Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0032(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0301/2008

Ingediende teksten :

A6-0301/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0600

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg Uitgave PB

3.17. Aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten – Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel vier) (A6-0301/2008, József Szájer) (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, vicevoorzitter van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie juicht het akkoord toe dat in eerste lezing is bereikt over het laatste van onze vier voorstellen over het op elkaar afstemmen van bestaande wetgevingsdocumenten in de nieuwe comitologieprocedure met toetsing.


In het kader van dit akkoord zou de Commissie twee verklaringen willen afleggen, waarvan ik de tekst aan uw diensten zal overhandigen, zodat deze kan worden opgenomen in de notulen van deze zitting.

De eerste verklaring gaat over de verplichting van de Commissie om ontwerpmaatregelen voor te leggen aan het Europees Parlement, wanneer de gestelde termijnen zijn verkort; de tweede verklaring betreft de actualisering van de regelgevingprocedure met toetsing inzake het actualiseren van de communautaire zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen die aan een vliegverbod onderworpen zijn.

Verklaringen van de Commissie

Voorlegging van ontwerpmaatregelen aan het Europees Parlement

De termijn waarbinnen het Europees Parlement en de Raad bezwaar kunnen maken tegen een ontwerpmaatregel op grond van artikel 5 bis, lid 3, onder c) van Besluit 1999/468/EG van de Raad, is ingekort tot vier weken of een maand in enkele bepalingen van de volgende basisbesluiten: Richtlijn 2004/17/EG, Richtlijn 2004/18/EG en Verordening (EG) nr. 2111/2005. Wanneer onder toepassing van deze bepalingen aan het Europees Parlement en de Raad ontwerpmaatregelen worden voorgelegd, verplicht de Commissie zich om er rekening mee te houden dat het Europees Parlement voor het einde van de betreffende ingekorte termijn een plenaire vergadering moet houden, behalve in de recesperioden van het Europees Parlement, en bevestigt de Commissie haar verplichtingen uit hoofde van het Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie betreffende de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, met name ten aanzien van het waarschuwingssysteem zoals in lid 16 hiervan.

Toepassing van de regelgevingsprocedure

(FR) De Commissie neemt tot haar spijt nota van het besluit om de regelgevingsprocedure met toetsing toe te passen voor artikel 8, lid 1 van Verordening (EG) nr. 2111/2005. De Commissie wijst er nadrukkelijk op dat de uitvoeringsregels waarnaar wordt verwezen van procedurele en administratieve aard zijn en een specificatie zijn van de regels van het basisbesluit. De Commissie wijst ook op het belang om het hoogste luchtveiligheidsniveau te garanderen. Om dit te bereiken baseert zij zich op strikte, internationaal erkende criteria die op objectieve wijze worden toegepast. Dit is altijd het geval geweest bij het bijwerken van de zwarte lijst sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 2111/2005. De Commissie is van mening dat het werk in dit dossier uitsluitend op basis van technische criteria dient te worden voortgezet. De Commissie is derhalve van mening dat de uitvoeringsregels hoe dan ook een hoog veiligheidsniveau en een maximale efficiëntie moeten blijven garanderen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid