorý prijal rozhodnutie o vyživovacej povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne.(RO) Toto nariadenie zjednoduší našim občanom život. Práve zjednodušenie bolo jedným z výsledkov, ktorý sme chceli dosiahnuť, a to najmä v oblasti postupu potrebného na stanovenie vyživovacej povinnosti.

Nariadenie následne stanovuje, že len čo sa príslušné rozhodnutie o vyživovacej povinnosti vyhlási v určitých členských štátoch, toto rozhodnutie bude záväzné aj vo všetkých ostatných členských štátoch.

Nariadenie okrem iného zaisťuje organizáciu operačného systému, ktorý podporuje spoluprácu medzi ústrednými orgánmi členských štátov a ktorý pomôže veriteľom vymôcť si peniaze, ktoré im partner dlhuje.

Konečný výsledok, ktorý máme pred sebou, predstavuje kompromis, ktorý s radosťou podporujeme. To znamená, že občania EÚ by z neho mohli mať úžitok čo najskôr.

V súvislosti s vykonávacími postupmi musí Európska komisia v tejto sfére ďalej pokračovať vo svojej práci.

Môžeme sa len tešiť zo správ, že to hodlá urobiť, a môžeme dúfať, že umožní občanom čo najskôr využiť príslušné výhody.

Základným prvkom je však účinné vykonávanie, ktoré zaistí spoločný harmonizovaný systém uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach vyživovacej povinnosti v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. – (PL) Správa o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti analyzuje a hodnotí zmenenú a doplnenú verziu príslušného nariadenia Rady.

Hlavným cieľom nariadenia je zjednodušiť princípy týkajúce sa určovania vyživovacej povinnosti (prinieslo by to účinné vymáhanie nárokov) a organizovať efektívny systém spolupráce medzi členskými štátmi EÚ vo veciach vyživovacej povinnosti.

Plne podporujem túto správu. Predstavuje kompromis medzi návrhmi Európskej komisie a očakávaniami Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Rýchle prijatie nariadenia – pred koncom roka 2008 – umožní jednotlivcom rýchlo z neho ťažiť, čo je v tomto konkrétnom prípade prioritou.

 
  
  

– Správa: József Szájer (A6-0429/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, písomne. – (LT) Metrologické predpisy členských štátov sa vzťahujú na mnohé kategórie meracích prístrojov a výrobkov. Táto smernica obsahuje všeobecné ustanovenia týkajúce sa postupov schvaľovania modelu a prvotného overenia a metód metrologickej kontroly ES. Pri vykonávaní smerníc vzťahujúcich sa na rôzne kategórie meracích prístrojov a výrobkov sa stanovia požiadavky na ich konštrukciu, činnosť, presnosť a postupy kontroly. Schválenie modelu merania ES na úrovni EÚ znamená, že členské štáty môžu vykonávať prvotnú kontrolu alebo, tam, kde to nie je povinné, možno na trh uviesť prístroje a používať ich. Toto nové znenie smernice zahŕňa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa regulačného postupu a overovania, a preto by malo byť kodifikované znenie smernice 71/316/EHS nahradené týmto novým znením.

 
  
  

– Správa: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Na základe správy pána Mitchella som hlasoval za návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách.

Podporujem túto iniciatívu, ktorá Európskej únii prinesie nový nástroj rozvojovej politiky na riešenie kľúčových problémov súvisiacich s nárastom cien potravín, ktoré v niektorých krajinách podnietili vzbury, nepokoje a nestabilitu a ohrozili tak výsledky mnohých rokov investícií do politiky, rozvoja a udržovania mieru. Stovky miliónov ľudí znova pociťujú chudobu a nedávny pokrok dosiahnutý v súvislosti s rozvojovými cieľmi tisícročia je narušený. Únia plánuje zafinancovať 10 % z požadovaných 18 miliárd EUR, čo predstavuje 1,8 miliardy EUR. Ak teda vezmeme do úvahy finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, potrebujeme ešte ďalší balík v hodnote jednej miliardy EUR. Nesúhlasím s plánmi Komisie čerpať finančné prostriedky z fondov vyhradených pre poľnohospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Hlasoval som, samozrejme, za túto správu. Ako sa už uvádza v samotnej správe, Komisia urobila odvážne rozhodnutie, keď sa podujala prideliť jednu miliardu EUR na boj proti potravinovej kríze, a verím, že budeme naplno spolupracovať s Komisiou aj Radou, aby sa tento dôležitý právny predpis prijal. Boj proti potravinovej kríze vyzýva na vynaloženie konkrétneho úsilia na rôznych úrovniach a všetky inštitúcie Spoločenstva musia spolupracovať, aby sme dosiahli zreteľné výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, Trevor Colman a Jeffrey Titford (IND/DEM), písomne. – Samozrejme súcitíme s chudobnými krajinami, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii. Zároveň sme však presvedčení, že v prvom rade sú to politiky EÚ, napríklad spoločná politika rybného hospodárstva, spoločná poľnohospodárska politika a politika v oblasti protekcionizmu v obchode, ktoré môžu za mnohé z týchto problémov. Sme presvedčení, že najlepšiu východiskovú pozíciu na pomoc rozvojovým krajinám majú jednotlivé štáty na medzivládnej báze, nie nadnárodné agentúry pôsobiace zhora nadol, ktoré by sa mali za svoje politiky brať na zodpovednosť ako prvé.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Pán poslanec Mitchell predstavil plán, ktorý hovorí o kolektívnej reakcii Spoločenstva na rastúce a nestabilné ceny potravín v rozvojových krajinách, ktorá by sa mala prejaviť vytvorením usmernení týkajúcich sa rýchlych reakcií a postupov na zabezpečenie budúcich úrod. Spomínaný nástroj by mal tiež poskytovať dlhodobú štrukturálnu podporu, ktorá sa odstupňuje a rozlíši podľa potrieb a požiadaviek v konkrétnej situácii. Zabezpečí jednu miliardu EUR, ktorá sa má rozdeľovať do roka 2010 podľa prísne regulovaných kritérií. Potravinová bezpečnosť vytvára základ pre rozmanitý rozvoj. Boj proti hladu vo svete je komplexný, ale podstatný problém, na ktorý potrebujeme rýchlo nájsť riešenie. S radosťou podporujem správu pána poslanca Mitchella.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Pán spravodajca vo svojej dôvodovej správe emotívne žiada Európsku úniu, aby zvyšku sveta zo svojho rozpočtu poskytla voľné zdroje. Toto je zvláštny a nebezpečný pohľad na správu verejných financií, pohľad spojený s vyhrážkami a obviňovaním.

Nebolo potrebné zájsť až tak ďaleko v presviedčaní, aby sme pomohli krajinám v najväčšej núdzi.

Rád by som sa však vyjadril k trom bodom.

– Prudký nárast svetových cien potravín nepochybne ovplyvňuje zvlášť obyvateľov rozvojových krajín, ale ovplyvňuje aj milióny občanov EÚ. Čo robí Komisia pre nich?

– Je naozaj nevyhnutné, aby sme riadenie tejto núdzovej pomoci zverili Komisii, ktorá je vo veľkej miere za celú situáciu zodpovedná? Stojí za poľnohospodárskym maltuzianizmom v Európe, ktorý prispieva k prudkému rastu cien. Jej obchodné politiky podporujú v najchudobnejších krajinách kultúru vývozu. Za nezmenených okolností a s prioritou zameranou na trh a voľný obchod sa navrhované opatrenia na podporu miestneho poľnohospodárstva zdajú odsúdené na neúspech.

– Napokon sa chcem opýtať, čo sa robí v oblasti boja proti absurdným a nemorálnym špekuláciám, ktoré vládnu na trhoch s potravinami a komoditami.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Vysoké ceny potravín ovplyvňujú najmä tých, ktorí majú vo svete najnevýhodnejšie postavenie. Okrem krízy na finančnom a energetickom trhu nám teraz hrozí aj výrazné zhoršenie podmienok veľkých skupín obyvateľstva.

Uvedomujeme si, že vzniknutá situácia si žiada činy. Nestotožňujeme sa však s ambíciou pána spravodajcu vytvoriť ďalší mechanizmus EÚ na rozdeľovanie finančnej pomoci. Rozvojová pomoc, jej rozsah, orientácia a obsah sú dobrým príkladom toho, o čom sa podľa strany Júnový zoznam musí rozhodnúť primárne na vnútroštátnej úrovni a sekundárne v spolupráci s orgánmi OSN. Strana Júnový zoznam spochybňuje úlohu EÚ, pretože riešenia aktuálneho nedostatku potravín by sa mali naopak hľadať na medzinárodných fórach. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli hlasovať proti celej tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Sme presvedčení o tom, že boli prednesené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zlepšujú pôvodný návrh Európskej komisie, konkrétne ide o potrebu podporovať výrobu, domáce výrobky a zvlášť drobných poľnohospodárov, aby výroba netrpela na úkor vývozu; potrebu zapojiť výrobné organizácie do vytvárania programov, ktoré by sa prioritne zameriavali na malé poľnohospodárske podniky; skutočnosť, že pomoc by sa nemala poskytovať na výrobu luxusných výrobkov ani biopalív zo surovín (ľutujeme, že sa v tomto bode nevylúčili aj geneticky modifikované organizmy).

Dôležité je však zdôrazniť, že túto iniciatívu je potrebné vnímať v kontexte politík EÚ, ktorá ju môže obmedziť na tromf alebo podmienku presadzovania vlastných hospodárskych záujmov. Hovoríme o tlaku na skupinu afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, aby uzatvorila dohodu so Svetovou obchodnou organizáciou alebo dohody o hospodárskom partnerstve s EÚ. EÚ hľadá možnosť využiť vplyv hospodárskej krízy na presadenie týchto dohôd.

Za zmienku tiež stojí, že táto iniciatíva neskrýva obmedzovanie tzv. rozvojovej pomoci EÚ ani obrovské sumy za opätovné začatie pretekov v zbrojení a militarizáciu medzinárodných vzťahov, v ktorých hrá EÚ hlavnú úlohu.

Je zrejmé, že EÚ dáva len jednou rukou a neskôr alebo súčasne oboma žobre… to je pokrytectvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), písomne. – (HU) Súhlasím s pánom spravodajcom, že finančná kríza nie je dôvod, aby sme obmedzili našu pomoc hladujúcim ľuďom v rozvojových krajinách. Chcel by som, samozrejme, podotknúť, že aj v Európskej únii sú ľudia, ktorí sú v ťažkej situácii spôsobenej prudkým nárastom cien potravín. A platí to nielen v nových, ale aj v starých členských štátoch.

Jednou z príčin nárastu cien potravín je nepochybne prudký nárast výroby biopalív. V prípade, že možno palivo predať za vyššiu cenu, to buď z výroby vytlačí lacnejšie potraviny, alebo zvýši ich cenu. EÚ preto nesmie dovážať biopalivo z krajín alebo väčších regiónov, v ktorých výroba týchto palív ohrozuje cenovo dostupnú dodávku potravín miestnym obyvateľom.

Biopalivo zohráva dôležitú úlohu v oblasti obnoviteľných energií. Ak ho však budeme využívať neuvážlivo, môže spôsobiť obrovské tragédie. Európska únia preto musí jeho využívanie založiť predovšetkým na výrobe v rámci EÚ. Keďže biopalivá zvyšujú miestne ceny potravín a ohrozujú dažďové pralesy, ich dovoz z rozvojových krajín by sa nemal odporúčať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písomne.(NL) Delegácia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu sa zdržala záverečného hlasovania o správe pána Mitchella o nástroji rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách, pretože má vážne pochybnosti o tom, či navrhované opatrenia prinesú požadované výsledky. Skvalitnenie poľnohospodárskej výroby v rozvojových krajinách si vyžaduje štrukturálnejší prístup ako poskytnutie jednej miliardy, ktorá sa musí využiť do troch rokov. Okrem toho delegácia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu zastáva názor, že sa príliš veľký dôraz kladie na presúvanie finančných prostriedkov do organizácií OSN a Svetovej banky. Členské štáty by to mohli urobiť aj priamo. Opraty by mali do rúk zobrať Európska únia a príslušné organizácie vrátane Európskej investičnej banky (EIB).

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. – (PL) Hlasoval som za prijatie správy pána Gaya Mitchella. Európska únia musí byť schopná rýchlo reagovať na potravinové krízy. Svetová kríza ukázala, aká citlivá môže byť hospodárska situácia v bohatých krajinách. Nemali by sme zabúdať, že chudobné a rozvojové krajiny čelia ešte väčším problémom. Jedným z nich je prudký nárast počtu ľudí, ktorým hrozí hlad.

V kritických situáciách, keď hrozí hladomor, by sme nemali strácať drahocenný čas vykonávaním príslušných finančných postupov. S istotou tvrdím, že nový nástroj nám umožní vykonať jednu z našich základných povinností – účinne zachraňovať ľudské životy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písomne. (ES) Ako už zdôraznil prezident Svetovej banky, problémy podvýživy by sa mohli považovať za zabudnutý rozvojový cieľ tisícročia. EÚ by mala venovať väčšiu pozornosť viacerým oblastiam. Ide napríklad o financovanie potrieb Svetového potravinového programu, spoluprácu rôznych organizácií zameranú na hodnotenie potrieb krajín, pomoc drobným poľnohospodárom (z krátkodobého hľadiska a tiež analýzu kolísania cien potravín z dlhodobého hľadiska) a riešenie dlhodobých problémov súvisiacich s výrobou a produktivitou, nerealizovanými výskumnými plánmi a potrebou nájsť riešenia v oblasti riadenia rizika (napríklad finančné deriváty zamerané na problémy sucha).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, pretože v súčasnej svetovej finančnej kríze je dodržanie našich záväzkov týkajúcich sa rozvojových krajín dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ďalšia miliarda EUR určite zaistí, že rozvojové krajiny nezostanú pozadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Mám v úmysle hlasovať za správu pána Mitchella o nástroji rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách. Konkrétne súhlasím s názorom pána spravodajcu, že prudký nárast cien potravín sa nemôže a nesmie obmedziť len na titulky v novinách. Skutočnosť, že často skloňovaná globalizácia trhov spôsobila, že ešte viac ľudí vo svete žije pod hranicou chudoby, je znepokojivá. A je čoraz znepokojivejšia, pretože sa o nej síce oduševnene hovorí, ale na medzinárodnej úrovni sa podniklo málo rukolapných a účinných krokov. Preto vítam, že pán spravodajca zdôrazňuje potrebu rýchlej reakcie a odkazuje na systém, v ktorom sa núdzové opatrenia na zaručenie sociálnej istoty spájajú so želaním získať finančné prostriedky, ktoré umožnia väčší a kvalitnejší prístup k poľnohospodárskym vstupom a službám, pričom sa bude brať do úvahy potreba konať na miestnej úrovni diferencovaným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. – Žijeme v časoch hlbokej finančnej a potravinovej krízy. Nárast cien potravín má extrémne negatívne účinky na rozvojové krajiny. Zvyšuje sa chudoba a dosiahnutie niektorých rozvojových cieľov tisícročia je ohrozené. Vysoké ceny vyvolali vzbury a nestabilitu. Preto som svojím hlasom podporila tento návrh na využitie jednej miliardy EUR z nerealizovanej podpory poľnohospodárom v EÚ na pomoc poľnohospodárom v rozvojových krajinách, ktorí sú v núdzi, aby si mohli kúpiť nevyhnutné veci, napríklad semená a hnojivá. Teší ma, že poslanci Európskeho parlamentu boli schopní dosiahnuť konsenzus s národnými vládami o podrobnostiach, ako bude celý tento systém fungovať.

 
  
  

– Správa: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne.(SV) My švédski sociálni demokrati veríme, že tieto správy sú krokom na ceste účinnejšieho boja proti nezákonným daňovým podvodom. V súvislosti s novými švédskymi predpismi týkajúcimi sa DPH, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2008, prinesú, žiaľ, tieto správy určitým podnikom niekoľko dodatočných administratívnych úkonov. Veríme však, že tieto zmeny sú opodstatnené a primerané vzhľadom na stanovený cieľ, a preto sme sa za ne rozhodli hlasovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Na základe správy môjho váženého španielskeho kolegu Garcíu-Margalla y Marfila som hlasoval za návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica z roku 2006 o spoločnom systéme DPH v boji proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva.

Aktuálny systém výmeny údajov o dodávkach tovaru v rámci Spoločenstva, ktorý sa vykonával v kontexte prechodných opatrení týkajúcich sa DPH prijatých v čase prechodu na vnútorný trh, viac nie je primeraným prostriedkom účinného boja proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva. Treba poznamenať, že toto opatrenie je súčasťou balíka opatrení, pričom niektoré z nich vyslovene slúžia na zvyšovanie právnej istoty podnikov a znižovanie administratívneho zaťaženia, ako aj výrazné zlepšenie výmeny informácií a spolupráce medzi daňovými úradmi. Podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré stanovujú, že dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice bude musieť Komisia vypracovať hodnotiacu správu o účinkoch smernice s osobitným zameraním na správne náklady, ktoré nové predpisy prinášajú určitým daňovníkom, a na stupeň účinnosti týchto predpisov v kontexte boja proti daňovým podvodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Vo všeobecnosti súhlasíme s návrhmi pána spravodajcu, ktorých cieľom je vylepšiť dokument Európskej komisie týkajúci sa boja proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva.

Pravdou je, že podvody súvisiace s DPH neovplyvňujú len financovanie rozpočtov členských štátov, ale aj celkovú bilanciu vlastných zdrojov Európskej únie, pretože zníženie vlastných zdrojov z DPH sa musí kompenzovať zvýšením vlastných zdrojov z hrubého národného dôchodku.

Zároveň nevnímam ako negatívum, že by sa mala vypracovať hodnotiaca správa o vplyve tejto smernice, konkrétne o správnych nákladoch spojených s novými formálnymi predpismi, ktoré sú záväzné pre určitých jednotlivcov, a o účinnosti týchto formálnych predpisov v boji proti daňovým podvodom.

Máme však vážne výhrady voči relatívnej spravodlivosti predpisov existujúceho systému a ich uplatňovaniu. Z tohto dôvodu sme sa zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Hlasovali sme proti dvom správam pána Garcíu-Margalla y Marfila o boji proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva alebo, povedané priamo, proti podvodom súvisiacim s DPH pri obchodovaní medzi členskými štátmi.

Prirodzene, že tieto podvody odsudzujeme a podporujeme medzivládnu spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi agentúrami. To, čo pán spravodajca navrhuje, však prekračuje tento rámec, konkrétne vytvorenie jedného daňového registra EÚ, ku ktorému by mali prístup vnútroštátne správne orgány s cieľom zhromažďovať údaje o osobách, ktoré sú obvinené z toho, že sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na daňových podvodoch, a brániť im v zakladaní alebo riadení podnikov kdekoľvek v Európe. A to všetko v záujme koho? Na základe súdneho, administratívneho alebo čisto svojvoľného rozhodnutia? Na akej úrovni? Na základe akých právomocí zakotvených v Zmluvách – alebo prípadne len tak?

Nadradenosť rozhodnutí na európskej úrovni, udeľovanie kvázi trestných právomocí samým sebe, prehnaná výkonná právomoc Komisie a väčšia byrokracia pre podniky v čase, keď sa v Európe vychvaľujeme iniciatívou Small Business Act – toto všetko považujeme za neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) V každom daňovom systéme sa objavujú daňové podvody. Zostáva len jediná otázka – ako ich možno čo najlepšie odhaľovať. Všetkými možnými prostriedkami a za každú cenu sa musí zaručiť, že malé a stredné podniky nezasiahnu byrokratické výdavky. V prvom rade sa musí proti daňovým podvodom bojovať vo veľkom.

Akýkoľvek druh zlepšenej spolupráce je nepochybne výhodou, kým sa jej účinok nezúži len na to, že si EÚ uzurpuje právomoc prijímať rozhodnutia za členské štáty. Na prvom mieste musí byť dohodnutý postup medzi členskými štátmi EÚ, ktorý neprinesie výraznú zmenu súčasných systémov. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pána Garcíu-Margalla y Marfila o boji proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva s osobitným odkazom na spoločný systém DPH. Súhlasím s tým, že je potrebné bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva, a verím, že v tejto súvislosti by sa v rámci jednotného európskeho trhu mala posilniť administratívna spolupráca medzi členskými štátmi. V prípade operácií mimo štátnych hraníc je potrebné, aby opatrenia, ktoré sú najmä v právomoci členských štátov, doplnili opatrenia týkajúce sa spoločnej zodpovednosti na európskej úrovni, výmena osvedčených postupov a formálne daňové predpisy.

 
  
  

– Správa: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Na základe správy môjho váženého španielskeho kolegu Garcíu-Margalla y Marfila som hlasoval za návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003 s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva.

Komisia musí centralizovať informácie týkajúce sa krokov, ktoré členské štáty urobili v boji proti daňovým podvodom. Na základe týchto informácií sa ukáže, ktoré kroky boli najúspešnejšie, a odporučia sa opatrenia, ktoré sa zdajú najvhodnejšie na nápravu podvodných praktík. Komisia vypracuje súbor ukazovateľov označujúcich oblasti, v ktorých je riziko nedodržania daňových predpisov najväčšie. Vnútroštátne daňové úrady musí motivovať potreba nápravy podvodov a pomoc čestným daňovým poplatníkom pri plnení ich povinností. Na základe údajov zhromaždených pri hodnotení uplatňovania nariadenia musí Komisia vypracovať súbor ukazovateľov s cieľom určiť, v akom rozsahu bude každý členský štát spolupracovať s Komisiou a ostatnými členskými štátmi, a to formou poskytovania dostupných informácií a požadovanej pomoci pri náprave podvodov. Členské štáty a Komisia musia uplatňovanie tohto nariadenia hodnotiť pravidelne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Aj v tejto otázke vo všeobecnosti súhlasíme s návrhmi pána spravodajcu, ktorých cieľom je vylepšiť dokument Európskej komisie. Tak je to aj v prípade návrhu, ktorý trvá na tom, že Európska komisia musí podrobne informovať Európsky parlament o plánovaných opatreniach v súlade s dohodou medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES.

Súhlasím tiež s tým, že členské štáty a Komisia by mali pravidelne hodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia. Avšak návrh, že Komisia by mala vypracovať súbor ukazovateľov s cieľom zistiť, do akej miery budú jednotlivé členské štáty spolupracovať s Komisiou a ostatnými členskými štátmi, mi nie je dostatočne jasný, hoci zreteľne zaznievajú kritické hlasy z Dvora audítorov, ktoré sa týkajú nedostatku účinnej administratívnej spolupráce v boji proti daňovým podvodom v oblasti DPH. Možná výmena osvedčených postupov a príprava analýz nemôžu byť dôvodom vyšších odvodov v oblastiach, v ktorých existujú pochybnosti o zásade subsidiarity.

Z tohto dôvodu sme sa zdržali hlasovania.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Opatrenia na zlepšenie prostredia pre MSP v Európe – iniciatíva Small Business Act (B6-0617/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za spoločné uznesenie predložené štyrmi politickými skupinami vrátane Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, ktoré hovorí o kroku smerom k zlepšeniu prostredia MSP v Európe – iniciatíve Small Business Act, a chcel by som vzdať hold vynikajúcej práci mojej francúzskej kolegyne pani Fontainovej a francúzskeho predsedníctva na čele s pani ministerkou Lagardovou. Je nevyhnutné, aby členské štáty formálne potvrdili svoj úmysel prijať iniciatívu Small Business Act (SBA) na zasadnutí Európskej rady v decembri 2008, ktoré sa má konať v Bruseli. Má sa tak zaručiť, aby iniciatíva SBA získala takú pozornosť, akú si vyžaduje, a zároveň sa jej ustanovenia stali právne záväzné, čo skutočne pozitívnym spôsobom ovplyvní prostredie MSP. MSP tvoria základ absolútne nevyhnutnej súčasti hospodárskej štruktúry a nepochybne plnia svoju sociálnu úlohu ako podniky s malým počtom zamestnancov. Sú však krehké a zaslúžia si osobitnú pozornosť. Záujem o ne musíme dokázať systémom vytvárania podmienok na podnikanie, a preto je životne dôležité, aby Európska únia podporovala MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Hlasoval som za túto správu. Malé a stredné podniky sú dušou európskeho hospodárstva, a to z hľadiska rastu a inovácií, ako aj z hľadiska zamestnanosti. Politika podpory MSP preto znamená zaručenie stability celého systému, čo je dôležité práve v čase svetovej krízy, ktorú možno poraziť jedine zachovaním reálnej ekonomiky. Preto by sme mali podporiť všetko úsilie, ale nesmieme zabúdať, že máme pred sebou ešte dlhú cestu a že si musíme ctiť svoj záväzok.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Hlasovali sme za uznesenie o zlepšení prostredia MSP v rámci iniciatívy Small Business Act, pretože sme si, ako už niekoľko rokov opakujeme, vedomí kľúčovej ekonomickej úlohy, ktorú majú malé a stredné podniky ako hlavní tvorcovia bohatstva a pracovných miest.

Problém je v tom, že v súčasnosti sa stále pohybujeme len v teoretickej rovine. Práve Komisia je inštitúcia, ktorá vyzýva členské štáty, aby v prvom rade mysleli na malé podniky, a potom zavádza nejasnejšie a nepochopiteľné právne predpisy a administratívne a regulačné obmedzenia. Je to práve Komisia, ktorá napriek svojej povinnosti marí analýzy vplyvu, ktoré majú byť súčasťou jej legislatívnych návrhov. Bola to práve Komisia, ktorá zaviedla politiku týkajúcu sa prístupu k zákazkám v oblasti verejného obstarávania. Jej výsledkom je systematické vytláčanie MSP v prospech veľkých európskych podnikov, a to všetko v mene nedotknuteľnej hospodárskej súťaže. Bola to Komisia, ktorá pre svoju posadnutosť fiškálnou harmonizáciou zaviedla aktuálne obmedzenia sadzieb DPH.

Áno, prišiel čas konečne dať prioritu všetkým malým podnikom, ich riaditeľom a zamestnancom, a to predovšetkým v textoch európskych nariadení.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Zlepšenie situácie malých a stredných podnikov v Európe a podpora Európskej charty pre malé podniky majú nesmierny význam pre účinný rozvoj hospodárstva a podnikania v Európskej únii, a preto som sa rozhodol toto uznesenie podporiť.

Akékoľvek zjednodušenie administratívy pri zakladaní podniku, zjednodušenie nariadení a odstránenie nepotrebných zákonov len urýchli postup vytvárania malých a stredných podnikov, ktoré ponúkajú zamestnanie miliónom ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Vieme, akú podporu majú bankový sektor a iné finančné spoločnosti pod zámienkou zabránenia kríze vo finančnom sektore a jej možným dôsledkom. Kríza kapitalizmu je však omnoho rozšírenejšia a už sú známe jej závažné dôsledky, zvlášť v hospodárskej oblasti, v ktorej prevládajú mikropodniky a malé a stredné podniky.

Preto hoci je zrejmé, že len skoncovaním s aktuálnymi politikami hospodárskej liberalizácie možno nájsť alternatívne riešenia, podporujeme akékoľvek individuálne opatrenia, ktoré by znížili závažnosť situácie tisícov mikropodnikov a malých a stredných podnikov.

Trváme však na tom, že vytvorenie priaznivého prostredia pre mikropodniky a malé a stredné podniky so sebou nevyhnutne prináša predovšetkým zvýšenie kúpnej sily obyvateľstva, platov pracovníkov a zlepšenie dôchodkových a penzijných fondov.

Preto by sme svojím hlasom za toto uznesenie chceli zdôrazniť našu túžbu, aby to nebola len ďalšia vidina v rámci propagandy, ktorá je v dnešných časoch taká bežná. Táto podpora musí mať v skutočnosti vplyv na mikropodniky a MSP a nesmie ju pohltiť byrokracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne.(PL) Rád by som vyjadril podporu prijatiu Európskej charty pre malé podniky, ktorej cieľom je zlepšiť situáciu takýchto podnikov v EÚ. Je veľmi dobre známe, že MSP zohrávajú v európskom hospodárstve dôležitú úlohu, pretože zabezpečujú približne 100 miliónov pracovných miest a predstavujú hlavný zdroj príjmov pre členské štáty a príslušné regióny. Mnohé z podnikov sa aktívne zúčastňujú na zavádzaní inovácií.

V tomto kontexte je dôležité si uvedomiť, že neexistuje žiadne opodstatnenie pre mnohé prekážky, s ktorými sa malé a stredné podniky stále stretávajú. Nesmieme tiež zabúdať, že tieto podniky veľmi citlivo reagujú na silnú hospodársku súťaž a všetky finančné a administratívne problémy. Jednoduché a zrozumiteľné právne predpisy sú pre ich správne fungovanie podstatné.

Nevyhnutná potreba zásahu zo strany Európskeho parlamentu, ktorý má k dispozícii vhodné legislatívne nástroje, môže teda byť reakciou na citeľné potreby a môže prispieť k odstráneniu zostávajúcich prekážok. Zvlášť v časoch pretrvávajúceho hospodárskeho kolapsu je nesmierne dôležité poskytnúť prístup k finančným zdrojom.

Vítam návrh Európskej investičnej banky týkajúci sa nového balíka, ktorý vyčleňuje 30 miliárd EUR vo forme úverov MSP. Napriek tomu musíme zvážiť zvýšenie tejto sumy, pretože kolaps veľkého počtu malých podnikov by mal dramatické dôsledky pre mnohých jednotlivcov.

Som si istý, že za týchto okolností Rada Európsku chartu pre malé podniky schváli a bude od členských štátov žiadať, aby zaviedli jej ustanovenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Už mnoho rokov EÚ obhajuje – minimálne na papieri – podporu malých a stredných podnikov (MSP). Papier znesie všetko, ale činy hovoria jasnejšie ako slová. MSP neustále čelia byrokratickým prekážkam a veľké podniky stále ľahko získavajú dotácie, zatiaľ čo zo stredných podnikov sa stali prakticky len prosebníci. Regulačné šialenstvo pravidelne potláča malé podniky, zatiaľ čo skupiny podnikov si môžu dovoliť expertov, ktorí využijú všetky možné právne medzery.

Preto aj na základe skúseností z USA sa musia zákony EÚ analyzovať z pohľadu nákladov a prínosov pre malé a stredné podniky a musí sa podporovať znižovanie byrokracie s cieľom eliminovať niekoľkonásobné nákladné poplatky v prípadoch, keď je záväzné informovať a oznamovať. Návrh, ktorý sa zvažuje, sa v každom prípade zdá ďalším krokom správnym smerom, a preto som zaň aj ja hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. – Ak bolo niekedy treba podporiť malé podniky a MSP, je to práve teraz. Súčasná hospodárska situácia ich intenzívne ovplyvňuje, či už v súvislosti s problémami so zachovaním peňažných tokov, alebo s vplyvom znížených spotrebiteľských výdavkov.

Musíme zaručiť, aby MSP aj v súčasnej hospodárskej kríze mohli získavať primerané financovanie, najmä v čase, keď banky nepožičiavajú malým podnikom. Vo všeobecnosti ide o to, že by sa malo odstrániť zbytočné administratívne a byrokratické zaťaženie. MSP sú chrbtovou kosťou malých európskych hospodárstiev, napríklad hospodárstva v Severnom Írsku. Inovatívnych podnikateľov by sme mali povzbudzovať a nie im hádzať polená pod nohy, napríklad vo forme nadmernej byrokracie.

Iniciatíva Small Business Act predstavuje krok vpred. Ak má však mať skutočne pozitívny vplyv, Rada ju musí rýchlo prijať a členské štáty ju musia v plnej miere uplatňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne.(RO) V súčasnej náročnej hospodárskej situácii by mohli práve malé a stredné podniky v mnohých prípadoch ako prvé postihnúť najvážnejšie dôsledky.

Ak vezmeme do úvahy, že v niektorých členských štátoch, napríklad v Rumunsku, tvoria MSP viac ako 60 % HDP, musíme prijať podporné opatrenia, ktoré uvítame a ktoré sú v prvom rade naliehavé.

Ďalším opatrením, ktoré uvítame, je nový balík z Európskej investičnej banky vo výške 30 miliárd EUR, ktorý je určený na úvery pre malé a stredné podniky. Pevne verím, že tieto úvery budú ľahko dostupné aj pre malé podniky v nových členských štátoch, napríklad v Rumunsku alebo Bulharsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písomne. – (GA) Niet pochýb o tom, že musíme sústrediť svoju pozornosť na hlavný problém týkajúci sa stabilizácie a reformy finančného systému. Ako zástupcovia bežných občanov našich štátov máme naliehavú povinnosť zamerať sa na oblasť známu ako „reálna ekonomika“.

Európski občania v súčasnosti trpia, pretože prežívame hospodársku krízu. Bolo by jednoduché úplne sa teraz pridŕžať konzervatívnych politík, politík, ktoré by boli zacielené len na stabilizáciu finančného systému. Namiesto toho sa však musíme zamerať na opätovné vytvorenie hospodárstva, a to úplne od základov.

Na západe Írska tvoria približne 70 % pracovnej sily zamestnanci malých podnikov. Práve tieto podniky sú motorom hospodárstva na západe Írska. Nielenže ich musíme chrániť, ale musíme aj povzbudzovať podnikanie, rast a rozvoj v tomto odvetví. V tejto súvislosti chcem dodať, že srdečne vítam iniciatívy, ktoré nedávno zaviedli írske a európske inštitúcie na podporu odvetvia malých podnikov. Žiadam súkromné a finančné odvetvie a politických činiteľov, aby pokračovali v týchto iniciatívach a ďalej ich rozširovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Európska iniciatíva Small Business Act je súčasťou protiľudovej a protipracovnej lisabonskej stratégie a snáh EÚ vytvoriť jednotný vnútorný trh na úkor pracovníkov a ich práv.

Zneužívaním znížených sadzieb DPH za služby poskytované na miestnej úrovni a služby, ktoré poskytujú zamestnanie veľkému počtu pracovníkov, ako návnady sa EÚ snaží vynútiť súhlas malých a stredných podnikov podľa preferencií veľkých podnikov, ktoré podporujú tieto plány, aby slúžili ich vlastným záujmom, nie záujmom malých podnikov či samostatne zárobkovo činných osôb.

Pán predseda Komisie José Manuel Barroso stanovil reálne skupiny podnikov, ktorých sa táto iniciatíva týka, pričom ich definoval ako skupiny, ktoré naplno ťažia z jedného trhu a rozširujú svoju pôsobnosť na medzinárodné trhy s cieľom vybudovať spoločnosti konkurencieschopné na svetovom trhu. Pán komisár Günter Verheugen poukázal na reakcionársky a ideologický tón tejto iniciatívy, keď zdôraznil, že to, čo je v rámci tejto iniciatívy dôležité, je spoločenské uznanie podnikateľov a atraktívnosť novej obchodnej kariéry s cieľom zmeniť negatívny pohľad na úlohu podnikateľov a na preberanie podnikateľského rizika.

Podstata tohto návrhu však tkvie v udelení novej výnimky súkromným európskym spoločnostiam, ktorá umožní súkromnému európskemu podniku obchodovať vo všetkých členských štátoch EÚ a obísť aktuálne prekážky vo forme rôznej sociálnej kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za toto uznesenie o krokoch smerom k zlepšeniu prostredia pre MSP v Európe, pretože sú životne dôležité pre hospodárstvo Európskej únie vrátane rumunského hospodárstva.

Malé a stredné podniky poskytujú viac ako 100 miliónov pracovných miest a sú kľúčovým faktorom v rámci hospodárskeho rastu.

Zvlášť v terajšej hospodárskej kríze musíme využiť všetky dostupné prostriedky na podporu tohto odvetvia, ktoré môže vytvoriť platformu pre hospodársku obnovu.

Podporujem zavedenie nového balíka Európskej investičnej banky, prostredníctvom ktorého sa malým a stredným podnikom poskytnú úvery vo výške 30 miliárd EUR. Zároveň žiadam, aby sa tento fond v budúcnosti rozšíril a zvýšil.

Myslím, že je životne dôležité, aby aj členské štáty navrhli a zaviedli opatrenia na podporu MSP na vnútroštátnej úrovni, ktoré doplnia opatrenia na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za návrh uznesenia o zlepšení prostredia pre MSP v Európe – iniciatívu Small Business Act. Som pevne presvedčený, že MSP, ktoré predstavujú viac ako 90 % európskych podnikov, výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu Európskej únie. Práve preto potrebujeme európsky právny predpis o malých podnikoch, iniciatívu Small Business Act, ktorá môže byť účinná len vtedy, ak vznikne praktický záväzok na jej realizáciu na vnútroštátnej a európskej úrovni. Okrem toho súhlasím s tým, že by sme mali vyzvať Európsku radu, aby potvrdila svoj zámer oficiálne prijať tento právny predpis na jej najbližšom zasadnutí a zaistila tak spravodlivú a primeranú úroveň transparentnosti tejto dôležitej iniciatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Pri dnešnom hlasovaní som podporil prijatie uznesenia, ktorého cieľom je zlepšiť situáciu európskych malých a stredných podnikov.

Charta pre malé podniky prispeje k rozvoju poľského hospodárstva a tiež európskeho hospodárstva ako celku.

Malé a stredné podniky v súčasnosti zaisťujú v Európe viac ako 100 miliónov pracovných miest. Sú motorom vnútroštátnych hospodárstiev. Podľa môjho názoru zvlášť teraz, v čase hospodárskej krízy, zdôrazňuje toto uznesenie potrebu podporiť nariadenia obsiahnuté v charte.

Obnova finančnej situácie EÚ si bude vyžadovať viac ako len pomoc veľkým finančným inštitúciám. Predovšetkým musíme podniknúť konkrétne kroky na podporu malých a stredných podnikov, kroky, ktoré im umožnia poradiť si s nedokonalými trhmi a uľahčia im podnikanie.

Charta pre malé podniky zjavne nevyrieši ich problémy. Vytvorí však princípy zaručujúce rovnaké zaobchádzanie s malými a strednými podnikmi a prinesie úvodný rámec politiky zameranej na podniky.

 
  
  

– Spoločný návrh uznesenia: Kódex správania Európskej únie pri vývoze zbraní (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za spoločné uznesenie o Kódexe správania Európskej únie pri vývoze zbraní predložené šiestimi politickými skupinami. Súhlasím s princípmi, podľa ktorých je potrebné zabrániť nezodpovednému transferu zbraní prostredníctvom prísneho uplatňovania kritérií tohto kódexu v spoločnostiach a národných ozbrojených silách a zabrániť nezákonnému obchodovaniu so zbraňami vyzvaním všetkých členských štátov, ktoré tak ešte neurobili, aby transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov spoločnú pozíciu EÚ z roku 2003 o kontrole provízneho predaja zbraní. Musíme podporiť vedenie vyšetrovaní porušovania embárg týkajúcich sa zbraní a zvýšiť kvalitu údajov, ktoré predkladajú členské štáty v rámci výročnej správy o Kódexe správania. Nebuďme v tejto súvislosti naivní – v zložitom a nebezpečnom svete, v ktorom žijeme, sú tieto témy citlivé, a preto sa staviam proti ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý predložil pán Pflüger. Z môjho pohľadu je prirýchle hľadať spojenie medzi Kódexom správania, vykonávaním budúcej smernice o transferoch tovaru na účely obrany v rámci Spoločenstva a kontrolou vývozu zbraní.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Dôrazne podporujem toto uznesenie. Prijatie spoločnej pozície o Kódexe správania EÚ pri vývoze zbraní vo vzťahu k tretím krajinám je dôležité vzhľadom na náležité vykonávanie budúcej smernice o transferoch tovaru na účely obrany v rámci Spoločenstva a na oficiálnu kontrolu vývozu zbraní.

Je pravda, že pre tento Kódex správania potrebujeme pevný právny základ, ktorý nám umožní znova prehodnotiť aktuálne embargo týkajúce sa zbraní voči Číne. Stále existujú problémy s Pekingom, nemali by sa však v tejto otázke dávať do jednej skupiny s Mjanmarskom a Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) V rámci aktuálnych pretekov v zbrojení a militarizácie medzinárodných vzťahov, v ktorých zohrávajú USA, NATO a EÚ hlavnú úlohu, bude akákoľvek iná iniciatíva – hoci aj limitovaná a nedostatočná –, ktorá prispieva k obmedzeniu vývozu zbraní, krokom správnym smerom.

Pre EÚ je však typická možnosť poskytnúť nové impulzy pre „Európu obrany“ (ide o eufemizmus pre intervencie a prejavy agresie) potvrdiť jej „cieľ posilniť strategické partnerstvo medzi EÚ a NATO“ a prispôsobiť ju aktuálnym potrebám v duchu vzájomného dopĺňania a posilňovania.

Musíte sa pozrieť na návrhy záverov zo zasadnutia Európskej rady 11. a 12. decembra týkajúce sa posilnenia Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), ktorá pomáha budovať silnú pozíciu EÚ na samit NATO na budúci rok v apríli a ktorá ponúka perspektívu kvalitatívneho pokroku v rámci tzv. európskej bezpečnostnej stratégie (z roku 2003) a stanovenia nových cieľov na „posilnenie a optimalizáciu európskych kapacít“ v priebehu najbližších desiatich rokov, ktoré „EÚ v najbližších rokoch umožnia vykonávať mimo svojho územia niekoľko civilných misií a vojenských operácií s rôznym rozsahom v súlade s najpravdepodobnejšími scenármi“.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) V čase, keď zamestnanci v EÚ platia prehnané sumy na financovanie obranných programov a rozvoj vojenského výskumu, v čase, keď sa zbrojársky priemysel EÚ rozrastá a určité spoločnosti inkasujú tučné zisky z „legálneho“ predaja všetkých typov vyrábaných zbraní, v čase, keď je celá EÚ neustále militarizovaná, v čase, keď ľudia trpia pod tlakom nového systému, na ktorom sa EÚ aktívne zúčastňuje spolu s USA a NATO, môžeme len v ironickej rovine uvažovať o diskusii, o predloženej žiadosti na schválenie spoločnej pozície EÚ a o prijatí opatrení na vykonávanie tzv. Kódexu správania Európskej únie pri vývoze zbraní.

Nárast imperialistickej agresie a súťaže, ktorý ešte viac posilní kapitalistická finančná kríza, viedol k zvýšeniu výdavkov na obranu, ktoré dokonca prekročili výdavky v čase studenej vojny. Z tohto pohľadu je snaha o podporu nariadení týkajúcich sa vývozu zbraní pokusom o výsmech a podvod na ľuďoch.

Reakciou zamestnancov v EÚ by mal byť boj proti militarizácii EÚ, armáde Európskej únie a obranným programom. Mali by zostať jednotní a bojovať proti vojnovému štvaniu EÚ.

 
  
  

– Správa: Bart Staes (A6-0427/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy môjho belgického kolegu pána Staesa o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH. Hoci by sme mali uvítať túto osobitnú správu Európskeho dvora audítorov, jej závery sú z mnohých hľadísk znepokojivé, a to najmä v súvislosti s postrehmi, že nariadenie (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH nie je efektívnym nástrojom administratívnej spolupráce vzhľadom na to, že niekoľko členských štátov stojí v ceste vykonávaniu tohto nariadenia a že úloha Komisie je obmedzená. Dôležité však je, aby Komisia začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov proti členským štátom, ktoré odkladajú presun informácií. Návrhy Komisie týkajúce sa zmeny a doplnenia smernice o DPH a nariadenia o administratívnej spolupráci v oblasti DPH sú správne. Podporujem vytvorenie pracovnej skupiny, ktorú by tvorili zástupcovia príslušných útvarov Komisie, Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Vítam túto správu, ktorá razí cestu kolektívnemu opatreniu zo strany Európy týkajúcemu sa získavania presných čísel o podvodoch s DPH a informácií o tom, koľko tieto podvody každoročne stoja Spojené kráľovstvo.

 
  
  

– Správa: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písomne. – Spolu so svojimi kolegami britskými konzervatívcami plne podporujem zlepšenie postavenia žien vo všetkých oblastiach spoločnosti. Sme presvedčení o tom, že ženy majú mať rovnaké príležitosti, a to v rôznych oblastiach uvedených v tejto správe. Sme tiež presvedčení, že ženy majú zohrávať významnú úlohu aj v politike. Chápeme, že existujú špecifické problémy, ktoré sa musia riešiť priamo na Balkáne, a naliehavo vyzývame vnútroštátne orgány, aby podnikli kroky na zlepšenie príležitostí pre ženy.

Máme však obavy v súvislosti so žiadosťou o stanovenie kvót, ktoré podľa nášho názoru pre ženy ani mužov predstavujú posun vpred. Nepodporujeme ani založenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Hlasoval som za túto správu. Dosiahnutie rodovej rovnosti je pre všetky kandidátske krajiny dôležitou podmienkou vstupu do Únie. Pohnutá história Balkánu ešte viac sťažuje prijatie opatrení a sledovanie situácie. Hoci sa v procese demokratizácie dosahuje pokrok, ešte nás čaká veľa úloh. V krajinách východného Balkánu ešte stále veľa žien trpí diskrimináciou a žije vo fyzicky nebezpečných a hospodársky a spoločensky neistých podmienkach. Preto by sa mal ďalej zlepšovať regulačný rámec.

Z tohto hľadiska nemožno ďalej odkladať ratifikáciu Dohovoru OSN z roku 1979 o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám (CEDAW). Po odstránení všetkých foriem násilia a nerovnosti musí byť naším cieľom zaručiť ženám ich práva, a to nielen aby mali rovnaké postavenie ako muži, ale aby mohli bez akýchkoľvek obmedzení vyjadriť celú komplexnosť a bohatstvo ženskosti v každej oblasti života.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Podporil som správu pani Gurmaiovej popisujúcu situáciu žien na Balkáne, pretože poukazuje na životne dôležité problémy, ktoré sa, bohužiaľ, netýkajú len tohto regiónu a nejde o ojedinelé prípady.

Najpálčivejšou úlohou je zastaviť vlnu zločinov páchaných na ženách. Bežne sme dnes svedkami domáceho násilia, pohlavného zneužívania a predovšetkým obchodovania so ženami a deťmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner a Gunnar Hökmark (PPE-DE), písomne.(SV) Rozhodli sme sa hlasovať za túto správu, pretože sa zaoberá niekoľkými dôležitými problémami týkajúcimi sa situácie žien na Balkáne. Radi by sme však ujasnili, že sme proti žiadostiam o zavedenie kvót. O tom, pre akú vnútornú organizáciu sa rozhodnú politické strany a národné parlamenty, by nemala rozhodovať EÚ, ale samotné strany a parlamenty.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za správu pani Gurmaiovej o situácii žien na Balkáne, pretože upriamuje pozornosť na skutočnosť, že napriek hospodárskemu rastu musia ženy v tejto časti Európy čeliť nespočetným formám diskriminácie.

Myslím si, že ak sa rôzne odporúčania obsiahnuté v tejto správe premietnu do praxe, mohli by slúžiť ako vzor pre zmenu súčasnej situácie, ktorý by podporil väčšiu sociálnu ochranu a posilnil výraznejšie zapojenie žien v týchto krajinách. To je práve prípad opatrení zameraných na boj proti hrozbe domáceho násilia a nerovnej mzde, pozitívnych opatrení proti diskriminácii, napríklad systému kvót, a infraštruktúry starostlivosti o deti a staršie osoby, ktorých zámerom je pomôcť odstrániť obmedzenia prístupu týchto žien na pracovný trh, a pod.

Chcela by som zdôrazniť dôležitosť, ktorú táto správa pripisuje investíciám do vzdelávania ako prostriedku významného znižovania stereotypov a pomoci pri príprave budúcich generácií na spravodlivejšiu a čestnejšiu spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – S nadšením vítam správu pani Gurmaiovej, ktorá do veľkej miery dokumentuje pokrok v oblasti práv žien v krajinách západného Balkánu. Ideál rodovej rovnosti je to, čomu my poslanci musíme byť plne oddaní, a musíme vynaložiť všetko svoje úsilie na jeho podporu. Vytvorenie rovnocenných vzťahov medzi mužmi a ženami je dôležité na zaručenie úplných ľudských práv a verím, že pri plnení acquis dosiahneme v tejto oblasti ďalší pokrok.

S obavami sledujem neprimerané nebezpečenstvá, ktorým sú ženy vystavené v súvislosti s domácim násilím, obchodovaním a nútenou prostitúciou. Plne podporujem otázky týkajúce sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi a diskriminácii rómskych žien a s potešením by som privítala urýchlené riešenie týchto problémov zo strany všetkých krajín západného Balkánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Hoci existujú aspekty v rámci všeobecného politického pohľadu na tento región, ktoré nemajú našu plnú podporu, súhlasíme s dôležitosťou úlohy žien a potrebou zaručiť im rovnocenné práva a rovnocenné možnosti účasti na pracovnom trhu. Sú nenahraditeľné pre ekonomickú nezávislosť žien, vnútroštátny hospodársky rast a boj proti chudobe, voči ktorej sú bezbrannejšie ženy ako muži.

V správe sa uvádza, že ženy boli nadmerne ovplyvnené škrtaním sociálnych služieb a verejných výdavkov, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o deti a rodinu, pretože, ako zdôrazňuje správa, tieto mimomzdové príspevky a služby, ktoré sa predtým poskytovali, umožňovali ženám pracovať v platených zamestnaniach a zároveň zladiť prácu s rodinným životom.

Teraz sú však potrebné osobitné opatrenia, ktoré by mali byť zamerané na zabránenie feminizácii odvetví s nižšími platmi vrátane vidieckych oblastí, existenciu rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a potrebu vytvoriť vysokokvalitnú, dostupnú a cenovo výhodnú infraštruktúru starostlivosti o deti a staršie osoby. Pozornosť si vyžaduje fyzická a psychická rehabilitácia žien, ktoré sú obeťami vojny.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Vítam túto správu, ktorá odhaľuje súčasné problémy týkajúce sa situácie žien na Balkáne, napríklad problém nedostatku aktuálnych štatistických údajov o rodovej rovnosti. Správa zdôrazňuje skutočnosť, že tieto krajiny sú často miestom obchodovania s ľuďmi, chudoby a vnútroštátnych rozdielov v odmeňovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. – Situácia žien v balkánskych krajinách sa musí riešiť v rámci prebiehajúcich prístupových rokovaní. Moja strana PPE-DE bola založená na ideáloch rovnosti a spravodlivosti pre všetkých ľudí, a preto verím, že je úlohou Európskeho parlamentu vystupovať ako obranca základných práv, ktoré by podľa nás mali byť zaručené pre všetky ľudské bytosti, zvlášť v rôznych kandidátskych krajinách. Je zrejmé, že pravá demokracia môže existovať len vtedy, keď majú všetci občania štátu rovnaké práva a rovnaké príležitosti. Politický, ekonomický a sociálny kontext situácie žien v balkánskych krajinách zaostáva. Ako lekár to vnímam ako osobitne dôležitú otázku súvisiacu so zdravím žien, pretože rodová diskriminácia vytvára vážne nedostatky v medicínskom pokroku, napríklad v oblasti liečby rakoviny krčka maternice, rakoviny prsníka a psychickej rehabilitácie po pohlavnom zneužívaní. Naliehavo vyzývam Európsky parlament, aby vykonal zodpovedné kroky s cieľom zaručiť ženám v balkánskych krajinách, že ich volanie bude vypočuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Stotožňujeme sa s obavami pani spravodajkyne týkajúcimi sa zraniteľnosti žien na Balkáne. Očividne existuje veľká potreba vykonať kroky na vyriešenie problémov v mnohých oblastiach. Podporujeme viacero formulácií, ktorých cieľom je zlepšiť rovnosť v regióne, získať prístup k starostlivosti o deti a staršie osoby, zdôrazniť dôležitosť boja proti stereotypom a diskriminácii, ako aj potrebu, aby tieto krajiny uchádzajúce sa o členstvo v EÚ spĺňali kodanské kritériá.

Zároveň sa však kriticky staviame k spôsobu, akým Európsky parlament neúnavne hľadá možnosti získať vplyv a politickú moc na účet národných parlamentov. Jasné formulácie v predloženej správe tiež odporúčajú výrazné zasahovanie do vnútorných záležitostí balkánskych krajín a strana Júnový zoznam je rezolútne proti tomu.

Podporujeme niekoľko zámerov obsiahnutých v správe výboru aj v navrhovanom alternatívnom uznesení. Strana Júnový zoznam preto po dôkladnom zvážení hlasovala za navrhované alternatívne uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) EÚ sa snaží o zlepšenie situácie na Balkáne, lebo jej veľmi záleží na tom, aby aj v tejto časti Európy zavládol trvalý mier. Balkánske krajiny po rozpade Juhoslávie trpia traumami, ktoré spôsobili bratovražedné vojny, etnické konflikty, politická a ekonomická transformácia, vznik nových štátov. V posledných dvoch desaťročiach prešli dramatickými zmenami s jasným cieľom členstva v EÚ. Chorvátsko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko sú kandidátskymi krajinami. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo pod UNSCR 1244 sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami. Perspektíva vstupu do EÚ je obrovskou motiváciou vytvárania politík a zohráva dôležitú úlohu pri naplnení cieľov. Z tohto dôvodu sú práva žien kľúčovými kritériami, ktoré treba aj v týchto krajinách splniť.

Ženy, ktoré boli obeťami vojny, sú aktívnymi účastníkmi stabilizácie a riešenia konfliktov. Ženy musia mať rovnaký prístup na trh práce a ku kvalitným pracovným príležitostiam. Je dôležité, aby dostali šancu angažovať sa v politickom procese. Rovnaký prístup treba uplatniť aj v médiách a na internete.

Hlasovala som za správu Zity Gurmai, ktorá posudzuje rodové otázky a situáciu žien žijúcich na Balkáne. Verím, že Komisia aj na základe odporúčaní v tejto správe poskytne predvstupovú finančnú pomoc na posilňovanie práv žien na Balkáne, najmä prostredníctvom mimovládnych organizácií a ženských organizácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. – (SK) Hlasovala som za tento návrh napriek tomu, že mám rezervovaný postoj ku stanoveniu kvót. Aj keď niektorí moji kolegovia a kolegyne sú presvedčení, že je to najlepšie riešenie ako zabezpečiť účasť žien v politickom a verejnom živote, ja si myslím, že je to v istom slova zmysle pozitívna diskriminácia a aj podceňovanie žien. Účasť žien v procese demokratizácie balkánskeho regiónu je nevyhnutná. Na riešenie situácie na Balkáne je potrebný komplexný pohľad, teda pohľad mužov aj žien. Ženy musia mať rovnaký prístup na trh práce vrátane prístupu na vedúce pozície, musia byť adekvátne odmenené za svoju prácu, a to na porovnateľnej úrovni s mužmi. Ak existujú legislatívne prekážky v rovnocennom postavení mužov a žien, treba ich zmeniť. Taktiež vplývať na zmenu negatívneho obrazu o ženách vytvoreného kultúrnymi rozdielmi, rasovou a etnickou diskrimináciou.

Vzhľadom na prežité obdobie vojnových konfliktov v regióne je žiaduce venovať špeciálnu pozornosť psychologickej a fyzickej rehabilitácii žien, ktoré boli a často aj sú obeťami sexuálneho zneužívania a násilia. Dodržiavanie ľudských práv ako u mužov, tak aj u žien by malo byť hlavným kritériom pre potenciálne budúce prijatie balkánskych kandidátskych krajín do štruktúr EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Balkánske ženy si toho za posledné roky vytrpeli naozaj dosť. Zakúsili vojnu a stratu tých, ktorí im boli najbližší a najdrahší. Mnohé ženy boli poznačené fyzicky aj emocionálne. Po skončení vojny sa objavili nové nebezpečenstvá. Hovorím o obchodovaní s ľuďmi, prostitúcii a pornografii a proti tomuto všetkému treba bojovať.

Pretrvávajúca náročná situácia v balkánskych krajinách spôsobuje, že ženy, napriek tomu, že tvoria väčšinu populácie, stále platia obrovskú daň za krízu. S výnimkou Slovinska dostávajú ženy v týchto krajinách oveľa nižšiu mzdu ako muži. Ženy trpia aj dôsledkami znižovania rozpočtu, a to najmä v súvislosti so znižovaním financovania zdravotníckych služieb a služieb podpory rodín. Európske spoločenstvo by tieto krajiny malo podporovať. Malo by týmto ženám dať príležitosť žiť dôstojne, v súlade s miestnymi tradíciami, náboženstvom a kultúrou.

 
  
  

– Správa: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, písomne. (LT) V dôsledku smernice Rady (79/409/EHS) z roku 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva a príslušných ochranných opatrení týkajúcich sa chovných kolónií došlo k neprimeranému nárastu populácie kormoránov, ktoré sa teraz presúvajú ďaleko za hranice svojich bežných chovných teritórií do oblastí, kde sa predtým tieto vtáky vôbec nevyskytovali.

Tento nadbytok mal v mnohých regiónoch Európskej únie priamy vplyv na miestnu populáciu rýb a na rybné hospodárstvo, a preto sa kormorány stali celoeurópskym problémom. Kormorány spotrebujú denne 400 – 600 gramov rýb a za rok vylovia z európskych vôd viac ako 300 000 ton rýb. V mnohých členských štátoch toto číslo niekoľkonásobne prekračuje množstvo konzumných rýb, ktoré dodávajú profesionálni vnútrozemskí rybári a odvetvie rybného hospodárstva. Ak vyčíslime celkovú produkciu rybných hospodárstiev Francúzska, Španielska, Talianska, Nemecka, Maďarska a Českej republiky, bude to menej ako 300 000 ton.

Keď vezmeme do úvahy veľkú mobilitu kormoránov ako sťahovavých vtákov, zdá sa, že jediným spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ, je opatrenie koordinované na území celej Európy alebo plán regulácie. V žiadnom prípade by sme však tieto kroky nemali vnímať ako opozíciu voči smernici z roku 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Hlavným predmetom správy, ktorú predložil pán poslanec Kindermann, je európsky plán regulácie populácie kormoránov. Kormorány sa živia výlučne rybami, a preto má ich veľká populácia (v súčasnosti sa v Európe odhaduje na 1,8 milióna jedincov) výrazný vplyv na miestnu populáciu rýb, a to voľne žijúcich aj chovných. Kormorány sú zahrnuté do smernice o ochrane vtáctva a za posledné roky sa často diskutovalo o tom, ako vyriešiť problém ich výrazného vplyvu na rybné hospodárstvo. Niektoré členské štáty prijali individuálne plány, ale podľa môjho názoru, ktorý je v súlade s názorom pána spravodajcu, je jediným účinným riešením európsky plán regulácie populácie kormoránov, napríklad výskum v oblasti imunoantikoncepcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Prijatie európskeho plánu regulácie populácie kormoránov sa javí ako najschodnejšie riešenie na zníženie škodlivého vplyvu, ktorý majú tieto vtáky na zdroje rybného hospodárstva v niektorých regiónoch EÚ. Spotreba kormoránov 400 – 600 gramov rýb denne znamená ročný úbytok 300 000 ton rýb z európskych vôd, čo predstavuje množstvo rýb presahujúce celkovú produkciu rybných hospodárstiev Francúzska, Španielska, Talianska, Nemecka, Maďarska a Českej republiky. Hoci primárna zodpovednosť za túto oblasť leží na pleciach členských štátov a ich regionálnych alebo miestnych úradov, už teraz sa ukazuje, že opatrenia výlučne na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni nie sú postačujúce ani na krátkodobé zníženie negatívneho vplyvu kormoránov na európsku populáciu rýb a rybolov. Spoločný, právne záväzný prístup prijatý a uplatňovaný v celej Európe preto vnímam ako ideálne riešenie na zaručenie dosiahnutia hlavných cieľov tejto smernice, najmä dobrej úrovne ochrany týchto druhov vtáctva, ako aj rôznych druhov rýb. Obrana legitímnych záujmov rybárov a správcov rybníkov v oblasti hospodárneho využívania populácie rýb je ďalším faktorom, ktorý nie je o nič menej dôležitý a ktorý by mohol byť zaručený práve takýmto prístupom…

(Vysvetlenie bolo prerušené v súlade s článkom 163 rokovacieho poriadku)

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písomne. (ES) Existujú veľmi spoľahlivé údaje, ktoré dokazujú, že v rozmedzí rokov 1970 a 1995 vzrástla európska populácia kormoránov veľkých, ktoré zimujú vo vnútrozemských vodách, z menej ako 10 000 na približne 400 000 jedincov. Niektorí ľudia tvrdia, že v európskych vnútrozemských vodách zimuje viac ako milión kormoránov, hoci iní výskumní pracovníci toto číslo považujú za pomerne prehnané. V odpovedi na písomnú otázku informoval pán komisár Dimas o príprave akčného plánu týkajúceho sa stredomorského kormorána chocholatého, hoci podľa mňa neposkytol dostatok informácií o metódach plašenia vtákov vrátane použitia karbidových diel. Tie sa uvádzajú v rámci rôznych opatrení, ktoré sa uplatňujú v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá navrhuje koordinovaný celoeurópsky akčný plán s cieľom dodržiavať smernicu o ochrane voľne žijúceho vtáctva a zároveň chrániť druhy rýb a záujmy rybárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Za posledných 25 rokov sa populácia kormoránov v Európe dvadsaťnásobne zväčšila a podľa odhadov ju v súčasnosti tvorí takmer 1,8 milióna jedincov. Preukázaný vplyv kormorána na rybie populácie bol potvrdený na základe ichtyologických prieskumov, ako aj štatistík úlovkov rybárov vo viacerých prípadoch v rámci EÚ.

Hlasovala som za správu Heinza Kindermanna. Svoje rozhodnutie k hlasovaniu som urobila na základe petície členov a priateľov Slovenského rybárskeho zväzu adresovanej EP. Petícia žiada vzhľadom na dôkazy o trvalých škodách, ktoré utrpeli podniky zaoberajúce sa akvakultúrou v dôsledku rýchlo sa zvyšujúceho stavu kormoránov na území EÚ, revíziu smernice Rady 79/409/EHS.

Možnosť udelenia výnimky na odlov kormoránov vyplývajúca zo súčasnej legislatívy nie je dostatočným nástrojom na účinné riešenie tejto problematiky, keďže je prakticky veľmi ťažko dosiahnuteľná. Rovnako skúsenosti potvrdzujú, že neletálne metódy plašenia kormoránov sú na riekach neúčinné.

EP vyzýva Komisiu, aby predložila návrh viacstupňového plánu regulácie populácie kormoránov, ktorý sa bude koordinovať na európskej úrovni s cieľom znížiť nimi spôsobované narastajúce škody populáciám rýb, rybnému hospodárstvu a akvakultúre.

Verím, že aj prostredníctvom EP sa nájde riešenie, ktoré v záujme zachovania rybích spoločenstiev a s ohľadom na socioekonomický význam rybárstva uspokojí rybárov v celej Európe, ku ktorým patrí aj 120 000 loviacich rybárov na Slovensku.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh vytvoriť európsky plán regulácie populácie kormoránov na minimalizáciu zvyšujúceho sa vplyvu kormoránov na populáciu rýb, rybolov a akvakultúru. Zníženie populácie týchto vtákov, ktoré vylovia z európskych vôd ročne viac ako 300 000 ton rýb (toto číslo sa rovná celkovému súčtu spotreby vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Maďarsku a Českej republike), je naozaj nesmierne dôležité. Aktuálna situácia je výsledkom smernice 79/409/EHS, ktorá zapríčinila neprimeraný nárast populácie kormoránov. Tento právny predpis mal priamy vplyv na miestne populácie rýb a rybolov a kvôli nemu sa kormorány stali pre Európu problémom. Preto súhlasím s návrhom pána spravodajcu vytvoriť koordinovaný akčný plán alebo plán regulácie na európskej úrovni, pričom sa bude brať do úvahy veľká mobilita kormoránov ako sťahovavých vtákov. Malo by sa však zaručiť, že tento plán v žiadnom prípade nebude v rozpore s cieľmi smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva z roku 1979.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – K správe pána Kindermanna som na začiatku vyslovila niekoľko výhrad, konkrétne išlo o to, či bol potrebný celoeurópsky plán, keďže kormorány nepredstavujú problém na celom území EÚ a keďže sú v prílohe II smernice o ochrane vtáctva uvedené v zozname lovných druhov. Odkaz na zahrnutie kormoránov do zoznamu lovných druhov výbor odstránil a záverečná správa presadzuje vytvorenie usmernení, kvalitnejšie údaje a sledovanie a ďalšiu diskusiu.

Na základe týchto skutočností podporujem správu pána Kindermanna.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia