Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2126(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0446/2008

Předložené texty :

A6-0446/2008

Rozpravy :

PV 15/12/2008 - 22
CRE 15/12/2008 - 22

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.25
CRE 16/12/2008 - 3.25
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0608

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 15. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

22. Zpráva o podvodných adresářových společnostech (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. Dalším bodem je krátké přednesení zprávy pana Busuttila (A6-0446/2008) jménem Petičního výboru o nepoctivých katalogových firmách (petice 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a další) (2008/2126(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, zpravodaj. (MT) Tato zpráva byla vypracována, protože Evropský parlament obdržel přes 400 petic od občanů, jmenovitě od malých podniků, které se staly obětí klamavé reklamy, kdy byly proti své vůli zařazeny do obchodního katalogu. Oběti obdržely formulář, jako je tento a byly požádány, aby ho vyplnily, zatímco byly podvodně přesvědčeny, že tímto podpisem souhlasí s bezplatným uvedením v katalogu. Následně však obdržely dopis a zjistily, že nevědomky podepsaly smlouvu, která je zavazuje k platbě okolo 1 000 eur na dobu tří let. To se stává obětem těchto katalogů, které považujeme za podvodné. Chtěl bych dodat, že společnost, která vlastní katalog European City Guide, je v těchto peticích uváděna nejčastěji. Stojí za povšimnutí, že tato společnost vyvíjela značný tlak na poslance Parlamentu ve snaze zastavit nebo narušit práci na zprávách, které dnes předkládáme. Naštěstí však neuspěla, navzdory skutečnosti, že nám ne vždy poskytovala přesné informace. K jakým výsledkům tato zpráva dospěla? Zjistili jsme, že existuje tento velmi reálný problém, že tento přístup je značně rozšířen a lze ho najít všude v Evropské unii. Ukázalo se také, že se to týká řady malých podniků i pracovníků a dalších jednotlivců, kteří nemusí ani vlastnit žádnou společnost. Zjistili jsme, že tento problém se týká společností nadnárodně a nejen že má na oběť takovéhoto podvodu, která je podvodně přesvědčena, aby tento formulář podepsala a později je pronásledována společností, která vyžaduje platbu, značný finanční dopad, ale také závažný psychologický vliv. Co v této zprávě navrhujeme? Za prvé, vypracovali jsme seznam opatření, abychom zvýšili povědomí, a předně tak snížili počet poškozených, kteří se nechají oklamat. Za druhé, musíme zajistit, aby stávající evropské právní předpisy byly náležitě vymahatelné. Měli bychom při této příležitosti zmínit, že pokaždé, kdy byl tento problém předložen Komisi, Komise odpověděla, že záleží na členských státech, jak budou provádět právní předpisy Evropské unie na vnitrostátní úrovni. Jsme si této volnosti vědomi, rád bych však Komisi připomněl, že její povinností je zajistit, aby byly právní předpisy Evropské unie účinně prováděny členskými státy. Navrhujeme také, aby byly evropské právní předpisy pozměněny tak, abychom mohli lépe řešit právě tento problém. Zjistili jsme například, že rakouský model je vzorový, neboť Rakousko změnilo své vnitrostátní právní předpisy tak, aby je mohlo uplatňovat zvláště na tento problém podvodných obchodních katalogů. Můj poslední bod se týká potřeby poskytnout poškozeným pomoc a doporučení v tom smyslu, aby neplatili společnostem nabízejícím obchodní katalogy, dokud nevyhledají náležité poradenství. Než skončím, rád bych srdečně poděkoval Petičnímu výboru za to, že této zprávě poskytl jednomyslnou podporu a rád bych také poděkoval všem svým zaměstnancům. Dále, chci srdečně poděkovat tajemníkovi Výboru panu Davidu Loweovi. Pokud bude zpráva přijata, vyšle dva jasné signály – především poškozeným, kterým dokáže, že chápeme jejich situaci a stojíme zcela na jejich straně, a za druhé, podvodným společnostem provozujícím obchodní katalogy, jako varování „okamžitě ukončete podvodné praktiky, protože vás Parlament pozorně sleduje“.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. (FR) Pane předsedající, Komise chválí úsilí Evropského parlamentu při vypracování této zprávy a bude se aktivně zabývat jejími závěry.

Chtěl bych zdůraznit, jak jasně vyplývá ze samotné zprávy, že se daný problém týká vztahů mezi podniky, a proto se velká část právních předpisů Společenství o ochraně spotřebitelů, včetně směrnice 2005/29 o nekalých obchodních praktikách a nařízení (ES) 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů na něj nevztahuje.

Určitou formu ochrany ovšem poskytuje směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě. V souladu s těmito směrnicemi je povinností veřejnoprávních orgánů odpovědných za kontrolu uplatňování právních předpisů a/nebo příslušných soudech členských států, z jejichž území tyto podniky vykonávají svou činnost, aby rozhodly v každém jednotlivém případě, zda je komerční komunikace klamavá a zda by měla být přijata odpovídající donucovací opatření.

Rád bych také zdůraznil, že různé orgány a příslušné soudy, například ve Španělsku a v Belgii, již donucovací opatření proti těmto praktikám učinily, a dosáhly řady pozitivních výsledků.

Směrnice o nekalých obchodních praktikách se nevztahuje na obchodní praktiky mezi podniky, protože neexistuje argument pro plnou harmonizaci vnitrostátních právních předpisů vztahujících se k nekalé soutěži. Plně harmonizovaná směrnice o nekalých praktikách firem vůči spotřebitelům byla už tak velmi ambiciózním návrhem, který by byl neúspěšný, kdyby se jeho rozsah rozšířil i na nekalé soutěžní praktiky mezi podniky.

Konzultace, která k návrhu vedla, a práce v rámci Rady ukázaly, že rozšíření rozsahu směrnice na nekalé soutěžní praktiky mezi podniky má minimální podporu. Zatímco jisté členské státy podporovaly rozšíření rozsahu platnosti směrnice i na nekalou soutěž, jiné se vyslovily pro podporu ochrany zákazníka, ale odmítaly zavedení dodatečného harmonizovaného systému pravidel týkajících se nekalé soutěže na úrovni EU.

Ačkoli Komise nemůže podniknout kroky proti podnikům zapojených do těchto praktik, usiluje o to, aby byly podniky obeznámeny s tímto problémem tím, že ho představila různým evropským profesním organizacím. Tento problém se výslovně uvádí v rámci sítě na podporu podnikání a iniciativa „Small Business Act“ zároveň vyzývá členské státy, aby své malé a střední podniky chránily před nekalými praktikami. Komise bude pokračovat ve zkoumání dalších metod, jak zvýšit povědomí podniků, pokud to bude považovat za vhodné.

Komise dále písemně vyzvala příslušné orgány dotčených členských států – Španělska, Rakouska a Německa – aby je upozornila na skutečnost, že tato situace stále trvá a aby je požádala o další informace. Odpovědi, které komise obdržela, jasně ukazují, že si vnitrostátní orgány jsou tohoto problému vědomy a mají právní předpisy, prostřednictvím nichž situaci mohou řešit; v případech, kdy tomu bylo potřeba, už příslušná opatření použily.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý 16. prosince 2008.

Písemná prohlášení (Článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písemně. Jelikož jsem proti podvodným organizacím roky bojoval, s radostí tuto zprávu podpořím.

Je to problém, který přesahuje hranice. Každoročně jsou tisíce podniků, charit a skupin dobrovolníků po celé Evropě podvodem přesvědčeni k podpisu toho, co se zdá být naprosto nevinnou registrací v katalogu. Ve skutečnosti jsou podvodem přesvědčeni k podepsání složité smlouvy a poté čelí agresivním finančním požadavkům, bez možnosti smlouvu zrušit.

Je nezbytné odstranit právní mezery, které umožňují těmto podvodným podnikům vykonávat činnost.

Naléhavě vyzývám především Komisi, aby se řídila klíčovými doporučeními této zprávy a předložila Parlamentu návrh na rozšíření rozsahu platnosti směrnice o nekalých obchodních praktikách, který by zakazoval zejména propagaci zápisu do takovýchto katalogů, pokud potenciální klienti nejsou v rámci reklamy jasně informováni o tom, že je jim nabízena smlouva za placenou službu.

Tato doporučení jsou právně přímočará – Rakousko, nad rámec a jakoby „zbytečně“, směrnici o nekalých obchodních praktikách už transponovalo tak, aby v ní bylo zahrnuto právě takové ustanovení – velice by však zlepšila ochranu podniků a dalších organizací, které tato podvodná činnost poškozuje, a vyslala by jasný signál provozovatelům podvodů s katalogy, že jejich dny jsou sečteny.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí