Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0032(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0301/2008

Ingivna texter :

A6-0301/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Antagna texter :

P6_TA(2008)0600

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

3.17. Anpassning av vissa rättsakter i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG ändrat genom beslut 2006/512/EG - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll (fjärde delen) (A6-0301/2008, József Szájer) (omröstning)
Protokoll
  

– Före omröstningen

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, vice ordförande för kommissionen. (EN) Herr talman! Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåtts vid första behandlingen om det sista av våra fyra förslag om att anpassa befintliga rättsakter till det nya kommittéförfarandet med kontroll.

I samband med denna överenskommelse vill kommissionen göra två uttalanden. Texten till dessa ska jag lämna till er administration så att de kan inkluderas i protokollet för det här sammanträdet.

Det första uttalandet gäller ett åtagande från kommissionens sida angående översändande av förslag till åtgärder till Europaparlamentet när tidsramarna har förkortats. Det andra uttalandet gäller tillämpningen av det föreskrivande förfarandet med kontroll i fråga om procedurregler för uppdateringen av gemenskapens svarta lista över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud.

Kommissionens uttalanden

Översändande av förslag till åtgärder till Europaparlamentet

Den tidsgräns inom vilken Europaparlamentet och rådet kan motsätta sig ett förslag till åtgärd, enligt artikel 5a.3 c i rådets beslut 1999/468/EG, har förkortats till fyra veckor eller en månad för några bestämmelser i följande grundläggande akter: direktiv 2004/17/EG, direktiv 2004/18/EG och förordning (EG) nr 2111/2005. När förslag till åtgärder översänds till Europaparlamentet och rådet genom tillämpning av dessa bestämmelser åtar sig kommissionen, förutom under Europaparlamentets lediga perioder, att ta hänsyn till att Europaparlamentet behöver hålla ett plenarsammanträde före utgången av den relevanta förkortade tidsgränsen och upprepar sina åtaganden enligt överenskommelsen mellan Europaparlamentet och kommissionen om förfaranden för att genomföra rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, särskilt när det gäller vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det förvarningssystem som behandlas i punkt 16.

(FR) Tillämpning av det föreskrivande förfarandet

Kommissionen beklagar beslutet att tillämpa det föreskrivande förfarandet med kontroll på artikel 8.1 i förordning (EG) nr 2111/2005. Kommissionen vill i detta sammanhang betona att de genomförandeåtgärder som behandlas i denna artikel är process- och förvaltningsorienterade och anger detaljer för regler som redan fastställts i den grundläggande akten. Kommissionen vill upprepa hur viktigt det är att garantera högsta möjliga grad av flygsäkerhet. Den tillämpar stränga och internationellt erkända kriterier, som tillämpas objektivt för att uppnå detta mål. Det har alltid varit fallet när den svarta listan har uppdaterats sedan förordning (EG) nr 2111/2005 trädde i kraft. Kommissionen anser att arbetet med detta fortsatt bör grundas enbart på tekniska kriterier. Därför anser den att procedurreglerna i alla händelser bör fortsätta att garantera en hög grad av säkerhet och effektivitet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy