Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0301/2008

Predkladané texty :

A6-0301/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0600

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3.17. Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, súhrnné nariadenie, štvrtá časť (A6-0301/2008, József Szájer) (hlasovanie)
Zápisnica
  

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, Komisia víta dohodu dosiahnutú v prvom čítaní o poslednom z našich štyroch návrhov, ktorý sa týka prispôsobenia platných právnych aktov v rámci nového komitologického postupu s kontrolou.

V rámci tejto dohody by Komisia rada uskutočnila dve vyhlásenia, ktorých znenie poskytnem vašim útvarom, aby ich zahrnuli do zápisnice z tohto rokovania.

Prvé vyhlásenie sa týka záväzku Komisie v súvislosti s predložením návrhov opatrení Európskemu parlamentu pri skrátených lehotách a druhý návrh sa týka uplatňovania regulačných postupov s kontrolou v súvislosti s procesnými pravidlami na aktualizáciu čiernej listiny Spoločenstva s leteckými prepravcami, ktorým bol uložený zákaz prevádzky.

Vyhlásenia Komisie

Predloženie návrhov opatrení Európskemu parlamentu

Lehoty, v rámci ktorých sa Európsky parlament a Rada môžu v súlade s článkom 5a odsek 3 písmeno c rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES postaviť proti návrhu opatrenia, boli skrátené na štyri týždne alebo jeden mesiac v prípade niektorých ustanovení nasledovných základných aktov: smernica č. 2004/17/ES, smernica č. 2004/18ES a nariadenie (ES) č. 2111/2005. V rámci uplatňovania týchto ustanovení sa Komisia zaväzuje, že pri predkladaní návrhov opatrení Európskemu parlamentu a Rade bude zohľadňovať, okrem obdobia prázdnin Európskeho parlamentu, potrebu Európskeho parlamentu uskutočniť pred uplynutím príslušných skrátených lehôt plenárne zasadnutie, a zdôrazňuje svoje záväzky vyplývajúce z Dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch pri uplatňovaní rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES zmeneného a doplneného rozhodnutím č. 2006/512/ES, a to najmä v súvislosti so systémom včasného varovania, ktorý je upravený v odseku 16 tohto rozhodnutia.

(FR) Uplatňovanie regulačného postupu

Komisia s ľútosťou berie na vedomie rozhodnutie uplatniť regulačný postup s kontrolou na článok 8 odsek 1 nariadenia (ES) č. 2111/2005. Komisia by v tejto súvislosti chcela zdôrazniť, že charakter vykonávacích opatrení, na ktoré sa odvoláva tento článok, je procesný a administratívny a že vykonávacie opatrenia uvádzajú podrobnosti pravidiel, ktoré sú upravené základným aktom. Komisia znovu zdôrazňuje, že je veľmi dôležité zaručiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti letectva. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva prísne, medzinárodne uznávané kritériá, ktoré sa uplatňujú objektívne. Odkedy nariadenie (ES) č. 2111/2005 vstúpilo do platnosti, bolo tomu tak vždy, keď sa aktualizovala čierna listina. Podľa názoru Komisie by práca v tejto oblasti mala byť aj naďalej založená len na technických kritériách, a preto si myslí, že procesné pravidlá by v každom prípade mali aj naďalej zaručovať vysokú úroveň bezpečnosti a efektívnosti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia