Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2008/0186(AVC)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A6-0477/2008

Eingereichte Texte :

A6-0477/2008

Aussprachen :

PV 15/12/2008 - 19
CRE 15/12/2008 - 19

Abstimmungen :

PV 16/12/2008 - 3.22
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P6_TA(2008)0605

Ausführliche Sitzungsberichte
Montag, 15. Dezember 2008 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

19. EFRE, ESF und Kohäsionsfonds (Einnahmenschaffende Projekte) (Aussprache)
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Stavrosa Arnaoutakisa w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) (A6-0477/2008).

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Αρναουτάκης, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, στους νέους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως καθορίζονται από το γενικό κανονισμό 1083 του 2006, περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά των ταμείων και κυρίως οι διατάξεις που αφορούν τα έργα που παράγουν έσοδα (άρθρο 55), έργα που, με εμφανή τον κίνδυνο υπερχρηματοδότησής τους, απαιτούν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, για να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα στον υπολογισμό του μεγαλύτερου ποσού κοινοτικής χρηματοδότησης. Προαπαιτείται λοιπόν ο καθορισμός μιας μεθόδου υπολογισμών των εσόδων από τα έργα αυτά. Την προηγούμενη περίοδο 2000-2006 η αρχή αυτή εφαρμοζόταν στην πράξη με μια κατ' αποκοπή μέθοδο. Τη νέα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο, εφαρμόζεται μια πιο ακριβής και αυστηρή προσέγγιση σε σχέση με τον υπολογισμό της κοινοτικής χρηματοδότησης στα έργα που παράγουν έσοδα. Βάση της νέας αυτής προσέγγισης αποτελεί ο υπολογισμός της μεγαλύτερης επιλέξιμης δαπάνης και όχι πλέον η κατ' αποκοπή μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Σύμφωνα με το άρθρο 55, για την περίοδο 2007-2013 ως έργο που παράγει έσοδα νοείται κάθε πράξη που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή της οποίας η χρήση υπόκειται σε τέλη τα οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες ή κάθε πράξη που περιλαμβάνει την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων ή οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής. Σημαντική λοιπόν διαφορά της νέας περιόδου είναι ότι, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 55 εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα έργων που θεωρούνται ότι παράγουν έσοδα και όχι μόνο σε έργα επενδύσεων σε υποδομές που παράγουν σημαντικά καθαρά έσοδα, όπως την περίοδο 2000-2006.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άτυπης διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη, έγινε εμφανές ότι οι διατάξεις του άρθρου 55 είναι ακατάλληλες για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο χρηματοδοτεί κυρίως άυλες πράξεις και όχι έργα υποδομής. Το ίδιο ισχύει και για μικρά έργα τα οποία υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Για τα έργα αυτά οι κανόνες παρακολούθησης που πρέπει να τηρούνται, όπως π.χ. ότι τα έσοδα μπορεί να ληφθούν υπόψη ακόμη και μια τριετία μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος, είναι δυσανάλογα γραφειοκρατική σε σχέση με τα ποσά που προσδοκούνται, συνιστούν δε σοβαρό κίνδυνο κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό και μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή έκρινε απαραίτητη την έγκριση τροποποίησης του κανονισμού 1083/2006, η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στο άρθρο 55, παράγραφος 5, και θα αφορά μόνο τα εξής δύο σημεία: την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 55 των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον καθορισμό ενός κατώτατου ορίου το οποίο ορίζεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ, κάτω από το οποίο θα εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 55 τα έργα από το ΕΤΠΑ ή από το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά τον υπολογισμό της μεγαλύτερης επιλέξιμης δαπάνης και όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 55 δεν τροποποιούνται.

Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιβολή κοινών κανόνων εκτέλεσης των έργων καθόλη τη διάρκεια προγραμματισμού, έχει συμπεριληφθεί όρος αναδρομικής ισχύος, ούτως ώστε η αναθεωρημένη διάταξη να ισχύσει από την 1η Αυγούστου 2006. Αυτή η τεχνικού χαρακτήρα τροποποίηση θα απλοποιήσει όσο είναι δυνατόν τη διαχείριση των έργων που παράγουν έσοδα περιορίζοντας το διοικητικό φόρτο σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dne 15. listopadu Komise přijala návrh revize článku 55 obecného nařízení o strukturálních fondech, který se týká podmínek pro zohlednění projektů vytvářejících příjmy v rámci programu politiky soudržnosti. Důvodem změny bylo výhradně zjednodušení správních postupů. První operace v praxi uskutečněné v souladu s ustanovením článku 55 totiž odhalily závažné obtíže, pokud jde o účinné provádění. Tyto obtíže, o nichž informovaly členské státy, ozřejmily nedostatek úměrnosti při uplatňování postupů stanovení maximální způsobilé částky nazývaného „funding gap“ a při monitorování projektu.

Cílem změny dotčeného nařízení je vynětí všech operací spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a rovněž projektů malého rozsahu, které vyžadují celkové náklady nižší než 1 milion eur, spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem soudržnosti z uplatňování ustanovení článku 55. Volba hranice 1 milion eur vyplývá z předběžných realizovaných studií, aby obecná povaha článku 55 mohla být zachována.

Doufáme, že díky tomuto zjednodušení, které představuje jakousi doložku de minimis, budeme moci urychlit uplatňování finančních prostředků pro členské státy a jejich regiony, zejména pokud jde o nejvíce inovační operace v oblastech, jako je výzkum, podpora obnovitelných zdrojů energie atd.

Bylo nicméně důležité vyhnout se právní nejistotě, která by neúměrně prodloužila postup přijímání. Taková nejistota by mohla manažery projektů vést k přerušení provádění operačních programů, čemuž bylo nutné se vyhnout za každou cenu.

S ohledem na to se Komise rozhodla navrhnout pouze jednu změnu technické povahy. Tato volba vedla k úspěchu, neboť díky práci Rady a parlamentních výborů pro regionální rozvoj a zaměstnanost jsme dospěli ke konci procesu revize za pouhé 3 měsíce. Dovolte mi, abych jménem Komise upřímně poděkoval vašemu zpravodajovi panu Arnaoutakisovi. Díky naší plodné spolupráci vyjadřuji naději v souhlas Evropského parlamentu, který umožní uzavřít uvedenou revizi do konce roku a řídícím orgánům umožní pokračovat v jejich činnosti, což je silná stránka uvedeného zjednodušení.

Revize článku 55 rovněž prokázala kvalitu práce uskutečňované v součinnosti generálního ředitelství pro regionální politiku a generálního ředitelství pro zaměstnanost, která je přínosem pro politiku soudržnosti. Tato spolupráce nikdy neochabla. Důkazem toho je, že v rámci plánu evropské hospodářské obnovy jsme s paní komisařkou Hübnerovou spojili své úsilí k navržení tří nových podstatných změn nařízení o strukturálních fondech, o nichž rovněž povedete diskuzi.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Mamy do czynienia z rozporządzeniem w gruncie rzeczy bardzo krótkim i treściwym, ale o ogromnym znaczeniu. To znaczenie związane jest z kontekstem, w jakim odbywa się zmiana.

Po pierwsze, poprzez tę zmianę instytucje europejskie pokazują, że są w stanie elastycznie reagować na trudności, które występują w implementacji określonej polityki. Gotowość rzeczywistego uproszczenia i ułatwienia beneficjentom działania wskazuje na to, że Komisja Europejska, a za nią Parlament Europejski i Rada są rzeczywiście gotowe dostosowywać przepisy do realnych warunków.

Po drugie, waga tego rozporządzenia polega również na tym, iż mamy do czynienia ze zmianą rozporządzenia w trakcie okresu programowania. To jest niezwykle ważne, ponieważ to nie jest ostatnia zmiana i sposób przeprowadzenia debaty nad zmianą rozporządzenia będzie bardzo ważny z punktu widzenia przygotowywania pakietu naprawczego związanego z kryzysem.

Po trzecie, Komisja Europejska była wielokrotnie krytykowana za sposób kontroli wydatkowania środków, a krytyka Trybunału Obrachunkowego dotyczyła w gruncie rzeczy zbyt skomplikowanych procedur.

Dzisiejsze rozporządzenie wskazuje, iż należy dokonywać odważnych i zdecydowanych działań po to, żeby poprawić efektywność i jakby wskazać na to, iż pieniądze europejskie mogą być wydatkowane w sposób szybki, sprawny i efektywny.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme mon collègue Jan Olbrycht vient de le dire, il s'agit d'une première – nous l'espérons ainsi – de simplification. C'est sans doute la veille de Noël qui nous inspire ce progrès, ce cadeau fait aux Européens.

Mais, Jan vient de le dire, nous espérons surtout que ce cadeau ne soit pas unique en son genre et, au mois de mars prochain, nous allons devoir nous prononcer sur le plan de relance pour que, face à la crise financière, nous ayons des initiatives, qui soient plus productives, en vue d'une relance au niveau européen.

Dans ces projets que nous aurons à voter au mois de mars, nous sommes persuadés que la Commission nous proposera – et notamment vis-à-vis de nos "petits acteurs", notamment les PME – de nouveaux outils de simplification. C'est absolument indispensable parce que, si les politiques que nous discutons, sur lesquelles nous travaillons pendant des mois et des années, doivent avoir un effet véritablement efficace, il ne faut pas que cette volonté, cette dynamique que nous voulons, soit contrecarrée par des aspects administratifs qui soient décourageants.

Monsieur le Commissaire, vous venez de souligner ce bon travail qui a été fait avec notamment la commission REGI du Parlement. Vous savez que nous avons à cœur, nous autres parlementaires, de bien travailler avec la Commission. Et c'est pourquoi j'insiste à nouveau sur notre espoir de progresser de manière très ferme au cours de l'année qui vient vers de nouvelles simplifications.

Mais, au-delà du travail que nous faisons, nous, au niveau européen, nous voudrions que, par votre intermédiaire notamment, à la Commission, les États membres prennent leur part de responsabilité. Nous savons tous qu'au niveau des Fonds FEDER, FSE, aussi bien que des Fonds pour la PAC etc., ce sont les États membres qui rajoutent des complexités à nos propres complexités administratives européennes.

À travers notre intervention, à travers notre délibération de ce soir, nous souhaitons non seulement que l'initiative de l'Union européenne soit suivie d'effets à son niveau, mais qu'également au niveau des États membres, nous soyons entendus et qu'eux aussi simplifient de manière particulièrement évidente.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Mimo, iż omawiana dziś rezolucja Parlamentu Europejskiego ma w gruncie rzeczy formalny, techniczny charakter, to odnosi się do ważnych kwestii związanych z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych. Zaproponowane rozporządzenie dotyczy art. 55 rozporządzenia Rady, które ustanawia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Zastępuje się tam dotychczasową treść ustępu piątego, mówiącą o kwocie 200 tys. euro jako wysokości kosztu maksymalnego procedury monitorowania, na zapis stwierdzający, że przepisy dotyczące projektów generujących dochód będą stosowane wyłącznie wobec tych operacji, które są finansowane przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności, jeśli ich koszt nie przekracza miliona euro.

Dlatego pytam: czy ta kwota jest wystarczająca, czy nie jest za wysoka, czy za niska? Jestem przekonany, że w ten sposób uniknie się niepotrzebnej mitręgi biurokratycznej dla dużej grupy mniejszych operacji. Powinno to uczynić bardziej operatywnym zarządzanie projektami, w które często są zaangażowane samorządy terytorialne, a które dotyczą ochrony środowiska, innowacji, energetyki, itd. Dla przykładu podam tu, że w Polsce mamy ponad sto różnego rodzaju instytucji zarządzających wdrażaniem funduszy unijnych. Od skuteczności tempa ich pracy zależy efektywność wykorzystania tej pomocy.

Mam też nadzieję, że podjęcie tej inicjatywy zapoczątkuje inne, kolejne uproszczenia, o czym był uprzejmy wspomnieć pan komisarz. W imieniu grupy UEN dziękuję za twórcze podejście do przepisów, które pozwalają najbardziej racjonalnie wykorzystać środki unijne.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - Voorzitter, commissaris, het voorstel van collega Arnaoutakis toont heel duidelijk aan dat simplificatie mogelijk is en het Parlement heeft er al heel vaak om gevraagd. Het duurt ook heel erg lang voordat projecten in een aantal gevallen zijn afgewikkeld in de lidstaten, en voor de EVP is dit een goed voorbeeld van efficiënte vereenvoudiging.

De wens tot aanpassing kwam deze keer uit de kring van de lidstaten, uit de kring ook van de Commissie, maar er is meer mogelijk. Ik weet dat er in het Comité van de regio's een werkgroep van regio's en steden is gevormd die juist die knelpunten wil identificeren en aanpakken, en soortgelijke voorstellen wil doen. Ik denk dat we juist die ervaringen moeten gebruiken en in 2009 bij verdere aanpassingen moeten oppakken.

Bovendien heeft de Commissie het hele pakket, het economisch herstelplan, voorgelegd, in het kader waarvan onder meer middelen versneld worden uitgegeven. Deze week zullen we in dit Parlement bij de begroting het verslag-Haug behandelen, waarin de wens wordt aangegeven om in die richting verder te werken en versneld te kijken naar andere aspecten met betrekking tot controle en management.

Dan kom ik op het laatste punt, Voorzitter, een punt dat ook de heer Beaupuy heeft aangekaart: juist de lidstaten kunnen geweldig veel doen door bijvoorbeeld de financiële managementverklaring af te leggen, politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van fondsen, waardoor wij in onze verordeningen nog verdergaande vereenvoudigingen zouden kunnen aanbrengen. De roep in het veld om aanpassingen is groot. Zeker met het oog op de verkiezingen van volgend jaar moeten we kunnen zeggen: Europa doet goede dingen, maar moet ze ook goed uitvoeren. De verklaringen van de lidstaten gaan in die richting.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). - Az uniós támogatások felhasználási szabályai azt a célt szolgálják, hogy forrásaink a lehető legjobban hasznosuljanak, és a lehető legjobb helyre kerüljenek. Vagyis a támogatásokat nemcsak elkölteni kell, hanem érdemi változásokat eredményező beruházásokat kell létrehozni. Azonban ezen célok érdekében sokszor olyan bürokratikus szabályrendszert hozunk létre, amely inkább akadályozza a hatékony felhasználást, mind a vállalkozások, mind az adminisztráció számára felesleges terhet jelentenek.

A jövedelemtermelő szabályok racionalizálása kettős haszonnal jár. A kis- és középvállalkozások könnyebben és nagyobb számban juthatnak hozzá az Unió gazdaságélénkítő támogatásaihoz, míg az adminisztráció gyorsabban és egyszerűbben bírálhatja el a támogatások felhasználásának szabályszerűségét. Bíznunk kell a vállalkozóinkban, a gazdaság működtetőiben, a válságot csak együtt, egymást segítve vészelhetjük át. Támogatom a javaslatot, egyúttal kérem a Bizottságot, hogy haladjon tovább ezen az úton, gyomláljuk ki a felesleges adminisztrációs korlátokat a támogatási rendszerből. Nagyon remélem, hogy ezt a premiert további hasonló ilyen jó kezdeményezés fogja követni.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - Panie Przewodniczący! W debacie dotyczącej zmiany rozporządzeń Rady związanych z funduszami strukturalnymi chcę zwrócić uwagę na cztery kwestie.

Po pierwsze, regulacje prawne dotyczące korzystania ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności czy Europejskiego Funduszu Społecznego są często tak skomplikowane, że zniechęcają do korzystania z tych środków albo też utrudniają realizację projektów i ich rozliczanie.

Po drugie, dobrze więc się stało, że Komisja Europejska wystąpiła z propozycją zmian artykułu 55. rozporządzenia, wykluczając między innymi spod działania tego artykułu projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, mogące przynosić dochód. Ta zmiana powinna ułatwić realizację takich działań, jak projekty na rzecz integracji społecznej czy świadczenie usług opiekuńczych.

Po trzecie, ograniczono również stosowanie artykułu 5. rozporządzenia w odniesieniu do małych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w zakresie obliczania maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, jak i monitorowania tych projektów. Ponadto wszystkie te zmiany mają obowiązywać wstecz od 1 sierpnia 2006 r.

Po czwarte wreszcie, wszystkie te propozycje są pozytywnym przykładem jak skutecznie można upraszczać przepisy dotyczące funduszy strukturalnych w celu efektywniejszego ich wykorzystania, co leży, jak sądzę, w interesie zarówno beneficjentów, ale także wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - Projednávaná předloha řeší problém projektů vytvářejících příjmy, problém, který se bezprostředně týká mnoha žadatelů čerpajících prostředky z Evropského regionálního rozvojového fondu a Evropského sociálního fondu. Dosavadní právní úprava představuje značnou administrativní zátěž a vytváří rovněž situaci právní nejistoty tím, že celé 3 roky po uzavření operačního programu umožňuje zohledňovat příjmy z projektů. Překročí-li příjmy určitou minimální hranici, hrozí, že bude žadatel a v konečném důsledku i stát muset dané prostředky vrátit.

Jsem přesvědčen, že zvláště u drobných projektů a u projektů financovaných z Evropského sociálního fondu není takováto přísnost na místě. Zejména u druhé zmíněné skupiny projektů se totiž nejedná o příjmy komerční povahy, ale o příjmy rozpočtů obcí a neziskových organizací získané formou správních a jiných poplatků. Vzhledem k tomu, že tyto příjmy následně slouží k uskutečnění cílů veřejného zájmu, nelze v jejich vrácení do rozpočtu EU spatřovat rozumný postup.

Domnívám se, že je naším úkolem zjednodušovat mechanismus čerpání prostředků ze strukturálních fondů samozřejmě při zachování nezbytné kontroly dohlížející na transparentní nakládání s unijními financemi. Vítám proto vynětí projektů financovaných z Evropského sociálního fondu z mechanismu monitorování příjmů a u projektů financovaných z Evropského regionálního rozvojového fondu a Fondu soudržnosti zvýšení hranice nákladů pro vynětí z tohoto mechanismu z 200 tisíc eur na 1 milion eur. Tento krok nepochybně povede ke zjednodušení administrativy a zvýšení efektivity při realizaci těchto projektů.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune sunt instrumente puse la dispoziţia statelor membre pentru dezvoltarea economică a diferitelor regiuni europene. Utilizarea acestor instrumente financiare este însă percepută ca fiind foarte birocratică.

Pentru perioada 2007-2013 se utilizează o abordare bazată pe calcularea cheltuielii eligibile maxime în locul unei reduceri forţate a ratei de cofinanţare. Propunerea de modificare a regulamentului vizează înlocuirea dispoziţiei referitoare la proporţionalitate pentru monitorizarea operaţiunilor sub 200 000 de euro prin neaplicarea dispoziţiilor articolului 55, operaţiunilor cofinanţate de Fondul Social European şi operaţiunilor cofinanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională sau de Fondul de Coeziune, al căror cost total este mai mic de 1 000 000 de euro. Aplicarea retroactivă a acestei modificări simplifică gestiunea operaţiunilor cofinanţate din fondurile structurale, atât în ceea ce priveşte calcularea cheltuielii eligibile maxime cât şi în ceea ce priveşte monitorizarea.

Reducerea sarcinii administrative disproporţionate va fi benefică în special pentru IMM-urile care fac proiecte în domeniul mediului, incluziunii sociale, cercetare, inovare sau în domeniul energetic. Mulţumesc

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - Panie Przewodniczący! W przypadku małych projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności oraz operacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny obowiązujące mechanizmy monitorowania, zgodnie z którymi dochody mogą być uwzględniane nawet po trzech latach od zamknięcia programu operacyjnego, są bez wątpienia zbyt dużym obciążeniem administracyjnym, nieproporcjonalnym do kwot, jakich dotyczą oraz znaczącym czynnikiem ryzyka w realizacji tych programów.

Dlatego słusznie Komisja uznaje, że ważne i potrzebne jest przyjęcie zmian artykułu 55 ust. 5 Rozporządzenia nr 1083/2006. Celem tych zmian jest skuteczne uproszczenie istniejących przepisów dotyczących funduszy strukturalnych w interesie i na rzecz obywateli w ważnych dziedzinach, jak środowisko naturalne, integracja społeczna, badania, konkurencyjność i energetyka.

Chcę powiedzieć, że dzisiaj, w czasie kryzysu gospodarczego, kryzysu finansowego również w Polsce podejmowane są wielkie wysiłki, aby fundusze strukturalne były wykorzystywane jak najszybciej, aby kwoty były wypłacane jak najszybciej. Jest to jedna z szans, szczególnie dla nowych krajów członkowskich, na przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu. Fundusze strukturalne muszą być wykorzystywane szybko i skutecznie.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Chci spolu s dalšími malými podnikateli velice ocenit, že Evropská komise zareagovala nečekaně rychle a bystře a vstřícně na podněty členských států i našich poslanců a předložila tuto doložku k nařízení 1083. Zjednodušení právních předpisů a také retroaktivita je především dobrá zpráva pro velké množství malých podniků, resp. jejich projektů do 1 milionu eur, které však mohou být velkou přidanou hodnotou pro evropskou konkurenceschopnost a zejména zaměstnanost. Tento pružný přístup Evropské komise vnímám také jako první vlaštovku či posla dalších dobrých zpráv o debyrokratizaci složitých procesů při monitorování drobných projektů.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Děkuji za debatu. Myslím si, že argumentace ve prospěch návrhu zazněla z řady úst. Nemám k ní, co bych dodával. Jenom zazněla také jedna otázka, to jest, jakým způsobem, jakou metodou byl určen 1 milion. Tak mi dovolte, abych se toho velmi krátce dotkl. V prvé řadě to byly zkušenosti z předchozích period, dále to byla poměrně obtížná snaha zjednodušit systém, aniž bude narušena jeho celková rovnováha, čili se nabízel určitý limit, a současně také provedla Komise studii, která se zabývala těmito otázkami. Na základě těchto úvah a na základě také doporučení pracovní skupiny ve věci strukturálních akcí z 3. července 2008 Komise stanovila do návrhu tuto částku, která, jak jsem vyslechl debatu, je obecně považována za akceptovatelnou.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Αρναουτάκης, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση η απλοποίηση των διαδικασιών και η ευελιξία των μηχανισμών αποτελούν ζητήματα μεγάλης σημασίας. Η πολιτική συνοχής έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Η τροποποίηση του άρθρου 55 αποτελεί μια καλή πρακτική άριστης συνεργασίας ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Επίτροπο κ. Hübner και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υιοθέτησαν την πρόταση για να ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Χριστουγεννιάτικο δώρο είπε κάποιος συνάδελφος ότι είναι η απόφαση αυτή!

Η απλοποίηση θα λειτουργήσει θετικά για τον Ευρωπαίο πολίτη και απόψε στέλνουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποιους κανονισμούς υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Τέτοιες πρακτικές άμεσης τροποποίησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον, καθώς αποδεικνύεται ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δυσκολεύουν την εκτέλεση των έργων. Είμαι σίγουρος ότι η νέα διάταξη θα συμβάλει οπωσδήποτε στην καλύτερη εφαρμογή των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek, 16 grudnia 2008 r.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen