Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0295(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0329/2008

Esitatud tekstid :

A6-0329/2008

Arutelud :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0604

Arutelud
Esmaspäev, 15. detsember 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

18. Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. Järgmine päevakorrapunkt on keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel Matthias Groote koostatud raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)) (A6-0329/2008).

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, raportöör.(DE) Austatud juhataja, volinik Verheugen, lugupeetud kolleegid! Kõigepealt soovin ma tänada variraportööre nende suurepärase ja tulemusrikka koostöö eest kogu õigusloomeprotsessi jooksul. Samuti soovin tänada eesistujariiki Prantsusmaad selle eest, et suutsime nüüd lõpetada selle õigusloomeprotsessi kompromissiga. Sellele aitas eesistujariik väga palju kaasa.

Homme toimub Euroopa Parlamendis raskeveokite (Euro VI) heitenormidega seotud kompromisspaketi hääletus. Raskeveokite uued heitenormid on seotud saasteainete, mitte kasvuhoonegaaside vähendamisega. Mõnikord aetakse neid segamini.

Euro VI on Euroopa õhukvaliteedi parandamise oluline vahend. Eelkõige vähendatakse Euro VI abil peenosakeste ja lämmastikoksiidide kogust. Ainuüksi peenosakesed põhjustavad Euroopas rohkem kui 348 000 enneaegset surma ja seetõttu oleks ma siinkohal ehk isegi nõudlikumate piirväärtuste kehtestamist lootnud. Selleks annavad alust ka tehnilised uurimused. Kuid siiski on homne hääletus ja terve pakett hea kompromiss, nagu ma juba ütlesin. Võrreldes praeguse heitenormiga VI, mida on kohaldatud alates 1. oktoobrist 2008, saavutame selle, et ainuüksi peenosakeste kogust vähendatakse 66% ja lämmastikoksiide kogust enam kui 80% võrra. Lämmastikoksiidid on eriti ohtlikud imikutele, lastele ja vanematele inimestele, sest need põhjustavad osooni moodustumise maapinna ligidal.

Soovin kasutada ka võimalust, et rääkida rakenduskuupäevast. Me oleme suutnud tuua rakenduskuupäeva ettepoole, nii et Euro VI tuleb varem ja seeläbi paraneb õhukvaliteet. Üldjoontes oleme saavutanud rahuldava kompromissi, sest see dokument parandab kahtlemata nii õhu- kui ka elukvaliteeti.

Peaaegu kaks aastat tagasi arutasime siin parlamendis sõiduautode Euro V ja Euro VI kohaseid heitkoguste piirväärtusi ja võtsime need vastu. Rakendusmeetmete koostamisel ilmnes, et selles valdkonnas on esinenud viivitusi. Ma pean veel kord selgelt välja ütlema, et seda ei tohi juhtuda antud õigusloomeprotsessis – tootjad peavad aegsasti kätte saama kogu vajaliku teabe. Seepärast on mul ülimalt hea meel, et komisjon teeb nüüd kindlasti avalduse ja ütleb, et me saame rakendusmeetmetega arvestada hiljemalt 2010. aasta märtsi lõpuks ehk alates 1. aprillist 2010.

Viimasel täiskogu istungjärgul arutasime volinik Verheugeniga autotööstuse kriisi. Märkisime siis, et kommertsveokite sektoris on müüdud ühikute arv järsult vähenenud, ja seepärast on mul hea meel, et me oleme antud õigusaktiga suutnud luua vahendi, mis võimaldab liikmesriikidel teha maksusoodustusi, et Euro VI kohaseid heitenorme varem kehtestada. Kahtlemata kosutab see majandust ning aitab parandada õhukvaliteeti, elukvaliteeti ja igaühe tervist.

Ma tänan veel kord kõiki asjaosalisi ja ootan sel teemal kindlasti huvitavat arutelu.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komisjoni asepresident.(DE) Austatud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad! Lubage mul kõigepealt avaldada siirast tänu raportöör Grootele tema pühendunud koostöö eest seoses selle ettepanekuga.

Me käsitleme olulist määrust, mis kujutab endast otsustavat sammu üle maailma ühtlustatud sätete kehtestamisel raskeveokite ja busside saasteainete heitkoguste kohta. Ma soovin rääkida millestki, millele härra Groote viitas – nimelt sellest, et me teeme seda Euroopa Liidu kommertsveokite turu uskumatult järsu languse taustal, sest kommertsveokite turg on saanud palju tugevama löögi kui sõiduautode turg. Seda asjaolu avalikkus eriti ei märka, sest enamik inimesi raskeveokeid ei osta. Sellest hoolimata on sellel tohutud majanduslikud tagajärjed ja see olukord teeb komisjonile suurt muret. Ka seda silmas pidades on oluline pakkuda tootjatele õiguskindlust ja selget õiguslikku raamistikku, et nad teaksid, mida neilt oodatakse. Seepärast tehakse otsus Euro VI normide kohta juba praegu, see tähendab ajal, mil Euro V normid on tegelikult alles äsja jõustunud.

Euro VI ettepanek koostati koos programmiga „Puhas õhk Euroopale” ehk CAFE ning õhusaaste vähendamise temaatilise strateegiaga. Selle strateegia alusel on maanteeliikluse valdkonnas üldiselt ja ka muudes valdkondades vaja saasteainete heitkoguseid veelgi vähendada, et EL täidaks õhukvaliteedi parandamise eesmärke. Me tahame, et inimeste tervisele oleks võimalikult vähe kahjulikku mõju. Samuti soovime üldiselt keskkonda paremini kaitsta.

Üldisesse strateegiasse kuuluva Euro VI normidel põhinevad piirväärtused vähendavad märkimisväärselt tahmaosakeste ja lämmastikoksiidide heitkoguseid, võrreldes taas kord Euro V etapiga, mis jõustus selle aasta 1. oktoobril. Üks täiesti uus asi on õhku paisatavate tahkete osakeste koguse piirväärtuse kehtestamine, mille abil jälgitakse mootorist õhku paisatavate ülipeente osakeste hulka. Lisaks kehtestatakse uued sätted raskeveokite heitkoguste jälgimise kohta tegelikus tööolukorras ning remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta. See vastab sätetele, mille oleme juba esitanud kergesõidukeid käsitlevates määrustes.

Käesoleva ettepaneku vastuvõtmine on oluline ka seepärast, et selle abil viiakse ellu mitu olulist CARS 21 protsessi raames esitatud soovitust. Esimene on parem õigusloome – ettepanekus võetakse arvesse avaliku Interneti-konsultatsiooni teel saadud arvamusi isikutelt, keda ettepanek mõjutab. Lisaks põhinevad tehnilised sätted nõuetekohaselt läbi viidud mõjuhinnangu alusel välja selgitatud kulude-tulude analüüsil. Teiseks lihtsustatakse kohaldatavat õigust märkimisväärselt. Kui ettepanekut hakatakse kohaldama kõikide uute sõidukite suhtes, tühistatakse kuus varasemat õigusakti. Kolmandaks on tegemist ülemaailmse ühtlustamisega. Kasutusele võetakse uus katsetus- ja mõõtmismetoodika, mille on välja töötanud Genfis asuv ÜRO Euroopa Majanduskomisjon, ning tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide piirväärtused on nüüd samasugused nagu need, mida kohaldatakse Ameerika Ühendriikides.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni tihe koostöö oli läbirääkimiste edukuseks otsustava tähtsusega ning see koostöö laabus väga hästi. Selle eest olen ma eriti tänulik raportöörile. Komisjonil on hea meel kinnitada kõik raportööri esitatud kompromissmuudatusettepanekud. Samuti on mul hea meel esitada raportööri palutud avaldus ja tegelikult teen seda isegi natuke paremini, kui raportöör palus.

„Komisjon avaldab, et tehnilised meetmed, mille abil rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule kontrolliga regulatiivmenetluse korras enne 31. detsembrit 2009.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja.(DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! Kõigepealt tahan avaldada raportöör Matthias Grootele ja variraportööridele siirast tänu tulemusrikka koostöö eest. Nende abiga sai võimalikuks see, et väga tehnilises dokumendis jõuti kokkuleppele juba esimesel lugemisel.

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni variraportöörina on mul meie hääletus peenosakeste direktiivi läbivaatamise üle veel väga hästi meeles. Ka siis olin ma variraportöör. Toona saavutasime selle, et komisjon allkirjastas avalduse, milles ta kohustus esitama meetmed, millega võideldakse peenosakeste vastu nende tekkekohas. Uus Euro VI määrus raskeveokite ja busside kohta on üks meetmetest, mida me oleme nõudnud. Selle määrusega võideldakse peenosakeste vastu juba nende õhkupaiskamisel, nende tekkekohas – seal, kus neid tegelikult tekitatakse. Uued Euro VI normid aitavad seega diiselmootoriga raskeveokite ja busside peenosakeste heitkoguseid vähendada Euro V normidega võrreldes 66% ning bensiinimootoriga sõidukite lämmastikoksiidi (NOx) heitkoguseid vähendatakse veel 80%.

Et neid uusi nõudlikke heitenorme oleks tegelikult võimalik saavutada, tuleb juba varakult avalikustada rakendusmeetmed, millega kehtestatakse üksikasjalikult täpsed tehnilised näitajad. Sellepärast on mul loomulikult väga hea meel volinik Verheugeni äsjase avalduse üle, milles komisjon võtab kohustuse esitada rakendusmeetmed Euroopa Parlamendile ja nõukogule väga kiiresti – kiiremini, kui alguses kavas oli.

Samuti on minu arvates väga oluline remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus sõltumatutele ettevõtjatele. Sõltumatud ettevõtjad on sõltumatud töökojad, autoklubid ja autoabi teenuste osutajad. Kui me tahame remonditöö valdkonnas tagada toimiva konkurentsi, peame kindlustama neile kõnealuse teabe kättesaadavuse, ja selles määruses oleme selle saavutanud. See mõjub hästi nii konkurentsile, remonditöö hindadele, liiklusohutusele kui ka tarbijatele.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse koostaja.(NL) Austatud juhataja! Mõni aeg tagasi sel aastal kirjutasin ma transpordi- ja turismikomisjoni nimel arvamuse Euro VI kohta. Kaubavedu raskeveokitega on sektor, mis on olnud sunnitud vähendama kahjulike ainete, sealhulgas lämmastikoksiidi ja peenosakeste heitkoguseid viimaste aastate jooksul mitu korda. Euro VI kohane standardimine tähendab õigust kehtestada mootoritele lisanõudeid.

Sellisena aitab see määrus suuresti kaasa õhukvaliteedi paranemisele ja seega ka rahvatervise paranemisele. On ülimalt tähtis, et need uued heitkoguste nõuded jõustuksid võimalikult kiiresti. On ütlematagi selge, et tööstusel on kohanemiseks aega tarvis. Aega tuleks anda nii palju kui vaja.

Kui dokumendi üle Euroopa Parlamendis arutelusid peeti, kogesin ma midagi erakordset. Transpordi- ja turismikomisjon mõtles näiteks andmekogumise teemal hääletades keskkonnahoidlikumalt kui keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon. Õnneks oli läbirääkimiste lõplikuks tulemuseks õigusakt, mis jõustub kiiresti.

Ma soovin tänada Matthias Grootet pingutuste eest selle tulemuse saavutamisel ja volinikku tema avalduse eest.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Ka mina soovin kolleeg Grootet selle raporti puhul õnnitleda. Ta oli selle koostamisel väga koostööaldis. Lõppude lõpuks ei tohi keskkonnakaitset majanduskriisi ohvriks tuua ning on hea, et meie ees on raport, mis näitab selgelt teed tulevikku ja sisaldab väga kaugeleulatuvaid eesmärke – näiteks tahkete osakeste vähendamist 66% võrra ja lämmastikoksiidi vähendamist 80% võrra.

Kuid ma meenutaksin parlamendile, et kogu maanteeliiklus on Euroopas muutumas järjest tõsisemaks probleemiks. See on järjepidevalt ja kõige kiirema tempoga kasvav sektor. Mõelge kas või süsinikdioksiidiga seotud probleemidele. Meil on homme võimalik põhjalikumalt selle teema üle arutleda. Me teame, et igasuguse liikluse maht suureneb, ja ma usun, et komisjonil on nüüd tõesti aeg tegelda tänapäeva maailma liikluse probleemidega terviklikult, mitte ainult püstitada selle valdkonna üksikutes dokumentides eesmärke, mis on vägagi kaugeleulatuvad.

Isegi kui me hakkame nüüd kasutama keskkonnasäästlikke raskeveokeid, mis tekitavad kindlasti varasemast vähem heitkoguseid, on infrastruktuuril ikkagi oma piirid. Te vaadake vaid meie kiirteid! Paljudes liikmesriikides on need autosid nii täis, et tulevikus ei suuda isegi kõige keskkonnasäästlikumad Euro VI-le vastavad raskeveokid sealt enam läbi pääseda, isegi kui mitte arvestada seda suurt hulka sõiduautosid, millega inimesed liiklusummikutes istuvad.

Seepärast on vaja mõelda kõikehõlmavalt ja mulle tundub, et kogu veovaldkond vajab kapitaalremonti. Minu arvates on selle raporti juures positiivne esiteks see, et tal on kaugeleulatuvad eesmärgid, ja teiseks see, et komisjon kavatseb esitada ka realistlikud mõõtmismeetodid. Meie Tiroolis oleme avastanud, et olemasolevad mõõtmismeetodid on tegelikult ebaõnnestunud ja et praktikas oli raskeveokite kohta kehtiva Euro 0 ja Euro III või Euro IV erinevus väga väike.

Samuti on minu arvates hea, et remonditeabe kättesaadavus tagatakse kõikidele. Ma usun, et see on eelkõige kodanike jaoks oluline argument, miks selle dokumendiga nõustuda, sest see tähendab, et kõikidel inimestel on võimalik vabalt töökodasid valida.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău , fraktsiooni PSE nimel. (RO) Ma tunnustan raportöör Grootet. Komisjon on teinud ettepaneku diiselmootoritest õhku paisatavate tahkete osakeste heitkoguste 60% vähendamise ja lämmastikoksiidide 80% vähendamise kohta. Selle saavutamiseks peame seega võtma kasutusele diislikütuse tahkete osakeste filtrid või töötama ümber heitgaase ja võtma tarvitusele valikulised katalüütilised redutseerimisseadmed.

Komisjoni ettepanek on seotud ka ottomootoritega ning selles kehtestatakse nõuded heitkoguste ühtse katsetus- ja mõõtmismetoodika ning pardadiagnostikasüsteemide juurutamise kohta. Need ühtlustatakse ülemaailmsel tasandil. Mainitud süsteemid on sõidukite kasutamisel olulised abivahendid heitkoguste kontrollimiseks. Kui lämmastikoksiidi heitkoguste piirväärtused kehtestatakse varakult, pakub see autotootjatele kindlust pikaajaliseks planeerimiseks Euroopa tasandil.

Mul on hea meel, et liikmesriikidel on võimalik pakkuda finantssoodustusi uutele turule toodavatele sõidukitele, mis vastavad käesoleva määruse sätetele. Eriti praeguse kliimamuutuse ja majanduskriisi taustal aidatakse nende soodustustega kaasa energiatõhusamate ja keskkonnahoidlikumate autode tootmisele. Aitäh.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, fraktsiooni ALDE nimel.(DE) Austatud juhataja! Kui me võtame homme raskeveokeid käsitleva Euro VI vastu, teeme seda väga heade traditsioonide kohaselt. Alles hiljuti, käesoleval ametiajal, hääletasime sõiduautosid käsitlevat Euro V ja Euro VI ja jätkasime sellega Euroopas sõidukite heitgaaside normide edulugu – praegusel juhul raskeveokitega. Siinkohal tahan avaldada erilist tänu raportöör Matthias Grootele, kellega ma sain taas teha edukat koostööd. Me toome jällegi ühiselt ja tulemuslikult õigusakti esimesele lugemisele, nii et tööstusele tagatakse planeerimiseks kindlustunne ja loomulikult kindlustatakse korralik keskkonnakaitse.

Tänu kokkuleppele nõukogu ja komisjoniga on loodud rakenduskõlblik õigusakt. Raskeveokite heitgaasides sisalduvate saasteainete piirväärtusi muudetakse nõudlikul moel ja ajakava on karmistatud. Uued piirväärtused jõustuvad varem, kui komisjon alguses välja pakkus. Selle õnnestumise korral aitame palju kaasa, et kaitsta keskkonda ja hoida Euroopa kodanike tervist, seadmata tootjaid liiga suure löögi alla. Selle määruse jõustumine on komisjoni ettepanekuga võrreldes peaaegu aasta võrra ettepoole nihutatud ja ikkagi on arvesse võetud tootjate tootmistsükleid ja planeerimistähtaegu.

Mul on hea meel, et komisjon on õppinud minevikus tehtud vigadest ning nõustunud komiteemenetluse ja rakendusmeetmete esitamise tähtajaga. Sel viisil hoiame loodetavasti ära sellise viivituse, nagu oli sõiduautosid käsitleva Euro V kehtestamisel.

Ettepanekus esitatud arvud heitkoguste vähendamise kohta on muljetavaldavad: 66% vähem tahma ja 80% vähem lämmastikoksiide. Mis puudutab saasteainete heitkoguste vähendamist, siis tootjad tegutsevad tehniliselt saavutatava taseme piiril. Maksimaalseid parandusi saab alati teha – ja ma usun selles mõttes täielikult Euroopa tootjate loovusesse ja leidlikkusesse –, aga mida lähemale me nulltasemele jõuame, seda kallimaks muutub tehnoloogia. Seda arvestades on liikluses olevate autode uuendamine järjest olulisem. Saasteaineid ohtralt tekitavad vanad romud, mis ei ole juba aastaid vastanud kohaldatavatele normidele, tuleb teedelt kõrvaldada. See parandaks heitkogustega seotud olukorda kiiremini ja hõlpsamalt kui kallis mootori seadistamine.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, fraktsiooni UEN nimel. – (PL) Austatud juhataja! Härra Groote raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust ja mille eesmärk on vähendada raskeveokite tekitatud saasteaineid, on väga oluline dokument nii keskkonnakaitse kui ka kodanike tervise seisukohalt.

See sisaldab kohustust vähendada heitkoguseid tasemeni, mis on lähedane juba kasutusel olevaid sõidukeid ja mootoreid käsitlevale Euro VI-le. See tähendab, et hooldustöökojad peavad saama kätte tehnilise teabe ja eeskirjad mootorite vajalikuga varustamise kohta. Töökojad peavad hankima seadmed, mida on vaja mootori omaduste hindamiseks selle töö ajal. Määruse rakendamine nõuab sõltumatu kontrolli süsteemi, et tagada sõidukite kohandamine nii, et nad vastaksid vastuvõetud nõuetele. Sellise süsteemi loomine võtab aega ja nõuab vahendeid, mida on praeguses kriisiolukorras raske leida.

Ma pooldan komisjoni arvamuse kohta esitatud muudatusettepanekuid. Soovin tänada raportööri kogu töö eest, mida ta on selle dokumendi kallal teinud. Meie toetame seda raportit.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, fraktsiooni IND/DEM nimel. – (PL) Austatud juhataja! Ettepanek võtta vastu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega, on koostatud eesmärgiga kehtestada mootorite tootmise põhimõtete ühtne kogum, et tagada sellega looduskeskkonna kõrgetasemeline kaitse. Tegelikult tõrjutakse kavandatud Euroopa Liidu normidega lihtsalt mootoreid valmistavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted Euroopa turult välja. Lisaks peaksid uued mootorid töötama alternatiivkütusega ning tootjad on kohustatud kõiki müüdavaid, registreeritavaid või turule viidavaid sõidukeid vastavalt kohandama. Kõiki saasteainete heitkoguste mõõtmiseks kasutatavaid seadmeid tuleb samuti kohandada. Vaid suured veoettevõtjad ja äriühingud on suutelised toime tulema sellises suurusjärgus teadustöö ja organisatsiooniliste nõuetega.

Käesoleva määruse sätetele mittevastavate uute sõidukite vastavustunnistusi riigiasutused alates 1. oktoobrist 2014 enam ei aktsepteeri. On vägagi tõenäoline, et Poolas lõpetab hulk veoettevõtjaid ja mootoritootmisfirmasid, näiteks Andoria, lihtsalt tegevuse. Idee kehtestada Euroopa Liidu õigusakt, millel on ühesugune mõju kõikides liikmesriikides ja mis teenib kõikide liikmesriikide huve, on müüt. Nõrgemate ja vaesemate ettevõtjate kõrvaldamine toob mõistagi kasu suurtele äriühingutele ja need asuvad põhiliselt Saksamaal.

Juba praegu on ilmne, et enamik kogu energia ja kliimamuutuse paketi dokumente võivad tõepoolest tagada ühtekuuluvuse ja majandusarengu vastavalt säästva arengu põhimõtetele suurte ja rikaste riikide ja ettevõtjate jaoks. Poola teadlased leiavad aga, et see pakett maksab vähemalt 500 miljardit zlotti. See põhjustab majanduskrahhi ning tohutu kulude ja toiduainehindade tõusu, sest transpordivahendid on vaja välja vahetada. Selle tagajärjel elanikkond vaesub.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Austatud juhataja! Me anname praeguse parlamendikoosseisu ametiajal välja veel ühe määruse, mis sisuliselt sulgeb transpordi ja transpordivahenditega seotud keskkonnamõju ja õhukvaliteedi kaitset käsitlevate määruste ringi. See on olnud suur ettevõtmine, mille lõpetab käesolev dokument.

Nimetagem asju õige nimega. Euroopa suhtub looduse ja keskkonna kaitsmisse tõsiselt, kuid ta peab selle eest ka teatud hinda maksma. Loomulikult kaasneb sellega suur majanduslik pingutus, kuigi ehk mitte nii suur, nagu eelkõneleja ütles. Sõidukiomanikud peavad kindlasti suure majandusliku pingutuse tegema juba praegu – ajal, mil transpordisektoris on niivõrd tõsine finantskriis. Sõidukite vähesem ostmine võiks olla üks lahendus, kuid see võib tähendada, et tootjad kannatavad langenud nõudluse tõttu. Et meie määrus saavutaks oma eesmärgi ja täidaks otstarvet ning et uue põlvkonna sõidukite ostmine ja müümine oleks võimalik, on vaja finantshüvesid. Ma leian, et see küsimus on esitatud dokumendi ülitähtis osa.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) On selge, et lisaks sõiduautodele tuleb ka raskeveokid varustada nüüdisaegsete süsteemidega, mis tagavad süsinikmonooksiidi ja lämmastikoksiidi heitkoguste vähendamise 80% võrra ning tahkete osakeste heitkoguste vähendamise kuni 60% võrra. Võttes arvesse, et selliseid sõidukeid vahetatakse Euroopas välja umbes kümne aasta tagant, tahan paluda, et komisjon esitaks määruseid, mis võimaldaksid ka vanemaid sõidukeid moodsamate heitekontrollisüsteemidega varustada. Kui see ei õnnestu, ei aita Euro VI õhukvaliteedi parandamisele eriti palju kaasa.

Ma toetan täielikult nõuet, et komisjon ei peaks edendama mitte ainult veokite, vaid ka teiste mootorsõidukite kohta koostatud õigusaktide suuremat rahvusvahelist – mitte üksnes üle-euroopalist – ühtlustamist. See küsimus hõlmab lisaks meie planeedi õhukvaliteedile loomulikult ka Euroopa konkurentsivõimet. Ning just sel põhjusel soovin ma tähelepanu juhtida ka vajadusele mitte muuta heitenorme vähemalt järgmise viie aasta jooksul.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Austatud juhataja! Ma soovin tänada Matthias Grootet ja eriti oma kolleegi Anja Weisgerberit, kes oli siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja.

Üks asi, mida ma ei ole täna õhtul veel kuulnud, aga mida ma soovin kindlasti esile tõsta, on see, et Euroopa tootjad valitsevad ülemaailmset raskeveokite turgu. See ettepanek on ülioluline, sest see sillutab teed raskeveokite mootoritest eralduvate heitkoguste ülemaailmsete normideni. See on tähtis, sest erinevalt sõiduautodest toodetakse raskeveokeid väikestes kogustes ja need on väga keerulised.

Maailmaturule tootvad ettevõtted on suutelised koondama oma vahendeid ja rakendama arengumeetmeid, et toota kogu maailmale sobiv veokimootor. Ma käisin hiljuti üht sellist äriühingut vaatamas ja võin teile kinnitada, et see firma kavatseb investeerida miljard eurot kogu maailmas müüdavasse veokimootorite tootesarja.

See õiguslik olukord, mida me välja pakume, peab sellist tegevust soodustama. Samuti soovime, et komisjon kannaks hoolt selle eest, et määrus, mis on osa meie ees olevast paketist, muutuks ülemaailmseks.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, raportöör.(DE) Austatud juhataja! Ma tänan kõiki kolleege selle kaasahaarava arutelu eest. Esiteks soovin tänada komisjoni Günter Verheugeni isikus selle eest, et ta luges täna parlamendis ette avalduse rakendusmeetmete kohta. See küsimus tekitas meile üsna palju peavalu ja muret. Oli hea, et see siin jälle kõikide ees ära lahendati.

Paljud parlamendiliikmed rääkisid, kuidas keskkonnanormid võivad suurendada või suurendavad kindlasti läbimüüki, sest see konkreetne tööstussektor on praegu kriisis. Proua Krupa rääkis meile, kuidas kliima- ja energiapakett, aga ka antud õigusakt, tõrjub väiketootjad turult välja ja kuidas see need hävitab. Mina seda niimoodi ei näe, sest euronormid ja heitgaaside euronormid on järjepidevalt edu toonud ning tehnilised uuendused on alati turgu toitnud ja ajendanud tarbijaid uusi sõidukeid ostma.

Proua Roithová rääkis moderniseerimisest. See on tore küll, aga selleks on vaja, et ühtlustatud menetlus oleks juba ettevalmistamisel, ja ma soovitan tungivalt veel kord komisjonil seda teha. Kui me varustame sõidukid diislikütuse tahkete osakeste filtritega, paiskavad nad lõpuks õhku rohkem lämmastikoksiidi, ning seda arvestades vajame nende kahe teguri mõistlikku kombinatsiooni ja ühtset määrust moderniseerimise kohta.

Lähiaastatel on väga oluline, et selles vallas hakataks tööd tegema, et me saaksime ka siin ühtsed normid, et lisaks uutele sõidukitele, mida saab selle eriti keskkonnaohutu tehnoloogiaga varustada, kehtiks ka kasutatud sõidukite jaoks ühtne standardne kord.

Ma tänan veel kord kõiki, kes selles töös ja aruteludes osalesid. Ainult teie abiga on saanud võimalikuks, et me viime selle õigusloomeprotsessi homme suure tõenäosusega esimesel lugemisel lõpule ning tagame kõnealusele tööstusvaldkonnale ja Euroopa inimestele kindlustunde planeerimiseks ja teadmise sellest, mis neid ees ootab. Selle eest avaldan ma veel kord siirast tänu.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub teisipäeval, 16. detsembril 2008.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika