Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2129(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0461/2008

Predkladané texty :

A6-0461/2008

Rozpravy :

PV 15/12/2008 - 21
CRE 15/12/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 16/12/2008 - 3.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0598

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 15. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

21. Mediálna gramotnosť v digitálnom svete (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0461/2008) pani Pretsovej v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete (2008/2129(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets, spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v túto neskorú hodinu sa tu už nenachádzajú zástupcovia médií, mediálna gramotnosť je však stále potrebná.

Čo je to mediálna gramotnosť a prečo je také dôležité, aby sme jej venovali väčšiu pozornosť? Digitálny rozvoj, nové technológie a informačné technológie nás v rámci svojho vývoja už v skutočnosti predbehli a my zaostávame, čo sa týka ich používania a spôsobu, ako vyučujeme a ako sa učíme. Mediálna gramotnosť znamená mať schopnosť používať médiá, chápať a kriticky hodnotiť rôzne aspekty médií a mediálneho obsahu a schopnosť komunikovať v rôznych kontextoch.

Rovnako ako tieto vzdelávacie prvky, absolútne rozhodujúcu úlohu zohrávajú aj vybavenie a prístup k novým technológiám a v tomto smere existujú veľké rozdiely napríklad medzi rôznymi členskými štátmi Európskej únie a medzi vidieckymi a mestskými oblasťami. V tomto ohľade je stále potrebných veľa investícií do infraštruktúry. Z tohto dôvodu možno mediálnu gramotnosť v rozšírenom zmysle chápať aj ako prístup k novým informačným technológiám a kritické využívanie obsahu, ktorý takéto technológie poskytujú. Cieľovými skupinami sú všetci používatelia médií, či už mladí alebo starí. Cieľom je zabezpečiť, aby sme mali vedomosti na vykonanie kritickej analýzy. Na tento účel definujeme tri ciele: zaručenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám, analýza a kritická manipulácia s mediálnym obsahom a mediálnou kultúrou a nezávislé uvažovanie, tvorba mediálnych textov a bezpečná interakcia s technológiami.

Mediálna gramotnosť sa musí stať kľúčovou zručnosťou, to znamená, že musí byť súčasťou vzdelávania učiteľov a školského vzdelávania. Mediálna gramotnosť by mala byť súčasťou vzdelávania učiteľov, aby sa ju oni sami dokázali naučiť a aby ju dokázali vyučovať. V tejto oblasti odporúčame sústavnú aktualizáciu modulov na vzdelávanie v oblasti médií, ako aj zabezpečenie trvalého vzdelávania v tejto oblasti.

V školách sa mediálna gramotnosť musí stať neoddeliteľnou súčasťou rozvrhu na každej úrovni. Nachádzame sa v štádiu, keď sa väčšina detí navzájom učí, ako narábať s médiami a novými technológiami, no vyškolená interakcia a predovšetkým následky používania médií nie sú, žiaľ, v súčasnosti dobre známe.

Musia sa vytvoriť aj opatrenia pre starších ľudí a mediálna gramotnosť sa musí začleniť do celoživotného vzdelávania a musí sa stať jeho neoddeliteľnou súčasťou. Najmä pre starších ľudí je dôležité, aby dokázali držať krok s touto technológiou, aby si zachovali svoju nezávislosť a aby sa mohli naďalej a ešte dlhšie zapájať do života spoločenstva.

Ako všetko v živote, aj pokrok, ktorý technológia prináša, má, samozrejme, aj vedľajšie účinky. Preto sa domnievam, že v súčasnosti existujú aj hrozby, ktoré sme si ešte nevšimli, hlavne vo vzťahu k následkom komunikácie detí s inými osobami týmto novým spôsobom, či už je to prostredníctvom blogov, alebo akokoľvek inak. Pri tejto komunikácii si musia uvedomovať, tak ako aj každý dospelý, že všetko na internete sa dá kedykoľvek získať. Keď na internete zadám svoje osobné údaje, sprístupňujem ich všetkým. To znamená, že každý jednotlivec na internete môže moje údaje alebo údaje iného používateľa použiť, aby si vytvoril obraz mojej osobnosti, ktorý môže mať vplyv na môj životopis alebo moje žiadosti o prijatie do zamestnania a mohol by mať rozhodujúci vplyv na môj budúci profesionálny život.

Usilujeme o takú situáciu, pri ktorej budeme používať médiá kompetentným spôsobom, sami však nebudeme zneužívaní. A na tom by sme mali pracovať.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. − (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Komisia veľmi víta správu Európskeho parlamentu o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete.

Dovoľte mi v prvom rade zablahoželať pani spravodajkyni Pretsovej a Výboru pre kultúru a vzdelávanie k ich práci.

Európska komisia sa domnieva, že mediálne vzdelávanie je dôležitou súčasťou aktívnej účasti Európanov na dnešnej inovačnej a informačnej spoločnosti.

Vyššia úroveň mediálnej vzdelanosti môže výrazne zlepšiť dosahovanie lisabonských cieľov.

S týmto názorom sa stotožňuje aj Rada. Vyjadrila ho v Rade ministrov zodpovedných za audiovizuálnu oblasť 21. mája 2008 prostredníctvom prijatia záverov o digitálnej kompetencii.

Správa Parlamentu správne zdôrazňuje význam mediálneho vzdelávania pri mobilizácii a demokratickej účasti Európanov, ale aj pri podpore medzikultúrneho dialógu v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Komisia súhlasí s Parlamentom v tom, že mediálne vzdelávanie sa vzťahuje na všetky médiá vrátane televízie, filmu, rádia, hudobných nahrávok, písanej tlače, internetu a všetkých nových digitálnych komunikačných technológií.

Mediálne vzdelanie je základnou schopnosťou a mali by ho získať mladí ľudia, ale aj ich rodičia, učitelia, pracovníci v médiách aj starší ľudia.

V roku 2009 bude Komisia ďalej podporovať výmenu osvedčených postupov prostredníctvom podpory napríklad existujúcich činností, ako sú MEDIA 2007, prípravná akcia MEDIA International a smernica o činnostiach televízneho vysielania, smernica o audiovizuálnych mediálnych službách. Najmä v súvislosti s informačnými povinnosťami stanovenými v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách bola začatá štúdia na vytvorenie kritérií hodnotenia rôznych úrovní mediálnej gramotnosti. Členské štáty budú informované o stave tejto štúdie zajtra na stretnutí kontaktného výboru smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Záverečná správa bude publikovaná v júli 2009.

Na záver poviem, že ma teší, že Komisia a Parlament uznávajú potrebu prijať odporúčanie o mediálnom vzdelávaní v priebehu roku 2009.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 16. decembra 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia