Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0301/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0301/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0600

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3.17. Προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος τέταρτο (A6-0301/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την τελευταία από τις τέσσερις προτάσεις μας για την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας με έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Επιτροπή θα ήθελε να κάνει δύο δηλώσεις, το κείμενο των οποίων θα παραδώσω στις υπηρεσίες σας για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης.

Η πρώτη δήλωση αφορά τη δέσμευση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβίβαση σχεδίων μέτρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έχουν συντομευθεί τα χρονικά όρια και η δεύτερη δήλωση αφορά την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες για την ενημέρωση της κοινοτικής μαύρης λίστας των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας.

Δηλώσεις της Επιτροπής

Διαβίβαση σχεδίων μέτρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα χρονικά όρια εντός των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν σε ένα σχέδιο μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 5α(3)(γ) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, έχουν περιοριστεί σε τέσσερις εβδομάδες ή ένα μήνα, σε ορισμένες διατάξεις των εξής βασικών πράξεων: οδηγία 2004/17/ΕΚ, οδηγία 2004/18/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Κατά τη διαβίβαση σχεδίων μέτρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, η Επιτροπή δεσμεύεται, με εξαίρεση τις περιόδους διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να συγκαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ολομέλεια πριν από την εκπνοή των σχετικών περιορισμένων χρονικών ορίων και επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 16 αυτής.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. −(FR) Εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας

Η Επιτροπή σημειώνει με λύπη την απόφαση να εφαρμοστεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στο άρθρο 8(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Θα ήθελα να τονίσω, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο είναι διαδικαστικής και διοικητικής φύσεως και ότι παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με κανόνες που ήδη προβλέπονται στη βασική πράξη. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας. Για να επιτύχει αυτό το στόχο χρησιμοποιεί αυστηρά, διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, που εφαρμόζονται αντικειμενικά. Αυτό πάντα συνέβαινε όταν ενημερωνόταν η μαύρη λίστα από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι εργασίες σε αυτό το θέμα πρέπει να εξακολουθήσουν να βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνικά κριτήρια και κατά συνέπεια εκτιμά ότι οι διαδικαστικοί κανόνες πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να εξακολουθήσουν να εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου