Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0329/2008

Ingivna texter :

A6-0329/2008

Debatter :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0604

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 15 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

18. Typgodkännande av motorfordon och motorer (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. Nästa punkt är ett betänkande av Matthias Groote, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)) (A6-0329/2008).

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, föredragande. – (DE) Herr talman, kommissionsledamot Verheugen, mina damer och herrar! Jag skulle först av allt vilja tacka skuggföredragandena för deras utmärkta och konstruktiva samarbete under hela lagstiftningsprocessen. Jag vill också tacka det franska ordförandeskapet för att vi nu har kunnat avsluta denna lagstiftningsprocess med en kompromiss, som detta ordförandeskap bidrog till på ett viktigt sätt.

I morgon kommer Europaparlamentet att rösta om kompromisspaketet om utsläppsnormer för tunga fordon (Euro 6). De nya utsläppsnormerna för tunga fordon gäller en minskning av förorenande ämnen, inte av växthusgaser. Ibland blandar man ihop dessa.

Euro 6 är ett viktigt instrument för att förbättra luftkvaliteten i Europa. Euro 6 leder särskilt till minskning av mikropartiklar och kväveoxid. Enbart mikropartiklar är orsaken till över 348 000 för tidiga dödsfall i Europa, och därför hade jag kanske hoppats på en mer ambitiös gräns här. Tekniska undersökningar har också gett stöd för detta. Inte desto mindre är morgondagens omröstning och hela paketet, som jag redan har sagt, en bra kompromiss. I jämförelse med den nuvarande utsläppsstandarden 6, som har varit tillämplig sedan den 1 oktober 2008, kommer vi att uppnå minskningar med 66 procent av mikropartiklarna och med över 80 procent av kväveoxider. Kväveoxider är särskilt farligt för spädbarn, barn och äldre, eftersom de leder till ozonbildning nära marken.

Jag skulle också vilja passa på att nämna datumet för införande. Vi har lyckats flytta fram datumet för införande så att Euro 6 kommer tidigare, vilket kommer att förbättra luftkvaliteten. På det hela taget har vi nått en tillfredsställande kompromiss. Instrumentet kommer otvivelaktigt att förbättra både luftkvaliteten och livskvaliteten.

För nästan exakt två år sedan debatterade vi och antog normerna Euro 5 och Euro 6 för utsläpp från personbilar här i parlamentet. I processen med utarbetandet av genomförandeåtgärder har det visat sig att det har skett förseningar i samband med detta. Jag måste än en gång tydligt vädja om att samma sak inte får hända i denna lagstiftningsprocess. Tillverkarna måste ha all nödvändig information tillgänglig i god tid. Därför är jag mycket glad över att kommissionen nu otvivelaktigt ska till att göra ett uttalande och uppge att vi kan räkna med att ha genomförandeåtgärderna senast i slutet av mars 2010, det vill säga den 1 april 2010.

Vid det senaste plenarsammanträdet diskuterade vi krisen inom fordonsindustrin med Günter Verheugen. Vi noterade då att det hade skett en drastisk minskning av antalet sålda enheter inom nyttofordonssektorn. Därför är jag nöjd över att vi, med den lagstiftning som vi nu har framför oss, har lyckats skapa ett instrument som kommer att möjliggöra för medlemsstaterna att ge skatteincitament för ett tidigt införande av utsläppsnormerna Euro 6. Detta kommer otvivelaktigt att stärka ekonomin och bidra till att förbättra luftkvaliteten, livskvaliteten och folkhälsan.

Jag tackar än en gång alla inblandade, och jag ser fram emot en debatt som säkert kommer att bli intressant.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen , vice ordförande för kommissionen.(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Låt mig först av allt uppriktigt tacka föredraganden, Matthias Groote, för hans hängivna samarbete i samband med detta förslag.

Vi har att göra med en viktig förordning som är ett viktigt steg mot införandet av globalt harmoniserade bestämmelser om förorenande utsläpp från tunga fordon och bussar. Jag skulle vilja tala om något som Matthias Groote hänvisade till, nämligen att vi gör detta mot bakgrund av en mycket kraftig nedgång på EU:s marknad för nyttofordon. Marknaden för nyttofordon har drabbats mycket hårdare än marknaden för passagerarfordon. Detta faktum märks mindre av allmänheten eftersom de flesta inte köper tunga fordon. Inte desto mindre har det enorma ekonomiska konsekvenser, och kommissionen är mycket bekymrad över situationen. Också mot denna bakgrund är det viktigt att ge tillverkarna rättssäkerhet och ett tydligt regelverk så att de vet vad som förväntas av dem. Därför beslutar man redan nu om Euro 6-normen, vid en tidpunkt när Euro 5-normen helt nyligen har börjat gälla.

Detta förslag om Euro 6 utarbetades tillsammans med ”Ren luft i Europa”, eller ”CAFE-programmet”, och den tematiska strategin om luftförorening. I samband med denna strategi krävs ytterligare minskning av förorenande utsläpp på vägtrafikområdet i allmänhet och på andra områden, för att EU ska kunna uppnå sina mål för förbättrad luftkvalitet. Vi vill minimera de skadliga effekterna på människors hälsa och skydda miljön bättre i allmänhet.

Gränsvärdena enligt Euro 6-normen, som utgör en del av denna övergripande strategi, minskar kraftigt utsläppen av sotpartiklar och kväveoxider än en gång jämfört med Euro 5-fasen, som trädde i kraft den 1 oktober i år. En verklig innovation är införandet av ett gränsvärde för mängden utsläppta partiklar. På så sätt kontrollerar man den andel ultrafina partiklar som släpps ut från motorn. Dessutom införs ytterligare bestämmelser om övervakningen av utsläppen från tunga nyttofordon under verkliga körförhållanden och om tillgång till information om reparationer och underhåll. Detta motsvarar de bestämmelser som vi redan har infört i reglerna om lätta nyttofordon.

Antagandet av detta förslag är också viktigt eftersom det kommer att förverkliga flera viktiga rekommendationer från CARS 21-processen. För det första gäller det ”bättre lagstiftning”: Förslaget tar hänsyn till synpunkterna från berörda parter, som inhämtats genom ett offentligt samråd på Internet. Dessutom grundas de tekniska bestämmelserna på en kostnads–nyttoanalys på grundval av en regelrätt konsekvensbedömning. Sedan förenklas den tillämpliga lagstiftningen betydligt. När väl förslaget gäller alla nya fordon kommer sex tidigare rättsakter att återkallas. För det tredje sker det en global harmonisering. En ny metod för testning och mätning, som har utvecklats av Inece i Génève, ska införas samtidigt som gränsvärdena för partiklar och kväveoxider nu kommer att vara desamma som motsvarande gränsvärden i Förenta staterna.

Det nära samarbetet mellan parlamentet, rådet och kommissionen var en kritisk faktor för den framgångsrika förhandlingsprocessen och fungerade påfallande väl. Jag är särskilt tacksam gentemot föredraganden i detta avseende. Kommissionen stöder gärna alla de kompromissändringsförslag som lagts fram av föredraganden. Jag kommer också med nöje att avge den förklaring som föredraganden efterfrågade, och faktum är att jag kommer att göra den lite bättre än vad han hade bett om.

(EN) ”Kommissionen förklarar att de tekniska åtgärderna för genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon kommer att överlämnas till Europaparlamentet och rådet enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll före den 31 december 2009.”

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, föredragande för yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill först av allt framföra mitt uppriktiga tack till föredraganden, Matthias Groote, och till skuggföredragandena för deras konstruktiva samarbete. Deras bidrag gjorde det möjligt att nå en överenskommelse om ett mycket tekniskt ärende så tidigt som vid första behandlingen.

Som skuggfördragande för gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater kommer jag fortfarande mycket väl ihåg vår omröstning om översynen av direktivet om mikropartiklar. Även vid detta tillfälle var jag skuggföredragande. Vi lyckades i det sammanhanget få kommissionen att underteckna en förklaring där den åtog sig att lägga fram åtgärder för att bekämpa mikropartiklar just där dessa uppkommer. Den nya Euro 6-förordningen för tunga fordon och bussar är en av de åtgärder som vi har efterfrågat. Genom denna förordning bekämpas mikropartiklar redan vid utsläppet – med andra ord vid den källa där partiklarna faktiskt produceras. Den nya Euro 6-normen kommer på så sätt att minska utsläppen av mikropartiklar från tunga dieselfordon och bussar med 66 procent jämfört med Euro 5-normen, samtidigt som utsläppen av kväve (NOx) i bensindrivna fordon kommer att minskas med ytterligare 80 procent.

För att det ska vara möjligt att faktiskt uppnå dessa nya ambitiösa utsläppsnormer måste genomförandeåtgärderna, som i detalj föreskriver exakta tekniska specifikationer, offentliggöras på ett tidigt stadium. Därför är jag naturligtvis också mycket glad över den förklaring som kommissionsledamot Günter Verheugen just gjorde, där kommissionen åtar sig att mycket snabbt lägga fram genomförandeåtgärderna för parlamentet och rådet – snabbare än vad som ursprungligen planerades.

Poängen om tillgång till information om reparation och underhåll för oberoende marknadsaktörer är också något som jag ser som viktigt. Oberoende marknadsaktörer innebär oberoende verkstäder, motororganisationer och vägassistanstjänster. Om vi vill säkra en fungerande konkurrens på reparationsområdet måste vi garantera denna tillgång, och i denna förordning har vi lyckats uppnå det. Det är bra för konkurrensen, för priset på reparationsarbeten, för vägsäkerheten och för konsumenterna.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, föredragande för yttrandet från utskottet för transport och turism.(NL) Herr talman! Tidigare i år skrev jag ett yttrande om Euro 6 för utskottet för transport och turism. Varutransporter med hjälp av tunga godsfordon är en sektor som har tvingats minska sina utsläpp av skadliga ämnen, inklusive kväveoxid och mikropartiklar, flera gånger under de senaste åren. Genom Euro 6-standardiseringen införs med rätta ytterligare krav på motorerna.

Som sådan ger denna förordning ett viktigt bidrag till bättre luftkvalitet och därmed till bättre folkhälsa. Det är av enorm betydelse för dessa nya utsläppskrav att de träder i kraft mycket snart. Självfallet kommer industrin att behöva tid för att anpassa sig. Den bör få den tid den behöver.

Under parlamentets diskussioner om det här ärendet upplevde jag något unikt. Utskottet för transport och turism röstade på ett mer miljöorienterat sätt än utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till exempel när det gällde insamling av uppgifter. Lyckligtvis ledde förhandlingarna i slutändan till att lagstiftningen kunde träda i kraft tidigt.

Jag vill tacka Matthias Groote för hans insatser för att uppnå detta resultat och kommissionsledamoten för hans uttalande.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman! Också jag vill gratulera min kollega Matthias Groote till detta betänkande. Hans förhållningssätt till dess utarbetande präglades starkt av samarbete. På det hela taget får miljöskyddet inte offras på den ekonomiska krisens altare, och det är bra att vi har ett betänkande framför oss som i stor utsträckning pekar mot framtiden och innehåller mycket ambitiösa mål – såsom en 66-procentig minskning av PM10 och en 80-procentig minskning av kväveoxid.

Samtidigt skulle jag vilja påminna parlamentet om att vägtrafiken i allmänhet blir ett allt större problem i Europa. Det är den sektor som ständigt växer och som växer snabbast. Tänka bara på problemen med koldioxid. I morgon har vi ett tillfälle att debattera detta ämne mer utförligt. Vi vet att volymen ökar för alla typer av trafik, och jag tror att det nu verkligen är dags för kommissionen att inte bara fastställa verkligt ambitiösa mål i enskilda ärenden på detta område utan att ta itu med den allmänna frågan om trafik i vår moderna värld.

Även om vi nu kommer att få rena tunga fordon som utan tvekan kan släppa ut mindre än tidigare finns det fortfarande helt enkelt inneboende gränser i infrastrukturen. Se på våra motorvägar! I många medlemsstater är de så överbelastade att till och med de renaste tunga fordonen enligt Euro 6 inte kommer att kunna ta sig fram i framtiden, även om man inte beaktar det stora antalet personbilar där medborgarna sitter fast i trafikstockningar.

Därför behöver vi ett helhetstänkande, och jag tror också att transporterna i allmänhet behöver en grundläggande översyn. Det jag ser som positivt med betänkandet är för det första dess ambitiösa målsättningar och för det andra att kommissionen också ska införa realistiska mätmetoder. Vi i Tyrolen har upptäckt att de befintliga mätmetoderna faktiskt är ett misslyckande och att skillnaden mellan tunga fordon enligt Euro 0, Euro 3 eller Euro 4 i praktiken var mycket liten.

Jag ser det också som positivt att tillgången till information om reparationer också allmänt garanteras. Särskilt för medborgarna tror jag att detta är ett viktigt argument för att stödja detta ärende eftersom det innebär att alla medborgare kommer att kunna välja sina verkstäder fritt.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, för PSE-gruppen.(RO) Jag vill gratulera föredraganden, Matthias Groote. Kommissionen har föreslagit en 60-procentig minskning av partikelutsläppen och en 80-procentig minskning av kväveoxiderna för motorer med kompressionständning. För att uppnå detta behöver vi införa dieselfilter eller återvinna avgaser och införa teknik för selektiv katalytisk reduktion.

Kommissionens förslag gäller också motorer med styrd tändning, och man inför också krav på införande av en gemensam metod för testning och mätning av utsläpp samt omborddiagnossystem som är harmoniserade på global nivå. Dessa system är viktiga för att kontrollera utsläppen när fordon används. Om man kan fastställa gränsvärden för kväveoxidutsläpp på ett tidigt stadium ger detta biltillverkarna en försäkran om långsiktig planering på EU-nivå.

Jag välkomnar medlemsstaternas möjlighet att bevilja finansiella incitament för nya fordon som lanseras på marknaden, som överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning. Mot bakgrund av klimatförändringarna och den ekonomiska krisen kommer beviljandet av dessa incitament att främja produktionen av mer energieffektiva och mer miljövänliga bilar. Tack.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, för ALDE-gruppen.(DE) Herr talman! Om vi antar Euro 6 för tunga fordon i morgon kommer vi att fortsätta en mycket god tradition. Det är inte länge sedan som vi, också under denna mandatperiod, röstade igenom Euro 5 och Euro 6 för personbilar och därmed fortsatte framgången med utsläppsnormer för fordon – i dagens fall tunga fordon – i Europa. Jag vill nu framföra mitt särskilda tack till föredraganden, Matthias Groote, som vi också denna gång hade ett framgångsrikt samarbete med. Än en gång lyckas vi tillsammans lägga fram lagstiftning för första behandlingen och garanterar därmed planeringssäkerhet för industrin och, självfallet, bra miljöskydd.

Genom överenskommelsen med rådet och kommissionen har vi åstadkommit en genomförbar rättsakt. När det gäller värdena för förorenande ämnen i tunga fordons avgaser görs ambitiösa framsteg, och förteckningen stramas upp. De nya gränsvärdena kommer att träda i kraft tidigare än vad kommissionen från början föreslog. I denna process ger vi ett positivt bidrag till miljöskyddet och skyddet av EU-medborgarnas hälsa, utan att det i onödan slår mot tillverkarna. Denna förordnings ikraftträdande har flyttats fram nästan ett år jämfört med kommissionens förslag, och ändå har hänsyn tagits till tillverkarnas produktcykler och planeringstidsramar.

Jag välkomnar det faktum att kommissionen har lärt sig av tidigare misstag och har accepterat en tidsfrist för kommittéförfarandet och för framläggandet av genomförandeåtgärderna. På detta sätt kommer vi förhoppningsvis att undvika en försening såsom den som skedde vid införandet av Euro 5 för personbilar.

Förslagets siffror för minskade utsläpp är imponerande: 66 procent mindre sot, 80 procent mindre kväveoxider. När det gäller minskningen av förorenande utsläpp är tillverkarna verksamma på gränsen till vad som är tekniskt möjligt. Samtidigt som maximala förbättringar av genomförbarheten alltid kan göras – och jag har stor tilltro till de europeiska tillverkarnas kreativitet och påhittighet i detta avseende – är det sant att tekniken blir dyrare i takt med att man närmar sig en nollnivå. Mot bakgrund av detta är förnyelsen av bilparken på vägarna allt viktigare. Gamla rishögar som förorenar i stor omfattning och som inte har uppnått de tillämpliga normerna under många år måste bort från vägarna. Det skulle förbättra utsläppsbalansen snabbare och lättare än dyrbara motorjusteringar.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, för UEN-gruppen. – (PL) Herr talman! Matthias Grootes betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon är mycket viktigt både för miljöskyddet och för folkhälsan.

Det innehåller ett åtagande om att minska utsläppen till en nivå som ligger nära Euro 6 för fordon och motorer som redan används. Detta innebär att serviceverkstäder behöver tillgång till teknisk information och bestämmelser om utrustning av motorer. Verkstäderna behöver ha den utrustning som krävs för att bedöma en motors funktion när den är igång. Direktivets genomförande kräver ett system av oberoende kontroll för att se till att fordon är anpassade till att uppfylla de krav som antagits. Att inrätta ett sådant system tar tid och kräver resurser som kommer att vara svåra att erhålla under den aktuella krisen.

Jag är positiv till de ändringar av kommissionens yttrande som har lagts fram. Jag skulle vilja tacka föredraganden för allt det arbete som han har lagt ned på detta dokument. Vi stöder betänkandet.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, för IND/DEM-gruppen. – (PL) Herr talman! Förslaget till förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon syftar till att inrätta en enhetlig uppsättning principer för konstruktion av motorer och därmed säkra en hög grad av skydd för naturmiljön. Faktum är att de föreslagna EU-normerna också kommer att tvinga bort små och medelstora företag som tillverkar motorer från den europeiska marknaden. De nya motorerna ska dessutom drivas med alternativa bränslen, och tillverkarna kommer att vara skyldiga att i enlighet med detta anpassa alla fordon som säljs, registreras eller förs ut på marknaden. All utrustning som används för att mäta utsläpp av förorenande ämnen kommer också att behöva anpassas. Bara stora transportörer och företag kommer att kunna klara forsknings- och organisationskrav av denna omfattning.

När det gäller nya fordon som inte lyckas uppfylla kraven i denna förordning kommer nationella organ från den 1 oktober 2014 inte längre att acceptera intyg om överensstämmelse. När det gäller Polen är det mycket sannolikt att många transportföretag och motortillverkare såsom Andoria helt enkelt kommer att sluta existera. Uppfattningen om gemenskapslagstiftning som har samma effekt i alla medlemsstater och som tjänar alla medlemsstaters intressen visar sig vara en myt. Undanröjandet av svagare och fattigare företag kommer uppenbarligen att gynna stora företag, och dessa är huvudsakligen tyska.

Det är redan tydligt att de flesta av dokumenten i paketet om energi och klimatförändringar verkligen skulle kunna säkra sammanhållningen och den ekonomiska utvecklingen enligt principerna om hållbar utveckling för stora och rika länder och företag. Polska forskare bedömer dock att paketet kommer att kosta minst 500 miljarder polska zloty. Detta kommer att leda till ekonomisk kollaps och till en enorm ökning av kostnaderna och livsmedelspriserna på grund av behovet att ersätta transportfordon. Befolkningen kommer att bli fattigare till följd av detta.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Herr talman! Under denna mandatperiod utfärdar vi ytterligare en förordning som i huvudsak kompletterar cykeln med förordningar i fråga om transporter och transportmedel när det gäller deras miljöpåverkan och skyddet av luftkvaliteten. Det har varit ett enormt arbete, som avslutas i och med detta dokument.

Låt oss säga som det är. EU tar skyddet av naturen och miljön på allvar, men EU måste betala ett pris för detta. Det medför naturligtvis en stor ekonomisk ansträngning, om än kanske inte så stor som föregående talare angav. Ägare till fordon behöver utan tvekan göra en stor ekonomisk ansträngning just nu, när transportsektorn genomgår en sådan dramatisk finansiell kris. Att köpa färre fordon skulle vara en lösning, men detta skulle kunna innebära att tillverkarna drabbas på grund av minskad efterfrågan. Finansiella incitament krävs om vår förordning ska uppnå sitt mål och tjäna ett syfte, närmare bestämt att det ska vara möjligt att köpa och sälja nya generationens fordon. Jag anser att denna fråga är en mycket viktig del av det dokument vi har framför oss.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Det är klart att inte bara passagerarfordon utan också tunga godsfordon måste ha moderna system som säkrar en 80-procentig minskning i utsläppen av kolmonoxid och kväveoxid samt en minskning av partikelutsläppen med upp till 60 procent. När det gäller det faktum att utbytestakten för sådana fordon är omkring 10 år i EU vill jag uppmana kommissionen att föreslå förordningar som också skulle göra det möjligt att utrusta äldre fordon med mer moderna system för utsläppskontroll. Om detta inte görs kommer Euro 6 inte att ge något betydande bidrag till förbättringen av luftkvaliteten.

Jag stöder helt och fullt kravet att kommissionen ska främja utvecklingen av internationell – det vill säga inte bara europeisk – harmonisering av lagar om motorfordon, och inte bara godsfordon. Det är en fråga som inte bara inbegriper luftkvaliteten på vår planet utan också naturligtvis europeisk konkurrenskraft. Och av detta skäl skulle jag också vilja framhålla behovet av att inte ändra utsläppsnormerna under åtminstone de kommande fem åren.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Jag vill tacka Matthias Groote, och mer specifikt min kollega Anja Weisgerber, som agerade som föredragande för yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.

En sak som jag inte har hört nämnas i kväll, och jag vill bestämt föra upp denna fråga på dagordningen, är det faktum att europeiska producenter dominerar på den globala fordonsmarknaden för nyttofordon. Detta förslag är helt avgörande i det att det banar väg för en global norm för motorutsläpp från tunga fordon. Detta är viktigt eftersom tunga fordon till skillnad från bilar produceras i små volymer och är mycket komplexa.

Producenter för den globala marknaden kan mobilisera resurser och utnyttja utvecklingen för att producera en global lastbilsmotor. Jag besökte ett sådant företag nyligen, och jag kan meddela er att det planerar att investera 1 miljard euro i en global uppsättning lastbilsmotorer.

Detta måste uppmuntras genom den lagstiftning som vi föreslår, och vi vill också att kommissionen ska se till att denna förordning blir en global lagstiftning, vilket ingår i paketet som lagts fram i dag.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, föredragande. (DE) Herr talman! Jag vill tacka alla mina kolleger i parlamentet för denna livliga debatt. Inledningsvis skulle jag vilja tacka kommissionen, genom kommissionsledamot Günter Verheugen, för att ha presenterat förklaringen om genomförandeåtgärderna här i parlamentet i dag. Denna fråga hade gett oss en del huvudvärk och hade varit ett bekymmer. Det var bra att den togs upp offentligt här igen.

Många ledamöter har talat om hur miljönormer skulle kunna öka eller definitivt kommer att öka försäljningen eftersom denna specifika industrisektor för närvarande befinner sig i kris. Urszula Krupa beskrev för oss hur klimat- och energipaketet, men också denna lagstiftning, kommer att driva ut små tillverkare från marknaden och hur den kommer att knäcka dem. Jag ser det inte så, eftersom Euro-normen och Euro-normerna för avgaser har varit en framgång och eftersom tekniska innovationer alltid har drivit marknaden och stimulerat konsumenterna att köpa nya fordon.

Zuzana Roithová talade om anpassning i efterhand. Anpassning i efterhand är något positivt, men det kräver ett harmoniserat förfarande för att komma igång, och jag skulle än en gång vilja uppmana kommissionen att sörja för detta. Om vi utrustar fordon med dieselpartikelfilter producerar de i slutändan mer kväveoxid. Med detta i åtanke är det som vi behöver en förnuftig kombination av dessa två faktorer och en enhetlig reglering av anpassningar i efterhand.

Under de kommande åren är det mycket viktigt att något görs i detta avseende, att vi får en enhetlig standard också på detta område, att det inte bara är nya fordon som kan utrustas med denna särskilt miljövänliga teknik utan att det också ska finnas ett enhetligt, standardiserat förfarande för begagnade fordon.

Än en gång tack till alla som varit inblandade och som deltog i diskussionerna. Det är bara med er hjälp som det har blivit möjligt för oss att sannolikt slutföra denna lagstiftningsprocess i morgon vid första behandlingen och att ge industrin och EU-medborgarna säkerhet så de kan planera och veta vad som är på gång. Därför, än en gång, mitt uppriktiga tack!

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum tisdagen den 16 december 2008.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy