Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Zmena klímy a energia (úvod)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o zmene klímy a energii.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, predsedovia skupín, ostatní predsedovia, spravodajcovia, dámy a páni.

Stretávame sa po niekoľkých týždňoch – po pár týždňoch od našej poslednej rozpravy, a najmä po významnom okamihu uzatvorenia paktu dôvery medzi Parlamentom a Radou pod dôsledným dohľadom Komisie, ktorého cieľom je, ako dnes povedal prezident Sarkozy, jednohlasne schváliť rad mechanizmov, ktoré ustanovia hospodárstvam 27 štátov povinnosť budovať trvalo udržateľné hospodárstvo, znížiť emisie CO2, pripraviť sa na Kodaň, zlepšiť konkurencieschopnosť a pripraviť naše hospodárstva na nadchádzajúce storočie.

Stretávame sa po zasadnutí Európskej Rady, ktorá prijala jednomyseľné rozhodnutie, a myslím si, že tento pakt dôvery sme rešpektovali vďaka mnohým rôznym trojstranným rozhovorom, ktoré boli viac-menej bezprecedentné. Mám na mysli trojstranný rozhovor o viacerých smerniciach, ktorý sa uskutočnil minulý víkend. Myslím si tiež, že v porovnaní so situáciou spred mesiaca sme veľmi ľahko identifikovali rozdiely.

Ak rokovania v Kodani budú úspešné, nebudeme mať žiadne rozdiely. Pridaná hodnota vznikne, ak rokovania nebudú úspešné, inými slovami, ak sa do nich zapojí iba Európa. Súčasťou požiadaviek na priemysel je väčšia konkurencieschopnosť ekologicky najúčinnejších technológií.

Druhá oblasť pridanej hodnoty sa týka solidarity a tretia energetiky. Energetika a prostriedky vyčlenené na energetiku sú spolu s obnoviteľnou energiou, automobilmi a pod. jednou z hlavných zásad tohto balíka.

Vo vzťahu k tejto problematike si myslím, že v prípade hospodárstiev, ktoré najviac využívajú uhlie, môžeme v podstate všetci akceptovať prechodné obdobie, keďže vieme, že prechod je zo sociálneho hľadiska veľmi zložitý. Zažili sme to v mnohých našich krajinách – v Belgicku, v oblasti Nord-Pas-de Calais vo Francúzsku – preto vieme, že ide o zložitý proces. Základné aspekty sa nezmenili. Stanoví sa prechodné obdobie, ktoré je financované na základe vyššej solidarity.

V skutočnosti sa jediná riadna diskusia v Rade minulý týždeň netýkala toho, čo tu čítame a počúvame, ale skutočnosti, že bola výhradne a priamo stanovená solidarita vo výške 2 % pre krajiny, ktoré sa stali členmi Únie ako posledné, inak povedané tie krajiny, od ktorých žiadame najväčší tranzit energie. To bola najvyššie stanovená výška solidarity.

Čo sa týka ďalších informácií, sú k dispozícii texty, ktoré boli pred časom predložené vďaka práci rôznych výborov a spravodajcov. Pokiaľ ide o kvalitu palív, text je v porovnaní s textom Komisie ambicióznejší. Text o obnoviteľnej energii je vo všeobecnosti v súlade s textom Komisie. Text o spoločnom úsilí je až na niekoľko detailov identický. Pokiaľ ide o emisie CO2 z automobilov, text je z dlhodobého hľadiska o niečo reštriktívnejší.

V konečnom dôsledku je všeobecná rovnováha medzi navrhovaným balíkom a ambíciami Európskej Rady z marca absolútne dodržaná. Nachádzame sa v období globálnych rozhovorov. Európske zoskupenie, európsky kontinent alebo prinajmenšom Únia je prvou globálnou organizáciou, ktorá zaviedla systém jasne stanovených cieľov, metód uplatňovania a možností hodnotenia, a to každoročne, v každom sektore a v každej smernici, realizácia zmien sa uskutočňuje v súlade s našimi smernicami, inak povedané, na jednej strane pod dohľadom Komisie a na druhej strane pod dohľadom Súdneho dvora.

Som presvedčený, že máme plán zásadných zmien, ktorý môžeme vyhodnotiť, plán, ktorý je záväzný a je v súlade s našimi cieľmi a ambíciami. Myslím si, že vďaka trojstranným rozhovorom je záver, ktorý sme dosiahli minulý týždeň v Rade, v súlade s ambíciami Európy. Teraz je rad na Európe, aby viedla rozhovory v Kodani a aby už teraz začala pod vedením Komisie na jednej strane a Českej republiky a Švédska na strane druhej a spolu s hostiteľskou krajinou, Dánskom, s prípravami na túto významnú konferenciu, na toto veľké stretnutie ľudstva.

Dámy a páni, to je všetko, čo som vám chcel na úvod povedať, a chcel by som dodať, že práca Parlamentu bola významným prínosom a nielen, ako bolo povedané, prostriedkom vyvíjania tlaku na vlády. Jednoducho mala veľký význam preto, že bola všeobecne veľmi kvalitná.

Napokon, ako budete mať možnosť vidieť napríklad v oblasti zachytávania a skladovania uhlíka, ktoré je pre pána Daviesa také dôležité, Rada v posledných hodinách zmenila stanovisko s cieľom čo najviac sa priblížiť k vyjadreným želaniam.

Toto je práca, ktorú sme vykonali. Je to šesť textov, ktoré boli predložené na rozpravu. Ak budú potrebné ďalšie vysvetlenia, sme vám, samozrejme, k dispozícii.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, dnes a zajtra máme jednu z mála príležitostí, keď môžu politici písať históriu. Balík opatrení v oblasti klímy a energetiky, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je medzníkom v právnych predpisoch a bude mať význam nielen pre Európsku úniu, ale aj pre medzinárodné úsilie zamerané na riešenie problematiky zmeny klímy. Prijatie balíka ovplyvní nielen Európsku úniu, ale bude mať význam aj na medzinárodnej úrovni.

Chcel by som poďakovať francúzskemu predsedníctvu za zanietenosť a prácu, ktorú vykonalo s cieľom dosiahnuť kompromis, ale najmä by som chcel vyjadriť úprimnú vďaku a oceniť Európsky parlament za prácu, ktorú po celý čas vykonával, a ďakujem aj všetkým politickým skupinám a spravodajcom. Všetci sa konštruktívne podieľali na dosiahnutí kompromisu na takej úrovni, aby zajtrajšie hlasovanie splnilo naše očakávania.

Myslím si, že napriek mnohým obavám – predložilo sa množstvo návrhov a mnohé z nich sa brali do úvahy – a napriek tomu, že nikto nie je úplne spokojný, neznamená to, že by balík nebol objektívny a ambiciózny. Je ambiciózny, objektívny, spravodlivý a plní environmentálny cieľ, ktorý sme si stanovili, a to zníženie emisií skleníkových plynov v Európskej únii do roku 2020 o 20 %. Takže štruktúra balíka sa v porovnaní s naším návrhom nemení a environmentálna integrita balíka, ako aj spravodlivé rozdelenie cieľov medzi viaceré strany zostávajú plne zachované.

Balík, ktorý máme pred sebou, obsahuje rad tých najambicióznejších opatrení. Ďalšie krajiny sveta len nedávno oznámili, že majú záujem prijať podobný balík, čo je veľmi povzbudivé.

Európska únia je vedúcou silou v oblasti boja proti zmene klímy a prijatím tohto balíka v zajtrajšom hlasovaní potvrdíme medzinárodnú úlohu vedúcej sily v oblasti riešenia problematiky zmeny klímy a zároveň dosiahneme, aby včasný prechod na hospodárstvo s nízkou produkciou CO2 priniesol našim krajinám výhody.

Európska únia je prvým regiónom vo svete, ktorý znížil emisie. V rámci štátov EÚ–15 a EÚ–27 budeme plniť ciele Kjótskeho protokolu, našou snahou je dosiahnuť stanovený cieľ zníženia emisií o 8 %, samozrejme, ak berieme do úvahy úsilie nových členských štátov. V rámci štátov EÚ–27 tento stanovený cieľ zníženia emisií o 8 % dokonca prekročíme.

Sme jediným regiónom na svete s plne funkčným systémom obchodovania s emisiami, v ktorom sme stanovili cenu uhlíka. Európska únia je vo svete regiónom, ktorý vo veľkej miere investuje do rozvojových krajín, do čistých rozvojových projektov, ktoré sú prospešné nielen kvôli možnosti získania úveru na budovanie investícií v týchto krajinách, ale aj z dôvodu, že znižujeme globálne emisie skleníkových plynov a podporujeme technologický transfer do rozvojových krajín, investície a vytvárame pracovné príležitosti.

Európska únia má svetové prvenstvo v oblasti investícií do výskumu. Tieto investície budeme naďalej zvyšovať, a to prostredníctvom nášho balíka a opatrenia, ktoré už spomínal pán Borloo, o investovaní výnosov z obchodovania s 300 miliónmi ton oxidu uhličitého formou aukcie do roku 2015, čo predstavuje sumu približne 9 miliárd EUR. Európska únia je tiež jediným regiónom vo svete, ktorý schválením balíka počas zajtrajšieho hlasovania prijme jednostranný cieľ na zníženie emisií vo výške 20 % a naši vedúci predstavitelia podporili zníženie emisií o 30 %, ktoré je pre účinný boj proti zmene klímy nevyhnutné (na základe najnovších vedeckých informácií zrejme nebude postačujúce ani zníženie emisií o 30 %).

Zajtrajším prijatím tohto balíka urobíme nie krôčik, ale obrovský krok vpred v boji proti zmene klíme a budeme príkladom pre ďalšie krajiny, ďalšie regióny sveta, ktoré nás budú nasledovať. Niektoré krajiny už tak učinili. Austrália včera informovala o prijatí balíka proti zmene klímy. V porovnaní s naším nie je až taký ambiciózny, napriek tomu má však veľký význam. Stanovuje jednostranný cieľ, zavádza systém na stanovenie emisných kvót a obchodovanie s emisiami a z hľadiska dosiahnutia strednodobých a dlhodobých cieľov je veľmi ambiciózny. Zdôrazňuje snahu spolupracovať s nami na uzatvorení medzinárodnej dohody v Kodani. Všetci poznáme priority novozvoleného prezidenta Obamu – energetická bezpečnosť a boj proti zmene klímy – včera ich znovu zopakoval.

Európska únia sa výraznou mierou podieľa na príprave rôznych materiálov a štúdií, ktoré budú počas budúcoročných rokovaní veľmi užitočné. Už minulý týždeň v Poznani sa ukázalo, že krajiny sveta sú odhodlané v budúcom roku vyvinúť maximálne úsilie v snahe dosiahnuť schválenie ambicióznej medzinárodnej dohody v Kodani a Európska únia sa bude na splnení tohto cieľa podieľať prípravou materiálov v súvislosti s tým, ako by dohoda mala vyzerať, aké základné prvky by mala obsahovať, aká by mala byť jej štruktúra a tiež akou formou bude možné túto dohodu financovať.

Počas diskusií o tomto balíku zazneli rôzne obavy: obavy sa týkajú presunu emisií CO2. Objavili sa pochybnosti, či sa oblasti priemyslu produkujúce veľké množstvo oxidu uhličitého nepresunú kvôli systému obchodovania s emisiami, a najmä obchodovania formou aukcií, do krajín s neobmedzeným obchodovaním s emisiami oxidu uhličitého a obchodovanie bude pokračovať v krajinách, ktoré nemajú žiadne obmedzenia (čo bude mať nepriaznivý vplyv aj na Európsku úniu, pretože stratíme pracovné miesta).

Niektoré členské štáty, ktoré sa pri obchodovaní formou aukcií v energetickom sektore spoliehajú prevažne na uhlie, vyjadrili spolu s niektorými ďalšími štátmi obavy v súvislosti s flexibilitou návrhu týkajúceho sa spoločného úsilia. Tým, že sme dosiahli kompromis, sú všetky tieto obavy bezpredmetné. Pre priemysel sme zabezpečili dlhodobú predvídateľnosť a bezplatné prideľovanie kvót a budeme riešiť problematiku konkurencieschopnosti. Zároveň by sme mali zdôrazniť, že tieto odvetvia priemyslu budú naďalej spravodlivo prispievať k znižovaniu emisií v Európskej únii, pretože okrem toho, že podliehajú systému na stanovenie emisných kvót a obchodovanie s emisiami, musia spĺňať kritériá najlepších dostupných technológií. Preto sa aj tieto odvetvia budú podieľať na znižovaní emisií.

Dovoľte mi prejsť k obchodovaniu s kvótami formou aukcií v energetickom sektore, keďže som si vypočul veľa sťažností a prejavov nespokojnosti v súvislosti s tým, že sme niektorým členským štátom v tomto sektore udelili výnimku. Predovšetkým by sme mali zdôrazniť, že členské štáty majú možnosť voľby, keďže tieto štáty vyjadrili veľké znepokojenie v súvislosti s možnými sociálnymi dôsledkami nášho návrhu. Tieto obavy by sme si mali vypočuť, a aj sme si ich vypočuli. Podľa môjho názoru však krajiny túto výnimku nevyužijú, a to z jednoduchého dôvodu – predovšetkým tie krajiny, v ktorých je energetický sektor v súkromnom vlastníctve a ceny nie sú regulované – budú mať dilemu, či dať peniaze ministerstvu financií, čiže štátu a využiť ich na dobrú vec, alebo umožniť súkromnému sektoru dosiahnuť neočakávané, bezdôvodné zisky. To ukáže čas, možno sa táto problematika stane v budúcnosti politickou otázkou. Tým, ktorí majú v tomto konkrétnom bode voči našej dohode námietky, by som chcel povedať, že majú možnosť presvedčiť vlády vo svojich krajinách, aby, keď príde čas, túto výnimku nevyužili. Naopak, ak sa tieto členské štáty budú domnievať, že zo sociálnych alebo iných dôvodov je potrebné túto výnimku využiť, môžu tak urobiť.

Pokiaľ ide o flexibilitu mechanizmov čistého rozvoja a spoločné úsilie: po prvé, v tejto chvíli existuje veľké množstvo čísel, o tom, ako sa úsilie o zníženie emisií prejaví na domácej pôde a v akej miere bude povolené v zahraničí. Chcel by som zdôrazniť, že všetky tieto porovnania sa týkajú roku 2005. Súčasné znižovanie emisií, ktoré by sa malo uskutočňovať na domácej pôde je oveľa vyššie, pretože by sa malo porovnávať s rokom 2020 a malo by sa vykonávať bežným spôsobom. Súčasný stav znižovania emisií v Európskej únii je oveľa vyšší. Požiadal som naše útvary o analýzu. Celkové spoločné úsilie a úsilie ETS v rámci Európskej únie predstavuje okolo 60 %, v zahraničí, v rozvojových krajinách je to asi 41 %.

Nezabúdajme, že je potrebné investovať do rozvojových krajín. Toto je jedna z tém, o ktorých neustále diskutujeme s našimi medzinárodnými partnermi a hovoríme o nej aj v Európskej únii, najmä s tými, ktorí majú záujem o transfer technológií, investície a zníženie emisií oxidu uhličitého v rozvojových krajinách.

Čo je na tom zlé? Musíme udržiavať potrebnú rovnováhu, pretože ak budeme vyvíjať príliš veľké úsilie v zahraničí, a nie na domácej pôde, znamenalo by to, že by sme stratili všetky výhody, ktoré by naše podniky a priemysel v Európskej únii mohli získať, pretože cieľom nášho balíka nie je len boj proti zmene klímy, ale aj vytváranie účinnejšieho hospodárstva. Budeme vytvárať stimuly, aby naše podniky a priemysel boli finančne a energeticky účinnejšie a finančne a energeticky účinné podniky znamenajú hospodársky účinné podniky – konkurencieschopnejšie podniky – ktoré následne prinesú Európskej únii inovácie. Preto potrebujeme v Európskej únii vyvíjať skutočne väčšie úsilie. Mali by sme sa o to pokúsiť.

Ešte raz chcem všetkým, ktorí vyjadrili nespokojnosť s týmto kompromisom povedať, že majú vynikajúcu príležitosť: choďte do svojej krajiny a opýtajte sa vlád Rakúska, Švédska, Dánska, Fínska a iných krajín – spolu ich je 12 – ktoré žiadali ďalšie jedno percento a povedzte im, aby nevyužívali mechanizmy čistého rozvoja, ktoré tento kompromis umožňuje. Je to na vás. Urobte to tam, nie tu. Tu by ste mali hlasovať za prijatie balíka. Balík je jednotný: nejde o niekoľko návrhov na rôznych miestach, tieto návrhy sú navzájom prepojené. Takže neurobte chybu. Ak máte námietky, predložte ich vo svojich krajinách, urobte to v krajinách, ktoré majú možnosť získať ďalšie jedno percento mechanizmov čistého rozvoja.

O štvrtej téme, ktorou je solidarita, nebudem hovoriť. K tejto téme sa vyjadril pán Borloo a riešenie francúzskeho predsedníctva bolo veľmi rozumné.

Nechcem už oberať Parlament o čas, pretože hovorím už dlho. Dôležité je, aby sme sa pozerali dopredu. Mali by sme sa zamerať na Kodaň. Máme pred sebou rok ťažkých rokovaní. Európsky parlament, Rada a Komisia by mali naďalej spolupracovať v snahe presvedčiť našich medzinárodných partnerov a dosiahnuť dohodu v Kodani. Na účinný boj proti zmene klímy potrebujeme v Kodani dosiahnuť minimálne 30 %. Túto problematiku by sme mali začať okamžite riešiť. Zároveň musíme naďalej venovať pozornosť aj oblastiam priemyslu.

Ešte sa vrátim k otázke kvapalného oxidu uhličitého. Nejde len o otázku zachovania pracovných miest, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, ale aj o otázku ochrany životného prostredia. Nechcem byť svedkom toho, ako sa spoločnosti sťahujú a uvoľňujú emisie v krajinách, v ktorých emisie oxidu uhličitého nie sú obmedzené. Takže je to otázka týkajúca sa ochrany životného prostredia, ako aj sociálnej a hospodárskej sféry a náš kompromis stanovuje rovnováhu vo všetkých týchto oblastiach: v sociálnej, hospodárskej oblasti a v oblasti ochrany životného prostredia. Myslím si, že by sme mali pokračovať týmto smerom. Pri uplatňovaní tohto balíka by sme mali, samozrejme, pokračovať v spolupráci s Radou a Európskym parlamentom, ale zapojme do diskusie aj sociálnych partnerov. Mali by sme spolupracovať, pretože to je pre Európu i pre celý svet veľmi dôležité.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, návrhy, o ktorých dnes budeme viesť rozpravu, znamenajú revolučnú zmenu v spôsobe, akým vyrábame a spotrebúvame energiu. Menej emisií CO2 znamená aj väčšiu energetickú účinnosť a viac trvalo udržateľných zdrojov energie. Systém obchodovania s emisiami (ETS), ktorý je ústretový voči trhu, bude hlavnou hnacou silou zmeny v technológiách budúcich rokov. Ciele v oblasti zníženia emisií CO2 v odvetviach, na ktoré sa nevzťahuje ETS, sú v skutočnosti záväznými cieľmi energetickej účinnosti v členských štátoch. Smernica o zachytávaní a ukladaní uhlíka (CCS), presnejšie o geologickom ukladaní CO2 znamená, že žiadne zdroje energie nebudú diskriminované, pokiaľ budú v súlade so záujmami spoločnosti.

Limity na emisie CO2 z automobilov v skutočnosti znížia našu zvyšujúcu sa závislosť na rope. Dvadsať percent obnoviteľnej energie v roku 2020 z celkovej spotreby energie znamená, že budeme môcť povedať, že máme nové zdroje energie, nielen pokiaľ ide o elektrickú energiu, ale aj o energiu na vykurovanie, chladenie a dopravu. Nemali by sme zabúdať na problémy, ktorým čelíme v odvetví energetiky. Medzinárodná energetická agentúra už štyri roky upozorňuje na to, že v odvetví energetiky sa uberáme trvalo neudržateľnou cestou z hospodárskeho, celosvetového, ekologického a sociálneho hľadiska. Toto pramení z nerovnováhy medzi ponukou a dopytom. Z cenového hľadiska by sme sa nemali nechať oklamať súčasnou cenou ropy, ktorú spôsobil hospodársky úpadok, mali by sme vždy pamätať na to, aká bola cena ropy len pred niekoľkými mesiacmi.

Najdôležitejšia vec, ktorá vyplýva z poslednej správy, sa týka pohybu bohatstva. Ak sa z Európskej únie vytratí bohatstvo, zaniknú aj pracovné miesta. Preto je veľmi dôležité pochopiť, že celosvetová situácia v odvetví energetiky je taká vážna, že na ňu musíme reagovať. Pre EÚ je to mimoriadna úloha, lebo ak sa neprijmú žiadne opatrenia, naša závislosť na dovoze sa zvýši z 50 % na 70 %. Čo sa týka ropy a plynu, bude to takmer 90 % alebo dokonca 100 %. To znamená, že budeme riešiť otázku bezpečnosti dodávok a určite otázku straty pracovných miest. Navrhovaný balík predstavuje zásadnú zmenu, vďaka ktorej bude naša závislosť na dovoze stále primeraná, na úrovni približne 50 % v roku 2030, a ktorá Európskej únii prinesie konkurenčnú výhodu moderných technológií pre výrobu alebo spotrebu energie. Taktiež nám umožní prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju na celom svete. Nie je možné predstaviť si dobrý a zdravý rozvoj v najchudobnejších regiónoch pri dnešnej nestálosti cien uhľovodíkov. Toto je jediná možná zmena.

Domnievam sa, že opatrenia, ktoré treba prijať, sú zložité. Nie je jednoduché robiť zmeny v odvetví energetiky a vždy to trvá mnoho rokov. Ale nemáme na výber, pretože máme silnú pozíciu, a to nielen vďaka očakávaniam popredných politických predstaviteľov, ale aj vďaka vedeckým dôkazom, na ktorých sa zakladá náš návrh, a vďaka dôkazom celosvetových inštitúcií, ktoré monitorujú našu situáciu na celosvetových trhoch s ropou.

Chcel by som poďakovať Parlamentu, a najmä spravodajcom a francúzskemu predsedníctvu, ktoré prostredníctvom veľmi zložitých rokovaní neoslabilo naše ambície, práve naopak, vylepšilo náš návrh, ktorý je teraz vyváženejší a silnejší. Domnievam sa, že na výsledky, ktoré sme dosiahli formou trialógu, môžeme byť hrdí. Ešte raz chcem poďakovať spravodajcom, ktorí skutočne vykonali obrovské množstvo práce pri predkladaní stanoviska Parlamentu a pri získavaní súhlasu predsedníctva, s pomocou Komisie, s najambicióznejším balíkom návrhov, ktoré spôsobia revolúciu v odvetví energetiky.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. - Ďakujem, pán komisár.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia