Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0329/2008

Indgivne tekster :

A6-0329/2008

Forhandlinger :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0604

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 15. december 2008 - Strasbourg EUT-udgave

18. Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0329/2008) af Groote for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger om køretøjer (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, ordfører. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær Verheugen, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke skyggeordførerne for deres fremragende og konstruktive samarbejde i hele lovgivningsprocessen. Jeg vil også gerne takke det franske formandskab for, at vi nu har kunnet afslutte denne lovgivningsproces med et kompromis, som dette formandskab har ydet et stort bidrag til.

I morgen stemmer Parlamentet om kompromispakken om Euro 6-emissionsnormerne for tunge erhvervskøretøjer. De nye emissionsnormer for tunge erhvervskøretøjer angår en nedbringelse af forurenende stoffer, ikke af drivhusgasser – disse to ting bliver nogle gange blandet sammen.

Euro 6 er et vigtigt instrument til at forbedre luftkvaliteten i Europa. Euro 6 nedbringer især mængden af fine partikler og nitrogenoxider. Alene fine partikler tegner sig for mere end 348 000 for tidlige dødsfald i Europa, og derfor havde jeg måske håbet på en mere ambitiøs linje her. Tekniske undersøgelser har også støttet dette. Ikke desto mindre er afstemningen i morgen og hele pakken, som jeg allerede har sagt, et godt kompromis. Sammenlignet med den nuværende emissionsnorm 6, som har været gældende siden den 1. oktober 2008, vil vi opnå en nedbringelse på 66 % for fine partikler alene og på mere end 80 % for nitrogenoxider. Nitrogenoxider er særlig farlige for spædbørn, børn og ældre, fordi de medfører dannelse af ozon tæt på jorden.

Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at nævne indførelsesdatoen. Det er lykkedes os at få fremrykket indførelsesdatoen, således at Euro 6 kommer tidligere, og luftkvaliteten derved vil blive forbedret. I det store hele er vi nået frem til et tilfredsstillende kompromis, og dette instrument vil uden tvivl forbedre både luftkvaliteten og livskvaliteten.

For to år siden næsten på dato drøftede og vedtog vi Euro 5- og Euro 6-emissionsgrænserne for personbiler her i Parlamentet. Under udarbejdelsen af gennemførelsesforanstaltningerne har det vist sig, at der er opstået forsinkelser i denne forbindelse. Jeg vil endnu engang appellere klart og tydeligt til, at det samme ikke sker i denne lovgivningsproces – producenterne har behov for at få alle de nødvendige oplysninger i god tid. Jeg er derfor glad for, at Kommissionen nu helt sikkert vil afgive en erklæring om, at vi kan regne med at få gennemførelsesforanstaltningerne senest ved udgangen af marts 2010, dvs. den 1. april 2010.

På sidste plenarmøde drøftede vi krisen i bilindustrien med kommissær Verheugen. Vi bemærkede dengang, at der var sket et drastisk fald i antallet af solgte enheder i sektoren for erhvervskøretøjer, og jeg er derfor glad for, at det med den lovgivning, der nu ligger foran os, er lykkedes os at udarbejde et instrument, som vil gøre det muligt for medlemsstaterne at indføre skatteincitamenter for at sikre en tidlig indførelse af Euro 6-emissionsnormen. Det vil uden tvivl styrke økonomien og også bidrage til at forbedre luftkvaliteten, livskvaliteten og den almene sundhedstilstand.

Jeg vil gerne endnu engang takke alle de involverede, og jeg ser frem til en forhandling, der helt sikkert bliver interessant.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, næstformand i Kommissionen.(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Lad mig for det første sige hjertelig tak til ordføreren, hr. Groote, for hans dedikerede samarbejde om dette forslag.

Vi behandler en vigtig forordning, der udgør et afgørende skridt i indførelsen af globalt harmoniserede bestemmelser for emissioner af forurenende stoffer fra tunge erhvervskøretøjer og busser. Jeg vil gerne tale om noget, som hr. Groote nævnte, nemlig at vi gør dette på baggrund af en utrolig alvorlig nedgang på EU's marked for erhvervskøretøjer, da dette marked er blevet ramt meget hårdere, end det er tilfældet med markedet for personbiler. Dette faktum er mindre kendt af offentligheden, da de fleste mennesker ikke køber tunge erhvervskøretøjer. Ikke desto mindre har det enorme økonomiske konsekvenser, og denne situation vækker stor bekymring hos Kommissionen. Også i lyset af dette er det vigtigt at give producenterne retlig sikkerhed og klare rammebestemmelser, så de ved, hvad der forventes af dem. Derfor skal der allerede træffes beslutning om denne Euro VI-norm nu, på et tidspunkt hvor Euro V-normen praktisk talt lige er trådt i kraft.

Dette Euro VI-forslag blev udarbejdet sammen med programmet Ren Luft i Europa (Clean Air For Europe – CAFE) og temastrategien for luftforurening. I forbindelse med denne strategi er en yderligere nedbringelse af emissioner af forurenende stoffer nødvendig inden for vejtrafik generelt samt på andre områder, for at EU kan opfylde sine mål om bedre luftkvalitet. Vi ønsker at holde de sundhedsskadelige virkninger på et minimum og generelt beskytte miljøet bedre.

Grænseværdierne i henhold til Euro VI-normerne, som er et led i denne overordnede strategi, nedbringer i væsentlig grad emissionerne af sodpartikler og nitrogenoxider, igen sammenlignet med Euro V-fasen, der trådte i kraft den 1. oktober i år. En absolut nyskabelse er indførelsen af en grænseværdi for mængden af partikelemissioner, hvorved mængden af den ultrafine del, der udsendes fra motoren, overvåges. Desuden indføres der yderligere bestemmelser om overvågningen af emissioner fra tunge erhvervskøretøjer under faktiske køreforhold og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger. Dette svarer til de bestemmelser, vi allerede har indført i forordningerne om lette erhvervskøretøjer.

Vedtagelsen af dette forslag er også vigtig, fordi en lang række vigtige anbefalinger fra Cars 21-processen vil blive gennemført. For det første er der "bedre lovgivning"'. Forslaget tager højde for de berørte parters holdninger, som blev fastslået i en offentlig internethøring. Desuden er de tekniske bestemmelser baseret på en cost-benefit-analyse på grundlag af en behørigt udført konsekvensanalyse. For det andet er der en betydelig forenkling af den gældende lovgivning. Når alle nye køretøjer er blevet omfattet af forslaget, ophæves seks tidligere retsakter. For det tredje er der global harmonisering. Der skal indføres en ny prøvnings- og målemetode, som er blevet udviklet af UNECE i Genève, og grænseværdierne for partikler og nitrogenoxider bliver nu de samme som dem, der gælder i USA.

Det tætte samarbejde mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen var en afgørende faktor for, at forhandlingsprocessen kunne blive vellykket, og det fungerede fremragende. Jeg er særligt ordføreren taknemmelig i denne henseende. Kommissionen er glad for at kunne støtte alle de kompromisændringsforlag, som ordføreren har stillet. Jeg er også glad for at kunne afgive den erklæring, som ordføreren har udbedt sig, og faktisk vil jeg endda gå en smule længere, end han har bedt om.

"Kommissionen erklærer, at de tekniske foranstaltninger til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger om køretøjer i henhold til forskriftsproceduren med kontrol vil blive fremsendt til Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2009."

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først og fremmest vil jeg gerne sige hjertelig tak til ordføreren, hr. Groote, og skyggeordførerne for deres konstruktive samarbejde. Deres hjælp gjorde det muligt at nå frem til en aftale om en meget teknisk sag allerede ved førstebehandlingen.

Som skyggeordfører for Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater husker jeg stadig meget tydeligt vores afstemning om revisionen af direktivet om fine partikler. Jeg var også dengang skyggeordfører. Ved den lejlighed lykkedes det os at få Kommissionen til at underskrive en erklæring, hvori den forpligtede sig til at fremlægge foranstaltninger til bekæmpelse af fine partikler lige netop der, hvor de opstår. Den nye Euro VI-forordning for tunge erhvervskøretøjer og busser er en af de foranstaltninger, vi har efterspurgt. Forordningen bekæmper fine partikler direkte fra, at de bliver udsendt – ved kilden, med andre ord, der hvor partiklerne rent faktisk frembringes. Den nye Euro VI-norm vil således nedbringe emissionerne af fine partikler fra tunge dieseldrevne erhvervskøretøjer og busser med 66 % sammenlignet med Euro V-normen, mens nitrogenemissionerne (NOx-emissionerne) fra benzindrevne køretøjer bliver nedbragt med yderligere 80 %.

For at gøre det muligt rent faktisk at leve op til disse nye, ambitiøse emissionsnormer skal de gennemførelsesforanstaltninger, som fastsætter de præcise tekniske specifikationer, offentliggøres på et tidligt tidspunkt. Derfor glæder jeg mig naturligvis også meget over den erklæring, som kommissær Verheugen netop har afgivet, hvori Kommissionen forpligter sig til at fremlægge gennemførelsesforanstaltningerne for Parlamentet og Rådet meget hurtigt – hurtigere end det oprindeligt var planlagt.

Punktet om uafhængige aktørers adgang til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger er også noget, der efter min mening er vigtigt. Uafhængige aktører betyder uafhængige værksteder, automobilklubber og autohjælpstjenester. Hvis vi ønsker at sikre en funktionel konkurrence inden for reparationsområdet, skal vi sikre denne adgang, og det er lykkedes os at opnå det i denne forordning. Det er godt for konkurrencen, for priserne på reparationer, for vejsikkerheden og for forbrugerne.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, ordfører for udtalelsen fra Transport- og Turismeudvalget. − (NL) Hr. formand! Tidligere i år udarbejdede jeg en udtalelse om Euro 6 for Transport- og Turismeudvalget. Transporten af varer med tunge erhvervskøretøjer er en sektor, der er blevet tvunget til at nedbringe sine emissioner af skadelige stoffer, herunder nitrogenoxid og fine partikler, adskillige gange i de senere år. Det er godt, at der med Euro 6-standardiseringen nu indføres yderligere krav til motorer.

Som sådan udgør denne forordning et væsentligt bidrag til at opnå en bedre luftkvalitet og dermed forbedre folkesundheden. Det er yderst vigtigt, at disse nye emissionskrav træder i kraft meget snart. Det giver sig selv, at industrien har brug for tid til at tilpasse sig. Den bør få den tid, den har behov for.

Under Parlamentets forhandlinger om forslaget oplevede jeg noget helt særligt. Transport- og Turismeudvalget stemte mere grønt end Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i forhold til f.eks. dataindsamling. Heldigvis resulterede forhandlingerne i den sidste ende i, at lovgivningen vil træde hurtigt i kraft.

Jeg vil gerne takke hr. Groote for hans bestræbelser på at opnå dette resultat og kommissæren for hans erklæring.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, for PPE-DE-Gruppen.(DE) Hr. formand! Jeg vil også gerne lykønske min kollega hr. Groote med denne betænkning. Han var meget samarbejdsvillig under udarbejdelsen. Når alt kommer til alt, skal miljøbeskyttelse ikke ofres på den økonomiske krises alter, og det er godt, at vi har en betænkning foran os, som i høj grad er fremadrettet og indeholder meget ambitiøse mål – såsom en nedbringelse på 66 % for PM10 og på 80 % for NOx.

Når det er sagt, vil jeg gerne minde Parlamentet om, at vejtrafik generelt er et stigende problem i Europa. Det er en sektor, som vokser konstant, og den, der vokser hurtigst. Tænk bare på problemerne med CO2. Vi har i morgen mulighed for at drøfte dette emne mere grundigt. Vi ved, at omfanget af alle trafiktyper er stigende, og jeg mener, at det nu virkelig er på tide, at Kommissionen ikke bare opstiller meget ambitiøse mål i individuelle sager inden for dette område, men tager fat på det generelle spørgsmål om trafik i den moderne verden.

Selv hvis vi nu får rene tunge erhvervskøretøjer, som er fuldt ud i stand til at udsende færre skadelige stoffer end før i tiden, ligger der ganske enkelt stadig grundlæggende grænser i infrastrukturen. Se på vores motorveje! I mange medlemsstater er de så overfyldte, at selv ikke de reneste tunge Euro VI-erhvervskøretøjer i fremtiden vil kunne komme igennem, selv uden at tage højde for det store antal personbiler med borgere, der sidder fast i trafikpropper.

Derfor er der behov for at se det store billede, og jeg mener også, at der i forhold til transport generelt er brug for en dybtgående gennemgang. Det, som jeg synes er positivt i betænkningen, er først og fremmest dens ambitiøse mål, og dernæst at Kommissionen også skal indføre realistiske målemetoder. Vi har i Tyrol opdaget, at de eksisterende målemetoder faktisk er en fiasko, og at forskellen mellem et tungt Euro 0- og et Euro III- eller Euro IV-erhvervskøretøj i praksis er meget lille.

Jeg synes også, at det er positivt, at der også generelt garanteres adgang til reparationsoplysninger. Jeg mener, at det – særligt for borgerne – er et vigtigt argument for at opnå enighed i denne sag, for det vil betyde, at alle borgere dermed får mulighed for frit at vælge værksted.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, for PSE-Gruppen. (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren, hr. Groote. Kommissionen har foreslået en nedbringelse på 60 % for partikelemissioner og på 80 % for nitrogenoxider fra motorer med kompressionstænding. For at opnå dette skal vi derfor indføre dieselfiltre eller genbruge udstødningsgasserne og indføre selektive katalytiske reduktionsanordninger.

Kommissionens forslag vedrører også motorer med styret tænding og indfører krav om at indføre en fælles metode til prøvning og måling af emissioner og egendiagnosesystemer i køretøjer, som harmoniseres globalt. Disse systemer er vigtige for at kontrollere emissioner, mens køretøjerne anvendes. Ved at fastsætte grænseværdierne for nitrogenoxid på et tidligt tidspunkt opnår bilproducenterne sikkerhed for den langsigtede planlægning på europæisk niveau.

Jeg glæder mig over medlemsstaternes mulighed for at give økonomiske incitamenter til nye køretøjer på markedet, som overholder denne forordnings bestemmelser. Særligt på baggrund af klimaændringerne og den økonomiske krise vil disse incitamenter sætte skub i produktionen af mere energieffektive og grønne biler.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, for ALDE-Gruppen.(DE) Hr. formand! Hvis vi vedtager Euro VI for tunge erhvervskøretøjer i morgen, fortsætter vi en meget god tradition. For kort tid siden, i denne valgperiode, vedtog vi også Euro 5 og Euro 6 for personbiler, hvorved succeshistorien om normerne for udstødningsgasser fra køretøjer – i dette tilfælde tunge erhvervskøretøjer – i Europa fortsætter. Her vil jeg gerne rette en særlig tak til ordføreren, hr. Groote, som jeg endnu engang har haft et vellykket samarbejde med. Det vil endnu engang lykkedes os at nå til enighed om lovgivning ved førstebehandlingen, der sikrer industriens planlægningssikkerhed og naturligvis en forsvarlig miljøbeskyttelse.

Aftalen med Rådet og Kommissionen har resulteret i en bæredygtig lovgivning. Nedbringelsen af værdierne for forurenende stoffer for tunge erhvervskøretøjers udstødningsgasser fremrykkes ambitiøst, og der bliver strammet op omkring tidsplanen. De nye grænseværdier vil træde tidligere i kraft, end Kommissionen oprindeligt foreslog. Dermed yder vi et positivt bidrag til beskyttelsen af miljøet og de europæiske borgeres helbred uden at ramme producenterne i urimelig grad. Denne forordnings ikrafttrædelse er blevet fremskyndet med næsten et år sammenlignet med Kommissionens forslag, og alligevel er der stadig taget højde for producenternes produktcyklusser og planlægningsfrister.

Jeg glæder mig over, at Kommissionen har lært af fortidens fejl og har accepteret en frist for komitologi og for fremsættelse af gennemførelsesforanstaltningerne. På denne måde undgår vi forhåbentlig en forsinkelse som den, der opstod i forbindelse med indførelsen af Euro 5 for personbiler.

Tallene i forslaget for nedbringelse af emissionerne er imponerende, nemlig 66 % mindre sod og 80 % færre nitrogenoxider. Hvad angår nedbringelse af emissioner af forurenende stoffer, befinder producenterne sig på selve grænsen for det teknisk mulige. De maksimalt mulige forbedringer kan altid opnås – og jeg tror fuldt ud på de europæiske producenters kreativitet og opfindsomhed i denne henseende – men jo tættere man kommer på en nulværdi, jo dyrere bliver teknologien. I lyset af dette er fornyelsen af bilerne på vejene stadig mere vigtig. Stærkt forurenende skrotbunker, der ikke har overholdt de gældende normer i årevis, skal fjernes fra vejene. Det vil forbedre emissionsregnskabet hurtigere og lettere end dyr motortuning.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, for UEN-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Hr. Grootes betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer, som har til formål at nedbringe forureningen fra tunge erhvervskøretøjer, er meget vigtig i forhold til både miljøbeskyttelse og borgernes helbred.

Den indeholder en forpligtelse til at nedbringe emissionerne til et niveau, der ligger tæt på Euro VI for køretøjer og motorer, som allerede er i brug. Det betyder, at serviceværkstederne har behov for tekniske oplysninger og forskrifter til brug i forbindelse med montering på motorer. Værkstederne skal have det nødvendige udstyr til at vurdere en motors funktion, mens den kører. Gennemførelse af direktivet kræver et uafhængigt kontrolsystem for at sikre, at køretøjerne tilpasses, så de lever op til de vedtagne krav. Opbygning af et sådant system tager tid og kræver ressourcer, som det vil være svært at opnå i den nuværende krisesituation.

Jeg støtter de ændringsforslag til Kommissionens forslag, der er blevet indgivet. Jeg vil gerne takke ordføreren for alt det arbejde, han har lagt i dokumentet. Vi støtter betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, for IND/DEM-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Forslaget til en forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer har til formål at skabe et enkelt sæt principper for motorkonstruktion for dermed at sikre en høj beskyttelse af det naturlige miljø. Faktisk vil de foreslåede EU-normer også ganske enkelt tvinge små og mellemstore virksomheder, som fremstiller motorer, ud af det europæiske marked. Derudover skal de nye motorer drives af alternative brændstoffer, og producenterne vil være forpligtet til at tilpasse alle solgte, registrerede eller markedsførte motorer i overensstemmelse hermed. Alt det udstyr, som anvendes til måling af emission af forurenende stoffer, skal også tilpasses. Kun store transportører og store selskaber vil kunne håndtere forskning og organisatoriske krav i denne størrelsesorden.

I forhold til nye køretøjer, som ikke lever op til bestemmelserne i denne forordning, vil nationale organer ikke længere acceptere overensstemmelsescertifikater fra den 1. oktober 2014. Hvad angår Polen, vil mange transport- og motorfremstillingsvirksomheder såsom "Andoria" højst sandsynligt lukke. Forestillingen om, at EU-lovgivning har den samme virkning i alle medlemsstater og tjener alle medlemsstaternes interesser, viser sig nu at være en myte. Elimineringen af svagere og fattigere virksomheder vil selvfølgelig gavne de store selskaber, og disse er primært tyske.

Det er allerede tydeligt, at de fleste af dokumenterne i hele pakken om klimaændringer og energi ganske rigtigt kan sikre sammenhæng og økonomisk udvikling i henhold til principperne for bæredygtig udvikling for store og rige lande og virksomheder. Polske forskere skønner imidlertid, at pakken vil koste mindst 500 mia. PLN. Det vil føre til økonomisk kollaps og til en stor stigning i omkostninger og fødevarepriser på grund af behovet for at udskifte køretøjer. Resultatet vil være en forarmelse af befolkningen.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Hr. formand! I denne valgperiode udsteder vi endnu en forordning, som grundlæggende fuldender cyklussen af forordninger vedrørende transport og transportmidler i forhold til deres miljøpåvirkning og beskyttelsen af luftkvalitet. Det har været en stor opgave, som afsluttes med dette dokument.

Lad os kalde en spade for en spade. Europa tager beskyttelsen af naturen og miljøet alvorligt, men Europa kommer til at betale prisen for at gøre dette. Det indebærer selvfølgelig en stor økonomisk indsats, dog måske ikke så stor, som den forrige taler antydede. Ejere af køretøjer bliver i hvert fald pålagt at yde en stor økonomisk indsats netop på et tidspunkt, hvor transportsektoren er ramt af en meget alvorlig finanskrise. Det kunne være en løsning at købe færre køretøjer, men det kunne betyde, at producenterne ville lide under faldende efterspørgsel. Der er behov for økonomisk tilskyndelse, hvis vores forordning skal nå sit mål og tjene et formål, dvs. for at det er muligt at købe og sælge den nye generation af køretøjer. Jeg mener, at dette emne er et afgørende element i det foreliggende dokument.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Hr. formand! Det er klart, at ikke kun personbiler, men også tunge erhvervskøretøjer skal monteres med moderne systemer, som sikrer en nedbringelse på 80 % af emissionerne af carbonmonoxid og nitrogenoxid samt af partikler på op til 60 %. I lyset af at udskiftningsraten for sådanne køretøjer er ca. 10 år i Europa, vil jeg gerne opfordre Kommissionen til at foreslå lovgivning, der også ville gøre det muligt at montere mere moderne emissionskontrolsystemer på ældre køretøjer. I modsat fald vil Euro VI ikke yde et betydeligt bidrag til forbedring af luftkvaliteten.

Jeg støtter fuldt ud kravet om, at Kommissionen skal fremme udviklingen af international – dvs. ikke kun europæisk – harmonisering af lovgivning om motorkøretøjer og ikke kun lastbiler. Det er et spørgsmål, der ikke bare omfatter luftkvaliteten på vores planet, men naturligvis også europæisk konkurrenceevne. Og derfor vil jeg gerne påpege, at emissionsnormerne i hvert fald ikke bør ændres de næste fem år.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Groote og særligt min kollega fru Weisgerber, som var ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.

En ting, som jeg ikke har hørt nævnt her i aften, og som jeg ønsker at sætte eftertrykkeligt på dagsordenen, er, at de europæiske producenter er dominerende på det globale marked for tunge erhvervskøretøjer. Dette forslag er absolut afgørende, idet det baner vejen for en global norm for emissioner fra tunge erhvervskøretøjer. Det er vigtigt, fordi tunge erhvervskøretøjer i modsætning til biler fremstilles i små mængder, og de er meget komplekse.

Producenterne på det globale marked er i stand til at mobilisere ressourcerne og udnytte udviklingen til at producere en global lastvognsmotor. Jeg besøgte sådan en virksomhed for nylig og kan fortælle Dem, at der er planer om at investere 1 mia. EUR i en global lastvognsmotorfamilie.

Det lovgivningsklima, vi foreslår, skal fremme dette, og vi ønsker også, at Kommissionen skal sikre, at denne forordning også bliver en global forordning, hvilket er en del af den pakke, som ligger på bordet i dag.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, ordfører. – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle medlemmerne for denne spændende forhandling. Først vil jeg gerne takke Kommissionen i form af kommissær Verheugen for at læse erklæringen om gennemførelsesforanstaltningerne højt her i Parlamentet i dag. Dette spørgsmål har virkelig været en kilde til bekymring for os. Det var godt, at det blev lukket offentligt her igen.

Mange medlemmer har talt om, hvordan miljøstandarder kan eller helt bestemt vil øge salget, nu hvor denne specifikke sektor i øjeblikket er i krise. Fru Krupa fortalte os, hvordan klima- og energipakken, men også denne lovgivning, vil tvinge små producenter ud af markedet, og hvordan det vil ødelægge dem. Sådan ser jeg det ikke, da Euro-normen og Euro-normen for udstødningsgasser er blevet en succeshistorie, og teknisk innovation har altid stimuleret markedet og fået forbrugerne til at købe nye køretøjer.

Fru Roithová talte om eftermontering. Eftermontering er godt, men kræver igangsætning af en harmoniseret proces, og det vil jeg gerne endnu engang opfordre Kommissionen til at gøre. Hvis vi udstyrer køretøjer med dieselpartikelfiltre, frembringer de i sidste ende mere nitrogenoxid, og vi har således behov for en rimelig kombination af disse to faktorer og en ensartet lovgivning om eftermonteringsprocesserne.

I de kommende år er det meget vigtigt, at der bliver sat noget i gang i denne henseende, at vi får en ensartet norm også på dette område, at det ikke kun er nye køretøjer, som kan monteres med disse særlig miljøvenlige teknologier, men at der også kommer en ensartet, standardiseret procedure for brugte køretøjer.

Jeg vil gerne endnu engang takke alle de involverede og deltagerne i forhandlingen. Det er kun med Deres hjælp, at det er blevet muligt for os at afslutte denne lovgivningsproces i morgen, efter al sandsynlighed ved førstebehandlingen og dermed give industrien, men også Europas befolkning, vished for, hvordan de skal planlægge, og kendskab til, hvad de kan forvente. For det vil jeg gerne endnu engang sige mange tak!

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag den 16. december 2008.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik