Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Υπογραφή εγκεκριμένων πράξεων με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διορθωτικό (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 14.Οργάνωση του χρόνου εργασίας (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης (Αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 16.Aσφάλεια των παιχνιδιών (συζήτηση)
 17.Μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (συζήτηση)
 18.Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων (συζήτηση)
 19.ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής (έργα που παράγουν έσοδα) (συζήτηση)
 20.Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (797 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (890 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου