Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0032(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0301/2008

Indgivne tekster :

A6-0301/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0600

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg EUT-udgave

3.17. Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (del 4) (A6-0301/2008, József Szájer) (afstemning)
Protokol
  

– Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, næstformand i Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Kommissionen bifalder den aftale, der blev opnået under førstebehandlingen om det sidste af vores fire forslag om tilpasningen af eksisterende retsakter i den nye udvalgsprocedure med kontrol.

Inden for rammerne af denne aftale vil Kommissionen gerne fremsætte to erklæringer, hvis tekster jeg vil udlevere til Deres tjenestegrene, så de kan bliveoptaget i protokollen for dette møde.

Den første erklæring vedrører Kommissionens tilsagn om at fremsende udkast til foranstaltninger til Europa-Parlamentet, når tidsfristerne er afkortet, og den anden erklæring vedrører anvendelsen af forskriftsproceduren med kontrol, hvad angår procedurereglerne for en opdatering af EU's sortliste over luftfartsselskaber med driftsforbud.

Redegørelser fra Kommissionen

(EN) Fremsendelse af udkast til foranstaltninger til Europa-Parlamentet

De frister, inden for hvilke Europa-Parlamentet og Rådet har lov at anfægte et udkast til foranstaltning i henhold til artikel 5a, stk. 3, litra c) i Rådets afgørelse 1999/468/EF, er begrænset til fire uger eller en måned i nogle bestemmelser i følgende basisretsakter: direktiv 2004/17/EF, direktiv 2004/18/EF og forordning (EF) nr. 2111/2005. Når Kommissionen fremsender udkast til foranstaltninger til Europa-Parlamentet og til Rådet i henhold til disse bestemmelser, forpligter Kommissionen sig til, bortset fra under Europa-Parlamentets pauser, at tage hensyn til, at det er nødvendigt for Europa-Parlamentet at afholde et plenarmøde inden udløbet af de pågældende afkortede frister, og gentager sine forpligtelser i henhold til aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om procedurer for gennemførelse af Rådets afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, i særdeleshed hvad angår systemet til hurtig varsling som fastsat i punkt 16 deri.

(FR) Anvendelse af forskriftsproceduren

Kommissionen beklager beslutningen om at anvende forskriftsproceduren med kontrol på artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Den vil gerne i denne forbindelse fremhæve, at de gennemførelsesforanstaltninger, som der henvises til i denne artikel, er af proceduremæssig og administrativ art, og at de indeholder detaljer vedrørende regler, der allerede er fastlagt i basisretsakten. Kommissionen gentager, at det er vigtigt at garantere størst mulig flysikkerhed. For at nå dette mål bruger den strenge, internationalt anerkendte kriterier, der anvendes objektivt. Dette har altid været tilfældet, når sortlisten er blevet opdateret, siden forordning (EF) nr. 2111/2005 trådte i kraft. Efter Kommissionens opfattelse skal arbejdet med denne sag fortsat udelukkende baseres på tekniske kriterier, og den mener derfor, at procedurereglerne i alle tilfælde fortsat skal garantere et højt sikkerheds- og effektivitetsniveau.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik