Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0186(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0477/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0477/2008

Συζήτηση :

PV 15/12/2008 - 19
CRE 15/12/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0605

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής (έργα που παράγουν έσοδα) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0477/2008) του κ. Αρναουτάκη, εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, επί της πρότασης για έναν Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1083/2006 θεσπίζοντας τις γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC)).

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Αρναουτάκης, Εισηγητής. − (EL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, στους νέους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως καθορίζονται από τον γενικό κανονισμό 1083 του 2006, περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά των ταμείων και κυρίως οι διατάξεις που αφορούν τα έργα που παράγουν έσοδα (άρθρο 55), έργα που, με εμφανή τον κίνδυνο υπερχρηματοδότησής τους, απαιτούν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, για να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα στον υπολογισμό του μεγαλύτερου ποσού κοινοτικής χρηματοδότησης. Προαπαιτείται λοιπόν ο καθορισμός μιας μεθόδου υπολογισμών των εσόδων από τα έργα αυτά. Την προηγούμενη περίοδο 2000-2006 η αρχή αυτή εφαρμοζόταν στην πράξη με μια κατ’ αποκοπή μέθοδο. Τη νέα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο, εφαρμόζεται μια πιο ακριβής και αυστηρή προσέγγιση σε σχέση με τον υπολογισμό της κοινοτικής χρηματοδότησης στα έργα που παράγουν έσοδα. Βάση της νέας αυτής προσέγγισης αποτελεί ο υπολογισμός της μεγαλύτερης επιλέξιμης δαπάνης και όχι πλέον η κατ’ αποκοπή μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Σύμφωνα με το άρθρο 55, για την περίοδο 2007-2013 ως έργο που παράγει έσοδα νοείται κάθε πράξη που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή της οποίας η χρήση υπόκειται σε τέλη τα οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες ή κάθε πράξη που περιλαμβάνει την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων ή οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής. Σημαντική λοιπόν διαφορά της νέας περιόδου είναι ότι, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 55 εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα έργων που θεωρούνται ότι παράγουν έσοδα και όχι μόνο σε έργα επενδύσεων σε υποδομές που παράγουν σημαντικά καθαρά έσοδα, όπως την περίοδο 2000-2006.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άτυπης διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη, έγινε εμφανές ότι οι διατάξεις του άρθρου 55 είναι ακατάλληλες για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο χρηματοδοτεί κυρίως άυλες πράξεις και όχι έργα υποδομής. Το ίδιο ισχύει και για μικρά έργα τα οποία υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Για τα έργα αυτά οι κανόνες παρακολούθησης που πρέπει να τηρούνται, όπως π.χ. ότι τα έσοδα μπορεί να ληφθούν υπόψη ακόμη και μια τριετία μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος, είναι δυσανάλογα γραφειοκρατικοί σε σχέση με τα ποσά που προσδοκούνται, συνιστούν δε σοβαρό κίνδυνο κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό και μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή έκρινε απαραίτητη την έγκριση τροποποίησης του κανονισμού 1083/2006, η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στο άρθρο 55, παράγραφος 5, και θα αφορά μόνο τα εξής δύο σημεία: την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 55 των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον καθορισμό ενός κατώτατου ορίου το οποίο ορίζεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ, κάτω από το οποίο θα εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 55 τα έργα από το ΕΤΠΑ ή από το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά τον υπολογισμό της μεγαλύτερης επιλέξιμης δαπάνης και όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 55 δεν τροποποιούνται.

Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιβολή κοινών κανόνων εκτέλεσης των έργων καθόλη τη διάρκεια προγραμματισμού, έχει συμπεριληφθεί όρος αναδρομικής ισχύος, ούτως ώστε η αναθεωρημένη διάταξη να ισχύσει από την 1η Αυγούστου 2006. Αυτή η τεχνικού χαρακτήρα τροποποίηση θα απλοποιήσει όσο είναι δυνατόν τη διαχείριση των έργων που παράγουν έσοδα περιορίζοντας τον διοικητικό φόρτο σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στις 15 Νοεμβρίου, η Επιτροπή υιοθέτησε το σχέδιο αναθεώρησης του άρθρου 55 του γενικού κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, που εφαρμόζεται στις προϋποθέσεις για τον υπολογισμό των έργων που παράγουν έσοδα στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής. Η αιτία για την αλλαγή ήταν η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Η πρώτη πραγματική επιχείρηση που εκτελέστηκε σύμφωνα με το άρθρο 55 κατέδειξε ότι υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες με την αποτελεσματική εφαρμογή. Αυτές οι δυσκολίες, όπως αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη, έδειξαν ότι υπήρξε μια έλλειψη αναλογικότητας στην εφαρμογή των διαδικασιών για τον ορισμό του μέγιστου επιλέξιμου ποσού του αποκαλούμενου «χρηματοδοτικού κενού» και στην εποπτεία των έργων.

Ο στόχος της τροπολογίας στον εν λόγω κανονισμό είναι να εξαιρέσει όλες τις επιχειρήσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και τα μικρά έργα με συνολικές δαπάνες κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής μέσω της εφαρμογής του άρθρου 55. Η απόφαση επιβολής μιας οροφής 1 εκατομμυρίου ευρώ προέκυψε από προκαταρκτικές μελέτες και στόχευε στη διατήρηση της γενικής φύσης του άρθρου 55.

Ελπίζουμε ότι χάρη σε αυτή την απλοποίηση, που συνιστά μια μορφή ρήτρας ήσσονος σημασίας (de minimis), θα είμαστε σε θέση να επισπεύσουμε τη διαχείριση των κονδυλίων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, ιδίως σε σχέση με τις πιο καινοτόμους επιχειρήσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η υποστήριξη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ.

Εντούτοις, ήταν σημαντικό να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα, που θα είχε καθυστερήσει άδικα τη διαδικασία πληρωμών. Η αβεβαιότητα θα μπορούσε να είχε οδηγήσει τους διαχειριστές έργων να διακόψουν τη λειτουργία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, πράγμα που έπρεπε να αποφευχθεί με κάθε κόστος.

Εν όψει αυτού, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει μόνο μία αλλαγή τεχνικής φύσης. Αυτή η απόφαση οδήγησε σε επιτυχία, εφόσον ολοκληρώσαμε τη διαδικασία αναθεώρησης σε μόλις τρεις μήνες, χάρη στο έργο του Συμβουλίου και των κοινοβουλευτικών επιτροπών για την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση. Εκ μέρους της Επιτροπής, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή σας, τον κ. Αρναουτάκη. Χάρη στην παραγωγική μας συνεργασία, ελπίζω να εξασφαλίσουμε συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθιστώντας έτσι δυνατή την ολοκλήρωση της αναθεώρησης μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό θα επέτρεπε στις διαχειριστικές αρχές να συνεχίσουν το έργο τους, πράγμα που είναι μια συναρπαστική πτυχή της απλοποίησης.

Η αναθεώρηση του άρθρου 55 έχει επίσης καταδείξει την ποιότητα του έργου που αναλαμβάνεται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, που ωφελεί την πολιτική συνοχή. Αυτή η συνεργασία δεν έχει εξασθενήσει ποτέ. Η απόδειξη αυτού είναι ότι εντός του πλαισίου του σχεδίου αρωγής της ευρωπαϊκής οικονομικής αναζωογόνησης έχουμε ενώσει τις δυνάμεις με την Επίτροπο Hubner σε μια πρόταση για τρεις νέες θεμελιώδεις τροπολογίες στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτές οι τροπολογίες θα συζητηθούν επίσης.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ενώπιόν μας αυτό που κατ’ ουσίαν είναι ένας πολύ σύντομος και λιτός κανονισμός. Ωστόσο, είναι μεγάλης σπουδαιότητας. Η σπουδαιότητά του σχετίζεται με το περιβάλλον της αλλαγής.

Πρώτον, μέσω αυτής της αλλαγής, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καταδεικνύουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν ευέλικτα στις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Μια προθυμία γνήσιας απλοποίησης και διευκόλυνσης των διαδικασιών για τους δικαιούχους υποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι πραγματικά προετοιμασμένη να προσαρμόσει τις διατάξεις στις συνθήκες που επικρατούν.

Δεύτερον, αυτός ο κανονισμός είναι επίσης σημαντικός δεδομένου ότι αφορά την τροποποίηση ενός κανονισμού στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή αυτή δεν είναι η τελική αλλαγή, και η διεξαγωγή συζητήσεων επί της αλλαγής αυτού του κανονισμού θα είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός πακέτου τροποποίησης που συνδέεται με την κρίση.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα επικριθεί για τον τρόπο που εποπτεύει την εκχώρηση πόρων. Η κριτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούσε κυρίως τις υπερβολικά σύνθετες διαδικασίες.

Ο σημερινός κανονισμός υποδεικνύει ότι απαιτείται θαρραλέα και αποφασιστική δράση, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να καταδειχθεί ότι είναι εφικτό τα ευρωπαϊκά κονδύλια να εκχωρούνται με γρήγορο, επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, όπως μόλις είπε ο συνάδελφός μου κ. Olbrycht, αυτή είναι μια πρεμιέρα της απλοποίησης – το ελπίζουμε, τουλάχιστον. Αναμφίβολα είναι η περίοδος πριν από τα Χριστούγεννα που μας εμπνέει να πραγματοποιήσουμε αυτή την πρόοδο, για να προσφέρουμε αυτό το δώρο στους Ευρωπαίους.

Ωστόσο, όπως μόλις είπε ο κ. Olbrycht, ελπίζουμε, προ πάντων, ότι αυτό το δώρο δεν είναι το μοναδικό του είδους του και ότι, τον επόμενο Μάρτιο, θα πρέπει να δώσουμε την ετυμηγορία μας για το σχέδιο ανάκαμψης, ώστε, εν όψει της οικονομικής κρίσης, να έχουμε πιο παραγωγικές πρωτοβουλίες με τις οποίες θα προσβλέπουμε σε μια ανάκαμψη σε όλη την Ευρώπη.

Εντός αυτών των σχεδίων επί των οποίων θα πρέπει να ψηφίσουμε το Μάρτιο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η Επιτροπή θα μας προτείνει νέα εργαλεία απλοποίησης, ιδίως όσον αφορά τους «παράγοντες μικρής κλίμακας», όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι απολύτως ζωτικής σημασίας, εφόσον, αν οι πολιτικές που συζητούμε και επί των οποίων εργαζόμαστε επί μήνες και έτη πρόκειται να είναι γνήσια αποτελεσματικές, τότε αυτή η βούληση, αυτή η δυναμική που επιθυμούμε, δεν πρέπει να ματαιωθεί από οιεσδήποτε αποθαρρυντικές διαχειριστικές πτυχές.

Επίτροπε, υπογραμμίσατε μόλις τώρα αυτό το άρτιο έργο που έχει εκτελεστεί ιδίως με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ότι εμείς, τα άλλα μέλη αυτού του Σώματος, είμαστε πολύ πρόθυμοι να εργαστούμε με την Επιτροπή. Για αυτό θα τόνιζα, ξανά, ότι ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε πολύ σταθερή πρόοδο προς την κατεύθυνση νέων απλοποιήσεων κατά το προσεχές έτος.

Ωστόσο, πέρα από το έργο που επιτελούμε, είναι επιθυμία μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, – μέσω υμών, στην Επιτροπή, ιδίως – τα κράτη μέλη να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι, στο επίπεδο των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, καθώς και του Ταμείου ΚΓΠ και ούτω καθεξής, τα κράτη μέλη είναι εκείνα που προσθέτουν περαιτέρω πολυπλοκότητες στις δικές μας ευρωπαϊκές διαχειριστικές πολυπλοκότητες.

Μέσω της δράσης μας και μέσω της συζήτησής μας απόψε, ελπίζουμε όχι μόνο ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακολουθηθεί από πράξεις σε επίπεδο ΕΕ, αλλά επίσης ότι, σε επίπεδο κράτους μέλους, εισακουόμαστε και ότι και εκείνοι θα καταβάλουν σαφή προσπάθεια για απλοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κατ’ ουσίαν, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συζητούμε σήμερα είναι τυπικής και τεχνικής φύσης. Εντούτοις, σχετίζεται με σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση των ενισχύσεων της Ένωσης. Ο προτεινόμενος κανονισμός αφορά το άρθρο 55 του Κανονισμού του Συμβουλίου που ορίζει τις γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Η τρέχουσα διατύπωση της παραγράφου 5, που αναφέρεται σε ένα σύνολο 200.000 ευρώ ως το μέγιστο κόστος της εποπτικής διαδικασίας, αντικαθίσταται με ένα κείμενο με το οποίο οι διατάξεις που αφορούν τα έργα που παράγουν έσοδα θα εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, αν το κόστος τους δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Με γνώμονα αυτό, θα ήθελα να θέσω το ακόλουθο ερώτημα. Είναι επαρκές το ποσό που αναφέρεται; Δεν είναι πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό; Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος αποφυγής περιττού γραφειοκρατικού βάρους σε σχέση με μια μεγάλη ομάδα μικρότερων επιχειρήσεων. Θα έπρεπε να οδηγήσει σε πιο λειτουργική διαχείριση έργων που συχνά εμπλέκουν τις τοπικές αρχές και αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την καινοτομία και την ενέργεια για παράδειγμα. Χάριν παραδείγματος, θα μπορούσα να αναφέρω ότι στην Πολωνία έχουμε περισσότερους από εκατό διαφορετικούς τύπους ιδρυμάτων που διαχειρίζονται την υλοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης. Η αποτελεσματική χρήση αυτών των ενισχύσεων εξαρτάται από την αποδοτική λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων.

Έχω επίσης την πεποίθηση ότι η υιοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω απλοποίηση στο μέλλον, όπως ο Επίτροπος είχε την ευγένεια να υποδείξει. Εκ μέρους της ομάδας «Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών», θα ήθελα να εκφράσω εκτίμηση για αυτήν τη δημιουργική προσέγγιση στις διατάξεις, που επιτρέπει τη χρήση των πόρων της Ένωσης με τον πιο ορθολογικό δυνατό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, η πρόταση του κ. Αρναουτάκη καταδεικνύει σαφώς ότι η απλοποίηση είναι δυνατή και αυτό είναι κάτι για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει ρωτήσει σε πολλές περιστάσεις. Διαρκεί επίσης πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ένα πλήθος περιπτώσεων, η περάτωση των έργων στα κράτη μέλη και, για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και Ευρωπαίων Δημοκρατών, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα αποτελεσματικής απλοποίησης.

Αυτήν τη φορά, η επιθυμία για αλλαγή προήλθε από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα. Συνέβη να γνωρίζω ότι έχει συσταθεί στην Επιτροπή Περιφερειών μια ομάδα εργασίας περιφερειών και πόλεων, της οποίας η αποστολή είναι να προσδιορίσει και να αντιμετωπίσει αυτούς τους ανασχετικούς παράγοντες και η οποία στοχεύει να κάνει σχετικές προτάσεις. Νομίζω ότι πρέπει, στην πραγματικότητα, να αξιοποιήσουμε αυτές ακριβώς τις εμπειρίες και να συνεχίσουμε με περαιτέρω αλλαγές το 2009.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ολόκληρο το πακέτο, περιλαμβανομένου του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης, στο οποίο τα συναφή κονδύλια μπορούν να δαπανηθούν ταχύτερα, μεταξύ άλλων. Στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα, θα συζητήσουμε την έκθεση Haug στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, στην οποία εκφράζεται η επιθυμία συνέχισης της εργασίας σε αυτό το πνεύμα και επίσπευσης, καθώς εξετάζονται άλλες πτυχές που αφορούν τον έλεγχο και τη διαχείριση.

Τέλος, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που ήγειρε επίσης ο κ. Beaupuy: Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν πάρα πολλά, για παράδειγμα, κάνοντας τη δήλωση οικονομικής διαχείρισης ή αναλαμβάνοντας πολιτική ευθύνη για την υλοποίηση των κονδυλίων. Ως αποτέλεσμα, εμείς, στα ψηφίσματά μας, θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες ακόμα περισσότερο. Η έκκληση για αλλαγή από τους πολίτες στην πράξη είναι σημαντική. Οπωσδήποτε εν όψει των εκλογών του επόμενου έτους, θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι η Ευρώπη όντως κάνει θετικά πράγματα, αλλά θα έπρεπε επίσης να τα κάνει σωστά. Οι δηλώσεις των κρατών μελών είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). (HU) Ο σκοπός των κανονισμών που διέπουν τη χρήση των επιδομάτων της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι αυτές οι πηγές θα αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και θα εκχωρηθούν στο πιο κατάλληλο σημείο. Με άλλα λόγια, τα κονδύλια δεν πρέπει μόνο να δαπανηθούν, αλλά να δαπανηθούν για γνήσιες επενδύσεις που παράγουν έσοδα. Ωστόσο, συχνά καθιερώνουμε ένα τόσο γραφειοκρατικό σύστημα κανονισμών που είναι περισσότερο πρόσκομμα στην αποτελεσματική χρήση και αποτελεί ένα περιττό βάρος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη διοίκηση.

Ο εξορθολογισμός των κανονισμών παραγωγής εσόδων έχει διττό όφελος. Ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να έχουν πιο άμεση πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ για οικονομικά κίνητρα, ενώ η διοίκηση είναι σε θέση να προσδιορίσει ταχύτερα και απλούστερα αν αυτά τα κονδύλια χρησιμοποιούνται σωστά. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους επιχειρηματίες μας, εκείνους που κάνουν την οικονομία να λειτουργεί. Μπορούμε να εξέλθουμε από αυτή την κρίση, μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και αλληλοβοηθηθούμε. Στηρίζω την πρόταση και συγχρόνως ζητώ από την Επιτροπή να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, εξαλείφοντας περιττά διοικητικά εμπόδια από το πρόγραμμα ενισχύσεων. Ειλικρινά ελπίζω ότι αυτό το εναρκτήριο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί από άλλες ομοίως υγιείς πρωτοβουλίες.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε τέσσερα ζητήματα στη συζήτηση για τις αλλαγές στους κανονισμούς του Συμβουλίου που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία.

Πρώτον, οι νομικές διατάξεις που ισχύουν για τη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι συχνά τόσο πολύπλοκες, ώστε αποθαρρύνουν δυνητικούς δικαιούχους από την υποβολή αίτησης για αυτούς τους πόρους. Οι προαναφερθείσες νομικές διατάξεις μπορούν επίσης να παρακωλύσουν την υλοποίηση και τη λογιστική έργων.

Δεύτερον, ως εκ τούτου είναι απολύτως πρόσφορο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μια πρόταση τροποποίησης του άρθρου 55 του κανονισμού. Μία από τις συνέπειες της τροπολογίας θα ήταν η εξαίρεση έργων που παράγουν έσοδα και τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 55. Αυτή η αλλαγή θα έπρεπε να διευκολύνει την υλοποίηση ενεργειών, όπως έργα τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη ή την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, για παράδειγμα.

Τρίτον, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του Κανονισμού θα ήταν επίσης περιορισμένο όσον αφορά τα μικρά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής ως προς τον υπολογισμό του μέγιστου ποσού επιλέξιμων δαπανών και την εποπτεία αυτών των έργων. Επιπλέον, όλα αυτά τα μέτρα θα εφαρμόζονταν αναδρομικά από την 1 Αυγούστου 2006.

Τέταρτον, όλες αυτές οι προτάσεις είναι θετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διατάξεις που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να απλοποιηθούν αποτελεσματικά, επιτρέποντας έτσι την αποτελεσματικότερη χρήση τους. Κατά την άποψή μου, αυτό εξυπηρετεί όχι μόνο τα συμφέροντα των δικαιούχων, αλλά ωφελεί και όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Το νομοσχέδιο υπό συζήτηση ασχολείται με το πρόβλημα των έργων που παράγουν έσοδα. Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα πολλούς αιτούντες που εκταμιεύουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι τρέχουσες νομικές διευθετήσεις έχουν επιβάλει μια σημαντική διοικητική επιβάρυνση και έχουν επίσης δημιουργήσει μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας, καθώς επί τρία ολόκληρα έτη μετά την ολοκλήρωση ενός επιχειρησιακού προγράμματος επιτρέπουν τον υπολογισμό των εσόδων από το έργο. Αν τα έσοδα υπερβούν ένα καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο, ελλοχεύει ο κίνδυνος ο αιτών και, τελικά, το κράτος να χρειαστεί να επιστρέψουν τα κονδύλια.

Πιστεύω ακράδαντα ότι μια τόσο άκαμπτη προσέγγιση είναι άτοπη, ιδίως για μικρά έργα και έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία έργων ειδικότερα, δεν υπάρχουν έσοδα εμπορικής φύσης, μόνο έσοδα των τοπικών αρχών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που συγκεντρώνονται με τη μορφή διοικητικών ή άλλων δαπανών. Καθώς αυτά τα έσοδα στη συνέχεια εξυπηρετούν την υλοποίηση στόχων κοινού συμφέροντος, δεν έχει κανένα νόημα η επιστροφή τους στην ΕΕ.

Κατά τη γνώμη μου, αποστολή μας είναι να απλοποιήσουμε το μηχανισμό για την εκταμίευση χρημάτων από τα διαρθρωτικά ταμεία, διατηρώντας φυσικά παράλληλα τους ελέγχους που είναι θεμελιώδεις για την εποπτεία του διαφανούς χειρισμού των οικονομικών της ΕΕ. Συνεπώς, χαιρετίζω την απόφαση εξαίρεσης έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από το μηχανισμό για την εποπτεία των εσόδων και την απόφαση αύξησης του ορίου κόστους από 200.000 ευρώ σε 1 εκατομμύριο ευρώ, στην περίπτωση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Αυτό το βήμα θα απλοποιήσει αναμφίβολα τη διοίκηση και θα αυξήσει την αποδοτικότητα στην υλοποίηση αυτών των έργων.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής είναι μέσα που έχουν παρασχεθεί στα κράτη μέλη για να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη διάφορων ευρωπαϊκών περιφερειών. Ωστόσο, η αντίληψη είναι ότι η χρήση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων περιλαμβάνει πολλή γραφειοκρατία.

Για την περίοδο 2007–2013 χρησιμοποιείται μια προσέγγιση που βασίζεται στον υπολογισμό των μέγιστων επιλέξιμων δαπανών αντί για μια αναγκαστική μείωση στο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Ο σκοπός της πρότασης που τροποποιεί τον κανονισμό είναι να αντικαταστήσει τη διευθέτηση που βασίζεται στην αναλογικότητα για εποπτικές επιχειρήσεις κάτω των 200.000 ευρώ χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55, επιχειρήσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιχειρήσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, το συνολικό κόστος των οποίων είναι λιγότερο από 1.000.000 ευρώ. Η αναδρομική εφαρμογή αυτής της τροπολογίας απλοποιεί τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία, τόσο ως προς τον υπολογισμό των μέγιστων επιλέξιμων δαπανών όσο και ως προς την εποπτεία.

Η μείωση της δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης θα είναι ευεργετική ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται έργα στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης, της έρευνας, της καινοτομίας ή της ενέργειας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, για τα μικρά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, καθώς επίσης και για επιχειρήσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι τρέχοντες εποπτικοί μηχανισμοί αναμφίβολα αντιπροσωπεύουν μια υπερβολική διοικητική επιβάρυνση, που είναι δυσανάλογη με τα συγκεκριμένα ποσά και συνιστά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Σύμφωνα με τους εποπτικούς μηχανισμούς, τα έσοδα μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν για έως τρία έτη μετά την περάτωση του προγράμματος.

Συνεπώς, η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει, εύλογα, ότι είναι αναγκαία και σημαντική η υιοθέτηση αλλαγών στο άρθρο 55(5) του Κανονισμού 1083/2006. Ο σκοπός αυτών των αλλαγών είναι η αποτελεσματική απλοποίηση των υπαρχουσών διατάξεων που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία προς όφελος των πολιτών. Οι αλλαγές θα εφαρμόζονταν σε σημαντικούς τομείς, όπως το φυσικό περιβάλλον, η κοινωνική ένταξη, η έρευνα, η ανταγωνιστικότητα και η ενέργεια.

Θα ήθελα να πω ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καταβάλλονται επίσης μεγάλες προσπάθειες στην Πολωνία, για να διασφαλιστεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την πρώτη ευκαιρία. Ο στόχος είναι να μπορούν τα κονδύλια να εκχωρούνται το συντομότερο δυνατό. Για τα νέα κράτη μέλη ιδίως, αυτός είναι ένας δυνητικός τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται γρήγορα και αποδοτικά.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Εγώ και πολλοί επιχειρηματίες μικρής κλίμακας θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απρόσμενη ταχύτητα, σθένος και ευθύτητα στις εισηγήσεις τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από ΒΕΚ, υποβάλλοντας αυτή την πρόσθετη ρήτρα για τον κανονισμό 1083. Η απλοποίηση της νομοθεσίας, μαζί με την αναδρομική εφαρμογή, είναι προ πάντων θετικές ειδήσεις για τη μεγάλη πλειονότητα των μικρών εταιρειών με έργα αξίας έως 1 εκατομμυρίου ευρώ, που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία ως προς την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ιδίως την απασχόληση. Θεωρώ την ευέλικτη προσέγγιση που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προάγγελο περαιτέρω θετικών ειδήσεων αναφορικά με την απογραφειοκρατικοποίηση των σύνθετων διαδικασιών για την εποπτεία μικρών έργων.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα υπέρ της πρότασης προήλθαν από πολλές πλευρές. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά. Ωστόσο, τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού του ποσού του ενός εκατομμυρίου. Επιτρέψτε μου, συνεπώς, να αναφερθώ σε αυτό πολύ σύντομα. Πρώτον, είχαμε την εμπειρία των προηγούμενων περιόδων και δεύτερον υπήρξε η σχετικά δύσκολη προσπάθεια απλοποίησης του συστήματος χωρίς διαταραχή της γενικής ισορροπίας του. Ως εκ τούτου, προτάθηκε η ιδέα ενός συγκεκριμένου ορίου και ταυτόχρονα η Επιτροπή εκτέλεσε μια μελέτη σε αυτά τα θέματα. Με βάση αυτές τις ιδέες και επίσης τις συστάσεις της 3ης Ιουλίου 2008 από την ομάδα εργασίας επί των διαρθρωτικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή καθόρισε στην πρόταση ένα ποσό που, όπως άκουσα στη συζήτηση, γενικά θεωρείται αποδεκτό.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Αρναουτάκης, Εισηγητής. − (EL) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση η απλοποίηση των διαδικασιών και η ευελιξία των μηχανισμών αποτελούν ζητήματα μεγάλης σημασίας. Η πολιτική συνοχής έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Η τροποποίηση του άρθρου 55 αποτελεί μια καλή πρακτική άριστης συνεργασίας ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Επίτροπο κ. Hübner και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υιοθέτησαν την πρόταση για να ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Χριστουγεννιάτικο δώρο είπε κάποιος συνάδελφος ότι είναι η απόφαση αυτή!

Η απλοποίηση θα λειτουργήσει θετικά για τον Ευρωπαίο πολίτη και απόψε στέλνουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποιους κανονισμούς υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Τέτοιες πρακτικές άμεσης τροποποίησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον, καθώς αποδεικνύεται ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δυσκολεύουν την εκτέλεση των έργων. Είμαι σίγουρος ότι η νέα διάταξη θα συμβάλει οπωσδήποτε στην καλύτερη εφαρμογή των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου